ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 297

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
15 listopada 2007


Spis treści

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2007/713/WE

 

*

Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

1

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

3

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

15.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/1


DECYZJA NR 2/2007 RADY STOWARZYSZENIA UE-ALGIERIA

z dnia 16 października 2007 r.

zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

(2007/713/WE)

RADA STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony (1), zwany dalej „Umową”, podpisany w Brukseli dnia 22 kwietnia 2002 r., w szczególności art. 40 jego Protokołu 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 6 do Umowy przewiduje dwustronną kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą a Algierią oraz pełną kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą, Algierią, Marokiem i Tunezją.

(2)

Zgodnie ze Wspólną deklaracją dotyczącą kumulacji pochodzenia załączoną do Protokołu 6, rozszerzenie systemu kumulacji jest pożądane, bowiem umożliwia stosowanie materiałów pochodzących ze Wspólnoty, Bułgarii, Rumunii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu), Wysp Owczych, Turcji lub z jakiegokolwiek innego kraju będącego stroną Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, na podstawie Deklaracji Barcelońskiej przyjętej na Konferencji Eurośródziemnomorskiej, która odbyła się w dniach 27-28 listopada 1995 r., w celu wspierania handlu i propagowania integracji regionalnej.

(3)

Do celów wdrożenia rozszerzonego systemu kumulacji wyłącznie pomiędzy krajami, które spełniły niezbędne warunki oraz aby uniknąć przypadków obchodzenia ceł, konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących potwierdzania pochodzenia.

(4)

Do celów wdrażania rozszerzonego systemu kumulacji oraz aby uniknąć obchodzenia ceł, niezbędna jest harmonizacja przepisów dotyczących zakazu zwrotu lub zwolnienia z należności celnych oraz harmonizacji wymagań w zakresie przetwarzania, przewidzianych w Protokole 6 w odniesieniu do materiałów niepochodzących dla uzyskania statusu materiałów pochodzących.

(5)

Rozszerzony system kumulacji pochodzenia oznacza, że w kontekście umów preferencyjnych zawartych pomiędzy danymi krajami mają zastosowanie te same przepisy dotyczące zasad pochodzenia.

(6)

Towary będące przedmiotem tranzytu lub składowane w dniu, w którym zaczyna obowiązywać niniejsza decyzja powinny zostać objęte przepisami przejściowymi umożliwiającymi im korzystanie z rozszerzonego systemu kumulacji.

(7)

Aby ułatwić wymianę handlową i uprościć zadania administracyjne, pożądane jest umożliwienie podmiotom gospodarczym korzystanie z długoterminowych deklaracji dostawcy.

(8)

W celu skorygowania nieprawidłowości w poszczególnych wersjach językowych tekstu i rozbieżności pomiędzy nimi wymagane są pewne zmiany natury technicznej.

(9)

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Umowy oraz w celu ułatwienia pracy użytkownikom i organom administracji celnej należy zatem włączyć do nowego tekstu Protokołu 6 wszystkie omawiane postanowienia,

STANOWI CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Protokół 6 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji wraz z odpowiednimi Wspólnymi Deklaracjami.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Stosuje się ją od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 października 2007 r.

W imieniu Rady Stowarzyszenia

M. MEDELCI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 265 z 10.10.2005, str. 2.


PROTOKÓŁ 6

dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

SPIS TREŚCI

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

TYTUŁ II

DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”

Artykuł 2

Wymogi ogólne

Artykuł 3

Kumulacja we Wspólnocie

Artykuł 4

Kumulacja w Algierii

Artykuł 5

Produkty całkowicie uzyskane

Artykuł 6

Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu

Artykuł 7

Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie

Artykuł 8

Jednostka kwalifikacyjna

Artykuł 9

Akcesoria, części zapasowe i narzędzia

Artykuł 10

Zestawy

Artykuł 11

Elementy neutralne

TYTUŁ III

WYMOGI TERYTORIALNE

Artykuł 12

Zasada terytorialności

Artykuł 13

Transport bezpośredni

Artykuł 14

Wystawy

TYTUŁ IV

ZWROT LUB ZWOLNIENIE

Artykuł 15

Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych

TYTUŁ V

DOWÓD POCHODZENIA

Artykuł 16

Wymogi ogólne

Artykuł 17

Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED

Artykuł 18

Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane z mocą wsteczną

Artykuł 19

Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED

Artykuł 20

Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego lub sporządzonego uprzednio

Artykuł 21

Rozróżnienie księgowe

Artykuł 22

Warunki sporządzania deklaracji na fakturze lub deklaracji EUR-MED na fakturze

Artykuł 23

Upoważniony eksporter

Artykuł 24

Termin ważności dowodu pochodzenia

Artykuł 25

Przedkładanie dowodu pochodzenia

Artykuł 26

Przywóz partiami

Artykuł 27

Zwolnienia z dowodu pochodzenia

Artykuł 27a

Deklaracja dostawcy

Artykuł 28

Dokumenty uzupełniające

Artykuł 29

Przechowywanie dowodów pochodzenia, deklaracji dostawcy i dokumentów uzupełniających

Artykuł 30

Niezgodności i błędy formalne

Artykuł 31

Kwoty wyrażone w euro

TYTUŁ VI

UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

Artykuł 32

Wzajemna pomoc

Artykuł 33

Weryfikacja dowodów pochodzenia

Artykuł 33a

Weryfikacja deklaracji dostawcy

Artykuł 34

Rozstrzyganie sporów

Artykuł 35

Kary

Artykuł 36

Strefy wolnocłowe

TYTUŁ VII

CEUTA I MELILLA

Artykuł 37

Stosowanie protokołu

Artykuł 38

Warunki specjalne

TYTUŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 39

Zmiany w protokole

Artykuł 40

Przepisy przejściowe dotyczące towarów w tranzycie lub towarów składowanych

Wykaz załączników

ZAŁĄCZNIK I

Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz obróbek lub przetworzeń do wykonania na materiałach niepochodzących dla uzyskania przez przetworzony produkt statusu pochodzenia

ZAŁĄCZNIK IIIa

Wzory świadectwa przewozowego EUR.1 i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1

ZAŁĄCZNIK IIIb

Wzory świadectwa przewozowego EUR-MED i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR-MED

ZAŁĄCZNIK IVa

Tekst deklaracji na fakturze

ZAŁĄCZNIK IVb

Tekst deklaracji na fakturze EUR-MED

ZAŁĄCZNIK V

Wzór deklaracji dostawcy

ZAŁĄCZNIK VI

Wzór długoterminowej deklaracji dostawcy

Wspólne deklaracje

WSPÓLNA DEKLARACJA dotycząca Księstwa Andory

WSPÓLNA DEKLARACJA dotycząca Republiki San Marino

TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego protokołu:

a)

„wytwarzanie” oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetwarzania łącznie z montażem lub czynnościami szczególnymi;

b)

„materiał” oznacza każdy składnik, surowiec, komponent lub część itp. użyte do wytworzenia produktu;

c)

„produkt” oznacza wytwarzany produkt, nawet jeśli jest on przeznaczony do użycia w innym procesie wytwarzania;

d)

„towary” oznaczają zarówno materiały, jak i produkty;

e)

„wartość celna” oznacza wartość określoną zgodnie z Porozumieniem w sprawie stosowania art. VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 roku (Porozumienie WTO w sprawie ustalania wartości celnej);

f)

„cena ex-works” oznacza cenę zapłaconą za produkt ex-works producentowi we Wspólnocie lub w Algierii, który dokonuje ostatniej obróbki lub przetworzenia, pod warunkiem, że cena ta zawiera wartość wszystkich użytych materiałów i nie zawiera podatków wewnętrznych, które są lub mogą być zwracane jeżeli uzyskany produkt zostanie wywieziony;

g)

„wartość materiałów” oznacza wartość celną w czasie przywozu użytych materiałów niepochodzących lub, jeśli nie jest znana i nie może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Algierii;

h)

„wartość materiałów pochodzących” oznacza wartość takich materiałów zgodnie z definicją w lit. g) stosowaną odpowiednio;

ij)

„wartość dodana” oznacza cenę ex-works pomniejszoną o wartość celną użytych materiałów pochodzących z innych krajów, wymienionych w art. 3 i 4, z którymi kumulacja ma zastosowanie lub, w przypadkach, gdy wartość celna nie jest znana lub nie może być ustalona, o pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Algierii;

k)

„działy” i „pozycje” oznaczają działy i pozycje (kody czterocyfrowe) używane w nomenklaturze Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, zwanego w niniejszym protokole „Zharmonizowanym Systemem” lub „HS”;

l)

„klasyfikowany” odnosi się do klasyfikacji produktu lub materiału w poszczególnej pozycji;

m)

„przesyłka” oznacza produkty, które są albo wysłane w tym samym czasie od jednego eksportera do jednego odbiorcy, albo objęte jednym dokumentem przewozowym obejmującym ich transport od eksportera do odbiorcy albo, w przypadku braku takiego dokumentu, jedną fakturą;

n)

„terytoria” obejmują wody terytorialne.

TYTUŁ II

DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”

Artykuł 2

Wymogi ogólne

1.   Do celów wykonania Umowy następujące produkty uważa się za pochodzące ze Wspólnoty:

a)

produkty całkowicie uzyskane we Wspólnocie w rozumieniu art. 5;

b)

produkty uzyskane we Wspólnocie zawierające materiały, które nie zostały w pełni tam uzyskane, pod warunkiem, że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu we Wspólnocie w rozumieniu art. 6;

c)

towary pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w rozumieniu protokołu 4 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2.   Do celów wykonania Umowy następujące produkty uważa się za pochodzące z Algierii:

a)

produkty całkowicie uzyskane w Algierii w rozumieniu art. 5;

b)

produkty uzyskane w Algierii zawierające materiały, które nie zostały w pełni tam uzyskane, pod warunkiem, że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w Algierii w rozumieniu art. 6;

3.   Postanowienia ust. 1 lit. c) mają zastosowanie pod warunkiem, że pomiędzy Algierią z jednej strony a państwami EOG EFTA (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) z drugiej strony, ma zastosowanie umowa o wolnym handlu.

Artykuł 3

Kumulacja we Wspólnocie

1.   Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 ust. 1 produkty uważa się za pochodzące ze Wspólnoty, jeżeli zostały tam uzyskane i zawierają materiały pochodzące z Bułgarii, Szwajcarii (łącznie z Liechtensteinem) (1), Islandii, Norwegii, Rumunii, Turcji lub ze Wspólnoty, pod warunkiem, że obróbka lub przetworzenie dokonane we Wspólnocie wykraczają poza operacje określone w art. 7. Nie jest konieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu.

2.   Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 ust. 1 produkty uważa się za pochodzące ze Wspólnoty, jeżeli zostały tam uzyskane i zawierają materiały pochodzące z Wysp Owczych lub z jakiegokolwiek kraju będącego uczestnikiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, opartego na Deklaracji Barcelońskiej przyjętej podczas Konferencji Eurośródziemnomorskiej odbywającej się w dniach 27 i 28 listopada 1995 r., innego niż Turcja, pod warunkiem, że produkty te zostały we Wspólnocie poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającemu poza operacje określone w art. 7. Nie jest konieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu.

3.   Gdy obróbka lub przetworzenie dokonane we Wspólnocie nie wykraczają poza operacje określone w art. 7, otrzymany produkt uważa się za pochodzący ze Wspólnoty tylko wtedy, gdy wartość tam dodana przewyższa wartość wykorzystanych materiałów pochodzących z któregokolwiek innego kraju wymienionego w ust. 1 i 2. W przypadku, gdy powyższe warunki nie są spełnione, otrzymany produkt uważa się za pochodzący z kraju, który ma największy udział materiałów pochodzących, użytych w procesie produkcji we Wspólnocie.

4.   Produkty pochodzące z krajów wymienionych w ust. 1 i 2, które nie są poddawane obróbce lub przetwarzaniu we Wspólnocie, zachowują swoje pochodzenie w przypadku wywiezienia ich do jednego z tych krajów.

4a.   Do celów stosowania art. 2 ust. 1 lit. b) obróbkę lub przetwarzanie dokonane w Maroku, Algierii lub Tunezji uważa się za dokonane we Wspólnocie w przypadku, gdy uzyskane produkty zostały następnie poddane obróbce lub przetworzeniu we Wspólnocie. W przypadku, gdy zgodnie z niniejszym przepisem produkty pochodzące uzyskano w dwóch lub więcej krajach, uważa się je za pochodzące ze Wspólnoty tylko wtedy, gdy obróbka lub przetwarzanie wykracza poza operacje określone w art. 7.

5.   Kumulacja przewidziana w niniejszym artykule ma zastosowanie wyłącznie, gdy spełnione są następujące warunki:

a)

pomiędzy krajami zaangażowanymi w uzyskanie statusu pochodzenia a krajem przeznaczenia ma zastosowanie preferencyjna umowa handlowa zgodna z art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT);

b)

materiały i produkty uzyskały status pochodzenia poprzez zastosowanie reguł pochodzenia identycznych z regułami zawartymi w niniejszym protokole;

oraz

c)

powiadomienia wskazujące na wypełnienie wszelkich wymagań niezbędnych do zastosowania kumulacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) oraz w Algierii zgodnie z jej własnymi procedurami.

Kumulację przewidzianą w niniejszym artykule stosuje się od dnia wskazanego w powiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C).

Wspólnota, poprzez Komisję Wspólnot Europejskich, poinformuje Algierię o szczegółach umów, łącznie z datami ich wejścia w życie oraz odpowiednimi regułami pochodzenia, które mają zastosowanie do innych krajów, wymienionych w ust. 1 i 2.

Artykuł 4

Kumulacja w Algierii

1.   Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 ust. 2 produkty uważa się za pochodzące z Algierii, jeżeli zostały tam uzyskane i zawierają materiały pochodzące z Bułgarii, Szwajcarii (łącznie z Liechtensteinem) (1), Islandii, Norwegii, Rumunii, Turcji lub ze Wspólnoty, pod warunkiem, że obróbka lub przetworzenie dokonane w Algierii wykraczają poza operacje określone w art. 7. Nie jest konieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu.

2.   Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 ust. 2 produkty uważa się za pochodzące z Algierii, jeżeli zostały tam uzyskane i zawierają materiały pochodzące Wysp Owczych lub z jakiegokolwiek kraju będącego uczestnikiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, opartego na Deklaracji Barcelońskiej przyjętej podczas Konferencji Eurośródziemnomorskiej odbywającej się w dniach 27 i 28 listopada 1995 r., innego niż Turcja, pod warunkiem, że produkty te zostały w Algierii poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającemu poza operacje określone w art. 7. Nie jest konieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu.

3.   Gdy obróbka lub przetworzenie dokonane w Algierii nie wykraczają poza operacje określone w art. 7, otrzymany produkt uważa się za pochodzący z Algierii tylko wtedy, gdy wartość tam dodana przewyższa wartość wykorzystanych materiałów pochodzących z któregokolwiek innego kraju wymienionego w ust. 1 i 2. W przypadku, gdy powyższe warunki nie są spełnione, otrzymany produkt uważa się za pochodzący z kraju, który ma największy udział materiałów pochodzących, użytych w procesie produkcji w Algierii.

4.   Produkty pochodzące z krajów wymienionych w ust. 1 i 2, które nie są poddawane obróbce lub przetwarzaniu w Algierii, zachowują swoje pochodzenie w przypadku wywiezienia ich do jednego z tych krajów.

4a.   Do celów stosowania art. 2 ust. 2 lit. b) obróbkę lub przetwarzanie dokonane we Wspólnocie, Maroku lub Tunezji uważa się za dokonane w Algierii w przypadku, gdy uzyskane produkty zostały następnie poddane obróbce lub przetworzeniu w Algierii. W przypadku, gdy zgodnie z niniejszym przepisem produkty pochodzące uzyskano w dwóch lub więcej krajach, uważa się je za pochodzące z Algierii tylko, gdy obróbka lub przetwarzanie wykracza poza operacje określone w art. 7.

5.   Kumulacja przewidziana w niniejszym artykule ma zastosowanie wyłącznie, gdy spełnione są następujące warunki:

a)

pomiędzy krajami zaangażowanymi w uzyskanie statusu pochodzenia a krajem przeznaczenia ma zastosowanie preferencyjna umowa handlowa zgodna z art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT);

b)

materiały i produkty uzyskały status pochodzenia poprzez zastosowanie reguł pochodzenia identycznych z regułami zawartymi w niniejszym protokole;

oraz

c)

powiadomienia wskazujące na wypełnienie wszelkich wymagań niezbędnych do zastosowania kumulacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) oraz w Algierii zgodnie z jej własnymi procedurami.

Kumulację przewidzianą w niniejszym artykule stosuje się od dnia wskazanego w powiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C).

Algieria, poprzez Komisję Wspólnot Europejskich, poinformuje Wspólnotę o szczegółach umów, łącznie z datami ich wejścia w życie oraz odpowiednimi regułami pochodzenia, które maja zastosowanie do innych krajów wymienionych w ust. 1 i 2.

Artykuł 5

Produkty całkowicie uzyskane

1.   Następujące produkty są uważane za całkowicie uzyskane we Wspólnocie lub w Algierii:

a)

produkty mineralne wydobyte z ich ziemi lub z ich dna morskiego;

b)

produkty roślinne tam zebrane;

c)

żywe zwierzęta tam urodzone i hodowane;

d)

produkty pochodzące od żywych zwierząt tam hodowanych;

e)

produkty uzyskane przez polowanie lub połowy tam przeprowadzone;

f)

produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza poza wodami terytorialnymi Wspólnoty lub Algierii przez ich statki;

g)

produkty wytworzone na pokładzie ich statków-przetwórni wyłącznie z produktów określonych w lit. f);

h)

używane artykuły tam zebrane, nadające się tylko do odzysku surowców, łącznie z używanymi oponami nadającymi się tylko do bieżnikowania lub do wykorzystania jako odpady;

ij)

odpady i złom powstający w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej;

k)

produkty wydobyte z dna morskiego lub spod ziemi dna morskiego poza ich wodami terytorialnymi pod warunkiem, że mają wyłączne prawa do eksploatacji tego obszaru;

l)

towary wytworzone tam wyłącznie z produktów wymienionych w lit. a)–j).

2.   Określenia „ich statki” i „ich statki-przetwórnie” użyte w ust. 1 lit. f) i g) odnoszą się tylko do statków i statków — przetwórni:

a)

które są wpisane do rejestru lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim Wspólnoty lub w Algierii;

b)

które pływają pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Algierii;

c)

które w przynajmniej 50 % są własnością obywateli Państw Członkowskich Wspólnoty albo Algierii lub spółki z siedzibą w jednym z tych państw, w której obywatele Państw Członkowskich Wspólnoty lub Algierii pełnią funkcję dyrektora lub dyrektorów, przewodniczącego zarządu lub rady nadzorczej i stanowią większość członków zarządu lub rady nadzorczej, i ponadto w której, w przypadku spółek osobowych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przynajmniej połowa kapitału należy do tych państw, ich instytucji publicznych lub obywateli tych państw;

d)

których kapitan i oficerowie są obywatelami Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Algierii;

oraz

e)

których przynajmniej 75 % załogi jest obywatelami Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Algierii.

Artykuł 6

Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu

1.   Do celów art. 2 produkty, które nie są całkowicie uzyskane, uważa się za poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, gdy spełnione są warunki określone w wykazie zawartym w załączniku II.

Warunki, o których mowa powyżej określają, w odniesieniu do wszystkich produktów objętych niniejszą Umową, obróbki lub przetworzenia, które muszą zostać dokonane na materiałach niepochodzących użytych przy wytwarzaniu i są stosowane wyłącznie w odniesieniu do tych materiałów. Odpowiednio, jeżeli produkt, który uzyskał status produktu pochodzącego poprzez spełnienie warunków określonych w wykazie, jest użyty do wytworzenia innego produktu, to warunki odnoszące się do produktu, do którego wytworzenia został użyty, nie odnoszą się do niego i nie bierze się pod uwagę materiałów niepochodzących, które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania.

2.   Nie naruszając postanowień ust. 1, materiały niepochodzące, które zgodnie z warunkami określonymi w wykazie w załączniku II nie są używane do wytworzenia produktu, mogą zostać użyte pod warunkiem, że:

a)

ich łączna wartość nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu;

b)

żaden z udziałów procentowych określonych w wykazie jako maksymalna wartość materiałów niepochodzących nie został przekroczony przy zastosowaniu postanowień niniejszego ustępu.

Niniejszego ustępu nie stosuje się do produktów objętych działami 50–63 Zharmonizowanego Systemu.

3.   Ust. 1 i 2 stosuje się z uwzględnieniem postanowień art. 7.

Artykuł 7

Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie

1.   Bez uszczerbku dla ust. 2, następujące operacje są uważane za obróbkę lub przetworzenie niewystarczające dla nadania statusu produktów pochodzących, niezależnie od tego, czy wymogi określone w art. 6 zostały spełnione:

a)

czynności mające na celu zapewnienie zachowania produktów w dobrym stanie podczas transportu i składowania;

b)

rozłączanie i łączenie przesyłek;

c)

mycie, czyszczenie, odkurzanie, usuwanie tlenku, oleju, farby lub innych warstw;

d)

prasowanie lub tłoczenie wyrobów włókienniczych;

e)

zwykłe czynności malowania i polerowania;

f)

łuskanie, częściowe lub całkowite bielenie, polerowanie i glazurowanie zbóż lub ryżu;

g)

czynności polegające na dodawaniu barwników do cukru lub formowaniu kostek cukru;

h)

obieranie ze skóry, drylowanie lub łuskanie owoców, orzechów i warzyw;

ij)

ostrzenie, zwykłe szlifowanie lub przycinanie;

k)

przesiewanie, przeglądanie, sortowanie, klasyfikowanie, ocenianie, dobieranie (łącznie z kompletowaniem zestawów artykułów);

l)

zwykłe umieszczanie w butelkach, puszkach, torbach, skrzynkach, pudełkach, umieszczanie na kartach lub tablicach oraz wszystkie inne proste czynności związane z pakowaniem;

m)

umieszczanie lub drukowanie na produktach lub ich opakowaniach znaków, etykiet, logo i innych podobnych znaków odróżniających;

n)

zwykłe mieszanie produktów, nawet różnych rodzajów;

o)

zwykły montaż części artykułu dla otrzymania kompletnego artykułu lub demontaż produktu na części;

p)

połączenie dwóch lub więcej operacji wymienionych w lit. a)–n);

q)

ubój zwierząt.

2.   Wszystkie takie czynności przeprowadzone we Wspólnocie albo w Algierii w odniesieniu do danego produktu są rozważane łącznie do celów określenia, czy przetworzenie lub obróbka, jakim został poddany dany produkt, są uważane za niewystarczające w rozumieniu ust. 1.

Artykuł 8

Jednostka kwalifikacyjna

1.   Jednostką kwalifikacyjną do celów stosowania postanowień niniejszego protokołu jest poszczególny produkt, który uważa się za jednostkę podstawową dla klasyfikacji w nomenklaturze Zharmonizowanego Systemu.

Wynika z tego, że:

a)

jeśli produkt składający się z grupy lub zestawu artykułów klasyfikowany jest na warunkach przewidzianych w Zharmonizowanym Systemie w jednej pozycji, to jednostkę kwalifikacyjną stanowi całość;

b)

jeśli przesyłka składa się z kilku identycznych produktów klasyfikowanych w tej samej pozycji Zharmonizowanego Systemu, to stosowaniu postanowień niniejszego protokołu każdy produkt musi być traktowany indywidualnie.

2.   Jeśli zgodnie z 5 regułą ogólną Zharmonizowanego Systemu opakowanie jest traktowane łącznie z produktem do celów klasyfikacji, powinno być również traktowane łącznie do celów określania pochodzenia.

Artykuł 9

Akcesoria, części zapasowe i narzędzia

Akcesoria, części zapasowe i narzędzia wysyłane z urządzeniem, maszyną, aparaturą lub pojazdem, które są częścią typowego wyposażenia i są wliczone w ich cenę lub nie są oddzielnie fakturowane, są uważane za stanowiące całość z urządzeniem, maszyną, aparaturą lub pojazdem, o których mowa.

Artykuł 10

Zestawy

Zestawy w rozumieniu 3 reguły ogólnej Zharmonizowanego Systemu, są uważane za pochodzące, jeżeli wszystkie elementy zestawu są produktami pochodzącymi. Niemniej jednak, jeżeli zestaw składa się z produktów pochodzących i niepochodzących, to jest on jako całość uważany za pochodzący pod warunkiem, że wartość produktów niepochodzących nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu.

Artykuł 11

Elementy neutralne

Aby ustalić, czy produkt jest produktem pochodzącym, nie jest konieczne ustalenie pochodzenia następujących składników, które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania:

a)

energii i paliwa;

b)

zakładu i wyposażenia;

c)

maszyn i narzędzi;

d)

towarów, które ani nie wchodzą ani nie są przeznaczone do wejścia w końcowy skład produktu.

TYTUŁ III

WYMOGI TERYTORIALNE

Artykuł 12

Zasada terytorialności

1.   Z wyjątkiem przewidzianym w art. 2 ust. 1 lit. c), art. 3 i 4 oraz w ust. 3 niniejszego artykułu, warunki uzyskania statusu pochodzenia produktu określone w tytule II muszą być spełniane w sposób ciągły we Wspólnocie lub w Algierii.

2.   Z wyjątkiem przewidzianym w art. 3 i 4, jeżeli produkty pochodzące wywiezione ze Wspólnoty lub z Algierii do innego kraju są przywożone ponownie, należy je uważać za niepochodzące, chyba że zgodnie z wymogami organów celnych można wykazać, że:

a)

towary powracające są tymi samymi towarami, które zostały wywiezione;

oraz

b)

nie zostały one poddane żadnym czynnościom wykraczającym poza czynności niezbędne dla zachowania ich w dobrym stanie gdy znajdowały się w tym kraju lub podczas transportu.

3.   Na uzyskanie statusu pochodzenia produktu zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach tytułu II nie ma wpływu przeprowadzona poza Wspólnotą lub Algierią obróbka lub przetworzenie materiałów wywiezionych ze Wspólnoty lub z Algierii, a następnie ponownie przywiezionych, pod warunkiem, że:

a)

materiały te zostały całkowicie uzyskane we Wspólnocie lub w Algierii lub zostały poddane obróbce lub przetwarzaniu wychodzącemu poza działania określone w art. 7 przed ich wywozem;

oraz

b)

można wykazać administracji celnej, że:

(i)

produkty ponownie przywiezione otrzymano poprzez obróbkę lub przetworzenie materiałów wywiezionych;

oraz

(ii)

całkowita wartość dodana uzyskana poza Wspólnotą lub Algierią zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu końcowego, którego status pochodzenia jest określany.

4.   Do celów ust. 3 warunki uzyskania statusu pochodzenia określone w postanowieniach tytułu II nie mają zastosowania do obróbki lub przetwarzania dokonanego poza Wspólnotą lub Algierią. Jeżeli jednak w wykazie zawartym w załączniku II do określenia statusu pochodzenia produktu końcowego zastosowanie znajduje reguła określająca maksymalną wartość dla wszystkich użytych materiałów niepochodzących, całkowita wartość materiałów niepochodzących użytych na terytorium zainteresowanej Strony, łącznie z całkowitą wartością dodaną uzyskaną poza Wspólnotą lub Algierią zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, nie może przekroczyć określonej wartości procentowej.

5.   Do celów stosowania postanowień ust. 3 i 4, „całkowita wartość dodana” oznacza wszelkie koszty powstałe poza Wspólnotą lub Algierią, łącznie z wartością użytych tam materiałów.

6.   Postanowienia ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do produktów, które nie spełniają warunków określonych w wykazie zawartym w załączniku II lub które można uznać za poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, tylko w przypadku, gdy ma zastosowanie ogólna tolerancja określona w art. 6 ust. 2.

7.   Postanowienia ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do produktów objętych działami 50–63 Zharmonizowanego Systemu.

8.   Wszelkich obróbek lub przetwarzania objętych niniejszym artykułem oraz dokonanych poza Wspólnotą lub Algierią dokonuje się w ramach systemu uszlachetniania biernego lub podobnego systemu.

Artykuł 13

Transport bezpośredni

1.   Preferencyjne traktowanie przewidziane w Umowie dotyczy tylko produktów spełniających wymogi niniejszego protokołu, które są transportowane bezpośrednio między Wspólnotą a Algierią lub przez terytoria innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja. Jednakże produkty stanowiące jedną przesyłkę mogą być transportowane przez inne terytoria, gdzie mogą być przeładowywane lub czasowo składowane, pod warunkiem, że pozostają pod dozorem organów celnych w kraju tranzytu lub składowania i że nie zostaną one poddane innym czynnościom niż wyładunek, ponowny załadunek lub jakiejkolwiek czynności wymaganej dla zachowania ich w dobrym stanie.

Produkty pochodzące mogą być transportowane rurociągiem przez terytoria inne niż terytorium Wspólnoty lub Algierii.

2.   Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w ust. 1 organom celnym kraju przywozu okazuje się:

a)

jednolity dokument transportowy obejmujący przejazd z kraju wywozu przez kraj tranzytu; lub

b)

świadectwo wystawione przez organy celne kraju tranzytu:

(i)

zawierające dokładny opis produktów;

(ii)

wskazujące datę wyładunku i ponownego załadunku produktów oraz, o ile ma to zastosowanie, nazwy statków lub innych użytych środków transportu;

oraz

(iii)

poświadczające warunki, na jakich produkty pozostawały w kraju tranzytu; lub

c)

w przypadku braku powyższych, jakiekolwiek dokumenty poświadczające.

Artykuł 14

Wystawy

1.   Produkty pochodzące wysłane w celu wystawienia w kraju innym niż kraje wymienione w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja i które to produkty po wystawie sprzedaje się w celu przywozu do Wspólnoty lub Algierii, korzystają przy przywozie z postanowień Umowy pod warunkiem wykazania zgodnie z wymogami organów celnych, że:

a)

eksporter wysłał te produkty ze Wspólnoty lub z Algierii do kraju, w którym miała miejsce wystawa i tam je wystawił;

b)

produkty zostały sprzedane lub w inny sposób zbyte przez eksportera osobie we Wspólnocie lub w Algierii;

c)

produkty zostały wysłane w trakcie wystawy lub niezwłocznie po niej w stanie, w jakim zostały wysłane na wystawę;

oraz

d)

produkty nie były, od momentu ich wysyłki na wystawę, używane do celów innych niż prezentacja na wystawie.

2.   Dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V i jest przedstawiany organom celnym kraju przywozu w normalnym trybie. Wskazuje się w nim nazwę i adres wystawy. W razie konieczności może być wymagana dodatkowa dokumentacja dotycząca warunków, na jakich produkty były wystawione.

3.   Ust. 1 stosuje się do wszelkich wystaw, targów albo podobnych publicznych pokazów handlowych, przemysłowych, rolnych lub rzemieślniczych, które nie są zorganizowane do celów prywatnych w sklepach lub pomieszczeniach handlowych w celu sprzedaży produktów zagranicznych i w trakcie których produkty pozostają pod dozorem celnym.

TYTUŁ IV

ZWROT LUB ZWOLNIENIE

Artykuł 15

Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych

1.

a)

Materiały niepochodzące użyte do wytworzenia produktów pochodzących ze Wspólnoty, z Algierii lub z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, dla których dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V, nie podlegają we Wspólnocie lub w Algierii zwrotowi lub zwolnieniu z żadnego rodzaju należności celnych.

b)

Produkty z działu 3 oraz pozycji 1604 i 1605 Zharmonizowanego Systemu pochodzące ze Wspólnoty zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c), dla których dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V, nie podlegają we Wspólnocie zwrotowi lub zwolnieniu z żadnego rodzaju należności celnych.

2.   Zakaz określony w ust. 1 ma zastosowanie do wszelkich ustaleń o refundacjach, ulgach lub zwolnieniach z płatności, częściowych lub całkowitych, należności celnych lub opłat o podobnym skutku, stosowanych we Wspólnocie lub w Algierii w odniesieniu do materiałów użytych w procesie wytwarzania lub do produktów objętych ust. 1 lit. b), dla których taka refundacja, ulga lub zwolnienie z płatności są stosowane w sposób bezpośredni lub pośredni, gdy produkty uzyskane z tych materiałów są wywożone, a nie w przypadku, gdy pozostają na użytek krajowy.

3.   Eksporter produktów objętych dowodem pochodzenia jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie organów celnych, wszelkich odpowiednich dokumentów potwierdzających, że nie uzyskał żadnego zwrotu w odniesieniu do materiałów niepochodzących użytych przy wytworzeniu danych produktów i że wszystkie należności celne lub opłaty o podobnym skutku, stosowane w odniesieniu do takich materiałów, zostały uiszczone.

4.   Postanowienia ust. 1–3 stosuje się również do opakowań w rozumieniu art. 8 ust. 2, akcesoriów, części zapasowych i narzędzi w rozumieniu art. 9 oraz produktów w zestawie w rozumieniu art. 10, gdy są one niepochodzące.

5.   Postanowienia ust. 1–4 stosuje się wyłącznie do materiałów, wobec których ma zastosowanie Umowa. Ponadto nie stanowią one przeszkody dla stosowania systemu refundacji wywozowych w odniesieniu do produktów rolnych przy wywozie zgodnie z postanowieniami Umowy.

6.   Zakazu określonego w ust. 1 nie stosuje się, jeżeli produkty uznaje się za pochodzące ze Wspólnoty lub z Algierii bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów, o których mowa w art. 3 i 4.

7.   Nie naruszając postanowień ust. 1, Algieria może, stosować uzgodnienia dotyczące zwrotu lub zwolnienia z należności celnych lub opłat o podobnym skutku mających zastosowanie do materiałów niepochodzących użytych przy wytwarzaniu produktów pochodzących z wyjątkiem produktów objętych działami 1–24 Zharmonizowanego Systemu i z zastrzeżeniem następujących postanowień:

a)

w odniesieniu do produktów objętych działami 25–49 i 64–97 Zharmonizowanego Systemu utrzymane jest cło w wysokości 5 % lub w wysokości obowiązującej w Algierii, jeśli jest ona niższa;

b)

w odniesieniu do produktów objętych działami 50–63 Zharmonizowanego Systemu utrzymane jest cło w wysokości 10 % lub w wysokości obowiązującej w Algierii, jeśli jest ona niższa.

Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się do dnia 31 grudnia 2009 roku, mogą one być zmienione za obopólnym porozumieniem.

TYTUŁ V

DOWÓD POCHODZENIA

Artykuł 16

Wymogi ogólne

1.   Produkty pochodzące ze Wspólnoty przy przywozie do Algierii oraz produkty pochodzące z Algierii przy przywozie do Wspólnoty korzystają z postanowień Umowy po przedstawieniu jednego z wymienionych poniżej dowodów pochodzenia:

a)

świadectwa przewozowego EUR.1, którego wzór zamieszczony jest w załączniku IIIa;

b)

świadectwa przewozowego EUR-MED, którego wzór zamieszczony jest w załączniku IIIb;

c)

w przypadkach określonych w art. 22 ust. 1, deklaracji, zwanej dalej „deklaracją na fakturze” lub „deklaracją EUR-MED na fakturze”, sporządzonej przez eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym opisującym dane produkty w sposób wystarczający do ich identyfikacji; teksty deklaracji na fakturze umieszczono w załącznikach IVa i IVb.

2.   Nie naruszając postanowień ust. 1, produkty pochodzące w rozumieniu niniejszego protokołu korzystają, w przypadkach określonych w art. 27, z postanowień Umowy bez konieczności przedkładania któregokolwiek z wymienionych w ust. 1 dowodów pochodzenia.

Artykuł 17

Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED

1.   Świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane jest przez organy celne kraju wywozu na pisemny wniosek eksportera lub na wniosek upoważnionego przedstawiciela działającego w imieniu eksportera.

2.   W tym celu eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel wypełniają zarówno świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED, jak i formularz wniosku, których wzory zamieszczone są w załącznikach IIIa i IIIb. Formularze te wypełnia się w jednym z języków, w których sporządzona została Umowa oraz zgodnie z prawem kraju wywozu. Jeśli formularze sporządzane są odręcznie, wypełnia się je tuszem, drukowanymi literami. Opis produktów jest zamieszczany w polu do tego przeznaczonym bez pozostawienia wolnych wierszy. Jeżeli pole nie jest wypełnione w całości, należy nakreślić poziomą linię poniżej ostatniego wiersza opisu, przekreślając puste miejsce.

3.   Eksporter występujący z wnioskiem o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie organów celnych kraju wywozu, w którym wystawiane jest świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED, wszelkich odpowiednich dokumentów potwierdzających status pochodzenia produktów i spełnienie pozostałych wymogów niniejszego protokołu.

4.   Bez uszczerbku dla ust. 5 świadectwo przewozowe EUR.1 jest wystawiane przez organy celne Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Algierii w następujących przypadkach:

jeżeli dane produkty można uznać za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Algierii bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów, wymienionych w art. 3 i 4 oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu;

jeżeli dane produkty można uznać za produkty pochodzące z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja, bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4 oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu, pod warunkiem, że świadectwo EUR-MED lub deklaracja EUR-MED na fakturze została wydana w kraju pochodzenia;

jeżeli dane produkty można uznać za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Algierii przy zastosowaniu kumulacji, o której mowa w art. 3 ust. 4a i art. 4 ust. 4a oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu.

5.   Świadectwo przewozowe EUR-MED jest wystawiane przez organy celne Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Algierii, jeżeli dane produkty można uznać za produkty pochodzące ze Wspólnoty, z Algierii lub z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja, spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu oraz:

zastosowano kumulację z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4 lub

produkty można wykorzystać jako materiały w kontekście kumulacji dla wytworzenia produktów przeznaczonych do wywozu do jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4 lub

produkty mogą zostać ponownie wywiezione z kraju przeznaczenia do jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4.

6.   Świadectwo przewozowe EUR-MED zawiera w polu 7 jedno z następujących oświadczeń w języku angielskim:

jeżeli pochodzenie uzyskano poprzez zastosowanie kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4:

„CUMULATION APPLIED WITH…” (nazwa kraju/krajów)

jeżeli pochodzenie uzyskano bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4:

„NO CUMULATION APPLIED”

7.   Organy celne wystawiające świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zweryfikowania statusu pochodzenia produktów i wypełnienia innych wymogów niniejszego protokołu. W tym celu mają one prawo zażądać przedstawienia wszelkich dowodów oraz przeprowadzić kontrolę ksiąg rachunkowych eksportera lub każdą innego rodzaju kontrolę, którą uznają za odpowiednią. Organy celne wystawiające świadectwo zapewniają także, aby formularze określone w ust. 2 były należycie wypełnione. W szczególności sprawdzają, czy pole przeznaczone na opis produktów zostało wypełnione w sposób wykluczający możliwość dodania fałszywych wpisów.

8.   Datę wystawienia świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED wskazuje się w polu 11 świadectwa.

9.   Organy celne wystawiają świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED i udostępniają je eksporterowi od chwili faktycznego dokonania wywozu lub zapewnienia go.

Artykuł 18

Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane retrospektywnie

1.   Nie naruszając postanowień art. 17 ust. 9, świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED może, w drodze wyjątku, zostać wystawione po dokonaniu wywozu produktów, do których się odnosi, jeżeli:

a)

nie zostało wystawione w chwili dokonywania wywozu z powodu błędu lub nieumyślnych pominięć lub zaistnienia szczególnych okoliczności;

lub

b)

organom celnym wykazano w sposób wystarczający, że świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED zostało wystawione, ale nie zostało przyjęte przy przywozie z przyczyn technicznych.

2.   Nie naruszając postanowień art. 17 ust. 9, świadectwo przewozowe EUR-MED może zostać wystawione po dokonaniu wywozu produktów, do których się odnosi oraz dla których w chwili wywozu wystawiono świadectwo przewozowe EUR.1, pod warunkiem, że organom celnym wykazano w sposób wystarczający, że spełnione są warunki określone w art. 17 ust. 5.

3.   Do celów stosowania ust. 1 i 2, eksporter wskazuje we wniosku miejsce i datę wywozu produktów, do których odnosi się świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED oraz podaje przyczyny złożenia wniosku.

4.   Organy celne mogą wystawić świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED retrospektywnie jedynie po sprawdzeniu, że informacje zawarte we wniosku eksportera są zgodne z informacjami znajdującymi się w odpowiednich dokumentach.

5.   Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawione retrospektywnie zawierają następującą adnotację w języku angielskim:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”

Świadectwa przewozowe EUR-MED wystawione retrospektywnie na podstawie ust. 2 zawierają następującą adnotację w języku angielskim:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no … [date and place of issue])”.

6.   Adnotację, o której mowa w ust. 5 zamieszcza się w polu 7 świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED.

Artykuł 19

Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED

1.   W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED, eksporter może zwrócić się do organów celnych, które je wystawiły, o wystawienie duplikatu w oparciu o dokumenty wywozowe znajdujące się w ich posiadaniu.

2.   Duplikat wystawiony w ten sposób zawiera następującą adnotację w języku angielskim:

„DUPLICATE”

3.   Adnotację, o której mowa w ust. 2 zamieszcza się w polu 7 świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED.

4.   Duplikat, który opatruje się datą wystawienia oryginalnego świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED, obowiązuje od tej daty.

Artykuł 20

Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED na podstawie uprzednio wystawionego lub sporządzonego dowodu pochodzenia

Jeżeli produkty pochodzące pozostają pod kontrolą urzędu celnego we Wspólnocie lub w Algierii, oryginalny dowód pochodzenia może zostać zastąpiony, do celów wysłania wszystkich produktów lub niektórych z nich do innego miejsca we Wspólnocie lub w Algierii, jednym lub kilkoma świadectwami przewozowymi EUR.1 lub EUR-MED. Zastępcze świadectwo (świadectwa) przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane są przez urząd celny, pod którego kontrolą znajdują się produkty.

Artykuł 21

Rozróżnienie księgowe

1.   W przypadku wystąpienia znacznych kosztów lub poważnych trudności związanych z oddzielnym magazynowaniem materiałów pochodzących i niepochodzących, które są identyczne i wymienne, organy celne mogą, na pisemny wniosek zainteresowanych, zezwolić na stosowanie metody tak zwanego „rozróżnienia księgowego” (zwanej dalej „metodą”) przy zarządzaniu magazynowaniem takich materiałów.

2.   Metoda musi zapewnić, aby w danym okresie rozrachunkowym, ilość produktów uzyskanych, które można uznać za „pochodzące”, była sama jak ilość, którą uzyskano by w przypadku fizycznego rozdzielenia magazynowanych materiałów.

3.   Organy celne mogą udzielić takiego pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem wszelkich warunków, które uznają za stosowne.

4.   Metoda jest stosowana i jej stosowanie jest rejestrowane na podstawie ogólnych reguł księgowych mających zastosowanie w kraju wytworzenia produktu.

5.   Korzystający z metody może, zależnie od okoliczności, sporządzać lub występować z wnioskiem o dowody pochodzenia w odniesieniu do takiej ilości produktów, które mogą być uznane za pochodzące. Na żądanie organów celnych korzystający składa oświadczenie dotyczące sposobu zarządzania tymi ilościami.

6.   Organy celne kontrolują sposób korzystania z pozwolenia i mogą je cofnąć w przypadku, gdy korzystający w jakikolwiek sposób czyni z niego niewłaściwy użytek lub nie spełnia któregokolwiek z innych warunków określonych w niniejszym protokole.

Artykuł 22

Warunki sporządzania deklaracji na fakturze lub deklaracji EUR-MED na fakturze

1.   Deklaracja na fakturze lub deklaracja EUR-MED na fakturze określona w art. 16 ust. 1 lit. c) może zostać sporządzona:

a)

przez upoważnionego eksportera w rozumieniu art. 23;

lub

b)

przez każdego eksportera dla każdej przesyłki składającej się z jednej lub większej liczby opakowań zawierających produkty pochodzące, których całkowita wartość nie przekracza 6 000 EUR.

2.   Bez uszczerbku dla ust. 3 deklarację na fakturze można sporządzić w następujących przypadkach:

jeżeli dane produkty mogą być uznane za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Algierii bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4 oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu;

jeżeli dane produkty mogą być uznane za produkty pochodzące z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja, bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4 oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu, pod warunkiem, że świadectwo EUR-MED lub deklaracja EUR-MED na fakturze została wydana w kraju pochodzenia;

jeżeli dane produkty mogą być uznane za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Algierii z zastosowaniem kumulacji, o której mowa w art. 3 ust. 4a i art. 4 ust. 4a oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu.

3.   Deklarację EUR-MED na fakturze można sporządzić, jeżeli dane produkty mogą być uznane za produkty pochodzące ze Wspólnoty, z Algierii lub z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu a także:

zastosowano kumulację z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4 lub

produkty można wykorzystać jako materiały w kontekście kumulacji dla wytworzenia produktów przeznaczonych do wywozu do jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4 lub

produkty mogą podlegać ponownemu wywozowi z kraju przeznaczenia do jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4.

4.   Deklaracja EUR-MED na fakturze zawiera jedną z następujących adnotacji w języku angielskim:

jeżeli pochodzenie uzyskano poprzez zastosowanie kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4:

„CUMULATION APPLIED WITH …” (nazwa kraju/krajów)

jeżeli pochodzenie uzyskano bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4:

„NO CUMULATION APPLIED”

5.   Eksporter sporządzający deklarację na fakturze lub deklarację EUR-MED na fakturze jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie organów celnych kraju wywozu, wszelkich dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów oraz spełnienie pozostałych wymogów niniejszego protokołu.

6.   Eksporter sporządza deklarację na fakturze lub deklarację EUR-MED na fakturze wpisując na maszynie, stemplując lub drukując na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym, deklarację, której tekst zamieszczony jest w załącznikach IVa i IVb, w jednej z wersji językowych określonych w tych załącznikach oraz zgodnie z przepisami kraju wywozu. Jeśli deklaracja jest sporządzana odręcznie, powinna być napisana tuszem, drukowanymi literami.

7.   Deklaracje na fakturze oraz deklaracje EUR-MED na fakturze są opatrzone własnoręcznym podpisem eksportera. Od upoważnionego eksportera w rozumieniu art. 23 nie wymaga się jednak podpisu na takich deklaracjach pod warunkiem, że złoży on organom celnym kraju wywozu pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za każdą deklarację na fakturze, która go identyfikuje, tak jakby była podpisana przez niego własnoręcznie.

8.   Deklaracja na fakturze lub deklaracja EUR-MED na fakturze może zostać sporządzona przez eksportera, gdy produkty, do których się ona odnosi, są wywożone lub po dokonaniu ich wywozu, pod warunkiem, że zostanie ona przedstawiona w kraju przywozu nie później niż dwa lata po dokonaniu przywozu produktów, do których się odnosi.

Artykuł 23

Upoważniony eksporter

1.   Organy celne kraju wywozu mogą upoważnić każdego eksportera (zwanego dalej „upoważnionym eksporterem”), który dokonuje częstych wysyłek produktów na mocy Umowy, do sporządzania deklaracji na fakturze lub deklaracji EUR-MED na fakturze niezależnie od wartości produktów, których dotyczą. Eksporter ubiegający się o takie upoważnienie przedstawia, zgodnie z wymogami organów celnych, wszelkie gwarancje kontroli statusu pochodzenia produktów oraz spełnienia wszystkich innych wymogów niniejszego protokołu.

2.   Organy celne mogą uzależnić przyznanie statusu upoważnionego eksportera od spełnienia wszelkich warunków, jakie uznają za właściwe.

3.   Organy celne przyznają upoważnionemu eksporterowi numer upoważnienia celnego, który umieszcza się w deklaracji na fakturze lub w deklaracji EUR-MED na fakturze.

4.   Organy celne kontrolują sposób korzystania z upoważnienia przez upoważnionego eksportera.

5.   Organy celne mogą w każdej chwili cofnąć upoważnienie. Dokonują tego, jeśli upoważniony eksporter nie daje już gwarancji określonych w ust. 1, nie spełnia już warunków określonych w ust. 2 lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystuje upoważnienie.

Artykuł 24

Termin ważności dowodu pochodzenia

1.   Dowód pochodzenia jest ważny przez cztery miesiące od daty wystawienia w kraju wywozu i w tym okresie jest przedkładany organom celnym kraju przywozu.

2.   Dowody pochodzenia przedstawiane organom celnym kraju przywozu po upływie terminu ich przedstawienia określonego w ust. 1 mogą zostać przyjęte do celów zastosowania preferencyjnego traktowania, jeżeli nieprzedłożenie tych dokumentów przed upływem terminu jest spowodowane wyjątkowymi okolicznościami.

3.   W innych przypadkach przedłożenia dowodów z opóźnieniem organy celne kraju przywozu mogą przyjąć dowody pochodzenia, jeżeli produkty zostały im przedstawione przed upływem wspomnianego terminu.

Artykuł 25

Przedkładanie dowodów pochodzenia

Dowody pochodzenia przedkłada się organom celnym kraju przywozu zgodnie z procedurami stosowanymi w tym kraju. Organy te mogą zażądać tłumaczenia dowodu pochodzenia oraz zażądać, aby do zgłoszenia przywozowego zostało dołączone oświadczenie importera, że produkty spełniają warunki stosowania Umowy.

Artykuł 26

Przywóz partiami

Jeżeli, na wniosek importera i na warunkach określonych przez organy celne kraju przywozu, produkty zdemontowane lub niezmontowane, w rozumieniu reguły ogólnej 2 lit. a) Zharmonizowanego Systemu, należące do sekcji XVI i XVII lub klasyfikowane pod pozycjami 7308 i 9406 Zharmonizowanego Systemu, przywożone są partiami, organom celnym przedstawiany jest jeden dowód pochodzenia przy przywozie pierwszej partii.

Artykuł 27

Zwolnienia z dowodu pochodzenia

1.   Produkty wysłane jako małe paczki od osób prywatnych do osób prywatnych lub stanowiące część bagażu osobistego podróżnych mogą zostać uznane za produkty pochodzące bez wymogu przedstawienia dowodu pochodzenia pod warunkiem, że takie produkty nie są przywożone w celach handlowych i zostały zgłoszone jako spełniające wymogi niniejszego protokołu oraz że nie ma żadnych wątpliwości, co do wiarygodności takiego oświadczenia. W przypadku przesyłek pocztowych takie oświadczenie może zostać umieszczone na zgłoszeniu celnym CN22/CN23 lub na załączonej do tego dokumentu kartce papieru.

2.   Przywóz o charakterze okazjonalnym obejmujący wyłącznie produkty do osobistego użytku ich odbiorców, podróżnych lub ich rodzin, nie jest uważany za przywóz w celach handlowych, jeśli rodzaj i ilość produktów nie wskazuje na przeznaczenie handlowe.

3.   Łączna wartość takich produktów nie może ponadto przekraczać 500 EUR w przypadku małych paczek i 1 200 EUR w przypadku produktów stanowiących część bagażu osobistego podróżnych.

Artykuł 27a

Deklaracje dostawcy

1.   W przypadku wystawienia świadectwa przewozowego EUR.1 lub sporządzenia deklaracji na fakturze we Wspólnocie lub w Algierii dla produktów pochodzących przy wytworzeniu których wykorzystano towary pochodzące z Algierii, Maroka, Tunezji lub ze Wspólnoty, które zostały poddane obróbce lub przetworzeniu w tych krajach bez uzyskania statusu preferencyjnego pochodzenia towarów, należy uwzględnić deklarację dostawcy wydaną dla wspomnianych towarów zgodnie z niniejszym artykułem.

2.   Deklaracja dostawcy, o której mowa w ust. 1, stanowi dowód obróbki lub przetworzenia, jakim zostały poddane w Algierii, Maroku, Tunezji lub we Wspólnocie dane towary do celów ustalenia czy produkty, do których wytworzenia wykorzystuje się wspomniane towary, można uznać za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Algierii oraz czy spełniają one inne wymagania niniejszego protokołu.

3.   Z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 4, dostawca sporządza dla każdej przesyłki towarów oddzielną deklarację w formie przewidzianej w załączniku V na kartce papieru dołączonej do faktury, specyfikacji wysyłkowej lub jakiegokolwiek innego dokumentu handlowego opisującego dane towary w sposób wystarczająco szczegółowy, aby można je było zidentyfikować.

4.   W przypadku, gdy dostawca regularnie zaopatruje określonego klienta w towary, które mają być poddane takiego samego rodzaju obróbce lub przetwarzaniu w Algierii, Maroku, Tunezji lub we Wspólnocie przez dłuższe okresy czasu, może on przedłożyć jedną deklarację dostawcy obejmującą następujące po sobie przesyłki wspomnianych towarów, zwaną dalej „długoterminową deklaracją dostawcy”.

Długoterminowa deklaracja dostawcy może być co do zasady ważna przez okres do jednego roku od daty jej sporządzenia. Organy celne kraju, w którym zostaje sporządzona deklaracja, określają warunki, zgodnie z którymi może być ona stosowana przez dłuższe okresy.

Dostawca sporządza długoterminową deklarację dostawcy w formie przewidzianej w załączniku VI oraz opisuje dane towary w sposób wystarczająco szczegółowy, aby można je było zidentyfikować. Zostaje ona przedstawiona danemu klientowi przed dostarczeniem mu pierwszej przesyłki towarów objętych tą deklaracją lub razem z pierwszą przesyłką.

Dostawca niezwłocznie informuje swojego klienta w przypadku, gdy długoterminowa deklaracja dostawcy nie ma dłużej zastosowania do dostarczanych towarów.

5.   Deklarację dostawcy, o której mowa w ust. 3 i 4, należy sporządzić na maszynie lub wydrukować w jednym z języków, w których sporządzono Umowę, zgodnie z przepisami kraju, w którym jest ona sporządzana, deklaracja powinna być opatrzona własnoręcznym podpisem eksportera. Jeśli deklaracja jest sporządzana odręcznie, powinna być napisana tuszem, drukowanymi literami.

6.   Dostawca sporządzający deklarację jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie organów celnych kraju, w którym deklarację sporządzono, wszelkich właściwych dokumentów potwierdzających, że informacje zawarte w deklaracji są prawdziwe.

Artykuł 28

Dokumenty uzupełniające

Dokumenty określone w art. 17 ust. 3, w art. 22 ust. 5 i w art. 27a ust. 6, służące potwierdzeniu, że produkty objęte świadectwem przewozowym EUR.1 lub EUR-MED lub deklaracją na fakturze lub deklaracją EUR-MED na fakturze mogą być uznane za produkty pochodzące ze Wspólnoty, z Algierii lub z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4 oraz że spełniają pozostałe wymogi niniejszego protokołu a także, że informacje zawarte w deklaracji dostawcy są zgodne ze stanem faktycznym, mogą obejmować między innymi:

a)

bezpośredni dowód obróbki przeprowadzonej przez eksportera lub dostawcę w celu uzyskania danych towarów, zawarty na przykład w rachunkach lub dokumentach księgowych;

b)

dokumenty potwierdzające status pochodzenia użytych materiałów, wystawione lub sporządzone we Wspólnocie lub w Algierii, jeśli takie dokumenty są stosowane zgodnie z prawem krajowym;

c)

dokumenty potwierdzające obróbkę lub przetworzenie materiałów we Wspólnocie lub w Algierii, wystawione lub sporządzone we Wspólnocie lub w Algierii, jeśli takie dokumenty są stosowane zgodnie z prawem krajowym;

d)

świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED lub deklaracje na fakturze lub deklaracje EUR-MED na fakturze potwierdzające status pochodzenia wykorzystanych materiałów, wystawione lub sporządzone we Wspólnocie lub w Algierii zgodnie z niniejszym protokołem lub w jednym z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, zgodnie z regułami pochodzenia identycznymi z regułami zawartymi w niniejszym protokole;

e)

odpowiednie dowody dotyczące obróbki lub przetworzenia przeprowadzonego poza Wspólnotą lub Algierią zgodnie z art. 12, potwierdzające, że spełniono wymogi zawarte w tym artykule;

f)

deklaracja dostawcy potwierdzjąca obróbkę lub przetworzenie, którym wykorzystane materiały zostały poddane we Wspólnocie, Tunezji, Maroku lub w Algierii, sporządzona w jednym z tych krajów.

Artykuł 29

Przechowywanie dowodów pochodzenia, deklaracji dostawcy i dokumentów uzupełniających

1.   Eksporter występujący o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED przechowuje dokumenty określone w art. 17 ust. 3 przez okres co najmniej trzech lat.

2.   Eksporter sporządzający deklarację na fakturze lub deklarację EUR-MED na fakturze przechowuje kopię tej deklaracji na fakturze, jak również dokumenty określone w art. 22 ust. 5, przez okres co najmniej trzech lat.

2a.   Dostawca sporządzający deklarację dostawcy przechowuje kopie deklaracji, faktury, specyfikacji wysyłkowej lub innego dokumentu handlowego, do którego dołączona jest ta deklaracja oraz dokumenty określone w art. 27a ust. 6, przez okres co najmniej trzech lat.

Dostawca sporządzający długoterminową deklarację dostawcy przechowuje kopię tej deklaracji, wszystkich faktur, specyfikacji wysyłkowych lub innych dokumentów handlowych dotyczących towarów objętych tą deklaracją wysłaną do danego klienta oraz dokumenty określone w art. 27a ust. 6, przez okres co najmniej trzech lat. Okres ten liczy się od daty wygaśnięcia ważności długoterminowej deklaracji dostawcy.

3.   Organy celne kraju wywozu wystawiające świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED przechowują wniosek określony w art. 17 ust. 2 przez okres co najmniej trzech lat.

4.   Organy celne kraju przywozu przechowują przedstawione im świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED, deklaracje na fakturze oraz deklaracje EUR-MED na fakturze przez okres co najmniej trzech lat.

Artykuł 30

Niezgodności i błędy formalne

1.   Stwierdzenie drobnych niezgodności między oświadczeniami złożonymi w dowodzie pochodzenia a oświadczeniami podanymi w dokumentach przedłożonych w urzędzie celnym w celu spełnienia formalności przywozowych, nie powoduje samo w sobie nieważności dowodu pochodzenia, jeżeli zostanie odpowiednio wykazane, że dany dokument rzeczywiście odpowiada przedłożonym produktom.

2.   Oczywiste błędy formalne, takie jak błędy literowe na dowodzie pochodzenia, nie powinny powodować odrzucenia dokumentu, jeśli błędy te nie wzbudzają wątpliwości, co do prawdziwości oświadczeń złożonych w dokumencie.

Artykuł 31

Kwoty wyrażone w euro

1.   Do celów stosowania postanowień art. 22 ust. 1 lit. b) i art. 27 ust. 3 w przypadkach, gdy produkty są fakturowane w walucie innej niż euro, kwoty wyrażone w walucie krajowej Państwa Członkowskiego Wspólnoty, Algierii oraz innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, stanowiące równowartość kwot wyrażonych w euro, są określane corocznie przez dane kraje.

2.   Przy stosowaniu postanowień art. 22 ust. 1 lit. b) lub art. 27 ust. 3 uwzględnia się kwotę określoną przez dany kraj w walucie, w której sporządzono fakturę.

3.   Kwoty wyrażane w którejkolwiek z walut narodowych powinny być przeliczane z euro na te waluty narodowe według ich kursu wobec euro z pierwszego dnia roboczego października każdego roku. Kwoty wyrażone w walutach narodowych zgłaszane są Komisji Wspólnot Europejskich do dnia 15 października i obowiązują od 1 stycznia następnego roku. Komisja Wspólnot Europejskich powiadamia pozostałe kraje o wysokości kwot wyrażonych w walutach narodowych.

4.   Dany kraj może zaokrąglić w górę lub w dół kwotę wynikającą z przeliczenia kwoty w euro na swoją walutę narodową. Zaokrąglona kwota nie może różnić się od kwoty wynikającej z przeliczenia o więcej niż 5 %. Dany kraj może zachować niezmienioną kwotę wyrażoną w walucie narodowej równoważną kwocie wyrażonej w euro, jeżeli jej przeliczenie w momencie jej corocznego ustalania zgodnie z ust. 3, nie powoduje wzrostu kwoty wyrażonej w walucie narodowej o co najmniej 15 %. Kwota wyrażona w walucie narodowej może pozostać bez zmian, jeżeli w wyniku corocznego przeliczenia jej wartość uległaby zmniejszeniu.

5.   Na żądanie Wspólnoty lub Algierii kwoty wyrażone w euro podlegają przeglądowi dokonywanemu przez Komitet Stowarzyszenia. Dokonując przeglądu Komitet Stowarzyszenia rozważa, na ile pożądane jest zachowanie skutków wspomnianych ograniczeń według wartości rzeczywistych. W tym celu może on podjąć decyzję o zmianie kwot wyrażonych w euro.

TYTUŁ VI

UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

Artykuł 32

Wzajemna pomoc

1.   Organy celne Państw Członkowskich Wspólnoty i Algierii przekazują sobie poprzez Komisję Wspólnot Europejskich wzory pieczęci używanych w swoich urzędach celnych przy wydawaniu świadectw przewozowych EUR.1 i EUR-MED oraz adresy organów celnych odpowiedzialnych za weryfikację tych świadectw, deklaracji na fakturze oraz deklaracji EUR-MED na fakturze lub deklaracji dostawcy.

2.   Celem zapewnienia właściwego stosowania niniejszego protokołu Wspólnota i Algieria udzielają sobie wzajemnie, poprzez właściwe organy administracji celnej, pomocy w zakresie sprawdzania autentyczności świadectw przewozowych EUR.1 i EUR-MED, deklaracji na fakturze oraz deklaracji EUR-MED na fakturze lub deklaracji dostawcy oraz prawdziwości informacji zawartych w tych dokumentach.

Artykuł 33

Weryfikacja dowodów pochodzenia

1.   Następcze weryfikacje dowodów pochodzenia przeprowadzane są wyrywkowo lub w każdym przypadku, gdy organy celne kraju przywozu mają uzasadnione wątpliwości dotyczące autentyczności tych dokumentów, statusu pochodzenia danych produktów lub spełnienia innych wymogów niniejszego protokołu.

2.   Do celów stosowania ust. 1 organy celne kraju przywozu zwracają świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED oraz fakturę, jeżeli taką dostarczono, deklarację na fakturze, deklarację EUR-MED na fakturze lub kopie tych dokumentów organom celnym kraju wywozu przedstawiając, w odpowiednich przypadkach, uzasadnienie wniosku o przeprowadzenie weryfikacji. Wszelkie uzyskane dokumenty lub informacje wskazujące, iż informacje podane na dowodzie pochodzenia są nieprawdziwe, są przekazywane wraz z wnioskiem o przeprowadzenie weryfikacji.

3.   Weryfikację przeprowadzają organy celne kraju wywozu. W tym celu mają one prawo zażądać przedstawienia wszelkich dowodów oraz przeprowadzić weryfikację ksiąg rachunkowych eksportera lub innego rodzaju kontrolę, którą uznają za stosowną.

4.   Jeżeli organy celne kraju przywozu podejmą decyzję o zawieszeniu preferencyjnego traktowania danych produktów podczas oczekiwania na wyniki weryfikacji, proponuje się importerowi zwolnienie produktów pod warunkiem podjęcia wszelkich uznanych za konieczne środków ostrożności.

5.   Organy celne wnioskujące o weryfikację są informowane o jej wynikach najszybciej jak to możliwe. Wyniki te jasno wskazują czy dokumenty są autentyczne oraz czy dane produkty można uznać za pochodzące ze Wspólnoty, z Algierii lub z jednego z krajów wymienionych w art. 3 i 4 oraz czy spełniają one pozostałe wymogi niniejszego protokołu.

6.   Jeżeli w przypadkach, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości, brak jest odpowiedzi w ciągu dziesięciu miesięcy od złożenia wniosku o przeprowadzenie weryfikacji lub jeżeli odpowiedź nie zawiera wystarczających informacji, na podstawie których można ocenić autentyczność danych dokumentów lub rzeczywiste pochodzenie produktów, wnioskujące organy celne odmawiają, jeżeli nie zaistnieją wyjątkowe okoliczności, wszelkich preferencji.

Artykuł 33a

Weryfikacja deklaracji dostawcy

1.   Następcze weryfikacje deklaracji dostawcy lub długoterminowych deklaracji dostawcy mogą być przeprowadzone wyrywkowo lub w każdym przypadku, gdy organy celne kraju, w którym uwzględniono tego rodzaju deklaracje przy wydaniu świadectwa przewozowego EUR.1 lub sporządzeniu deklaracji na fakturze, mają uzasadnione wątpliwości co do autentyczności dokumentu lub prawdziwości zawartych w nim informacji.

2.   Do celów stosowania ust. 1 organy celne kraju, o którym mowa w ust. 1, zwracają deklarację dostawcy oraz fakturę (faktury), specyfikację wysyłkową (specyfikacje wysyłkowe), lub inne dokumenty handlowe dotyczące towarów objętych tą deklaracją organom celnym kraju, w którym sporządzono deklarację podając, w odpowiednich przypadkach, formalne lub merytoryczne uzasadnienie wniosku o przeprowadzenie weryfikacji.

Do wniosku o przeprowadzenie następczej weryfikacji organy celne powinny dołączyć wszelkie uzyskane dokumenty oraz informacje wskazujące, że informacje zawarte w deklaracji dostawcy są nieprawdziwe.

3.   Weryfikację przeprowadzają organy celne kraju, w którym sporządzono deklarację dostawcy. W tym celu mają one prawo zażądać przedstawienia wszelkich dowodów oraz przeprowadzić weryfikację ksiąg rachunkowych dostawcy lub innego rodzaju kontrolę, którą uznają za stosowną.

4.   Organy celne wnioskujące o weryfikację są informowane o jej wynikach najszybciej jak to możliwe. Wyniki te jasno wskazują, czy informacje podane w deklaracji dostawcy są prawdziwe oraz umożliwiać ustalenie czy i w jakim zakresie deklarację dostawcy można uwzględnić przy wydaniu świadectwa przewozowego EUR.1 lub sporządzaniu deklaracji na fakturze.

Artykuł 34

Rozstrzyganie sporów

Spory zaistniałe w związku z procedurami weryfikacji określonymi w art. 33 i 33a, których nie można rozstrzygnąć pomiędzy organami celnymi wnioskującymi o przeprowadzenie weryfikacji a organami celnymi odpowiedzialnymi za przeprowadzenie weryfikacji lub wnioski o dokonanie wykładni niniejszego protokołu, powinny być przekazane Komitetowi Stowarzyszenia.

We wszystkich przypadkach rozstrzyganie sporów pomiędzy importerem a organami celnymi kraju przywozu podlega prawodawstwu tego kraju.

Artykuł 35

Sankcje

Wobec każdej osoby sporządzającej lub przyczyniającej się do sporządzenia dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje w celu uzyskania traktowania preferencyjnego dla produktów stosowane są sankcje.

Artykuł 36

Strefy wolnocłowe

1.   Wspólnota i Algieria podejmują wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że sprzedawane produkty objęte dowodem pochodzenia, które podczas transportu korzystają ze stref wolnocłowych znajdujących się na ich terytorium, nie są zastępowane innymi towarami oraz nie są poddawane zabiegom innym niż zwykłe działania zapobiegające ich zepsuciu.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w przypadku, gdy produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Algierii przywożone są do strefy wolnocłowej na podstawie dowodu pochodzenia oraz poddawane są obróbce lub przetwarzaniu, odpowiednie organy wydają na wniosek eksportera nowe świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED, jeżeli przeprowadzona obróbka lub przetwarzanie są zgodne z postanowieniami niniejszego protokołu.

TYTUŁ VII

CEUTA I MELILLA

Artykuł 37

Stosowanie protokołu

1.   Termin „Wspólnota” użyty w art. 2 nie obejmuje Ceuty i Melilli.

2.   Produkty pochodzące z Algierii przywożone do Ceuty lub Melilli, korzystają pod każdym względem z takiego samego reżimu celnego, jaki stosowany jest wobec produktów pochodzących z terytorium celnego Wspólnoty, w rozumieniu protokołu 2 do Aktu Przystąpienia Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalii do Wspólnot Europejskich. Algieria stosuje wobec przywozu produktów objętych Umową oraz pochodzących z Ceuty i Melilli taki sam reżim celny, jak dla produktów przywożonych oraz pochodzących ze Wspólnoty.

3.   Do celów stosowania ust. 2 dotyczącego produktów pochodzących z Ceuty i Melilli niniejszy protokół stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem warunków specjalnych określonych w art. 38.

Artykuł 38

Warunki specjalne

1.   Pod warunkiem, że dane produkty przetransportowano bezpośrednio zgodnie z art. 13, produkty wymienione poniżej uznaje się za:

1)

produkty pochodzące z Ceuty i Melilli:

a)

produkty całkowicie uzyskane w Ceucie i Melilli;

b)

produkty uzyskane w Ceucie i Melilli, do wytwarzania których wykorzystuje się produkty inne niż wymienione w lit. a) pod warunkiem, że:

i)

wspomniane produkty zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 6;

lub

ii)

produkty te pochodzą z Algierii lub ze Wspólnoty, pod warunkiem, że zostały poddane obróbce lub przetworzeniu, które wykraczają poza działania określone w art. 7;

2)

produkty pochodzące z Algierii:

a)

produkty całkowicie uzyskane w Algierii;

b)

produkty uzyskane w Algierii, w produkcji których wykorzystuje się produkty inne, niż wymienione w lit. a), pod warunkiem, że:

i)

wspomniane produkty zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 6;

lub

ii)

produkty te pochodzą z Ceuty i Melilli lub ze Wspólnoty, pod warunkiem, że zostały poddane obróbce lub przetworzeniu, które wykraczają poza działania określone w art. 7.

2.   Ceutę i Melillę uważa się za jedno terytorium.

3.   Eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel wpisują słowa „Algieria” i „Ceuta i Melilla” w polu 2 świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED lub na deklaracjach na fakturze lub na deklaracjach EUR-MED na fakturze. Ponadto, w przypadku produktów pochodzących z Ceuty i Melilli słowa te wpisuje się w polu 4 świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED lub na deklaracjach na fakturze lub na deklaracjach EUR-MED na fakturze.

4.   Hiszpańskie organy celne są odpowiedzialne za stosowanie postanowień niniejszego protokołu w Ceucie i Melilli.

TYTUŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 39

Zmiany w protokole

Rada Stowarzyszenia może podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian do postanowień niniejszego protokołu.

Artykuł 40

Przepisy przejściowe dotyczące towarów w tranzycie lub towarów składowanych

Postanowienia Umowy można stosować w odniesieniu do towarów spełniających postanowienia niniejszego protokołu, które w dniu wejścia w życie niniejszego protokołu są w tranzycie lub znajdują się we Wspólnocie lub w Algierii jako tymczasowo składowane w składach celnych lub strefach wolnocłowych, pod warunkiem przedłożenia organom celnym kraju przywozu, w okresie czterech miesięcy od tej daty, świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED wydanego retrospektywnie przez organy celne kraju wywozu, łącznie z dokumentami potwierdzającymi, że towary zostały przetransportowane bezpośrednio zgodnie z art. 13.


(1)  Księstwo Liechtensteinu jest związane unią celną ze Szwajcarią i jest Umawiającą się Stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

ZAŁĄCZNIK I

Uwagi wstępne do wykazu w załączniku II

Uwaga 1:

Niniejszy wykaz określa warunki, których spełnienie przez wszystkie produkty jest konieczne do uznania ich jako poddanych wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 6 protokołu.

Uwaga 2:

2.1.   Pierwsze dwie kolumny wykazu opisują otrzymany produkt. Pierwsza kolumna podaje numer pozycji lub działu użytego w Zharmonizowanym Systemie, druga kolumna podaje opis towarów użyty w tym systemie dla danej pozycji lub działu. Kolumny 3 lub 4 określają reguły dla każdego wpisu w pierwszych dwóch kolumnach. Jeżeli, jak to ma miejsce w niektórych przypadkach, dany wpis jest poprzedzony oznaczeniem „ex”, oznacza to, że reguły określone w kolumnach 3 i 4 stosuje się tylko do części tej pozycji, tak jak zostało to opisane w kolumnie 2.

2.2.   Jeżeli w kolumnie 1 znajduje się kilka numerów pozycji lub w przypadku kiedy został podany numer działu i w związku z tym w kolumnie 2 znajduje się tylko ogólny opis produktu, odpowiednie reguły zawarte w kolumnach 3 lub 4 mają zastosowanie do wszystkich produktów, które w ramach Zharmonizowanego Systemu, zostały sklasyfikowane w obrębie pozycji danego działu lub w obrębie którejkolwiek z pozycji zgrupowanych w kolumnie 1.

2.3.   W sytuacji, w której różne reguły zawarte w wykazie mają zastosowanie do różnych produktów objętych jedną pozycją, każde tiret zawiera opis tej części pozycji, która jest objęta odpowiednimi regułami zawartymi w kolumnach 3 lub 4.

2.4.   W sytuacji, w której dla danego wpisu w pierwszych dwóch kolumnach, reguła jest określona zarówno w kolumnie 3 jak i 4, eksporter może zastosować albo regułę zawartą w kolumnie 3 albo regułę zawartą w kolumnie 4. Jeżeli kolumna 4 nie zawiera reguły pochodzenia, należy zastosować regułę zawartą w kolumnie 3.

Uwaga 3:

3.1.   Przepisy art. 6 protokołu dotyczące produktów, które nabyły status pochodzenia, a które są używane do produkcji innych produktów, mają zastosowanie bez względu na to, czy wspomniany status został nabyty w fabryce użycia produktów, czy w innej fabryce znajdującej się na terytorium umawiającej się strony.

Przykład:

Silnik objęty pozycją 8407, dla którego reguła przewiduje, że wartość materiałów niepochodzących, wchodzących w jego skład nie może przekroczyć 40 % ceny ex-works, jest wykonany z „innej stali stopowej z grubsza ukształtowanej przez kucie” objętej pozycją ex 7224.

Jeśli odkuwka została wytworzona we Wspólnocie z niepochodzącego wlewka, nabywa ona status pochodzącej na podstawie reguły dla pozycji ex 7224 w wykazie. Odkuwka taka może być uważana za pochodzącą, podczas obliczania wartości silnika bez względu na to, czy została ona wyprodukowana w tej samej lub innej fabryce znajdującej się na terytorium Wspólnoty. Wartość niepochodzącego wlewka nie jest zatem brana pod uwagę podczas sumowania wartości materiałów niepochodzących użytych do produkcji.

3.2.   Reguła zawarta w wykazie przedstawia minimalny wymagany stopień obróbki lub przetworzenia, przy czym przeprowadzenie dalszej obróbki lub przetworzenia także nadaje status pochodzenia; i odwrotnie, wykonanie w mniejszym zakresie obróbki lub przetworzenia nie może powodować nadania statusu pochodzenia. Tym samym, jeżeli reguła stanowi, że niepochodzący materiał może zostać użyty na pewnym etapie produkcji, to użycie tego materiału na etapie wcześniejszym jest dopuszczone, a na etapie późniejszym nie jest dopuszczone.

3.3.   Bez uszczerbku dla uwagi 3.2, jeśli reguła używa sformułowania „wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją”, mogą być użyte materiały objęte dowolną pozycją lub pozycjami (nawet te posiadające taki sam opis i pozycję jak produkt), uwzględniając jednak wszelkie szczególne ograniczenia, które mogą być zawarte w regule.

Jednakże sformułowanie „wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją włącznie z wytwarzaniem z innych materiałów objętych pozycją …” lub „wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z wytwarzaniem z innych materiałów objętych tą samą pozycją co produkty” oznacza, że mogą być użyte materiały objęte dowolną pozycją lub pozycjami za wyjątkiem tych o opisach identycznych z produktem zamieszczonym w kolumnie 2 wykazu.

3.4.   Jeżeli reguła stanowi, że produkt może być wytworzony z więcej niż jednego materiału, oznacza to, że może być użyty jeden lub kilka materiałów. Nie oznacza to, że wszystkie materiały mają być użyte.

Przykład:

Reguła dla tkanin objętych pozycjami od 5208 do 5212 stanowi, że mogą być użyte zarówno włókna naturalne, jak i m.in. materiały chemiczne. Nie oznacza to, że oba materiały muszą być użyte — możliwe jest użycie obu lub tylko jednego z nich.

3.5.   Jeżeli reguła w wykazie stanowi, że produkt musi być wytworzony z określonego materiału, warunek ten nie wyklucza użycia innych materiałów, które ze względu na swoje naturalne właściwości nie mogą być zgodne z regułą. (Patrz także uwaga 6.2 poniżej dotycząca tekstyliów)

Przykład:

Reguła dla przetworów spożywczych objętych pozycją 1904, która wyraźnie wyłącza użycie zbóż i produktów im pochodnych, nie zabrania użycia soli mineralnych, materiałów chemicznych i innych dodatków, które nie są produktami zbożowymi.

Jednakże nie ma to zastosowania do produktów, które, mimo że nie mogą być wytwarzane z poszczególnych materiałów wymienionych w wykazie, mogą być wytwarzane z materiałów o tym samym charakterze na wcześniejszym etapie produkcji.

Przykład:

W przypadku artykułów odzieżowych objętych działem ex 62, wykonanych z materiałów nietkanych, jeżeli dla tej kategorii artykułów dopuszczone jest użycie wyłącznie niepochodzącej przędzy, nie jest możliwe użycie włókniny jako materiału wyjściowego — nawet jeśli włókniny generalnie nie mogą być wykonane z przędzy. W takich przypadkach materiał wyjściowy byłby na etapie poprzedzającym przędzę tj. na etapie włókna.

3.6.   W przypadku gdy reguła w wykazie zawiera dwie wartości procentowe maksymalnej wartości materiałów niepochodzących, które mogą być użyte, wartości te nie mogą być sumowane. Innymi słowy, maksymalna wartość wszystkich użytych niepochodzących materiałów nie może nigdy przekroczyć wartości wyższej spośród podanych wartości procentowych. Ponadto poszczególne wartości procentowe nie mogą być przekroczone w odniesieniu do poszczególnych materiałów, których dotyczą.

Uwaga 4:

4.1.   Określenie „włókna naturalne” jest użyte w wykazie w stosunku do włókien innych niż sztuczne bądź syntetyczne. Określenie to jest ograniczone do etapu poprzedzającego etap przędzenia, włączając w to także odpady oraz, o ile nie postanowiono inaczej, dotyczy ono także włókien zgrzebnych, czesankowych i inaczej przetworzonych, jednak nieprzędzonych.

4.2.   Określenie „włókna naturalne” obejmuje włosie końskie objęte pozycją 0503, jedwab objęty pozycjami 5002 i 5003, jak i włókna wełniane oraz cienką i grubą sierść zwierzęcą objętą pozycjami od 5101 do 5105, włókna bawełniane objęte pozycjami od 5201 do 5203 i inne włókna roślinne objęte pozycjami od 5301 do 5305.

4.3.   Określenie „masa włókiennicza”, „materiały chemiczne” oraz „materiały do wytwarzania papieru” są używane w wykazie w celu określenia materiałów niesklasyfikowanych w działach od 50 do 63, które mogą być użyte do produkcji sztucznych, syntetycznych lub papierowych włókien lub przędz.

4.4.   Określenie „sztuczne włókna odcinkowe” użyte jest w wykazie w stosunku do kabli włókna syntetycznego lub sztucznego, włókien ciętych lub odpadów, objętych pozycjami od 5501 do 5507.

Uwaga 5:

5.1.   Gdy w przypadku danego produktu odsyła się do niniejszej uwagi, warunki określone w kolumnie 3 nie mają zastosowania do żadnego z podstawowych materiałów włókienniczych użytych do wytworzenia tego produktu, które w sumie stanowią nie więcej niż 10 % całkowitej wagi wszystkich użytych podstawowych materiałów włókienniczych. (Patrz także uwagi 5.3 i 5.4)

5.2.   Jednakże margines tolerancji wymieniony w uwadze 5.1 może być stosowany tylko do produktów mieszanych, które zostały wytworzone z dwóch lub kilku podstawowych materiałów włókienniczych.

Podstawowymi materiałami włókienniczymi są:

jedwab,

wełna,

gruba sierść zwierzęca,

cienka sierść zwierzęca,

włosie końskie,

bawełna,

papier i materiały do jego produkcji,

len

konopie naturalne,

juty i inne łykowe włókna tekstylne,

sizal i inne włókna tekstylne z rodzaju Agava,

włókna kokosowe, manila, ramia i inne roślinne włókna tekstylne,

syntetyczne włókna ciągłe,

sztuczne włókna ciągłe,

włókna przewodzące prąd,

syntetyczne odcinkowe włókna polipropylenowe,

syntetyczne odcinkowe włókna z poliestru,

syntetyczne odcinkowe włókna z poliamidu,

syntetyczne odcinkowe włókna z poliakrylonitrylu,

syntetyczne odcinkowe włókna z poliimidu,

syntetyczne odcinkowe włókna z politetrafluoroetylenu,

syntetyczne odcinkowe włókna z poli(fenylenu sulfonowego),

syntetyczne odcinkowe włókna z poli(chlorku winylu),

inne syntetyczne włókna odcinkowe,

sztuczne odcinkowe włókna wiskozowe,

inne sztuczne włókna odcinkowe,

przędza z poliuretanu uzupełniona elastycznymi segmentami z polieteru skręconego lub nie,

przędza z poliuretanu uzupełniona elastycznymi segmentami z poliestru skręconego lub nie,

produkty objęte pozycją 5605 (przędza metalizowana) zawierające pasmo składające się z rdzenia wykonanego z folii aluminiowej lub z rdzenia wykonanego z warstewki tworzywa sztucznego powlekanego, lub nie, proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, umieszczone i przyklejone przy pomocy przezroczystego lub kolorowego spoiwa między dwie warstewki tworzywa sztucznego,

inne produkty objęte pozycją 5605.

Przykład:

Przędza objęta pozycją 5205 wytworzona z włókien bawełnianych objętych pozycją 5203 i ze sztucznych włókien odcinkowych objętych pozycją 5506, jest przędzą mieszaną. Dlatego niepochodzące sztuczne włókna odcinkowe, które nie spełniają reguł pochodzenia (wymagających wytwarzania z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej) mogą być użyte, jeśli ich całkowita waga nie przekroczy 10 % wagi przędzy.

Przykład:

Tkanina wełniana objęta pozycją 5112 wytworzona z przędzy wełnianej objętej pozycją 5107 i z syntetycznej przędzy z włókien odcinkowych objętej pozycją 5509 jest tkaniną mieszaną. Dlatego przędza syntetyczna, która nie spełnia reguł pochodzenia (wymagających wytwarzania z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej) lub przędza wełniana, która nie spełnia reguł pochodzenia (wymagających wytwarzania z włókien naturalnych niezgrzeblonych lub nieczesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia) bądź też mieszanka obu tych przędz, może być użyta, jeśli ich całkowita waga nie przekroczy 10 % wagi tkaniny.

Przykład:

Tkanina włókiennicza pluszowa objęta pozycją 5802 wytworzona z przędzy bawełnianej objętej pozycją 5205 i tkaniny bawełnianej objętej pozycją 5210 jest mieszanym produktem wyłącznie, jeżeli tkanina bawełniana jest sama w sobie mieszaną tkaniną wytworzoną z przędz objętych dwiema różnymi pozycjami lub jeżeli przędze bawełniane użyte do wytworzenia są same w sobie mieszankami.

Przykład:

Jeżeli dana tkanina włókiennicza pluszowa została wytworzona z przędzy bawełnianej objętej pozycją 5205 i z syntetycznej tkaniny objętej pozycją 5407, wtedy w oczywisty sposób użyte przędze są dwoma oddzielnymi podstawowymi materiałami włókienniczymi, a tkanina włókiennicza pluszowa jest odpowiednio produktem mieszanym.

5.3.   W przypadku produktów zawierających „przędzę z poliuretanu uzupełnioną elastycznymi segmentami z polieteru skręconego lub nie” tolerancja w stosunku do tej przędzy wynosi 20 %.

5.4.   W przypadku produktów zawierających „pasmo składające się z rdzenia wykonanego z folii aluminiowej lub z rdzenia wykonanego z warstewki tworzywa sztucznego powlekanego, lub nie, proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, umieszczone i przyklejone przy pomocy przezroczystego lub kolorowego spoiwa między dwie warstewki tworzywa sztucznego” tolerancja w stosunku do tego pasma wynosi 30 %.

Uwaga 6:

6.1.   Jeżeli wykaz zawiera odesłanie do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i międzypodszewek), które nie spełniają reguły zawartej w kolumnie 3 wykazu dotyczącej przedmiotowych konfekcjonowanych produktów, mogą być użyte pod warunkiem, że zostały sklasyfikowane w innej pozycji niż tej dotyczącej przedmiotowego produktu oraz że wartość tych materiałów nie przekracza 8 % ceny ex-works produktu.

6.2.   Bez uszczerbku dla uwagi 6.3 materiały, które nie zostały sklasyfikowane w działach od 50 do 63 mogą być używane dowolnie w wytwarzaniu produktów włókienniczych bez względu na to czy zawierają tekstylia.

Przykład:

Jeśli reguła zawarta w wykazie stanowi, że dla danego wyrobu włókienniczego (takiego jak spodnie) musi być użyta przędza, nie wyklucza to użycia elementów metalowych, takich jak guziki, ponieważ nie są one sklasyfikowane w działach 50 do 63. Z tego samego powodu nie jest też wykluczone użycie zamków błyskawicznych, mimo że zawierają one z reguły materiały włókiennicze.

6.3.   W sytuacjach, w których ma zastosowanie reguła wartości procentowej, wartość materiałów, które nie zostały sklasyfikowane w działach od 50 do 63, musi zostać wzięta pod uwagę przy obliczaniu wartości materiałów niepochodzących składających się na przedmiotowy produkt.

Uwaga 7:

7.1.   Do celów pozycji ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403„specyficznymi procesami” są:

a)

destylacja próżniowa;

b)

redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania;

c)

krakowanie;

d)

reformowanie;

e)

ekstrakcja przy użyciu selektywnych rozpuszczalników;

f)

proces zawierający wszystkie z poniższych operacji: przetwarzanie przy użyciu skoncentrowanego kwasu siarkowego, oleum lub bezwodnika siarkowego; neutralizacja przy użyciu środków alkaicznych, odbarwianie lub oczyszczanie przy użyciu ziemi naturalnie aktywnej, ziemi uaktywnionej, uaktywnionego węgla drzewnego lub boksytu;

g)

polimeryzacja;

h)

alkilacja;

i)

izomeryzacja.

7.2.   Do celów pozycji 2710, 2711 i 2712, „specyficznymi procesami” są:

a)

destylacja próżniowa;

b)

redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania;

c)

krakowanie;

d)

reformowanie;

e)

ekstrakcja przy użyciu selektywnych rozpuszczalników;

f)

proces zawierający wszystkie z poniższych operacji: przetwarzanie przy użyciu skoncentrowanego kwasu siarkowego, oleum lub bezwodnika siarkowego; neutralizacja przy użyciu środków alkaicznych, odbarwianie lub oczyszczanie przy użyciu ziemi naturalnie aktywnej, ziemi uaktywnionej, uaktywnionego węgla drzewnego lub boksytu;

g)

polimeryzacja;

h)

alkilacja;

ij)

izomeryzacja;

k)

odsiarczanie wodorem prowadzące do co najmniej 85 % redukcji zawartości siarki w przetwarzanym produkcie (metoda ASTM D 1266–59 T) — wyłącznie w stosunku do ciężkich olejów objętych pozycją ex 2710;

l)

odparafinowywanie przez inny proces niż filtrowanie — wyłącznie w stosunku do produktów objętych pozycją 2710;

m)

obróbka przy użyciu wodoru pod ciśnieniem większym niż 20 barów i w temperaturze większej niż 250 °C, z zastosowaniem katalizatora, innego niż skutkującego odsiarczaniem, w której wodór stanowi aktywny element reakcji chemicznej — wyłącznie w stosunku do ciężkich olejów objętych pozycją ex 2710. Dalsza obróbka olejów smarowych objętych pozycją ex 2710 przy użyciu wodoru (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwianie) szczególnie w celu poprawy koloru lub stabilności, nie jest uznawane za szczególny proces;

n)

destylacja atmosferyczna pod warunkiem, że mniej niż 30 % tych produktów, objętościowo oraz włączając również straty, destyluje w temperaturze 300 °C metodą ASTM D 86 — wyłącznie w stosunku do olejów opałowych objętych pozycją ex 2710;

o)

obróbka poprzez elektryczne wyładowania snopiaste o wysokiej częstotliwości — wyłącznie w stosunku do ciężkich olejów innych niż oleje gazowe i oleje opałowe;

p)

odolejowanie poprzez krystalizację frakcyjną — wyłącznie w stosunku do produktów ropopochodnych objętych pozycją ex 2712 (innych niż wazelina, ozokeryt, wosk montanowy lub torfowy oraz wosk parafinowy zawierający mniej niż 0,75 % wagowych oleju).

7.3.   Do celów pozycji ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 oraz ex 3403 proste operacje takie jak czyszczenie, przelewanie, odsalanie, oddzielanie wody, filtrowanie, barwienie, oznaczanie, uzyskiwanie zawartości siarki w rezultacie mieszania produktów o różnej zawartości siarki lub dowolna kombinacja powyższych operacji lub operacji do nich podobnych nie nadają statusu pochodzenia.

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz obróbek lub przetworzeń do wykonania na materiałach niepochodzących dla uzyskania przez przetworzony produkt statusu pochodzenia

Produkty wymienione w wykazie mogą nie być objęte Umową. W związku z powyższym konieczne jest sprawdzenie każdego produktu w innych częściach Umowy.

Pozycja HS

Opis produktu

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia

(1)

(2)

(3) lub (4)

Dział 1

Żywe zwierzęta

Wszystkie zwierzęta objęte działem 1 są całkowicie uzyskane

 

Dział 2

Mięso i podroby jadalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 1 i 2 są całkowicie uzyskane

 

Dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane

 

ex Dział 4

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane

 

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane,

wszystkie użyte soki owocowe (z wyjątkiem soku z ananasów, limonek i grejpfrutów) z pozycji 2009 są produktami pochodzącymi, i

wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 5

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 5 są całkowicie uzyskane

 

ex 0502

Przygotowana szczecina i sierść świń lub dzików

Czyszczenie, dezynfekcja, sortowanie i prostowanie szczeciny i sierści

 

Dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały objęte działem 6 są całkowicie uzyskane, i

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Dział 7

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 7 są całkowicie uzyskane

 

Dział 8

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte owoce i orzechy są całkowicie uzyskane, i

wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 9

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 9 są całkowicie uzyskane

 

0901

Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę naturalną w każdej proporcji

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

0902

Herbata, nawet aromatyzowana

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

ex 0910

Mieszanki przypraw

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

Dział 10

Zboża

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 10 są całkowicie uzyskane

 

ex Dział 11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża, warzywa, korzenie i bulwy jadalne z pozycji 0714 lub owoce są całkowicie uzyskane

 

ex 1106

Mąka, grysik i puder z suszonych, łuskanych roślin strączkowych objętych pozycją 0713

Suszenie i mielenie roślin strączkowych objętych pozycją 0708

 

Dział 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 12 są całkowicie uzyskane

 

1301

Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 1301, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektan; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, uzyskiwane z produktów roślinnych:

 

 

Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych

Wytwarzanie z niemodyfikowanych śluzów i zagęszczaczy

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Dział 14

Materiały roślinne do wyplatania; materiały roślinne gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 14 są całkowicie uzyskane

 

ex Dział 15

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

1501

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503:

 

 

Tłuszcz z kości lub odpadów

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 0203, 0206 i 0207 oraz kości objętych pozycją 0506

 

Pozostałe

Wytwarzanie z mięsa lub podrobów jadalnych ze świń objętych pozycjami 0203 i 0206 oraz mięsa i podrobów jadalnych z drobiu objętych pozycją 0207

 

1502

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503

 

 

Tłuszcz z kości lub odpadów

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 0201, 0202, 0204 i 0206 oraz kości objętych pozycją 0506

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane

 

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

 

Frakcje stałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1504

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane

 

ex 1505

Rafinowana lanolina

Wytwarzanie z surowego tłuszczu z wełny objętego pozycją 1505

 

1506

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

 

Frakcje stałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1506

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane

 

od 1507 do 1515

Oleje roślinne i ich frakcje:

 

 

Olej sojowy, olej z orzeszków ziemnych, olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu, olej tungowy, olej oiticica, wosk mirtowy, wosk japoński, frakcje oleju jojoba oraz olejów do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż wytwarzanie środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

Frakcje stałe, z wyjątkiem oleju jojoba

Wytwarzanie z innych materiałów objętych pozycjami od 1507 do 1515

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane

 

1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane, i

wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 1507, 1508, 1511 i 1513.

 

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 4 są całkowicie uzyskane, i

wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 1507, 1508, 1511 i 1513.

 

Dział 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

Wytwarzanie:

ze zwierząt objętych działem 1, i/lub

w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane

 

ex Dział 17

Cukier i wyroby cukiernicze; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 1701

Cukier trzcinowy i buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, zawierający dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

1702

Inne cukry, włączając chemicznie czystą laktozę, maltozę, glukozę i fruktozę w formie stałej; syropy cukrowe, niezawierające dodanych substancji aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

 

 

Chemicznie czysta maltoza i fruktoza

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1702

 

Inne cukry w postaci stałej, zawierające dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są pochodzące

 

ex 1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru, zawierające dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

Dział 18

Kakao i przetwory z kakao

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

 

Ekstrakt słodowy

Wytwarzanie ze zbóż objętych działem 10

 

Pozostałe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

1902

Makarony, nawet gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany:

 

 

Zawierające najwyżej 20 % masy mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) są całkowicie uzyskane

 

Zawierające więcej niż 20 % masy mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) są całkowicie uzyskane, i

wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane

 

1903

Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem skrobi ziemniaczanej objętej pozycją 1108

 

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 1806,

w którym wszystkie użyte zboża i mąki (z wyjątkiem pszenicy durum i kukurydzy Zea indurata oraz ich pochodnych) są całkowicie uzyskane, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem działu 11

 

ex Dział 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce, orzechy lub warzywa są całkowicie uzyskane

 

ex 2001

Ignamy, słodkie ziemniaki i inne podobne jadalne części roślin zawierające 5 % masy skrobi lub więcej, przygotowane lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 2004 i ex 2005

Ziemniaki w postaci mąki, mączki lub płatków, przygotowane lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

2006

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

ex 2008

Orzechy, niezawierające dodatku cukru ani alkoholu

Wytwarzanie, w którym wartość użytych orzechów i nasion oleistych pochodzących, objętych pozycjami 0801, 0802 oraz od 1202 do 1207 przekracza 60 % ceny ex-works produktu

 

Masło orzechowe, mieszanki na bazie zbóż, rdzenie palmowe, kukurydza

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

Pozostałe z wyjątkiem owoców i orzechów gotowanych inaczej niż na parze lub w wodzie, niezawierających dodatku cukru, mrożone

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

2009

Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 21

Różne przetwory spożywcze; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); palona cykoria i inne palone substytuty kawy oraz jej wyciągi, esencje i koncentraty

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym całość użytej cykorii jest całkowicie uzyskana

 

2103

Sosy i preparaty do nich stosowane; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda:

 

 

Sosy i preparaty do nich stosowane; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć mąki lub mączki z gorczycy lub gotowej musztardy

 

Mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

ex 2104

Zupy i buliony i przetwory z nich

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem przetworzonych lub zakonserwowanych warzyw objętych pozycjami od 2002 do 2005

 

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 22

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; z wyjątkiem:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w których wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane

 

2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub aromatyzującej i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu,

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu, i

w których całość użytego soku owocowego (z wyjątkiem soku z ananasów, limonek lub grejpfrutów) jest pochodząca

 

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 2207 lub 2208, i

w którym wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane lub, jeżeli wszystkie inne użyte materiały są już pochodzące, można użyć araku w proporcji nieprzekraczającej 5 % objętości

 

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 2207 lub 2208, i

w którym wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane lub, jeżeli wszystkie inne użyte materiały są już pochodzące, można użyć araku w proporcji nieprzekraczającej 5 % objętości

 

ex Dział 23

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 2301

Mączka z wielorybów; mąki, mączki i granulki, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane

 

ex 2303

Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (z wyłączeniem stężonych płynów z rozmiękczania), o zawartości białka w przeliczeniu na suchy produkt, przekraczającej 40 % masy

Wytwarzanie, w którym całość użytej kukurydzy jest całkowicie uzyskana

 

ex 2306

Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oleju oliwkowego, zawierające więcej niż 3 % oleju oliwkowego

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte oliwki są całkowicie uzyskane

 

2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte zboża, cukier lub melasy, mięso lub mleko są pochodzące, i

wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane

 

ex Dział 24

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 24 są całkowicie uzyskane

 

2402

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

Wytwarzanie, w którym przynajmniej 70 % masy użytego nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych objętych pozycją 2401 jest pochodząca

 

ex 2403

Tytoń do palenia

Wytwarzanie, w którym przynajmniej 70 % masy użytego nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych objętych pozycją 2401 jest pochodząca

 

ex Dział 25

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 2504

Naturalny krystaliczny grafit, zawierający wzbogacony węgiel, oczyszczony i zmielony

Wzbogacanie zawartości węgla, oczyszczanie i mielenie surowego grafitu krystalicznego

 

ex 2515

Marmur, tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy), o grubości nieprzekraczającej 25 cm

Cięcie marmuru o grubości przekraczającej 25 cm (nawet uprzednio pociętego) przez piłowanie lub inaczej

 

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, piaskowiec oraz pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, tylko pocięte przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy), o grubości nieprzekraczającej 25 cm

Cięcie kamienia o grubości przekraczającej 25 cm (nawet uprzednio pociętego) przez piłowanie lub inaczej

 

ex 2518

Dolomit kalcynowany

Kalcynacja dolomitu niekalcynowanego

 

ex 2519

Kruszony naturalny węglan magnezowy (magnezyt), w szczelnie zamkniętych pojemnikach, tlenek magnezowy, nawet czysty, inny niż magnezja topiona lub całkowicie wypalona (spiekana)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednak użyć naturalnego węglanu magnezowego (magnezytu).

 

ex 2520

Spoiwa gipsowe specjalnie przygotowane do celów dentystycznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 2524

Naturalne włókna azbestowe

Wytwarzanie z koncentratu azbestu

 

ex 2525

Proszek miki

Mielenie miki lub odpadów miki

 

ex 2530

Pigmenty mineralne, kalcynowane lub sproszkowane

Kalcynacja lub mielenie pigmentów mineralnych

 

Dział 26

Rudy metali, żużel i popiół

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 27

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 2707

Oleje, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, podobne do olejów mineralnych uzyskiwanych z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, z której 65 % lub więcej objętościowo destyluje do 250 °C (łącznie z mieszaninami benzyny lakowej i benzolu), przeznaczonych do użytku jako paliwa napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 2709

Oleje surowe otrzymywane z materiałów bitumicznych

Destylacja destrukcyjna materiałów bitumicznych

 

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2711

Gazy ziemne i pozostałe węglowodory gazowe

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2712

Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2713

Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2714

Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2715

Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smołowym (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 28

Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 2805

„Mischmetall”

Wytwarzanie z zastosowaniem procesu elektrolitycznego lub termalnego, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 2811

Tritlenek siarki

Wytwarzanie z ditlenku siarki

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 2833

Siarczan glinu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 2840

Nadboran sodu

Wytwarzanie z tetraboranu pentawodzianu disodowego

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 29

Chemikalia organiczne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 2901

Węglowodory acykliczne przeznaczone do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 2902

Cykloalkany i cykloalkeny (inne niż azuleny), benzen, toluen i ksylen, przeznaczone do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 2905

Alkoholany metali z alkoholi wymienionych w tej pozycji i z etanolu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 2905. Można jednakże użyć alhoholanów metali objętych tą pozycją, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

2915

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2915 i 2916 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 2932

Etery wewnętrzne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Acetale cykliczne i półacetale wewnętrzne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

2933

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932 i 2933 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

2934

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932, 2933 i 2934 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 2939

Koncentraty ze smoły makowej, zawierające przynajmniej 50 % masy alkaloidów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 30

Produkty farmaceutyczne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

3002

Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, nawet otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz produkty podobne:

 

 

Produkty składające się z dwóch lub więcej składników, które zostały zmieszane dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, lub produkty niezmieszane do tych zastosowań, w odmierzonych dawkach albo w formach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

 

 

– –

Krew ludzka

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

– –

Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego lub profilaktycznego

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

– –

Frakcje krwi inne niż antysurowice, hemoglobina, globulina krwi i globulina surowicy

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

– –

Hemoglobina, globulina krwi i globulina surowicy

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

– –

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

3003 i 3004

Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycjami 3002, 3005 lub 3006):

 

 

Otrzymane z amikacyny objętej pozycją 2941

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3003 i 3004, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3003 i 3004, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 3006

Odpady farmaceutyczne wymienione w uwadze 4(k) do niniejszego działu

Zachowane zostaje pochodzenie produktu w jego pierwotnej klasyfikacji

 

ex Dział 31

Nawozy; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3105

Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azotu, fosforu i potasu; inne nawozy; produkty niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg, z wyjątkiem:

azotanu sodu

cyjanamidu wapnia

siarczanu potasu

siarczanu magnezowo-potasowego

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 32

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3201

Garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

Wytwarzanie z ekstraktów garbników pochodzenia roślinnego

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3205

Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu (3)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją z wyjątkiem pozycji 3203, 3204 i 3205. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycją 3205, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3301

Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, nielotnych olejkach, woskach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (enfleurage); terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z materiałami innej „grupy” (4)w obrębie tej pozycji. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą grupą co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 34

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i podobne artykuły, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3403

Preparaty smarowe zawierające mniej niż 70 % masy olejów z ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3404

Woski sztuczne i preparowane:

 

 

Na bazie parafiny, wosków, wosków otrzymywanych z minerałów bitumicznych, gazu parafinowego lub parafiny w łuskach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem:

olejów uwodornionych o charakterze wosków objętych pozycją 1516,

kwasów tłuszczowych o nieokreślonym składzie chemicznym i przemysłowych alkoholi tłuszczowych o charakterze wosków objętych pozycją 3823, i

materiałów objętych pozycją 3404

Można jednakże użyć tych materiałów, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 35

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:

 

 

Skrobie, eteryfikowane lub estryfikowane

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3505

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 1108

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3507

Preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Dział 36

Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 37

Materiały fotograficzne lub kinematograficzne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3701

Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, wykonane z innych materiałów niż papier, tektura lub tkanina; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach:

 

 

Film do natychmiastowych odbitek do fotografii kolorowej, w kasetach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją z wyjątkiem pozycji 3701 i 3702. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycją 3702, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją z wyjątkiem pozycji 3701 i 3702. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3701 i 3702, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3702

Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tkanina; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 3701 i 3702

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3704

Płyty fotograficzne, filmy, papier, tektura i tkaniny, naświetlone, ale niewywołane

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji od 3701 do 3704

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 38

Produkty chemiczne różne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3801

Grafit koloidalny w zawiesinie olejowej i grafit półkoloidalny; pasty węglowe do produkcji elektrod

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Grafit w formie pasty, będący mieszaniną ponad 30 % grafitu według wagi z olejami mineralnymi

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 3403, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3803

Olej talowy oczyszczony

Oczyszczanie surowego oleju talowego

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3805

Terpentyna siarczanowa, olejek, oczyszczony

Oczyszczanie przez destylację lub rafinowanie surowego olejku terpentyny siarczanowej

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3806

Żywice estrowe

Wytwarzanie z kwasów żywicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3807

Smoła drzewna

Destylacja smoły drzewnej

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3808

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktów

 

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktów

 

3810

Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu lub innych materiałów; preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktów

 

3811

Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne:

 

 

Przygotowane dodatki do olejów smarowych zawierające oleje z ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 3811, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3812

Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3813

Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3814

Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3818

Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek i form podobnych; związki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektronice

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3819

Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3820

Środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3822

Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach oraz dozowane odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe:

 

 

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe, kwaśne oleje z rafinacji

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

Przemysłowe alkohole tłuszczowe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3823

 

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

 

Następujące produkty objęte tą pozycją:

– –

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni na bazie naturalnych produktów żywicznych

– –

Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry

– –

Sorbit, inny niż z pozycji 2905

– –

Sulfoniany z ropy naftowej, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych i etanoloaminowych; tiofenowanych kwasów sulfonowych z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich soli

– –

Wymieniacze jonowe

– –

Pochłaniacze gazów do lamp próżniowych

– –

Alkaliczny tlenek żelaza do oczyszczania gazów

– –

Woda amoniakalna i odpadkowy tlenek produkowany w czasie oczyszczania gazu węglowego

– –

Kwasy sulfonaftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry

– –

Olej fuzlowy i olej Dippela

– –

Mieszaniny soli mających różne aniony

– –

Pasty kopiarskie na bazie żelatyny nawet na podłożu papierowym lub tekstylnym

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

od 3901 do 3915

Tworzywa sztuczne w formie podstawowej, odpady, ścinki i braki z tworzyw sztucznych; z wyjątkiem pozycji ex 3907 i 3912, do których zastosowanie mają poniższe reguły:

 

 

Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w których pojedynczy monomer stanowi ponad 99 % masy całkowitej polimeru

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3907

Kopolimery uzyskane z poliwęglanów i kopolimerów akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowych (ABS)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu (5)

 

Poliester

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu i/lub wytwarzanie z poliwęglanu tetrabromowego (bifenol A)

 

3912

Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

od 3916 do 3921

Półwyroby i wyroby z tworzyw sztucznych; z wyjątkiem objętych pozycjami ex 3916, ex 3917, ex 3920 oraz ex 3921, dla których obowiązują poniższe reguły:

 

 

Produkty płaskie, poddane dalszej obróbce niż tylko obróbce powierzchniowej lub pocięte na kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratowymi); inne produkty, poddane dalszej obróbce niż tylko obróbka powierzchniowa

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Pozostałe:

 

 

– –

Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w których pojedynczy monomer stanowi ponad 99 % masy całkowitej polimeru

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

– –

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3916 i ex 3917

Rury, przewody i węże

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3920

Arkusze lub folie jonomerowe

Wytwarzanie z termoplastycznej soli cząstkowej, która jest kopolimerem z etylenu i kwasu metakrylowego częściowo zobojętnionego jonami metali, głównie cynku i sodu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Arkusze z celulozy regenerowanej, poliamidów lub polietylenu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

ex 3921

Metalizowane folie z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie z folii poliestrowych o wysokiej przezroczystości, o grubości poniżej 23 mikronów (6)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

od 3922 do 3926

Artykuły z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 40

Kauczuk i artykuły z kauczuku; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 4001

Laminowane płyty z krepy na podeszwy butów

Laminowanie arkuszy kauczuku naturalnego

 

4005

Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, z wyjątkiem kauczuku naturalnego, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

4012

Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe:

 

 

Bieżnikowane pneumatyczne opony, pełne lub z poduszką powietrzną, gumowe

Bieżnikowanie opon używanych

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4011 i 4012

 

ex 4017

Artykuły z ebonitu

Wytwarzanie z ebonitu

 

ex Dział 41

Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 4102

Surowe skóry owcze, jagnięce, bez wełny

Usuwanie wełny ze skóry owiec lub jagniąt

 

od 4104 do 4106

Skóry, garbowane lub „crust”, bez wełny lub odwłoszone, nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej

Dogarbowywanie wstępnie garbowanych skór

Lub

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

4107, 4112 i 4113

Skóra poddana dalszej wyprawie po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, odwłoszona, nawet dwojona, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji od 4104 do 4113

 

ex 4114

Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana, metalizowana

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami od 4104 do 4106, 4107, 4112 lub 4113, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Dział 42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 43

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 4302

Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, połączone:

 

 

Płaty, krzyże i podobne kształty

Wybielanie lub barwienie, z cięciem i łączeniem garbowanych lub wykończonych skór

 

Pozostałe

Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykończonych

 

4303

Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe wyroby futrzarskie

Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykończonych objętych pozycją 4302

 

ex Dział 44

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 4403

Drewno zgrubnie obrobione (kantówka)

Wytwarzanie z drewna nieobrobionego, nawet nie okorowanego, lub zaledwie zgrubnie obrobionego

 

ex 4407

Drewno piłowane lub łupane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone o grubości powyżej 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę

Struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę

 

ex 4408

Arkusze do fornirowania (także uzyskane przez cięcie laminowanego drewna) oraz na sklejki, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, łączone, oraz inne drewno piłowane wzdłużnie, łączone lub łuszczone, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę

Łączenie, struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę

 

ex 4409

Drewno nieprzerwanie kształtowane wzdłuż brzegów, końców czy płaszczyzn, także strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę:

 

 

Szlifowane lub łączone na zakładkę

Szlifowanie lub łączenie na zakładkę

 

Kształtki i profile

Frezowanie lub profilowanie

 

od ex 4410 do ex 4413

Kształtki i profile łącznie z listwami przypodłogowymi oraz inne deski profilowane

Frezowanie lub profilowanie

 

ex 4415

Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna

Wytwarzanie z desek nieciętych na wymiar

 

ex 4416

Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna

Wytwarzanie z rozszczepionych klepek, niepoddanych innej obróbce poza przepiłowaniem na dwóch podstawowych powierzchniach

 

ex 4418

Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć komórkowych płyt drewnianych, gontów i dachówek

 

Kształtki i profile

Frezowanie lub profilowanie

 

ex 4421

Drewienka na zapałki; drewniane kołki lub szpilki do obuwia

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem drewna ciągniętego objętego pozycją 4409

 

ex Dział 45

Korek i artykuły z korka; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

4503

Artykuły z korka naturalnego

Wytwarzanie z korka objętego pozycją 4501

 

Dział 46

Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

Dział 47

Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 48

Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 4811

Papier i tektura, tylko liniowane i kratkowane

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

 

4816

Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (inne niż te objęte pozycją 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe z papieru, nawet pakowane w pudełka

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

 

4817

Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania, z papieru lub tektury, zawierające zestaw materiałów piśmiennych

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 4818

Papier toaletowy

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

 

ex 4819

Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki opakowaniowe z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 4820

Bloki listowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 4823

Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

 

ex Dział 49

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

4909

Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4909 i 4911

 

4910

Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe:

 

 

Kalendarze typu „wiecznego” lub z wymiennymi blokami wykonane na bazie materiału innego niż papier lub tektura

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4909 i 4911

 

ex Dział 50

Jedwab; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 5003

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną), zgrzebne lub czesane

Zgrzeblenie lub czesanie odpadów jedwabiu

 

od 5004 do ex 5006

Przędza jedwabna i przędza z odpadów jedwabiu

Wytwarzanie z (7):

surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

 

5007

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu:

 

 

Zawierające nitkę gumową

Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (7):

przędzy z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 51

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

od 5106 do 5110

Przędza wełniana, z cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

Wytwarzanie z (7):

surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

 

od 5111 do 5113

Tkaniny z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

 

 

Zawierające nitkę gumową

Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7):

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (7):

przędzy z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 52

Bawełna; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

od 5204 do 5207

Przędza i nić bawełniana

Wytwarzanie z (7):

surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

 

od 5208 do 5212

Tkaniny bawełniane

 

 

Zawierające nitkę gumową

Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (7):

przędzy z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 53

Pozostałe włókna roślinne, przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

od 5306 do 5308

Przędza z pozostałych włókien roślinnych; przędza papierowa

Wytwarzanie z (7):

surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

 

od 5309 do 5311

Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej:

 

 

Zawierające nitkę gumową

Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (7):

przędzy z włókna kokosowego,

przędzy jutowej,

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

 

od 5401 do 5406

Nici z włókien ciągłych chemicznych

Wytwarzanie z (7):

surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

 

5407 i 5408

Tkaniny z przędzy z włókien ciągłych chemicznych:

 

 

Zawierające nitkę gumową

Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (7):

przędzy z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

 

od 5501 do 5507

Włókna odcinkowe chemiczne

Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

od 5508 do 5511

Przędza i nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznych

Wytwarzanie z (7):

surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

 

od 5512 do 5516

Tkaniny z włókien odcinkowych chemicznych:

 

 

Zawierające nitkę gumową

Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (7):

przędzy z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 56

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z (7):

przędzy z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

 

5602

Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany:

 

 

Filc igłowany

Wytwarzanie z (7):

włókien naturalnych, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Jednakże:

włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402,

włókno polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub

włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501,

których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszystkich przypadkach mniejsza od 9 decytekstów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (7):

włókien naturalnych,

z włókien odcinkowych chemicznych wykonanych z kazeiny, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

5604

Nić gumowa lub sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i podobne materiały, objęte pozycją 5404 lub 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywem sztucznym:

 

 

Nić gumowa lub sznurek, pokryte materiałem włókienniczym

Wytwarzanie z nici gumowej lub sznurka, niepokrytych materiałem włókienniczym

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (7):

włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

 

5605

Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub podobnym materiałem, objętym pozycją 5404 lub 5405, połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem

Wytwarzanie z (7):

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

 

5606

Przędza rdzeniowa oraz pasek i podobne materiały rdzeniowe, objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowa

Wytwarzanie z (7):

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

 

Dział 57

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze:

 

 

Z filcu igłowanego

Wytwarzanie z (7):

włókien naturalnych, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Jednakże:

włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402,

włókno polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub

włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501,

których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszystkich przypadkach mniejsza od 9 decytekstów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże

 

Z innego rodzaju filcu

Wytwarzanie z (7):

włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (7):

przędzy z włókna kokosowego lub przędzy jutowej,

przędzy syntetycznej lub sztucznej,

włókien naturalnych, lub

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia

Tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże

 

ex Dział 58

Tkaniny specjalne; tkaniny igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty; z wyjątkiem:

 

 

Łączone z nitką gumową

Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (7):

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

 

5805

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet konfekcjonowane

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

5810

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

5901

Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno zagruntowane malarskie; płótno klejone i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy

Wytwarzanie z przędzy

 

5902

Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych:

 

 

Zawierające nie więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych

Wytwarzanie z przędzy

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

5903

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywem sztucznym, inne niż te objęte pozycją 5902

Wytwarzanie z przędzy

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

 

5904

Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, nawet wycinane do kształtu

Wytwarzanie z przędzy (7)

 

5905

Pokrycia ścienne włókiennicze:

 

 

Impregnowane, powlekane, pokryte lub laminowane gumą, tworzywami sztucznymi lub innymi materiałami

Wytwarzanie z przędzy

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (7):

przędzy z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

 

5906

Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902:

 

 

Tkaniny dziane lub szydełkowane

Wytwarzanie z (7):

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

Pozostałe tkaniny wykonane z przędzy z syntetycznego włókna ciągłego, zawierające więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych

Wytwarzanie z materiałów chemicznych

 

Pozostałe

Wytwarzanie z przędzy

 

5907

Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalowane na dekoracje teatralne, tła studyjne (prospekty) i podobne

Wytwarzanie z przędzy

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

 

5908

Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec i wyrobów podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane:

 

 

Koszulki żarowe, impregnowane

Wytwarzanie z dzianin workowych

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

od 5909 do 5911

Artykuły włókiennicze do celów technicznych:

 

 

Tarcze lub pierścienie polerskie inne niż z filcu objętego pozycją 5911

Wytwarzanie z przędzy, odpadów tkanin lub szmat objętych pozycją 6310

 

Tkaniny z włókien syntetycznych, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub do innych zastosowań technicznych, nawet sfilcowane, impregnowane lub powlekane i pokrywane w inny sposób, cylindryczne lub ciągłe, z pojedynczą lub wielowątkową osnową lub tkaniny tkane na płasko z wieloma wątkami lub osnowami z pozycji 5911

Wytwarzanie z (7):

przędzy z włókna kokosowego,

następujących materiałów:

przędzy politetrafluoroetylenu (8)

przędzy wieloskładowej, z poliamidu, powleczonej, impregnowanej lub pokrytej żywicą fenolową

przędzy z włókien syntetycznych z poliamidów aromatycznych uzyskanych poprzez polikondensację m-fenylenodiaminy i kwasu izoftalowego,

nici z politetrafluoroetylenu (8)

przędzy z syntetycznych włókien przędnych z polifenylenu tereftalamidu,

przędzy z włókna szklanego, pokrytej żywicą fenolową i wzbogacanej przędzą akrylową (8)

włókna kopoliestru z poliestru, żywicy kwasu tereftalowego, 1,4-cykloheksanedynktanolu i kwasu izoftalowego,

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (7):

przędzy z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

Dział 60

Tkaniny dziane lub szydełkowane

Wytwarzanie z (7):

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

Dział 61

Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin

 

 

Uzyskane przez zszycie lub połączenie w inny sposób dwóch lub więcej kawałków dzianiny, która została wykrojona do kształtu lub uzyskane bezpośrednio w kształcie

Wytwarzanie z przędzy (7)  (9)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (7):

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

ex Dział 62

Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z przędzy (7)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 i ex 6211

Odzież damska, dziewczęca i niemowlęca oraz inne konfekcjonowane dodatki odzieżowe dla niemowląt, haftowane

Wytwarzanie z przędzy (9)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (9)

 

ex 6210 i ex 6216

Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru

Wytwarzanie z przędzy (9)

lub

Wytwarzanie z tkanin niepowlekanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (9)

 

6213 i 6214

Chusteczki do nosa, szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły:

 

 

Haftowane

Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (7)  (9)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (9)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (7)  (9)

lub

Wykańczanie poprzez drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytych nie zadrukowanych towarów objętych pozycjami 6213 i 6214 nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

 

6217

Pozostałe konfekcjonowane dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te objęte pozycją 6212:

 

 

Haftowane

Wytwarzanie z przędzy (9)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (9)

 

Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru

Wytwarzanie z przędzy (9)

lub

Wytwarzanie z tkanin niepowlekanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (9)

 

Wycięte wkładki do kołnierzy i mankietów

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie z przędzy (9)

 

ex Dział 63

Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

od 6301 do 6304

Koce, pledy, bielizna pościelowa itp.; zasłony itp.; inne artykuły wyposażenia wnętrz:

 

 

Z filcu lub włókniny

Wytwarzanie z (7):

włókien naturalnych, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

Pozostałe:

 

 

– –

Haftowane

Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (9)  (10)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych (innych niż dziane i szydełkowane), których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

– –

Pozostałe

Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (9)  (10)

 

6305

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów

Wytwarzanie z (7):

włókien naturalnych,

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

6306

Brezenty impregnowane, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe:

 

 

Z włóknin

Wytwarzanie z (7)  (9):

włókien naturalnych, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

Pozostałe

Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (7)  (9)

 

6307

Pozostałe artykuły konfekcjonowane, włącznie z wykrojami odzieży

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

6308

Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania kilimów, obić, haftowanej bielizny stołowej i serwetek lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej

Każda pozycja w zestawie musi odpowiadać wymaganiom reguły, jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Można jednakże zastosować artykuły niepochodzące, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu

 

ex Dział 64

Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem cholewek przymocowywanych do podeszw wewnętrznych lub innych części składowych podeszew objętych pozycją 6406

 

6406

Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); wyjmowane wkładki, podkładki pod pięty i tym podobne artykuły oraz ich części

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 65

Nakrycia głowy i ich części; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

6503

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z filcu, wykonane z korpusów, stożków lub płatów do kapeluszy, objętych pozycją 6501, nawet z podszyciem i przybraniem

Wytwarzanie z przędzy lub włókien tekstylnych (9)

 

6505

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z dzianin lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem lub przybraniem; siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszyciem lub przybraniem

Wytwarzanie z przędzy lub włókien tekstylnych (9)

 

ex Dział 66

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

6601

Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włączając parasole-laski, parasole ogrodowe i podobne parasole)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Dział 67

Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 68

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 6803

Wyroby z łupków i łupków scalonych

Wytwarzanie z łupka poddanego obróbce

 

ex 6812

Wyroby z azbestu; wyroby z mieszanin na bazie azbestu lub z mieszanin na bazie azbestu i węglanu magnezu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

ex 6814

Wyroby z miki; włącznie z miką scaloną lub regenerowaną na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów

Wytwarzanie z obrobionej miki (łącznie z miką scaloną lub regenerowaną)

 

Dział 69

Wyroby ceramiczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 70

Szkło i wyroby ze szkła; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 7003, ex 7004 i ex 7005

Szkło z warstwą nieodblaskową

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

 

7006

Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane, ani nieoprawione w innych materiałach:

 

 

Podłoża z płyty szklanej, pokryte warstwą materiału dielektrycznego i półprzewodnikowego zgodnie z normami SEMII (11)

Wytwarzanie z płyt ze szkła nie powlekanego (substratów) objętych pozycją 7006

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

 

7007

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

 

7008

Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

 

7009

Lustra, nawet w ramach, włącznie z lusterkami wstecznymi

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

 

7010

Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia, ze szkła

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

lub

Cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem, że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

7013

Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

lub

Cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem, że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

lub

Ręczne dekorowanie (z wyjątkiem drukowania sitodrukiem) przedmiotów szklanych ustnie dmuchanych, pod warunkiem że wartość dmuchanego ustnie przedmiotu ze szkła nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 7019

Wyroby (inne niż przędza) z włókien szklanych

Wytwarzanie z:

niebarwionej taśmy, niedoprzędów, przędzy lub nici szklanych ciętych, lub

waty szklanej

 

ex Dział 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 7101

Perły naturalne lub hodowlane, sortowane i tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 7102, ex 7103 i ex 7104

Obrobione kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone)

Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni szlachetnych i półszlachetnych

 

7106, 7108 i 7110

Metale szlachetne:

 

 

W stanie surowym

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 7106, 7108 i 7110

lub

Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110

lub

Wytwarzanie stopów metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi

 

W stanie półproduktu lub w proszku

Wytwarzanie z metali szlachetnych w stanie surowym

 

ex 7107, ex 7109 i ex 7111

Metale platerowane metalem szlachetnym, półwyroby

Wytwarzanie z metali platerowanych metalami szlachetnymi nieobrobionymi

 

7116

Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

7117

Sztuczna biżuteria

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

lub

Wytwarzanie z części metali nieszlachetnych, nieplaterowanych, niepokrytych metalami szlachetnymi, pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 72

Żeliwo i stal; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

7207

Półprodukty z żeliwa lub ze stali niestopowej

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204 lub 7205

 

od 7208 do 7216

Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej

Wytwarzanie z żelaza lub stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7206

 

7217

Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej

Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7207

 

ex 7218, od 7219 do 7222

Półwyroby, wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej

Wytwarzanie z żelaza lub stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7218

 

7223

Drut ze stali nierdzewnej

Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7218

 

ex 7224, od 7225 do 7228

Półwyroby, wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałych stali stopowych, sztaby i pręty drążone nadające się do celów wiertniczych, ze stali stopowej lub niestopowej

Wytwarzanie ze stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7206, 7218 lub 7224

 

7229

Drut z pozostałej stali stopowej

Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7224

 

ex Dział 73

Artykuły z żeliwa lub stali; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 7301

Ścianka szczelna

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206

 

7302

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206

 

7304, 7305 i 7306

Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7206, 7207, 7218 lub 7224

 

ex 7307

Łączniki rur i przewodów rurowych ze stali nierdzewnej (Nr ISO X5CrNiMo 1712), składające się z kilku części

Toczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, usuwanie krawędzi i piaskowanie przedkuwek, których wartość nie przekracza 35 % ceny ex-works produktu

 

7308

Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć spawanych kątowników, kształtowników i profili objętych pozycją 7301

 

ex 7315

Łańcuch przeciwpoślizgowy

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 7315, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 74

Miedź i artykuły z miedzi; z wyjątkiem:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

7401

Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

7402

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

7403

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie:

 

 

Miedź rafinowana

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

Stopy miedzi i miedź rafinowana zawierająca inne elementy

Wytwarzanie z miedzi rafinowanej, nieobrobionej, lub z odpadów i złomu miedzi

 

7404

Odpady miedzi i złom

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

7405

Stopy przejściowe miedzi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 75

Nikiel i artykuły z niklu; z wyjątkiem:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

od 7501 do 7503

Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz inne produkty pośrednie hutnictwa niklu; nikiel nieobrobiony; odpady i złom niklu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 76

Aluminium i artykuły z aluminium; z wyjątkiem:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

7601

Aluminium nieobrobione plastycznie

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie poprzez obróbkę termiczną lub elektrolityczną z aluminium niestopowego lub odpadów i złomu aluminium

 

7602

Odpady aluminium i złom

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 7616

Wyroby z aluminium inne niż siatka, tkaniny, ruszty, tkaniny sieciowe, ogrodzenia, tkaniny wzmacniające i podobne materiały (w tym taśmy zamknięte) z drutu aluminiowego, i siatka metalowa rozciągana z aluminium

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, Jednakże, można użyć siatki, tkaniny, rusztów, tkanin sieciowych, ogrodzenia, tkanin wzmacniających i podobnych materiałów (w tym taśm zamkniętych) z drutu aluminiowego, i siatki metalowej rozciąganej z aluminium, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Dział 77

Przewidziane do ewentualnego przyszłego wykorzystania w Systemie Zharmonizowanym

 

 

ex Dział 78

Ołów i artykuły z ołowiu; z wyjątkiem:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

7801

Ołów nieobrobiony plastycznie:

 

 

Ołów rafinowany

Wytwarzanie z ołowiu przed osrebrzaniem lub ołowiu surowego

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpadów i złomu objętych pozycją 7802

 

7802

Odpady ołowiu i złom

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 79

Cynk i artykuły z cynku; z wyjątkiem:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

7901

Cynk nieobrobiony plastycznie

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpadów i złomu objętych pozycją 7902

 

7902

Odpady cynku i złom

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 80

Cyna i artykuły z cyny; z wyjątkiem:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

8001

Cyna nieobrobiona plastycznie

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpadów i złomu objętych pozycją 8002

 

8002 i 8007

Odpady cyny i złom; inne wyroby z cyny

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

Dział 81

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów:

 

 

Pozostałe metale nieszlachetne, obrobione; artykuły z tych materiałów:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 82

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

8206

Narzędzia złożone z dwóch lub więcej artykułów objętych pozycjami od 8202 do 8205, pakowane w komplety do sprzedaży detalicznej

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją z wyjątkiem pozycji od 8202 do 8205. Można jednakże stosować w zestawie narzędzia objęte pozycjami od 8202 do 8205, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu

 

8207

Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych, nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (na przykład do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów lub wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania), włączając ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8208

Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

ex 8211

Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (włączając noże ogrodnicze), inne niż noże objęte pozycją 8208

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć ostrzy i rękojeści z metalu nieszlachetnego

 

8214

Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć rękojeści z metalu nieszlachetnego

 

8215

Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do podawania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć rękojeści z metalu nieszlachetnego

 

ex Dział 83

Artykuły różne z metali nieszlachetnych; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 8302

Pozostałe oprawy, okucia i podobne wyroby nadające się do budynków i automatycznych urządzeń do zamykania drzwi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć innych materiałów objętych pozycją 8302, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

ex 8306

Statuetki i pozostałe ozdoby, z metali nieszlachetnych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć innych materiałów objętych pozycją 8306, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 84

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części; z wyjątkiem:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 8401

Sekcje paliwowe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu (12)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8402

Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę (inne niż kotły centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8403 i ex 8404

Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te objęte pozycją 8402 oraz instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami centralnego ogrzewania

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 8403 i 8404

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

8406

Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8407

Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8408

Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8409

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8411

Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8412

Pozostałe silniki i siłowniki

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

ex 8413

Obrotowe pompy wyporowe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 8414

Przemysłowe wentylatory, dmuchawy i podobne

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8415

Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8418

Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy cieplne, inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu,

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 8419

Maszyny dla przemysłu drzewnego, ścieru drzewnego, papierniczego i produkcji tektury

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8420

Kalandry lub inne maszyny do walcowania, nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła, oraz walce do tych urządzeń

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8423

Urządzenia do ważenia (z wyłączeniem wag o czułości 5 cg lub czulszych), włączając maszyny do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do wag

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

od 8425 do 8428

Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8431 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8429

Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne

 

 

Walce drogowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8431 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8430

Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; urządzenia do wbijania lub wyciągania pali; pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8431 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 8431

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do walców drogowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8439

Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania, lub obróbki wykańczającej papieru lub tektury

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8441

Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, włączając krajarki i krajalnice wszelkich typów

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

od 8444 do 8447

Maszyny objęte tymi pozycjami przeznaczone do wykorzystania w przemyśle włókienniczym

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

ex 8448

Urządzenia pomocnicze do maszyn wymienionych w pozycjach od 8444 do 8445

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8452

Maszyny do szycia, inne niż maszyny do zszywania książek, objęte pozycją 8440; meble, podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia:

 

 

Maszyny do szycia (tylko stebnówki) z głowicami, o masie nieprzekraczającej 16 kg bez silnika lub 17 kg z silnikiem

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu,

w którym wartość wszystkich użytych w czasie montowania głowicy (bez silnika) materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących, i

stosowane mechanizmy naciągu nitki, obrębiania i zygzakowania są pochodzące

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

od 8456 do 8466

Obrabiarki i maszyny oraz części i akcesoria do nich objęte pozycjami od 8456 do 8466

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

od 8469 do 8472

Maszyny biurowe (na przykład maszyny do pisania, maszyny liczące, maszyny do automatycznego przetwarzania danych, powielacze, zszywacze)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8480

Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

8482

Łożyska toczne

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8484

Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania; uszczelnienia mechaniczne

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8485

Części maszyn i urządzeń, niezawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwojeń, styków lub innych części elektrycznych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 85

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów; z wyjątkiem:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8501

Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych)

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8503 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8502

Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8501 i 8503 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 8504

Urządzenia zasilające maszyny do automatycznego przetwarzania danych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

ex 8518

Mikrofony i stojaki do nich, głośniki w obudowach lub bez, elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych; elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8519

Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarzacze kasetowe oraz pozostały sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8520

Magnetofony i pozostała aparatura do zapisu dźwięku, nawet wyposażone w urządzenia do odtwarzania dźwięku

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8521

Aparatura wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażone w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo)

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8522

Części i akcesoria odpowiednie do stosowania wyłącznie lub głównie w aparaturach objętych pozycjami od 8519 do 8521

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8523

Niezapisane nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów, inne niż wyroby objęte działem 37.

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8524

Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane nośniki, do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów, włączając matryce i negatywy płyt gramofonowych, stosowane do produkcji nagrań, ale z wyłączeniem wyrobów objętych działem 37:

 

 

Matryce i negatywy do płyt gramofonowych stosowane do produkcji nagrań

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8523 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8525

Aparatura nadawcza do radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub zapisującą, lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne; kamery wideo ze stop — klatką i pozostałe kamery wideo rejestrujące; kamery cyfrowe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8526

Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdalnego sterowania drogą radiową

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8527

Aparatura odbiorcza do radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii, nawet posiadająca w tej samej obudowie aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, lub zegar

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8528

Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu, lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projektory wideo

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8529

Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami od 8525 do 8528

 

 

Nadające się do użycia wyłącznie lub głównie do aparatury magnetowidowej do zapisu lub odtwarzania

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8535 i 8536

Urządzenia elektryczne do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8538 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8537

Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wyposażone przynajmniej w dwie lub więcej aparatur objętych pozycją 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę, objęte działem 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niż aparatura połączeniowa objęta pozycją 8517

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8538 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 8541

Diody, tranzystory i inne podobne urządzenia półprzewodnikowe, z wyjątkiem płytek półprzewodnikowych jeszcze niepociętych na chipy

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8542

Układy scalone i mikroasemblery, elektroniczne:

 

 

Układy scalone monolityczne

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8541 i 8542 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

lub

Dyfuzja (podczas której obwody scalone są formowane na podłożu półprzewodnika przez selektywne wprowadzenie odpowiedniej domieszki), nawet zmontowane i/lub przetestowane w kraju innym niż wyszczególnione w art. 3 i 4.

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8541 i 8542 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8544

Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złączki; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8545

Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8546

Izolatory elektryczne z dowolnego materiału

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8547

Elementy izolacyjne do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrotechnicznego, wykonane całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierające jedynie proste części metalowe (na przykład gniazda z gwintem wewnętrznym) wprowadzone podczas formowania wyłącznie dla celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546; rurki kablowe oraz osprzęt do nich, z metali pospolitych pokrytych materiałem izolacyjnym

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8548

Odpady i braki, ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne; elektryczne części maszyn i urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 86

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów — mechaniczne (włączając elektromechaniczne); z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8608

Osprzęt torów kolejowych i tramwajowych; mechaniczne (oraz elektromechaniczne) urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śródlądowych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach; ich części

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8709

Pojazdy mechaniczne do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części do powyższych pojazdów

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8710

Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8711

Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne:

 

 

Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej:

 

 

– –

Nieprzekraczającej 50 cm3

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

– –

Przekraczającej 50 cm3

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i