ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 117

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
5 maja 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2007 z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 486/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2007 r.

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz Salinomax 120G należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych ( 1 )

9

 

*

Rozporządzenie Komisji nr (WE) 497/2007 z dnia 4 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz ( 1 )

11

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2007/304/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu kukurydzy Bt176 (SYN-EV176-9) oraz jej produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1804)

14

 

 

2007/305/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1805)

17

 

 

2007/306/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1806)

20

 

 

2007/307/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu rzepaku Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1809)

23

 

 

2007/308/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu produktów uzyskanych z kukurydzy GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1810)

25

 

 

2007/309/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków na Węgrzech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1818)

27

 

 

2007/310/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Danii w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1820)

29

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/930/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 355 z 15.12.2006)

31

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/963/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 397 z 30.12.2006)

31

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 493/2007

z dnia 4 maja 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

37,7

TN

127,8

TR

129,0

ZZ

98,2

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

MK

53,2

TR

102,5

ZZ

105,3

0709 90 70

TR

106,2

ZZ

106,2

0805 10 20

CU

43,2

EG

44,7

IL

69,6

MA

44,2

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

52,3

IL

61,4

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

81,1

BR

79,4

CL

86,9

CN

86,1

NZ

117,9

US

131,9

UY

64,7

ZA

85,7

ZZ

91,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 494/2007

z dnia 4 maja 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 486/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należności przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2007 r. zostały ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 486/2007 (3).

(2)

Ponieważ obliczona średnia należności celnych różni się o 5 EUR/t od ustalonej należności, należy wprowadzić odpowiednią korektę należności ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 486/2007.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 486/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 486/2007 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 29.9.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).

(3)  Dz.U. L 114 z 1.5.2007, str. 5.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Należności przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 5 maja 2007 r.

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Należność przywozowa (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

PSZENICA twarda wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

ŻYTO

0,00

1005 10 90

KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda

8,67

1005 90 00

KUKURYDZA, inna niż do siewu (2)

8,67

1007 00 90

Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu

0,00

ZAŁĄCZNIK II

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

1.5.-3.5.2007

1.

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Pszenica zwyczajna (3)

Kukurydza

Pszenica twarda wysokiej jakości

Pszenica twarda średniej jakości (4)

Pszenica twarda niskiej jakości (5)

Jęczmień

Giełda

Minneapolis

Chicago

Notowanie

156,24

110,83

Cena FOB USA

176,92

166,92

146,92

131,43

Premia za Zatokę

7,60

Premia za Wielkie Jeziora

10,98

2.

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska – Rotterdam:

34,92 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora – Rotterdam:

34,92 EUR/t


(1)  W przypadku towarów przywożonych do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym,

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

(3)  Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(4)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(5)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 495/2007

z dnia 4 maja 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (1), w szczególności jego art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3077/78 (2) ustanawia wykaz agencji w krajach trzecich, które są uprawnione do wydawania zaświadczeń załączanych do produktów chmielowych przywożonych z tych krajów. Zaświadczenia te uznaje się za równoważne ze świadectwem określonym w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1952/2005.

(2)

W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej agencje tych nowych państw członkowskich nie powinny już znajdować się w wykazie w załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 3077/78.

(3)

Niektóre nazwy i adresy agencji wymienionych w załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 3077/78 uległy zmianie.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3077/78.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Chmielu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 3077/78 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 314 z 30.11.2005, str. 1, sprostowanie w Dz.U. L 317 z 3.12.2005, str. 29.

(2)  Dz.U. L 367 z 28.12.1978, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 81/2005 (Dz.U. L 16 z 20.1.2005, str. 52).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

AGENCJE UPRAWNIONE DO WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH

Szyszek chmielowych objętych kodem CN ex 1210

Mączki chmielowej objętej kodem CN ex 1210

Soków i ekstraktów z chmielu objętych kodem CN 1302 13 00


Kraj pochodzenia

Uprawnione agencje

Adres

Kod

Telefon

Faks

e-mail (nieobowiązkowy)

Australia

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart,

Tasmania 7000

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario, K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Chińska Republika Ludowa

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun,

2nd Avenue, TEDA,

Tianjin 300457

(86-22)

66 29 83 43

66 29 82 45

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 19 43

434 21 63

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464 00 57

464 00 50

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Nowa Zelandia

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472 03 67

47 44 24

472 90 71

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 23 19

546 94 64

 

Republika Serbii

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

78 03 65

61 212

berenji@eunet.yu

Republika Południowej Afryki

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

Szwajcaria

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ukraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 21 11

36 73 31

 

Stany Zjednoczone Ameryki

Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 lub 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw”


5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 496/2007

z dnia 4 maja 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Salinomax 120G” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dodatek salinomycyna – sól sodowa (Salinomax 120G) został dopuszczony pod pewnymi warunkami zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (2). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2005 (3) zezwoliło na stosowanie tego dodatku przez dziesięć lat w odniesieniu do kurcząt przeznaczonych na tucz, łącząc zezwolenie z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie tego dodatku do obrotu. Dodatek ten został następnie wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje możliwość zmiany zezwolenia na dodatek na podstawie wniosku posiadacza zezwolenia oraz opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urzędu”). Posiadacz zezwolenia na dodatek salinomycyna – sól sodowa (Salinomax 120G) zaproponował zmianę warunków zezwolenia, przedkładając Komisji wniosek o wprowadzenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (MRL) zgodnie z oceną Urzędu.

(3)

W opinii przyjętej dnia 26 stycznia 2005 r. (4) Urząd zaproponował ustanowienie MRL w odniesieniu do wymienionej substancji czynnej. W przyszłości może zaistnieć konieczność dokonania przeglądu wymienionego MRL w świetle wyników przyszłej oceny tej substancji czynnej przez Europejską Agencję ds. Oceny Produktów Leczniczych.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 600/2005.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 600/2005 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(2)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).

(3)  Dz.U. L 99 z 19.4.2005, str. 5. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2028/2006 (Dz.U. L 414 z 30.12.2006, str. 26).

(4)  Aktualizacja Opinii Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt dotycząca bezpieczeństwa produktu „Bio-Cox®120G” opierającego się na salinomycynie – soli sodowej stosowanego jako dodatku do pasz zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (art. 4g). Przyjęta dnia 26 stycznia 2005 r., Dziennik EFSA (2005) 170, str. 1–4.


ZAŁĄCZNIK

Nr rejestracyjny dodatku

Nazwa i numer rejestracyjny osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie dodatku do obrotu

Dodatek

(Nazwa handlowa)

Skład, wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Zawartość minimalna

Zawartość maksymalna

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości(MRL) w odpowiednich środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Kokcydiostatyki i inne substancje lecznicze

E 766

Alpharma (Belgium) BVBA

Salinomycyna – sól sodowa 120 g/kg (Salinomax 120G)

 

Skład dodatku:

Salinomycyna – sól sodowa 120 g/kg

Lignosulfonian wapnia: 40 g/kg

Dwuwodny siarczan wapnia do 1 000 g/kg

 

Substancja czynna:

Salinomycyna – sól sodowa C42H69O11Na

Sól sodowa polieteru kwasu węglowego wytwarzana przez fermentację przez bakterie Streptomyces albus (ATCC 21838/US 9401-06), nr CAS 55 721-31-8

Pokrewne zanieczyszczenia:

 

< 42 mg elaiofilyny/kg salinomycyny – soli sodowej

 

< 40 g 17-epi-20-dezoksysalinomycyny/kg salinomycyny – soli sodowej

Kurczęta przeznaczone na tucz

50

70

Stosowanie zabronione przez co najmniej jeden dzień przed ubojem.

W instrukcjach użytkowania należy umieścić następujące stwierdzenia:

 

„Niebezpieczne dla koni i indyków”;

 

„Niniejszy dodatek do paszy zawiera jonofor: dla stosowania jednocześnie z niektórymi substancjami leczniczymi (np. tiamuliną) mogą istnieć przeciwwskazania”

22.4.2015

5 μg salinomycyny/kg w odniesieniu do wszystkich mokrych tkanek


5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR (WE) 497/2007

z dnia 4 maja 2007 r.

dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczenie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt oraz podstawy uzasadnienia i procedury wydawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek w celu uzyskania zezwolenia na preparat określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Wnioskowi towarzyszyły dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy nowego zastosowania preparatu z endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) (Safizym X) jako dodatku do pasz dla prosiąt (odstawionych od maciory), celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) zostało dopuszczone bez ograniczeń czasowych dla kurcząt przeznaczonych na tucz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1453/2004 (2), bez ograniczeń czasowych dla indyków przeznaczonych na tucz rozporządzeniem Komisji 943/2005 (3) oraz bez ograniczeń czasowych dla kur niosek rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1810/2005 (4).

(5)

Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o zezwolenie w odniesieniu do prosiąt (odstawionych od maciory). Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 17 października 2006 r., że preparat z endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) (Safizym X) nie ma szkodliwych skutków dla zdrowia zwierząt, ludzi ani dla środowiska naturalnego (5). Ponadto stwierdził on, że preparat nie stwarza żadnego innego zagrożenia, które zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 wykluczałoby wydanie zezwolenia. Zgodnie z tą opinią stosowanie tego preparatu nie ma szkodliwych skutków dla wymienionej dodatkowej kategorii zwierząt. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania konkretnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd zweryfikował również sprawozdanie z metody analizy dodatku do paszy w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena preparatu dowodzi, że warunki zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy dopuścić stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii dodatku „dodatek zootechniczny” i do grupy funkcjonalnej „substancje polepszające strawność” zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt przy zachowaniu warunków określonych w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(2)  Dz.U. L 269 z 17.8.2004, str. 3.

(3)  Dz.U. L 159 z 22.6.2005, str. 6.

(4)  Dz.U. L 291 z 5.11.2005, str. 5. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 184/2007 (Dz.U. L 63 z 1.3.2007, str. 1).

(5)  Opinia Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt dotycząca bezpieczeństwa i skuteczności preparatu enzymatycznego Safizym X (endo-1,4-beta-ksylanaza) stosowanego jako dodatek do pasz dla prosiąt zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. Przyjęta dnia 17 października 2006 r., Dziennik EFSA (2006) 405, str. 1–10.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwisko/nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

(Znak towarowy)

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Zawartość minimalna

Zawartość maksymalna

Inne postanowienia

Data ważności zezwolenia

Jednostka aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność

4a1613

Société Industrielle Lesaffre

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

 

Skład dodatku:

Preparat z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10)o następującej aktywności minimalnej:

 

Postać sproszkowana: 70 000 IFP (1)/g

 

Postać płynna: 7 000 IFP/ml

 

Charakterystyka substancji czynnej:

endo-1,4-beta-ksylanaza wytwarzana przez Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10)

 

Metoda analityczna  (2)

Oznaczanie cukru redukującego dla endo-1,4-beta-ksylanazy metodą reakcji kolorymetrycznej kwasu dinitrosalicylowego z uzyskiwanym cukrem redukującym.

Prosięta (odstawione od maciory)

840 IFP

 

1.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1 680 IFP

3.

Dla prosiąt (odstawionych od maciory) o masie ciała nieprzekraczającej 35 kg.

4.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskorobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających ponad 20 % pszenicy.

25.5.2017


(1)  1 IFP to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,8 oraz temperaturze 50 °C.

(2)  Szczegóły dotyczące metod analizy można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego Wspólnoty: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/14


DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie wycofania z obrotu kukurydzy Bt176 (SYN-EV176-9) oraz jej produktów pochodnych

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1804)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2007/304/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 8 ust. 6 i art. 20 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W odniesieniu do kukurydzy Bt176 (SYN-EV176-9) udzielono zezwolenia na mocy dyrektywy Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (2) decyzją Komisji 97/98/WE z dnia 23 stycznia 1997 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie (Zea mays L.) o połączonej modyfikacji w odniesieniu do właściwości owadobójczych przenoszonych przez gen Bt-endotoksyny oraz zwiększonej tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy zgodnie z dyrektywą Rady 90/220/EWG (3). Dyrektywa 90/220/EWG została przekształcona i uchylona dyrektywą 2001/18/WE.

(2)

Zezwolenie zostało udzielone na podstawie odpowiednich opinii Komitetu Naukowego ds. Żywienia Zwierząt ustanowionego decyzją Komisji 76/791/EWG (4), Komitetu Naukowego ds. Żywności ustanowionego decyzją Komisji 95/273/WE (5) oraz Komitetu Naukowego ds. Pestycydów ustanowionego decyzją Komisji 78/436/EWG (6).

(3)

Kukurydza SYN-EV176-9 i jej produkty pochodne zostały następnie zgłoszone przez Syngenta Crop Protection AG (dalej „zgłaszający”) jako istniejące produkty w ramach art. 8 ust. 1 i art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (dalej zwanego „rozporządzeniem”) i wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Zgłoszenie to obejmowało żywność składającą się z kukurydzy SYN-EV176-9 i/lub ją zawierającą lub z niej wyprodukowaną, dodatki do żywności wyprodukowane z kukurydzy SYN-EV176-9, żywność składającą się z kukurydzy SYN-EV176-9 i/lub ją zawierającą, materiały paszowe wyprodukowane z kukurydzy SYN-EV176-9 oraz dodatki do pasz wyprodukowane z kukurydzy SYN-EV176-9.

(4)

Zgłaszający kukurydzę SYN-EV176-9 w piśmie skierowanym do Komisji z dnia 19 września 2005 r. wskazał że wstrzymał sprzedaż nasion kukurydzy SYN-EV176-9 we Wspólnocie po sezonie sadzenia w 2005 r.

(5)

Zgłaszający poinformował następnie Komisję, że nie zamierza składać wniosku o odnowienie zezwolenia na kukurydzę SYN-EV176-9 na podstawie rozporządzenia zgodnie odpowiednio z art. 8 ust. 4, art. 11, art. 20 ust. 4 i art. 23. W związku z tym ani uprawa, ani wprowadzanie do obrotu kukurydzy SYN-EV176-9, ani jej produktów pochodnych nie będą dozwolone we Wspólnocie po dniu 18 kwietnia 2007 r.

(6)

Należy zatem podjąć środki zapewniające skuteczne wycofanie z obrotu nasion linii wsobnej lub mieszańców uzyskanych z kukurydzy SYN-EV176-9. W rezultacie można oczekiwać, że przy braku dostępności nasion wszelkie produkty uzyskane z kukurydzy SYN-EV176-9 znikną z łańcucha żywnościowego i paszowego w rozsądnym okresie czasu.

(7)

Ponieważ zgłaszający wstrzymał sprzedaż we Wspólnocie nasion kukurydzy SYN-EV176-9 po sezonie sadzenia w 2005 r., zapasy produktów uzyskanych z kukurydzy SYN-EV176-9 zostały zużyte i nie oczekuje się, aby były obecne na rynku po dacie 18 kwietnia 2007 r. Jednak śladowe ilości genetycznie zmodyfikowanego materiału uzyskanego z kukurydzy SYN-EV176-9 nadal mogą występować w żywności i produktach paszowych przez pewien okres czasu.

(8)

Do celów pewności prawnej jest zatem konieczne wprowadzenie okresu przejściowego, w którym żywność i produkty paszowe mogą zawierać wspomniany materiał, a jego obecność nie jest uważana za naruszenie art. 4 ust. 2 lub art. 16 ust. 2 rozporządzenia, tam gdzie jest ona przypadkowa lub nieunikniona technicznie.

(9)

Tolerowany poziom i okres czasu powinny zostać ustalone z uwzględnieniem czasu niezbędnego do skutecznego wycofania z obrotu nasion w odniesieniu do całego łańcucha żywnościowego i paszowego. We wszystkich przypadkach tolerowany poziom powinien pozostać poniżej wartości progowej etykietowania i identyfikowalności nie większej niż 0,9 % przewidzianej w rozporządzeniu dla przypadkowego lub nieuniknionego technicznie występowania genetycznie zmodyfikowanego materiału w żywności i paszy.

(10)

Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące kukurydzy SYN-EV176-9, przewidziane w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, należy zmienić w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

(11)

Przeprowadzono konsultacje ze zgłaszającym w sprawie środków przewidzianych w niniejszej decyzji.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W celu zapewnienia skutecznego wycofania z obrotu nasion linii wsobnej lub mieszańców uzyskanych z kukurydzy SYN-EV176-9 wykorzystywanych do uprawy zgłaszający przestrzega środków określonych w załączniku.

W ciągu sześciu miesięcy od daty notyfikacji niniejszej decyzji zgłaszający przedłoży Komisji sprawozdanie w sprawie wykonania środków określonych w załączniku.

Artykuł 2

Obecność materiału, który zawiera, składa się lub jest wyprodukowany z kukurydzy SYN-EV176-9 w żywności i produktach paszowych zgłoszonych w ramach art. 8 ust. 1 i art. 20 ust. 1 rozporządzenia, jest tolerowana przez okres pięciu lat, począwszy od daty notyfikacji niniejszej decyzji:

a)

pod warunkiem że jego występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie; oraz

b)

w proporcji nie większej niż 0,9 %.

Artykuł 3

Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące kukurydzy SYN-EV176-9, przewidziane w art. 28 rozporządzenia, zostają zmienione w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja jest skierowana do Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, 4002 Basel, Szwajcaria.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1981/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 99).

(2)  Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1).

(3)  Dz.U. L 31 z 1.2.1997, str. 69.

(4)  Dz.U. L 279 z 9.10.1976, str. 35.

(5)  Dz.U. L 167 z 18.7.1995, str. 22.

(6)  Dz.U. L 124 z 12.5.1978, str. 16.


ZAŁĄCZNIK

Środki, do których musi się zastosować zgłaszający, w celu zapewnienia skutecznego wycofania z obrotu nasion linii wsobnej lub mieszańców uzyskanych z kukurydzy SYN-EV176-9 wykorzystywanych do uprawy

a)

Informowanie podmiotów handlowych we Wspólnocie o handlowym i prawnym statusie przedmiotowego materiału siewnego.

b)

Wycofanie pozostających handlowych zapasów materiału siewnego będących w posiadaniu podmiotów handlowych.

c)

Zniszczenie pozostających handlowych zapasów materiału siewnego.

d)

Zawarcie umów o likwidacji produktu z osobami trzecimi z poleceniem przesłania nasion z powrotem lub sprawdzenia i potwierdzenia ich likwidacji.

e)

Podjęcie wszelkich niezbędnych kroków dotyczących wypisania zarejestrowanych odmian z krajowych wykazów materiału siewnego.

f)

Realizacja wewnątrzzakładowego planu działania w celu zapobieżenia występowaniu przedmiotowego materiału w hodowli i produkcji materiału siewnego.


5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/17


DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) i jego produktów pochodnych

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1805)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2007/305/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 8 ust. 6 i art. 20 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W odniesieniu do nasion mieszańca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) udzielono zezwolenia na mocy dyrektywy Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (2) decyzją Komisji 96/158/WE z dnia 6 lutego 1996 r. dotyczącą wprowadzenia do obrotu produktu składającego się z organizmu genetycznie zmodyfikowanego, mieszańca nasion rzepaku odpornego na herbicydy (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn) (3) do celów uprawy dla uzyskania materiału siewnego, lecz nie do użycia w charakterze żywności dla ludzi lub pasz dla zwierząt. Dyrektywa 90/220/EWG została przekształcona i uchylona dyrektywą 2001/18/WE.

(2)

W odniesieniu do nasion mieszańca rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 udzielono zezwolenia na mocy dyrektywy Rady 90/220/EWG decyzją Komisji 97/392/WE z dnia 6 czerwca 1997 r. dotyczącą wprowadzenia do obrotu genetycznie zmodyfikowanego rzepaku (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1) na mocy dyrektywy Rady 90/220/EWG (4) w odniesieniu do zamierzonego wykorzystania w celu uprawy oraz stosowania w środowisku przed i podczas przetwarzania na frakcje niezdolne do życia.

(3)

Zezwolenia wydano na podstawie informacji zawartych w dokumentacji przedłożonej w ramach dyrektywy 90/220/EWG oraz wszystkich informacji przedłożonych przez państwa członkowskie.

(4)

Przetworzony olej z rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 oraz z kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 został dopuszczony do obrotu zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności (5).

(5)

Rzepak ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 i kombinacja mieszańcowa rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 oraz ich produkty pochodne zostały następnie zgłoszone przez Bayer CropScience AG (dalej „zgłaszający”) jako istniejące produkty w ramach art. 8 ust. 1 lit. a) i art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (dalej zwanego „rozporządzeniem”) i wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Zgłoszenie to obejmowało żywność (przetworzony olej) wyprodukowaną z męskosterylnej linii rzepaku MS1Bn (B91-4) oraz wszystkich tradycyjnych krzyżówek, linię rzepaku o przywróconej płodności RF1Bn (B93-101) i wszystkie tradycyjne krzyżówki oraz kombinację mieszańcową MS1xRF1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), a także pasze zawierające rzepak uzyskany z męskosterylnej linii rzepaku MS1 (B91–4), cultivar Drakkar, (Brassica napus L. oleifera Metzg) lub składające się z tego rzepaku; linię rzepaku (Brassica napus L. oleifera Metzg.) o przywróconej płodności RF1 (B93-101), cultivar Drakkar, oraz kombinację mieszańcową MS1xRF1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn), w odniesieniu do zamierzonego wykorzystania do uprawy i stosowania w środowisku przed i podczas przetwarzania na frakcje niezdolne do życia.

(6)

Zgłaszający nasiona mieszańca rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, w piśmie z dnia 15 listopada 2005 r. skierowanym do Komisji, poinformował, że odmiany zawierające wspomniany materiał nie są już oferowane do sprzedaży w skali światowej, a cały zapas materiału siewnego został wycofany i zniszczony po sezonie sprzedaży w 2003 r.

(7)

Zgłaszający poinformował następnie Komisję, że nie zamierza składać wniosku o odnowienie zezwolenia na rzepak ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 i kombinację mieszańcową rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 na podstawie rozporządzenia zgodnie z odpowiednio pierwszym akapitem art. 8 ust. 4, art. 11, art. 20 ust. 4 i art. 23. Z tego względu ani uprawa, ani wprowadzanie do obrotu mieszańca rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 i jego produktów pochodnych nie będą dozwolone we Wspólnocie po dniu 18 kwietnia 2007 r.

(8)

Należy zatem podjąć środki zapewniające skuteczne wycofanie z obrotu nasion mieszańca rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4. W rezultacie można oczekiwać, że przy braku dostępności nasion wszelkie produkty uzyskane z rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 oraz z kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 znikną z łańcucha żywnościowego i paszowego w rozsądnym okresie czasu.

(9)

Ponieważ zgłaszający wstrzymał sprzedaż nasion mieszańca rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 po sezonie sadzenia w 2003 r., zapasy produktów uzyskanych z rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 oraz z kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 zostały zużyte i nie oczekuje się, aby były obecne na rynku po dacie 18 kwietnia 2007 r. Jednak śladowe ilości genetycznie zmodyfikowanego materiału uzyskanego z rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 oraz z kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 nadal mogą występować w żywności i produktach paszowych przez pewien okres czasu.

(10)

Do celów pewności prawnej jest zatem konieczne wprowadzenie okresu przejściowego, w którym żywność i produkty paszowe mogą zawierać wspomniany materiał, a jego obecność nie jest uważana za naruszenie art. 4 ust. 2 lub art. 16 ust. 2 rozporządzenia, tam gdzie jest ona przypadkowa lub nieunikniona technicznie.

(11)

Tolerowany poziom i okres czasu powinny zostać ustalone z uwzględnieniem czasu niezbędnego do skutecznego wycofania z obrotu nasion w odniesieniu do całego łańcucha żywnościowego i paszowego. We wszystkich przypadkach tolerowany poziom powinien pozostać poniżej wartości progowej etykietowania i identyfikowalności nie większej niż 0,9 % przewidzianej w rozporządzeniu dla przypadkowego lub nieuniknionego technicznie występowania genetycznie zmodyfikowanego materiału w żywności i paszy.

(12)

Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 oraz kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, przewidziane w art. 28 rozporządzenia, należy zmienić w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

(13)

Przeprowadzono konsultacje ze zgłaszającym w sprawie środków przewidzianych w niniejszej decyzji.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W celu zapewnienia skutecznego wycofania z obrotu nasion mieszańca rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 wykorzystywanych do uprawy zgłaszający przestrzega środków określonych w załączniku.

W ciągu 6 miesięcy od daty notyfikacji niniejszej decyzji zgłaszający przedłoży Komisji sprawozdanie w sprawie wykonania środków określonych w załączniku.

Artykuł 2

Obecność materiału, który zawiera, składa się lub jest wyprodukowany z rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 oraz z kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 w żywności i produktach paszowych zgłoszonych w ramach art. 8 ust. 1 lit. a) i art. 20 ust. 1 rozporządzenia, jest tolerowana przez okres pięciu lat począwszy od daty notyfikacji niniejszej decyzji:

a)

pod warunkiem że jego występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie; oraz

b)

w proporcji nie większej niż 0,9 %.

Artykuł 3

Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 oraz kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, przewidziane w art. 28 rozporządzenia zostają zmienione w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Niemcy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1981/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 99).

(2)  Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1).

(3)  Dz.U. L 37 z 15.2.1996, str. 30.

(4)  Dz.U. L 164 z 21.6.1997, str. 38.

(5)  Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Środki, do których musi się zastosować zgłaszający, w celu zapewnienia skutecznego wycofania z obrotu nasion mieszańca rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 wykorzystywanych do uprawy

a)

Informowanie podmiotów handlowych we Wspólnocie o handlowym i prawnym statusie przedmiotowego materiału siewnego.

b)

Wycofanie pozostających handlowych zapasów materiału siewnego będących w posiadaniu podmiotów handlowych.

c)

Zniszczenie pozostających handlowych zapasów materiału siewnego.

d)

Zawarcie umów o likwidacji produktu z osobami trzecimi z poleceniem przesłania nasion z powrotem lub sprawdzenia i potwierdzenia ich likwidacji.

e)

Podjęcie wszelkich niezbędnych kroków dotyczących wypisania zarejestrowanych odmian z krajowych wykazów materiału siewnego.

f)

Realizacja wewnątrzzakładowego planu działania w celu zapobieżenia występowaniu przedmiotowego materiału w hodowli i produkcji materiału siewnego.


5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/20


DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) i jego produktów pochodnych

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1806)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2007/306/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 8 ust. 6 i art. 20 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W odniesieniu do nasion mieszańca rzepaku Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) udzielono zezwolenia na mocy dyrektywy Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (2) decyzją Komisji 97/393/WE z dnia 6 czerwca 1997 r. dotyczącą wprowadzenia do obrotu genetycznie zmodyfikowanego rzepaku (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2) na mocy dyrektywy Rady 90/220/EWG (3) w odniesieniu do zamierzonego wykorzystania w celu uprawy oraz stosowania w środowisku przed i podczas przetwarzania na frakcje niezdolne do życia. Dyrektywa 90/220/EWG została przekształcona i uchylona dyrektywą 2001/18/WE.

(2)

Zezwolenie wydano na podstawie informacji zawartych w dokumentacji przedłożonej w ramach dyrektywy 90/220/EWG oraz wszystkich informacji przedłożonych przez państwa członkowskie.

(3)

Przetworzony olej z rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 oraz z kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 został dopuszczony do obrotu zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności (4).

(4)

Rzepak ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 i kombinacja mieszańcowa rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 oraz ich produkty pochodne zostały następnie zgłoszone przez Bayer CropScience AG (dalej „zgłaszający”) jako istniejące produkty w ramach art. 8 ust. 1 lit. a) i art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (dalej zwanego „rozporządzeniem”) i wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Zgłoszenie to obejmowało żywność (przetworzony olej) wyprodukowaną z męskosterylnej linii rzepaku MS1Bn (B91-4) oraz wszystkich tradycyjnych krzyżówek; linię rzepaku o przywróconej płodności RF2Bn (B94-2) i wszystkie tradycyjne krzyżówki oraz kombinację mieszańcową MS1xRF2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5), a także pasze zawierające rzepak uzyskany z męskosterylnej linii rzepaku MS1 (B91-4), cultivar Drakkar (Brassica napus L. oleifera Metzg.) lub składające się z tego rzepaku; linię rzepaku (Brassica napus L. oleifera Metzg.) o przywróconej płodności RF2 (B94-2), cultivar Drakkar, oraz kombinację mieszańcową MS1xRF2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF2Bn), w odniesieniu do zamierzonego wykorzystania do uprawy i stosowania w środowisku przed i podczas przetwarzania na frakcje niezdolne do życia.

(5)

Zgłaszający nasiona mieszańca rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, w piśmie z dnia 15 listopada 2005 r. skierowanym do Komisji, poinformował, że odmiany zawierające wspomniany materiał nie są już oferowane do sprzedaży w skali światowej, a cały zapas materiału siewnego został wycofany i zniszczony po sezonie sprzedaży w 2003 r.

(6)

Zgłaszający poinformował następnie Komisję, że nie zamierza składać wniosku o odnowienie zezwolenia na rzepak ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 i kombinację mieszańcową rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 na podstawie rozporządzenia zgodnie z odpowiednio pierwszym akapitem art. 8 ust. 4, art. 11, art. 20 ust. 4 i art. 23. Z tego względu ani uprawa, ani wprowadzanie do obrotu mieszańca rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 i jego produktów pochodnych nie będą dozwolone we Wspólnocie po dniu 18 kwietnia 2007 r.

(7)

Należy zatem podjąć środki zapewniające skuteczne wycofanie z obrotu nasion mieszańca rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5. W rezultacie można oczekiwać, że przy braku dostępności nasion wszelkie produkty uzyskane z rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 i kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 znikną z łańcucha żywnościowego i paszowego w rozsądnym okresie czasu.

(8)

Ponieważ zgłaszający wstrzymał sprzedaż nasion mieszańca rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 po sezonie sadzenia w 2003 r., zapasy produktów uzyskanych z ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 oraz z kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 zostały zużyte i nie oczekuje się, aby były obecne na rynku po dacie 18 kwietnia 2007 r. Jednak śladowe ilości genetycznie zmodyfikowanego materiału uzyskanego z rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 oraz od rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 nadal mogą występować w żywności i produktach paszowych przez pewien okres czasu.

(9)

Do celów pewności prawnej jest zatem konieczne wprowadzenie okresu przejściowego, w którym żywność i produkty paszowe mogą zawierać wspomniany materiał, a jego obecność nie jest uważana za naruszenie art. 4 ust. 2 lub art. 16 ust. 2 rozporządzenia, tam gdzie jest ona przypadkowa lub nieunikniona technicznie.

(10)

Tolerowany poziom i okres czasu powinny zostać ustalone z uwzględnieniem czasu niezbędnego do skutecznego wycofania z obrotu nasion w odniesieniu do całego łańcucha żywnościowego i paszowego. We wszystkich przypadkach tolerowany poziom powinien pozostać poniżej wartości progowej etykietowania i identyfikowalności nie większej niż 0,9 % przewidzianej w rozporządzeniu dla przypadkowego lub nieuniknionego technicznie występowania genetycznie zmodyfikowanego materiału w żywności i paszy.

(11)

Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 oraz kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, przewidziane w art. 28 rozporządzenia, należy zmienić w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

(12)

Przeprowadzono konsultacje ze zgłaszającym w sprawie środków przewidzianych w niniejszej decyzji.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W celu zapewnienia skutecznego wycofania z obrotu nasion mieszańca rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 wykorzystywanych do uprawy zgłaszający przestrzega środków określonych w załączniku.

W ciągu 6 miesięcy od daty notyfikacji niniejszej decyzji zgłaszający przedłoży Komisji sprawozdanie w sprawie wykonania środków określonych w załączniku.

Artykuł 2

Obecność materiału który zawiera, składa się lub jest wyprodukowany z rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 oraz z kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4 7xACS-BNØØ2-5 w żywności i produktach paszowych zgłoszonych w ramach art. 8 ust. 1 i art. 20 ust. 1 rozporządzenia, jest tolerowana przez okres pięciu lat począwszy od daty notyfikacji niniejszej decyzji:

a)

pod warunkiem że jego występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie; oraz

b)

w proporcji nie większej niż 0,9 %.

Artykuł 3

Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 oraz kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, przewidziane w art. 28 rozporządzenia, zostają zmienione w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Bayer Crop Science AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Niemcy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1981/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 99).

(2)  Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1).

(3)  Dz.U. L 164 z 21.6.1997, str. 40.

(4)  Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Środki, do których musi się zastosować zgłaszający, w celu zapewnienia skutecznego wycofania z obrotu nasion mieszańca rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 wykorzystywanych do uprawy

a)

Informowanie podmiotów handlowych we Wspólnocie o handlowym i prawnym statusie przedmiotowego materiału siewnego.

b)

Wycofanie pozostających handlowych zapasów materiału siewnego.

c)

Zniszczenie pozostających handlowych zapasów materiału siewnego.

d)

Zawarcie umów o likwidacji produktu z osobami trzecimi z poleceniem przesłania nasion z powrotem lub sprawdzenia i potwierdzenia ich likwidacji.

e)

Podjęcie wszelkich niezbędnych kroków dotyczących wypisania zarejestrowanych odmian z krajowych wykazów materiału siewnego.

f)

Realizacja wewnątrzzakładowego planu działania w celu zapobieżenia występowaniu przedmiotowego materiału w hodowli i produkcji materiału siewnego.


5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/23


DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie wycofania z obrotu rzepaku Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) i jego produktów pochodnych

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1809)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2007/307/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 8 ust. 6 i art. 20 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W odniesieniu do nasion rzepaku (Brassica napus L. oleifera) otrzymanego w drodze tradycyjnego krzyżowania rzepaku genetycznie niezmodyfikowanego i linii pochodzącej z modyfikacji Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) udzielono zezwolenia na mocy dyrektywy Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (2), decyzją Komisji 98/291/WE z dnia z dnia 22 kwietnia 1998 r. dotyczącą wprowadzenia do obrotu genetycznie zmodyfikowanego rzepaku jarego (Brassica napus L. ssp. oleifera) zgodnie z dyrektywą Rady 90/220/EWG (3), na stosowanie w środowisku podczas przywozu oraz przed i podczas składowania i przetwarzania.

(2)

Pozwolenia udzielono na podstawie opinii wydanej dnia 10 lutego 1998 r. przez Komitet Naukowy ds. Roślin ustanowiony decyzją Komisji 97/579/WE (4).

(3)

Przetworzony olej z nasion rzepaku ACS-BNØØ7-1 wszystkich tradycyjnych krzyżówek został dopuszczony do obrotu zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności (5).

(4)

Rzepak ACS-BNØØ7-1 oraz jego produkty pochodne zostały następnie zgłoszone przez Bayer CropScience AG (dalej zwany „zgłaszającym”) jako istniejące produkty w ramach art. 8 ust. 1 lit. a) i art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (dalej zwanego „rozporządzeniem”) i wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Zgłoszenie to obejmowało żywność (przetworzony olej) wyprodukowaną z nasion rzepaku ACS-BNØØ7-1 i wszystkich tradycyjnych krzyżówek oraz paszę zawierającą rzepak ACS-BNØØ7-1 lub składającą się z niego, lub z niego wyprodukowaną, w odniesieniu do wprowadzenia produktu do obrotu lub stosowania w środowisku przed i podczas przetwarzania na frakcje niezdolne do życia.

(5)

Zgłaszający rzepak ACS-BNØØ7-1 w piśmie z dnia 15 listopada 2005 r. skierowanym do Komisji poinformował, że odmiany zawierające wspomniany materiał nie są już oferowane do sprzedaży w skali światowej, a cały zapas materiału siewnego został wycofany i zniszczony po sezonie sprzedaży w 2003 r.

(6)

Zgłaszający poinformował następnie Komisję, że nie zamierza składać wniosku o odnowienie zezwolenia na rzepak ACS-BNØØ7-1 na podstawie rozporządzenia zgodnie z odpowiednio akapitem pierwszym art. 8 ust. 4, art. 11, art. 20 ust. 4 i art. 23. W związku z tym rzepak ACS-BNØØ7-1 i jego produkty pochodne nie mogą być wprowadzane na rynek wspólnotowy po dniu 18 kwietnia 2007 r.

(7)

Środki zapewniające skuteczne wycofanie z obrotu nasion rzepaku ACS-BNØØ7-1 wykorzystywanych do uprawy nie są konieczne, ponieważ nasiona te nigdy nie mogły być legalnie wprowadzone na rynek Wspólnoty. Ponieważ zgłaszający wstrzymał sprzedaż nasion rzepaku ACS-BNØØ7-1 po sezonie sadzenia w 2003 r., zapasy produktów pochodzących od rzepaku ACS-BNØØ7-1 zostały zużyte i nie oczekuje się, aby były obecne na rynku po dacie 18 kwietnia 2007 r. Jednak śladowe ilości rzepaku ACS-BNØØ7-1 nadal mogą występować w żywności i produktach paszowych przez pewien okres czasu.

(8)

Do celów pewności prawnej jest zatem konieczne wprowadzenie okresu przejściowego, w którym żywność i produkty paszowe mogą zawierać wspomniany materiał, a jego obecność nie jest uważana za naruszenie art. 4 ust. 2 lub art. 16 ust. 2 rozporządzenia, tam gdzie jest ona przypadkowa lub nieunikniona technicznie.

(9)

Tolerowany poziom i okres czasu powinny zostać ustalone z uwzględnieniem czasu niezbędnego do skutecznego wycofania z obrotu nasion w odniesieniu do całego łańcucha żywnościowego i paszowego. We wszystkich przypadkach tolerowany poziom powinien pozostać poniżej wartości progowej etykietowania i identyfikowalności nie większej niż 0,9 % przewidzianej w rozporządzeniu dla przypadkowego lub nieuniknionego technicznie występowania genetycznie zmodyfikowanego materiału w żywności i paszy.

(10)

Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące rzepaku ACS-BNØØ7-1, przewidziane w art. 28 rozporządzenia, należy zmienić w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

(11)

Przeprowadzono konsultacje ze zgłaszającym w sprawie środków przewidzianych w niniejszej decyzji.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Obecność materiału który zawiera, składa się lub jest wyprodukowany z rzepaku ACS-BNØØ7-1 w żywności i produktach paszowych zgłoszonych w ramach art. 8 ust. 1 lit. a) i art. 20 ust. 1 rozporządzenia, jest tolerowana przez okres pięciu lat, począwszy od daty notyfikacji niniejszej decyzji:

a)

pod warunkiem że jego występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie; oraz

b)

w proporcji nie większej niż 0,9 %.

Artykuł 2

Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące rzepaku ACS-BNØØ7-1, przewidziane w art. 28 rozporządzenia, zostają zmienione w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Bayer Crop Science AG, Alfred Nobel Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Niemcy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1981/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 99).

(2)  Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1).

(3)  Dz.U. L 131 z 5.5.1998, str. 26.

(4)  Dz.U. L 237 z 28.8.1997, str. 18.

(5)  Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1982/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).


5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/25


DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie wycofania z obrotu produktów uzyskanych z kukurydzy GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6)

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1810)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2007/308/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 8 ust. 6 i art. 20 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Produkty uzyskane z kukurydzy GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) zostały zgłoszone jako istniejące produkty przez Monsanto Europe S.A. (dalej zwany „zgłaszającym”) w ramach art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (dalej zwanego „rozporządzeniem”) i wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Zgłoszenie to obejmowało dodatki do żywności, materiały paszowe i dodatki do pasz wyprodukowane z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6.

(2)

We Wspólnocie nie zostało udzielone żadne zezwolenie na wprowadzenie do obrotu nasion uzyskanych z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6. Zgłaszający kukurydzę MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 w piśmie z dnia 1 marca 2007 r. skierowanym do Komisji poinformował, że rok 2005 był ostatnim rokiem, w którym odbywała się zatwierdzona sprzedaż handlowa nasion kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 w skali światowej.

(3)

Zgłaszający następnie poinformował Komisję, że nie zamierza składać wniosku o odnowienie zezwolenia na produkty uzyskane z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6, na podstawie rozporządzenia zgodnie odpowiednio z art. 8 ust. 4 akapit drugi, art. 11, art. 20 ust. 4 akapit drugi i art. 23. W związku z tym produktów uzyskanych z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 nie można wprowadzać do obrotu we Wspólnocie po dacie 18 kwietnia 2007 r.

(4)

Środki zapewniające skuteczne wycofanie z obrotu nasion kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 nie są konieczne, ponieważ nasiona te nigdy nie mogły być legalnie wprowadzone na rynek Wspólnoty. Ponieważ zgłaszający wstrzymał sprzedaż nasion kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 na całym świecie po sezonie sadzenia w 2005 r., zapasy produktów uzyskanych z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 zostały zużyte i również nie oczekuje się, aby były obecne na rynku po dacie 18 kwietnia 2007 r. Jednak śladowe ilości kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 nadal mogą występować w żywności i produktach paszowych przez pewien okres czasu.

(5)

Do celów pewności prawnej jest zatem konieczne wprowadzenie okresu przejściowego, w którym żywność i produkty paszowe mogą zawierać wspomniany materiał, a jego obecność nie jest uważana za naruszenie art. 4 ust. 2 lub art. 16 ust. 2 rozporządzenia, tam gdzie jest ona przypadkowa lub nieunikniona technicznie.

(6)

Tolerowany poziom i okres czasu powinny zostać ustalone z uwzględnieniem czasu niezbędnego do uzyskania wyników w całym łańcuchu żywnościowym i paszowym spowodowanych brakiem dostępności nasion. We wszystkich przypadkach tolerowany poziom powinien pozostać poniżej wartości progowej etykietowania i identyfikowalności nie większej niż 0,9 % przewidzianej w rozporządzeniu dla przypadkowego lub nieuniknionego technicznie występowania genetycznie zmodyfikowanego materiału w żywności i paszy.

(7)

Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81ØØ-6, przewidziane w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, należy zmienić w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

(8)

Przeprowadzono konsultacje ze zgłaszającym w sprawie środków przewidzianych w niniejszej decyzji.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Obecność materiału wyprodukowanego z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 w żywności i produktach paszowych zgłoszonych w ramach art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b) rozporządzenia jest tolerowana przez okres pięciu lat, począwszy od daty notyfikacji niniejszej decyzji:

a)

pod warunkiem że jego występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie; oraz

b)

w proporcji nie większej niż 0,9 %.

Artykuł 2

Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6, przewidziane w art. 28 rozporządzenia, zostają zmienione w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do przedsiębiorstwa Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Antwerp, Belgia, reprezentującego spółkę Monsanto Company, Stany Zjednoczone Ameryki.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1981/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 99).


5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/27


DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków na Węgrzech w 2006 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1818)

(Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny)

(2007/309/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 3a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustala procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na szczególne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Decyzja 90/424/EWG zmieniona decyzją 2006/53/WE (2) przewiduje wkład finansowy Wspólnoty dla państw członkowskich na pokrycie niektórych kosztów poniesionych w ramach środków przyjętych w celu zwalczanie grypy ptaków.

(2)

Na Węgrzech w 2006 r. wystąpiły przypadki grypy ptaków. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla wspólnotowego inwentarza zwierząt. Na podstawie art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG Węgry przyjęły środki mające na celu zwalczenie ognisk tej choroby.

(3)

Warunkiem wypłaty wkładu finansowego Wspólnoty musi być rzeczywiste przyjęcie zaplanowanych środków i dostarczenie Komisji przez właściwe organy wszelkich niezbędnych informacji w określonym terminie.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3), po zmianie decyzji 90/424/EWG przez decyzję 2006/53/WE nie obejmuje już grypy ptaków. Dlatego też należy wyraźnie przewidzieć w niniejszej decyzji, że przyznanie Węgrom wkładu finansowego jest uwarunkowane spełnieniem niektórych zasad określonych w rozporządzeniu (WE) nr 349/2005.

(5)

Artykuł 3a ust. 3 decyzji 90/424/EWG stanowi, że wkład finansowy Wspólnoty ma wynosić 50 % poniesionych przez państwo członkowskie kosztów kwalifikowanych.

(6)

Węgry w pełni spełniają techniczne i administracyjne obowiązki określone w art. 3 ust. 3 oraz art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG. W dniu 27 października 2006 r. Węgry przedstawiły Komisji informacje na temat kosztów poniesionych w ramach zwalczania wspomnianych ognisk choroby.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Finansowy wkład Wspólnoty

1.   Można przyznać Węgrom wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów poniesionych przez to państwo członkowskie w 2006 r. w związku z przyjęciem środków, o których mowa w art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG, mających na celu zwalczenie grypy ptaków.

Finansowy wkład wynosi 50 % poniesionych kosztów, które kwalifikują się do finansowania przez Wspólnotę.

2.   Dla celów niniejszej decyzji art. 2–5, art. 7 i 8, art. 9 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 10 rozporządzenia (WE) nr 349/2005 stosuje się mutatis mutandis.

Artykuł 2

Zasady wypłaty wkładu finansowego

Wypłaca się pierwszą transzę w wysokości 1 000 000 EUR jako część finansowego wkładu Wspólnoty, o którym mowa w art. 1.

Artykuł 3

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Węgierskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37.

(3)  Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 12.


5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/29


DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Danii w 2006 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1820)

(Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

(2007/310/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 i art. 3a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustala procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki nadzwyczajne. Decyzja 90/424/EWG, zmieniona decyzją 2006/53/WE (2), przewiduje wkład finansowy Wspólnoty dla państw członkowskich na pokrycie niektórych wydatków poniesionych w ramach środków zwalczania ptasiej grypy.

(2)

W Danii wystąpiły w 2006 r. przypadki ptasiej grypy. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla inwentarza zwierząt Wspólnoty. Dania podjęła środki zwalczania tej choroby zgodnie z art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG.

(3)

Warunkiem wypłaty wkładu finansowego Wspólnoty musi być rzeczywiste przeprowadzenie zaplanowanych działań oraz dostarczenie Komisji wszelkich niezbędnych informacji przez właściwe organy w ustalonym terminie.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3), w następstwie zmiany decyzji 90/424/EWG decyzją 2006/53/WE, nie obejmuje już ptasiej grypy. Niezbędne jest zatem wyraźne zaznaczenie w niniejszej decyzji, że przyznanie wkładu finansowego Danii jest uzależnione od przestrzegania przepisów zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 349/2005.

(5)

Artykuł 3a ust. 3 decyzji 90/424/EWG przewiduje, że wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez państwo członkowskie.

(6)

Władze Danii całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 3 i 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG. W dniu 8 czerwca 2006 r. władze Danii przesłały Komisji informacje dotyczące wydatków poniesionych w ramach zwalczania przypadków tej choroby, a następnie przesyłały wszystkie niezbędne informacje dotyczące kosztów związanych z odszkodowaniami i wydatkami operacyjnymi.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Finansowy wkład Wspólnoty

1.   Wkład finansowy Wspólnoty może zostać przyznany Danii na pokrycie wydatków poniesionych przez to państwo członkowskie w ramach środków, o których mowa w art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG, podjętych w 2006 r. w celu zwalczania ptasiej grypy.

Wkład finansowy wynosi 50 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę.

2.   Do celów niniejszej decyzji art. 2–5, art. 7, art. 8, art. 9 ust. 2, 3, 4 i art. 10 rozporządzenia (WE) nr 349/2005 stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian.

Artykuł 2

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37.

(3)  Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 12.


Sprostowania

5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/31


Sprostowanie do decyzji Rady 2006/930/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 355 z dnia 15 grudnia 2006 r. )

Na stronie 91 dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 1a

Komisja przyjmuje szczegółowe zasady wykonania porozumienia w formie wymiany listów zgodnie z procedurą określoną w art. 1b ust. 2 niniejszej decyzji.

Artykuł 1b

1.   Komisję wspomaga Komitet Zarządzający ds. Zbóż ustanowiony na mocy art. 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1) lub właściwy komitet ustanowiony na podstawie odpowiedniego artykułu rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynku danego produktu.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE (2).

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.”.


5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/31


Sprostowanie do decyzji Rady 2006/963/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 397 z dnia 30 grudnia 2006 r. )

Na stronie 10 dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 1a

Komisja przyjmuje szczegółowe zasady wykonania porozumienia w formie wymiany listów zgodnie z procedurą określoną w art. 1b ust. 2 niniejszej decyzji.

Artykuł 1b

1.   Komisję wspomaga Komitet Zarządzający ds. Zbóż ustanowiony na mocy art. 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1) lub właściwy komitet ustanowiony na podstawie odpowiedniego artykułu rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynku danego produktu.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE (2).

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.”.