ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 274

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
18 października 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2007 z dnia 17 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2007 z dnia 17 października 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów nomenklatury scalonej dla niektórych produktów kwiatowych, owoców i warzyw oraz niektórych przetworów owocowych i warzywnych

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2007 z dnia 17 października 2007 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2007/2008, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

9

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2007/668/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie tymczasowego wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej

11

 

 

Komisja

 

 

2007/669/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 15 października 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia substancji: Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamektyna, pyridalil oraz Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4647)  ( 1 )

15

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

*

Decyzja Rady 2007/670/WPZiB z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

17

Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

18

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

18.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1209/2007

z dnia 17 października 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 756/2007 (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, str. 41).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 17 października 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

53,6

MK

28,7

TR

121,8

ZZ

68,0

0707 00 05

EG

151,2

MA

40,3

MK

39,8

TR

143,1

ZZ

93,6

0709 90 70

TR

110,6

ZZ

110,6

0805 50 10

AR

75,7

TR

85,3

UY

81,6

ZA

57,6

ZZ

75,1

0806 10 10

BR

254,1

TR

115,1

US

284,6

ZZ

217,9

0808 10 80

AU

188,0

CA

101,5

CL

86,4

MK

33,9

NZ

81,3

US

96,7

ZA

78,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

66,0

TR

123,9

ZA

84,6

ZZ

91,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


18.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1210/2007

z dnia 17 października 2007 r.

otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 (2) ustanawia szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(2)

Na mocy art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia wywozu o istotnym znaczeniu gospodarczym, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej w granicach wynikających z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(3)

Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 należy zapewnić, aby przepływy handlowe wywołane wcześniej przez system refundacji nie zostały zakłócone. Z tego powodu, jak również z powodu sezonowego charakteru wywozów owoców i warzyw, należy ustalić ilości przewidziane dla każdego produktu na podstawie nomenklatury produktów rolnych dla refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3846/87 (3). Ilości te powinny zostać podzielone z uwzględnieniem stopnia podatności na psucie przedmiotowych produktów.

(4)

Na mocy art. 35 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przy ustalaniu refundacji należy uwzględnić istniejącą sytuację lub tendencje, z jednej strony, w odniesieniu do cen i dostępności owoców i warzyw na rynku Wspólnoty, a z drugiej strony – do cen stosowanych w handlu międzynarodowym. Należy również uwzględnić koszty wprowadzania do obrotu i koszty transportu oraz gospodarcze aspekty planowanego wywozu.

(5)

Zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 ceny na rynku Wspólnoty są ustalane przy uwzględnieniu cen najkorzystniejszych z punktu widzenia wywozu.

(6)

Sytuacja na rynkach światowych lub specyficzne wymogi niektórych rynków mogą spowodować konieczność zróżnicowania refundacji dla określonego produktu w zależności od jego miejsca przeznaczenia.

(7)

Pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka z klasy ekstra I i II wspólnotowych norm handlowych mogą obecnie być przedmiotem wywozu o istotnym znaczeniu gospodarczym.

(8)

Aby umożliwić jak najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz uwzględniając strukturę wywozów Wspólnoty, należy otworzyć przetarg i ustalić orientacyjną kwotę refundacji oraz ilości przewidziane dla przedmiotowego okresu.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym otwiera się przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3. Przedmiotowe produkty, okres składania ofert, orientacyjne stawki refundacji i przewidziane ilości ustalone są w załączniku.

2.   Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej, określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (4), nie są wliczane do ilości kwalifikowalnych, o których mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

3.   Okres ważności pozwoleń typu A3 jest ograniczony do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 października 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 548/2007 (Dz.U. L 130 z 22.5.2007, str. 3).

(3)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 532/2007 (Dz.U. L 125 z 15.5.2007, str. 7).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

OTWIERAJĄCY PRZETARG NA PRZYZNANIE POZWOLEŃ NA WYWÓZ W SYSTEMIE A3 W SEKTORZE OWOCÓW I WARZYW (POMIDORY, POMARAŃCZE, CYTRYNY, WINOGRONA STOŁOWE I JABŁKA)

Okres składania ofert: od dnia 25 do 26 października 2007 r.

Kod produktów (1)

Miejsce przeznaczenia (2)

Orientacyjna stawka refundacji

(EUR/t netto)

Przewidziana ilość

(tony)

0702 00 00 9100

A00

30

5 000

0805 10 20 9100

A00

36

56 667

0805 50 10 9100

A00

60

16 667

0806 10 10 9100

A00

23

1 667

0808 10 80 9100

F04, F09

32

50 000


(1)  Kody produktów są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).

(2)  Kody miejsc przeznaczenia serii „A” są określone w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87. Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:

F04

:

Hongkong, Singapur, Malezja, Sri Lanka, Indonezja, Tajlandia, Tajwan, Papua-Nowa Gwinea, Laos, Kambodża, Wietnam, Japonia, Urugwaj, Paragwaj, Argentyna, Meksyk, Kostaryka.

F09

:

Następujące miejsca przeznaczenia: Norwegia, Islandia, Grenlandia, Wyspy Owcze, Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia, Czarnogóra, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan, Ukraina, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Abu Zabi, Dubaj, Szardża, Adżman, Umm Al-Kajwajn, Ras al-Chajma, Fudżajra), Kuwejt, Jemen, Syria, Iran, Jordania, Boliwia, Brazylia, Wenezuela, Peru, Panama, Ekwador i Kolumbia, kraje i terytoria Afryki z wyłączeniem Afryki Południowej, miejsca przeznaczenia określone w art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11).


18.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1211/2007

z dnia 17 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 63 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2007 (2) zmieniło stawki refundacji dla niektórych kodów produktów i wykaz miejsc przeznaczenia kwalifikujących się do uzyskania refundacji przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2805/95 z dnia 5 grudnia 1995 r. ustanawiającym refundacje wywozowe w sektorze wina i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2137/93 (3).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2001 (4).

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 883/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Działania określone w ust. 4 i 5 mogą być dostosowane do kategorii produktów oraz strefy przeznaczenia. Strefy przeznaczenia są następujące:

strefa 1: Afryka,

strefa 2: Azja oraz Oceania, oraz

strefa 3: Europa Wschodnia włączając WNP.

Kraje w każdej strefie przeznaczenia są określone w załączniku IV.”;

2)

załącznik II zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia;

3)

w załączniku IV skreśla się część „Strefa 4: Europa Zachodnia”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 241 z 14.9.2007, str. 14.

(3)  Dz.U. L 291 z 6.12.1995, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1057/2007.

(4)  Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 560/2007 (Dz.U. L 132 z 24.5.2007, str. 31).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Kategorie produktów, o których mowa w art. 8 ust. 1

Kod

Kategoria

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910

3.1

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3.2

2204 21 79 9100

4.1.1

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1.2

2204 21 80 9100

4.2.1

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2.2

2204 21 79 9200

5.1.1

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1.2

2204 21 80 9200

5.2.1

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2.2

2204 21 84 9100

6.1.1

2204 29 83 9100

6.1.2

2204 21 85 9100

6.2.1

2204 29 84 9100

6.2.2

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

8”


18.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1212/2007

z dnia 17 października 2007 r.

zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów nomenklatury scalonej dla niektórych produktów kwiatowych, owoców i warzyw oraz niektórych przetworów owocowych i warzywnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/79 z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie procedury dostosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej używanej dla produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2) wprowadza zmiany w nomenklaturze scalonej w odniesieniu do niektórych owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych.

(2)

W ubiegłych latach rozporządzenia zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 (3) wprowadziły również zmiany do nomenklatury scalonej w odniesieniu do niektórych owoców i warzyw oraz niektórych przetworów owocowych i warzywnych, jednak nie wszystkie zmiany zostały uwzględnione w wymienionych poniżej rozporządzeniach regulujących wspólną organizację rynku produktów kwiatowych, owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych: rozporządzeniu Rady (EWG) nr 316/68 z dnia 12 marca 1968 r. ustalającym normy jakości świeżych kwiatów ciętych i świeżych liści ozdobnych (4), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (5), rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (6) oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1466/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. ustanawiającym normę handlową dla karczochów oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 963/98 (7).

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (EWG) nr 316/68, (WE) nr 3223/94, (WE) nr 2201/96 oraz (WE) nr 1466/2003.

(4)

Zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny obowiązywać od dnia 1 stycznia 2007 r., będącego dniem wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1549/2006.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Żywych Roślin, Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw oraz Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 316/68 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tiret pierwszym wpis „nr 06.03 A” zastępuje się wpisem „CN 0603”;

b)

tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„—

świeżych liści, gałęzi i innych części roślin objętych podpozycją CN 0604 Wspólnej Taryfy Celnej”;

2)

w załączniku I pkt I wpis „nr 06.03 A” zastępuje się wpisem „CN 0603”;

3)

w załączniku II pkt I wpis „nr 06.04 A II” zastępuje się wpisem „CN 0604”.

Artykuł 2

W części A załącznika do rozporządzenia (WE) nr 3223/94 wpis „ex 0709 10 00” zastępuje się wpisem „ex 0709 90 80”.

Artykuł 3

W art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w lit. a) pod pozycją „ex 0812” wpis „ex 0812 90 99” zastępuje się wpisem „ex 0812 90 98”;

2)

w lit. b) pod pozycją „ex 2005” wpis „2005 90 10” zastępuje się wpisem „2005 99 10”.

Artykuł 4

W art. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1466/2003 wpis „0709 10 00” zastępuje się wpisem „0709 90 80”.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 34 z 9.2.1979, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3290/94 (Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 105).

(2)  Dz.U. L 301 z 31.10.2006, str. 1.

(3)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 733/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 1).

(4)  Dz.U. L 71 z 21.3.1968, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 309/79 (Dz.U. L 42 z 17.2.1979, str. 21).

(5)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 756/2007 (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, str. 41).

(6)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

(7)  Dz.U. L 210 z 20.8.2003, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 907/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 50).


18.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1213/2007

z dnia 17 października 2007 r.

obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2007/2008, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2202/96 z dnia 28 października 1996 r. wprowadzające program pomocy wspólnotowej dla producentów niektórych owoców cytrusowych (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2202/96 ustanawia, zgodnie z jego załącznikiem II, próg wspólnotowego przetwórstwa niektórych owoców cytrusowych, podzielony na państwa członkowskie.

(2)

Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2202/96 przewiduje, że w przypadku gdy próg ten zostaje przekroczony, kwoty pomocy wskazane w załączniku I do tego rozporządzenia zostają obniżone w każdym państwie członkowskim, w którym próg został przekroczony. Stopień, w jakim próg został przekroczony, jest oceniany w oparciu o średnią ilość przetworzoną w ramach programu pomocy w ciągu ostatnich trzech lat gospodarczych poprzedzających rok gospodarczy, dla którego została ustalona pomoc, lub w ciągu równoważnego okresu.

(3)

Państwa członkowskie przekazały informacje o ilościach pomarańczy przetworzonych w ramach tego programu pomocy zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2111/2003 (2) ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 2202/96. W oparciu o te informacje ustalono, że próg dla przetwórstwa wspólnotowego został przekroczony o 376 023 tony. W ramach tego przekroczenia swój próg przekroczyły Włochy, Grecja i Portugalia. Dlatego kwoty pomocy dla pomarańczy wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2202/96 na rok gospodarczy 2007/2008 muszą zostać obniżone we Włoszech o 55,91 %, w Grecji o 8,34 %, a w Portugalii o 52,88 %.

(4)

Państwa członkowskie przekazały informacje o ilościach małych owoców cytrusowych przetworzonych w ramach tego programu pomocy zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 2111/2003. W oparciu o te informacje ustalono, że próg dla przetwórstwa wspólnotowego został przekroczony o 104 734 tony. W ramach tego przekroczenia swój próg przekroczyły Włochy, Hiszpania, Portugalia i Cypr. Dlatego kwoty pomocy dla mandarynek, klementynek i mandarynek „Satsuma” wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2202/96 na rok gospodarczy 2007/2008 muszą zostać obniżone we Włoszech o 62,30 %, w Hiszpanii o 12 % w odniesieniu do małych owoców cytrusowych przeznaczonych do przetworzenia na sok, w Portugalii o 80,66 %, a na Cyprze o 53,27 %.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do Grecji, Portugalii i Włoch kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na rok gospodarczy 2007/2008 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2202/96 dla pomarańczy dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W odniesieniu do Cypru, Hiszpanii, Portugalii i Włoch kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na rok gospodarczy 2007/2008 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2202/96 dla mandarynek, klementynek i mandarynek „Satsuma” dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 317 z 2.12.2003, str. 5.


ZAŁĄCZNIK I

(EUR/100 kg)

 

Umowy Wieloletnie

Umowy obejmujące jeden rok gospodarczy

Producenci indywidualni

Włochy

4,97

4,32

3,89

Grecja

10,33

8,98

8,08

Portugalia

5,31

4,62

4,16


ZAŁĄCZNIK II

(EUR/100 kg)

 

Umowy wieloletnie

Umowy obejmujące jeden rok gospodarczy

Producenci indywidualni

Włochy

3,95

3,43

3,09

Hiszpania – małe owoce cytrusowe przeznaczone do przetworzenia na sok

9,21

8,01

7,21

Portugalia

2,03

1,76

1,58

Cypr

4,89

4,25

3,83


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

18.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/11


DECYZJA RADY

z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie tymczasowego wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej

(2007/668/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 marca 2001 r. Rada postanowiła upoważnić Komisję do podjęcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej negocjacji w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Światowej Organizacji Celnej (1).

(2)

Oczekuje się, że na swojej 109./110. sesji w czerwcu 2007 r. Rada Światowej Organizacji Celnej dokona zmiany Konwencji ustanawiającej Radę Współpracy Celnej, tak by umożliwić uniom celnym lub gospodarczym, w tym Wspólnocie Europejskiej, uzyskanie członkostwa w Światowej Organizacji Celnej.

(3)

Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej powinny wesprzeć projekt zmiany, która po jej przyjęciu przez Radę Światowej Organizacji Celnej pozwoliłaby na przystąpienie Wspólnoty do zmienionej Konwencji.

(4)

Po wstępnych rozmowach z Światową Organizacją Celną, Wspólnota Europejska i Światowa Organizacja Celna zbadały możliwość wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członków Światowej Organizacji Celnej do momentu ratyfikacji zmienionej Konwencji ustanawiającej Radę Współpracy Celnej przez wszystkich członków Światowej Organizacji Celnej.

(5)

Oczekuje się, że Wspólnota Europejska będzie mogła przyjąć na siebie prawa i obowiązki wynikające z Konwencji ustanawiającej Radę Współpracy Celnej w zakresie spraw pozostających w jej kompetencji.

(6)

Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej zachowują swój dotychczasowy status w Światowej Organizacji Celnej.

(7)

Zarówno Wspólnota Europejska, jak i jej państwa członkowskie posiadają kompetencje w obszarach objętych Konwencją ustanawiającą Radę Współpracy Celnej.

(8)

W sprawach wchodzących w zakres kompetencji Wspólnoty Europejskiej musi być określone stanowisko Wspólnoty Europejskiej. W sprawach wchodzących częściowo w zakres kompetencji Wspólnoty, państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej powinny dążyć do przyjęcia wspólnego stanowiska, tak by zapewnić jedność zewnętrznej reprezentacji Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich.

(9)

Z powyższych względów Rada powinna umożliwić tymczasowe wykonywanie przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej, w tym zapłacenie składki rocznej,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

1.   Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej głosują za przyjęciem decyzji Rady Światowej Organizacji Celnej, zgodnie z którą Wspólnocie Europejskiej przyznane są tymczasowo prawa identyczne z prawami przysługującymi członkom Światowej Organizacji Celnej, na warunkach określonych w tej decyzji.

2.   Wspólnota Europejska przyjmuje określone w decyzji Rady Światowej Organizacji Celnej prawa i obowiązki identyczne z prawami i obowiązkami członków Światowej Organizacji Celnej do momentu wejścia w życie zmiany Konwencji ustanawiającej Radę Współpracy Celnej.

3.   Niniejszym upoważnia się Komisję do zakomunikowania Światowej Organizacji Celnej przyjęcia przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członków Światowej Organizacji Celnej oraz do przekazania Światowej Organizacji Celnej wymaganej deklaracji dotyczącej kompetencji zawartej w załączniku.

4.   Od dnia 1 lipca 2007 r. Wspólnota Europejska płaci roczną składkę na rzecz Światowej Organizacji Celnej służącą wzmocnieniu prac Światowej Organizacji Celnej i pokryciu dodatkowych kosztów administracyjnych.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady

A. SCHAVAN

Przewodniczący


(1)  Światowa Organizacja Celna została utworzona na mocy Konwencji ustanawiającej Radę Współpracy Celnej, która została podpisana dnia 15 grudnia 1950 r. i weszła w życie w 1952 r. W roku 1994 Rada Współpracy Celnej przyjęła roboczą nazwę „Światowa Organizacja Celna”, która lepiej oddaje jej zakres. Światowa Organizacja Celna liczy obecnie 171 członków.


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie dotyczące kompetencji Wspólnoty Europejskiej w sprawach wchodzących w zakres Konwencji ustanawiającej Radę Współpracy Celnej

Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, w niniejszym oświadczeniu określono kompetencje, które państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej przekazały Wspólnocie Europejskiej w sprawach regulowanych przez Konwencję ustanawiającą Radę Współpracy Celnej.

Wspólnota Europejska oświadcza, że posiada, zgodnie z art. 131–134 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wyłączną kompetencję w dziedzinie wspólnej polityki handlowej.

Wspólnota Europejska może zawierać umowy międzynarodowe, jeżeli skorzystała już z kompetencji wewnętrznej w celu przyjęcia środków służących realizacji wspólnych polityk lub jeżeli zawarcie umowy międzynarodowej jest niezbędne dla osiągnięcia jednego z celów Wspólnoty Europejskiej. Kompetencja zewnętrzna Wspólnoty Europejskiej ma charakter wyłączny w zakresie, w jakim umowa międzynarodowa wpływa na przepisy wewnątrzwspólnotowe lub zmienia zakres ich stosowania. W takim przypadku podejmowanie zobowiązań zewnętrznych z udziałem państw trzecich lub organizacji międzynarodowych należy do zadań Wspólnoty Europejskiej, a nie państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Wykaz środków dotyczących kwestii celnych przyjętych przez Wspólnotę jest zawarty w wykazie instrumentów prawnych w załączniku do niniejszej deklaracji.

Wykonywanie kompetencji, które państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej przekazały zgodnie z Traktatami Wspólnotom Europejskim, ulega z natury rzeczy ciągłym zmianom. W związku z tym Wspólnota Europejska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia.

Załącznik

PRAWODAWSTWO WE

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny

Decyzja Rady z dnia 17 marca 2003 r. dotycząca przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Protokołu zmian do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego (Konwencja z Kioto) 2003/231/WE

Dyrektywa 2002/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do i/lub wychodzących z portów państw członkowskich Wspólnoty

Decyzja Rady 80/271/EWG z dnia 10 grudnia 1979 r. dotycząca zawarcia wielostronnych porozumień wynikających z negocjacji handlowych w latach 1973–1979 (Dz.U. L 71 z 17.3.1980, str. 1)

Szereg decyzji wspólnych komitetów powoływanych z państwami trzecimi, np. 2006/343/WE: decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu UE-Islandia z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Decyzja Rady 87/369/EWG z dnia 7 kwietnia 1987 r. dotycząca zawarcia Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów oraz Protokołu zmian do tej Konwencji

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Artykuły 26 i 133 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2505/96 z dnia 20 grudnia 1996 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3059/95 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe (pierwsza seria 1996)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 518/94, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3677/90 z dnia 13 grudnia 1990 r. ustanawiające środki, które powinny być podjęte w celu uniemożliwiania wykorzystywania niektórych substancji do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3769/92 z dnia 21 grudnia 1992 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3677/90 ustanawiające środki, które powinny być podjęte w celu uniemożliwiania wykorzystywania niektórych substancji do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych

Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty

Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Konwencja z dnia 20 maja 1987 r. między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską w sprawie Wspólnej Procedury Tranzytowej

Decyzja Rady 93/329/EWG z dnia 15 marca 1993 r. dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie odprawy czasowej oraz przyjmująca jej załączniki


Komisja

18.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/15


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 października 2007 r.

uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia substancji: Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamektyna, pyridalil oraz Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4647)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/669/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), a w szczególności jej art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje ustalenie wspólnotowego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do wykorzystania w środkach ochrony roślin.

(2)

W dniu 29 listopada 2004 r. dokumentacja dotycząca substancji czynnej Adoxophyes orana granulovirus wraz z wnioskiem o włączenie jej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG została przedłożona władzom Niemiec przez Andermatt Biocontrol GmbH. W dniu 24 marca 2006 r. dokumentacja dotycząca amisulbromu wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG została przedłożona władzom Zjednoczonego Królestwa przez przedsiębiorstwo Nissan Chemical Europe S.A.R.L. W dniu 23 czerwca 2006 r. dokumentacja dotycząca emamektyny wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG została przedłożona władzom Niderlandów przez przedsiębiorstwo Syngenta Ltd. W dniu 28 marca 2006 r. dokumentacja dotycząca pyridalilu wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG została przedłożona władzom Niderlandów przez przedsiębiorstwo Sumitomo Chemical Agro Europe SAS. Z kolei w dniu 2 stycznia 2007 r. dokumentacja dotycząca Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG została przedłożona władzom Estonii przez przedsiębiorstwo Andermatt Biocontrol GmbH.

(3)

Władze Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Niderlandów i Estonii poinformowały Komisję, że po wstępnym rozpatrzeniu, dokumentacja dotycząca określonych substancji czynnych wydaje się spełniać wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedłożona dokumentacja spełnia również wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacja została następnie przekazana przez wnioskodawcę Komisji i pozostałym państwom członkowskim oraz Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(4)

Niniejsza decyzja powinna stanowić formalne potwierdzenie, na poziomie Wspólnoty, że powyższą dokumentację uznano za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II i, dla przynajmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną, wymogi określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG.

(5)

Niniejsza decyzja nie narusza prawa Komisji do występowania do wnioskodawcy o przedłożenie uzupełniających danych lub informacji wyjaśniających pewne pozycje zawarte w dokumentacji.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla art. 6 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacja dotycząca substancji czynnych wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji przedłożona Komisji i państwom członkowskim celem włączenia tych substancji do załącznika I do tej dyrektywy, spełnia w zasadzie wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do tej dyrektywy.

Dokumentacja ta spełnia także wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do tej dyrektywy w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną, biorąc pod uwagę proponowane zastosowania.

Artykuł 2

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy kontynuuje proces szczegółowego badania dokumentacji, o których mowa w art. 1 i, w możliwie najkrótszym terminie, a najpóźniej w terminie jednego roku od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przekaże Komisji Europejskiej wnioski z tego badania z zaleceniem włączenia bądź niewłączenia substancji czynnych, o których mowa w art. 1 do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG wraz z wszelkimi odnośnymi warunkami.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/52/WE (Dz.U. L 214 z 17.8.2007, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

SUBSTANCJA CZYNNA OBJĘTA NINIEJSZĄ DECYZJĄ

Nazwa zwyczajowa, numer identyfikacyjny CIPAC

Wnioskodawca

Data złożenia wniosku

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Adoxophyes orana granulovirus

nr CIPAC: nie dotyczy

Andermatt Biocontrol GmbH

29 listopada 2004 r.

DE

Amisulbrom

nr CIPAC: 789

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.

24 marca 2006 r.

UK

Emamektyna

nr CIPAC: 791

Syngenta Ltd.

23 czerwca 2006 r.

NL

Pyridalil

nr CIPAC: 792

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

28 marca 2006 r.

NL

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus

nr CIPAC: nie dotyczy

Andermatt Biocontrol GmbH

2 stycznia 2007 r.

EE


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

18.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/17


DECYZJA RADY 2007/670/WPZiB

z dnia 1 października 2007 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24,

uwzględniając zalecenie Prezydencji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 maja 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN) (1).

(2)

Artykuł 12 ust. 5 wspólnego działania 2007/369/WPZiB przewiduje, że szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umowy, zgodnie z art. 24 Traktatu.

(3)

W dniu 13 września 2004 r. Rada upoważniła Prezydencję, wspieraną w razie potrzeby przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, by w przypadku przyszłych cywilnych operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE podjęła z państwami trzecimi negocjacje zmierzające do zawarcia umowy na podstawie wzoru umowy między Unią Europejską a państwem trzecim w sprawie udziału państwa trzeciego w cywilnej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez Unię Europejską. Na tej podstawie Prezydencja wynegocjowała umowę z Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN).

(4)

Umowa ta powinna zostać zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN).

Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy ze skutkiem wiążącym dla Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 1 października 2007 r.

W imieniu Rady

M. LINO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 139 z 31.5.2007, str. 33.


TŁUMACZENIE

UMOWA

między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

UNIA EUROPEJSKA (UE),

z jednej strony, oraz

NOWA ZELANDIA,

z drugiej strony,

zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC:

przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej wspólnego działania 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN),

zaproszenie do udziału w EUPOL AFGANISTAN wystosowane do Nowej Zelandii,

decyzję podjętą przez Nową Zelandią o wzięciu udziału w EUPOL AFGANISTAN,

decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa w sprawie przyjęcia wkładu Nowej Zelandii do EUPOL AFGANISTAN,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE

Artykuł 1

Udział w operacji

1.   Nowa Zelandia przystępuje do wspólnego działania 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN) oraz do wszelkich wspólnych działań lub decyzji, w drodze których Rada Unii Europejskiej decyduje o rozszerzeniu EUPOL AFGANISTAN, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkich koniecznych uzgodnień wykonawczych.

2.   Wkład Nowej Zelandii do EUPOL AFGANISTAN nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską.

3.   Nowa Zelandia zapewnia prowadzenie przez jej personel biorący udział w EUPOL AFGANISTAN swojej misji zgodnie z:

wspólnym działaniem 2007/369/WPZiB wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami,

planem operacji,

środkami wykonawczymi.

4.   Personel oddelegowany do udziału w EUPOL AFGANISTAN przez Nową Zelandię wykonuje swoje obowiązki i postępuje, mając na uwadze wyłącznie interes EUPOL AFGANISTAN.

5.   Nowa Zelandia informuje w odpowiednim czasie dowódcę misji EUPOL AFGANISTAN i Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej o wszelkich zmianach związanych z jej wkładem w EUPOL AFGANISTAN.

6.   Personel oddelegowany do udziału w EUPOL AFGANISTAN poddawany jest badaniom lekarskim oraz szczepieniom i uzyskuje od właściwego organu w Nowej Zelandii zaświadczenie lekarskie o zdolności do służby. Personel oddelegowany do udziału w EUPOL AFGANISTAN okazuje kopię tego zaświadczenia.

Artykuł 2

Status personelu

1.   Bez uszczerbku dla wszelkich ustaleń zawartych między rządem Nowej Zelandii a rządem Islamskiego Państwa Afganistanu status personelu oddelegowanego przez Nową Zelandię do EUPOL AFGANISTAN jest regulowany umową w sprawie statusu misji zawartą między Unią Europejską a Islamskim Państwem Afganistanu.

2.   Bez uszczerbku dla umowy, o której mowa w ust. 1, Nowa Zelandia sprawuje jurysdykcję nad swoim personelem uczestniczącym w EUPOL AFGANISTAN.

3.   Nowa Zelandia jest odpowiedzialna za reagowanie na wszelkie roszczenia wynikłe z uczestnictwa jej personelu w EUPOL AFGANISTAN lub z nimi związane lub ich dotyczące. Nowa Zelandia jest odpowiedzialna za wszczęcie wszelkich postępowań, w szczególności sądowych lub dyscyplinarnych, przeciwko wszelkim członkom jej personelu zgodnie ze swoimi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi.

4.   Nowa Zelandia zobowiązuje się do wydania oświadczenia dotyczącego zrzeczenia się roszczeń w stosunku do któregokolwiek z państw biorących udział w EUPOL AFGANISTAN oraz do uczynienia tego w momencie podpisania niniejszej umowy. Wzór takiego oświadczenia jest załączony do niniejszej umowy.

5.   Unia Europejska zapewnia wydanie przez jej państwa członkowskie oświadczenia dotyczącego zrzeczenia się roszczeń odnoszących się do udziału Nowej Zelandii w EUPOL AFGANISTAN oraz uczynienie tego w momencie podpisania niniejszej umowy.

Artykuł 3

Informacje niejawne

1.   Nowa Zelandia podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych UE zgodnie z przepisami Rady Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa, zawartymi w decyzji Rady 2001/264/WE (1) oraz zgodnie z dalszymi wytycznymi wydanymi przez właściwe organy, w tym szefa misji EUPOL AFGANISTAN.

2.   W przypadku gdy Unia Europejska i Nowa Zelandia zawarły porozumienie w sprawie procedur bezpieczeństwa regulujących wymianę informacji niejawnych, postanowienia takiego porozumienia stosuje się w kontekście EUPOL AFGANISTAN.

Artykuł 4

Struktura dowodzenia

1.   Cały personel biorący udział w EUPOL AFGANISTAN podlega w pełni dowództwu swoich organów krajowych.

2.   Organy krajowe dokonują przeniesienia kontroli operacyjnej na szefa misji EUPOL AFGANISTAN, który sprawuje dowództwo poprzez hierarchiczną strukturę dowodzenia i kontroli.

3.   Szef misji dowodzi EUPOL AFGANISTAN i odpowiada za jego bieżące zarządzanie.

4.   Nowa Zelandia ma takie sama prawa i obowiązki w kwestii bieżącego zarządzania EUPOL AFGANISTAN jak państwa członkowskie Unii Europejskiej biorące udział w operacji, zgodnie z instrumentami prawnymi, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszej umowy.

5.   Szef misji EUPOL AFGANISTAN jest odpowiedzialny za nadzór dyscyplinarny nad personelem EUPOL AFGANISTAN. W razie konieczności postępowanie dyscyplinarne podejmowane jest przez odpowiednie organy krajowe.

6.   Nowa Zelandia wyznacza punkt kontaktowy kontyngentu narodowego (NPC) w celu reprezentowania swojego kontyngentu narodowego w EUPOL AFGANISTAN. W sprawach krajowych NPC podlega szefowi misji EUPOL AFGANISTAN oraz jest odpowiedzialny za bieżącą dyscyplinę kontyngentu.

7.   Decyzja o zakończeniu operacji jest podejmowana przez Unię Europejską po przeprowadzeniu konsultacji z Nową Zelandią, pod warunkiem że Nowa Zelandia nadal uczestniczy w EUPOL AFGANISTAN w dniu zakończenia operacji.

Artykuł 5

Aspekty finansowe

1.   Nowa Zelandia ponosi wszelkie koszty związane ze swoim udziałem w operacji, z wyjątkiem kosztów podlegających wspólnemu finansowaniu, jak określono w budżecie operacyjnym operacji.

2.   Z zastrzeżeniem wszelkich ustaleń zawartych między rządem Islamskiego Państwa Afganistanu a rządem Nowej Zelandii, w przypadku śmierci, obrażeń ciała, straty lub szkód poniesionych przez osoby fizyczne lub prawne z Afganistanu, Nowa Zelandia, po ustaleniu jej odpowiedzialności, wypłaca odszkodowanie zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie w sprawie statusu misji, o której mowa w art. 2 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli umowa taka istnieje.

Artykuł 6

Wkład do budżetu operacyjnego

Z uwagi na fakt, że udział Nowej Zelandii stanowi duży wkład o kluczowym znaczeniu dla operacji, Nowa Zelandia jest zwolniona z wnoszenia wkładu do budżetu operacyjnego EUPOL AFGANISTAN.

Artykuł 7

Ustalenia w celu wykonania niniejszej umowy

Wszelkie niezbędne ustalenia techniczne i administracyjne służące wykonaniu niniejszej umowy są dokonywane między Sekretarzem Generalnym/Wysokim Przedstawicielem a odpowiednimi organami Nowej Zelandii.

Artykuł 8

Nieprzestrzeganie obowiązków

Jeżeli jedna ze stron nie przestrzega swoich obowiązków określonych w niniejszej umowie, druga strona ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Artykuł 9

Rozstrzyganie sporów

Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy są rozstrzygane na drodze dyplomatycznej pomiędzy stronami.

Artykuł 10

Wejście w życie

1.   Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca po wzajemnym notyfikowaniu przez strony zakończenia wewnętrznych procedur niezbędnych do tego celu.

2.   Niniejszą umowę stosuje się tymczasowo od dnia podpisania.

3.   Niniejsza umowa pozostaje w mocy przez okres, w jakim Nowa Zelandia wnosi wkład w operację.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego października roku dwa tysiące siódmego w dwóch egzemplarzach w języku angielskim.

Image

W imieniu Unii Europejskiej

Image

W imieniu Nowej Zelandii


(1)  Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/438/WE (Dz.U. L 164 z 26.6.2007, str. 24).

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIA

o których mowa w art. 2 ust. 4 i 5 umowy

Oświadczenie państw członkowskich UE:

„Państwa członkowskie UE stosujące wspólne działanie 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN) dołożą starań, w stopniu, w jakim zezwalają na to ich krajowe systemy prawne, by w miarę możliwości zrzec się, na zasadzie wzajemności, roszczeń w stosunku do Nowej Zelandii dotyczących obrażeń ciała, śmierci członka ich personelu, uszkodzenia lub utraty wszelkich własnych środków majątkowych używanych w EUPOL AFGANISTAN, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrata:

zostały spowodowane przez personel z Nowej Zelandii podczas wykonywania obowiązków związanych z EUPOL AFGANISTAN z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego, lub

wynikły z użycia jakichkolwiek środków majątkowych posiadanych przez Nową Zelandię, pod warunkiem że środki te zostały użyte w związku z operacją oraz z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego personelu EUPOL AFGANISTAN pochodzącego z Nowej Zelandii i używającego tych środków majątkowych.”

Oświadczenie Nowej Zelandii:

„Nowa Zelandia działająca w powiązaniu ze wspólnym działaniem 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN) dołoży starań na zasadzie wzajemności, w stopniu, w jakim zezwala na to jej krajowy system prawny, by w miarę możliwości zrzec się w stosunku do któregokolwiek innego państwa biorącego udział w EUPOL AFGANISTAN roszczeń dotyczących obrażeń ciała, śmierci członka jej personelu, uszkodzenia lub utraty wszelkich własnych środków majątkowych używanych w EUPOL AFGANISTAN, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrata:

zostały spowodowane przez personel podczas wykonywania obowiązków związanych z EUPOL AFGANISTAN z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego, lub

wynikły z użycia jakichkolwiek środków majątkowych posiadanych przez państwa uczestniczące w EUPOL AFGANISTAN, pod warunkiem że środki te zostały użyte w związku z operacją oraz z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego personelu EUPOL AFGANISTAN używającego tych środków majątkowych.”