ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 129

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 50
17 maja 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 7 do 11 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2007 z dnia 16 maja 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla podokresu maj 2007 r.

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2007 z dnia 16 maja 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Baena (CHNP)

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2007 z dnia 16 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

23

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2007/340/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych

25

 

*

Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

27

 

*

Protokół do umowy dotyczący państw członkowskich, które nie w pełni stosują dorobek Schengen

35

 

 

2007/341/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską

38

 

*

Umowa o readmisji między Federacją Rosyjską a Wspólnotą Europejską

40

 

 

Komisja

 

 

2007/342/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie przydzielenia Belgii dodatkowych dni na morzu w obszarach ICES IV, VIIa oraz VIId (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2072)  ( 1 )

61

 

 

2007/343/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju wzbogaconego fitosterolami/fitostanolami jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2073)

63

 

 

2007/344/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie jednolitego dostępu do informacji o wykorzystaniu widma radiowego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2085)  ( 1 )

67

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

17.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 541/2007

z dnia 16 maja 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

41,8

TN

81,0

TR

117,0

ZZ

79,9

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

119,1

ZZ

108,7

0709 90 70

TR

109,9

ZZ

109,9

0805 10 20

EG

43,1

IL

59,1

MA

44,9

ZZ

49,0

0805 50 10

AR

58,2

ZZ

58,2

0808 10 80

AR

82,9

BR

76,2

CL

81,4

CN

93,3

NZ

116,2

US

126,0

UY

75,1

ZA

89,1

ZZ

92,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


17.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 542/2007

z dnia 16 maja 2007 r.

ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 7 do 11 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych (2), w szczególności jego art. 5 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 950/2006 lub rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1832/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiającym środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii (3), w tygodniu od dnia 7 do 11 maja 2007 r. do właściwych organów złożono wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ogółem ilości równej lub przekraczającej ilość dostępną dla numerów porządkowych 09.4335 i 09.4336 (2006–2007).

(2)

W tej sytuacji Komisja powinna ustalić współczynnik przydziału umożliwiający wydawanie pozwoleń proporcjonalnie do ilości dostępnej oraz poinformować państwa członkowskie o tym, że ustalony limit został wykorzystany,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 950/2006 lub art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006 pozwolenia na przywóz są wydawane w odniesieniu do wniosków złożonych od dnia 7 do 11 maja 2007 r., w ramach limitów ilościowych określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2006/2006 (Dz.U. L 379 z 28.12.2006, str. 95).

(3)  Dz.U. L 354 z 14.12. 2006, str. 8.


ZAŁĄCZNIK

Cukier preferencyjny AKP–Indie

Tytuł IV rozporządzenia (WE) nr 950/2006

Rok gospodarczy 2006/2007

Nr porządkowy

Państwo

% pozwoleń wydanych dla ilości, o które złożono wniosek w tygodniu od dnia 7 do dnia 11 maja 2007 r.

Limit

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Wykorzystany

09.4333

Wybrzeże Kości Słoniowej

100

 

09.4334

Demokratyczna Republika Konga

100

 

09.4335

Fidżi

100

Wykorzystany

09.4336

Gujana

100

Wykorzystany

09.4337

Indie

0

Wykorzystany

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Kenia

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambik

0

Wykorzystany

09.4344

Saint Kitts i Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Suazi

100

 

09.4347

Tanzania

0

Wykorzystany

09.4348

Trynidad i Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Cukier preferencyjny AKP–Indie

Tytuł IV rozporządzenia (WE) nr 950/2006

Rok gospodarczy 2007/2008

Nr porządkowy

Państwo

% pozwoleń wydanych dla ilości, o które złożono wniosek w tygodniu od dnia 7 do dnia 11 maja 2007 r.

Limit

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Wybrzeże Kości Słoniowej

 

09.4334

Demokratyczna Republika Konga

 

09.4335

Fidżi

 

09.4336

Gujana

 

09.4337

Indie

100

 

09.4338

Jamajka

 

09.4339

Kenia

 

09.4340

Madagaskar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Mauritius

 

09.4343

Mozambik

100

 

09.4344

Saint Kitts i Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Suazi

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trynidad i Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Cukier uzupełniający

Tytuł V rozporządzenia (WE) nr 950/2006

Rok gospodarczy 2006/2007

Nr porządkowy

Państwo

% pozwoleń wydanych dla ilości, o które złożono wniosek w tygodniu od dnia 7 do dnia 11 maja 2007 r.

Limit

09.4315

Indie

100

 

09.4316

Kraje objęte Protokołem AKP

100

 


Cukier wymieniony w koncesji CXL

Tytuł VI rozporządzenia (WE) nr 950/2006

Rok gospodarczy 2006/2007

Nr porządkowy

Państwo

% pozwoleń wydanych dla ilości, o które złożono wniosek w tygodniu od dnia 7 do dnia 11 maja 2007 r.

Limit

09.4317

Australia

0

Wykorzystany

09.4318

Brazylia

0

Wykorzystany

09.4319

Kuba

0

Wykorzystany

09.4320

Pozostałe kraje trzecie

0

Wykorzystany


Cukier z krajów bałkańskich

Tytuł VII rozporządzenia (WE) nr 950/2006

Rok gospodarczy 2006/2007

Nr porządkowy

Państwo

% pozwoleń wydanych dla ilości, o które złożono wniosek w tygodniu od dnia 7 do dnia 11 maja 2007 r.

Limit

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bośnia i Hercegowina

0

Wykorzystany

09.4326

Serbia, Czarnogóra oraz Kosowo

100

 

09.4327

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

100

 

09.4328

Chorwacja

100

 


Cukier pozakwotowy i przemysłowy z przywozu

Tytuł VIII rozporządzenia (WE) nr 950/2006

Rok gospodarczy 2006/2007

Nr porządkowy

Rodzaj

% pozwoleń wydanych dla ilości, o które złożono wniosek w tygodniu od dnia 7 do dnia 11 maja 2007 r.

Limit

09.4380

Pozakwotowy

 

09.4390

Przemysłowy

100

 


Przywóz cukru w ramach przejściowych kontyngentów taryfowych otwartych dla Bułgarii i Rumunii

Rozdział 1 sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006

Rok gospodarczy 2006/2007

Nr porządkowy

Państwo

% pozwoleń wydanych dla ilości, o które złożono wniosek w tygodniu od dnia 7 do dnia 11 maja 2007 r.

Limit

09.4365

Bułgaria

0

Wykorzystany

09.4366

Rumunia

100

 


17.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 543/2007

z dnia 16 maja 2007 r.

dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla podokresu maj 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) (3), w szczególności jego art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2021/2006 otworzyło całkowity roczny kontyngent taryfowy na przywóz 160 000 ton ryżu wyrażonego w ekwiwalencie ryżu łuskanego, w tym 125 000 ton ryżu pochodzącego z państw AKP (numer porządkowy 09.4187), 25 000 ton ryżu pochodzącego z Antyli Holenderskich i Aruby (numer porządkowy 09.4189) i 10 000 ton ryżu pochodzącego z najsłabiej rozwiniętych KTZ (numer porządkowy 09.4190) oraz roczny kontyngent taryfowy na 20 000 ton ryżu łamanego pochodzącego z państw AKP (numer porządkowy 09.4188).

(2)

W odniesieniu do kontyngentów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 2021/2006, drugim podokresem jest maj.

(3)

Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 17 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2021/2006 wynika, że w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4187, 09.4188 i 09.4189 wnioski złożone w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych maja 2007 r., zgodnie z art. 13 akapit pierwszy wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości wyrażonej jako ekwiwalent ryżu łuskanego większej niż ilość dostępna. Należy zatem określić, na jakie ilości mogą być wydawane pozwolenia, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, o które wnioskowano dla danych kontyngentów.

(4)

Ponadto z wymienionego wyżej komunikatu wynika, że w odniesieniu do kontyngentów o numerze porządkowym 09.4190 wnioski złożone w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych maja 2007 r., zgodnie z art. 13 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości wyrażonej jako ekwiwalent ryżu łuskanego mniejszej niż ilość dostępna.

(5)

Należy zatem ustalić całkowite ilości dostępne w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2021/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu objętego kontyngentami o numerach porządkowych 09.4187, 09.4188 i 09.4189, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2021/2006, złożone w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych maja 2007 r., stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości, o które wnioskowano, pomnożone przez współczynnik przydziału ustalony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Całkowite ilości dostępne w ramach kontyngentów o numerach porządkowych 09.4187, 09.4188, 09.4189 i 09.4190, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2021/2006, w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(3)  Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 61.


ZAŁĄCZNIK

Ilości, które mają zostać przydzielone w ramach podokresu obowiązywania kontyngentu maj 2007 r., oraz ilości dostępne dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006

Pochodzenie/produkt

Numer porządkowy

Współczynnik przydziału dla podokresu maj 2007 r.

Całkowite ilości dostępne dla podokresu wrzesień 2007 r.

(w kg)

AKP [art. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2021/2006]

09.4187

29,237747  %

41 666 004

kody CN 1006 10 21 do 1006 10 98 , 1006 20 I 1006 30

 

 

 

AKP [art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 2021/2006]

09.4188

91,620043  %

0

kod CN 1006 40 00

 

 

 

KTZ [art. 8 i art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 2021/2006]

 

 

 

kod CN 1006

 

 

 

a)

Antyle Holenderskie i Aruba

09.4189

67,574812  %

8 333 001

b)

mniej rozwinięte KTZ

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Brak współczynnika przydziału dla tego podokresu: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.


17.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 544/2007

z dnia 16 maja 2007 r.

zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Baena (CHNP)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy i art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja przeanalizowała wniosek Hiszpanii w sprawie zatwierdzenia zmian elementów specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Baena” zarejestrowanej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1107/96 (2).

(2)

W związku z tym, że przedmiotowa zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 510/2006, zgodnie z art. 6 wspomnianego rozporządzenia Komisja opublikowała wniosek o zmianę w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Ponieważ nie zgłoszono Komisji żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, należy zatwiedzić przedmiotową zmianę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W specyfikacji nazwy pochodzenia „Baena” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Pełne zestawienie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z. 20.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2156/2005 (Dz.U. L 342 z. 24.12.2005, str. 54).

(3)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 49 oraz Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 21.


ZAŁĄCZNIK I

WNIOSEK O ZMIANĘ

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

Wniosek o zmianę zgodnie z art. 9 i art. 17 ust. 2

BAENA

NR WE: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

CHNP (X) CHOG ( )

Wnioskowana zmiana/wnioskowane zmiany:

Pozycja(-e) w specyfikacji produktu:

część przedmiotowej specyfikacji:

Nazwa produktu

Opis produktu

Image 1

Obszar geograficzny

Dowód pochodzenia

Metoda produkcji

Związek

Etykietowanie

Wymogi krajowe

zmiany:

W ustępie „produkcja”, gdzie znajduje się tekst:

„Strefa produkcji oliwy z oliwek objętej chronioną nazwą pochodzenia »Baena« obejmuje tereny znajdujące się w gminach Baena, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya i Zuheros” należy dodać „Cabra”.


ZAŁĄCZNIK II

STRESZCZENIE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

„BAENA”

NR WE: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

CHNP (X) CHOG ( )

Niniejsze streszczenie przedstawia główne elementy specyfikacji produktu wyłącznie do celów informacyjnych.

1.

    Właściwy organ państwa członkowskiego

Nazwa:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Adres:

Infanta Isabel 1o E 20871 Madrid

Tel.

34 - 913 475 394

Faks

34 - 91 347 5410

E-mail:

sgcaproagro@mapya.es

2.

    Grupa

Nazwa:

Consejo Regulador de la D.O.Baena

Adres:

Avda. de la Constitución, s/n 1485 Municipio – Baena (Córdoba)

Tel.

957691121

Faks

957691110

E-mail:

olivavirgen@dobaena.com

Skład:

producenci/przetwórcy (X) inni ( )

3.

    Rodzaj produktu Klasa 1.5 – tłuszcze – oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra

4.

    Specyfikacja (Streszczenie wymogów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

4.1.    Nazwa produktu „Baena”

4.2.    Opis Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra otrzymywana z odmian „Picudo”, „Carrasqueño de Córdoba”, „Lechin”, „Chorrúo” lub „Jarduo”, „Pajarero”, „Hojiblanco” i „Picual”. Kwasowość od 0,4 do 1o. Maksymalna liczba nadtlenkowa równa 15. Wilgotność 0,1 %. Zanieczyszczenia: maksymalnie 0,1 %. Łagodny, przyjemny, lekko migdałowy smak.

4.3.    Obszar geograficzny Obejmuje gminy Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya i Zuheros w prowincji Kordoba.

4.4.    Dowód pochodzenia Oliwki dozwolonych odmian pochodzące z zarejestrowanych gajów oliwnych: oliwa jest tłoczona i poddawana dalszej obróbce w zarejestrowanych przedsiębiorstwach kontrolowanych przez Consejo regulador (radę regulacyjną). Na opakowaniach znajdują się dodatkowe etykiety gwarancyjne wydawane przez radę regulacyjną.

4.5.    Metoda produkcji Do tłoczenia oliwy używane są zdrowe i czyste oliwki oraz stosowane są odpowiednie techniki tłoczenia, które nie zmieniają w niczym właściwości produktu.

4.6.    Związek Gleby są brunatne, wapienne, o strukturze gliniastej z zawartością marglu triasowego. Klimat kontynentalny umiarkowany. Kontrolowana uprawa i zbiór ręczny za pomocą strącania i „wibracji”.

4.7.    Organ kontrolny

Nazwa:

Consejo Regulador de la Denominación Origen „Baena”

Adres:

Carretera de Fuentidueña, s/n. Apartado de Correos 92 14850 Baena (Córdoba)

Tel.

Faks

E-mail:

Rada regulacyjna chronionej nazwy pochodzenia „Baena” spełnia normę EN-45011.

4.8.    Etykietowanie Zapis „Denominación de Origen »Baena«” (Nazwa pochodzenia „Baena”) umieszcza się w widocznym miejscu. Etykiety są wydawane przez radę regulacyjną, która numeruje i wydaje również etykiety dodatkowe.


17.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 545/2007

z dnia 16 maja 2007 r.

otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Harmonogram CXL Światowej Organizacji Handlu wymaga otwarcia przez Wspólnotę rocznego kontyngentu taryfowego w wysokości 50 700 ton na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania. Ponadto w wyniku negocjacji, które doprowadziły do zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (2), zatwierdzonego decyzją Rady 2006/106/WE (3), Wspólnota zobowiązała się do włączenia do swojego harmonogramu w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich zwiększenia tego rocznego przywozowego kontyngentu taryfowego o 4 003 ton od dnia 1 lipca 2006 r.

(2)

Należy ustanowić przepisy wykonawcze na rok kontyngentowy 2007/2008 rozpoczynający się dnia 1 lipca 2007 r.

(3)

Przywóz mrożonej wołowiny objętej kontyngentem taryfowym podlega cłom przywozowym oraz warunkom opisanym pod numerem porządkowym 13 załącznika 7 do części trzeciej załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (4).

(4)

Przywóz do Wspólnoty objęty kontyngentem taryfowym podlega okazaniu pozwolenia na przywóz zgodnie z art. 29 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1254/1999. Przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (5) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (6) powinny stosować się do pozwoleń na przywóz wydanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, nie naruszając dodatkowych warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (7) określa przede wszystkim szczegółowe przepisy dotyczące wniosków o uprawnienia do przywozu, statusu wnioskodawców i wydawania pozwoleń na przywóz. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 powinny mieć zastosowanie od dnia 1 lipca 2007 r. do pozwoleń na przywóz wydanych na mocy niniejszego rozporządzenia, nie naruszając dodatkowych warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

(6)

Niniejszym przywozowym kontyngentem taryfowym należy zarządzać poprzez przyznanie uprawnień do przywozu, a następnie wydanie pozwoleń na przywóz zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006. W ten sposób podmioty, które uzyskały uprawnienia do przywozu, będą mogły zdecydować w okresie obowiązywania kontyngentu o momencie złożenia wniosku o pozwolenie na przywóz, biorąc pod uwagę rzeczywisty obrót handlowy. Wydawanie pozwoleń na przywóz powinno być możliwe po przyznaniu uprawnień do przywozu na podstawie wniosków od kwalifikujących się przetwórców. Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych.

(7)

W celu uniknięcia spekulacji dostęp do kontyngentu udzielany jest jedynie czynnym przetwórcom dokonującym przetwarzania w zakładzie przetwórczym zatwierdzonym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (8) lub w zakładach przetwórczych w Bułgarii i Rumunii, które uzyskały pozwolenie na wywóz do Wspólnoty przetworzonych produktów mięsnych zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (9) przed przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r.

(8)

W celu uniknięcia spekulacji pozwolenia na przywóz powinny być wydawane przetwórcom wyłącznie na ilość, na jaką zostały im przyznane uprawnienia do przywozu. Ponadto, z tego samego powodu, wraz z wnioskiem o uprawnienia do przywozu powinno zostać złożone zabezpieczenie. Wniosek o pozwolenie na przywóz odpowiadające przyznanym uprawnieniom powinien być wymogiem pierwotnym w rozumieniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (10).

(9)

Stosowanie kontyngentu taryfowego wymaga ścisłego nadzoru przywozu i skutecznych kontroli jego wykorzystania i przeznaczenia. Dlatego też zezwala się na przetwarzanie wyłącznie w zakładzie określonym w pozwoleniu na przywóz.

(10)

W celu zapewnienia, iż przywożone mięso jest wykorzystywane zgodnie ze specyfikacjami kontyngentu taryfowego, należy złożyć zabezpieczenie. Kwota zabezpieczenia powinna być ustalona z uwzględnieniem różnicy między należnościami celnymi stosowanymi w ramach i poza kontyngentem.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym otwiera się kontyngent taryfowy w wysokości 54 703 ton na przywóz ekwiwalentu mrożonej wołowiny z kością objętej kodem CN 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 lub 0206 29 91 i przeznaczonej do przetwarzania we Wspólnocie (zwany dalej „kontyngentem”), na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r., z uwzględnieniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 2

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia jako produkt A określa się produkt przetworzony objęty kodem CN 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 lub 1602 50 80, niezawierający mięsa innego niż pochodzące od zwierząt z gatunku bydła, ze stosunkiem kolagen/białko nie wyższym niż 0,45 oraz zawierający wagowo co najmniej 20 % chudego mięsa z wyłączeniem podrobów i tłuszczu, z mięsem i galaretą stanowiącymi co najmniej 85 % całkowitej masy netto.

Za zawartość kolagenu uznaje się zawartość hydroksyproliny pomnożonej przez czynnik 8. Zawartość hydroksyproliny ustala się zgodnie z metodą ISO 3496-1994.

Zawartość chudego mięsa wołowego z wyłączeniem tłuszczu jest ustalana zgodnie z procedurą przewidzianą w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (11).

W skład podrobów wchodzą: głowy i ich kawałki (włączając uszy), kopyta, ogony, serca, wymiona, wątroby, nerki, grasice i trzustki, mózgi, płuca, gardła, mięśniowe części przepony, śledziony, języki, otoka, rdzenie kręgowe, jadalna skóra, organy rozrodcze (tj. macice, jajniki i jądra), tarczyce, przysadki mózgowe.

Produkt poddaje się obróbce cieplnej wystarczającej do zapewnienia ścięcia białka mięsa w całości produktu, który nie może wykazywać żadnych śladów różowawej cieczy na odciętej powierzchni w chwili przecięcia wzdłuż linii przebiegającej przez jego najgrubszą część.

2.   Do celów niniejszego rozporządzenia jako produkt B określa się produkt przetworzony zawierający wołowinę, inny niż:

a)

produkty określone w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1254/1999; lub

b)

produkty określone w ust. 1 niniejszego artykułu.

Jednakże produkt przetworzony objęty kodem CN 0210 20 90, który został ususzony lub uwędzony w taki sposób, że kolor i konsystencja świeżego mięsa zupełnie zanikły oraz ze stosunkiem woda/białko nieprzekraczającym 3,2, jest uznawany za produkt B.

Artykuł 3

1.   Całkowita ilość określona w art. 1 jest podzielona na dwie ilości:

a)

43 000 ton mrożonej wołowiny przeznaczonej do wytwarzania produktów A;

b)

11 703 ton mrożonej wołowiny przeznaczonej do wytwarzania produktów B.

2.   Kontyngent posiada następujące numery porządkowe:

a)

09.4057 dla ilości określonych w ust. 1 lit. a);

b)

09.4058 dla ilości określonych w ust. 1 lit. b).

3.   Cła przywozowe stosowane w odniesieniu do mrożonej wołowiny w ramach kontyngentu są określone w załączniku I.

Artykuł 4

1.   Kontyngentem zarządza się poprzez przyznanie uprawnień do przywozu, a następnie wydanie pozwoleń na przywóz.

2.   O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje się rozporządzenia (WE) nr 1445/95, (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 5

1.   W drodze odstępstwa od art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, zamiast stosunków handlowych z krajami trzecimi, o których mowa w tym artykule, wnioskujący o uprawnienia do przywozu udowadniają, że zostali zatwierdzeni jako zakłady przetwórcze zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, i wykazują, że dokonywali czynnego przetwarzania produktów zawierających wołowinę w dwóch okresach określonych w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

Zakłady przetwórcze w Bułgarii i Rumunii, które uzyskały pozwolenie na wywóz do Wspólnoty na mocy art. 12 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 przed dniem 31 grudnia 2006 r. i które dokonywały czynnego przetwarzania produktów zawierających wołowinę w dwóch okresach określonych w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, mogą ubiegać się o uprawnienia do przywozu w ramach kontyngentu.

Wniosek o uprawnienia do przywozu nie może przekroczyć 10 % obu ilości określonych w art. 3 ust. 1.

2.   Wraz z wnioskiem o uprawnienia do przywozu należy przedłożyć dokumenty dowodzące zgodności z warunkami ustanowionymi w ust. 1.

W drodze odstępstwa od art. 5 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, o uznaniu dokumentów dowodzących zgodności z tymi warunkami decyduje właściwy organ krajowy.

Artykuł 6

1.   Każdy wniosek o uprawnienia do przywozu związane z wytwarzaniem produktów A lub produktów B jest wyrażany w ekwiwalencie mięsa z kością.

Do celów niniejszego ustępu 100 kilogramów wołowiny z kością równe jest 77 kilogramom wołowiny bez kości.

2.   Wnioski o uprawnienia do przywozu związane z wytwarzaniem produktów A lub produktów B składa się nie później niż do dnia 8 czerwca 2007 r. do godziny 13.00 czasu brukselskiego.

3.   Wraz z wnioskiem o uprawnienia do przywozu składa się zabezpieczenie w wysokości 6 EUR na 100 kg.

4.   Państwa członkowskie zawiadamiają Komisję, nie później niż o godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli w drugi piątek po zakończeniu okresu składania wniosków określonego w ust. 2, o całkowitych ilościach, dla których złożono wnioski dla obu kategorii produktów.

Artykuł 7

1.   Uprawnienia do przywozu są przyznawane od siódmego i nie później niż szesnastego dnia roboczego po zakończeniu okresu zawiadamiania określonego w art. 6 ust. 4.

2.   Jeżeli zastosowanie współczynnika przydziału, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, doprowadzi do przydziału mniejszej ilości uprawnień do przywozu niż ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, zabezpieczenie złożone zgodnie z art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia jest bezzwłocznie zwracane w odpowiedniej proporcji.

Artykuł 8

1.   Dopuszczenie do swobodnego obrotu ilości przyznanych w ramach kontyngentu podlega przedstawieniu pozwolenia na przywóz.

2.   Wnioski o pozwolenie na przywóz obejmują przyznaną ilość. Ten obowiązek stanowi podstawowy wymóg w rozumieniu art. 20 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85.

Artykuł 9

1.   Wnioski o pozwolenie na przywóz mogą być składane tylko w tym państwie członkowskim, w którym wnioskodawca złożył wniosek o uprawnienie do przywozu i uzyskał je w ramach kontyngentu.

Każde wydanie pozwolenia na przywóz skutkuje odpowiednim zmniejszeniem otrzymanych uprawnień do przywozu, zaś zabezpieczenie złożone zgodnie z art. 6 ust. 3 jest bezzwłocznie zwracane w odpowiedniej proporcji.

2.   Pozwolenia na przywóz wydaje się na nazwę podmiotu gospodarczego, który otrzymał uprawnienia do przywozu.

3.   Wniosek o pozwolenie oraz pozwolenie zawierają następujące informacje:

a)

w rubryce 8 – kraj pochodzenia;

b)

w rubryce 16 – jeden z odpowiednich kodów CN określonych w art. 1;

c)

w rubryce 20 – numer porządkowy kontyngentu, przynajmniej jeden z wpisów wymienionych w załączniku II oraz nazwę i adres zakładu przetwórczego.

4.   Pozwolenia na przywóz są ważne przez 120 dni od faktycznej daty ich wydania w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.

Artykuł 10

Państwa członkowskie ustanawiają system kontroli fizycznych oraz kontroli dokumentów w celu zapewnienia, aby w ciągu trzech miesięcy od daty przywozu całość mięsa została przetworzona w zakładzie przetwórczym na produkt kategorii określonej w odnośnym pozwoleniu na przywóz.

System obejmuje kontrole fizyczne ilości i jakości na początku przetwarzania, podczas przetwarzania oraz po zakończeniu działań przetwórczych. W tym celu przetwórcy są w każdej chwili w stanie przedstawić identyfikację i wykorzystanie przywiezionego mięsa za pomocą odpowiednich zapisów produkcyjnych.

Techniczna weryfikacja metod produkcji przez odpowiednie organy może, w koniecznym stopniu, wziąć pod uwagę odcieki i skrawki.

W celu sprawdzenia jakości produktu końcowego i ustalenia jego zgodności z opracowanym przez producenta przepisem składu produktu państwa członkowskie pobierają próbki i analizują produkt. Koszty tych działań ponosi przedmiotowy przetwórca.

Artykuł 11

1.   Podczas przywozu we właściwym organie składane jest zabezpieczenie zapewniające przetworzenie przez przetwórcę, któremu przyznano uprawnienia do przywozu, całości przywiezionego mięsa na wymagane produkty końcowe w swoim zakładzie przetwórczym, określonym we wniosku o pozwolenie, w ciągu trzech miesięcy od daty przywozu.

Kwoty zabezpieczeń ustala załącznik III.

2.   Zabezpieczenie określone w art. 1 zwalnia się proporcjonalnie do ilości, dla której w ciągu siedmiu miesięcy od dnia przywozu przedstawiono właściwym organom dowody przetworzenia w wyznaczonym zakładzie części lub całości przywiezionego mięsa na odpowiednie produkty w ciągu trzech miesięcy od dnia przywozu.

Jednakże jeżeli przetwarzanie ma miejsce po trzymiesięcznym terminie określonym w akapicie pierwszym, zwolnione zabezpieczenie zostaje pomniejszone o 15 % oraz o 2 % pozostałej kwoty za każdy dzień przekroczenia terminu.

Jeśli dowód przetworzenia jest wystawiony w siedmiomiesięcznym terminie określonym w akapicie pierwszym i przedstawiony w ciągu 18 miesięcy po tych siedmiu miesiącach, skonfiskowana kwota, pomniejszona o 15 % kwoty zabezpieczenia, zostaje zwrócona.

3.   Niezwolniona kwota zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, podlega utracie.

Artykuł 12

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 47 z 17.2.2006, str. 54.

(3)  Dz.U. L 47 z 17.2.2006, str. 52.

(4)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 301/2007 (Dz.U. L 81 z 22.3.2007, str. 11).

(5)  Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006 (Dz.U. L 408 z 30.12.2006, str. 26).

(6)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

(7)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(8)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(9)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006.

(10)  Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006.

(11)  Dz.U. L 210 z 1.8.1986, str. 39.


ZAŁĄCZNIK I

Cła przywozowe

Produkt

(kod CN)

Dla wytwarzania produktów A

Dla wytwarzania produktów B

0202 20 30

20  %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg/netto

0202 30 10

20  %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/netto

0202 30 50

20  %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/netto

0202 30 90

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/netto

0206 29 91

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/netto


ZAŁĄCZNIK II

Wpisy, o których mowa w art. 9 ust. 3 lit. c)

:

w języku bułgarskim

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)_/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 545/2007

:

w języku hiszpańskim

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 545/2007

:

w języku czeskim

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 545/2007

:

w języku duńskim

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 545/2007

:

w języku niemieckim

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 545/2007

:

w języku estońskim

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 545/2007

:

w języku greckim

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 545/2007

:

w języku angielskim

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No. 545/2007

:

w języku francuskim

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 545/2007

:

w języku włoskim

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 545/2007

:

w języku łotewskim

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 545/2007

:

w języku litewskim

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 545/2007

:

w języku węgierskim

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék] [B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 545/2007/EK rendelet

:

w języku maltańskim

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 545/2007

:

w języku niderlandzkim

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 545/2007

:

w języku polskim

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 545/2007

:

w języku portugalskim

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 545/2007

:

w języku rumuńskim

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 545/2007

:

w języku słowackim

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 545/2007

:

w języku słoweńskim

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 545/2007

:

w języku fińskim

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 545/2007

:

w języku szwedzkim

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 545/2007


ZAŁĄCZNIK III

Kwoty zabezpieczeń (1)

(w EUR/1000 kg netto)

Produkt

(kod CN)

Dla wytwarzania produktów A

Dla wytwarzania produktów B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Stosowany kurs walutowy to kurs z dnia poprzedzającego dzień złożenia zabezpieczenia.


17.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/23


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 546/2007

z dnia 16 maja 2007 r.

ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach Morza Bałtyckiego (3), określa kwoty na rok 2007.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2007 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2007 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada, określonego w załączniku, przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Zakazuje się przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, str. 11. Sprostowanie w Dz.U. L 36 z 8.2.2007, str. 6).

(3)  Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

09

Państwo członkowskie

Niemcy

Stado

HER/3D-R31

Gatunek

Śledź (Clupea harengus)

Obszar

Morze Bałtyckie – podrejony 25–27, 28.2, 29 i 32

Data

20 kwietnia 2007 r.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

17.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/25


DECYZJA RADY

z dnia 19 kwietnia 2007 r.

dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych

(2007/340/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz ii) w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europejskiej umowę z Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej.

(2)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 25 maja 2006 r., z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady z dnia 22 maja 2006 r.

(3)

Umowa ta powinna zostać zatwierdzona.

(4)

Na mocy umowy ustanawia się Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową, który może przyjąć swój regulamin wewnętrzny. Celowe jest wprowadzenie uproszczonej procedury ustalania stanowiska Wspólnoty w tym przypadku.

(5)

Zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii oraz Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie są nią związane ani jej nie podlegają.

(6)

Zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Danii, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie jest nią związana ani jej nie podlega,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowę między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej.

Tekst umowy zostaje dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 15 ust. 1 umowy (1).

Artykuł 3

Komisja, wspomagana przez ekspertów z państw członkowskich, reprezentuje Wspólnotę we wspólnym komitecie ekspertów ustanowionym na mocy art. 13 umowy.

Artykuł 4

Stanowisko Wspólnoty we wspólnym komitecie ekspertów dotyczące przyjęcia jego regulaminu zgodnie z art. 13 ust. 4 umowy jest przyjmowane przez Komisję po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady

B. ZYPRIES

Przewodniczący


(1)  Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


17.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/27


UMOWA

między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

STRONY,

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

zwana dalej „Wspólnotą”, oraz

FEDERACJA ROSYJSKA,

PRAGNĄC ułatwiać bezpośrednie kontakty między ludźmi, będące ważnym warunkiem stałego rozwoju związków gospodarczych, humanitarnych, kulturalnych, naukowych i innych, poprzez wprowadzenie na zasadzie wzajemności ułatwień w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej,

UWZGLĘDNIAJĄC wspólne oświadczenie uzgodnione na szczycie w Sankt Petersburgu w dniu 31 maja 2003 r., w którym stwierdza się, że Unia Europejska i Federacja Rosyjska zgodziły się zbadać możliwości wprowadzenia w dalszej perspektywie ruchu bezwizowego,

POTWIERDZAJĄC zamiar ustanowienia bezwizowego systemu podróżowania między Federacją Rosyjską a Unią Europejską,

MAJĄC NA UWADZE Umowę o partnerstwie i współpracy ustanawiającą partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi – z jednej strony – a Federacją Rosyjską – z drugiej strony z dnia 24 czerwca 1994 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC wspólne oświadczenie w sprawie rozszerzenia UE i stosunków UE–Rosja, przyjęte w dniu 27 kwietnia 2004 r., potwierdzające zamiar Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej ułatwienia procedur wydawania wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej na zasadzie wzajemności oraz rozpoczęcia negocjacji celem zawarcia umowy,

UZNAJĄC, że ułatwienia te nie powinny prowadzić do nielegalnej migracji, oraz przykładając szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa i readmisji,

BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Protokół włączający dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 r., a także potwierdzając, że postanowienia niniejszej umowy nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Danii, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 r., a także potwierdzając, że postanowienia niniejszej umowy nie mają zastosowania do Królestwa Danii,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel i zakres umowy

Celem niniejszej umowy jest wprowadzenie na zasadzie wzajemności ułatwień w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej planującym pobyt nie dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni.

Artykuł 2

Postanowienia ogólne

1.   Ułatwienia wizowe, o których mowa w niniejszej umowie, mają zastosowanie do obywateli Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych Federacji Rosyjskiej, Wspólnoty lub państw członkowskich, postanowień niniejszej umowy lub innych umów międzynarodowych.

2.   W odniesieniu do zagadnień nieobjętych postanowieniami niniejszej umowy, takich jak odmowa wydania wizy, uznanie dokumentów podróży, dowód posiadania wystarczających środków finansowych niezbędnych do wjazdu, odmowa wjazdu oraz procedury wydalania osób, stosuje się prawo krajowe Federacji Rosyjskiej lub prawo państw członkowskich albo prawo wspólnotowe.

Artykuł 3

Definicje

Na potrzeby niniejszej umowy:

a)

„państwo członkowskie” oznacza każde państwo członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

b)

„obywatel Unii Europejskiej” oznacza każdego obywatela państwa członkowskiego zgodnie z definicją zawartą w lit. a);

c)

„obywatel Federacji Rosyjskiej” oznacza każdą osobę, która posiada lub której nadano obywatelstwo Federacji Rosyjskiej zgodnie z jej ustawodawstwem krajowym;

d)

„wiza” oznacza wydane zezwolenie/zgodę lub decyzję podjętą przez jedno z państw członkowskich lub Federację Rosyjską, wymagane w związku z:

wjazdem na terytorium tego państwa członkowskiego, kilku państw członkowskich lub Federacji Rosyjskiej z zamiarem pobytu nie dłuższego niż 90 dni łącznie,

wjazdem na terytorium tego państwa członkowskiego, kilku państw członkowskich lub Federacji Rosyjskiej w celu tranzytu;

e)

„osoba zamieszkująca legalnie” oznacza:

w przypadku Federacji Rosyjskiej – każdego obywatela Unii Europejskiej, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt lub wizę studencką bądź pracowniczą uprawniającą do przebywania na terytorium Federacji Rosyjskiej przez okres dłuższy niż 90 dni;

w przypadku Unii Europejskiej – każdego obywatela Federacji Rosyjskiej, który został upoważniony lub uprawniony na podstawie prawodawstwa wspólnotowego lub krajowego do pobytu na terytorium państwa członkowskiego przez okres dłuższy niż 90 dni.

Artykuł 4

Dokumenty potwierdzające cel podróży

1.   W odniesieniu do niżej wymienionych kategorii obywateli Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej za wystarczające uznaje się następujące dokumenty uzasadniające cel podróży na terytorium drugiej strony:

a)

w przypadku członków oficjalnych delegacji, którzy na zaproszenie skierowane do państw członkowskich, Unii Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej mają uczestniczyć w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej lub jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe:

pismo wydane przez właściwy organ danego państwa członkowskiego lub Federacji Rosyjskiej lub przez instytucję europejską, potwierdzające, że wnioskodawca jest członkiem delegacji udającej się na terytorium drugiej strony w celu udziału w jedynym z wyżej wymienionych wydarzeń, wraz z kopią oficjalnego zaproszenia;

b)

w przypadku przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji gospodarczych:

pisemny wniosek sporządzony przez przyjmującą osobę prawną, spółkę, organizację, przyjmujące biuro lub ich oddziały, władze państwowe lub lokalne Federacji Rosyjskiej i państw członkowskich lub komitety organizacyjne targów, konferencji i sympozjów handlowych lub przemysłowych odbywających się na terytorium Federacji Rosyjskiej albo jednego z państw członkowskich;

c)

w przypadku kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu pasażerskiego między terytorium Federacji Rosyjskiej a państwami członkowskimi pojazdami zarejestrowanymi w państwach członkowskich lub Federacji Rosyjskiej:

pisemny wniosek sporządzony przez krajowe stowarzyszenie (związek) przewoźników Federacji Rosyjskiej lub krajowe stowarzyszenia przewoźników państw członkowskich świadczących usługi międzynarodowego transportu drogowego, w którym podaje się cel, czas trwania i częstotliwości przejazdów;

d)

w przypadku członków załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się między terytoriami państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej:

pisemny wniosek sporządzony przez właściwe przedsiębiorstwo kolejowe Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich określające cel, czas trwania i częstotliwość przejazdów;

e)

w przypadku dziennikarzy:

zaświadczenie lub inny dokument wydane przez organizację zawodową stanowiące dowód na to, że dana osoba jest wykwalifikowanym dziennikarzem oraz dokument wydany przez pracodawcę zaświadczający, że celem podróży jest wykonywanie pracy dziennikarskiej;

f)

w przypadku osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany:

pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą uczestniczącą w tych działaniach;

g)

w przypadku uczniów, studentów, doktorantów oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach programów wymiany oraz innych działań szkolnych:

pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, akademię, instytut, kolegium lub szkołę lub legitymacja uczniowska/studencka albo zaświadczenie o kursach, na które uczęszczać będzie dana osoba;

h)

w przypadku uczestników międzynarodowych imprez sportowych i osób im towarzyszących w celach zawodowych:

pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą: właściwe organy, krajowe związki sportowe państw członkowskich lub Federacji Rosyjskiej i krajowy komitet olimpijski Federacji Rosyjskiej lub krajowe komitety olimpijskie państw członkowskich;

i)

w przypadku uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie:

pisemny wniosek sporządzony przez szefów administracji/burmistrzów tych miast;

j)

w przypadku bliskich krewnych – współmałżonków, dzieci (w tym przysposobionych), rodziców (w tym opiekunów), dziadków i wnuków – odwiedzających obywateli Unii Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej legalnie zamieszkujących na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich:

pisemny wniosek osoby przyjmującej;

k)

w przypadku osób pragnących odwiedzić cmentarz wojskowy lub cywilny:

oficjalny dokument potwierdzający istnienie i fakt utrzymywania grobu, a także pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskodawcę z pochowanym.

2.   Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zawiera następujące informacje:

a)

w odniesieniu do osoby zapraszanej – imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, czas i cel podróży, liczbę wjazdów oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci towarzyszących osobie zapraszanej;

b)

w odniesieniu do osoby zapraszającej – imię, nazwisko i adres; lub

c)

w odniesieniu do strony zapraszającej będącej osobą prawną, spółką lub organizacją – pełna nazwa i adres oraz

jeśli wniosek sporządza organizacja – imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej wniosek,

jeśli stroną zapraszającą jest ustanowiona na terytorium państwa członkowskiego osoba prawna, spółka lub biuro albo ich oddział – numer rejestracji w formie wymaganej przez prawo krajowe danego państwa członkowskiego,

jeśli stroną zapraszającą jest ustanowiona na terytorium Federacji Rosyjskiej osoba prawna, spółka lub biuro lub ich oddział – numer identyfikacji podatkowej.

3.   W przypadku kategorii obywateli, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wszystkie kategorie wiz wydaje się według procedury uproszczonej, nie wymagając innego uzasadnienia, zaproszenia lub potwierdzenia dotyczącego celu podróży, przewidzianego w prawodawstwie Stron.

Artykuł 5

Wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu

1.   Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich oraz Federacji Rosyjskiej wydają wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności do pięciu lat następującym kategoriom obywateli:

a)

członkom rządów i parlamentów krajowych oraz regionalnych, trybunałów konstytucjonalnych i sądów najwyższych, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej umowy, w zakresie pełnionych przez nich obowiązków – z okresem ważności nie dłuższym niż czas sprawowania urzędu, jeśli jest on krótszy niż 5 lat;

b)

współmałżonkom i dzieciom (w tym przysposobionym) poniżej 21. roku życia lub pozostającym na utrzymaniu rodziców, odwiedzającym obywateli Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej zamieszkującym legalnie na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich – na czas ograniczony do okresu ważności ich zezwolenia na legalny pobyt.

2.   Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich oraz Federacji Rosyjskiej wydają niżej wymienionym kategoriom obywateli wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności do jednego roku, pod warunkiem że w poprzednim roku otrzymali oni przynajmniej jedną wizę, z której skorzystali zgodnie z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium odwiedzanego kraju i pobytu w tym kraju, oraz że wniosek o wizę wielokrotnego wjazdu jest uzasadniony:

a)

członkom oficjalnych delegacji, którzy na zaproszenie skierowane do państw członkowskich, Unii Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej mają uczestniczyć w oficjalnych spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej lub jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe;

b)

przedsiębiorcom i przedstawicielom organizacji gospodarczych, którzy odbywają regularne podróże do Federacji Rosyjskiej lub do państw członkowskich;

c)

kierowcom przewożącym towary w ruchu międzynarodowym i świadczącym usługi transportu pasażerskiego między Federacją Rosyjską a państwami członkowskimi pojazdami zarejestrowanymi w państwach członkowskich lub Federacji Rosyjskiej;

d)

członkom załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczającym się między państwami członkowskimi i Federacją Rosyjską;

e)

osobom biorącym udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany, które odbywają regularne podróże do Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich;

f)

uczestnikom międzynarodowych imprez sportowych i osobom im towarzyszącym w celach zawodowych;

g)

dziennikarzom;

h)

uczestnikom oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie.

3.   Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich oraz Federacji Rosyjskiej wydają wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności od dwóch do pięciu lat obywatelom należącym do wymienionych w ustępie drugim niniejszego artykułu kategorii, pod warunkiem że w poprzednich dwóch latach korzystali oni zgodnie z przepisami dotyczącymi wjazdu i pobytu na terytorium odwiedzanego kraju z wiz wielokrotnego wjazdu o rocznym okresie ważności, oraz że nadal aktualne są powody ubiegania się o wizę wielokrotnego wjazdu.

4.   Całkowity czas pobytu osób, o których mowa w ust. 1–3 niniejszego artykułu, na terytorium państw członkowskich lub Federacji Rosyjskiej nie przekracza 90 dni w okresie 180 dni.

Artykuł 6

Opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego

1.   Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego wynosi 35 EUR.

Wyżej wymieniona kwota może zostać zweryfikowana zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 ust. 4.

2.   Strony pobierają opłatę w wysokości 70 EUR za rozpatrzenie wniosku o wizę w przypadkach, gdy wniosek i towarzyszące mu dokumenty zostały złożone w okresie trzech dni przed planowaną datą wyjazdu. Postanowienie to nie ma zastosowania do przypadków przewidzianych w art. 6 ust. 3 lit. b), e) i f) oraz w art. 7 ust. 3.

3.   W odniesieniu do niżej wymienionych kategorii osób odstępuje się od pobierania opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego:

a)

bliscy krewni – współmałżonkowie, dzieci (w tym przysposobione), rodzice (w tym opiekunowie), dziadkowie i wnukowie obywateli Unii Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej legalnie zamieszkujących na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich;

b)

członkowie oficjalnych delegacji, którzy na zaproszenie skierowane do państw członkowskich, Unii Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej lub jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe;

c)

członkowie rządów i parlamentów krajowych oraz regionalnych, a także trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej umowy;

d)

uczniowie, studenci, doktoranci oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń;

e)

osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie;

f)

osoby, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność wyjazdu z przyczyn humanitarnych, w tym w celu przejścia pilnego zabiegu medycznego, oraz osoby im towarzyszące, lub w celu udziału w pogrzebie bliskiego krewnego albo w celu odwiedzenia ciężko chorego bliskiego krewnego;

g)

uczestnicy międzynarodowych młodzieżowych imprez sportowych oraz osoby im towarzyszące;

h)

osoby biorące udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany;

i)

uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie.

Artykuł 7

Czas rozpatrywania wniosku wizowego

1.   Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich oraz Federacji Rosyjskiej podejmują decyzję w sprawie wniosku o wydanie wizy w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia wniosku i dokumentów wymaganych do wydania wizy.

2.   W indywidualnych przypadkach, szczególnie w razie konieczności przeprowadzenia dokładniejszej analizy wniosku, okres na podjęcie decyzji w sprawie wniosku wizowego może zostać przedłużony do 30 dni kalendarzowych.

3.   W nagłych przypadkach termin na podjęcie decyzji w sprawie wniosku wizowego może zostać skrócony do trzech dni roboczych lub mniej.

Artykuł 8

Wyjazd w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów

Obywatele Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, którzy zgubili swój dowód tożsamości lub którym taki dokument skradziono podczas pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich, może opuścić to terytorium na podstawie ważnego dowodu tożsamości upoważniającego do przekroczenia granicy, wydanego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny danego państwa członkowskiego lub Federacji Rosyjskiej, bez konieczności posiadania wizy lub innego rodzaju upoważnienia.

Artykuł 9

Przedłużenie wizy w wyjątkowych okolicznościach

Obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, którzy nie mogą opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej lub państwa członkowskiego przed terminem określonym w ich wizach z powodu siły wyższej, bezpłatnie przedłuża się wizę zgodnie z przepisami ustawowymi państwa przyjmującego na okres konieczny do powrotu do państwa zamieszkania.

Artykuł 10

Procedury rejestracji

Strony zgadzają się podjąć jak najszybciej działania w celu uproszczenia procedur rejestracji, aby dzięki temu stworzyć obywatelom Federacji Rosyjskiej oraz obywatelom Unii Europejskiej równe warunki w zakresie procedur rejestracji podczas ich pobytu odpowiednio na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich.

Artykuł 11

Paszporty dyplomatyczne

1.   Obywatele Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich, którzy posiadają ważny paszport dyplomatyczny, mogą wjechać na terytorium państw członkowskich lub Federacji Rosyjskiej, opuścić to terytorium lub przejechać przez nie tranzytem bez wizy.

2.   Obywatele, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, mogą pozostać na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni.

Artykuł 12

Ważność terytorialna wiz

Z zastrzeżeniem krajowych zasad i uregulowań dotyczących bezpieczeństwa narodowego obowiązujących w Federacji Rosyjskiej i w państwach członkowskich oraz z zastrzeżeniem unijnych zasad dotyczących wiz z ograniczoną ważnością terytorialną, obywatele Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej są uprawnieni do podróżowania w granicach terytorium państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej na takich samych zasadach co obywatele Unii Europejskiej i obywatele rosyjscy.

Artykuł 13

Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową

1.   Strony powołują Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową (dalej zwany „komitetem”), w skład którego wchodzą przedstawiciele Wspólnoty Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej. Wspólnotę reprezentuje Komisja Europejska, którą wspomagają eksperci z państw członkowskich.

2.   Komitet wykonuje przede wszystkim zadania polegające na:

a)

monitorowaniu wdrażania niniejszej umowy;

b)

proponowaniu zmian lub uzupełnień do niniejszej umowy;

c)

analizowaniu niniejszej umowy, a w razie konieczności proponowaniu do niej zmian w przypadku przystąpienia do Unii Europejskiej nowych państw.

3.   Komitet spotyka się w razie konieczności na wniosek jednej ze stron, przynajmniej raz w roku.

4.   Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 14

Stosunek niniejszej umowy do umów między państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską

Od momentu wejścia w życie niniejsza umowa ma pierwszeństwo wobec postanowień umów lub ustaleń dwustronnych lub wielostronnych zawartych między państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską w zakresie, w jakim postanowienia tych umów i ustaleń dotyczą zagadnień objętych niniejszą umową.

Artykuł 15

Postanowienia końcowe

1.   Niniejsza umowa jest ratyfikowana lub zatwierdzana przez strony zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami i wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym strony dokonają wzajemnej notyfikacji o zakończeniu wyżej wymienionych procedur.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu wejścia w życie Umowy o readmisji między Federacją Rosyjską a Unią Europejską, jeśli dzień ten przypada po dniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

3.   Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z zastrzeżeniem możliwości jej wypowiedzenia zgodnie ust. 6 niniejszego artykułu.

4.   Niniejsza umowa może zostać zmieniona w drodze pisemnego porozumienia Stron. Zmiany wchodzą w życie po dokonaniu przez strony wzajemnej notyfikacji o zakończeniu koniecznych w tym celu procedur wewnętrznych.

5.   Każda ze stron może zawiesić stosowanie części lub wszystkich postanowień niniejszej umowy ze względu na porządek publiczny, ochronę bezpieczeństwa narodowego lub ochronę zdrowia obywateli. O decyzji w sprawie zawieszenia stosowania niniejszej umowy należy zawiadomić drugą stronę nie później niż 48 godzin przed jej wejściem w życie. Z chwilą ustania powodów zawieszenia stosowania umowy, strona, która zawiesiła stosowanie niniejszej umowy, bezzwłocznie zawiadamia o tym drugą stronę.

6.   Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej strony. Niniejsza umowa przestaje obowiązywać po 90 dniach od dnia otrzymania takiego zawiadomienia.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego, w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i rosyjskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 2

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 3


17.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/35


PROTOKÓŁ

do umowy dotyczący państw członkowskich, które nie w pełni stosują dorobek Schengen

Państwa członkowskie, które są związane dorobkiem Schengen, lecz jeszcze nie wydają wiz Schengen, w oczekiwaniu na stosowne decyzje Rady w tej kwestii, wydają wizy krajowe, których ważność ogranicza się do ich własnego terytorium.

Wspólnota Europejska podejmie jak najszybciej działania w celu uproszczenia warunków tranzytu osób, które posiadają wizę Schengen lub zezwolenie na pobyt w obszarze Schengen, przez terytorium państw członkowskich, które jeszcze nie w pełni stosują dorobek Schengen.


Wspólna deklaracja w sprawie art. 6 ust. 2 umowy dotycząca opłat za rozpatrzenie wniosku wizowego

Strony badają proces wdrażania art. 6 ust. 2 umowy w ramach komitetu powołanego na mocy umowy.


Wspólna deklaracja w sprawie art. 11 umowy dotycząca paszportów dyplomatycznych

Każda ze stron może skorzystać z prawa do częściowego zawieszenia umowy, a w szczególności jej art. 11, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 ust. 5 umowy, jeśli druga strona nadużywa praw wynikających z art. 11 lub jeśli jego stosowanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.

W przypadku zawieszenia stosowania art. 11 obie strony rozpoczynają konsultacje na forum komitetu powołanego na mocy niniejszej umowy celem rozwiązania problemów, które doprowadziły do decyzji o zawieszeniu.

Obie strony deklarują w pierwszym rzędzie gotowość zapewnienia wysokiego poziomu zabezpieczeń paszportów dyplomatycznych, w szczególności poprzez zastosowanie identyfikatorów biometrycznych. Unia Europejska ze swojej strony zapewnia takie zabezpieczenia zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2252/2004.


Wspólna deklaracja dotycząca wydawania wiz krótkoterminowych osobom pragnącym odwiedzić cmentarz wojskowy lub cywilny

Strony zgadzają się, że wizy krótkoterminowe dla osób pragnących odwiedzić cmentarz wojskowy lub cywilny wydaje się zasadniczo na okres nie dłuższy niż 14 dni.


Wspólna deklaracja dotycząca harmonizacji informacji o procedurach wydawania wiz krótkoterminowych i dokumentów, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o wizę krótkoterminową

Uznając znaczenie przejrzystości dla osób składających wnioski wizowe, strony niniejszej umowy uważają, że należy podjąć stosowne działania:

ogólnie w celu przygotowania informacji dla wnioskodawców na temat procedur i warunków składania wniosków wizowych, samych wiz oraz ich ważności,

w zakresie każdej strony z osobna, w celu sporządzenia wykazu minimalnych wymogów, zapewniając wnioskodawcom spójną i jednolitą informację oraz stosując wobec nich zasadniczo te same wymogi dotyczące niezbędnych dokumentów.

Informacje, o których mowa powyżej, powinny zostać szeroko rozpowszechnione (na tablicach informacyjnych w urzędach konsularnych, w ulotkach, na stronach internetowych itp.).


Wspólna deklaracja dotycząca Królestwa Danii

Strony przyjmują do wiadomości, że niniejszej umowy nie stosuje się do procedur wydawania wiz przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Królestwa Danii.

W związku z tym wskazane jest, aby władze Królestwa Danii i Federacji Rosyjskiej zawarły niezwłocznie dwustronną umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych zawierającą podobne warunki jak umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską.


Wspólna deklaracja dotycząca Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Irlandii

Strony przyjmują do wiadomości, że niniejszej umowy nie stosuje się do terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ani do terytorium Irlandii.

W związku z tym wskazane jest, aby władze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandii i Federacji Rosyjskiej zawarły niezwłocznie dwustronną umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych.


Wspólna deklaracja dotycząca Republiki Islandii i Królestwa Norwegii

Strony przyjmują do wiadomości ścisłe związki między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Norwegią, w szczególności na mocy umowy z dnia 18 maja 1999 roku dotyczącej włączenia tych krajów we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.

W związku z powyższym wskazane jest, aby władze Republiki Islandii, Królestwa Norwegii i Federacji Rosyjskiej zawarły niezwłocznie dwustronną umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych zawierającą podobne warunki jak niniejsza umowa.


17.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/38


DECYZJA RADY

z dnia 19 kwietnia 2007 r.

dotycząca zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską

(2007/341/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 3 lit. b) w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europejskiej umowę o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską.

(2)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 25 maja 2006 r., z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady z dnia 22 maja 2006 r.

(3)

Umowa ta powinna zostać zatwierdzona.

(4)

Na mocy umowy ustanawia się Wspólny Komitet ds. Readmisji, który może przyjąć swój regulamin wewnętrzny. Celowe jest wprowadzenie uproszczonej procedury ustalania stanowiska Wspólnoty w tym przypadku.

(5)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo zgłosiło chęć uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(6)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie jest nią związana ani jej nie podlega.

(7)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie jest nią związana ani jej nie podlega,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowę o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską.

Tekst umowy zostaje dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 23 ust. 2 umowy (1).

Artykuł 3

Komisja, wspomagana przez ekspertów z państw członkowskich, reprezentuje Wspólnotę we Wspólnym Komitecie ds. Readmisji ustanowionym na mocy art. 19 umowy.

Artykuł 4

Stanowisko Wspólnoty w ramach Wspólnego Komitetu ds. Readmisji w sprawie przyjęcia jego regulaminu zgodnie z art. 19 ust. 5 umowy jest przyjmowane przez Komisję po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady

B. ZYPRIES

Przewodniczący


(1)  Termin wejścia w życie umowy o readmisji zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


17.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/40


UMOWA

o readmisji między Federacją Rosyjską a Wspólnotą Europejską

STRONY,

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”,

oraz

FEDERACJA ROSYJSKA,

KIERUJĄC SIĘ chęcią wzmocnienia wzajemnej współpracy w celu skuteczniejszego zwalczania nielegalnej imigracji,

NAWIĄZUJĄC do umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, podpisanej na Korfu w dniu 24 czerwca 1994 r., w szczególności do art. 84 i wspólnej deklaracji w odniesieniu do art. 26, 32 i 37 aktu końcowego tejże umowy,

UWZGLĘDNIAJĄC wspólne oświadczenie uzgodnione na szczycie w Sankt Petersburgu w dniu 31 maja 2003 r., w którym stwierdza się, że Unia Europejska i Federacja Rosyjska zgadzają się doprowadzić do szybkiego zakończenia negocjacji w sprawie umowy o readmisji,

PRAGNĄC ustanowić w drodze niniejszej umowy oraz na zasadzie wzajemności szybkie i skuteczne procedury identyfikowania i organizowania powrotu osób, które nie spełniają lub przestały spełniać warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkiwania na terytorium Federacji Rosyjskiej lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, oraz aby ułatwić tranzyt takich osób w duchu współpracy,

PODKREŚLAJĄC, że niniejsza umowa nie narusza praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności Wspólnoty, państw członkowskich Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej wynikających z prawa międzynarodowego, w tym przepisów w zakresie międzynarodowych praw człowieka, potwierdzonych w szczególności w Powszechnej deklaracji praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r., Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r. i Protokole dotyczącym statusu uchodźców z dnia 31 stycznia 1967 r., Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. i protokole nr 4 do tejże konwencji z dnia 16 września 1963 r. oraz Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z dnia 10 grudnia 1984 r.,

BIORĄC POD UWAGĘ protokół w sprawie stanowiska Danii, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 r. i potwierdzający, że postanowienia niniejszej umowy nie mają zastosowania do Królestwa Danii,

PODEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA:

Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej umowy:

a)

„readmisja” oznacza przekazanie przez państwo wnioskodawcę i przyjęcie przez państwo rozpatrujące wniosek osób (własnych obywateli państwa rozpatrującego wniosek, obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców), którym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy udowodniono nielegalny wjazd, pobyt lub nielegalne zamieszkiwanie na terytorium państwa wnioskodawcy;

b)

„państwo członkowskie” oznacza każde państwo członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Danii;

c)

„obywatel państwa członkowskiego” oznacza każdą osobę, która posiada obywatelstwo państwa członkowskiego w rozumieniu definicji przyjętej na potrzeby Wspólnoty;

d)

„obywatel Federacji Rosyjskiej” lub „obywatel rosyjski” oznacza każdą osobę, która posiada obywatelstwo Federacji Rosyjskiej zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem;

e)

„obywatel państwa trzeciego” oznacza każdą osobę, która posiada obywatelstwo inne niż Federacji Rosyjskiej lub jednego z państw członkowskich;

f)

„bezpaństwowiec” oznacza każdą osobę, która nie posiada obywatelstwa Federacji Rosyjskiej ani żadnego z państw członkowskich, a przy tym nie posiada żadnych dowodów potwierdzających obywatelstwo jakiegokolwiek innego państwa;

g)

„zezwolenie na pobyt” oznacza wszelkiego rodzaju oficjalne zezwolenia wydane przez Federację Rosyjską lub jedno z państw członkowskich, uprawniające daną osobę do przebywania na terytorium Federacji Rosyjskiej lub jednego z państw członkowskich; nie zalicza się do nich czasowych pozwoleń na przebywanie na terytorium tych państw w związku z rozpatrywaniem wniosku o azyl lub wniosku o zezwolenie na pobyt;

h)

„wiza” oznacza zezwolenie wydane lub decyzję podjętą przez Federację Rosyjską lub jedno z państw członkowskich, wymagane w związku z wjazdem na albo przejazdem przez terytorium Federacji Rosyjskiej lub jednego z państw członkowskich; nie zalicza się do nich określonej kategorii lotniskowych wiz tranzytowych;

i)

„państwo wnioskodawca” oznacza państwo (Federację Rosyjską lub jedno z państw członkowskich), które składa wniosek o readmisję zgodnie z sekcją III lub wniosek tranzytowy zgodnie z sekcją IV niniejszej umowy;

j)

„państwo rozpatrujące wniosek” oznacza państwo (Federację Rosyjską lub jedno z państw członkowskich), do którego adresowany jest wniosek o readmisję zgodnie z sekcją III lub wniosek tranzytowy zgodnie z sekcją IV niniejszej umowy;

k)

„właściwy organ” oznacza krajowy organ Federacji Rosyjskiej lub jednego z państw członkowskich, któremu powierzono zadanie wdrożenia niniejszej umowy, wyznaczony w dwustronnym protokole wykonawczym zawartym między Federacją Rosyjską a poszczególnymi państwami członkowskimi zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy;

l)

„rejon przygraniczny” oznacza obszar w zasięgu 30 kilometrów od wspólnej granicy lądowej między państwem członkowskim a Federacją Rosyjską, a także teren portów morskich wraz ze strefami celnymi i teren międzynarodowych portów lotniczych państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej;

m)

„przejście graniczne” oznacza dowolne przejście oficjalnie wyznaczone przez państwa członkowskie lub Federację Rosyjską jako miejsce przekraczania ich granic lądowych i morskich, w tym międzynarodowe porty lotnicze i morskie;

n)

„tranzyt” oznacza przejazd obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca przez terytorium państwa rozpatrującego wniosek podczas podróży z państwa wnioskodawcy do kraju przeznaczenia.

SEKCJA I

OBOWIĄZKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ W ZAKRESIE READMISJI

Artykuł 2

Readmisja obywateli rosyjskich

1.   Na wniosek państwa członkowskiego i zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszej umowie Federacja Rosyjska przyjmuje na swoim terytorium wszystkie osoby, które nie spełniają obowiązujących warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkiwania na terytorium państwa członkowskiego wnioskodawcy lub które przestały spełniać takie warunki, o ile ustalono zgodnie z art. 9 niniejszej umowy, iż osoby takie są obywatelami Federacji Rosyjskiej.

To samo odnosi się do osób nielegalnie przebywających lub zamieszkujących na terytorium państwa członkowskiego, które w chwili wjazdu na to terytorium posiadały obywatelstwo Federacji Rosyjskiej, następnie zaś zrzekły się go zgodnie z prawem rosyjskim, nie uzyskując obywatelstwa ani zezwolenia na pobyt w państwie, do którego przybyły, ani w żadnym innym państwie.

2.   Po udzieleniu przez Federację Rosyjską pozytywnej odpowiedzi na wniosek o readmisję właściwa misja dyplomatyczna lub urząd konsularny Federacji Rosyjskiej wydaje w razie konieczności i w trybie natychmiastowym (niezależnie od woli osoby podlegającej readmisji) dokument podróży wymagany do powrotu takiej osoby, którego okres ważności wynosi 30 dni kalendarzowych. Jeśli z jakichkolwiek powodów dana osoba nie może zostać odesłana w okresie ważności takiego dokumentu podróży, właściwa misja dyplomatyczna lub urząd konsularny Federacji Rosyjskiej w razie konieczności i bezzwłocznie wystawia nowy dokument podróży z takim samym okresem ważności.

Artykuł 3

Readmisja obywateli państw trzecich i bezpaństwowców

1.   Na wniosek państwa członkowskiego i zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszej umowie Federacja Rosyjska przyjmuje na swoim terytorium wszystkich obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, którzy nie spełniają obowiązujących warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkiwania na terytorium państwa członkowskiego wnioskodawcy lub przestali spełniać takie warunki, o ile zgodnie z art. 10 niniejszej umowy można przedstawić dowody na to, że taka osoba:

a)

posiada w chwili składania wniosku o readmisję ważną wizę wydaną przez Federację Rosyjską i upoważniającą ją do wjazdu na terytorium państwa członkowskiego bezpośrednio z terytorium Federacji Rosyjskiej; lub

b)

posiada w chwili składania wniosku o readmisję ważne zezwolenie na pobyt wydane przez Federację Rosyjską; lub

c)

wjechała bezprawnie na terytorium państwa członkowskiego bezpośrednio z terytorium Federacji Rosyjskiej.

2.   Obowiązek readmisji przewidziany w ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania, gdy:

a)

obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec przebywa na terenie międzynarodowego portu lotniczego w Federacji Rosyjskiej jedynie przejazdem w ramach tranzytu lotniczego; lub

b)

państwo członkowskie wnioskodawca lub inne państwo członkowskie wydało obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi wizę lub zezwolenie na pobyt (o ile taka osoba nie jest już w posiadaniu wizy lub zezwolenia na pobyt wydanych przez Federację Rosyjską), które mają dłuższy okres ważności;

c)

obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec korzystali z prawa bezwizowego wjazdu na terytorium państwa członkowskiego wnioskodawcy.

3.   Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o readmisję przez Federację Rosyjską państwo członkowskie wnioskodawca wystawia osobie, której to dotyczy, dokument podróży uznawany przez Federację Rosyjską (standardowy dokument podróży UE dla celów wydalenia z kraju w formie określonej w zaleceniu Rady UE z dnia 30 listopada 1994 r.).

SEKCJA II

OBOWIĄZKI WSPÓLNOTY W ZAKRESIE READMISJI

Artykuł 4

Readmisja obywateli państw członkowskich

1.   Na wniosek Federacji Rosyjskiej i zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszej umowie państwo członkowskie przyjmuje ponownie wszystkie osoby, które nie spełniają obowiązujących warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkiwania na terytorium Federacji Rosyjskiej lub przestały spełniać takie warunki, o ile ustalono zgodnie z art. 9 niniejszej umowy, iż osoba taka jest obywatelem tego państwa członkowskiego.

To samo odnosi się do osób nielegalnie przebywających lub zamieszkujących na terytorium Federacji Rosyjskiej, które w chwili wjazdu na to terytorium posiadały obywatelstwo państwa członkowskiego, następnie zaś zrzekły się go zgodnie z prawem obowiązującym w tym państwie, nie uzyskując obywatelstwa ani zezwolenia na pobyt w Federacji Rosyjskiej ani w żadnym innym państwie.

2.   Po udzieleniu przez państwo członkowskie pozytywnej odpowiedzi na wniosek o readmisję właściwa misja dyplomatyczna lub urząd konsularny państwa członkowskiego wydają w razie konieczności i w trybie natychmiastowym (niezależnie od woli osoby, której to dotyczy) dokument podróży wymagany do powrotu takiej osoby, którego okres ważności wynosi 30 dni kalendarzowych. Jeśli z jakichkolwiek powodów dana osoba nie może zostać odesłana w okresie ważności takiego dokumentu podróży, zainteresowane państwo członkowskie bezzwłocznie wystawia nowy dokument podróży z takim samym okresem ważności.

Artykuł 5

Readmisja obywateli państw trzecich i bezpaństwowców

1.   Na wniosek Federacji Rosyjskiej i zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszej umowie państwo członkowskie przyjmuje wszystkich obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, którzy nie spełniają obowiązujących warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkiwania na terytorium Federacji Rosyjskiej lub przestali spełniać takie warunki, o ile zgodnie z art. 10 niniejszej umowy można przedstawić dowody na to, że taka osoba:

a)

posiada w chwili składania wniosku o readmisję ważną wizę wydaną przez państwo członkowskie rozpatrujące wniosek, upoważniającą do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej bezpośrednio z terytorium tego państwa członkowskiego; lub

b)

posiada w chwili składania wniosku o readmisję ważne zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie rozpatrujące wniosek; lub

c)

wjechała bezprawnie na terytorium Federacji Rosyjskiej bezpośrednio z terytorium państwa członkowskiego rozpatrującego wniosek.

2.   Obowiązek readmisji przewidziany w ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania, gdy:

a)

obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec przebywa na terenie międzynarodowego portu lotniczego w państwie członkowskim rozpatrującym wniosek jedynie przejazdem w ramach tranzytu lotniczego;

b)

Federacja Rosyjska wydała obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi wizę lub zezwolenie na pobyt (o ile taka osoba nie jest już w posiadaniu wizy lub zezwolenia na pobyt wydanych przez państwo członkowskie rozpatrujące wniosek), które mają dłuższy okres ważności;

c)

obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec korzystali z prawa bezwizowego wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej.

3.   Obowiązek readmisji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, dotyczy tego państwa członkowskiego, które wydało wizę lub zezwolenie na pobyt. Jeśli wizę lub zezwolenie na pobyt wydały co najmniej dwa państwa członkowskie, obowiązek readmisji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, stosuje się do tego państwa członkowskiego, które wydało dokument o dłuższym okresie ważności lub – jeśli okres ważności jednego lub kilku z nich wygasł – dokument, który jest nadal ważny. Jeżeli okresy ważności wszystkich dokumentów wygasły, obowiązek readmisji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, dotyczy tego państwa członkowskiego, które wydało dokument z najpóźniej wygasłą datą ważności.

4.   Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o readmisję przez państwo członkowskie, do którego taki wniosek skierowano, Federacja Rosyjska wystawia osobie podlegającej readmisji dokument podróży uznawany przez dane państwo członkowskie.

SEKCJA III

PROCEDURA READMISJI

Artykuł 6

Wniosek o readmisję

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2, przekazanie osoby, która ma podlegać readmisji na podstawie jednego z obowiązków zawartych w art. 2–5 niniejszej umowy, wymaga każdorazowo przedłożenia wniosku o readmisję do właściwego organu państwa rozpatrującego wniosek.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2–5 niniejszej umowy, nie wymaga się wniosku o readmisję w sytuacji, gdy osoba podlegająca readmisji jest w posiadaniu ważnego paszportu krajowego, a w przypadku obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca – także w posiadaniu ważnej wizy lub ważnego zezwolenia na pobyt wydanego w państwie, które ma taką osobę przyjąć na swoim terytorium.

3.   Jeśli daną osobę zatrzymano w rejonie przygranicznym państwa wnioskodawcy po tym, jak nielegalnie przekroczyła granicę, przybywając bezpośrednio z terytorium państwa rozpatrującego wniosek, państwo wnioskodawca może złożyć wniosek o readmisję w ciągu dwóch dni roboczych od chwili zatrzymania (procedura przyspieszona).

Artykuł 7

Treść wniosków o readmisję

1.   Każdy wniosek o readmisję zawiera następujące informacje:

a)

dane osobowe (np. nadane imiona, nazwiska, datę urodzenia oraz – jeśli to możliwe – miejsce urodzenia i ostatnie miejsce zamieszkania);

b)

wskazanie dowodów potwierdzających obywatelstwo, nielegalne przekroczenie granicy i nielegalny pobyt oraz dowodów stanowiących podstawę readmisji obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, jak określono w art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2.   Wniosek o readmisję powinien zawierać również w możliwie najszerszym zakresie następujące informacje:

a)

oświadczenie stwierdzające, że osoba, która ma być przekazana, może potrzebować pomocy lub opieki, pod warunkiem że osoba ta wyraziła jednoznaczną zgodę na takie oświadczenie;

b)

informacje o wszelkich innych środkach ochrony lub bezpieczeństwa, które mogą okazać się konieczne przy przekazywaniu danej osoby.

3.   Wspólny wzór przyszłych wniosków o readmisję jest dołączony do niniejszej umowy jako załącznik 1.

Artykuł 8

Odpowiedź na wniosek o readmisję

Odpowiedzi na wniosek o readmisję udziela się na piśmie.

Artykuł 9

Dowody potwierdzające obywatelstwo

1.   Obywatelstwo danej osoby zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 niniejszej umowy można ustalić na podstawie jednego z dokumentów wymienionych w załączniku 2 do niniejszej umowy, nawet jeśli upłynął okres ich ważności. Za okazaniem takich dokumentów państwa członkowskie i Federacja Rosyjska wzajemnie uznają obywatelstwo bez konieczności dodatkowej weryfikacji.

2.   Jeśli dana osoba nie może okazać żadnego z dokumentów wymienionych w załączniku 2 do niniejszej umowy, jej obywatelstwo zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 niniejszej umowy można ustalić na podstawie jednego z dokumentów wymienionych w załączniku 3 do niniejszej umowy, nawet jeśli upłynął okres ich ważności.

Za okazaniem dokumentów wymienionych w załączniku 3 do niniejszej umowy państwa członkowskie i Federacja Rosyjska wzajemnie uznają obywatelstwo danej osoby za ustalone, chyba że posiadają dowody wskazujących na co innego.

Państwa członkowskie i Federacja Rosyjska wzajemnie uznają fakt okazania dokumentów wymienionych w załączniku 3 B do niniejszej umowy za podstawę do rozpoczęcia właściwej weryfikacji.

3.   Obywatelstwa danej osoby nie można ustalać na podstawie fałszywych dokumentów.

4.   Jeśli niemożliwe jest okazanie żadnego z dokumentów wymienionych w załączniku 2 lub 3, właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub właściwy urząd konsularny Federacji Rosyjskiej lub zainteresowanego państwa członkowskiego, na wniosek zainteresowanej strony i bez zbędnej zwłoki, organizują wraz z właściwym organem państwa wnioskodawcy rozmowę z osobą, która podlega readmisji, w celu ustalenia jej obywatelstwa. Procedura dotycząca takich rozmów zostanie ustalona w protokołach wykonawczych, o których mowa w art. 20 niniejszej umowy.

Artykuł 10

Dowody dotyczące obywateli państw trzecich i bezpaństwowców

1.   Dowody potwierdzające istnienie podstaw do readmisji obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, określone w art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 niniejszej umowy, można przedstawić za pomocą co najmniej jednego z dokumentów wymienionych w załączniku 4 do niniejszej umowy. Państwa członkowskie i Federacja Rosyjska wzajemnie uznają wszelkie takie dowody bez konieczności ich dodatkowej weryfikacji.

2.   Dowody pośrednie, potwierdzające istnienie podstaw do readmisji obywateli państw trzecich i bezpaństwowców zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 niniejszej umowy, można dostarczyć za pośrednictwem co najmniej jednego z dokumentów wymienionych w załączniku 5 do niniejszej umowy.

W przypadku okazania środków dowodowych wymienionych w załączniku 5 do niniejszej umowy państwa członkowskie i Federacja Rosyjska wzajemnie uznają istnienie takich podstaw, chyba że posiadają dowody wskazujące na co innego.

Państwa członkowskie i Federacja Rosyjska wzajemnie uznają fakt okazania środków dowodowych wymienionych w załączniku 5 B do niniejszej umowy za podstawę do rozpoczęcia właściwej weryfikacji.

3.   Dowody potwierdzające istnienie podstawy do readmisji obywateli państw trzecich i bezpaństwowców nie mogą być oparte na fałszywych dokumentach.

4.   O bezprawnym charakterze wjazdu, pobytu lub zamieszkiwania decyduje brak w dokumentach podróży danej osoby koniecznej wizy lub zezwolenia na pobyt na terytorium państwa wnioskodawcy. Dowodem prima facie bezprawnego wjazdu, pobytu lub zamieszkiwania na terytorium państwa wnioskodawcy jest także właściwie uzasadnione oświadczenie tego państwa, że dana osoba nie posiada niezbędnych dokumentów podróży, wizy lub zezwolenia na pobyt.

Artykuł 11

Terminy

1.   Wniosek o readmisję musi być przedłożony właściwemu organowi państwa rozpatrującego wniosek nie później niż 180 dni kalendarzowych od daty uzyskania przez właściwy organ państwa wnioskodawcy informacji, że obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec nie spełnia obowiązujących warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkiwania na terytorium tego państwa lub przestał spełniać takie warunki.

2.   Na wniosek o readmisję należy odpowiedzieć w ciągu 25 dni kalendarzowych od daty potwierdzonego jego odbioru. Jeśli zaistnieją przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające udzielenie odpowiedzi na wniosek w ustalonym terminie, termin ten, na właściwie uzasadniony wniosek zainteresowanej strony, przedłuża się do 60 dni kalendarzowych, co nie ma wpływu na szczegółowe uzgodnienia, które mają być zawarte w protokołach wykonawczych przewidzianych w art. 20.

3.   W przypadku wniosku o readmisję składanego w ramach procedury przyspieszonej zgodnie z art. 6 ust. 3 niniejszej umowy odpowiedzi należy udzielić w ciągu dwóch dni roboczych (definiowanych zgodnie z prawem państwa wnioskodawcy) od daty potwierdzonego odbioru takiego wniosku.

4.   Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, zgodę na readmisję uznaje się za udzieloną.

5.   Osoba podlegająca readmisji zostaje przekazana w ciągu 90 dni kalendarzowych. W przypadku procedury przyspieszonej zgodnie z art. 6 ust. 3 niniejszej umowy przekazanie osoby podlegającej readmisji następuje w ciągu dwóch dni roboczych. Na właściwie uzasadniony wniosek zainteresowanej strony termin ten może być przedłużony o czas potrzebny do usunięcia występujących przeszkód prawnych lub praktycznych. Termin, o którym mowa w niniejszym ustępie, liczy się od chwili otrzymania pozytywnej odpowiedzi na wniosek o readmisję.

Artykuł 12

Odrzucenie wniosku o readmisję

Odrzucenie wniosku o readmisję należy uzasadnić.

Artykuł 13

Sposoby przekazywania osób i wykorzystywane środki transportu

1.   Przed przekazaniem danej osoby właściwe organy Federacji Rosyjskiej i zainteresowanego państwa członkowskiego przyjmują z odpowiednim wyprzedzeniem pisemne uzgodnienia co do daty przekazania, przejścia granicznego i ewentualnej eskorty.

2.   Przy przekazywaniu osób dopuszcza się korzystanie ze wszystkich środków transportu, tak lotniczych, jak i lądowych czy morskich. Powrót drogą powietrzną nie ogranicza się do korzystania z usług krajowych przewoźników lub personelu państwa wnioskodawcy i może się odbywać przy wykorzystaniu zarówno regularnych, jak i czarterowych połączeń lotniczych.

SEKCJA IV

OPERACJE TRANZYTOWE

Artykuł 14

Zasady ogólne

1.   Państwa członkowskie i Federacja Rosyjska ograniczają tranzyt obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców do przypadków, gdy niemożliwe jest przewiezienie ich bezpośrednio do miejsca przeznaczenia.

2.   Federacja Rosyjska zezwala na przejazd obywateli trzecich lub bezpaństwowców przez swoje terytorium na wniosek państwa członkowskiego, a państwo członkowskie zezwala na przejazd obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców przez swoje terytorium na wniosek Federacji Rosyjskiej, pod warunkiem że zapewniono dalszą podróż przez inne państwa tranzytowe i odbiór w kraju przeznaczenia.

3.   Federacja Rosyjska lub państwo członkowskie mogą nie zezwolić na tranzyt przez swoje terytorium:

a)

jeśli obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec narażony jest w państwie przeznaczenia lub w innym państwie tranzytowym na ryzyko tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania czy ukarania, karę śmierci lub prześladowania ze względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne; lub

b)

jeśli obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec podlega postępowaniu karnemu lub sankcjom w państwie członkowskim, do którego kierowany jest wniosek lub innym państwie tranzytowym; lub

c)

ze względu na zdrowie publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, porządek publiczny lub inne narodowe interesy państwa rozpatrującego wniosek.

4.   Federacja Rosyjska lub państwo członkowskie mogą cofnąć każde zezwolenie, jeśli po jego wydaniu pojawią się lub wyjdą na jaw okoliczności wymienione w ust. 3 niniejszego artykułu, stanowiące przeszkodę w udzieleniu zezwolenia na tranzyt, lub jeśli przestanie być zapewniona dalsza podróż przez inne państwa tranzytowe lub odbiór w kraju przeznaczenia. W takim wypadku państwo wnioskodawca, w razie konieczności i bezzwłocznie, przyjmuje z powrotem danego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca.

Artykuł 15

Procedura tranzytu

1.   Wniosek o zezwolenie na tranzyt należy skierować na piśmie do właściwego organu, umieszczając w nim następujące informacje:

a)

rodzaj tranzytu (powietrzny, lądowy lub morski), inne możliwe państwa tranzytowe i planowany ostateczny cel podróży;

b)

szczegóły dotyczące danej osoby (np. nadane imię, nazwisko, datę urodzenia i – jeśli to możliwe – miejsce urodzenia, obywatelstwo, rodzaj i numer dokumentu podróży);

c)

przewidywane miejsce przekroczenia granicy, termin przekazania osoby i ewentualność użycia eskorty;

d)

oświadczenie, że ze strony państwa wnioskodawcy zostały spełnione warunki określone w art. 14 ust. 2 niniejszej umowy oraz że nie występują żadne znane powody do odmowy w rozumieniu art. 14 ust. 3.

Wspólny formularz wniosku o zezwolenie na tranzyt dołączono do niniejszej umowy jako załącznik 6.

2.   Państwo rozpatrujące wniosek powiadamia na piśmie właściwe organy państwa wnioskodawcy o zgodzie na przyjęcie danej osoby, potwierdzając nazwę przejścia granicznego i planowany czas jej odebrania, lub też powiadamia o swojej odmowie, podając powody takiej decyzji.

3.   Jeśli tranzyt odbywa się drogą powietrzną, osoba, która podlega readmisji, oraz osoby ją eskortujące są zwolnione z obowiązku uzyskania lotniskowych wiz tranzytowych.

4.   Właściwe organy państwa rozpatrującego wniosek, opierając się na ustaleniach z wzajemnych konsultacji, udzielają niezbędnej pomocy w trakcie przejazdu, w szczególności poprzez nadzorowanie osób podlegających readmisji oraz udostępnienie właściwych do tego celu udogodnień.

SEKCJA V

KOSZTY

Artykuł 16

Koszty transportu i tranzytu

Wszelkie koszty transportu do granicy państwa rozpatrującego wniosek, poniesione w związku z readmisją i tranzytem, ponosi państwo wnioskodawca, co nie umniejsza prawa właściwych organów do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z readmisją od osoby, która jej podlega, lub od osób trzecich.

SEKCJA VI

OCHRONA DANYCH

Artykuł 17

Ochrona danych

Przekazanie danych osobowych może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne do wykonania niniejszej umowy przez właściwe organy Federacji Rosyjskiej lub państwa członkowskiego. Przekazując, przetwarzając lub wykorzystując dane osobowe, właściwe organy Federacji Rosyjskiej przestrzegają każdorazowo obowiązujących w tym względzie przepisów prawa rosyjskiego, natomiast właściwe organy państwa członkowskiego przestrzegają każdorazowo przepisów dyrektywy 95/46/WE oraz krajowych przepisów ustawowych przyjętych w tym państwie zgodnie z ww. dyrektywą. Dodatkowo stosuje się następujące zasady:

a)

dane osobowe muszą być przetwarzane uczciwie i legalnie;

b)

dane osobowe muszą być gromadzone w określonym, jednoznacznym i legalnym celu wykonania niniejszej umowy i nie mogą podlegać dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tym celem;

c)

dane osobowe muszą być adekwatne do potrzeb i istotne dla danej sprawy oraz nie mogą wykraczać poza cel, w jakim są gromadzone i/lub dalej przetwarzane; przede wszystkim zaś przekazywać można dane, które dotyczą:

szczegółów osoby, która podlega readmisji (np. nazwisko, nadane imię, wcześniejsze imiona i nazwiska, inne imiona i nazwiska używane przez daną osobę, imiona i nazwiska, pod jakimi jest znana, pseudonimy, data i miejsce urodzenia, płeć oraz obecne i ewentualne poprzednie obywatelstwo),

dowodu tożsamości lub paszportu (rodzaj dokumentu, numer, okres ważności, data wydania, nazwa organu wydającego, miejsce wydania),

miejsc międzylądowań i trasy podróży,

innych informacji potrzebnych do ustalenia tożsamości osoby, która podlega readmisji, lub do zbadania wymogów dotyczących readmisji zgodnie z niniejszą umową;

d)

dane osobowe muszą być dokładne, a w razie konieczności należy je uaktualnić;

e)

dane osobowe należy przechowywać w formie, która umożliwia identyfikację osób, których owe dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celu, w jakim zostały zebrane lub w jakim są dalej przetwarzane;

f)

zarówno właściwy organ, który przekazuje dane osobowe, jak i ten, który je przyjmuje, podejmują wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednio sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych osobowych, w przypadku gdy ich przetwarzanie nie jest zgodne z postanowieniami lit. c) i d) niniejszego artykułu, w szczególności w przypadku, gdy nie są one adekwatne, dokładne, istotne dla sprawy lub gdy wykraczają poza cel ich przetwarzania; dotyczy to także obowiązku notyfikowania drugiej stronie wszelkich przypadków sprostowania, usuwania lub zablokowania danych;

g)

na wniosek organu przekazującego organ przyjmujący dane osobowe powiadamia drugą stronę o sposobie wykorzystania przekazanych danych i uzyskanych w związku z tym wynikach;

h)

dane osobowe można przekazywać jedynie tym właściwym organom, którym powierzono zadanie wykonania niniejszej umowy; udostępnienie otrzymanych danych innym instytucjom wymaga wcześniejszej zgody organu przekazującego;

i)

właściwe organy przekazujące i otrzymujące dane osobowe są zobowiązane do prowadzenia pisemnego rejestru przekazywanych i otrzymanych danych.

SEKCJA VII

WDROŻENIE I STOSOWANIE

Artykuł 18

Niniejsza umowa w kontekście innych zobowiązań międzynarodowych

1.   Niniejsza umowa nie ma wpływu na prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Wspólnoty, państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej wynikające z prawa międzynarodowego, w szczególności zaś z:

a)

Konwencji z dnia 28 lipca 1951 r. i protokołu z dnia 31 stycznia 1967 r. dotyczących statusu uchodźców;

b)

Europejskiej konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;

c)

Konwencji z dnia 10 grudnia 1984 r. w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania;

d)

międzynarodowych traktatów dotyczących ekstradycji i tranzytu;

e)

wielostronnych międzynarodowych traktatów określających zasady readmisji cudzoziemców, takich jak Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 7 grudnia 1944 r.

2.   Postanowienia niniejszej umowy stają się nadrzędne wobec postanowień wszelkich dwustronnych traktatów lub umów o readmisji, które zostały zawarte lub mogą zgodnie z art. 20 niniejszej umowy zostać zawarte między poszczególnymi państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską w zakresie, w jakim postanowienia tych traktatów i umów dotyczą zagadnień objętych niniejszą umową.

3.   Żadne postanowienia niniejszej umowy nie stanowią przeszkody w powrocie osoby na mocy innych formalnych lub nieformalnych uzgodnień.

Artykuł 19

Wspólny Komitet ds. Readmisji

1.   Strony ustanawiają Wspólny Komitet ds. Readmisji (dalej zwany „komitetem”), którego zadania będą w szczególności obejmować:

a)

monitorowanie stosowania niniejszej umowy;

b)

decydowanie w sprawie uzgodnień niezbędnych do jednolitego stosowania niniejszej umowy;

c)

prowadzenie regularnej wymiany informacji na temat protokołów wykonawczych zawieranych przez poszczególne państwa członkowskie i Federację Rosyjską zgodnie z art. 20 niniejszej umowy;

d)

decydowanie o wprowadzaniu zmian w załącznikach do niniejszej umowy;

e)

proponowanie zmian do niniejszej umowy;

f)

analizowanie niniejszej umowy, a w razie konieczności proponowanie do niej zmian w przypadku przystąpienia nowych krajów do Unii Europejskiej;

2.   Decyzje komitetu są wiążące dla umawiających się stron.

3.   W skład komitetu wchodzą przedstawiciele Wspólnoty Europejskiej i Federacji Rosyjskiej; Wspólnotę reprezentuje Komisja Europejska, którą wspomagają eksperci z państw członkowskich.

4.   Komitet zbiera się w razie potrzeby na wniosek jednej ze stron.

5.   Komitet ustala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 20

Protokoły wykonawcze

1.   Federacja Rosyjska i państwa członkowskie zawierają protokoły wykonawcze, w których ustala się zasady dotyczące:

a)

właściwych organów, przejść granicznych, wymiany informacji na temat punktów kontaktowych i języków, w których odbywać się będzie wzajemna komunikacja;

b)

zasad readmisji w przypadku procedury przyspieszonej;

c)

warunków przekazywania osób pod eskortą, w tym tranzytu eskortowanych obywateli państw trzecich i bezpaństwowców;

d)

zaświadczeń dodatkowych w stosunku do wymienionych w załącznikach 2–5 do niniejszej umowy;

e)

procedury dotyczącej rozmów, o których mowa w art. 9 niniejszej umowy;

f)

w razie konieczności, szczegółowych uzgodnień dotyczących terminu rozpatrywania wniosków o readmisję zgodnie z art. 11 ust. 2 niniejszej umowy.

2.   Protokoły wykonawcze, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, wchodzą w życie dopiero po ich notyfikowaniu komitetowi.

3.   Federacja Rosyjska zgadza się stosować dowolne postanowienie protokołu wykonawczego zawartego z jednym państwem członkowskim również w jej stosunkach z każdym innym państwem członkowskim, na wniosek tego ostatniego i z zastrzeżeniem, że zastosowanie tego postanowienia do sytuacji Federacji Rosyjskiej jest w praktyce możliwe. Państwa członkowskie zgadzają się stosować dowolne postanowienie protokołu wykonawczego zawartego przez jedno z nich również w ich stosunkach z Federacją Rosyjską, na wniosek tej ostatniej i z zastrzeżeniem, że zastosowanie tego postanowienia do sytuacji innych państw członkowskich jest w praktyce możliwe.

Nie dotyczy to postanowień zawierających szczegółowe uzgodnienia, o których mowa w ust. 1 lit. f) niniejszego artykułu.

SEKCJA VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 21

Terytorialny zakres stosowania

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego artykułu, niniejszą umowę stosuje się na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz wszędzie tam, gdzie ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

2.   Niniejsza umowa nie ma zastosowania na terytorium Królestwa Danii.

Artykuł 22

Załączniki

Załączniki 1–6 stanowią integralną część niniejszej umowy.

Artykuł 23

Wejście w życie, okres obowiązywania i wypowiedzenie

1.   Strony ratyfikują lub zatwierdzają niniejszą umowę zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

2.   Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego artykułu, niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po wzajemnej notyfikacji o zakończeniu procedur określonych w ust. 1 niniejszego artykułu. Jeżeli data ta przypada przed datą wejścia w życie umowy między Federacją Rosyjską a Wspólnotą Europejską o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych dla obywateli Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, niniejsza umowa wchodzi w życie dopiero z chwilą wejścia z życie tej ostatniej.

3.   Obowiązki określone w art. 3–5 niniejszej umowy zaczną mieć zastosowanie dopiero trzy lata po dacie, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu. W ciągu tych trzech lat mają one zastosowanie wyłącznie do bezpaństwowców i obywateli tych państw trzecich, z którymi Federacja Rosyjska zawarła dwustronne traktaty lub umowy o readmisji.

4.   Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

5.   Każda z umawiających się stron może wypowiedzieć niniejszą umowę, oficjalnie notyfikując ten fakt drugiej umawiającej się stronie. Niniejsza umowa przestaje obowiązywać po sześciu miesiącach od daty otrzymania takiej notyfikacji.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego, w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i rosyjskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 4

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 5


ZAŁĄCZNIK 1 DO UMOWY O READMISJI MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A FEDERACJĄ ROSYJSKĄ

Image 6

Tekst z obrazka

Image 7

Tekst z obrazka