ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 163

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
23 czerwca 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w czerwcu 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 713/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

14

 

 

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

 

*

Decyzja nr 714/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. uchylająca dyrektywę Rady 68/89/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących klasyfikacji drewna nieobrobionego

16

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2007/436/WE, Euratom

 

*

Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

17

 

 

Komisja

 

 

2007/437/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia haloksyfopu-R do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2548)  ( 1 )

22

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 104 z 21.4.2007)

24

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. L 186 z 7.7.2006)

24

 

 

 

*

Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

23.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 709/2007

z dnia 22 czerwca 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 22 czerwca 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

41,5

TR

95,8

ZZ

68,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

151,2

ZZ

155,2

0709 90 70

TR

86,3

ZZ

86,3

0805 50 10

AR

55,4

TR

92,6

UY

68,9

ZA

61,2

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

100,6

BR

105,1

CA

102,7

CL

82,7

CN

105,4

CO

90,0

NZ

98,7

US

108,9

UY

47,1

ZA

98,5

ZZ

94,0

0809 10 00

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 20 95

TR

274,0

US

368,8

ZZ

321,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,4

US

149,4

ZA

88,5

ZZ

113,1

0809 40 05

IL

251,3

US

222,0

ZZ

236,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


23.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 710/2007

z dnia 22 czerwca 2007 r.

zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1002/2006 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 638/2007 (4).

(2)

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006 w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2011/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2031/2006 (Dz.U. L 414 z 30.12.2006, str. 43).

(3)  Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 36.

(4)  Dz.U. L 148 z 9.6.2007, str. 3.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 99 mające zastosowanie od dnia 23 czerwca 2007 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)

20,70

5,95

1701 11 90 (1)

20,70

11,46

1701 12 10 (1)

20,70

5,76

1701 12 90 (1)

20,70

10,94

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)

23,43

9,00

1701 99 90 (2)

23,43

9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt III rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1).

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(3)  Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.


23.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 711/2007

z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w czerwcu 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniają rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego pochodzącego z Brazylii, Tajlandii i innych państw trzecich (3), w szczególności jego art. 5 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 616/2007 otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz produktów w sektorze mięsa drobiowego.

(2)

Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w czerwcu 2007 r. w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2007 r., a w przypadku grupy 3 w odniesieniu do okresu od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r., przekraczają w przypadku niektórych kontyngentów ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski.

(3)

Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w czerwcu 2007 r. w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2007 r. dotyczą w przypadku niektórych kontyngentów ilości mniejszych niż ilości dostępne. Należy zatem określić ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków, i dodać je do ilości ustalonych dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Do wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 616/2007 w odniesieniu do podokresu trwającego od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2007 r., a w przypadku grupy 3 w odniesieniu do okresu od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r., stosuje się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków o pozwolenia na przywóz na mocy rozporządzenia (WE) nr 616/2007 i które dodaje się do ilości w podokresie trwającym od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2007 r., ustala się w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(3)  Dz.U. L 142 z 5.6.2007, str. 3.


ZAŁĄCZNIK

Nr grupy

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu od dnia 1.7.2007-30.9.2007

(%)

Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości w podokresie od dnia 1.10.2007-31.12.2007

(kg)

1

09.4211

5,718616

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

5

09.4215

57,314324

6

09.4216

 (2)

276 463

7

09.4217

18,881304

8

09.4218

 (2)

2 484 800


Nr grupy

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do okresu od dnia 1.7.2007-30.6.2008

(%)

3

09.4213

6,006354


(1)  Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.

(2)  Nie dotyczy: ilości wnioskowane są mniejsze od ilości dostępnych.


23.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 712/2007

z dnia 22 czerwca 2007 r.

dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 6 i art. 24 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2) przewiduje, że sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnej dokonuje się w drodze przetargu i na podstawie cen pozwalających na uniknięcie zakłóceń na rynku.

(2)

Państwa członkowskie dysponują zapasami interwencyjnymi kukurydzy, pszenicy zwyczajnej, jęczmienia i żyta. W celu zaspokojenia potrzeb rynkowych należy udostępnić na rynku wewnętrznym zapasy zbóż znajdujących się w posiadaniu państw członkowskich. W tym celu należy otworzyć przetargi stałe na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Każdy z nich należy traktować jako osobny przetarg.

(3)

Należy przewidzieć odstępstwa od warunków ustalonych rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93 w odniesieniu do poziomu wymaganego zabezpieczenia. Z tego względu należy ustalić wystarczający poziom zabezpieczenia.

(4)

Aby uwzględnić sytuację na rynku wspólnotowym, należy przewidzieć, że zarządzaniem przetargiem zajmie się Komisja. Należy ponadto przewidzieć współczynnik przydziału w odniesieniu do ofert proponujących minimalną cenę sprzedaży.

(5)

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania systemem należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną. Należy również zapewnić zachowanie anonimowości oferentów przy przekazywaniu informacji Komisji przez agencję interwencyjną.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Agencje interwencyjne państw członkowskich wymienione w załączniku I przystępują do sprzedaży przechowywanego przez nie zboża w drodze przetargów stałych na rynku wewnętrznym Wspólnoty. Maksymalne ilości różnych rodzajów zbóż objęte przedmiotowymi przetargami określono w załączniku I.

Artykuł 2

Sprzedaż, o której mowa w art. 1, odbywa się na warunkach ustalonych rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93. Jednak w drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 akapit drugi wymienionego rozporządzenia zabezpieczenie oferty ustala się na kwotę 10 EUR za tonę.

Artykuł 3

1.   Termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 4 lipca 2007 r. o godzinie 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Termin składania ofert w następnych przetargach częściowych upływa w każdą środę o godzinie 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), z wyjątkiem dnia 1 sierpnia 2007 r., dnia 15 sierpnia 2007 r., dnia 22 sierpnia 2007 r., dnia 5 września 2007 r., dnia 19 września 2007 r., dnia 3 października 2007 r., dnia 17 października 2007 r., dnia 31 października 2007 r., dnia 14 listopada 2007 r., dnia 28 listopada 2007 r., dnia 12 grudnia 2007 r., dnia 26 grudnia 2007 r., dnia 2 stycznia 2008 r., dnia 16 stycznia 2008 r., dnia 23 stycznia 2008 r., dnia 6 lutego 2008 r., dnia 20 lutego 2008 r., dnia 5 marca 2008 r., dnia 19 marca 2008 r., dnia 2 kwietnia 2008 r., dnia 16 kwietnia 2008 r., dnia 30 kwietnia 2008 r., dnia 14 maja 2008 r., dnia 21 maja 2008 r., dnia 4 czerwca 2008 r. oraz dnia 18 czerwca 2008 r. przypadających w tygodniach, w których nie prowadzi się żadnych przetargów.

Termin składania ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 25 czerwca 2008 r. o godzinie 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

2.   Oferty należy składać we właściwych agencjach interwencyjnych, których dane kontaktowe zamieszczone są w załączniku I.

Artykuł 4

Zainteresowane agencje interwencyjne informują Komisję o złożonych ofertach w ciągu czterech godzin po upływie terminu składania ofert określonego w art. 3 ust. 1. Jeśli nie złożono żadnych ofert, dane państwo członkowskie informuje o tym Komisję w takim samym terminie. Jeżeli państwo członkowskie nie prześle Komisji żadnego powiadomienia w wyznaczonym terminie, Komisja uznaje, że w danym państwie członkowskim nie złożono żadnych ofert.

Przekazywanie informacji, o których mowa w akapicie pierwszym, odbywa się drogą elektroniczną zgodnie ze wzorem podanym w załączniku II. W odniesieniu do każdego otwartego przetargu należy dostarczyć Komisji osobne formularze dla każdego rodzaju zbóż. Oferenci pozostają anonimowi.

Artykuł 5

1.   Zgodnie z procedurą określoną w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1784/2003 Komisja ustala minimalną cenę sprzedaży w odniesieniu do każdego zboża lub podejmuje decyzję o nieprzyznaniu zamówienia w odniesieniu do otrzymanych ofert.

2.   W przypadku gdy ustalenie ceny minimalnej zgodnie z ust. 1 doprowadziłoby do przekroczenia maksymalnej ilości dostępnej dla państwa członkowskiego, oprócz ustalenia tej ceny można zastosować współczynnik przydziału ilości oferowanych na poziomie ceny minimalnej, tak aby nie przekroczyć maksymalnej ilości dostępnej w danym państwie członkowskim.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 367/2007 (Dz.U. L 91 z 31.3.2007, str. 14).


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PRZETARGÓW

Państwo członkowskie

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynku wewnętrznym

(w tonach)

Agencja interwencyjna

Nazwa, adres i inne dane kontaktowe

Pszenica zwyczajna

Jęczmień

Kukurydza

Żyto

Belgique/België

0

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website : www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax: (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail:

mij@dffe.dk

pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

50 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website : www.ble.de

Eesti

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

Department of Agriculture & Food, Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Johnstown Castle Estate,

County Wexford,

Ireland

Téléphone: (353-53) 916 34 00

Télécopieur: (353-53) 914 28 43

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 212 47 87 και (30-210) 212 47 54

Télécopieur: (30-210) 212 47 91

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 3474765

Télécopieur: (34-91)3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Téléphone: (33) 173 30 20 20

Télécopieur: (33) 173 30 20 08

E-mail:

Catherine.LESCOUARC'H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino 45, I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 95 58

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

website: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Téléphon: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

0

0

500 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Téléphone (36-1) 219 45 76

Télécopieur: (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Télécopieur: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Téléphone: (48) 22 661 78 10

télécopieur: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4G

1649-034 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: (40) 21 3054802, (40) 21 3054842

Fax: (40) 21 3054803

Website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

tel.: (421-2) 58 24 32 71

fax: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tel: (358 (0)20) 772 007

Fax: (358 (0)20) 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

web site: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-post: jordbruksverket@sjv.se

Internet: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

Téléphone: (44-1912) 26 58 82

Télécopieur: (44-1912) 26 58 24

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Zapis „—” oznacza brak zapasów interwencyjnych dla danego zboża w przedmiotowym państwie członkowskim.


ZAŁĄCZNIK II

Powiadomienie Komisji o otrzymanych ofertach przetargowych w ramach przetargu stałego na sprzedaż zbóż pochodzących z zapasów interwencyjnych

Wzór (1)

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 712/2007

„RODZAJ ZBOŻA: kod CN (2)

„PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE (3)

1

2

3

 

Numer oferenta

Numer partii

Ilość

(t)

Cena w ofercie

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

itd.

 

 

 

Wskazać całkowite oferowane ilości (w tym oferty odrzucone w odniesieniu do tej samej partii): … tony.


(1)  Do przesłania DG AGRI (D2).

(2)  1001 90 w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 1003 00 w odniesieniu do jęczmienia, 1005 90 00 w odniesieniu do kukurydzy i 1002 00 00 w odniesieniu do żyta.

(3)  Wskazać właściwe państwo członkowskie.


23.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 713/2007

z dnia 21 czerwca 2007 r.

ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2007.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2007 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2007 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Zakazuje się przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, str. 11. Sprostowanie w Dz.U. L 36 z 8.2.2007, str. 6).

(3)  Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 643/2007 (Dz.U. L 151 z 13.6.2007, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr

14

Państwo członkowskie

Szwecja

Stado

COD/03AN.

Gatunek

Dorsz (Gadus morhua)

Obszar

Skagerrak

Data

1.6.2007


DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

23.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/16


DECYZJA NR 714/2007/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 20 czerwca 2007 r.

uchylająca dyrektywę Rady 68/89/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących klasyfikacji drewna nieobrobionego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W ramach polityki Wspólnoty dotyczącej lepszego otoczenia regulacyjnego podkreśla się znaczenie uproszczenia krajowego i wspólnotowego prawodawstwa jako kluczowego elementu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz realizacji celów agendy lizbońskiej.

(2)

Metody pomiaru i klasyfikacji określone w dyrektywie 68/89/EWG (3) różnią się od metod pomiaru i klasyfikacji stosowanych obecnie powszechnie w transakcjach między przedsiębiorstwami sektora leśniczego i w przemyśle związanym z leśnictwem i są uznawane za nieodpowiadające potrzebom rynku.

(3)

Metody pomiaru i klasyfikacji określone w dyrektywie 68/89/EWG nie są już konieczne dla celów rynku wewnętrznego.

(4)

Dyrektywa 68/89/EWG powinna zatem zostać uchylona.

(5)

Uchylenie dyrektywy 68/89/EWG oznacza, że po dniu 31 grudnia 2008 r. oznaczenie „klasyfikowane EWG” nie będzie już mogło być stosowane w obrocie handlowym oraz że odpowiednie krajowe środki wykonawcze muszą zostać odpowiednio uchylone do dnia 31 grudnia 2008 r.,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dyrektywę 68/89/EWG uchyla się z dniem 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 20 czerwca 2007 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady.

G. GLOSER

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 14 marca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 21 maja 2007 r.

(3)  Dz.U. L 32 z 6.2.1968, str. 12.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

23.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/17


DECYZJA RADY

z dnia 7 czerwca 2007 r.

w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

(2007/436/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 269,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 173,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (2),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Europejska na posiedzeniu w Brukseli w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. postanowiła, między innymi, że w ustaleniach dotyczących zasobów własnych należy kierować się ogólnym celem sprawiedliwości. Ustalenia te powinny zatem zapewniać, zgodnie z odpowiednimi konkluzjami Rady Europejskiej z Fontainebleau w 1984 r., że żadne państwo członkowskie nie ponosi obciążenia budżetowego, które byłoby nadmierne w stosunku do jego względnej zamożności. Właściwe jest zatem wprowadzenie przepisów obejmujących określone państwa członkowskie.

(2)

System zasobów własnych Wspólnot musi zapewniać odpowiednie środki na prowadzenie polityki Wspólnot w poszczególnych dziedzinach w sposób uporządkowany, przy uwzględnieniu potrzeby ścisłej dyscypliny budżetowej.

(3)

Do celów niniejszej decyzji dochód narodowy brutto (DNB) powinien być zdefiniowany jako roczny DNB według cen rynkowych, podany przez Komisję w ramach stosowania Europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (zwanego dalej „ESA 95”) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2223/96 (4).

(4)

Z uwagi na przejście z systemu ESA 79 na system ESA 95 do celów związanych z budżetem i z zasobami własnymi oraz w celu utrzymania niezmienionej kwoty środków finansowych przekazywanych do dyspozycji Wspólnot, Komisja dokonała, zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 decyzji Rady nr 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (5), ponownego przeliczenia pułapu zasobów własnych oraz pułapu środków na pokrycie zobowiązań, wyrażonych z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku, według wzoru zawartego w tym artykule. W dniu 28 grudnia 2001 r. Komisja poinformowała Parlament Europejski i Radę o nowych pułapach. Pułap zasobów własnych wyznaczono na poziomie 1,24 % łącznych DNB państw członkowskich według cen rynkowych, natomiast pułap środków na pokrycie zobowiązań określono na poziomie 1,31 % łącznych DNB państw członkowskich. Rada Europejska obradująca w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. postanowiła, że pułapy te powinny zostać utrzymane na obecnych poziomach.

(5)

W celu utrzymania niezmienionych kwot środków finansowych przekazywanych do dyspozycji Wspólnot w przypadku modyfikacji systemu ESA 95, które powodują istotną zmianę poziomu DNB, należy dostosować te pułapy, wyrażone jako procent DNB.

(6)

Po implementowaniu do prawa Unii Europejskiej porozumień zawartych w trakcie rundy urugwajskiej wielostronnych negocjacji handlowych nie ma już istotnej różnicy pomiędzy opłatami rolnymi i cłami. Dlatego też należy zlikwidować to rozróżnienie w zakresie budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

(7)

Dla uproszczenia i zapewnienia przejrzystości Rada Europejska obradująca w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. postanowiła, że jednolita stawka poboru zasobów podatku od towarów i usług (VAT) zostaje ustalona na poziomie 0,30 %.

(8)

Rada Europejska obradująca w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. postanowiła, że Austria, Niemcy, Niderlandy oraz Szwecja korzystają z obniżonych stawek poboru zasobów VAT w latach 2007–2013 oraz że Niderlandy i Szwecja korzystają w tym samym okresie z obniżek brutto swoich wkładów rocznych opartych na DNB.

(9)

Rada Europejska obradująca w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. postanowiła pozostawić mechanizm korekty na rzecz Zjednoczonego Królestwa wraz ze zmniejszonym wkładem w finansowanie korekty, z którego korzystają Niemcy, Austria, Szwecja oraz Niderlandy. Po okresie stopniowego wprowadzania w latach 2009–2011 Zjednoczone Królestwo w pełni uczestniczy jednak w finansowaniu kosztów rozszerzenia, z wyjątkiem płatności bezpośrednich w rolnictwie i wydatków związanych z rynkiem oraz części wydatków na rozwój obszarów wiejskich pochodzącej z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Sekcja Gwarancji. Dlatego obliczanie korekty na rzecz Zjednoczonego Królestwa dostosowuje się poprzez stopniowe wyłączenie wydatków alokowanych na rzecz państw członkowskich, które przystąpiły do UE po dniu 30 kwietnia 2004 r., z wyjątkiem wydatków na rolnictwo i wydatków na rozwój obszarów wiejskich, o których mowa powyżej. Dodatkowy wkład Zjednoczonego Królestwa wynikający ze zmniejszenia alokowanych wydatków nie przekracza 10,5 mld EUR w cenach z 2004 r. w okresie 2007–2013. W przypadku dalszego rozszerzenia przed rokiem 2013, z wyjątkiem przystąpienia Bułgarii i Rumunii, kwota ta zostanie odpowiednio dostosowana.

(10)

Rada Europejska obradująca w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. postanowiła, że art. 4 akapit drugi lit. f) decyzji 2000/579/WE, Euratom dotyczące wyłączenia rocznych wydatków przedakcesyjnych w krajach przystępujących z obliczania korekty na rzecz Zjednoczonego Królestwa przestają obowiązywać z końcem 2013 r.

(11)

Rada Europejska obradująca w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. wezwała Komisję do dokonania pełnego, kompleksowego przeglądu obejmującego wszystkie aspekty wydatków UE, w tym wydatków na wspólną politykę rolną (WPR), oraz zasobów, w tym rabatu Zjednoczonego Królestwa, a także do sporządzenia sprawozdania w tej sprawie w latach 2008/2009.

(12)

Należy ustanowić przepisy obejmujące przejście z systemu ustanowionego decyzją 2000/597/WE, Euratom na system wprowadzony niniejszą decyzją.

(13)

Rada Europejska obradująca w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. postanowiła, że niniejsza decyzja stanie się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r.,

USTANAWIA NINIEJSZE PRZEPISY, KTÓRYCH PRZYJĘCIE ZALECA PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM:

Artykuł 1

Wspólnotom przyznane zostają zasoby własne zgodnie z zasadami określonymi w następnych artykułach w celu zapewnienia, zgodnie z art. 269 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zwanego dalej „Traktatem WE”) i art. 173 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (zwanego dalej „Traktatem Euratom”), finansowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Budżet ogólny Unii Europejskiej jest, bez uszczerbku dla innych dochodów, finansowany w całości z zasobów własnych Wspólnot.

Artykuł 2

1.   Na zasoby własne zapisane w budżecie ogólnym Unii Europejskiej składają się dochody z następujących źródeł:

a)

opłaty, premie, kwoty dodatkowe lub wyrównawcze, kwoty lub czynniki dodatkowe, cła pobierane na podstawie Wspólnej Taryfy Celnej i inne cła, które zostały lub zostaną ustanowione przez instytucje Wspólnot w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi, cła na produkty objęte nieobowiązującym już Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a także wkłady i inne opłaty przewidziane w ramach wspólnej organizacji rynków cukru;

b)

bez uszczerbku dla ust. 4 akapit drugi, zastosowanie stawki jednolitej obowiązującej wszystkie państwa członkowskie w odniesieniu do zharmonizowanych podstaw VAT określonych zgodnie z zasadami wspólnotowymi. Podstawa brana pod uwagę w tym celu nie może przekraczać 50 % DNB dla każdego państwa członkowskiego, jak określono w ust. 7;

c)

bez uszczerbku dla ust. 5 akapit drugi, zastosowanie stawki jednolitej – która określona zostanie zgodnie z procedurą budżetową z uwzględnieniem łącznej kwoty wszystkich innych dochodów – do sumy DNB wszystkich państw członkowskich.

2.   Dochody pochodzące z wszelkich nowych obciążeń wprowadzonych w ramach wspólnej polityki, zgodnie z Traktatem WE lub Traktatem Euratom, pod warunkiem że przestrzegana była procedura określona w art. 269 Traktatu WE lub w art. 173 Traktatu Euratom, stanowią również zasoby własne zapisywane w budżecie ogólnym Unii Europejskiej.

3.   Państwa członkowskie zatrzymują – na poczet kosztów poboru – 25 % kwot, o których mowa w ust. 1 lit. a).

4.   Stawkę jednolitą, o której mowa w ust. 1 lit. b), ustala się na 0,30 %.

Jedynie na lata 2007–2013 stawkę poboru zasobów VAT dla Austrii ustala się na poziomie 0,225 %, dla Niemiec – na poziomie 0,15 %, a dla Niderlandów i Szwecji – na poziomie 0,10 %.

5.   Stawkę jednolitą, o której mowa w ust. 1 lit. c), stosuje się do DNB każdego państwa członkowskiego.

Jedynie w latach 2007–2013 Niderlandy korzystają z obniżki brutto swojego rocznego wkładu opartego na DNB w wysokości 605 mln EUR, a Szwecja korzysta z obniżki brutto swojego rocznego wkładu opartego na DNB w wysokości 150 mln EUR (według cen z 2004 r.). Kwoty te dostosowywane są do cen bieżących poprzez zastosowanie najnowszego deflatora PKB dla UE wyrażonego w euro, podanego przez Komisję, który dostępny jest po sporządzeniu wstępnego projektu budżetu. Wyżej wymienione obniżki brutto przyznawane są po obliczeniu korekty na rzecz Zjednoczonego Królestwa oraz jej finansowania, o którym mowa w art. 4 i 5 niniejszej decyzji, i nie mają żadnego wpływu na tę korektę.

6.   Jeżeli na początku roku budżetowego budżet nie został jeszcze przyjęty, do czasu wejścia w życie nowych stawek nadal stosuje się obowiązujące stawki poboru zasobów opartych na VAT i DNB.

7.   Do celów niniejszej decyzji DNB oznacza DNB za dany rok według cen rynkowych, podany przez Komisję w ramach stosowania ESA 95 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2223/96.

Jeżeli modyfikacje w ESA 95 miałyby spowodować istotne zmiany w DNB podanym przez Komisję, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, decyduje o tym, czy modyfikacje te mają zastosowanie do celów niniejszej decyzji.

Artykuł 3

1.   Łączna kwota zasobów własnych przyznanych Wspólnotom, którymi mają zostać objęte roczne środki na pokrycie płatności, nie przekracza 1,24 % sumy DNB wszystkich państw członkowskich.

2.   Łączna kwota rocznych środków na pokrycie zobowiązań zapisana w budżecie ogólnym Unii Europejskiej nie przekracza 1,31 % sumy DNB wszystkich państw członkowskich.

Zachowana zostaje odpowiednia proporcja między środkami na pokrycie zobowiązań a środkami na pokrycie płatności dla zagwarantowania ich zgodności i umożliwienia przestrzegania w kolejnych latach pułapów zgodnie z ust. 1.

3.   Jeżeli modyfikacje w ESA 95 miałyby spowodować istotne zmiany w DNB mającym zastosowanie do celów niniejszej decyzji, pułapy płatności i zobowiązań określone w ust. 1 i 2 są ponownie przeliczane przez Komisję przy zastosowaniu następującego wzoru:

Formula

gdzie t jest ostatnim pełnym rokiem, za który dostępne są dane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) (6).

Artykuł 4

1.   Zjednoczonemu Królestwu przyznana zostaje korekta w odniesieniu do nierównowagi budżetowej.

Korektę tę ustala się przez:

a)

obliczenie różnicy w poprzednim roku budżetowym pomiędzy:

procentowym udziałem Zjednoczonego Królestwa w sumie nieograniczonych podstaw VAT, a

procentowym udziałem Zjednoczonego Królestwa w całkowitej kwocie alokowanych wydatków;

b)

pomnożenie tak obliczonej różnicy przez całkowitą kwotę alokowanych wydatków;

c)

pomnożenie wyniku z lit. b) przez 0,66;

d)

odjęcie od wyniku z lit. c) skutków wynikających dla Zjednoczonego Królestwa z przejścia na ograniczoną podstawę VAT oraz płatności określonych w art. 2 ust. 1 lit. c), a mianowicie różnicy pomiędzy:

tym, co Zjednoczone Królestwo musiałoby wpłacić na kwoty finansowane z zasobów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) i c), gdyby stawka jednolita została zastosowana do nieograniczonych podstaw VAT, a

płatnościami Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) i c);

e)

odjęcie od wyniku z lit. d) zysków netto Zjednoczonego Królestwa wynikających ze wzrostu udziału procentowego zasobów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), zatrzymywanych przez państwa członkowskie na pokrycie kosztów poboru i kosztów pokrewnych;

f)

obliczenie, przy każdym rozszerzeniu UE, dostosowania wyniku z lit. e), tak aby zmniejszyć rekompensatę, gwarantując tym samym, że wydatki nieobjęte rabatem przed rozszerzeniem pozostaną takimi również po rozszerzeniu. Dostosowania tego dokonuje się przez zmniejszenie całkowitej kwoty alokowanych wydatków o kwotę równą rocznym wydatkom przedakcesyjnym w krajach przystępujących. Wszystkie kwoty obliczone w ten sposób są przenoszone na następne lata i dostosowywane corocznie przez zastosowanie najnowszego dostępnego deflatora PKB dla UE wyrażonego w euro, podanego przez Komisję. Niniejsza litera przestaje mieć zastosowanie z chwilą wprowadzenia po raz pierwszy do budżetu korekty na rzecz Zjednoczonego Królestwa w 2014 r.;

g)

dostosowanie obliczenia przez zmniejszenie całkowitej kwoty alokowanych wydatków o całkowitą kwotę alokowanych wydatków na rzecz państw członkowskich, które przystąpiły do UE po dniu 30 kwietnia 2004 r., z wyjątkiem płatności bezpośrednich w rolnictwie oraz wydatków związanych z rynkiem, jak również części wydatków na rozwój obszarów wiejskich pochodzącej z EFOGR, Sekcja Gwarancji.

Zmniejszanie to dokonywane jest stopniowo zgodnie z poniższym harmonogramem.

Rabat Zjednoczonego Królestwa, który ma zostać wprowadzony do budżetu po raz pierwszy w roku

Procent wydatków związanych z rozszerzeniem (zgodnie z definicją powyżej), które mają być wyłączone z obliczania korekty na rzecz Zjednoczonego Królestwa

2009

20

2010

70

2011

100

2.   W latach 2007–2013 dodatkowy wkład Zjednoczonego Królestwa wynikający ze zmniejszenia alokowanych wydatków, o którym mowa w ust. 1 lit. g), nie przekracza 10,5 mld EUR według cen z 2004 r. Służby Komisji sprawdzają co roku, czy skumulowana kwota dostosowania korekty przekracza tę kwotę. Do celów tego obliczenia kwoty wyrażone w cenach bieżących przelicza się na ceny z 2004 r., stosując najnowszy dostępny deflator PKB dla UE wyrażony w euro, podany przez Komisję. Jeżeli pułap 10,5 mld EUR zostanie przekroczony, wkład Zjednoczonego Królestwa zostaje odpowiednio zmniejszony.

W przypadku dalszego rozszerzenia przed 2013 r. pułap 10,5 mld EUR jest dostosowywany odpowiednio w górę.

Artykuł 5

1.   Koszt korekty ponoszą pozostałe państwa członkowskie zgodnie z następującymi zasadami:

a)

rozkład kosztów oblicza się najpierw przez odniesienie do udziału każdego państwa członkowskiego w płatnościach, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa i bez uwzględnienia przyznanych Niderlandom i Szwecji obniżek brutto wkładów opartych na DNB, o których mowa w art. 2 ust. 5;

b)

następnie dokonywane jest dostosowanie w taki sposób, aby ograniczyć udział finansowy Austrii, Niemiec, Niderlandów i Szwecji do jednej czwartej ich normalnego udziału wynikającego z tego obliczenia.

2.   Korekta zostaje przyznana Zjednoczonemu Królestwu przez obniżenie jego płatności wynikających z zastosowania art. 2 ust. 1 lit. c). Koszty ponoszone przez pozostałe państwa członkowskie dodaje się do ich płatności wynikających z zastosowania art. 2 ust. 1 lit. c) w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego.

3.   Komisja przeprowadza obliczenia wymagane w celu stosowania art. 2 ust. 5, art. 4 oraz niniejszego artykułu.

4.   Jeżeli na początku roku budżetowego budżet nie został jeszcze przyjęty, stosuje się nadal rabat przyznany Zjednoczonemu Królestwu oraz koszty poniesione przez pozostałe państwa członkowskie zgodnie z zapisami w ostatnim ostatecznie przyjętym budżecie.

Artykuł 6

Dochody, o których mowa w art. 2, wykorzystywane są, bez rozróżniania, na finansowanie wszystkich wydatków zapisanych w budżecie ogólnym Unii Europejskiej.

Artykuł 7

Wszelką nadwyżkę dochodów Wspólnot nad całkowitymi rzeczywistymi wydatkami podczas roku budżetowego przenosi się na następny rok budżetowy.

Artykuł 8

1.   Zasoby własne Wspólnot, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), pobierane są przez państwa członkowskie zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi, które w razie potrzeby zostają dostosowane tak, aby spełniały wymagania określone w zasadach wspólnotowych.

Komisja bada w regularnych odstępach czasu przepisy prawa krajowego przekazywane jej przez państwa członkowskie, przekazuje państwom członkowskim dostosowania, które uważa za niezbędne w celu zapewnienia zgodności tychże przepisów z zasadami wspólnotowymi, oraz składa sprawozdania władzy budżetowej.

Państwa członkowskie udostępniają Komisji zasoby przewidziane w art. 2 ust. 1 lit. a), b) i c).

2.   Rada, zgodnie z procedurami określonymi w art. 279 ust. 2 Traktatu WE i art. 183 Traktatu Euratom, przyjmuje przepisy niezbędne do stosowania niniejszej decyzji oraz umożliwienia kontroli poboru dochodów, o których mowa w art. 2 i 5, ich postawienia do dyspozycji Komisji oraz ich płatności.

Artykuł 9

W ramach pełnego, kompleksowego przeglądu obejmującego wszystkie aspekty wydatków UE, w tym wydatków na WPR, i zasobów, w tym rabatu Zjednoczonego Królestwa, który to przegląd stanowić będzie podstawę sprawozdania w latach 2008/2009, Komisja dokonuje ogólnego przeglądu systemu zasobów własnych.

Artykuł 10

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2, decyzję 2000/597/WE, Euratom uchyla się z dniem 1 stycznia 2007 r. wszelkie odniesienia do decyzji Rady 70/243/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie zastąpienia wkładów finansowych państw członkowskich środkami własnymi Wspólnot (7), decyzji Rady 85/257/EWG, Euratom z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (8), decyzji Rady 88/376/EWG, Euratom z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (9), decyzji Rady 94/728/WE, Euratom z dnia 31 października 1994 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (10) lub decyzji 2000/597/WE, Euratom należy interpretować jako odniesienia do niniejszej decyzji.

2.   Artykuły 2, 4 i 5 decyzji 88/376/EWG, Euratom i 94/728/WE, Euratom oraz 2000/597/WE, Euratom stosuje się nadal do obliczania i dostosowywania dochodów ze stosowania jednolitej stawki obowiązującej wszystkie państwa członkowskie do podstawy VAT określanej w sposób jednolity i mieszczącej się w przedziale od 50 % do 55 % PNB lub DNB każdego państwa członkowskiego, zależnie od danego roku, oraz do obliczania korekty nierównowagi budżetowej przyznanej Zjednoczonemu Królestwu na lata 1988–2006.

3.   Państwa członkowskie zatrzymują nadal na poczet kosztów poboru 10 % kwot, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), które powinny były zostać udostępnione przez państwa członkowskie przed dniem 28 lutego 2001 r. zgodnie ze stosownymi zasadami wspólnotowymi.

Artykuł 11

Sekretarz Generalny Rady powiadamia państwa członkowskie o niniejszej decyzji.

Państwa członkowskie bezzwłocznie powiadamiają Sekretarza Generalnego Rady o zakończeniu procedur związanych z przyjęciem niniejszej decyzji zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po otrzymaniu ostatniego z powiadomień, o których mowa w akapicie drugim.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 12

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady

M. GLOS

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 4 lipca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. C 203 z 25.8.2006, str. 50.

(3)  Dz.U. C 309 z 16.12.2006, str. 103.

(4)  Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

(5)  Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.

(6)  Dz.U. L 181 z 19.7.2003, str. 1.

(7)  Dz.U. L 94 z 28.4.1970, str. 19.

(8)  Dz.U. L 128 z 14.5.1985, str. 15.

(9)  Dz.U. L 185 z 15.7.1988, str. 24.

(10)  Dz.U. L 293 z 12.11.1994, str. 9.


Komisja

23.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/22


DECYZJA KOMISJI

z dnia 19 czerwca 2007 r.

dotycząca niewłączenia haloksyfopu-R do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2548)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/437/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po notyfikacji, podczas gdy prowadzone są równocześnie stopniowe badania tych substancji w ramach programu prac.

(2)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 703/2001 (3) określają szczegółowe zasady realizacji drugiego etapu programu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, i ustanawiają wykaz substancji czynnych, które mają zostać zbadane pod kątem ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje haloksyfop-R.

(3)

Wpływ haloksyfopu-R na zdrowie ludzi i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 703/2001 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiającego. Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, które muszą przedłożyć odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 451/2000. W przypadku haloksyfopu-R państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Dania, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 21 listopada 2003 r.

(4)

Sprawozdanie z oceny zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i przedstawione Komisji dnia 28 lipca 2006 r. w formie wniosków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z przeglądu w ramach oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy dla substancji czynnej haloksyfopu-R (4). Sprawozdanie to zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a następnie przyjęte dnia 24 listopada 2006 r. w formie sprawozdania Komisji z przeglądu dotyczącego haloksyfopu-R.

(5)

Podczas dokonywania oceny tej substancji czynnej wskazano na kilka zagrożeń. Dokonanie oceny ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych nie było możliwe. W szczególności stwierdzono, że stosowanie haloksyfopu-R zgodne ze scenariuszami przedłożonymi przez powiadamiającego prowadzi do powstania pewnej liczby trwałych metabolitów, które mogą zostać wymyte i przedostać się do zwierciadła wód gruntowych, co może mieć niekorzystny wpływ na wodę pitną. Związanych z powyższymi problemami wątpliwości nie udało się rozwiać na podstawie danych dostarczonych przez powiadamiającego w urzędowym terminie. Ponadto problematyczną sprawą pozostaje ocena ryzyka dla ssaków na podstawie dostępnych danych. Na podstawie dostępnych informacji nie było zatem możliwe stwierdzenie, że haloksyfop-R spełnia kryteria włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(6)

Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie uwag w odniesieniu do wyników przeglądu oraz o poinformowanie jej, czy powiadamiający nadal podtrzymuje wniosek o wydanie zezwolenia dla substancji. Powiadamiający przedstawił uwagi, które zostały dokładnie zbadane. Jednak pomimo przedstawionych przez powiadamiającego argumentów nie udało się rozwiać istniejących obaw, a oceny dokonane na podstawie przedłożonych informacji i poddane ewaluacji w ramach posiedzeń ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie wykazały, że można się spodziewać spełnienia przez środki ochrony roślin zawierające haloksyfop-R, stosowane zgodnie z zaproponowanymi warunkami, wymogów ustanowionych w art. 5 ust. 1 lit. a) oraz b) dyrektywy 91/414/EWG.

(7)

Nie należy zatem włączać haloksyfopu-R do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(8)

Należy podjąć środki, aby zezwolenia udzielone na środki ochrony roślin zawierające haloksyfop-R zostały wycofane w ustalonym czasie i nie były odnawiane oraz aby nie były udzielane nowe zezwolenia na te produkty.

(9)

Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie na zbycie, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających haloksyfop-R powinien być ograniczony do dwunastu miesięcy w celu umożliwienia wykorzystania istniejących zapasów nie dłużej niż przez następny sezon wegetacyjny.

(10)

Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dotyczącego haloksyfopu-R, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w celu ewentualnego włączenia go do jej załącznika I.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Haloksyfopu-R nie włącza się jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 2

Państwa członkowskie dbają o to, aby:

a)

zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające haloksyfop-R zostały wycofane do dnia 19 grudnia 2007 r.;

b)

zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające haloksyfop-R nie były udzielane ani odnawiane począwszy od dnia publikacji niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Ewentualny dodatkowy okres udzielony przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG winien być jak najkrótszy i upływać najpóźniej dnia 19 grudnia 2008 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/31/WE (Dz.U. L 140 z 1.6.2007, str. 44).

(2)  Dz.U. L 55 z 29.2.2000, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2003 (Dz.U. L 151 z 19.6.2003, str. 32).

(3)  Dz.U. L 98 z 7.4.2001, str. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 87, 1-96, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.


Sprostowania

23.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/24


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja skodyfikowana)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 104 z dnia 21 kwietnia 2007 r. )

Strona 3, art. 1 ust. 2:

zamiast:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się do mięsa świeżego lub mrożonego, …”,

powinno być:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się do mięsa świeżego lub chłodzonego, …”.


23.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/24


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 186 z dnia 7 lipca 2006 r. )

Motyw 8, art. 2 pkt 7, art. 3, art. 5 ust. 2, z uwzględnieniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„waga”,

powinno być:

„masa”.

Motyw 6, art. 2 pkt 9, art. 6 ust. 1, z uwzględnieniem odpowiedniej formy gramatycznej:

zamiast:

„numer wyróżniający producenta”,

powinno być:

„numer odróżniający producenta”.

Strona 4, art. 11 pkt 1:

zamiast:

„…przenoszenia jaj…”,

powinno być:

„…przygotowania jaj…”.


23.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/s3


INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

W związku z sytuacją zaistniałą wskutek rozszerzenia, niektóre wydania Dziennika Urzędowego z dnia 27, 29 i 30 grudnia 2006 r. zostały opublikowane w sposób uproszczony w ówczesnych językach urzędowych.

Postanowiono ponownie opublikować akty, które ukazały się w tych Dziennikach Urzędowych, jako sprostowania, w układzie tradycyjnym dla Dziennika Urzędowego.

Z tego powodu Dzienniki Urzędowe zawierające jedynie te sprostowania zostały opublikowane w wersjach językowych obowiązujących przed rozszerzeniem. Przekłady aktów na języki nowych krajów członkowskich ukażą się w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Poniżej podana została lista Dzienników Urzędowych wydanych dnia 27, 29 i 30 grudnia 2006 r. i odpowiadających im sprostowań.

Dziennik Urzędowy z dnia 27 grudnia 2006 r.

Poprawiony Dziennik Urzędowy (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


Dziennik Urzędowy z dnia 29 grudnia 2006 r.

Poprawiony Dziennik Urzędowy (2007)

L 387

L 34


Dziennik Urzędowy z dnia 30 grudnia 2006 r.

Poprawiony Dziennik Urzędowy (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50