ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 22

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
25 stycznia 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 58/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 59/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające po raz 91. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 w odniesieniu do podziału na podokresy w roku 2008 kontyngentu taryfowego na przywóz ryżu bielonego i półbielonego

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do dinoprostonu ( 1 )

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 62/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

10

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2008/74/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

11

Protokół dodatkowy do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

13

 

 

2008/75/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady Kawy w sprawie wyznaczenia depozytariusza Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r.

20

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (Dz.U. L 226 z 30.8.2007)

21

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/4/WE z dnia 9 stycznia 2008 r. zmieniającej dyrektywę 94/39/WE w odniesieniu do pasz mających zapobiegać wystąpieniu gorączki wywołanej zastojem mleka (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 6 z 10.1.2008)

21

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

25.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 57/2008

z dnia 24 stycznia 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 24 stycznia 2008 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

IL

154,9

MA

50,2

TN

125,1

TR

103,1

ZZ

108,3

0707 00 05

JO

178,8

TR

107,4

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

91,9

TR

125,7

ZZ

108,8

0709 90 80

EG

137,4

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

43,9

IL

54,5

MA

66,4

TN

62,1

TR

83,4

ZZ

62,1

0805 20 10

MA

104,1

TR

104,3

ZZ

104,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

43,9

IL

105,3

MA

146,1

PK

51,2

TR

102,6

ZZ

89,8

0805 50 10

BR

72,8

EG

74,2

IL

120,2

TR

122,6

ZZ

97,5

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,8

CN

81,9

MK

36,5

US

115,3

ZA

60,7

ZZ

73,8

0808 20 50

CL

59,3

CN

71,5

TR

116,7

US

110,5

ZA

95,8

ZZ

90,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


25.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 58/2008

z dnia 24 stycznia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż, w szczególności jego art. 6 (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2007 (2) otworzyło stałe przetargi na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Artykuł 2 wymienionego rozporządzenia stanowi, że wraz z ofertami podmiotów gospodarczych musi zostać złożone zabezpieczenie w wysokości 10 EUR za tonę, w drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiającego procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (3).

(2)

Rynek wspólnotowy odnotował spektakularny wzrost cen zbóż od początku roku gospodarczego 2007/2008. Ten wzrost nie jest jednak stały i odnotowuje się znaczne wahania tych cen, tak że istnieje różnica – czasem bardzo istotna – między cenami na rynku Wspólnoty w momencie spadku a ceną, za którą produkty są sprzedawane w ramach przetargów w chwili przejęcia produktów z zapasów interwencyjnych. Z uwagi na powyższe różnice, okazuje się, że przydzielone partie nie są odbierane przez podmioty, które wygrały przetargi. Dlatego też obecnie obowiązujące zabezpieczenie w wysokości 10 EUR za tonę okazuje się niewystarczające, aby zagwarantować odbieranie tych partii. W celu zapobieżenia tej sytuacji oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procedur przetargowych objętych rozporządzeniem (WE) nr 712/2007 należy podnieść wysokość zabezpieczenia.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 712/2007.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 712/2007 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Sprzedaż, o której mowa w art. 1, odbywa się na warunkach ustalonych rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93. Jednak w drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 akapit drugi wymienionego rozporządzenia, zabezpieczenie oferty ustala się na kwotę 25 EUR za tonę.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6).

(2)  Dz.U. L 163 z 23.6.2007, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1227/2007 (Dz.U. L 277 z 20.10.2007, str. 10).

(3)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 367/2007 (Dz.U. L 91 z 31.3.2007, str. 14).


25.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 59/2008

z dnia 24 stycznia 2008 r.

zmieniające po raz 91. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

W dniu 16 stycznia 2008 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 46/2008 (Dz.U. L 16 z 19.1.2008, s. 11).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się wpisy w brzmieniu:

(1)

Hamid Al-Ali (alias a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali; b) Hamed Al-'Ali; c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali; d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali; e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali; f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali; g) Abu Salim). Data urodzenia: 20.1.1960 r. Obywatelstwo: kuwejckie.

(2)

Jaber Al-Jalamah (alias a) Jaber Al-Jalahmah; b) Abu Muhammad Al-Jalahmah; c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah; d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah; e) Jabir Al-Jalhami; f) Abdul-Ghani; g) Abu Muhammad). Data urodzenia: 24.9.1959 r. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: 101423404.

(3)

Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali; b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali; c) Mubarak Al-Bathali; d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali; e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali; f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Data urodzenia: 1.10.1961 r. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: 101856740 (paszport kuwejcki).


25.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 60/2008

z dnia 24 stycznia 2008 r.

ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 w odniesieniu do podziału na podokresy w roku 2008 kontyngentu taryfowego na przywóz ryżu bielonego i półbielonego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 13 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego (3) oraz stanowiące o administrowaniu nimi przewiduje podział na podokresy kontyngentów przewidzianych w jego art. 1 w celu rozłożenia przywozu ryżu w ciągu roku.

(2)

Z uwagi na zakłócenia w przywozie do Wspólnoty ryżu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, które miały miejsce w 2006 i 2007 r., w następstwie pojawienia się na rynku amerykańskim ryżu zanieczyszczonego przez ryż genetycznie zmodyfikowany, zwany „LL RICE 601”, kontyngent 38 721 ton ryżu bielonego albo półbielonego pochodzący z tego kraju, stanowiący część kontyngentu przywozowego wynoszącego 63 000 ton ryżu bielonego albo półbielonego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 327/98 nie mógł zostać wykorzystany w całości w 2007 r. w odniesieniu do przywozu ryżu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(3)

Z uwagi na fakt, że Stany Zjednoczone Ameryki są zwyczajowym dostawcą ryżu do Wspólnoty, należy zezwolić w najwcześniejszym możliwym terminie na ponowny przywóz ryżu pochodzącego z tego kraju. W tym celu należy zmienić na rok 2008 podział na podokresy całkowitego kontyngentu przywozowego ryżu bielonego i półbielonego w wysokości 63 000 ton i przewidzieć dodatkowy podokres w lutym dla kontyngentu ryżu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i w ramach tego kontyngentu dokonać przeniesienia z podokresów obejmujących kwiecień i lipiec 2008 r. na podokres obejmujący luty 2008 r. wystarczającej ilości dla osiągnięcia przewidzianego celu, bez zakłócania sytuacji na rynku wspólnotowym i przywozu pochodzącego z innych krajów oraz w ramach całkowitego limitu rocznego w wysokości 38 721 ton przewidzianego dla tego kontyngentu.

(4)

Z powodu wspomnianych zakłóceń w przywozie pewne świadectwa wywozowe nie mogły zostać wykorzystane w 2007 r. Należy więc pozwolić na ich wykorzystanie w 2008 r.

(5)

Należy zatem dokonać odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 327/98 w 2008 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W roku 2008 ilość w wysokości 38 721 ton ryżu bielonego albo półbielonego z kodem NC 1006 30, należącego do kontyngentu z numerem porządkowym 09.4127, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i zawartego w pkt a) załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 327/98, zostaje rozłożona zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

2.   Świadectwa wywozowe przewidziane w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 327/98, wydane w 2007 r. przez kraje trzecie wymienione w tym artykule, mogą być wykorzystane wobec wniosków o świadectwa przywozowe złożone na rok kontyngentowy 2008.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1.

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 96. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, s. 1).

(3)  Dz.U. L 37 z 11.2.1998, s. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1538/2007 (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 49).


ZAŁĄCZNIK

Rozłożenie na podokresy w 2008 r. kontyngentu w wysokości 63 000 ton ryżu bielonego albo półbielonego przewidzianego w art. 1 ust. 1 pkt a) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Kraj pochodzenia

Ilość w tonach

Numer porządkowy

Podokresy (ilość w tonach)

styczeń

luty

kwiecień

lipiec

wrzesień

październik

Stany Zjednoczone Ameryki

38 721

09.4127

9 681

13 813

10 151

5 076

 

Tajlandia

21 455

09.4128

10 727

 

5 364

5 364

 

Australia

1 019

09.4129

0

 

1 019

 

Inne pochodzenie

1 805

09.4130

0

 

1 805

 

Wszystkie kraje

 

09.4138

 

 

 

 

 

 (1)

Razem

63 000

20 408

13 813

18 339

10 440

 


(1)  Nadwyżka ilości niewykorzystanych z poprzednich podokresów, opublikowana w rozporządzeniu Komisji.

Ilości zmienione na rok 2008 dotyczą tylko Stanów Zjednoczonych Ameryki i całkowitych wielkości dla poszczególnych podokresów.


25.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 61/2008

z dnia 24 stycznia 2008 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do dinoprostonu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 3,

uwzględniając opinie Europejskiej Agencji Leków wydane przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wszystkie substancje farmakologicznie czynne stosowane we Wspólnocie w weterynaryjnych produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom, od których lub z których pozyskuje się żywność, powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90.

(2)

Substancje trometamina dinoprostu i dinoprost są ujęte w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w kategorii związków organicznych w odniesieniu do wszystkich gatunków ssaków. Do Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych wpłynął wniosek o zbadanie, czy przeprowadzone oceny oraz wyciągnięte wnioski dla trometaminy dinoprostu i dinoprostu mają również zastosowanie do dinoprostonu. Komitet uznał, że biorąc pod uwagę podobieństwo strukturalne dinoprostonu i dinoprostu oraz fakt, iż dinoproston jest szybko metabolizowany do dinoprostu, oceny bezpieczeństwa przeprowadzone dla trometaminy dinoprostu i dinoprostu mają również zastosowanie do dinoprostonu. W związku z powyższym Komitet zdecydował, że nie ma potrzeby określenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla tej substancji. Na podstawie wniosków Komitetu uznano za stosowne wprowadzenie do załącznika II nowego wpisu w kategorii związków organicznych dla dinoprostonu w odniesieniu do wszystkich gatunków ssaków.

(3)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2377/90.

(4)

Przed rozpoczęciem stosowania niniejszego rozporządzenia należy przewidzieć odpowiedni okres w celu umożliwienia państwom członkowskim dostosowania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu omawianych weterynaryjnych produktów leczniczych wydanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2), co może okazać się konieczne w świetle niniejszego rozporządzenia.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 25 marca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1353/2007 (Dz.U. L 303 z 21.11.2007, s. 6).

(2)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 58).


ZAŁĄCZNIK

Do załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 (Wykaz substancji niepodlegających najwyższym dopuszczalnym poziomom pozostałości) dodaje się następującą substancję:

2.   Związki organiczne

Substancja farmakologicznie czynna

Gatunki zwierząt

Dinoproston

Wszystkie gatunki ssaków


25.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 62/2008

z dnia 24 stycznia 2008 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do wymiany handlowej produktów w sektorze wina z państwami trzecimi (1), w szczególności jego art. 7 i art. 9 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 63 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (2) ograniczył udzielanie refundacji wywozowych do produktów w sektorze wina do ilości i wydatków uzgodnionych w porozumieniu w sprawie rolnictwa zawartym podczas wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej.

(2)

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 883/2001 ustalił warunki, w których Komisja może podjąć szczególne środki w celu uniknięcia przekroczenia przewidzianej ilości lub dostępnego budżetu w ramach wyżej wymienionego porozumienia.

(3)

Na podstawie informacji dotyczących wniosków o pozwolenia na wywóz, będących w dyspozycji Komisji w dniu 23 stycznia 2008 r., dostępna ilość w okresie do dnia 15 marca 2008 r., dla strefy przeznaczenia 1) Afryka, określonej w art. 9 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 883/2001, może zostać przekroczona, w przypadku gdy wydawanie pozwoleń na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji nie zostanie ograniczone. Należy zatem zastosować jednolity wskaźnik akceptacji wniosków złożonych od dnia 16 do dnia 22 stycznia 2008 r. i zawiesić dla wymienionej strefy do dnia 16 marca 2008 r. wydawanie wnioskowanych pozwoleń na wywóz, jak również składanie nowych wniosków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Pozwolenia na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji w sektorze wina, o które wnioskowano w okresie od dnia 16 do dnia 22 stycznia 2008 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/2001, są wydawane w ilości wynoszącej 73,49 % ilości wnioskowanej dla strefy 1) Afryka.

2.   Dla produktów w sektorze wina określonych w ust. 1 wydawanie pozwoleń na wywóz, o które wnioskowano od dnia 23 stycznia 2008 r., jak również składanie wniosków o pozwolenia na wywóz od dnia 25 stycznia 2008 r., jest zawieszone dla strefy przeznaczenia 1) Afryka do dnia 16 marca 2008 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1211/2007 (Dz.U. L 274 z 18.10.2007, s. 5).

(2)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

25.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/11


DECYZJA RADY

z dnia 9 października 2007 r.

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(2008/74/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie, oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi,

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony (zwana dalej „TDCA”), została podpisana w Pretorii dnia 11 października 1999 r. Zawarto ją dnia 26 kwietnia 2004 r. (1).

(2)

Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej został podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.

(3)

Dnia 23 października 2006 r. Rada upoważniła Komisję w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich do wynegocjowania z Republiką Południowej Afryki protokołu dodatkowego do TDCA w celu uwzględnienia przystąpienia dwóch nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej.

(4)

Negocjacje zostały zakończone z wynikiem zadowalającym Komisję.

(5)

Protokół dodatkowy, z zastrzeżeniem jego ewentualnego zawarcia w późniejszym terminie, powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich. Protokół dodatkowy należy stosować tymczasowo, w oczekiwaniu na zakończenie odpowiednich procedur wymaganych do jego formalnego zawarcia.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia wspomnianej umowy.

Tekst dodatkowego protokołu załączony jest do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby umocowanej (osób umocowanych) do podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz jej państw członkowskich protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 3

Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie stosują tymczasowo postanowienia protokołu dodatkowego od dnia 1 stycznia 2007 r., z zastrzeżeniem jego ewentualnego zawarcia w późniejszym terminie.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 października 2007 r.

W imieniu Rady

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 109.


PROTOKÓŁ DODATKOWY

do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej,

oraz

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

zwana dalej „Wspólnotą”,

oraz

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI,

łącznie zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

ZWAŻYWSZY, ŻE Umowa w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony (zwana dalej „TDCA”), została podpisana w Pretorii dnia 11 października 1999 r. i weszła w życie dnia 1 maja 2004 r.,

ZWAŻYWSZY, ŻE Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej został podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. i wszedł w życie dnia 1 stycznia 2007 r.,

ZWAŻYWSZY, ŻE na mocy art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. przystąpienie nowych Umawiających się Stron do TDCA zatwierdza się zawarciem protokołu do tego TDCA,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Republika Bułgarii i Rumunia (zwane dalej „nowymi państwami członkowskimi”) stają się niniejszym stronami TDCA oraz odpowiednio uwzględniają i przyjmują, tak samo jak pozostałe państwa członkowskie Wspólnoty, teksty umowy, a także załączniki, protokoły i deklaracje do niej dołączone.

ROZDZIAŁ I

ZMIANY TEKSTU TDCA, W TYM ZAŁĄCZNIKÓW I PROTOKOŁÓW

Artykuł 2

Języki i liczba oryginałów

Artykuł 108 TDCA przyjmuje brzmienie:

„Artykuł 108

Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim oraz w językach urzędowych Republiki Południowej Afryki, z wyjątkiem angielskiego, a mianowicie w językach pedi, soto, tswana, swazi, venda, tsonga, afrikaans, ndebele, khosa i zulu, przy czym wszystkie te teksty są jednakowo autentyczne.”.

Artykuł 3

Reguły pochodzenia

W Protokole 1 do TDCA wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawione z mocą wsteczną muszą być opatrzone jednym z następujących wpisów:

BG

»ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ«

ES

»EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS

»VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET

»TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD«

EL

»ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR

»DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

IT

»RILASCIATO A POSTERIORI«

LV

»IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT

»RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU

»KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT

»MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT«

NL

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL

»WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT

»EMITIDO A POSTERIORI«

RO

»EMIS A POSTERIORI«

SL

»IZDANO NAKNADNO«

SK

»VYDANÉ DODATOČNE«

FI

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«”;

2)

artykuł 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Duplikat wystawiony w ten sposób musi być opatrzony jednym z następujących wpisów:

BG

»ДУБЛИКАТ«

ES

»DUPLICADO«

CS

»DUPLIKÁT«

DA

»DUPLIKAT«

DE

»DUPLIKAT«

ET

»DUPLIKAAT«

EL

»ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN

»DUPLICATE«

FR

»DUPLICATA«

IT

»DUPLICATO«

LV

»DUBLIKĀTS«

LT

»DUBLIKATAS«

HU

»MÁSODLAT«

MT

»DUPLIKAT«

NL

»DUPLICAAT«

PL

»DUPLIKAT«

PT

»SEGUNDA VIA«

RO

»DUPLICAT«

SL

»DVOJNIK«

SK

»DUPLIKÁT«

FI

»KAKSOISKAPPALE«

SV

»DUPLIKAT«”;

3)

załącznik IV otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV

DEKLARACJA NA FAKTURZE

Deklaracja na fakturze, której tekst znajduje się poniżej, powinna być sporządzona zgodnie z przypisami znajdującymi się pod tekstem. Nie jest jednak konieczne cytowanie tych przypisów.

Wersja bułgarska

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Wersja hiszpańska

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Wersja czeska

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Wersja duńska

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Wersja niemiecka

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Wersja estońska

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Wersja grecka

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Wersja angielska

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Wersja francuska

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Wersja włoska

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Wersja łotewska

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Wersja litewska

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės prekės.

Wersja węgierska

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Wersja maltańska

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Wersja niderlandzka

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Wersja polska

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Wersja portugalska

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Wersja rumuńska

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2).

Wersja słoweńska

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Wersja słowacka

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Wersja fińska

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Wersja szwedzka

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Wersje południowoafrykańskie

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1)) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(Miejsce i data)

 (4)

(Podpis eksportera; dodatkowo czytelnie imię i nazwisko osoby podpisującej deklarację)

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Artykuł 4

Towary w tranzycie lub towary składowane czasowo

1.   Postanowienia umowy stosuje się do towarów wywożonych albo z Republiki Południowej Afryki do nowych państw członkowskich, albo z jednego z nowych państw członkowskich do Republiki Południowej Afryki, które są zgodne z postanowieniami protokołu nr 1 do TDCA i które w dniu przystąpienia do Wspólnoty znajdują się w tranzycie bądź są składowane czasowo, w składzie celnym lub w wolnym obszarze celnym, w Republice Południowej Afryki lub w danym nowym państwie członkowskim.

2.   W takich przypadkach przyznaje się traktowanie preferencyjne, które uzależnione jest od przedstawienia organom celnym kraju przywozu, przed upływem czterech miesięcy od dnia przystąpienia, dowodu pochodzenia wystawionego z mocą wsteczną przez organy celne kraju wywozu.

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 5

Niniejszy protokół stanowi integralną część TDCA.

Artykuł 6

1.   Niniejszy protokół podlega zatwierdzeniu przez Wspólnotę, Radę Unii Europejskiej w imieniu państw członkowskich i przez Republikę Południowej Afryki, zgodnie z ich własnymi procedurami.

2.   Umawiające się Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu stosownych procedur, o których mowa w ust. 1. Dokumenty zatwierdzające są składane w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 7

1.   Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu zatwierdzającego.

2.   Niniejszy protokół stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 8

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim oraz w językach urzędowych Republiki Południowej Afryki, z wyjątkiem angielskiego, a mianowicie w językach pedi, soto, tswana, swazi, venda, tsonga, afrikaans, ndebele, khosa i zulu, przy czym wszystkie te teksty są jednakowo autentyczne.

Съставено в Претория на десети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Pretoria, el diez de octubre de dos mil siete.

V Pretorii dne desátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Pretoria den tiende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Pretoria am zehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kümnendal päeval Pretorias.

Έγινε στην Πρετόρια, στις δέκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Pretoria on the tenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Pretoria, le dix octobre deux mille sept.

Fatto a Pretoria, addì dieci ottobre duemilasette.

Pretorijā, divtūkstoš septītā gada desmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio dešimtą dieną Pretorijoje.

Kelt Pretoriában, a kétezer-hetedik év október havának tizedik napján.

Magħmul fi Pretorja fl-għaxar jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Pretoria, de tiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Pretorii, dnia dziesiątego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Pretória, em dez de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Pretoria, la zece octombrie două mii șapte.

V Pretórii desiateho októbra dvetisícsedem.

V Pretorij, dne desetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Pretoriassa kymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Pretoria den tionde oktober tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

weRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Image


(1)  Jeżeli deklaracja na fakturze jest sporządzona przez zatwierdzonego eksportera w rozumieniu art. 20 protokołu, w tym miejscu musi zostać umieszczony numer upoważnienia zatwierdzonego eksportera. Jeżeli deklaracja na fakturze nie jest sporządzona przez zatwierdzonego eksportera, wyrazy w nawiasach są opuszczane lub miejsce pozostawia się niewypełnione.

(2)  Należy wskazać pochodzenie produktów. Jeżeli deklaracja na fakturze odnosi się w całości lub w części do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli w rozumieniu art. 36 protokołu, eksporter musi jasno wskazać je w dokumencie, na którym sporządzona jest deklaracja, za pomocą symbolu »CM«.

(3)  Informacje te mogą zostać pominięte, jeśli są zawarte w samym dokumencie.

(4)  Patrz: art. 19 ust. 5 protokołu. W przypadkach gdy nie jest wymagany podpis eksportera, zwolnienie z obowiązku złożenia podpisu oznacza również zwolnienie z obowiązku podania nazwiska osoby podpisującej.”.


25.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/20


DECYZJA RADY

z dnia 21 stycznia 2008 r.

dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady Kawy w sprawie wyznaczenia depozytariusza Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r.

(2008/75/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 ust. 1–4, w związku z art. 300 ust. 2 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Podczas 98. sesji Międzynarodowa Rada Kawy w rezolucji nr 431 z dnia 28 września 2007 r. przyjęła tekst nowej Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r.

(2)

Rezolucją nr 432 z dnia 28 września 2007 r. okres obowiązywania Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2001 r. został przedłużony o jeden rok, od dnia 1 października 2007 r. do dnia 30 września 2008 r.

(3)

Na mocy przepisów art. 2 ust. 10 Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r. przyszły depozytariusz umowy powoływany jest decyzją Międzynarodowej Rady Kawy w ramach obecnie obowiązującej Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2001 r. Decyzja musi zostać podjęta w drodze konsensusu przed dniem 31 stycznia 2008 r.

(4)

Wyznaczenie depozytariusza umowy leży w interesie Wspólnoty Europejskiej.

(5)

Należy określić stanowisko Wspólnoty Europejskiej na forum Międzynarodowej Rady Kawy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Na forum Międzynarodowej Rady Kawy Wspólnota Europejska głosuje za wyznaczeniem Międzynarodowej Organizacji Kawy na depozytariusza Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 stycznia 2008 r.

W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący


Sprostowania

25.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/21


Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 226 z dnia 30 sierpnia 2007 r. )

Strona 19, art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 19 czerwca 2008 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie zaczynają stosować te przepisy od dnia 19 marca 2009 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.”.


25.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/21


Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/4/WE z dnia 9 stycznia 2008 r. zmieniającej dyrektywę 94/39/WE w odniesieniu do pasz mających zapobiegać wystąpieniu gorączki wywołanej zastojem mleka (Tekst mający znaczenie dla EOG)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 6 z dnia 10 stycznia 2008 r. )

Strona 4, art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 lipca 2008 r.

Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przyjmując odnośne przepisy, państwa członkowskie zapewnią, by zawierały one odesłanie do niniejszej dyrektywy lub by odesłanie to towarzyszyło ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.”.