ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 213

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
15 sierpnia 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w zakresie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

26

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2007/560/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorantraniliprolu, heptamaloksyglukanu, spirotetramatu i nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3669)  ( 1 )

29

 

 

2007/561/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją 2006/875/WE, w odniesieniu do brucelozy bawołów w Casercie, w regionie Kampania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3692)

32

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

15.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 960/2007

z dnia 14 sierpnia 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 756/2007 (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, str. 41).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MK

44,3

TR

55,3

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

43,1

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

TR

86,8

ZZ

86,8

0805 50 10

AR

63,4

UY

62,3

ZA

59,0

ZZ

61,6

0806 10 10

EG

129,5

MA

138,0

TR

116,5

US

184,5

ZZ

142,1

0808 10 80

AR

68,0

BR

112,6

CL

89,5

CN

100,2

NZ

94,2

US

101,1

ZA

90,3

ZZ

93,7

0808 20 50

AR

55,3

CL

83,9

TR

134,4

ZA

99,5

ZZ

93,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR

138,8

ZZ

138,8

0809 40 05

IL

125,2

ZZ

125,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


15.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 961/2007

z dnia 14 sierpnia 2007 r.

ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że należność przywozowa na produkty objęte kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002, ex 1005 inne niż ziarna hybrydowe oraz ex 1007 inne niż hybrydy siewne, jest równa cenie interwencyjnej obowiązującej w odniesieniu do takich produktów podczas przywozu, powiększonej o 55 % i zmniejszonej o cenę przywozową cif stosowaną wobec danej dostawy. Jednak należność ta nie może przekraczać stawki celnej we Wspólnej Taryfie Celnej.

(2)

Artykuł 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 stanowi, że do celów obliczenia należności przywozowej określonej w ust. 2 wspomnianego artykułu, dla danych produktów regularnie ustala się reprezentatywne ceny przywozowe cif.

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, ceną do obliczania należności przywozowej produktów objętych kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 i 1007 00 90 jest dzienna reprezentatywna cena importowa cif ustalona w sposób określony w art. 4.

(4)

Należy ustalić należności przywozowe na okres od dnia 16 sierpnia 2007 r. mające zastosowanie do czasu wejścia w życie nowych ustaleń,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od dnia 16 sierpnia 2007 r. w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie elementów znajdujących się w załączniku II, ustala się należności przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1816/2005 (Dz.U. L 292 z 8.11.2005, str. 5).


ZAŁĄCZNIK I

Należności przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Należność przywozowa (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

PSZENICA twarda wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

ŻYTO

0,00

1005 10 90

KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda

9,34

1005 90 00

KUKURYDZA, inna niż do siewu (2)

9,34

1007 00 90

Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu

0,00


(1)  W przypadku towarów przywożonych do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym,

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

31.7.2007-13.8.2007

1.

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Pszenica zwyczajna (1)

Kukurydza

Pszenica twarda wysokiej jakości

Pszenica twarda średniej jakości (2)

Pszenica twarda niskiej jakości (3)

Jęczmień

Giełda

Minneapolis

Chicago

Notowanie

188,54

94,53

Cena FOB USA

215,82

205,82

185,82

121,21

Premia za Zatokę

16,35

Premia za Wielkie Jeziora

5,16

2.

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska–Rotterdam:

41,79 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora–Rotterdam:

44,05 EUR/t


(1)  Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


15.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 962/2007

z dnia 14 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 (2) otwiera wieloletni kontyngent taryfowy na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 i określa sposób zarządzania tym kontyngentem.

(2)

Artykuł 8 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (3) przewiduje, że okres ważności pozwoleń na przywóz upływa ostatniego dnia okresu obowiązywania danego przywozowego kontyngentu taryfowego.

(3)

W celu dostosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 996/97 do przepisów rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, rozporządzenie (WE) nr 996/97 zmieniono rozporządzeniem (WE) nr 568/2007, w szczególności przez skreślenie przepisu dotyczącego okresu ważności pozwoleń na przywóz.

(4)

Ponieważ art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (4) przewiduje, że pozwolenia na przywóz ważne są 90 dni od daty wydania, należy wyjaśnić w rozporządzeniu (WE) nr 996/97, że pozwolenia powinny być ważne do końca okresu obowiązywania danego przywozowego kontyngentu taryfowego.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 996/97.

(6)

W celu zagwarantowania, że pozwolenia na przywóz wydane na okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. są ważne do końca tego okresu, należy zaznaczyć, że zmiana ta obowiązuje od początku okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2007 r.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 996/97 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   W drodze odstępstwa od art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1445/95 pozwolenia na przywóz są ważne do końca okresu obowiązywania danego przywozowego kontyngentu taryfowego.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz wydanych od początku okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego rozpoczynającego się dnia 1 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 144 z 4.6.1997, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 568/2007 (Dz.U. L 133 z 25.5.2007, str. 15).

(3)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(4)  Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 586/2007 (Dz.U. L 139 z 31.5.2007, str. 5).


15.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 963/2007

z dnia 14 sierpnia 2007 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w zakresie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 12 ppkt (x),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 58/97 ustanowiło wspólne ramy dla sporządzania wspólnotowych statystyk dotyczących wydatków na ochronę środowiska, a także struktury, działalności, efektywności i konkurencyjności funduszy emerytalnych.

(2)

Artykuł 11 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 stwierdza, że w okresach przejściowych mogą być przyznane odstępstwa od przepisów załączników do tego rozporządzenia. Zgodnie z sekcją 10 załącznika 2 oraz sekcją 10 załącznika 7 do tego rozporządzenia, ustanowione okresy przejściowe mogą być przedłużane w odniesieniu do niektórych cech charakterystycznych.

(3)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1667/2003 z dnia 1 września 2003 r. (2) przyznano państwom członkowskim odstępstwa na okres przejściowy w odniesieniu do statystyk dotyczących wydatków na ochronę środowiska na lata sprawozdawcze od 2001 do 2004 oraz w odniesieniu do statystyk dotyczących funduszy emerytalnych na lata sprawozdawcze od 2002 do 2004.

(4)

Niektóre państwa członkowskie zwróciły się o przyznanie odstępstw od pewnych przepisów załącznika 2 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 odnośnie do cech charakterystycznych 21 12 0 i 21 14 0 na przedłużony okres przejściowy na lata odniesienia od 2005 do 2008 w celu wdrożenia niezbędnych systemów gromadzenia danych lub dostosowania istniejących systemów, aby pod koniec okresu przejściowego przepisy rozporządzenia mogły być przestrzegane.

(5)

Kilka państw członkowskich zwróciło się o przyznanie odstępstw od pewnych przepisów załącznika 7 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 odnośnie do funduszy emerytalnych na przedłużony okres przejściowy na lata odniesienia od 2005 do 2007 w celu wdrożenia niezbędnych systemów gromadzenia danych lub dostosowania istniejących systemów, aby pod koniec okresu przejściowego przepisy rozporządzenia mogły być przestrzegane.

(6)

Udzielenie tych odstępstw wydaje się zasadne, ponieważ wnioski państw członkowskich w tej sprawie opierają się na uzasadnionej potrzebie dalszego dostosowania systemów gromadzenia danych tych państw.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przyznaje się odstępstwa w odniesieniu do cech charakterystycznych 21 12 0 i 21 14 0 określonych w sekcji 4 załącznika 2 do rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 58/97 na lata sprawozdawcze 2005–2008, zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Przyznaje się odstępstwa odnośnie do wykazu cech charakterystycznych zawartych w sekcji 4 załącznika 7 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 na lata sprawozdawcze 2005–2007, zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 14 z 17.1.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 244 z 29.9.2003, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Odstępstwa dotyczące zmiennych 21 12 0 i 21 14 0 z załącznika 2

BELGIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

Odstępstwo częściowe

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

18+3

18+3

Brakujące rodzaje działalności

NACE Rev.1.1 37

NACE Rev.1.1 37

Brakujące klasy wielkości

Brak

Brak

Inne uwagi

Brak

Brak


BUŁGARIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

Brak odstępstwa

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

Brak

Brakujące rodzaje działalności

 

Brak

Brakujące klasy wielkości

 

Brak

Inne uwagi

 

Brak


DANIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

Odstępstwo pełne

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

Brakujące rodzaje działalności

 

 

Brakujące klasy wielkości

 

 

Inne uwagi

 

 


NIEMCY

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

Odstępstwo częściowe

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

18+9 dla NACE Rev.1.1 Sekcja E

18+9 dla NACE Rev.1.1 Sekcja E

Brakujące rodzaje działalności

Brak

Brak

Brakujące klasy wielkości

Brak

Brak

Inne uwagi

Brak

Brak


GRECJA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

Odstępstwo częściowe

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

Brak

Brakujące rodzaje działalności

Brak

Brak

Brakujące klasy wielkości

Od 1 do 9 zatrudnionych

Od 1 do 9 zatrudnionych

Inne uwagi

Brak

Brak


FRANCJA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

Odstępstwo częściowe

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

Brak

Brakujące rodzaje działalności

Brak

Brak

Brakujące klasy wielkości

Od 1 do 49 zatrudnionych

z wyjątkiem:

NACE Rev.1.1 działy 15 i 16

Od 1 do 49 zatrudnionych

z wyjątkiem:

NACE Rev.1.1 działy 15 i 16

Inne uwagi

Brak

Brak


IRLANDIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

Odstępstwo pełne

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

Brakujące rodzaje działalności

 

 

Brakujące klasy wielkości

 

 

Inne uwagi

 

 

Uwaga: Zgodnie z przepisami sekcji 4 ust. 3 oraz sekcji 4 ust. 4 załącznika 2 do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97, informacje konieczne do zestawiania statystyk dotyczących cech charakterystycznych 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 nie muszą być gromadzone, jeśli w danym państwie członkowskim całkowita wielkość obrotu lub liczba osób zatrudnionych w dziale NACE REV. 1, sekcje C do E, stanowi mniej niż 1 % całkowitej wielkości w odniesieniu do Wspólnoty.


LUKSEMBURG

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

Odstępstwo pełne

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

Brakujące rodzaje działalności

 

 

Brakujące klasy wielkości

 

 

Inne uwagi

 

 

Uwaga: Zgodnie z przepisami sekcji 4 ust. 3 oraz sekcji 4 ust. 4 załącznika 2 do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97, informacje konieczne do zestawiania statystyk dotyczących cech charakterystycznych 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 nie muszą być gromadzone, jeśli w danym państwie członkowskim całkowita wielkość obrotu lub liczba osób zatrudnionych w dziale NACE REV. 1, sekcje C do E, stanowi mniej niż 1 % całkowitej wielkości w odniesieniu do Wspólnoty.


RUMUNIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

2005–2006: Odstępstwo pełne

2005–2006: Odstępstwo pełne

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

Brakujące rodzaje działalności

 

 

Brakujące klasy wielkości

 

 

Inne uwagi

 

 


SŁOWENIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

Odstępstwo częściowe

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

18+6

18+6

Brakujące rodzaje działalności

NACE Rev.1.1 41

brak

Brakujące klasy wielkości

Od 1 do 19 zatrudnionych dla wszystkich rodzajów działalności oraz wszystkie klasy wielkości dla działalności 41 wg NACE

Od 1 do 19 zatrudnionych dla wszystkich rodzajów działalności oraz od 1 do 9 zatrudnionych dla działalności 41 wg NACE

Inne uwagi

Brak

Brak


SŁOWACJA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

Odstępstwo częściowe

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

Brak

Brakujące rodzaje działalności

Brak

Brak

Brakujące klasy wielkości

Od 1 do 19 zatrudnionych

Od 1 do 19 zatrudnionych

Inne uwagi

Brak

Brak


ZAŁĄCZNIK II

Odstępstwa dotyczące załącznika 7

BELGIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

12 + 3

 

12 + 3

 

Brakujące zmienne

Dla lat 2005–2007

 

Dla 2005 r.

 

 

 

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

48 61 0

Podział geograficzny obrotów

Dla 2005 r.

 

 

 

48 00 5

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

 

 

48 00 6

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

 

 

48 00 7

Składki w mieszanym systemie emerytalnym

 

 

48 12 0

Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF)

 

 

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

 

 

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

 

 

48 70 1

Liczba członków systemów o określonym poziomie świadczeń

 

 

48 70 2

Liczba członków systemów o określonym poziomie składek

 

 

48 70 3

Liczba członków mieszanych systemów składkowych

 

 

 

Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych

 

 

11 15 0

Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi

 

 

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


BUŁGARIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Brak odstępstwa

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

Brak

 

Dla lat 2005–2006

 

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

48 61 0

Podział geograficzny obrotów

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


DANIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

 

 

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

48 00 5

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

 

 

48 00 6

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

48 61 0

Podział geograficzny obrotów

48 00 7

Składki w mieszanym systemie emerytalnym

 

 

48 03 1

Stałe wypłaty emerytur

 

 

48 03 2

Zryczałtowane wypłaty emerytur

 

 

48 03 3

Przelewy wychodzące

 

 

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

 

 

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

 

 

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

 

 

48 70 1

Liczba członków systemów o określonym poziomie świadczeń

 

 

48 70 2

Liczba członków systemów o określonym poziomie składek

 

 

48 70 3

Liczba członków mieszanych systemów składkowych

 

 

48 70 5

Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte

 

 

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


NIEMCY

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 


GRECJA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 


HISZPANIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

2005: 12 + 36

 

2005: 12 + 36

 

2006: 12 + 24

 

2006: 12 + 24

 

2007: 12 + 12

 

2007: 12 + 12

 

Brakujące zmienne

13 31 0

Koszty osobowe

Brak

 

48 07 0

Wszystkie podatki

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

16 11 0

Liczba zatrudnionych osób

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


FRANCJA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 


IRLANDIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg klasy wielkości

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

11 11 8

Liczba przedsiębiorstw w podziale według wielkości inwestycji

12 11 0

Obrót

48 00 1

Należności z tytułu składek emerytalnych od członków

11 11 9

Liczba przedsiębiorstw w podziale według klasy wielkości członków

48 00 2

Należności z tytułu składek emerytalnych od pracodawców

48 00 3

Przelewy wpływające

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg waluty

48 00 4

Pozostałe składki emerytalne

 

48 00 5

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

48 64 0

Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro

48 00 6

Składki emerytalne w systemie o określonym poziomie składek

48 01 0

Dochód z inwestycji (PF)

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

48 01 1

Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału

 

48 02 1

Należności z tytułu ubezpieczenia

48 61 0

Podział geograficzny obrotów

48 02 2

Pozostałe dochody (PF)

48 03 3

Przelewy wychodzące

12 12 0

Wartość produkcji

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

48 03 0

Wydatki na emerytury łącznie

48 03 1

Stałe wypłaty emerytur

48 03 2

Zryczałtowane wypłaty emerytur

48 04 0

Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach)

48 05 0

Należne składki ubezpieczenia

48 06 0

Wydatki operacyjne łącznie

13 11 0

Zakupy towarów i usług łącznie

13 31 0

Koszty osobowe

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

48 07 0

Wszystkie podatki

48 11 0

Grunty i budynki (PF)

48 12 0

Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF)

48 13 0

Akcje i inne papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

48 14 0

Jednostki w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe

48 15 0

Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie

48 16 0

Udział w konsorcjach inwestycyjnych (PF)

48 17 0

Pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami

48 18 0

Pozostałe inwestycje

48 10 0

Inwestycje funduszy emerytalnych łącznie

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

48 10 4

Inwestycje według wartości rynkowej łącznie

48 13 1

Akcje w obrocie na rynku regulowanym

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

48 13 3

Akcje w obrocie niepublicznym

48 13 4

Pozostałe papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

48 20 0

Inne aktywa

48 30 0

Kapitał i rezerwy

48 40 0

Rezerwy techniczne na udziale własnym (PF)

48 50 0

Pozostałe zobowiązania.

16 11 0

Liczba zatrudnionych osób

48 70 4

Liczba członków aktywnych

48 70 5

Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte

48 70 6

Liczba emerytów

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


WŁOCHY

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

 

 

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg waluty

48 00 3

Przelewy wpływające

 

 

48 01 0

Dochód z inwestycji (PF)

48 64 0

Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro

48 01 1

Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

48 02 1

Należności z tytułu ubezpieczenia

48 61 0

Podział geograficzny obrotów

48 02 2

Pozostałe dochody (PF)

 

 

12 12 0

Wartość produkcji

 

 

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

 

 

48 03 3

Przelewy wychodzące

 

 

48 04 0

Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach)

 

 

48 05 0

Należne składki ubezpieczenia

 

 

48 06 0

Wydatki operacyjne łącznie

 

 

13 11 0

Zakupy towarów i usług łącznie

 

 

13 31 0

Koszty osobowe

 

 

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

 

 

48 07 0

Wszystkie podatki

 

 

48 16 0

Udział w konsorcjach inwestycyjnych (PF)

 

 

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

 

 

48 10 4

Inwestycje według wartości rynkowej łącznie

 

 

48 13 1

Akcje w obrocie na rynku regulowanym

 

 

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

 

 

48 13 3

Akcje w obrocie niepublicznym

 

 

48 13 4

Pozostałe papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

 

 

16 11 0

Liczba zatrudnionych osób

 

 

48 70 5

Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte

 

 

48 12 0

Lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziały kapitałowe (PF)

 

 

48 17 0

Pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami

 

 

48 30 0

Kapitał i rezerwy

 

 

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


CYPR

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 


ŁOTWA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Brak odstępstwa

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

Na lata 2005–2007:

 

Brak

 

48 17 0

Pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami

Na rok 2005

 

48 00 5

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

48 00 7

Składki w mieszanym systemie emerytalnym

48 04 0

Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach)

48 07 0

Wszystkie podatki

48 40 0

Rezerwy techniczne na udziale własnym (PF)

48 70 1

Liczba systemów o określonym poziomie świadczeń

48 70 3

Liczba członków mieszanych systemów składkowych

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


LUKSEMBURG

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 


WĘGRY

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg waluty

48 02 1

Należności z tytułu ubezpieczenia

48 64 0

Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro

48 05 0

Należne składki ubezpieczenia

48 61 0

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

 

 

 

Podział geograficzny obrotów

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


MALTA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 


NIDERLANDY

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Brak odstępstwa

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

Brak

 

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


AUSTRIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Brak odstępstwa

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

Na lata 2005 i 2006

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

Brak

 

48 00 5

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

48 00 6

Składki emerytalne w systemie o określonym poziomie składek

48 12 0

Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF)

48 13 1

Akcje w obrocie na rynku regulowanym

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

48 13 3

Akcje w obrocie niepublicznym

48 13 4

Pozostałe papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

48 70 1

Liczba członków systemów o określonym poziomie świadczeń

48 70 2

Liczba członków w systemach o określonym poziomie składek

48 70 5

Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte

Dla lat 2005–2007

Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych

11 15 0

Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


POLSKA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Brak odstępstwa

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

Brak

 

48 02 1

Należności z tytułu ubezpieczenia

12 12 0

Wartość produkcji

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

48 03 1

Stałe wypłaty emerytur

48 03 2

Zryczałtowane wypłaty emerytur

48 04 0

Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach)

48 05 0

Należne składki ubezpieczenia

13 11 0

Zakupy towarów i usług łącznie

13 31 0

Koszty osobowe

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

48 07 0

Wszystkie podatki

48 40 0

Rezerwy techniczne na udziale własnym (PF)

48 70 6

Liczba emerytów

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


PORTUGALIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Brak odstępstwa

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

Brak

 

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

 

Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych

11 15 0

Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


RUMUNIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 


SŁOWENIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Brak odstępstwa

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

 

 

48 00 1

Należności z tytułu składek emerytalnych od członków

48 00 2

Należności z tytułu składek emerytalnych od pracodawców

48 00 3

Przelewy wpływające

48 00 4

Pozostałe składki emerytalne

48 00 5

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

48 00 7

Składki w mieszanym systemie emerytalnym

48 03 1

Stałe wypłaty emerytur

48 03 2

Zryczałtowane wypłaty emerytur

48 03 3

Przelewy wychodzące

48 07 0

Wszystkie podatki

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

48 70 4

Liczba członków aktywnych

48 70 5

Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte

48 70 6

Liczba emerytów

 

Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych

11 15 0

Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


SŁOWACJA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

12 + 6

 

12 + 6

 

Brakujące zmienne

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg klasy wielkości

48 01 1

Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału

11 11 8

Liczba przedsiębiorstw w podziale według wielkości inwestycji

48 11 0

Grunty i budynki (PF)

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg waluty

48 12 0

Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF)

48 64 0

Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro

48 13 0

Akcje i inne papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

 

 

48 14 0

Jednostki w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe

 

 

48 15 0

Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie

 

 

48 16 0

Udział w konsorcjach inwestycyjnych (PF)

 

 

48 17 0

Pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami

 

 

48 18 0

Pozostałe inwestycje

 

 

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

 

 

48 13 1

Akcje w obrocie na rynku regulowanym

 

 

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

 

 

48 13 3

Akcje w obrocie niepublicznym

 

 

48 13 4

Pozostałe papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

 

 

 

Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych

 

 

11 15 0

Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi

 

 

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


SZWECJA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 


ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

12 + 3

 

12 + 3

 

Brakujące zmienne

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg klasy wielkości

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

11 11 8

Liczba przedsiębiorstw w podziale według wielkości inwestycji

48 00 5

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

11 11 9

Liczba przedsiębiorstw w podziale według klasy wielkości członków

48 00 6

Składki emerytalne w systemie o określonym poziomie składek

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg waluty

48 00 7

Składki w mieszanym systemie emerytalnym

48 64 0

Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro

48 01 0

Przychód z inwestycji (PF)

48 61 0

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

48 01 1

Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału

 

Podział geograficzny obrotów

48 02 1

Należności z tytułu ubezpieczenia

 

 

12 12 0

Wartość produkcji

 

 

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

 

 

48 04 0

Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach)

 

 

48 05 0

Należne składki ubezpieczenia

 

 

13 11 0

Zakupy towarów i usług łącznie

 

 

13 31 0

Koszty osobowe

 

 

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

 

 

13 33 0

Koszty zabezpieczenia społecznego

 

 

48 12 0

Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF)

 

 

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

 

 

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

 

 

48 30 0

Kapitał i rezerwy

 

 

16 11 0

Liczba zatrudnionych osób

 

 

48 70 0

Liczba członków

 

 

48 70 1

Liczba członków systemów o określonym poziomie świadczeń

 

 

48 70 2

Liczba członków systemów o określonym poziomie składek

 

 

48 70 3

Liczba członków mieszanych systemów składkowych

 

 

48 70 4

Liczba członków aktywnych

 

 

48 70 5

Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte

 

 

48 70 6

Liczba emerytów

 

 

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


15.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/26


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 964/2007

z dnia 14 sierpnia 2007 r.

ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (1), w szczególności jego art. 12 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 13 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2002 (3) ustanawia szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych na lata gospodarcze od 2002/03 do 2008/09. Od momentu wejścia w życie tego rozporządzenia zostały przyjęte lub zmienione horyzontalne i sektorowe rozporządzenia wykonawcze, tzn. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (5) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (6), które powinny zostać uwzględnione przy stosowaniu przedmiotowego kontyngentu.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 określa w szczególności zasady dotyczące wniosków o pozwolenie na przywóz, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń. Rozporządzenie to stosuje się bez uszczerbku dla warunków uzupełniających lub odstępstw ustanowionych w rozporządzeniach sektorowych. Należy zatem w celu jasności dostosować zasady zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z krajów najmniej rozwiniętych, przez przyjęcie nowego rozporządzenia i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1401/2002.

(3)

Artykuł 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 980/2005 stanowi, że do czasu całkowitego zawieszenia ceł przewidzianych Wspólną Taryfą Celną, to jest do dnia 1 września 2009 r., należy otwierać ogólny bezcłowy kontyngent taryfowy na każdy rok gospodarczy na produkty klasyfikowane do kodu CN 1006 pochodzące z krajów, które zgodnie z załącznikiem I do tego rozporządzenia korzystają ze szczególnych uzgodnień dla krajów najmniej rozwiniętych. Przedmiotowy kontyngent taryfowy oblicza się na podstawie ilości 2 895 ton na rok gospodarczy 2002/2003, wyrażonych w ekwiwalencie ryżu łuskanego dla produktów objętych kodem CN 1006, powiększonej o 15 % w każdym następnym roku gospodarczym. Ilości na kolejne lata gospodarcze należy określać na tych podstawach.

(4)

W trosce o racjonalne zarządzanie wspomnianymi kontyngentami należy pozwolić podmiotom gospodarczym na składnie wniosków w ciągu pierwszych siedmiu dni roku gospodarczego rozpoczynającego się w dniu 1 września oraz – w przypadku gdy kontyngent nie został wyczerpany – przewidzieć możliwość składania nowych wniosków w ciągu pierwszych siedmiu dni lutego. Z tego samego powodu należy ustanowić w niniejszym rozporządzeniu szczegółowe zasady mające zastosowanie do sporządzania wniosków o pozwolenie, ich wydawania, okresu ich ważności i przekazywania informacji Komisji oraz odpowiednie środki administracyjne w celu zapewnienia, iż nie została przekroczona wielkość ustalonego kontyngentu. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego. Podobnie w celu poprawy kontroli nad tym kontyngentem należy ustalić wysokość zabezpieczenia na poziomie dostosowanym do ponoszonego ryzyka.

(5)

Przepisy dotyczące dowodów pochodzenia określone w art. 67–97 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (7) ustanawiają definicję pojęcia produktów pochodzących, stosowaną do celów ogólnych preferencji taryfowych. Przepisy te należy wprowadzić w życie.

(6)

Przepisy te powinny mieć zastosowanie od początku następnego roku gospodarczego, czyli od dnia 1 września 2007 r.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Roczne przywozowe kontyngenty taryfowe o zerowej stawce celnej, o których mowa w art. 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 980/2005, otwiera się pierwszego dnia każdego roku gospodarczego dla produktów objętych kodem CN 1006, wyrażonych w ekwiwalencie ryżu łuskanego, przy spełnieniu następujących warunków:

a)

numer porządkowy 09.4177 i ilość 5 821 ton na rok gospodarczy 2007/2008;

b)

numer porządkowy 09.4178 i ilość 6 694 ton na rok gospodarczy 2008/2009.

Kontyngenty, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie na przywozy z krajów, które zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 980/2005 korzystają ze szczególnych uzgodnień dla krajów najmniej rozwiniętych.

2.   Kurs przeliczeniowy między ryżem łuskanym a ryżem niełuskanym, ryżem półbielonym lub całkowicie bielonym jest to kurs określony w art. 1 rozporządzenia Komisji nr 467/67/EWG (8), oprócz ryżu łamanego, w przypadku którego wnioskowane ilości uwzględnia się na podstawie ich rzeczywistej wagi.

3.   Rozporządzenie (WE) nr 1291/2000, rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 i rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

Artykuł 2

1.   Wniosek o pozwolenie na przywóz i pozwolenie na przywóz zawierają następujące wpisy:

a)

w sekcji 8, kraj pochodzenia oraz zapis „tak” zaznacza się krzyżykiem;

b)

w sekcji 20, numer porządkowy kontyngentu i zapis „Rozporządzenie (WE) nr 964/2007”.

2.   W każdym wniosku o pozwolenie podaje się ilość w pełnych kilogramach.

3.   W drodze odstępstwa od art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003, kwota gwarancji w przypadku pozwoleń na przywóz wynosi 46 EUR na tonę.

4.   Wnioski o pozwolenie składa się do właściwego organu państwa członkowskiego, którego to dotyczy, w ciągu pierwszych siedmiu dni danego roku gospodarczego i – w zależności od przypadku – w dodatkowym okresie przewidzianym w ust. 7, w ciągu pierwszych siedmiu dni lutego tego samego roku gospodarczego.

5.   Współczynnik przydziału, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, określany jest przez Komisję w ciągu dziesięciu dni roboczych od ostatniego dnia okresu przewidzianego na powiadomienie, o którym mowa w art. 4 lit. a) niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli w wyniku zastosowania przepisów akapitu pierwszego ilość, na którą musi być wydane pozwolenie, jest mniejsza niż 20 ton, podczas gdy wniosek dotyczył większej ilości, wniosek o pozwolenie może być przez podmiot gospodarczy wycofany w terminie dwóch dni roboczych od daty wejścia w życie rozporządzenia ustalającego współczynnik przydziału.

6.   Pozwolenie na przywóz wydawane jest dwudziestego dnia roboczego następującego po ostatnim dniu składania wniosków.

7.   Jeżeli pozwolenia na przywóz wydane zgodnie z ust. 6 w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni roku gospodarczego nie wyczerpały danego kontyngentu, pozostałe ilości mogą zostać rozdzielone w ciągu dodatkowego okresu rozpoczynającego się w lutym danego roku gospodarczego. W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o otwarciu takiego dodatkowego okresu Komisja ustala i publikuje dostępne ilości przed dniem 1 listopada danego roku kontyngentowego.

8.   W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 pozwolenie na przywóz jest ważne od daty jego wydania w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 do końca szóstego miesiąca następującego po tej dacie.

Artykuł 3

1.   Dopuszczenie do swobodnego obrotu w ramach kontyngentów, o których mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, podlega obowiązkowi okazania formularza A świadectwa pochodzenia, wydanego zgodnie z art. 67–97 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

2.   Formularz A świadectwa pochodzenia zawiera w polu 4:

a)

zapis „Rozporządzenie (WE) nr 964/2007”;

b)

datę załadunku ryżu w uprzywilejowanym kraju wywozu i rok gospodarczy w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, do którego odnosi się dana dostawa;

c)

ośmiocyfrowy kod CN.

Artykuł 4

Państwa członkowskie drogą elektroniczną przekazują Komisji:

a)

najpóźniej w drugim dniu roboczym następującym po ostatnim dniu składania wniosków o pozwolenie, najpóźniej o godz. 18 czasu obowiązującego w Brukseli, informacje dotyczące wniosków o pozwolenie na przywóz, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, z podziałem na ośmiocyfrowe kody CN i na kraj pochodzenia całkowitych ilości (produktu w jednostkach wagi) objętych tymi wnioskami;

b)

najpóźniej drugiego dnia roboczego po wydaniu pozwoleń na przywóz, informacje dotyczące wydanych wniosków, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, z podziałem na ośmiocyfrowe kody CN i kraj pochodzenia całkowitych ilości (produktu w jednostkach wagi), na które zostały wydane pozwolenia na przywóz, oraz ilości objętych wnioskami o pozwolenie wycofanymi zgodnie z art. 2 ust. 5 akapit drugi;

c)

najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca, całkowite ilości (produktu w jednostkach wagi) faktycznie wprowadzone do swobodnego obrotu w ramach tego kontyngentu w przedostatnim miesiącu, z podziałem na ośmiocyfrowe kody CN. Jeżeli wprowadzenie do swobodnego obrotu nie miało miejsca w jednym z tych dwóch miesięcy, należy przesłać informację „nie dotyczy”. Niemniej jednak informacji takiej nie wymaga się już w trzecim miesiącu następującym po upływie ważności pozwoleń.

Artykuł 5

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1401/2002.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 września 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 30.6.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 606/2007 (Dz.U. L 141 z 2.6.2007, str. 4).

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 1).

(3)  Dz.U. L 203 z 1.8.2002, str. 42.

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

(5)  Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1996/2006 (Dz.U. L 398 z 30.12.2006, str. 1).

(6)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(7)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, str. 6).

(8)  Dz.U. 204 z 24.8.1967, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2325/88 (Dz.U. L 202 z 27.7.1988, str. 41).


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

15.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/29


DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorantraniliprolu, heptamaloksyglukanu, spirotetramatu i nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3669)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/560/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje ustalenie wspólnotowego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do wykorzystania w środkach ochrony roślin.

(2)

Dokumentacja dotycząca substancji czynnej chlorantraniliprolu została przedłożona władzom Irlandii przez przedsiębiorstwo DuPont International Operations Sarl w dniu 2 lutego 2007 r. wraz z wnioskiem o jej włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca heptamaloksyglukanu została przedłożona władzom Francji przez przedsiębiorstwo ELICITYL w dniu 9 maja 2006 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca spirotetramatu została przedłożona władzom Austrii przez przedsiębiorstwo Bayer CropScience AG w dniu 9 października 2006 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera została przedłożona władzom Estonii przez przedsiębiorstwo Andermatt Biocontrol GmbH w dniu 7 sierpnia 2006 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Władze Irlandii, Francji, Austrii i Estonii poinformowały Komisję, że po wstępnym badaniu można uznać, że dokumentacje dotyczące tych substancji czynnych spełniają wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedłożone dokumentacje spełniają również wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacje zostały następnie przekazane przez wnioskodawcę Komisji i pozostałym państwom członkowskim oraz Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(4)

Niniejsza decyzja powinna stanowić formalne potwierdzenie, na poziomie Wspólnoty, że powyższe dokumentacje uznano za zasadniczo spełniające wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II i, dla przynajmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną, wymogi określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG.

(5)

Niniejsza decyzja nie narusza prawa Komisji do występowania do wnioskodawcy o przedłożenie uzupełniających danych lub informacji wyjaśniających pewne pozycje zawarte w dokumentacji.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla art. 6 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacje dotyczące substancji czynnych, o których mowa w załączniku do niniejszej decyzji, przedłożone Komisji i państwom członkowskim celem włączenia tych substancji do załącznika I do tej dyrektywy, zasadniczo spełniają wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do tej dyrektywy

Dokumentacje te spełniają także wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do tej dyrektywy w odniesieniu do środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną, biorąc pod uwagę proponowane zastosowania.

Artykuł 2

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy kontynuuje proces szczegółowego badania dokumentacji, o których mowa w art. 1 i, w możliwie najkrótszym terminie, a najpóźniej w terminie jednego roku od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przekazuje Komisji Europejskiej wnioski z tego badania z zaleceniem włączenia bądź niewłączenia substancji czynnych, o których mowa w art. 1, do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG wraz z wszelkimi odnośnymi warunkami.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/31/WE (Dz.U. L 140, 1.6.2007, str. 44).


ZAŁĄCZNIK

SUBSTANCJA CZYNNA OBJĘTA NINIEJSZĄ DECYZJĄ

Nazwa zwyczajowa, nr identyfikacyjny CIPAC

Wnioskodawca

Data złożenia wniosku

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Chlorantraniliprol

nr CIPAC: 794

DuPont International Operations Sarl

2 lutego 2007 r.

IE

Heptamaloksyglukan

nr CIPAC: Nie dotyczy

ELICITYL

9 maja 2006 r.

FR

Spirotetramat

nr CIPAC: 795

Bayer CropScience AG

9 października 2006 r.

AT

nukleopolihedrowirus Helicoverpa armigera

nr CIPAC: Nie dotyczy

Andermatt Biocontrol GmbH

7 sierpnia 2006 r.

EE


15.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/32


DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją 2006/875/WE, w odniesieniu do brucelozy bawołów w Casercie, w regionie Kampania

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3692)

(2007/561/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 90/424/EWG przewiduje możliwość finansowego wkładu Wspólnoty na rzecz narodowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierzęcych i odzwierzęcych wymienionych w załączniku do tej decyzji, łącznie z brucelozą bydła.

(2)

Decyzja Komisji 2006/875/WE z dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym, przedstawione przez państwa członkowskie na rok 2007 (2), zatwierdziła program zwalczania brucelozy bydła przedłożony przez Włochy na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

(3)

W Kampanii, a zwłaszcza w prowincji Caserta, panuje niepokojąca sytuacja w odniesieniu do brucelozy bawołów, co przedstawiły Włochy na spotkaniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniach 5 i 6 marca 2007 r.

(4)

W związku z powyższym Włochy przedłożyły Komisji specjalny plan kontroli dotyczący zwalczania brucelozy bawołów w Casercie, który zawiera w szczególności określone wzmocnione środki w odniesieniu do identyfikacji i szczepienia zwierząt.

(5)

Środki przedstawione przez Włochy są zgodne z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie weterynarii, a w szczególności ze wspólnotowymi kryteriami w zakresie zwalczania brucelozy bydła.

(6)

Należy zatem zatwierdzić specjalny plan kontroli dotyczący zwalczania brucelozy bawołów w Casercie jako część programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się specjalny plan kontroli dotyczący zwalczania brucelozy bawołów w Casercie, przedłożony przez Włochy dnia 7 czerwca 2007 r. na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Niniejszy specjalny plan kontroli włącza się do programu zwalczania brucelozy bydła w tym państwie członkowskim, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji 2006/875/WE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 337 z 5.12.2006, str. 46. Decyzja zmieniona decyzją 2007/22/WE (Dz.U. L 7 z 12.1.2007, str. 46).