ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 195

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
27 lipca 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności ( 1 )

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

10

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 996/97

11

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

12

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

15

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

19

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

22

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

24

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2007 r.

25

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2007/48/WE z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych ( 1 )

29

 

*

Dyrektywa Komisji 2007/49/WE z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków warzyw ( 1 )

33

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2007/529/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 21/06 (ex N 635/05), której Republika Słowacka zamierza udzielić przedsiębiorstwu Slovenské lodenice Komárno (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1182)  ( 1 )

36

 

 

2007/530/Euratom

 

*

Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2007 r. dotycząca powołania Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami ( 1 )

44

 

 

2007/531/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2007 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2008–2010 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3547)

47

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 882/2007

z dnia 26 lipca 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 756/2007 (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, str. 41).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 26 lipca 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

TR

90,5

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

95,7

ZZ

95,7

0709 90 70

TR

87,9

ZZ

87,9

0805 50 10

AR

46,8

UY

64,6

ZA

61,3

ZZ

57,6

0806 10 10

BR

161,0

EG

143,6

MA

207,0

TR

180,9

ZZ

173,1

0808 10 80

AR

83,0

BR

98,6

CL

80,8

CN

78,6

NZ

101,8

US

111,8

UY

36,3

ZA

102,1

ZZ

86,6

0808 20 50

AR

71,8

CL

77,7

NZ

80,2

TR

139,7

ZA

98,7

ZZ

93,6

0809 10 00

TR

167,2

ZZ

167,2

0809 20 95

CA

324,1

TR

286,0

US

288,0

ZZ

299,4

0809 30 10, 0809 30 90

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

73,8

ZZ

73,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 883/2007

z dnia 26 lipca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 735/2007, ograniczono ilość kukurydzy, która może być nabywana przez agencje interwencyjne w całej Wspólnocie, do ogólnej ilości 1 500 000 ton w roku gospodarczym 2007/2008, 700 000 ton w roku gospodarczym 2008/2009 i 0 ton, począwszy od roku gospodarczego 2009/2010.

(2)

W celu zapewnienia zadowalającego zarządzania systemem interwencyjnego skupu kukurydzy i umożliwienia podmiotom gospodarczym we wszystkich państwach członkowskich dostępu na równoważnych warunkach do systemu interwencyjnego, w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 824/2000 (2) należy przewidzieć specjalne szczegółowe zasady przydziału ilości kukurydzy kwalifikujące się do skupu interwencyjnego. W tym celu należy wprowadzić mechanizm przydziału wymienionych ilości, obejmujący okresy roku gospodarczego, w trakcie których wszystkie podmioty gospodarcze mają prawo składania ofert, na podstawie którego można wyznaczyć podmiotom wystarczające terminy do składania ofert, oraz umożliwiający ustalenie jednolitego współczynnika przydziału dla wszystkich oferentów, jeśli zaoferowane ilości przekraczają dostępne ilości. Z tego tytułu należy przewidzieć dwuetapowe badanie ofert i określić terminy składania ofert dotyczących kukurydzy, jak również terminy dostaw i związanych z nimi przejęć.

(3)

Biorąc pod uwagę okresy skupu interwencyjnego, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, oraz w celu zapewnienia równoważnego traktowania podmiotów gospodarczych pierwszy etap składania ofert dotyczących kukurydzy należy przewidzieć na okres od dnia 1 sierpnia w przypadku Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch, od dnia 1 grudnia w przypadku Szwecji i od dnia 1 listopada w przypadku pozostałych państw członkowskich, do dnia 31 grudnia dla wszystkich państw członkowskich. Pod koniec tego pierwszego etapu Komisja będzie musiała ustalić współczynnik przydziału w odniesieniu do dopuszczalnych ofert złożonych w tym pierwszym etapie i do zakończenia interwencji w odniesieniu do pozostałej części roku gospodarczego, jeżeli ilości wskazane w ofertach przekraczają ilości określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003. W celu uniknięcia kosztów administracyjnych i finansowych ponoszonych przez podmioty gospodarcze i agencje interwencyjne, związanych w szczególności z wnoszeniem zabezpieczeń, które mogłyby okazać się zbędne w przypadku braku ilości do przydzielenia, należy przewidzieć okres przerwy w składaniu ofert między dniem 1 stycznia a datą ogłoszenia w drodze publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ilości pozostającej do dyspozycji do skupu interwencyjnego w drugim etapie.

(4)

Biorąc pod uwagę czas potrzebny na ustalenie, tam gdzie jest to konieczne, współczynnika przydziału związanego z etapem pierwszym, drugi etap składania ofert powinien rozpocząć się następnego dnia po ogłoszeniu w drodze publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ilości pozostającej do dyspozycji do skupu interwencyjnego, będącym również pierwszym dniem składania ofert przez państwa członkowskie. W etapie drugim przyjmowanie ofert powinno odbywać się raz w tygodniu, począwszy od pierwszego piątku po ogłoszeniu w drodze publikacji omawianej ilości, na podstawie ofert przedstawionych przez podmioty gospodarcze najpóźniej do piątku, godzina 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). Najpóźniej do środy każdego tygodnia Komisja powinna umieścić na swojej stronie internetowej informacje dla podmiotów gospodarczych, dotyczące ilości pozostającej do dyspozycji do skupu interwencyjnego. W przypadkach gdy przekroczona zostanie ilość określona w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 Komisja powinna ustalić oraz ogłosić w drodze publikacji współczynniki przydziału oraz zakończyć interwencję w odniesieniu do pozostałej części roku gospodarczego. Biorąc pod uwagę okresy skupu interwencyjnego, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, koniec drugiego etapu składania ofert należy przewidzieć na dzień 30 kwietnia w przypadku Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch, na dzień 30 czerwca w przypadku Szwecji i na dzień 31 maja w przypadku pozostałych państw członkowskich.

(5)

W celu umożliwienia skutecznego zarządzania mechanizmem przydziału należy postanowić, że oferty dotyczące kukurydzy nie mogą być zmieniane ani wycofywane. Ponadto, aby zapewnić, że oferty są wiarygodne, konieczne jest uwarunkowanie ich od wniesienia zabezpieczenia, jak również określenie sposobów zwolnienia tego zabezpieczenia i kontroli wiarygodności ofert. Prowadzenie takiej kontroli powinno odbywać się zgodnie z warunkami dotyczącymi kontroli, które mają zastosowanie w przypadku składowania w magazynach państwowych na mocy rozporządzenia Komisji nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (3). Pomiędzy początkiem składania ofert w pierwszym etapie a dniem 31 grudnia może upłynąć kilka miesięcy. W celu uniknięcia nakładania nadmiernego ciężaru finansowego na podmioty gospodarcze przy składaniu ofert w pierwszym etapie, należy dokładnie określić, że związane z nimi zabezpieczenie pieniężne będzie wymagane w momencie składania oferty, ale będzie obowiązywać dopiero od dnia następującego po końcowej dacie składania ofert.

(6)

Artykuł 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 824/2000 stanowi, że przejęcie zbóż może nastąpić w magazynie, w którym się one znajdują w momencie składania oferty. W celu polepszenia jakości składowania oraz zagwarantowania jej od momentu złożenia ofert magazyny, w których składowane jest zboże w momencie składania oferty, powinny gwarantować jak najlepsze warunki przechowywania, w szczególności przez długi okres, jak w przypadku kukurydzy. Z tego względu konieczne jest ograniczenie możliwości przejmowania zbóż w magazynie oferenta i zezwalanie na przejmowanie tego rodzaju jedynie w przypadkach, gdy zboże znajduje się w magazynach w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 884/2006. W takim przypadku oferent zobowiązuje się do stosowania w kontaktach z podmiotem składującym od momentu złożenia oferty, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, tych samych zasad magazynowania i kontroli jak zasady stosowane na mocy rozporządzenia (WE) nr 884/2006.

(7)

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 824/2000 określa, że cena należna oferentowi jest ceną interwencyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ważną w dniu określonym jako pierwszy dzień dostawy, po powiadomieniu o przyjęciu oferty dla towarów dostarczonych do składu, przed rozładunkiem; cena podlega korekcie w zależności od obniżek i redukcji określonych w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 824/2000. Uwzględniając nowy system zarządzania skupem interwencyjnym kukurydzy, wprowadzony niniejszym rozporządzeniem, zwłaszcza okoliczność, iż oferty dotyczące kukurydzy nie mogą być wycofywane ani zmieniane, należy odstąpić od tej zasady w przypadku ofert dotyczących kukurydzy, jeżeli cena interwencyjna z miesiąca złożenia oferty jest wyższa od ceny interwencyjnej z miesiąca, w którym następuje dostawa.

(8)

Artykuł 11a lit. a) rozporządzenia (WE) nr 824/2000 ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż określa treść informacji, jakie państwa członkowskie muszą przedstawiać Komisji celem umożliwienia sporządzenia cotygodniowego sprawozdania statystycznego dotyczącego zmian zapasów interwencyjnych zboża. Uwzględniając nowy system skupu interwencyjnego kukurydzy, wprowadzony niniejszym rozporządzeniem, należy dostosować te przepisy, w szczególności w odniesieniu do sposobów zgłaszania Komisji ofert przez agencje interwencyjne.

(9)

W celu skutecznego zarządzania systemem wymiana informacji wymaganych przez Komisję powinna odbywać się na podstawie wzorów udostępnianych przez Komisję państwom członkowskim, obejmujących informacje konieczne do zarządzania skupem interwencyjnym; wzory te stosuje się od momentu poinformowania o tym Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż, a następnie, w stosownych przypadkach, przystosowania i uaktualnienia ich przez Komisję na tych samych warunkach.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 824/2000.

(11)

Ponieważ okres skupu interwencyjnego w Grecji, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech rozpoczyna się dnia 1 sierpnia, środki określone w niniejszym rozporządzeniu powinny obowiązywać od tego dnia.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 824/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Artykuł 3a

1.   Nie naruszając przepisów art. 4 niniejszego rozporządzenia, ilości kukurydzy kwalifikujące się do skupu interwencyjnego, zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, w latach gospodarczych 2007/2008 i 2008/2009 są przyznawane w dwóch etapach, zwanych »etapem pierwszym« i »etapem drugim«, na warunkach i w sposób określony w ust. 2–5 niniejszego artykułu.

Etap pierwszy rozpoczyna się dnia 1 sierpnia w przypadku Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch, dnia 1 grudnia w przypadku Szwecji i dnia 1 listopada w przypadku pozostałych państw członkowskich i kończy się dnia 31 grudnia, który jest ostatnim dniem składania ofert dla wszystkich państw członkowskich na tym etapie.

Etap drugi rozpoczyna się w dniu następującym po ogłoszeniu w drodze publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o którym mowa w ust. 2 akapit drugi, ilości pozostającej do dyspozycji do skupu interwencyjnego na tym etapie. Dzień ten jest pierwszym dniem składania ofert we wszystkich państwach członkowskich, a etap ten kończy się najpóźniej dnia 30 kwietnia w przypadku Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch, 30 czerwca w przypadku Szwecji i 31 maja w przypadku pozostałych państw członkowskich.

2.   Po zakończeniu etapu pierwszego Komisja sporządza zestawienie wszystkich dopuszczalnych ofert dotyczących kukurydzy, złożonych przez podmioty gospodarcze agencjom interwencyjnym państw członkowskich do dnia 31 grudnia do godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli na podstawie powiadomień dokonywanych cotygodniowo przez państwa członkowskie, zgodnie z art. 11a ust. 1 lit. a) ppkt i).

Jeśli całkowita ilość ofert przekracza ilości maksymalne ustalone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, najpóźniej do dnia 25 stycznia Komisja ustala i ogłasza w drodze publikacji współczynnik przydziału ilości z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. W przypadku nieprzekroczenia dostępnej ilości, współczynnik ten jest równy 1, a Komisja ogłasza w drodze publikacji pozostałą ilość, która pozostaje do dyspozycji do skupu interwencyjnego na etapie drugim.

Najpóźniej dnia 31 stycznia agencja interwencyjna państwa członkowskiego zawiadamia oferenta o przyjęciu jego oferty w ilości równej ilości oferowanej pomnożonej przez współczynnik przydziału.

3.   Począwszy od pierwszej środy lutego, Komisja co tydzień sporządza zestawienie wszystkich dopuszczalnych ofert dotyczących kukurydzy, złożonych przez podmioty gospodarcze agencjom interwencyjnym najpóźniej w piątek kolejnego tygodnia o godzinie 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), na podstawie powiadomień dokonanych przez państwa członkowskie, zgodnie z art. 11a ust. 1 lit. a) ppkt i).

W przypadku przekroczenia ilości pozostającej do dyspozycji do skupu interwencyjnego Komisja określa i ogłasza w drodze publikacji, najpóźniej czwartego dnia roboczego następującego po końcowej dacie składania ofert, współczynnik przydziału ilości z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. W przypadku nieprzekroczenia ilości współczynnik przydziału wynosi 1, oferowane ilości uważa się za przyjęte, a Komisja najpóźniej do każdej środy umieszcza na swojej stronie internetowej http://ec.europa.eu/agriculture/markets/crops/index_fr.htm informacje dla podmiotów gospodarczych, dotyczące ilości, jaką w danym tygodniu można przeznaczyć do skupu interwencyjnego.

Najpóźniej dziewiątego dnia roboczego następującego po końcowej dacie składnia ofert agencja interwencyjna państwa członkowskiego zawiadamia oferenta o przyjęciu jego oferty do wysokości równej ilości zaoferowanej pomnożonej przez współczynnik przydziału.

4.   Właściwy organ interwencyjny księguje oferty, o których mowa w ust. 2 i 3, w dniu ich otrzymania.

Oferty raz przedstawione nie mogą być ani zmienione, ani wycofane.

5.   Do ofert dołącza się dowód, iż oferent wniósł zabezpieczenie w wysokości 15 EUR za tonę. Zostaje ono wniesione w momencie złożenia oferty, ale może też, jeśli zostało wniesione w pierwszym etapie w formie gwarancji bankowej, obowiązywać dopiero od dnia następującego po końcowej dacie składania ofert, o której mowa w ust. 2.

6.   Zabezpieczenie obejmuje ilości zadeklarowane przez oferenta zgodnie z ust. 2 lub 3.

Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, zabezpieczenie w całości przepada na rzecz budżetu wspólnotowego w następujących przypadkach:

a)

ilości obecne w magazynie, od momentu złożenia oferty do momentu przejęcia kukurydzy, są mniejsze od ilości zadeklarowanych przez oferenta zgodnie z art. 4 ust. 1 (z tolerancją 5 %);

b)

oferent nie dostarcza przyznanych ilości w celu przejęcia przez agencję interwencyjną zgodnie z art. 2 i 5.

W celu stosowania przepisów niniejszego ustępu akapit drugi lit. a) agencje interwencyjne przeprowadzają kontrole ilości znajdujących się w magazynach, stosując, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, zasady określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 884/2006 (4) w odniesieniu do kontroli rzeczywistej ilości produktów składowanych w magazynach państwowych, w szczególności określonych w pkt B.III załącznika I do powyższego rozporządzenia. Kontrole są przeprowadzane w przypadku co najmniej 5 % ofert i 5 % ilości oferowanych na podstawie analizy ryzyka. Te minimalne wartości odnoszące się do kontroli mają zastosowanie jedynie na pierwszym etapie.

Zabezpieczenie jest zwolnione w całości:

a)

w odniesieniu do nieprzydzielonych ilości oferowanych;

b)

w odniesieniu do ilości przydzielonych z chwilą rzeczywistego przejęcia 95 % danej ilości przez agencję interwencyjną.

2)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

centrum interwencyjne, dla którego sporządzono ofertę oraz w przypadkach obowiązywania art. 5 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, zobowiązanie oferenta do stosowania w kontaktach z podmiotem składującym w odniesieniu do miejsca składowania, o którym mowa w lit. c) niniejszego ustępu, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, zasad magazynowania i kontroli wymaganych w art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 884/2006.”;

b)

w ust. 3 skreśla się akapit trzeci;

c)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   W odniesieniu do zbóż innych niż kukurydza, zaoferowanych do skupu interwencyjnego, realizacja ostatniej dostawy musi nastąpić najpóźniej do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu wpłynięcia oferty, jednak nie później niż w dniu 1 lipca w przypadku Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch oraz w dniu 31 lipca w przypadku pozostałych państw członkowskich.

Dostawa kukurydzy musi nastąpić między dniem 1 lutego a dniem 30 kwietnia dla ofert złożonych na etapie pierwszym oraz najpóźniej na koniec trzeciego miesiąca następującego po miesiącu otrzymania ofert dla ofert złożonych na etapie drugim, jednak nie później niż w dniu 1 lipca w przypadku Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch oraz w dniu 31 lipca w przypadku pozostałych państw członkowskich.”;

3)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 dodaje się akapit drugi i trzeci w brzmieniu:

„Przejęcie to może nastąpić w magazynie, w którym w momencie złożenia oferty znajdują się zboża, pod warunkiem że składowane są one w magazynach »podmiotów składujących« w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 884/2006, oraz że po interwencyjnym przejęciu zboża w magazynach obowiązują stosowne warunki od momentu złożenia oferty.

W przypadku kukurydzy ilość podlegająca przejęciu nie może przekroczyć ilości przydzielonych zgodnie z art. 3a ust. 2 i 3.”;

b)

ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Ostatnie przejęcie w odniesieniu do zbóż innych niż kukurydza musi nastąpić najpóźniej z końcem drugiego miesiąca następującego po realizacji ostatniej dostawy, o której mowa w art. 4 ust. 4 akapit pierwszy, natomiast w odniesieniu do kukurydzy – najpóźniej z końcem drugiego miesiąca następującego po każdej z ostatnich dostaw, o których mowa w art. 4 ust. 4 akapit drugi, jednak nie później niż w dniu 31 lipca w przypadku Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch oraz w dniu 31 sierpnia w przypadku pozostałych państw członkowskich.”;

4)

w art. 8 ust. 1 ostatnie zdanie w akapicie drugim otrzymuje brzmienie:

„Przepisu niniejszego akapitu nie stosuje się do sorga zaoferowanego w sierpniu i wrześniu.”;

5)

artykuł 11a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11a

1.   W odniesieniu do każdego zboża, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, każde państwo członkowskie przekazuje drogą elektroniczną informacje konieczne do zarządzania skupem interwencyjnym, w szczególności:

a)

najpóźniej w każdą środę do godziny 12.00 (czas obowiązujący w Brukseli):

i)

ilości zboża zaoferowane do skupu interwencyjnego przedstawione przez podmioty gospodarcze najpóźniej w piątek poprzedniego tygodnia o godzinie 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), zgodnie z art. 4 i 3a niniejszego rozporządzenia;

ii)

ilości zboża innego niż kukurydza zaoferowane do skupu interwencyjnego, w odniesieniu do których oferta została wycofana przez oferentów od momentu otwarcia okresu skupu interwencyjnego;

iii)

całkowite ilości zboża zaoferowane do skupu interwencyjnego od momentu otwarcia okresu skupu interwencyjnego, po odliczeniu ilości, o których mowa w ppkt ii);

iv)

całkowite ilości zboża przejęte od momentu otwarcia okresu skupu interwencyjnego, zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia;

b)

w każdą środę następującą po publikacji ogłoszenia o przetargu ilości zbóż objęte przetargiem, zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2131/93 (5);

c)

w każdą środę następującą po dacie, w której państwo członkowskie określiło dane partie, ilości zbóż przeznaczone do bezpłatnego rozdysponowania pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3730/87 (6);

d)

najpóźniej na koniec miesiąca następującego po terminie przejęcia, o którym mowa w art. 5 ust. 6 niniejszego rozporządzenia, na szczeblu regionalnym określonym w załączniku III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 (7), średnie wyniki dotyczące ciężaru właściwego, wilgotności, zawartości ziaren połamanych i zawartości białka stwierdzone w odniesieniu do partii przejętego zboża.

2.   Powiadomień, o których mowa w ust. 1, dokonuje się nawet w przypadku braku oferty na jakąkolwiek ilość. W przypadku nieprzekazania informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) ppkt i), Komisja uznaje, że w danym państwie członkowskim nie złożono żadnej oferty.

3.   Forma i treść powiadomień, o których mowa w ust. 1, określane są na podstawie wzorów udostępnionych państwom członkowskim przez Komisję. Wzory te obowiązują po uprzednim poinformowaniu Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż. Komisja dostosowuje i aktualizuje te wzory po uprzednim poinformowaniu Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6).

(2)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1572/2006 (Dz.U. L 290 z 20.10.2006, str. 29).

(3)  Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 35. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 721/2007 (Dz.U. L 164 z 26.6.2007, str. 4).

(4)  Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 35.”;

(5)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76.

(6)  Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1.

(7)  Dz.U. L 88 z 3.4.1990, str. 1.”.


27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 884/2007

z dnia 26 lipca 2007 r.

w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 53 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Komisja może zawiesić wprowadzanie do obrotu lub wykorzystywanie żywności, która może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, jeśli zagrożeniu temu nie można w zadowalający sposób zapobiec za pomocą środków podjętych przez zainteresowane państwa członkowskie.

(2)

W załączniku I do dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych (2) dopuszczone jest stosowanie barwnika E 128 czerwień 2G w środkach spożywczych. Zgodnie z załącznikiem IV do wspomnianej dyrektywy barwnik E 128 czerwień 2G może być stosowany w kiełbaskach śniadaniowych z minimalną zawartością zbóż 6 % oraz w mięsie hamburgerowym (burger meat) z minimalną zawartością warzyw i/lub zbóż 4 %. W obu przypadkach dopuszczalny jest maksymalny poziom wynoszący 20 mg/kg.

(3)

Stosowanie tego barwnika zostało dopuszczone na podstawie opinii Komitetu Naukowego ds. Żywności wyrażonej dnia 27 czerwca 1975 r. (3). Komitet ten uznał dawkę 0,1 mg/kg masy ciała za dawkę akceptowanego dziennego pobrania (ADI) barwnika E 128 czerwień 2G.

(4)

Wszystkie dodatki do żywności muszą być poddawane ciągłej obserwacji oraz, w razie potrzeby, ponownej ocenie w każdym przypadku, gdy jest to konieczne, w związku ze zmieniającymi się warunkami stosowania oraz nowymi informacjami naukowymi. Ponieważ pierwotna ocena szeregu dodatków do żywności została dokonana wiele lat temu, Komisja Europejska uważa, że istnieje potrzeba systematycznej ponownej oceny wszystkich dozwolonych dodatków do żywności w celu sprawdzenia, czy spełniają one istniejące wymogi bezpieczeństwa. W konsekwencji Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o ponowną ocenę wszystkich obecnie dopuszczonych dodatków do żywności w UE.

(5)

W tym kontekście panel EFSA ds. dodatków do żywności, przypraw, pomocy przetwórczych i materiałów pozostających w kontakcie z żywnością ponownie ocenił bezpieczeństwo barwnika E 128 czerwień 2G i dnia 5 lipca 2007 r. przyjął w tej sprawie opinię (4).

(6)

EFSA oparł swoją ocenę na wnioskach ze sprawozdania UE w sprawie oceny ryzyka (5) w odniesieniu do aniliny. W sprawozdaniu stwierdzono, że anilina powinna zostać uznana za kancerogen, w którego przypadku nie można wykluczyć mechanizmów genotoksycznych. Ponieważ barwnik E 128 czerwień 2G jest szybko i rozlegle metabolizowany do aniliny, EFSA stwierdził, że słuszne jest uznanie tej substancji za stanowiącą zagrożenie. W konsekwencji EFSA wycofał ADI w przypadku barwnika E 128 czerwień 2G. Jednakże EFSA uznał, że jeśli mechanizmy powodujące raka związane z aniliną zostaną dogłębniej wyjaśnione i okaże się, że są one progowe i/lub ich znaczenie dla ludzi zostanie wykluczone, stosowanie barwnika E 128 czerwień 2G jako dodatku do żywności będzie mogło zostać poddane ponownej ocenie.

(7)

Biorąc pod uwagę fakt, że dodatki do żywności mogą być stosowane jedynie wówczas, gdy istnieją dowody na to, że nie są one szkodliwe dla zdrowia, należy zmienić dyrektywę 94/36/WE w celu wprowadzenia zakazu stosowania barwnika E 128 czerwień 2G.

(8)

W międzyczasie, ponieważ barwnik E 128 czerwień 2G może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia we Wspólnocie stosowne jest zawieszenie z natychmiastowym skutkiem stosowania barwnika E 128 czerwień 2G w żywności oraz wprowadzania do obrotu czy przywozu żywności zawierającej barwnik E 128 czerwień 2G.

(9)

Na mocy dyrektywy 94/36/WE stosowanie barwnika E 128 czerwień 2G jest legalnie dozwolone we wszystkich państwach członkowskich. Z tego względu konieczne jest zastosowanie ogólnowspólnotowego środka.

(10)

Komisja będzie poddawać niniejsze rozporządzenie regularnym przeglądom, uwzględniając nowe informacje naukowe.

(11)

Ze względu na rodzaj ryzyka niniejsze rozporządzenie powinno bezzwłocznie wejść w życie.

(12)

Biorąc pod uwagę przyczyny techniczne i gospodarcze należy określić okres przejściowy obejmujący kiełbaski śniadaniowe i mięso hamburgerowe zawierające barwnik E 128 czerwień 2G, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z dyrektywą 94/36/WE, jak również dostawy wysłane z krajów trzecich do Wspólnoty przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Zawieszone zostaje stosowanie barwnika E 128 czerwień 2G w środkach spożywczych, o których mowa w dyrektywie 94/36/WE.

2.   Zawieszone zostaje wprowadzanie do obrotu środków spożywczych zawierających barwnik E 128 czerwień 2G.

3.   Zawieszony zostaje przywóz środków spożywczych zawierających barwnik E 128 czerwień 2G.

Artykuł 2

1.   W ramach odstępstwa od art. 1 ust. 2 kiełbaski śniadaniowe i mięso hamburgerowe zawierające barwnik E 128 czerwień 2G, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z dyrektywą 94/36/WE przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być sprzedawane do ich daty przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.

2.   Artykuł 1 nie ma zastosowania do dostaw kiełbasek śniadaniowych i mięsa hamburgerowego zawierających barwnik E 128 czerwień 2G, w przypadku gdy importer tego rodzaju środków spożywczych może udowodnić, że zostały one wysłane z danego kraju trzeciego i znajdowały się w drodze do Wspólnoty przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3).

(2)  Dz.U. L 237 z 10.9.1994, str. 13. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(3)  Komitet Naukowy ds. Żywności (1975). Sprawozdania Komitetu Naukowego ds. Żywności (seria 1), str. 17, 19, 24.

(4)  EFSA (2007). Opinia panelu naukowego ds. dodatków do żywności, przypraw, pomocy przetwórczych i materiałów pozostających w kontakcie z żywnością w sprawie ponownej oceny barwnika żywności czerwień 2G (E 128).

(5)  ECB, 2004 r., Europejska Agencja ds. Chemikaliów, Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta. Sprawozdanie UE w sprawie oceny ryzyka w odniesieniu do aniliny. Tom 50.


27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 885/2007

z dnia 26 lipca 2007 r.

w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2004 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych odnośnie do refundacji wywozowych do niektórych rodzajów masła (2) przewiduje otwarcie stałego przetargu.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 580/2004 z dnia 26 marca 2004 r. ustanawiającego procedurę przetargową dotyczącą refundacji wywozowych do niektórych przetworów mlecznych (3), oraz po dokonaniu analizy ofert przedstawionych w odpowiedzi na ten przetarg, stosowne jest nieprzyznanie żadnych refundacji w okresie przetargowym kończącym się dnia 24 lipca 2007 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach stałego przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 581/2004 nie przewiduje się w okresie przetargowym kończącym się dnia 24 lipca 2007 r. żadnej refundacji do produktów i krajów przeznaczenia wymienionych w art. 1 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 64. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 276/2007 (Dz.U. L 76 z 16.3.2007, str. 16).

(3)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 128/2007 (Dz.U. L 41 z 13.2.2007, str. 6).


27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 886/2007

z dnia 26 lipca 2007 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 996/97

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 996/97 z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 (3) otwarto kontyngent taryfowy na przywóz produktów sektora mięsa wołowego i cielęcego.

(2)

Ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. przewyższają ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości objętych wnioskami,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.4020 złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 996/97 ustala się współczynnik przydziału wynoszący 0,970873 %.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(3)  Dz.U. L 144 z 4.6.1997, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 568/2007 (Dz.U. L 133 z 25.5.2007, str. 15).


27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 887/2007

z dnia 26 lipca 2007 r.

ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 31 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje, że różnice między cenami produktów objętych art. 1 lit. a), b), c), d), e) i g) tego rozporządzenia na światowym rynku a cenami we Wspólnocie mogą być pokryte refundacją wywozową.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (2) określa produkty, w stosunku do których ustala się stawkę refundacji, którą stosuje się dla tych produktów wywożonych jako towary objęte załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1255/1999.

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 stawkę refundacji na 100 kilogramów danych produktów podstawowych ustala się co miesiąc.

(4)

Jednakże w przypadku niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu istnieje niebezpieczeństwo naruszenia podjętych zobowiązań dotyczących wcześniejszego ustalania wysokich stawek refundacji. Dlatego konieczne jest podjęcie stosownych środków ostrożności, aby zapobiec takiemu niebezpieczeństwu nie wykluczając przy tym zawierania długoterminowych kontraktów. Ustanowienie konkretnych stawek na wcześniejsze ustalanie refundacji dotyczących tych produktów powinno umożliwić osiągnięcie tych dwóch celów.

(5)

Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 przewiduje, że przy ustalaniu stawek refundacji należy uwzględnić w stosownych przypadkach refundacje produkcyjne, pomoc finansową oraz inne środki o skutku równoważnym, stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnej organizacji rynku danego produktu w odniesieniu do produktów podstawowych objętych załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 lub do produktów powiązanych.

(6)

Artykuł 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje wypłatę pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego przetworzonego na kazeinę wyprodukowanego na terenie Wspólnoty, pod warunkiem że wymienione mleko i wyprodukowana z niego kazeina spełniają odpowiednie standardy.

(7)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty (3) przewiduje, że masło i śmietana po obniżonych cenach powinny być udostępnione dla przemysłu produkującego niektóre towary.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji obowiązujące w odniesieniu do produktów podstawowych objętych załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 i art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 oraz wywożonych jako towary objęte załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 ustala się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Heinz ZOUREK

Dyrektor Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 447/2007 (Dz.U. L 106 z 24.4.2007, str. 31).

(3)  Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 96/2007 (Dz.U. L 25 z 1.2.2007, str. 6).


ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji obowiązujące od dnia 27 lipca 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (1)

(EUR/100 kg)

Kod CN

Opis

Stawka refundacji

W przypadku wcześniejszego wyznaczenia refundacji

W innych przypadkach

ex 0402 10 19

Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej zawartości tłuszczu do 1,5 %, bez dodatku cukru bądź innych środków słodzących (PG 2):

 

 

a)

w przypadku wywozu towarów o kodzie CN 3501;

b)

w przypadku wywozu pozostałych towarów

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej zawartości tłuszczu równej 26 %, bez dodatku cukru bądź innych środków słodzących (PG 3):

 

 

a)

w przypadku wywozu produktów podobnych do PG 3, zawierających masło po obniżonej cenie bądź śmietanę, uzyskane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005;

0,00

0,00

b)

w przypadku wywozu pozostałych towarów

0,00

0,00

ex 0405 10

Masło o wagowej zawartości tłuszczu równej 82 % (PG 6):

 

 

a)

w przypadku wywozu towarów, zawierających masło po obniżonej cenie lub śmietanę, które zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005;

0,00

0,00

b)

w przypadku wywozu towarów o kodzie CN 2106 90 98 o wagowej zawartości tłuszczu mleka przekraczającej 40 %

0,00

0,00

c)

w przypadku wywozu pozostałych towarów.

0,00

0,00


(1)  Stawki określone w niniejszym załączniku nie mają zastosowania do wywozu do Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Liechtensteinu, gmin Livigno oraz Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych, Stanów Zjednoczonych Ameryki i obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli, oraz do towarów wymienionych w tabelach I i II Protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. wywożonych do Konfederacji Szwajcarskiej.


27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 888/2007

z dnia 26 lipca 2007 r.

ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 oraz art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 stanowią, że różnica między notowaniami lub cenami produktów wymienionych w art. 1 każdego z tych rozporządzeń na rynku światowym a cenami wewnątrz Wspólnoty może zostać pokryta refundacją wywozową.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria ustalania wysokości sum takich refundacji (3), określa produkty, dla których należy ustalić stawkę refundacji stosowaną w przypadku, jeśli produkty te są wywożone jako towary wymienione odpowiednio w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1785/2003.

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, stawkę refundacji na 100 kilogramów każdego z omawianych produktów podstawowych ustala się co miesiąc.

(4)

Ustalenie z wyprzedzeniem wysokich stawek refundacji może zagrozić zobowiązaniom podjętym w odniesieniu do refundacji, które mogą zostać przyznane do wywozów produktów rolnych należących do towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu. W takich sytuacjach, niezbędne jest zatem podjęcie środków ostrożności, nie stanowiąc jednak przeszkody dla zawierania umów długoterminowych. Ustalenie specjalnej stawki refundacji dla celów ustalenia refundacji z wyprzedzeniem jest środkiem, który pozwala na osiągnięcie tych różnych celów.

(5)

Uwzględniając porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wywozów produktów z ciasta makaronowego ze Wspólnoty do Stanów Zjednoczonych, przyjęte decyzją Rady 87/482/EWG (4), niezbędne jest zróżnicowanie refundacji do produktów objętych kodami CN 1902 11 00 i 1902 19 ze względu na ich miejsce przeznaczenia.

(6)

Zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, należy ustalić obniżoną stawkę refundacji wywozowej, uwzględniając wysokość mającej zastosowanie refundacji wywozowej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1722/93 (5), dla rozpatrywanych produktów podstawowych, stosowaną w zakładanym okresie wytworzenia towarów.

(7)

Napoje alkoholowe uważane są za mniej wrażliwe na cenę zbóż stosowanych do produkcji tych napojów. Niemniej jednak, Protokół 19 do Aktu Przystąpienia Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Danii stanowi, że należy uchwalić środki niezbędne w celu ułatwienia stosowania zbóż wspólnotowych do produkcji napojów alkoholowych pozyskiwanych ze zbóż. Konieczne jest zatem dostosowanie stawki refundacji stosowanej odpowiednio do zbóż wywożonych jako napoje alkoholowe.

(8)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji stosowane do produktów podstawowych wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 i w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 i wywożonych jako towary wymienione odpowiednio w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, ustala się na poziomie podanym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Heinz ZOUREK

Dyrektor Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 1).

(3)  Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 447/2007 (Dz.U. L 106 z 24.4.2007, str. 31).

(4)  Dz.U. L 275 z 29.9.1987, str. 36.

(5)  Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 112. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1584/2004 (Dz.U. L 280 z 31.8.2004, str. 11).


ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji stosowane od dnia 27 lipca 2007 r. do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (1)

(EUR/100 kg)

Kod CN

Opis produktu (2)

Stawka refundacji na 100 kg produktu podstawowego

W przypadku ustalania refundacji z wyprzedzeniem

Pozostałe

1001 10 00

Pszenica durum

 

 

– przy wywozie towarów objętych kodami CN 1902 11 i 1902 19 do Stanów Zjednoczonych Ameryki

– w innych przypadkach

1001 90 99

Pszenica zwykła i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

 

 

– przy wywozie towarów objętych kodami CN 1902 11 i 1902 19 do Stanów Zjednoczonych Ameryki

– w innych przypadkach

 

 

– – jeżeli ma zastosowanie art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 (3)

– – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

– – w innych przypadkach

1002 00 00

Żyto

1003 00 90

Jęczmień

 

 

– – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

– w innych przypadkach

1004 00 00

Owies zwyczajny

1005 90 00

Kukurydza w formie:

 

 

– skrobia

 

 

– – jeżeli ma zastosowanie art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 (3)

2,131

2,131

– – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

– – w innych przypadkach

2,131

2,131

– glukoza, syrop glukozowy, maltodekstryna, syrop maltodekstrynowy objęte kodami CN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – jeżeli ma zastosowanie art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 (3)

1,598

1,598

– – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

– – w innych przypadkach

1,598

1,598

– – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

– inne (w tym nieprzetworzone)

2,131

2,131

Skrobia ziemniaczana objęta kodem CN 1108 13 00 podobna do produktu pozyskiwanego z przetworzonej kukurydzy:

 

 

– jeżeli ma zastosowanie art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 (3)

2,131

2,131

– przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

– w innych przypadkach

2,131

2,131

ex 1006 30

Ryż całkowicie bielony:

 

 

– okrągłoziarnisty

– średnioziarnisty

– długoziarnisty

1006 40 00

Ryż łamany

1007 00 90

Ziarno sorgo, inne niż mieszańcowe, przeznaczone na siew


(1)  Stawki określone w niniejszym załączniku nie mają zastosowania do towarów wymienionych w tabelach I i II Protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarii z dnia 22 lipca 1972 r. wywożonych do Konfederacji Szwajcarii lub do Księstwa Liechtensteinu.

(2)  W odniesieniu do produktów rolnych pozyskanych w drodze przetworzenia produktu podstawowego lub/i produktów powiązanych, stosuje się współczynniki określone w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005.

(3)  Omawiane produkty wchodzą w zakres kodu CN 3505 10 50.

(4)  Towary wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub towary, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2825/93 (Dz.U. L 258 z 16.10.1993, str. 6).

(5)  W odniesieniu do syropów objętych kodami CN 1702 30 99, 1702 40 90 i 1702 60 90, pozyskanych w drodze mieszania syropów glukozowego i fruktozowego, refundacje wywozowe odnoszą się tylko do syropu glukozowego.


27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 889/2007

z dnia 26 lipca 2007 r.

ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W myśl art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 i art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 tych rozporządzeń, a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2)

Na mocy art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 refundacje powinny być ustalane z uwzględnieniem, z jednej strony, istniejącej sytuacji i przyszłych tendencji pod względem cen i dostępności zbóż, ryżu i ryżu łamanego na rynku Wspólnoty, a z drugiej – cen zbóż, ryżu, ryżu łamanego i produktów sektora zbożowego na rynku światowym. Na mocy tych samych artykułów należy także zapewnić na rynku zbożowym i ryżowym równowagę i naturalny rozwój cen i handlu, a ponadto uwzględniać ekonomiczne aspekty przewidywanych wywozów oraz potrzebę unikania zakłóceń na rynku Wspólnoty.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/95 (3) w sprawie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu, określiło w art. 2 szczególne kryteria, jakie należy uwzględnić przy wyliczaniu refundacji dla tych produktów.

(4)

Należy różnicować refundacje dla niektórych produktów przetworzonych w zależności od zawartości w tych produktach popiołów, surowego błonnika, łusek, białka, tłuszczu lub skrobi, ponieważ zawartość ta jest szczególnie znaczącym wskaźnikiem ilości produktu podstawowego rzeczywiście obecnego w produkcie przetworzonym.

(5)

Jeśli chodzi o maniok i inne korzenie oraz bulwy roślin tropikalnych, jak również wytworzone z nich mąki, ekonomiczny aspekt ich wywozu, jaki można przewidywać, biorąc przede wszystkim pod uwagę charakter i pochodzenie tych produktów, nie uzasadnia aktualnie potrzeby ustalania refundacji wywozowej. W odniesieniu do niektórych produktów przetworzonych na bazie zbóż, niewielkie znaczenie udziału Wspólnoty w handlu światowym nie wymaga aktualnie ustalania refundacji wywozowej.

(6)

Sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymagania niektórych rynków mogą spowodować konieczność zróżnicowania refundacji w odniesieniu do niektórych produktów, w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(7)

Refundację należy ustalać raz na miesiąc. W tym odstępie czasu może ona zostać zmieniona.

(8)

Niektóre produkty przetworzone na bazie kukurydzy mogą być poddane obróbce termicznej, która stwarza ryzyko przyznania refundacji nieodpowiadającej jakości produktu. Należy uściślić, że produkty te, zawierające wstępnie żelatynizowaną skrobię, nie mogą korzystać z refundacji wywozowej.

(9)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe dla produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1518/95, ustala się w wysokości podanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1549/2004 (Dz.U. L 280 z 31.8.2004, str. 13).

(3)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2993/95 (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 25).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 26 lipca 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

29,83

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

25,57

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

25,57

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

38,36

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

29,83

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

25,57

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

25,57

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

34,10

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

27,70

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

31,97

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

24,51

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

5,33

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

34,10

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

34,10

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

34,10

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

34,10

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

33,40

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

25,57

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

33,40

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

25,57

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

25,57

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

33,40

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

25,57

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

35,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

24,29

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

25,57

Uwaga.: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Inne miejsca przeznaczenie określa się następująco:

C10

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia.

C14

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i Liechtensteinu.


(1)  Produktom poddanym obróbce termicznej powodującej wstępną żelatynizację skrobi nie przyznaje się żadnej refundacji.

(2)  Refundacje przyznaje się zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2730/75 (Dz.U. L 281 z 1.11.1975, str. 20), ze zmianami.

Uwaga.: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Inne miejsca przeznaczenie określa się następująco:

C10

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia.

C14

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i Liechtensteinu.


27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 890/2007

z dnia 26 lipca 2007 r.

ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W myśl art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 różnica między notowaniami lub cenami produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, na rynku światowym a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta refundacją wywozową.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 w odniesieniu do ustaleń dotyczących wywozu i przywozu mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1162/95 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz w sektorze zbóż i ryżu (2) określiło w art. 2 szczególne kryteria, jakie należy uwzględnić przy wyliczaniu refundacji do tych produktów.

(3)

Przy wyliczaniu należy także uwzględnić zawartość produktów zbożowych. Dla uproszczenia, refundacja powinna być wypłacana do dwóch kategorii „produktów zbożowych”, a więc po pierwsze – kukurydzy, zboża najpowszechniej używanego do produkcji mieszanek paszowych wywożonych, i produktów na bazie kukurydzy, a po drugie – „innych zbóż”, które są produktami zbożowymi kwalifikującymi się do przyznania refundacji, z wyłączeniem kukurydzy i produktów na bazie kukurydzy. Refundacja powinna być przyznana ze względu na ilość produktu zbożowego zawartego w mieszance paszowej.

(4)

Ponadto kwota refundacji powinna także uwzględniać możliwości i warunki sprzedaży tych produktów na rynku światowym, potrzebę uniknięcia zakłóceń na rynku wspólnotowym i ekonomiczny aspekt wywozu.

(5)

Obecna sytuacja na rynku zbóż, a w szczególności perspektywy zaopatrzenia, uzasadniają zniesienie wszelkich refundacji dotyczących wywozu.

(6)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe do mieszanek paszowych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1784/2003 i podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1517/95, ustala się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 51.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

Kod produktów korzystających z refundacji wywozowych:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produkty zbożowe

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

Kukurydza i produkty na bazie kukurydzy:

produkty o kodach CN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produkty zbożowe z wyłączeniem kukurydzy i produkty na bazie kukurydzy

C10

EUR/t

0,00

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

C10

:

Wszystkie miejsca.


27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 891/2007

z dnia 26 lipca 2007 r.

ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1722/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1766/82 i (EWG) nr 1418/76 dotyczące refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu, odpowiednio (2), określiło warunki przyznawania refundacji produkcyjnych. Podstawa wyliczenia została określona w art. 3 tego rozporządzenia. Tak wyliczona refundacja, zróżnicowana, w razie potrzeby, dla skrobi ziemniaczanej, powinna być ustalana raz w miesiącu i może być zmieniana, jeśli ceny kukurydzy i/lub pszenicy ulegną znaczącej zmianie.

(2)

W celu określenia dokładnej kwoty do wypłaty przy wyliczaniu ustalanych przez niniejsze rozporządzenie refundacji produkcyjnych należy użyć współczynników podanych w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 1722/93.

(3)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundację produkcyjną wyrażoną na tonę skrobi kukurydzianej o której mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1722/93, ustala się w wysokości:

a)

0,00 EUR/t dla skrobi kukurydzianej, pszennej i jęczmiennej;

b)

0,00 EUR/t dla skrobi ziemniaczanej.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 112. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1950/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 18).


27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 892/2007

z dnia 26 lipca 2007 r.

dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze ryżu (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi (3), w szczególności jego art. 5 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 327/98 otworzyło niektóre kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu i ryżu łamanego i ustanowiło zarządzanie nimi według krajów pochodzenia i w podziale na podokresy zgodnie z załącznikiem IX do wymienionego rozporządzenia.

(2)

Podokres w lipcu jest trzecim podokresem dla kontyngentu przewidzianego w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98 i drugim podokresem dla kontyngentów przewidzianych w lit. b), c) i d) tego ustępu.

(3)

Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98 wynika, że w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4154, 09.4116 i 09.4166 wnioski złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych lipca 2007 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości większej niż ilość dostępna. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski dla danych kontyngentów.

(4)

Ponadto z wymienionego wyżej komunikatu wynika, że w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152 i 09.4153 wnioski złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych lipca 2007 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 327/98, odnoszą się do ilości mniejszej niż ilość dostępna.

(5)

Należy zatem w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 i 09.4166 ustalić całkowite ilości dostępne w następnym podokresie, zgodnie z art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 327/98,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu objętego kontyngentami o numerach porządkowych 09.4154, 09.4116 i 09.4166, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 327/98, złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych lipca 2007 r., stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, pomnożone przez współczynniki przydziału ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Całkowite ilości dostępne w ramach kontyngentów o numerach porządkowych 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 i 09.4166, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 327/98, w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(3)  Dz.U. L 37 z 11.2.1998, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2019/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 48).


ZAŁĄCZNIK

Ilości, które mają zostać przydzielone w podokresie obowiązywania kontyngentu lipiec 2007 r. oraz ilości dostępne w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98:

a)   Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Numer porządkowy

Współczynnik przydziału na podokres lipiec 2007 r.

Całkowite ilości dostępne w podokresie wrzesień 2007 r.

(w kg)

Stany Zjednoczone Ameryki

09.4127

 (2)

19 578 285

Tajlandia

09.4128

 (2)

1 233 332

Australia

09.4129

 (2)

305 500

Inne pochodzenie

09.4130

 (3)

7 319


b)   Kontyngent na ryż łuskany objęty kodem CN 1006 20, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Numer porządkowy

Współczynnik przydziału na podokres lipiec 2007 r.

Całkowite ilości dostępne w podokresie październik 2007 r.

(w kg)

Wszystkie kraje

09.4148

 (3)

60 728


c)   Kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Numer porządkowy

Współczynnik przydziału na podokres lipiec 2007 r.

Tajlandia

09.4149

 (2)

Australia

09.4150

 (1)

Gujana

09.4152

 (1)

Stany Zjednoczone Ameryki

09.4153

 (2)

Inne pochodzenie

09.4154

1,809392 %


d)   Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Numer porządkowy

Współczynnik przydziału na podokres lipiec 2007 r.

Całkowite ilości dostępne w podokresie wrzesień 2007 r.

(w kg)

Tajlandia

09.4112

 (3)

7 344

Stany Zjednoczone Ameryki

09.4116

3,329173 %

0

Indie

09.4117

 (3)

36 522

Pakistan

09.4118

 (3)

4 521

Inne pochodzenie

09.4119

 (3)

58 099

Wszystkie kraje

09.4166

1,218315 %

0


(1)  Brak współczynnika przydziału dla tego podokresu: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.

(2)  Brak współczynnika przydziału dla tego podokresu: ilości wnioskowane są mniejsze lub równe ilościom dostępnym.

(3)  Brak współczynnika przydziału dla tego podokresu.


DYREKTYWY

27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/29


DYREKTYWA KOMISJI 2007/48/WE

z dnia 26 lipca 2007 r.

zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (1), w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 2003/90/WE (2) została przyjęta w celu zagwarantowania, aby odmiany włączone przez państwa członkowskie do ich krajowych katalogów zgadzały się z wytycznymi ustanowionymi przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania odmian, w stopniu, w jakim takie wytyczne zostały ustanowione. W odniesieniu do innych odmian dyrektywa stanowi, że zastosowanie mają wytyczne Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).

(2)

Od tamtej pory CPVO i UPOV wydały kolejne wytyczne dotyczące pewnej liczby innych gatunków oraz zaktualizowały obowiązujące wytyczne.

(3)

W związku z tym dyrektywę 2003/90/WE należy odpowiednio zmienić.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załączniki I i II do dyrektywy 2003/90/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W przypadku badań rozpoczętych przed dniem 1 listopada 2007 r., państwa członkowskie mogą stosować wersję dyrektywy 2003/90/WE mającą zastosowanie przed jej zmianą na mocy niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do dnia 31 października 2007 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie zaczną stosować te przepisy od dnia 1 listopada 2007 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie siódmego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 254 z 8.10.2003, str. 7. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2005/91/WE (Dz.U. L 331 z 17.12.2005, str. 24).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), które muszą być zgodne z protokołem w sprawie badań CPVO

Gatunki wymienione we wspólnym katalogu

Protokół CPVO

Groch siewny

Groch, TP 7/1 z 6.11.2003 r.

Rzepak jary

Rzepak oleisty, TP 36/1 z 25.3.2004 r.

Słonecznik

Słonecznik, TP 81/1 z 31.10.2002 r.

Owies zwyczajny

Owies, TP 20/1 z 6.11.2003 r.

Jęczmień

Jęczmień, TP 19/2 z 6.11.2003 r.

Ryż

Ryż, TP 16/1 z 18.11.2004 r.

Żyto

Żyto, TP 58/1 z 31.10.2002 r.

Pszenżyto

Pszenżyto, TP 121/2 z 22.1.2007 r.

Pszenica

Pszenica, TP 3/3 z 6.11.2003 r.

Pszenica twarda

Pszenica twarda, TP 120/2 z 6.11.2003 r.

Kukurydza

Kukurydza, TP 2/2 z 15.11.2001 r.

Ziemniak

Ziemniak, TP 23/2 z 1.12.2005 r.

Len/siemię lniane

Len/siemię lniane, TP 57/1 z 21.3.2007 r.

Tekst tych protokołów można znaleźć na stronie internetowej CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. b), które muszą być zgodne z wytycznymi w sprawie badań UPOV

Gatunki wymienione we wspólnym katalogu

Wytyczne UPOV

Burak pastewny

Burak pastewny, wytyczne TG/150/3 z 4.11.1994

Mietlica psia

Mietlica, wytyczne TG/30/6 z 12.10.1990

Mietlica biaława

Mietlica, wytyczne TG/30/6 z 12.10.1990

Mietlica rozłogowa

Mietlica, wytyczne TG/30/6 z 12.10.1990

Mietlica pospolita

Mietlica, wytyczne TG/30/6 z 12.10.1990

Stokłosa uniolowata

Stokłosa uniolowata, wytyczne TG/180/3 z 4.4.2001

Stokłosa alaskańska

Stokłosa alaskańska, wytyczne TG/180/3 z 4.4.2001

Kupkówka

Kupkówka pospolita, wytyczne TG/31/8 z 17.4.2002

Kostrzewa trzcinowa

Kostrzewa olbrzymia, wytyczne TG/39/8 z 17.4.2002

Kostrzewa owcza

Kostrzewa owcza, wytyczne TG/67/5 z 5.4.2006

Kostrzewa łąkowa

Kostrzewa łąkowa, wytyczne TG/39/8 z 17.4.2002

Kostrzewa czerwona

Kostrzewa czerwona, wytyczne TG/67/5 z 5.4.2006

Życica wielokwiatowa

Życica, wytyczne TG/4/8 z 5.4.2006

Życica trwała

Życica, wytyczne TG/4/8 z 5.4.2006

Życica mieszańcowa

Życica, wytyczne TG/4/8 z 5.4.2006

Tymotka

Tymotka, wytyczne TG/34/6 z 7.11.1984

Wiechlina łąkowa

Wiechlina łąkowa, wytyczne TG/33/6 z 12.10.1990

Łubin biały

Łubin biały, wytyczne TG/66/4 z 31.3.2004

Łubin wąskolistny

Łubin wąskolistny, wytyczne TG/66/4 z 31.3.2004

Łubin żółty

Łubin żółty, wytyczne TG/66/4 z 31.3.2004

Lucerna

Lucerna, wytyczne TG/6/5 z 6.4.2005

Koniczyna łąkowa

Koniczyna łąkowa, wytyczne TG/5/7 z 4.4.2001

Koniczyna biała

Koniczyna biała, wytyczne TG/38/7 z 9.4.2003

Bób

Fasola zwyczajna, wytyczne TG/8/6 z 17.4.2002

Wyka siewna

Wyka siewna, wytyczne TG/32/6 z 21.10.1988

Brukiew pastewna

Brukiew pastewna, wytyczne TG/89/6 z 4.4.2001

Rzodkiew oleista

Rzodkiew oleista, wytyczne TG/178/3 z 4.4.2001

Orzech arachidowy

Orzech arachidowy, wytyczne TG/93/3 z 13.11.1985

Rzepik

Rzepik, wytyczne TG/185/3 z 17.4.2002

Krokosz barwierski

Krokosz barwierski, wytyczne TG/134/3 z 12.10.1990

Bawełna

Bawełna, wytyczne TG/88/6 z 4.4.2001

Mak lekarski

Mak lekarski, wytyczne TG/166/3 z 24.3.1999

Gorczyca jasna

Gorczyca jasna, wytyczne TG/179/3 z 4.4.2001

Ziarna soi

Ziarna soi, wytyczne TG/80/6 z 1.4.1998

Sorgo

Sorgo, wytyczne TG/122/3 z 6.10.1989

Tekst niniejszych protokołów można znaleźć na stronie internetowej UPOV (www.upov.int).


27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/33


DYREKTYWA KOMISJI 2007/49/WE

z dnia 26 lipca 2007 r.

zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków warzyw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (1), w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 2003/91/WE (2) została przyjęta w celu zagwarantowania, aby odmiany włączone przez państwa członkowskie do ich krajowych katalogów zgadzały się z wytycznymi ustanowionymi przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania odmian, w stopniu, w jakim takie wytyczne zostały ustanowione. W odniesieniu do innych odmian dyrektywa stanowi, że zastosowanie mają wytyczne Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).

(2)

Od tamtej pory CPVO i UPOV wydały kolejne wytyczne dotyczące pewnej liczby innych gatunków oraz zaktualizowały dotychczasowe wytyczne.

(3)

W związku z tym dyrektywę 2003/91/WE należy odpowiednio zmienić.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załączniki I i II do dyrektywy 2003/91/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W przypadku badań rozpoczętych przed dniem 1 listopada 2007 r. państwa członkowskie mogą stosować wersję dyrektywy 2003/91/WE mającą zastosowanie przed jej zmianą na mocy niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

Najpóźniej do dnia 31 października 2007 r. państwa członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie zaczną stosować te przepisy od dnia 1 listopada 2007 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/124/WE (Dz.U. L 339 z 6.12.2006, str. 12).

(2)  Dz.U. L 254 z 8.10.2003, str. 11. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/127/WE (Dz.U. L 343 z 8.12.2006, str. 82).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), które muszą być zgodne z protokołem w sprawie badań CPVO

Nazwa naukowa

Nazwa zwyczajowa

Protokół CPVO

Allium cepa L. (grupa Cepa)

Cebula i Echalion

TP 46/1 z 14.6.2005

Allium cepa L. (grupa Aggregatum)

Szalotka

TP 46/1 z 14.6.2005

Allium porrum L.

Por

TP 85/1 z 15.11.2001

Allium sativum L.

Czosnek pospolity

TP 162/1 z 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

Szparagi

TP 130/1 z 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Kalafior

TP 45/1 z 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Brokuły

TP 151/2 z 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Brukselka

TP 54/2 z 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kalarepa

TP 65/1 z 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Kapusta włoska, kapusta głowiasta biała i kapusta głowiasta czerwona

TP 48/2 z 1.12.2005

Capsicum annuum L.

Chili lub papryka

TP 76/2 z 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Endywia kędzierzawa i endywia eskariola

TP 118/2 z 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cykoria przemysłowa

TP 172/2 z 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cykoria liściowa

TP 173/1 z 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. Et Nakai

Kawon (arbuz)

TP 142/1 z 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 z 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Ogórek

TP 61/1 z 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

Dynia zwyczajna

TP 119/1 z 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Karczoch zwyczajny i karczoch

TP 184/1 z 25.3.2004

Daucus carota L.

Marchew jadalna i marchew pastewna

TP 49/2 z 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

Koper włoski

TP 183/1 z 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Sałata

TP 13/3 z 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

Pomidor

TP 44/3 z 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pietruszka – nać

TP 136/1 z 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasola wielokwiatowa

TP 9/1 z 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasola zwykła karłowa i fasola zwykła tyczna

TP 12/2 z 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim)

Groch siewny łuskowy, groch siewny gładki i groch siewny cukrowy

TP 7/1 z 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Rzodkiewka

TP 64/1 z 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

Szpinak

TP 55/1 z 27.3.2002

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Roszpunka warzywna

TP 75/2 z 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bób

TP Bobik/1 z 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Kukurydza cukrowa i kukurydza pękająca

TP 2/2 z 15.11.2001

Tekst tych protokołów można znaleźć na stronie internetowej CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. b), które muszą być zgodne z wytycznymi w sprawie badań UPOV

Nazwa naukowa

Nazwa zwyczajowa

Wytyczne UPOV

Allium fistulosum L.

Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)

TG/161/3 z 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Szczypiorek

TG/198/1 z 9.4.2003

Apium graveolens L.

Seler

TG/82/4 z 17.4.2002

Apium graveolens L.

Seler

TG/74/4 sprost. z 17.4.2002 + 5.4.2006

Beta vulgaris L.

Burak liściowy

TG/106/4 z 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Burak ćwikłowy, w tym Cheltenham beet

TG/60/6 z 18.10.1996

Brassica oleracea L.

Jarmuż

TG/90/6 z 31.3.2004

Brassica rapa L.

Kapusta pekińska

TG/105/4 z 9.4.2003

Brassica rapa L.

Rzepa

TG/37/10 z 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Cykoria podróżnik

TG/154/3 z 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Dynia olbrzymia

TG/155/4 z 14.3.2007

Raphanus sativus L.

Rzodkiew

TG/63/6 z 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbar

TG/62/6 z 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Skorzonera (wężymord)

TG/116/3 z 21.10.1988

Solanum melongena L.

Oberżyna

TG/117/4 z 17.4.2002

Tekst tych wytycznych można znaleźć na stronie internetowej UPOV (www.upov.int).


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/36


DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 marca 2007 r.

w sprawie pomocy państwa C 21/06 (ex N 635/05), której Republika Słowacka zamierza udzielić przedsiębiorstwu Slovenské lodenice Komárno

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1182)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/529/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanym artykułem (1) i uwzględniając ich uwagi,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 9 grudnia 2005 r., zarejestrowanym 14 grudnia 2005 r., Republika Słowacka poinformowała Komisję o swoim zamiarze udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorstwu Slovenské lodenice Komárno. Komisja zwróciła się do Republiki Słowackiej o dodatkowe informacje w pismach z dnia 23 grudnia 2005 r. i 27 lutego 2006 r., na które Republika Słowacka odpowiedziała pismem z dnia 26 stycznia 2006 r., zarejestrowanym dnia 31 stycznia 2006 r. oraz pismem z dnia 23 marca 2006 r., zarejestrowanym dnia 4 kwietnia 2006 r.

(2)

Pismem z dnia 7 czerwca 2006 r. Komisja poinformowała Republikę Słowacką, że w sprawie pomocy zdecydowała o wszczęciu postępowania zgodnie z artykułem 88 ust. 2 Traktatu WE.

(3)

Decyzja Komisji, dotycząca wszczęcia postępowania zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących podejmowanych środków.

(4)

Pismem z dnia 6 lipca 2006 r., zarejestrowanym dnia 12 lipca 2006 r., Republika Słowacka przekazała uwagi beneficjenta pomocy – spółki Slovenské lodenice Komárno. Komisja przypuszcza, że Republika Słowacka miała okazję zareagować na uwagi beneficjenta, ponieważ uwagi te zostały przekazane Komisji przez Republikę Słowacką. Republika Słowacka nie przedstawiła żadnych innych uwag. Pismem z dnia 30 października 2006 r. Komisja zwróciła się do Republiki Słowackiej, aby potwierdziła interpretację uwag beneficjenta przez Komisję. Beneficjent udzielił dalszych wyjaśnień podczas spotkania w dniu 14 grudnia 2006 r. Republika Słowacka odpowiedziała na prośbę Komisji z dnia 30 października 2006 r. pismem z dnia 10 stycznia 2007 r., zarejestrowanym tego samego dnia, w którym potwierdziła również wyjaśnienia złożone przez beneficjenta podczas wspomnianego spotkania.

2.   SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW POMOCY

2.1.   Przedsiębiorstwo

(5)

Beneficjentem pomocy jest słowackie przedsiębiorstwo stoczniowe Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratysława (zwane dalej „SLK”), które prowadzi swoją działalność na rzece Dunaj, w regionie kwalifikującym się do otrzymania pomocy regionalnej na podstawie artykułu 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. Przedsiębiorstwo zostało założone w roku 2000. Jego akcjonariuszami są Euram Bank AG Wiedeń (70 %) oraz Skarb Państwa (30 %). Euram Bank AG Wiedeń został akcjonariuszem większościowym po dokonaniu dwóch zastrzyków kapitałowych w roku 2003. SLK jest dużym przedsiębiorstwem o obrotach 1,424 mld SKK (3) (2004 r.), posiadającym 910 pracowników (2005 r.). Po częściowej prywatyzacji w roku 2003 przedsiębiorstwo potroiło swoją produkcję (wyrażoną w skompensowanych tonach brutto (CGT) na rok) i w roku 2004 osiągnęło zysk w wysokości 26 mln SKK. Przedsiębiorstwo SLK nie ma problemów finansowych.

(6)

SLK buduje małe pełnomorskie statki kontenerowe oraz statki rzeczno-morskie o maksymalnej nośności 6 000 t. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Republikę Słowacką stocznie DAMEN w Niderlandach oraz Flensburg w Niemczech, budujące statki o nośności od 4 000 do 20 000 t, posiadają dominującą pozycję na rynku. Obecnie także polskie przedsiębiorstwo stoczniowe Stocznia Północna specjalizuje się w budowie statków kontenerowych o podobnej wielkości. SLK nie przeprowadza remontów ani konwersji morskich jednostek pływających. Cała produkcja SLK przeznaczona jest dla krajów członkowskich Unii Europejskiej.

2.2.   Projekt inwestycyjny

(7)

Przedsiębiorstwo zamierza zrealizować w latach 2006–2008 projekt inwestycyjny pod nazwą Modernizacja bazy technologicznej stoczni Slovenské lodenice Komárno. Celem projektu jest modernizacja produkcji. Składa się on z dziewięciu projektów cząstkowych, zwanych dalej PCZ 01–PCZ 09, które zostały opisane w dalszej części tekstu z uwzględnieniem uwag przedstawionych przez beneficjenta po wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w celu objaśnienia charakteru inwestycji.

PCZ 01 – Zwiększenie przestrzeni produkcyjnych: wykonanie nowej pochylni w pomieszczeniach stoczni, wyposażonej w urządzenia pozwalające na stworzenie nowego stanowiska montażowego; stocznia zakupi żuraw stoczniowy o nośności 50 t. Ta część pomieszczeń stoczniowych nie była wykorzystywana przy produkcji, ale służyła jako pomieszczenia magazynowe. Wysokość kosztów związanych z inwestycją wynosi 39 825 658 SKK.

PCZ 02 – Zakup i instalacja śrutownicy komorowej do zautomatyzowanego systemu wstępnej obróbki materiału hutniczego. Inwestycja ma przyspieszyć czyszczenie blach stalowych. W porównaniu z obecnie stosowanym urządzeniem, nowa śrutownica komorowa daje wiele korzyści, takich jak: przyspieszenie procesu produkcyjnego, znacząco niższe zużycie materiału ściernego i energii, poprawa oddziaływania na środowisko naturalne. Teoretyczne moce zautomatyzowanego systemu wstępnej obróbki materiału hutniczego uległyby zwiększeniu z 12 450 t do 15 700 t. Wysokość kosztów wynosi 17 500 000 SKK.

PCZ 03 – Wybudowanie instalacji energetycznej na pochylniach nr 4 i 5: pochylnie 4 i 5 są obecnie wykorzystywane przy budowie sekcji kadłuba statku i przy łączeniu części kadłuba statku; stocznia uruchomi sześć nowych miejsc odbioru (do acetylenu, tlenu i sprężonego powietrza), przez co zmodernizuje stanowiska. Koszty inwestycji wynoszą 6 500 000 SKK.

PCZ 04 – Wybudowanie na nabrzeżu rozdzielni energetycznych do ciężkich prac, gdzie wykonywane są prace wykończeniowe: wzdłuż nabrzeża zostaną wybudowane nowe instalacje rozprowadzające i osiem miejsc odbiorczych (dla acetylenu, tlenu, sprężonego powietrza i energii elektrycznej). Celem jest zastąpienie obecnego powolnego i generującego wysokie koszty systemu, w którym acetylen, tlen i sprężone powietrze pobierane są z butli. Wysokość kosztów to 3 500 000 SKK.

PCZ 05 – Wytaczarka pozioma: zakup wytaczarki poziomej typu W 100. Obecnie SLK dzierżawi starszy typ wytaczarki (W 75). Typ W 100 jest bardziej zaawansowanym typem wytaczarki i dzięki jej technicznym możliwościom można będzie przy jej pomocy obrabiać większą liczbę części w bardziej zaawansowany sposób (wyższe obroty na minutę). Koszty inwestycji wynoszą 6 000 000 SKK.

PCZ 06 – Stanowisko do podziału materiału poprzez cięcie: zakup nożyc hydraulicznych do cięcia blachy. Do tej pory stosowano alternatywne i mniej efektywne rozwiązanie technologiczne. Wysokość kosztów sięga 2 000 000 SKK.

PCZ 07 – Poprawa kontroli jakości: pomiary kontrolne kadłuba statku podczas procesu produkcyjnego, kontrola jakości po wykonaniu poszczególnych operacji roboczych, zakup przenośnego przemysłowego aparatu rentgenowskiego, zakup urządzenia do dokonywania pomiarów powłok i materiałów, ultradźwiękowego grubościomierza do pomiaru grubości blach stalowych oraz jednej sondy. Wysokość kosztów to 2 000 000 SKK.

PCZ 08 – Modernizacja urządzeń logistycznych: wózek platformowy, wózek podnośnikowy, ładowarka trakcyjnych baterii ołowianych. Wysokość kosztów to 2 000 000 SKK.

PCZ 09 – Stanowiska do spawania aluminium i stali nierdzewnej: stanowisko elektroślusarskie, stanowisko montażu rurociągów (spawanie rur ze stali nierdzewnej). Podane dwa stanowiska są obecnie przedmiotem poddostaw. Koszty wynoszą 1 000 000 SKK.

(8)

Łączne koszty osiągają wysokość 80 325 658 SKK, odpowiadając kwalifikowalnym kosztom, których może dotyczyć regionalna pomoc inwestycyjna. Koszty składają się z wydatków na zakup maszyn i urządzeń. Obecna wartość kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych wynosi 76 100 000 SKK (stawka dyskontowa 7,55 %). Wydatki zostały podzielone na poszczególne lata w następujący sposób:

Tabela

Bieżąca wartość kosztów kwalifikowalnych

Rok

Koszty kwalifikowalne

Bieżąca wartość kosztów kwalifikowalnych

2006

31 164 000

31 164 000

2007

37 295 658

34 677 506

2008

11 866 000

10 258 494

Razem

80 325 658

76 100 000

(9)

Zgodnie z opinią Republiki Słowackiej projekty cząstkowe PCZ 02–PCZ 09 są projektami samodzielnymi, które SLK będzie realizować także w przypadku, jeśli nie będzie realizowany projekt cząstkowy PCZ 01.

(10)

Projekt inwestycyjny prowadzi do zwiększenia mocy technicznej stoczni z 24 000 CGT (skompensowane tony brutto) do 28 500 CGT w roku 2009, co odpowiada zwiększeniu produkcji o dwa statki rocznie. Kolejną korzyścią płynącą z realizacji projektu będzie skrócenie cyklu produkcyjnego, zaoszczędzenie środków i poprawa jakości. Produktywność stoczni zwiększy się w roku 2009 z bieżących 67 osobogodzin/CGT do 58 osobogodzin/CGT z uwzględnieniem prac wykonanych w ramach poddostaw.

(11)

W wyniku realizacji inwestycji powstanie 140 miejsc pracy w przedsiębiorstwie stoczniowym (w tym 112 miejsc pracy związanych bezpośrednio z produkcją, 20 pomocniczych miejsc pracy i 8 miejsc pracy o charakterze techniczno-gospodarczym) oraz 50 pośrednich miejsc pracy w regionie o 14-procentowej stopie bezrobocia. Po realizacji projektu cząstkowego PCZ 09 powstanie, dzięki insourcingowi, duża liczba miejsc pracy związanych bezpośrednio z produkcją. Łączna liczba dyspozycyjnych osobogodzin rocznie po realizacji inwestycji ulegnie zwiększeniu z 1 590 300 do 1 653 200.

(12)

Beneficjent pomocy oświadczył, że efekty inwestycji będą przez niego wykorzystywane co najmniej przez okres kolejnych pięciu lat. Przedsiębiorstwo Slovenské lodenice Komárno zwróciło się z prośbą o udzielenie pomocy pismem z dnia 10 października 2005 r. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2006.

2.3.   Podjęte środki

(13)

Podjęte kroki polegają na umorzeniu odsetek przez zakład ubezpieczeń Sociálna poisťovňa, dotyczących opóźnień we wpłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne przez SLK w okresie od 31 października 2003 r. do 31 marca 2004 r. Należność do umorzenia stanowi kwotę 17 117 957 SKK. Zakład ubezpieczeń Sociálna poisťovňa dokona umorzenia dopiero po doręczeniu akceptacji Komisji. Obecna wartość pomocy stanowi zatem 17 117 957 SKK, co odpowiada intensywności pomocy w wysokości 22,49 % kosztów kwalifikowalnych.

(14)

Dalsze źródła finansowania to źródła własne przedsiębiorstwa Slovenské lodenice Komárno (19 025 000 SKK) oraz kredyt udzielony przez prywatny bank (39 957 043 SKK).

3.   DECYZJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA MOCY ART. 88 UST. 2 TRAKTATU WE

(15)

Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające z następujących powodów. Po pierwsze, Komisja miała wątpliwości, czy projekty cząstkowe PCZ 01, PCZ 05 i PCZ 09 były inwestycjami w modernizację obecnego stanu stoczni czy były przeznaczone na podniesienie produktywności obecnych urządzeń i czy można je zatem uznać za koszty kwalifikujące się do pomocy regionalnej.

(16)

Komisja miała wątpliwości, czy projekt cząstkowy PCZ 01, który, jak się wydawało, ma stworzyć nowe możliwości produkcyjne, ma jednocześnie za cel podniesienie produktywności urządzeń, które stocznia już posiada.

(17)

Komisja obawiała się również, że w projekcie cząstkowym PCZ 05 chodzi tylko o zastąpienie dzierżawionego urządzenia własnym urządzeniem, ponieważ zysk z tej inwestycji pod względem podniesienia efektywności nie był widoczny. Takie same wątpliwości Komisja miała również, jeśli chodzi o projekt cząstkowy PCZ 09.

(18)

Po drugie, Komisja miała wątpliwości, czy projekty cząstkowe PCZ 01, PCZ 02 i PCZ 03 kwalifikują się do pomocy regionalnej, ponieważ, jak się wydaje, prowadzą do zwiększenia technicznych mocy beneficjenta. Komisja doszła do wniosku, że powinna głębiej przeanalizować wpływ pomocy inwestycyjnej na moc produkcyjną stoczni.

(19)

Po trzecie, w nawiązaniu do wątpliwości w sprawie uznania poszczególnych części projektu inwestycyjnego za kwalifikujące się do pomocy regionalnej, Komisja miała wątpliwości, czy dotrzymano zasady maksymalnej dozwolonej intensywności pomocy.

(20)

Komisja doszła w końcu do wstępnego wniosku, że na podstawie informacji, które miała w tym czasie do dyspozycji, istniejące projekty cząstkowe spełniają kryteria kwalifikacji określone zgodnie z Zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (dalej zwanymi „zasadami ramowymi”) (4).

4.   UWAGI BENEFICJENTA

(21)

Po wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego beneficjent przedstawił dalsze wyjaśnienia powodów i konsekwencji projektu inwestycyjnego.

(22)

Poinformował, że głównym powodem do stworzenia projektu inwestycyjnego był obecny niezadowalający stan organizacji przedsiębiorstwa stoczniowego, który powoduje uzależnienie produkcji od warunków naturalnych, tj. od wysokości poziomu wody w Dunaju. Części kadłuba statku (dalej zwane „sekcjami”) montowane są obecnie w krytych halach produkcyjnych, jak również na powietrzu, w obszarze pochylni 4 i 5. Problemy płynące z obecnej organizacji polegają na tym, że wielkość sekcji ograniczona jest, z jednej strony, wysokością hal produkcyjnych a z drugiej strony, nośnością dźwigu na pochylniach 4 i 5 (27 t). Sytuacja ta ma dwojaki wpływ. Po pierwsze, montaż większych sekcji musi być częściowo wykonywany na wodzie. Po drugie, sekcje często nie osiągają rozmiarów krytycznych, które umożliwiałyby montaż wyposażenia, przede wszystkim systemu rurociągowego. Montaż wyposażenia jest z tego powodu wykonywany na wodzie po zmontowaniu całego kadłuba statku, co jest nieefektywne.

(23)

Fakt, że montaż sekcji oraz montaż wyposażenia musi odbywać się przynajmniej częściowo na wodzie, powoduje uzależnienie produkcji stoczni od odpowiedniej wysokości poziomu wody i warunków na Dunaju. W przypadku niskiego poziomu rzeki produkcja jest wstrzymywana, a z przyczyn technicznych nie jest możliwe kontynuowanie montażu w halach (ograniczona wysokość i niewielka powierzchnia) lub na istniejących otwartych przestrzeniach (niewystarczająca nośność żurawia).

(24)

Projekty cząstkowe PCZ 01 i PCZ 03 rozwiązują właśnie ten problem. Inwestycja dałaby nowe możliwości montażowe i umożliwiłaby stoczni produkować większe sekcje. Możliwości montażowe na wolnym powietrzu ulegną zwiększeniu w wyniku pojawienia się nowego urządzenia na pochylni 8, która zostanie wyposażona w żuraw stoczniowy o nośności 50 t, co odpowiada pożądanej nośności żurawia wymaganej przy pracach wykończeniowych na nabrzeżu do ciężkich prac (właśnie 50 t). W ten sposób proces zostanie zmodernizowany. Poza tym zostaną zmodernizowane także procesy montażowe na pochylniach 4 i 5.

(25)

Część budowy sekcji w konsekwencji zostanie przeniesiona na wolne powietrze. W przeszłości, gdy poziom wody w Dunaju był zbyt niski, aby móc pracować na wodzie, dochodziło do przeciążeń pojemności hal produkcyjnych, co powodowało zatrzymanie produkcji w przedsiębiorstwie. Zwolniona przestrzeń zostanie wykorzystana do modernizacji procesu produkcji w ramach hal produkcyjnych i umożliwi stoczni wykonywać także prace inne niż montażowe, na przykład pokrywanie farbą, produkcję mniejszych części statków itp.

(26)

Realizacja projektu cząstkowego PCZ 03 spowoduje skrócenie sieci dystrybucyjnej, co zmniejszy straty energetyczne.

(27)

Jeśli chodzi o projekt cząstkowy PCZ 02, beneficjent podkreślił korzyść dotyczącą podniesienia efektywności, w wyniku zastąpienia istniejącej śrutownicy komorowej nową.

(28)

Jeśli chodzi o projekt cząstkowy PCZ 05, beneficjent zaproponował porównanie właściwości technicznych starej wytaczarki z nową, jak zostało już opisane w motywie 7.

(29)

Na zakończenie, jeśli chodzi o projekt cząstkowy PCZ 09, beneficjent wyjaśnił, że system poddostaw, dotyczący spawania aluminium i stali nierdzewnej, staje się problematyczny w przypadku wprowadzania w czasie procesu produkcyjnego zmian w specyfikacji technicznej produkowanych części. Do takich zmian dochodzi często i beneficjent jest w takiej sytuacji ograniczony planem produkcji swoich poddostawców. Posiadanie własnego urządzenia dałoby beneficjentowi niezbędną elastyczność, aby móc natychmiast reagować na takie zmiany, co prowadziłoby do zasadniczej poprawy w procesie produkcyjnym (20-procentowe obniżenie kosztów produkcji części innych niż stalowe). Kwestia ta stanie się jeszcze bardziej istotna, biorąc pod uwagę rosnące zużycie materiałów aluminiowych i materiałów ze stali nierdzewnej w porównaniu ze stalą.

(30)

Odpowiadając na obawy, że projekty cząstkowe PCZ 01 i PCZ 03, jak również projekt PCZ 02, mają za zadanie zwiększenie technicznych mocy stoczni, beneficjent przedstawił argumenty, że zwiększenie mocy technicznych jest tylko konsekwencją podniesienia produktywności osiągniętej dzięki inwestycji. Beneficjent potwierdził, że całkowita zdolność produkcyjna wzrośnie z 24 000 CGT do 28 500 CGT w roku 2009, co odpowiada zwiększeniu produkcji średnio o dwa statki rocznie, w zależności od ich typu i wielkości. Teoretyczne możliwości obróbki materiału hutniczego wzrastają z 12 450 do 15 700 t. Obecne możliwości obróbki materiału hutniczego pozostają jednak na poziomie 12 450 t, co jest spowodowane ograniczeniami, pojawiającymi się przy poprzednich operacjach produkcyjnych i które mogłyby być usunięte tylko dzięki znacznym inwestycjom, których realizacji stocznia nie planuje w perspektywie średniookresowej.

(31)

Odpowiadając na obawy, że celem projektów cząstkowych PCZ 01, PCZ 05 i PCZ 09 nie jest podnoszenie wydajności obecnych urządzeń, beneficjent przedstawił Komisji dane ukazujące rzeczywiste podniesienie wydajności. Beneficjent wyliczył całkowite zwiększenie wydajności przy pomocy następujących czynników: skrócenie cyklu produkcyjnego o 20/12/8 dni w zależności od typu statku, obniżenie nakładów pracy o 12 000 osobogodzin na jedną jednostkę pływającą, podniesienie wydajności urządzenia służącego do obróbki wstępnej materiału hutniczego wyrażonej ilością przetworzonej stali (t) na jednego robotnika o 14 % z 13,65 do 15,60, zwiększenie wydajności urządzenia do obróbki wstępnej materiału hutniczego wyrażonej liczbą osobogodzin na tonę przetworzonej stali o 31 % z 127 na 97.

5.   UWAGI REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

(32)

Republika Słowacka przesłała do Komisji uwagi beneficjenta, do których nie dołączyła żadnych uwag własnych, przez co utożsamiła się z uwagami beneficjenta.

6.   OCENA

6.1.   Pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE

(33)

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu WE „wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi”. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości do wpływania na wymianę dochodzi wówczas, gdy firma beneficjenta wykonuje działalność gospodarczą obejmującą wymianę handlową między państwami członkowskimi.

(34)

W tym przypadku umorzenia należności dokonuje zakład ubezpieczeń Sociálna poisťovňa, który jest centralnym organem zarządzającym systemem ubezpieczeń społecznych. Środki finansowe pochodzą zatem ze źródeł państwowych i dotyczą państwa. Sociálna poisťovňa ma prawo, według własnego uznania, w uzasadnionych przypadkach w pełnej wysokości umorzyć odsetki karne. Kryterium kwalifikacji zostało zatem spełnione. Podjęte działanie daje SKL korzyści finansowe, których stocznia nie mogłaby osiągnąć na rynku, gdyby zmuszona była do zapłaty odsetek. SKL produkuje statki pełnomorskie. Ponieważ produkty te są przedmiotem wymiany handlowej, przez opisane podjęte środki może zostać zagrożona konkurencja i mogłoby to mieć wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Chociaż SLK wypełnia lukę na rynku małych statków do 6 000 dwt., jest przynajmniej potencjalnym konkurentem mniejszych polskich stoczni, stoczni holenderskiej DAMEN i niemieckiej stoczni Flensburg. Z tego powodu podjęte środki stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu i powinny być ocenianie w odpowiedni sposób.

(35)

Pomoc państwa sięga kwoty 17 117 957 SKK.

(36)

Jak już podano w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego, Komisja zdecydowała o niedokonywaniu oceny, czy postanowienie o nieściąganiu odsetek od składek należnych zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia 31 października 2003 r. do 31 marca 2004 r. stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Chodziło o okres przed przystąpieniem Słowacji do Unii Europejskiej i nie dotyczyło okresów późniejszych. Dlatego nie należy do kompetencji Komisji dokonywanie oceny zgodności udzielonej pomocy finansowej z rynkiem wspólnotowym. Dane wskazują, że SLK odprowadziła składki na ubezpieczenie społeczne za okres od dnia 31 października 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r., co jest podstawowym niezbędnym warunkiem umorzenia odsetek.

6.2.   Zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem: odstępstwo na podstawie art. 87 ust. 3 Traktatu WE

(37)

W artykule 87 ust. 2 i 3 Traktatu WE określono wyjątki od zgodności ze wspólnym rynkiem, opisanej w ust. 1 tego artykułu.

(38)

W celu dokonania oceny pomocy publicznej dla przemysłu stoczniowego Komisja wydała odpowiednie zasady ramowe. Według ramowych zasad pomocy publicznej dla przemysłu stoczniowego budowa statków oznacza budowę w obrębie Wspólnoty statków dalekomorskich z własnym napędem. Definicję tę można zastosować do działalności przedsiębiorstwa SLK i dlatego pomoc na rzecz SLK należy oceniać na podstawie zasad ramowych pomocy publicznej dla przemysłu stoczniowego.

(39)

W punkcie 26 Zasad ramowych pomocy publicznej dla przemysłu stoczniowego określono, że pomoc regionalna przeznaczona na budowę, remonty lub przebudowę statków może zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem, jeżeli spełnia warunek, że jest to pomoc udzielona na inwestycje związane z polepszeniem stanu lub modernizacją istniejących stoczni, bez powiązania z restrukturyzacją finansową odnośnej/odnośnych stoczni oraz z zamiarem poprawy wydajności istniejących urządzeń.

(40)

Intensywność pomocy nie może przekroczyć 22,5 % w regionach wskazanych w artykule 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE lub odpowiedniego pułapu pomocy regionalnej, w zależności od tego, która wartość jest niższa. W tym przypadku stosuje się pułap 22,5 %. Pomoc może zostać udzielona tylko na koszty kwalifikowalne, zdefiniowane w obowiązujących dyrektywach Wspólnoty na temat pomocy regionalnej (dalej zwanymi „dyrektywami o pomocy regionalnej”) (5).

(41)

Wątpliwości wyrażone przez Komisję w związku z kwestią, czy projekty cząstkowe stanowią inwestycję dotyczącą modernizacji istniejącej stoczni w celu poprawy wydajności istniejących urządzeń, zostały rozwiane.

(42)

Komisja uznaje projekt cząstkowy PCZ 01 za projekt modernizacji, ponieważ upraszcza on proces produkcyjny i rozwiązuje podstawowe problemy obecnego stanu organizacji stoczni. Po pierwsze, umożliwi stoczni produkować większe sekcje na brzegu, a zatem produkcja w przedsiębiorstwie stoczniowym nie będzie już uzależniona od warunków naturalnych na rzece Dunaj. Po drugie, wzrośnie wydajność procesu montażowego, ponieważ stocznia będzie mogła produkować większe sekcje. Po trzecie, operacja montażu instalacji w poszczególnych sekcjach będzie mogła być wykonana wcześniej w ramach procesu produkcyjnego, czego konsekwencją będzie podniesienie efektywności w porównaniu z obecnym procesem montażu instalacji, a przede wszystkim systemu rurociągowego już na kompletnym kadłubie statku. Nowe urządzenie umożliwi lepsze wykorzystanie hal produkcyjnych, które są obecnie mocno przeciążone, ponieważ wykonuje się w nich budowę sekcji, a które w przyszłości będą wykorzystywane do innych czynności związanych z operacjami wcześniejszej fazy procesu produkcyjnego.

(43)

Na tej podstawie Komisja doszła do wniosku, że mimo iż projekt cząstkowy PCZ 01 dotyczy nowego urządzenia, polega on rzeczywiście na modernizacji stoczni jako całości (przede wszystkim procesu montaży sekcji), której wynikiem jest zwiększenie produktywności istniejących urządzeń, przede wszystkim hal produkcyjnych.

(44)

Jeśli chodzi o projekt cząstkowy PCZ 05, bardziej nowoczesna i szybsza wytaczarka (PCZ 05) może być dzięki swoim możliwościom technicznym stosowana przy produkcji większej liczby części, dlatego zwiększa elastyczność w ramach operacji produkcja i montaż systemów. Inwestycja stanowi faktyczną modernizację, a nie tylko zastąpienie urządzenia dzierżawionego, z którego stocznia korzysta do tej pory. Projekt cząstkowy zwiększa wydajność istniejących urządzeń i choć maszyn dzierżawionych nie można uznać za urządzenia posiadane, projekt cząstkowy podnosi wydajność w ramach operacji produkcja i montaż systemów.

(45)

Jeśli chodzi o projekt cząstkowy PCZ 09, skutkuje on zwiększeniem wydajności w ramach stanowiska spawania aluminium i stali nierdzewnej (PCZ 09) w formie widocznego zaoszczędzenia kosztów i dzięki temu, że umożliwia stoczni elastyczne reagowanie na częste zmiany w specyfikacjach dokonywanych przez klienta, eliminuje przerwy w procesie produkcji. Inwestycja, której efektem będzie insourcing, stanowi faktyczną modernizację procesu produkcyjnego. Projekt powoduje zwiększenie wydajności istniejących urządzeń i choć nie można uznać urządzenia dzierżawionego za posiadane istniejące urządzenie, projekt powoduje poprawę całego procesu produkcyjnego.

(46)

Na podstawie podanych faktów Komisja doszła do wniosku, że projekty cząstkowe PCZ 05 i PCZ 09 stanowią modernizację istniejącego przedsiębiorstwa stoczniowego i w porównaniu z istniejącymi urządzeniami dają zwiększenie wydajności.

(47)

W decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego Komisja wyraziła obawę, że projekty cząstkowe PCZ 01, PCZ 02 i PCZ 03 prowadzą do zwiększenia mocy stoczni i wyraziła wątpliwość, czy takie zwiększenie mocy jest zgodne z postanowieniami zasad ramowych.

(48)

Komisja doszła do wniosku, że wszystkie trzy projekty cząstkowe spełniają warunek, mówiący o konieczności przeznaczenia inwestycji na modernizację istniejącego parku maszynowego w celu podniesienia wydajności istniejących urządzeń. Jeśli chodzi o projekt cząstkowy PCZ 01, spełnienie wymagania zostało opisane w motywie 42. Jeśli chodzi o projekt cząstkowy PCZ 02, Komisja stwierdza, że nowa śrutownica komorowa przyczyni się do poprawy jakości, polegającej na przyspieszeniu i mniejszym zużyciu materiału, jak również poprawi wpływ na środowisko naturalne. Projekt cząstkowy PCZ 03 daje podwójne korzyści. Po pierwsze, skraca sieć dystrybucyjną, co daje oszczędność kosztów energii. Po drugie, poprawa parametrów urządzenia do montażu sekcji na pochylniach 4 i 5 daje zwiększenie wydajności, tak jak przy projekcie PCZ 01 (możliwość budowania większych sekcji, zwolnienie miejsca w halach produkcyjnych, produkcja nieuzależniona od warunków pogodowych).

(49)

Jeśli chodzi o kwestię mocy, Komisja najpierw dokona oceny wpływu opisanych projektów cząstkowych na moc techniczną stoczni (patrz: motyw 50 i 51). Komisja zdecyduje następnie, czy zwiększenie mocy, o ile do niego w ogóle dojdzie, można uznać za uzasadnione (patrz: motyw 52 i 53).

(50)

Na podstawie informacji udzielonych przez beneficjenta Komisja zauważa, że choć projekt cząstkowy PCZ 02 powoduje faktyczne zwiększenie mocy istniejącego urządzenia Zautomatyzowany system obróbki wstępnej materiału hutniczego, to owo zwiększenie mocy jest wyłącznie teoretyczne. Uzyskanie zdolności produkcyjnych na poziomie 15 700 t przetworzonej stali to nowa wartość maksymalnej mocy tego urządzenia. W wyniku istnienia ograniczeń, które pojawiają się przy poprzednich operacjach produkcyjnych rzeczywista ilość stali poddanej obróbce pozostaje niezmieniona – 12 450 t. Beneficjent potwierdził, że do usunięcia przeszkód przy obróbce wstępnej materiału hutniczego niezbędne byłyby znaczne inwestycje, co nie jest obecnie planowane. Z tego powodu Komisja doszła do wniosku, że projekt cząstkowy PCZ 02 nie powoduje zwiększenia mocy produkcyjnych stoczni jako całości i możliwość wzrostu do poziomu 15 700 t jest czysto teoretyczna.

(51)

W przypadku projektów cząstkowych PCZ 01 i PCZ 03 zostało potwierdzone, że efektem obu projektów jest zwiększenie mocy stoczni z 24 000 CGT do 28 500 CGT, co odpowiada zwiększeniu produkcji o dwa statki rocznie, zależnie od ich wielkości i typu. Komisja zauważa, że skoro nie zwiększa się moc obróbki stali (patrz: motyw 50), zwiększenie mocy technicznej stoczni musi być konsekwencją zwiększenia wydajności operacji roboczych następujących po wstępnej obróbce materiału hutniczego. Projekty cząstkowe PCZ 01 i PCZ 03 rzeczywiście prowadzą do podniesienia wydajności w przypadku procesu montażowego sekcji ze znaczną oszczędnością czasu montażu (cykl produkcyjny ulegnie skróceniu średnio o 30 %, skoro montaż jednej jednostki trwa przeciętnie w przybliżeniu 36 dni, a średnia oszczędność czasu wynosi 13 dni na jedną jednostkę pływającą, patrz: motyw 31). Do zwiększenia mocy dojdzie, ponieważ będą montowane większe sekcje, co znacznie skróci czas montażu kadłuba statku. W wyniku tego zwiększy się poziom CGT na jeden rok kalendarzowy.

(52)

Wobec powyższego Komisja musi zdecydować, czy owo zwiększenie mocy jest proporcjonalne do zwiększenia wydajności. W związku z tym Komisja zauważa, że projekt inwestycyjny stanowi znaczną korzyść z punktu widzenia produktywności. Cykl produkcyjny ulegnie skróceniu średnio o 30 %. Wszystkie wskaźniki wydajności wykazują poprawę: zwiększenie całkowitej produktywności stoczni wyrażone w osobogodzinach/CGT o 15 % (z 67 do 58), jak również zwiększenie produktywności urządzenia obróbki wstępnej materiału hutniczego wyrażone ilością stali poddanej obróbce (t) na jednego robotnika – o 14 % (z 13,65 do 15,60) i wyrażone w osobogodzinach na tonę stali poddanej obróbce – o 31 % (z 127 do 97). Komisja stwierdza następnie, że nawet jeśli w ramach stoczni powstanie bezpośrednio 140 nowych miejsc pracy, co odpowiada wzrostowi o 15 %, łączna liczba dyspozycyjnych osobogodzin podniesie się w ciągu roku o 3,9 % (z 1 590 300 do 1 653 200). Oznacza to, że stworzenie nowych bezpośrednich miejsc pracy jest w znacznej mierze konsekwencją przejścia na insourcing w dziedzinie spawania (PCZ 09). Wzrost mocy nie jest konsekwencją stworzenia kolejnych miejsc pracy, ale modernizacji urządzeń i uproszczenia całkowitego procesu produkcyjnego.

(53)

Ponieważ inwestycje spełniają warunek modernizacji istniejących urządzeń stoczniowych oraz odpowiadają zamierzonemu celowi i osiągają skutek, jakim jest zwiększenie wydajności istniejących urządzeń, ponieważ zwiększenie mocy stoczni jest wyłącznie wynikiem modernizacji urządzeń i wiąże się z poprawą procesu produkcyjnego, i skoro owo zwiększenie wydajności urządzeń jest znaczne, to zwiększenie mocy stoczni jest proporcjonalne do zwiększenia wydajności urządzeń.

(54)

Z tego powodu Komisja doszła do wniosku, że projekty cząstkowe PCZ 01, PCZ 02 i PCZ 03 są projektami kwalifikującymi się do pomocy regionalnej.

(55)

Komisja potwierdza swój wniosek wstępny z decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego, że pozostałe projekty cząstkowe (PCZ 04, PCZ 06, PCZ 07 i PCZ 08) kwalifikują się do pomocy regionalnej na ich realizację.

(56)

Komisja stwierdza również, że wszystkie notyfikowane projekty cząstkowe spełniają kryteria kwalifikowalności, określone w dyrektywach o pomocy regionalnej (inwestycji w aktywa stałe: w urządzenia/maszyny, które zostaną zakupione w warunkach rynkowych i nie będą stanowić tylko zastąpienia istniejących zamortyzowanych aktywów). Inwestycja nie jest związana z restrukturyzacją finansową.

(57)

Ponieważ obawy Komisji dotyczące kwalifikowania się projektu inwestycyjnego do udzielenia pomocy regionalnej zostały rozwiane, Komisja doszła do wniosku, że maksymalna intensywność pomocy na poziomie 22,5 % kosztów kwalifikowalnych, jak określają ją zasady ramowe, jest dotrzymana.

(58)

Ponieważ w tym przypadku chodzi o udzielenie pomocy publicznej ad-hoc na samodzielny projekt, Komisja dokonała również oceny wpływu projektu na rozwój regionalny zgodnie z dyrektywami dotyczącymi udzielania pomocy regionalnej. Komisja doszła do wniosku, że poprzez znaczącą modernizację stoczni projekt przyczynia się do rozwoju regionu, a zatem zwiększa konkurencyjność na rynku i pomaga w zachowaniu miejsc pracy w regionie o 14-procentowej stopie bezrobocia. Inwestycja będzie oddziaływać na otoczenie lokalne przez co najmniej kolejnych 5 lat.

(59)

Przedsiębiorstwo Slovenské lodenice Komárno a.s. zwróciło się z prośbą o udzielenie pomocy państwa przed rozpoczęciem realizacji projektu i przekazuje na finansowanie projektu ponad 25 % wkładu własnego, zgodnie z dyrektywami dotyczącymi pomocy regionalnej.

7.   WNIOSEK

(60)

Komisja doszła do wniosku, że planowana pomoc regionalna na rzecz przedsiębiorstwa Slovenské lodenice Komárno, w wysokości 22,5 % z 76 100 000 SKK, tj. 17 117 957 SKK, jest zgodna z warunkami udzielania pomocy regionalnej określonymi w zasadach ramowych. Planowana pomoc jest zgodna ze wspólnym rynkiem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Środki pomocy państwa, które Republika Słowacka zamierza przekazać na rzecz przedsiębiorstwa Slovenské lodenice Komárno w formie umorzenia należności w wysokości 17 117 957 SKK są zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE.

Niniejszym wyraża się zgodę na udzielenie pomocy w wysokości 17 117 957 SKK.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 marca 2007 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. C 194 z 18.8.2006, str. 30.

(2)  Patrz: przypis 1.

(3)  Średni kurs dewizowy opublikowany przez Narodowy Bank Słowacki (za listopad 2005 r.): 1 EUR = 38,4550 SKK.

(4)  Dz.U. C 317 z 30.12.2003, str. 11. Ważność zasad ramowych została przedłużona w Komunikacie Komisji o przedłużeniu ważności zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego, Dz.U. C 260 z 28.10.2006, str. 7.

(5)  Dz.U. C 54 z 4.3.2006, str. 13.


27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/44


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 lipca 2007 r.

dotycząca powołania Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/530/Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 135,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejska Wspólnota Energii Atomowej („Euratom”) i jej państwa członkowskie są zobowiązane do utrzymywania i dalszej poprawy bezpieczeństwa instalacji jądrowych oraz bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi, jak zapisano w istniejącym prawodawstwie wspólnotowym, przyjętym w szczególności na mocy art. 31 i 32 Traktatu Euratom, a także w odpowiednich rezolucjach i konkluzjach Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

(2)

Rada Europejska obradująca w dniach 8–9 marca 2007 r. zatwierdziła wniosek Komisji dotyczący powołania unijnej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami posiadającej mandat do stopniowego wypracowywania porozumienia i docelowego opracowania dodatkowych przepisów europejskich w tych dziedzinach.

(3)

W pracy Grupy Wysokiego Szczebla należy uwzględnić konkluzje 2798. spotkania Rady Unii Europejskiej (ds. Gospodarczych i Finansowych) z dnia 8 maja 2007 r., w których, na podstawie sprawozdania Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Nuklearnego (WPNS), określono listę możliwych działań, a także oprzeć się na istniejącej współpracy w obecnym kontekście międzynarodowym (m.in. Konwencja bezpieczeństwa jądrowego, Wspólna konwencja, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju/Agencja Energii Jądrowej, Stowarzyszenie Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych).

(4)

Grupa Wysokiego Szczebla powinna składać się z szefów krajowych organów regulacyjnych lub organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, które posiadają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa instalacji jądrowych i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi. Komisja powinna powołać swojego przedstawiciela.

(5)

Grupa Wysokiego Szczebla powinna regularnie przekazywać informacje Europejskiemu Forum Energii Jądrowej, które stanowi platformę dla wszechstronnej dyskusji skupiającą wszystkie istotne zainteresowane strony w dziedzinie energii jądrowej. Grupa powinna przyczynić się do spójnego stosowania istniejących właściwych przepisów we wszystkich państwach członkowskich, których to dotyczy.

(6)

Grupa Wysokiego Szczebla powinna przedkładać Komisji regularne sprawozdania z działalności, w tym, w stosownych przypadkach, zalecenia, które powinny być przekazywane do Parlamentu Europejskiego i Rady.

(7)

Należy w związku z tym ustanowić Grupę Wysokiego Szczebla oraz określić jej zakres obowiązków i strukturę,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym powołuje się Europejską Grupę Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami (zwaną dalej „Grupą Wysokiego Szczebla”).

Artykuł 2

Zadania

Grupa Wysokiego Szczebla, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, doradza Komisji i wspiera ją w odniesieniu do stopniowego wypracowywania porozumienia i docelowego opracowania dodatkowych przepisów europejskich w następujących dziedzinach:

a)

bezpieczeństwo instalacji jądrowych, i

b)

bezpieczeństwo gospodarowania wypalonym paliwem i odpadami radioaktywnymi.

Grupa ułatwia przeprowadzanie konsultacji oraz koordynację i współpracę krajowych organów regulacyjnych.

Artykuł 3

Skład

1.   Grupa Wysokiego Szczebla składa się z 27 przedstawicieli krajowych posiadających kompetencje w dziedzinach, o których mowa w art. 2, oraz z przedstawiciela Komisji. Stanowiąc zwykłą większością głosów, Grupa może podjąć decyzję o powiększeniu swojego składu poprzez włączenie do niej zastępców członków.

Każde państwo członkowskie wyznacza jednego członka i jednego zastępcę członka. Członkowie grupy pełnią swoje funkcje do czasu ich zastąpienia.

2.   Komisja wyznacza przedstawiciela wysokiego szczebla, który uczestniczy w posiedzeniach i bierze udział w obradach Grupy Wysokiego Szczebla. Przedstawiciel Komisji jest równorzędnym członkiem grupy i uczestniczy we wszystkich jej posiedzeniach.

3.   Członkowie, którzy utracą zdolność aktywnego udziału w obradach grupy, którzy złożą rezygnację lub którzy naruszą warunki członkowstwa, mogą zostać zastąpieni na okres pozostały do wygaśnięcia ich mandatu.

4.   Członkowie wyznaczeni indywidualnie podpisują corocznie zobowiązanie do działania w interesie publicznym oraz oświadczenie stwierdzające brak, względnie istnienie, konfliktu interesów zagrażającego ich bezstronności.

5.   Nazwiska członków wyznaczanych indywidualnie są publikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu.

Artykuł 4

Organizacja

1.   Stanowiąc zwykłą większością głosów, Grupa Wysokiego Szczebla wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

2.   Grupa Wysokiego Szczebla może ustanowić robocze grupy ekspertów lub podgrupy do zbadania szczegółowych kwestii wchodzących w zakres obowiązków ustalony przez grupę. Po wypełnieniu opisanych zadań grupy i podgrupy są rozwiązywane.

3.   Komisja może uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach takich roboczych grup ekspertów.

4.   Posiedzenia grupy i podgrup odbywają się zwykle w pomieszczeniach Komisji zgodnie z określonymi procedurami i harmonogramem. Komisja zapewnia prowadzenie sekretariatu.

5.   Eksperci z państw należących do EOG i państw kandydujących do przystąpienia do Unii Europejskiej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Grupy Wysokiego Szczebla jako obserwatorzy. Grupa Wysokiego Szczebla i Komisja mogą zaprosić innych ekspertów i obserwatorów do udziału w jej posiedzeniach.

6.   Z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Komisję, Grupa Wysokiego Szczebla przyjmuje swój regulamin poprzez konsensus lub, w przypadku braku konsensusu, większością dwóch trzecich głosów, przy czym każde państwo członkowskie posiada jeden głos.

7.   Komisja zapewnia prowadzenie sekretariatu Grupy Wysokiego Szczebla.

Artykuł 5

Koszty posiedzeń

Koszty podróży i diet ponoszone przez jednego przedstawiciela z każdego z państw członkowskich w związku z działalnością Grupy Wysokiego Szczebla są refundowane przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji.

Członkowie grupy nie są wynagradzani za pełnienie swoich funkcji.

Artykuł 6

Sprawozdawczość

Najpóźniej w dwa lata po wejściu w życie niniejszej decyzji, a następnie co dwa lata, Grupa Wysokiego Szczebla przedstawia Komisji sprawozdanie ze swojej działalności.

Komisja przekazuje te sprawozdania, w stosownych przypadkach wraz z komentarzami, do Parlamentu Europejskiego i Rady.

Artykuł 7

Przejrzystość

Grupa Wysokiego Szczebla przeprowadza szerokie konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz z ogółem zainteresowanych w sposób otwarty i przejrzysty.

Artykuł 8

Poufność

W przypadku gdy Komisja informuje Grupę Wysokiego Szczebla, że żądana porada lub podnoszona kwestia ma charakter poufny, członkowie grupy, jak również obserwatorzy i inne osoby, zobowiązani są do nieujawniania informacji, o których dowiedzieli się podczas prac Grupy Wysokiego Szczebla lub jej grup roboczych.

Przedstawiciel Komisji może zażądać w takich przypadkach, by jedynie członkowie Grupy Wysokiego Szczebla mogli być obecni na posiedzeniach.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Andris PIEBALGS

Członek Komisji


27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/47


DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 lipca 2007 r.

dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2008–2010 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3547)

(2007/531/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych, spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującą i racjonalizującą sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 1999/13/WE państwa członkowskie są zobowiązane do przygotowywania sprawozdań na temat wykonywania wspomnianej dyrektywy na podstawie kwestionariusza lub konspektu opracowanego przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 dyrektywy 91/692/EWG.

(2)

Zgodnie z decyzją Komisji 2002/529/WE (3) państwa członkowskie przygotowały sprawozdania na temat wykonywania tej dyrektywy w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

(3)

Zgodnie z decyzją Komisji 2006/534/WE (4) państwa członkowskie są zobowiązane do przygotowania sprawozdania na temat wykonywania tej dyrektywy w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

(4)

Trzecie sprawozdanie będzie obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 6 dyrektywy 91/692/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Celem sporządzenia sprawozdań obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., które należy przesyłać do Komisji zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 1999/13/WE, państwa członkowskie stosują kwestionariusz ustanowiony w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 85 z 29.3.1999, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 87).

(2)  Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(3)  Dz.U. L 172 z 2.7.2002, str. 57.

(4)  Dz.U. L 213 z 3.8.2006, str. 4.


ZAŁĄCZNIK

Kwestionariusz dotyczący wykonywania w okresie 2008–2010 dyrektywy 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach

1.   Opis ogólny

Proszę wymienić istotne zmiany dokonane w ustawodawstwie krajowym w okresie sprawozdawczym, dotyczące dyrektywy Rady 1999/13/WE.

2.   Urządzenia objęte sprawozdaniem

2.1.

Proszę podać, w odniesieniu do każdego z dwudziestu rodzajów działalności wymienionych w załączniku II A, oddzielnie dla pierwszego (1.1.2008) i ostatniego dnia (31.12.2010) okresu sprawozdawczego, liczbę urządzeń należących do poniższych kategorii:

całkowita liczba urządzeń (1),

całkowita liczba urządzeń objętych również dyrektywą 96/61/WE (dyrektywa IPPC),

całkowita liczba urządzeń zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 1999/13/WE,

całkowita liczba urządzeń zarejestrowanych lub zatwierdzonych z zastosowaniem planu obniżania emisji,

całkowita liczba urządzeń, w których przypadku dopuszczono odstępstwo zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy 1999/13/WE; proszę wymienić powody każdego odstępstwa w załączniku do niniejszego kwestionariusza,

całkowita liczba urządzeń, w których przypadku dopuszczono odstępstwo zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. b) dyrektywy 1999/13/WE; proszę podać powody każdego odstępstwa w załączniku do niniejszego kwestionariusza.

2.2.

Proszę podać, w odniesieniu do każdego z dwudziestu rodzajów działalności wymienionych w załączniku II A, liczbę urządzeń należących do poniższych kategorii w okresie sprawozdawczym:

całkowita liczba urządzeń nowych lub znacznie zmienionych, zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 1999/13/WE.

3.   Środki zastępcze

Proszę podać, w odniesieniu do każdego z dwudziestu rodzajów działalności wymienionych w załączniku II A, na końcu okresu sprawozdawczego (31.12.2010), jakie substancje lub preparaty sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG (2) jako kancerogenne, mutagenne lub toksyczne dla rozmnażania (R45, R46, R49, R60, R61) są w dalszym ciągu stosowane oraz ich (szacowaną) ilość (w tonach rocznie).

4.   Monitorowanie

Proszę podać, w odniesieniu do każdego z dwudziestu rodzajów działalności wymienionych w załączniku II A, następujące dane dotyczące okresu sprawozdawczego:

liczba urządzeń, które przekazały dane zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy „raz w roku” lub „na żądanie”;

liczba urządzeń, które są monitorowane w sposób ciągły pod kątem zgodności z wymogami, zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy.

5.   Zgodność

Proszę podać, w odniesieniu do każdego z dwudziestu rodzajów działalności wymienionych w załączniku II A, następujące dane dotyczące okresu sprawozdawczego:

liczba operatorów, w których przypadku stwierdzono naruszenie wymogów dyrektywy

a)

w związku z niespełnieniem wymogu przekazania danych „raz w roku” lub „na żądanie”;

b)

w związku z niespełnieniem innych wymogów dyrektywy.

w przypadku ilu operatorów właściwe organy zawieszały lub wycofywały zatwierdzenie w związku ze stwierdzeniem niezgodności z wymogami na mocy art. 10 lit. b) dyrektywy?

6.   Emisje

6.1.

Proszę podać szacowaną ilość (w tonach) emisji LZO w okresie 2008–2010 w odniesieniu do wszystkich urządzeń.

6.2.

Proszę podać szacowaną ilość (w tonach) emisji LZO w okresie 2008–2010 w odniesieniu do każdego z dwudziestu rodzajów działalności wymienionych w załączniku II A (nieobowiązkowe).

7.   Koszty

7.1.

Proszę oszacować całkowite koszty (EUR/rok lub osobolata), np. sumę kosztów zatwierdzania, monitorowania, inspekcji itp., ponoszonych przez organy krajowe w związku z wykonywaniem dyrektywy 1999/13/WE w 2010 r. (nieobowiązkowe).

7.2.

Proszę oszacować koszty administracyjne związane z przygotowaniem niniejszego sprawozdania (euro i osobomiesiące) (nieobowiązkowe).

8.   Publikacja sprawozdań państw członkowskich przygotowanych na podstawie niniejszego kwestionariusza

Proszę podać informacje, np. adres strony internetowej, na której są publicznie dostępne sprawozdania poszczególnych państw członkowskich przygotowane na podstawie niniejszego kwestionariusza.

9.   Udoskonalenia

Na które z aspektów należy zwrócić większą uwagę w związku z

wykonywaniem lub przyszłym przeglądem dyrektywy 1999/13/WE,

przyszłymi kwestionariuszami?

10.   Inne uwagi


(1)  Do celów niniejszego kwestionariusza „całkowita liczba urządzeń” obejmuje dodatkowo urządzenia, które nie są objęte dyrektywą 1999/13/WE, lecz podlegają przepisom krajowym ustanowionym zgodnie z przepisami dyrektywy. Nie obejmuje to urządzeń do lakierowania pojazdów drogowych, określonych w dyrektywie 70/156/EWG, lub części tych pojazdów, wykonywanego w ramach naprawy pojazdu, prac konserwacyjnych lub dekoracyjnych poza zakładem produkcyjnym.

(2)  Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1.