ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 294

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
13 listopada 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1321/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie włączania do centralnego archiwum informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, których wymiana odbywa się zgodnie z dyrektywą 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1322/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, przesyłanych wyników oraz kryteriów oceny jakości dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1323/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do firokoksybu ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE obszaru VIa N przez statki pływające pod banderą Francji

17

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

19

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Parlament Europejski i Rada

 

 

2007/726/WE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z wymogami punktu 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

21

 

 

Rada

 

 

2007/727/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. upoważniająca Republikę Słowenii do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Protokołu z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniającego Konwencję paryską o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r.

23

 

 

2007/728/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Hiszpanii do Komitetu Regionów

25

 

 

Komisja

 

 

2007/729/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzje 2001/618/WE i 2004/233/WE w odniesieniu do wykazów krajowych laboratoriów referencyjnych i instytutów państwowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5311)  ( 1 )

26

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1303/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (Dz.U. L 290 z 8.11.2007)

36

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

13.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1320/2007

z dnia 12 listopada 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 756/2007 (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, str. 41).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

69,9

MK

18,4

TR

88,6

ZZ

59,0

0707 00 05

JO

196,3

MA

237,9

TR

104,5

ZZ

179,6

0709 90 70

MA

74,2

TR

96,7

ZZ

85,5

0805 20 10

MA

93,3

ZZ

93,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

69,1

TR

81,8

UY

94,2

ZZ

81,7

0805 50 10

AR

63,6

TR

93,5

ZA

62,8

ZZ

73,3

0806 10 10

BR

233,7

TR

129,8

US

291,2

ZZ

218,2

0808 10 80

AR

80,9

CA

111,1

CL

33,5

MK

29,7

US

99,3

ZA

89,0

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

49,4

CN

51,9

TR

129,4

ZZ

76,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


13.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1321/2007

z dnia 12 listopada 2007 r.

ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie włączania do centralnego archiwum informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, których wymiana odbywa się zgodnie z dyrektywą 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym (1), w szczególności jej art. 6 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2003/42/WE wymaga ustanowienia krajowych systemów obowiązkowego zgłaszania zdarzeń w celu zapewnienia zgłaszania, zbierania, oceny, przetwarzania i przechowywania w krajowych bazach danych odpowiednich informacji na temat bezpieczeństwa lotniczego.

(2)

Państwa członkowskie powinny uczestniczyć w wymianie informacji związanych z bezpieczeństwem, a Komisja powinna ułatwiać wymianę tych informacji jedynie w celu zapobiegania wypadkom i zdarzeniom w lotnictwie cywilnym, a nie po to, by wskazywać winnych lub odpowiedzialnych czy też oceniać działalność pod kątem bezpieczeństwa.

(3)

Do przekazywania informacji należy wykorzystywać, najlepiej jak to możliwe, nowoczesne technologie przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony całej bazy danych.

(4)

Najbardziej skutecznym sposobem zapewnienia wymiany dużej ilości informacji między wszystkimi państwami członkowskimi jest stworzenie centralnego archiwum zasilanego przez krajowe bazy danych i dostępnego dla państw członkowskich.

(5)

W celu uwzględnienia szczególnego charakteru każdego z krajowych mechanizmów wprowadzonych zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2003/42/WE aspekty techniczne dotyczące aktualizacji informacji dostarczanych przez państwa członkowskie ustala się w protokołach technicznych uzgadnianych między Komisją a każdym z państw członkowskich.

(6)

Aby umożliwić przeprowadzenie procedur kontroli jakości i uniknąć powielania meldunków na temat zdarzeń zgłaszanych przez państwa członkowskie, wszystkie informacje przechowywane w krajowej bazie danych powinny być również przechowywane w centralnym archiwum.

(7)

W celu zapewnienia prawidłowego stosowania art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/42/WE każdy podmiot, któremu powierzono regulację bezpieczeństwa lub badanie wypadków i incydentów lotniczych w lotnictwie cywilnym Wspólnoty, powinien mieć dostęp do informacji o zdarzeniach zebranych i uzyskanych w drodze wymiany.

(8)

Zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2003/42/WE w bazach tych powinny być przechowywane również dane o wypadkach i poważnych incydentach badanych zgodnie z dyrektywą Rady 94/56/WE (2). W czasie trwania dochodzenia, do baz danych należy jednak wprowadzać jedynie podstawowe dane faktograficzne, podczas gdy pełne informacje na temat tych wypadków i poważnych incydentów zostaną wprowadzone po zakończeniu dochodzenia.

(9)

Dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna dokonać przeglądu wymienianych informacji z punktu widzenia ich znaczenia dla bezpieczeństwa.

(10)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ds. bezpieczeństwa lotniczego, ustanowionego na mocy art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące włączania do centralnego archiwum informacji dotyczących bezpieczeństwa podlegających wymianie pomiędzy państwami członkowskimi zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2003/42/WE.

Artykuł 2

Centralne archiwum

1.   Komisja ustanawia i zarządza centralnym archiwum do przechowywania wszystkich informacji przekazywanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2003/42/WE.

2.   Każde państwo członkowskie uzgadnia z Komisją protokoły techniczne dotyczące uaktualniania centralnego archiwum poprzez przekazywanie wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa znajdujących się w krajowych bazach danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 dyrektywy 2003/42/WE. Stanowi to gwarancję, że wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdujące się w krajowych bazach danych zostaną włączone do centralnego archiwum.

3.   Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/42/WE każdy podmiot, któremu powierzono regulację bezpieczeństwa lotniczego lub badanie wypadków i incydentów lotniczych w lotnictwie cywilnym Wspólnoty ma elektroniczny dostęp do wszystkich informacji znajdujących się w centralnym archiwum, z wyjątkiem informacji, które bezpośrednio identyfikują operatora lub statek powietrzny będących przedmiotem zgłoszonego zdarzenia.

4.   Informacje, które mogą pozostać poufne to: nazwa, kod przewoźnika, sygnał wywoławczy lub numer lotu operatora oraz znak rejestracyjny lub numer seryjny/konstrukcyjny statku powietrznego.

W przypadkach, w których wspomniane dane będą uważane za konieczne do przeprowadzenia analizy, państwa członkowskie, które dostarczyły informacji, zostaną poproszone o wyrażenie zgody na ich ujawnienie.

Artykuł 3

Informacje dotyczące dochodzeń

Podstawowe informacje faktograficzne na temat wypadków i poważnych incydentów przekazywane są do centralnego archiwum już w trakcie trwania dochodzenia. Po zakończeniu dochodzenia dodane zostaną wszystkie informacje obejmujące, w miarę możliwości, streszczenie sprawozdania końcowego w języku angielskim.

Artykuł 4

Przegląd

Dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokona przeglądu przechowywanych i wymienianych informacji z punktu widzenia ich znaczenia dla bezpieczeństwa.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 167 z 4.7.2003, str. 23.

(2)  Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 14.

(3)  Dz.U. L 373 z 31.12.1991, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1900/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 377 z 27.12.2006, str. 176).


13.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1322/2007

z dnia 12 listopada 2007 r.

wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, przesyłanych wyników oraz kryteriów oceny jakości dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 i 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 458/2007 ustanowiło ramy metodologiczne służące do tworzenia porównywalnych statystyk dla potrzeb Wspólnoty oraz terminy przekazywania i rozpowszechniania statystyk zebranych zgodnie z ESSPROS.

(2)

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 458/2007 należy przyjąć środki wykonawcze dotyczące formatów przesyłania danych, przesyłanych wyników oraz kryteriów oceny jakości dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Środki wykonawcze wymagane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 458/2007 w odniesieniu do systemu podstawowego ESSPROS (dla informacji ilościowych oraz informacji jakościowych pogrupowanych według systemów i szczegółowych świadczeń) oraz w odniesieniu do modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury ustanawia się w załącznikach I i II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 113 z 30.4.2007, str. 3.


ZAŁĄCZNIK I

ODPOWIEDNIE FORMATY PRZESYŁANIA DANYCH I PRZESYŁANE WYNIKI

1.   ODPOWIEDNIE FORMATY PRZESYŁANIA DANYCH I PRZESYŁANE WYNIKI DLA SYSTEMU PODSTAWOWEGO ESSPROS

1.1.   Wykaz systemów

Należy dostarczyć następujących informacji przy użyciu standardowej tabeli:

1)

numer seryjny pozwalający na identyfikację każdego systemu;

2)

nazwę każdego systemu;

3)

skrót nazwy (fakultatywnie);

4)

klasyfikację systemów opartą na pięciu kryteriach ustanowionych w podręczniku ESSPROS opracowanym przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi.

1.2.   Dane ilościowe

Kwestionariusz ESSPROS dotyczący danych ilościowych obejmuje przychody, wydatki i szczegółowe świadczenia.

1.2.1.   Organizacja danych

Dane muszą odnosić się do roku kalendarzowego, za który należy je przekazać (zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 458/2007 w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS)).

Standardowa tabela dla corocznych danych wygląda następująco:

rzędy odpowiadają szczegółowej klasyfikacji przychodów, wydatków i świadczeń,

kolumny odpowiadają systemom wymienionym w tabeli „wykazów systemów” (jedna kolumna na system oraz dodatkowo jedna kolumna dla całości wszystkich systemów),

jeśli zajdzie potrzeba dodania kolejnego systemu, należy zrobić to, dodając nową kolumnę w tabeli.

1.2.2.   Dane, które mają zostać przesłane

Każdego roku należy dostarczyć danych wyrażonych w walucie danego kraju na poziomie podstawowej pozycji; należy dostarczyć bardziej szczegółowych danych oddzielnie dla każdego systemu (zagregowane zestawienia są automatycznie obliczane za pomocą wzorów).

1.2.3.   Podręcznik referencyjny

Szczegółowe klasyfikacje, których należy używać w celu dostarczania danych, zostały określone w załączniku 1 do podręcznika ESSPROS opracowanego przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi.

1.3.   Informacje jakościowe według systemów i szczegółowych świadczeń

Kwestionariusz ESSPROS dotyczący informacji jakościowych obejmuje dziedziny określone w załączniku 2 do podręcznika ESSPROS opracowanego przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi.

1.3.1.   Organizacja danych

Dane muszą odnosić się do roku kalendarzowego, za który należy je przekazać (zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 458/2007 w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS)).

Informacje obejmują:

informacje istotne dla wszystkich systemów istniejących w kraju;

szczegółowe informacje dla każdego systemu oddzielnie.

1.3.2.   Informacje, które mają być przesyłane

Państwa członkowskie muszą dostarczać informacji jakościowych dotyczących każdego systemu i każdego szczegółowego świadczenia lub uaktualniać je.

1.3.3.   Podręcznik referencyjny

Szczegółowe informacje, które mają być przesyłane, zostały określone w załączniku 2 do podręcznika ESSPROS opracowanego przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi.

2.   ODPOWIEDNIE FORMATY PRZESYŁANIA DANYCH I PRZESYŁANE WYNIKI DLA MODUŁU DOTYCZĄCEGO OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY I EMERYTURY

Kwestionariusz ESSPROS dotyczący osób pobierających renty i emerytury ma wygląd standardowej tabeli.

2.1.   Organizacja danych

Dane muszą odnosić się do roku kalendarzowego, za który należy je przekazać (zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 458/2007 w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS)).

Standardowa tabela dla corocznych danych wygląda następująco:

rzędy odpowiadają kategoriom osób pobierających renty i emerytury opartych na klasyfikacji określonej w załączniku 3 do podręcznika ESSPROS opracowanego przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi,

kolumny odpowiadają systemom, w których istnieje przynajmniej jedna kategoria beneficjentów.

2.2.   Dane, które mają być przesyłane

Dane dotyczące beneficjentów muszą być dostarczane co roku.

Kwestionariusz

Kwestionariusz ma postać tabeli, którą należy wypełnić jedynie w przypadku świadczeń, które pociągają za sobą wydatki w danym kraju. Jeżeli pojawił się nowy system, może zostać dodany do tabeli, przy niezmienionym formacie. Na poszczególny kraj i/lub rok przypada jeden arkusz gromadzenia danych.

Data referencyjna

Zbiór danych bilansowych na dany rok N odnosi się do ilości beneficjentów na koniec roku kalendarzowego.

Dane dotyczące płci

Dane dotyczące beneficjentów pogrupowane są według płci. Są one obowiązkowe jedynie dla poziomu całości wszystkich systemów.


ZAŁĄCZNIK II

KRYTERIA POMIARU JAKOŚCI

1.   KRYTERIA POMIARU JAKOŚCI DLA SYSTEMU PODSTAWOWEGO ESSPROS

1.1.   Trafność i rzetelność

1.1.1.   Dla danych ilościowych

1.1.1.1.   Zakres źródeł danych

Państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących:

rodzaju wykorzystanych źródeł; rejestrów lub innych źródeł administracyjnych, sondaży, szacowań itd.,

sprawozdań dotyczących problemów (w tym opóźnień), które leżą u podstaw oszacowania danych,

systemów objętych wieloma rodzajami źródeł,

w stosownych przypadkach świadczenia, których dotyczą różne rodzaje źródeł (jeśli stosowane jest krzyżowanie źródeł, np. sondaże dotyczące kosztów siły roboczej).

1.1.1.2.   Metodologie i założenia stosowane w szacunkach

Państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących:

szacunkowych danych dotyczących systemów, na których temat nie są dostępne żadne dane,

szacunkowe dane dotyczące brakujących przychodów, wydatków i szczegółowych świadczeń:

a)

jeśli zupełnie brakuje danych;

b)

jeśli brakuje podziału dla jednego świadczenia lub grupy świadczeń (np. podziału świadczeń na świadczenia uzależnione i nieuzależnione od stanu zamożności lub podział świadczeń pieniężnych szczególnych dla jednej funkcji na wiele szczegółowych świadczeń).

1.1.1.3.   Korekty danych statystycznych

Państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących:

zmian w wykorzystywanych źródłach danych,

zmian w metodach używanych do szacowania danych,

korekt danych spowodowanych dostosowaniami pojęciowymi (np. dostosowaniami rachunków narodowych),

korekt danych spowodowanych dostępnością ostatecznych danych statystycznych,

korekt danych spowodowanych działaniami przeglądu jakości.

1.1.2.   Dla danych jakościowych

Nie dotyczy.

1.2.   Porównywalność

1.2.1.   Dla danych ilościowych

Porównywalność geograficzna

Aby umożliwić Eurostatowi ocenę porównywalności między krajami, państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących:

skali zasięgu pod względem systemów,

skali zasięgu pod względem przychodów, wydatków i szczegółowych świadczeń,

przypadków niestosowania metodologii ESSPROS w postaci wyczerpującego wykazu.

1.2.2.   Dla danych jakościowych

Nie dotyczy.

2.   KRYTERIA POMIARU JAKOŚCI DLA MODUŁU DOTYCZĄCEGO OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY I EMERYTURY

2.1.   Trafność i rzetelność

2.1.1.   Zakres źródeł danych

Państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących:

rodzaju wykorzystanych źródeł; rejestrów lub innych źródeł administracyjnych, sondaży, szacowań itd.,

sprawozdań dotyczących problemów (w tym opóźnień), które leżą u podstaw oszacowania danych,

systemów objętych wieloma rodzajami źródeł.

2.1.2.   Metodologie i założenia stosowane w przypadku podwójnego liczenia i w szacunkach

Państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących:

szacunkowych danych dotyczących systemów, na których temat nie są dostępne żadne dane,

postępowania w przypadku podwójnego liczenia:

a)

dla danej kategorii renty i emerytury wewnątrz pojedynczego systemu;

b)

pomiędzy systemami (dana kategoria renty i emerytury dla wszystkich systemów);

c)

pomiędzy kategoriami rent i emerytur uzależnionych i nieuzależnionych od stanu zamożności;

d)

pomiędzy kategoriami pogrupowanymi.

2.1.3.   Korekty danych statystycznych

Państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących:

zmian w wykorzystywanych źródłach danych,

zmian w metodach używanych do szacowania danych,

korekt danych spowodowanych dostępnością ostatecznych danych statystycznych,

korekt danych spowodowanych działaniami przeglądu jakości.

2.2.   Porównywalność

Porównywalność geograficzna

Aby umożliwić Eurostatowi ocenę porównywalności między krajami, państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących:

skala zasięgu pod względem systemów,

skala zasięgu pod względem beneficjentów,

przypadków niestosowania metodologii ESSPROS w postaci wyczerpującego wykazu.

3.   HARMONOGRAM TWORZENIA SPRAWOZDAŃ NA TEMAT JAKOŚCI

3.1.   Dla systemu podstawowego

Sprawozdania jakościowe dotyczące systemu podstawowego sporządzane są raz w roku. Sprawozdanie za rok N musi zostać przekazane do Eurostatu do końca września roku N+2. Na tej podstawie Eurostat utworzy i rozpowszechni skonsolidowaną wersję tych sprawozdań do końca grudnia roku N+2.

3.2.   Dla modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury

Sprawozdania jakościowe dla modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury sporządzane są raz w roku. Sprawozdanie za rok N musi zostać przekazane do Eurostatu do końca sierpnia roku N+2. Na tej podstawie Eurostat utworzy i rozpowszechni skonsolidowaną wersję tych sprawozdań do końca listopada roku N+2.


13.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1323/2007

z dnia 12 listopada 2007 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do firokoksybu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając opinię Europejskiej Agencji Leków wydaną przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wszystkie substancje farmakologicznie czynne stosowane we Wspólnocie w weterynaryjnych produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom hodowanym w celu produkcji żywności powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90.

(2)

Firokoksyb został ujęty w załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek zwierząt z rodziny koniowatych. Tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (zwane dalej „NDP”) utraciły ważność z dniem 1 lipca 2007 r. W wyniku przedstawienia i oceny dodatkowych informacji Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (zwany dalej „Komitetem”) uznał, że najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości w odniesieniu do firokoksybu powinny zostać określone jako ostateczne oraz powinny w konsekwencji zostać ujęte w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek zwierząt z rodziny koniowatych.

(3)

Zalecenie Komitetu wynika z tymczasowej oceny ilości substancji i jej pozostałości, które mogą być przyjmowane dziennie przez całe życie bez znacznej szkody dla zdrowia narażonych jednostek. Ustalona tymczasowo wartość akceptowanego dziennego pobrania („ADI”) została określona w wyniku stosowania innej metodologii niż zwyczajowe podejście stosowane w weterynarii w celu określenia ADI. Jednakże użyty został wyższy współczynnik bezpieczeństwa, aby zrównoważyć zastosowanie takiej metody i rozwiać obawy, że proponowane poziomy pozostałości firokoksybu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta.

(4)

W związku z tym proponuje się włączenie firokoksybu do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90.

(5)

Należy przewidzieć odpowiedni okres poprzedzający stosowanie niniejszego rozporządzenia, aby umożliwić państwom członkowskim dostosowanie pozwoleń na wprowadzenie do obrotu omawianych weterynaryjnych produktów leczniczych wydanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2), co może okazać się konieczne w świetle niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 12 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1064/2007 (Dz.U. L 243 z 18.9.2007, str. 3).

(2)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą nr 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).


ZAŁĄCZNIK

Do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 (Wykaz substancji farmakologicznie czynnych, dla których zostały ustalone najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości) wprowadza się następującą substancję:

4.   Środki przeciwzapalne

4.1.   Środki przeciwzapalne bez zawartości sterydów

4.1.7.   Sulfonowane laktony fenylowe

Substancja farmakologicznie czynna

Pozostałość znacznikowa

Gatunki zwierząt

Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości

Tkanki docelowe

Firokoksyb

Firokoksyb

Koniowate

10 μg/kg

Mięśnie

15 μg/kg

Tłuszcz

60 μg/kg

Wątroba

10 μg/kg

Nerka”


13.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1324/2007

z dnia 12 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 26 ust. 3 i art. 29 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 (2) wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz dla kwot zarządzanych zgodnie z przepisami rozdziału I tytułu 2 wspomnianego rozporządzenia mogą być składane jedynie w trakcie pierwszych 10 dni każdego sześciomiesięcznego okresu. Rzeczywisty przywóz nie może odbywać się w okresie składania wniosków i do czasu określenia przez Komisję współczynnika przydziału zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (3). Aby przywóz mógł odbywać się od początku podokresów obowiązywania kontyngentu, należy przewidzieć okresy składania wniosków i dostosować odpowiednie przepisy, w tym dotyczące zgłaszania zatwierdzonych importerów.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2535/2001.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 9 „1 czerwca” zastępuje się „1 maja”;

2)

w art. 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   Przed dniem 20 maja każdego roku państwa członkowskie przesyłają swoje wykazy zatwierdzonych importerów, zgodnie z ust. 3, do Komisji, która odsyła je właściwym władzom pozostałych państw członkowskich.

Tylko importerzy, którzy znajdują się w wykazie, są upoważnieni do występowania z wnioskiem o pozwolenie od dnia 1 czerwca danego roku w odniesieniu do przywozu dokonanego w okresie od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca następnego roku, zgodnie z art. 11–14.”;

3)

w art. 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   Wnioski o pozwolenie można składać jedynie:

a)

od dnia 20 do dnia 30 listopada w odniesieniu do przywozu dokonanego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca następnego roku;

b)

od dnia 1 do dnia 10 czerwca w odniesieniu do przywozu dokonanego w okresie od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 grudnia następnego roku.”;

4)

w art. 16 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.   W drodze odstępstwa od art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 pozwolenia na przywóz są ważne wyłącznie na podokres, na który zostały wydane. W rubryce 24 pozwoleń na przywóz umieszcza się jeden z wpisów wymienionych w załączniku XX.”;

5)

załącznik do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik XX.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1152/2007 (Dz.U. L 258 z 4.10.2007, str. 3).

(2)  Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 980/2007 (Dz.U. L 217 z 22.8.2007, str. 18).

(3)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK XX

Wpisy, o których mowa w art. 16 ust. 3

:

w języku bułgarskim

:

валидно от [дата на първия ден от подпериода] до [дата на последния ден от подпериода]

:

w języku hiszpańskim

:

válido desde el [fecha del primer día del subperíodo] hasta el [fecha del último día del subperíodo]

:

w języku czeskim

:

platné od [první den podobdobí] do [poslední den podobdobí]

:

w języku duńskim

:

gyldig fra [datoen for den første dag i delperioden] til [datoen for den sidste dag i delperioden]

:

w języku niemieckim

:

gültig vom [Datum des ersten Tages des Teilzeitraums] bis [Datum des letzten Tages des Teilzeitraums]

:

w języku estońskim

:

kehtiv alates [alaperioodi alguskuupäev] kuni [alaperioodi lõpukuupäev]

:

w języku greckim

:

ισχύει από [ημερομηνία της πρώτης ημέρας της υποπεριόδου] έως [ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της υποπεριόδου]

:

w języku angielskim

:

valid from [date of the first day of the subperiod] to [date of the last day of the subperiod]

:

w języku francuskim

:

valable du [date du premier jour de la sous-période] au [date du dernier jour de la sous-période]

:

w języku włoskim

:

valido dal [data del primo giorno del sottoperiodo] al [data dell’ultimo giorno del sottoperiodo]

:

w języku łotewskim

:

spēkā no [apakšperioda pirmās dienas datums] līdz [apakšperioda pēdējās dienas datums]

:

w języku litewskim

:

galioja nuo [pirmoji laikotarpio diena] iki [paskutinė laikotarpio diena]

:

w języku węgierskim

:

érvényes [az alidőszak első napja]-tól/től [az alidőszak utolsó napja]-ig

:

w języku maltańskim

:

Validu mid-[data ta’ l-ewwel jum tas-subperjodu] sad-[data ta’ l-aħħar jum tas-subperjodu]

:

w języku niderlandzkim

:

geldig van [begindatum van de deelperiode] tot en met [einddatum van de deelperiode]

:

w języku polskim

:

ważne od [data – pierwszy dzień podokresu] do [data – ostatni dzień podokresu]

:

w języku portugalskim

:

eficaz de [data do primeiro dia do subperíodo] até [data do último dia do subperíodo]

:

w języku rumuńskim

:

valabilă de la [data primei zile a subperioadei] până la [data ultimei zile a subperioadei]

:

w języku słowackim

:

platná od [dátum prvého dňa čiastkového obdobia] do [dátum posledného dňa čiastkového obdobia]

:

w języku słoweńskim

:

velja od [datum prvega dne podobdobja] do [datum zadnjega dne podobdobja]

:

w języku fińskim

:

voimassa [osajakson ensimmäinen päivä]–[osajakson viimeinen päivä]

:

w języku szwedzkim

:

gäller från och med [delperiodens första dag] till och med [delperiodens sista dag]”


13.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1325/2007

z dnia 12 listopada 2007 r.

ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE obszaru VIa N przez statki pływające pod banderą Francji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2007.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2007 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2007 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Zakazuje się przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada, złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, str. 1).

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, str. 11). Sprostowanie w Dz.U. L 36 z 8.2.2007, str. 6.

(3)  Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 898/2007 (Dz.U. L 196 z 28.7.2007, str. 22).


ZAŁĄCZNIK

Nr

68

Państwo członkowskie

Francja

Stado

HER/5B6ANB

Gatunek

Śledź (Clupea harengus)

Obszar

Obszar Vb i VIb oraz wody WE obszaru VIa N

Data

14.10.2007


13.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1326/2007

z dnia 12 listopada 2007 r.

ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2007.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2007 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2007 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Zakazuje się przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, str. 1).

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, str. 11). Sprostowanie w Dz.U. L 36 z 8.2.2007, str. 6.

(3)  Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 898/2007 (Dz.U. L 196 z 28.7.2007, str. 22).


ZAŁĄCZNIK

Nr

69

Państwo członkowskie

Francja

Stado

COD/1/2B.

Gatunek

Dorsz (Gadus morhua)

Obszar

Obszar I oraz IIb

Data

14.10.2007


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Parlament Europejski i Rada

13.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/21


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 23 października 2007 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z wymogami punktu 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(2007/726/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia Europejska stworzyła Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji („Fundusz”) w celu udzielania dodatkowego wsparcia pracownikom zwalnianym w wyniku głębokich zmian w strukturze handlu światowego oraz aby pomóc im w ponownym wejściu na rynek pracy.

(2)

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić Fundusz w ramach rocznego pułapu 500 mln EUR.

(3)

Rozporządzenie (WE) Nr 1927/2006 zawiera przepisy, na mocy których można uruchomić Fundusz.

(4)

Francja złożyła wnioski o uruchomienie funduszu w przypadku dwóch spraw dotyczących zwolnień w sektorze motoryzacyjnym: Peugeot SA i Renault SA,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok finansowy 2007 środki Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji powinny zostać uruchomione, aby udostępnić kwotę 3 816 280 EUR.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 23 października 2007 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. LOBO ANTUNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

(2)  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, str. 1.


Rada

13.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/23


DECYZJA RADY

z dnia 8 listopada 2007 r.

upoważniająca Republikę Słowenii do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Protokołu z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniającego Konwencję paryską o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r.

(2007/727/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c) i art. 67 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół z dnia 12 lutego 2004 r. (dalej zwany „protokołem”) zmieniający Konwencję o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r., zmienionej Protokołem dodatkowym z dnia 28 stycznia 1964 r. i Protokołem z dnia 16 listopada 1982 r. (dalej zwaną „konwencją paryską”), zawiera postanowienia, które mają wpływ na przepisy ustanowione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (1). W tym zakresie kompetentna jest wyłącznie Wspólnota.

(2)

Decyzją 2003/882/WE (2) Rada upoważniła państwa członkowskie będące stronami konwencji paryskiej do podpisania tego protokołu w interesie Wspólnoty.

(3)

Decyzją 2004/294/WE (3) Rada upoważniła te same państwa członkowskie do ratyfikowania tego protokołu lub do przystąpienia do niego w interesie Wspólnoty. Zgodnie z art. 2 tej decyzji państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki, by równocześnie złożyć dokumenty ratyfikacyjne protokołu lub przystąpienia do tego protokołu, w miarę możliwości przed dniem 31 grudnia 2006 r.

(4)

Decyzja 2004/294/WE dotyczyła jedynie państw członkowskich będących członkami Wspólnoty w dniu 8 marca 2004 r., z wyjątkiem Austrii, Danii, Irlandii i Luksemburga, na podstawie połączonego stosowania przepisów art. 1 ust. 3 i art. 4 tej decyzji.

(5)

Republika Słowenii jest stroną konwencji paryskiej i podpisała protokół we własnym imieniu w dniu 12 lutego 2004 r. Ponieważ decyzja 2004/294/WE dotyczyła jedynie niektórych państw członkowskich, Republika Słowenii nie mogła w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. być uznana za objętą tą decyzją na mocy art. 53 Aktu przystąpienia z 2003 r.

(6)

Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem Rady (WE) nr 44/2001 i z tego powodu uczestniczą w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(7)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani nie podlega jej stosowaniu.

(8)

Ratyfikowanie protokołu przez Republikę Słowenii pozostaje bez uszczerbku dla stanowiska państw członkowskich Wspólnoty niebędących stronami konwencji paryskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla uprawnień Wspólnoty Republika Słowenii ratyfikuje, w interesie Wspólnoty, protokół zmieniający konwencję paryską.

Ratyfikowanie protokołu przez Republikę Słowenii pozostaje bez uszczerbku dla stanowiska państw członkowskich Wspólnoty niebędących stronami konwencji paryskiej.

Artykuł 2

Republika Słowenii podejmuje niezbędne kroki w celu złożenia dokumentu ratyfikacyjnego protokołu, w miarę możliwości równocześnie z państwami członkowskimi objętymi decyzją 2004/294/WE.

Artykuł 3

Podczas ratyfikacji protokołu Republika Słowenii powiadamia na piśmie Sekretarza Generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, że taka ratyfikacja odbyła się zgodnie z niniejszą decyzją.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowenii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2007 r.

W imieniu Rady

R. PEREIRA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 12 z 16.1.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 338 z 23.12.2003, str. 30.

(3)  Dz.U. L 97 z 1.4.2004, str. 53.


13.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/25


DECYZJA RADY

z dnia 8 listopada 2007 r.

w sprawie mianowania zastępcy członka z Hiszpanii do Komitetu Regionów

(2007/728/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając propozycję rządu Hiszpanii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).

(2)

Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu pana IRIBARRENA FENTANESA,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Pan Alberto CATALÁN HIGUERAS, Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, zostaje niniejszym mianowany na zastępcę członka Komitetu Regionów na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2007 r.

W imieniu Rady

R. PEREIRA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.


Komisja

13.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/26


DECYZJA KOMISJI

z dnia 7 listopada 2007 r.

zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzje 2001/618/WE i 2004/233/WE w odniesieniu do wykazów krajowych laboratoriów referencyjnych i instytutów państwowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5311)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/729/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 8, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 16 ust. 1 akapit drugi,

Uwzględniając dyrektywę Rady 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (2), w szczególności jej art. 34,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiającą zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (3), w szczególności jej art. 18,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającą ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (4), w szczególności jej art. 24 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wprowadzającą minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb (5), w szczególności jej art. 18 akapit drugi,

uwzględniając dyrektywę Rady 95/70/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. wprowadzającą minimalne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób małży (6), w szczególności jej art. 9 akapit drugi;

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (7), w szczególności jej art. 19 akapit drugi,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (8), w szczególności jej art. 25 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającą przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającą dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (9), w szczególności jej art. 26 ust. 1,

uwzględniając decyzję Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (10), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 64/432/EWG przedstawia wykaz instytutów państwowych i krajowych laboratoriów referencyjnych odpowiedzialnych za oficjalne próby tuberkulinowe lub badanie odczynników, wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie brucelozy bydła, a także wykaz publicznych instytutów odpowiedzialnych za kalibrację standardowego antygenu roboczego stosowanego w laboratoriach względem oficjalnej surowicy standardowej EWG (surowicy El) dostarczonej przez State Veterinary Serum Laboratory w Kopenhadze, w odniesieniu do enzootycznej białaczki bydła.

(2)

Dyrektywa 90/539/EWG stanowi, że państwa członkowskie wyznaczą krajowe laboratoria referencyjne odpowiedzialne za koordynację metod diagnostycznych i za ich wykorzystanie przez zatwierdzone laboratoria. Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych znajduje się w dyrektywie.

(3)

Dyrektywa 92/35/EWG stanowi, że państwa członkowskie wyznaczą krajowe laboratoria referencyjne odpowiedzialne za koordynację, normy oraz metody diagnostyczne i za ich wykorzystanie przez zatwierdzone laboratoria. Wykaz laboratoriów krajowych znajduje się w dyrektywie. Dyrektywa 92/35/EWG wymienia również wspólnotowe laboratorium referencyjne zajmujące się afrykańskim pomorem koni.

(4)

Dyrektywa 92/119/EWG stanowi, że państwa członkowskie wyznaczą laboratoria krajowe dla każdej z określonych w tej dyrektywie chorób. Wykaz krajowych laboratoriów dla choroby pęcherzykowej świń jest wymieniony w tej dyrektywie.

(5)

Dyrektywa 93/53/EWG stanowi, że państwa członkowskie wyznaczą krajowe laboratoria referencyjne dla każdej z określonych w tej dyrektywie chorób. Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych zajmujących się chorobami ryb jest zamieszczony w dyrektywie.

(6)

Dyrektywa 95/70/WE stanowi, że państwa członkowskie wyznaczą krajowe laboratoria referencyjne odpowiedzialne za pobieranie próbek i prowadzanie badań. Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób małży dwuskorupowych znajduje się w tej dyrektywie.

(7)

Dyrektywa 2000/75/WE stanowi, że państwa członkowskie wyznaczą laboratoria krajowe odpowiedzialne za prowadzenie badań laboratoryjnych. Wykaz laboratoriów krajowych znajduje się w dyrektywie.

(8)

Dyrektywa 2001/89/WE stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że laboratorium krajowe będzie odpowiedzialne za koordynację norm i metod diagnozowania. Wykaz laboratoriów krajowych znajduje się w dyrektywie.

(9)

Dyrektywa 2002/60/WE stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że laboratorium krajowe będzie odpowiedzialne za koordynację norm i metod diagnozowania. Wykaz laboratoriów krajowych znajduje się w dyrektywie.

(10)

Decyzja Komisji nr 2001/618/WE z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszky’ego, kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie oraz uchylająca decyzje 93/24/EWG i 93/244/EWG (11) ustanawia wykaz instytutów odpowiedzialnych za sprawdzanie jakości metody ELISA w każdym państwie członkowskim, w szczególności za produkcję i standaryzację krajowych surowic referencyjnych zgodnie ze wspólnotowymi surowicami referencyjnymi. Wykaz zamieszczono w tej decyzji.

(11)

Decyzja Komisji 2004/233/WE z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie upoważniania laboratoriów do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (12) ustanawia wykaz zatwierdzonych laboratoriów w państwach członkowskich na podstawie wyników testów biegłości podanych przez laboratorium AFSSA, Nancy, we Francji, wyznaczone jako instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie.

(12)

Niektóre państwa członkowskie złożyły wnioski o zmianę szczegółów dotyczących ich krajowej referencji lub zatwierdzonych laboratoriów wymienionych w tych dyrektywach i decyzjach. Należy również zmienić szczegóły dotyczące wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. afrykańskiego pomoru koni.

(13)

Dyrektywy 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzje 2001/618/WE i 2004/233/WE należy zatem odpowiednio zmienić.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dyrektywy 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzje 2001/618/WE i 2004/233/WE zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

(2)  Dz.U. L 303 z 31.10.1990, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(3)  Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(4)  Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 69. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/10/WE (Dz.U. L 63 z 1.3.2007, str. 24).

(5)  Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(6)  Dz.U. L 332 z 30.12.1995, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(7)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(8)  Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(9)  Dz.U. L 192 z 20.7.2002, str. 27. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(10)  Dz.U. L 79 z 30.3.2000, str. 40. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2003/60/WE (Dz.U. L 23 z 28.1.2003, str. 30).

(11)  Dz.U. L 215 z 9.8.2001, str. 48. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/603/WE (Dz.U. L 236 z 8.9.2007, str. 7).

(12)  Dz.U. L 71 z 10.3.2004, str. 30. Decyzja zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

W dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz w decyzjach 2001/618/WE i 2004/233/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w dyrektywie 64/432/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a)

W pkt 4.2 załącznika B zapisy dotyczące Niemiec, Danii, Francji i Węgier otrzymują brzmienie:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Jena

Naumburger Str. 96a

07743 Jena

Tel. (49-3641) 804-0

Fax (49-3641) 804-228

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Bülowsvej 27

DK-1790 Copenhagen V

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

b)

w pkt 4.2 załącznika C zapisy dotyczące Niemiec, Danii, Francji i Węgier otrzymują brzmienie:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Bülowsvej 27

DK-1790 Copenhagen V

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

c)

w rozdziale II załącznika D ust. A wprowadza się następujące zmiany:

i)

punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Antygen stosowany w tym teście powinien zawierać glikoproteiny wirusa białaczki bydła. Antygen powinien zostać poddany normalizacji względem surowicy standardowej (surowicy El) dostarczonej przez Danish Institute for Ford and Veterinary Research, Kopenhaga V.”;

ii)

w pkt 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Publiczne instytuty wskazane poniżej są odpowiedzialne za kalibrację standardowego antygenu roboczego stosowanego w laboratoriach względem oficjalnej surowicy standardowej EWG (surowicy El) dostarczonej przez National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Kalvehave.”;

iii)

w tabeli w pkt 2 zapisy dotyczące Niemiec, Danii i Węgier otrzymują brzmienie:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

16868 Wusterhausen

Tel. (49-33979) 80-0

Fax (49-33979) 80-200

E-Mail: poststelle.wus@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

2)

w pkt 1 załącznika I do dyrektywy 90/539/EWG zapisy dotyczące Danii i Węgier otrzymują brzmienie:

„DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Hangøvej 2

DK-8200 Aarhus N

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

3)

w dyrektywie 92/35/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a)

W pkt A załącznika I zapisy dotyczące Republiki Czeskiej, Niemiec, Danii, Francji i Węgier otrzymują brzmienie:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17498 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

b)

załącznik II otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

WSPÓLNOTOWE LABORATORIUM REFERENCYJNE

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

E-28110 Algete (Madrid)

Tel. (34) 916 29 03 00

Fax (34) 916 29 05 98

Correo electrónico: lcv@mapya.es”

4)

w pkt 5 załącznika II do dyrektywy 92/119/EWG zapisy dotyczące Niemiec, Danii, Francji i Węgier otrzymują brzmienie:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

5)

w załączniku A do dyrektywy 93/53/EWG zapisy dotyczące Niemiec, Danii i Węgier otrzymują brzmienie:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Hangøvej 2

DK-8200 Aarhus N

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

6)

w załączniku C do dyrektywy 95/70/WE zapisy dotyczące Belgii, Niemiec i Węgier otrzymują brzmienie:

„BE

Laboratory for Microbiology in Foodstuffs

University of Liège

Boulevard de Colonster 20

Bât. 43 bis, Start-Tilman

B-4000 Liège

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

7)

w pkt A załącznika I do dyrektywy 2000/75/WE zapisy dotyczące Republiki Czeskiej, Niemiec, Danii i Węgier otrzymują brzmienie:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

8)

w pkt 1 załącznika III do dyrektywy 2001/89/WE zapisy dotyczące Republiki Czeskiej, Niemiec, Danii i Węgier otrzymują brzmienie:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

9)

w pkt 1 załącznika IV do dyrektywy 2002/60/WE zapisy dotyczące Republiki Czeskiej, Niemiec, Danii i Węgier otrzymują brzmienie:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

10)

w ust. 2 pkt d) załącznika III do decyzji 2001/618/WE zapisy dotyczące Danii i Węgier otrzymują brzmienie:

„DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

11)

w załączniku I do decyzji 2004/233/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

zapisy 4 i 6 dotyczące Niemiec otrzymują brzmienie:

„4.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt

Fachbereich 4 Veterinärmedizin

Haferbreiter Weg 132—135

D-39576 Stendal

6.

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Institut für epidemiologische Diagnostik

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen”

b)

zapisy 1 i 2 dotyczące Republiki Czeskiej otrzymują brzmienie:

„Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 24

163 05 Praha 6 – Lysolaje

Tel.: (420) 251 03 11 11

Fax: (420) 220 92 06 55

E-mail: sekretariat@svupraha.cz”

c)

zapis dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

„Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe

Camino del Jau, s/n

E-18320 Santa Fe (Granada)

Tel./Fax (34) 958 44 04 00/12 00

Correo electrónico: clvgr@mapya.es”

d)

zapis dotyczący Węgier otrzymuje następujące brzmienie:

„Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: H-1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”.


Sprostowania

13.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/36


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1303/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 290 z dnia 8 listopada 2007 r. )

Publikacja tego rozporządzenia w wymienionym wyżej Dzienniku Urzędowym zostaje unieważniona.