ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 128

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
16 maja 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2007 z dnia 15 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2007 z dnia 15 maja 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia produktu fermentacji Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) jako dodatku do pasz ( 1 )

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia nowego zastosowania Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku do pasz ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2007 z dnia 15 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

26

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu ( 1 )

31

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2007/335/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 18/2006 (ex N 524/2005), którą Włochy zamierzały wprowadzić dla małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1175)  ( 1 )

43

 

 

2007/336/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2007 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1930)

45

 

 

2007/337/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca systemy automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszenia przepisów, opracowane przez Danię, Niemcy i Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2036)

49

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2007/338/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. przedłużające obowiązywanie niektórych środków ograniczających wobec Uzbekistanu

50

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

16.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 534/2007

z dnia 15 maja 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 15 maja 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

41,9

TN

81,0

TR

102,4

ZZ

75,1

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

124,8

ZZ

110,6

0709 90 70

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 10 20

EG

43,3

IL

65,0

MA

44,8

ZZ

51,0

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

108,9

BR

75,1

CL

85,1

CN

94,5

NZ

119,2

US

126,5

UY

64,3

ZA

86,7

ZZ

95,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


16.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 535/2007

z dnia 15 maja 2007 r.

ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że należność przywozowa na produkty objęte kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002, ex 1005 inne niż ziarna hybrydowe oraz ex 1007 inne niż hybrydy siewne, jest równa cenie interwencyjnej obowiązującej w odniesieniu do takich produktów podczas przywozu, powiększonej o 55 % i zmniejszonej o cenę przywozową cif stosowaną wobec danej dostawy. Jednak należność ta nie może przekraczać stawki celnej we Wspólnej Taryfie Celnej.

(2)

Artykuł 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 stanowi, że do celów obliczenia należności przywozowej określonej w ust. 2 wspomnianego artykułu, dla danych produktów regularnie ustala się reprezentatywne ceny przywozowe cif.

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, ceną do obliczania należności przywozowej produktów objętych kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 i 1007 00 90 jest dzienna reprezentatywna cena importowa cif ustalona w sposób określony w art. 4.

(4)

Należy ustalić należności przywozowe na okres od dnia 16 maja 2007 r. mające zastosowanie do czasu wejścia w życie nowych ustaleń,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od dnia 16 maja 2007 r. w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie elementów znajdujących się w załączniku II, ustala się należności przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1816/2005 (Dz.U. L 292 z 8.11.2005, str. 5).


ZAŁĄCZNIK I

Należności przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Należność przywozowa (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

PSZENICA twarda wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

ŻYTO

0,00

1005 10 90

KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda

9,15

1005 90 00

KUKURYDZA, inna niż do siewu (2)

9,15

1007 00 90

Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu

0,00


(1)  W przypadku towarów przywożonych do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym,

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

1.5.–14.5.2007

1.

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Pszenica zwyczajna (1)

Kukurydza

Pszenica twarda wysokiej jakości

Pszenica twarda średniej jakości (2)

Pszenica twarda niskiej jakości (3)

Jęczmień

Giełda

Minneapolis

Chicago

Notowanie

156,40

108,73

Cena FOB USA

177,62

167,62

147,62

132,40

Premia za Zatokę

8,07

Premia za Wielkie Jeziora

12,35

2.

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska–Rotterdam:

36,07 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora–Rotterdam:

35,88 EUR/t


(1)  Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


16.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 536/2007

z dnia 15 maja 2007 r.

otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (2), zatwierdzone decyzją Rady 2006/333/WE (3), przewiduje włączenie przydzielonego Stanom Zjednoczonym Ameryki kontyngentu taryfowego na przywóz 16 665 ton drobiu.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (5), mają zastosowanie, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki (6) należy w znacznym stopniu zmienić. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1232/2006 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(4)

W celu utrzymania stałego tempa przywozu okres obowiązywania kontyngentu, ustalony od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego, powinien zostać podzielony na podokresy. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

(5)

Zarządzanie kontyngentem taryfowym powinno opierać się na pozwoleniach na przywóz. W tym celu należy określić szczegółowe zasady składania wniosków oraz informacje, które muszą znaleźć się we wnioskach i w pozwoleniach.

(6)

Z uwagi na ryzyko spekulacji związane z odnośnym systemem w sektorze mięsa drobiowego należy określić jasne warunki dostępu podmiotów gospodarczych do systemu kontyngentów taryfowych.

(7)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi, wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwoleń na przywóz powinna być ustalona na poziomie 20 EUR za 100 kg.

(8)

W interesie podmiotów gospodarczych Komisja powinna ustanowić ilości, o które nie wnioskowano i które powinny być przeniesione na następny podokres zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

(9)

Dostęp do kontyngentu taryfowego powinien zależeć od przedstawienia świadectwa pochodzenia wydanego przez właściwe organy Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (7).

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym otwiera się kontyngent taryfowy wymieniony w załączniku I, w odniesieniu do przywozu produktów sektora mięsa drobiowego, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, objętych kodami CN, o których mowa w załączniku I.

Kontyngent taryfowy otwiera się na zasadzie rocznej począwszy od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.

2.   Ilość produktów objętych kontyngentem określonym w ust. 1 oraz stosowana stawka celna i numer porządkowy zostały ustanowione w załączniku I.

Artykuł 2

O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy rozporządzeń (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

Ilość ustalona dla rocznego okresu obowiązywania kontyngentu jest podzielona w następujący sposób, na cztery podokresy:

a)

25 % od dnia 1 lipca do dnia 30 września;

b)

25 % od dnia 1 października do dnia 31 grudnia;

c)

25 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca;

d)

25 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca.

Artykuł 4

1.   Do celów stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 wnioskodawca, w chwili składania pierwszego wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz dotyczącego danego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego, przedkłada dowód, że wywiózł lub przywiózł co najmniej 50 ton produktów objętych rozporządzeniem (EWG) nr 2777/75 w trakcie każdego z dwóch okresów, o których mowa w wymienionym art. 5.

2.   Wniosek o wydanie pozwolenia może odnosić się do wielu produktów objętych różnymi kodami CN oraz pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. W takim przypadku w rubryce 16 wyszczególnia się wszystkie kody CN, a ich opisy w rubryce 15 wniosków o pozwolenia i samych pozwoleń.

Wniosek musi dotyczyć do co najmniej 10 ton, ale maksymalnie 10 % ilości dostępnej w odnośnym podokresie.

3.   Pozwolenia narzucają obowiązek przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Wniosek o wydanie pozwolenia oraz pozwolenie zawierają następujące zapisy:

a)

w rubryce 8 – zapis o kraju pochodzenia;

b)

w rubryce 20 – jeden z zapisów znajdujących się w części A załącznika II.

W rubryce 24 pozwolenie zawiera jeden z zapisów znajdujących się w części B załącznika II.

Artykuł 5

1.   Wnioski o wydanie pozwolenia mogą być składane tylko przez pierwszych siedem dni miesiąca poprzedzającego każdy podokres, o którym mowa w art. 3.

2.   Przy składaniu wniosków o pozwolenia na przywóz wnosi się zabezpieczenie w wysokości 20 EUR na 100 kg.

3.   W ciągu pięciu dni od upływu terminu składania wniosków państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych wnioskowanych ilościach, podanych w kilogramach.

4.   Pozwolenia wydawane są od siódmego dnia roboczego do najpóźniej jedenastego dnia roboczego po zakończeniu okresu powiadamiania przewidzianego w ust. 3.

5.   W razie potrzeby Komisja ustanawia ilości, o które nie wnioskowano i które są automatycznie dodawane do ilości dostępnej w następnym podokresie.

Artykuł 6

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem pierwszego miesiąca podokresu obowiązywania kontyngentu, o całkowitych, podanych w kilogramach ilościach, na które wydano pozwolenia, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym okresie rocznym, o faktycznych ilościach wprowadzonych do swobodnego obrotu w ramach niniejszego rozporządzenia w danym okresie, podanych w kilogramach.

3.   W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach objętych niewykorzystanymi lub częściowo wykorzystanymi pozwoleniami na przywóz, najpierw w czasie przedkładania wniosku dla ostatniego podokresu, a następnie ponownie przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym okresie rocznym.

Artykuł 7

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, pozwolenia na przywóz są ważne przez okres 150 dni od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego zostały wydane.

2.   Bez uszczerbku dla art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 przeniesienie uprawnień wynikających z pozwoleń ogranicza się do nabywców spełniających warunki kwalifikowalności określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Dostęp do kontyngentu taryfowego jest uwarunkowany przedstawieniem świadectwa pochodzenia wydanego przez właściwe organy Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z art. 55–65 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Pochodzenie produktów objętych niniejszym rozporządzeniem ustala się zgodnie z regułami obowiązującymi we Wspólnocie.

Artykuł 9

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1232/2006.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są tak, jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku III.

Artykuł 10

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 15.

(3)  Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13.

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

(5)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(6)  Dz.U. L 225 z 17.8.2006, str. 5.

(7)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, str. 6).


ZAŁĄCZNIK I

Numer porządkowy

Kod CN

Stosowana stawka

Całkowita ilość w tonach (masa produktu) od dnia 1 lipca 2006 r.

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %


ZAŁĄCZNIK II

A.

Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit drugi lit. b):

w języku bułgarskim

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

w języku hiszpańskim

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

w języku czeskim

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

w języku duńskim

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

w języku niemieckim

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

w języku estońskim

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

w języku greckim

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

w języku angielskim

:

Regulation (EC) No 536/2007.

w języku francuskim

:

Règlement (CE) no 536/2007.

w języku włoskim

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

w języku łotewskim

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

w języku litewskim

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

w języku węgierskim

:

536/2007/EK rendelet.

w języku maltańskim

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

w języku polskim

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

w języku portugalskim

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

w języku rumuńskim

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

w języku słowackim

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

w języku słoweńskim

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

w języku fińskim

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

w języku szwedzkim

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit trzeci:

w języku bułgarskim

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

w języku hiszpańskim

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

w języku czeskim

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

w języku duńskim

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

w języku niemieckim

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

w języku estońskim

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

w języku greckim

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

w języku angielskim

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

w języku francuskim

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

w języku włoskim

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

w języku łotewskim

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

w języku litewskim

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

w języku węgierskim

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

w języku maltańskim

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

w języku polskim

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

w języku portugalskim

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

w języku rumuńskim

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

w języku słowackim

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

w języku słoweńskim

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

w języku fińskim

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

w języku szwedzkim

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1232/2006

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4 ust. 1 lit. a)

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1 lit. b)

Artykuł 4 ust. 2 akapit pierwszy

Artykuł 4 ust. 1 lit. c)

Artykuł 4 ust. 2 akapit drugi

Artykuł 4 ust. 1 lit. d)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 1 lit. e)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 1 lit. f)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 5 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 5 ust. 1 akapit drugi

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 5 ust. 4 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 5 ust. 4 akapit drugi

Artykuł 5 ust. 5

Artykuł 5 ust. 6

Artykuł 5 ust. 7

Artykuł 5 ust. 8 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 4

Artykuł 5 ust. 9

Artykuł 5 ust. 10

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 6 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 6 ust. 1 akapit drugi

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 8 akapit pierwszy

Artykuł 2

Artykuł 8 akapit drugi

Artykuł 9

Artykuł 10

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik II część A

Załącznik III

Załącznik II część B

Załącznik IV

Załącznik V

Załącznik VI


16.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 537/2007

z dnia 15 maja 2007 r.

dotyczące dopuszczenia produktu fermentacji Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) jako dodatku do pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczenie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt i podstawy uzasadnienia oraz procedury wydawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek w celu uzyskania zezwolenia na preparat określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Do wniosku załączono szczegółowe dane oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy dopuszczenia produktu fermentacji Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) jako dodatku do pasz dla krów mlecznych, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 8 marca 2006 r., że produkt fermentacji Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) nie ma szkodliwych skutków dla zdrowia zwierząt, ludzi ani dla środowiska naturalnego (2). Ponadto stwierdził, że wspomniany produkt fermentacji nie stanowi żadnego innego zagrożenia, które zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 wykluczałoby wydanie zezwolenia. Amaferm korzystnie wpływa na mleczność krów. Urząd w swojej opinii zaleca podjęcie odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo użytkownika. Jego zdaniem nie ma potrzeby wprowadzania konkretnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. W opinii tej poddaje się również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku do paszy w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne powołane rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena preparatu dowodzi, że warunki wydania zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy dopuścić stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii dodatków „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje polepszające strawność”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt przy zachowaniu warunków określonych w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Amaferm” authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 18 March 2006. The EFSA journal (2006) 337, p. 1–17.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwisko/nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

(Znak towarowy)

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Zawartość minimalna

Zawartość maksymalna

Pozostałe postanowienia

Data ważności zezwolenia

mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność

4a2

Trouw Nutrition BV

Produkt fermentacji Aspergillus oryzae

NRRL 458

(Amaferm)

 

Skład dodatku:

Produkt fermentacji Aspergillus oryzae NRRL 458: 4–5 %

Otręby pszenne: 94–95 %

Oczyszczone ziarno zawierające 5 % węglanu kobaltu 1 %

 

Charakterystyka substancji czynnej:

Produkt fermentacji Aspergillus oryzae NRRL 458 zawierający:

Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4: 3 IU (1)/g

Alpha-amylaza EC 3.2.1.1: 40 IU (2)/g

 

Metoda analityczna:

Alpha amylase AOAC 17th Ed. 2002.01

Endo-1,4-beta-glukanaza (oparta na supernatancie białka i działaniu celulazy grzybów beztlenowych (Neocallimastix frontalis EB 188) (Barichievich, EB, Calza RE (1990)).

Krowy mleczne

85

300

1.

Zalecana dawka: ilość dodatku w dziennej dawce pokarmowej powinna być 3–5 g na krowę dziennie.

2.

Dla bezpieczeństwa użytkownika: podczas kontaktu z produktem używać masek ochronnych na usta i nos, a także okularów ochronnych.

5 czerwca 2017 r.


(1)  1 IU odnosi się do celulazy, która uwalnia 1 mikromol glukozy z karboksymetylocelulozy w ciągu minuty przy pH 6,5 oraz temperaturze 39 °C.

(2)  1 IU odnosi się do amylazy, która uwalnia 1 mikromol glukozy ze skrobi ziemniaczanej w ciągu minuty przy pH 6,5 oraz temperaturze 39 °C.


16.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 538/2007

z dnia 15 maja 2007 r.

dotyczące dopuszczenia nowego zastosowania Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku do pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczenie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt i podstawy uzasadnienia oraz procedury wydawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek w celu uzyskania zezwolenia na preparat określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Do wniosku załączono szczegółowe dane oraz dokumenty wymagane na mocy z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy dopuszczenia nowego zastosowania preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku do pasz dla prosiąt (odstawionych od maciory) i tuczników, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) zostało dopuszczone dla prosiąt i tuczników przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 666/2003 (2) tymczasowo dopuszczające stosowanie niektórych mikroorganizmów w paszach, dla macior przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 2154/2003 (3) udzielające tymczasowego zezwolenia na stosowanie niektórych mikroorganizmów w paszach (Enterococcus faecium i Lactobacillus acidophilus), dla kurcząt przeznaczonych na tucz przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2005 (4) dotyczące stałego zezwolenia na dodatek oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie niektórych dodatków już dozwolonych do stosowania w paszach.

(5)

Przedstawiono nowe dane popierające wniosek o udzielenie zezwolenia w przypadku prosiąt (odstawionych od maciory) i tuczników. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 23 stycznia 2007 r., że preparat Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) nie ma szkodliwych skutków dla zdrowia zwierząt, ludzi ani środowiska naturalnego (5). Według tej opinii stosowanie tego preparatu zgodnie z dawkami zalecanymi przez Urząd dla prosiąt i tuczników skutecznie poprawia parametry wydajności. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania konkretnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. W opinii tej poddano również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku do paszy w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne powołane rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena preparatu dowodzi, że warunki wydania zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy dopuścić stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii dodatków „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt przy zachowaniu warunków określonych w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(2)  Dz.U. L 96 z 12.4.2003, str. 11.

(3)  Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 11.

(4)  Dz.U. L 84 z 2.4.2005, str. 3.

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Bonvital”, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Przyjęta dnia 23 stycznia 2007 r.Dziennik EFSA (2007) 440, str. –9.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwisko/nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

(znak towarowy)

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Zawartość minimalna

Zawartość maksymalna

Inne postanowienia

Data ważności zezwolenia

Liczba jednostek aktywnych na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Skład dodatku:

Preparat Enterococcus faecium DSM 7134

zawierający co najmniej:

 

Postać sproszkowana: 1 × 1010 jtk/g dodatku

 

Granulki (mikrokapsułki): 1 × 1010 jtk/g dodatku

 

Charakterystyka substancji czynnej:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Metoda analityczna (1)

Oznaczenie liczby metodą posiewu powierzchniowego przy zastosowaniu agaru z eskuliną i azydkiem oraz elektroforezy w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE)

Prosięta

(odstawione od maciory)

0,5 × 109

4 × 109

1.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji.

2.

Zalecane dawki na 1 kg pełnoporcjowych mieszanek paszowych:

dla prosiąt (odstawionych od maciory) do masy ciała nie przekraczającej 35 kg: 1 × 109 CFU

tuczniki 0,5 × 109 CFU

5 czerwca 2017 r.

Tuczniki

0,2 × 109

1 × 109


(1)  Szczegółowe dane dotyczące metod analitycznych są dostępne pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


16.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 539/2007

z dnia 15 maja 2007 r.

otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2783/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albuminą jaja kurzego i albuminą mleka (2), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W ramach Światowej Organizacji Handlu Wspólnota zobowiązała się do otwarcia kontyngentów taryfowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze jaj i albumin jaj. Należy zatem ustanowić szczegółowe zasady zarządzania tymi kontyngentami.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (3) oraz rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (4), mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2004 z dnia 30 marca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj (5) należy w znacznym stopniu zmienić. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 593/2004 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(4)

W celu utrzymania stałego tempa przywozu okres obowiązywania kontyngentu ustalony od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku należy podzielić na kilka podokresów. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

(5)

Zarządzanie kontyngentami taryfowymi powinno opierać się na pozwoleniach na przywóz. W tym celu należy określić szczegółowe zasady składania wniosków oraz informacje, które muszą znaleźć się we wnioskach i w pozwoleniach.

(6)

Z uwagi na ryzyko spekulacji związane z odnośnym systemem w sektorze jaj i albumin jaj należy określić jasne warunki dostępu podmiotów gospodarczych do systemu kontyngentów taryfowych.

(7)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi, wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwoleń na przywóz powinna być ustalona na poziomie 20 EUR za 100 kg.

(8)

W interesie podmiotów gospodarczych Komisja powinna ustanowić ilości, o które nie wnioskowano i które powinny być przeniesione na następny podokres obowiązywania kontyngentu, zgodnie z art. 7 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym otwiera się kontyngenty taryfowe określone w załączniku I, w odniesieniu do przywozu produktów sektora jaj i albumin jaj objętych kodami CN określonymi w załączniku I.

Kontyngenty taryfowe otwiera się na zasadzie rocznej dla okresu od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku.

2.   Ilości produktów objętych kontyngentami określonymi w ust. 1, stosowana stawka celna, numery porządkowe oraz odpowiednie numery grupy zostały ustanowione w załączniku I.

Artykuł 2

O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy rozporządzeń (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

1.   Ilość ustalona dla rocznego okresu obowiązywania kontyngentu dla numeru grupy E1 jest podzielona w następujący sposób na cztery podokresy:

a)

20 % od dnia 1 lipca do dnia 30 września;

b)

30 % od dnia 1 października do dnia 31 grudnia;

c)

30 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca;

d)

20 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca.

2.   Ilość ustalona dla rocznego okresu obowiązywania kontyngentu dla grup E2 i E3 jest podzielona w następujący sposób na cztery podokresy:

a)

25 % od dnia 1 lipca do dnia 30 września;

b)

25 % od dnia 1 października do dnia 31 grudnia;

c)

25 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca;

d)

25 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca.

3.   Na podstawie niniejszego rozporządzenia przeliczenia masy na ekwiwalent jaj w skorupkach dokonuje się na podstawie ryczałtowych współczynników produktywności określonych w załączniku 69 do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (6).

Artykuł 4

1.   Do celów stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 wnioskodawca, w chwili składania pierwszego wniosku o pozwolenie na przywóz dotyczącego danego okresu obowiązywania kontyngentu, przedkłada dowód, że przywiózł lub wywiózł co najmniej 50 ton produktów (ekwiwalent jaj w skorupkach) objętych rozporządzeniem (EWG) nr 2771/75 lub rozporządzeniem (EWG) nr 2783/75 w ciągu każdego z okresów, o których mowa w art. 5, bądź że jest uprawniony do przetwarzania produktów jajecznych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (7).

2.   Wniosek o pozwolenie może odnosić się jedynie do jednego z numerów porządkowych określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Może on dotyczyć wielu produktów objętych różnymi kodami CN. W takich przypadkach wszystkie kody CN oraz ich opisy muszą zostać umieszczone odpowiednio w polach 16 i 15 wniosku o pozwolenie i pozwolenia. W przypadku grup E2 i E3 całkowitą ilość przelicza się na ekwiwalent jaj w skorupkach.

Wniosek o pozwolenie musi dotyczyć co najmniej jednej tony, ale maksymalnie 10 % ilości dostępnej dla danego kontyngentu w odnośnym podokresie.

3.   Wniosek o pozwolenie i pozwolenie zawierają następujące zapisy:

a)

w rubryce 8 – zapis o kraju pochodzenia;

b)

w rubryce 20 – jeden z zapisów wymienionych w części A załącznika II.

W rubryce 24 pozwolenie zawiera jeden z zapisów znajdujących się w części B załącznika II.

Artykuł 5

1.   Wnioski o pozwolenia mogą być składane tylko przez pierwszych siedem dni miesiąca poprzedzającego każdy podokres, o którym mowa w art. 3.

2.   Przy składaniu wniosków o pozwolenia wnosi się zabezpieczenie w wysokości 20 EUR na 100 kg.

3.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 każdy wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o pozwolenie na przywóz w odniesieniu do produktów objętych jednym numerem porządkowym, jeżeli produkty te pochodzą z różnych krajów. Należy wtedy jednocześnie złożyć osobne wnioski dla każdego kraju pochodzenia produktów do właściwego organu danego państwa członkowskiego. W odniesieniu do maksymalnych ilości, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, są one uznawane jako jeden wniosek.

4.   W ciągu pięciu dni od upływu terminu składania wniosków państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych wnioskowanych ilościach dla każdej z grup, w podziale na pochodzenie i podanych w kilogramach (masa ekwiwalentu jaj w skorupkach).

5.   Pozwolenia wydawane są od siódmego dnia roboczego do najpóźniej jedenastego dnia roboczego po zakończeniu okresu powiadamiania, o którym mowa w ust. 4.

6.   W razie potrzeby Komisja ustanawia ilości, o które nie wnioskowano i które są automatycznie dodawane do ilości dostępnej w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu.

Artykuł 6

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem pierwszego miesiąca każdego podokresu obowiązywania kontyngentu, o całkowitych ilościach wyrażonych w kilogramach (masa ekwiwalentu jaj w skorupkach), na które wydano pozwolenia, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym rocznym okresie obowiązywania kontyngentu, o faktycznych ilościach wprowadzonych do swobodnego obrotu w ramach niniejszego rozporządzenia w danym okresie i dla każdego numeru porządkowego, w podziale na kod CN i pochodzenie, podanych w kilogramach (masa ekwiwalentu jaj w skorupkach).

3.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach podanych w kilogramach (masa ekwiwalentu jaj w skorupkach), objętych niewykorzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami na przywóz, po raz pierwszy przy składaniu wniosku dla ostatniego podokresu, a następnie ponownie przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym okresie rocznym.

Artykuł 7

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 pozwolenia na przywóz są ważne przez okres 150 dni od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego zostały wydane.

2.   Nie naruszając przepisów art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, przeniesienie uprawnień wynikających z pozwoleń ogranicza się do nabywców spełniających warunki kwalifikowalności określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 593/2004.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są tak jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku III.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 104. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2916/95 (Dz.U. L 305 z 19.12.1995, str. 49).

(3)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

(4)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(5)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 10. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1722/2006 (Dz.U. L 322 z 22.11.2006, str. 3).

(6)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.

(7)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22.


ZAŁĄCZNIK I

(w tonach)

Numer grupy

Numer porządkowy

Kod CN

Obowiązująca stawka Wspólnej Taryfy Celnej w EUR za tonę masy produktu

Roczne kontyngenty taryfowe

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Ekwiwalent jaj w skorupkach. Przeliczenie na podstawie ryczałtowych współczynników produktywności określonych w załączniku 69 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1).


ZAŁĄCZNIK II

A.

Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit pierwszy lit. b):

w języku bułgarskim

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

w języku hiszpańskim

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

w języku czeskim

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

w języku duńskim

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

w języku niemieckim

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

w języku estońskim

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

w języku greckim

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

w języku angielskim

:

Regulation (EC) No 539/2007.

w języku francuskim

:

Règlement (CE) no 539/2007.

w języku włoskim

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

w języku łotewskim

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

w języku litewskim

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

w języku węgierskim

:

539/2007/EK rendelet.

w języku maltańskim

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

w języku polskim

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

w języku portugalskim

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

w języku rumuńskim

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

w języku słowackim

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

w języku słoweńskim

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

w języku fińskim

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

w języku szwedzkim

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit drugi:

w języku bułgarskim

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

w języku hiszpańskim

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

w języku czeskim

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

w języku duńskim

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

w języku niemieckim

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

w języku estońskim

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

w języku greckim

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

w języku angielskim

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

w języku francuskim

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

w języku włoskim

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

w języku łotewskim

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

w języku litewskim

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

w języku węgierskim

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

w języku maltańskim

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

w języku polskim

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

w języku portugalskim

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

w języku rumuńskim

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

w języku słowackim

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

w języku słoweńskim

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

w języku fińskim

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

w języku szwedzkim

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 593/2004

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4 ust. 1 lit. a)

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1 lit. b)

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 4 ust. 1 lit. c)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 1 lit. d)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 1 lit. e)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 5 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 5 ust. 1 akapit drugi

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 5 ust. 2 akapit trzeci

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 5 ust. 4 akapit pierwszy

Artykuł 4 ust. 4

Artykuł 5 ust. 4 akapit drugi

Artykuł 5 ust. 5

Artykuł 5 ust. 6

Artykuł 5 ust. 5

Artykuł 5 ust. 7

Artykuł 5 ust. 8 akapit pierwszy

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 5 ust. 8 akapit drugi

Artykuł 6 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 6 akapit drugi

Artykuł 7 akapit pierwszy

Artykuł 7 ust. 2

Artykuł 7 akapit drugi

Artykuł 8 akapit pierwszy

Artykuł 8 akapit drugi

Artykuł 2

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik IV

Załącznik V

Załącznik VI

Załącznik III


16.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/26


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 540/2007

z dnia 15 maja 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2006 (2) otworzyło stałe przetargi na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich.

(2)

Mając na uwadze sytuację na rynku kukurydzy we Wspólnocie oraz wzrost popytu na zboża odnotowany w różnych regionach w trakcie ostatnich tygodni, niezbędne okazuje się udostępnienie w niektórych państwach członkowskich nowych ilości zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych. W związku z tym należy zezwolić danym agencjom interwencyjnym państw członkowskich na przystąpienie do zwiększenia ilości zgłoszonych do przetargu, odnoszących się do kukurydzy do wysokości 500 000 ton na Węgrzech.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1483/2006.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1483/2006 zastępuje się tekstem w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 276 z 7.10.2006, str. 58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 385/2007 (Dz.U. L 96 z 11.4.2007, str. 9).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PRZETARGÓW

Państwo członkowskie

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynku wewnętrznym (w tonach)

Agencja interwencyjna

Nazwa, adres i inne dane kontaktowe

Pszenica zwyczajna

Jęczmień

Kukurydza

Żyto

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 78

Faks (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel. (+359 2) 81 87 202

Faks (+359 2) 81 87 267

e-mail: dfz@dfz.bg

website: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel. (420) 222 871 667 – 222 871 403

Faks (420) 296 806 404

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

website: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tel. (45) 33 95 88 07

Faks (45) 33 95 80 34

e-mail: mij@dffe.dk I pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 6845 - 3704

Faks 1 (49-228) 6845 - 3985

Faks 2 (49-228) 6845 - 3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tel. (372) 7371 200

Faks (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel. 353 53 91 63400

Faks 353 53 91 42843

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Tel. (30-210) 212.4787 I 4754

Faks (30-210) 212.4791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tel. (34-91) 3474765

Faks (34-91) 3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tel. (33-1) 44 18 22 29 i 23 37

Faks: (33-1) 44 18 20 08 – 33 1 44 18 20 80

e-mail: f.abeasis@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Tel. (39) 0649499755

Faks (39) 0649499761

e-mail: d.spampinato@agea.gov.it

website: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Tel. (371) 702 7893

Faks (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tel. (370-5) 268 5049

Faks (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 70

Faks (352) 46 61 38

Teleks 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Tel. (36) 1 219 45 76

Faks (36) 1 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tel. (31) 475 355 486

Faks (31) 475 318 939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tel.

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Faks

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48) 22 661 78 10

Faks (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Tel.

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Faks (351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel. +40 21 3054802 + 40 21 3054842

Faks +40 21 3054803

website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Tel. (386) 1 580 76 52

Faks (386) 1 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel. (421-2) 58 24 32 71

Fax (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16001

Faks

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

e-mail: intervention.unit@mmm.fi

website: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tel. (46) 36 15 50 00

Faks (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

website: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44) 191 226 5882

Faks (44) 191 226 5824

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Zapis »—« oznacza: brak zapasów interwencyjnych dla danego zboża w przedmiotowym państwie członkowskim.”


DYREKTYWY

16.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/31


DYREKTYWA KOMISJI 2007/27/WE

z dnia 15 maja 2007 r.

zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (2), w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (3), w szczególności jej art. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (4), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Następujące istniejące substancje czynne dodano do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG: MCPA i MCPB na mocy dyrektywy Komisji 2005/57/WE (5), tolilfluanid na mocy dyrektywy Komisji 2006/6/WE (6), tritikonazol na mocy dyrektywy Komisji 2006/39/WE (7).

(2)

Następujące nowe substancje czynne dodano do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG: etoksazol na mocy dyrektywy Komisji 2005/34/WE (8), mezosulfuron na mocy dyrektywy Komisji 2003/119/WE (9), indoksakarb na mocy dyrektywy Komisji 2006/10/WE (10) i 1-metylocyklopropen na mocy dyrektywy Komisji 2006/19/WE (11).

(3)

Włączenie rozpatrywanych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG opierało się na ocenie przedłożonych informacji dotyczących proponowanego zastosowania. Informacje dotyczące tego zastosowania zostały przedłożone przez niektóre państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) tej dyrektywy. Dostępne informacje zostały poddane analizie i są wystarczające, aby ustalić niektóre najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MRL).

(4)

W przypadku braku wspólnotowego lub tymczasowego MRL państwa członkowskie mają ustanowić krajowy tymczasowy MRL zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG, przed wydaniem zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające wspomniane substancje czynne.

(5)

Wspólnotowe MRL oraz poziomy zalecane przez kodeks żywnościowy są ustalane i oceniane według podobnych procedur. W odniesieniu do tolilfluanidu istnieje pewna liczba MRL zawartych w kodeksie, które uwzględniono. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości oparte na MRL zawartych w kodeksie zostały ocenione pod względem ryzyka dla konsumentów. W oparciu o analizy dostępne Komisji nie stwierdzono żadnego niemożliwego do przyjęcia ryzyka w przypadku stosowania toksykologicznych punktów końcowych.

(6)

W sprawozdaniach Komisji z przeglądu, które zostały przygotowane w związku z włączeniem rozpatrywanych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, ustalono akceptowalne dzienne pobranie (ADI) oraz, w przypadkach, w których było to konieczne, ostrą dawkę referencyjną (ARfD) dla wspomnianych substancji. Narażenie konsumentów produktów spożywczych zawierających rozpatrywane substancje czynne zostało ocenione zgodnie z procedurami wspólnotowymi. Uwzględniono również wytyczne opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (12) oraz opinię Komitetu Naukowego ds. Roślin (13) w sprawie przyjętej metodologii. Wyciągnięto wniosek, że zaproponowane MRL nie doprowadzą do przekroczenia ADI i ARfD.

(7)

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony konsumenta przed wpływem pozostałości wynikających z niedozwolonych zastosowań środków ochrony roślin należy określić tymczasowe NDP dla odpowiednich kombinacji produktów i pestycydów na poziomie dolnej granicy oznaczenia analitycznego.

(8)

Ustalenie na poziomie Wspólnoty tymczasowych MRL nie wyklucza ustanowienia przez państwa członkowskie tymczasowych MRL dla rozpatrywanych substancji, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG i z jej załącznikiem VI. Uważa się, że okres czterech lat jest wystarczający, by umożliwić dalsze stosowanie danej substancji czynnej. Po upływie tego okresu tymczasowy MRL powinien się stać ostateczny.

(9)

Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian odnośnie MRL określonych w załącznikach do dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG, aby zapewnić właściwy nadzór i kontrolę zakazu ich stosowania oraz w celu ochrony konsumenta.

(10)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić dyrektywy 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/WE.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W dyrektywie 86/363/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

W dyrektywie 90/642/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 16 listopada 2007 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 17 listopada 2007 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/11/WE (Dz.U. L 63 z 1.3.2007, str. 26).

(2)  Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 43. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/11/WE.

(3)  Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/12/WE (Dz.U. L 59 z 27.2.2007, str. 75).

(4)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/25/WE (Dz.U. L 106 z 24.4.2007, str. 34).

(5)  Dz.U. L 246 z 22.9.2005, str. 14.

(6)  Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 21.

(7)  Dz.U. L 104 z 13.4.2006, str. 30.

(8)  Dz.U. L 125 z 18.5.2005, str. 5.

(9)  Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 41.

(10)  Dz.U. L 25 z 28.5.2006, str. 24.

(11)  Dz.U. L 44 z 15.2.2006, str. 15.

(12)  Wytyczne dotyczące przewidywania spożycia w żywności pozostałości pestycydów (poprawione) opracowane przez GEMS/Program Żywnościowy we współpracy z Komitetem Kodeksu ds. Pozostałości Pestycydów, opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia w 1997 r. (WHO/FSO/FOS/97.7).

(13)  Opinia Komitetu Naukowego ds. Roślin dotycząca kwestii związanych ze zmianą załączników do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG (opinia wyrażona przez Komitet Naukowy ds. Roślin dnia 14 lipca 1998 r.) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


ZAŁĄCZNIK I

W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG dodaje się następujące wiersze:

„Pozostałości pestycydów

Najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg

Etoksazol

0,02 (1)  (2)

zboża

Indoksakarb jako suma izomerów S i R

0,02 (1)  (2)

zboża

MCPA, MCPB włącznie z ich solami, estrami i sprzężeniami wyrażona jako MCPA

0,05 (1)  (2)

zboża

Tolilfluanid (suma tolilfluanidu i dimetylaminosulfotoluidydu wyrażona jako tolilfluanid)

0,05 (1)  (2)

zboża

Mezosulfuron-metyl wyrażony jako mezosulfuron

0,01 (1)  (2)

zboża

Tritikonazol

0,01 (1)  (2)

zboża

1-metylocyklopropen

0,01 (1)  (2)

zboża


(1)  Wskazuje dolną granicę oznaczenia analitycznego.

(2)  Wskazuje tymczasowy najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG: poziom ten staje się ostateczny od dnia 5 czerwca 2011 r., chyba że zostanie zmieniony.”.


ZAŁĄCZNIK II

W części A załącznika II do dyrektywy 86/363/EWG dodaje się następujące wiersze:

 

Najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg

Pozostałości pestycydów

mięsa, w tym tłuszczu, wyrobów mięsnych, odpadów poubojowych i tłuszczów zwierzęcych wymienionych w załączniku I w pozycjach nr ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 i 1602

dla mleka i przetworów mlecznych wymienionych w załączniku I w pozycjach nr 0401, 0402, 0405 i 0406

świeżych jaj w skorupach, dla jaj ptasich i żółtek jaj wymienionych w załączniku I w pozycjach nr 0407 i 0408

„Indoksakarb jako suma izomerów S i R

mięsa i odpadów jadalnych: 0,01 (1)  (2); tłuszcz: 0,3 (2)

mleko: 0,02 (2); śmietana 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB i MCPA tioetyl wyrażone jako MCPA

0,1 (1)  (2); odpady jadalne 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolilfluanid (tolilfluanid analizowany jako dimetylaminosulfotoluidyd i wyrażony jako tolilfluanid)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Wskazuje dolną granicę oznaczenia analitycznego.

(2)  Wskazuje tymczasowy najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG: poziom ten staje się ostateczny od dnia 5 czerwca 2011 r., chyba że zostanie zmieniony.”.


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku do dyrektywy 90/642/EWG wprowadza się następujące zmiany:

(1)

W załączniku I w grupie „2. Warzywa świeże lub niegotowane, mrożone lub suszone”, pozycja (v) „Warzywa liściowe i świeże zioła”, w podpozycji „a) Sałata i podobne”, wpis „Liście i pędy kapustnych” zastępuje się wpisem „Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy”.

(2)

Do załącznika II wprowadza się następujące kolumny dla etoksazolu, indoksakarbu, MCPA, MCPB, tepraloksydimu, mezosulfuronu, tolifluanidu i 1-metylocyklopropenu:

 

Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom w (mg/kg)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się MRL

Etoksazol

Indoksakarb jako suma izomerów S i R

MCPA, MCPB włącznie z ich solami, estrami i sprzężeniami wyrażona jako MCPA

Tolilfluanid (suma tolilfluanidu i dimetylaminosulfotoluidydu wyrażona jako tolilfluanid)

Mezosulfuron-metyl wyrażony jako mezosulfuron

Tritikonazol

1-metylocyklopropen

„1.

Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez zamrażanie, niezawierające dodatku cukru; orzechy

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

(i)

OWOCE CYTRUSOWE

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Grejpfruty

 

 

 

 

 

 

 

Cytryny

 

 

 

 

 

 

 

Limonki

 

 

 

 

 

 

 

Mandarynki (łącznie z klementynkami i innymi mieszańcami)

 

 

 

 

 

 

 

Pomarańcze

 

 

 

 

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH (w łupinach lub bez)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Migdały

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy brazylijskie

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy nerkowca

 

 

 

 

 

 

 

Kasztany jadalne

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy kokosowe

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy laskowe

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy makadamia

 

 

 

 

 

 

 

Orzeszki pekan

 

 

 

 

 

 

 

Orzeszki sosnowe

 

 

 

 

 

 

 

Pistacje

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy włoskie

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

(iii)

OWOCE ZIARNKOWE

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Jabłka

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

 

 

 

Pigwy

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

(iv)

OWOCE PESTKOWE

 

 

 

 

 

 

 

Morele

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Wiśnie i czereśnie

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Brzoskwinie (łącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Śliwki

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Pozostałe

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(v)

JAGODY I DROBNE OWOCE

 

 

 

 

 

 

 

a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Winogrona stołowe

 

 

 

 

 

 

 

Winogrona do produkcji wina

 

 

 

 

 

 

 

b)

Truskawki (inne niż dzikie)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

c)

Owoce leśne (inne niż dzikie)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Jeżyny

 

 

 

 

 

 

 

Jeżyna popielica

 

 

 

 

 

 

 

Krzyżówka maliny z jeżyną

 

 

 

 

 

 

 

Maliny

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

d)

Inne drobne owoce i jagody (inne niż dzikie)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Borówki czarne

 

 

 

 

 

 

 

Żurawina

 

 

 

 

 

 

 

Porzeczka (czerwona, biała i czarna)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Agrest

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

e)

Dzikie jagody i dzikie owoce

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(vi)

OWOCE RÓŻNE

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Awokado

 

 

 

 

 

 

 

Banany

 

 

 

 

 

 

 

Daktyle

 

 

 

 

 

 

 

Figi

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

Kumkwat

 

 

 

 

 

 

 

Liczi

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

 

 

Oliwki (stołowe)

 

 

 

 

 

 

 

Oliwki (do produkcji oliwy)

 

 

 

 

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

Owoce męczennicy

 

 

 

 

 

 

 

Ananasy

 

 

 

 

 

 

 

Granaty

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

2.

Warzywa świeże lub niegotowane, mrożone lub suszone

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

(i)

WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Buraki

 

 

 

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

 

 

 

 

Maniok

 

 

 

 

 

 

 

Seler

 

 

 

 

 

 

 

Chrzan

 

 

 

 

 

 

 

Karczoch jerozolimski

 

 

 

 

 

 

 

Pasternak

 

 

 

 

 

 

 

Pietruszka – korzeń

 

 

 

 

 

 

 

Rzodkiewka

 

 

 

 

 

 

 

Salsefia

 

 

 

 

 

 

 

Słodkie ziemniaki

 

 

 

 

 

 

 

Brukiew

 

 

 

 

 

 

 

Rzepa

 

 

 

 

 

 

 

Pochrzyn

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

WARZYWA CEBULOWE

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Czosnek

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Cebula

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Szalotka

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Dymka

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(iii)

WARZYWA OWOCOWE

 

 

 

 

 

 

 

a)

Rośliny psiankowate

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Pomidory

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Papryka

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Bakłażan

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Ketmia jadalna

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Dyniowate – z jadalną skórką

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Ogórek

 

 

 

 

 

 

 

Korniszon

 

 

 

 

 

 

 

Cukinia

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

c)

Dyniowate – z niejadalną skórką

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Melony

 

 

 

 

 

 

 

Dynie

 

 

 

 

 

 

 

Arbuzy

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

d)

Kukurydza cukrowa

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(iv)

WARZYWA KAPUSTNE

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Kapustne kwitnące

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Brokuły

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Kalafior

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Kapustne głowiaste

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Brukselka

 

 

 

 

 

 

 

Kapusta głowiasta

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

c)

Kapustne liściowe

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kapusta pekińska

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Jarmuż

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

d)

Kalarepa

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(v)

WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Sałata i podobne

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Rzeżucha

 

 

 

 

 

 

 

Roszpunka jadalna

 

 

 

 

 

 

 

Sałata

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Endywia (cykoria endywia)

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Rokietta siewna (rukola)

 

 

 

 

 

 

 

Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

b)

Szpinak i podobne

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Szpinak

 

 

 

 

 

 

 

Boćwina

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

c)

Rukiew wodna

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

d)

Cykoria warzywna

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

e)

Zioła

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Trybulka

 

 

 

 

 

 

 

Szczypiorek

 

 

 

 

 

 

 

Pietruszka – nać

 

 

 

 

 

 

 

Liście selera

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

(vi)

WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Fasola (w strąkach)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Fasola (bez strąków)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Groch (w strąkach)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Groch (bez strąków)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(vii)

WARZYWA ŁODYGOWE (świeże)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Szparagi

 

 

 

 

 

 

 

Karczochy

 

 

 

 

 

 

 

Seler

 

 

 

 

 

 

 

Koper włoski

 

 

 

 

 

 

 

Karczochy kuliste

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Por

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Rabarbar

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(viii)

GRZYBY

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Grzyby uprawne

 

 

 

 

 

 

 

b)

Grzyby dziko rosnące

 

 

 

 

 

 

 

3.

Jadalne nasiona roślin strączkowych

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Fasola

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Soczewica

 

 

 

 

 

 

 

Groch

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Łubin

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Nasiona oleiste

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Siemię lnu

 

 

 

 

 

 

 

Orzeszki ziemne

 

 

 

 

 

 

 

Mak

 

 

 

 

 

 

 

Ziarna sezamu

 

 

 

 

 

 

 

Ziarna słonecznika

 

 

 

 

 

 

 

Nasiona rzepaku

 

 

 

 

 

 

 

Ziarna soi

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Nasiona gorczycy

 

 

 

 

 

 

 

Nasiona bawełny

 

 

 

 

 

 

 

Nasiona konopi

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Ziemniaki

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Ziemniaki wczesne

 

 

 

 

 

 

 

Ziemniaki przechowalnicze

 

 

 

 

 

 

 

6.

Herbata (liście i łodygi suszone, fermentowane lub w inny sposób przetwarzane, Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Chmiel (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Wskazuje dolną granicę oznaczenia analitycznego.

(2)  Wskazuje tymczasowy najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG: poziom ten staje się ostateczny od dnia 5 czerwca 2011 r. chyba że zostanie zmieniony.”.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

16.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/43


DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 marca 2007 r.

w sprawie pomocy państwa C 18/2006 (ex N 524/2005), którą Włochy zamierzały wprowadzić dla małych i średnich przedsiębiorstw

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1175)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/335/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wymienionymi artykułami (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

I.   PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 18 października 2005 r. władze włoskie zawiadomiły Komisję o wyżej wymienionej pomocy państwa. Pismami z dnia 20 grudnia 2005 r., 13 marca 2006 r. i 27 marca 2006 r. władze włoskie przekazały Komisji dodatkowe informacje, odpowiadając tym samym na prośbę Komisji o dodatkowe wskazówki, wyrażoną w pismach z dnia 10 listopada 2005 r. i 8 lutego 2006 r.

(2)

Pismem z dnia 16 maja 2006 r. Komisja poinformowała Włochy o swej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu, w kwestii wyżej wymienionej pomocy.

(3)

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag.

(4)

Włochy przekazały swoje uwagi pismem z dnia 23 czerwca 2006 r., w którym zapowiedziały przesłanie w późniejszym terminie dalszych, bardziej szczegółowych uwag.

(5)

W trakcie postępowania nie otrzymano innych uwag.

(6)

Pismami z dnia 21 września 2006 r. i 10 stycznia 2007 r. Komisja poprosiła o dodatkowe informacje.

(7)

Pismem z dnia 30 stycznia 2007 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 2 lutego 2007 r., Włochy powiadomiły Komisję o wycofaniu zgłoszonego środka pomocy.

II.   SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY

(8)

Środek pomocy był przeznaczony na promowanie rozwoju mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, które powstały w następstwie konsolidacji (koncentracji lub połączenia mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw) przy wykorzystaniu ulg podatkowych. Wartość zgłoszonego środka miała wynieść 120 mln EUR w 2006 r., 242 mln EUR w 2007 r. i 122 mln EUR w 2008 r.

(9)

Podstawę prawną środka stanowi art. 2 dekretu z mocą ustawy nr 106 z dnia 17 czerwca 2005 r. przekształconego w ustawę nr 156 w dniu 31 lipca 2005 r. Podstawa ta obejmuję klauzulę zawieszającą. Programu pomocy nie wprowadzono.

(10)

Włochy zastosowały już podobny środek w 2005 r. (3) w myśl rozporządzenia przewidującego wyłączenie pewnych kategorii pomocy dla MŚP (4). Tego rodzaju środek pomocy ogranicza pułap ulgi podatkowej do 50 % kosztów doradztwa związanego z procesem koncentracji lub połączenia. Władze włoskie wskazały, że ze względu na wyżej wymieniony pułap zainteresowanie środkiem było niewielkie – otrzymano jedynie 132 wnioski o całkowitej kwocie ulgi podatkowej wynoszącej 3 442 261 EUR. Ostatecznie zatwierdzono jedynie 46 spośród nich, przy czym całkowita kwota ulgi podatkowej wyniosła 415 261 EUR.

III.   UWAGI WŁOCH

(11)

Pismem z dnia 30 stycznia 2007 r. władze włoskie poinformowały Komisję, że dotacje z tytułu omawianego środka pomocy zostały wykorzystane na inne cele, w związku z czym środek nie został wprowadzony w życie i został wycofany.

IV.   OCENA

(12)

W następstwie wycofania zgłoszenia dalsze postępowanie staje się bezzasadne.

V.   WNIOSEK

(13)

W związku z powyższym Komisja postanowiła zakończyć postępowanie na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu WE, które w następstwie wycofania przez Włochy omawianego środka pomocy stało się bezzasadne,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wskutek wycofania przez Włochy zgłoszonego środka pomocy bezzasadne stało się postępowanie w jego sprawie. Komisja postanowiła zatem zakończyć postępowanie wszczęte na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli, 21 marca 2007 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. C 146 z 22.6.2006, str. 18.

(2)  Patrz: przypis 1.

(3)  Podstawę stanowił art. 9 dekretu z mocą ustawy nr 35/2005 przekształconego w ustawę nr 80/2005, zarejestrowaną w Komisji w dniu 21 kwietnia 2005 r. pod numerem referencyjnym XS 89/05.

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33).


16.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/45


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 maja 2007 r.

w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2007 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1930)

(Jedynie teksty w językach: niemieckim, angielskim, hiszpańskim, duńskim, francuskim i szwedzkim, są autentyczne)

(2007/336/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 28 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2), w szczególności jego art. 32 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 28 ust. 1 decyzji 90/424/EWG wspólnotowe laboratoria referencyjne w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt mogą otrzymywać pomoc wspólnotową.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. określające mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laboratoriom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt (3) stanowi, że należy udzielić pomocy finansowej Wspólnoty, jeżeli zatwierdzone programy pracy są skutecznie realizowane, a także zobowiązuje beneficjentów do dostarczania wszelkich niezbędnych informacji w określonych terminach.

(3)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1754/2006 stosunki między Komisją a wspólnotowymi laboratoriami referencyjnymi są regulowane w ramach umowy partnerstwa, której towarzyszy wieloletni program prac.

(4)

Komisja oceniła programy pracy i odpowiednie prognozy budżetowe przedłożone przez wspólnotowe laboratoria referencyjne na rok 2007.

(5)

Zgodnie z oceną pomoc finansową Wspólnoty powinny otrzymać wspólnotowe laboratoria referencyjne wyznaczone przez Wspólnotę do sprawowania funkcji i wypełniania zobowiązań określonych w następujących aktach prawnych:

dyrektywa Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (4),

dyrektywa Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (5),

dyrektywa Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (6),

dyrektywa Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzająca ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (7),

dyrektywa Rady 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wprowadzająca minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb (8),

dyrektywa Rady 95/70/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. wprowadzająca minimalne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób małży (9),

dyrektywa Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiająca zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (10),

dyrektywa Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiająca przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (11),

decyzja Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określająca specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (12),

dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (13),

decyzja Rady 96/463/WE z dnia 23 lipca 1996 r. wyznaczająca organ referencyjny odpowiedzialny za współpracę w zakresie ujednolicania metod badania i oceny wyników w odniesieniu do czystorasowych zwierząt hodowlanych z gatunku bydła (14),

dyrektywa Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG (15),

rozporządzenie (WE) nr 882/2004 w odniesieniu do brucelozy.

(6)

Pomoc finansowa na działalność wspólnotowych laboratoriów referencyjnych i organizację przez nie warsztatów powinna również być zgodna z zasadami kwalifikowalności, określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006.

(7)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (16) programy zwalczania i kontroli chorób zwierząt (środki weterynaryjne) będą finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Do celów kontroli finansowej będą mieć zastosowanie art. 9, 36 i 37 wspomnianego rozporządzenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W odniesieniu do klasycznego pomoru świń Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule w Hanowerze (Niemcy) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku IV do dyrektywy 2001/89/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniany instytut poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 232 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., z czego maksymalnie 18 000 EUR zostanie przeznaczone na organizację warsztatu technicznego poświęconego technikom diagnostycznym klasycznego pomoru świń.

Artykuł 2

W odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Central Veterinary Laboratory w Addlestone (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku V do dyrektywy 92/66/EWG.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 77 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 3

W odniesieniu do grypy ptaków Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Central Veterinary Laboratory w Addlestone (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku V do dyrektywy 92/40/EWG.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 406 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 4

W odniesieniu do choroby pęcherzykowej świń Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Pirbright Laboratory (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku III do dyrektywy 92/119/EWG.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 126 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 5

W odniesieniu do pryszczycy Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Pirbright Laboratory (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku XVI do dyrektywy 2003/85/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 274 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 6

W odniesieniu do chorób ryb Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz duńskiego Krajowego Instytutu Weterynarii (Veterinærinstituttet) w Aarhus (Dania) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku C do dyrektywy 93/53/EWG.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniany instytut poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 150 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 7

W odniesieniu do chorób małży Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz IFREMER w La Tremblade (Francja) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku B do dyrektywy 95/70/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniany instytut poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 90 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 8

W odniesieniu do afrykańskiego pomoru koni Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Laboratorio central de veterinaria de Madrid w Algete (Hiszpania) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku I do dyrektywy 92/35/EWG.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 98 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., z czego maksymalnie 38 000 EUR zostanie przeznaczone na organizację warsztatu technicznego poświęconego technikom diagnostycznym afrykańskiego pomoru koni.

Artykuł 9

W odniesieniu do choroby niebieskiego języka Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Pirbright Laboratory (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku II do dyrektywy 2000/75/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 373 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., z czego maksymalnie 45 000 EUR zostanie przeznaczone na organizację warsztatu technicznego poświęconego technikom diagnostycznym choroby niebieskiego języka.

Artykuł 10

W odniesieniu do badań serologicznych wścieklizny Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz laboratorium AFSSA w Nancy (Francja) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku II do decyzji 2000/258/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 200 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 11

W zakresie brucelozy Wspólnota przyznaje pomoc finansową na rzecz AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses w Maisons-Alfort (Francja) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w art. 32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 250 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., z czego maksymalnie 35 000 EUR zostanie przeznaczone na organizację warsztatu technicznego poświęconego technikom diagnostycznym brucelozy.

Artykuł 12

W odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos w Madrycie (Hiszpania) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku V do dyrektywy 2002/60/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniany ośrodek badawczy poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 120 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 13

W odniesieniu do oceny wyników metod badania zwierząt hodowlanych czystej krwi z gatunków bydła oraz harmonizacji różnych metod badania Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz INTERBULL Centre w Uppsali (Szwecja) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku II do decyzji 96/463/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, które wspomniany ośrodek poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 80 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 14

Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących instytucji:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hanower, Niemcy,

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Zjednoczone Królestwo,

Pirbright Laboratory, Zjednoczone Królestwo,

Veterinærinstituttet, Aarhus, Dania,

IFREMER, La Tremblade, Francja,

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Hiszpania,

Laboratorium AFSSA, Nancy, Francja,

AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francja,

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madryt, Hiszpania,

INTERBULL Centre, Uppsala, Szwecja.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006.

(3)  Dz.U. L 331 z 29.11.2006, str. 8.

(4)  Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

(5)  Dz.U. L 260 z 5.9.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(6)  Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(7)  Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 69. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/10/WE (Dz.U. L 63 z 1.3.2007, str. 24).

(8)  Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(9)  Dz.U. L 332 z 30.12.1995, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(10)  Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(11)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(12)  Dz.U. L 79 z 30.3.2000, str. 40. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2003/60/WE (Dz.U. L 23 z 28.1.2003, str. 30).

(13)  Dz.U. L 192 z 20.7.2002, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(14)  Dz.U. L 192 z 2.8.1996, str. 19.

(15)  Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(16)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1).


16.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/49


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 maja 2007 r.

zatwierdzająca systemy automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszenia przepisów, opracowane przez Danię, Niemcy i Zjednoczone Królestwo

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2036)

(Jedynie teksty w językach duńskim, niemieckim i angielskim są autentyczne)

(2007/337/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 8.1 lit. h) jego załącznika IIA,

uwzględniając wnioski Danii, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 41/2007 opracowanie przez państwa członkowskie systemów automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszania przepisów stanowi warunek zwiększenia maksymalnej liczby dni, w których statek rybacki może przebywać na obszarze geograficznym określonym w załączniku IIA do tego rozporządzenia w okresie od dnia 1 lutego 2007 r. do dnia 31 stycznia 2008 r.

(2)

Dania, Niemcy oraz Zjednoczone Królestwo przekazały Komisji Europejskiej informacje na temat systemów automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszenia przepisów przez statki rybackie posiadające na pokładzie narzędzia połowowe określone w pkt 4.1 lit. a) ppkt v) załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007, a mianowicie włoki, niewody duńskie oraz podobne narzędzia, z wyjątkiem włoków ramowych, o rozmiarze oczek równym co najmniej 120 mm.

(3)

W świetle tych informacji systemy automatycznego zawieszania licencji połowowych przedłożone przez wspomniane państwa członkowskie w przypadku takich statków rybackich powinny być zatwierdzone,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się systemy automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszania przepisów, opracowane przez Danię, Niemcy oraz Zjednoczone Królestwo, dla celów określonych w pkt 8.1 lit. h) załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007, dla statków rybackich posiadających na pokładzie włoki, niewody duńskie oraz podobne narzędzia, z wyjątkiem włoków ramowych, o rozmiarze oczek równym co najmniej 120 mm.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 444/2007 (Dz.U. L 106 z 24.4.2007, str. 22).


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

16.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/50


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/338/WPZiB

z dnia 14 maja 2007 r.

przedłużające obowiązywanie niektórych środków ograniczających wobec Uzbekistanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 14 listopada 2005 r. w odpowiedzi na nadmierne, niewspółmierne i masowe użycie siły przez uzbeckie siły bezpieczeństwa podczas wydarzeń w Andidżanie w maju 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/792/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Uzbekistanowi (1). Obowiązywanie niektórych środków ograniczających zostało przedłużone na mocy wspólnego stanowiska 2006/787/WPZiB z dnia 13 listopada 2006 r. (2).

(2)

W świetle oceny sytuacji w Uzbekistanie Rada postanowiła przedłużyć obowiązywanie środków ograniczających dotyczących wjazdu niektórych osób na okres sześciu miesięcy. W tym okresie Rada dokona przeglądu środków w świetle wszelkich istotnych zmian obecnej sytuacji, w szczególności w zakresie elementów określonych w motywie 7 wspólnego stanowiska 2005/792/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Obowiązywanie środków określonych w art. 3 wspólnego stanowiska 2005/792/WPZiB zostaje niniejszym przedłużone na okres sześciu miesięcy. Środki te mają zastosowanie do osób wymienionych w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska, które są bezpośrednio odpowiedzialne za masowe i niewspółmierne użycie siły w Andidżanie oraz za uniemożliwianie prac niezależnej komisji.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne stanowisko podlega stałemu przeglądowi. Jego obowiązywanie jest odpowiednio przedłużane lub jest ono zmieniane, jeżeli Rada uzna, że jego cele nie zostały osiągnięte.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2005, str. 72.

(2)  Dz.U. L 318 z 17.11.2006, str. 43.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, o których mowa w art. 1

1.

Nazwisko, imię: Ałmatow, Zakirżan

Płeć: mężczyzna

Tytuł, pełniona funkcja: były Minister Spraw Wewnętrznych

Adres: Taszkent, Uzbekistan

Data urodzenia:

10 października 1949 r.

Miejsce urodzenia: Taszkent, Uzbekistan

Numer paszportu lub dowodu tożsamości: nr paszportu DA 0002600 (paszport dyplomatyczny)

Obywatelstwo: uzbeckie

2.

Nazwisko, imię: Mułłażonow, Tochir Ochunowicz

Alias: alternatywna pisownia nazwiska: Mułłażanow

Płeć: mężczyzna

Tytuł, pełniona funkcja: były Pierwszy Wiceminister Spraw Wewnętrznych

Adres: Taszkent, Uzbekistan

Data urodzenia:

10 października 1950 r.

Miejsce urodzenia: Fergana, Uzbekistan

Numer paszportu lub dowodu tożsamości: nr paszportu DA 0003586 (paszport dyplomatyczny) ważny do 5.11.2009

Obywatelstwo: uzbeckie

3.

Nazwisko, imię: Mirzajew, Rusłan

Płeć: mężczyzna

Tytuł, pełniona funkcja: Minister Obrony, były doradca krajowy Narodowej Rady Bezpieczeństwa

4.

Nazwisko, imię: Ergaszew, Paweł Isłamowicz

Płeć: mężczyzna

Tytuł, pełniona funkcja: pułkownik, dowódca brygady „Centrum”

5.

Nazwisko, imię: Mamo, Władimir Adolfowicz

Płeć: mężczyzna

Tytuł, pełniona funkcja: generał brygady, zastępca dowódcy brygady sił specjalnych Ministerstwa Obrony

6.

Nazwisko, imię: Pak, Grigorij

Płeć: mężczyzna

Tytuł, pełniona funkcja: pułkownik, dowódca brygady szybkiego reagowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (jednostka 7332)

7.

Nazwisko, imię: Tażyjew, Walerij

Płeć: mężczyzna

Tytuł, pełniona funkcja: pułkownik, dowódca niezależnego oddziału sił specjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (jednostka 7351)

8.

Nazwisko, imię: Inojatow, Rustam Raulowicz

Płeć: mężczyzna

Tytuł, pełniona funkcja: Szef SNB (Narodowe Służby Bezpieczeństwa)

Adres: Taszkent, Uzbekistan

Data urodzenia:

22 czerwca 1944 r.

Miejsce urodzenia: Sherabad, Uzbekistan

Numer paszportu lub dowodu tożsamości: nr paszportu DA 0003171 (paszport dyplomatyczny); także paszport dyplomatyczny nr 0001892 (utracił ważność 15.9.2004)

Obywatelstwo: uzbeckie