ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 324

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
10 grudnia 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie (WE) nr 1392/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000

79

 

*

Rozporządzenie (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniające dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ( 1 )

121

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

10.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/1


ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1392/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 13 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (3) zawiera wspólne standardy, definicje, klasyfikacje oraz zasady rachunkowe dla sporządzania rachunków państw członkowskich dla zaspokojenia wymagań statystycznych Wspólnoty, w celu uzyskania porównywalnych wyników pomiędzy państwami członkowskimi. Europejski System Rachunków z 1995 r. ustanowiony przez wspomniane rozporządzenie znany jest jako „ESA 95”.

(2)

Dla prowadzenia polityki monetarnej w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), skutecznej koordynacji polityki gospodarczej oraz dla celów polityki strukturalnej i makroekonomicznej potrzebny jest wyczerpujący zbiór porównywalnych, dokładnych i dostarczanych na czas danych z zakresu rachunków narodowych.

(3)

Załącznik B do rozporządzenia (WE) nr 2223/96 określa zbiór tablic z zakresu rachunków narodowych, które mają być przekazywane dla celów wspólnotowych w określonych terminach. Ponadto następujące rozporządzenia stanowią o konieczności transmisji do Komisji dodatkowych danych: rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2000 z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w zakresie krótkoterminowych statystyk finansów publicznych (4), rozporządzenie (WE) nr 1221/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie kwartalnych niefinansowych sprawozdań administracji publicznej (5), rozporządzenie (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych i samorządowych (6), rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczące opracowywania i przekazywania kwartalnych danych dotyczących długu publicznego (7) oraz rozporządzenie (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny (8). Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje danych objętych zakresem wspomnianych rozporządzeń, jednakże wspólnie wszystkie tablice i dane, o których mowa we wszystkich sześciu rozporządzeniach, o których mowa w niniejszym motywie, tworzą kompletny program transmisji danych z zakresu rachunków narodowych.

(4)

Program transmisji danych z zakresu rachunków narodowych powinien zostać uaktualniony, aby uwzględnić zmieniające się potrzeby użytkowników oraz nowe priorytety polityki i rozwój nowych form działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.

(5)

Program transmisji danych z zakresu rachunków narodowych powinien uwzględniać zasadnicze zmiany polityczne i statystyczne, które miały miejsce w niektórych państwach członkowskich w okresie objętym programem.

(6)

W sprawozdaniu Komitetu Ekonomiczno-Finansowego z dnia 25 maja 2004 r. dotyczącym potrzeb informacyjnych w UGW, zatwierdzonym podczas posiedzenia Rady w dniu 2 czerwca 2004 r., podkreślono konieczność zmiany programu transmisji danych tak, aby był on zgodny z wymogami planu działań UGW oraz strategii lizbońskiej.

(7)

Solidne podstawy statystyczne dla opracowywania budżetów publicznych są kluczowe dla przeprowadzenia reformy gospodarczej zgodnej ze strategią lizbońską, a przekazywanie danych z zakresu ochrony zdrowia, edukacji i opieki społecznej pomogłoby w jej realizacji. Dostarczanie takich danych powinno stać się obowiązkowe po zakończeniu okresu ich dostarczania na zasadzie dobrowolności, zgodnie z tablicą 11 w pozycji „Wydatki ogółem”.

(8)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie wspólnych standardów statystycznych umożliwiających opracowywanie zharmonizowanych danych z zakresu rachunków narodowych, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i dlatego możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną we tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego (SPC) oraz Komitetu ds. Statystyki Monetarnej, Finansowej oraz Bilansu Płatniczego (CMFB),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2223/96 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) rachunki i tablice przedstawione w załączniku B w terminach wyznaczonych dla każdej tablicy, z zastrzeżeniem odstępstw określonych w tym załączniku.”.

Artykuł 2

Załącznik B do rozporządzenia (WE) nr 2223/96 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 13 listopada 2007 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. LOBO ANTUNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 55 z 7.3.2006, str. 61.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r.

(3)  Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 29 z 4.2.2000, str. 4.

(5)  Dz.U. L 179 z 9.7.2002, str. 1.

(6)  Dz.U. L 81 z 19.3.2004, str. 1.

(7)  Dz.U. L 233 z 2.7.2004, str. 1.

(8)  Dz.U. L 191 z 22.7.2005, str. 22.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK B

PROGRAM PRZEKAZYWANIA DANYCH Z ZAKRESU RACHUNKÓW NARODOWYCH

Przegląd tablic

Tablica Nr

Zakres tablic

Termin t + miesiące (dni, jeśli określono)

Pierwsze przekazanie

Okres, za który należy przekazać dane (1)

1

Główne agregaty, dane roczne

70 dni

2007

od 1990 r.

2008

1980–1989

1

Główne agregaty, dane kwartalne

70 dni

2007

od 1 kwartału 1990 r.

 

 

2

Główne agregaty sektora instytucji rządowych i samorządowych, dane roczne

3/9

2007

od 1995 r.

3

Tablice według rodzajów działalności

9/21

2007

od 1990 r.

2008

1980–1989

5

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych według celu

9

2007

od 1990 r.

2008

1980–1989

6

Rachunki finansowe według sektorów (transakcje)

9

2007

od 1995 r.

7

Bilanse aktywów finansowych i pasywów finansowych

9

2007

od 1995 r.

8

Rachunki niefinansowe według sektorów, dane roczne

9

2007

od 1995 r.

9

Szczegółowe wpływy podatkowe według sektorów

9

2007

od 1995 r.

10

Tablice według rodzajów działalności i regionów, NUTS II

24

2007

od 1995 r.

11

Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych według funkcji

12

2007

od 1995 r.

12

Tablice według rodzajów działalności i regionów, NUTS III

24

2007

od 1995 r.

13

Rachunki sektora gospodarstw domowych według regionów, NUTS II

24

2007

od 1995 r.

15

Tablica podaży w cenach bazowych, łącznie z przejściem na ceny nabycia, A60 × P60

36

2007

od 2000 r.

16

Tablica wykorzystania w cenach nabycia, A60 × P60

36

2007

od 2000 r.

17

Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych w cenach bazowych, P60 × P60, co pięć lat

36

2008

od 2000 r.

18

Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych dla produkcji globalnej krajowej w cenach bazowych, P60 × P60, co pięć lat

36

2008

od 2000 r.

19

Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych dla importu w cenach bazowych, P60 × P60, co pięć lat

36

2008

od 2000 r.

20

Klasyfikacja krzyżowa środków trwałych według rodzajów działalności i według rodzajów aktywów, A17 × AN_F6, dane roczne

24

2007

od 2000 r.

22

Klasyfikacja krzyżowa nakładów brutto na środki trwałe według rodzajów działalności i według rodzajów aktywów, A17 × AN_F6, dane roczne

24

2007

od 1995 r.

26

Bilanse aktywów niefinansowych

24

2007

od 1995 r.

t = okres odniesienia (rok lub kwartał).


Tablica 1 –   Główne agregaty — dane kwartalne (2) i roczne

Kod

Lista zmiennych

Podział (3)

Ceny bieżące

Ceny z roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Wartość dodana i produkt krajowy brutto

B.1g

1.

Wartość dodana brutto w cenach bazowych

A6

x

X

D.21

2.

a)

Podatki od produktów (4)

 

x

X

D.31

 

b)

Dotacje do produktów (4)

 

x

X

B.1*g

3.

Produkt krajowy brutto w cenach rynkowych

 

x

X

Strona rozdysponowania produktu krajowego brutto

P.3

4.

Spożycie ogółem

 

x

X

P.3

5.

a)

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych (koncepcja krajowa)

Towary trwałego użytku (5)

x

X

P.3

 

b)

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych (koncepcja narodowa)

 

x

X

P.3

6.

Spożycie w sektorze INKgd

 

x

X

P.3

7.

Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych

 

x

X

P.31

 

a)

Spożycie indywidualne

 

x

X

P.32

 

b)

Spożycie ogólnospołeczne

 

x

X

P.4

8.

Spożycie skorygowane gospodarstw domowych.

 

x

X

P41

 

a)

Spożycie indywidualne skorygowane

 

x

x

P.5

9.

Akumulacja brutto

 

x

x

P.51

 

a)

Nakłady brutto na środki trwałe

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

b)

Przyrost rzeczowych środków obrotowych

 

x

x (7)

P.53

 

c)

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości

 

x

x (7)

P.6

10.

Eksport towarów (fob) i usług

 

x

x

P.61

 

a)

Towary

 

x

x

P.62

 

b)

Usługi

 

x

x

 

 

Państwa członkowskie UE i instytucje UE (8)

 

x

x

 

 

Państwa członkowskie UE (8)

 

x

x

 

 

Państwa członkowskie UGW (8)

 

x

x

 

 

Instytucje UE (8)  (9)

 

x

x

 

 

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe (8)

 

x

x

P.7

11.

Import towarów (fob) i usług

 

x

x

P.71

 

a)

Towary

 

x

x

P.72

 

b)

Usługi

 

x

x

 

 

Państwa członkowskie UE i instytucje UE (8)

 

x

x

 

 

Państwa członkowskie UE (8)

 

x

x

 

 

Państwa członkowskie UGW (8)

 

x

x

 

 

Instytucje UE (8)  (9)

 

x

x

 

 

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe (8)

 

x

x

B.11

12.

Saldo zewnętrzne towarów i usług

 

x

x

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto

B.2g + B.3g

13.

Nadwyżka operacyjna brutto oraz dochód mieszany

 

x

 

D.2

14.

Podatki związane z produkcją i importem

 

x

 

D.3

15.

Dotacje do produkcji i importu

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Dochody pierwotne otrzymywane z zagranicy

 

x

(x)

D.1_D.4

 

b)

Dochody pierwotne płacone zagranicy

 

x

(x)

B.5*g

17.

Dochód narodowy brutto w cenach rynkowych

 

x

(x)

K.1

18.

Amortyzacja środków trwałych

 

x

x

B.5*n

19.

Dochód narodowy netto w cenach rynkowych

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

a)

Transfery bieżące otrzymane z zagranicy

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

b)

Transfery bieżące płacone zagranicy

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Dochód do dyspozycji netto

 

x

(x)

B.6g

 

b)

Dochód do dyspozycji brutto

 

x

(x)

D.8

22.

Korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

 

x

(x)

B.8n

23.

Oszczędności krajowe netto

 

x

 

D.9

24.

a)

Transfery kapitałowe otrzymane z zagranicy

 

x

 

D.9

 

b)

Transfery kapitałowe płacone zagranicy

 

x

 

K.2

25.

Nabycia pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych

 

x

 

B.9

26.

Wierzytelności netto lub zadłużenie netto

 

x

 

Ludność, zatrudnienie, koszty związane z zatrudnieniem

 

27.

Dane dotyczące ludności i zatrudnienia

 

 

 

 

 

a)

Ludność ogółem (w tysiącach osób)

 

 

 

 

 

b)

Bezrobotni (w tysiącach osób) (9)

 

 

 

 

 

c)

Zatrudnienie w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami (w tysiącach osób zatrudnionych, tysiącach przepracowanych godzin i tysiącach miejsc pracy (9)) oraz zatrudnienie rezydentów (w tysiącach osób)

A6  (10)

 

 

 

 

d)

Osoby pracujące na własny rachunek

A6  (10)

 

 

 

 

e)

Pracownicy

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników pracujących w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami oraz koszty związane z zatrudnieniem pracowników rezydentów

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Wynagrodzenia i inne koszty związane z zatrudnieniem brutto

A6  (10)

x

 

(x) W ujęciu realnym.

A6 NACE A6 z uwzględnieniem pozycji »w tym przetwórstwo przemysłowe«. Dane retrospektywne dla »przetwórstwa przemysłowego« począwszy od 1990 r.


Tablica 2 –   Główne agregaty sektora instytucji rządowych i samorządowych

Kod

Transakcja

Sektory i podsektory (11)  (12)

P.1

Produkcja globalna

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Produkcja globalna rynkowa oraz produkcja globalna na własne cele finalne

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Pozostała produkcja globalna nierynkowa

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Opłaty za pozostałą produkcję globalną nierynkową

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Pozostała produkcja globalna nierynkowa, pozostałe

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Produkcja globalna rynkowa, produkcja globalna na własne cele finalne i opłaty za pozostałą produkcję globalną nierynkową

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Zużycie pośrednie

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1g

Wartość dodana brutto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Amortyzacja środków trwałych

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Wartość dodana netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Koszty związane z zatrudnieniem, do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Pozostałe podatki związane z produkcją, do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Pozostałe dotacje związane z produkcją, do otrzymania

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Nadwyżka operacyjna netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Podatki związane z produkcją i importem, do otrzymania

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Dochody z tytułu własności, do otrzymania (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Dotacje, do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Dochody z tytułu własności, do zapłaty (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

w tym do zapłaty podsektorowi instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

w tym do zapłaty podsektorowi instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

w tym do zapłaty podsektorowi instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

w tym do zapłaty podsektorowi funduszy ubezpieczeń społecznych (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D.41

Odsetki do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Pozostałe dochody z tytułu własności do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Saldo dochodów pierwotnych netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Podatki bieżące od dochodów, majątku itp., do otrzymania

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Składki na ubezpieczenia społeczne, do otrzymania

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Składki przypisane umownie na ubezpieczenia społeczne

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Pozostałe transfery bieżące do otrzymania (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Podatki bieżące od dochodów, majątku itp., do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze, do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Transfery socjalne w naturze związane z wydatkami poniesionymi na produkty dostarczane gospodarstwom domowym za pośrednictwem producentów rynkowych, do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze związane z wydatkami poniesionymi na produkty dostarczane gospodarstwom domowym za pośrednictwem producentów rynkowych, do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Inne transfery bieżące, do zapłaty (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

w tym płatne podsektorowi instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

w tym płatne podsektorowi funduszy ubezpieczeń społecznych (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Dochód do dyspozycji, netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Spożycie ogółem

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Spożycie indywidualne

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Spożycie ogólnospołeczne

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Korekta z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8g

Oszczędności brutto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Oszczędności netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Transfery kapitałowe, do otrzymania (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Podatki od kapitału

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Pozostałe transfery kapitałowe i dotacje na inwestycje, do otrzymania

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Transfery kapitałowe, do zapłaty (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

w tym płatne podsektorowi instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

w tym płatne podsektorowi funduszy ubezpieczeń społecznych (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Akumulacja brutto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Nakłady brutto na środki trwałe

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Przyrost rzeczowych środków obrotowych i nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Akumulacja brutto i nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Wydatki ogółem

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Dochody ogółem

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Transfery kapitałowe z sektora instytucji rządowych i samorządowych do odpowiednich sektorów, stanowiące podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Odsetki, w tym przepływy z tytułu swapów i FRA

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-) zgodnie z procedurą nadmiernego deficytu (EDP)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tablica 3 –   Tablice według rodzajów działalności

Kod

Lista zmiennych

Podział (14)  (15)

Ceny bieżące

Ceny z roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Produkcja globalna

P.1

1.

Produkcja globalna w cenach bazowych według rodzajów działalności

A31/A60

x

 

P.2

2.

Zużycie pośrednie w cenach nabycia według rodzajów działalności

A31/A60

x

 

B.1g

3.

Wartość dodana brutto w cenach bazowych według rodzajów działalności

A31/A60

x

x

K.1

4.

Amortyzacja środków trwałych według rodzajów działalności

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Nadwyżka operacyjna netto oraz dochód mieszany netto

A31/A60

x

 

D.29-D.39

6.

Pozostałe podatki związane z produkcją pomniejszone o pozostałe dotacje związane z produkcją

A31/A60

x

 

Akumulacja

P.5

5.

Akumulacja brutto według rodzajów działalności (16)

A6

x

x

P.51

 

a)

Nakłady brutto na środki trwałe według rodzajów działalności

A31/A60

x

x

 

 

Podział według aktywów trwałych AN_F6

 

x

x

 

 

w tym budynki mieszkalne i pozostałe budynki i budowle

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

b)

Przyrost rzeczowych środków obrotowych i nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości według rodzajów działalności (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

w tym przyrost rzeczowych środków obrotowych (18)

 

x

x (17)

P.53

 

w tym nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości (18)

 

x

x (17)

Zatrudnienie i koszty związane z zatrudnieniem

 

6.

Zatrudnienie według rodzajów działalności

(w tysiącach osób, tysiącach przepracowanych godzin (18) i tysiącach miejsc pracy (19))

A31/A60

 

 

 

 

a)

Osoby pracujące na własny rachunek według rodzajów działalności

A31/A60

 

 

 

 

b)

Pracownicy według rodzajów działalności

A31/A60

 

 

 

 

w tym w sektorze instytucji rządowych i samorządowych (S.13) (20)

 

 

 

 

 

w tym w pozostałych sektorach (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Koszty związane z zatrudnieniem według rodzajów działalności

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Wynagrodzenia i inne koszty związane z wynagrodzeniem według rodzajów działalności

A31/A60

x

 

AN_F6

:

Podział aktywów trwałych:

AN1111

Budynki mieszkalne

AN1112

Pozostałe budynki i budowle

AN11131

Środki transportu

AN11132

Pozostałe maszyny i urządzenia

w tym:

AN111321 maszyny biurowe i sprzęt komputerowy

AN111322

Urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne

AN1114

Aktywa kultywowane

AN112

Wartości niematerialne i prawne

w tym:

AN1122 oprogramowanie komputerowe


Tablica 5 –   Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych

Kod

Lista zmiennych

Podział

Ceny bieżące

Ceny z roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

P.3

1.

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych według celu

grupy COICOP

x

x

P.3

2.

Spożycie indywidualne gospodarstw domowych rezydentów i nierezydentów na obszarze gospodarczym

 

x

x

P.33

3.

Spożycie indywidualne gospodarstw domowych rezydentów za granicą.

 

x

x

P.34

4.

Spożycie indywidualne gospodarstw domowych nierezydentów na obszarze gospodarczym

 

x

x

P.3

5.

Spożycie indywidualne gospodarstw domowych rezydentów na obszarze gospodarczym i poza nim.

 

x

x


Tablica 6 –   Rachunki finansowe według sektorów

(Transakcje, pozostałe zmiany wolumenu i rachunki przeszacowań — skonsolidowane i nieskonsolidowane — oraz informacje uzupełniające  (21))

 

Gospodarka ogółem

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, włączając wszystkie podsektory (23)

Instytucje rządowe i samorządowe, włączając wszystkie podsektory (24)

Gospodarstwa domowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (25)

Zagranica, włączając wszystkie podsektory (26)

Transakcje/Zmiany wolumenu (22)/Przeszacowanie instrumentów finansowych (22)

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Aktywa finansowe

A.F

x

x

x

x

x

x

Złoto monetarne i specjalne prawa ciągnienia (SDR-y)

F.1

x

x

x

x

x

x

Złoto monetarne

F.11

x

x

x

x

x

x

SDR-y

F.12

x

x

x

x

x

x

Gotówka i depozyty

F.2

x

x

x

x

x

x

Gotówka

F.21

x

x

x

x

x

x

Depozyty na żądanie

F.22

x

x

x

x

x

x

Pozostałe depozyty

F.29

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż akcje

F.3

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

F.33

x

x

x

x

x

x

Krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

F.331

x

x

x

x

x

x

Długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

F.332

x

x

x

x

x

x

Instrumenty pochodne

F.34

x

x

x

x

x

x

Pożyczki

F.4

x

x

x

x

x

x

Pożyczki krótkoterminowe

F.41

x

x

x

x

x

x

Pożyczki długoterminowe

F.42

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe

F.5

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe, z wyłączeniem udziałów w funduszach wspólnego inwestowania

F.51

x

x

x

x

x

x

Akcje notowane

F.511

x

x

x

x

x

x

Akcje nienotowane

F.512

x

x

x

x

x

x

Pozostałe udziały kapitałowe

F.513

x

x

x

x

x

x

Udziały w funduszach wspólnego inwestowania

F.52

x

x

x

x

x

x

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

F.6

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych

F.61

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie

F.611

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

F.612

x

x

x

x

x

x

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nieuregulowane świadczenia

F.62

x

x

x

x

x

x

Pozostałe kwoty do otrzymania

F.7

x

x

x

x

x

x

Kredyty handlowe i zaliczki

F.71

x

x

x

x

x

x

Pozostałe

F.79

x

x

x

x

x

x

Pasywa

F.L

x

x

x

x

x

x

Gotówka i depozyty

F.2

x

x

x

x

x

x

Gotówka

F.21

x

x

x

x

x

x

Depozyty na żądanie

F.22

x

x

x

x

x

x

Pozostałe depozyty

F.29

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż akcje

F.3

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

F.33

x

x

x

x

x

x

Krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

F.331

x

x

x

x

x

x

Długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

F.332

x

x

x

x

x

x

Instrumenty pochodne

F.34

x

x

x

x

x

x

Pożyczki

F.4

x

x

x

x

x

x

Pożyczki krótkoterminowe

F.41

x

x

x

x

x

x

Pożyczki długoterminowe

F.42

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe

F.5

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe, z wyłączeniem udziałów w funduszach wspólnego inwestowania

F.51

x

x

x

x

x

x

Akcje notowane

F.511

x

x

x

x

x

x

Akcje nienotowane

F.512

x

x

x

x

x

x

Pozostałe udziały kapitałowe

F.513

x

x

x

x

x

x

Udziały w funduszach wspólnego inwestowania

F.52

x

x

x

x

x

x

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

F.6

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych

F.61

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie

F.611

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

F.612

x

x

x

x

x

x

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nieuregulowane roszczenia

F.62

x

x

x

x

x

x

Pozostałe kwoty do zapłacenia

F.7

x

x

x

x

x

x

Kredyty handlowe i zaliczki

F.71

x

x

x

x

x

x

Pozostałe

F.79

x

x

x

x

x

x

Nabycie aktywów finansowych netto (27)

A.F

x

x

x

x

x

x

Zaciągnięcie zobowiązań netto (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Transakcje finansowe netto (27)

 

x

x

x

x

x

x

Rozbieżność statystyczna (27)

 

x

x

x

x

x

x

Wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-) (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


Tablica 7 –   Bilanse aktywów finansowych i pasywów finansowych

(Stan instrumentów finansowych — skonsolidowany i nieskonsolidowany — oraz informacje dotyczące stron transakcji (28))

 

 

Gospodarka ogółem

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, włączając wszystkie podsektory (29)

Instytucje rządowe i samorządowe, włączając wszystkie podsektory (30)

Gospodarstwa domowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (31)

Zagranica, włączając wszystkie podsektory (32)

Stan instrumentów finansowych

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Aktywa finansowe

AF.A

x

x

x

x

x

x

Złoto monetarne i specjalne prawa ciągnienia (SDR-y)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Złoto monetarne

AF.11

x

x

x

x

x

x

SDR-y

AF.12

x

x

x

x

x

x

Gotówka i depozyty

AF.2

x

x

x

x

x

x

Gotówka

AF.21

x

x

x

x

x

x

Depozyty na żądanie

AF.22

x

x

x

x

x

x

Pozostałe depozyty

AF.29

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż akcje

AF.3

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

AF.33

x

x

x

x

x

x

Krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

AF.331

x

x

x

x

x

x

Długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

AF.332

x

x

x

x

x

x

Instrumenty pochodne

AF.34

x

x

x

x

x

x

Pożyczki

AF.4

x

x

x

x

x

x

Pożyczki krótkoterminowe

AF.41

x

x

x

x

x

x

Pożyczki długoterminowe

AF.42

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe

AF.5

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe, z wyłączeniem udziałów w funduszach wspólnego inwestowania

AF.51

x

x

x

x

x

x

Akcje notowane

AF.511

x

x

x

x

x

x

Akcje nienotowane

AF.512

x

x

x

x

x

x

Pozostałe udziały kapitałowe

AF.513

x

x

x

x

x

x

Udziały w funduszach wspólnego inwestowania

AF.52

x

x

x

x

x

x

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

AF.6

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych

AF.61

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie

AF.611

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

AF.612

x

x

x

x

x

x

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nieuregulowane roszczenia

AF.62

x

x

x

x

x

x

Pozostałe kwoty do otrzymania

AF.7

x

x

x

x

x

x

Kredyty handlowe i zaliczki

AF.71

x

x

x

x

x

x

Pozostałe

AF.79

x

x

x

x

x

x

Pasywa

AF.L

x

x

x

x

x

x

Gotówka i depozyty

AF.2

x

x

x

x

x

x

Gotówka

AF.21

x

x

x

x

x

x

Depozyty na żądanie

AF.22

x

x

x

x

x

x

Pozostałe depozyty

AF.29

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż akcje

AF.3

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż akcje, wyłączeniem instrumentów pochodnych

AF.33

x

x

x

x

x

x

Krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

AF.331

x

x

x

x

x

x

Długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

AF.332

x

x

x

x

x

x

Instrumenty pochodne

AF.34

x

x

x

x

x

x

Pożyczki

AF.4

x

x

x

x

x

x

Pożyczki krótkoterminowe

AF.41

x

x

x

x

x

x

Pożyczki długoterminowe

AF.42

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe

AF.5

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe, z wyłączeniem udziałów w funduszach wspólnego inwestowania

AF.51

x

x

x

x

x

x

Akcje notowane

AF.511

x

x

x

x

x

x

Akcje nienotowane

AF.512

x

x

x

x

x

x

Pozostałe udziały kapitałowe

AF.513

x

x

x

x

x

x

Udziały w funduszach wspólnego inwestowania

AF.52

x

x

x

x

x

x

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

AF.6

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych

AF.61

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie

AF.611

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

AF.612

x

x

x

x

x

x

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nieuregulowane roszczenia

AF.62

x

x

x

x

x

x

Pozostałe kwoty do zapłacenia

AF.7

x

x

x

x

x

x

Kredyty handlowe i zaliczki

AF.71

x

x

x

x

x

x

Pozostałe

AF.79

x

x

x

x

x

x

Aktywa finansowe (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Pasywa (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Aktywa finansowe netto (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


Tablica 8 –   Rachunki niefinansowe według sektorów

Kod

Transakcje i pozycje bilansujące

Sektory

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Gospodarka ogółem

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

Poza podziałem na sektory

Zagranica

Unia Europejska

Państwa członkowskie UE

Państwa członkowskie UGW

Państwa członkowskie UE niebędące członkami UGW

Instytucje UE

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe

I   Rachunek produkcji/Rachunek zewnętrzny towarów i usług

Zasoby

P.1

Produkcja globalna

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Produkcja globalna rynkowa

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Produkcja globalna na własne cele finalne

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Pozostała produkcja globalna nierynkowa

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Import towarów i usług

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Import towarów

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Import usług

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

Import FISIMu

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 — D.31

Podatki od producentów pomniejszone o dotacje dla producentów

x

 

x

 

R1

Zasoby ogółem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wykorzystanie

P.2

Zużycie pośrednie

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Eksport towarów i usług

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Eksport towarów

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Eksport usług

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

Eksport FISIMu

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1g

Produkt krajowy brutto/Wartość dodana brutto

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Saldo zewnętrzne towarów i usług

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Wykorzystanie ogółem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Amortyzacja środków trwałych

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Produkt krajowy netto/Wartość dodana netto

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1   Rachunek tworzenia dochodów

Zasoby

B.1g

Produkt krajowy brutto/Wartość dodana brutto

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Dotacje otrzymane

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Dotacje do produktów

x

 

x

 

D.39

Pozostałe dotacje związane z produkcją

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Zasoby ogółem

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Wykorzystanie

D.1

Koszty zawiązane z zatrudnieniem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Podatki związane z produkcją i importem, zapłacone

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Podatki od produktów

x

 

x

 

D.29

Pozostałe podatki związane z produkcją

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3g

Nadwyżka operacyjna brutto plus dochód mieszany brutto

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Dochód mieszany brutto

x

 

x

x

 

U211

Wykorzystanie ogółem

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2   Rachunek podziału pierwotnego dochodów

Zasoby

B.2g_B.3g

Nadwyżka operacyjna brutto plus dochód mieszany brutto

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Dochód mieszany brutto

x

 

x

x

 

D.1

Koszty związane z zatrudnieniem

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Wynagrodzenia i inne koszty związane z zatrudnieniem brutto

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Podatki związane z produkcją i importem, otrzymane

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Podatki od produktów

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

Podatki typu podatku od towarów i usług (VAT)

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Podatki i cła związane z importem z wyjątkiem VAT

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Podatki od produktów z wyjątkiem VAT i podatków związanych z importem

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Pozostałe podatki związane z produkcją

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Dochody z tytułu własności

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Odsetki (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Dochód podzielony przedsiębiorstw i instytucji finansowych

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Reinwestowane zyski z bezpośrednich inwestycji zagranicznych

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Dochody z tytułu własności przypisane posiadaczom polis ubezpieczeniowych

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Renty gruntowe/czynsze

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Zasoby ogółem

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Odsetki ogółem (włączając FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Wykorzystanie

D.3

Dotacje, zapłacone

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Dotacje do produktów

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Pozostałe dotacje związane z produkcją

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Dochody z tytułu własności

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Odsetki (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Dochód podzielony przedsiębiorstw i instytucji finansowych

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Reinwestowane zyski z bezpośrednich inwestycji zagranicznych

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Dochody z tytułu własności przypisane posiadaczom polis ubezpieczeniowych

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Renty gruntowe/czynsze

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5g

Dochód narodowy brutto/Saldo dochodów pierwotnych brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Wykorzystanie ogółem

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Odsetki ogółem (włączając FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2   Rachunek podziału wtórnego dochodów

Zasoby

B.5g

Dochód narodowy brutto/Saldo dochodów pierwotnych brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Bieżące podatki od dochodu, majątku itp.

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Podatki dochodowe

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Pozostałe podatki

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia społeczne

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Składki na ubezpieczenia społeczne

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

Składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

Przypisane umownie składki na ubezpieczenia społeczne

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Transfery socjalne w naturze

x

 

x

x

 

D.7

Pozostałe transfery bieżące

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Składki ubezpieczeniowe netto w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Odszkodowania ubezpieczeniowe w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Bieżąca współpraca międzynarodowa

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Różne transfery bieżące (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Czwarta część środków własnych określonych na bazie DNB

 

x

 

x

 

R22

Zasoby ogółem

x

x

x

x

x

x

x

 

Wykorzystanie

D.5

Bieżące podatki od dochodów, majątku itp.

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Podatki dochodowe

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Pozostałe podatki

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia społeczne

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Składki na ubezpieczenia społeczne

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

Składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne

x

 

x

x

 

D.612

Przypisane umownie składki na ubezpieczenia społeczne

x

 

x

x

 

D.62

Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

Transfery socjalne w naturze

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Pozostałe transfery bieżące

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Składki ubezpieczeniowe netto w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Odszkodowania ubezpieczeniowe w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Bieżąca współpraca międzynarodowa

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Różne transfery bieżące (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Czwarta część środków własnych określonych na bazie DNB

x

 

x

 

B.7g

Skorygowane dochody do dyspozycji

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Wykorzystanie ogółem

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(pomniejszone o) Transfery socjalne w naturze

x

 

x

x

 

x

 

B.6g

Dochód do dyspozycji brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1   Rachunek wykorzystania dochodów do dyspozycji

Zasoby

B.6g

Dochód do dyspozycji brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Zasoby ogółem

x

x

x

x

x

x

x

 

Wykorzystanie

P.3

Spożycie

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Spożycie indywidualne

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Spożycie ogólnospołeczne

x

 

x

 

D.8

Korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Oszczędności brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Saldo obrotów bieżących z zagranicą

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Wykorzystanie ogółem

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1   Rachunek zmiany wartości netto wynikającej z oszczędności i transferów kapitałowych

Zmiany wartości netto

B.8g

Oszczędności brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Saldo obrotów bieżących z zagranicą

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Transfery kapitałowe

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Podatki kapitałowe

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Dotacje na inwestycje (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92 (S212-S13)

Dotacje na inwestycje dla sektora instytucji rządowych i samorządowych od instytucji UE

x

 

x

 

D.99

Pozostałe transfery kapitałowe (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Zmiana wartości netto ogółem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Zmiany aktywów

D.9

Transfery kapitałowe

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Podatki kapitałowe

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Dotacje na inwestycje (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92 (S212-S13)

Dotacje na inwestycje dla sektora instytucji rządowych i samorządowych przyznane od instytucji UE

 

x

x

 

x

 

D.99

Pozostałe transfery kapitałowe (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Amortyzacja środków trwałych

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Zmiany wartości netto wynikające z oszczędności i transferów kapitałowych

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Zmiany aktywów ogółem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2   Rachunek nabycia aktywów niefinansowych

Zmiany wartości netto

B.10.1

Zmiany wartości netto wynikające z oszczędności i transferów kapitałowych

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Amortyzacja środków trwałych

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Zmiana wartości netto ogółem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Zmiany aktywów

P.5

Akumulacja brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

Nakłady brutto na środki trwałe

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

Przyrost rzeczowych środków obrotowych

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie nieprodukowanych aktywów niefinansowych

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Zmiany aktywów ogółem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Rozbieżność z pozycją wierzytelności netto/zadłużenie netto rachunku finansowego

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= pola nieistotne

x

= wymagane

 

= dobrowolne


Tablica 9 –   Szczegółowe przychody z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne według rodzaju podatku lub składki na ubezpieczenia społeczne oraz podsektorów otrzymujących (37)

Kod

Transakcja

D.2

Podatki związane z produkcją i importem

D.21

Podatki od produktów

D.211

Podatki typu podatku od towarów i usług

D.212

Podatki i cła związane z importem z wyjątkiem VAT

D.2121

Cła związane z importem

D.2122

Podatki związane z importem z wyjątkiem VAT i ceł

D.2122a

Opłaty związane z importem produktów rolnych

D.2122b

Pieniężne kwoty wyrównawcze związane z importem

D.2122c

Podatek akcyzowy

D.2122d

Ogólne podatki od sprzedaży

D.2122e

Podatki od określonych usług

D.2122f

Zyski przedsiębiorstw publicznych, pełniących rolę monopolisty w zakresie importu

D.214

Podatki od produktów z wyjątkiem VAT i podatków związanych z importem

D.214a

Podatek akcyzowy i podatki konsumpcyjne

D.214b

Opłaty stemplowe

D.214c

Podatki od transakcji finansowych i kapitałowych

D.214d

Podatki od rejestracji samochodów

D.214e

Podatki od widowisk

D.214f

Podatki od loterii, gier hazardowych i zakładów

D.214g

Podatki od składek ubezpieczeniowych

D.214h

Pozostałe podatki od określonych usług

D.214i

Podatki od sprzedaży lub obrotowe

D.214j

Zyski z monopoli fiskalnych

D.214k

Cła eksportowe i pieniężne kwoty wyrównawcze związane z eksportem

D.214 l

Pozostałe podatki od produktów gdzie indziej niesklasyfikowane

D.29

Pozostałe podatki związane z produkcją

D.29a

Podatki od gruntów, budynków lub pozostałych budowli

D.29b

Podatki związane z wykorzystaniem środków trwałych

D.29c

Podatki ogółem od funduszu płac i wynagrodzeń

D.29d

Podatki od transakcji międzynarodowych

D.29e

Opłaty za wydane zezwolenia, w formie licencji na prowadzenie określonej działalności

D.29f

Podatki od zanieczyszczania środowiska

D.29g

Podatek wyrównawczy VAT (zryczałtowany system stawek)

D.29h

Pozostałe podatki związane z produkcją gdzie indziej niesklasyfikowane

D.5

Bieżące podatki od dochodów, majątku itp.

D.51

Podatki dochodowe

D.51a + D.51c1

Podatki dochodowe od osób indywidualnych lub od gospodarstw domowych w tym podatki od zysków z posiadania majątku

D.51a

Podatki dochodowe od osób indywidualnych lub od gospodarstw domowych z wyłączeniem podatków od zysków z posiadania majątku (38)

D.51c1

Podatki dochodowe od osób indywidualnych lub od gospodarstw domowych z tytułu zysków z posiadania majątku (38)

D.51b + D.51c2

Podatki od dochodów lub zysków przedsiębiorstw w tym od zysków z tytułu posiadania majątku

D.51b

Podatki od dochodów lub zysków przedsiębiorstw z wyłączeniem podatków od zysków z tytułu posiadania majątku (38)

D.51c2

Podatek od zysków przedsiębiorstw z tytułu posiadania majątku (38)

D.51c3

Pozostałe podatki od zysków z tytułu posiadania majątku (38)

D.51C

Podatki od zysków z tytułu posiadania majątku

D.51D

Podatki od wygranych w grach losowych lub hazardowych

D.51E

Pozostałe podatki od dochodu gdzie indziej niesklasyfikowane

D.59

Pozostałe podatki

D.59a

Podatki od kapitału

D.59b

Podatek pogłówny

D.59c

Podatek od wydatków

D.59d

Opłaty gospodarstw domowych za zezwolenia

D.59e

Podatki od transakcji międzynarodowych

D.59f

Pozostałe podatki gdzie indziej niesklasyfikowane

D.91

Podatki od kapitału

D.91a

Podatki od transferów kapitałowych

D.91b

Opłaty z tytułu przyrostu wartości kapitału

D.91c

Pozostałe podatki od kapitału gdzie indziej niesklasyfikowane

D.2 + D.5 + D.91

Wpływy podatkowe ogółem

D.611

Składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne

D.6111

Składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

D.61111

Obowiązkowe składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

D.61112

Dobrowolne składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

D.6112

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników

D.61121

Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników

D.61122

Dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników

D.6113

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez osoby pracujące na własny rachunek i osoby niepracujące

D.61131

Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez osoby pracujące na własny rachunek i osoby niepracujące

D.61132

Dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez osoby pracujące na własny rachunek i osoby niepracujące

D.612

Przypisane umownie składki na ubezpieczenia społeczne

D.995

Transfery kapitałowe z sektora instytucji rządowych i samorządowych do odpowiednich sektorów, stanowiące podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (39)

D.99521

Podatki od produktów, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (39)

D.99529

Pozostałe podatki związane z produkcją, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (39)

D.99551

Podatki od dochodów, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (39)

D.99559

Pozostałe podatki, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (39)

D.9956111

Składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (39)

D.9956112

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (39)

D.9956113

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez osoby pracujące na własny rachunek i osoby niepracujące, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (39)

D.99591

Pozostałe podatki od kapitału, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

Wpływy z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne ogółem po odjęciu kwot, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Wpływy z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne ogółem (w tym przypisane umownie składki na ubezpieczenia społeczne) po odjęciu kwot, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane

Oprócz tego będą dostarczane pełne dane na temat krajowej klasyfikacji podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, z podaniem odpowiednich kwot i kodów ESA95.


Tablica 10 –   Tablice według rodzajów działalności i według regionów (NUTS II) ceny bieżące

Kod

Lista zmiennych

Podział

D.1

1.

Koszty związane z zatrudnieniem

A6

P.51

2.

Nakłady brutto na środki trwałe

A6

 

3.

Zatrudnienie w tysiącach przepracowanych godzin

 

ETO

 

Ogółem

A6

EEM

 

Pracownicy

A6


Tablica 11 —   Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych według funkcji

Kod

Lista zmiennych

Funkcja

Podział na podsektory (40)

P.5 + K.2

Akumulacja brutto + nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych

działy COFOG

grupy COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Akumulacja brutto

działy COFOG

grupy COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

w tym: nakłady brutto na środki trwałe (41)

działy COFOG

grupy COFOG

S.13

K.2

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych

działy COFOG

grupy COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Koszty związane z zatrudnieniem

działy COFOG

grupy COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Dotacje

działy COFOG

grupy COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Dochody z tytułu własności (42)

działy COFOG

grupy COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311) (41)  (42)

działy COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (S.1312) (41)  (42)

działy COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

w tym płatne podsektorowi instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313) (41)  (42)

działy COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

w tym płatne podsektorowi funduszy ubezpieczeń społecznych (S.1314) (41)  (42)

działy COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze i transfery socjalne w naturze związane z wydatkami na produkty dostarczane do gospodarstw domowych za pośrednictwem producentów rynkowych, do zapłacenia

działy COFOG

grupy COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Zużycie pośrednie + Pozostałe podatki związane z produkcją + Podatki od dochodów, majątku itp. + Korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

działy COFOG

grupy COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Zużycie pośrednie

działy COFOG

grupy COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Pozostałe podatki związane z produkcją + Podatki od dochodów, majątku itp. + Korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

działy COFOG

grupy COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Pozostałe transfery bieżące (42)

działy COFOG

grupy COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311) (41)  (42)

działy COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (S.1312) (41)  (42)

działy COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

w tym płatne podsektorowi instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313) (41)  (42)

działy COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

w tym płatne podsektorowi funduszy ubezpieczeń społecznych (S.1314) (41)  (42)

klasyfikacja COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Transfery kapitałowe (42)

działy COFOG

grupy COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

w tym dotacje na inwestycje (41)

działy COFOG

grupy COFOG

S.13

D.9_S.1311

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311) (41)  (42)

działy COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (S.1312) (41)  (42)

działy COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

w tym płatne podsektorowi instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313) (41)  (42)

działy COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

w tym płatne podsektorowi funduszy ubezpieczeń społecznych (S.1314) (41)  (42)

działy COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Wydatki ogółem

działy COFOG

grupy COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Spożycie

działy COFOG

grupy COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tablica 12 –   Tablice według rodzajów działalności i według regionów (NUTS III)

Kod

Lista zmiennych

Podział

B1.g

1.

Wartość dodana brutto w cenach bazowych (ceny bieżące)

A6

 

2.

Zatrudnienie (w tysiącach osób)

 

ETO

 

Ogółem

A6

EEM

 

Pracownicy

A6

Tablica 13 –   Rachunki sektora gospodarstw domowych według regionów (NUTS II)

Rachunek podziału pierwotnego dochodów gospodarstw domowych (S.14)

Kod

Wykorzystanie

Kod

Zasoby

D.4

1.

Dochody z tytułu własności

B.2/B.3

3.

Nadwyżka operacyjna/dochód mieszany

B.5n

2.

Saldo dochodów pierwotnych netto

D.1

4.

Koszty związane z zatrudnieniem

 

 

 

D.4

5.

Dochody z tytułu własności


Rachunek podziału wtórnego dochodów gospodarstw domowych (S.14)

Kod

Wykorzystanie

Kod

Zasoby

D.5

6.

Bieżące podatki od dochodów, majątku itp.

B.5

10.

Saldo dochodów pierwotnych netto

D.61

7.

Składki na ubezpieczenia społeczne

D.62

11.

Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze

D.7

8.

Pozostałe transfery bieżące

D.7

12.

Pozostałe transfery bieżące

B.6n

9.

Dochód do dyspozycji netto

 

 

 

Tablica 15 –   Tablica podaży w cenach bazowych, w tym przejście na ceny nabycia, (ceny bieżące i ceny roku poprzedniego)

n = 60, m = 60

 

Rodzaje działalności (NACE A60)

1 2 3 4 … n

(1)

Import cif

Podaż ogółem w cenach bazowych

Marże handlowe i transportowe

Podatki pomniejszone o dotacje do produktów

Podaż ogółem w cenach nabycia

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

Produkty (CPA)

n

(1)

Produkcja globalna według produktów i rodzajów działalności w cenach bazowych

 

a)

Wewnątrz UE cif (43)  (44)

b)

Z państw członkowskich UGW cif (43)

c)

Z państw niebędących członkami UGW cif (43)

d)

Poza UE cif (43)  (44)

e)

Ogółem

 

 

 

 

Σ (1)

 

Produkcja globalna ogółem według rodzajów działalności

 

 

 

 

 

 

Pozycje korygujące

(2)

 

 

 

 

 

 

 

Korekty cif/fob dla importu

Zakupy bezpośrednie za granicą dokonywane przez rezydentów

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem w tym:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

Produkcja globalna rynkowa

Produkcja globalna na własne cele finalne

 

 

 

 

Pozostała produkcja globalna nierynkowa


Tablica 16 –   Tablica wykorzystania w cenach nabycia (cenach bieżących i cenach roku poprzedniego)

n = 60, m = 60

 

Rodzaje działalności (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

Wykorzystanie ostateczne

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkty (CPA)

m

(1)

Zużycie pośrednie w cenach nabycia według produktów i rodzajów działalności

 

Wykorzystanie ostateczne w cenach nabycia:

Spożycie:

a)

W gospodarstwach domowych

b)

W INKgd

c)

W instytucjach rządowych i samorządowych

d)

Ogółem

Akumulacja brutto:

e)

Nakłady brutto na środki trwałe

f)

Przyrost rzeczowych środków obrotowych

g)

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości (45)

Eksport fob (46):

h)

Wewnątrz UE (45)

do państw członkowskich UGW (45)

do państw niebędących członkami UGW (45)

i)

Poza UE (45)

j)

Ogółem

 

 

Σ (1)

(2)

Zużycie pośrednie ogółem według rodzajów działalności

 

Wykorzystanie ostateczne ogółem według rodzajów

 

Wykorzystanie ogółem

Pozycje korygujące

(3)

 

 

 

 

 

Korekty cif/fob dla eksportu

 

Wyłącznie eksport

Wyłącznie eksport

Zakupy bezpośrednie za granicą dokonywane przez rezydentów

 

Wyłącznie spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych

Wyłącznie spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych

Zakupy dokonywane na terytorium kraju przez nierezydentów

 

Wyłącznie spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych i eksport

Wyłącznie spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych i eksport

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Koszty związane z zatrudnieniem (47)

Płace i wynagrodzenia (47)

Pozostałe podatki netto od produkcji (47)

Amortyzacja środków trwałych (47)

Nadwyżka operacyjna netto (47)

Nadwyżka operacyjna brutto (47)

Dochód mieszany brutto (45)  (47)

(5)

 

 

 

 

 

Wartość dodana w cenach bazowych

(6)

 

 

 

 

 

Produkcja globalna w cenach bazowych

(7)

 

 

 

 

 

Dane uzupełniające:

Nakłady na środki trwałe (45)  (47)

Zasób środków trwałych (45)  (47)

Nakład pracy (w tysiącach osób) (45)

(8)

 

 

 

 

 


Tablica 17 –   Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych w cenach bazowych (produkt/produkt (48))

(ceny bieżące)

n = 60

 

Produkty

1 2 3 … n

Σ (1)

Wykorzystanie finalne

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkty

n

(1)

Zużycie pośrednie w cenach bazowych (produkt/produkt)

 

Wykorzystanie finalne w cenach bazowych:

Spożycie:

a)

W gospodarstwach domowych

b)

W INKgd

c)

W instytucjach rządowych i samorządowych

d)

Ogółem

Akumulacja brutto:

e)

Nakłady brutto na środki trwałe

f)

Przyrost rzeczowych środków obrotowych

g)

Zmiany w aktywach o wyjątkowej wartości (49)

Eksport fob (50):

h)

Wewnątrz UE (49)

do państw członkowskich UGW (49)

do państw niebędących członkami UGW (49)

i)

Poza UE (49)

j)

Ogółem

 

 

Σ (1)

(2)

Zużycie pośrednie ogółem w cenach bazowych według produktów

 

Wykorzystanie ostateczne według rodzajów w cenach bazowych

 

Wykorzystanie ogółem w cenach bazowych

Podatki pomniejszone o dotacje do produktów

(3)

Podatki netto od produktów według produktów

 

Podatki netto od produktów według rodzajów ostatecznego wykorzystania

 

Podatki netto od produktów ogółem

Σ (1) + (3)

(4)

Zużycie pośrednie ogółem w cenach nabycia według produktów

 

Wykorzystanie ostateczne ogółem w cenach nabycia według rodzajów

 

Wykorzystanie ogółem w cenach nabycia

Koszty związane z zatrudnieniem

Płace i wynagrodzenia

Pozostałe podatki netto od produkcji

Amortyzacja środków trwałych

Nadwyżka operacyjna netto

Nadwyżka operacyjna brutto

Dochód mieszany brutto (49)

(5)

 

 

 

 

 

Wartość dodana w cenach bazowych

(6)

 

 

 

 

 

Produkcja globalna w cenach bazowych

(7)

 

 

 

 

 

Import wewnątrz UE (49)  (50)

Import z państw członkowskich UGW (49)

Import z państw niebędących członkami UGW (49)

Import spoza UE (49)  (50)

(8)

 

 

 

 

 

Σ (8)

(9)

Import (cif) według produktów

 

 

 

 

Podaż ogółem w cenach bazowych

(10)

Podaż w cenach bazowych według produktów

 

 

 

 


Tablica 18 –   Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych dla produkcji krajowej w cenach bazowych (produkt po produkcie (51))

(ceny bieżące)

n = 60

 

Produkty

1 2 3 … n

Σ (1)

Wykorzystanie ostateczne

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

.

.

Produkty

.

.

n

(1)

Dla produkcji krajowej: zużycie pośrednie w cenach bazowych (produkt po produkcie)

 

Wykorzystanie ostateczne w cenach bazowych:

Spożycie:

a)

W gospodarstwach domowych

b)

W INKgd

c)

W instytucjach rządowych i samorządowych

d)

Ogółem

Akumulacja brutto:

e)

Nakłady brutto na środki trwałe

f)

Przyrost rzeczowych środków obrotowych

g)

Zmiany w aktywach o wyjątkowej wartości (52)

Eksport fob (53):

h)

Wewnątrz UE (52)

do państw członkowskich UGW (52)

do państw niebędących członkami UGW (52)

i)

Poza U (52)

j)

Ogółem

 

 

Σ (1)

(2)

Zużycie pośrednie ogółem produkcji krajowej według produktów

 

Wykorzystanie ostateczne produkcji krajowej w cenach bazowych

 

Produkcja krajowa ogółem w cenach bazowych

Wykorzystanie towarów pochodzących z importu

(3)

Zużycie pośrednie ogółem towarów pochodzących z importu (cif) według produktów

 

Wykorzystanie ostateczne towarów pochodzących z importu (cif)

 

Import ogółem

Podatki pomniejszone o dotacje do produktów

(4)

Podatki netto od produktów przeznaczonych na zużycie pośrednie według produktów

 

Podatki netto od produktów z podziałem według rodzaju ostatecznego wykorzystania

 

Ogółem podatki netto od produktów

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Zużycie pośrednie ogółem w cenach nabycia według produktów

 

Wykorzystanie ostateczne ogółem w cenach nabycia według rodzajów

 

Wykorzystanie ogółem w cenach nabycia

Koszty związane z zatrudnieniem

Płace i wynagrodzenia

Pozostałe podatki netto od produkcji

Amortyzacja środków trwałych

Nadwyżka operacyjna netto

Dochód mieszany brutto (52)

Nadwyżka operacyjna brutto

(6)

 

 

 

 

 

Wartość dodana w cenach bazowych

(7)

 

 

 

 

 

Produkcja globalna w cenach bazowych

(8)

 

 

 

 

 


Tablica 19 –   Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych dla importu w cenach bazowych (produkt po produkcie (54)) cif

(ceny bieżące)

n = 60

 

Produkty

1 2 3 … n

Σ (1)

Wykorzystanie ostateczne

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkty

n

(1)

Dla importu: zużycie pośrednie w cenach bazowych (produkt po produkcie)

 

Wykorzystanie ostateczne w cenach bazowych cif:

Spożycie:

a)

W gospodarstwach domowych

b)

W INKgd

c)

W instytucjach rządowych i samorządowych

d)

Ogółem

Akumulacja brutto:

e)

Nakłady brutto na środki trwałe

f)

Przyrost rzeczowych środków obrotowych

g)

Zmiany w aktywach o wyjątkowej wartości (55)

Eksport fob i (56):

h)

Wewnątrz UE (55)

do państw członkowskich UGW (55)

do państw niebędących członkami UGW (55)

i)

Poza UE (55)

j)

Ogółem

 

 

Σ (1)

(2)

Zużycie pośrednie importu ogółem w cenach bazowych według produktów

 

Wykorzystanie ostateczne importu w cenach bazowych

 

Import ogółem


Tablica 20 –   Klasyfikacja krzyżowa środków trwałych według rodzajów działalności i według rodzajów aktywów

Kod

Lista zmiennych

Podział Rodzaje działalności (57)

Podział Aktywa

Jednostka

AN.11g

1. Środki trwałe brutto

A17/A31/A60

AN_F6

Bieżące ceny odtworzenia

Ceny stałe

AN.11n

2. Środki trwałe netto

A17/A31/A60

AN_F6

Bieżące ceny odtworzenia

Ceny stałe


Tablica 22 –   Klasyfikacja krzyżowa nakładów brutto na środki trwałe według rodzajów działalności i według rodzajów aktywów

Kod

Lista zmiennych

Podział Rodzaje działalności (58)

Podział Aktywa

Jednostka

P.51

1.

Nakłady brutto na środki trwałe

A17/A31/A60

AN_F6

Ceny bieżące

Ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe


Tablica 26 –   Bilans aktywów niefinansowych

Kod

Lista zmiennych (59)

Podział

Sektory

AN.1

1.

Aktywa produkowane

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11

2.

Środki trwałe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.111

3.

Rzeczowe środki trwałe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1111

4.

Budynki mieszkalne

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1112

5.

Pozostałe budynki i budowle

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11121

6.

Budynki niemieszkalne

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11122

7.

Pozostałe budowle

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1113

8.

Maszyny i urządzenia

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1114

9.

Aktywa kultywowane

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.112

10.

Wartości niematerialne i prawne

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1121

11.

Nakłady na poszukiwanie złóż

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1122

12.

Oprogramowanie komputerowe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1123

13.

Oryginały przedsięwzięć kulturalnych, dzieł literackich lub artystycznych

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1129

14.

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.12

15.

Rzeczowe środki obrotowe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.13

16.

Aktywa o wyjątkowej wartości

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.2

17.

Aktywa nieprodukow