ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 141

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
2 czerwca 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz dotyczących handlu produktami rolnymi między Wspólnotą w jej składzie z dnia 31 grudnia 2006 r. a Bułgarią i Rumunią

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2006/2007 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

28

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

31

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2007 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

33

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 10 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) ( 1 )

46

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 11 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) ( 1 )

49

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 596/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2007 r.

53

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

56

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2007/32/WE z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik VI do dyrektywy Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i załącznik VI do dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej ( 1 )

63

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2007/376/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

67

Drugi protokół dodatkowy do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

69

 

 

2007/377/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

74

 

 

2007/378/WE, Euratom

 

*

Decyzja Rady z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Francji

75

 

 

Komisja

 

 

2007/379/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia fenitrotionu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2164)  ( 1 )

76

 

 

2007/380/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia Candida oleophila szczep O do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2213)  ( 1 )

78

 

 

2007/381/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2007 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2006/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2272)

80

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do Regulaminu nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej (Dz.U. L 137 z 30.5.2007)

82

 

*

Sprostowanie do Regulaminu nr 51 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych mających co najmniej cztery koła w odniesieniu do ich emisji hałasu (Dz.U. L 137 z 30.5.2007)

82

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2007/252/WSiSW z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustanawiającej na lata 2007–2013 program szczegółowy Prawa podstawowe i obywatelstwo jako część programu ogólnego Prawa podstawowe i sprawiedliwość (Dz.U. L 110 z 27.4.2007)

83

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

2.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 604/2007

z dnia 1 czerwca 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 1 czerwca 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

38,5

TR

106,6

ZZ

72,6

0707 00 05

JO

151,2

TR

140,1

ZZ

145,7

0709 90 70

TR

91,6

ZZ

91,6

0805 50 10

AR

40,9

ZA

65,6

ZZ

53,3

0808 10 80

AR

94,9

BR

78,7

CL

79,5

CN

73,4

NZ

110,2

US

128,6

UY

46,9

ZA

93,3

ZZ

88,2

0809 20 95

TR

433,4

US

265,6

ZZ

349,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


2.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 605/2007

z dnia 1 czerwca 2007 r.

ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz dotyczących handlu produktami rolnymi między Wspólnotą w jej składzie z dnia 31 grudnia 2006 r. a Bułgarią i Rumunią

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do dnia 31 grudnia 2006 r. handel produktami rolnymi między Wspólnotą a Bułgarią i Rumunią podlegał okazaniu pozwolenia na przywóz lub wywóz. Od dnia 1 stycznia 2007 r. pozwolenia te nie mogą już być stosowane w handlu.

(2)

Niektóre pozwolenia, które są nadal ważne po dniu 1 stycznia 2007 r., zostały wykorzystane częściowo lub nie zostały wykorzystane wcale. Należy spełnić zobowiązania związane z tymi pozwoleniami, aby złożone zabezpieczenie nie uległo przepadkowi. Zobowiązania te stały się bezprzedmiotowe po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, należy zatem ustanowić środek przejściowy pozwalający na zwolnienie złożonych zabezpieczeń, wchodzący w życie z dniem przystąpienia tych dwóch państw.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wszystkich właściwych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na wniosek zainteresowanych stron złożone zabezpieczenia na wydawanie pozwoleń na przywóz i na wywóz, a także świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji, są zwalniane pod następującym warunkami:

a)

pozwolenia i świadectwa zawierają jako kraj przeznaczenia lub pochodzenia Bułgarię lub Rumunię;

b)

ważność pozwoleń i świadectw nie wygasła przed dniem 1 stycznia 2007 r.;

c)

do dnia 1 stycznia 2007 r. pozwolenia i świadectwa zostały wykorzystane tylko częściowo lub nie zostały wykorzystane wcale.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


2.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 606/2007

z dnia 1 czerwca 2007 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (1), w szczególności jego art. 26,

po konsultacji z Komitetem ds. Preferencji Ogólnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2) zawiera dane dotyczące wykazu w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 980/2005.

(2)

Należy wobec tego odpowiednio zmienić wykaz w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 980/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 980/2005 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 30.6.2005, str. 1.

(2)  Dz.U. L 301 z 31.10.2006, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Wykaz produktów objętych rozwiązaniem określonym w art. 1 ust. 2 lit. a) i b)

Bez względu na reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej, wyszczególnienie produktów ma być uważane za orientacyjne, przy preferencjach taryfowych ustalonych przez kody CN. W przypadku gdy wskazane są kody »ex« CN, preferencje taryfowe mają być ustalane zarówno na podstawie kodu CN, jak i wyszczególnienia.

Wprowadzenie produktów oznaczonych kodem CN oznaczonych gwiazdką podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Wspólnoty.

Kolumna »Wrażliwe/Niewrażliwe« dotyczy produktów objętych rozwiązaniem ogólnym (art. 7) oraz szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (art. 8). Produkty te są ujęte jako NS (niewrażliwe dla celów art. 7 ust. 1) lub S (wrażliwe dla celów art. 7 ust. 2).

Dla uproszczenia produkty w wykazie są pogrupowane. Grupy mogą obejmować produkty, które są zwolnione od cła Wspólnej Taryfy Celnej lub na które cło jest zawieszone.

Kod CN

Opis

Wrażliwe/Niewrażliwe

0101 10 90

Czystej krwi hodowlane osły, i inne, żywe

S

0101 90 19

Konie żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi, inne niż do uboju

S

0101 90 30

Osły żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

S

0101 90 90

Muły i osłomuły żywe

S

0104 20 10 *

Kozy żywe, hodowlane czystej krwi

S

0106 19 10

Króliki domowe żywe

S

0106 39 10

Gołębie żywe

S

0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

S

0206 80 91

Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże lub schłodzone, inne niż przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

S

0206 90 91

Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, zamrożone, inne niż przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

S

0207 14 91

Wątróbki, zamrożone, z ptactwa z gatunku Gallus domesticus

S

0207 27 91

Wątróbki, zamrożone, z indyków

S

0207 36 89

Wątróbki, zamrożone, z kaczek, gęsi lub perliczek, inne niż wątróbki otłuszczone z kaczek lub gęsi

S

ex 0208 (1)

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0208 90 55 (oprócz produktów objętych podpozycją 0208 90 70, do których przypis nie ma zastosowania)

S

0208 90 70

Żabie udka

NS

0210 99 10

Mięso z koni, solone, w solance lub suszone

S

0210 99 59

Podroby z mięsa wołowego, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż przepona gruba i przepona cienka

S

0210 99 60

Podroby z mięsa owiec lub kóz, solone, w solance, suszone lub wędzone

S

0210 99 80

Podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż wątróbki drobiowe, inne niż ze świń domowych, z bydła lub z owiec i kóz

S

ex Dział 3 (2)

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0301 10 90

S

0301 10 90

Morskie ryby ozdobne, żywe

NS

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Jogurt aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao

S

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

S

0405 20 10

0405 20 30

Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy

S

0407 00 90

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane, inne niż drobiu

S

0409 00 00 (3)

Miód naturalny

S

0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

S

0511 99 39

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego, inne niż surowe

S

ex Dział 6

Drzewa, żywe i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne, z wyjątkiem produktów wymienionych w podpozycji 0604 91 40

S

0604 91 40

Gałązki iglaste, świeże

NS

0701

Ziemniaki, świeże lub schłodzone

S

0703 10

Cebule i szalotki, świeże lub schłodzone

S

0703 90 00

Pory i pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

S

0704

Kapusta, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone

S

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone

S

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone

S

ex 0707 00 05

Ogórki, świeże lub schłodzone, od 16 maja do 31 października

S

0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

S

0709 20 00

Szparagi, świeże lub schłodzone

S

0709 30 00

Oberżyny (bakłażany), świeże lub schłodzone

S

0709 40 00

Selery, inne niż seler korzeniowy, świeże lub schłodzone

S

0709 51 00

0709 59

Grzyby, świeże lub schłodzone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0709 59 50

S

0709 60 10

Słodka papryka, świeża lub schłodzona

S

0709 60 99

Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, świeże lub schłodzone, inne niż słodka papryka, inne niż do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych capsicum oraz inne niż do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych

S

0709 70 00

Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy, świeży lub schłodzony

S

0709 90 10

Warzywa sałatowe, świeże lub schłodzone, inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.)

S

0709 90 20

Burak boćwina (lub boćwina szerokoogonowa) i karczoch hiszpański, świeże lub schłodzone

S

0709 90 31 *

Oliwki, świeże lub schłodzone, do celów innych niż produkcja oliwy

S

0709 90 40

Kapary, świeże lub schłodzone

S

0709 90 50

Koper, świeży lub schłodzony

S

0709 90 70

Cukinie, świeże lub schłodzone

S

ex 0709 90 80

Karczochy, świeże lub schłodzone, od 1 lipca do 31 października

S

0709 90 90

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone

S

ex 0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0710 80 85

S

0710 80 85 (4)

Szparagi (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone

S

ex 0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0711 20 90

S

ex 0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, z wyjątkiem oliwek i produktów objętych podpozycją 0712 90 19

S

0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

S

0714 20 10 *

Ziemniaki słodkie, świeże, całe, przeznaczone do spożycia przez ludzi

NS

0714 20 90

Ziemniaki słodkie, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek, inne niż świeże i całe oraz przeznaczone do spożycia przez ludzi

S

0714 90 90

Topinambur i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

NS

0802 11 90

0802 12 90

Migdały, świeże lub suszone, nawet łuskane, inne niż gorzkie

S

0802 21 00

0802 22 00

Orzechy leszczyny (Corylus spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane

S

0802 31 00

0802 32 00

Orzechy włoskie, świeże lub suszone, nawet łuskane

S

0802 40 00

Kasztany (Castanea spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

S

0802 50 00

Pistacje, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

NS

0802 60 00

Orzechy makadamia, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

NS

0802 90 50

Orzechy sosny, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

NS

0802 90 85

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

NS

0803 00 11

Plantany, świeże

S

0803 00 90

Banany, włącznie z plantanami, suszone

S

0804 10 00

Daktyle, świeże lub suszone

S

0804 20 10

0804 20 90

Figi, świeże lub suszone

S

0804 30 00

Ananasy, świeże lub suszone

S

0804 40 00

Awokado, świeże lub suszone

S

ex 0805 20

Mandarynki (włącznie z tangerinami i satsuma); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże lub suszone, od 1 marca do 31 października

S

0805 40 00

Grejpfruty, włącznie z pomelo, świeże lub suszone

NS

0805 50 90

Limony (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), świeże lub suszone

S

0805 90 00

Pozostałe owoce cytrusowe, świeże lub suszone

S

ex 0806 10 10

Winogrona stołowe, świeże, od 1 stycznia do 20 lipca oraz od 21 listopada do 31 grudnia, z wyjątkiem winogron odmiany Emperor (Vitis vinifera cv.) od 1 do 31 grudnia

S

0806 10 90

Pozostałe winogrona, świeże

S

ex 0806 20

Suszone winogrona, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją ex 0806 20 30 w bezpośrednich pojemnikach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 kg

S

0807 11 00

0807 19 00

Melony (włącznie z arbuzami), świeże

S

0808 10 10

Jabłka na cydr (cidr), świeże, luzem, od 16 września do 15 grudnia

S

0808 20 10

Gruszki na perry, świeże, luzem, od 1 sierpnia do 31 grudnia

S

ex 0808 20 50

Pozostałe gruszki, świeże, od 1 maja do 30 czerwca

S

0808 20 90

Pigwy, świeże

S

ex 0809 10 00

Morele, świeże, od 1 stycznia do 31 maja i od 1 sierpnia do 31 grudnia

S

0809 20 05

Wiśnie (Prunus cerasus), świeże

S

ex 0809 20 95

Wiśnie i czereśnie, świeże, od 1 stycznia do 20 maja i od 11 sierpnia do 31 grudnia, inne niż wiśnie (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Brzoskwinie, włącznie z nektarynami, świeże, od 1 stycznia do 10 czerwca i od 1 października do 31 grudnia

S

ex 0809 40 05

Śliwki, świeże, od 1 stycznia do 10 czerwca i od 1 października do 31 grudnia

S

0809 40 90

Owoce tarniny, świeże

S

ex 0810 10 00

Truskawki, świeże, od 1 stycznia do 30 kwietnia i od 1 sierpnia do 31 grudnia

S

0810 20

Maliny, jeżyny, morwy oraz owoce mieszańców malin z jeżynami, świeże

S

0810 40 30

Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus, świeże

S

0810 40 50

Owoce z gatunku Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum, świeże

S

0810 40 90

Pozostałe owoce z gatunku Vaccinium, świeże

S

0810 50 00

Owoce kiwi, świeże

S

0810 60 00

Duriany właściwe, świeże

S

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest, świeże

S

0810 90 95

Pozostałe owoce, świeże

S

ex 0811

Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0811 10 i 0811 20

S

0811 10 i 0811 20 (5)

Truskawki, maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest

S

ex 0812

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0812 90 30

S

0812 90 30

Papaje

NS

0813 10 00

Morele, suszone

S

0813 20 00

Śliwki

S

0813 30 00

Jabłka, suszone

S

0813 40 10

Brzoskwinie, łącznie z nektarynami, suszone

S

0813 40 30

Gruszki, suszone

S

0813 40 50

Papaje, suszone

NS

0813 40 95

Pozostałe owoce, suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806

NS

0813 50 12

Mieszanki z owoców suszonych (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806) z papai, tamaryndy, jabłek nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya, ale niezawierające śliwek

S

0813 50 15

Pozostałe mieszanki suszonych owoców (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806), niezawierające śliwek

S

0813 50 19

Mieszanki suszonych owoców (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806), zawierające śliwki

S

0813 50 31

Mieszanki wyłącznie tropikalnych orzechów suszonych objęte pozycjami 0801 i 0802

S

0813 50 39

Mieszanki wyłącznie orzechów suszonych objęte pozycjami 0801 i 0802, inne niż orzechy tropikalne

S

0813 50 91

Pozostałe mieszanki orzechów i suszonych owoców zawarte w dziale 8, niezawierające śliwek ani fig

S

0813 50 99

Pozostałe mieszanki orzechów i suszonych owoców zawarte w dziale 8

S

0814 00 00

Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub tymczasowo zakonserwowane w solance, wodzie siarczanej lub innych roztworach konserwujących

NS

ex Dział 9

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 i 0904 20 10, pozycjami 0905 00 00 i 0907 00 00 oraz podpozycjami 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 i 0910 99 99

NS

0901 12 00

Kawa, niepalona, bezkofeinowa

S

0901 21 00

Kawa, palona, niepozbawiona kofeiny

S

0901 22 00

Kawa, palona, bezkofeinowa

S

0901 90 90

Substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji

S

0904 20 10

Słodka papryka, suszona, nierozgniatana ani niemielona

S

0905 00 00

Wanilia

S

0907 00 00

Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki)

S

0910 91 90

Mieszanki dwóch lub więcej produktów objętych różnymi pozycjami od pozycji 0904 do 0910, rozgniatane lub mielone

S

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Tymianek; liście laurowe

S

0910 99 99

Inne przyprawy, rozgniatane lub mielone, inne niż mieszanki dwóch lub więcej produktów objętych różnymi pozycjami od pozycji 0904 do 0910

S

ex 1008 90 90

Komosa ryżowa

S

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki ziemniaczane

S

1106 10 00

Mąka, mączka i proszek z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713

S

1106 30

Mąka, mączka i proszek z produktów objętych działem 8

S

1108 20 00

Inulina

S

ex Dział 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 i 1209 99 91; rośliny przemysłowe lub lecznicze, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 1210 i podpozycją 1211 90 30, wyłączając z tego produkty objęte podpozycjami 1212 91 i 1212 99 20; słoma i pasza

S

1209 21 00

Nasiona lucerny (alfalfa), w rodzaju stosowanym do siewu

NS

1209 23 80

Pozostałe nasiona kostrzewy, w rodzaju stosowanym do siewu

NS

1209 29 50

Nasiona łubinu, w rodzaju stosowanym do siewu

NS

1209 29 80

Pozostałe nasiona roślin pastewnych, w rodzaju stosowanym do siewu

NS

1209 30 00

Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich kwiatów, w rodzaju stosowanym do siewu

NS

1209 91 10

1209 91 90

Pozostałe nasiona warzyw, w rodzaju stosowanym do siewu

NS

1209 99 91

Nasiona roślin hodowanych głównie dla ich kwiatów, w rodzaju stosowanym do siewu, inne niż objęte podpozycją 1209 30 00

NS

1210 (6)

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina

S

1211 90 30

Fasola tonkińska, świeża lub suszona, nawet krojona, kruszona lub proszkowana

NS

ex Dział 13

Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 1302 12 00

S

1302 12 00

Soki i ekstrakty roślinne, z lukrecji

NS

1501 00 90

Tłuszcz z drobiu, inny niż ten objęty pozycjami 0209 lub 1503

S

1502 00 90

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503 oraz inne niż te do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

S

1503 00 19

Stearyna smalcowa i oleostearyna, inne niż do zastosowań przemysłowych

S

1503 00 90

Olej smalcowy, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej, inne niż olej łojowy do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

S

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1505 00 10

Tłuszcz z wełny, surowy

S

1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1511 10 90

Olej palmowy, surowy, inny niż do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

S

1511 90

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie, inny niż olej surowy

S

1512

Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1514

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

ex 1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 1516 20 10

S

1516 20 10

Uwodorniony olej rycynowy, tzw. »wosk opalowy«

NS

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z działu 15, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516

S

1518 00

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyjątkiem tych objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z działu 15, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

S

1521 90 99

Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione, inne niż surowe

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Osady i szlamy olejowe; sopstoki, inne niż zawierające olej o właściwościach oliwy

S

1601 00 10

Kiełbasy i podobne wyroby z wątroby (wątróbek), przetwory żywnościowe na bazie wątroby

S

1602 20 11

1602 20 19

Wątróbka gęsia lub kacza, przetworzona lub zakonserwowana

S

1602 41 90

Szynki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń innych niż świnie domowe

S

1602 42 90

Łopatki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń innych niż świnie domowe

S

1602 49 90

Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, łącznie z mieszankami, ze świń innych niż świnie domowe

S

1602 50 31, 1602 50 39 i 1602 50 80 (7)

Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, poddane obróbce cieplnej, z bydła, w opakowaniach hermetycznych lub nie

S

1602 90 31

Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, z dziczyzny lub z królików

S

1602 90 41

Pozostałe mięso lub podroby, przetworzone lub zakonserwowane, z reniferów

S

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Pozostałe mięso lub podroby, przetworzone lub zakonserwowane, z owiec lub kóz lub pozostałych zwierząt, niezawierające niepoddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z bydła i niezawierające mięsa lub podrobów ze świń domowych

S

1603 00 10

Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

S

1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

S

1605

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane

S

1702 50 00

Chemicznie czysta fruktoza

S

1702 90 10

Chemicznie czysta maltoza

S

1704 (8)

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

S

Dział 18

Kakao i przetwory z kakao

S

ex Dział 19

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 1901 20 00 i 1901 90 91

S

1901 20 00

Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905

NS

1901 90 91

Pozostałe, niezawierające tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % tłuszczu z mleka, 5 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym) lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi, z wyłączeniem przetworów spożywczych w postaci proszku z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404

NS

ex Dział 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin z wyjątkiem produktów objętych pozycją 2002 i podpozycjami 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 i ex 2008 70

S

2002 (9)

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

S

2005 80 00 (10)

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niezamrożona, inna niż produkty objęte pozycją 2006

S

2008 20 19

2008 20 39

Ananasy, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

NS

ex 2008 40 (11)

Gruszki, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 i 2008 40 39, do których przypis nie ma zastosowania)

S

ex 2008 70 (12)

Brzoskwinie, włączając nektaryny, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 i 2008 70 59, do których przypis nie ma zastosowania)

S

ex Dział 21

Różne przetwory spożywcze, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2101 20 i 2102 20 19, oraz wyłączając produkty objęte podpozycjami 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 i 2106 90 59

S

2101 20

Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)

NS

2102 20 19

Pozostałe drożdże nieaktywne

NS

ex Dział 22

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 2207 oraz wyłączając produkty objęte podpozycjami 2204 10 11 do 2204 30 10 oraz podpozycją 2208 40

S

2207 (13)

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

S

2302 50 00

Pozostałości i odpady podobne, nawet w postaci granulek, powstałe z mielenia lub innej obróbki roślin strączkowych

S

2307 00 19

Pozostały osad winny z drożdży

S

2308 00 19

Pozostałe wytłoki winogron

S

2308 00 90

Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

NS

2309 10 90

Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż zawierająca skrobię lub glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny objęte podpozycjami 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne

S

2309 90 10

Roztwory z ryb lub z ssaków morskich, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

NS

2309 90 91

Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

S

2309 90 95

2309 90 99

Pozostałe preparaty stosowane do karmienia zwierząt, zawierające 49 % masy chlorku choliny lub więcej, na bazie organicznej lub nieorganicznej

S

Dział 24

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

S

2519 90 10

Tlenek magnezu, inny niż kalcynowany naturalny węglan magnezu

NS

2522

Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia objęte pozycją 2825

NS

2523

Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru

NS

Dział 27

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne

NS

2801

Fluor, chrom, brom i jod

NS

2802 00 00

Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna

NS

ex 2804

Wodór, gazy szlachetne i pozostałe niemetale, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2804 69 00

NS

2806

Chlorowodór (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfonowy

NS

2807 00

Kwas siarkowy; oleum

NS

2808 00 00

Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące

NS

2809

Pentatlenek difosforu; kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznie

NS

2810 00 90

Tlenki boru, inne niż tritlenek boru; kwasy borowe

NS

2811

Pozostałe kwasy nieorganiczne i pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetali

NS

2812

Halogenki i tlenohalogenki niemetali

NS

2813

Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek fosforu

NS

2814

Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym

S

2815

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna); wodorotlenek potasu (potaż żrący); nadtlenki sodu lub potasu

S

2816

Wodorotlenek i nadtlenek magnezu; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki, strontu lub baru

NS

2817 00 00

Tlenek cynku; nadtlenek cynku

S

2818 10

Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie

S

2819

Tlenki i wodorotlenki chromu

S

2820

Tlenki manganu

S

2821

Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające 70 % masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3

NS

2822 00 00

Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu

NS

2823 00 00

Tlenki tytanu

S

2824

Tlenki ołowiu; minia ołowiana i minia pomarańczowa

NS

ex 2825

Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2825 10 00 i 2825 80 00

NS

2825 10 00

Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne

S

2825 80 00

Tlenki antymonu

S

2826

Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe

NS

ex 2827

Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2827 10 00 i 2827 32 00; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki

NS

2827 10 00

Chlorek amonu

S

2827 32 00

Chlorek glinu

S

2828

Podchloryny; techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominy

NS

2829

Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany

NS

ex 2830

Siarczki, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2830 10 00; polisiarczki, nawet niezdefiniowane chemicznie

NS

2830 10 00

Siarczki sodu

S

2831

Ditioniny i sulfoksylany

NS

2832

Siarczyny; tiosiarczany

NS

2833

Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany)

NS

2834 10 00

Azotyny

S

2834 21 00

2834 29

Azotany

NS

2835

Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie

S

ex 2836

Węglany, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2836 20 00, 2836 40 00 i 2836 60 00; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonu

NS

2836 20 00

Węglan sodu

S

2836 40 00

Węglany potasu

S

2836 60 00

Węglan baru

S

2837

Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone

NS

2839

Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych

NS

2840

Borany; nadtlenoborany (nadborany)

NS

ex 2841

Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2841 61 00

NS

2841 61 00

Nadmanganian potasu

S

2842

Pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie), inne niż azydki

NS

2843

Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne i organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnych

NS

ex 2844 30 11

Cermetale zawierające uran zubożony w U-235 lub związki tego produktu, inne niż nieobrobione

NS

ex 2844 30 51

Cermetale zawierające tor lub związki toru, inne niż nieobrobione

NS

2845 90 90

Izotopy, inne niż objęte pozycją 2844, i związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż deuter i jego związki, wodór i jego związki, wzbogacone w deuter lub mieszaniny i roztwory zawierające te produkty

NS

2846

Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru i skandu lub mieszanin tych metali

NS

2847 00 00

Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem

NS

2848 00 00

Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyjątkiem żelazofosforu

NS

ex 2849

Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2849 20 00 i 2849 90 30

NS

2849 20 00

Węgliki krzemu, nawet niezdefiniowane chemicznie

S

2849 90 30

Węgliki wolframu, nawet niezdefiniowane chemicznie

S

ex 2850 00

Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż związki, które są również węglikami objętymi pozycją 2849, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2850 00 70

NS

2850 00 70

Krzemki, nawet niezdefiniowane chemicznie

S

2852 00 00

Związki nieorganiczne lub organiczne rtęci, z wyłączeniem amalgamatów

NS

2853 00

Pozostałe związki nieorganiczne (włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych

NS

2903

Fluorowcowane pochodne węglowodorów

S

ex 2904

Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2904 20 00

NS

2904 20 00

Pochodne zawierające grupy tylko nitrowe lub tylko nitrozowe

S

ex 2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2905 45 00 i z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2905 43 00 i 2905 44

S

2905 45 00

Gliceryna

NS

2906

Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

ex 2907

Fenole, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2907 15 90 i ex 2907 22 00; fenoloalkohole

NS

2907 15 90

Naftole i ich sole, inne niż 1-naftol

S

ex 2907 22 00

Hydrochinon (chinol)

S

2908

Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi

NS

2909

Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

S

2910

Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

2911 00 00

Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

ex 2912

Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2912 41 00

NS

2912 41 00

Wanilina (4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd)

S

2913 00 00

Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produktów objętych pozycją 2912

NS

ex 2914

Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną, oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2914 11 00, 2914 21 00 i 2914 22 00

NS

2914 11 00

Aceton

S

2914 21 00

Kamfora

S

2914 22 00

Cykloheksanon i metylocykloheksanony

S

2915

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

S

ex 2916

Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami ex 2916 11 00, 2916 12 i 2916 14

NS

ex 2916 11 00

Kwas akrylowy

S

2916 12

Estry kwasu akrylowego

S

2916 14

Estry kwasu metakrylowego

S

ex 2917

Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 i 2917 36 00

NS

2917 11 00

Kwas szczawiowy, jego sole i estry

S

2917 12 10

Kwas adypinowy i jego sole

S

2917 14 00

Bezwodnik maleinowy

S

2917 32 00

Ortoftalany dioktylu

S

2917 35 00

Bezwodnik ftalowy

S

2917 36 00

Kwas tereftalowy i jego sole

S

ex 2918

Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane i nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 i 2918 29 10

NS

2918 14 00

Kwas cytrynowy

S

2918 15 00

Sole i estry kwasu cytrynowego

S

2918 21 00

Kwas salicylowy i jego sole

S

2918 22 00

Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry

S

2918 29 10

Kwasy sulfosalicylowe, kwasy hydroksynaftoesowe; ich sole i estry

S

2919

Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

2920

Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyjątkiem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

2921

Związki z aminową grupą funkcyjną

S

2922

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

S

2923

Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie

NS

ex 2924

Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną i związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2924 23 00

S

2924 23 00

Kwas 2-acetamidobenzoesowy (kwas N-acetyloantranilowy) i jego sole

NS

2925

Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną

NS

ex 2926

Związki z nitrylową grupą funkcyjną, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2926 10 00

NS

2926 10 00

Akrylonitryl

S

2927 00 00

Diazo-, azo- lub azoksyzwiązki

S

2928 00 90

Inne pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy

NS

2929 10

Izocyjaniany

S

2929 90 00

Inne związki z inną azotową grupą funkcyjną

NS

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Tiokarbaminiany i ditiokarbaminiany i tiuram mono-, di- lub tetrasulfidy; ditiowęglany (ksantogeniany)

NS

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Metionina, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO) i pozostałe organiczne związki siarki inne niż ditiowęglany (ksantogeniany)

S

2931 00

Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne

NS

ex 2932

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2932 12 00, 2932 13 00 i 2932 21 00

NS

2932 12 00

Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural)

S

2932 13 00

Alkohol furfurylowy i alkohol tetrahydrofurfurylowy

S

2932 21 00

Kumaryna, metylokumaryny i etylokumaryny

S

ex 2933

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamina

S

2934

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne

NS

2935 00 90

Pozostałe sulfonamidy

S

2938

Glikozydy, naturalne i syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

NS

ex 2940 00 00

Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; z wyjątkiem ramnozy, rafinozy i mannozy; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycjami 2937, 2938 lub 2939

S

ex 2940 00 00

Ramnoza, rafinoza i mannoza

NS

2941 20 30

Dihydrostreptomycyna, jej sole, estry i wodziany

NS

2942 00 00

Pozostałe związki organiczne

NS

3102 (14)

Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe

S

3103 10

Superfosfaty

S

3105

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary działu 31 w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg

S

ex Dział 32

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne, barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3204 i 3206, i z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (ekstrakty garbarskie z eukaliptusa), ex 3201 90 90 (ekstrakty garbarskie uzyskane z owoców gambiru i migdałecznika) i ex 3201 90 90 (pozostałe ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego)

NS

3204

Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do działu 32, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznie

S

3206

Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do działu 32, inne niż te objęte pozycjami 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, nawet niezdefiniowane chemicznie

S

Dział 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe

NS

Dział 34

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, »woski dentystyczne« oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu

NS

3501

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe

S

3502 90 90

Albuminiany i pochodne pozostałych albumin

NS

3503 00

Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501

NS

3504 00 00

Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowany

NS

3505 10 50

Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane

NS

3506

Kleje gotowe i pozostałe gotowe środki klejące, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub środki klejące, pakowane do sprzedaży detalicznej jako kleje lub środki klejące, nieprzekraczające 1 kg masy netto

NS

3507

Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

S

Dział 36

Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne

NS

Dział 37

Materiały fotograficzne lub kinematograficzne

NS

ex Dział 38

Produkty chemiczne różne, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 3802 i 3817 00, podpozycjami 3823 12 00 i 3823 70 00 i pozycją 3825, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3809 10 i 3824 60

NS

3802

Węgiel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne; czerń kostna, włącznie ze zużytą czernią kostną

S

3817 00

Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż objęte pozycjami 2707 lub 2902

S

3823 12 00

Kwas oleinowy

S

3823 70 00

Przemysłowe alkohole tłuszczowe

S

3825

Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; odpady komunalne; osady ze ścieków kanalizacyjnych; pozostałe odpady wymienione w uwadze 6 do działu 38

S

ex Dział 39

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 3901, 3902, 3903 i 3904, podpozycjami 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 i 3907 99, pozycjami 3908 i 3920, i podpozycjami 3921 90 19 i 3923 21 00

NS

3901

Polimery etylenu, w formach podstawowych

S

3902

Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowych

S

3903

Polimery styrenu, w formach podstawowych

S

3904

Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych

S

3906 10 00

Poli(metakrylan metylu)

S

3907 10 00

Poliacetale

S

3907 60

Poli(tereftalan etylenu)

S

3907 99

Pozostałe poliestry, inne niż nienasycone

S

3908

Poliamidy w formach podstawowych

S

3920

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych i niewzmocnionych, laminowanych, osadzonych na podłożu lub połączonych w podobny sposób z innymi materiałami

S

3921 90 19

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, inne niż komórkowe i inne niż arkusze faliste i płyty

S

3923 21 00

Worki, torby (włącznie ze stożkami) z polimerów etylenu

S

ex Dział 40

Kauczuk i artykuły z kauczuku, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 4010

NS

4010

Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z gumy

S

ex 4104

Skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, garbowane lub »crust«, odwłoszone, nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 4104 41 19 i 4104 49 19

S

ex 4106 31

4106 32

Skóry z pozostałych zwierząt, garbowane lub »crust«, bez wełny lub odwłoszone, w stanie mokrym (włączając w stanie »wet-blue«), nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej lub w stanie suchym (»crust«), nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 4106 31 10

NS

4107

Skóra wyprawiona przygotowana dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, bydlęcą (włączając bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, odwłoszona, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114

S

4112 00 00

Skóra wyprawiona przygotowana dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, owcza lub jagnięca, bez wełny, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114

S

ex 4113

Skóra wyprawiona przygotowana dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, z pozostałych zwierząt, odwłoszona, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 4113 10 00

NS

4113 10 00

Z kóz lub koźląt

S

4114

Skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany); skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana

S

4115 10 00

Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, arkuszach lub pasach, nawet w zwojach

S

ex Dział 42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników), z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 4202 i 4203

NS

4202

Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki, okulary, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery oraz podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem

S

4203

Artykuły odzieżowe i dodatki do ubiorów, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

S

Dział 43

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich

NS

ex Dział 44

Drewno i artykuły z drewna, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 4410, 4411, 4412, podpozycjami 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 i 4420 90 91; węgiel drzewny

NS

4410

Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych (»oriented strand board« OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów »waferboard«)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi

S

4411

Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych

S

4412

Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe

S

4418 10

Okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna

S

4418 20 10

Drzwi i ich futryny oraz progi z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44

S

4418 71 00

Połączone płyty podłogowe na podłogi mozaikowe, z drewna

S

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44; intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, z drewna; statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 94, z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44

S

ex Dział 45

Korek i artykuły z korka, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 4503

NS

4503

Artykuły z korka naturalnego

S

Dział 46

Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

S

Dział 50

Jedwab

S

ex Dział 51

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 5105; przędza i tkanina z włosia końskiego

S

Dział 52

Bawełna

S

Dział 53

Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej

S

Dział 54

Włókna ciągłe chemiczne

S

Dział 55

Włókna odcinkowe chemiczne

S

Dział 56

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich

S

Dział 57

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze

S

Dział 58

Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty

S

Dział 59

Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych

S

Dział 60

Dzianiny

S

Dział 61

Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin

S

Dział 62

Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin

S

Dział 63

Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty

S

Dział 64

Obuwie, getry i podobne; części tych artykułów

S

Dział 65

Nakrycia głowy i ich części

NS

Dział 66

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części

S

Dział 67

Pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

NS

Dział 68

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów

NS

Dział 69

Wyroby ceramiczne

S

Dział 70

Szkło i wyroby ze szkła

S

ex Dział 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 7117

NS

7117

Sztuczna biżuteria

S

7202

Żelazostopy

S

Dział 73

Artykuły z żeliwa lub stali

NS

Dział 74

Miedź i artykuły z miedzi

S

7505 12 00

Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, ze stopów niklu

NS

7505 22 00

Druty, ze stopów niklu

NS

7506 20 00

Blachy grube, cienkie, taśma i folia ze stopów niklu

NS

7507 20 00

Łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu

NS

ex Dział 76

Aluminium i artykuły z aluminium, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 7601

S

ex Dział 78

Ołów i artykuły z ołowiu, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 7801

S

ex Dział 79

Cynk i artykuły z cynku, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 7901 i 7903

S

ex Dział 81

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 i 8113 00 20

S

Dział 82

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych

S

Dział 83

Artykuły różne z metali nieszlachetnych

S

ex Dział 84

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8401 10 00 i 8407 21 10

NS

8401 10 00

Reaktory jądrowe

S

8407 21 10

Silniki przyczepne o pojemności jednego cylindra nieprzekraczającej 325 cm3

S

ex Dział 85

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 do 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 do 8519 89 19, pozycjami 8521, 8525 i 8527, podpozycjami 8528 49, 8528 59 i 8528 69 do 8528 72, pozycją 8529 i podpozycjami 8540 11 i 8540 12

NS

8516 50 00

Kuchenki mikrofalowe

S

8517 69 39

Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii, inna niż odbiorniki przenośne dla systemów przywoławczych, ostrzegawczych

S

8517 70 15

8517 70 19

Anteny i reflektory anten wszelkich typów; inne niż anteny do radiotelefonów lub radiotelegrafów; części nadające się do stosowania do nich

S

8519 20

8519 30

Aparatura uruchamiana monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub innymi środkami płatniczymi; gramofony bez wzmacniacza

S

8519 81 11 do 8519 81 45

Sprzęt do odtwarzania dźwięku (włącznie z odtwarzaczami kasetowymi), niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku

S

8519 81 85

Pozostałe magnetofony zawierające urządzenia do odtwarzania dźwięku, inne niż kasetowe

S

8519 89 11 do 8519 89 19

Pozostały sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku

S

8521

Aparatura wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażona w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo)

S

8525

Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo

S

8527

Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem

S

8528 49

8528 59

8528 69 do 8528 72

Monitory i rzutniki, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji; w rodzaju wyłącznie lub zasadniczo wykorzystywanych w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471; aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

S

8529

Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami od 8525 do 8528

S

8540 11

8540 12 00

Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do monitorów, kolorowe lub czarno-białe lub inne monochromatyczne

S

Dział 86

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; mechaniczne (włączając elektromechaniczne) komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów

NS

ex Dział 87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 i 8714

NS

8702

Pojazdy mechaniczne do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą

S

8703

Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

S

8704

Pojazdy samochodowe do transportu towarowego

S

8705

Pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia, inne od tych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)

S

8706 00

Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

S

8707

Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów mechanicznych objętych pozycjami od 8701 do 8705

S

8708

Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

S

8709

Pojazdy mechaniczne do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów

S

8711

Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne

S

8712 00

Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe

S

8714

Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711 do 8713

S

Dział 88

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części

NS

Dział 89

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające

NS

Dział 90

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria

S

Dział 91

Zegary i zegarki oraz ich części

S

Dział 92

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów

NS

ex Dział 94

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefabrykowane, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 9405

NS

9405

Lampy i oprawy oświetleniowe, włączając reflektory poszukiwawcze i punktowe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne, ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

S

ex Dział 95

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria; z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 9503 00 30 do 9503 00 99

NS

9503 00 30 do 9503 00 99

Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (w skali) i podobne modele rekreacyjne, z napędem lub bez; układanki dowolnego rodzaju

S

Dział 96

Artykuły przemysłowe różne

NS


(1)  Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą pozycją.

(2)  Dla produktów objętych podpozycją 0306 13 cło wynosi 3,6 % zgodnie z uzgodnieniem określonym w sekcji 2 działu II.

(3)  Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktu objętego tą podpozycją.

(4)  Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą podpozycją.

(5)  Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tymi podpozycjami.

(6)  Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą pozycją.

(7)  Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tymi podpozycjami.

(8)  W odniesieniu do produktów objętych podpozycjami 1704 10 91 i 1704 10 99 cło specyficzne ogranicza się do 16 % wartości celnej, zgodnie z uzgodnieniem określonym w sekcji 2 działu II.

(9)  Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą pozycją.

(10)  Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktu objętego tą podpozycją.

(11)  Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą podpozycją.

(12)  Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą podpozycją.

(13)  Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą pozycją.

(14)  Uzgodnienia określonego w w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą pozycją.”


2.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 607/2007

z dnia 1 czerwca 2007 r.

w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2006/2007 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 stanowi, że państwa członkowskie ustanawiają indywidualne ilości referencyjne producentów. Producenci mogą otrzymać jedną lub dwie indywidualne ilości referencyjne, jedną dla dostaw, a drugą dla sprzedaży bezpośredniej, i ilości te mogą zostać przeliczone z jednej ilości referencyjnej na inną na należycie uzasadniony wniosek producenta.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 (2) ustanawia podział między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” na okres od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. dla Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.

(3)

Zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (3), Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo powiadomiły o ilościach ostatecznie przeliczonych na wniosek producentów między indywidualnymi ilościami referencyjnymi na dostawy i na sprzedaż bezpośrednią.

(4)

Zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 całkowite krajowe ilości referencyjne dla Belgii, Danii, Niemiec, Francji, Luksemburga, Niderlandów, Austrii, Portugalii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa na rok 2006/2007 są większe niż całkowite krajowe ilości referencyjne na rok 2005/2006 państwa te zgłosiły Komisji podział między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 927/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udostępnienia specjalnej rezerwy restrukturyzacyjnej ustanowionej w art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 (4) dodatkowe ilości referencyjne udostępnione z dniem 1 kwietnia 2006 r. na rzecz Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji są przydzielone jako „dostawy” w ramach odpowiednich krajowych ilości referencyjnych.

(6)

Należy zatem ustanowić podział między „dostawy” a „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych mających zastosowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r. ustalonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1788/2003.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Podział między „dostawy” a „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych mający zastosowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r. ustalonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 ustanawia się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 123. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 336/2007 (Dz.U. L 88 z 29.3.2007, str. 43).

(2)  Dz.U. L 150 z 3.6.2006, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1611/2006 (Dz.U. L 299 z 28.10.2006, str. 13).

(3)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

(4)  Dz.U. L 170 z 23.6.2006, str. 12.


ZAŁĄCZNIK

(tony)

Państwa członkowskie

Dostawy

Sprzedaż bezpośrednia

Belgia

3 262 989,617

63 993,383

Republika Czeska

2 735 310,008

2 620,992

Dania

4 477 305,428

318,572

Niemcy

27 908 872,018

94 274,406

Estonia

633 434,407

12 933,593

Irlandia

5 393 313,962

2 450,038

Grecja

819 561,000

952,000

Hiszpania

6 050 260,675

66 689,325

Francja

24 006 673,257

350 303,743

Włochy

10 280 493,532

249 566,468

Cypr

142 776,881

2 423,119

Łotwa

715 403,768

13 244,232

Litwa

1 586 145,968

118 693,032

Luksemburg

269 899,000

495,000

Węgry

1 879 678,121

110 381,879

Malta

48 698,000

0,000

Niderlandy

11 052 450,000

77 616,000

Austria

2 653 537,288

110 604,373

Polska

9 192 243,429

187 899,571

Portugalia (1)

1 920 947,814

8 876,186

Słowenia

553 477,272

23 160,728

Słowacja

1 030 036,592

10 751,408

Finlandia

2 412 009,654

7 800,353

Szwecja

3 316 415,000

3 100,000

Zjednoczone Królestwo

14 554 079,916

128 617,085


(1)  Z wyjątkiem Madery.


2.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 608/2007

z dnia 1 czerwca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 51 lit. b) akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 (2) wprowadza przepisy wykonawcze dla systemu płatności jednolitych począwszy od 2005 r.

(2)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 795/2004 ustala datę, od której można zezwolić tymczasowo na uprawy wtórne w regionach, gdzie zbiór zbóż jest wcześniejszy z powodów klimatycznych, jak określono w art. 51 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Na wniosek Francji należy zmienić taką datę dla jednego regionu i dwóch departamentów tego państwa członkowskiego.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 795/2004.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Dopłat Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 795/2004 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 13).

(2)  Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2007 (Dz.U. L 101 z 18.4.2007, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Państwo członkowskie

Data

Belgia

15 lipca

Dania

15 lipca

Niemcy

15 lipca

Południowa Grecja (Peloponez, Wyspy Jońskie, Zachodnia Grecja, Attyka, Południowe Morze Egejskie i Kreta)

20 czerwca

Centralna i Północna Grecja (Wschodnia Macedonia i Tracja, Centralna Macedonia, Zachodnia Macedonia, Epir, Tesalia, Centralna Grecja (Sterea) i Północne Morze Egejskie)

10 lipca

Hiszpania

1 lipca

Francja: Akwitania, Midi-Pyrénées i Langwedocja-Rousillon

1 lipca

Francja: Alzacja, Owernia, Burgundia, Bretania, Centre, Szampania-Ardeny, Korsyka, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lotaryngia, Nord-Pas-de-Calais, Dolna Normandia, Górna Normandia, Kraj Loary (z wyjątkiem departamentów Loire-Atlantique i Vendée), Pikardia, Poitou-Charentes, Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże i Rodan-Alpy

15 lipca

Francja: departamenty Loire-Atlantique i Vendée

15 października

Włochy

11 czerwca

Austria

30 czerwca

Portugalia

1 marca”


2.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/33


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 609/2007

z dnia 1 czerwca 2007 r.

dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2007 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 23 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (2), w szczególności jego art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające możliwości połowowe wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006 (3), rozporządzenie Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r. (4) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (5) określają, jakie zasoby rybne mogą podlegać środkom przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 847/96.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2015/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające na rok 2007 i 2008 wielkości dopuszczalne połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych głębinowych zasobów rybnych (6), rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2007 r. (7) i rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (8), określają kwoty w odniesieniu do niektórych zasobów rybnych na 2007 r.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dostosowujące określone kwoty połowowe od 2007 r. do 2012 r. na mocy art. 23 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (9) zmniejsza określone kwoty połowowe dla Zjednoczonego Królestwa i Irlandii na lata 2007–2012.

(4)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 847/96 niektóre państwa członkowskie wystąpiły z wnioskiem o przeniesienie części swoich kwot z 2006 r. na następny rok. Wstrzymane ilości powinny zostać dodane do kwot na 2007 rok w granicach wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu.

(5)

Na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 847/96 odliczenia od krajowych kwot na 2006 r. powinny być dokonywane na poziomie równym wielkości przekroczenia połowów. Na podstawie art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 w przypadku przekroczenia objętych zezwoleniem wielkości wyładunków w 2006 r. dla niektórych zasobów wskazanych w rozporządzeniu (WE) nr 51/2006 oraz rozporządzeniu (WE) nr 52/2006 należy dokonać ważonych odliczeń od krajowych kwot na 2007 r. Odliczenia dokonywane są z uwzględnieniem szczególnych postanowień mających zastosowanie do zasobów rybnych, wchodzących w zakres kompetencji regionalnych organizacji rybackich.

(6)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 847/96 niektóre państwa członkowskie wystąpiły z wnioskiem o zezwolenie na wyładunek dodatkowych ilości ryb z niektórych zasobów w 2006 r. Ilości przekraczające dozwolone wielkości wyładunków muszą jednak zostać odliczone od kwot tych państw członkowskich na 2007 r.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nie naruszając przepisów rozporządzenia (WE) nr 147/2007, kwoty określone w rozporządzeniu (WE) nr 2015/2006, rozporządzeniu (WE) nr 1941/2006 i w rozporządzeniu (WE) nr 41/2007 powiększa się w sposób określony w załączniku I lub zmniejsza w sposób określony w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 115 z 9.5.1996, str. 3.

(3)  Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2006 (Dz.U. L 345 z 8.12.2006, str. 10).

(4)  Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 184. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2006 (Dz.U. L 130 z 18.5.2006, str. 7).

(5)  Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2017/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 44).

(6)  Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 28.

(7)  Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 1.

(8)  Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 444/2007 (Dz.U. L 106 z 24.4.2007, str. 22).

(9)  Dz.U. L 46 z 16.2.2007, str. 10.


ZAŁĄCZNIK I

TRANSFERS ONTO 2007 QUOTAS

Kod kraju

Kod zasobu

Gatunek

Obszar

Początkowa ilość 2006

Margines

Dostosowana ilość 2006

Połowy 2006

Połowy SC (1) 2006

%

Dostosowana ilość

Przeniesienia 2007

Początkowa ilość 2007

Skorygowana ilość 2007

Nowy kod

BEL

ANF/07.

Żabnica

VII

2 445

 

1 962

826,3

0,8

42,2

196

2 595

2 791

 

BEL

ANF/561214

Żabnica

Vb (WE), VI, XII, XIV

168

 

103

0,1

 

0,1

10

185

195

 

BEL

ANF/8ABDE.

Żabnica

VIIIa, b, d, e

0

0,8

205

128,8

 

62,6

21

0

21

 

BEL

COD/07A.

Dorsz

VIIa

24

 

138

55,5

 

40,2

14

19

33

 

BEL

COD/7X7A34

Dorsz

VIIb-k, VIII, IX, X, CWE AF 34.1.1 (WE)

236

 

188

168,6

 

89,7

19

197

216

 

BEL

HAD/5BC6A.

Plamiak

Vb, VIa (WE)

18

 

20

0,0

 

0,0

2

15

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Morszczuk

IIa (WE), IV (WE)

22

 

55

51,5

 

93,6

4

26

30

 

BEL

HKE/571214

Morszczuk

Vb (WE), VI, VII, XII, XIV

226

 

44

14,7

7,5

50,5

4

272

276

 

BEL

HKE/8ABDE.

Morszczuk

VIIIa, b, d, e

7

7,5

7

8,8

 

60,7

1

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Smuklice

VII

494

 

541

89,2

 

16,5

54

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Smuklice

VIIIa, b, d, e

0

 

6

1,8

 

30,0

1

0

1

 

BEL

NEP/07.

Homarzec

VII

0

 

43

5,2

 

12,1

4

0

4

 

BEL

NEP/2AC4-C

Homarzec

IIa (WE), IV (WE)

1 472

 

1 079

204,9

 

19,0

108

1 368

1 476

 

BEL

PLE/07A.

Gładzica

VIIa

41

7

766

287,2

 

37,2

77

47

124

 

BEL

PLE/7DE.

Gładzica

VIId, e

843

 

995

971,3

 

97,6

24

826

850

 

BEL

PLE/7FG.

Gładzica

VIIf, g

118

 

186

157,3

 

84,6

19

58

77

 

BEL

SOL/07A.

Sola zwyczajna

VIIa

474

 

677

367,5

 

54,3

68

403

471

 

BEL

SOL/07D.

Sola zwyczajna

VIId

1 540

 

1 711

1 415,0

 

82,7

171

1 675

1 846

 

BEL

SOL/24.

Sola zwyczajna

II, IV (WE)

1 456

 

1 638

959,5

 

58,6

164

1 243

1 407

 

BEL

SOL/7FG.

Sola zwyczajna

VIIf, g

594

 

621

535,3

 

86,2

62

558

620

 

BEL

SOL/8AB.

Sola zwyczajna

VIIIa, b

50

 

355

330,3

 

93,0

25

56

81

 

BEL

WHG/07A.

Witlinek

VIIa

1

 

12

3,5

 

29,2

1

1

2

 

BEL

WHG/7X7A.

Witlinek

VIIb-k

195

 

222

181,5

 

81,8

22

195

217

 

DEU

ANF/07.

Żabnica

VII

273

 

240

30,7

 

12,8

24

289

313

 

DEU

ANF/561214

Żabnica

Vb (WE), VI, XII, XIV

192

 

192

64,1

 

33,4

19

212

231

 

DEU

COD/3BC+24

Dorsz

Podobszary 22–24 (wody WE)

6 061

 

7 957

7 522,0

 

94,5

435

5 697

6 132

 

DEU

HAD/5BC6A.

Plamiak

Vb, VIa (WE)

21

 

21

4,3

 

20,5

2

18

20

 

DEU

HER/3BC+24

Śledź

Podobszary 22–24

26 207

 

23 630

22 942,1

 

97,1

688

27 311

27 999

 

DEU

HER/5B6ANB

Śledź

Vb, VIaN (WE), VIb

3 727

 

3 194

3 152,5

 

98,7

41

3 727

3 769

 

DEU

HER/7G-K.

Śledź

VIIg, h, j, k

123

 

273

266,4

 

97,6

7

104

111

 

DEU

HKE/2AC4-C

Morszczuk

IIa (WE), IV (WE)

102

 

92

76,9

 

83,6

9

123

132

 

DEU

JAX/578/14

Ostrobok

Vb (WE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

9 809

 

16 329

11 454,9

 

70,2

1 633

9 828

11 461

 

DEU

NEP/2AC4-C

Homarzec

IIa (WE), IV (WE)

22

 

317

285,8

 

90,2

31

20

51

 

DEU

NEP/3A/BCD

Homarzec

IIIa (WE), IIIbcd (WE)

11

 

11

6,2

 

56,4

1

11

12

 

DEU

PLE/03AS.

Gładzica

Kattegat

19

 

19

11,6

 

61,1

2

21

23

 

DEU

PLE/3BCD-C

Gładzica

IIIbcd (wody WE)

300

 

300

230,1

 

76,7

30

300

330

 

DEU

POK/561214

Czarniak

Vb (WE), VI, XII, XIV

798

 

896

524,8

 

58,6

90

798

888

 

DEU

SOL/24.

Sola zwyczajna

II, IV (WE)

1 165

 

1 091

469,6

 

43,0

109

995

1 104

 

DEU

SOL/3A/BCD

Sola zwyczajna

IIIa, IIIbcd (WE)

44

 

44

41,9

 

95,2

2

44

46

 

DEU

WHB/1X14

Błękitek

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (wody WE i międzyn.)

20 424

 

38 987

35 070,7

 

90,0

3 899

16 565

20 464

 

DEU

WHG/561214

Witlinek

Vb (WE), VI, XII, XIV

8

 

8

0,2

 

2,5

1

6

7

 

DNK

BLI/03-

Molwa niebieska

III (wody WE i wody międzynarodowe )

10

 

10

5,2

 

52,0

1

8

9

 

DNK

BLI/245-

Molwa niebieska

II, IV, V (wody WE i wody międzynarodowe )

9

 

9

0,3

 

3,3

1

7

8

 

DNK

COD/3BC+24

Dorsz

Podobszary 22–24 (wody WE)

12 395

 

14 717

12 814,8

 

87,1

1 472

11 653

13 125

 

DNK

HER/3BC+24

Śledź

Podobszary 22–24

6 658

 

7 715

5 854,7

 

75,9

772

6 939

7 711

 

DNK

HKE/2AC4-C

Morszczuk

IIa (WE), IV (WE)

891

 

928

695,2

 

74,9

93

1 070

1 163

 

DNK

HKE/3A/BCD

Morszczuk

IIIa, IIIbcd (WE)

1 219

 

1 327

234,4

 

17,7

133

1 463

1 596

 

DNK

JAX/578/14

Ostrobok

Vb (WE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

12 273

 

10 884

8 439,6

 

77,5

1 088

12 296

13 384

 

DNK

NEP/2AC4-C

Homarzec

IIa (WE), IV (WE)

1 472

 

1 554

1 040,2

 

66,9

155

1 368

1 523

 

DNK

NEP/3A/BCD

Homarzec

IIIa (WE), IIIbcd (WE)

3 800

 

4 144

2 471,8

 

59,6

414

3 800

4 214

 

DNK

PLE/03AS.

Gładzica

Kattegat

1 709

 

1 719

1 355,4

 

78,8

172

1 891

2 063

 

DNK

PLE/3BCD-C

Gładzica

IIIbcd (wody WE)

2 698

 

2 698

1 552,6

 

57,5

270

2 698

2 968

 

DNK

RNG/03-

Buławik czarny

III (wody WE i wody międzynarodowe )

1 504

 

2 687

2 506,2

 

93,3

181

1 003

1 184

RNG/3A/BCD

DNK

SAN/2A3A4.

Dobijak

IIa (WE), IIIa, IV (WE)

282 989

 

259 989

255 369,8

 

98,2

4 619

 

4 619

 

DNK

SOL/24.

Sola zwyczajna

II, IV (WE)

666

 

841

573,6

 

68,2

84

568

652

 

DNK

SOL/3A/BCD

Sola zwyczajna

IIIa, IIIbcd (WE)

755

 

809

779,3

 

96,3

30

755

785

 

DNK

USK/03-

Brosma

III (wody WE i wody międzynarodowe )

20

 

20

1,7

 

8,5

2

15

17

USK/3EI.

DNK

USK/04-

Brosma

IV (wody WE i wody międzynarodowe )

85

 

85

4,9

 

5,8

9

69

78

USK/4EI.

DNK

WHB/1X14

Błękitek

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (wody WE i międzyn.)

52 529

 

54 819

49 144,5

337,5

90,3

5 337

42 605

47 942

 

ESP

ANF/561214

Żabnica

Vb (WE), VI, XII, XIV

180

 

172

138,4

 

80,5

17

198

215

 

ESP

ANF/8ABDE.

Żabnica

VIIIa, b, d, e

1 137

 

1 057

977,9

 

92,5

79

1 206

1 285

 

ESP

ANF/8C3411

Żabnica

VIIIc, IX, X, CWE AF 34.1.1 (WE )

1 629

 

1 576

1 574,3

 

99,9

2

1 629

1 631

 

ESP

HKE/8ABDE.

Morszczuk

VIIIa, b, d, e

5 052

 

7 997

7 468,6

23,4

93,7

505

6 062

6 567

 

ESP

HKE/8C3411

Morszczuk

VIIIc, IX, X CWE AF 34.1.1 (WE )

4 263

 

4 263

4 256,1

 

99,8

7

3 922

3 929

 

ESP

JAX/578/14

Ostrobok

Vb (WE ), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 396

 

1 196

1 049,7

 

87,8

120

13 422

13 542

 

ESP

JAX/8C9.

Ostrobok

VIIIc, IX

29 587

 

31 087

31 052,2

 

99,9

35

29 587

29 622

 

ESP

LEZ/07.

Smuklice

VII

5 490

 

6 249

5 571,4

 

89,2

625

5 490

6 115

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Smuklice

VIIIa, b, d, e

1 176

 

1 307

420,1

 

32,1

131

1 176

1 307

 

ESP

LEZ/8C3411

Smuklice

VIIIc, IX, X

1 171

 

1 199

931,9

 

77,7

120

1 330

1 450

 

ESP

NEP/07.

Homarzec

VII

1 290

 

1 102

875,8

 

79,5

110

1 509

1 619

 

ESP

NEP/08C.

Homarzec

VIIIc

140

 

134

88,5

 

66,0

13

126

139

 

ESP

NEP/5BC6.

Homarzec

Vb (WE), VI

36

 

32

1,1

 

3,4

3

40

43

 

ESP

NEP/8ABDE.

Homarzec

VIIIa, b, d, e

242

 

6

3,0

 

50,0

1

259

260

 

ESP

NEP/9/3411

Homarzec

IX, X, CWE AF 34.1.1 (WE )

122

 

136

104,6

 

76,9

14

109

123

 

ESP

WHB/1X14

Błękitek

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (wody WE i międzyn.)

44 533

 

4 048

4 026,2

 

99,5

22

36 119

36 141

 

ESP

WHB/8C3411

Błękitek

VIIIc, IX, X, CWE AF 34.1.1 (WE )

46 795

 

57 533

44 405,0

 

77,2

5 753

37 954

43 707

 

EST

HER/03D.RG

Śledź

Subdivision 28.1

18 472

 

18 472

11 924,4

 

64,6

1 847

17 317

19 164

 

FIN

HER/30/31.

Śledź

Podobszary 30–31

75 099

 

77 099

67 873,5

 

88,0

7 710

75 099

82 809

 

FRA

ANF/07.

Żabnica

VII

15 688

 

16 285

11 325,8

 

69,5

1 629

16 651

18 280

 

FRA

ANF/561214

Żabnica

Vb (WE), VI, XII, XIV

2 073

 

2 280

1 399,7

 

61,4

228

2 280

2 508

 

FRA

ANF/8ABDE.

Żabnica

VIIIa, b, d, e

6 325

 

6 189

5 487,9

 

88,7

619

6 714

7 333

 

FRA

ANF/8C3411

Żabnica

VIIIc, IX, X, COPACE 3411

2

 

53

51,2

 

96,6

2

2

4

 

FRA

COD/07A.

Dorsz

VIIa

67

 

75

17,2

 

22,9

8

54

62

 

FRA

COD/561214

Dorsz

Vb (WE), VI, XII, XIV

97

 

119

109,5

 

92,0

10

78

88

 

FRA

COD/7X7A34

Dorsz

VIIb-k, VIII, IX, X, CWE AF 34.1.1 (WE )

4 053

 

4 305

3 044,8

 

70,7

431

3 377

3 808

 

FRA

HAD/5BC6A.

Plamiak

Vb, VIa (WE)

862

 

896

304,4

 

34,0

90

738

828

 

FRA

HAD/6B1214

Plamiak

VIb,XII,XIV

66

 

62

0,1

 

0,2

6

509

515

 

FRA

HER/5B6ANB

Śledź

Vb, VIaN (WE), VIb

705

 

730

704,4

 

96,5

26

705

731

 

FRA

HER/7G-K.

Śledź

VIIg, h, j, k

682

 

691

683,8

 

99,0

7

580

587

 

FRA

HKE/2AC4-C

Morszczuk

IIa (WE), IV (WE)

197

 

199

137,0

 

68,8

20

237

257

 

FRA

HKE/571214

Morszczuk

Vb (WE), VI, VII, XII, XIV

11 206

 

9 919

6 189,5

 

62,4

992

13 448

14 440

 

FRA

HKE/8ABDE.

Morszczuk

VIIIa, b, d, e

11 345

 

9 371

3 773,7

 

40,3

937

13 612

14 549

 

FRA

HKE/8C3411

Morszczuk

VIIIc, IX, X CWE AF 34.1.1 (WE )

409

 

153

136,8

 

89,4

15

376

391

 

FRA

JAX/578/14

Ostrobok

Vb (WE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

6 482

 

15 445

12 424,9

 

80,4

1 545

6 494

8 039

 

FRA

JAX/8C9.

Ostrobok

VIIIc, IX

377

 

377

29,8

 

7,9

38

377

415

 

FRA

LEZ/07.

Smuklice

VII

6 663

 

7 256

2 080,9

 

28,7

726

6 663

7 389

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Smuklice

VIIIa, b, d, e

949

 

1 058

590,2

 

55,8

106

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Smuklice

VIIIc, IX, X

59

 

63

27,8

 

44,1

6

66

72

 

FRA

NEP/07.

Homarzec

VII

5 228

 

5 803

2 857,3

 

49,2

580

6 116

6 696

 

FRA

NEP/08C.

Homarzec

VIIIc

6

 

28

20,9

 

74,6

3

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Homarzec

IIa (WE), IV (WE)

43

 

43

0,0

 

0,0

4

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Homarzec

Vb (WE), VI

143

 

150

0,2

 

0,1

15

161

176

 

FRA

NEP/8ABDE.

Homarzec

VIIIa, b, d, e

3 788

 

3 479

3 295,9

 

94,7

183

4 061

4 244

 

FRA

PLE/07A.

Gładzica

VIIa

18

 

20

2,4

 

12,0

2

21

23

 

FRA

PLE/7DE.

Gładzica

VIId, e

2 810

 

2 991

1 689,6

 

56,5

299

2 755

3 054

 

FRA

PLE/7FG.

Gładzica

VIIf, g

213

 

163

100,2

 

61,5

16

104

120

 

FRA

POK/561214

Czarniak

Vb (WE), VI, XII, XIV

7 930

 

9 043

6 280,5

 

69,5

904

7 930

8 834

 

FRA

SOL/07A.

Sola zwyczajna

VIIa

6

 

7

0,7

 

10,0

1

5

6

 

FRA

SOL/07D.

Sola zwyczajna

VIId

3 080

 

3 420

1 823,0

 

53,3

342

3 349

3 691

 

FRA

SOL/24.

Sola zwyczajna

II, IV (WE)

291

 

692

593,7

 

85,8

69

249

318

 

FRA

SOL/7FG.

Sola zwyczajna

VIIf, g

59

 

83

70,2

 

84,6

8

56

64

 

FRA

WHB/1X14

Błękitek

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (wody WE i międzyn.)

36 556

 

32 728

16 387,0

 

50,1

3 273

29 649

32 922

 

FRA

WHG/07A.

Witlinek

VIIa

15

 

17

4,2

 

24,7

2

13

15

 

FRA

WHG/561214

Witlinek

Vb (WE), VI, XII, XIV

166

 

180

5,8

 

3,2

18

124

142

 

FRA

WHG/7X7A.

Witlinek

VIIb-k

11 964

 

13 326

8 236,1

 

61,8

1 333

11 964

13 297

 

GBR

ANF/07.

Żabnica

VII

4 757

 

4 904

3 553,2

44,4

73,4

490

5 050

5 540

 

GBR

ANF/561214

Żabnica

Vb (WE), VI, XII, XIV

1 442

 

1 819

1 424,5

 

78,3

182

1 586

1 768

 

GBR

COD/07A.

Dorsz

VIIa

527

 

1 028

586,5

 

57,1

103

421

524

 

GBR

COD/561214

Dorsz

Vb (WE), VI, XII, XIV

368

 

456

359,3

 

78,8

46

294

340

 

GBR

COD/7X7A34

Dorsz

VIIb-k, VIII, IX, X, CWE AF 34.1.1 (WE )

439

 

689

618,2

 

89,7

69

366

435

 

GBR

HAD/5BC6A.

Plamiak

Vb, VIa (WE)

6 294

 

6 951

4 933,3

 

71,0

695

5 392

6 087

 

GBR

HAD/6B1214

Plamiak

VIb, XII, XIV

481

 

481

439,7

 

91,4

41

3 721

3 762

 

GBR

HER/07A/MM

Śledź

VIIa

3 550

 

4 238

3 821,3

 

90,2

417

3 550

3 967

 

GBR

HER/7G-K.

Śledź

VIIg, h, j, k

14

 

16

5,0

 

31,3

2

12

14

 

GBR

HKE/2AC4-C

Morszczuk

IIa (WE), IV (WE)

278

 

327

316,2

 

96,7

11

333

344

 

GBR

HKE/571214

Morszczuk

Vb (WE), VI, VII, XII, XIV

4 424

 

3 850

2 854,8

42,3

75,2

385

5 309

5 694

 

GBR

JAX/578/14

Ostrobok

Vb (WE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 266

 

11 301

10 514,4

 

93,0

787

13 292

14 079

 

GBR

LEZ/07.

Smuklice

VII

2 624

 

2 918

1 602,6

 

54,9

292

2 624

2 916

 

GBR

NEP/07.

Homarzec

VII

7 052

 

7 925

6 584,8

 

83,1

793

8 251

9 044

 

GBR

NEP/2AC4-C

Homarzec

IIa (WE), IV (WE)

24 380

 

24 432

20 861,1

 

85,4

2 443

22 644

25 087

 

GBR

NEP/5BC6.

Homarzec

Vb (WE), VI

17 257

 

18 505

13 569,5

 

73,3

1 851

19 415

21 266

 

GBR

PLE/07A.

Gładzica

VIIa

485

73

634

338,9

 

47,9

63

558

621

 

GBR

PLE/7DE.

Gładzica

VIId,e

1 498

 

1 644

1 498,0

 

91,1

146

1 469

1 615

 

GBR

PLE/7FG.

Gładzica

VIIf,g

112

 

119

86,8

 

72,9

12

54

66

 

GBR

POK/561214

Czarniak

Vb (WE), VI, XII, XIV

3 592

 

4 002

2 609,8

 

65,2

400

3 592

3 992

 

GBR

SAN/2A3A4.

Dobijak

IIa (WE), IIIa, IV (WE)

0

 

6 186

677,9

 

11,0

619

 

619

 

GBR

SOL/07A.

Sola zwyczajna

VIIa

213

 

226

70,0

 

31,0

23

181

204

 

GBR

SOL/07D.

Sola zwyczajna

VIId

1 100

 

1 215

659,6

 

54,3

122

1 196

1 318

 

GBR

SOL/07E.

Sola zwyczajna

VIIe

553

 

566

563,7

 

99,6

2

529

531

 

GBR

SOL/24.

Sola zwyczajna

II, IV (WE)

749

 

1 262

897,5

 

71,1

126

639

765

 

GBR

SOL/7FG.

Sola zwyczajna

VIIf, g

267

 

274

231,9

 

84,6

27

251

278

 

GBR

WHB/1X14

Błękitek

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (wody WE i międzyn.)

68 161

 

80 179

78 429,1

 

97,8

1 750

55 283

57 033

 

GBR

WHG/07A.

Witlinek

VIIa

169

 

189

21,9

 

11,6

19

144

163

 

GBR

WHG/561214

Witlinek

Vb (WE), VI, XII, XIV

780

 

872

179,3

 

20,6

87

585

672

 

GBR

WHG/7X7A.

Witlinek

VIIb-k

2 140

 

2 289

479,0

 

20,9

229

2 140

2 369

 

IRL

ANF/07.

Żabnica

VII

2 005

 

3 005

2 962,7

 

98,6

42

2 128

2 170

 

IRL

ANF/561214

Żabnica

Vb (WE), VI, XII, XIV

469

 

524

417,0

 

79,6

52

516

568

 

IRL

BLI/67-

Molwa niebieska

VI, VII (wody WE i wody międzynarodowe )

9

 

5

4,3

 

86,0

1

7

8

 

IRL

BSF/56712-

Pałasz czarny

V, VI, VII, XII (wody WE i wody międzynarodowe )

87

 

87

73,5

 

84,5

9

87

96

 

IRL

COD/07A.

Dorsz

VIIa

1 204

 

803

273,4

 

34,0

80

963

1 043

 

IRL

COD/561214

Dorsz

Vb (WE), VI, XII, XIV

138

 

102

40,9

 

40,1

10

110

120

 

IRL

COD/7X7A34

Dorsz

VIIb-k, VIII, IX, X, CWE AF 34.1.1 (WE )

818

 

901

869,4

 

96,5

32

775

807

 

IRL

DWS/12-

Rekin głębinowy

XII (wody WE i wody międzynarodowe )

10

 

10

0,0

 

0,0

1

4

5

 

IRL

DWS/56789-

Rekin głębinowy

V, VI, VII, VIII,I X (wody WE i wody międzynarodowe )

448

 

448

112,6

 

25,1

45

164

209

 

IRL

GFB/567-

Widlak

V, VI, VII (wody WE i wody międzynarodowe )

260

 

160

90,5

 

56,6

16

260

276

 

IRL

HAD/5BC6A.

Plamiak

Vb, VIa (WE)

615

 

675

521,4

 

77,2

68

1 037

1 105

 

IRL

HAD/6B1214

Plamiak

VIb, XII, XIV

47

 

47

40,7

 

86,6

5

363

368

 

IRL

HER/07A/MM

Śledź

VIIa

1 250

 

687

580,6

 

84,5

69

1 250

1 319

 

IRL

HER/5B6ANB

Śledź

Vb, VIaN (WE), VIb

5 036

 

4 242

4 225,7

 

99,6

16

5 036

5 052

 

IRL

HER/6AS7BC

Śledź

VIaS, VIIbc

14 000

 

15 046

14 932,5

 

99,2

114

12 600

12 714

 

IRL

HER/7G-K.

Śledź

VIIg, h, j, k

9 549

 

10 421

8 654,5

 

83,0

1 042

8 117

9 159

 

IRL

HKE/571214

Morszczuk

Vb (WE), VI, VII, XII, XIV

1 358

 

1 362

1 101,1

 

80,8

136

1 629

1 765

 

IRL

JAX/578/14

Ostrobok

Vb (WE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

31 934

 

29 440

26 823,2

 

91,1

2 617

31 996

34 613

 

IRL

LEZ/07.

Smuklice

VII

3 029

 

3 348

1 746,2

 

52,2

335

3 029

3 364

 

IRL

NEP/07.

Homarzec

VII

7 928

 

8 077

6 220,5

 

77,0

808

9 277

10 085

 

IRL

NEP/5BC6.

Homarzec

Vb (WE), VI

239

 

258

132,1

 

51,2

26

269

295

 

IRL

ORY/06-

Gardłosz atlantycki

VI (wody WE i wody międzynarodowe )

10

 

10

1,2

 

12,0

1

6

7

 

IRL

ORY/07-

Gardłosz atlantycki

VII (wody WE i wody międzynarodowe )

255

 

245

37,2

 

15,2

25

43

68

 

IRL

PLE/07A.

Gładzica

VIIa

1 051

 

348

176,1

 

50,6

35

1 209

1 244

 

IRL

PLE/7FG.

Gładzica

VIIf, g

33

 

51

47,5

 

93,1

4

201

205

 

IRL

POK/561214

Czarniak

Vb (WE), VI, XII, XIV

467

 

467

243,1

 

52,1

47

467

514

 

IRL

RNG/5B67-

Buławik czarny

Vb, VI, VIII (wody WE i wody międzynarodowe )

341

 

241

141,3

 

58,6

24

299

323

 

IRL

RNG/8X14-

Buławik czarny

VIII, IX, X, XII, XIV (wody WE i wody międzynarodowe )

10

 

10

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SBR/678-

Morlesz bogar

VI, VII, VIII (wody WE i wody międzynarodowe )

9

 

9

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SOL/07A.

Sola zwyczajna

VIIa

117

 

122

82,5

 

67,6

12

99

111

 

IRL

SOL/7FG.

Sola zwyczajna

VIIf, g

30

 

40

35,8

 

89,5

4

28

32

 

IRL

USK/567-

Brosma

V, VI, VII (wody WE i wody międzynarodowe )

34

 

24

14,5

 

60,4

2

27

29

USK/567EI.

IRL

WHB/1X14

Błękitek

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (wody WE i międzyn.)

40 677

 

60 979

52 185,0

 

85,6

6 098

32 992

39 090

 

IRL

WHG/07A.

Witlinek

VIIa

252

 

271

55,3

 

20,4

27

213

240

 

IRL

WHG/561214

Witlinek

Vb (WE), VI, XII, XIV

406

 

454

298,3

 

65,7

45

305

350

 

IRL

WHG/7X7A.

Witlinek

VIIb-k

5 544

 

5 783

4 557,1

 

78,8

578

5 544

6 122

 

LTU

JAX/578/14

Ostrobok

Vb (WE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

0

 

7 570

6 810,2

 

90,0

757

0

757

 

LTU

WHB/1X14

Błękitek

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (wody WE i międzyn.)

0

 

5 110

4 635,7

 

90,7

474

0

474

 

NLD

ANF/07.

Żabnica

VII

317

 

17

16,2

 

95,3

1

336

337

 

NLD

ANF/561214

Żabnica

Vb (WE), VI, XII, XIV

162

 

37

0,0

 

0,0

4

178

182

 

NLD

COD/7X7A34

Dorsz

VIIb-k, VIII, IX, X, CWE AF 34.1.1 (WE )

34

 

27

11,2

 

41,5

3

28

31

 

NLD

HER/5B6ANB

Śledź

Vb, VIaN (WE), VIb

3 727

95,4

6 725

6 622,5

 

97,1

198

3 727

3 925

 

NLD

HER/6AS7BC

Śledź

VIaS, VIIbc

1 400

 

652

636,1

 

97,6

16

1 260

1 276

 

NLD

HER/7G-K.

Śledź

VIIg, h, j, k

682

 

547

517,1

 

94,5

30

580

610

 

NLD

HKE/2AC4-C

Morszczuk

IIa (WE), IV (WE)

51

 

51

35,6

 

69,8

5

61

66

 

NLD

JAX/578/14

Ostrobok

Vb (WE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

46 801

 

48 852

42 607,0

 

87,2

4 885

46 891

51 776

 

NLD

NEP/2AC4-C

Homarzec

IIa (WE), IV (WE)

758

 

1 127

981,3

 

87,1

113

704

817

 

NLD

PLE/7DE.

Gładzica

VIId, e

0

 

20

16,1

 

80,5

2

0

2

 

NLD

SOL/24.

Sola zwyczajna

II, IV (WE)

13 143

 

13 805

8 277,5

 

60,0

1 381

11 226

12 607

 

NLD

WHB/1X14

Błękitek

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (wody WE i międzyn.)

64 053

 

105 905

94 678,5

788,2

90,1

10 438

51 951

62 389

 

NLD

WHG/7X7A.

Witlinek

VIIb-k

97

 

215

130,8

 

60,8

22

97

119

 

POL

COD/3BC+24

Dorsz

Podobszary 22–24 (wody WE)

3 317

 

1 685

799,7

 

47,5

169

3 118

3 287

 


(1)  SC = szczególne warunki


ZAŁĄCZNIK II

POTRĄCENIA Z KWOT NA 2007 R.

Kraj

Gatunek

Obszar

Nazwa gatunku

Nazwa obszaru

Kary

Dostosowana ilość 2006

Margines

Całkowita dostosowana ilość 2006

 (1) Połowy SC 2006

Połowy 2006

Całkowite połowy 2006

%

Potrącenia

Początkowa ilość 2007

Skorygowana ilość 2007

DEU

ANF

04–N.

Żabnica

IV (Wody Norwegii)

y

22,0

0,0

22,0

0,0

23,40

23,40

106,4

–1,4

432

431

DEU

COD

03AN.

Dorsz

Kattegat

y

75,0

0,0

75,0

0,0

78,90

78,90

105,2

–3,9

57

53

DEU

HAD

2AC4.

Plamiak

IIa (wody WE), IV

y

752,0

0,0

752,0

0,0

757,00

757,00

100,7

–5,0

2 180

2 175

DEU

HER

4CXB7D

Śledź

IV c, VII d

y

7 245

0,0

7 245

0,0

7 553,20

7 553,20

104,3

– 308,2

441

133

DEU

HER

1/2.

Śledź

wody WE, Norwegii i międzynarodowe I i II

y

9 959

0,0

9 959

0,0

9 963,50

9 963,50

100,0

–4,5

4 200

4 196

DEU

HER

3D– R31

Śledź

Podobszary 25–27, 28.2, 29 i 32

y

3 234

0,0

3 234

0,0

3 583,20

3 583,20

110,8

– 351,8

774

422

DEU

HKE

3A/BCD

Morszczuk

IIIa, IIIb,c,d wody WE7

y

7

0,0

7

0,0

7,80

7,80

111,4

–0,8

0

–1

DEU

NOP

2A3A4.

Okowiel

IIa (wody WE), IIIa, IV (wody WE)

y

13,0

0,0

13,0

0,0

33,50

33,50

257,7

–20,5

0

–21

DEU

POK

2A34.

Czarniak

IIa (wody WE), IIIa, IIIb, c, d (wody WE), IV

y

14 519,0

0,0

14 519,0

0,0

14 555,50

14 555,50

100,3

–36,5

12 906

12 870

DNK

PLE

03AN.

Gładzica

Skagerrak

y

6 150,0

0,0

6 150,0

0,0

6 333,30

6 333,30

103,0

– 183,3

6 617

6 434

ESP

ANF

07.

Żabnica

VII

y

2 013,0

0,0

2 013,0

0,0

2 028,40

2 028,40

100,8

–15,4

1 031

1 016

ESP

BLI

67–

Molwa niebieska

VI, VII(wody Wspoólnoty i wody międzynarodowe)

n

79,0

0,0

79,0

0,0

91,40

91,40

115,7

–12,4

83

71

ESP

MAC

2CX14–

Makrela

IIa (wody nienależące do WE), Vb(wody WE) VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

y

20,0

1 337,1

1 357,1

0,0

1 475,20

1 475,20

108,7

– 118,1

20

–98

ESP

MAC

8C3411

Makrela

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

y

15 217,0

0,0

15 217,0

1 337,1

13 882,70

15 219,80

100,0

–2,8

24 405

24 402

ESP

POK

7X1034

Czarniak

VII, VIII, IX, X CECAF 34.1.1

y

20,0

0,0

20,0

0,0

20,70

20,70

103,5

–0,7

0

–1

ESP

RED

51214

Karmazyn

V, XII, XIV

y

1 498,0

0,0

1 498,0

0,0

1 547,90

1 547,90

103,3

–49,9

749

699

ESP

WHG

7X7A.

Witlinek

VII b–k

y

85,0

0,0

85,0

0,0

87,10

87,10

102,5

–2,1

0

–2

FRA

GFB

89–

Widlak

VIII, IX (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

n

31,0

0,0

31,0

0,0

34,90

34,90

112,6

–3,9

15

11

FRA

HER

4CXB7D

Śledź

IV c, VII d

y

13 437,0

0,0

13 437,0

0,0

13 762,90

13 762,90

102,4

– 325,9

9 014

8 688

FRA

SOL

8AB.

Sola zwyczajna

VIIIa, b

y

3 625,0

0,0

3 625,0

0,0

3 764,20

3 764,20

103,8

– 139,2

4 162

4 023

GBR

BLI

67–

Molwa niebieska

VI, VII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

n

422,0

0,0

422,0

0,0

470,40

470,40

111,5

–48,4

482

434

GBR

MAC

2AC4.

Makrela

IIa (wody WE),IIIa, IIIb,c,d (wody WE), IV

y

424,0

31 876,1

32 300,1

0,0

32 359,60

32 359,60

100,2

–59,5

1 092

1 033

LTU

MAC

2CX14–

Makrela

II (wody nienależące do WE), Vb(wody WE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

y

47,0

0,0

47,0

0,0

92,40

92,40

196,6

–45,4

100

55

PRT

ANF

8C4311

Żabnica

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1(wody WE)

y

310,0

0,0

310,0

0,0

319,40

319,40

103,0

–9,4

324

315

PRT

HKE

8C3411

Morszczuk

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1(wody WE)

y

2 202,0

0,0

2 202,0

0,0

2 291,90

2 291,90

104,1

–89,9

1 830

1 740


(1)  szczególne warunki


2.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/46


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 610/2007

z dnia 1 czerwca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 10 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1725/2003 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości i interpretacje istniejące w dniu 14 września 2002 r.

(2)

W dniu 20 lipca 2006 r. Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) opublikował Interpretację IFRIC 10 Śródroczne sprawozdania finansowe a utrata wartości, zwaną dalej „IFRIC 10”. IFRIC 10 wyjaśnia, że straty z tytułu utraty wartości ujmowane w śródrocznych sprawozdaniach finansowych dla wartości firmy i dla niektórych aktywów finansowych („przeznaczonych do obrotu” inwestycji w akcje i nienotowanych instrumentów kapitałowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu) nie mogą zostać odwrócone w kolejnych śródrocznych lub rocznych sprawozdaniach finansowych. Interpretacja była konieczna ze względu na zaistniały konflikt między wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 34 Śródroczne sprawozdania finansowe a wymogami MSR 36 Utrata wartości aktywów oraz przepisami dotyczącymi utraty wartości odnoszącymi się do niektórych aktywów finansowych w MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.

(3)

Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG) z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że IFRIC 10 spełnia techniczne kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1725/2003.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1725/2003 wprowadza się Interpretację 10 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) Śródroczne sprawozdania finansowe a utrata wartości zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują IFRIC 10 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego roku obrotowego 2007, z wyłączeniem przedsiębiorstw, których rok obrotowy rozpoczyna się w listopadzie lub grudniu, które zastosują IFRIC 10 najpóźniej wraz z rozpoczęciem roku obrotowego 2006.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 261 z 13.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1329/2006 (Dz.U. L 247 z 9.9.2006, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

„IFRIC 10

Interpretacja IFRIC 10 Śródroczne sprawozdania finansowe a utrata wartości

„Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrzeżone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Więcej informacji można uzyskać na stronie RMSR www.iasb.org”

INTERPRETACJA IFRIC 10

Śródroczne sprawozdania finansowe a utrata wartości

Odniesienia

MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe

MSR 36 Utrata wartości aktywów

MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

Kontekst

1.

Jednostka zobowiązana jest do oszacowania wartości firmy pod kątem utraty wartości na każdy termin sporządzenia sprawozdania finansowego, do oszacowania pod kątem utraty wartości na każdy dzień bilansowy inwestycji w instrumenty kapitałowe i w aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu oraz, jeśli jest to konieczne, do ujęcia strat z tytułu utraty wartości na każdy dzień bilansowy, zgodnie z MSR 36 i MSR 39. Jednakże w kolejnym terminie sporządzenia sprawozdania finansowego lub w kolejnym dniu bilansowym sytuacja może zmienić się na tyle, że – jeśli oszacowanie utraty wartości zostałoby dokonane dopiero w tym terminie – strata z tytułu utraty wartości byłaby niższa lub nie zostałaby wykazana w ogóle. Niniejsza interpretacja zawiera wytyczne w kwestii, czy istnieje możliwość odwrócenia tego rodzaju odpisów z tytułu utraty wartości.

2.

Niniejsza interpretacja dotyczy współzależności między wymogami MSR 34 oraz ujmowaniem strat z tytułu utraty wartości niektórych aktywów finansowych według MSR 39 i wartości firmy według MSR 36, a także skutków tej współzależności dla kolejnych śródokresowych i rocznych sprawozdań finansowych.

Problem

3.

Zgodnie z pkt 28 MSR 34 w śródrocznych sprawozdaniach finansowych jednostka zobowiązana jest do stosowania tych samych zasad rachunkowości, co w sprawozdaniach na koniec roku. W punkcie tym określono również, że „częstotliwość sporządzania sprawozdań przez jednostkę (rocznie, półrocznie lub kwartalnie) nie może mieć wpływu na pomiar jej rocznych wyników. W tym celu w sprawozdaniach śródrocznych należy stosować wartości narastające”.

4.

Punkt 124 MSR 36 stanowi, że „Odpis z tytułu utraty wartości przez wartość firmy nie może zostać odwrócony w kolejnym okresie”.

5.

Punkt 69 MSR 39 stanowi, że „Nie można odwracać odpisów z tytułu utraty wartości ujętych w rachunku zysków i strat w przypadku inwestycji w instrument kapitałowy sklasyfikowany jako przeznaczony do obrotu”.

6.

Punkt 66 MSR 39 wymaga, by odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu (takie jak odpis z tytułu utraty wartości nienotowanego na giełdzie instrumentu kapitałowego, który nie jest wyceniany według wartości godziwej, ponieważ nie da się tej wartości wiarygodnie określić) nie były odwracane.

7.

Niniejsza interpretacja dotyczy następującego problemu:

Czy jednostka powinna dokonać odwrócenia strat z tytułu utraty wartości ujętych w sprawozdaniu śródrocznym dla wartości firmy oraz dla inwestycji w instrumenty kapitałowe i aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, jeśli w przypadku, gdy oszacowanie pod kątem utraty wartości zostałoby dokonane dopiero w kolejnym dniu bilansowym, strata nie zostałaby ujęta lub zostałaby ujęta w niższej wysokości?

Uzgodnione stanowisko

8.

Jednostka nie może odwracać straty z tytułu utraty wartości ujętej w poprzednim sprawozdaniu śródrocznym zarówno dla wartości firmy, jak i dla inwestycji w instrumenty kapitałowe lub aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu.

9.

Jednostka nie może przez analogię stosować tego stanowiska dla innych obszarów, w których może dojść do kolizji między MSR 34 a innymi standardami.

Data wejścia w życie i przepisy przejściowe

10.

Niniejszą interpretację stosuje się do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 listopada 2006 r. lub później. Zaleca się wcześniejsze stosowanie interpretacji. W przypadku zastosowania niniejszej interpretacji do okresu rozpoczynającego się przed dniem 1 listopada 2006 r. jednostka zobowiązana jest ujawnić ten fakt w sprawozdaniu finansowym. Jednostka stosuje niniejszą interpretację do wartości firmy od daty pierwszego zastosowania przez nią MSR 36; jednostka stosuje niniejszą interpretację do inwestycji w instrumenty kapitałowe lub aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu od daty pierwszego zastosowania przez nią kryteriów wyceny MSR 39.


2.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/49


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 611/2007

z dnia 1 czerwca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 11 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1725/2003 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości i interpretacje istniejące w dniu 14 września 2002 r.

(2)

W dniu 2 listopada 2006 r. Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) opublikował Interpretację IFRIC 11 MSSF 2 – Grupa kapitałowa a płatności w formie akcji własnych, zwaną dalej „IFRIC 11”. IFRIC 11 wyjaśnia, w jaki sposób Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 Płatności w formie akcji własnych ma zastosowanie do umów dotyczących płatności w formie akcji, które obejmują własne instrumenty kapitałowe jednostki gospodarczej lub instrumenty kapitałowe innej jednostki należącej do tej samej grupy kapitałowej (np. instrumenty kapitałowe jednostki dominującej). Interpretacja była konieczna, gdyż do chwili obecnej nie było wskazówek, w jaki sposób ujmować w sprawozdaniach finansowych jednostki umowy dotyczące płatności w formie akcji, w których jednostka otrzymuje towary lub usługi jako wynagrodzenie za instrumenty kapitałowe jednostki dominującej.

(3)

Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG) z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że IFRIC 11 spełnia techniczne kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1725/2003.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1725/2003 wprowadza się Interpretację 11 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) MSSF 2 – Grupa kapitałowa a płatności w formie akcji własnych zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują IFRIC 11 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego roku obrotowego 2008, z wyłączeniem przedsiębiorstw, których rok obrotowy rozpoczyna się w styczniu lub lutym, które zastosują IFRIC 11 najpóźniej wraz z rozpoczęciem roku obrotowego 2009.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 261 z 13.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1329/2006 (Dz.U. L 247 z 9.9.2006, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

„IFRIC 11

Interpretacja IFRIC 11 MSSF 2 – Grupa kapitałowa a płatności w formie akcji własnych

„Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrzeżone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Więcej informacji można uzyskać na stronie RMSR www.iasb.org”

INTERPRETACJA IFRIC 11

MSSF 2 – Grupa kapitałowa a płatności w formie akcji własnych

Dotyczy

MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów

MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja

MSSF 2 Płatności w formie akcji własnych

Zagadnienia

1.

Niniejsza interpretacja dotyczy dwóch zagadnień. Pierwsze z nich to kwestia, czy następujące transakcje płatności w formie akcji powinny być zgodnie z wymogami MSSF 2 ujmowane jako transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych czy też jako transakcje rozliczane w środkach pieniężnych:

a)

jednostka gospodarcza przyznaje swoim pracownikom prawa do instrumentów kapitałowych jednostki (np. opcje na akcje) i celem wypełnienia zobowiązań wobec pracowników decyduje się na zakup instrumentów kapitałowych (tj. własnych akcji) od strony trzeciej lub też jest zmuszona dokonać takiego zakupu; oraz

b)

prawa do instrumentów kapitałowych jednostki (np. opcje na akcje) zostały przyznane pracownikom bądź przez samą jednostkę, bądź przez jej akcjonariuszy, a akcjonariusze jednostki przekazują wymagane w tym celu instrumenty kapitałowe.

2.

Drugie zagadnienie to kwestia umów dotyczących płatności w formie akcji, które obejmują co najmniej dwie jednostki gospodarcze należące do tej samej grupy kapitałowej. Na przykład pracownikom jednostki zależnej jako wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz tej jednostki przyznane zostały prawa do instrumentów kapitałowych jednostki dominującej. MSSF 2 pkt 3 stanowi, że:

Dla celów niniejszego standardu przekazanie instrumentów kapitałowych jednostki gospodarczej, dokonane przez jej akcjonariuszy kontrahentom dostarczającym towary lub usługi jednostce (w tym pracownikom), są transakcjami płatności w formie akcji, chyba że przekazanie takie w sposób oczywisty wynika z innych przesłanek niż zapłata za dostarczone jednostce towary lub usługi. Odnosi się to również do przekazania instrumentów kapitałowych jednostki przez jednostkę dominującą lub inną jednostkę należącą do tej samej grupy kapitałowej na rzecz kontrahenta dostarczającego towary lub usługi jednostce. [Wyróżnienie kursywą dodano]

MSSF 2 nie zawiera jednakże wskazówek, w jaki sposób ujmować tego rodzaju transakcje w sprawozdaniach finansowych sporządzanych przez poszczególne jednostki gospodarcze wchodzące w skład grupy kapitałowej.

3.

W związku z tym drugie zagadnienie dotyczy następujących umów dotyczących płatności w formie akcji:

a)

jednostka dominująca przyznaje prawa do swoich instrumentów kapitałowych bezpośrednio pracownikom jednostki zależnej: jednostka dominująca (a nie zależna) jest zobowiązana do przekazania pracownikom jednostki zależnej wymaganych instrumentów kapitałowych; oraz

b)

jednostka zależna przyznaje swoim pracownikom prawa do instrumentów kapitałowych jednostki dominującej: jednostka zależna jest zobowiązana do przekazania swoim pracownikom wymaganych instrumentów kapitałowych.

4.

Niniejsza interpretacja dotyczy sposobu, w jaki umowy dotyczące płatności w formie akcji, o których mowa w pkt 3, powinny być ujmowane w sprawozdaniach finansowych jednostki zależnej, na rzecz której pracownicy świadczą usługi.

5.

Między jednostką dominującą a podległą jej jednostką zależną może obowiązywać umowa, która nakłada na jednostkę zależną wymóg zapłaty jednostce dominującej za przekazanie instrumentów kapitałowych pracownikom. Niniejsza interpretacja nie dotyczy sposobu ujmowania tego rodzaju wewnątrzgrupowej umowy.

6.

Niniejsza interpretacja koncentruje się wprawdzie na transakcjach z pracownikami, ale ma ona również zastosowanie do podobnych transakcji płatności w formie akcji dokonywanych z innymi dostawcami towarów i usług.

Uzgodnione stanowisko

Umowy dotyczące płatności w formie akcji, które obejmują własne instrumenty kapitałowe jednostki (pkt 1)

7.

Transakcje płatności w formie akcji, w ramach których jednostka przekazuje własne instrumenty kapitałowe jako wynagrodzenie za świadczone na jej rzecz usługi, należy ujmować jako rozliczane w instrumentach kapitałowych. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy celem wypełnienia zobowiązań wobec swoich pracowników wynikających z umowy dotyczącej płatności w formie akcji dana jednostka decyduje się na zakup tych instrumentów kapitałowych od strony trzeciej lub też jest do tego zmuszona. Ma to również zastosowanie niezależnie od tego, czy:

a)

prawa do instrumentów kapitałowych jednostki zostały przyznane pracownikom przez samą jednostkę czy też przez jej akcjonariusza(-y); oraz czy

b)

umowa dotycząca płatności w formie akcji została zawarta przez samą jednostkę czy też przez jej akcjonariusza(-y).

Umowy dotyczące płatności w formie akcji, które obejmują instrumenty kapitałowe jednostki dominującej

Jednostka dominująca przyznaje prawa do swoich instrumentów kapitałowych pracownikom jednostki zależnej (pkt 3 lit. a))

8.

Jednostka zależna wycenia usługi świadczone przez jej pracowników zgodnie z wymogami stosowanymi w odniesieniu do transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych, jak również ujmuje odpowiadający im wzrost w kapitałach własnych jako wkład jednostki dominującej, pod warunkiem że umowa dotycząca płatności w formie akcji jest ujmowana w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostki dominującej jako rozliczana w instrumentach kapitałowych.

9.

Jednostka dominująca może przyznać pracownikom jednostek zależnych prawa do swoich instrumentów kapitałowych, których wykonanie jest uzależnione od upływu określonego okresu świadczenia pracy w ramach grupy. Zmiana miejsca zatrudnienia pracownika z jednej jednostki zależnej na inną jednostkę zależną w trakcie ustalonego okresu nabywania uprawnień nie narusza jego praw do instrumentów kapitałowych jednostki dominującej wynikających z pierwotnej umowy dotyczącej płatności w formie akcji. Każda jednostka zależna wycenia usługi świadczone przez pracownika przez odniesienie do wartości godziwej instrumentów kapitałowych w dniu, w którym prawa do tych instrumentów zostały pierwotnie przyznane przez jednostkę dominującą, określonej zgodnie z definicją w załączniku A do MSSF 2, oraz proporcjonalnie do części okresu nabywania uprawnień, przez którą pracownik był zatrudniony w każdej z jednostek zależnych.

10.

Po zmianie miejsca zatrudnienia na inną jednostkę grupy pracownik taki może nie spełnić warunków nabycia uprawnień innych niż warunek rynkowy określony w załączniku A do MSSF 2, np. w przypadku, gdy pracownik opuszcza grupę kapitałową przed upływem określonego okresu świadczenia pracy. W takim przypadku każda jednostka zależna dokonuje korekty kwoty ujętej uprzednio w odniesieniu do usług świadczonych przez pracownika zgodnie z zasadami określonymi w MSSF 2 pkt 19. W konsekwencji tego, jeśli w związku z faktem, iż pracownik nie spełnia warunków nabycia uprawnień innych niż warunek rynkowy, nie nastąpi nabycie uprawnień do instrumentów kapitałowych przyznanych przez jednostkę dominującą, w ostatecznym rozliczeniu żadna kwota nie jest ujmowana dla usług świadczonych przez tego pracownika w sprawozdaniach finansowych żadnej z jednostek zależnych.

Jednostka zależna przyznaje swoim pracownikom prawa do instrumentów kapitałowych jednostki dominującej (pkt 3 lit. b))

11.

Jednostka zależna ujmuje transakcje ze swoimi pracownikami jako rozliczane w środkach pieniężnych. Wymóg ten ma zastosowanie niezależnie od sposobu, w jaki jednostka zależna pozyskała instrumenty kapitałowe celem wypełnienia swoich zobowiązań wobec pracowników.

Data wejścia w życie

12.

Jednostka stosuje niniejszą interpretację do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 marca 2007 r. lub później. Dopuszczalne jest wcześniejsze stosowanie interpretacji. W przypadku zastosowania niniejszej interpretacji w odniesieniu do okresu rozpoczynającego się przed dniem 1 marca 2007 r. jednostka zobowiązana jest ujawnić ten fakt w sprawozdaniu finansowym.

Przepisy przejściowe

13.

Jednostka stosuje niniejszą interpretację w sposób retrospektywny zgodnie z MSR 8, z zastrzeżeniem przepisów przejściowych MSSF 2.


2.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/53


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 612/2007

z dnia 1 czerwca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 596/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należności przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2007 r. zostały ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 596/2007 (3).

(2)

Ponieważ obliczona średnia należności celnych różni się o 5 EUR/t od ustalonej należności, należy wprowadzić odpowiednią korektę należności ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 596/2007.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 596/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 596/2007 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 29.9.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).

(3)  Dz.U. L 140 z 1.6.2007, str. 24.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Należności przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 2 czerwca 2007 r.

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Należność przywozowa (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

PSZENICA twarda wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

ŻYTO

0,00

1005 10 90

KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda

0,00

1005 90 00

KUKURYDZA, inna niż do siewu (2)

0,00

1007 00 90

Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu

0,00

ZAŁĄCZNIK II

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

31 maja 2007 r.

1.

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Pszenica zwyczajna (3)

Kukurydza

Pszenica twarda wysokiej jakości

Pszenica twarda średniej jakości (4)

Pszenica twarda niskiej jakości (5)

Jęczmień

Giełda

Minneapolis

Chicago

Notowanie

153,89

114,21

Cena FOB USA

179,70

169,70

149,70

129,46

Premia za Zatokę

14,93

Premia za Wielkie Jeziora

10,58

2.

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska–Rotterdam:

36,61 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora–Rotterdam:

37,17 EUR/t


(1)  W przypadku towarów przywożonych do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym,

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

(3)  Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(4)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(5)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


2.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/56


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 613/2007

z dnia 1 czerwca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (1), w szczególności jego art. 19 i 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przewodniczący systemu certyfikacji Procesu Kimberley w swoim obwieszczeniu z dnia 3 maja 2007 r. podjął decyzję o dodaniu Liberii do wykazu uczestników z dniem 4 maja 2007 r.

(2)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik II. Zmiana załącznika II pozostaje bez uszczerbku dla szczegółowych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 234/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1030/2003 (2).

(3)

Niemcy powiadomiły Komisję o zmianach w szczegółowych danych dotyczących ich odpowiednich organów wspólnotowych.

(4)

Załącznik III powinien zostać odpowiednio zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 zastępuje się załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 4 maja 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 127/2007 (Dz.U. L 41 z 13.2.2007, str. 3).

(2)  Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1819/2006 (Dz.U. L 351 z 13.12.2006, str. 1).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK II

Wykaz uczestników systemu certyfikacji Procesu Kimberley oraz ich odpowiednio wyznaczonych właściwych organów, określonych w art. 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 i 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BANGLADESZ

Ministry of Commerce

Export Promotion Bureau

Dhaka

Bangladesh

BIAŁORUŚ

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republika Białorusi

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZYLIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco »U« — 3o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazylia

KANADA

 

Sprawy międzynarodowe:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Kanada

 

W celu otrzymania wzoru kanadyjskich certyfikatów Procesu Kimberley:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0E4

 

Wnioski o charakterze ogólnym:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0E4

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Republika Środkowoafrykańska

CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

Chińska Republika Ludowa

HONGKONG, Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

Chiny

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th J