ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 309

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
27 listopada 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1377/2007 z dnia 26 listopada 2007 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające załączniki IA, IB, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu uwzględnienia postępu technicznego oraz zmian ustanowionych na mocy konwencji bazylejskiej ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1380/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy (Natugrain Wheat TS) jako dodatku paszowego ( 1 )

21

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1381/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż (w odniesieniu do zwiększenia koncesji taryfowych przyznanych przez Wspólnotę na paszę dla ryb pochodzącą z Wysp Owczych, objętą kodami CN ex23099010, ex23099031 i ex23099041)

24

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1382/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny

28

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1383/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w odniesieniu do otwierania i ustalania zarządzania niektórymi kontyngentami taryfowymi na przywóz do Wspólnoty produktów mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji

34

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1384/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi kontyngentami na przywóz do Wspólnoty produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Izraela

40

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi z sektora mięsa drobiowego

47

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

27.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1377/2007

z dnia 26 listopada 2007

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

uwzględniając wspólne stanowisko 2007/654/WPZiB z dnia 9 października 2007 r., zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 (2) wprowadziło środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (DRK) zgodne ze wspólnym stanowiskiem 2005/440/WPZiB i rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1596 (2005) oraz kolejnymi odnośnymi rezolucjami.

(2)

Po uprzednim powiadomieniu Komitetu utworzonego na podstawie ust. 8 rezolucji 1533 (2004) i po uzgodnieniu z rządem DRK, Rada Bezpieczeństwa ONZ postanowiła w dniu 10 sierpnia 2007 r., w rezolucji 1771 (2007), między innymi, że środki ograniczające dotyczące niektórych rodzajów pomocy technicznej nie powinny być stosowane do dostarczania odpowiedniej pomocy technicznej, w przypadkach gdy pomoc taka jest przeznaczona wyłącznie dla oddziałów armii i policji DRK, które są w trakcie procesu formowania się na terytoriach prowincji Północnego i Południowego Kivu oraz okręgu Ituri. Tym samym wskazane jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 889/2005.

(3)

Wskazane jest również dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 889/2005 do niedawnych zmian praktyki w zakresie sankcji dotyczących wyznaczania właściwych organów, odpowiedzialności za naruszenia i jurysdykcji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 889/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

1.   W drodze odstępstwa odstepstwa od art. 2, wskazane na stronach internetowych wymienionych w Załączniku właściwe organy państwa członkowskiego, w którym dostawca usług ma siedzibę, mogą zezwolić na dostarczanie:

a)

pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanej z bronią i sprzętem pokrewnym, przeznaczonymi wyłącznie do wsparcia i wykorzystania przez Misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w DRK (»MONUC«);

b)

pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanej z bronią i sprzętem pokrewnym, przeznaczonymi wyłącznie do wsparcia i wykorzystania przez armię i policję DRK, pod warunkiem, że jednostki te:

(i)

ukończyły proces formowania się, lub

(ii)

działają pod dowództwem, odpowiednio »état-major intégré« Sił Zbrojnych lub Państwowej Policji DRK, lub

(iii)

są w trakcie procesu formowania się na terytorium DRK poza terytorium prowincji Północnego i Południowego Kivu i okręgu Ituri;

c)

pomocy technicznej uzgodnionej z rządem DRK i przeznaczonej wyłącznie do wsparcia armii i policji DRK, będących w trakcie procesu formowania się na terytorium prowincji Północnego i Południowego Kivu i okręgu Ituri, po uprzednim powiadomieniu Komitetu ds. Sankcji o dostarczaniu takiej pomocy lub usług oraz

d)

pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanej z nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym, przeznaczonym wyłącznie do celów humanitarnych i ochronnych, po uprzednim powiadomieniu Komitetu ds. Sankcji o dostarczaniu takiej pomocy lub usług.

2.   Nie udziela się zezwoleń na działania, które już miały miejsce.”

2)

Dodaje się artykuły w brzmieniu:

a)

„Artykuł 2a

Zakaz, o którym mowa w art. 2 lit. b), nie stanowi podstawy żadnej odpowiedzialności osób fizycznych lub prawnych bądź podmiotów, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą naruszyć ten zakaz.”

b)

„Artykuł 6a

1.   Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w art. 3 ust. 1, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w Załączniku.

2.   Państwa członkowskie, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego artykułu, informują Komisję o wyznaczonych przez siebie właściwych organach oraz o wszelkich późniejszych zmianach w tym zakresie.”

3)

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a)

na terytorium Wspólnoty,

b)

na pokładzie każdego samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego,

c)

do każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego i przebywającej na terytorium Wspólnoty lub poza nim,

d)

do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego,

e)

do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Wspólnoty.”

4)

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 889/2005 zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2007 r.

W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 264 z 10.10.2007, str. 11.

(2)  Dz.U. L 152 z 15.6.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Strony internetowe, na których zamieszczone są informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 3 i 6a, oraz adres dla powiadomień skierowanych do Komisji Europejskiej

(uzupełniają państwa członkowskie)

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRECJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

HISZPANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

WŁOCHY

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIDERLANDY

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SŁOWACJA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgia)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 29 91176 55585

Faks: (32 2) 299 0873”


27.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1378/2007

z dnia 26 listopada 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 756/2007 (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, str. 41).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


27.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1379/2007

z dnia 26 listopada 2007 r.

zmieniające załączniki IA, IB, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu uwzględnienia postępu technicznego oraz zmian ustanowionych na mocy konwencji bazylejskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 58 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie zawarte podczas 8. posiedzenia Konferencji Stron konwencji bazylejskiej w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, w dniach 27 listopada–1 grudnia 2006 r., wymaga wprowadzenia zmian do załączników IA, IB, VII oraz VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów. Zmiany dotyczą zastąpienia „kg” oraz „litrów”„Tonami (Mg)” oraz „m3” w polu 5 dokumentu zgłoszenia w załączniku IA, polach 5 i 18 dokumentu przesyłania w załączniku IB oraz w polach 3 i 14 informacji o przesyłce znajdującej się w załączniku VII, jak również dodania nowego pola 17 w dokumencie przesyłania, zmiany przypisu 1 w informacji o przesyłce oraz odniesień do wskazówek dotyczących racjonalnego ekologicznego gospodarowania w punktach I.4–9 w załączniku VIII. W celu zapewnienia jasności należy zastąpić niniejsze załączniki.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1013/2006.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki IA, IB, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 190 z 12.7.2006, str. 1.

(2)  Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 9.


ZAŁĄCZNIK I

Załącznik IA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IA

Dokument zgłoszenia transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Załącznik IB do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IB

Dokument przesyłania dotyczący transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK III

Załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VII

INFORMACJA DOŁĄCZONA DO PRZEMIESZCZENIA ODPADÓW ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 I 4

Image


ZAŁĄCZNIK IV

Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VIII

WYTYCZNE DOTYCZĄCE RACJONALNEGO EKOLOGICZNIE GOSPODAROWANIA (ARTYKUŁ 49)

I.   Wytyczne przyjęte w konwencji bazylejskiej

1.

Wytyczne techniczne dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami biomedycznymi i z działalności służb medycznych (Y1, Y3) (1).

2.

Wytyczne techniczne dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami z akumulatorów kwasowo-ołowiowych (1).

3.

Wytyczne techniczne dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania w zakresie pełnego lub częściowego demontażu statków (1).

4.

Wytyczne techniczne dotyczące racjonalnego ekologicznie recyklingu/odzyskiwania metali i elementów metalowych (R4) (2).

5.

Zaktualizowane ogólne wytyczne techniczne w zakresie racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami składającymi się, zawierającymi lub zanieczyszczonymi trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (POPs) (3).

6.

Zaktualizowane wytyczne techniczne w zakresie racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami składającymi się, zawierającymi lub zanieczyszczonymi polichlorowanymi bifenylami (PCB), polichlorowanymi terfenylami (PCT) lub polibromowanymi bifenylami (PBB) (3).

7.

Wytyczne techniczne w zakresie racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami składającymi się, zawierającymi lub zanieczyszczonymi pestycydami: aldryną, chlordanem, dieldryną, endryną, heptachlorem, heksachlorobenzenem (HCB), mireksem lub toksafenem lub też heksachlorobenzenem pod postacią chemikaliów przemysłowych (3).

8.

Wytyczne techniczne w zakresie racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami składającymi się, zawierającymi lub zanieczyszczonymi dichlochotrifenylotrichloroetanem (DDT) (3).

9.

Wytyczne techniczne w zakresie racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami składającymi się, zawierającymi lub zanieczyszczonymi nieumyślnie wyprodukowanymi polichlorowanymi dibenzo-p-dioksynami (PCDD), polichlorowanymi dibenzofuranami (PCDF), heksachlorobenzenem (HCB) lub polichlorowanymi bifenylami (PCB) (3).

II.   Wytyczne przyjęte przez OECD

Wytyczne techniczne dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania szczególnymi strumieniami odpadów:

Używane i złomowane komputery osobiste (4).

III.   Wytyczne przyjęte przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO):

Wytyczne dotyczące recyklingu statków (5).

IV.   Wytyczne przyjęte przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP):

Bezpieczeństwo i zdrowie w razie katastrofy statku: wytyczne dla państw azjatyckich oraz Turcji (6).


(1)  Przyjęte na 6. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, w dniach 9–13 grudnia 2002 r.

(2)  Przyjęte na 7. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, w dniach 25–29 października 2004 r.

(3)  Przyjęte na 8. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, w dniach 27 listopada–1 grudnia 2006 r.

(4)  Przyjęte przez Komitet OECD ds. Polityki Ochrony Środowiska w lutym 2003 r. (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(5)  Rezolucja A.962 przyjęta przez Zgromadzenie IMO podczas 23. sesji zwyczajnej, w dniach 24 listopada–5 grudnia 2003 r.

(6)  Zatwierdzone do publikacji przez organ decydujący MOP na 289. sesji, w dniach 11–26 marca 2004 r.”.


27.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1380/2007

z dnia 26 listopada 2007 r.

dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy (Natugrain Wheat TS) jako dodatku paszowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz daje podstawy uzasadnienia i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanaza (Natugrain Wheat TS) wytwarzanego przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla indyków rzeźnych, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanaza wytwarzanego przez Aspergillus niger (CBS 109.713) zostało tymczasowo dopuszczone dla kurcząt rzeźnych na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1458/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (2).

(5)

W celu poparcia wniosku o zezwolenie na stosowanie tego preparatu dla indyków rzeźnych przedłożono nowe dane. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 18 kwietnia 2007 r., że preparat endo-1,4-beta-ksylanaza (Natugrain Wheat TS) wytwarzany przez Aspergillus niger (CBS 109.713) nie ma szkodliwych skutków dla zdrowia zwierząt, ludzi ani dla środowiska naturalnego (3). Ponadto stwierdził on, że preparat nie stwarza żadnego innego zagrożenia, które zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 wykluczałoby wydanie zezwolenia. Zgodnie z tą opinią stosowanie tego preparatu nie ma negatywnego wpływu na omawiane dodatkowe kategorie zwierząt. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczególnych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu. W swojej opinii Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne, ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena preparatu dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii dodatku „dodatek zootechniczny” i do grupy funkcjonalnej „substancje polepszające strawność”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt przy zachowaniu warunków określonych w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(2)  Dz.U. L 233 z 9.9.2005, str. 3.

(3)  Opinia Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt dotycząca bezpieczeństwa i skuteczności preparatu Natugrain Wheat TS (endo-1,4-beta-ksylanaza) stosowanego jako dodatek do pasz dla indyków rzeźnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. Przyjęta w dniu 18 października 2007 r.Dziennik EFSA (2007) 474, str. 1–11.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

(Nazwa handlowa)

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostka aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: Substancje polepszające strawność

4d62

BASF Aktiengesellschaft

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Skład dodatku

Endo-1,4-beta-ksylanaza produkowana przez Aspergillus niger (CBS 109.713) o minimalnej aktywności:

Postać stała: 5 600 TXU (1)/g

Postać płynna: 5 600 TXU/ml

 

Charakterystyka substancji czynnej

Endo-1,4-beta-ksylanaza produkowana przez Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Metody analityczne  (2)

Metoda wiskozymetryczna oparta na spadku lepkości spowodowanej przez działanie endo-1,4-beta-ksylanazy na substrat zawierający ksylan (arabinoksylan pszenicy) przy pH 3,5 oraz temperaturze 55 °C.

Indyki rzeźne

560 TXU

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Indyki rzeźne: 560–840 TXU

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających ponad 40 % pszenicy.

17 grudnia 2017 r.


(1)  1 TXU to ilość enzymu, która uwalnia 5 mikromoli cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z arabinoksylanu pszenicy w ciągu minuty przy pH 3,5 oraz temperaturze 55 °C.

(2)  Szczegóły dotyczące metod analizy można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1381/2007

z dnia 26 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż (w odniesieniu do zwiększenia koncesji taryfowych przyznanych przez Wspólnotę na paszę dla ryb pochodzącą z Wysp Owczych, objętą kodami CN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 i ex 2309 90 41)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 827/68 z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku niektórych produktów wymienionych w załączniku II do Traktatu (1),

uwzględniając decyzję Rady 97/126/CE z dnia 6 grudnia 1996 r. dotyczącą zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (2),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (3), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE/Dania-Wyspy Owcze (4) zmieniła Protokół 3 do Umowy między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (5) (zwanej dalej „Umową”) zatwierdzoną decyzją Rady 97/126/WE dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej.

(2)

Rada wypowiedziała się w dniu 13 czerwca 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego zmiany Protokołu 4 do Umowy.

(3)

Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE/Dania-Wyspy Owcze (6) zmieniająca Protokół 4 do Umowy, zmienia w szczególności wielkość rocznego kontyngentu taryfowego dla kontyngentu nr 09.0689.

(4)

Artykuł 1 ust. 2 pkt 1) Protokołu 4 do Umowy zmienionego decyzją nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE/Dania-Wyspy Owcze określa, że w odniesieniu do kontyngentów taryfowych otwartych dla paszy dla ryb objętej kodami CN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 i ex 2309 90 41, władze Wysp Owczych potwierdzają, że pasza dla ryb wywożona do UE w ramach niniejszego preferencyjnego kontyngentu taryfowego nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.

(5)

Artykuł 3 decyzji nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE/Dania - Wyspy Owcze określa, że przyrost kontyngentu taryfowego na rok kalendarzowy 2007 jest obliczany prorata temporis od dnia 1 grudnia 2007 r. Przyrost kontyngentu taryfowego na rok kalendarzowy 2007 należy zatem ustalić na poziomie 833 ton.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2133/2001 (7).

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2133/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Produkty przywożone w ramach kontyngentu taryfowego 09.0689 są dopuszczane do swobodnego obrotu na podstawie

a)

dowodu pochodzenia zgodnie z art. 16 Protokołu 3 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia »produkty pochodzące« oraz metod współpracy administracyjnej; oraz

b)

deklaracji w jednej z wersji zawartych w załączniku V, potwierdzonej przez następujący organ władz Wysp Owczych:

Heilsufrøðiliga starvsstovan/Agencja ds. Żywności, Weterynarii i Środowiska

Falkavegur 6, 2. floor.

FO-100 TÓRSHAVN

FAROE ISLANDS

Telefon: 00 298 35 64 00

Faks: 00 298 35 64 01

Telefon dyżurny: 00 298 55 64 03 (czynny do 23.00)

E-mail: HFS@HFS.FO

Strona internetowa: www.hfs.fo”.

2)

tekst w załączniku II dotyczący nr 09.0689 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia;

3)

tekst załącznika II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik V.

Artykuł 2

Nie naruszając przepisów art. 1 ust. 2, kontyngent taryfowy na rok kalendarzowy 2007 wyniesie 10 833 tony.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 151 z 30.6.1968, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97).

(2)  Dz.U. L 53 z 22.2.1997, str. 1.

(3)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6.

(4)  Dz.U. L 110 z 24.4.2006, str. 1.

(5)  Dz.U. L 53 z 22.2.1997, str. 2.

(6)  Dz.U. L 275 z 19.10.2007, str. 32.

(7)  Dz.U. L 287 z 31.10.2001, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 880/2007 (Dz.U. L 194 z 26.7.2007, str. 3).


ZAŁĄCZNIK I

Nr

Kod CN

Wyszczególnienie

Kontyngent taryfowy

(w tonach)

Stawka celna

Pochodzenie

„09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Pasze dls ryb

20 000

0

Wyspy Owcze


(1)  Pasza dla ryb przywożona w ramach preferencyjnego przywozu nie może zawierać dodatku glutenu ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK V

DEKLARACJA WŁADZ WYSP OWCZYCH

(BG)

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

(ES)

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

(CS)

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

(DA)

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

(DE)

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

(ET)

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

(EL)

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

(EN)

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

(FR)

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

(IT)

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

(LV)

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

(LT)

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

(HU)

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

(MT)

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

(NL)

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

(PL)

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

(PT)

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

(RO)

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

(SK)

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

(SL)

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

(FI)

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

(SV)

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” ”


27.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1382/2007

z dnia 26 listopada 2007 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 z dnia 29 marca 1994 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (2), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (3) zostało w istotny sposób zmienione, a wprowadzenie w nim innych nowych zmian jest niezbędne. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 otworzyło od dnia 1 stycznia 1994 r. nowe roczne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty mięsa wieprzowego. Kontyngenty te mają obowiązywać przez czas nieokreślony.

(3)

Zarządzanie kontyngentami taryfowymi powinno opierać się na pozwoleniach na przywóz. W tym celu należy określić szczegółowe zasady składania wniosków oraz informacje, które muszą znaleźć się we wnioskach i w pozwoleniach.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (5) mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

(5)

W celu utrzymania stałego tempa przywozu okres obowiązywania kontyngentu ustalony od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 grudnia powinien zostać podzielony na podokresy. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

(6)

Z uwagi na ryzyko spekulacji związane z odnośnym systemem w sektorze wieprzowiny należy określić jasne warunki dostępu podmiotów gospodarczych do systemu kontyngentów taryfowych.

(7)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwoleń na przywóz powinna być ustalona na poziomie 20 EUR za 100 kg.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz świeżej, schłodzonej lub zamrożonej wieprzowiny objętej kodami CN 0203 19 13 i 0203 29 15, otwartym na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 774/94.

2.   Kontyngent taryfowy otwiera się na zasadzie rocznej, począwszy od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 grudnia.

3.   Ilość produktów objętych kontyngentem określonym w ust. 1 oraz stosowana stawka celna i odpowiedni numer porządkowy zostały ustanowione w załączniku I.

Artykuł 2

O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy rozporządzeń (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

Ilość ustalona dla rocznego okresu obowiązywania kontyngentu jest podzielona w następujący sposób na cztery podokresy:

a)

25 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca;

b)

25 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca;

c)

25 % od dnia 1 lipca do dnia 30 września;

d)

25 % od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.

Artykuł 4

1.   Do celów stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 wnioskodawca, w chwili składania pierwszego wniosku o pozwolenie na przywóz dotyczącego danego okresu obowiązywania rocznego kontyngentu taryfowego, przedkłada dowód, że przywiózł lub wywiózł co najmniej 50 ton produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, w trakcie każdego z dwóch okresów, o których mowa w wymienionym art. 5.

2.   Wniosek o pozwolenie może odnosić się jedynie do jednego z numerów porządkowych określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Może on dotyczyć wielu produktów objętych różnymi kodami CN. W takim przypadku wszystkie kody CN i opisy produktów muszą zostać umieszczone odpowiednio w rubrykach 16 i 15 wniosku o pozwolenie i pozwolenia.

Wniosek o pozwolenie musi dotyczyć co najmniej 20 ton, ale maksymalnie 20 % ilości dostępnej dla danego kontyngentu w odnośnym podokresie.

3.   Wniosek o pozwolenie oraz pozwolenie zawierają następujące zapisy:

a)

w rubryce 8 – zapis dotyczący kraju pochodzenia;

b)

w rubryce 20 – jeden z zapisów znajdujących się w części A załącznika II.

W rubryce 24 pozwolenie zawiera jeden z zapisów znajdujących się w części B załącznika II.

Artykuł 5

1.   Wnioski o pozwolenia mogą być składane tylko przez pierwszych siedem dni miesiąca poprzedzającego każdy podokres, o którym mowa w art. 3.

2.   Przy składaniu wniosków o pozwolenia na przywóz wnosi się zabezpieczenie w wysokości 20 EUR za 100 kg.

3.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 każdy wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o pozwolenie na przywóz w odniesieniu do produktów objętych jednym numerem porządkowym, jeżeli produkty te pochodzą z różnych krajów. Należy wtedy jednocześnie złożyć osobne wnioski dla każdego kraju pochodzenia produktów do właściwego organu danego państwa członkowskiego. W odniesieniu do maksymalnych ilości, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, są one uznawane za jeden wniosek.

4.   W ciągu trzech dni roboczych od upływu terminu składania wniosków państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych wnioskowanych ilościach dla każdej z grup, podanych w kilogramach.

5.   Pozwolenia wydawane są od siódmego dnia roboczego do najpóźniej jedenastego dnia roboczego następującego po zakończeniu okresu powiadamiania, o którym mowa w ust. 4.

6.   W razie potrzeby Komisja ustanawia ilości, o które nie wnioskowano i które są automatycznie dodawane do ilości dostępnej w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu.

Artykuł 6

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem pierwszego miesiąca każdego podokresu obowiązywania kontyngentu, o całkowitych ilościach wyrażonych w kilogramach, na które wydano pozwolenia, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym rocznym okresie obowiązywania kontyngentu, o faktycznych ilościach wprowadzonych do swobodnego obrotu w ramach niniejszego rozporządzenia w danym okresie i dla każdego numeru porządkowego, podanych w kilogramach.

3.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach, wyrażonych w kilogramach, objętych niewykorzystanymi lub częściowo wykorzystanymi pozwoleniami na przywóz, po raz pierwszy przy składaniu wniosku dla ostatniego podokresu, a następnie ponownie przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym okresie rocznym.

Artykuł 7

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 pozwolenia na przywóz są ważne przez okres 150 dni od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego zostały wydane.

2.   Bez uszczerbku dla art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 przeniesienie uprawnień wynikających z pozwoleń ogranicza się do nabywców spełniających warunki kwalifikowalności określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1556/2006.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są tak jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku III.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 91 z 8.4.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2198/95 (Dz.U. L 221 z 19.9.1995, str. 3).

(3)  Dz.U. L 288 z 19.10.2006, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1940/2006 (Dz.U. L 407 z 30.12.2006, str. 153; sprostowanie w Dz.U. L 44 z 15.2.2007, str. 77).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

(5)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).


ZAŁĄCZNIK I

Numer porządkowy

Kod CN

Stosowana stawka celna

Ilości w tonach

(masa produktu)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ A

Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit pierwszy lit. b):

w języku bułgarskim

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

w języku hiszpańskim

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

w języku czeskim

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

w języku duńskim

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

w języku niemieckim

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

w języku estońskim

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

w języku greckim

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

w języku angielskim

:

Regulation (EC) No 1382/2007

w języku francuskim

:

Règlement (CE) no 1382/2007

w języku włoskim

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

w języku łotewskim

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

w języku litewskim

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

w języku węgierskim

:

1382/2007/EK rendelet

w języku maltańskim

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

w języku niderlandzkim

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

w języku polskim

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

w języku portugalskim

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

w języku rumuńskim

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

w języku słowackim

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

w języku słoweńskim

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

w języku fińskim

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

w języku szwedzkim

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

CZĘŚĆ B

Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit drugi:

w języku bułgarskim

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

w języku hiszpańskim

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

w języku czeskim

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

w języku duńskim

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

w języku niemieckim

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

w języku estońskim

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

w języku greckim

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

w języku angielskim

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

w języku francuskim

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

w języku włoskim

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

w języku łotewskim

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

w języku litewskim

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

w języku węgierskim

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

w języku maltańskim

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

w języku niderlandzkim

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

w języku polskim

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

w języku portugalskim

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

w języku rumuńskim

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

w języku słowackim

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

w języku słoweńskim

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

w języku fińskim

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

w języku szwedzkim

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1556/2006

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 2

Artykuł 1 ust. 3

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 3 ust. 2

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 3 ust. 3

Artykuł 4 ust. 3 lit. a)

Artykuł 3 ust. 4

Artykuł 4 ust. 3 lit. b)

Artykuł 3 ust. 5

Artykuł 4 ust. 3 akapit drugi

Artykuł 4 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1 akapit drugi

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 5 ust. 4

Artykuł 4 ust. 4

Artykuł 5 ust. 5

Artykuł 4 ust. 5

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 7 ust. 2

Artykuł 6

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 8

Artykuł 8

Artykuł 9

Artykuł 9

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik IIa

Załącznik II część A

Załącznik IIb

Załącznik II część B

Załącznik III

Załącznik IV

Załącznik V

Załącznik VI


27.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/34


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1383/2007

z dnia 26 listopada 2007 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w odniesieniu do otwierania i ustalania zarządzania niektórymi kontyngentami taryfowymi na przywóz do Wspólnoty produktów mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 779/98 z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 4115/86 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3010/95 (2), w szczególności jego art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/98 z dnia 30 czerwca 1998 r. ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 4115/86 i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3010/95 (3), było wielokrotnie zmieniane w istotny sposób i konieczne są nowe zmiany. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1396/98 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(2)

Zarządzanie kontyngentami taryfowymi powinno opierać się na pozwoleniach na przywóz. W tym celu należy określić szczegółowe zasady składania wniosków oraz informacje, które muszą znaleźć się we wnioskach i w pozwoleniach.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4) oraz rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (5), mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

(4)

W celu utrzymania stałego tempa przywozu okres obowiązywania kontyngentu ustalony od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 grudnia powinien zostać podzielony na podokresy. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

(5)

Z uwagi na ryzyko spekulacji związane z odnośnym systemem w sektorze mięsa drobiowego należy określić jasne warunki dostępu podmiotów gospodarczych do systemu kontyngentów taryfowych.

(6)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwoleń na przywóz powinna być ustalona na poziomie 20 EUR za 100 kg.

(7)

W interesie podmiotów gospodarczych Komisja powinna ustanowić ilości, o które nie wnioskowano i które powinny być dodane do ilości dostępnych w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu, zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym otwiera się kontyngent taryfowy wymieniony w załączniku I w odniesieniu do przywozu produktów sektora mięsa drobiowego objętych kodami CN określonymi w załączniku I.

Kontyngent taryfowy otwiera się na zasadzie rocznej, począwszy od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 grudnia.

2.   Ilości produktów objętych kontyngentem, o którym mowa w ust. 1, stosowana stawka celna, numer porządkowy oraz odpowiednie numery grup zostały ustanowione w załączniku I.

Artykuł 2

O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy rozporządzeń (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

Ilość ustalona dla rocznego okresu obowiązywania kontyngentu jest podzielona w następujący sposób na cztery podokresy:

a)

25 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca,

b)

25 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca,

c)

25 % od dnia 1 lipca do dnia 30 września,

d)

25 % od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.

Artykuł 4

1.   Do celów stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 wnioskodawca, w chwili składania pierwszego wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz dotyczącego danego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego, przedkłada dowód, że przywiózł lub wywiózł co najmniej 50 ton produktów objętych rozporządzeniem (EWG) nr 2777/75 w trakcie każdego z dwóch okresów, o których mowa w wymienionym art. 5.

2.   Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz może odnosić się do wielu produktów objętych różnymi kodami CN. W takim przypadku wszystkie kody CN i opisy produktów muszą zostać umieszczone odpowiednio w rubrykach 16 i 15 wniosku o pozwolenie i pozwolenia.

Wniosek o pozwolenie musi dotyczyć co najmniej 10 ton, ale maksymalnie 10 % ilości dostępnej dla danego kontyngentu w odnośnym podokresie.

3.   Pozwolenia narzucają obowiązek przywozu z Turcji.

Wniosek o pozwolenie oraz pozwolenie zawierają następujące zapisy:

a)

w rubryce 8 – zapis dotyczący kraju pochodzenia oraz słowo „tak” zaznaczone krzyżykiem,

b)

w rubryce 20 – jeden z zapisów znajdujących się w części A załącznika II.

W rubryce 24 – jeden z zapisów znajdujących się w części B załącznika II.

Artykuł 5

1.   Wnioski o wydanie pozwolenia mogą być składane tylko przez pierwszych siedem dni miesiąca poprzedzającego każdy podokres, o którym mowa w art. 3.

2.   Przy składaniu wniosków o pozwolenia na przywóz wnosi się zabezpieczenie w wysokości 20 EUR za 100 kg.

3.   W ciągu pięciu dni od upływu terminu składania wniosków państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych wnioskowanych ilościach dla każdej z grup, podanych w kilogramach.

4.   Pozwolenia wydawane są od siódmego dnia roboczego do najpóźniej jedenastego dnia roboczego następującego po zakończeniu okresu powiadamiania, o którym mowa w ust. 3.

5.   W razie potrzeby Komisja określa ilości, o które nie wnioskowano i które są automatycznie dodawane do ilości dostępnej w następnym podokresie.

Artykuł 6

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem pierwszego miesiąca każdego podokresu obowiązywania kontyngentu, o całkowitych ilościach podanych w kilogramach, na które wydano pozwolenia i o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym rocznym okresie obowiązywania kontyngentu, o faktycznych ilościach wprowadzonych do swobodnego obrotu na podstawie niniejszego rozporządzenia w danym okresie i dla każdego numeru porządkowego, podanych w kilogramach.

3.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach, wyrażonych w kilogramach, objętych niewykorzystanymi lub częściowo wykorzystanymi pozwoleniami na przywóz, po raz pierwszy przy składaniu wniosku dla ostatniego podokresu, a następnie ponownie przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym okresie rocznym.

Artykuł 7

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 pozwolenia na przywóz są ważne przez okres 150 dni od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego zostały wydane.

2.   Bez uszczerbku dla przepisów art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 przeniesienie uprawnień wynikających z pozwoleń ogranicza się do nabywców spełniających warunki kwalifikowalności określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Przywożone produkty są dopuszczone do swobodnego obrotu po okazaniu dowodu pochodzenia, zgodnie z art. 16 protokołu 3 załączonego do decyzji nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja (6).

Artykuł 9

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1396/98.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są tak jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku III.

Artykuł 10

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 113 z 15.4.1998, str. 1.

(3)  Dz.U. L 187 z 1.7.1998, str. 41. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1961/2006 (Dz.U. L 408 z 30.12.2006, str. 1).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

(5)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(6)  Dz.U. L 86 z 20.3.1998, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Numer grupy

Numer porządkowy

Kod CN

Stawka celna w ramach kontyngentu taryfowego

(w EUR/tonę)

Roczny kontyngent taryfowy

(w tonach, masa netto)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ZAŁĄCZNIK II

A.   Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit drugi lit. b):

w języku bułgarskim

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

w języku hiszpańskim

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

w języku czeskim

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

w języku duńskim

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

w języku niemieckim

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

w języku estońskim

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

w języku greckim

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

w języku angielskim

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

w języku francuskim

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

w języku włoskim

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

w języku łotewskim

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

w języku litewskim

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

w języku węgierskim

:

1383/2007/EK rendelet.

w języku maltańskim

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

w języku polskim

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

w języku portugalskim

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

w języku rumuńskim

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

w języku słowackim

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

w języku słoweńskim

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

w języku fińskim

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

w języku szwedzkim

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit trzeci:

w języku bułgarskim

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

w języku hiszpańskim

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

w języku czeskim

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

w języku duńskim

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

w języku niemieckim

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

w języku estońskim

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

w języku greckim

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

w języku angielskim

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

w języku francuskim

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

w języku włoskim

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

w języku łotewskim

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

w języku litewskim

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

w języku węgierskim

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

w języku maltańskim

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

w języku polskim

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

w języku portugalskim

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

w języku rumuńskim

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

w języku słowackim

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

w języku słoweńskim

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

w języku fińskim

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

w języku szwedzkim

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) 1396/98

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 3 ust. 1 lit. c)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 3 ust. 1 lit. d)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 3 ust. 1 lit. e)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1 akapit drugi

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 4 ust. 4 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 4 ust. 4 akapit drugi

Artykuł 4 ust. 5

Artykuł 4 ust. 6

Artykuł 5 ust. 4

Artykuł 4 ust. 7

Artykuł 4 ust. 8 akapit pierwszy

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 4 ust. 8 akapit drugi

Artykuł 5 akapit pierwszy

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 5 akapit drugi

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 8

Artykuł 10

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik IV


27.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/40


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1384/2007

z dnia 26 listopada 2007 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi kontyngentami na przywóz do Wspólnoty produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Izraela

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2398/96 z dnia 12 grudnia 1996 r. otwierające kontyngent taryfowy na mięso indycze pochodzące i przywożone z Izraela przewidziany w układzie o stowarzyszeniu oraz Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael (2), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2003/917/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz zastąpienia protokołów 1 i 2 do Układu o stowarzyszeniu między WE a Izraelem (3), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w układzie o stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael (4) było wielokrotnie zmieniane w istotny sposób i konieczne są nowe zmiany. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 2497/96 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(2)

Zarządzanie kontyngentami taryfowymi powinno opierać się na pozwoleniach na przywóz. W tym celu należy określić szczegółowe zasady składania wniosków oraz informacje, które muszą znaleźć się we wnioskach i w pozwoleniach.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (5) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (6), mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

(4)

W celu utrzymania stałego tempa przywozu okres obowiązywania kontyngentu ustalony od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia należy podzielić na podokresy. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

(5)

Z uwagi na ryzyko spekulacji związane z odnośnym systemem w sektorze mięsa drobiowego należy określić jasne warunki dostępu podmiotów gospodarczych do systemu kontyngentów taryfowych.

(6)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwoleń na przywóz powinna być ustalona na poziomie 20 EUR za 100 kg.

(7)

W interesie podmiotów gospodarczych Komisja powinna ustanowić ilości, o które nie wnioskowano i które powinny być dodane do ilości dostępnych w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu, zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Kontyngenty taryfowe wymienione w załączniku I zostają otworzone rozporządzeniem (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do przywozu produktów sektora mięsa drobiowego objętych kodami CN określonymi w załączniku I.

Kontyngenty taryfowe otwiera się na zasadzie rocznej dla okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

2.   Ilość produktów objętych kontyngentem określonym w ust. 1, obowiązująca obniżona stawka celna, numery porządkowe oraz odpowiednie numery grup są ustalone w załączniku I.

Artykuł 2

O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy rozporządzeń (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

Ilość ustalona dla rocznego okresu obwiązywania kontyngentu, dla każdego numeru porządkowego, jest podzielona w następujący sposób na cztery podokresy:

a)

25 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca,

b)

25 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca,

c)

25 % od dnia 1 lipca do dnia 30 września,

d)

25 % od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.

Artykuł 4

1.   Do celów stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 wnioskodawca, w chwili składania pierwszego wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz dotyczącego danego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego, przedkłada dowód, że przywiózł lub wywiózł co najmniej 50 ton produktów objętych rozporządzeniem (EWG) nr 2777/75 w trakcie każdego z dwóch okresów, o których mowa w wymienionym art. 5.

2.   We wniosku o pozwolenie może być wymieniony tylko jeden z numerów porządkowych określonych w załączniku I. Wniosek taki może dotyczyć wielu produktów objętych różnymi kodami CN. W takim przypadku wszystkie kody CN i opisy produktów muszą zostać umieszczone odpowiednio w rubrykach 16 i 15 wniosku o pozwolenie i pozwolenia.

Wniosek o pozwolenie musi dotyczyć co najmniej 10 ton, ale maksymalnie 10 % ilości dostępnej dla danego kontyngentu w odnośnym podokresie.

3.   Pozwolenia narzucają obowiązek przywozu z Izraela.

Wniosek o pozwolenie oraz pozwolenie zawierają następujące zapisy:

a)

w rubryce 8 – zapis dotyczący kraju pochodzenia oraz słowo „tak” zaznaczone krzyżykiem,

b)

w rubryce 20 – jeden z zapisów znajdujących się w części A załącznika II.

W rubryce 24 pozwolenie zawiera jeden z zapisów znajdujących się w części B załącznika II.

Artykuł 5

1.   Wnioski o wydanie pozwolenia mogą być składane tylko przez pierwszych siedem dni miesiąca poprzedzającego każdy podokres, o którym mowa w art. 3.

2.   Przy składaniu wniosków o pozwolenia na przywóz wnosi się zabezpieczenie w wysokości 20 EUR za 100 kg.

3.   W ciągu pięciu dni od upływu terminu składania wniosków państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych wnioskowanych ilościach dla każdej z grup, podanych w kilogramach.

4.   Pozwolenia wydawane są od siódmego dnia roboczego do najpóźniej jedenastego dnia roboczego następującego po zakończeniu okresu powiadamiania, o którym mowa w ust. 3.

5.   W razie potrzeby Komisja ustanawia ilości, o które nie wnioskowano i które są automatycznie dodawane do ilości dostępnej w następnym podokresie.

Artykuł 6

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem pierwszego miesiąca każdego podokresu obowiązywania kontyngentu, o całkowitych ilościach podanych w kilogramach, na które wydano pozwolenia i o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym rocznym okresie obowiązywania kontyngentu, o faktycznych ilościach wprowadzonych do swobodnego obrotu w ramach niniejszego rozporządzenia w danym okresie i dla każdego numeru porządkowego, podanych w kilogramach.

3.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach, podanych w kilogramach, objętych niewykorzystanymi lub częściowo wykorzystanymi pozwoleniami na przywóz, po raz pierwszy przy składaniu wniosku dla ostatniego podokresu, a następnie ponownie przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym okresie rocznym.

Artykuł 7

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, pozwolenia na przywóz są ważne przez okres 150 dni od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego zostały wydane.

2.   Nie naruszając art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, przeniesienie uprawnień wynikających z pozwoleń ogranicza się do nabywców spełniających warunki kwalifikowalności określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Przywożone produkty są dopuszczone do swobodnego obrotu po okazaniu dowodu pochodzenia, zgodnie z art. 16 protokołu nr 4 załączonego do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony.

Artykuł 9

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 2497/96.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są tak jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku III.

Artykuł 10

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 7.

(3)  Dz.U. L 346 z 31.12.2003, str. 65.

(4)  Dz.U. L 338 z 28.12.1996, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1937/2006 (Dz.U. L 407 z 30.12.2006, str. 143).

(5)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

(6)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).


ZAŁĄCZNIK I

Numer grupy

Numer porządkowy

Kod CN

Opis towarów (1)

Obniżona stawka celna KNU w %

Ilości roczne

(w tonach)

IL 1

09.4092

0207 25

Mięso z indyków, niecięte na kawałki, zamrożone

100

1 568

0207 27 10

Kawałki mięsa z indyków bez kości, zamrożone

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Kawałki mięsa z indyków z kośćmi, zamrożone

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Mięso z kaczek i gęsi, niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

100

560

ex 0207 33

Mięso z kaczek i gęsi, niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone, zamrożone

ex 0207 35

Pozostałe mięso lub podroby jadalne z kaczek i gęsi, świeże lub schłodzone

ex 0207 36

Pozostałe mięso lub podroby jadalne z kaczek i gęsi, zamrożone


(1)  Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, terminologia stosowana do opisu produktów ma jedynie wartość indykatywną, natomiast w kontekście niniejszego załącznika stosowalność systemu preferencyjnego została określona przy wykorzystaniu kodów CN. Tam gdzie istnieje odniesienie do kodów ex CN, stosowalność systemu preferencyjnego określona jest na podstawie branych razem kodu CN oraz odpowiadającego mu opisu.


ZAŁĄCZNIK II

A.   Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit drugi lit. b):

w języku bułgarskim

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

w języku hiszpańskim

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

w języku czeskim

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

w języku duńskim

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

w języku niemieckim

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

w języku estońskim

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

w języku greckim

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

w języku angielskim

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

w języku francuskim

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

w języku włoskim

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

w języku łotewskim

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

w języku litewskim

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

w języku węgierskim

:

1384/2007/EK rendelet.

w języku maltańskim

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

w języku polskim

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

w języku portugalskim

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

w języku rumuńskim

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

w języku słowackim

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

w języku słoweńskim

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

w języku fińskim

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

w języku szwedzkim

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit trzeci:

w języku bułgarskim

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

w języku hiszpańskim

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

w języku czeskim

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

w języku duńskim

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

w języku niemieckim

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

w języku estońskim

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

w języku greckim

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

w języku angielskim

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

w języku francuskim

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

w języku włoskim

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

w języku łotewskim

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

w języku litewskim

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

w języku węgierskim

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

w języku maltańskim

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

w języku polskim

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

w języku portugalskim

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

w języku rumuńskim

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

w języku słowackim

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

w języku słoweńskim

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

w języku fińskim

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

w języku szwedzkim

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 2497/96

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 3 ust. 1 lit. c)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 3 ust. 1 lit. d)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 3 ust. 1 lit. e)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1 akapit drugi

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 4 ust. 4 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 4 ust. 4 akapit drugi

Artykuł 4 ust. 5

Artykuł 4 ust. 6

Artykuł 5 ust. 4

Artykuł 4 ust. 7

Artykuł 4 ust. 8 akapit pierwszy

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 4 ust. 8 akapit drugi

Artykuł 5 akapit pierwszy

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 5 akapit drugi

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 8

Artykuł 10

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik IV


27.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/47


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1385/2007

z dnia 26 listopada 2007 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi z sektora mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 z dnia 29 marca 1994 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (2), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/94 z dnia 22 czerwca 1994 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne (3) zostało wielokrotnie zmienione w sposób zasadniczy i konieczne jest wprowadzenie dalszych zmian. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1431/94 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(2)

Zarządzanie kontyngentami taryfowymi powinno opierać się na pozwoleniach na przywóz. W tym celu należy określić szczegółowe zasady składania wniosków oraz informacje, które muszą znaleźć się we wnioskach i w pozwoleniach.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (5) mają zastosowanie, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

(4)

W celu utrzymania stałego tempa przywozu okres obowiązywania kontyngentu ustalony od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia należy podzielić na podokresy. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

(5)

Z uwagi na ryzyko spekulacji związane z odnośnym systemem w sektorze mięsa drobiowego należy określić jasne warunki dostępu podmiotów gospodarczych do systemu kontyngentów taryfowych.

(6)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwoleń na przywóz powinna być ustalona na poziomie 50 EUR za 100 kg.

(7)

W interesie podmiotów gospodarczych Komisja powinna ustanowić ilości, o które nie wnioskowano i które powinny być dodane do ilości dostępnych w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu, zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Kontyngenty taryfowe wymienione w załączniku I zostają otworzone rozporządzeniem (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu produktów sektora mięsa drobiowego objętych kodami CN określonymi w załączniku I.

Kontyngenty taryfowe otwiera się na podstawie rocznej, począwszy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

2.   Ilość produktów objętych kontyngentem określonym w ust. 1, obowiązująca obniżona stawka celna, numery porządkowe oraz odpowiednie numery grup są ustalone w załączniku I.

Artykuł 2

O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy rozporządzeń (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

Ilość ustalona dla rocznego okresu obwiązywania kontyngentu, dla każdego numeru porządkowego, jest podzielona w następujący sposób na cztery podokresy:

a)

25 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca,

b)

25 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca,

c)

25 % od dnia 1 lipca do dnia 30 września,

d)

25 % od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.

Artykuł 4

1.   Do celów stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 wnioskodawca, w chwili składania pierwszego wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz dotyczącego danego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego, przedkłada dowód, że przywiózł lub wywiózł co najmniej 50 ton produktów objętych rozporządzeniem (EWG) nr 2777/75 w trakcie każdego z dwóch okresów, o których mowa w wymienionym art. 5.

2.   Wniosek o pozwolenie może odnosić się tylko do jednego z numerów porządkowych określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Może on dotyczyć wielu produktów objętych różnymi kodami CN. W takim przypadku wszystkie kody CN i opisy produktów muszą zostać umieszczone odpowiednio w rubrykach 16 i 15 wniosku o pozwolenie i pozwolenia.

Wniosek o pozwolenie musi dotyczyć co najmniej 10 ton, ale maksymalnie 10 % ilości dostępnej dla danego kontyngentu w odnośnym podokresie.

3.   W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, w odniesieniu do grupy nr 3, 5 i 6 każdy z wnioskodawców może złożyć więcej niż jeden wniosek o pozwolenie na przywóz produktów z jednej grupy, jeżeli takie produkty pochodzą z różnych krajów. Należy wtedy jednocześnie złożyć osobne wnioski dla każdego kraju pochodzenia produktów do właściwego organu danego państwa członkowskiego. W odniesieniu do maksymalnych ilości, o których mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, są one uznawane jako jeden wniosek

4.   Pozwolenia narzucają obowiązek przywozu ze wskazanego kraju z wyjątkiem grup 3, 5 i 6. Dla grup związanych tym obowiązkiem kraj pochodzenia należy wpisać w rubryce 8 wniosku o wydanie pozwolenia i samego pozwolenia, a słowo „tak” zaznaczyć krzyżykiem.

5.   W rubryce 20 wnioski o pozwolenie oraz pozwolenia zawierają jeden z zapisów znajdujących się w części A załącznika II.

W rubryce 24 pozwolenie zawiera jeden z zapisów znajdujących się w części B załącznika II.

W rubryce 24 pozwolenia dla grupy nr 3 zawierają jeden z zapisów znajdujących się w części C załącznika II.

W rubryce 24 pozwolenia dla grupy nr 5 zawierają jeden z zapisów znajdujących się w części D załącznika II.

Artykuł 5

1.   Wnioski o wydanie pozwolenia mogą być składane tylko przez pierwszych siedem dni miesiąca poprzedzającego każdy podokres, o którym mowa w art. 3.

2.   Do wniosku o pozwolenie powinna być dołączona umowa na dostawę określająca, że produkt drobiowy może być dostarczony do Unii Europejskiej w okresie obowiązywania kontyngentu, we wnioskowanych ilościach i zgodnie z wnioskowanym pochodzeniem.

Akapit pierwszy stosuje się wyłącznie do produktów z grup 1, 2 i 4.

3.   Przy składaniu wniosków o pozwolenia na przywóz wnosi się zabezpieczenie w wysokości 50 EUR za 100 kg.

4.   W ciągu pięciu dni od upływu terminu składania wniosków państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych wnioskowanych ilościach dla każdej z grup, podanych w kilogramach.

5.   Pozwolenia wydawane są od siódmego dnia roboczego do najpóźniej jedenastego dnia roboczego następującego po zakończeniu okresu powiadamiania, o którym mowa w ust. 4.

6.   W razie potrzeby Komisja ustanawia ilości, o które nie wnioskowano i które są automatycznie dodawane do ilości dostępnej w następnym podokresie.

Artykuł 6

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem pierwszego miesiąca każdego podokresu obowiązywania kontyngentu, o całkowitych ilościach wyrażonych w kilogramach, na które wydano pozwolenia, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym rocznym okresie obowiązywania kontyngentu, o faktycznych ilościach wprowadzonych do swobodnego obrotu w ramach niniejszego rozporządzenia w danym okresie i dla każdego numeru porządkowego, podanych w kilogramach.

3.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach, podanych w kilogramach, objętych niewykorzystanymi lub częściowo wykorzystanymi pozwoleniami na przywóz, po raz pierwszy przy składaniu wniosku dla ostatniego podokresu, a następnie ponownie przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym okresie rocznym.

Artykuł 7

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, pozwolenia na przywóz są ważne przez okres 150 dni od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego zostały wydane.

2.   Nie naruszając art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, przeniesienie uprawnień wynikających z pozwoleń ogranicza się do nabywców spełniających warunki kwalifikowalności określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Rozporządzenie (WE) nr 1431/94 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są tak jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku III.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 91 z 8.4.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2198/95 (Dz.U. L 221 z 19.9.1995, str. 3).

(3)  Dz.U. L 156 z 23.6.1994, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 249/2007 (Dz.U. L 69 z 9.3.2007, str. 16).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz. U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

(5)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).


ZAŁĄCZNIK I

Mięso kurcząt

Państwo

Numer grupy

Numer porządkowy

Kod CN

Stawka obniżki cła w

%

Ilości roczne

(w tonach)

Brazylia

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Tajlandia

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Pozostałe

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Mięso indycze

Państwo

Numer grupy

Numer porządkowy

Kod CN

Stawka obniżki cła w

%

Ilości roczne

(w tonach)

Brazylia

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Pozostałe

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


ZAŁĄCZNIK II

A.   Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 5 akapit pierwszy:

w języku bułgarskim

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

w języku hiszpańskim

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

w języku czeskim

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

w języku duńskim

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

w języku niemieckim

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

w języku estońskim

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

w języku greckim

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

w języku angielskim

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

w języku francuskim

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

w języku włoskim

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

w języku łotewskim

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

w języku litewskim

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

w języku węgierskim

:

1385/2007/EK rendelet.

w języku maltańskim

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

w języku polskim

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

w języku portugalskim

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

w języku rumuńskim

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

w języku słowackim

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

w języku słoweńskim

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

w języku fińskim

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

w języku szwedzkim

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 5 akapit drugi:

w języku bułgarskim

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

w języku hiszpańskim

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

w języku czeskim

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

w języku duńskim

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

w języku niemieckim

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

w języku estońskim

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

w języku greckim

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

w języku angielskim

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

w języku francuskim

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

w języku włoskim

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

w języku łotewskim

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

w języku litewskim

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

w języku węgierskim

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

w języku maltańskim

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

w języku niderlandzkim

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

w języku polskim

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

w języku portugalskim

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

w języku rumuńskim

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

w języku słowackim

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

w języku słoweńskim

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

w języku fińskim

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

w języku szwedzkim

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 5 akapit trzeci:

w języku bułgarskim

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

w języku hiszpańskim

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

w języku czeskim

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

w języku duńskim

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

w języku niemieckim

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

w języku estońskim

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

w języku greckim

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

w języku angielskim

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

w języku francuskim

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

w języku włoskim

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

w języku łotewskim

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

w języku litewskim

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

w języku węgierskim

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

w języku maltańskim

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

w języku niderlandzkim

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

w języku polskim

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

w języku portugalskim

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

w języku rumuńskim

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

w języku słowackim

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

w języku słoweńskim

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

w języku fińskim

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

w języku szwedzkim

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 5 akapit czwarty:

w języku bułgarskim

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

w języku hiszpańskim

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

w języku czeskim

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

w języku duńskim

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

w języku niemieckim

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

w języku estońskim

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

w języku greckim

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

w języku angielskim

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

w języku francuskim

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

w języku włoskim:

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

w języku łotewskim

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

w języku litewskim

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

w języku węgierskim

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

w języku maltańskim

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

w języku niderlandzkim

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

w języku polskim

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

w języku portugalskim

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

w języku rumuńskim

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

w języku słowackim

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

w języku słoweńskim

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

w języku fińskim

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

w języku szwedzkim

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1431/94

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 3 ust. 1 lit. c)

Artykuł 4 ust. 4

Artykuł 3 ust. 1 lit. d)

Artykuł 4 ust. 5 akapit pierwszy

Artykuł 3 ust. 1 lit. e)

Artykuł 4 ust. 5 akapit drugi

Artykuł 3 ust. 1 lit. f)

Artykuł 4 ust. 5 akapit trzeci

Artykuł. 3 ust. 1 lit. g)

Artykuł 4 ust. 5 akapit czwarty

Artykuł 4 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1 a

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 4 ust. 2 akapit pierwszy i drugi

Artykuł 4 ust. 2 akapit trzeci

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 5 ust. 4

Artykuł 4 ust. 4

Artykuł 4 ust. 5

Artykuł 5 ust. 5

Artykuł 4 ust. 6

Artykuł 4 ust. 7

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 5 akapit pierwszy

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 5 akapit drugi

Artykuł 6

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 9

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik IV