ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 289

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
7 listopada 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2007 w celu dokonania rozróżnienia między krajami trzecimi a terytoriami państw członkowskich Unii Europejskiej niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana)

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES I oraz II b przez statki pływające pod banderą Polski

10

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2007/714/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

12

 

 

2007/715/WE, Euratom

 

*

Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

13

 

 

Komisja

 

 

2007/716/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5238)  ( 1 )

14

 

 

2007/717/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Fakturowania Elektronicznego (e-fakturowania)

38

 

 

2007/718/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5452)  ( 1 )

45

 

 

2007/719/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5293)

59

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

7.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1297/2007

z dnia 6 listopada 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 756/2007 (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, str. 41).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

80,2

MK

52,6

TR

65,0

ZZ

65,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

47,2

MK

70,4

TR

118,7

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

83,1

TR

83,1

ZZ

83,1

0805 20 10

MA

94,2

ZZ

94,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,1

TR

101,1

UY

82,7

ZZ

74,3

0805 50 10

AR

83,9

TR

96,4

ZA

54,0

ZZ

78,1

0806 10 10

BR

246,5

TR

125,5

US

254,7

ZZ

208,9

0808 10 80

AR

81,9

AU

183,7

CA

92,0

CL

86,0

MK

30,6

US

99,1

ZA

92,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

49,2

CN

77,8

TR

133,6

ZZ

86,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


7.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1298/2007

z dnia 6 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2007 w celu dokonania rozróżnienia między krajami trzecimi a terytoriami państw członkowskich Unii Europejskiej niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 1 lit. g),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 900/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczącego stałego przetargu na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały do końca roku gospodarczego 2007/2008 (2) otwiera stały przetarg w celu określenia refundacji wywozowych na cukier biały objęty kodem CN 1701 99 10 do wszystkich miejsc przeznaczenia z wyjątkiem Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Państwa Watykańskiego, Liechtensteinu, gmin Livigno oraz Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych, obszarów Cypru, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli, Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (3).

(2)

Aby zapobiec niewłaściwej interpretacji statusu tych miejsc przeznaczenia, należy dokonać rozróżnienia między krajami trzecimi a terytoriami państw członkowskich Unii Europejskiej niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 900/2007.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 900/2007 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Otwiera się stały przetarg w celu określenia refundacji wywozowych na cukier biały, objęty kodem CN 1701 99 10, do wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyjątkiem:

a)

krajów trzecich: Andora, Stolica Apostolska (Państwo Watykańskie), Liechtenstein, Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia (4) i Czarnogóra;

b)

terytoriów państw członkowskich UE, niestanowiących części obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltar, Ceuta, Melilla, gminy Livigno i Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandia, Wyspy Owcze oraz obszary Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli.

Podczas trwania stałego przetargu, o którym mowa w akapicie pierwszym, prowadzone są przetargi częściowe.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1182/2007 (Dz.U. L 273 z 17.10.2007, str. 1).

(2)  Dz.U. L 196 z 28.7.2007, str. 26.

(3)  W tym Kosowo, pod auspicjami ONZ, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.

(4)  W tym Kosowo, pod auspicjami ONZ, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.”.


7.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1299/2007

z dnia 6 listopada 2007 r.

w sprawie uznawania grup producentów chmielu

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (1), w szczególności jego art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1351/72 z dnia 28 czerwca 1972 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem ujednolicić.

(2)

Warunki ustanowione w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1952/2005, na jakich uznaje się grupy producentów chmielu, obejmują w szczególności stosowanie wspólnych zasad produkcji i wprowadzania do obrotu w pierwszym etapie oraz udokumentowanie faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest dokładniejsze określenie tych warunków.

(3)

W celu zagwarantowania jednolitości procedury administracyjnej należy ustanowić pewne szczegółowe zasady dotyczące wnioskowania, przyznawania i cofnięcia uznania.

(4)

Do wiadomości państw członkowskich i wszystkich zainteresowanych należy na początku każdego roku kalendarzowego publikować wykaz grup uznanych w ciągu poprzedniego roku oraz tych, którym uznanie cofnięto w tym okresie.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Chmielu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Wspólne zasady, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1952/2005, ustanawia się w formie pisemnej. Obejmują one co najmniej:

a)

w zakresie produkcji:

(i)

postanowienia regulujące wykorzystywanie jednej lub wielu odmian określanych w chwili odnawiania plantacji lub tworzenia nowych plantacji;

(ii)

postanowienia regulujące przestrzeganie niektórych metod uprawy oraz metod ochrony roślin;

(iii)

postanowienia regulujące zbiór, suszenie oraz, w razie potrzeby, przygotowanie do wprowadzenia do obrotu;

b)

w zakresie wprowadzania do obrotu, zwłaszcza gdy dotyczy to koncentracji i warunków podaży:

(i)

postanowienia ogólne regulujące sprzedaż prowadzoną przez grupę;

(ii)

postanowienia dotyczące ilości, które poszczególni producenci mogą sprzedawać sami, i zasady regulujące taką formę sprzedaży.

2.   „Pierwszy etap wprowadzania do obrotu” oznacza sprzedaż chmielu przez samego producenta lub, w przypadku grupy producentów, sprzedaż chmielu przez jej członków podmiotom prowadzącym sprzedaż hurtową lub przemysłom wykorzystującym chmiel.

Artykuł 2

1.   Aby grupa producentów została uznana, musi ona obejmować areały o obszarze co najmniej 60 hektarów oraz przynajmniej siedmiu producentów.

W przypadku Grecji minimalną liczbę hektarów obniża się do 30.

2.   Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1952/2005, państwo członkowskie może na swój wniosek uzyskać zgodę na uznanie grupy, której powierzchnie zgłoszone do ewidencji obejmują mniej niż 60 hektarów, jeśli położone są one w uznanym regionie produkcyjnym obejmującym mniej niż 100 hektarów.

Artykuł 3

Wraz z wnioskiem o uznanie składa się następujące dokumenty i informacje:

a)

statut;

b)

nazwiska osób upoważnionych do występowania w imieniu grupy;

c)

wykaz działalności uzasadniających wniosek o uznanie;

d)

dowód zgodności z przepisami art. 2.

Artykuł 4

1.   Państwa członkowskie podejmują decyzję o uznaniu w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku.

2.   Uznanie grupy zostaje cofnięte, jeśli przestaje ona spełniać warunki wymagane do uznania lub jeśli uznanie nastąpiło w oparciu o fałszywe informacje.

Uznanie zostaje cofnięte z mocą wsteczną, jeśli grupa uzyskała je lub korzystała z niego, dopuszczając się oszustwa.

3.   Państwa członkowskie sprawują stałą kontrolę nad przestrzeganiem przez uznane grupy warunków przyznanego im uznania.

Artykuł 5

1.   Kiedy państwo członkowskie uznaje, odmawia uznania lub cofa je grupie, informuje o tym Komisję w terminie dwóch miesięcy od przekazania decyzji wnioskodawcy, podając powody odrzucenia wniosku lub cofnięcia uznania.

2.   Na początku każdego roku kalendarzowego Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykaz grup uznanych w poprzednim roku oraz tych, którym uznanie zostało cofnięte w tym okresie.

Artykuł 6

Rozporządzenie (EWG) nr 1351/72 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 314 z 30.11.2005, str. 1, sprostowanie w Dz.U. L 317 z 3.12.2005, str. 29.

(2)  Dz.U. L 148 z 30.6.1972, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3858/87 (Dz.U. L 363 z 23.12.1987, str. 27).

(3)  Patrz: załącznik I.


ZAŁĄCZNIK I

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1351/72

(Dz.U. L 148 z 30.6.1972, str. 13)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2564/77

(Dz.U. L 299 z 23.11.1977, str. 9)

Akt przystąpienia z 1979 r., art. 21 i załącznik I sekcja II.B lit. e)

(Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 77)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2591/85

(Dz.U. L 247 z 14.9.1985, str. 12)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1323/86

(Dz.U. L 117 z 6.5.1986, str. 12)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3858/87

(Dz.U. L 363 z 23.12.1987, str. 27)


ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 1351/72

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ust. 1 zdanie wprowadzające

Artykuł 1 ust. 1 zdanie wprowadzające

Artykuł 1 ust. 1 lit. a) wyrażenie wprowadzające

Artykuł 1 ust. 1 lit. a) wyrażenie wprowadzające

Artykuł 1 ust. 1 lit. a) ppkt aa)

Artykuł 1 ust. 1 lit. a) ppkt (i)

Artykuł 1 ust. 1 lit. a) ppkt bb)

Artykuł 1 ust. 1 lit. a) ppkt (ii)

Artykuł 1 ust. 1 lit. a) ppkt cc)

Artykuł 1 ust. 1 lit. a) ppkt (iii)

Artykuł 1 ust. 1 lit. b) wyrażenie wprowadzające

Artykuł 1 ust. 1 lit. b) wyrażenie wprowadzające

Artykuł 1 ust. 1 lit. b) ppkt aa)

Artykuł 1 ust. 1 lit. b) ppkt (i)

Artykuł 1 ust. 1 lit. b) ppkt bb)

Artykuł 1 ust. 1 lit. b) ppkt (ii)

Artykuł 1 ust. 1 lit. b) ppkt cc)

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 2 ust. 1 zdanie pierwsze

Artykuł 2 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 2 ust. 1 zdanie drugie

Artykuł 2 ust. 1 akapit drugi

Artykuł 2 ust. 2

Artykuł 2 ust. 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 2 zdanie pierwsze

Artykuł 4 ust. 2 akapit pierwszy

Artykuł 4 ust. 2 zdanie drugie

Artykuł 4 ust. 2 akapit drugi

Artykuł 4 ust. 3 akapit pierwszy

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 3 akapit drugi

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 7

Załącznik I

Załącznik II


7.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1300/2007

z dnia 6 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 46 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik V część B pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 przewiduje możliwość odstępstwa od maksymalnej łącznej zawartości kwasu lotnego dla niektórych kategorii win.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2000 (2) ustala niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 dotyczące w szczególności maksymalnej łącznej zawartości kwasu lotnego w winie. W szczególności art. 20 stanowi, że wina, do których mają zastosowanie odstępstwa, wymienione są w jego załączniku XIII do wymienionego rozporządzenia.

(3)

Niektóre hiszpańskie gatunkowe wina likierowe produkowane w określonym regionie geograficznym (psr) oraz włoskie gatunkowe wino produkowane w określonym regionie geograficznym (psr) Alto Adige, wytwarzane przy zastosowaniu szczególnych metod i o całkowitym stężeniu alkoholu wyższym niż 13 % objętościowych, zazwyczaj mają zawartość kwasu lotnego wyższą od wartości określonych w załączniku V część B pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, ale niższą niż 35 lub 40 milirównoważników na litr w zależności od wina. Należy zatem dodać te wina do wykazu znajdującego się w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1622/2000.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik XIII do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 556/2007 (Dz.U. L 132 z 24.5.2007, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

litera c) otrzymuje brzmienie:

„c)

w winach włoskich:

(i)

25 milirównoważników na litr w:

gatunkowym winie likierowym produkowanym w określonym regionie geograficznym (psr) Marsala,

gatunkowym winie produkowanym w określonym regionie geograficznym (psr) Moscato di Pantelleria naturale, Moscato di Pantelleria i Malvasia delle Lipari,

gatunkowym winie produkowanym w określonym regionie geograficznym (psr) Colli orientali del Friuli, którym towarzyszy określenie »Pizolit«,

gatunkowych winach produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) i winach likierowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) spełniających wymogi do opisania ich terminem lub jednym z terminów »vin santo«, »passito«, »liquoroso« i »vendemmia tardiva«, z wyjątkiem gatunkowych win produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr), w stosunku do których można używać oznaczenia pochodzenia Alto Adige, opisanych za pomocą terminów lub jednego z terminów »passito« lub »vendemmia tardiva«,

winach stołowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) z oznaczeniem geograficznym spełniających wymogi do opisania ich za pomocą terminu lub jednego z terminów »vin santo«, »passito«, »liquoroso« i »vendemmia tardiva«,

winach stołowych otrzymanych z odmiany winorośli »Vernaccia di Oristano B« zbieranej w Sardynii i spełniających wymogi do opisania ich jako »Vernaccia di Sardegna«;

(ii)

40 milirównoważników na litr w gatunkowych winach produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr), w stosunku do których można używać oznaczenia pochodzenia Alto Adige, opisanych za pomocą terminów lub jednego z terminów »passito« lub »vendemmia tardiva«;”.

2)

litera f) otrzymuje brzmienie:

„f)

w winach pochodzących z Hiszpanii:

(i)

25 milirównoważników na litr w winach gatunkowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) spełniających wymogi do opisania jako »vendimia tardía«;

(ii)

35 milirównoważników na litr w:

gatunkowych winach produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) z przejrzałych winogron, w stosunku do których można używać oznaczenia pochodzenia Ribeiro,

gatunkowych winach likierowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) spełniających wymogi do opisania jako »generoso« lub »generoso de licor« i w stosunku do których można używać oznaczenia pochodzenia Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga et Montilla-Moriles;”.


7.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1301/2007

z dnia 6 listopada 2007 r.

ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES I oraz II b przez statki pływające pod banderą Polski

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2007.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2007 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2007 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Zakazuje się przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada, złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, str. 1).

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, str. 11). Sprostowanie w Dz.U. L 36 z 8.2.2007, str. 6.

(3)  Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 898/2007 (Dz.U. L 196 z 28.7.2007, str. 22).


ZAŁĄCZNIK

Nr

64

Państwo członkowskie

Polska

Stado

COD/1/2B.

Gatunek

Dorsz (Gadus morhua)

Obszar

Obszar I oraz II b

Data

15.10.2007


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

7.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/12


DECYZJA RADY

z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

(2007/714/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając propozycję rządu Włoch,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).

(2)

Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu pani SCAGNI i jedno stanowisko zastępcy członka zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu pana TECCEGO,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym następujące osoby są mianowane do Komitetu Regionów na pozostały okres kadencji, to znaczy do dnia 25 stycznia 2010 r.:

a)

na stanowisko członka:

pani Marta VINCENZI, sindaco del comune di Genova; oraz

b)

na stanowisko zastępcy członka:

pan Paolo CARRAZZA, consigliere comunale del comune di Roma.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 30 października 2007 r.

W imieniu Rady

F. NUNES CORREIA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.


7.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/13


DECYZJA RADY

z dnia 30 października 2007 r.

dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

(2007/715/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 259,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 167,

uwzględniając kandydaturę zaproponowaną przez rząd Niemiec,

po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada decyzją 2006/524/WE, Euratom z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji (1) mianowała przedstawicieli z Niemiec członkami wspomnianego komitetu na okres od dnia 21 września 2006 r. do dnia 20 września 2010 r.

(2)

Stanowisko członka z Niemiec wspomnianego komitetu zwolniło się w związku z rezygnacją pana Heiko STEFFENSA,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Pan Gerd BILLEN, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, zostaje mianowany członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego na miejsce pana Heiko STEFFENSA na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 20 września 2010 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 30 października 2007 r.

W imieniu Rady

F. NUNES CORREIA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 207 z 28.7.2006, str. 30. Decyzja zmieniona decyzją 2007/622/WE, Euratom (Dz.U. L 253 z 28.9.2007, str. 39).


Komisja

7.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/14


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 października 2007 r.

ustanawiająca środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5238)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/716/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 42,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji Komisji 2007/31/WE (2) ustanowiono środki przejściowe dotyczące wysyłania z Bułgarii do innych państw członkowskich niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3). Produkty te mogą być wysyłane z Bułgarii, tylko jeżeli zostały wytworzone w zakładach przetwórczych wymienionych w załączniku do decyzji 2007/31/WE.

(2)

Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) w dniach od 22 do 27 kwietnia 2007 r. przeprowadziło w Bułgarii misję, której celem była ocena sytuacji zakładów przetwórczych. Władze bułgarskie dowiodły, że rozwiązały wcześniejsze problemy z kontrolami i mają obecnie wystarczający potencjał do właściwej oceny zakładów w celu dopuszczenia ich do handlu wewnątrzwspólnotowego. Należy zatem uchylić decyzję 2007/31/WE.

(3)

W rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (4) oraz (WE) nr 853/2004 przewidziano pewne wymagania strukturalne dla zakładów podlegających niniejszym rozporządzeniom.

(4)

Niektóre zakłady sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii potrzebują więcej czasu na dostosowanie się do odpowiednich wymagań strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004. Wymagania strukturalne określone odpowiednio w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004, w załączniku II rozdział II i w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, w załączniku III sekcja I rozdziały II i III, sekcja II rozdziały II i III oraz sekcja V rozdział I, nie mają zastosowania do zakładów wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia 2009 r., pod pewnymi warunkami.

(5)

Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach przechodzących transformację. W celu sprawdzenia, czy produkty wytworzone w tych zakładach wprowadzane są wyłącznie na rynek krajowy, powinny one być oznaczone innymi znakami jakości zdrowotnej lub znakami identyfikacyjnymi niż znaki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i inne państwa członkowskie powinny zostać o tym oznaczeniu poinformowane.

(6)

Bułgaria powinna zapewnić stopniowe spełnianie wymagań strukturalnych zgodnie z planem modernizacji zatwierdzonym przez właściwy krajowy organ weterynaryjny dla każdego z tych zakładów. Plan taki powinien zawierać wykaz wszystkich braków oraz planowany termin ich usunięcia. Bułgaria powinna zapewnić, że jedynie zakłady, które całkowicie spełnią te wymagania do dnia 31 grudnia 2009 r., będą mogły dalej prowadzić działalność.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wymagania strukturalne określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004, w załączniku II rozdział II i w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, w załączniku III sekcja I rozdziały II i III, sekcja II rozdziały II i III oraz sekcja V rozdział I, nie mają zastosowania do zakładów wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia 2009 r.

Artykuł 2

1.   Następujące produkty są wprowadzane jedynie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w zakładach wymienionych w załączniku:

a)

produkty pochodzące z zakładów wymienionych w załączniku;

b)

produkty pochodzące ze zintegrowanych zakładów mięsnych i mleczarskich, jeżeli część danego zakładu wymieniona jest w załączniku.

2.   Produkty, o których mowa w ust. 1, są oznaczone innymi znakami jakości zdrowotnej lub znakami identyfikacyjnymi niż znaki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

3.   Bułgaria poinformuje o znakach jakości zdrowotnej lub znakach identyfikacyjnych stosowanych w przypadku produktów wskazanych w ust. 1 Komisję, która prześle informacje pozostałym państwom członkowskim.

Artykuł 3

Uchyla się decyzję 2007/31/WE.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33).

(2)  Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 61. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/586/WE (Dz.U. L 220 z 25.8.2007, str. 22).

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz zakładów przetwórstwa mięsnego

No

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

1.

BG 0101001

„Melnichen kombinat Rila STH“ AD

gr. Blagoevgrad

ul. „V. Levski“ 56

2.

BG 0101003

ET „Saray-73-Georgi Belezhkov“

gr. Razlog

Promishlena zona „Zapad“

3.

BG 0101009

ET „Livela-Dimitar Andonov“

s. Pokrovnik

obl. Blagoevgrad

4.

BG 0101010

ET „Kostadin Hadzhimargaritov -KOM-H-Antoniy Hadzhimargaritov“

gr. Petrich

mestnost Byalata cheshma

5.

BG 0201008

ET „Sevikon“

gr. Burgas

ul. „Knyaz Boris I“ 89A

6.

BG 0201010

ET „Dinadeks DN-76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

7.

BG 0201011

SD „K § K-Atanasov i Enchev“

gr. Burgas

zh. k. Miladinovi

bl. 57 vh. B

8.

BG 0201014

ET „Kristof“

s. Banevo

obl. Burgas

9.

BG 0201019

ET „Viatex-V. Slavov“

gr. Sungurlare

ul. „Tundzha“ 7

10.

BG 0201027

„KEI DZHI“ OOD

s. Rusokastro

obsht. Kameno

11.

BG 0201030

ET „GIDA“

gr. Burgas kv. „Lozovo“

ul. „Treti mart“ 15

12.

BG 0201032

„Hidropont-M“ EOOD

s. Debelt

obl. Burgas

13.

BG 0301013

EOOD „Haiklas Treiding“

s. Kamenar

14.

BG 0301014

ET „Valeria-94“

s. Kamenar

obl. Varna

15.

BG 0301015

ET „Ingiliz“

s. Shkorpilovtsi

obl. Varna

16.

BG 0301017

ET „ALEKS-83 Aleksandar Dimov“

s. Lyuben Karavelovo

obl. Varna

17.

BG 0301018

ET „Rekardi-Svetoslav Dobrev“

gr. Dolni Chiflik

Promishlena zona

18.

BG 0401010

„Bilyana“ OOD

s. B. Slivovo

obsht. Svishtov

19.

BG 0401012

„Polikomers-SG“ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

20.

BG 0401025

„Elenski maystori“ EOOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 15

21.

BG 0501002

„M. P. Manolov“ OOD

gr. Dunavtzi

22.

BG 0601001

„Ivagus“ EOOD

gr. Vratsa

Krivodolsko shose

23.

BG 0601014

ET „M. M. – Milko Minov“

s. Tarnak

ovl. Vratsa

24.

BG 0701001

„Cheh – Yosif Novosad“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Drianovo

25.

BG 0801001

„BMV“ OOD

gr. Dobrich

kv. Riltsi

26.

BG 0801003

„PE-EM“ OOD

s. Senokos

obl. Dobrich

27.

BG 0801007

„Veliko“ OOD

s. Kozloduytsi

obl. Dobrich

28.

BG 0801008

„Lovmiyt“ EOOD

gr. General Toshevo

ul. „Velko Angelov“ 38

29.

BG 0801011

„Miit“ OOD

s. Dropla

obl. Dobrich

30.

BG 0801025

ET „Lung-Ivan Marinov“

s. Rosenovo

31.

BG 0901005

„Baydano-Mladost 95“ EOOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

32.

BG 0901005

„Baydano-Komers“ OOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

33.

BG 0901007

EOOD „Baykal-1“

gr. Kardzhali

Zadbolnichen kvartal 29

34.

BG 0901015

ET „Shenel – Shaban Shaban“

gr. Kardzhali

kv. „Prileptsi“

35.

BG 0901017

„Musan“ OOD

s. Valkovich

obsht. Dzhebel

36.

BG 1001003

„Evromiyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

37.

BG 1101006

„Agrotel-2000“ OOD

gr. Apriltsi

38.

BG 1101012

OOD „Zyumbilski“

gr. Troyan

Industrialna zona

39.

BG 1101014

Koop. „Doverie“

s. Lesidren

obl. Loveshka

40.

BG 1101017

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

41.

BG 1201006

„Monti-Miyt“ AD

gr. Montana

Nova promishlena zona

42.

BG 1201007

„Montkom“ OOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

43.

BG 1201010

„MITI“ OOD

gr. Lom

kv. Mladenovo

ul. „Voyvodina bahcha“

44.

BG 1201012

„Petrov Sarbinov“ OOD

s. Borovtsi

obsht. Berkovica

45.

BG 1301010

„Orion-2001“ OOD

s. Varvara

obsht. Pazardzhik

46.

BG 1501008

„Evrones“ OOD

gr. Levski

47.

BG 1501013

ET „Velichko Ivanov-Venetsiya“

s. Malchika

obsht. Levski

48.

BG 1501019

„Intermes“ OOD

s. Tarnene

49.

BG 1601007

ET „Salvi-Vasil Salchev“

s. Malak Chardak

obl. Plovdiv

50.

BG 1601014

„Bratya Kartevi“ OOD

s. Benkovski

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

51.

BG 1601015

„Komso“ OOD

s. Tsalapitsa

Severen stopanski dvor

52.

BG 1601016

EOOD „Karmes“

gr. Plovdiv

kv. Komatevo

53.

BG 1601017

ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“

gr. Asenovgrad

mestnost „Gorna voda“

kv. Gorni Voden

obl. Plovdiv

54.

BG 1601018

„REYA“ OOD

s. Manole

55.

BG 1701001

„Kolevi“ OOD

s. Kichenitsa

obl. Razgrad

56.

BG 1801008

„Nikola Nikolov-95“ EOOD

gr. Ruse

ul. „Izgrev“ 10

57.

BG 1801009

ET „SELVEN – Stefan Stanchev“

s. Ryahovo

58.

BG 1801011

„Svinekompleks Nikolovo“ AD

s. Nikolovo

59.

BG 1801012

„Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest“ AD

s. Golyamo Vranovo

obl. Ruse

60.

BG 1901002

„Bartol“ AD

s. Sratsimir

obl. Silistra

61.

ВG 1901003

„Edrina“ EOOD

gr. Tutrakan ul. „Silistra“ 52

62.

BG 1901005

„Dulo-ALFA“ OOD

gr. Dulovo

ul. „Dobrudzha“ 18

63.

BG 1901009

ET „LYUBMAKS“

s. Nova Cherna – DZS

64.

BG 2001001

„Eko Asorti-05“ EOOD

s. Mechkarevo

obl. Sliven

65.

BG 2001008

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

66.

BG 2001009

„Promes – 97“ OOD

s. Stoil voyvoda

obl. Sliven

67.

BG 2001015

„Helikom“ OOD

s. Gergevets

obl. Sliven

68.

BG 2001017

„VZHK-N. Zagora“ EOOD

gr. Nova Zagora

m-st Chelindera

69.

BG 2001020

„Rodopa kom“ OOD

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

70.

BG 2001021

ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“

gr. Nova Zagora

Kv. Industrialen

71.

BG 2201001

ET „Detelina-52“

gr. Novi Iskar

kv. Gnilyane

ul. „Shipka“ 1

72.

BG 2301008

„Aldagot“ OOD

gr. Kostinbrod

ul. „Lomsko shose“ 95

73.

BG 2301009

ET „Murgash 91-Tatyana Georgieva“

gr. Svoge

ul. Zhelensko shose

74.

BG 2301010

ET „Despina-9“

gr. Kostinbrod

ul. „Aleksandar Stamboliiski“ 62A

75.

BG 2401002

ET „Kyuchukov-1-Petar Kyuchukov“

gr. Stara Zagora

76.

BG 2401011

„Dimes 2000“ OOD

s. Han Asparuhovo

obsht. Stara Zagora

77.

BG 2501006

„Parvi dolap“ OOD

s. Razboyna

kv. 1

obsht. Targovishte

78.

BG 2501009

„Rodopa-2005“ OOD

gr. Targovishte

79.

BG 2501014

„Mesni produkti“ OOD

s. Zdravets

obsht. Targovishte

80.

BG 2601007

ET „Kiki“

gr. Harmanli

Industrialna zona

81.

BG 2701001

ET „Plakidi-Kiril Kirilov“

gr. V. Preslav

mestnost „Tunesets“

82.

BG 2701003

PHZH „Bradars Komers“ AD

gr. Shumen

Industrialna zona

83.

BG 2701005

ET „Zlatno runo-Dinyu Dimitrov“

gr. Veliki Preslav

Promishlena zona

84.

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884“ AD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

85.

BG 2701013

„Rodopa miyt“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

86.

BG 2701013

„Rodopa konserv“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

87.

BG 2801018

„Strandzha MP“ OOD

gr. Bolyarovo

obl. Yambolska, promishlena zona

88.

BG 2801019

„Mesokombinat Bay Techo“ OOD

gr. Yambol

kv. „Industrialen“

89.

BG 2801020

„Ivkota“ EOOD

gr. Yambol

ul. „Bitolya“ 60

90.

BG 0202005

ET „Dit-D. Kaltakchieva“

s. Banevo

obl. Burgas

91.

BG 0202006

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas ul. „Chataldzha“ 52

92.

BG 0202007

„Dimovi“ OOD

gr. Burgas

ul. „Yanko Komitov“ 22

93.

BG 0302007

ET „Edi-Valya Ivanova“

gr. Varna

ul. „Mladezhka“ 38

94.

BG 0302010

ET „ALEKS-Sasho Aleksandrov“

gr. Varna

zh. k. „Vazrazhdane“

95.

BG 0302011

„Hepi Leydi“ EOOD

s. Yarebichna

obl. Varna

96.

BG 0402002

„Pimens“ OOD

gr. Strazhitsa

ul. „Iv. Vazov“ 1

97.

BG 0402003

ET „M.M-Miroslav Hristov“

s. Parvomaytsi

obl. V. Tarnovo

98.

BG 0402005

ET „KARO-2-Ivelin Karapanchev“

s. Balvan

obsht. V. Tarnovo

99.

BG 0402008

„Megalodon“ OOD

gr. Kilifarevo

100.

BG 0402011

ET „Filipov-Svilen Filipov“

gr. Svishtov

Zapadna promishlena zona

101.

BG 0402013

„Bani“ OOD

gr. Lyaskovets

promishlena zona „Chestovo“

102.

BG 0602001

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

103.

BG 0602003

EOOD „Dani 1“

gr. Vratsa

Industrialna zona-ZFK

104.

BG 0602004

„Z i K“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Vasil Kanchov“ 25

105.

BG 0602005

„Feniks – Grup“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 5

106.

BG 0602007

„Dimitar Parvanov“ EOOD

s. Malorad

107.

BG 0602008

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

108.

BG 0702007

„TIP-INVEST“ OOD

gr. Gabrovo

kv. „Boykata“ 6

109.

BG 0702008

„Gepard“ OOD

s. Lesicharka

obsht. Gabrovo

110.

BG 0802003

„Komis“ OOD

s. Plachi dol

obl. Dobrich

111.

BG 0802043

„Ptitseklanitsa“ AD

gr. Dobrich

industrialna zona

112.

BG 1102002

„Ptimeks“ OOD

gr. Troyan

ul. „Mizia“ 26

113.

BG 1202001

„Poultriprodakts“ EAD

gr. Montana

ul. „Diana“ 25

114.

BG 1202004

„Agentsiya Bulsay“ EOOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

115.

BG 1302001

„Dekada“ OOD

s. Zvanichevo

116.

BG 1502004

ET „Maria-Maria Tsonkova-Detelina Tsonkova“

gr. Pleven

Industrialna zona

UPI II, kv. 608

117.

BG 1502005

ET „EKS-Lidia Kostadinova“

gr. Slavyanovo

p. imot – 279200

118.

BG 1602002

„Ter -M“ EOOD

gr. Parvomay

kv. Debar

119.

BG 1702001

„Pilko“ EOOD

gr. Razgrad

Industrialna zona

120.

BG 2002001

ET „Slavi Danev“

gr. Nova Zagora

zh. k. „Zagore“ 1

121.

BG 2002003

TD „Momchevi i sie“

gr. Sliven

kv. Industrialen

122.

BG 2002004

OOD „Makrokom“

gr. Sliven

Kv. Industrialen

123.

BG 2202007

EOOD „Euro Balkan Fuud“

gr. Sofia

kv. Levski, ul. „546“ bl. 10 A

124.

BG 2202015

„Tina-2000“ OOD

gr. Suhodol

ul. „Trayan Tanev“ 53

125.

BG 2202019

„Profit konsult“ OOD

gr. Sofia

zh. k. „Tolstoy“

bl.14-15-Hali „Telman“

126.

BG 2202025

ET „Takt-Asia Milanova“

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. „Obelsko shose“ 11

127.

BG 2202026

„Bulkomers-MM“ OOD

gr. Sofia

obsht. Vrabnitsa

ul. „Adam Mitskevich“ 8

128.

BG 2202029

„Givis“ OOD

gr. Sofia

ul. „V. Hanchev“ 11

129.

BG 2302001

„Dzhiev - K“ EOOD

gr. Kostinbrod

130.

BG 2302002

„Polo Komers“ OOD

gr. Kostinbrod

IKHT

131.

BG 2302004

„Galus Treid“ OOD

gr. Kostinbrod

132.

BG 2402001

„Gradus-1“ OOD

gr. Stara Zagora

kv. „Industrialen“

133.

BG 24020042

„Taneva“ EOOD

s. Kran

obsht. Kazanlak

134.

BG 2402005

„Tanev invest“ EOOD

s. Orizovo

obsht. Bratya Daskalovi

135.

BG 2602004

ET „Zhivko Vasilev-Biseri“

gr. Svilengrad

UPI V 1994, kv. 173

136.

BG 0105002

„Primo Treyd“ EOOD

gr. Sandanski

Glaven pat E79, Mestnost „Druma“

137.

BG 0305013

ET „Aleko-Al. Aleksandrov“

gr. Varna

ul. „T. Peyachevich“ 3

138.

BG 0305030

ET „Dari“

gr. Varna

kv. Asparuhovo

ul. „Kishinev“ 21

139.

BG 0305032

ET „Trifon Trifonov-69“

gr. Varna

ul. „Ak. Kurchatov“

140.

BG 0305033

„DET-2000“ OOD

gr. Varna

ul. „Pod igoto“ 42

141.

BG 0305034

„Tranzh Treiding“ OOD

s. Konstantinovo

obl. Varna

142.

BG 0305037

„ZHENIA - VE“ EOOD

gr. Varna

ul. „Layosh Koshut“ 19

143.

BG 0305038

ET „Vini-Kiril Bakalov“

s. Benkovski

obsht. Varna

144.

BG 0405003

„Merkuriy 2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Prof. Il. Yanulov“ 2

145.

BG 0405006

ET „Kondor PSP-Petar Petrov“

s. B. Slivovo,

obsht. Svishtov

146.

BG 0405007

„Deli-M“ OOD

s. Morava,

obsht. Svishtov

147.

BG 0405008

„Dakor“ OOD

gr. G. Oryahovitsa

ul. „Tsar Osvoboditel“ 60

148.

BG 0405009

„Trimeks-Dimitrov, Maksimov, Asaad“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

bul. „Balgaria“ 29 vh. B

149.

BG 0505002

ET „BIDIM - Dimitar Ivanov“

gr. Vidin

ul. „Knyaz Boris-I“ 1

150.

BG 0505009

„Dzhordan“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Vladikina“ 58

151.

BG 0605016

ET „Tsentral Komers“

s. Moravitsa

obsht. Mezdra

152.

BG 0605021

„Orbita“ OOD

gr. Vratsa

m. Turkanitsa

153.

BG 0705005

OOD „Trifo-1“

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 16

154.

BG 0805011

„Kati“ OOD

gr. Dobrich,

bul. „3 ti mart“ 57

155.

BG 0805012

ET „Diana Hristova“

gr. Balchik

ul. „Asen Petrov“ 21

156.

BG 0905002

ET „Ananiev“

gr. Krumovgrad

ul. „G. Benkovski“ 1

157.

BG 0905003

„Meskom-Rodopi“ OOD

gr. Kardzhali

ul. „Dzhebelska“ 6

158.

BG 0905004

ET „Margos“

gr. Kardzhali

zh. k. „Gledka“

159.

BG 0905005

ET „Imam“

gr. Dzhebel

zh. k. „Progres“

160.

BG 1005009

„Reksim 99“ EOOD

gr. Sapareva banya

kv. Gyurgevo

161.

BG 1105009

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Bialo more“ 12

162.

BG 1205008

ET „Viena 93-Krastyo Atanasov“

gr. Montana

Park „Ogosta“

163.

BG 1305014

ET „Medi-Emil Dimitrov“

s. Glavinitsa

obl. Pazardzhik

164.

BG 1305018

„Marineli“ OOD

gr. Velingrad

kv. „Industrialen“

165.

BG 130519

ET „Krimona - Donka Hristova“

gr. Panagyurishte

ul. „G. Benkovski“ 75

166.

BG 1305020

EOOD „GARO“

gr. Pazardzhik

Mestnost „Zaykovi mandri“ UPI HHV-239

167.

BG 1405003

„Sami-M“ OOD

gr. Pernik

kv. „Kalkas“

ul. „Zahari Zograf“ 143

168.

BG 1405007

„ARM Invest“ AD

s. Meshtitsa

169.

BG 1505009

„O’skari“ OOD

gr. Pleven

zh. k. „Druzhba“ 3

170.

BG 1505014

ET „Valborgen-Valentin Genov“

gr. Pleven

bul. „Ruse“ 85

171.

BG 1505017

ET „Nina-94-Nina Dimitrova“

gr. Trastenik

obsht. D. Mitropolia

172.

BG 1505018

ET „Anko Petrov-Anda“

s. Komarevo

obsht. D. Mitropolia

173.

BG 1505019

ET „Toni Petrov“

gr. Pleven

ul. „Georgi Kochev“

174.

BG 1505020

„Lavena“ OOD

gr. Pleven

Promishlena zona

175.

BG 1605001

OOD „Helios-2002“

gr. Plovdiv

kv. „Belomorski“ 32A

176.

BG 1605002

OOD „Makeni“

gr. Plovdivzh. jp. gara Filipovo

177.

BG 1605015

ET „D. Kalkanov“

gr. Asenovgrad

ul. „Oton Ivanov“ 70

178.

BG 1605044

„Flaysh produkte“ OOD

gr. Hisar

ul. „Ivan Vazov“ 17

179.

BG 1605046

AD „Bonita“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

180.

BG 1605051

„Astera M“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 32

181.

BG 1605053

ET „Daki-Velko Gadzhev“

gr. Rakovski

ul. „Vasil Levski“ 40

182.

BG 1805004

ET „Venelin Simeonov-Ivo“

gr. Ruse

ul. „Zgorigrad“ 70

183.

BG 1805016

„Metika-2000“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Balkan“ 21

184.

BG 2005018

TD „PIGI 2001“ OOD

gr. Sliven,

bul. „Hadzhi Dimitar“ 41

185.

BG 2005019

ET „Aruana-Dimitrinka Lyaeva“

s. Gavrailovo

obl. Sliven

186.

BG 2205021

ET „Pashov-Simeon Pashov“

gr. Sofia

Gara Iskar DK-3

187.

BG 2205033

OOD „Key Treyd“

gr. Sofia

ul. „Gen. Stoletov“ 75

188.

BG 2205053

„Eleonora 44“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Vrania“ 51

189.

BG 2205069

„Slavchev 2000“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Sofroniy Vrachanski“ 12

190.

BG 2205079

OOD „Super Mario Market“

gr. Sofia,

obsht. Novi Iskar

ul. „Iskarsko defile“ 156

191.

BG 2205081

„Edrina“ EOOD

gr. Sofia,

ul. „Spravedlivost“ 69

192.

BG 2205083

ET „Kaleya-Kiril Hristov“

gr. Sofia, zh. k. Levski

ul. „Letostruy“ 84

193.

BG 2205084

EOOD „Vini - M“

gr. Sofia,

obsht. Ovcha kupel

ul. „674“ 79

194.

BG 2205085

ET „Milena Komers - Ivaylo Takev“

gr. Novi Iskar

kv. Kumaritsa

ul. „Kitka“ 1A

195.

BG 2205087

AD „Evrofrigo“

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 1

196.

BG 2205088

„Maksimum-69“ OOD

gr. Sofia

ul. „Obikolna“

197.

BG 2305010

„D i M grup“ OOD

gr. Samokov,

ul „Makedonia“ 78

198.

BG 2505015

„Erko-2002“

gr. Popovo

ul. „Gagarin“ 62

199.

BG 2605002

ET „Kolyo Mitev“

gr. Dimitrovgrad

ul. „Brigadirska“ 49

200.

BG 2705002

„Raya treid“ EOOD

s. R. Dimitrievo

obl. Shumen

201.

BG 2705007

OOD „Kapsikum - I“

gr. Shumen

bul. „Madara“ 26

202.

BG 2705008

ET „Georgi Krastev“

gr. Shumen

ul. „Industrialna baza“

203.

BG 2705013

OOD „EM i AS“

s. Tsarev brod, obsht. Shumen

204.

BG 2805007

„Bonzhur BG“ EOOD

gr. Yambol,

ul. „Klokotnitsa“ 8

205.

BG 2805008

ET „Dzhoni-Neiko Ivanov“

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

206.

BG 2805012

ET „Pri Vania - Ivanka Georgieva“

gr. Yambol

ul. „Atanas Kratunov“ 83

207.

BG 2805014

„Nevimeks“ EOOD

gr. Elhovo

ul. „G. S. Rakovski“ 5

208.

BG 0401010

„Mes-Ko“ EOOD

gr. Petrich,

ul. „Mesta“ 15

209.

BG 0104015

„Merkez“ OOD

gr. Gotze Delchev

210.

BG 0104016

ET „Veselina Keryanova“

s. Musomishta

211.

BG 0204010

ET „KEMB-Tarpanovi“

s. Veselie,

obsht. Primorsko

212.

BG 0204012

ET „Dimo G. Dimov“

s. Chernomorets

213.

BG 0204013

„Prolet-06-Tsvetomira Petkova Vasileva“ OOD

gr. Burgas,

kv. „G. Ezerovo“

214.

BG 0204015

„PART“ OOD

gr. Burgas,

ul. „Angel Kanchev“ 29

215.

BG 0204017

„Val-Ves i Ko“ OOD

gr. Burgas

PZ „Sever“

216.

BG 0204020

„Rodopa Nova“ OOD

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 25

217.

BG 0204021

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas

ul. „Chataldzha“ 25

218.

BG 0204022

„Chikan grup“ OOD

gr. Burgas

m. „Onikilika“

219.

BG 0204023

SD „Anada-Atanasov i sie“

gr. Nesebar

Industrialna zona

220.

BG 0304029

ET „EMDI-Emil Dimitrov“

s. Yarebichna

obl. Varna

221.

BG 0304030

„TRANZH“ AD

gr. Varna

ul. „8-mi Septemvri“ 12

222.

BG 0304033

„Alians-MK“ OOD

gr. Varna

ul. „G. Popov“ 1

223.

BG 0304034

„Pikant“ OOD

gr. Varna

ul. „Hristo Smirnenski“ 33

224.

BG 0304035

„Emil Iliev“ EOOD

s. Topoli

obl. Varna

225.

BG 0304037

„Zhar“ OOD

s. Slanchevo

obl. Varna

226.

BG 0404001

ET „Stefmark-Stefan Markov“

gr. G. Oriahovitsa

ul. „Sv. Knyaz Boris I“ 86

227.

BG 0404015

ET „Valmes-Valia Fidina“

s. Lesicheri

228.

BG 0404017

„Tsentromes“ OOD

s. Momin sbor

obl. Veliko Tarnovo

229.

BG 0404018

OOD „R.A.-03-Bobi“

gr. G. Oriahovica

ul. „St. Mihaylovski“ 16

230.

BG 0404020

„Mesokombinat-Svishtov“ EOOD

gr. Svishtov

ul. „33-ti svishtovski polk“ 91

231.

BG 0404021

„Stefanov. Iv. Stefanov - 04“ EOOD

s. Tserova koriya

obl. Veliko Tarnovo

232.

BG 0404022

„Merkurii-2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Ulitsa na uslugite“

233.

BG 0404023

„Rodopa-G. Oriahovitsa-96“ EOOD

gr. Gorna Oriahovitsa

ul. „Otets Paisiy“ 63

234.

BG 0404024

„Kaloyan-2000“ OOD

gr. V. Tarnovo

ul. „Magistralna“ 35

235.

BG 0504001

„ADANIS“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Targovska“ 2

236.

BG 0504004

ET „Vitalis-Ilko Yonchev“

gr. Vidin

bul. „Panoniya“ 17A

237.

BG 0504005

OOD „Dileks“

s. Borovitza, obsht. Belogradchik

238.

BG 0604001

„Lalov i Velchev“ EOOD

gr. Vratza

Hranitelnovkusova zona, partsel 14

239.

BG 0604005

„Agrobiznes“ OOD

gr. Vratza

ul. „Ilinden“

240.

BG 0604008

ET „A A-92-Alyosha Alipiev“

gr. Vratsa,

ul. „Vezhen“ 4

241.

BG 0704009

„Ayvi“ OOD

gr. Gabrovo

ul. „Industrialna“ 1

242.

BG 0704010

„Toni Treyding“ OOD

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 14

243.

BG 0704011

ET „Stiv-Stefan Mihaylov“

gr. Sevlievo

ul. „Sennishko shose“

244.

BG 0804002

ET „Vitabal“

gr. Dobrich

ul. „Balkan“ 20

245.

BG 0804006

„Ani-I“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 1

246.

BG 0804011

„Tropik“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Otets Paisiy“ 62

247.

BG 0804021

„Veselina Treyd“ EOOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 6

248.

BG 0804022

„Orehite G“ OOD

gr. Dobrich

249.

BG 0904001

AD „Deniker-2“

s. Kirkovo

obsht. Kirkovo

250.

BG 0904002

„Kips“ EOOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

251.

BG 1004001

„K + M“ OOD

gr. Kyustendil

ul. „Petar Beron“ 26

252.

BG 1104001

„Slavi mes“ OOD

gr. Lovech

kv. „Goznitsa“

253.

BG 1104002

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

254.

BG 1104005

ET „Strahil Ivanov“

gr. Lovech

ul. „S. Saev“ 56

255.

BG 1104006

ET „Minko Cholakov-H. Cholakov“

s. Dobrodan,

obsht. Troyan

256.

BG 1104009

„Mesokombinat Letnitza“ EOOD

gr. Letnitsa

257.

BG 1104010

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Byalo more“ 12

258.

BG 1204001

ET „Kariana-Milan Yosifov“

s. Erden

obsht. Boychinovtsi

259.

BG 1204006

ZPTK „Rik-98“

s. Vinishte

obl. Montana

260.

BG 1204008

ET „Petar Parvanov-Demetra“

gr. Lom

ul. „Belogradchishko shose“ 1

261.

BG 1204012

„Lorelay“ OOD

gr. Montana

ul. „N. Vaptsarov“ 22

262.

BG 1204014

„Kartel“ OOD

gr. Montana

kv. Kosharnik

263.

BG 120415

„Gala“ EOOD

gr. Montana

ul. „21 vek“ 10

264.

BG 1304001

„Boreks“ OOD

s. Malo Konare

obl. Pazardzhik

265.

BG 1304002

ET „Yavor Luks“

gr. Pazardzhik

ul. „Sintievsko shose“ 2

266.

BG 1304013

„Rodopa Pazardzhik“ AD

gr. Pazardzhik

ul. „D. Debelyanov“ 46

267.

BG 1304014

„EKO-MES“ EOOD

s. Velichkovo

obsht. Pazardzhik

268.

BG 1304015

ET „Dimitar Popov“

s. Kalugerovo

obsht. Pazardzhik

269.

BG 1404003

„Prim“ OOD

gr. Pernik

ul. „Struma“ 1

270.

BG 1404005

„Kolbaso“ OOD

gr. Batanovtsi

ul. „Bratya Miladinovi“ 12

271.

BG 1404006

„Benet“ OOD

gr. Breznik

272.

BG 1504003

„Mikroart-7-Bonov, Haralanova, Petkov i sie“ SD

gr. Belene

273.

BG 1504010

Mesokombinat „Levski 2000“ OOD

gr. Levski

ul. „Tsar Simeon“ 2A

274.

BG 1504012

„Start 2006“ OOD

gr. Pleven

275.

BG 1504013

ET „Solun-IAD-Ivan Deshev“

gr. Pordim

276.

BG 1504014

„Pleven-Mes“ OOD

s. Yasen

obsht. Pleven

277.

BG 1504015

ET „Evromes-Rosen Marinov“

gr. Pleven

ul. „Samuil“

278.

BG 1604001

„Triumvirat impeks“ EOOD

gr. Asenovgrad

ul. „Vasil Petleshkov“ 2

279.

BG 1604008

„Alkok-3“ OOD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Klokotnitsa“ 29

280.

BG 1604011

„Milena-Boris Kikyuov“ ET

gr. Plovdiv

ul. „Slava“ 3

281.

BG 1604012

„Tri star treyding“ OOD

s. Voyvodinovo

obl. Plovdiv

282.

BG 1604013

„Komaks-3“ OOD

gr. Plovdiv

ul „Klokotnitsa“ 31

283.

BG 1604014

„Elko“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 170

284.

BG 1604020

„Mesokombinat-Sadovo“ EOOD

gr. Sadovo

Industrialna zona

285.

BG 1604021

„DIYA-93“ OOD

gr. Hisar

ul. „Nikola Vaptsarov“ 15

286.

BG 1604022

„Mesokombinat Karlovo“ AD

gr. Karlovo

ul. „Balabanov most“ 1

287.

BG 1604023

„Askon“ AD

gr. Asenovgrad

ul. „Nikola Krastev“ 75

288.

BG 1604026

ET „Rankar-Rangel Karachanov“

s. Kalekovets

ul. „Tsar Ivan Asen II“ 26

289.

BG 1604029

ET „Boris Yordanov-1“

gr. Asenovgrad

ul. „Kostur“ 13

290.

BG 1604033

OOD „Zornitsa 90“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

291.

BG 1604036

EOOD „Robaka“

gr. Sopot

Mestnost „Bozali“

obl. Plovdiv

292.

BG 1604037

„Dil TUR“ AD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Elena“ 3

293.

BG 1604040

ET „Argilashki-Mikron“

gr. Saedinenie

ul. „Nayden Gerov“ 10

294.

BG 1604041

„Bis 98“ OOD

gr. Asenovgrad

obsht. Asenovgrad

PZ „Sever“

295.

BG-1604042

„Delikates-2“ OOD

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

296.

BG 1604043

„Mesokombinat-Asenovgrad“ OOD

gr. Asenovgrad

ul. „Knyaz Boris I“ 43

297.

BG 1604044

„Meskom-Popov“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Komatevsko shose“ 174

298.

BG 1604046

ET „Hristo Darakiev“

gr. Plovdiv

Zemlishte „Plovdiv Zapad“ 024A

299.

BG 1604047

EOOD „Dimitar Madzharov“

gr. Plovdiv

ul. „Golyamo Konarsko shose“

300.

BG 1804001

„Normeks“ OOD

gr. Ruse,

bul. „Tutrakan“ 44

301.

BG 1804006

„TIS-98“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Malyovitsa“ 33

302.

BG 1804017

AD „Boroimpeks“

gr. Borovo,

bul. „Patriarh Evtimiy“ 3A

303.

BG 1804018

„Nadezhda-M“ OOD

gr. Byala

bul. „Kolyo Ficheto“ 25

304.

BG 1804019

SD „Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie“

s. Shtraklevo

obl. Ruse

305.

BG 1804020

SD „ALFA Flesh“

gr. Ruse

bul. „Tutrakan“ 48

306.

BG 1804021

OOD „Borimes“

s. Marten

ul. „Cherven Ivan“ 4

307.

BG 1904001

„Olivia“ OOD

gr. Silistra

ul. „7-mi septemvri“ 6

308.

BG 1904002

„Aktual“ OOD

gr. Silistra

gr. Silistra

Promishlena zona „Iztok“

309.

BG 2004001

ET „Nikov-Iv. Kostadinov“

gr. Sliven

„Selishteto“

310.

BG 2004010

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

ul. „Preslavska“ 48

311.

BG 2004015

„Ramira“ OOD

gr. Sliven

Industrialna zona

312.

BG 2004016

„Momchevi i sie“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

313.

BG 2004017

„Ekoprom“ OOD

gr. Sliven

kv. „Industrialen“ 10B

314.

BG 2004019

„Kooperatsia Megakol“

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

315.

BG 2204001

„Li Mart I Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „745“ 5

316.

BG 2204005

„Dekom“ OOD

gr. Sofia

ul. „Ivan Susanin“ 12

317.

BG 2204009

„Solaris AS“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Dimitar Spisarevski“ 26

318.

BG 2204012

ET „Tsvetanka Zagorska“

gr. Sofia

ul. „Sarantsi“ 18

319.

BG 2204013

„Salam i Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 13

320.

BG 2204018

„Shikle“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Iv. Shishmanov“ 9

321.

BG 2204028

ET „TONIMEKS-Stoyan Spasov“

gr. Sofia

ul. „Oporska reka“ 3

322.

BG 2204034

EOOD „Grand 2-Petia Kerefeyna“

gr. Sofia

ul. „Ivan Gergov“ 3

323.

BG 2204041

OOD „Zonik-D“

gr. Sofia

Avtogara Vrabnitsa

324.

BG 2204042

ET „Dimana-Yanka Dembelaki“

gr. Sofia

kv. Nadezhda 1

325.

BG 2204045

ET „Peycho Dimitrov“

gr. Sofia

ul. „Slatinska reka“ 14

326.

BG 2204048

EOOD „Rosvela“

s. Seslavtsi

obl. Sofia

327.

BG 2204063

„Maleventum“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Rezbarska“ 7

328.

BG 2204066

ET „Tomi-Reneta Tsekova“

gr. Sofia

zh. k. Ilientsi

ul. „Grozen“ 15 A

329.

BG 2204067

„Ekobim“ OOD

gr. Sofia

kv. Suhodol

partsel 513

330.

BG 2204080

„Bitolya“ OOD

gr. Sofia

ul. „Kazbeg“ 14 A

331.

BG 2204082

„Em Vi Em 3“ OOD

gr. Sofia

kv. Benkovski

ul. „Vele Mitrov“ 17

332.

BG 2204087

ET „SIAT-Slavcho Iliev“

gr. Sofia

ul. „Moma Irina“ 4

333.

BG 2204091

„NADEZHDA-A“ OOD

gr. Sofia

ul. „Zhelezopatna“ 74

334.

BG 2204095

ET „Laz komers-Ivo Lazov“

gr. Sofia

kv. „Ovcha kupel“

ul. „652“ 21

335.

BG 2204100

„Ava“ OOD

gr. Sofia

bul. „Parva balgarska armiya“ 70

336.

BG 2204107

EOOD „Nova Kompaniya-2001“

gr. Sofia,

Gara Iskar,

ul. „5004“ 2

337.

BG 2204108

ET „Alto-Emil Petrov“

gr. Sofia

kv. Benkovski

338.

BG 2204109

„SS-ADLER“ EOOD

gr. Sofia

obsht. Krasna polyana

339.

BG 2204110

EOOD „VKR-2000“

gr. Sofia

kv. Vrazhdebna

ul. „4-ta“ 6

340.

BG 2304001

„Bres komers“ OOD

s. Gorna Malina

industrialna zona

341.

BG 2304002

„Nikas“ AD

gr. Botevgrad

ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39

342.

BG 2304005

„Orhanie 1“ OOD

gr. Botevgrad ul. „Al. Voynishki“

343.

BG 2304014

„Bulgarfrigoplod“

s. Vakarel,

obshtina Ihtiman, ul. „Cheshma Angelina“ 4

344.

BG 2304018

ET „Tsenko Ivanov-Kokala“

gr. Etropole,

Mestnost Bash Samokov

345.

BG 2304019

ET „Tedi Komers-Velichko Petrov“

gr. Kostinbrod

kv. Shiyakovtsi

346.

BG 2404016

„Iveko“ OOD

s. Kolarovo

obsht. Radnevo

347.

BG 2404026

„Selena“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. St. Zagora

348.

BG 2404027

„Nanyuk Interneshanal“ OOD

s. Kolarovo

349.

BG 2404028

„Rekord - 90“ EOOD

s. Rakitnitsa

obsht. St. Zagora

350.

BG 2404029

„KEN“ AD

gr. St. Zagora

kv. „Industrialen“

351.

BG 2404032

„Rokar-1“ OOD

gr. Stara Zagora

bul. „Nikola Petkov“ 61

352.

BG 2404033

„Zhoreti“ EOOD

gr. Stara Zagora

ul. „Industrialna“ 1

353.

BG 2404034

„Kumir Si“ EOOD

gr. Stara Zagora

kv. „Kolyo Ganchev“

Partsel 91-01

354.

BG 2404035

„Ambrozia“ OOD

gr. St. Zagora

kv. „Zheleznik“

ul. „Iv. Pashinov“ 33

355.

BG 2504001

ET „Stezis“

gr. Omurtag

Promishlena zona

356.

BG 2604002

„Burdenis-93“ OOD

gr. Svilengrad

ul. „23-ti septemvri“ 73

357.

BG 2604004

ET „Zhika-Zhivka Georgieva“

s. Voden

obsht. Dimitrovgrad

358.

BG 2604008

„Svareks“ EOOD

gr. Haskovo

Iztochna industrialna zona

359.

BG 2604010

EOOD „Nolev“

gr. Haskovo

kv. „Bolyarovo“

ul. „Shipka“ 2

360.

BG 2604011

„ALFA Komers“ OOD

gr. Dimitrovgrad

bul. „D. Blagoev“ 80

361.

BG 2604012

SD „Bairche-Stoychevi i sie“

s. Brod

obsht. Dimitrovgrad

362.

BG 2604014

ET „Roni“

gr. Harmanli

ul „Hr. Smirnenski“ 102

363.

BG 2604017

ET „Angel Sarandiev“

gr. Svilengrad

ul. „Tekstil“

364.

BG 2604018

„Monita“ OOD

gr. Dimitrovgrad

kv. „Chernokonevo“

365.

BG 2604019

ET „Kralevo-D. Petrov“

s. Kralevo

obl. Haskovska

366.

BG 2604020

„Toska“ OOD

gr. Haskovo

mestnost

„Balakli“

367.

BG 2604021

„Lotos“ OOD

gr. Dimitrovgrad

ul. „Sava Dobroplodni“

368.

BG 2704001

„Ivet“ EOOD

s. Zlatna niva, obsht. Kaspichan

369.

BG 2704002

„Smyadovo“ OOD

gr. Smiadovo

ul. „Kiril i Metodi“ 36

370.

BG 2704004

ET „Boris Peev-taksi“

s. Imrenchevo obsht. V. Preslav

371.

BG 2704009

„Eko Standart“ OOD

gr. Shumen

kv. „Industrialna zona“

372.

BG 2804002

ET „Bobi - Bozhana Peicheva“

s. Okop,

obl. Yambolska

373.

BG 2804003

„Doni-M“ OOD

s. Bezmer,

obl. Yambolska

374.

BG 2804009

ET „Sanata-Stefan Atanasov“

s. Bezmer,

obl. Yambolska

375.

BG 2804010

ET „Tagara-Diana Kurteva“

gr. Yambol

Industrialna zona

376.

BG 2804011

ET „Magdalena Vasileva-Magi“

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 331

377.

BG 0618002

SD „Arabika“

gr. Vratsa

ul. „Vihren“ 2

378.

BG 1518008

„Anona“ OOD

gr. Pleven

Zapadna ind. Zona

ul. „Georgi Kochev“


Wykaz zakładów mleczarskich

No

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

1.

BG 0112004

„Matand“ EOOD

s. Eleshnitsa

2.

BG 0212038

„Klas“ OOD

s. Galabets

obsht. Pomorie

3.

BG 0212050

„Vakom MP“ OOD

gr. Sredets

obl. Burgas

4.

BG 0212027

DZZD „Mlechen svyat“

s. Debelt

obl. Burgas

5.

BG 0412009

„Milki-luks“ EOOD

s. B. Cherkva

obsht. Pavlikeni

6.

BG 0512033

„EKO MILK“ AD

s. Koshava

obl. Vidin

7.

BG 0812009

„Serdika-90“ AD

gr. Dobrich

ul. „25 septemvri“ 100

8.

BG 0812019

„Filipopolis-RK“ OOD

s. Zheglartsi

9.

BG 0812032

„Roles-milk“ OOD

s. Kardam

10.

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

11.

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V. Levski“ 281

12.

BG 1112024

ET „Paskal-A. Atanasov“

s. Umarevtsi

13.

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N. Yo. Vaptsarov“ 8

14.

BG 1312011

„Eko-F“ EAD

s. Karabunar

15.

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

16.

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

17.

BG 1612009

„D. Madzharov-2“ EOOD

gr. Stamboliyski ul. „Grobarska“ 3

18.

BG 1612017

„Snep-grup“ OOD

gr. Rakovski

ul. „Mihail Dobromirov“ 1

19.

BG 1612021

ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov“

s. Bryagovo

obsht. Gulyantsi

20.

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

21.

BG 1612035

ET „Vi Ay Pi“

gr. Krichim,

obsht. Krichim

22.

BG 1612038

„MAH - 2003“ EOOD

s. Lenovo

23.

BG 1612039

OOD „Topolovo-Agrokomers“

s. Topolovo

obsht. Asenovgrad

24.

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

25.

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

26.

BG 1712034

„Makler komers“ EOOD

s. Brestovene

27.

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

28.

BG 1812002

„Laktis-Byala“ AD

gr. Byala

ul. „Stefan Stambolov“ 75

29.

BG 1812008

„Vesi“ OOD

s. Novo selo

30.

BG 1912004

„Merone - N“ EOOD

gr. Alfatar

31.

BG 2012001

„Markeli“ EAD

gr. Sliven

ul. „Tsar Simeon“ 63

32.

BG 2012006

„Mlechen pat“ AD

gr. Nova Zagora

kv. Industrialen

33.

BG 2012009

„Vangard“ OOD

s. Zhelyo voyvoda

34.

BG 2012019

„Hemus-Milk komers“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

35.

BG 2012041

„Eko milk“ EOOD

s. Zhelyo voyvoda

obl. Sliven

36.

BG 2112013

„Skorpion 21“ OOD

s. Zabardo

obsht. Chepelare

37.

BG 2112028

„Medina“ OOD

gr. Madan

38.

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

39.

BG 2312036

ET „Rosen Deyanski-DEYA“

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

40.

BG 2412033

„Gospodinovi“ OOD

s. Yulievo

obsht. Maglizh

41.

BG 2412037

„Stelimeks“ EOOD

s. Asen

42.

BG 2512003

„Si Vi Es“ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

43.

BG 2612034

ET „Eliksir-Petko Petev“

s. Gorski izvor

44.

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

45.

BG 0212048

„Bilding Zah“ EOOD

s. Shivarovo

obsht. Ruen

46.

BG 0712008

„Milkieks“ OOD

gr. Sevlievo

zh. k. „Atanas Moskov“

47.

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

48.

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49.

BG 1212001

„S i S-7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

50.

BG 1612020

ET „Bor-Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

51.

BG 1612040

„Mlechni produkti“ OOD

s. Manole

52.

BG 1612065

ET „Bonitreks“

s. Dolnoslav

obsht. Asenovgrad

53.

BG 1812003

„Sirma Prista“ AD

gr. Ruse

bul. „3-ti mart“ 51

54.

BG 2012022

„Bratya Zafirovi“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

55.

BG 2012043

„Agroprodukt“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

56.

BG 2112001

„Rodopeya-Belev“ EOOD

gr. Smolyan

ul. „Trakya“ 15

57.

BG 2112018

„Laktena“ OOD

s. Kutela

58.

BG 2512001

„Mladost-2002“ OOD

gr. Targovishte

bul. „29-ti yanuari“ 7

59.

BG 2512017

„YUES-Komers“ OOD

s. Golyamo Gradishte

ul. „Radetski“ 2

60.

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

61.

BG 2812025

„Sakarela“ OOD

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 269

62.

112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

63.

112008

ET „Svetoslav Kyuchukov-Bobo“

s. Harsovo

64.

112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

65.

112014

ET „Veles-Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

66.

212005

ET „Dinadeks DN 76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

67.

212013

ET „Marsi-Mincho Bakalov“

gr. Burgas

ul. „Baykal“ 9

68.

212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

69.

212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

70.

212047

„Komplektstroy“ EOOD

s. Veselie

71.

312002

ET „Mario“

gr. Suvorovo

72.

312025

„Dzhenema“ EOOD

s. Gen. Kiselovo

73.

412003

„Laktima“ AD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Magistralna“ 5

74.

412005

„Varosha“ EOOD

s. Kamen

obsht. Strazhitsa

75.

512003

SD „LAF-Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

76.

612010

„Hadzhiyski i familiya“ EOOD

s. Gradeshnitsa

mestnost „Lakata“

77.

612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

78.

612041

ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

79.

612042

ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

80.

712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

81.

712003

„Elvi“ OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

82.

712004

„Cheh-99“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Dryanovo

83.

712015

„Rosta“ EOOD

s. M. Varshets

84.

712028

ET „Mik“

gr. Dryanovo

ul. „Shipka“ 226

85.

812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich

bul. „Dobrudzha“ 2

86.

912003

„Koveg-mlechni produkti“ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

87.

912012

„Delyo Voivoda - milk“ OOD

s. Dobromirtsi

obsht. Kirkovo

88.

912015

„Anmar“ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

89.

912016

OOD „Persenski“

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

90.

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

91.

1012014

ET „Georgi Gushterov DR“

s. Yahinovo

92.

1012018

„Evro miyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

93.

1112004

„Matev-Mlekoprodukt“ OOD

s. Goran

94.

1112012

„Stilos“ OOD

s. Lesidren

95.

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov“

s. Vrabevo

96.

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

97.

1212022

„Milkkomm“ EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

98.

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

99.

1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

100.

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

101.

1312006

SD „Antei-PITD“ OOD

s. Aleko Konstantinovo

102.

1312023

„Inter-D“ OOD

s. Kozarsko

103.

1312024

ET „Mezmedin Halil-46“

s. Sarnitsa

104.

1412015

ET „Boycho Videnov-Elbokada 2000“

s. Stefanovo

obsht. Radomir

105.

1512003

„Mandra-1“ EOOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

106.

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

107.

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

108.

1512010

ET „Militsa Lazarova-90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

109.

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

110.

1612013

„Polidey - 2“ OOD

s. Domlyan

111.

1612024

SD „Kostovi - EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

112.

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

113.

1612049

„Alpina-Milk“ EOOD

s. Zhelyazno

114.

1612064

OOD „Ikay“

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

115.

1712002

ET „Rosver-Krastyo Krastev“

gr. Tsar Kaloyan

ul. „Sofia“ 41

116.

1712006

„Mesomania“ EOOD

s. Vladimirovtsi

117.

1712009

ET „Georgi Petrov-Kamen“

s. Dyankovo

118.

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

119.

1712012

ET „Veras 90“

s. Yasenovets

120.

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

121.

1712017

„Diva 02“ OOD

gr. Isperih

ul. „An. Kanchev“

122.

1712018

„Imdo“ OOD

s. Lipnik

Stopanski dvor

123.

1712019

ET „Ivaylo-Milena Stancheva“

gr. Isperih

Parvi stopanski dvor

124.

1712032

„Trio-milk“ OOD

s. Kichenitsa

125.

1712037

ET „Ali Isliamov“

s. Yasenovets

126.

1712039

„Stil-EA“ EOOD

s. Dyankovo

127.

1712040

ET „Meri-Ahmed Chakar“

s. Ezerche

128.

1712043

„Maxima-milk“ OOD

s. Samuil

129.

1712045

ET „AN-Nezhdet Ali“

s. Mortagonovo

130.

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

131.

1712048

ET „Borisov i sin-Borislav Borisov“

s. Lavino

132.

1812005

„DAV-Viktor Simonov“ EOOD

gr. Vetovo

ul. „Han Kubrat“ 52

133.

1812009

„Lakten“ OOD

gr. Vetovo

ul. „Slivnitsa“

134.

1912002

„Laktokom“ EOOD

s. Kalipetrovo

135.

1912009

ET „Interes 2000 - Musa Musov“

s. Sitovo

136.

1912016

„Destan“ OOD

s. Iskra

137.

2012007

„Deltalakt“ OOD

s. Stoil voyvoda

138.

2012008

„Raftis“ EOOD

s. Byala

139.

2012010

„Saray“ OOD

s. Mokren

140.

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

141.

2012012

ET „Olimp-P. Gurtsov“

gr. Sliven

m-t „Matsulka“

142.

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

143.

2012029

„Eko asorti“ EOOD

s. Mechkarevo

144.

2012032

„Kiveks“ OOD

s. Kovachite

145.

2012036

„Minchevi“ OOD

s. Korten

146.

2112002

„RTSNPO“

gr. Smolyan

ul. „Nevyastata“ 25

147.

2112003

„Milk-inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

148.

2112008

MK „Rodopa milk“

s. Smilyan

obsht. Smolyan

149.

2112010

„Mechi chal milk“ OOD

gr. Chepelare

Stopanski dvor

150.

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

151.

2112023

ET „Iliyan Isakov“

s. Trigrad

obsht. Devin

152.

2112024

ET „Ulan-Dzh. Ulanov“

s. Borino

153.

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

154.

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

155.

2212009

„Serdika-94“ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

156.

2212023

„EL BI BULGARIKUM“ EAD

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 12 A

157.

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul. „Evropa“ 138

158.

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P. Slaveikov“ 19

159.

2312013

ET „Dobrev“

s. Dragushinovo

160.

2312020

„MAH-2003“ EOOD

gr. Etropole

bul. „Al. Stamboliyski“ 21

161.

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse“ 4

162.

2312026

„Dyado Liben“ OOD

gr. Koprivshtitsa bul. „H. Nencho Palaveev“

163.

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov“

s. Anton

164.

2312030

ET „Favorit-D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

165.

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

166.

2312033

„Balkan spetsial“ OOD

s. Gorna Malina

167.

2312039

EOOD „Laktoni“

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

168.

2312041

„Danim-D. Stoyanov“ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

169.

2412003

„ODIT 2002“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. Stara Zagora

170.

2412007

„Inikom“ OOD

s. Sarnevo

obsht. Radnevo

171.

2412019

„Dekada“ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

172.

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

173.

2412038

„Elit Milk 2000“ OOD

s. Mirovo

obsht. Br. Daskalovi

174.

2412039

„Penchev“ EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi“ 58

175.

2412040

„Inikom“ OOD

gr. Galabovo

ul. „G. s. Rakovski“ 11

176.

2412041

„Mlechen svyat 2003“ OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

177.

2512006

„Hadad“ OOD

s. Makariopolsko

obsht. Targovishte

178.

2512011

ET „Sevi 2000-Sevie Ibryamova“

s. Krepcha

obsht. Opaka

179.

2512016

„Milktreyd-BG“ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

180.

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“ 2

181.

2512021

„Keya-Komers-03“ EOOD

s. Svetlen

182.

2612002

ET „Rusalka-Iv. Genev“

s. Kolarovo

obl. Haskovska

183.

2612015

ET „Detelina 39“

s. Brod

184.

2612022

ET „Shampion 13-Deyan Panev“

s. Krepost

obl. Haskovska

185.

2612027

„Byala mechka“ OOD

s. Min. bani

obl. Haskovska

186.

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

187.

2612049

ET „Todorovi-53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65

188.

2712005

„Nadezhda“ OOD

s. Kliment

189.

2712009

„Ekselans“ OOD

s. Todor Ikonomovo

obsht. Kaolinovo

190.

2712010

„Kamadzhiev-milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

191.

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

192.

2812002

„Arachievi“ OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska

193.

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

194.

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

195.

BG 0218009

„Helios milk“ EOOD

gr. Aytos

196.

BG 0618001

ET „Folk-3“

s. Vranyak

obsht. Byala Slatina

obl. Vratsa

197.

BG 1318007

ET „Palmite-Vesela Popova“

gr. Strelcha

ul. „Osvobozhdenie“ 17

198.

BG 2418008

„Varbev“ EOOD

s. Medovo

obsht. Bratya

Daskalovi

199.

BG 0318015

„Milteks-K.K.“ EOOD

gr. Varna

ZPZ

200.

BG 0718004

AD „Merkuriy P i P“

gr. Gabrovo

ul. „Balkan“ 4

201.

BG 1518005

ET „Kris-88-Emil Todorov“

gr. Pleven

ul „Grenaderska“ 97

202.

BG 1518006

„Sirma Milk“ EOOD

gr. Pleven

Industrialna zona

203.

BG 1618040

„Galko“ EOOD

s. Voyvodinovo

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

204.

BG 1618044

„Valchev“ OOD

gr. Asenovgrad

Mestnost „Kuriata“

205.

BG 2218045

„El-Em-Impeks“ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania

206.

BG 2318005

ET „Mantas-Hristo Manchev“

gr. Botevgrad

ul. „St. Panchev“ 25

207.

BG 2418007

„El Bi Bulgarikum“ EAD

gr. Kazanlak

kv. „Industrialen“ 2


7.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/38


DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 października 2007 r.

powołująca Grupę Ekspertów ds. Fakturowania Elektronicznego (e-fakturowania)

(2007/717/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską postawił przed Wspólnotą Europejską zadanie stworzenia rynku wewnętrznego, który cechowałoby zniesienie przeszkód w swobodnym przepływie towarów, osób, usług i kapitału między państwami członkowskimi.

(2)

Artykuł 232 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1) zezwala na wystawianie faktur elektronicznych zamiast faktur w formie papierowej.

(3)

W zmienionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia (2) określono szeroko zakrojony plan reform gospodarczych. Ich podstawowym założeniem mikroekonomicznym jest stworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości. Ważnym zagadnieniem w ramach dążenia do tego celu jest opracowanie interoperatywnych rozwiązań w zakresie fakturowania elektronicznego (e-fakturowania).

(4)

W swoim komunikacie do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (3) z dnia 1 czerwca 2005 r. Komisja przedstawiła inicjatywę i2010, której celem było stworzenie ram dla działań podejmowanych w odpowiedzi na wyzwania stojące przed społeczeństwem informacyjnym i sektorem mediów oraz na zmiany zachodzące w tych dwóch dziedzinach w okresie do 2010 r. Inicjatywa ta wspiera otwartą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową i kładzie nacisk na technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT jako czynnik przyspieszający integrację społeczną i wpływający korzystnie na jakość życia).

(5)

Europejska Rada ds. Płatności (ERP), organ decyzyjny i koordynacyjny europejskiego sektora bankowego w odniesieniu do płatności, postawił sobie za cel utworzenie do 2010 r. jednolitego obszaru płatniczego euro (Single Euro Payments Area, SEPA), polegającego na zintegrowaniu infrastruktury płatności i produktów płatniczych.

(6)

E-fakturowanie łączy wewnętrzne procesy przebiegające w przedsiębiorstwach z systemami płatniczymi. W związku z tym SEPA i sprawnie realizowana inicjatywa w zakresie e-fakturowania mogłyby się wzajemnie uzupełniać. Oczekuje się, że powyższe inicjatywy łącznie przyniosą duże korzyści przedsiębiorstwom i podmiotom świadczącym usługi finansowe, poprzez zwiększenie efektywności i zautomatyzowanie łańcuchów dostaw.

(7)

Aby udoskonalić sposób korzystania z otoczenia cyfrowego i w pełni wykorzystać możliwości e-fakturowania we Wspólnocie, należy uprościć obecnie stosowane procedury i ułatwić proces przechodzenia na nowe modele biznesowe poprzez stworzenie bardziej zintegrowanej i ujednoliconej struktury. Leży to szczególnie w interesie małych i średnich przedsiębiorstw europejskich (MŚP).

(8)

W grudniu 2006 r. pewna liczba zainteresowanych stron powołała działającą pod przewodnictwem Komisji grupę zadaniową ds. e-fakturowania, do której należą przedsiębiorstwa, przedstawiciele banków i innych usługodawców, a także organizacje normalizacyjne. Celem grupy zadaniowej było utorowanie drogi dla przyszłych prac nad stworzeniem europejskich ram e-fakturowania. Grupa zadaniowa sformułowała propozycje dotyczące potencjalnej struktury zarządzania i opracowała plan realizacji programu dotyczącego e-fakturowania. W czerwcu 2007 r. grupa przedstawiła sprawozdanie końcowe.

(9)

Ponieważ grupa zadaniowa sprawdziła się, a zagadnienia długofalowe nadal wymagają rozwiązania, należy ustanowić grupę ekspertów ds. e-fakturowania.

(10)

Jej zadaniem powinno być określenie wymogów biznesowych (4) i zakresu odpowiedzialności przy wykonywaniu określonych zadań, jak również kierowanie pracami związanymi ze stworzeniem (do 2009 r.) europejskich ram e-fakturowania, aby opracować wspólną koncepcję otwartej i interoperatywnej struktury, na której będzie się opierać świadczenie usług e-fakturowania w Europie.

(11)

Członkami grupy ekspertów powinny być osoby mające bezpośrednie i odpowiednie kompetencje w zakresie działań związanych z e-fakturowaniem, w tym kluczowe zainteresowane strony z sektora publicznego oraz większych i mniejszych przedsiębiorstw, a także usługodawcy, organizacje normalizacyjne i przedstawiciele konsumentów. Ponadto należy stworzyć możliwość uczestniczenia w niej obserwatorów. Wszelkie sprawozdania lub wnioski grupy ekspertów powinny być efektem pracy jej członków i nie mogą być traktowane jako odzwierciedlenie poglądów służb Komisji.

(12)

Bez uszczerbku dla zasad dotyczących bezpieczeństwa określonych w załączniku do decyzji nr 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (regulamin wewnętrzny Komisji) (5), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy ekspertów.

(13)

Dane osobowe członków grupy ekspertów powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (6).

(14)

Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość przedłużenia tego okresu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Grupa Ekspertów ds. e-fakturowania

Niniejszym ustanawia się Grupę Ekspertów ds. e-fakturowania, dalej zwaną „Grupą”. Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 2

Zadania

1.   Zadaniem Grupy jest pomoc Komisji w rozwoju i nadzorowaniu postępów w realizacji ustalonej strategii tworzenia europejskich ram e-fakturowania.

2.   Zadania Grupy powinny zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2009 r.

3.   Grupa wykonuje następujące zadania szczegółowe:

a)

wskazanie w uregulowaniach prawnych z zakresu e-fakturowania na poziomie Wspólnoty i państw członkowskich braków, które uniemożliwiają wykorzystanie w pełni potencjału gospodarki Wspólnoty;

b)

określenie wymogów biznesowych e-fakturowania dla europejskich ram e-fakturowania oraz zapewnienie ich zatwierdzenia przez najważniejsze zainteresowane strony (7);

c)

określenie istotnych dla e-fakturowania danych, w szczególności dotyczących powiązań między fakturami i – co najmniej – procesu zaopatrzenia i płatności, spraw związanych z podatkiem VAT, potwierdzeniem autentyczności i integralności, wymogami archiwizacji i przechowywania, jak i potrzebą zagwarantowania zatwierdzenia tych elementów przez najważniejsze zainteresowane strony;

d)

zaproponowanie podziału obowiązków między organami normalizacyjnymi oraz ustalenie ram czasowych dla rozwoju wspólnej normy/wspólnych norm, opierającej/opierających się na wymogach biznesowych i wymogach w zakresie danych określonych przez zainteresowane strony w celu wsparcia europejskich ram e-fakturowania;

e)

zaproponowanie europejskich ram e-fakturowania. Europejskie ramy e-fakturowania mają na celu stworzenie wspólnej struktury pojęciowej, uwzględniającej wymogi i normy biznesowe, oraz zaproponowanie rozwiązań wspierających świadczenie usług e-fakturowania w ogólnie dostępny i interoperatywny sposób.

4.   Wykonując swoje zadania Grupa uwzględnia dotychczas wykonane prace i rozwiązania, w szczególności w zakresie wymogów biznesowych i norm technicznych w dziedzinie e-fakturowania w sektorze publicznym i prywatnym.

5.   W stosownych i koniecznych przypadkach Grupa może przenosić odpowiedzialność w zakresie wykonania określonych prac na podgrupy albo organy zewnętrzne i organizacje specjalizujące się w dziedzinie e-fakturowania.

6.   Grupa sporządza i podaje do wiadomości Komisji sprawozdanie śródokresowe, podsumowujące postępy w realizacji zadań, i wszelkie zalecenia, które mogą stać się bodźcem do refleksji i dyskusji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, w szczególności zrzeszeniami przemysłowymi. Sprawozdanie to jest podawane do publicznej wiadomości.

7.   Grupa sporządza i podaje do wiadomości Komisji sprawozdanie końcowe, zawierające opis europejskich ram e-fakturowania. Sprawozdanie to jest podawane do publicznej wiadomości.

Artykuł 3

Konsultacje

1.   Komisja może konsultować się z Grupą w każdej kwestii związanej z e-fakturowaniem.

2.   Przewodniczący Grupy może doradzić Komisji skonsultowanie się z Grupą w sprawie konkretnego zagadnienia.

Artykuł 4

Skład i powoływanie

1.   W skład Grupy wchodzi nie więcej niż 30 członków.

2.   Członkowie są powoływani przez Komisję spośród specjalistów posiadających kompetencje w zakresie e-fakturowania, na podstawie zgłoszeń zrzeszeń przemysłowych, instytucji sektora publicznego i osób prywatnych reprezentujących interesy całego sektora publicznego lub jego części, przedsiębiorstw i sektora technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych (ICT), konsumentów, podmiotów świadczących usługi finansowe i organizacji normalizacyjnych w dziedzinie e-fakturowania.

Kandydaci, których uznano za odpowiednich, ale których nie powołano, mogą zostać wpisani na listę rezerwową, z której Komisja może korzystać, jeśli wystąpi konieczność wyznaczenia zastępców członków Grupy.

3.   Członkowie są powoływani w charakterze przedstawicieli władz publicznych i społeczeństwa obywatelskiego.

4.   Komisja ocenia zgłoszenia stosując następujące kryteria:

a)

członkowie muszą reprezentować najważniejsze zainteresowane strony (np. usługodawców, dostawców rozwiązań, sektor publiczny, przedsiębiorstwa, łącznie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), jak i konsumentów) oraz organizacje normalizacyjne;

b)

członkowie muszą posiadać aktualne umiejętności praktyczne lub operatywną wiedzę fachową albo doświadczenie w rozwiązywaniu zagadnień natury prawnej, administracyjnej, podatkowej, normalizacyjnej, handlowej i/lub technicznej w zakresie e-fakturowania w wymiarze transgranicznym. W szczególności członkowie powinni posiadać odpowiednie bezpośrednie doświadczenie w zakresie projektów biznesowych bądź zagadnień umożliwiających nabycie wiedzy handlowej i technicznej, koniecznej dla opracowania rozwiązań w odniesieniu do kwestii, o których mowa w niniejszej decyzji;

c)

członkowie muszą być w stanie brać czynny udział w definiowaniu bądź kształtowaniu poglądów ich administracji, organizacji macierzystej, zrzeszenia przemysłowego albo sektora przemysłu lub innych grup skupiających zainteresowane strony na temat zagadnień wchodzących w zakres ich obowiązków;

d)

członkowie muszą biegle władać językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym udział w dyskusjach i przygotowaniu sprawozdań.

Do zgłoszeń otrzymanych od zainteresowanych stron należy dołączyć dokumentację wskazującą, że proponowany członek spełnia powyższe warunki.

5.   Przy powoływaniu członków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a)

wymagane kompetencje prawne, handlowe i techniczne w odniesieniu do zagadnień wchodzących w zakres obowiązków Grupy;

b)

kompetencje obejmujące wszystkie odpowiednie funkcje po stronie podaży i popytu w odniesieniu do e-fakturowania;

Ponadto Komisja, opierając się na otrzymanych zgłoszeniach, stara się o zapewnienie szerokiej reprezentacji geograficznej i zrównoważonego z punktu widzenia płci składu Grupy.

6.   Członkowie informują Komisję z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich konfliktach interesów, które mogłyby podważyć ich obiektywizm.

7.   Nazwiska indywidualnie wyznaczonych członków są publikowane na stronie internetowej DG albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, bądź w obu formach. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

8.   Członkowie są powoływani na dwunastomiesięczną kadencję, z możliwością ponownego powołania, i pełnią swoją funkcję do czasu ich zastąpienia lub do wygaśnięcia ich kadencji.

9.   Członkowie mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich kadencji, w następujących przypadkach:

a)

jeżeli członek złoży rezygnację;

b)

jeżeli członek utraci zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace Grupy;

c)

jeżeli członek nie spełnia warunków określonych w art. 287 Traktatu;

d)

jeżeli, niezgodnie z ust. 6, nie poinformował Komisji z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich konfliktach interesów, które mogłyby podważyć jego obiektywizm.

Artykuł 5

Przewodniczący – powoływanie

1.   Komisja powołuje przewodniczącego Grupy Ekspertów mając na uwadze to, w jakim zakresie wybrana osoba reprezentuje interesy najważniejszych zainteresowanych stron, przyczynia się do kształtowania poglądów sektora przemysłu w odniesieniu do zagadnień objętych mandatem oraz posiada wymagane kompetencje prawne, handlowe i techniczne.

2.   Komisja powołuje przewodniczącego na dwunastomiesięczną kadencję z możliwością ponownego powołania.

Artykuł 6

Funkcjonowanie

1.   Komisja organizuje spotkania Grupy, którym przewodniczy przewodniczący.

2.   W celu analizy kwestii szczegółowych, wchodzących w zakres obowiązków ustalony przez Grupę, i za zgodą Komisji, mogą zostać ustanowione podgrupy; podgrupy takie są rozwiązywane po zrealizowaniu swoich zadań.

3.   Przedstawiciel Komisji może zaprosić do udziału w pracach Grupy lub podgrupy ekspertów lub obserwatorów posiadających wiedzę specjalistyczną na temat zagadnienia wpisanego do porządku posiedzenia.

4.   Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w obradach lub pracach Grupy lub podgrupy dotyczą spraw poufnych, wówczas nie mogą być one ujawniane.

5.   Posiedzenia Grupy i jej podgrup odbywają się zwykle w pomieszczeniach Komisji; procedury tych posiedzeń oraz ich harmonogram określa Komisja. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu.

W posiedzeniach Grupy i jej podgrup mogą uczestniczyć zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji.

6.   Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu o wzór regulaminu wewnętrznego, przyjęty przez Komisję.

7.   Komisja może publikować lub umieszczać w Internecie, w oryginalnym języku danego dokumentu, wszelkie streszczenia, wnioski lub dokumenty robocze Grupy.

Artykuł 7

Zwrot kosztów

1.   Koszty podróży oraz, w stosownych przypadkach, koszty pobytu ponoszone przez przewodniczącego, członków, ekspertów i obserwatorów w związku z działaniami Grupy są refundowane przez Komisję zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych.

2.   Przewodniczący, członkowie, eksperci i obserwatorzy nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane przez siebie usługi.

3.   Koszty posiedzeń są refundowane w granicach rocznego budżetu przyznanego Grupie przez właściwe służby Komisji.

Artykuł 8

Termin wygaśnięcia

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2009 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 11.12.2006, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/138/WE (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 92).

(2)  COM(2005) 24.

(3)  COM(2005) 229 wersja ostateczna.

(4)  Wymogi biznesowe w zakresie e-fakturowania to cechy, którymi powinny charakteryzować się usługi e-fakturowania, aby odpowiadały potrzebom i celom biznesowym zainteresowanych stron, umożliwiając funkcjonowanie procedur finansowych i łańcuchów dostaw. Należą do nich następujące kategorie: ogólne procesy biznesowe, informacje konieczne do e-fakturowania, standardowa struktura komunikatów.

(5)  Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 38).

(6)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

(7)  Przede wszystkim sektor publiczny, przedsiębiorstwa oraz dostawcy usług z sektora ICT i usług finansowych.


ZAŁĄCZNIK

ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW

GRUPA EKSPERTÓW DS. FAKTUROWANIA ELEKTRONICZNEGO

1.   KONTEKST

Komisja Europejska (KE) wychodzi naprzeciw wyzwaniom globalizacji gospodarczej. W swojej „Szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej”, wprowadzonej we wrześniu 2006 r. KE zaobserwowała, że „w nowym porządku ekonomicznym Europa nie może zmierzyć się z konkurencją, jeżeli nie wykaże się większą pomysłowością, nie będzie lepiej reagować na potrzeby i preferencje konsumentów oraz nie stanie się bardziej innowacyjna”.

W kontekście gospodarki globalnej jako podstawa poprawy konkurencyjności europejskiej wyłaniają się dwa aspekty: skuteczność oraz niezawodność. Poprawa efektywności łańcuchów wartości przyczynia się do obniżenia kosztów a zwiększenie pewności otoczenia, w którym one działają, podnosi ich konkurencyjność. Efektywność i niezawodność łańcuchów wartości jest zatem podłożem innowacji.

Usprawnienie przepływu informacji w każdym łańcuchu wartości ogranicza nieefektywność, zwiększa niezawodność oraz przyczynia się do redukcji kosztów. Ponieważ Europa zmierza w kierunku przyjęcia jednolitego obszaru płatniczego euro (SEPA), należy także zająć się kwestią procesów gospodarczych, które są w znacznym stopniu powiązane z płatnościami dokonywanymi pomiędzy przedsiębiorstwami jako takimi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a rządem. Oczekuje się, że SEPA będzie miał znaczny wkład w Agendę lizbońską.

Zapewnienie podstawy dla osiągnięcia interoperatywności rozwiązań w zakresie e-fakturowania w sektorze publicznym i prywatnym należy do zakresu i przedmiotu europejskich ram fakturowania elektronicznego (EFE). Ramy będą stanowiły podstawę interoperatywności dzięki ustanowieniu wspólnych zasad w zakresie przedsiębiorczości i norm technicznych. Poprzez pomoc we wzmocnieniu pozytywnych bodźców gospodarczych, zachęcających do zastąpienia procesów opierających się na pracy ręcznej z wykorzystaniem papieru handlem elektronicznym, ramy przyczynią się do zniesienia istniejących obecnie przeszkód w zakresie przyjęcia i ustanowienia wewnątrzwspólnotowych (transgranicznych) rozwiązań w zakresie e-fakturowania.

2.   MANDAT UDZIELONY GRUPIE EKSPERTÓW DS. E-FAKTUROWANIA

Zadaniem Grupy Ekspertów („Grupa”) będzie pomoc Komisji w rozwoju i nadzorowaniu postępów w kierunku ustalonej strategii stworzenia europejskich ram e-fakturowania.

Zadania Grupy powinny zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2009 r.

Grupa spełnia następujące zadania szczególne:

a)

wskazanie w uregulowaniach prawnych z zakresu e-fakturowania na poziomie Wspólnoty i państw członkowskich braków, które uniemożliwiają wykorzystanie w pełni potencjału gospodarki Wspólnoty;

b)

określenie wymogów biznesowych e-fakturowania dla europejskich ram e-fakturowania oraz zapewnienie ich zatwierdzenia przez najważniejsze zainteresowane strony;

c)

określenie istotnych dla e-fakturowania danych, w szczególności dotyczących powiązań między fakturami i – co najmniej – procesu zaopatrzenia i płatności, spraw związanych z podatkiem VAT, potwierdzeniem autentyczności i integralności, wymogami archiwizacji i przechowywania, jak i potrzebą zagwarantowania zatwierdzenia tych elementów przez najważniejsze zainteresowane strony;

d)

zaproponowanie podziału obowiązków między organami normalizacyjnymi oraz ustalenie ram czasowych dla rozwoju wspólnej normy/wspólnych norm, opierającej/opierających się na wymogach biznesowych i wymogach w zakresie danych określonych przez zainteresowane strony w celu wsparcia europejskich ram e-fakturowania;

e)

zaproponowanie europejskich ram e-fakturowania. Europejskie ramy e-fakturowania mają na celu stworzenie wspólnej struktury pojęciowej, uwzględniającej wymogi i normy biznesowe oraz zaproponowanie rozwiązań wspierających świadczenie usług e-fakturowania w ogólnie dostępny i interoperatywny sposób.

Wykonując swoje zadania Grupa uwzględnia dotychczas wykonane prace i rozwiązania, w szczególności w zakresie wymogów biznesowych i norm technicznych w dziedzinie e-fakturowania w sektorze publicznym i prywatnym.

W stosownych i koniecznych przypadkach Grupa może przenosić odpowiedzialność w zakresie wykonania określonych prac na podgrupy albo organy zewnętrzne i organizacje specjalizujące się w dziedzinie e-fakturowania.

Grupa sporządza i podaje do wiadomości Komisji sprawozdanie śródokresowe, podsumowujące postępy w realizacji zadań i zawierające wszelkie zalecenia, które mogą stać się bodźcem do refleksji i dyskusji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, w szczególności zrzeszeniami przemysłowymi. Sprawozdanie to podawane jest do publicznej wiadomości.

Grupa sporządza i podaje do wiadomości Komisji sprawozdanie końcowe, zawierające opis europejskich ram e-fakturowania. Sprawozdanie to podawane jest do publicznej wiadomości. Sprawozdanie to nie będzie traktowane jako odzwierciedlające poglądy służb Komisji.

3.   SKŁAD I DZIAŁALNOŚĆ

3.1.   Skład

W skład Grupy wchodzi nie więcej niż 30 członków.

Członkowie powoływani są przez Komisję spośród specjalistów posiadających kompetencje w zakresie e-fakturowania, na podstawie zgłoszeń pochodzących od zrzeszeń przemysłowych, instytucji sektora publicznego i osób prywatnych reprezentujących interesy całego lub części sektora publicznego, przedsiębiorstw i technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych (ICT), konsumentów, podmiotów świadczących usługi finansowe i organizacji normalizacyjnych w dziedzinie e-fakturowania.

3.2.   Zaproszenie do składania zgłoszeń

W następstwie przyjęcia niniejszej decyzji powołującej Grupę, Komisja opublikuje zaproszenie do składania zgłoszeń, pochodzących od zrzeszeń przemysłowych, instytucji sektora publicznego i osób prywatnych reprezentujących interesy całego lub części sektora publicznego, przedsiębiorstw i technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych (ICT), konsumentów, podmiotów świadczących usługi finansowe i organizacji normalizacyjnych w dziedzinie e-fakturowania.

Zrzeszenia przemysłowe, instytucje sektora publicznego oraz osoby prywatne wyrażające chęć uczestnictwa w Grupie, proszone są o składanie zgłoszeń w formie pisemnej; zgłoszenia należy przesłać nie później niż w dniu 30 listopada 2007 r.

Zgłoszenia powinny zawierać starannie umotywowany wniosek, wskazujący na powody chęci uczestnictwa w Grupie.

Komisja ocenia zgłoszenia stosując następujące kryteria:

a)

członkowie muszą reprezentować najważniejsze zainteresowane strony (np. usługodawców, dostawców rozwiązań, sektor publiczny, przedsiębiorstwa, łącznie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), jak i konsumentów) oraz organizacje normalizacyjne;

b)

członkowie muszą posiadać aktualne umiejętności praktyczne lub operatywną wiedzę fachową albo doświadczenie w rozwiązywaniu zagadnień natury prawnej, administracyjnej, podatkowej, normalizacyjnej, handlowej i/lub technicznej w zakresie e-fakturowania w wymiarze transgranicznym. W szczególności członkowie powinni posiadać odpowiednie bezpośrednie doświadczenie w zakresie projektów biznesowych bądź zagadnień umożliwiających nabycie wiedzy handlowej i technicznej, koniecznej dla opracowania rozwiązań w odniesieniu do kwestii, o których mowa w niniejszej decyzji;

c)

członkowie muszą być w stanie brać czynny udział w definiowaniu bądź kształtowaniu poglądów ich administracji, organizacji macierzystej, zrzeszenia przemysłowego albo sektora przemysłu lub innych grup skupiających zainteresowane strony na temat zagadnień wchodzących w zakres ich obowiązków;

d)

członkowie muszą biegle władać językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym im udział w dyskusjach i przygotowaniu sprawozdań.

Do zgłoszeń otrzymanych od zainteresowanych stron należy dołączyć dokumentację wskazującą, że proponowany członek spełnia powyższe warunki.

3.3.   Ostateczna decyzja odnośnie do składu Grupy

Komisja podejmuje decyzję o składzie Grupy na podstawie wniosków złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania zgłoszeń.

Przy powoływaniu członków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a)

wymagane kompetencje prawne, handlowe i techniczne w odniesieniu do zagadnień wchodzących w zakres obowiązków Grupy;

b)

kompetencje obejmujące wszystkie odpowiednie funkcje po stronie podaży i popytu w odniesieniu do e-fakturowania;

Ponadto Komisja będzie starała się zapewnić szeroką reprezentację geograficzną i zrównoważony z punktu widzenia płci skład Grupy w oparciu o otrzymane zgłoszenia.

Członkowie informują Komisję z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich konfliktach interesów, które mogłyby podważyć ich obiektywizm.

Nazwiska indywidualnie wyznaczonych członków są publikowane na stronie internetowej DG albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, bądź w obu formach. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Członkowie są powoływani na dwunastomiesięczną kadencję, z możliwością ponownego powołania i pełnią swoją funkcję do czasu ich zastąpienia lub do wygaśnięcia ich kadencji.

Członkowie mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich kadencji, w następujących przypadkach:

a)

jeżeli członek złoży rezygnację;

b)

jeżeli członek utraci zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace Grupy;

c)

jeżeli członek nie spełnia warunków określonych w art. 287 Traktatu;

d)

jeżeli członek nie poinformował Komisji w odpowiednim czasie o wszelkich konfliktach interesów, które mogłyby podważyć jego obiektywizm.

3.4.   Przewodniczący

Komisja powołuje przewodniczącego grupy ekspertów mając na uwadze to, w jakim zakresie wybrana osoba reprezentuje interesy głównych zainteresowanych stron, przyczynia się do kształtowania poglądów sektora przemysłu w odniesieniu do zagadnień objętych mandatem oraz posiada wymagane kompetencje prawne, handlowe i techniczne.

Komisja powołuje przewodniczącego na dwunastomiesięczną kadencję w możliwością ponownego powołania.

3.5.   Funkcjonowanie

Komisja organizuje spotkania Grupy, którym przewodniczy przewodniczący.

W celu analizy kwestii szczegółowych, wchodzących w zakres obowiązków ustalony przez Grupę, i za zgodą Komisji, mogą zostać ustanowione podgrupy; po zrealizowaniu zadań podgrupy są rozwiązywane.

Przedstawiciel Komisji może zaprosić do udziału w pracach Grupy lub podgrupy ekspertów lub obserwatorów posiadających odpowiednią wiedzę na temat zagadnienia wpisanego do porządku posiedzenia.

Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w obradach lub pracach grupy lub podgrupy dotyczą spraw poufnych, wówczas nie mogą być one ujawniane.

Posiedzenia Grupy i jej podgrup odbywają się zwykle w pomieszczeniach Komisji; procedury tych posiedzeń oraz ich harmonogram określa Komisja. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu. W posiedzeniach Grupy i jej podgrup mogą uczestniczyć zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji.

Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu o wzór regulaminu wewnętrznego, przyjęty przez Komisję.

Komisja może publikować lub umieszczać w Internecie, w oryginalnym języku danego dokumentu, wszelkie streszczenia, wnioski lub dokumenty robocze Grupy.

3.6.   Zwrot kosztów

Koszty podróży oraz, w stosownych przypadkach, koszty pobytu ponoszone przez przewodniczącego, członków, ekspertów i obserwatorów w związku z działaniami Grupy są refundowane przez Komisję zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych.

Przewodniczący, członkowie, eksperci i obserwatorzy nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane przez siebie usługi.

Koszty posiedzeń są refundowane w granicach rocznego budżetu przyznanego Grupie przez właściwe służby Komisji.


7.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/45


DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 listopada 2007 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5452)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/718/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), a w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgłoszono ogniska pryszczycy na Cyprze.

(2)

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie pryszczycy na Cyprze może stanowić zagrożenie dla stad w innych państwach członkowskich w związku z handlem żywymi zwierzętami parzystokopytnymi i wprowadzaniem do obrotu niektórych otrzymanych z nich produktów.

(3)

Cypr powziął środki w ramach dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającej dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 92/46/EWG (3), oraz wprowadził dalsze środki na obszarach dotkniętych chorobą.

(4)

Sytuacja epidemiologiczna na Cyprze stwarza konieczność wzmocnienia środków zwalczania pryszczycy powziętych przez Cypr.

(5)

Należy obecnie określić stały środek w obszarach wysokiego i niskiego ryzyka w państwach członkowskich dotkniętych chorobą i wprowadzić zakaz wysyłania podatnych zwierząt z obszarów wysokiego i niskiego ryzyka oraz wysyłania produktów pochodzących z podatnych zwierząt z obszarów wysokiego ryzyka. Decyzja powinna także ustanowić zasady mające zastosowanie do wysyłania z tych obszarów bezpiecznych produktów, które wyprodukowano przed wprowadzeniem ograniczeń, z surowców pochodzących spoza obszarów objętych ograniczeniami, lub które zostały poddane zabiegowi o udowodnionej skuteczności w zakresie inaktywacji ewentualnego wirusa pryszczycy.

(6)

Wielkość wyznaczonych obszarów ryzyka bezpośrednio zależy od rezultatów prześledzenia możliwych kontaktów ze skażonym gospodarstwem, a przy jej wyznaczaniu bierze się pod uwagę możliwość wdrożenia dostatecznej kontroli przemieszczania zwierząt i produktów. W obecnym momencie, na podstawie informacji przekazanych przez Cypr, całe terytorium Cypru powinno pozostać obszarem wysokiego ryzyka.

(7)

Zakaz wysyłania powinien obejmować wyłącznie produkty pochodzące ze zwierząt z gatunków podatnych na pryszczycę, pochodzące z lub uzyskane ze zwierząt z obszarów wysokiego ryzyka wymienionych w załączniku I; zakaz ten nie powinien wpływać na tranzyt przez te obszary takich produktów pochodzących z lub uzyskanych ze zwierząt z innych obszarów.

(8)

Dyrektywa Rady 64/432/EWG (4) dotyczy problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną.

(9)

Dyrektywa Rady 91/68/EWG (5) dotyczy warunków dotyczących zdrowia zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami.

(10)

Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A sekcja I do dyrektywy 90/425/EWG (6) dotyczy, między innymi, handlu innymi parzystokopytnymi oraz handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz oraz zarodkami świń.

(11)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (7) dotyczy, między innymi, warunków dotyczących zdrowia zwierząt odnośnie produkcji i wprowadzania do obrotu świeżego mięsa, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, przetworów mięsnych, mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, wyrobów mięsnych, w tym przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit oraz przetworów mlecznych.

(12)

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (8) dotyczy, między innymi, znaków jakości zdrowotnej dla żywności pochodzenia zwierzęcego.

(13)

Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (9) przewiduje specyficzną obróbkę wyrobów mięsnych, której celem jest zapewnienie inaktywacji wirusa pryszczycy w produktach pochodzenia zwierzęcego.

(14)

Decyzja Komisji 2001/304/WE z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie oznaczania i wykorzystania niektórych produktów zwierzęcych w związku z decyzją 2001/172/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (10) dotyczy specyficznego znaku jakości zdrowotnej, który ma być stosowany do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, którymi obrót jest ograniczony do rynku krajowego. Wskazane jest określenie w odrębnym załączniku podobnego oznaczania w przypadku pryszczycy na Cyprze.

(15)

Dyrektywa Rady 92/118/EWG (11) ustanawia warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A sekcja I do dyrektywy 89/662/EWG oraz, w zakresie czynników chorobotwórczych, dyrektywą 90/425/EWG.

(16)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (12) przewiduje szereg procesów obróbki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nadających się do inaktywacji wirusa pryszczycy.

(17)

Dyrektywa Rady 88/407/EWG (13) ustanawia warunki dotyczące zdrowia zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym zamrożonym nasieniem bydła domowego oraz w jego przywozie.

(18)

Dyrektywa Rady 89/556/EWG (14) dotyczy warunków dotyczących zdrowia zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywozu z państw trzecich zarodków bydła domowego.

(19)

Dyrektywa Rady 90/429/EWG (15) ustanawia warunki dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem świń domowych oraz w jego przywozie.

(20)

Decyzja Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (16) przewiduje mechanizm wypłacania gospodarstwom odszkodowań za straty poniesione w wyniku zastosowania środków zwalczania choroby.

(21)

Produkty lecznicze określone w dyrektywie 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (17), w dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (18) oraz w dyrektywie 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania przez człowieka, które nie są objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 (19), nie podlegają ograniczeniom związanym ze zdrowiem zwierząt ustanowionym w niniejszej decyzji.

(22)

Artykuł 6 decyzji Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (20) przewiduje odstępstwo od kontroli weterynaryjnych w przypadku niektórych produktów zawierających produkty zwierzęce. Należy zezwolić na wysyłanie takich produktów z obszarów wysokiego ryzyka w ramach uproszczonego systemu poświadczania.

(23)

Państwa członkowskie inne niż Cypr powinny wesprzeć środki zwalczania choroby wprowadzane na obszarach dotkniętych chorobą, gwarantując, że żywe podatne zwierzęta nie będą wysyłane na te obszary.

(24)

Aby lepiej zrozumieć tę sytuację epidemiologiczną i ułatwić wykrywanie możliwych zakażeń, konieczne jest wprowadzenie dłuższego zakazu przemieszczania zwierząt gospodarskich na Cyprze, umożliwiając jednocześnie ubój i transport koniowatych w warunkach kontrolowanych.

(25)

Sytuacja zostanie poddana przeglądowi na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, zaplanowanym na dzień 3 grudnia 2007 r. W miarę potrzeby środki zostaną dostosowane.

(26)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Żywe zwierzęta

1.   Bez uszczerbku dla środków powziętych przez Cypr w ramach dyrektywy 2003/85/WE, w szczególności wprowadzenia obszaru kontroli tymczasowej zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz zakazu przemieszczania przewidzianego w art. 7 ust. 3 tej dyrektywy, Cypr gwarantuje spełnienie warunków określonych w ust. 2 - 7 niniejszego artykułu.

2.   Żadne żywe sztuki bydła, owce, kozy, świnie ani inne parzystokopytne nie są przemieszczane między obszarami wymienionymi w załączniku I i załączniku II.

3.   Żadne żywe sztuki bydła, owce, kozy, świnie ani inne parzystokopytne nie są wysyłane z obszarów wymienionych w załączniku I i załączniku II ani nie przemieszczają się przez te obszary.

4.   W drodze odstępstwa od ust. 3 właściwe organy Cypru mogą zezwolić na bezpośredni i nieprzerwany tranzyt zwierząt parzystokopytnych głównymi drogami i liniami kolejowymi przez obszary wymienione w załączniku I i załączniku II.

5.   Świadectwa zdrowia określone w dyrektywie 64/432/EWG dla żywego bydła i świń oraz w dyrektywie 91/38/EWG dla żywych owiec i kóz, towarzyszące zwierzętom wysyłanym z części terytorium Cypru niewymienionych w załączniku I i załączniku II do innych państw członkowskich, zawierają następujące sformułowanie:

„Zwierzęta zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

6.   Świadectwa zdrowia towarzyszące parzystokopytnym innym niż objęte świadectwami zdrowia, o których mowa w ust. 5, wysyłanym z części terytorium Cypru niewymienionych w załączniku I i załączniku II do innych państw członkowskich, zawierają następujące sformułowanie:

„Żywe parzystokopytne zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

7.   Zwierzęta, którym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w ust. 5 i 6, mogą przemieszczać się do innych państw członkowskich jedynie po powiadomieniu przez lokalny organ weterynaryjny na Cyprze centralnych i lokalnych organów weterynaryjnych w państwie członkowskim przeznaczenia z trzydniowym wyprzedzeniem przed przemieszczeniem.

8.   W drodze odstępstwa od przepisów ust. 2 właściwe organy Cypru mogą zezwolić na transport zwierząt z gatunków podatnych na pryszczycę z gospodarstw położonych na obszarach wskazanych w załączniku II do rzeźni zlokalizowanych na obszarach wskazanych w załączniku I.

Artykuł 2

Mięso

1.   Dla celów niniejszego artykułu „mięso” oznacza „świeże mięso”, „mięso mielone”, „mięso odkostnione mechanicznie” i „przetwory mięsne”, określone w pkt. 1.10, 1.13, 1.14 i 1.15 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

2.   Cypr nie wysyła mięsa bydła, owiec, kóz i świń oraz innych parzystokopytnych pochodzącego z lub uzyskanego ze zwierząt pochodzących z obszarów wymienionych w załączniku I.

3.   Mięso niekwalifikujące się do wysłania z Cypru zgodnie z niniejszą decyzją oznacza się zgodnie z art. 4 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy 2002/99/WE lub zgodnie z załącznikiem IV.

4.   Zakaz określony w ust. 2 nie ma zastosowania do mięsa opatrzonego znakiem jakości zdrowotnej zgodnie z rozdziałem III sekcji I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004, pod warunkiem że:

a)

mięso jest wyraźnie zidentyfikowane oraz było transportowane i przechowywane od daty produkcji oddzielnie od mięsa, które zgodnie z niniejszą decyzją nie kwalifikuje się do wysłania poza obszary wymienione w załączniku I;

b)

mięso spełnia jeden z następujących warunków:

(i)

zostało uzyskane przed dniem 15 września 2007 r., lub

(ii)

pochodzi ze zwierząt chowanych przez co najmniej 90 dni lub od narodzin, jeżeli zwierzęta mają mniej niż 90 dni, przed datą uboju i poddanych ubojowi, lub w przypadku mięsa uzyskanego ze zwierząt łownych podatnych na pryszczycę („zwierzęta łowne”) – ze zwierząt zabitych, poza obszarami wymienionymi w załączniku I i II; lub

(iii)

spełnia warunki określone w lit. c), d) i e);

c)

mięso zostało uzyskane z gospodarskich zwierząt kopytnych lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka podatnych na pryszczycę („zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka”), zgodnie z wyszczególnieniem właściwej kategorii mięsa w jednej z odpowiednich kolumn od 4 do 7 w załączniku III, i spełnia następujące warunki:

(i)

zwierzęta były chowane przez co najmniej 90 dni lub od narodzin, jeżeli zwierzęta mają mniej niż 90 dni, przed datą uboju w gospodarstwach znajdujących się na obszarach wymienionych w kolumnach 1, 2 i 3 załącznika III, na których nie wystąpiło ognisko pryszczycy w ciągu co najmniej 90 dni poprzedzających datę uboju;

(ii)

przez 21 dni przed datą transportu do rzeźni lub w przypadku zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka przed datą uboju na terenie gospodarstwa, zwierzęta pozostawały pod nadzorem właściwych organów weterynaryjnych na terenie jednego gospodarstwa znajdującego się w środku okręgu o promieniu co najmniej 10 km, w którym nie wystąpiło ognisko pryszczycy w ciągu co najmniej 30 dni poprzedzających datę załadunku;

(iii)

żadne zwierzę z gatunku podatnego na pryszczycę nie zostało wprowadzone na teren gospodarstwa, o którym mowa w pkt (ii), w ciągu 21 dni przed datą załadunku lub w przypadku zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka przed datą uboju na terenie gospodarstwa, z wyjątkiem świń pochodzących z gospodarstwa zaopatrującego spełniającego warunki określone w ppkt (ii), w którym to przypadku okres 21 dni może zostać skrócony do 7 dni;

Jednakże właściwy organ może zezwolić na wprowadzenie do gospodarstwa, o którym mowa w ppkt (ii), zwierząt z gatunków podatnych na pryszczycę spełniających warunki określone w ppkt (i) i (ii), jeśli zwierzęta te:

pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 21 dni poprzedzających datę transportu do gospodarstwa, o którym mowa w ppkt (ii) nie wprowadzono żadnego zwierzęcia z gatunku podatnego na pryszczycę, z wyjątkiem świń pochodzących z gospodarstwa zaopatrującego, w którym to przypadku okres 21 dni może zostać skrócony do 7 dni;

poddano, z wynikiem negatywnym, testowi na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi pryszczycy, przeprowadzonego na próbce krwi pobranej w ciągu 10 dni poprzedzających datę transportu do gospodarstwa, o którym mowa w ppkt (ii); lub

pochodzą z gospodarstwa poddanego, z wynikiem negatywnym, badaniu serologicznemu zgodnie z procedurą pobierania próbek umożliwiającą wykrycie chorobowości pryszczycy wynoszącej 5 %, przy co najmniej 95 % poziomie ufności;

(iv)

zwierzęta lub, w przypadku zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, których uboju dokonano na terenie gospodarstwa, tusze, zostały przetransportowane pod urzędowym nadzorem środkami transportu, które zostały wyczyszczone i zdezynfekowane przed załadunkiem w gospodarstwie, o którym mowa w ppkt (ii), do wyznaczonej rzeźni;

(v)

uboju zwierząt dokonano w ciągu mniej niż 24 godzin od chwili przywiezienia do rzeźni, oddzielnie od zwierząt, których mięso nie kwalifikuje się do wysyłki z obszaru wymienionego w załączniku I;

d)

mięso, jeśli jest oznaczone znakiem (+) w kolumnie 8 załącznika III, zostało uzyskane ze zwierząt łownych zabitych na obszarach, na których nie wystąpiło ognisko pryszczycy przez co najmniej 90 dni przed datą zabicia i w odległości co najmniej 20 km od obszarów niewymienionych w kolumnach 1, 2 i 3 załącznika III;

e)

Mięso, o którym mowa w lit. c) i d), musi dodatkowo spełniać następujące warunki:

(i)

zgoda na wysyłkę takiego mięsa jest wydawana przez właściwy organ weterynaryjny Cypru wyłącznie, jeśli

zwierzęta, o których mowa w lit. c) ppkt (iv), zostały przetransportowane do zakładu niemającego kontaktu z gospodarstwami znajdującymi się na obszarach niewymienionych w kolumnach 1, 2 i 3 załącznika III; oraz

zakład nie znajduje się poza strefą ochrony;

(ii)

mięso jest przez cały czas wyraźnie zidentyfikowane, przenoszone, przechowywane i transportowane oddzielnie od mięsa niekwalifikującego się do wysłania z obszaru wymienionego w załączniku I;

(iii)

w czasie badania poubojowego prowadzonego przez urzędowego lekarza weterynarii w zakładzie dokonującym wysyłki lub w przypadku uboju zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka na terenie gospodarstwa, o którym mowa w lit. c) ppkt (ii), lub w przypadku zwierząt łownych w zakładzie przetwórstwa dziczyzny, nie stwierdzono objawów klinicznych pryszczycy ani nie znaleziono pośmiertnych dowodów na jej obecność;

(iv)

mięso pozostawało w zakładach lub gospodarstwach, o których mowa w lit e) ppkt (iii), przez co najmniej 24 godziny od badania poubojowego zwierząt, o których mowa w lit. c) i d);

(v)

wstrzymuje się dalsze przygotowywanie mięsa do wysyłki poza obszar wymieniony w załączniku I:

w przypadku zdiagnozowania pryszczycy w zakładach lub gospodarstwach, o których mowa w lit. e) ppkt (iii), do chwili zakończenia uboju wszystkich obecnych tam zwierząt oraz usunięcia całego mięsa i wszystkich martwych zwierząt oraz do upływu co najmniej 24 godzin od zakończenia czyszczenia i dezynfekcji tych zakładów i gospodarstw pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, oraz

w przypadku uboju w tym samym zakładzie zwierząt podatnych na pryszczycę pochodzących z gospodarstw znajdujących się w obszarach wymienionych w załączniku I, które nie spełniają warunków określonych w ust. 4 lit. c) lub d), do chwili zakończenia uboju wszystkich takich zwierząt oraz czyszczenia i dezynfekcji tych zakładów pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii;

(vi)

Centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz zakładów i gospodarstw zatwierdzonych do celów stosowania lit. c), d) i e).

5.   Właściwy organ weterynaryjny kontroluje przestrzeganie warunków określonych w ust. 3 i 4 pod nadzorem centralnych organów weterynaryjnych.

6.   Zakaz przewidziany w ust. 2 niniejszego artykułu nie ma zastosowania do świeżego mięsa uzyskanego ze zwierząt chowanych poza obszarami wymienionymi w załączniku I i załączniku II, transportowanych w drodze odstępstwa od art. 1 ust. 2 i 3 bezpośrednio i pod urzędową kontrolą bez kontaktu z gospodarstwami położonymi na obszarach wskazanych w załączniku I do rzeźni położonej na obszarze wskazanym w załączniku I poza strefą ochrony w celu natychmiastowego uboju, o ile tego rodzaju świeże mięso jest wprowadzane do obrotu tylko na obszarach wymienionych w załączniku I i załączniku II i spełnia następujące warunki:

a)

każda taka partia mięsa jest oznaczona zgodnie z art. 4 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2002/99/WE lub zgodnie z załącznikiem IV do niniejszej decyzji;

b)

rzeźnia

(i)

działa pod ścisłą kontrolą weterynaryjną;

(ii)

zawiesza jakiekolwiek dalsze przygotowanie mięsa do wysyłki poza obszary wskazane w załączniku I w przypadku uboju w tej samej rzeźni zwierząt podatnych na pryszczycę pochodzących z gospodarstw znajdujących się na obszarach wymienionych w załączniku I, do chwili zakończenia uboju wszystkich takich zwierząt oraz czyszczenia i dezynfekcji tych rzeźni pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii;

c)

świeże mięso jest wyraźnie zidentyfikowane oraz transportowane i przechowywane oddzielnie od mięsa kwalifikującego się do wysłania poza Cypr.

Właściwy organ weterynaryjny kontroluje przestrzeganie warunków określonych w akapicie pierwszym pod nadzorem centralnych organów weterynaryjnych.

Centralne organy weterynaryjne przekazują Komisji i innym państwom członkowskim wykaz zakładów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.

7.   Do świeżego mięsa uzyskanego z zakładów rozbioru mięsa położonych na obszarach wymienionych w załączniku I nie ma zastosowania zakaz przewidziany w ust. 2 pod następującymi warunkami:

a)

w danym dniu przetwarza się w tym zakładzie rozbioru mięsa wyłącznie świeże mięso określone w ust. 4. lit. b). Po przetworzeniu mięsa niespełniającego tego wymogu przeprowadza się czyszczenie i dezynfekcję;

b)

każda partia mięsa jest opatrzona znakiem jakości zdrowotnej zgodnie z rozdziałem III sekcji I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004;

c)

zakład rozbioru mięsa działa pod ścisłą kontrolą weterynaryjną;

d)

świeże mięso jest wyraźnie zidentyfikowane oraz transportowane i przechowywane oddzielnie od mięsa niekwalifikującego się do wysłania poza obszary wymienione w załączniku I.

Właściwy organ weterynaryjny kontroluje przestrzeganie warunków określonych w akapicie pierwszym pod nadzorem centralnych organów weterynaryjnych.

Centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz zakładów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.

8.   Mięsu wysyłanemu z Cypru do innych państw członkowskich towarzyszy urzędowe świadectwo, zawierające następujące sformułowanie:

„Mięso zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

Artykuł 3

Wyroby mięsne

1.   Cypr nie wysyła wyrobów mięsnych, w tym przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, otrzymanych z bydła, owiec, kóz i świń oraz innych parzystokopytnych („wyroby mięsne”), pochodzących z obszarów wymienionych w załączniku I lub wyprodukowanych przy użyciu mięsa uzyskanego ze zwierząt pochodzących z tych obszarów.

2.   Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do wyrobów mięsnych, w tym przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, opatrzonych znakiem jakości zdrowotnej zgodnie z rozdziałem III sekcji I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004, pod warunkiem że te wyroby mięsne:

a)

są wyraźnie zidentyfikowane oraz były transportowane i przechowywane od daty produkcji oddzielnie od wyrobów mięsnych, które zgodnie z niniejszą decyzją nie kwalifikują się do wysłania poza obszary wymienione w załączniku I;

b)

spełniają jeden z następujących warunków:

(i)

są wytworzone z mięsa określonego w art. 2 ust. 4 lit. b), lub

(ii)

zostały poddane przynajmniej jednemu ze stosownych zabiegów ustanowionych w odniesieniu do pryszczycy w części 1 załącznika III do dyrektywy 2002/99/WE.

Właściwy organ weterynaryjny kontroluje przestrzeganie warunków określonych w akapicie pierwszym pod nadzorem centralnych organów weterynaryjnych.

Centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz zakładów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.

3.   Wyrobom mięsnym wysyłanym z Cypru do innych państw członkowskich towarzyszy urzędowe świadectwo, zawierające następujące sformułowanie:

„Wyroby mięsne, w tym przetworzone żołądki, pęcherze i jelita, zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

4.   W przypadku wyrobów mięsnych zgodnych z wymogami ust. 2, które zostały przetworzone w zakładzie działającym zgodnie z HACCP oraz stosującym dającą się skontrolować standardową procedurę działania, zapewniającą przestrzeganie i zapis standardów w zakresie przetwarzania, w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy stwierdzenie zgodności z warunkami wymaganymi w zakresie przetwarzania, określonymi w ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (ii), w dokumencie handlowym towarzyszącym wysyłce, zatwierdzonym zgodnie z art. 9 ust. 1.

5.   W przypadku wyrobów mięsnych, które zostały poddane obróbce termicznej zgodnej z ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (ii) w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, zapewniającej im odporność na przechowywanie, w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zastosowanie obróbki termicznej.

Artykuł 4

Mleko

1.   Cypr nie wysyła mleka przeznaczonego lub nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi z obszarów wymienionych w załączniku I.

2.   Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do mleka uzyskanego od zwierząt utrzymywanych na obszarach wymienionych w załączniku I, które zostało przetworzone zgodnie z:

a)

częścią A załącznika IX do dyrektywy 2003/85/WE, jeżeli mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi; lub

b)

częścią B załącznika IX do dyrektywy 2003/85/WE, jeżeli mleko nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi lub jest przeznaczone do żywienia zwierząt z gatunków podatnych na pryszczycę.

3.   Do mleka przetworzonego w zakładach położonych na obszarach wymienionych w załączniku I nie ma zastosowania zakaz określony w ust. 1 pod następującymi warunkami:

a)

każda partia mleka wykorzystanego w zakładzie musi być zgodna z warunkami określonymi w ust. 2 lub pochodzić od zwierząt chowanych i dojonych poza obszarami wymienionymi w załączniku I;

b)

zakład działa pod ścisłą kontrolą weterynaryjną;

c)

mleko musi być wyraźnie zidentyfikowane oraz transportowane i przechowywane oddzielnie od mleka i przetworów mlecznych niekwalifikujących się do wysłania poza obszary wymienione w załączniku I;

d)

transport surowego mleka z gospodarstw położonych poza obszarami wymienionymi w załączniku I do zakładów położonych na obszarami wymienionych w załączniku I, jest wykonywany w pojazdach, które zostały oczyszczone i zdezynfekowane przed rozpoczęciem przewozu i nie miały następnie kontaktu z gospodarstwami w obszarach wymienionych w załączniku I, utrzymującymi zwierzęta z gatunków podatnych na pryszczycę;

Właściwy organ weterynaryjny kontroluje przestrzeganie warunków określonych w akapicie pierwszym pod nadzorem centralnych organów weterynaryjnych.

Centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz zakładów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.

4.   Mleku wysyłanemu z Cypru do innych państw członkowskich towarzyszy urzędowe świadectwo, zawierające następujące sformułowanie:

„Mleko zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

5.   W przypadku mleka zgodnego z wymogami ust. 2, które zostało przetworzone w zakładzie działającym zgodnie z HACCP oraz stosującym dającą się skontrolować standardową procedurę działania, zapewniającą przestrzeganie i zapis standardów w zakresie przetwarzania, w drodze odstępstwa od ust. 4 wystarczy stwierdzenie zgodności z tymi wymogami w dokumencie handlowym towarzyszącym wysyłce, zatwierdzonym zgodnie z art. 9 ust. 1.

6.   W przypadku mleka zgodnego z wymogami ust. 2 lit. a) lub b), które zostało poddane obróbce termicznej w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, zapewniającej mu odporność na przechowywanie, w drodze odstępstwa od ust. 4 wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zastosowanie obróbki termicznej.

Artykuł 5

Przetwory mleczne

1.   Cypr nie wysyła z obszarów wymienionych w załączniku I przetworów mlecznych przeznaczonych lub nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2.   Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do przetworów mlecznych, które:

a)

wyprodukowano przed dniem 15 września 2007 r.; lub

b)

otrzymano z mleka zgodnego z przepisami art. 4 ust. 2 lub 3, lub

c)

są przeznaczone na wywóz do kraju trzeciego, którego warunki przywozu pozwalają na poddanie takich produktów innemu zabiegowi niż ustanowione w art. 4 ust. 2, a zapewniającemu inaktywację wirusa pryszczycy.

3.   Bez uszczerbku dla rozdziału II sekcji IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, zakaz określony w ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania do następujących przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi:

a)

przetwory mleczne wyprodukowane z mleka o kontrolowanym pH poniżej 7,0 i poddane obróbce termicznej w temperaturze co najmniej 72 °C przez co najmniej 15 sekund, przyjmując, że taka obróbka nie była potrzebna w przypadku produktów gotowych, których składniki są zgodne z odpowiednimi warunkami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w art. 2, 3 i 4 niniejszej decyzji;

b)

przetwory mleczne wyprodukowane z surowego mleka krów, owiec lub kóz, które przez co najmniej 30 dni przebywały w gospodarstwie położonym w obrębie obszaru wymienionego w załączniku I, w środku okręgu o promieniu co najmniej 10 km, w którym nie wystąpiło ognisko pryszczycy w ciągu 30 dni przed wyprodukowaniem surowego mleka, które to przetwory poddano procesowi dojrzewania trwającemu co najmniej 90 dni, w czasie którego pH zostało obniżone poniżej 6.0 w całej substancji, a skórkę tych przetworów poddano działaniu 0,2 % roztworu kwasu cytrynowego bezpośrednio przed ich zawinięciem lub opakowaniem.

4.   Do przetworów mlecznych wyprodukowanych w zakładach położonych na obszarach wymienionych w załączniku I nie ma zastosowania zakaz określony w ust. 1 pod następującymi warunkami:

a)

każda partia mleka wykorzystanego z zakładzie jest zgodna z warunkami określonymi w art. 4 ust. 2 lub pochodzi od zwierząt spoza obszarów wymienionych w załączniku I;

b)

wszystkie przetwory mleczne wykorzystane do uzyskania produktów końcowych są zgodne z warunkami określonymi w ust. 2 lit a) i b) lub w ust. 3 lub zostały wyprodukowane z mleka uzyskanego od zwierząt spoza obszarów wymienionych w załączniku I;

c)

zakład działa pod ścisłą kontrolą weterynaryjną;

d)

przetwory mleczne są wyraźnie zidentyfikowane oraz transportowane i przechowywane oddzielnie od mleka i przetworów mlecznych niekwalifikujących się do wysłania poza obszary wymienione w załączniku I.

Właściwy organ kontroluje przestrzeganie warunków określonych w akapicie pierwszym pod nadzorem centralnych organów weterynaryjnych.

Centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz zakładów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.

5.   Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do przetworów mlecznych wyprodukowanych w zakładach położonych poza obszarami wymienionymi w załączniku I przy wykorzystaniu mleka uzyskanego przed dniem 15 września 2007 r., pod warunkiem że te przetwory mleczne są wyraźnie zidentyfikowane oraz transportowane i przechowywane oddzielnie od przetworów mlecznych niekwalifikujących się do wysłania poza te obszary.

6.   Przetworom mlecznym wysyłanym z Cypru do innych państw członkowskich towarzyszy urzędowe świadectwo, zawierające następujące sformułowanie:

„Przetwory mleczne zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

7.   W przypadku przetworów mlecznych zgodnych z wymogami ust. 2 lit. a) i b) oraz z ust. 3 i 4, które zostały przetworzone w zakładzie działającym zgodnie z HACCP oraz stosującym dającą się skontrolować standardową procedurę działania, zapewniającą przestrzeganie i zapis standardów w zakresie przetwarzania, w drodze odstępstwa od ust. 6 wystarczy stwierdzenie zgodności z tymi wymogami w dokumencie handlowym towarzyszącym wysyłce, zatwierdzonym zgodnie z art. 9 ust. 1.

8.   W przypadku przetworów mlecznych zgodnych z wymogami ust. 2 lit. a) i b) oraz z ust. 3 i 4, które zostały poddane obróbce termicznej w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, zapewniającej im odporność na przechowywanie, w drodze odstępstwa od ust. 6 wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zastosowanie obróbki termicznej.

Artykuł 6

Nasienie, komórki jajowe i zarodki

1.   Cypr nie wysyła nasienia, komórek jajowych ani zarodków bydła, owiec, kóz i świń lub innych parzystokopytnych („nasienie, komórki jajowe i zarodki”) z obszarów wymienionych w załączniku I i załączniku II.

2.   Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do:

a)

nasienia, komórek jajowych i zarodków wyprodukowanych przed dniem 15 września 2007 r.;

b)

zamrożonego nasienia i zarodków bydła, zamrożonego nasienia świń oraz zamrożonego nasienia i zarodków owiec i kóz przywiezionych na Cypr zgodnie z warunkami określonymi odpowiednio w dyrektywach 88/407/EWG, 89/556/EWG, 90/429/EWG i 92/65/EWG, i które od chwili wprowadzenia na Cypr były przechowywane i transportowane oddzielnie od nasienia, komórek jajowych i zarodków niekwalifikujących się do wysłania zgodnie z ust. 1;

c)

zamrożonego nasienia i zarodków, uzyskanych od bydła, świń, owiec lub kóz utrzymywanych poza obszarami wymienionymi w załączniku I i załączniku II przez przynajmniej 90 poprzedzających datę pobrania oraz w trakcie pobrania, oraz które:

(i)

były przechowywane w zatwierdzonych warunkach przez przynajmniej 30 dnia przed datą wysłania, oraz

(ii)

zostały pobrane od zwierząt dawców znajdujących się w ośrodkach lub w gospodarstwach wolnych od pryszczycy przez przynajmniej trzy miesiące przed datą pobrania nasienia lub zarodków i 30 dni po dacie ich pobrania oraz położonych w środku obszaru o promieniu 10 kilometrów, w którym nie wystąpił przypadek pryszczycy przez przynajmniej 30 dni poprzedzających datę pobrania.

Przed wysłaniem nasienia lub zarodków, o których mowa w lit. a), b) i c), centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz ośrodków i zespołów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.

3.   Świadectwo zdrowia ustanowione w dyrektywie 88/407/EWG towarzyszące zamrożonemu nasieniu bydła wysyłanemu z Cypru do innych państw członkowskich zawiera następujące sformułowanie:

„Zamrożone nasienie bydła zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

4.   Świadectwo zdrowia ustanowione w dyrektywie 90/429/EWG towarzyszące zamrożonemu nasieniu świń wysyłanemu z Cypru do innych państw członkowskich zawiera następujące sformułowanie:

„Zamrożone nasienie świń zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

5.   Świadectwo zdrowia ustanowione w dyrektywie 89/556/EWG towarzyszące zarodkom bydła wysyłanym z Cypru do innych państw członkowskich zawiera następujące sformułowanie:

„Zarodki bydła zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

6.   Świadectwo zdrowia ustanowione w dyrektywie 92/65/EWG towarzyszące zamrożonemu nasieniu owiec lub kóz wysyłanemu z Cypru do innych państw członkowskich zawiera następujące sformułowanie:

„Zamrożone nasienie owiec/kóz zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

7.   Świadectwo zdrowia ustanowione w dyrektywie 92/65/EWG towarzyszące zamrożonym zarodkom owiec lub kóz wysyłanym z Cypru do innych państw członkowskich zawiera następujące sformułowanie:

„Zamrożone zarodki owiec/kóz zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

Artykuł 7

Skóry i skórki

1.   Cypr nie wysyła skór i skórek bydła, owiec, kóz i świń lub innych parzystokopytnych („skóry i skórki”) z obszarów wymienionych w załączniku I.

2.   Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do skór i skórek, które:

a)

wyprodukowano na Cyprze przed dniem 15 września 2007 r., lub

b)

są zgodne z wymogami określonymi w pkt. 2 lit. c) lub d) części A rozdziału VI załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002; lub

c)

wyprodukowano poza obszarami wymienionymi w załączniku I zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, i które od chwili wprowadzenia na Cypr były przechowywane i transportowane oddzielnie od skór i skórek, które zgodnie z ust. 1 nie kwalifikują się do wysłania.

Przetworzone skóry i skórki są oddzielane od nieprzetworzonych skór i skórek.

3.   Cypr dopilnowuje, aby skórom i skórkom wysyłanym do innych państw członkowskich towarzyszyło urzędowe świadectwo zawierające następujące sformułowanie:

„Skóry i skórki zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

4.   W przypadku skór i skórek zgodnych z wymogami pkt. 1 lit. b)–e) części A rozdziału VI załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zgodność z tymi wymogami.

5.   W przypadku skór i skórek zgodnych z wymogami pkt. 2 lit. c) lub d) części A rozdziału VI załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy stwierdzenie zgodności z tymi wymogami w dokumencie handlowym towarzyszącym wysyłce, zatwierdzonym zgodnie z art. 9 ust. 1.

Artykuł 8

Inne produkty zwierzęce

1.   Cypr nie wysyła produktów zwierzęcych otrzymanych z bydła, owiec, kóz i świń oraz innych parzystokopytnych, niewymienionych w art. 2-7, wyprodukowanych po dniu 15 września 2007 r., pochodzących z obszarów wymienionych w załączniku I lub uzyskanych ze zwierząt pochodzących z obszarów wymienionych w załączniku I.

Cypr nie wysyła obornika i gnoju bydła, owiec, kóz i świń lub innych parzystokopytnych z obszarów wymienionych w załączniku I.

2.   Zakaz określony w ust. 1 akapit pierwszy nie ma zastosowania do:

a)

produktów zwierzęcych, które:

(i)

poddano obróbce termicznej

w hermetycznie zamkniętym pojemniku o wartości Fo wynoszącej 3,00 lub więcej, lub

podczas której temperatura w środku produktu jest podniesiona do co najmniej 70 °C; lub

(ii)

wyprodukowano poza obszarami wymienionymi w załączniku I zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, i które od chwili wprowadzenia na Cypr były przechowywane i transportowane oddzielnie od produktów zwierzęcych, które zgodnie z ust. 1 nie kwalifikują się do wysłania;

b)

krwi i produktów z krwi określonych w pkt. 4 i 5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, które zostały poddane co najmniej jednemu z zabiegów przewidzianych w pkt 3 lit. a) ppkt (ii) części A rozdziału IV załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, po którym przeprowadzono kontrolę skuteczności, lub które przywieziono zgodnie z częścią A rozdziału IV załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002;

c)

smalcu i wytopionych tłuszczy, które poddano obróbce termicznej przewidzianej w pkt 2 lit. d) ppkt (iv) części B rozdziału IV załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002;

d)

osłonek zwierzęcych zgodnych z częścią A rozdziału 2 załącznika I do dyrektywy 92/118/EWG, które zostały oczyszczone, oskrobane a następnie zasolone, wybielone lub wysuszone, po czym podjęto kroki w celu zapobieżenia ponownemu skażeniu osłonek;

e)

wełny owczej, włosia przeżuwaczy i szczeciny świń, które poddano praniu fabrycznemu lub uzyskano w procesie garbowania, i nieprzetworzonej wełny owczej, włosia przeżuwaczy i szczeciny świń, które są zamknięte w bezpiecznym opakowaniu i suche;

f)

karmy dla zwierząt domowych zgodnej z wymogami pkt. 2, 3 i 4 części B rozdziału II załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002;

g)

produktów złożonych, które nie są poddawane dalszej obróbce, zawierających produkty zwierzęce, przyjmując, że taka obróbka nie była potrzebna w przypadku produktów gotowych, których składniki są zgodne z odpowiednimi warunkami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w niniejszej decyzji;

h)

trofeów myśliwskich zgodnych z pkt. 1, 3 lub 4 części A rozdziału VII załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002;

i)

paczkowanych produktów zwierzęcych przeznaczonych do użytku jako środki do diagnostyki in-vitro lub odczynniki laboratoryjne;

j)

produktów leczniczych określonych w dyrektywie 2001/83/WE, wyrobów medycznych produkowanych z wykorzystaniem tkanki zwierzęcej uznanej za niezdolną do życia w myśl art. 1 ust. 5 lit. g) dyrektywy 93/42/EWG, weterynaryjnych produktów leczniczych określonych w dyrektywie 2001/82/WE i badanych produktów leczniczych określonych w dyrektywie 2001/20/WE.

3.   Cypr dopilnowuje, aby produktom zwierzęcym, o których mowa w ust. 2, wysyłanym do innych państw członkowskich, towarzyszyło urzędowe świadectwo zawierające następujące sformułowanie:

„Produkty zwierzęce zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

4.   W przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 lit. a)-d) oraz f) niniejszego artykułu, w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy, by stwierdzenie zgodności z warunkami w zakresie przetwarzania w dokumencie handlowym wymaganym zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi było zatwierdzone zgodnie z art. 9 ust. 1.

5.   W przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 lit. e), w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zastosowanie prania fabrycznego lub pochodzenia tych produktów z garbowania lub ich zgodności z warunkami ustanowionymi w pkt. 1 i 4 części A rozdziału VIII załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

6.   W przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 lit. g), które zostały wyprodukowane lub przetworzone w zakładzie działającym zgodnie z HACCP oraz stosującym dającą się skontrolować standardową procedurę działania, zapewniającą zgodność wstępnie przetworzonych składników z odpowiednimi warunkami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w niniejszej decyzji, w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy stwierdzenie tej zgodności w dokumencie handlowym towarzyszącym wysyłce, zatwierdzonym zgodnie z art. 9 ust. 1.

7.   W przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 lit. i) i j), w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający, że produkty te przeznaczone są do użytku jako środki do diagnostyki in-vitro, odczynniki laboratoryjne, produkty lecznicze lub wyroby medyczne, pod warunkiem wyraźnego oznakowania tych produktów jako „wyłącznie do użytku jako środki do diagnostyki in-vitro” lub „wyłącznie do użytku laboratoryjnego”, jako „produkty lecznicze” lub jako „wyroby medyczne”.

8.   W przypadku produktów złożonych spełniających warunki określone w art. 6 ust. 1 decyzji Komisji 2007/275/WE, w drodze odstępstwa od przepisów ust. 3 wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy zawierający następujące sformułowanie:

„Te produkty złożone są odporne na przechowywanie w temperaturze otoczenia lub z pewnością przeszły w toku procesu produkcji pełny proces gotowania lub obróbki termicznej w całej swojej substancji, w taki sposób, że wszelkie ich surowe składniki uległy denaturacji”.

Artykuł 9

Poświadczenie

1.   W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu właściwe organy Cypru dopilnowują, aby dokument handlowy wymagany przez przepisy wspólnotowe w handlu wewnątrzwspólnotowym był zatwierdzony poprzez dołączenie kopii urzędowego świadectwa stwierdzającego, że:

a)

przedmiotowe produkty zostały wyprodukowane

(i)

w procesie produkcji, który został skontrolowany i uznany za zgodny z odpowiednimi wymogami przepisów wspólnotowych dotyczących zdrowia zwierząt, a także za nadający się do zniszczenia wirusa pryszczycy, lub

(ii)

ze wstępnie przetworzonych materiałów, które otrzymały odpowiednie świadectwa; oraz

b)

wprowadzono zabezpieczenia zapobiegające możliwemu ponownemu skażeniu wirusem pryszczycy tych produktów po przetworzeniu.

Takie poświadczenie procesu produkcji zawiera odniesienie do niniejszej decyzji, jest ważne przez 30 dni, określa datę swojego wygaśnięcia i podlega przedłużeniu po inspekcji zakładu.

2.   W przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej konsumentowi końcowemu właściwe organy Cypru mogą zezwolić na to, by skonsolidowanym ładunkom produktów innych niż świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie i przetwory mięsne, z których każdy kwalifikuje się do wysłania zgodnie z niniejszą decyzją, towarzyszył dokument handlowy zatwierdzony przez załączenie kopii urzędowego świadectwa weterynaryjnego potwierdzającego, że:

a)

obiekt, z którego wysłano ładunek, posiada system, dzięki któremu towary są wysyłane tylko wtedy, gdy istnieje możliwość ich powiązania z dokumentami dowodzącymi ich zgodności z niniejszą decyzją, oraz

b)

system, o którym mowa w lit. a), został skontrolowany i uznany za wystarczający.

Takie poświadczenie systemu zapewniającego ustalenie powiązań produktów z dokumentami zawiera odniesienie do niniejszej decyzji, jest ważne przez 30 dni, określa datę swojego wygaśnięcia i podlega przedłużeniu wyłącznie po kontroli zakładu, której wyniki były zadowalające.

Właściwe organy Cypru przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz zakładów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.

Artykuł 10

Czyszczenie i dezynfekcja

1.   Cypr dopilnowuje, aby pojazdy, których użyto do transportu żywych zwierząt na obszarach wymienionych w załączniku I i załączniku II były czyszczone i dezynfekowane po każdym przewozie, oraz aby takie czyszczenie dezynfekcja były rejestrowane zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. d) dyrektywy 64/432/EWG.

2.   Cypr dopilnowuje, aby operatorzy portów wyjścia na Cyprze zapewnili dezynfekcję opon pojazdów drogowych wyjeżdżających z Cypru.

Artykuł 11

Niektóre wyłączone produkty

Ograniczenia ustanowione w art. 3, 4, 5 i 8 nie mają zastosowania do wysłania z części obszarów wymienionych w załączniku I produktów zwierzęcych, o których mowa w tych artykułach, jeśli produkty te:

a)

nie zostały wyprodukowane na Cyprze i pozostawały w ich oryginalnym opakowaniu wskazującym kraj pochodzenia tych produktów, lub

b)

zostały wyprodukowane w zatwierdzonym zakładzie położonym na jednym z obszarów wymienionych w załączniku I z wstępnie przetworzonych produktów niepochodzących z tych obszarów, oraz:

(i)

które od chwili wprowadzenia na terytorium Cypru były przechowywane, transportowane i przetwarzane oddzielnie od produktów niekwalifikujących się do wysłania z obszarów wymienionych w załączniku I,

(ii)

którym towarzyszy dokument handlowy lub urzędowe świadectwo wymagane niniejszą decyzją.

Artykuł 12

Zakaz przemieszczania

1.   Bez uszczerbku dla środków podejmowanych przez Cypr zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2003/85/WE, Cypr wprowadza tymczasowy zakaz przemieszczania zwierząt należących do gatunków bydła, świń, owiec, kóz oraz koniowatych do dnia 12 listopada 2007 r.

2.   W drodze odstępstwa od zakazu przemieszczania, o którym mowa w ust. 1, właściwe organy mogą zezwolić na przemieszczanie

a)

bydła, świń, owiec i kóz, pod warunkiem że:

(i)

wszystkie podatne zwierzęta w gospodarstwie pochodzenia przeszły badanie kliniczne z zadawalającymi wynikami, oraz

(ii)

zwierzęta są transportowane bezpośrednio do rzeźni w celu natychmiastowego uboju;

b)

koniowatych, pod warunkiem że są one transportowane zgodnie z pkt 2 załącznika VI do dyrektywy 2003/85/WE.

Artykuł 13

Środki, które mają powziąć państwa członkowskie inne niż Cypr

1.   Państwa członkowskie inne niż Cypr dopilnowują, aby żywe zwierzęta z gatunków podatnych na pryszczycę nie były wysyłane na obszary wymienione w załączniku I.

2.   Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 decyzji Rady 90/424/EWG i środków powziętych już przez państwa członkowskie, państwa członkowskie inne niż Cypr wprowadzają właściwe środki ostrożności w odniesieniu do podatnych zwierząt wysłanych z Cypru po dniu 15 września 2007 r., w tym izolację i badania kliniczne, w miarę potrzeby połączone z testami laboratoryjnymi mającymi na celu wykrycie lub wykluczenie zakażenia wirusem pryszczycy, oraz w miarę potrzeby środki określone w art. 4 dyrektywy 2003/85/WE.

Artykuł 14

Współpraca między państwami członkowskimi

Państwa członkowskie współpracują w zakresie monitorowania bagażu osobistego pasażerów podróżujących z obszarów wymienionych w załączniku I oraz w zakresie kampanii informacyjnych prowadzonych w celu zapobieżenia wprowadzaniu produktów pochodzenia zwierzęcego na terytoria państw członkowskich innych niż Cypr.

Artykuł 15

Wykonanie

Państwa członkowskie zmieniają środki stosowane w handlu w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

Artykuł 16

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 grudnia 2007 r.

Artykuł 17

Adresaci

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33); sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(3)  Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

(4)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(5)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(6)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/265/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, str. 17).

(7)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55, sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(8)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206, sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 83. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006.

(9)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11.

(10)  Dz.U. L 104 z 13.4.2001, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/49/WE (Dz.U. L 21 z 24.1.2002, str. 30).

(11)  Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 445/2004 (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 60).

(12)  Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 829/2007 (Dz.U. L 191 z 21.7.2007, str. 1).

(13)  Dz.U. L 194 z 22.7.1988, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/16/WE (Dz.U. L 11 z 17.1.2006, str. 21).

(14)  Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, str. 24).

(15)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 62. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(16)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19.

(17)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).

(18)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 67. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 1).

(19)  Dz.U. L 121 z 1.5.2001, str. 34. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

(20)  Dz.U. L 116 z 4.5.2007, str. 9.


ZAŁĄCZNIK I

Następujące obszary Cypru:

Cypr


ZAŁĄCZNIK II

Następujące obszary Cypru:

Cypr


ZAŁĄCZNIK III

Następujące obszary Cypru:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPA

ADNS

Jednostka administracyjna

B

S/G

P

FG

WG

 

ADNS

=

Kod systemu zgłaszania chorób zwierzęcych (decyzja 2005/176/WE)

B

=

mięso pochodzące z bydła

S/G

=

mięso owiec i kóz

P

=

mięso wieprzowe

FG