ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 157

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
19 czerwca 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 676/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zarządzania połowami gładzicy i soli w Morzu Północnym

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 679/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

12

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2007/35/WE z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach ( 1 )

14

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2007/420/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

17

 

 

Komisja

 

 

2007/421/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 96/587/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2379)  ( 1 )

18

 

 

2007/422/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Argentynie, Australii i Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2498)  ( 1 )

19

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

*

Decyzja Rady 2007/423/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

23

 

 

 

*

Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

19.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 676/2007

z dnia 11 czerwca 2007 r.

ustanawiające wieloletni plan zarządzania połowami gładzicy i soli w Morzu Północnym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z opinią naukową otrzymaną ostatnio od Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) śmiertelność połowowa stad gładzicy i soli na Morzu Północnym przewyższa poziom określony przez ICES jako zgodny z zasadami ostrożnego podejścia i istnieje ryzyko, że stada te są odławiane w sposób niezrównoważony.

(2)

Zgodnie z opinią komitetu ekspertów badającego wieloletnie strategie zarządzania największy odłów soli otrzymuje się przy wskaźniku śmiertelności połowowej wynoszącym 0,2 u ryb w wieku 2–6 lat.

(3)

Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) stwierdził, że biomasa zachowawcza dla stada gładzicy w Morzu Północnym powinna wynosić 230 000 t, wskaźnik śmiertelności połowowej konieczny do osiągnięcia najwyższego odłowu stada gładzicy w Morzu Północnym w ujęciu długoterminowym wynosi 0,3, a biomasa zachowawcza dla stada soli w Morzu Północnym powinna wynosić 35 000 t.

(4)

Należy przedsięwziąć środki w celu ustanowienia wieloletniego planu zarządzania połowami gładzicy i soli w Morzu Północnym. Środki te, o ile dotyczą stad gładzicy w Morzu Północnym, należy ustanawiać w świetle konsultacji z Norwegią.

(5)

Plan ma na celu zapewnienie w pierwszym etapie, że liczebność stad gładzicy i soli w Morzu Północnym zostanie utrzymana na poziomie nieprzekraczającym bezpiecznych granic biologicznych, a w drugim etapie i po należytym rozważeniu przez Radę metod realizacji takiego działania, że stada te będą poławiane na podstawie maksymalnie podtrzymywalnego odłowu w sposób zrównoważony pod względem gospodarczym, ekologicznym i społecznym.

(6)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) wymaga, między innymi, aby do osiągnięcia tego celu Wspólnota stosowała podejście ostrożnościowe w stosowaniu środków służących ochronie i zachowaniu zasobów, zapewnieniu ich zrównoważonej eksploatacji i zminimalizowaniu oddziaływania rybołówstwa na ekosystemy morskie.

(7)

Celem niniejszego rozporządzenia powinno być stopniowe wprowadzanie w życie podejścia do zarządzania połowami opartego na ekosystemie i przyczynianie się do wydajnej działalności połowowej w ramach rentownego i konkurencyjnego przemysłu rybołówstwa, zapewniając godziwy standard życia tym, którzy utrzymują się z połowów gładzicy i soli w Morzu Północnym i uwzględniając interesy konsumentów. Polityka Wspólnoty częściowo opiera się na zaleceniach stosownego regionalnego komitetu doradczego (RAC – Regional Advisory Council). Wraz z dużą częścią połowów gładzicy w Morzu Północnym poławiana jest również sola. Niemożliwe jest rozwiązanie kwestii zarządzania połowami gładzicy niezależnie od zarządzania połowami soli.

(8)

Dlatego też przy opracowywaniu wieloletniego planu należy uwzględnić również fakt, że wysoki wskaźnik śmiertelności połowowej gładzicy w dużym stopniu związany jest ze znaczną ilością odrzutów przy połowach soli w Morzu Północnym przy użyciu włoków ramowych o rozmiarze oczek sieci równym 80 mm.

(9)

Możliwe jest kontrolowanie wskaźników śmiertelności połowowej poprzez ustanowienie odpowiedniej metody określania poziomu ogólnych dopuszczalnych połowów (TAC) omawianych zasobów oraz systemu obejmującego ograniczenia dozwolonych dni na morzu, ograniczającego nakład połowowy tych zasobów do poziomów, przy których przekroczenie poziomów ogólnych dopuszczalnych połowów i planowanych wskaźników śmiertelności połowowej jest mało prawdopodobne, ale wystarczające do połowu osiągającego poziom ogólnych dopuszczalnych połowów określony na podstawie wskaźników śmiertelności połowowej ustanowionych w planie.

(10)

Plan powinien obejmować wszystkie połowy ryb płastugokształtnych wpływające w sposób znaczący na śmiertelność połowową omawianych stad gładzicy i soli. Państwa członkowskie, których kwoty dla którychkolwiek z tych stad wynoszą mniej niż 5 % udziału Wspólnoty Europejskiej w ogólnych dopuszczalnych połowach, powinny zostać zwolnione z przepisów planu dotyczących zarządzania nakładem połowowym.

(11)

Plan ten powinien stanowić główny instrument zarządzania stadami ryb płastugokształtnych na Morzu Północnym i przyczynić się do odnowienia innych zasobów, takich jak dorsz.

(12)

Poza środkami określonymi w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (3) należy zastosować dodatkowe środki kontroli w celu zapewnienia zgodności ze środkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(13)

W roku 2006 komunikatem dotyczącym osiągnięcia do roku 2015 celu związanego z maksymalnie podtrzymywalnym odłowem Komisja rozpoczęła debatę na temat wspólnotowej strategii stopniowego zmniejszania poziomu śmiertelności połowowej we wszystkich najważniejszych łowiskach. Komisja przedstawiła ten komunikat regionalnym komitetom doradczym do oceny.

(14)

Komisja zwróciła się do STECF o sporządzenie sprawozdania na temat kluczowych aspektów oceny wpływu w odniesieniu do zarządzania połowami gładzicy i soli, które powinno opierać się na dokładnych, obiektywnych i wyczerpujących informacjach o charakterze biologicznym i finansowym. Ta ocena wpływu zostanie załączona do wniosku Komisji dotyczącego drugiego etapu planu wieloletniego.

(15)

W początkowym etapie plan wieloletni powinien być uznawany za plan odbudowy, a następnie za plan zarządzania w rozumieniu art. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I CEL

Artykuł 1

Przedmiot

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wieloletni plan połowów gładzicy i soli zamieszkujących w Morzu Północnym.

2.   Do celów niniejszego rozporządzenia „Morze Północne” oznacza obszar morza wyznaczony przez Międzynarodową Radę Badań Morza jako podobszar IV.

Artykuł 2

Bezpieczne granice biologiczne

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia uznaje się, że stada gładzicy i soli mieszczą się w bezpiecznych granicach biologicznych w latach, w których, zgodnie z opinią Komitetu Naukowo-Technicznego i Gospodarczego ds. Rybołówstwa (STECF), spełnione są wszystkie następujące warunki:

a)

stado tarłowe gładzicy przekracza 230 000 t;

b)

wskaźnik średniej śmiertelności połowowej u ryb w wieku 2–6 lat w stadzie gładzicy wynosi mniej niż 0,6 rocznie;

c)

stado tarłowe soli przekracza 35 000 t;

d)

wskaźnik średniej śmiertelności połowowej u ryb w wieku 2–6 lat w stadzie soli wynosi mniej niż 0,4 rocznie.

2.   Jeżeli STECF zaleci stosowanie innych poziomów w odniesieniu do liczebności stada i śmiertelności połowowej w celu określenia bezpiecznych granic biologicznych, Komisja przedstawia wniosek dotyczący zmiany ust. 1.

Artykuł 3

Cele planu wieloletniego w pierwszym etapie

1.   Plan wieloletni w pierwszym etapie zapewnia przywrócenie liczebności stad gładzicy i soli w bezpiecznych granicach biologicznych.

2.   Określony w ust. 1 cel osiąga się przez obniżenie wskaźnika śmiertelności połowowej gładzicy i soli o 10 % rocznie przy maksymalnej zmienności TAC wynoszącej 15 % rocznie do czasu osiągnięcia przez stada obu gatunków ryb bezpiecznego poziomu biologicznego.

Artykuł 4

Cele planu wieloletniego w drugim etapie

1.   Plan wieloletni w drugim etapie zapewnia eksploatację stad gładzicy i soli na podstawie maksymalnego podtrzymywalnego odłowu.

2.   Określony w ust. 1 cel osiąga się przy utrzymaniu wskaźnika śmiertelności połowowej gładzicy w wieku 2–6 lat na poziomie równym lub wyższym niż 0,3.

3.   Określony w ust. 1 cel osiąga się przy utrzymaniu wskaźnika śmiertelności połowowej soli w wieku 2–6 lat na poziomie równym lub wyższym niż 0,2.

Artykuł 5

Uzgodnienia przejściowe

1.   Jeżeli przed dwa kolejne lata stada gładzicy i soli będą mieścić się w bezpiecznych granicach biologicznych, Rada na podstawie wniosku Komisji podejmie decyzję w sprawie zmiany art. 4 ust. 2 i 3 oraz zmiany art. 7, 8 i 9, co w świetle ostatnich informacji przekazanych przez STECF umożliwi eksploatację stad przy wskaźniku śmiertelności połowowej zgodnym z maksymalnie podtrzymywalnym odłowem.

2.   Do wniosku Komisji dotyczącego przeglądu uwzględniającego opinię Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Północnego dołącza się pełną ocenę wpływu.

ROZDZIAŁ II

OGÓLNE DOPUSZCZALNE POŁOWY

Artykuł 6

Określanie ogólnych dopuszczalnych połowów (TAC)

Każdego roku Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na podstawie wniosku Komisji, podejmuje decyzję o ogólnych dopuszczalnych połowach (TAC) stad gładzicy i soli w Morzu Północnym w kolejnym roku zgodnie z art. 7 i 8.

Artykuł 7

Procedura określania ogólnego dopuszczalnego połowu (TAC) gładzicy

1.   Rada przyjmuje ogólny dopuszczalny połów (TAC) gładzicy na poziomie połowów, który według naukowej oceny przeprowadzonej przez STECF odpowiada najwyższej wartości spośród:

a)

TAC, którego stosowanie doprowadzi w roku jego stosowania do obniżenia o 10 % wskaźnika śmiertelności połowowej w stosunku do szacowanego wskaźnika śmiertelności połowowej w roku poprzednim;

b)

TAC, którego stosowanie doprowadzi w roku jego stosowania do wskaźnika śmiertelności połowowej wynoszącego 0,3 u ryb w wieku 2–6 lat.

2.   W przypadku gdy stosowanie ust. 1 doprowadziłoby do określenia TAC przekraczającego TAC z roku poprzedniego o więcej niż 15 %, Rada przyjmuje TAC o wartości 15 % większej niż TAC z roku poprzedniego.

3.   W przypadku gdy stosowanie ust. 1 doprowadziłoby do określenia TAC niższego od TAC z roku poprzedniego o więcej niż 15 %, Rada ustala TAC o wartości 15 % mniejszej niż TAC z roku poprzedniego.

Artykuł 8

Procedura określania ogólnego dopuszczalnego połowu (TAC) soli

1.   Rada przyjmuje ogólny dopuszczalny połów (TAC) soli na poziomie połowów, który według naukowej oceny przeprowadzonej przez STECF odpowiada najwyższej wartości spośród:

a)

TAC, którego stosowanie doprowadzi w roku jego stosowania do wskaźnika śmiertelności połowowej wynoszącego 0,2 u ryb w wieku 2–6 lat;

b)

TAC, którego stosowanie doprowadzi w roku jego stosowania do obniżenia o 10 % wskaźnika śmiertelności połowowej w stosunku do szacowanego wskaźnika śmiertelności połowowej w roku poprzednim.

2.   W przypadku gdy stosowanie ust. 1 doprowadziłoby do określenia TAC przekraczającego TAC z roku poprzedniego o więcej niż 15 %, Rada przyjmuje TAC o wartości 15 % większej niż TAC z roku poprzedniego.

3.   W przypadku gdy stosowanie ust. 1 doprowadziłoby do określenia TAC niższego od TAC z roku poprzedniego o więcej niż 15 %, Rada przyjmuje TAC o wartości 15 % mniejszej niż TAC z roku poprzedniego.

ROZDZIAŁ III

OGRANICZENIE NAKŁADU POŁOWOWEGO

Artykuł 9

Ograniczenie nakładów połowowych

1.   Oprócz ogólnych dopuszczalnych połowów, o których mowa w rozdziale II, stosuje się system ograniczeń nakładu połowowego ustanowiony w prawodawstwie wspólnotowym.

2.   Każdego roku Rada na podstawie wniosku Komisji większością kwalifikowaną podejmuje decyzję w sprawie korekty maksymalnego poziomu nakładu połowowego dostępnego dla flot rybackich, w przypadku których albo gładzica, albo sola, albo oba te gatunki stanowią znaczącą część wyładunku lub w przypadku których odrzuty są znaczące i które są objęte systemem ograniczeń nakładu połowowego, o którym mowa w ust. 1.

3.   Komisja zwraca się do STECF o sporządzenie prognozy maksymalnego poziomu nakładu połowowego koniecznego, by połowy gładzicy i soli były równe udziałowi Wspólnoty Europejskiej w ogólnych dopuszczalnych połowach ustalonemu zgodnie z art. 6. Wniosek ten zostaje sformułowany z uwzględnieniem innych właściwych aktów prawnych Wspólnoty określających warunki połowu kwot.

4.   Corocznej korekty maksymalnego poziomu nakładu połowowego, o której mowa w ust. 2, dokonuje się z uwzględnieniem opinii STECF wydanej zgodnie z ust. 3.

5.   Corocznie Komisja zwraca się do STECF o przygotowanie sprawozdania na temat rocznego poziomu nakładu połowowego stosowanego przez statki prowadzące połowy gładzicy i soli, a także sprawozdania na temat rodzajów narzędzi połowowych stosowanych podczas tych połowów.

6.   Niezależnie od ust. 4, nakład połowowy nie przekracza poziomu przyznanego w 2006 r.

7.   Państwa członkowskie, których kwoty dla gładzicy i soli wynoszą mniej niż 5 % udziału Wspólnoty Europejskiej w ogólnych dopuszczalnych połowach, są zwalniane z systemu zarządzania nakładem połowowym.

8.   Państwo członkowskie, którego dotyczą przepisy ust. 7, i uczestniczące w wymianie kwot dla gładzicy lub soli na podstawie art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, w wyniku której suma kwoty przypisanej temu państwu członkowskiemu i ilość gładzicy lub soli przekazanej w ramach wymiany przekracza 5 % udziału Wspólnoty Europejskiej w ogólnych dopuszczalnych połowach, jest objęte systemem zarządzania nakładem połowowym.

9.   Nakład połowowy stosowany przez statki, które łowią przede wszystkim gładzicę lub solę i które pływają pod banderą państwa członkowskiego, którego dotyczą przepisy ust. 7, nie przekracza poziomu przyznanego w roku 2006.

ROZDZIAŁ IV

MONITOROWANIE, INSPEKCJA I NADZÓR

Artykuł 10

Powiadamianie o realizacji nakładów połowowych

1.   Do statków prowadzących połowy w omawianym obszarze stosuje się art. 19b, 19c, 19d, 19e i 19k rozporządzenia (EWG) nr 2847/93. Statki wyposażone w systemy monitorowania zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące satelitarnych systemów monitorowania (4) statków są wyłączone z wymogów dotyczących systemu wywoływania.

2.   Państwa członkowskie mogą wprowadzać w życie alternatywne środki kontroli w celu zapewnienia przestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, które są tak skuteczne i przejrzyste jak ten obowiązek dotyczący sprawozdawczości. Środki takie są zgłaszane Komisji przed wprowadzeniem ich w życie.

Artykuł 11

Margines tolerancji

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez państwa członkowskie (5), dozwolony margines tolerancji w szacowaniu ilości, w kilogramach, żywej wagi zarówno gładzicy, jak i soli zatrzymanej na pokładach statków, które przebywały na Morzu Północnym, wynosi 8 % ilości podanej w dzienniku połowowym. W przypadku gdy prawodawstwo wspólnotowe nie przewiduje żadnego współczynnika przeliczeniowego, obowiązuje współczynnik przeliczeniowy przyjęty przez państwo członkowskie, pod którego banderą pływa statek.

2.   Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania w odniesieniu do gatunku organizmu morskiego, jeżeli jego ilość zatrzymana na pokładzie jest mniejsza niż 50 kg.

Artykuł 12

Ważenie wyładunków

Właściwe organy państwa członkowskiego gwarantują, że przed sprzedażą wszystkie ilości złowionej na Morzu Północnym soli przekraczające 300 kg i gładzicy przekraczające 500 kg są ważone z wykorzystaniem wag, których dokładność została poświadczona.

Artykuł 13

Uprzednie zgłoszenie

Kapitan wspólnotowego statku rybackiego, który przebywał na Morzu Północnym i który pragnie wyładować jakąkolwiek ilość gładzicy lub soli w porcie lub miejscu wyładunku w państwie trzecim, przekazuje właściwym organom państwa członkowskiego, pod którego banderą pływa statek, przynajmniej 24 godziny przed wyładunkiem w państwie trzecim, następujące informacje:

a)

nazwę portu lub miejsca wyładunku;

b)

szacunkowy czas przybycia do portu lub miejsca wyładunku;

c)

liczbę kilogramów żywej wagi wszystkich gatunków przechowywanych na statku w ilości ponad 50 kg.

Powiadomienia może również dokonać przedstawiciel kapitana statku rybackiego.

Artykuł 14

Oddzielne składowanie gładzicy i soli

1.   Zabrania się przechowywania na wspólnotowym statku rybackim w jakimkolwiek pojedynczym pojemniku jakiejkolwiek ilości gładzicy lub jakiejkolwiek ilości soli zmieszanej z innymi gatunkami organizmów morskich.

2.   Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich dostarczają kontrolerom państw członkowskich pomocy w zakresie niezbędnym do porównania przez nich ilości gładzicy i soli zadeklarowanej w dzienniku połowowym i ilości złowionej gładzicy i soli przechowywanej na statku.

Artykuł 15

Transport gładzicy i soli

1.   Właściwe organy państwa członkowskiego mogą zażądać, by każda ilość gładzicy przekraczająca 500 kg lub każda ilość soli przekraczająca 300 kg, złowiona w obszarze geograficznym, o którym mowa w art. 1 ust. 2, i wyładowana po raz pierwszy w danym państwie członkowskim została przed przetransportowaniem z portu pierwszego wyładunku w inne miejsce zważona z wykorzystaniem wag, których dokładność została poświadczona.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, do ładunku gładzicy przekraczającego 500 kg i ładunku soli przekraczającego 300 kg, transportowanego do miejsca innego niż miejsce wyładunku, dołączana jest deklaracja określona w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia. Wyjątek przewidziany w art. 13 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 nie ma zastosowania.

Artykuł 16

Zakaz przeładunku soli i gładzicy

Wspólnotowy statek rybacki przebywający na Morzu Północnym nie dokonuje przeładunku żadnych ilości gładzicy ani soli na żaden inny statek.

ROZDZIAŁ V

DALSZE DZIAŁANIA

Artykuł 17

Ocena środków zarządzania

1.   Komisja, na podstawie informacji otrzymywanych od STECF, ocenia w drugim oraz w każdym następnym roku obowiązywania niniejszego rozporządzenia wpływ środków zarządzania na omawiane stada oraz na ich połowy.

2.   Komisja zwraca się do STECF o wydanie naukowej opinii na temat postępu dokonanego w kierunku osiągnięcia celów planu wieloletniego w trzecim roku stosowania niniejszego rozporządzenia oraz co trzy lata w okresie stosowania niniejszego rozporządzenia. W stosownych przypadkach Komisja proponuje odpowiednie środki, natomiast Rada większością kwalifikowaną podejmuje decyzję w sprawie środków alternatywnych służących osiągnięciu celów, o których mowa w art. 3 i 4.

Artykuł 18

Szczególne okoliczności

W przypadku gdy STECF stwierdzi, że stado tarłowe gładzicy albo soli lub oba stada wykazują zmniejszoną zdolność reprodukcyjną, Rada, na podstawie wniosku Komisji, podejmuje większością kwalifikowaną decyzję w sprawie ogólnego dopuszczalnego połowu (TAC) gładzicy niższego niż TAC przewidziany w art. 7, ogólnego dopuszczalnego połowu (TAC) soli niższego niż TAC przewidziany w art. 8 oraz poziomów nakładu połowowego niższych niż przewidziane w art. 9.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 19

Pomoc z Europejskiego Funduszu Rybackiego

1.   Na początkowym etapie przewidzianym w art. 3 niniejszego rozporządzenia plan wieloletni jest uznawany za plan odbudowy w rozumieniu art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz do celów art. 21 lit. a) ppkt i) rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (6).

2.   Na drugim etapie przewidzianym w art. 4 niniejszego rozporządzenia plan wieloletni jest uznawany za plan zarządzania w rozumieniu art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz do celów art. 21 lit. a) ppkt iv) rozporządzenia (WE) nr 1198/2006.

Artykuł 20

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 11 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady

H. SEEHOFER

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego dostarczona dnia 28 września 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(3)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, str. 11).

(4)  Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 17.

(5)  Dz.U. L 276 z 10.10.1983, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1804/2005 (Dz.U. L 290 z 4.11.2005, str. 10).

(6)  Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1.


19.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 677/2007

z dnia 18 czerwca 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


19.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 678/2007

z dnia 18 czerwca 2007 r.

otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 (2) ustanowiło zasady stosowania refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(2)

W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego gospodarczo wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(3)

Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 należy dbać, aby przepływy handlowe wywołane wcześniej przez system refundacji nie zostały zakłócone. Z tego powodu i ze względu na sezonowość wywozów owoców i warzyw należy ustalić ilości przewidziane na każdy produkt, na podstawie nomenklatury produktów rolnych dla refundacji wywozowych ustanowionych rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3846/87 (3). Ilości te powinny zostać podzielone z uwzględnieniem stopnia, w jakim rozpatrywane produkty są łatwo psujące się.

(4)

W myśl postanowień art. 35 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przy ustalaniu refundacji uwzględnia się istniejącą sytuację lub tendencje w odniesieniu do cen i dostępności owoców i warzyw na rynku Wspólnoty oraz do cen stosowanych w handlu międzynarodowym. Należy również uwzględnić koszty wprowadzania do obrotu i koszty transportu oraz gospodarcze aspekty proponowanego wywozu.

(5)

Zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 ceny rynkowe Wspólnoty są ustalane z uwzględnieniem cen, które są najbardziej korzystne z punktu widzenia wywozu.

(6)

Sytuacja na rynkach światowych lub specyficzne wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność zróżnicowania refundacji dla określonego produktu, w zależności od jego miejsca przeznaczenia.

(7)

Pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie klasy ekstra, I i II według wspólnych norm jakości mogą obecnie podlegać znaczącym gospodarczo wywozom.

(8)

Aby umożliwić jak najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i uwzględniając strukturę wywozów ze Wspólnoty, należy postępować drogą przetargu i ustalić indykatywną wysokość refundacji oraz ilości przewidziane dla rozpatrywanego okresu.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Ogłasza się przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3. Produkty objęte procedurą przetargową, okres składania ofert, indykatywne stawki refundacji i przewidziane ilości ustalone są w załączniku.

2.   Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej, określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (4), nie są wliczane do kwalifikujących się ilości, określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

3.   Bez uszczerbku dla stosowania postanowień art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1961/2001, pozwolenia rodzaju A3 zachowują ważność przez 4 miesiące.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 548/2007 (Dz.U. L 130 z 22.5.2007, str. 3).

(3)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 532/2007 (Dz.U. L 125 z 15.5.2007, str. 7).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

Otwarcie przetargu na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

Okres składania ofert od dnia 2 lipca do dnia 3 lipca 2007 r.

Kod produktów (1)

Miejsce przeznaczenia (2)

Wysokość indykatywna refundacji

(w EUR/t netto)

Przewidziana ilość

(w tonach)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  Kody produktów są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).

(2)  Kody miejsc przeznaczenia serii „A” są określone w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87. Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:

F03

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem Szwajcarii.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malezja, Sri Lanka, Indonezja, Tajlandia, Tajwan, Papua-Nowa Gwinea, Laos, Kambodża, Wietnam, Japonia, Urugwaj, Paragwaj, Argentyna, Meksyk, Kostaryka.

F09

:

Następujące miejsca przeznaczenia: Norwegia, Islandia, Grenlandia, Wyspy Owcze, Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia, Czarnogóra, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Mołdowa, Rosja, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan, Ukraina, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Abu Zabi, Dubaj, Szardża, Adżman, Umm Al-Kajwajn, Ras al-Chajma, Fudżajra), Kuwejt, Jemen, Syria, Iran, Jordania, Boliwia, Brazylia, Wenezuela, Peru, Panama, Ekwador i Kolumbia, kraje i terytoria Afryki, z wyłączeniem Afryki Południowej, miejsca przeznaczenia określone w art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11).


19.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 679/2007

z dnia 18 czerwca 2007 r.

ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 41,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych (2) stanowi, że Komisja publikuje do dnia 31 maja kwotę pomocy mającą zastosowanie do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia.

(2)

W przypadku państw członkowskich Wspólnoty w składzie z dnia 31 grudnia 2006 r. kontrolę przestrzegania progów wspólnotowych i krajowych dotyczących przetwarzania brzoskwiń, określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, przeprowadza się na podstawie ilości objętych pomocą w okresie trzech ostatnich lat gospodarczych, dla których dostępne są ostateczne dane dotyczące tych państw członkowskich.

(3)

Średnia ilość brzoskwiń przetworzonych w ciągu ostatnich trzech lat gospodarczych w ramach systemu pomocy jest niższa niż próg wspólnotowy. Dlatego też wysokość pomocy stosowanej w roku gospodarczym 2007/2008 w każdym państwie członkowskim musi być równa wysokości ustalonej w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

(4)

Mechanizm obliczania przestrzegania krajowych progów przewidziany w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 nie ma natychmiastowego zastosowania do Bułgarii i Rumunii. Dlatego należy ustanowić środki przejściowe w celu jego stosowania. W odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, dla którego nie ma dostępnych danych do oceny przestrzegania krajowych i wspólnotowych progów przetwarzania brzoskwiń i w celach zapobiegawczych, należy przewidzieć wstępne ograniczenie pomocy, która zostanie zwrócona, jeżeli na koniec wymienionego roku gospodarczego progi nie zostaną przekroczone.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W roku gospodarczym 2007/2008 kwota pomocy w odniesieniu do brzoskwiń na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wynosi 47,70 euro za tonę w przypadku państw członkowskich Wspólnoty w składzie z dnia 31 grudnia 2006 r.

2.   W przypadku Bułgarii i Rumunii kwota pomocy w odniesieniu do brzoskwiń na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wynosi 35,78 euro za tonę.

Artykuł 2

1.   Jeżeli próg wspólnotowy nie zostanie przekroczony podczas obliczania jego przestrzegania w roku gospodarczym 2007/2008, dodatkowa kwota równa 25 % pomocy ustanowionej w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 zostanie wypłacona Bułgarii i Rumunii po roku gospodarczym 2007/2008.

2.   W przypadku przekroczenia progu wspólnotowego, jeżeli w Bułgarii i Rumunii nie został on przekroczony lub został przekroczony o nie więcej niż 25 %, po roku gospodarczym 2007/2008 w tych państwach członkowskich wypłaca się dodatkową kwotę.

Na podstawie rzeczywistego przekroczenia określonego progu krajowego ustala się dodatkową kwotę, o której mowa w akapicie pierwszym, równą maksymalnie 25 % pomocy ustalonej w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

3.   W celu oceny przestrzegania krajowych progów przetwarzania i jedynie w przypadku Bułgarii i Rumunii, w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 obliczenia dokonuje się na podstawie ilości, które zostały rzeczywiście objęte pomocą w trakcie roku gospodarczego 2007/2008.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25).

(2)  Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1663/2005 (Dz.U. L 267 z 12.10.2005, str. 22).


DYREKTYWY

19.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/14


DYREKTYWA KOMISJI 2007/35/WE

z dnia 18 czerwca 2007 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), w szczególności jej art. 13 ust. 2 tiret drugie,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/756/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (2), w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 76/756/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw w zakresie procedury homologacji typu WE ustanowionej w dyrektywie 70/156/EWG. Przepisy dyrektywy 70/156/EWG odnoszące się do układów, części i oddzielnych zespołów technicznych w pojazdach stosuje się zatem do dyrektywy 76/756/EWG.

(2)

W celu zwiększenia bezpieczeństwa drogowego poprzez poprawę widoczności dużych ciężarówek i ich przyczep należy uwzględnić w dyrektywie 76/756/EWG obowiązek odpowiedniego tylnego oznakowania odblaskowego na tych pojazdach.

(3)

W celu uwzględnienia dalszych zmian w regulaminie nr 48 EKG ONZ (3), nad którymi Wspólnota już głosowała, właściwe jest dostosowanie dyrektywy 76/756/EWG do postępu technicznego poprzez dostosowanie jej do wymogów technicznych wspomnianego regulaminu EKG ONZ. Do celów przejrzystości należy zastąpić załącznik II do dyrektywy 76/756/EWG.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 76/756/EWG.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik II do dyrektywy 76/756/EWG zastępuje się załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Ze skutkiem od dnia 10 lipca 2011 r., jeżeli wymogi określone dyrektywą 76/756/EWG, zmienioną niniejszą dyrektywą, nie zostaną spełnione, państwo członkowskie uznaje świadectwo zgodności dołączone do nowych pojazdów zgodnie z przepisami dyrektywy 70/156/EWG za nieważne w rozumieniu art. 7 ust. 1 tej dyrektywy z przyczyn odnoszących się do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej.

Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej przed dniem 9 lipca 2008 r. ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst powyżej wspomnianych przepisów i tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 10 lipca 2008 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Państwa członkowskie ustalają sposób dokonania takiego odesłania.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/96/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 81).

(2)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 97/28/WE (Dz.U. L 171 z 30.6.1997, str. 1).

(3)  Dz.U. L 137 z 30.5.2007, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

1.

Wymogi techniczne są określone w pkt 2, 5 i 6 regulaminu nr 48 EKG/ONZ (1) oraz w załącznikach 3–9 do tego regulaminu.

2.

Do celów stosowania przepisów, o których mowa w pkt 1, stosuje się następujące definicje:

a)

»nieobciążony pojazd« oznacza pojazd o masie przewidzianej w pkt 2.6 dodatku 1 do załącznika I do niniejszej dyrektywy, bez kierowcy;

b)

»formularz powiadomienia« rozumie się jako świadectwo homologacji typu określone w dodatku 2 do załącznika I do niniejszej dyrektywy;

c)

»Umawiające się Strony odpowiednich regulaminów« rozumie się jako państwa członkowskie;

d)

odniesienie do regulaminu nr 3 rozumie się jako odniesienie do dyrektywy 76/757/EWG;

e)

przypis 2 w pkt 2.7.25 nie ma zastosowania;

f)

przypis 8 w pkt 6.19 nie ma zastosowania;

g)

w załączniku 5 przypis 1 rozumie się następująco: »Aby uzyskać definicje kategorii, patrz: załącznik II A do dyrektywy 70/156/EWG«.

3.

Bez uszczerbku dla wymogów art. 8 ust. 2 lit. a) i c) oraz ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG, a także wymogów niniejszego załącznika oraz dla jakichkolwiek wymogów innych odrębnych dyrektyw, zabroniona jest instalacja jakiegokolwiek innego urządzenia oświetleniowego i sygnalizacji świetlnej niż te, które określone są w pkt 2.7 regulaminu nr 48 EKG ONZ.


(1)  Dz.U. L 137 z 30.5.2007, str. 1.”


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

19.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/17


DECYZJA RADY

z dnia 11 czerwca 2007 r.

w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

(2007/420/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 25 ust. 1,

uwzględniając listę kandydatów przedłożoną Radzie przez Komisję Wspólnot Europejskich,

uwzględniając opinię wyrażoną przez Parlament Europejski,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Nieodzowne jest zapewnienie niezależności, wysokich standardów naukowych, przejrzystości i sprawności działania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”). Niezbędna jest również współpraca z państwami członkowskimi.

(2)

W związku z rezygnacją zwolniło się stanowisko powołanego do dnia 30 czerwca 2008 r. członka zarządu Urzędu.

(3)

Z myślą o mianowaniu nowego członka zarządu dokonano analizy przedłożonych kandydatur na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Komisję oraz z uwzględnieniem opinii Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia najwyższych standardów kompetencji, szerokiego zakresu wymaganej wiedzy specjalistycznej, na przykład w zakresie zarządzania i administracji publicznej, oraz możliwie najszerszej pod względem geograficznym reprezentacji w obrębie Unii,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Pan Milan POGAČNIK zostaje mianowany członkiem zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 11 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady

H. SEEHOFER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3).


Komisja

19.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/18


DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 czerwca 2007 r.

uchylająca decyzję 96/587/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2379)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/421/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (1), w szczególności jej art. 4 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji Komisji 96/587/WE (2) wymieniono organizacje uznane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 94/57/WE.

(2)

Zgodnie z art. 4 ust. 5 dyrektywy 94/57/WE organizacje, które dnia 22 stycznia 2002 r. są już uznane na podstawie powołanej dyrektywy, są nadal uznawane.

(3)

Decyzją Komisji 2005/623/WE (3) przedłużono ograniczone uznanie dla Hellenic Register of Shipping na okres trzech lat ze skutkami dla Grecji i Cypru.

(4)

Decyzją Komisji 2006/382/WE (4) przedłużono ograniczone uznanie dla Hellenic Register of Shipping ze skutkami dla Malty.

(5)

Decyzją Komisji 2006/660/WE (5) przyznano Polskiemu Rejestrowi Statków ograniczone uznanie Wspólnoty na okres trzech lat ze skutkami dla Republiki Czeskiej, Cypru, Litwy, Malty, Polski oraz Słowacji.

(6)

Decyzja 96/587/WE, obecnie nieaktualna, powinna zatem zostać uchylona, podczas gdy zaktualizowany wykaz organizacji uznanych zgodnie z dyrektywą 94/57/WE powinien być regularnie publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzja 96/587/WE traci moc.

Artykuł 2

Dyrektor Generalny ds. Energii i Transportu publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 1 lipca każdego roku zaktualizowany wykaz organizacji uznanych zgodnie z dyrektywą 94/57/WE.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 53).

(2)  Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 43. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/221/WE (Dz.U. L 73 z 15.3.2002, str. 30).

(3)  Dz.U. L 219 z 24.8.2005, str. 43.

(4)  Dz.U. L 151 z 6.6.2006, str. 31.

(5)  Dz.U. L 272 z 3.10.2006, str. 17.


19.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/19


DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 czerwca 2007 r.

zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Argentynie, Australii i Stanach Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2498)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/422/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania zarodków i zespołów produkcji zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (2) stanowi, że państwa członkowskie mogą sprowadzać zarodki z państw trzecich tylko w przypadku gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowane przez zespoły pobierania zarodków wymienione w tej decyzji.

(2)

Argentyna i Stany Zjednoczone Ameryki zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w tych wykazach w pozycjach dotyczących tych państw w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków.

(3)

Argentyna i Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły gwarancje w zakresie przestrzegania odpowiednich zasad określonych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne tych państw oficjalnie zatwierdziły odnośne zespoły pobierania i produkcji zarodków przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty.

(4)

Australia natomiast zwróciła się z prośbą o usunięcie z wykazów określonych pozycji dotyczących tego państwa.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 92/452/EWG.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, str. 24).

(2)  Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/237/WE (Dz.U. L 103 z 20.4.2007, str. 49).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Argentynie LE/UT/BE-18 zostaje usunięty;

2)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Argentynie LE/UT/BE-22 zostaje usunięty;

3)

wiersze dotyczące zespołów pobierania zarodków w Argentynie LE/UT/BE-24 i LE/UT/BE-25 zostają usunięte;

4)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Argentynie LE/UT/BE-28 zostaje usunięty;

5)

w odniesieniu do Argentyny dodaje się następujące wiersze:

„AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo – Buenos Aires

Dr Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dr Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz – Buenos Aires

Dr Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén – Chaco

Dr Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco – Buenos Aires

Dr Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao – Santa Fe

Dr Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dres. J. INDA Y J. TEGLI

Union – San Luis

Dr J. Inda

Dr J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC – BIOGEN

Córdoba

Dr Gabriel Bo

Dr H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue – Buenos Aires

Dr Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dr Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista – Santa Fe

Dr Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata – Buenos Aires

Dr Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy – Buenos Aires

Dr Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto – Córdoba

Dr Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento – Buenos Aires

Dr Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dr Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa – La Pampa

Dr Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DR. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dr Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dr Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego – Buenos Aires

Dr Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dr Gabriel Bo”;

6)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Australii ETV0002 zostaje usunięty;

7)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Australii ETV0005 zostaje usunięty;

8)

wiersze dotyczące zespołów pobierania zarodków w Australii ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 i ETV0013 zostają usunięte;

9)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki 91CA035 E689 otrzymuje brzmienie:

„US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr Kenneth Halback”;

10)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki 04MT111 E1127 zostaje usunięty;

11)

wiersze dotyczące zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki 05NC114 E705 i 05NC117 E705 otrzymują brzmienie:

„US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin

US

 

05NC117 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr Samuel P. Galphin”;

12)

w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się wiersze w brzmieniu:

„US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dr Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dr Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dr Boyd Bien”.


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

19.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/23


DECYZJA RADY 2007/423/WPZiB

z dnia 18 czerwca 2007 r.

wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/293/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

We wspólnym stanowisku 2004/293/WPZiB Rada przyjęła środki w celu uniemożliwiania wjazdu na terytoria państw członkowskich lub tranzytu przez te terytoria osobom zaangażowanym w działania ułatwiające osobom przebywającym na wolności dalsze unikanie odpowiedzialności za zbrodnie, o które oskarżył je Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ), lub działającym w jakikolwiek inny sposób mogący utrudniać MTKJ skuteczne wykonywanie mandatu.

(2)

W związku z umieszczeniem Ante Gotoviny w areszcie MTKJ nazwiska niektórych osób, o których mowa w art. 2 wspólnego stanowiska i związanych z Ante Gotoviną, powinny zostać usunięte z listy. Konieczna jest także aktualizacja danych osób pozostających na liście.

(3)

Ponadto należy na niej umieścić nazwiska innych osób zaangażowanych w działania ułatwiające osobom przebywającym na wolności dalsze unikanie odpowiedzialności za zbrodnie, o które oskarżył je Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ), lub działających w jakikolwiek inny sposób mogący utrudniać MTKJ skuteczne wykonywanie mandatu.

(4)

Lista znajdująca się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Listę osób w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB zastępuje się listą osób stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 18 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 65. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/150/WPZiB (Dz.U. L 66 z 6.3.2007, str. 21).


ZAŁĄCZNIK

1.

BILBIJA, Milorad

Syn Svetka BILBII

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 13.8.1956, Sanski Most, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 3715730

Numer dowodu osobistego: 03GCD9986

Osobisty numer identyfikacyjny: 1308956163305

Pseudonimy:

Adres: Braće Pantića 7, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

2.

BJELICA, Milovan

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 19.10.1958, Rogatica, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 0000148, wystawiony dnia 26.7.1998 w Sarajewie Serbskim (anulowany)

Numer dowodu osobistego: 03ETA0150

Osobisty numer identyfikacyjny: 1910958130007

Pseudonimy: Čičko

Adres: Przedsiębiorstwo CENTREK, Pale, Bośnia i Hercegowina

3.

DJORDJEVIĆ, Jelena (nazwisko po mężu: GLUSZICA Jelena)

Córka Vlastimira i Sojki DJORDJEVIĆ

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 7.2.1977, Zajeczar, Serbia

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Pseudonimy:

Adres: ul. Beogradskog Bataljona nr 39, Belgrad, Serbia

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: córka Vlastimira DJORDJEVICIA

4.

DJORDJEVIĆ, Sojka

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 29.9.1949, gmina Knjażevac, Serbia

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Pseudonimy:

Adres: ul. Beogradskog Bataljona nr 39, Belgrad, Serbia

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: żona Vlastimira DJORDJEVICIA

5.

EĆIM, Ljuban

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 6.1.1964, Sviljanac, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 0144290 wydany 21.11.1998 w Banja Luce (anulowany)

Numer dowodu osobistego: 03GCE3530

Osobisty numer identyfikacyjny: 0601964100083

Pseudonimy:

Adres: ul. Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

6.

HADŻIĆ, Goranka

Córka Branka i Mileny HADŻIĆ

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 18.6.1962, gmina Vinkovci, Chorwacja

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego: 1806962308218 (JMBG), numer dowodu osobistego: 569934/03

Pseudonimy:

Adres: ul. Aranj Janosa nr 9, Nowy Sad, Serbia

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: siostra Gorana HADŻICIA

7.

HADŻIĆ, Ivana

Córka Gorana i Zivki HADŻIĆ

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 25.2.1983, Vukovar, Chorwacja

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Pseudonimy:

Adres: ul. Aranj Janosa nr 9, Nowy Sad, Serbia

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: córka Gorana HADŻICIA

8.

HADŻIĆ, Srecko

Syn Gorana i Zivki HADŻIĆ

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 8.10.1987, Vukovar, Chorwacja

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Pseudonimy:

Adres: ul. Aranj Janosa nr 9, Nowy Sad, Serbia

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: syn Gorana HADŻICIA

9.

HADŻIĆ, Zivka

Córka Branislava NUDICIA

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 9.6.1957, Vinkovci, Chorwacja

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Pseudonimy:

Adres: ul. Aranj Janosa nr 9, Nowy Sad, Serbia

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: żona Gorana HADŻICIA

10.

JOVICZIĆ, Predrag

Syn Desmira JOVICZICIA

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 1.3.1963, Pale, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 4363551

Numer dowodu osobistego: 03DYA0852

Osobisty numer identyfikacyjny: 0103963173133

Pseudonimy:

Adres: Milana Simovica 23, Pale, Bośnia i Hercegowina

11.

KARADŻIĆ, Aleksandar

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 0036395 (wygasł 12.10.1998)

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy: Saša

Adres:

12.

KARADŻIĆ, Ljiljana (nazwisko panieńskie: ZELEN)

Córka Voja i Anki

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy:

Adres:

13.

KARADŻIĆ, Luka

Syn Vuka i Jovanki KARADŻIĆ

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 31.7.1951, gmina Savnik, Czarnogóra

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Pseudonimy:

Adres: ul. Dubrovacka nr 14, Belgrad, Serbia i ul. Janka Vukotica nr 24, Rastoci, gmina Niksic, Czarnogóra

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: brat Radovana KARADŻICIA

14.

KARADŻIĆ-JOVICEVIĆ, Sonja

Córka Radovana KARADŻICIA i Ljiljany ZELEN-KARADŻIĆ

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 22.5.1967, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego: 2205967175003 (JMBG); numer dowodu osobistego: 04DYB0041

Pseudonimy: Seki

Adres: Dobroslava Jevdjevica nr 9, Pale, Bośnia i Hercegowina

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: córka Radovana KARADŻICIA

15.

KESEROVIĆ, Dragomir

Syn Slavka

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 4191306

Numer dowodu osobistego: 04GCH5156

Osobisty numer identyfikacyjny: 0806957100028

Pseudonimy:

Adres:

16.

KIJAC, Dragan

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 6.10.1955, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy:

Adres:

17.

KOJIĆ, Radomir

Syn Milanka i Zlatany

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 4742002, wydany w 2002 r. w Sarajewie (wygasa w 2007 r.)

Numer dowodu osobistego: 03DYA1935, wydany 7.7.2003 w Sarajewie

Osobisty numer identyfikacyjny: 2311950173133

Pseudonimy: Mineur lub Ratko

Adres: 115 Trifka Grabeža, Pale lub hotel KRISTAL, Jahorina, Bośnia i Hercegowina

18.

KOVACZ, Tomislav

Syn Vasza

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 4.12.1959, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny: 0412959171315

Pseudonimy: Tomo

Adres: Bijela, Czarnogóra i Pale, Bośnia i Hercegowina

19.

KUJUNDŻIĆ, Predrag

Syn Vasilii

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego: 03GFB1318

Osobisty numer identyfikacyjny: 3001961120044

Pseudonimy: Predo

Adres: Doboj, Bośnia i Hercegowina

20.

LUKOVIĆ, Milorad Ulemek

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 15.5.1968, Belgrad, Serbia

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy: Legija (podrobiony dowód tożsamości na nazwisko IVANIĆ, Żeljko)

Adres: przebywa w więzieniu (więzienie okręgowe w Belgradzie, Bacvanska 14, Belgrad)

21.

MALISZ, Milomir

Syn Dejana Malisza

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 3.8.1966, Bjelice

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny: 0308966131572

Pseudonimy:

Adres: Vojvode Putnika, Focza, Bośnia i Hercegowina

22.

MANDIĆ, Momczilo

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 1.5.1954, Kalinovnik, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 0121391, wydany 12.5.1999 w Sarajewie Serbskim, Bośnia i Hercegowina (anulowany)

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny: 0105954171511

Pseudonimy: Momo

Adres: przebywa w więzieniu

23.

MARIĆ, Milorad

Syn Vinka Maricia

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 9.9.1957, Visoko, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 4587936

Numer dowodu osobistego: 04GKB5268

Osobisty numer identyfikacyjny: 0909957171778

Pseudonimy:

Adres: Vuka Karadžiča 148, Zvornik, Bośnia i Hercegowina

24.

MIĆEVIĆ, Jelenko

Syn Luki i Desanki, nazwisko panieńskie: Simić

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 8.8.1947, Borci pod Konjicem, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 4166874

Numer dowodu osobistego: 03BIA3452

Osobisty numer identyfikacyjny: 0808947710266

Pseudonimy: Filaret

Adres: klasztor Mileszevo, Serbia

25.

MLADIĆ, Biljana (nazwisko panieńskie: STOJCZEVSKA)

Córka Strahily STOJCZEVSKIEGO i Svetlinki STOJCZEVSKIEJ

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 30.5.1972, Skopje, Była Jugosławiańska Republika Macedonii

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego: 3005972455086 (JMBG)

Pseudonimy:

Adres: zameldowany pod adresem: Blagoja Parovica 117a, Belgrad, przebywa pod adresem: Vidikovacki venac 83, Belgrad, Serbia

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: synowa Ratka MLADICIA

26.

MLADIĆ, Darko

Syn Ratka i Bosiljki MLADIĆ

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 19.8.1969, Skopje, Była Jugosławiańska Republika Macedonii

Numer paszportu: paszport SCG # 003220335, wydany 26.2.2002

Numer dowodu osobistego: 1908969450106 (JMBG); dowód osobisty B112059, wydany 8.4.1994 przez SUP (Sekretariat ds. Wewnętrznych) w Belgradzie

Pseudonimy:

Adres: Vidikovacki venac 83, Belgrad, Serbia

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: syn Ratka MLADICIA

27.

NINKOVIĆ, Milan

Syn Szima

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 15.6.1943, Doboj, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 3944452

Numer dowodu osobistego: 04GFE3783

Osobisty numer identyfikacyjny: 1506943120018

Pseudonimy:

Adres:

28.

OSTOJIĆ, Velibor

Syn Joza

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 8.8.1945, Czelebići, Focza, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy:

Adres:

29.

OSTOJIĆ, Zoran

Syn Micia OSTOJICIA

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 29.3.1961, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego: 04BSF6085

Osobisty numer identyfikacyjny: 2903961172656

Pseudonimy:

Adres: Malta 25, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

30.

PAVLOVIĆ, Petko

Syn Milovana PAVLOVICIA

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 6.6.1957, Ratkovici, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 4588517

Numer dowodu osobistego: 03GKA9274

Osobisty numer identyfikacyjny: 0606957183137

Pseudonimy:

Adres: Vuka Karadžića 148, Zvornik, Bośnia i Hercegowina

31.

PETROVIĆ, Tamara (nazwisko panieńskie: DJORDJEVIĆ)

Córka Vlastimira i Sojki DJORDJEVIĆ

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 3.10.1971, Zajeczar, Serbia

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Pseudonimy:

Adres: ul. Beogradskog Bataljona nr 39, Belgrad, Serbia

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: córka Vlastimira DJORDJEVICIA

32.

POPOVIĆ, Czedomir

Syn Radomira POPOVICIA

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 24.3.1950, Petrovici

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego: 04FAA3580

Osobisty numer identyfikacyjny: 2403950151018

Pseudonimy:

Adres: Crnogorska 36, Bileća, Bośnia i Hercegowina

33.

PUHALO, Branislav

Syn Djura

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 30.8.1963, Focza, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny: 3008963171929

Pseudonimy:

Adres:

34.

RADOVIĆ, Nade

Syn Milorada RADOVICIA

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 26.1.1951, Focza, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: stary 0123256 (anulowany)

Numer dowodu osobistego: 03GJA2918

Osobisty numer identyfikacyjny: 2601951131548

Pseudonimy:

Adres: Stepe Stepanovica 12, Focza/Srbinje, Bośnia i Hercegowina

35.

RATIĆ, Branko

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 0442022, wydany 17.9.1999 w Banja Luce

Numer dowodu osobistego: 03GCA8959

Osobisty numer identyfikacyjny: 2611957173132

Pseudonimy:

Adres: ulica Krfska 42, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

36.

ROGULJIĆ, Slavko

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbia

Numer paszportu: ważny paszport 3747158, wydany 12.4.2002 w Banja Luce. Data ważności: 12.4.2007. Nieważny paszport 0020222, wydany 25.8.1988 w Banja Luce. Data ważności: 25.8.2003

Numer dowodu osobistego: 04EFA1053

Osobisty numer identyfikacyjny: 1505952103022

Pseudonimy:

Adres: 21 Vojvode Mišića, Laktaszi, Bośnia i Hercegowina

37.

SZAROVIĆ, Mirko

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 4363471, wydany w Sarajewie Serbskim, wygasa 8.10.2008

Numer dowodu osobistego: 04PEA4585

Osobisty numer identyfikacyjny: 1609956172657

Pseudonimy:

Adres: Bjelopoljska 42, 71216 Sarajewo Serbskie, Bośnia i Hercegowina

38.

SKOCZAIĆ, Mrksza

Syn Dejana SKOCZAICIA

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 5.8.1953, Blagaj, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 3681597

Numer dowodu osobistego: 04GDB9950

Osobisty numer identyfikacyjny: 0508953150038

Pseudonimy:

Adres: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bośnia i Hercegowina

39.

VRACZAR, Milenko

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: ważny paszport 3865548, wydany 29.8.2002 w Banja Luce. Data ważności: 29.8.2007. Nieważny paszport 0280280, wydany 4.12.1999 w Banja Luce (data ważności 4.12.2004) oraz nieważny paszport 0062130, wydany 16.9.1998 w Banja Luce, Bośnia i Hercegowina

Numer dowodu osobistego: 03GCE6934

Osobisty numer identyfikacyjny: 1505956160012

Pseudonimy:

Adres: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

40.

ZOGOVIĆ, Milan

Syn Jovana

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 7.10.1939, Dobrusza

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy:

Adres:

41.

ZUPLJANIN, Divna (nazwisko panieńskie: STOISAVLJEVIĆ)

Córka Dobrisava i Zorki STOISAVLJEVIĆ

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 15.11.1956, Maslovare, gmina Kotor Varosz, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: paszport Bośni i Hercegowiny 0256552 wydany 26.4.1999

Numer dowodu osobistego: dowód osobisty nr 04GCM2618 wydany 5.11.2004 i prawo jazdy nr 05GCF8710 wydane dnia 3.1.2005

Pseudonimy:

Adres: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: żona Stojana ZUPLJANINA

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Syn Stojana i Divny ZUPLJANIN

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 21.7.1980, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: paszport Bośni i Hercegowiny nr 4009608 datowany 7.2.2003

Numer dowodu osobistego: dowód osobisty nr 04GCG6605, prawo jazdy nr 04GCC6937 datowane 8.3.2004

Pseudonimy:

Adres: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: syn Stojana ZUPLJANINA

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Syn Stojana i Divny ZUPLJANIN

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 18.7.1984, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: paszport Bośni i Hercegowiny nr 5049445 datowany 26.4.2006

Numer dowodu osobistego: dowód osobisty nr 03GCB5148 datowany 10.6.2003, prawo jazdy 04GCF5074 datowane 30.11.2004

Pseudonimy:

Adres: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: syn Stojana ZUPLJANINA

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Syn Stanka i Cvijety ZUPLJANIN

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 17.11.1957, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: paszport Bośni i Hercegowiny 0223955 wydany dnia 24.8.1998

Numer dowodu osobistego: dowód osobisty nr 04GCL4072, prawo jazdy nr 04GCE8351 datowane 18.9.2004

Pseudonimy: Bebac

Adres: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: kuzyn Stojana ZUPLJANINA


19.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/s3


INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

W związku z sytuacją zaistniałą wskutek rozszerzenia, niektóre wydania Dziennika Urzędowego z dnia 27, 29 i 30 grudnia 2006 r. zostały opublikowane w sposób uproszczony w ówczesnych językach urzędowych.

Postanowiono ponownie opublikować akty, które ukazały się w tych Dziennikach Urzędowych, jako sprostowania, w układzie tradycyjnym dla Dziennika Urzędowego.

Z tego powodu Dzienniki Urzędowe zawierające jedynie te sprostowania zostały opublikowane w wersjach językowych obowiązujących przed rozszerzeniem. Przekłady aktów na języki nowych krajów członkowskich ukażą się w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Poniżej podana została lista Dzienników Urzędowych wydanych dnia 27, 29 i 30 grudnia 2006 r. i odpowiadających im sprostowań.

Dziennik Urzędowy z dnia 27 grudnia 2006 r.

Poprawiony Dziennik Urzędowy (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


Dziennik Urzędowy z dnia 29 grudnia 2006 r.

Poprawiony Dziennik Urzędowy (2007)

L 387

L 34


Dziennik Urzędowy z dnia 30 grudnia 2006 r.

Poprawiony Dziennik Urzędowy (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50