ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 25

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
30 stycznia 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 78/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. dotyczące działań, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008–2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 79/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 152/2002 dotyczące wywozu niektórych wyrobów stalowych EWWiS i WE z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do Wspólnoty Europejskiej (system podwójnej kontroli)

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

4

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

8

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2008/82/WE

 

*

Decyzja nr 1/2007 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia WE–Była Jugosłowiańska Republika Macedonii z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca protokół 2 w sprawie wyrobów stalowych do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii

10

 

 

2008/83/WE

 

*

Decyzja nr 4/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca protokół nr 3 do umowy o partnerstwie AKP-WE dotyczący Republiki Południowej Afryki

11

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

30.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 78/2008

z dnia 21 stycznia 2008 r.

dotyczące działań, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008–2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 33 ust. 2 lit. a) Traktatu wspólna polityka rolna (WPR) powinna uwzględniać szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikający ze struktury społecznej rolnictwa oraz z różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszczególnymi regionami rolniczymi. W związku z tym istotna jest potrzeba dysponowania informacjami na temat stanu gruntów i upraw, w szczególności w odniesieniu do zarządzania wspólnymi organizacjami rynków rolnych (WOR). Zastosowanie technik teledetekcji umożliwia częściowe dostarczenie informacji niezbędnych do tego celu, pod warunkiem że mogą one dotyczyć wszystkich obszarów istotnych dla zarządzania rynkami rolnymi.

(2)

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w latach 2004–2007 w ramach zmienionej decyzji nr 1445/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania technik pomiarów aerofotogrametrycznych i teledetekcji do statystyk rolnych za lata 1999–2003 (2) oraz poprzedzających ją decyzji (3), w szczególności decyzji 88/503/EWG Rady z 26 września 1988 r., system agrometeorologiczny do prognozowania plonów i monitorowania warunków upraw został uruchomiony i osiągnął stan zaawansowanego rozwoju oraz udowodnił swoją skuteczność.

(3)

Teledetekcja wykazała, że stanowi odpowiednią odpowiedź na potrzeby zarządzania WPR oraz że odnotowane potrzeby nie mogą zostać zaspokojone przez klasyczne systemy statystyki rolnej i prognozowania w rolnictwie. Umożliwiła również zwiększenie dokładności, obiektywności, tempa i częstotliwości dostarczanych uwag oraz udoskonalenie modeli prognozowania w rolnictwie, w szczególności poprzez stworzenie modeli uwzględniających poszczególne regiony. Wreszcie umożliwiła opracowanie szczególnych lub dodatkowych zastosowań do celów ustanowienia i gromadzenia statystyk rolnych oraz uzyskanie oszczędności w ramach kosztów monitorowania i kontroli wydatków rolnych. Należy zatem przewidzieć kontynuację tych zastosowań teledetekcji w ramach finansowania z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2008–2013, na mocy art. 3 ust. 2 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4).

(4)

Jednakże należy dostosować i zreorganizować szczegółowe zasady realizowania działań, jakie Komisja powinna podjąć w ramach WPR przy zastosowaniu teledetekcji i oddzielić działania operacyjne wykonane w ramach tego systemu od działań, które wymagają jeszcze prac badawczo-rozwojowych. Te ostatnie należałoby zatem przewidzieć oddzielnie w programie ramowym na rzecz badań i rozwoju.

(5)

Należy także przewidzieć, że informacje i szacunki wynikające z podjętych działań i będące w posiadaniu Komisji muszą zostać udostępnione państwom członkowskim, a Parlament Europejski i Rada muszą zostać poinformowane za pomocą sprawozdania okresowego i końcowego o warunkach realizacji podjętych działań teledetekcji oraz o zastosowaniu udostępnionych przez Komisję zasobów finansowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Od stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. w okresie sześciu lat działania podejmowane przez Komisję przy zastosowaniu technik teledetekcji w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) mogą być finansowane z EFRG na mocy art. 3 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, jeżeli ich celem jest umożliwienie Komisji:

a)

zarządzania rynkami rolnymi;

b)

zapewnienia monitorowania agro-ekonomicznego gruntów rolnych i stanu upraw, pozwalającego na dokonanie szacunków, w szczególności w odniesieniu do plonów i produkcji rolnej;

c)

promowania dostępu do szacunków określonych w lit. b);

d)

zapewnienia monitorowania technologicznego systemu agrometeorologicznego.

2.   Działania, o których mowa w ust. 1, są następujące:

a)

gromadzenie lub zakup informacji niezbędnych do realizacji i monitorowania WPR, w szczególności danych otrzymywanych przez satelity i danych meteorologicznych;

b)

tworzenie infrastruktury danych przestrzennych i strony internetowej;

c)

przeprowadzanie szczegółowych badań związanych z warunkami klimatycznymi;

d)

aktualizacja modeli agrometeorologicznych i ekonometrycznych.

Jeżeli to konieczne, działania te są podejmowane w ścisłej współpracy z laboratoriami i organami krajowymi.

Artykuł 2

Komisja udostępnia państwom członkowskim drogą elektroniczną informacje i szacunki wynikające z działań określonych w art. 1 ust. 1.

Artykuł 3

Szczegółowe zasady wykonania niniejszego rozporządzenia zostają uchwalone zgodnie z procedurą, przewidzianą w art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, w szczególności w odniesieniu do udostępniania informacji i szacunków określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Najpóźniej odpowiednio do dnia 31 lipca 2010 r. i dnia 31 lipca 2013 r. Komisja przedkłada sprawozdanie tymczasowe i końcowe Parlamentowi Europejskiemu i Radzie z realizacji działań podjętych w zakresie teledetekcji oraz z zastosowania środków finansowych udostępnionych na mocy niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdaniu końcowemu towarzyszy, o ile to konieczne, wniosek o kontynuację tych działań w ramach WPR.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 stycznia 2008 r.

W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana dnia 16 stycznia 2008 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 163 z 4.7.2000, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 7).

(3)  Dz.U. L 273 z 5.10.1988, s. 12.

(4)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1437/2007 (Dz.U. L 322 z 7.12.2007, s. 1).


30.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 79/2008

z dnia 28 stycznia 2008 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 152/2002 dotyczące wywozu niektórych wyrobów stalowych EWWiS i WE z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do Wspólnoty Europejskiej (system podwójnej kontroli)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w protokole 2 w sprawie wyrobów stalowych, ustanowiono system podwójnej kontroli bez ograniczeń ilościowych w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

(2)

System podwójnej kontroli wdrożono rozporządzeniem Rady (WE) nr 152/2002 z dnia 21 stycznia 2002 r. dotyczącym wywozu niektórych wyrobów stalowych EWWiS i WE z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do Wspólnoty Europejskiej (system podwójnej kontroli) (1).

(3)

Decyzją (WE) nr 1/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. (2) Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia WE–Była Jugosłowiańska Republika Macedonii zmieniła protokół 2 w sprawie wyrobów stalowych, znosząc system podwójnej kontroli. Rozporządzenie (WE) nr 152/2002 powinno zatem zostać uchylone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 152/2002.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 lutego 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2008 r.

W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 25 z 29.1.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2)  Zob. s. 10 niniejszego Dziennika Urzędowego.


30.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 80/2008

z dnia 29 stycznia 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 29 stycznia 2008 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

41,0

TN

129,8

TR

92,7

ZZ

87,8

0707 00 05

EG

190,8

JO

178,8

MA

50,4

TR

102,2

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

72,1

TR

146,1

ZZ

109,1

0709 90 80

EG

121,8

ZZ

121,8

0805 10 20

EG

46,8

IL

54,3

MA

68,8

TN

54,2

TR

66,2

ZA

22,3

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

104,5

TR

98,8

ZZ

101,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

81,9

IL

75,2

JM

103,1

MA

147,6

PK

48,1

TR

72,7

US

60,1

ZZ

84,1

0805 50 10

EG

74,2

IL

117,2

TR

120,5

ZZ

104,0

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

81,3

MK

42,4

US

110,2

ZA

60,7

ZZ

73,3

0808 20 50

CL

59,3

CN

49,3

TR

159,1

US

109,0

ZA

98,0

ZZ

94,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


30.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 81/2008

z dnia 29 stycznia 2008 r.

zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1109/2007 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 68/2008 (4).

(2)

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007 w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 318/2006 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia 1 października 2008 r.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1568/2007 (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 62).

(3)  Dz.U. L 253 z 28.9.2007, s. 5.

(4)  Dz.U. L 23 z 26.1.2008, s. 15.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 95 mające zastosowanie od dnia 30 stycznia 2008 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)

23,21

4,69

1701 11 90 (1)

23,21

9,93

1701 12 10 (1)

23,21

4,50

1701 12 90 (1)

23,21

9,50

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt III rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1).

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(3)  Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.


30.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 82/2008

z dnia 28 stycznia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Nomenklaturze Scalonej na 2008 r., ustanowionej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), zmienionej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1214/2007 (3), zmieniono kody Nomenklatury Scalonej (kody CN) w odniesieniu do niektórych produktów. Załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 zawierają odniesienia do niektórych z wymienionych kodów CN. Należy zatem dostosować te załączniki.

(2)

Z powyższych względów rozporządzenie (WE) nr 32/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(3)

Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 1214/2007 wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od tej samej daty.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach III i IV do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 630/2007 (Dz.U. L 145 z 7.6.2007, s. 12).

(2)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1352/2007 (Dz.U. L 303 z 21.11.2007, s. 3).

(3)  Dz.U. L 286 z 31.10.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach III i IV do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III, w kodach CN dla numeru porządkowego 09.0107 w drugiej kolumnie wprowadza się następujące zmiany:

a)

kod CN „ex 5703 90 10” zastępuje się kodem CN „ex 5703 90 20”;

b)

kod CN „ex 5703 90 90” zastępuje się kodem CN „ex 5703 90 80”;

2)

w pierwszej części załącznika IV dla numeru porządkowego 09.0106 kod CN „ex 6204 49 00” w drugiej kolumnie zastępuje się kodem CN „6204 49 90”;

3)

w drugiej części załącznika IV, w kodach dla numeru porządkowego 09.0106 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w wierszu dla kodu CN „6204 49 00” kod TARIC „91” w trzeciej kolumnie zastępuje się kodem TARIC „10”;

b)

kod CN „6204 49 00” w drugiej kolumnie zastępuje się kodem CN „6204 49 90”.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

30.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/10


DECYZJA NR 1/2007 RADY STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA WE–BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII

z dnia 20 grudnia 2007 r.

zmieniająca protokół 2 w sprawie wyrobów stalowych do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii

(2008/82/WE)

RADA STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 protokołu 2 do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu ustanawia system podwójnej kontroli, bez ograniczeń ilościowych, w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty wyrobów stalowych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

(2)

W realizacji programu niezbędnej restrukturyzacji i przekształcenia przemysłu stalowego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii nastąpił znaczący postęp.

(3)

Ustała potrzeba zachowania procedury administracyjnej mającej na celu szybkie zapewnienie informacji na temat trendów w obrotach handlowych, a dzięki temu zwiększającej przejrzystość i zapobiegającej przekierowaniu handlu.

(4)

W związku z tym nie jest już konieczne zachowanie systemu podwójnej kontroli, bez ograniczeń ilościowych, przy przywozie do Wspólnoty wyrobów stalowych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 2,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

W układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu skreśla się art. 7 protokołu 2 oraz załącznik I do wspomnianego protokołu 2.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r.

W imieniu Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia

Antonio MILOŠOSKI

Przewodniczący


30.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/11


DECYZJA NR 4/2007 RADY MINISTRÓW AKP-WE

z dnia 20 grudnia 2007 r.

zmieniająca protokół nr 3 do umowy o partnerstwie AKP-WE dotyczący Republiki Południowej Afryki

(2008/83/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku („państwa AKP”), z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w Beninie w dniu 23 czerwca 2000 r. (1) i zmienioną umową (2) zmieniającą wspomnianą umowę o partnerstwie AKP-WE, podpisaną w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r., w szczególności protokół nr 3 do tej umowy dotyczący Republiki Południowej Afryki,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 5 protokołu nr 3 do umowy o partnerstwie AKP-WE stanowi, że postanowienia umowy o współpracy gospodarczej i handlowej nie mają zastosowania do Republiki Południowej Afryki.

(2)

W dniu 7 marca 2006 r. grupa państw AKP należących do Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) i biorących udział w negocjacjach prowadzonych ze Wspólnotą Europejską w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym zwróciła się o włączenie do negocjacji, jako pełnoprawnego członka, Republiki Południowej Afryki, a w dniu 12 lutego 2007 r. Rada Ministrów przychyliła się, pod pewnymi warunkami, do tej propozycji.

(3)

Negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym są prowadzone na podstawie postanowień umowy o partnerstwie AKP-WE dotyczących współpracy gospodarczej i handlowej, w szczególności art. 36 i 37.

(4)

Aby zapewnić jasność prawną, konieczne jest wprowadzenie zmian do protokołu nr 3 w celu uwzględnienia faktu pełnego włączenia Republiki Południowej Afryki do negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym oraz jej późniejszego przystąpienia do tej umowy.

(5)

Zgodnie z art. 7 protokołu nr 3 protokół ten można zmienić decyzją Rady Ministrów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W art. 5 protokołu nr 3 do umowy o partnerstwie AKP-WE dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   Niniejszy protokół nie stanowi przeszkody dla Republiki Południowej Afryki w negocjowaniu i podpisaniu przez nią jednej z umów o partnerstwie gospodarczym, o których mowa w części 3 tytuł II niniejszej umowy, jeśli pozostałe strony takiej umowy o partnerstwie gospodarczym wyrażą na to zgodę.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r.

Z upoważnienia, w imieniu Rady Ministrów AKP-WE

Álvaro MENDONÇA E MOURA

Przewodniczący Komitetu Ambasadorów AKP-WE


(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

(2)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27. Umowa stosowana tymczasowo zgodnie z decyzją nr 5/2005 (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, s. 1).