ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 106

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
24 kwietnia 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 442/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do ograniczeń połowowych dla śledzia w obszarach ICES I i II

22

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Wersja skodyfikowana)

24

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

30

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

31

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2007/25/WE z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimetoatu, dimetomorfu, glufosynatu, metrybuzyny, fosmetu i propamokarbu jako substancji czynnych ( 1 )

34

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2007/241/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

43

Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

44

 

 

2007/242/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

51

 

 

Komisja

 

 

2007/243/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1663)  ( 1 )

55

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

*

Decyzja Rady 2007/244/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

63

 

*

Wspólne działanie Rady 2007/245/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie w zakresie wprowadzenia elementu wsparcia wojskowego wspomagającego utworzenie misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)

65

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2007/246/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

67

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 442/2007

z dnia 19 kwietnia 2007 r.

nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Obowiązujące środki

(1)

W dniu 22 stycznia 2001 r. rozporządzeniem (WE) nr 132/2001 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe („istniejące środki”) w wysokości 33,25 EUR za tonę na przywóz azotanu amonu („AA”) objętego kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90 pochodzącego między innymi z Ukrainy. Dochodzenie, które doprowadziło do wprowadzenia wspomnianych środków, będzie odtąd zwane „dochodzeniem pierwotnym”.

(2)

W dniu 17 maja 2004 r. w następstwie częściowego przeglądu okresowego Rada rozporządzeniem (WE) nr 993/2004 (3) zwolniła z cła antydumpingowego nałożonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 132/2001 przywóz produktu objętego postępowaniem, wytwarzanego przez przedsiębiorstwa, których zobowiązania zostałyby przyjęte przez Komisję. Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1001/2004 (4) zobowiązania zostały przyjęte na okres do dnia 20 maja 2005 r. Celem tych zobowiązań było uwzględnienie niektórych konsekwencji wynikających z rozszerzenia Unii Europejskiej do 25 państw członkowskich.

(3)

Rozporządzeniem (WE) nr 945/2005 w następstwie przeglądu okresowego, którego zakres ograniczony był do definicji produktu objętego postępowaniem, Rada zdecydowała, że należy doprecyzować definicję produktu objętego postępowaniem oraz, że obowiązujące środki powinny mieć zastosowanie do produktu objętego postępowaniem zawartego w innych nawozach, w zależności od zawartości azotanu amonu oraz innych substancji śladowych lub składników odżywczych.

2.   Wniosek o dokonanie przeglądu

(4)

Dnia 25 października 2005 r., w następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków w dniu 5 maja 2005 r. (5), złożono wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów (EFMA) („wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących znaczącą część, w tym przypadku powyżej 50 %, ogólnej produkcji wspólnotowej azotanu amonu.

(5)

Wnioskodawca stwierdził i dostarczył dowody prima facie na to, że istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji i ponownego wystąpienia dumpingu oraz szkody dla przemysłu wspólnotowego w związku z przywozem azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy („kraj, którego dotyczy postępowanie”).

(6)

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu wygaśnięcia, Komisja ogłosiła w dniu 25 stycznia 2006 r., na mocy zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (6), wszczęcie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

3.   Dochodzenie

3.1.   Okres objęty dochodzeniem

(7)

Dochodzenie w sprawie kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu dotyczyło okresu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody obejmowało okres od 2002 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym („okres badany”).

3.2.   Strony objęte dochodzeniem

(8)

Komisja oficjalnie powiadomiła producentów eksportujących, importerów, zainteresowanych użytkowników i ich stowarzyszenia, przedstawicieli kraju wywozu, wnioskodawcę oraz producentów wspólnotowych o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich poglądów na piśmie i zwrócenia się z prośbą o możliwość ustnego wyjaśnienia w terminie ustalonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(9)

Przesłuchano wszystkie zainteresowane strony, które wystąpiły z takim wnioskiem i udowodniły, że istnieją szczególne powody, dla których powinny być przesłuchane.

(10)

Z uwagi na dużą liczbę producentów wspólnotowych i importerów we Wspólnocie uznano za właściwe, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego, zbadanie, czy należy zastosować kontrolę wyrywkową. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wyżej wymienione strony zostały poproszone, zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, o zgłoszenie się do Komisji w ciągu 15 dni od wszczęcia dochodzenia i dostarczenie informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu.

(11)

Po zbadaniu przedłożonych informacji i mając na uwadze dziesięciu producentów wspólnotowych, którzy wyrazili chęć współpracy, podjęto decyzję o konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej w odniesieniu do producentów wspólnotowych. Tylko jeden importer dostarczył informacji określonej w zawiadomieniu o wszczęciu oraz wyraził swą gotowość dalszej współpracy ze służbami Komisji. Jednak siedziba tego importera znajdowała się poza Wspólnotą, a sam importer nie dokonywał przywozu produktu objętego postępowaniem na rynek wspólnotowy w ODP. W związku z powyższym postanowiono, iż kontrola wyrywkowa nie jest konieczna w odniesieniu do importerów.

(12)

Dziesięciu producentów wspólnotowych wypełniło formularz dotyczący kontroli wyrywkowej w określonym terminie i oficjalnie zgodziło się na dalszą współpracę podczas dochodzenia. W odniesieniu do tych dziesięciu producentów wspólnotowych Komisja, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego, dokonała wyboru próby, przyjmując za kryterium największą reprezentatywną wielkość produkcji i sprzedaży azotanu amonu we Wspólnocie, która może zostać objęta dochodzeniem w określonym czasie. Czterech objętych próbą producentów wspólnotowych stanowiło 76 % łącznej wspólnotowej produkcji, zgodnie z definicją przedstawioną w motywie 51 w ODP, podczas gdy dziesięciu wyżej wymienionych producentów wspólnotowych reprezentowało 70 % łącznej produkcji wspólnotowej w ODP.

(13)

Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia podstawowego przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie wybranej próby i nie wniosły one sprzeciwu.

(14)

Komisja przesłała kwestionariusze do czterech objętych próbą producentów wspólnotowych oraz do wszystkich producentów eksportujących.

(15)

Otrzymano odpowiedzi na kwestionariusz od czterech objętych próbą producentów wspólnotowych i trzech producentów, z których dwóch było producentami eksportującymi w krajach, których dotyczy postępowanie, a także od jednego powiązanego przedsiębiorstwa handlowego.

(16)

Ponadto jeden producent w kraju analogicznym przedłożył pełną odpowiedź na kwestionariusz.

(17)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów ustalenia prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu i szkody oraz określenia interesu Wspólnoty. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw:

a)

przedsiębiorstwo handlowe powiązane z producentem ukraińskim Stirol:

IBE Trading, Nowy Jork, Nowy Jork, USA;

b)

producent w analogicznym kraju:

Terra Industries, Sioux City, Iowa, USA;

c)

producenci wspólnotowi objęci próbą:

Terra Nitrogen Limited, Stockton, Zjednoczone Królestwo,

Grande Paroisse SA, Paryż, Francja,

Zakłady Azotowe Anwil SA, Polska,

Yara SA, Bruksela, Belgia oraz jego powiązany producent Yara Sluiskil BV, Sluiskil, Niderlandy.

B.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

1.   Produkt objęty postępowaniem

(18)

Produktem objętym postępowaniem są stałe nawozy z zawartością azotanu amonu przekraczającą 80 % masy, pochodzące z Ukrainy, objęte kodami CN 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 i ex 3105 90 91. Azotan amonu („AA”) jest nawozem azotowym w stanie stałym, powszechnie wykorzystywanym w rolnictwie. Produkt ten, w formie bryłek lub granulek, jest wytwarzany z amoniaku i kwasu azotowego, przy czym zawartość azotu przekracza 28 % masy.

(19)

Należy zauważyć, że zakres produktu objętego postępowaniem został doprecyzowany w rozporządzeniu (WE) nr 945/2005.

2.   Produkt podobny

(20)

Zgodnie z ustaleniami dochodzenia pierwotnego w dochodzeniu przeglądowym potwierdzono, że azotan amonu jest produktem towarowym, a jego jakość i podstawowe właściwości fizyczne są identyczne niezależnie od kraju pochodzenia. Produkt objęty postępowaniem i produkty wytwarzane i sprzedawane przez producentów eksportujących na rynek krajowy oraz do krajów trzecich, a także te wytwarzane i sprzedawane przez producentów wspólnotowych na rynku wspólnotowym oraz przez producenta w kraju analogicznym na rynku krajowym kraju analogicznego mają te same podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowania i dlatego też uznaje się je za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

C.   PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DUMPINGU

1.   Część ogólna

(21)

Trzech ukraińskich producentów produktu objętego postępowaniem współpracowało w toku dochodzenia. Dwóch producentów współpracujących dokonywało wywozu produktu objętego postępowaniem podczas ODP. Przynajmniej jeden producent ukraiński produktu objętego postępowaniem nie współpracował w toku dochodzenia.

(22)

Porównanie danych dotyczących wywozu do Wspólnoty, dostarczonych przez producentów eksportujących, z danymi EUROSTATU dotyczącymi całkowitej wielkości przywozu wykazało, że dwaj producenci eksportujący odpowiadali za 60 % całkowitego przywozu z Ukrainy do Wspólnoty w ODP. Można jednak było ustalić, że większa część z 40 % pozostałego przywozu produktu objętego postępowaniem została zafakturowana w grudniu 2004 r. (i w związku z tym nie została przedstawiona w sprawozdaniu przez producentów współpracujących), jednak została wprowadzona do obrotu na rynku wspólnotowym w ODP (przez co również włączona do statystyki przywozu). Wywóz zafakturowany w grudniu 2005 r. i wprowadzony do obrotu na rynek wspólnotowy w styczniu 2006 r. był nieistotny. Na tej podstawie uznano, że 85–90 % całego przywozu do Wspólnoty z Ukrainy w ODP zostało dokonane przez producentów współpracujących. Poziom współpracy producentów był zatem wysoki.

(23)

Całkowita wielkość przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Ukrainy była niewielka, tj. poniżej 1 % w porównaniu z całym rynkiem wspólnotowym.

2.   Przywóz dumpingowy w okresie objętym dochodzeniem

2.1.   Kraj analogiczny

(24)

Ponieważ Ukraina nie była jeszcze uważana za kraj o gospodarce rynkowej w okresie składania wniosków o przegląd wygaśnięcia (7) wartość normalna w przypadku tego kraju musiała zostać ustalona na podstawie danych otrzymanych od producenta z kraju trzeciego o gospodarce rynkowej, zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania jako odpowiednie kraje analogiczne rozważano USA i Rumunię. Należy przypomnieć, że w dochodzeniu pierwotnym za państwo analogiczne została uznana Polska. Ponieważ Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w maju 2004 r., państwo to nie może zostać uznane za kraj analogiczny. Wszystkie zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia uwag dotyczących wyboru USA i Rumunii jako krajów analogicznych.

(25)

Jednak analiza przeprowadzona po opublikowaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania wykazała, że rynek rumuński azotanu amonu został zdominowany przez przywóz z Ukrainy i Rosji, podczas gdy producenci rumuńscy są bardziej zainteresowani wywozem i tylko nieznaczna część ich produkcji przeznaczona jest na rynek krajowy. Na tej podstawie uznano, że ze względu na omówioną powyżej strukturę rynku rumuńskiego Rumunia nie może być uznana za odpowiedni kraj analogiczny.

(26)

Tylko jeden producent współpracujący przedstawił swoje uwagi. Ten producent współpracujący zaproponował Algierię jako lepszą możliwość wyboru kraju analogicznego, mając na względzie jej dostęp do surowca, jakim jest gaz ziemny. W tym zakresie należy zauważyć, że dostęp lub brak dostępu danego kraju do złóż gazu ziemnego nie jest kluczowym kryterium wyboru kraju analogicznego. Główną kwestią braną pod uwagę jest to, czy cena gazu odzwierciedla wartość rynkową. Istnienie dwóch systemów wyceny gazu w Algierii jest wyraźną wskazówką, że cena gazu w tym kraju nie odzwierciedla wartości rynkowej, a zatem Algieria jest mniej odpowiednią opcją wyboru kraju analogicznego. W dalszej części zauważono, że zarówno USA, jak i Ukraina są producentami i importerami netto gazu ziemnego, podczas gdy Algieria jest eksporterem netto gazu ziemnego. Pod tym względem Ukraina bardziej przypomina USA niż Algierię.

(27)

W dalszej części uwag stwierdzono, że USA nie mogą być odpowiednim krajem analogicznym, ponieważ w ODP ceny gazu na rynku w tym kraju były zbyt wysokie. W tym zakresie należy przyznać, że chociaż cena gazu była bardzo wysoka w czwartym kwartale ODP ze względu na katastrofy naturalne, to można w prosty sposób dokonać odpowiednich dostosowań, jak opisano to w motywie 35 poniżej.

(28)

Wybór USA został również zakwestionowany ze względu na proces produkcji. Producent twierdził, że proces produkcji w Algierii bardziej przypomina proces produkcji na Ukrainie. W tym przypadku jednak producent nie poparł swojego zarzutu dowodami.

(29)

Ponadto producent twierdził, że Algieria ma podobny poziom produkcji, konsumpcji oraz popytu co Ukraina. Według dostępnych informacji zarówno produkcja (8), jak i konsumpcja (9) krajowa w Algierii są nieznaczne. Z drugiej strony, zarówno Ukraina, jak i USA charakteryzują się znaczącym poziomem produkcji oraz dużym rynkiem krajowym.

(30)

W przypadku USA pomimo obowiązujących środków antydumpingowych wprowadzonych w odniesieniu do przywozu azotanu amonu z USA uznano, że rynek w tym kraju jest rynkiem otwartym i konkurencyjnym, gdzie wielu producentów krajowych musi sprostać wysokiemu poziomowi konkurencji ze strony przywozu z krajów trzecich. Ponadto w USA odnotowano reprezentatywną sprzedaż krajową, a kraj ten ma podobny dostęp do surowców co producenci na Ukrainie.

(31)

W związku z powyższym w dochodzeniu potwierdzono, że USA powinny być uznane za odpowiedni kraj analogiczny. W konsekwencji obliczenia zostały oparte na zweryfikowanych informacjach otrzymanych od jedynego współpracującego producenta z USA, który udzielił pełnej odpowiedzi na kwestionariusz.

2.2.   Wartość normalna

(32)

Ponieważ Ukraina nie była jeszcze uważana za kraj o gospodarce rynkowej w okresie składania wniosków o przegląd wygaśnięcia, wartość normalna w przypadku Ukrainy musiała zostać ustalona na podstawie danych otrzymanych od producenta z USA, jak to przedstawiono w motywie 31 powyżej.

(33)

Reprezentatywność sprzedaży krajowej jedynego producenta współpracującego wytwarzającego produkt podobny w kraju analogicznym została oceniona na podstawie wywozu do Wspólnoty dokonywanego przez dwóch współpracujących producentów eksportujących. Należy zauważyć, że tylko jeden rodzaj produktu był wywożony do Wspólnoty. Nie przeprowadzono zatem analizy pod względem rodzaju produktu.

(34)

Sprzedaż krajowa jedynego producenta współpracującego wytwarzającego produkt podobny w kraju analogicznym została uznana za reprezentatywną, ponieważ znacząco przekraczała wielkość wywozu azotanu amonu do Wspólnoty, dokonywanego przez dwóch ukraińskich producentów eksportujących współpracujących w dochodzeniu.

(35)

W celu ustalenia, czy sprzedaż krajowa producenta w USA odbywała się w zwykłym obrocie handlowym, krajowe ceny sprzedaży porównano z kosztami produkcji. Podczas oceny kosztów produkcji producenta w USA ustalono, że w czwartym kwartale na koszty produkcji wpływ miała katastrofa naturalna. Według informacji opublikowanych przez tego samego producenta „huragany w Zatoce Meksykańskiej w USA w trzecim kwartale dokonały spustoszeń na rynkach gazu ziemnego i niekorzystnie wpłynęły na wyniki osiągnięte w czwartym kwartale oraz wyniki całoroczne (10).” Faktycznie, ceny gazu ziemnego notowane w USA (11) wzrosły dwukrotnie między sierpniem (12) i październikiem (13), w międzyczasie zaś huragany Katrina (23–31 sierpnia 2005 r.) i Rita (17–26 września 2005 r.) uderzyły w zatokowe wybrzeże USA. Ponieważ gaz ziemny jest najważniejszym surowcem potrzebnym do produkcji azotanu amonu, skutki były znaczące i doprowadziłyby do sztucznie zawyżonej wartości normalnej. Zdecydowano zatem, że koszt produkcji w czwartym kwartale roku 2005 zostanie ustalony na podstawie średnich cen gazu ziemnego płaconych przez producenta w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku 2005.

(36)

Na podstawie powyższego ustalono, że większa część sprzedaży krajowej przynosiła zysk i w związku z tym wartość normalna została ustalona na podstawie cen sprzedaży krajowej dla pierwszego niezależnego klienta krajowego. Ponieważ producenci eksportujący z Ukrainy dokonywali wywozu do Wspólnoty tylko jednego rodzaju produktu w ODP, analizę ograniczono tylko do tego jednego rodzaju produktu.

2.3.   Cena eksportowa

(37)

Zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego cena eksportowa została ustalona w odniesieniu do ceny rzeczywiście płaconej lub należnej za produkt objęty postępowaniem w przypadku sprzedaży eksportowej do Wspólnoty. Cała sprzedaż współpracujących producentów eksportujących była skierowana bezpośrednio do niezależnych nabywców we Wspólnocie.

2.4.   Porównanie

(38)

Porównania wartości normalnej i cen eksportowych dokonano na bazie ceny ex-works. W celu zapewnienia właściwego porównania między wartością normalną a ceną eksportową uwzględniono, w postaci odpowiednich korekt, różnice wpływające na porównywalność cen, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Zgodnie z powyższym wprowadzono dostosowania uwzględniające różnice w zakresie transportu, obsługi towarowej, ładowania i kosztów dodatkowych, kosztów kredytu i prowizji, tam gdzie ma to zastosowanie i zostało poparte potwierdzonymi dowodami.

2.5.   Margines dumpingu

(39)

Ponieważ do celów niniejszego dochodzenia Ukraina nie została uznana za kraj o gospodarce rynkowej, a także na podstawie porównania pomiędzy średnią ważoną wartością normalną a średnią ważoną ceny eksportowej, dla całego kraju został ustalony margines dumpingu zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego. Jak wspomniano w motywie 22 powyżej, poziom współpracy był wysoki.

(40)

Powyższe porównanie wykazało, że doszło do dumpingu (na poziomie około 30–40 %) w ODP na nieco niższym poziomie niż w dochodzeniu pierwotnym. Jednak mając na względzie ograniczony wywóz z Ukrainy do Wspólnoty w ODP, analiza skupiła się wokół prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu.

3.   Zmiany wielkości przywozu w przypadku uchylenia środków

3.1.   Wolne moce produkcyjne

(41)

Trzech producentów współpracujących w okresie badanym utrzymywało produkcję na niezmienionym poziomie. Również moce produkcyjne w tym okresie nie uległy zmianie. Producenci dysponowali wolnymi mocami produkcyjnymi, które mogły zapewnić wzrost wywozu do Wspólnoty o 600 000–700 000 ton (8–10 % konsumpcji we Wspólnocie) w przypadku uchylenia środków. Ponadto istnieje przynajmniej jeden dodatkowy producent ukraiński, który nie współpracował w dochodzeniu. Chociaż wolne moce produkcyjne tego producenta pozostają nieznane, nie można wykluczyć, że są to moce znaczące i podobne do wolnych mocy współpracujących producentów, sięgające 30 % produkcji.

(42)

Sprzedaż krajowa trzech producentów współpracujących w okresie badanym stanowiła średnio 30–40 % mocy produkcyjnych. Wydaje się, że wchłonięcie większej części wolnych mocy produkcyjnych przez rynek krajowy na Ukrainie byłoby trudne, a zatem produkcja dodatkowa prawdopodobnie zostałaby wywieziona.

(43)

Zatem w przypadku braku środków antydumpingowych znaczna część produkcji wynikającej z takich wolnych moc produkcyjnych mogłaby zostać wywieziona do Wspólnoty.

3.2.   Związek pomiędzy ukraińskimi cenami sprzedaży na rynkach krajów trzecich a ceną sprzedaży we Wspólnocie

(44)

Analiza sprzedaży eksportowej do krajów trzecich, prowadzonej przez współpracującego producenta ukraińskiego, dokonana przez porównanie cen DAF/FOB na granicy ukraińskiej, wskazuje, że taka sprzedaż odbywała się po cenach średnio o 20–30 % niższych niż ceny sprzedaży do Wspólnoty w ODP. Ponadto sprzedaż krajowa została dokonana po cenach o 20–30 % niższych niż cena sprzedaży do Wspólnoty. Z informacji odnoszących się do ODP wynikałoby, że w przypadku uchylenia środków powstałaby zachęta polegająca na korzyściach wynikających z wyższych cen i marży przy wywozie przekierowanym z krajów trzecich do Wspólnoty.

(45)

Zauważono jednak, że ukraińskie ceny importowe dla gazu ziemnego znacząco wzrosły od ODP. Ponieważ gaz ziemny jest głównym elementem kosztów w przypadku produkcji azotanu amonu, nie można wykluczyć, że producenci ukraińscy będą musieli podnieść ceny eksportowe do krajów trzecich, przez co znacząco zmniejszy się różnica cenowa pomiędzy sprzedażą do krajów trzecich oraz sprzedażą do Wspólnoty, o których mowa w motywie 44 powyżej. Dowody wstępne (14) istotnie wskazują na zmniejszenie takiej różnicy.

4.   Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu

(46)

Dochodzenie wykazało, że dwóch producentów współpracujących kontynuowało praktyki dumpingowe mimo obowiązujących środków. Ponadto nie można wykluczyć przekierowania do Wspólnoty wywozu obecnie przeznaczonego dla krajów trzecich.

(47)

Ponadto średnie ważone ceny eksportowe współpracujących producentów eksportujących, stosowane na rynkach krajów trzecich, są znacząco niższe niż dominująca cena na rynku wspólnotowym. Uwzględniając ten fakt razem ze znaczącymi nadwyżkami mocy produkcyjnych, uznaje się, że istnieje zachęta dla ukraińskich producentów eksportujących, by skierować nadwyżki na rynek wspólnotowy po cenach dumpingowych w przypadku zniesienia środków.

D.   DEFINICJA PRZEMYSŁU WSPÓLNOTOWEGO

(48)

W obrębie Wspólnoty produkt podobny jest wytwarzany przez 14 producentów, których produkcja stanowi łączną produkcję wspólnotową produktu podobnego w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(49)

Należy zauważyć, że w porównaniu z dochodzeniem pierwotnym nazwa przedsiębiorstwa „Hydro Agri” została zmieniona na „Yara”. Pięć z czternastu przedsiębiorstw stało się częścią przemysłu wspólnotowego ze względu na rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r.

(50)

Dziesięć przedsiębiorstw spośród 14 producentów wspólnotowych współpracowało podczas dochodzenia, wszystkie z nich zostały wskazane we wniosku o przegląd. Pozostałych czterech producentów („pozostali producenci wspólnotowi”) ujawniło się w wyznaczonym terminie i dostarczyło informacji wymaganych do przeprowadzenia kontroli wyrywkowej, jednak nie wyraziło gotowości do dalszej współpracy. Dziesięciu następujących producentów wyraziło zgodę na współpracę:

Achema AB (Litwa),

Zakłady Azotowe Anwil SA (Polska),

BASF AG (Niemcy),

DSM Agro (Niderlandy),

Fertiberia SA (Hiszpania),

Grande Paroisse SA (Francja),

Nitrogénművek Rt (Węgry),

Terra Nitrogen Limited (Zjednoczone Królestwo),

Yara (Niemcy, Włochy, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo),

Zakłady Azotowe w Tarnowie (Polska).

(51)

Ponieważ produkcja tych dziesięciu producentów stanowiła 70 % łącznej produkcji wspólnotowej w ODP, uznano, że udział dziesięciu wyżej wymienionych producentów stanowi znaczną część łącznej produkcji wspólnotowej produktu podobnego. Dlatego też stwierdzono, iż wymienieni producenci stanowią przemysł wspólnotowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego i będą oni zwani dalej „przemysłem wspólnotowym”.

(52)

Jak wskazano w motywach 11 i 14 powyżej, dokonano wyboru próby składającej się z czterech przedsiębiorstw. Wszyscy objęci próbą producenci wspólnotowi współpracowali i przesłali odpowiedzi na kwestionariusze w wyznaczonym terminie. Ponadto pozostałych sześciu producentów wspólnotowych dostarczyło pewnych ogólnych rzetelnych danych w celu analizy szkody.

E.   SYTUACJA NA RYNKU WSPÓLNOTOWYM

1.   Konsumpcja na rynku wspólnotowym

(53)

Rzeczywista konsumpcja we Wspólnocie została ustalona na podstawie wielkości sprzedaży przemysłu wspólnotowego na rynku wspólnotowym, wielkości sprzedaży innych producentów wspólnotowych na rynku wspólnotowym oraz danych Eurostatu dotyczących łącznego przywozu UE. Mając na uwadze rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r., w celu zachowania przejrzystości i spójności analizy konsumpcja została ustalona na podstawie rynku UE-25 w okresie badanym.

(54)

Pomiędzy 2002 r. i ODP konsumpcja we Wspólnocie nieznacznie zmniejszyła się o 1 %. Wzrost o 4 %, odnotowany w roku 2003, ustabilizował się w roku 2004, podczas gdy dalszy spadek (– 1 %) odnotowany w ODP wskazuje na niewielką tendencję spadkową.

 

2002

2003

2004

ODP

Łączna konsumpcja WE w tonach

7 757 697

8 099 827

7 775 470

7 641 817

Indeks (2002 = 100)

100

104

100

99

2.   Wielkość, udział w rynku i ceny przywozu z Ukrainy

(55)

Wielkość sprzedaży, udziały w rynku oraz średnie ceny przywozu z Ukrainy kształtowały się tak, jak to przedstawiono poniżej. Wskazane ilości i trendy cenowe są oparte na danych Eurostatu.

 

2002

2003

2004

ODP

Wielkość przywozu (tony)

212 827

123 477

51 031

62 077

Udział w rynku

2,7 %

1,5 %

0,7 %

0,8 %

Ceny przywozu (EUR/tonę)

88

83

112

122

Indeks (2002 = 100)

100

94

127

139

(56)

Wielkość przywozu z Ukrainy zmniejszała się w sposób ciągły w okresie badanym. Ich udział w rynku spadł z 2,7 % w 2002 r. do 0,8 % w ODP. Ceny wzrosły z 88 do 122 EUR/tonę w okresie badanym. Taki rozwój sytuacji odzwierciedla korzystne warunki rynkowe opisane w motywie 73 poniżej.

(57)

W celu obliczenia poziomu podcięcia cenowego w ODP ceny ex-works stosowane przez przemysł wspólnotowy względem niepowiązanych klientów porównano z cenami importowymi cif na granicy Wspólnoty stosowanymi przez współpracujących producentów eksportujących z krajów, których dotyczy postępowanie, właściwie dostosowanymi, aby odzwierciedlić cenę towaru wyładowanego. Porównanie wykazało, że przywóz z Ukrainy prowadził do podcięcia cen przemysłu wspólnotowego o 10–15 %.

3.   Przywóz z innych krajów

(58)

Wielkość przywozu z innych krajów trzecich podczas okresu badanego jest przedstawiona w poniższej tabeli. Wskazane ilości i trendy cenowe są oparte na danych Eurostatu.

 

2002

2003

2004

ODP

Wielkość przywozu z Rosji (tony)

690 233

528 609

504 026

257 921

Udział w rynku

8,9 %

6,5 %

6,5 %

3,4 %

Ceny przywozu z Rosji (EUR/tonę)

79

77

106

123

Wielkość przywozu z Gruzji (tony)

86 517

100 025

132 457

153 844

Udział w rynku

1,1 %

1,2 %

1,7 %

2,0 %

Ceny przywozu z Gruzji (EUR/tonę)

103

113

137

164

Wielkość przywozu z Rumunii (tony)

186 834

14 114

107 585

111 126

Udział w rynku

2,4 %

0,2 %

1,4 %

1,5 %

Ceny przywozu z Rumunii (EUR/tonę)

117

113

126

144

Wielkość przywozu z Bułgarii (tony)

160 423

140 677

79 716

73 441

Udział w rynku

2,1 %

1,7 %

1,0 %

1,0 %

Ceny przywozu z Bułgarii (EUR/tonę)

133

139

157

176

Wielkość przywozu z Egiptu (tony)

63 368

133 427

16 508

46 249

Udział w rynku

0,8 %

1,6 %

0,2 %

0,6 %

Ceny przywozu z Egiptu (EUR/tonę)

148

142

193

199

Wielkość przywozu z pozostałych krajów (tony)

94 915

128 213

54 510

17 752

Udział w rynku

1,2 %

1,6 %

0,7 %

0,2 %

Ceny przywozu z pozostałych krajów (EUR/tonę)

124

124

141

169

(59)

Przede wszystkim należy zauważyć, że wszystkie wymienione powyżej kraje zmniejszyły wielkość wywozu pomiędzy rokiem 2002 a ODP; wyjątek stanowi Gruzja, której udział w rynku wspólnotowym nieznacznie zwiększył się z 1,1 % w roku 2002 do 2 % w ODP. Jeśli chodzi o ceny eksportowe, wszystkie wymienione powyżej kraje dokonywały wywozu do Wspólnoty po cenach wyższych od cen przemysłu wspólnotowego w ODP, a w niektórych przypadkach również w badanym okresie, wyjątek stanowiły Rosja i Rumunia. W przypadku przywozu z Rosji od kwietnia 2002 r. przywóz z tego kraju został obłożony, rozporządzeniem Rady (WE) nr 658/2002 (15), cłem antydumpingowym w wysokości 47,07 EUR/tonę. W tym zakresie należy zauważyć, że ceny importowe były stale niższe niż ceny przywozu z Ukrainy w okresie badanym z wyjątkiem ODP. Jeśli chodzi o ceny producentów z Rumunii, to były one niższe niż ceny przemysłu wspólnotowego, jednak wielkość wywozu zmniejszyła się ze 187 tysięcy ton w roku 2002 do 111 tysięcy ton w ODP, co oznacza zmniejszenie się niewielkiego udziału w rynku o wartości 2,4 % w roku 2002 do 1,5 % w ODP.

4.   Sytuacja przemysłu wspólnotowego

(60)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała wszystkie istotne czynniki gospodarcze i wskaźniki mające znaczenie dla sytuacji przemysłu wspólnotowego.

4.1.   Uwagi wstępne

(61)

Ustalono, że trzech współpracujących producentów wspólnotowych używało produktu podobnego do dalszego przetwarzania, tak aby uzyskać mieszanki nawozowe lub nawozy sztuczne, które następnie można przetworzyć na nawozy azotowe zawierające oprócz azotu rozpuszczalny w wodzie fosfor i/lub rozpuszczalny w wodzie potas, które są pozostałymi podstawowymi środkami odżywczymi w nawozach. Takie produkty o zawartości azotanu amonu poniżej 80 % masy nie konkurują na rynku z produktem podobnym.

(62)

Produkcja w ramach takiego wewnętrznego przenoszenia produkcji azotanu amonu na użytek własny nie jest wprowadzana na rynek, a zatem nie stanowi bezpośredniej konkurencji dla przywozu produktu objętego postępowaniem. Wobec tego zbadano, czy i w jakim zakresie dalsze wykorzystanie produkcji przemysłu wspólnotowego produktu podobnego powinno zostać uwzględnione w analizie. Ponieważ dochodzenie wykazało, że stosowanie produkcji na użytek własny stanowi niewielki ułamek produkcji przemysłu wspólnotowego, tj. 2 %, uznano zatem, że nie ma potrzeby rozróżniania produkcji na użytek własny i produkcji wolnorynkowej. Jednak dla jasności i przejrzystości wielkość produkcji AA wytwarzanego przez przemysł wspólnotowy i wykorzystywanego na użytek własny została przedstawiona w motywie 64 poniżej.

(63)

W przypadkach odwoływania się do kontroli wyrywkowej, zgodnie z ustanowioną praktyką, pewne wskaźniki szkody (produkcja, moce produkcyjne, zapasy, sprzedaż, udział w rynku, wzrost i zatrudnienie) są analizowane w odniesieniu do całego przemysłu wspólnotowego („przemysł wspólnotowy” – „PW” w tabelach), podczas gdy te wskaźniki szkody, które odnoszą się do wyników poszczególnych przedsiębiorstw, tzn. ceny, koszty produkcji, rentowności, wynagrodzenia, inwestycje, zwrot z inwestycji, przepływ środków pieniężnych, zdolność do pozyskiwania kapitału, są badane na podstawie informacji gromadzonych na poziomie objętych próbą producentów wspólnotowych („producenci objęci próbą” – „PP” w załączonych tabelach).

4.2.   Dane odnoszące się do przemysłu wspólnotowego jako całości

a)   Produkcja

(64)

Produkcja przemysłu wspólnotowego wzrosła o 7 % między 2002 r. a ODP, tzn. z poziomu około 5,1 miliona ton w 2002 r. do poziomu około 5,4 miliona ton w ODP. W przypadku produkcji wykorzystywanej na użytek własny pozostaje ona wyjątkowo niezmienna i bardzo niska w całym badanym okresie, wskazując, że nie może ona wpływać na szkodę przemysłu wspólnotowego.

 

2002

2003

2004

ODP

PW Produkcja (w tonach)

5 075 456

5 424 732

5 358 283

5 446 307

Indeks (2002 = 100)

100

107

106

107

Produkcja PW wykorzystywana na użytek własny

83 506

83 911

93 187

107 461

Jako odsetek całkowitej produkcji

1,6 %

1,5 %

1,7 %

2,0 %

Źródło: Skarżący, odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący kontroli wyrywkowej i zweryfikowane dopowiedzi na kwestionariusz.

b)   Moce produkcyjne i wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych

(65)

Moce produkcyjne pozostawały praktycznie na stałym poziomie w okresie badanym. Z uwagi na wzrost produkcji wzrosło wykorzystanie mocy z poziomu 52 % w 2002 r. do 56 % w ODP. Jak już wskazano w dochodzeniu pierwotnym, wykorzystanie mocy w przypadku takiego rodzaju produkcji i przemysłu może wiązać się z produkcją innych produktów, które mogą być wytwarzane przez te same urządzenia produkcyjne, a co za tym idzie, jest mniej znaczącym wskaźnikiem szkody.

 

2002

2003

2004

ODP

PW Moce produkcyjne (w tonach)

9 813 156

9 843 266

9 681 968

9 718 866

PW Wykorzystanie zdolności produkcyjnych

52 %

55 %

55 %

56 %

c)   Zapasy

(66)

Poziom zapasów końcowych przemysłu wspólnotowego zmniejszył się o 10 punktów procentowych między 2002 r. a ODP. Nagłe zmniejszenie się zapasów, zarejestrowane w latach 2003 i 2004, spowodowane było wzrostem sprzedaży, a w szczególności wywozem dokonanym przez przemysł wspólnotowy (patrz: motyw poniżej); spadek zapasów nie był raczej spowodowany obniżeniem produkcji.

 

2002

2003

2004

ODP

PW Zapasy końcowe (w tonach)

312 832

216 857

163 824

282 942

Indeks (2002 = 100)

100

69

52

90

d)   Wielkość sprzedaży

(67)

Sprzedaż przemysłu wspólnotowego na rynku wspólnotowym wzrosła o 13 % między 2002 r. a ODP. Taka zmiana powinna być analizowana w kontekście nieznacznie zmniejszającej się konsumpcji na rynku wspólnotowym.

 

2002

2003

2004

ODP

PW Wielkość sprzedaży WE (w tonach)

4 499 898

5 045 582

4 975 864

5 074 188

Indeks (2002 = 100)

100

112

111

113

Wielkość sprzedaży PP do krajów trzecich (w tonach)

420 588

528 437

522 349

373 106

Indeks (2002 = 100)

100

126

124

89

e)   Udział w rynku

(68)

Udział przemysłu wspólnotowego w rynku zwiększył się między 2002 r. i ODP. W badanym okresie przemysł wspólnotowy zwiększył swój udział w rynku o ponad 8 punktów procentowych.

 

2002

2003

2004

ODP

Udział w rynku przemysłu Wspólnoty

58,0 %

62,3 %

64,0 %

66,4 %

Indeks (2002 = 100)

100

107

110

114

f)   Wzrost

(69)

Przemysł wspólnotowy zwiększył swój udział w rynku, który nieznacznie zmniejszył się w badanym okresie.

g)   Zatrudnienie

(70)

Poziom zatrudnienia w przemyśle wspólnotowym zmniejszył się o 5 % między rokiem 2002 a ODP, podczas gdy poziom produkcji zwiększył się, odzwierciedlając dążenie przemysłu wspólnotowego do stałego wzrostu wydajności i konkurencyjności.

 

2002

2003

2004

ODP

PW Zatrudnienie – dotyczy produktu objętego postępowaniem

1 653

1 613

1 593

1 572

Indeks (2002 = 100)

100

98

96

95

h)   Wydajność

(71)

Wydajność w przeliczeniu na jednego pracownika zatrudnionego w przemyśle wspólnotowym znacząco wzrosła między rokiem 2002 a ODP, wskazując korzystny połączony wpływ ograniczonego zatrudnienia oraz wzrostu produkcji przemysłu wspólnotowego.

 

2002

2003

2004

ODP

PW Wydajność (tony w przeliczeniu na pracownika)

3 071

3 362

3 364

3 464

Indeks (2002 = 100)

100

109

110

113

i)   Znaczenie marginesu dumpingu

(72)

Wpływ wielkości rzeczywistego marginesu dumpingu na przemysł wspólnotowy, przy uwzględnieniu niewielkiej wielkości przywozu z Ukrainy, uznaje się za nieznaczący – wskaźnik ten pozostaje bez znaczenia.

4.3.   Dane odnoszące się do reprezentatywnej grupy producentów wspólnotowych

a)   Ceny sprzedaży i czynniki wpływające na ceny krajowe

(73)

Średnia cena sprzedaży objętych próbą producentów wchodzących w skład przemysłu wspólnotowego znacznie wzrosła w 2004 r. i w ODP, odzwierciedlając dominujące korzystne warunki na rynku międzynarodowym w odniesieniu do AA w tym samym okresie.

 

2002

2003

2004

ODP

PP – Cena jednostkowa na rynku WE (EUR/tonę)

132

133

146

167

Indeks (2002 = 100)

100

101

111

127

b)   Wynagrodzenia

(74)

Jak przedstawiono w poniższej tabeli, średnie wynagrodzenia na pracownika między 2002 r. i ODP wzrosło o 9 %. Ze względu na stopę inflacji oraz zmniejszenie ogólnego zatrudnienia wzrost płac uznano za umiarkowany.

 

2002

2003

2004

ODP

PP – Roczny koszt pracy w przeliczeniu na pracownika (w tysiącach EUR)

46,5

46,8

46,7

50,5

Indeks (2002 = 100)

100

101

100

109

c)   Inwestycje

(75)

W badanym okresie roczne inwestycje w produkt podobny dokonane przez czterech producentów objętych próbą kształtowały się dodatnio, tj. wzrosły o 69 %, chociaż widoczne były pewne wahania. Inwestycje związane były głównie z modernizacją maszyn i urządzeń. Wskazuje to na wysiłki podejmowane przez przemysł wspólnotowy w celu stałej poprawy wydajności i konkurencyjności. Wyniki są wyraźnie uwidocznione w zmianach wydajności, która znacząco wzrosła (patrz: motyw 71 powyżej) w tym samym okresie.

 

2002

2003

2004

ODP

PP – Inwestycje netto (w tysiącach EUR)

21 079

16 751

22 287

35 546

Indeks (2002 = 100)

100

79

106

169

d)   Rentowność i zwrot z inwestycji

(76)

Rentowność objętych próbą producentów wskazuje na stopniową poprawę w szczególności od 2003 r., osiągając w ODP poziom 8,2 %. W tym zakresie zauważono, że w dochodzeniu pierwotnym marża zysku w wysokości 8 %, którą można osiągnąć przy braku dumpingu wyrządzającego szkodę, została ustalona. Zwrot z inwestycji (ROI), wyrażony jako zysk w ujęciu procentowym wartości księgowej netto inwestycji, był, ogólnie rzecz biorąc, zgodny z opisanym trendem w całym badanym okresie.

 

2002

2003

2004

ODP

PP – Rentowność sprzedaży WE niepowiązanym klientom (% sprzedaży netto)

3,9 %

5,5 %

7,6 %

8,2 %

Indeks (2002 = 100)

100

139

194

209

PP – ROI (zysk w % wartości księgowej netto inwestycji)

10,1 %

14,0 %

20,0 %

25,5 %

Indeks (2002 = 100)

100

139

197

252

e)   Przepływy pieniężne i zdolność do pozyskiwania kapitału

(77)

Przepływy pieniężne wzrosły o 13 punktów procentowych podczas badanego okresu. Zmiany te pokrywają się ze zmianami ogólnej rentowności w badanym okresie.

 

2002

2003

2004

ODP

PP – Przepływy pieniężne (w tysiącach EUR)

59 631

61 446

69 848

67 216

Indeks (2002 = 100)

100

103

117

113

(78)

W dochodzeniu nie wykazano żadnych trudności napotkanych przez objętych próbą producentów wspólnotowych w pozyskiwaniu kapitału. W tym zakresie należy zauważyć, że ponieważ wiele z tych przedsiębiorstw stanowi część dużych grup, ich działalność jest finansowana w ramach grupy, do której należą, poprzez systemy łączenia środków pieniężnych lub wewnątrzgrupowe pożyczki udzielane przez spółkę matkę.

5.   Wniosek

(79)

Między 2002 r. i ODP wszystkie wskaźniki szkody kształtowały się dodatnio: wzrosła wielkość produkcji przemysłu wspólnotowego, wzrosła jednostkowa cena sprzedaży przemysłu wspólnotowego oraz jej wielkość, a także wraz ze wzrostem cen znacznie poprawiła się rentowność. Wzrosły również zwrot z inwestycji i przepływy pieniężne. Wzrost wynagrodzeń był umiarkowany, a przemysł wspólnotowy nadal dokonywał inwestycji.

(80)

Ponadto udział przemysłu wspólnotowego w zmniejszającym się rynku wzrósł o 9 %. Znacząco wzrosła również produkcja, odzwierciedlając korzystną tendencję w produkcji oraz wysiłki przemysłu wspólnotowego w celu jej poprawy poprzez inwestycje.

(81)

W ujęciu ogólnym sytuacja przemysłu wspólnotowego uległa znacznej poprawie w porównaniu z okresem poprzedzającym wprowadzenie środków antydumpingowych w odniesieniu do przywozu azotanu amonu z kraju, którego dotyczy postępowanie w 2001 r. Należy zatem wyraźnie stwierdzić, że środki te wywarły korzystny wpływ na sytuację gospodarczą przemysłu wspólnotowego.

(82)

W związku z powyższym uznaje się, że w okresie badanym sytuacja przemysłu wspólnotowego stopniowo poprawiała się w porównaniu z okresem poprzedzającym wprowadzenie środków.

F.   PRAWDOPODOBIEŃSTWO PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

1.   Część ogólna

(83)

Ponieważ nie odnotowano dalszego występowania istotnej szkody wyrządzonej przez przywóz z kraju, którego dotyczy postępowanie, analiza skupiła się na prawdopodobieństwie ponownego wystąpienia szkody. W tym zakresie zbadano dwa podstawowe wskaźniki: i) możliwa wielkość wywozu oraz ceny stosowane przez producentów z krajów, których dotyczy postępowanie; oii) wpływ na przemysł wspólnotowy planowanej wielkości wywozu oraz cen stosowanych przez producentów objętych postępowaniem.

2.   Możliwa wielkość wywozu oraz ceny stosowane przez producentów z krajów, których dotyczy postępowanie

(84)

Jak wskazano w motywie 41, współpracujący producenci ukraińscy dysponują wolnymi mocami produkcyjnymi o wielkości około 600–700 tysięcy ton, co stanowi 8–10 % rynku wspólnotowego. Taka nadwyżka mocy produkcyjnych oznacza, że producenci ukraińscy mają możliwość zwiększenia produkcji bieżącej, a co za tym idzie, również wywozu azotanu amonu.

(85)

Ponadto, mając na względzie niewielki rynek krajowy, producenci ukraińscy w dużej mierze uzależnieni są od wywozu do krajów trzecich. Jak przedstawiono w tabeli poniżej, wywóz ukraiński do krajów trzecich w roku 2005 wynosił około 847 tysięcy ton ogółem, co stanowiło około 11 % rynku wspólnotowego.

Ukraiński wywóz do krajów trzecich

 

2004

2005

Turcja

Wielkość w tonach

295 436

292 943

Cena w EUR/tonę (16)

98

98

Egipt

Wielkość w tonach

81 522

183 248

Cena w EUR/tonę (16)

95

97

Maroko

Wielkość w tonach

92 541

62 879

Cena w EUR/tonę (16)

96

94

Indie

Wielkość w tonach

42 456

48 256

Cena w EUR/tonę (16)

77

106

Syria

Wielkość w tonach

50 851

41 143

Cena w EUR/tonę (16)

100

110

Brazylia

Wielkość w tonach

8 000

38 870

Cena w EUR/tonę (16)

74

91

Malezja

Wielkość w tonach

35 913

Cena w EUR/tonę (16)

 

101

Argentyna

Wielkość w tonach

28 790

28 815

Cena w EUR/tonę (16)

99

97

Inne państwa

Wielkość w tonach

140 225

114 783

Cena w EUR/tonę (16)

90

106

Całkowita wielkość wywozu do krajów trzecich

Wielkość w tonach

739 821

846 849

Cena w EUR/tonę (16)

95

99

Źródło: Statystyki ukraińskie.

(86)

Jak wskazano w tabeli, wielkość wywozu azotanu amonu z Ukrainy do krajów trzecich wzrosła w latach 2004–2005. Taki wywóz był dokonywany po znacząco niższych cenach niż ceny wywozu do Wspólnoty.

(87)

W powyższym kontekście rynek wspólnotowy wydawałby się atrakcyjny dla ukraińskich producentów eksportujących pod względem cen w porównaniu z pozostałymi rynkami eksportowymi. Na tej podstawie można oczekiwać, że znacząca część wywozu do krajów trzecich zostałaby skierowana na rynek wspólnotowy w przypadku wygaśnięcia środków, pomimo wcześniejszych informacji na temat zmniejszania się różnicy cenowej pomiędzy cenami sprzedaży do krajów trzecich oraz cenami sprzedaży do Wspólnoty, jak wspomniano w motywie 44 powyżej. Stosunkowo nieduża odległość rynku wspólnotowego w porównaniu z pozostałymi rynkami eksportowymi również sprawiłaby, że rynek wspólnotowy stałby się bardziej atrakcyjny; sytuacja taka doprowadziłaby do przekierowania wywozu dokonywanego przez ukraińskich producentów eksportujących z krajów trzecich do Wspólnoty.

(88)

Mając na względzie osłabioną pozycję rynkową produktów ukraińskich w WE, eksporterzy ukraińscy musieliby odzyskać utracony udział w rynku lub poszerzyć swoją bazę klientów; prawdopodobieństwo takich działań po cenach dumpingowych ustalonych w ODP jest prawdopodobne.

(89)

Wnioskodawca twierdził, że w badanym okresie zysk przemysłu wspólnotowego był w zasadzie niewielki i tylko w ODP osiągnął on poziom 8 %. W dalszej części wniosku twierdził, że przemysł, który wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych, taki jak przemysł nawozów sztucznych nie może przetrwać na dłuższą metę, tj. utrzymywać działalność i utrzymywać rentowność na takim poziomie. W tym zakresie należy zauważyć, że niewyrządzający szkody poziom rentowności, wynoszący 8 %, ustalony w dochodzeniu pierwotnym, został uznany za poziom normalny, który przemysł ten powinien osiągnąć przy braku dumpingu wyrządzającego szkodę. Jednak również w dochodzeniu pierwotnym ustalono, że ze względu na szkodliwy dumping m.in. pochodzący z Ukrainy, rentowność spadła do 12,4 %. Wobec tego, jeśli zostaną zniesione środki, istnieje poważne ryzyko, że rentowność spadnie do poziomu znacznie niższego niż poziom niewyrządzający szkody.

(90)

Należy zauważyć, że około 80 % całkowitego wywozu z Ukrainy na rynek wspólnotowy w ODP zostało dokonane w ramach zobowiązania cenowego. Jednak ceny kształtowały się na poziomie o 20–25 % wyższym niż minimalna cena importowa ustalona w zobowiązaniu. Należy jednak zauważyć, że zobowiązanie było ograniczone limitem ilościowym i w związku z tym nie można było wyciągnąć ogólnych wniosków w odniesienie do polityki cenowej eksporterów w przypadku zniesienia takiego limitu ilościowego.

(91)

Na podstawie powyższego istnieje prawdopodobieństwo tego, że znaczne ilości AA wytwarzanego na Ukrainie zostałyby skierowane na rynek wspólnotowy po cenach dumpingowych, które znacząco podcinałyby ceny przemysłu wspólnotowego w przypadku wygaśnięcia środków.

3.   Wpływ przewidywanych wielkości wywozu i cen na przemysł wspólnotowy w przypadku uchylenia środków

(92)

W świetle ustalonego powyżej prawdopodobieństwa znaczącego wzrostu wywozu z Ukrainy na rynek wspólnotowy po cenach dumpingowych i podcinających ceny przemysłu wspólnotowego przemysł wspólnotowy musiałby znacząco obniżyć ceny sprzedaży, aby utrzymać klientów. Jest to szczególnie prawdopodobne ze względu na fakt, że AA jest towarem wrażliwym, w przypadku którego na ceny może mieć znaczący wpływ przywóz po cenach dumpingowych podcinających ceny przemysłu wspólnotowego. Wobec tego zyski zmniejszyłyby się znacząco, ponieważ obecna poprawa sytuacji przemysłu wspólnotowego wynika z cen sprzedaży odzwierciedlających przede wszystkim korzystne warunki rynkowe występujące głównie w roku 2004 i w ODP.

(93)

W odniesieniu do korzystnych warunków rynkowych w ciągu dwóch lat badanego okresu należy zauważyć, że razem z zastosowanymi środkami antydumpingowymi odgrywały one ważną rolę w utrzymaniu cen na wysokim poziomie. Istotnie, w omawianym okresie niekorzystny ogólnoświatowy stosunek podaży do popytu wywołał wysokie ceny wszystkich nawozów azotowych. Azotan amonu, podobnie jak inne nawozy azotowe, jest towarem, którego ceny zależą od wielu czynników, począwszy od zmiennych cen gazu mających znaczny wpływ na podaż jako najważniejszy element kosztów, po warunki pogodowe, zbiory i poziom zapasów ziarna wpływające na wyższy lub niższy popyt. Na rynku wspólnotowym, w szczegółowym ujęciu, przewiduje się, że popyt na nawozy azotowe będzie nieznacznie spadać w nadchodzących latach (17). Utrzymanie tak wysokich cen zależy zatem od sztywnej podaży, co zgodnie z wynikami dochodzenia jest raczej mało prawdopodobne, mając na uwadze wolne moce wywozowe kraju, którego dotyczy postępowanie, oraz możliwość przekierowania części jego wywozu z krajów trzecich do Wspólnoty w ODP w przypadku wygaśnięcia środków. Mając na względzie fakt, że ukraińskie praktyki cenowe znacząco podcinały ceny przemysłu wspólnotowego, prawdopodobny wzrost przywozu z Ukrainy spowoduje, że przemysł wspólnotowy będzie zmuszony znacząco obniżyć ceny, a co za tym idzie, ograniczyć zyski lub spowoduje utratę znaczącego udziału w rynku, a przy tym dochodów; taka sytuacja może też doprowadzić do obu tych scenariuszy. Udany proces restrukturyzacyjny przemysłu wspólnotowego mógłby prawdopodobnie jedynie częściowo przeciwdziałać takiemu obniżeniu cen, a co za tym idzie, cały proces poprawy sytuacji byłby zagrożony. Dlatego też pogorszenie się ogólnych wyników przemysłu wspólnotowego byłoby nieuniknionym skutkiem uchylenia środków.

4.   Wniosek w sprawie prawdopodobnego ponownego wystąpienia szkody

(94)

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że wygaśnięcie środków spowodowałoby prawdopodobnie znaczny wzrost przywozu z kraju, którego dotyczy postępowanie, po cenach dumpingowych, które podcinałyby ceny przemysłu wspólnotowego. Najprawdopodobniej doprowadziłoby to do zniżkowej tendencji cenowej występującej na rynku, wywierając przewidywany negatywny wpływ na sytuację gospodarczą przemysłu wspólnotowego. Fakt ten utrudniłby w szczególności poprawę sytuacji finansowej, którą osiągnięto w 2004 r. i w ODP, prowadząc do prawdopodobnego ponownego wystąpienia szkody.

G.   INTERES WSPÓLNOTY

1.   Wprowadzenie

(95)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy utrzymanie istniejących środków antydumpingowych nie zaszkodzi interesom Wspólnoty jako całości. Określenie interesu Wspólnoty oparto na ocenie wszystkich różnorodnych interesów cząstkowych.

(96)

Należy przypomnieć, że w dochodzeniu pierwotnym wprowadzenia środków nie uznano za działanie wbrew interesom Wspólnoty. Również fakt, że obecne dochodzenie jest przeglądem, czyli analizowaniem sytuacji, w której środki antydumpingowe już zostały zastosowane, umożliwia ocenę jakiegokolwiek negatywnego wpływu aktualnie stosowanych środków antydumpingowych na zainteresowane strony.

(97)

Na tej podstawie zbadano, czy pomimo wniosku w sprawie ponownego wystąpienia dumpingu wyrządzającego szkodę istnieją istotne powody, które doprowadziłyby do wniosku, że w interesie Wspólnoty nie leży utrzymanie środków w tym konkretnym przypadku.

2.   Interes przemysłu wspólnotowego

(98)

Przemysł wspólnotowy udowodnił, iż jest przemysłem strukturalnie rentownym. Zostało to potwierdzone pozytywnym rozwojem sytuacji gospodarczej przemysłu, zaobserwowanym po wprowadzeniu środków antydumpingowych w 2001 r. Ponadto przemysł wspólnotowy poprawił swoją rentowność między 2002 r. i ODP i przeprowadził skuteczną restrukturyzację.

(99)

Można zatem oczekiwać, że przemysł wspólnotowy skorzysta ze środków będących obecnie w mocy oraz dzięki temu, że utrzyma i zrównoważy rentowności, jego sytuacja będzie w dalszym ciągu się poprawiała. Jeżeli środki nie zostałyby utrzymane, prawdopodobne jest, że pojawi się zwiększony przywóz po cenach dumpingowych z kraju, którego dotyczy postępowanie, wyrządzając szkodę przemysłowi wspólnotowemu poprzez wywieranie nacisku na obniżanie cen sprzedaży, co może zagrozić jego obecnie dobrej sytuacji finansowej.

3.   Interes importerów

(100)

Jak wskazano w powyższym motywie 11, tylko jeden importer wyraził gotowość do uczestnictwa w próbie i dostarczył podstawowych informacji wymaganych w formularzu kontroli wyrywkowej. Jednak omawiany importer nie dokonywał przywozu w ODP.

(101)

Należy przypomnieć, że w pierwotnym dochodzeniu ustalono, iż wpływ wprowadzenia środków nie będzie znaczący w zakresie, w jakim przywóz będzie nadal dokonywany nawet po cenach niewyrządzających szkody oraz że, co do zasady, importerzy nie prowadzą handlu wyłącznie AA, lecz również innymi nawozami. Zniżkowa tendencja przywozu z kraju, którego dotyczy postępowanie w badanym okresie, prowadzi do wniosku, że niektórzy importerzy mogą istotnie odczuć negatywny wpływ wprowadzenia środków, jak wskazano w motywie 52 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1629/2000 (18). Jednak w przypadku braku współpracy ze strony importerów, a co za tym idzie, przekonujących dowodów pozwalających ocenić niekorzystny wpływ, uznano, że nałożenie środków, jak się wydaje, mogło mieć ogólnie ograniczony wpływ na większość importerów/handlowców.

(102)

Nie ma wiarygodnych informacji wskazujących na to, że utrzymanie środków może w sposób znaczący niekorzystnie wpływać na importerów lub handlowców.

4.   Interes użytkowników

(103)

Użytkownikami AA są rolnicy we Wspólnocie. W dochodzeniu pierwotnym ustalono, że mając na względzie niewielki wpływ kosztów AA na sytuację rolników, wzrost tych kosztów prawdopodobnie nie będzie miał znaczącego niekorzystnego wpływu na ich sytuację. Fakt, że użytkownicy lub stowarzyszenia użytkowników nie dostarczyli żadnych informacji zaprzeczających powyższym ustaleniom w ramach obecnego dochodzenia przeglądowego zdaje się je potwierdzać: i) azotan amonu stanowi niewielką część kosztów produkcji ponoszonych przez rolników; ii) obecnie obowiązujące środki nie wywarły istotnego negatywnego wpływu na ich sytuację gospodarczą; oraz iii) dalsze stosowanie środków nie wpłynie negatywnie na interesy finansowe rolników.

5.   Wniosek dotyczący interesu Wspólnoty

(104)

Zważywszy na powyższe ustalenia, uznano, że nie ma żadnych istotnych powodów przemawiających za nieutrzymaniem obecnych środków antydumpingowych.

H.   ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(105)

Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierza się zalecić utrzymanie obowiązujących środków. Wyznaczono również termin, w którym strony mogły przedstawić swoje uwagi do ujawnionych informacji.

(106)

Z powyższych ustaleń wynika, że zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego środki antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu AA pochodzącego z Ukrainy powinny zostać utrzymane. Przypomina się, że środki mają postać szczególnych ceł.

(107)

Jak wskazano w motywie 45, ukraińskie ceny importowe gazu ziemnego znacząco wzrosły w ODP i prawdopodobnie będą stopniowo zbliżały się do cen światowych w ciągu najbliższych lat. Ponadto, jak wyjaśniono w motywie 32, wnioski dotyczące dumpingu oparte są na wartości normalnej określonej z uwzględnieniem danych uzyskanych od producenta w kraju trzecim o gospodarce rynkowej. Po złożeniu wniosku o przeprowadzenie przeglądu wygaśnięcia środków Ukraina otrzymała status kraju o gospodarce rynkowej. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że głównym surowcem do produkcji AA jest gaz ziemny, istnieje możliwość, że w przypadku przeglądu dumpingu w późniejszym okresie na podstawie danych o wartości normalnej uzyskanych z Ukrainy wnioski byłyby inne niż wnioski niniejszego przeglądu. Podobnie na potencjalnie szkodliwy wpływ wykazany w tym przeglądzie dumpingu miałaby również wpływ cena eksportowa wynikająca ze wzrostu kosztów produkcji wywołanych zmianami cen gazu na rynku krajowym. Wobec tego rozsądne jest ograniczenie utrzymania środków do dwóch lat, nie naruszając pozostałych przepisów art. 11 rozporządzenia podstawowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz pochodzących z Ukrainy nawozów stałych o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy, objętych kodami CN 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 i ex 3105 90 91.

2.   Stawki cła antydumpingowego, wyrażone w EUR na tonę, są następujące:

Opis produktu

Kod CN

Kod TARIC

Stawka cła

(EUR/tonę)

Azotan amonu inny niż w roztworze wodnym

3102 30 90

33,25

Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub innymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, o zawartości azotu przekraczającej 28 % masy

3102 40 90

 

33,25

Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu – nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy

3102 29 00

10

33,25

Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu – nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy

3102 60 00

10

33,25

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy

3102 90 00

10

33,25

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy, niezawierające fosforu ani potasu

3105 10 00

10

33,25

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 i/lub zawartości potasu wyrażonej w formie K2O niższej niż 3 % masy

3105 10 00

20

32,25

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 i zawartości potasu wyrażonej w formie K2O równej co najmniej 3 %, lecz niższej niż 6 % masy

3105 10 00

30

31,25

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 i zawartości potasu wyrażonej w formie K2O równej co najmniej 6 %, lecz niższej niż 9 % masy

3105 10 00

40

30,26

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 i/lub zawartości potasu wyrażonej w formie K2O równej co najmniej 9 % masy, lecz nieprzekraczającej 12 % masy

3105 10 00

50

29,26

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 i zawartości potasu wyrażonej w formie K2O niższej niż 3 % masy

3105 20 10

30

32,25

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 i zawartości potasu wyrażonej w formie K2O równej co najmniej 3 % masy, lecz niższej niż 6 % masy

3105 20 10

40

31,25

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 i zawartości potasu wyrażonej w formie K2O równej co najmniej 6 % masy, lecz niższej niż 9 % masy

3105 20 10

50

30,26

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 i zawartości potasu wyrażonej w formie K2O równej co najmniej 9 %, lecz nieprzekraczającej 12 % masy

3105 20 10

60

29,26

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 niższej niż 3 % masy

3105 51 00

10

32,25

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 równej co najmniej 3 % masy, lecz niższej niż 6 % masy

3105 51 00

20

31,25

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 równej co najmniej 6 % masy, lecz niższej niż 9 % masy

3105 51 00

30

30,26

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 równej co najmniej 9 % masy, lecz nieprzekraczającej 10,40 % masy

3105 51 00

40

29,79

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 niższej niż 3 % masy

3105 59 00

10

32,25

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 równej co najmniej 3 % masy, lecz niższej niż 6 % masy

3105 59 00

20

31,25

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 równej co najmniej 6 % masy, lecz niższej niż 9 % masy

3105 59 00

30

30,26

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 równej co najmniej 9 % masy, lecz nieprzekraczającej 10,40 % masy

3105 59 00

40

29,79

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości potasu wyrażonej w formie K2O niższej niż 3 % masy

3105 90 91

30

32,25

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości potasu wyrażonej w formie K2O równej co najmniej 3 % masy, lecz niższej niż 6 % masy

3105 90 91

40

31,25

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości potasu wyrażonej w formie K2O równej co najmniej 6 % masy, lecz niższej niż 9 % masy

3105 90 91

50

30,26

Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości potasu wyrażonej w formie K2O co najmniej 9 %, lecz nieprzekraczającej 12 % masy

3105 90 91

60

29,26

3.   W przypadku gdy towary zostały uszkodzone przed wprowadzeniem ich do swobodnego obrotu i z tego powodu, do celów ustalenia wartości celnej, cena faktycznie zapłacona lub należna została obniżona, zgodnie z art. 145 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (19), kwota cła antydumpingowego obliczona na podstawie stawek określonych powyżej jest proporcjonalnie zmniejszana odpowiednio do obniżenia ceny faktycznie zapłaconej lub należnej.

4.   O ile nie postanowiono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy celne.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie pozostaje w mocy przez okres dwóch lat.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady

B. ZYPRIES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

(2)  Dz.U. L 23 z 25.1.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 945/2005 (Dz.U. L 160 z 23.6.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 182 z 19.5.2004, str. 28.

(4)  Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 13.

(5)  Dz.U. C 110 z 5.5.2005, str. 15.

(6)  Dz.U. C 18 z 25.1.2006, str. 2.

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17), art. 2.

(8)  Z wyjątkiem produkcji poddawanej późniejszemu przetworzeniu przez wertykalnie zintegrowanych producentów.

(9)  Źródło: IFADATA statystyki dostępne online, międzynarodowe stowarzyszenie producentów nawozów.

(10)  Terra Industries 2005 Annual Report (Sprawozdanie roczne) – From 10-K, str. 6.

(11)  Nymex Gas Futures notowane przez Heren EGM.

(12)  Sierpniowe kontrakty futures z dnia 30 czerwca 2005 r., Nymex Gas Futures, Heren EGM.

(13)  Październikowe kontrakty futures z dnia 29 września 2005 r., Nymex Gas Futures, Heren EGM.

(14)  Ukraińskie statystyki eksportowe za rok 2005 i pierwsze półrocze 2006.

(15)  Dz.U. L 102 z 18.4.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 945/2005.

(16)  Cena jednostkowa jest skonstruowana na podstawie zgłoszonej wartości celnej na granicy ukraińskiej. Wartość może zostać uznana za porównywalną do wartości pochodzącego z Ukrainy przywozu do Wspólnoty na podstawie danych Eurostatu.

(17)  Źródło: „Global fertilisers and raw materials supply and supply/demand balances: 2005-2009”, A05/71b, czerwiec 2005 r., Międzynarodowe Stowarzyszenie Przemysłu Nawozowego „IFA”.

(18)  Dz.U. L 187 z 26.7.2000, str. 12.

(19)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.


24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 443/2007

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

65,3

TN

139,0

TR

136,5

ZZ

113,6

0707 00 05

JO

171,8

MA

46,9

TR

138,4

ZZ

119,0

0709 90 70

MA

35,8

TR

114,1

ZZ

75,0

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

CU

40,0

EG

41,3

IL

68,4

MA

45,6

TN

52,2

ZZ

49,5

0805 50 10

AR

37,2

IL

54,7

TR

42,8

ZZ

44,9

0808 10 80

AR

82,2

BR

79,3

CA

105,7

CL

86,1

CN

84,0

NZ

127,3

US

128,3

UY

48,2

ZA

94,7

ZZ

92,9

0808 20 50

AR

75,9

CL

80,0

CN

36,6

ZA

85,5

ZZ

69,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 444/2007

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do ograniczeń połowowych dla śledzia w obszarach ICES I i II

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego załącznik IB,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 41/2007 ustala wielkości dopuszczalne połowów na 2007 r. i inne związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe.

(2)

W wyniku konsultacji przeprowadzonych dnia 18 stycznia 2007 r. między Wspólnotą, Wyspami Owczymi, Islandią, Norwegią i Federacją Rosyjską osiągnięto porozumienie w sprawie uprawnień do połowów atlantycko-skandynawskiego stada śledzia (śledzia norweskiego) w północno-wschodnim Atlantyku. Całkowite ograniczenia połowowe na rok 2007 są ustalone na poziomie 1 280 000 ton zgodnie z opinią naukową Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES). Należy włączyć wspomniane porozumienie do prawa wspólnotowego.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 41/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IB do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku IB do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 pozycja dotycząca gatunku śledź we WE i wodach międzynarodowych w obszarach ICES I i II otrzymuje następujące brzmienie:

„Gatunek

:

Śledź

Clupea harengus

Strefa

:

wody WE i wody międzynarodowe I i II HER/1/2.

Belgia

30

 

Dania

28 550

 

Niemcy

5 000

 

Hiszpania

94

 

Francja

1 232

 

Irlandia

7 391

 

Niderlandy

10 217

 

Polska

1 445

 

Portugalia

94

 

Finlandia

442

 

Szwecja

10 580

 

Zjednoczone Królestwo

18 253

 

WE

83 328

 

Norwegia

74 995 (1)

 

TAC

1 280 000

Analityczny TAC

Nie ma zastosowania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie ma zastosowania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

W granicach wyżej wspomnianych kwot, ilości nie większe niż określone poniżej można poławiać w określonych obszarach:

 

Wody norweskie na północ od 62 °N i strefie połowów wokół Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgia

30 ()

Dania

28 550 ()

Niemcy

5 000 ()

Hiszpania

94 ()

Francja

1 232 ()

Irlandia

7 391 ()

Niderlandy

10 217 ()

Polska

1 445 ()

Portugalia

94 ()

Finlandia

442 ()

Szwecja

10 580 ()

Zjednoczone Królestwo

18 253 ()

()  Kiedy łączne połowy wszystkich państw członkowskich osiągną wielkość 74 995 ton dalsze połowy zostaną zabronione.”


(1)  Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC (kwota dostępu). Kwota ta może być poławiana w wodach WE na północ od 62 °N.

Warunki specjalne:

W granicach wyżej wspomnianych kwot, ilości nie większe niż określone poniżej można poławiać w określonych obszarach:

 

Wody norweskie na północ od 62 °N i strefie połowów wokół Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgia

30 ()

Dania

28 550 ()

Niemcy

5 000 ()

Hiszpania

94 ()

Francja

1 232 ()

Irlandia

7 391 ()

Niderlandy

10 217 ()

Polska

1 445 ()

Portugalia

94 ()

Finlandia

442 ()

Szwecja

10 580 ()

Zjednoczone Królestwo

18 253 ()

()  Kiedy łączne połowy wszystkich państw członkowskich osiągną wielkość 74 995 ton dalsze połowy zostaną zabronione.”

(2)  Kiedy łączne połowy wszystkich państw członkowskich osiągną wielkość 74 995 ton dalsze połowy zostaną zabronione.”


24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 445/2007

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2991/94 z dnia 5 grudnia 1994 r. określające normy dla tłuszczów do smarowania (1), w szczególności jego art. 8,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (2), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/97 z dnia 1 kwietnia 1997 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania, a także stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (3) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2991/94 stanowi, że nazwy handlowe produktów, określonych w jego art. 1 muszą być nazwami określonymi w załączniku do tego rozporządzenia. Istnieją wyjątki od tej zasady. Zasada ta nie ma w szczególności zastosowania do nazw, w przypadku gdy właściwości produktu jasno wynikają z jego tradycyjnego zastosowania i/lub gdy nazwa jest wyraźnie użyta w celu określenia charakterystycznej cechy produktu. Powinny zostać ustanowione pewne szczegółowe zasady dotyczące zastosowania wymienionego przepisu.

(3)

Artykuł 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2991/94, który stanowi, że rozporządzenie to ma być stosowane w szczególności bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (EWG) nr 1898/87, musi być przestrzegany. Cel obydwóch rozporządzeń jest zasadniczo taki sam, mianowicie unikanie wprowadzenia w błąd konsumenta co do rzeczywistych właściwości przedmiotowych produktów. Dlatego, w celu zagwarantowania spójności przepisów wspólnotowych, szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń (WE) nr 2991/94 i (EWG) nr 1898/87 dotyczące używania nazwy „masło” powinny zostać określone w jednym dokumencie.

(4)

W celu wyraźnego zidentyfikowania zakresu odstępstw określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2991/94 powinien zostać przygotowany wyczerpujący wykaz nazw, których on dotyczy, wraz z opisem produktów, do których nazwy te się odnoszą.

(5)

Pierwsze kryterium odstępstwa przewidziane w art. 2 ust. 2 akapit trzeci tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 2991/94 odnosi się do tradycyjnego charakteru nazwy. Tego rodzaju tradycyjny charakter można uważać za dowiedziony, w przypadku gdy dana nazwa była stosowana przynajmniej przez okres równy okresowi zwykle przypisywanemu jednemu pokoleniu człowieka, przed dniem 9 kwietnia 1997 r. Odstępstwo musi być ograniczone do produktów, w odniesieniu do których dana nazwa rzeczywiście była stosowana, dzięki czemu tego rodzaju tradycyjny charakter nie zanikł.

(6)

Drugie kryterium tego odstępstwa odnosi się do stosowania nazw wymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2991/94 w celu określenia charakterystycznych cech produktów wprowadzanych do obrotu. W takim przypadku wyjątek odnosi się w sposób logiczny do produktów, które nie są wymienione jako takie w tym załączniku.

(7)

Wymienione odstępstwo powinno być ograniczone do produktów wprowadzonych do obrotu dnia 9 kwietnia 1997. Państwa członkowskie przekazały Komisji przed tą datą wykaz produktów, które w opinii tych państw spełniają na ich terytorium kryteria wymienionego odstępstwa.

(8)

Decyzja Komisji 88/566/EWG z dnia 28 października 1988 r. zawierająca wykaz produktów, określonych w art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 (5), zawiera już wyjątki dotyczące nazwy „masło”. Wyjątki te powinny być wzięte pod uwagę.

(9)

W wykazie wspólnotowym przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 2991/94 nazwy przedmiotowych produktów powinny być wymienione tylko w języku wspólnotowym, w którym można używać tych nazw.

(10)

Nazwy na etykietach środków spożywczych zawierających produkty, jak to zostało określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2991/94, lub koncentraty produktów, jak to zostało określone w art. 2 ust. 2 akapit trzeci tiret drugie tego rozporządzenia, mogą odnosić się do odpowiadających im nazw podanych w powołanym załączniku, pod warunkiem że przestrzegane są przepisy dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (6). Dlatego nie zachodzi potrzeba ujmowania tego rodzaju środków spożywczych w wykazie wyjątków.

(11)

Z uwagi na obecne warunki techniczne, zobowiązanie do dokładnego, bez żadnych odchyleń, wskazywania zawartości tłuszczu pociągałoby za sobą znaczne trudności praktyczne. Dlatego powinny zostać ustanowione specjalne zasady w omawianym zakresie.

(12)

Rozporządzenie (WE) nr 2991/94 i rozporządzenie (EWG) nr 1898/87 obejmują produkty złożone, których zasadniczą część stanowi masło; dlatego wymienionymi produktami należy zajmować się w sposób całościowy, stosując się do stanowiska przedstawionego w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1898/87. Zakres tego ustępu powinien zostać określony bardziej precyzyjnie, w odniesieniu do produktów złożonych, których zasadniczą część stanowi masło, poprzez ustanowienie obiektywnego kryterium stosowanego przy ustalaniu, czy zasadniczą częścią produktów złożonych jest rzeczywiście masło oraz czy w związku z tym użycie nazwy „masło” jest uzasadnione. Minimalna zawartość tłuszczu mleka w produkcie końcowym, wynosząca 75 %, wydaje się być najbardziej stosownym kryterium.

(13)

Artykuł 2 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 2991/94 stanowi, że nazwy handlowe wymienione w załączniku do tego rozporządzenia mają być zastrzeżone dla produktów spełniających kryteria ustalone w powołanym załączniku. Dlatego znaki towarowe wykorzystujące wymienione nazwy mogą być w przyszłości stosowane wyłącznie w odniesieniu do produktów spełniających wymienione kryteria.

(14)

Rzeczywiste warunki rynkowe pokażą, czy właściwe będzie ustanowienie w późniejszym terminie środków w odniesieniu do produktów złożonych, których zasadniczą częścią jest margaryna lub tłuszcze złożone.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opiniami właściwych Komitetów Zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Wykazem produktów objętych odstępstwem przewidzianym w art. 2 ust. 2 akapit trzeci tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 2991/94 jest wykaz przedstawiony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na nazwy wymienione w załączniku do decyzji 88/566/EWG, zawierające wyraz „masło” w jednym z języków wspólnotowych.

Artykuł 2

1.   Wskazanie zawartości tłuszczu, przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2991/94 jest zgodne z następującymi zasadami:

a)

średnią zawartość tłuszczu podaje się bez użycia części dziesiętnych;

b)

średnia zawartość tłuszczu nie może się różnić o więcej niż jeden punkt procentowy od zadeklarowanej wartości procentowej. Poszczególne próbki nie mogą się różnić o więcej niż dwa punkty procentowe od zadeklarowanej wartości procentowej;

c)

we wszystkich przypadkach średnia zawartość tłuszczu musi pozostawać w zgodności z wartościami granicznymi ustanowionymi w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2991/94.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, zawartość tłuszczu zadeklarowana w odniesieniu do produktów określonych w częściach A1, B1 i C1 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2991/94 musi odpowiadać minimalnej zawartości tłuszczu określonej dla danego produktu.

3.   Procedura, która ma być stosowana dla weryfikacji zgodności z ust. 1, jest określona w załączniku II.

Artykuł 3

1.   Nazwy „masło” można używać tylko w przypadku produktów złożonych, których zasadniczą częścią, w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1898/87, jest masło, o ile produkt ostateczny zawiera co najmniej 75 % tłuszczu mlecznego i był wyprodukowany wyłącznie z masła w rozumieniu części A1 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2991/94 oraz innego dodanego składnika(-ów) wymienionego(-ych) w opisie.

2.   Nazwa „masło” może być używana w odniesieniu do produktów złożonych zawierających mniej niż 75 %, ale co najmniej 62 % tłuszczu mlecznego, jeśli spełnione są inne wymagania, wyszczególnione w ust. 1 i jeżeli nazwa produktu zawiera termin „produkt maślany”.

3.   W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 nazwa „masło” może być używana w połączeniu z wyrazem lub wyrazami określającymi produkty wymienione w załączniku III zawierające przynajmniej 34 % tłuszczu mlecznego.

4.   Użycie nazwy „masło” zgodnie z ust. 1, 2 i 3 wymaga wskazania w etykietowaniu i konfekcjonowaniu, zawartości tłuszczu mlecznego i, jeśli inne dodane składniki zawierają tłuszcz, całkowitej zawartości tłuszczu.

5.   Wyrazy „produkt maślany” z ust. 2 oraz wskazówki z ust. 4 muszą pojawić się w widocznym miejscu i być łatwo widoczne i czytelne.

Artykuł 4

Rozporządzenie (WE) nr 577/97 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku V.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 316 z 9.12.1994, str. 2.

(2)  Dz.U. L 182 z 3.7.1987, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 1994 r.

(3)  Dz.U. L 87 z 2.4.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 568/1999 (Dz.U. L 70 z 17.3.1999, str. 11).

(4)  Patrz: załącznik IV.

(5)  Dz.U. L 310 z 16.11.1988, str. 32. Decyzja zmieniona decyzją 98/144/WE (Dz.U. L 42 z 14.2.1998, str. 61).

(6)  Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/14CE (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 110).


ZAŁĄCZNIK I

I.

(hiszpański)

„Mantequilla de Soria” lub „Mantequilla de Soria dulce”, „Mantequilla de Soria azucarada”: w odniesieniu do słodzonego aromatyzowanego przetworu mlecznego posiadającego minimalną zawartość tłuszczu mleka w wysokości 39 %

II.

(duński)

III.

(niemiecki)

„Butterkäse”: w odniesieniu do sera z mleka krowiego, który ma półmiękką, tłustą konsystencję oraz który posiada minimalną zawartość tłuszczu mleka w suchej masie w wysokości 45 %

„Kräuterbutter”: w odniesieniu do produktu na bazie masła zawierającego zioła oraz posiadającego minimalną zawartość tłuszczu mleka w wysokości 62 %

„Milchmargarine”: w odniesieniu do margaryny zawierającej co najmniej 5 % mleka pełnego, mleka odtłuszczonego lub innych odpowiednich przetworów mlecznych

IV.

(grecki)

V.

(angielski)

„Brandy butter”, „Sherry butter” lub „Rum butter”: w odniesieniu do słodzonych produktów alkoholowych posiadających minimalną zawartość tłuszczu mleka w wysokości 20 %

„Buttercream”: w odniesieniu do słodzonego produktu o minimalnej zawartości tłuszczu mleka w wysokości 22,5 %

VI.

(francuski)

„Beurre d’anchois, de crevettes, de langouste, de homard, de crabe, de langoustine, de saumon, de saumon fumé, de coquille Saint-Jacques, de sardine”: w odniesieniu do produktów, w skład których wchodzą owoce morza oraz które posiadają minimalną zawartość tłuszczu mleka w wysokości 10 %

VII.

(włoski)

VIII.

(niderlandzki)

IX.

(portugalski)

X.

(fiński)

„Munavoi”: w odniesieniu do produktu zawierającego jaja oraz posiadającego minimalną zawartość tłuszczu mleka w wysokości 35 %

XI.

(szwedzki)

„flytande margarin”: w odniesieniu do produktu o płynnej konsystencji, zawierającego co najmniej 80 % tłuszczów, taki jak margaryna, jednakże o takim składzie, że produkt nie nadaje się do smarowania

„messmör”: w odniesieniu do przetworu mlecznego na bazie serwatki, słodzonego lub nie, posiadającego minimalną zawartość tłuszczu mleka w wysokości 2 %

„vitlökssmör”, „persiljesmör” lub „pepparrotssmör”: w odniesieniu do produktu zawierającego środki spożywcze mające efekt aromatyzujący oraz posiadającego minimalną zawartość tłuszczu mleka w wysokości 66 %


ZAŁĄCZNIK II

Sprawdzanie zadeklarowanej zawartości tłuszczu w tłuszczach do smarowania

Z partii, która ma być badana i analizowana, należy pobrać wyrywkowo pięć próbek. Stosowane są dwie następujące procedury:

A)

średnia arytmetyczna pięciu otrzymanych wyników jest porównywana z zadeklarowaną zawartością tłuszczu. Zadeklarowana zawartość tłuszczu jest uważana za zgodną, jeżeli średnia arytmetyczna zawartości tłuszczu nie różni się o więcej niż jeden punkt procentowy od zadeklarowanej zawartości tłuszczu;

B)

pięć poszczególnych wyników jest porównywanych z dopuszczalnym odchyleniem (± dwa punkty procentowe zadeklarowanej zawartości tłuszczu) wskazanym w art. 2 ust. 1 lit. b). Jeżeli różnica między wartością maksymalną a wartością minimalną pięciu poszczególnych wyników jest mniejsza od lub równa czterem punktom procentowym, wymogi określone w art. 2 ust. 1 lit. b) są uważane za spełnione.

W przypadkach, w których zgodność z warunkami ustanowionymi w lit. A) i B) jest stwierdzona, badana partia uznana zostaje za spełniającą wymogi określone w art. 2 ust. 1 lit. b) nawet w przypadkach, w których jedna z pięciu wartości wykracza poza dopuszczalne odchylenie, wyznaczone na ± dwa punkty procentowe.


ZAŁĄCZNIK III

Produkty określone w art. 3 ust. 3

Typ produktu

Skład produktu

Minimalna zawartość tłuszczu mlecznego

Masło alkoholowe (masło zawierające napoje alkoholowe)

Masło, napój alkoholowy, cukier

34 %


ZAŁĄCZNIK IV

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/97

(Dz.U. L 87 z 2.4.1997, str. 3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/97

(Dz.U. L 175 z 3.7.1997, str. 6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2181/97

(Dz.U. L 299 z 4.11.1997, str. 1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/98

(Dz.U. L 85 z 20.3.1998, str. 3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/98

(Dz.U. L 180 z 24.6.1998, str. 5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2521/98

(Dz.U. L 315 z 25.11.1998, str. 12)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/1999

(Dz.U. L 70 z 17.3.1999, str. 11)


ZAŁĄCZNIK V

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 577/97

Niniejsze rozporządzenie

Artykuły 1–3

Artykuły 1–3

Artykuł 5

Artykuł 5 a

Artykuł 4

Artykuł 6

Artykuł 5

Załączniki I–III

Załączniki I–III

Załącznik IV

Załącznik V


24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/30


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 446/2007

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2002 (2) ustanawia przepisy w sprawie rejestrowania cen na reprezentatywnych rynkach państw członkowskich w odniesieniu do różnych kategorii bydła. Szczegółowe zasady dotyczące informacji dostarczanych do celów badań cen w odniesieniu do każdej z tych kategorii przedstawione są w załącznikach do wymienionego rozporządzenia.

(2)

Na wniosek Irlandii załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 2273/2002 powinny zostać częściowo zmienione w świetle rozwoju rynku bydła w tym państwie członkowskim, co zagwarantuje, że badanie cen nadal opierać będzie się na reprezentatywnych rynkach.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2273/2002.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2273/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I, w części E punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Reprezentatywne rynki

Minimum 2 rynki”;

2)

w załączniku II, w części D punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Reprezentatywne rynki

Minimum 2 rynki”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2002, str. 15. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2172/2003 (Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 8).


24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 447/2007

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (2) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (3). Aby uwzględnić wspomnianą zmianę, należy zmienić niektóre przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 (4), które nadal zawierają odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

(2)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 przewiduje produkty podstawowe, do których mogą być asymilowane niektóre produkty rolne oraz produkty uzyskane w wyniku przetworzenia produktów podstawowych, w celu przyznania refundacji wywozowych zgodnie z tym rozporządzeniem.

(3)

Produkty, które mają być zasymilowane do mleka pełnego w proszku (Grupa produktów 3), zostały wyliczone w art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005. Jednakże art. 3 ust. 4 akapit drugi dopuszcza dokonanie przez właściwy organ, na wniosek zainteresowanej strony, asymilacji produktów wymienionych w tym ustępie do połączenia odtłuszczonego mleka w proszku (Grupa produktów 2), w odniesieniu do ich beztłuszczowej części zawartości suchej masy produktu, lub do masła (Grupa produktów 6), w odniesieniu do części tłuszczu mlecznego w produkcie przy obliczaniu należnej refundacji.

(4)

Gwałtowny spadek stawek refundacji za mleko pełne w proszku i odtłuszczone mleko w proszku, w stosunku do stopy refundacji mającej zastosowanie do masła, nasuwa przypuszczenie, że przedsiębiorcy w coraz większym stopniu będą domagać się zastosowania przepisów art. 3 ust. 4 w celu ubiegania się o refundację w odniesieniu do tłuszczu mlecznego w produkcie, który normalnie byłby asymilowany do mleka pełnego w proszku. Perspektywa taka niesie za sobą ryzyko wyższej refundacji w odniesieniu do produktów rolnych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I niż w przypadku refundacji mającej zastosowanie do tych produktów wywożonych bez dalszego przetworzenia, co byłoby niezgodne z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. (5), w szczególności z jego art. 31 ust. 1.

(5)

Dlatego też należy skreślić art. 3 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 nie naruszając jednocześnie możliwości wprowadzania podobnego środka w przypadku, gdy wspomniane ryzyko nie będzie już zachodzić. Niemniej w sytuacji, gdy rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2007 z dnia 25 stycznia 2007 ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (6) zmniejszyło do zera, ze skutkiem od dnia 26 stycznia 2007 r., refundacje wywozowe dla mleka pełnego w proszku, niektóre państwa członkowskie mogły stwierdzić, że nie jest już konieczne przyjmowanie nowych wniosków przedsiębiorców chcących skorzystać z odstępstwa przewidzianego w art. 3 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1043/2005. W celu zharmonizowania odpowiedzi państw członkowskich na wnioski otrzymane od dnia 26 stycznia 2007 r. należy określić konkretną datę, po upływie której państwa członkowskie nie powinny przyjmować nowych wniosków o asymilację na podstawie wspomnianego przepisu.

(6)

Artykuł 43 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 stanowi, że wnioski o przyznanie świadectw refundacji, z wyjątkiem wniosków odnoszących się do operacji pomocy żywnościowej, są ważne tylko po wniesieniu zabezpieczenia w wysokości 25 % wnioskowanej kwoty. Zabezpieczenie to jest składane w celu zagwarantowania, że posiadacz świadectwa refundacji składa wniosek o refundację, której kwota jest równa kwocie, na którą opiewa świadectwo wydane dla towarów wywożonych w okresie ważności świadectwa refundacji. Stawka zabezpieczenia była ustalona w czasie, gdy liczba wniosków o wydanie świadectwa była znacznie wyższa niż kwoty, które można było przyznać. Po obniżeniu stopy refundacji wypłacanej w odniesieniu do produktów rolnych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I liczba wniosków o wydanie świadectwa znacznie się zmniejszyła. Od tej pory ryzyko składania przez przedsiębiorców wniosków w celach spekulacyjnych zmniejszyło się. W związku z tym należy odpowiednio zmniejszyć poziom zabezpieczeń.

(7)

Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 zawiera wpisy w 21 z 23 języków urzędowych Wspólnoty. Załącznik ten powinien również zawierać wpisy w dwóch pozostałych językach, tj. irlandzkim i maltańskim.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1043/2005.

(9)

Komitet zarządzający ds. zagadnień horyzontalnych dotyczących handlu przetworzonymi produktami rolnymi, niewymienionymi w załączniku I nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1043/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w akapicie pierwszym wyrażenie „rozporządzeniem (WE) nr 1260/2001” zastępuje się wyrażeniem:

„rozporządzeniem (WE) nr 318/2006 (7)

b)

w akapicie drugim lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006;”;

2)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 4 skreśla się akapit drugi;

b)

w ust. 8 wprowadza się następujące zmiany:

i)

w części wstępnej wyrażenie „rozporządzeniu (WE) nr 1260/2001” zastępuje się wyrażeniem „rozporządzeniu (WE) nr 318/2006”;

ii)

litery c) i d) otrzymują brzmienie:

„c)

produkty określone w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 318/2006, z wyłączeniem mieszanek otrzymanych częściowo przy wykorzystaniu produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 1784/2003;

d)

produkty określone w art. 1 ust. 1 lit. f) i g) rozporządzenia (WE) nr 318/2006, z wyłączeniem mieszanek otrzymanych częściowo przy wykorzystaniu produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 1784/2003.”;

3)

w art. 43 akapit pierwszy wyrażenie „25 %” zastępuje się wyrażeniem „15 %”;

4)

w art. 44 ust. 4 akapit pierwszy wyrażenie „25 %” zastępuje się wyrażeniem „15 %”;

5)

w załączniku II przypis 4 dotyczący kolumny 6 („Cukier, melasy lub izoglukoza”) zastępuje się wyrażeniem:

„(4)

rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1)”;

6)

w załączniku III w wyszczególnieniu odnoszącym się do kodu CN 2905 43 00 – Mannitol, akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Otrzymany z sacharozy objętej rozporządzeniem (WE) nr 318/2006”;

7)

w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany:

a)

po wpisie dotyczącym języka francuskiego wprowadza się tiret w brzmieniu:

„—

w języku irlandzkim: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]”;

b)

po wpisie dotyczącym języka węgierskiego wprowadza się następujące tiret:

„—

w języku maltańskim: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednakże art. 3 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 nadal się stosuje w odniesieniu do produktów, dla których, w uzgodnieniu z właściwym organem, przed dniem 17 lutego 2007 r. uzyskano asymilację, o której mowa w tym przepisie, i które w czasie wywozu były objęte świadectwami refundacji, w odniesieniu do których, zgodnie z art. 29 tego rozporządzenia, przed dniem 1 marca 2007 r. złożono wniosek o wcześniejsze ustalenie stawek refundacji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5).

(2)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1.

(3)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 247/2007 (Dz.U. L 69 z 9.3.2007, str. 3).

(4)  Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, str. 1).

(5)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(6)  Dz.U. L 19 z 26.1.2007, str. 8.

(7)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1”;


DYREKTYWY

24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/34


DYREKTYWA KOMISJI 2007/25/WE

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimetoatu, dimetomorfu, glufosynatu, metrybuzyny, fosmetu i propamokarbu jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 703/2001 (3) określają szczegółowe zasady realizacji drugiego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, i ustanawiają wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje dimetoat, dimetomorf, glufosynat, metrybuzynę, fosmet i propamokarb.

(2)

Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 703/2001 w odniesieniu do zakresów zastosowań proponowanych przez powiadamiającego. Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, które mają przedłożyć odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 451/2000. W przypadku dimetoatu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy było Zjednoczone Królestwo, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 4 sierpnia 2004 r. W przypadku dimetomorfu i metrybuzyny państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy były Niemcy, a wszystkie istotne informacje przekazano, odpowiednio, dnia 11 czerwca 2004 r. i 23 sierpnia 2004 r. W przypadku glufosynatu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Szwecja, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 3 stycznia 2003 r. W przypadku fosmetu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Hiszpania, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 23 sierpnia 2004 r. W przypadku propamokarbu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Irlandia, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 5 października 2004 r.

(3)

Sprawozdania z oceny zostały poddane wzajemnej weryfikacji przez państwa członkowskie i EFSA oraz przedstawione Komisji w formie sprawozdania naukowego EFSA dotyczącego glufosynatu w dniu 14 marca 2005 r., fosmetu i propamokarbu w dniu 12 maja 2006 r., dimetoatu i dimetomorfu w dniu 23 czerwca 2006 r. oraz metrybuzyny w dniu 28 lipca 2006 r. (4). Sprawozdania te zostały poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a następnie sfinalizowane w dniu 24 listopada 2006 r. w formie sprawozdań Komisji z przeglądów dotyczących dimetoatu, dimetomorfu, glufosynatu, metrybuzyny, fosmetu i propamokarbu.

(4)

Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające dimetoat, dimetomorf, glufosynat, metrybuzynę, fosmet i propamokarb zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Dlatego właściwe jest włączenie tych substancji czynnych do załącznika I, w celu zapewnienia możliwości udzielenia zezwolenia w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających daną substancję czynną, we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z przepisami tej dyrektywy.

(5)

Bez uszczerbku dla tego ustalenia należy uzyskać dalsze informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii dotyczących dimetoatu, glufosynatu, metrybuzyny i fosmetu. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może podlegać warunkom. W związku z powyższym właściwy jest wymóg poddania dimetoatu, glufosynatu, metrybuzyny i fosmetu dalszym badaniom w celu potwierdzenia niektórych aspektów oceny zagrożenia oraz aby odpowiednie badania zostały przedstawione przez powiadamiających.

(6)

Należy przewidzieć rozsądny termin, zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I, w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających z włączenia.

(7)

Nie naruszając określonych w dyrektywie 91/414/EWG obowiązków wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwa członkowskie powinny mieć sześć miesięcy od daty włączenia na dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających dimetoat, dimetomorf, glufosynat, metrybuzynę, fosmet i propamokarb w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny odpowiednio zmienić, zastąpić lub cofnąć istniejące zezwolenia zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od powyższego terminu należy przyznać więcej czasu na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(8)

Doświadczenie zdobyte w wyniku wcześniejszego włączania substancji czynnych ocenionych w ramach rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 (5) do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG pokazuje, że mogą pojawić się trudności przy interpretacji obowiązków posiadaczy istniejących zezwoleń w odniesieniu do dostępu do danych. W celu uniknięcia dalszych trudności konieczne wydaje się zatem wyjaśnienie obowiązków państw członkowskich, a w szczególności obowiązku sprawdzenia, czy posiadacz zezwolenia ma dostęp do dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku II do wymienionej dyrektywy. Wyjaśnienie to nie nakłada jednak na państwa członkowskie ani na posiadaczy zezwoleń żadnych nowych obowiązków w porównaniu z dyrektywami przyjętymi dotychczas i zmieniającymi załącznik I.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 marca 2008 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 1 kwietnia 2008 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 3

1.   Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG, w terminie do dnia 31 marca 2008 r. państwa członkowskie, w miarę potrzeby, odpowiednio zmieniają lub cofają istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających dimetoat, dimetomorf, glufosynat, metrybuzynę, fosmet i propamokarb jako substancje czynne.

Przed upływem tego terminu państwa członkowskie w szczególności zweryfikują, czy spełnione są warunki wymienione w załączniku I do wspomnianej dyrektywy dotyczące dimetoatu, dimetomorfu, glufosynatu, metrybuzyny, fosmetu i propamokarbu, z wyjątkiem warunków określonych w części B pozycji odnoszącej się do tej substancji czynnej, oraz czy posiadacz zezwolenia zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 13 tej dyrektywy posiada dokumentację spełniającą wymogi załącznika II do wspomnianej dyrektywy lub dostęp do takiej dokumentacji.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 najpóźniej do dnia 30 września 2007 r. państwa członkowskie dokonają ponownej oceny każdego dopuszczonego do obrotu środka ochrony roślin zawierającego dimetoat, dimetomorf, glufosynat, metrybuzynę, fosmet i propamokarb jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, według jednolitych zasad określonych w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG oraz na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy i przy uwzględnieniu części B wpisu w załączniku I do wymienionej dyrektywy dotyczącego odpowiednio dimetoatu, dimetomorfu, glufosynatu, metrybuzyny, fosmetu i propamokarbu. Na podstawie tej oceny państwa członkowskie ustalą, czy dany produkt spełnia warunki określone w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu tych ustaleń państwa członkowskie:

a)

w przypadku środka zawierającego dimetoat, dimetomorf, glufosynat, metrybuzynę, fosmet i propamokarb jako jedyną substancję czynną, w razie potrzeby, zmienią lub wycofają zezwolenie najpóźniej do dnia 30 września 2011 r.; lub

b)

w przypadku środka zawierającego dimetoat, dimetomorf, glufosynat, metrybuzynę, fosmet i propamokarb jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby, zmienią lub wycofają zezwolenie do dnia 30 września 2011 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, przy czym obowiązuje data późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/21/WE (Dz.U. L 97 z 12.4.2007, str. 42).

(2)  Dz.U. L 55 z 29.2.2000, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2003 (Dz.U. L 151 z 19.6.2003, str. 32).

(3)  Dz.U. L 98 z 7.4.2001, str. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate (finalised: 14 March 2005).

EFSA Scientific Report (2006) 75, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 78, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propamocarb (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 84, 1-102, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 82, 1-69, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethomorph (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 88, 1-74, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metribuzin (finalised: 28 July 2006).

(5)  Dz.U. L 366 z 15.12.1992, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2266/2000 (Dz.U. L 259 z 13.10.2000, str. 27).


ZAŁĄCZNIK

Na końcu tabeli w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG dodaje się następującą pozycję:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Wejście w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczególne

„155

Dimetoat

Nr CAS 60-51-5

Nr CIPAC 59

Ditiofosforan S-metylo-karbamoilometylu-O,O-dimetylu; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide

≥ 950 g/kg

Zanieczyszczenia:

ometoat: nie więcej niż 2 g/kg

izodimetoat: nie więcej niż 3 g/kg

1 października 2007 r.

30 września 2017 r.

Część A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego.

Część B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego dimetoatu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 24 listopada 2006 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę ptaków, ssaków, organizmów wodnych oraz stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania. Warunki zezwolenia powinny w miarę potrzeby zawierać środki ograniczające zagrożenia, takie jak strefy buforowe, zmniejszenie odpływu i drenażu wód dostających się do wód powierzchniowych,

muszą zwrócić szczególną uwagę na narażenie konsumentów związane ze spożyciem,

muszą zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo operatorów sprzętu i zadbać o to, aby w warunkach użytkowania umieszczono zalecenia dotyczące stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, muszą zwrócić się o przedstawienie dalszych badań potwierdzających ocenę zagrożenia dla ptaków, ssaków i stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania oraz ocenę toksykologiczną dotyczącą metabolitów potencjalnie obecnych w uprawach.

Państwa członkowskie powinny sprawić, by powiadamiający, na wniosek którego dimetoat został włączony do niniejszego załącznika, dostarczył Komisji odnośne badania w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

156

Dimetomorf

Nr CAS 110488-70-5

Nr CIPAC 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorofenylo)-3-(3,4-dimetoksyfenylo)akryloilo]morfolina

≥ 965 g/kg

1 października 2007 r.

30 września 2017 r.

Część A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego.

Część B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego dimetomorfu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 24 listopada 2006 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:

bezpieczeństwo operatorów i pracowników. Warunki dopuszczalności stosowania muszą obejmować obowiązek używania odpowiedniego sprzętu ochronnego,

ochronę ptaków, ssaków i organizmów wodnych.

Warunki zezwolenia powinny, w miarę potrzeby, zawierać środki ograniczające zagrożenia.

157

Glufosynat

Nr CAS 77182-82-2

Nr CIPAC 437.007

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate

950 g/kg

1 października 2007 r.

30 września 2017 r.

Część A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobójczego.

Część B

Podczas oceniania wniosków dotyczących zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających glufosynat, w przypadku zastosowań innych niż w sadach z drzewami jabłoni, w szczególności w odniesieniu do narażenia operatora i konsumenta, państwa członkowskie zwrócą szczególną uwagę na kryteria zawarte w art. 4 ust. 1 lit. b) i zapewnią, by wszelkie potrzebne dane i informacje zostały dostarczone przed udzieleniem takiego zezwolenia.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego glufosynatu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 24 listopada 2006 r. W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:

bezpieczeństwo operatorów, pracowników i osób trzecich. Warunki zezwolenia powinny, w miarę potrzeby, obejmować środki ochronne,

możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych, w przypadku gdy substancja czynna jest stosowana w regionach, w których gleba i/lub klimat są podatne na zagrożenia,

ochronę ssaków, stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania i roślin niebędących przedmiotem zwalczania.

Warunki zezwolenia powinny, w miarę potrzeby, zawierać środki ograniczające zagrożenia.

Państwa członkowskie powinny wystąpić o przedłożenie dalszych badań w celu potwierdzenia oceny zagrożenia dla ssaków i stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania w przypadku stosowania substancji w sadach z drzewami jabłoni. Państwa członkowskie powinny zadbać o to, aby powiadamiający, na wniosek których glufosynat został włączony do niniejszego załącznika, dostarczył Komisji odnośne badania w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

158

Metrybuzyna

Nr CAS 21087-64-9

Nr CIPAC 283

4-amino-6-tert-butylo-3-metylotio-1,2,4-triazyn-5(4H)-on

≥ 910 g/kg

1 października 2007 r.

30 września 2017 r.

Część A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobójczego.

Część B

Podczas oceniania wniosków dotyczących zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających metrybuzynę, w przypadku zastosowań innych niż zastosowanie wybranych powschodowych środków chwastobójczych do ziemniaków, państwa członkowskie zwrócą szczególną uwagę na kryteria zawarte w art. 4 ust. 1 lit. b) i zapewnią, by wszelkie potrzebne dane i informacje zostały dostarczone przed udzieleniem takiego zezwolenia.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego metrybuzyny, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 24 listopada 2006 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:

ochronę alg, roślin wodnych i roślin niebędących przedmiotem zwalczania rosnących na polach poddawanych działaniu środka i zadbać o to, aby warunki zezwolenia zawierały, w miarę potrzeby środki ograniczające zagrożenie,

bezpieczeństwo operatorów sprzętu i zadbać o to, aby w warunkach użytkowania umieszczono zalecenia dotyczące stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, występują o przedłożenie dalszych badań w celu potwierdzenia oceny zagrożenia dla wód gruntowych. Państwa członkowskie powinny sprawić, by powiadamiający, na wniosek których metrybuzyna została włączona do niniejszego załącznika, dostarczyli Komisji odnośne badania w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

159

Fosmet

Nr CAS 732-11-6

Nr CIPAC 318

ditiofosforan S-ftalimidometylu-O,O-dimetylu; N- (dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide

≥ 950 g/kg

Zanieczyszczenia:

fosmet okson: nie więcej niż 0,8 g/kg

izofosmet: nie więcej niż 0,4 g/kg

1 października 2007 r.

30 września 2017 r.

Część A

Dopuszcza się wyłącznie zezwolenie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego i akarycydu.

Część B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego fosmetu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 24 listopada 2006 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:

ochronę ptaków, ssaków, organizmów wodnych, pszczół oraz stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania. Warunki zezwolenia powinny w miarę potrzeby zawierać środki ograniczające zagrożenia, takie jak strefy buforowe oraz zmniejszenie odpływu i drenażu wód dostających się do wód powierzchniowych,

bezpieczeństwo operatorów sprzętu i zadbać o to, aby w warunkach użytkowania umieszczono zalecenia dotyczące stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony dróg oddechowych.

Państwa członkowskie powinny wystąpić o przedłożenie dalszych badań w celu potwierdzenia oceny zagrożenia dla ptaków (ryzyko krótkoterminowe) i ssaków roślinożernych (ryzyko długoterminowe). Państwa członkowskie powinny sprawić, by powiadamiający, na wniosek którego fosmet został włączony do niniejszego załącznika, dostarczył Komisji odnośne badania w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

160

Propamokarb

Nr CAS 24579-73-5

Nr CIPAC 399

Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

≥ 920 g/kg

1 października 2007 r.

30 września 2017 r.

Część A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego.

Część B

Podczas oceniania wniosków dotyczących zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających propamokarb, w przypadku zastosowań innych niż zastosowanie do listowia, państwa członkowskie zwrócą szczególną uwagę na kryteria zawarte w art. 4 ust. 1 lit. b) i sprawią, by wszelkie potrzebne dane i informacje zostały dostarczone przed udzieleniem takiego zezwolenia.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego propamokarbu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 24 listopada 2006 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:

bezpieczeństwo operatorów i pracowników. Warunki zezwolenia powinny, w miarę potrzeby, obejmować środki ochronne,

przemieszczanie się pozostałości w glebie w przypadku płodozmianu lub roślin uprawianych następczo,

ochronę wód powierzchniowych i podziemnych w strefach, w których są one podatne na zagrożenia,

ochronę ptaków, ssaków i organizmów wodnych. Warunki zezwolenia powinny w miarę potrzeby obejmować środki służące zmniejszeniu ryzyka.”


(1)  Dodatkowe dane na temat identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/43


DECYZJA RADY

z dnia 27 marca 2007 r.

dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

(2007/241/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei została podpisana w imieniu Wspólnoty w dniu 22 listopada 2006 r. z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady dotyczącą podpisania umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei (2).

(2)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji (3).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady, działając w imieniu Wspólnoty, dokonuje notyfikacji określonej w art. 12 ust. 1 umowy (4).

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 marca 2007 r.

W imieniu Rady

P. STEINBRÜCK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 1 lutego 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Patrz: str. 44 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Patrz: str. 44 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


UMOWA

o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

(zwana dalej „Wspólnotą”), i

RZĄD REPUBLIKI KOREI

(zwanej dalej „Koreą”),

wspólnie zwane dalej „Stronami”;

MAJĄC NA UWADZE, że Wspólnota i Korea prowadzą prace w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w wielu obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i mając świadomość szybkiego rozwoju wiedzy naukowej i jej pozytywnego wkładu we wspieranie współpracy dwustronnej i międzynarodowej;

PRAGNĄC poszerzyć zakres współpracy naukowej i technicznej w wielu obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez stworzenie owocnego partnerstwa służącego osiągnięciu pokojowych celów i obopólnych korzyści;

ZAUWAŻAJĄC, że taka współpraca i wykorzystanie jej wyników przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego Stron; oraz

PRAGNĄC określić formalne ramy dla realizacji wspólnych działań, które wzmocnią współpracę w dziedzinie nauki i techniki między Stronami;

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel i zasady

1.   Strony wspierają, rozwijają i ułatwiają wspólne działania podejmowane na podstawie niniejszej umowy w obszarach nauki i techniki w celach pokojowych, zgodnie z niniejszą umową oraz przepisami ustawowymi i wykonawczymi obu Stron.

2.   Wspólne działania na podstawie niniejszej umowy są realizowane w oparciu o następujące zasady:

a)

obopólne i równe nakłady i korzyści;

b)

obopólna możliwość udziału wizytujących naukowców każdej ze Stron w programach i projektach w zakresie badań i rozwoju technologicznego realizowanych przez drugą Stronę oraz dostępu do jej obiektów;

c)

wymiana informacji mogących mieć znaczenie dla wspólnych działań we właściwym czasie;

d)

działanie na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy w celu osiągnięcia korzyści w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego obu Stron; oraz

e)

ochrona praw własności intelektualnej zgodnie z załącznikiem II do niniejszej umowy.

Artykuł 2

Definicje

Na użytek niniejszej umowy:

1)

„bezpośrednie wspólne działania” oznaczają działania realizowane w ramach współpracy między Stronami;

2)

„pośrednie wspólne działania” oznaczają działania realizowane między podmiotami prawnymi mającymi siedzibę w Korei i we Wspólnocie poprzez uczestnictwo koreańskich podmiotów prawnych we wspólnotowym programie ramowym ustanowionym na mocy art. 166 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zwanym dalej „programem ramowym”) i wzajemne uczestnictwo podmiotów prawnych mających siedzibę we Wspólnocie w koreańskich programach lub projektach badawczych w dziedzinie nauki i techniki podobnych do działań objętych programem ramowym;

3)

„wspólne działania” obejmują zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie wspólne działania;

4)

„podmiot prawny” oznacza każdą osobę fizyczną lub każdą osobę prawną utworzoną na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu jej siedziby lub na mocy prawa wspólnotowego, posiadającą osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych.

Artykuł 3

Wspólne działania

1.   Bezpośrednie wspólne działania w ramach niniejszej umowy mogą obejmować:

a)

różne formy spotkań, w tym spotkania ekspertów, w celu dyskusji i wymiany informacji na ogólne i szczegółowe tematy naukowe i techniczne oraz w celu określenia projektów i programów badawczych i rozwojowych, które można realizować wspólnie;

b)

wymianę informacji na temat działań, strategii politycznych, zwyczajów oraz przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących badań i rozwoju;

c)

wizyty i wymiany naukowców, personelu technicznego i innych ekspertów dotyczące zagadnień ogólnych lub szczegółowych;

d)

realizację wspólnych projektów i programów, o których może decydować Wspólny Komitet określony w art. 6, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Stron; oraz

e)

inne formy działalności w obszarach nauki i techniki, o których może decydować Wspólny Komitet określony w art. 6, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Stron.

2.   Celem rozwijania pośrednich wspólnych działań, z zastrzeżeniem postanowień załączników do niniejszej umowy, dowolny podmiot prawny z siedzibą w Korei lub we Wspólnocie może uczestniczyć w programach lub projektach badawczych realizowanych przez drugą Stronę i otwartych dla jej podmiotów prawnych, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Stron.

Artykuł 4

Procedury wykonawcze

1.   Strony mogą uzgodnić porozumienia wykonawcze, w których określane są szczegóły i procedury realizacji wspólnych działań w ramach niniejszej umowy.

2.   Każda ze Stron może powierzyć realizację wspólnych działań naukowych i technicznych Stron określonym instytucjom w celu bezpośredniej realizacji lub wsparcia naukowych i technicznych wspólnych działań między Stronami.

3.   Wspólne działania naukowe i techniczne nieobjęte szczególnymi umowami, które były wspierane, rozwijane i ułatwiane przez Strony i które zostały rozpoczęte, ale nie zostały zakończone przed datą wejścia w życie niniejszej umowy, zostaną od tej daty objęte niniejszą umową.

Artykuł 5

Wzmocnienie współpracy

1.   Każda ze Stron dokłada wszelkich starań, aby uzgodnić z podmiotami prawnymi przeprowadzającymi wspólne działania na mocy niniejszej umowy wszystkie potencjalne udogodnienia w celu ułatwienia pracy i wizyt naukowców uczestniczących w tych wspólnych działaniach, wraz z przywozem na jej terytorium oraz wywozem z jej terytorium materiałów, danych i sprzętu służącego do realizacji tych wspólnych działań.

2.   W odniesieniu do wspólnych działań na mocy niniejszej umowy, Strony mogą pozwolić, jeśli jest to właściwe i służy celom pokojowym, na uczestnictwo naukowców i organizacji ze wszystkich sektorów badań naukowych, w tym z sektora prywatnego.

Artykuł 6

Wspólny Komitet

1.   Za koordynację i ułatwianie wspólnych działań w ramach niniejszej umowy odpowiedzialne są w imieniu Korei – właściwe koreańskie Ministerstwo ds. Nauki i Techniki, a w imieniu Wspólnoty – służby Komisji Wspólnot Europejskich (Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych), które działają jako organy wykonawcze.

2.   W celu zapewnienia skutecznej realizacji niniejszej umowy organy wykonawcze ustanawiają Wspólny Komitet ds. Współpracy Naukowej i Technicznej (zwany dalej „Wspólnym Komitetem”). Wspólny Komitet składa się z oficjalnych przedstawicieli każdej ze Stron; przewodniczą mu wspólnie przedstawiciele obu Stron. Wspólny Komitet przyjmuje za obopólną zgodą swój regulamin wewnętrzny.

3.   Do zadań Komitetu należą:

1)

wymiana poglądów i informacji na temat zagadnień związanych z polityką naukową i techniczną;

2)

przegląd i omawianie wspólnych działań i osiągnięć w ramach niniejszej umowy;

3)

przedstawianie Stronom zaleceń w odniesieniu do realizacji niniejszej umowy, które mogą obejmować określanie i proponowanie wspólnych działań w ramach niniejszej umowy oraz wspieranie ich realizacji;

4)

przedstawianie Stronom sprawozdania na temat stanu, osiągnięć i skuteczności wspólnych działań w ramach niniejszej umowy. Sprawozdanie to jest przekazywane Wspólnemu Komitetowi UE-Korea ustanowionemu na mocy umowy ramowej o handlu i współpracy.

4.   Decyzje Wspólnego Komitetu są podejmowane jednomyślnie.

5.   Każda ze Stron ponosi koszty udziału swoich przedstawicieli w posiedzeniach Wspólnego Komitetu, takie jak koszty podróży i zakwaterowania. Pozostałe koszty związane z tymi posiedzeniami ponoszone są przez Stronę organizującą spotkanie.

6.   Wspólny Komitet odbywa posiedzenia na przemian w Korei i we Wspólnocie, a terminy posiedzeń, najlepiej raz w roku, są ustalane za obopólną zgodą.

Artykuł 7

Finansowanie

1.   Wykonanie niniejszej umowy jest uzależnione od dostępności wystarczających środków finansowych i podlega stosownym przepisom ustawowym i wykonawczym każdej ze Stron.

2.   Koszty wspólnych działań w ramach niniejszej umowy ponoszone są zgodnie z podjętą za obopólną zgodą decyzją Stron.

3.   Jeżeli określone systemy współpracy jednej Strony przewidują wsparcie finansowe na rzecz uczestników reprezentujących drugą Stronę, wszelkie tego rodzaju dotacje, wsparcie finansowe lub inne formy pomocy jednej Strony na tego rodzaju działania objęte są zwolnieniem podatkowym i celnym zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi na terytorium każdej ze Stron w chwili, gdy udzielane są tego rodzaju dotacje, wsparcie finansowe lub inne formy pomocy.

Artykuł 8

Informacje i prawa własności intelektualnej

1.   Niechronione prawem informacje naukowe i techniczne pochodzące z bezpośrednich wspólnych działań mogą być udostępniane do wiadomości publicznej przez każdą ze Stron za pośrednictwem przyjętych zwyczajowo kanałów oraz zgodnie z ogólnymi procedurami Stron.

2.   Prawa własności intelektualnej i inne prawa własności powstałe lub zgłoszone w trakcie wspólnych działań w ramach niniejszej umowy podlegają postanowieniom załącznika II do niniejszej umowy.

Artykuł 9

Terytorialny zakres stosowania

Niniejszą umowę stosuje się, z jednej strony, do terytoriów, do których zastosowanie ma Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i na warunkach ustanowionych w tym traktacie oraz, z drugiej strony, do terytorium Korei. Nie stanowi to przeszkody dla prowadzenia wspólnych działań na pełnym morzu, w przestrzeni kosmicznej lub na terytorium państw trzecich, zgodnie z prawem międzynarodowym.

Artykuł 10

Rozstrzyganie sporów

1.   Postanowienia niniejszej umowy nie mają wpływu na prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących lub przyszłych umów o współpracy między stronami lub między rządami któregokolwiek z państw członkowskich Wspólnoty a rządem Korei.

2.   Wszystkie sprawy lub spory związane z wykładnią lub stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane są w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.

Artykuł 11

Załączniki

Załączniki I (dotyczący warunków uczestnictwa) i II (dotyczący praw własności intelektualnej) stanowią integralną część niniejszej umowy.

Artykuł 12

Wejście w życie i rozwiązanie umowy

1.   Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem wymiany przez Strony not dyplomatycznych stwierdzających, że wewnętrzne procedury Stron niezbędne do wejścia w życie umowy zostały zakończone.

2.   Niniejsza umowa obowiązuje przez okres pięciu lat i pozostaje w mocy po tym okresie, o ile nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze Stron.

3.   Na koniec początkowego okresu pięciu lat lub później niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem formy pisemnej i co najmniej sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

4.   Każda ze Stron może co pięć lat przeprowadzać ocenę wpływu i działań wynikających z niniejszej umowy. Każda ze Stron dokłada wszelkich starań w celu ułatwienia dokonania oceny przez drugą Stronę, a Strona przeprowadzająca ocenę informuje drugą Stronę o jej wynikach.

5.   Niniejsza umowa może zostać zmieniona za obopólną zgodą Stron poprzez wymianę not dyplomatycznych. Zmiany wchodzą w życie zgodnie z procedurą określoną w ust. 1, o ile Strony nie postanowiły inaczej.

6.   Rozwiązanie niniejszej umowy pozostaje bez uszczerbku dla wspólnych działań podjętych na mocy niniejszej umowy, które w chwili jej rozwiązania nie zostały w pełni zrealizowane lub dla szczególnych praw i obowiązków powstałych zgodnie z załącznikami do niniejszej umowy.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie umocowani w tym celu przez odpowiednio Wspólnotę Europejską i Republikę Korei, złożyli swoje podpisy pod niniejszą umową.

SPORZĄDZONO w dwóch egzemplarzach w Brukseli dnia dwudziestego drugiego listopada roku dwa tysiące szóstego w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i koreańskim, przy czym teksty te są na równi autentyczne.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Kominità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Por el Gobierno de la República de Corea

Za vládu Korejské republiky

For Republikken Koreas regering

Für die Regierung der Republik Korea

Korea Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας

For the Government of the Republic of Korea

Pour le gouvernement de la République de Corée

Per il governo della Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

A Koreai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Regering van de Republiek Korea

W imieniu Rządu Republiki Korei

Pelo Governo da República da Coreia

Za vládu Kórejskej republiky

Za Vlado Republike Koreje

Korean tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Koreas regerings vägnar

Image

Image

ZAŁĄCZNIK I

Warunki uczestnictwa podmiotów prawnych mających siedzibę we Wspólnocie Europejskiej i w Korei

W ramach niniejszej umowy, w przypadku gdy jedna Strona zawiera umowę z podmiotem prawnym drugiej Strony w celu realizacji pośredniego wspólnego działania, druga Strona, na żądanie, stara się udzielić wszelkiej rozsądnej i wykonalnej pomocy, która może być konieczna lub przydatna pierwszej Stronie w celu sprawnej realizacji takiej umowy.

1.   WARUNKI UCZESTNICTWA PODMIOTÓW PRAWNYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W KOREI W POŚREDNICH WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH NA MOCY PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWYCH (ZWANEGO DALEJ „PROGRAMEM RAMOWYM”)

a)

Podmioty prawne mające siedzibę w Korei mogą uczestniczyć w pośrednich wspólnych działaniach na mocy Programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym zasad uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych oraz zasad upowszechniania wyników badań celem realizacji programu ramowego Wspólnoty Europejskiej.

b)

Bez uszczerbku dla lit. a), uczestnictwo podmiotów prawnych mających siedzibę w Korei w pośrednich wspólnych działaniach realizowanych na mocy programów ramowych powinno być zgodne z zasadami.

2.   WARUNKI UCZESTNICTWA PODMIOTÓW PRAWNYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ W KOREAŃSKICH PROGRAMACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

a)

Podmioty prawne mające siedzibę we Wspólnocie mogą uczestniczyć w projektach i programach w zakresie badań i rozwoju finansowanych przez rząd Korei.

b)

Podmioty prawne mające siedzibę we Wspólnocie uczestniczą w koreańskich projektach i programach w zakresie badań i rozwoju zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Korei i odpowiednimi zasadami uczestnictwa w takich projektach i programach.

ZAŁĄCZNIK II

Zasady dotyczące przyznawania praw własności intelektualnej

1.   DEFINICJE

Do celów niniejszej umowy „własność intelektualna” ma znaczenie określone w art. 2 Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 roku.

2.   PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ STRON W PRZYPADKU BEZPOŚREDNICH WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ

a)

Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, następujące zasady mają zastosowanie do praw własności intelektualnej, z wyjątkiem praw autorskich i praw pokrewnych, uzyskanych przez Strony w trakcie bezpośrednich wspólnych działań prowadzonych na mocy art. 3 ust. 1 niniejszej umowy:

1)

Strona wytwarzająca własność intelektualną posiada do niej pełne prawa. W przypadku gdy własność intelektualna została wspólnie wytworzona i nie można stwierdzić, jaki wkład pracy został wniesiony przez każdą ze Stron, prawa własności intelektualnej pozostają współwłasnością Stron;

2)

Strona, której przysługują prawa własności intelektualnej, przyznaje drugiej Stronie prawo dostępu do tej własności celem prowadzenia wszelakich bezpośrednich wspólnych działań. Tego rodzaju prawa dostępu przyznawane są nieodpłatnie.

b)

Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, następujące zasady mają zastosowanie do praw autorskich i praw pokrewnych Stron:

1)

w przypadku gdy Strona publikuje dane naukowe i techniczne, informacje lub wyniki w periodykach, artykułach, sprawozdaniach, książkach lub w innej formie, w tym na taśmach wideo i w formie oprogramowania, pochodzące lub powiązane ze wspólnymi działaniami w ramach niniejszej umowy, Strona ta dokłada wszelkich starań w celu uzyskania przez drugą Stronę niewyłącznych, nieodwołalnych i wolnych od opłat licencji we wszystkich krajach, w których istnieje ochrona praw autorskich, obejmujących tłumaczenie, powielanie, adaptację, przekazywanie i powszechną dystrybucję takich prac;

2)

na wszystkich publicznie rozpowszechnianych egzemplarzach dzieła chronionego prawami autorskimi zgodnie z postanowieniami lit. b) ppkt 1, podawane jest nazwisko(-a) autora(-ów) dzieła, chyba że autor (autorzy) wyraźnie odmówi(-ą) zgody na podanie nazwiska. Umieszcza się na nich również wyraźnie widoczną informację o wspólnym wsparciu udzielonym przez Strony.

c)

Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, następujące zasady mają zastosowanie do nieujawnionych informacji Stron:

1)

przekazując drugiej Stronie informacje konieczne do prowadzenia bezpośrednich wspólnych działań, każda ze Stron określa, w odniesieniu do których informacji pragnie, by pozostały one nieujawnione;

2)

Strona otrzymująca informacje może, na własną odpowiedzialność, przekazać informacje nieujawnione swoim jednostkom organizacyjnym lub osobom zatrudnionym za pośrednictwem tych podmiotów, w szczególnych celach związanych z wykonaniem niniejszej umowy;

3)

za uprzednią pisemną zgodą Strony dostarczającej nieujawnionych informacji, druga Strona może rozpowszechniać takie nieujawnione informacje w szerszym zakresie, niż jest to dopuszczone w lit. c) ppkt 2. Strony współpracują ze sobą przy opracowywaniu procedur składania wniosku o uprzednią pisemną zgodę i uzyskiwania takiej zgody na tego rodzaju szersze rozpowszechnienie; każda ze Stron udziela takiej zgody w zakresie dopuszczonym jej krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi;

4)

informacje pochodzące z seminariów, spotkań, zadań personelu i wykorzystania obiektów w ramach niniejszej umowy pozostają poufne, jeżeli odbiorca takich informacji proszony jest przez udzielający ich podmiot o ochronę ich poufności lub uprzywilejowanego charakteru w chwili przekazywania takiej informacji zgodnie z lit. c) ppkt 1;

5)

w przypadku gdy jedna ze Stron stwierdzi, że stanie się lub może się stać niezdolna do zachowania ograniczeń i warunków dotyczących rozpowszechniania informacji zawartych w art. 2 lit. c), niezwłocznie informuje o tym drugą Stronę. Następnie Strony konsultują się w celu określenia właściwego sposobu działania.

3.   PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PODMIOTÓW PRAWNYCH STRON W POŚREDNICH WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH

a)

Każda ze Stron zapewnia, że prawa własności intelektualnej podmiotów prawnych jednej Strony, uczestniczących w programach w zakresie badań i rozwoju realizowanych przez drugą Stronę, oraz pokrewne prawa i obowiązki wynikające z takiego uczestnictwa, są zgodne z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz z konwencjami międzynarodowymi, w tym z Porozumieniem w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, załącznikiem 1C Porozumienia z Marakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu, jak również z Aktem paryskim z dnia 24 lipca 1971 r. Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych oraz z Aktem sztokholmskim z dnia 14 lipca 1967 r. Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

b)

Każda ze Stron zapewnia, że na mocy jej obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych podmioty prawne jednej Strony uczestniczące w programach w zakresie badań i rozwoju realizowanych przez drugą Stronę posiadają te same prawa i obowiązki w odniesieniu do własności intelektualnej, które posiadają podmioty prawne drugiej Strony w tych samych pośrednich wspólnych działaniach.


24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/51


DECYZJA RADY

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

w sprawie wykonania art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

(2007/242/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 kwietnia 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu. Art. 15 ust. 2 tego rozporządzenia przewiduje, że Rada ustanawia, weryfikuje i zmienia wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia.

(2)

Rada ustaliła, że niektóre osoby, podmioty i organy spełniają warunki określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 oraz że w związku z tym powinny być one wymienione w wykazie zamieszczonym w załączniku V do tego rozporządzenia z poszczególnych i konkretnych powodów określonych w tym rozporządzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Osoby, podmioty i organy wymienione w załączniku do niniejszej decyzji zostają włączone do wykazu w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 423/2007.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 103 z 20.4.2007, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

„A.   Osoby prawne, podmioty i organy

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO prowadzi nadzór nad wytwarzaniem pocisków w Iranie, w tym nadzoruje grupę przemysłową Shahid Hemmat, grupę przemysłową Shahid Bagheri oraz grupę przemysłową Fajr; grupy te zostały wymienione w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). Szef AIO oraz dwaj inni wyżsi urzędnicy zostali również wymienieni w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Oddział DIO (Organizacji Przemysłu Obronnego – Defence Industries Organisation).

3.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – znane również pod nazwą Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Odpowiedzialne za badania naukowe i rozwój. Oddział DIO. DTSRC przeprowadza znaczną część transakcji kupna na rzecz DIO.

4.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan to laboratorium AEOI (Organizacji Energii Jądrowej w Iranie) zaangażowane w działania dotyczące cyklu paliwowego. Mieści się ono w Centrum Badań Jądrowych w Teheranie (TNRC); nie zostało zgłoszone przez Iran przed 2003 r. w ramach umowy dotyczącej gwarancji, mimo że prowadzono w nim działania związane z konwersją.

5.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Oddział DIO.

6.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC (przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem i pozyskiwaniem paliwa jądrowego)

AEOI-NFPD P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Oddział AEOI odpowiedzialny za wytwarzanie paliwa jądrowego (NFPD); zajmuje się badaniami i rozwojem w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego, w tym badaniami uranu, jego wydobyciem, obróbką rudy, konwersją oraz gospodarką odpadami jądrowymi. NFPC jest następcą NFPD, oddziału AEOI, który zajmuje się badaniami i rozwojem w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego, w tym konwersją i wzbogacaniem.

7.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Oddział DIO.

8.

TAMAS Company

 

TAMAS jest firmą zaangażowaną w działania związane ze wzbogacaniem, których zawieszenia przez Iran domaga się Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa. TAMAS jest organem nadrzędnym, poniżej którego ustanowiono cztery filie, w tym oddział zajmujący się ekstrakcją uranu w celu koncentracji oraz inny oddział, odpowiedzialny za przetwarzanie uranu, jego wzbogacanie i odpady.

B.   Osoby fizyczne

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

Reza AGHAZADEH

Data urodzenia: 15.3.1949. Numer paszportu: S4409483, okres ważności paszportu: 26.4.2000–27.4.2010, miejsce wydania: Teheran. Miejsce urodzenia: Khoy

Szef Organizacji Energii Jądrowej w Iranie (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Zaangażowany w zarządzanie montażem i konstrukcją wirówek. Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to wszystkich prac związanych z wirówkami. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Alai otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoją rolę w zarządzaniu montażem i konstrukcją wirówek.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Zaangażowany w wytwarzanie uranylowego węglanu amonu (ammonium uranyl carbonate – AUC) oraz w kierowanie kompleksem prowadzącym wzbogacanie w Natanz. Iranowi nakazano zawiesić wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Ashiani otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoją rolę w procesie wytwarzania AUC oraz w zarządzaniu i w sporządzeniu projektu technicznego kompleksu prowadzącego wzbogacanie w Natanz (Kashan).

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Zaangażowana w wytwarzanie magnezu o stężeniu 99,9 %. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Bakhtiar otrzymała z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoją rolę w procesie produkcji magnezu o stężeniu 99,9 %. Magnezu o tej czystości używa się do wytwarzania metalicznego uranu, który może być przetapiany na materiał stosowany w broni jądrowej. Iran odmówił zapewnienia MAEA dostępu do dokumentu dotyczącego wytwarzania półkul metalicznego uranu, które wykorzystuje się jedynie do konstrukcji broni jądrowej.

5.

Morteza BEHZAD

 

Zaangażowany w wytwarzanie części składowych wirówek. Iranowi nakazano zawiesić wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to wszystkich prac związanych z wirówkami. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Behzad otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoją rolę w wytwarzaniu złożonych i precyzyjnych części składowych wirówek.

6.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adres NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Zastępca dyrektora i dyrektor naczelny przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem i pozyskiwaniem paliwa jądrowego (NFPC) będącego częścią AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). NFPC jest zaangażowane w działania związane ze wzbogacaniem, których zawieszenia przez Iran domagają się Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa.

7.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

 

Urzędnik AEOI zaangażowany w projekt dotyczący doświadczalnego reaktora ciężkowodnego (IR40) w Araku. W rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) wezwano Iran do zawieszenia wszelkich prac nad projektami związanymi z ciężką wodą.

8.

Javad KARIMI SABET

 

Prezes Novin Energy Company Karimi Sabet został odznaczony przez prezydenta Ahmadinedżada w sierpniu 2006 r. za swoją rolę w opracowaniu, produkcji, instalacji i uruchomieniu urządzeń jądrowych w Natanz.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

Zastępca szefa AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

10.

Ali Reza KHANCHI

Adres NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran; Nr faksu: (+9821) 8021412

Szef Centrum Badań Jądrowych AEOI w Teheranie. MAEA nadal domaga się od Iranu wyjaśnień na temat eksperymentów z rozdzielaniem plutonu przeprowadzanych w tym centrum, w tym na temat obecności cząsteczek wysoko wzbogaconego uranu (HEU) w próbkach środowiskowych pobranych w zakładzie składowania odpadów w Karaj, gdzie rozmieszczone są kontenery stosowane do przechowywania zubożonego uranu wykorzystywanego w tych eksperymentach. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

11.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Zaangażowany w zarządzanie produkcją w zakładzie konwersji uranu (UCF) w Isfahanie. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Mohajerani otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoją rolę w zarządzaniu produkcją w UCF oraz w planowaniu, budowie i w instalacji jednostki UF6 (UF6 to materiał zasilający wykorzystywany w procesie wzbogacania).

12.

Houshang NOBARI

 

Zaangażowany w kierowanie kompleksem prowadzącym wzbogacanie w Natanz. Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to wszystkich działań prowadzonych w kompleksie wzbogacania w Natanz (Kashan). W dniu 27 sierpnia 2006 r. Nobari otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoją rolę w skutecznym zarządzaniu i pomyślnej realizacji planu budowy zakładu w Natanz (Kashan).

13.

Dr Javad RAHIQI

 

Szef Centrum Technologii Jądrowej AEOI w Isfahanie. Nadzoruje ono zakład konwersji uranu w Isfahanie. Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to wszystkich prac związanych z konwersją uranu. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

14.

Abbas RASHIDI

 

Zaangażowany w prace związane ze wzbogacaniem w Natanz. Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Rashidi otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za zarządzanie i za szczególną rolę w pomyślnym uruchomieniu kaskady 164 wirówek wzbogacających w Natanz.

15.

Abdollah SOLAT SANA

 

Dyrektor naczelny zakładu konwersji uranu (UCF) w Isfahanie. Jest to zakład, który wytwarza dla zakładu prowadzącego wzbogacanie w Natanz materiał zasilający służący do wzbogacania (UF6). W dniu 27 sierpnia 2006 r. Solat Sana otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za pełnioną przez siebie rolę.”


Komisja

24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/55


DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 kwietnia 2007 r.

wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1663)

(Jedynie teksty w językach angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/243/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 729/70 z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. c),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2), w szczególności jego art. 7 ust. 4,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999, a także art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1663/95 z dnia 7 lipca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR (3) stanowią, że Komisja dokonuje niezbędnej weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach weryfikacji, zapoznaje się z uwagami przez nie zgłoszonymi, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2)

Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana i Komisja przeanalizowała sprawozdanie sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3)

Artykuły 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 729/70, jak również art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 stanowią, że finansowane mogą być jedynie refundacje wywozowe przy wywozie do krajów trzecich oraz działania interwencyjne, mające na celu ustabilizowanie rynków rolnych, odpowiednio przyznane lub podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych.

(4)

Po przeprowadzeniu weryfikacji, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia warunków i nie może być zatem finansowana przez Sekcję Gwarancji EFOGR.

(5)

Należy wskazać, których kwot Sekcja Gwarancji EFOGR nie uznała, za kwalifikujące się do zwrotu; kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6)

Komisja, dla przypadków objętych niniejszą decyzją, przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunek kwot do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z zasadami wspólnotowymi.

(7)

Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych, wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości, w sprawach będących w toku w dniu 25 stycznia 2007 r. i dotyczących kwestii z nią związanych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wydatki zatwierdzonych przez państwa członkowskie agencji płatniczych, zadeklarowane z tytułu Sekcji Gwarancji EFOGR, wskazane w załączniku, wyłącza się z finansowania wspólnotowego z powodu ich niezgodności z zasadami wspólnotowymi.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Finlandii, Republiki Francuskiej, Republiki Greckiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 94 z 28.4.1970, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1287/95 (Dz.U. L 125 z 8.6.1995, str. 1).

(2)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

(3)  Dz.U. L 158 z 8.7.1995, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 465/2005 (Dz.U. L 77 z 23.3.2005, str. 6).


ZAŁĄCZNIK

Korekty ogółem – Pozycja budżetu 6 7 0 1

MS

Środek

Rok finansowy

Uzasadnienie

Rodzaj korekty

%

Waluta

Kwota

Dokonane odliczenia

Skutki finansowe

AT

Audyt finansowy – Przekroczenie

2005

Przekroczenie pułapów finansowych

określona kwota

 

EUR

– 577,47

– 577,47

0,00

Ogółem AT

 

 

 

 

EUR

– 577,47

– 577,47

0,00

BE

Rozliczenie rachunków

2001

Rozliczenie rachunków za 2001 r.

określona kwota

 

EUR

–45 922,50

–45 922,50

0,00

BE

Rozliczenie rachunków

2003

Rozliczenie rachunków za 2003 r.

określona kwota

 

EUR

–53 786,11

–29 109,11

–24 677,00

Ogółem BE

 

 

 

 

EUR

–99 708,61

–75 031,61

–24 677,00

DE

Rozliczenie rachunków

2003

Rozliczenie rachunków za 2003 r.

określona kwota

 

EUR

–2 372 552,57

0,00

–2 372 552,57

DE

Rozliczenie rachunków

2004

Rozliczenie rachunków za 2004 r.

określona kwota

 

EUR

– 848 720,33

0,00

– 848 720,33

DE

Rozliczenie rachunków

2005

Rozliczenie rachunków za 2005 r.

określona kwota

 

EUR

–1 475 549,22

0,00

–1 475 549,22

DE

Audyt finansowy – Zaległe płatności

2005

Nieprzestrzeganie terminów płatności

określona kwota

 

EUR

– 123 145,69

– 188 245,69

65 100,00

DE

Audyt finansowy – Przekroczenie

2004

Przekroczenie pułapów finansowych

określona kwota

 

EUR

– 134 267,39

0,00

– 134 267,39

Ogółem DE

 

 

 

 

EUR

–4 954 235,20

– 188 245,69

–4 765 989,51

DK

Refundacje wywozowe

2000

Niewłaściwa realizacja kontroli podmiany

zryczałtowana

2 %

DKK

–4 042 587,64

0,00

–4 042 587,64

DK

Refundacje wywozowe

2000

Niewłaściwa realizacja kontroli podmiany

zryczałtowana

5 %

DKK

–1 694 642,72

0,00

–1 694 642,72

DK

Refundacje wywozowe

2001

Niewłaściwa realizacja kontroli podmiany

zryczałtowana

2 %

DKK

–11 636 374,73

0,00

–11 636 374,73

DK

Refundacje wywozowe

2001

Niewłaściwa realizacja kontroli podmiany

zryczałtowana

5 %

DKK

–5 847 108,45

0,00

–5 847 108,45

DK

Refundacje wywozowe

2002

Niewłaściwa realizacja kontroli podmiany

zryczałtowana

2 %

DKK

–14 620 538,05

0,00

–14 620 538,05

DK

Refundacje wywozowe

2002

Niewłaściwa realizacja kontroli podmiany

zryczałtowana

5 %

DKK

–6 732 926,94

0,00

–6 732 926,94

DK

Refundacje wywozowe

2003

Niewłaściwa realizacja kontroli podmiany

zryczałtowana

2 %

DKK

–3 239 587,36

0,00

–3 239 587,36

DK

Refundacje wywozowe

2003

Niewłaściwa realizacja kontroli podmiany

zryczałtowana

5 %

DKK

–1 450 243,99

0,00

–1 450 243,99

DK

Audyt finansowy – Przekroczenie

2004

Przekroczenie pułapów finansowych

określona kwota

 

EUR

–68 177,57

–68 177,57

0,00

Ogółem DK

 

 

 

 

DKK

–49 264 009,88

0,00

–49 264 009,88

Ogółem DK

 

 

 

 

EUR

–68 177,57

–68 177,57

0,00

ES

Audyt finansowy – Zaległe płatności

2004

Nieprzestrzeganie terminów płatności

określona kwota

 

EUR

–9 070 409,96

–9 197 146,98

126 737,02

ES

Audyt finansowy – Zaległe płatności

2005

Nieprzestrzeganie terminów płatności

określona kwota

 

EUR

–7 923 714,21

–7 940 441,61

16 727,40

ES

Przekroczenie pułapów finansowych

2005

Przekroczenie pułapów finansowych

określona kwota

 

EUR

339 296,14

339 296,14

0,00

ES

Owoce i warzywa – Orzechy (inne środki)

2003

Nieprzestrzeganie terminów płatności

określona kwota

 

EUR

–28 111 606,97

0,00

–28 111 606,97

ES

Owoce i warzywa – Orzechy (inne środki)

2004

Nieprzestrzeganie terminów płatności

określona kwota

 

EUR

–32 542 235,13

0,00

–32 542 235,13

ES

Owoce i warzywa – Przetwarzanie pomidorów

2003

Pomidory dostarczane poza normalnymi godzinami pracy właściwych organów nie mogły być we właściwy sposób skontrolowane, niewystarczająca zgodność rejestrów z oficjalnymi dokumentami księgowymi

zryczałtowana

5 %

EUR

–1 850 032,92

0,00

–1 850 032,92

ES

Owoce i warzywa – Przetwarzanie pomidorów

2004

Pomidory dostarczane poza normalnymi godzinami pracy właściwych organów nie mogły być we właściwy sposób skontrolowane, niewystarczająca zgodność rejestrów z oficjalnymi dokumentami księgowymi

zryczałtowana

5 %

EUR

–2 240 283,54

0,00

–2 240 283,54

ES

Działania promocyjne

2003

Niekwalifikowalność programu

określona kwota

 

EUR

–20 244,02

0,00

–20 244,02

ES

Działania promocyjne

2004

Niekwalifikowalność programu

określona kwota

 

EUR

–70 997,92

0,00

–70 997,92

ES

Działania promocyjne

2003

Błędy w kontrolach rachunków i kontrolach technicznych

zryczałtowana

10 %

EUR

– 438 782,10

0,00

– 438 782,10

ES

Działania promocyjne

2004

Błędy w kontrolach rachunków i kontrolach technicznych

zryczałtowana

10 %

EUR

– 500 158,94

0,00

– 500 158,94

ES

Działania promocyjne

2005

Błędy w kontrolach rachunków i kontrolach technicznych

zryczałtowana

10 %

EUR

– 262 486,51

0,00

– 262 486,51

ES

Działania promocyjne

2006

Błędy w kontrolach rachunków i kontrolach technicznych

zryczałtowana

10 %

EUR

–32 893,85

0,00

–32 893,85

Ogółem ES

 

 

 

 

EUR

–82 724 549,93

–16 798 292,45

–65 926 257,48

FR

OTMS

2001

Niewystarczające i brakujące bezpośrednie kontrole działalności

zryczałtowana

10 %

EUR

–2 150 231,66

0,00

–2 150 231,66

FR

OTMS

2002

Niewystarczające i brakujące bezpośrednie kontrole działalności

zryczałtowana

10 %

EUR

–4 742 809,12

0,00

–4 742 809,12

FR

OTMS

2003

Niewystarczające i brakujące bezpośrednie kontrole działalności

zryczałtowana

10 %

EUR

–1 792 725,04

0,00

–1 792 725,04

FR

Owoce i warzywa – Przetwarzanie brzoskwiń i gruszek

2003

Płatności wielokrotnie dokonywano po upływie wyznaczonego terminu

określona kwota

 

EUR

–22 494,75

0,00

–22 494,75

FR

Przechowywanie alkoholu w magazynach państwowych

2001

Nieprzestrzeganie terminów płatności

określona kwota

 

EUR

–2 226,40

0,00

–2 226,40

FR

Przechowywanie alkoholu w magazynach państwowych

2002

Nieprzestrzeganie terminów płatności

określona kwota

 

EUR

–14 188,94

0,00

–14 188,94

FR

Rozwój obszarów wiejskich, Gwarancja – nowe środki

2003

Słabość kontroli dodatkowych

zryczałtowana

2 %

EUR

–1 995 633,00

0,00

–1 995 633,00

FR

Rozwój obszarów wiejskich, Gwarancja – nowe środki

2003

Słabość systemu kontroli kredytów preferencyjnych: niewystarczające kontrole dowodów płatności i realizacji inwestycji

zryczałtowana

5 %

EUR

–2 931 588,00

0,00

–2 931 588,00

FR

Rozwój obszarów wiejskich, Gwarancja – nowe środki

2004

Słabość kontroli dodatkowych

zryczałtowana

2 %

EUR

–2 568 245,00

0,00

–2 568 245,00

Ogółem FR

 

 

 

 

EUR

–16 220 141,91

0,00

–16 220 141,91

GR

Płatności bezpośrednie

2004

LPIS nie w pełni funkcjonuje zgodnie z wymaganą normą, a kontrole na miejscu przeprowadza się zbyt późno, by mogły być skuteczne

zryczałtowana

5 %

EUR

–14 991 119,26

0,00

–14 991 119,26

GR

Płatności bezpośrednie

2004

LPIS nie w pełni funkcjonuje zgodnie z wymaganą normą, a kontrole na miejscu przeprowadza się zbyt późno, by mogły być skuteczne

zryczałtowana

10 %

EUR

–20 792 615,42

0,00

–20 792 615,42

GR

Płatności bezpośrednie

2005

LPIS nie w pełni funkcjonuje zgodnie z wymaganą normą, a kontrole na miejscu przeprowadza się zbyt późno, by mogły być skuteczne

zryczałtowana

5 %

EUR

–27 702,71

0,00

–27 702,71

GR

Płatności bezpośrednie

2005

LPIS nie w pełni funkcjonuje zgodnie z wymaganą normą, a kontrole na miejscu przeprowadza się zbyt późno, by mogły być skuteczne

zryczałtowana

10 %

EUR

–30 657,51

0,00

–30 657,51

GR

Owoce i warzywa – Przetwarzanie pomidorów

2003

Dane wskazane w rejestrach nie zostały uzgodnione z oficjalnymi rachunkami organizacji producentów; dane przekazywane przez organizację producentów nie zwierały informacji dotyczących wydajności

zryczałtowana

5 %

EUR

–1 231,08

0,00

–1 231,08

GR

Owoce i warzywa – Przetwarzanie pomidorów

2004

Dane wskazane w rejestrach nie zostały uzgodnione z oficjalnymi rachunkami organizacji producentów; dane przekazywane przez organizację producentów nie zwierały informacji dotyczących wydajności

zryczałtowana

5 %

EUR

– 417 259,82

0,00

– 417 259,82

GR

POSEI

2003

Niewystarczające dowody na to, że korzyść z pomocy została przeniesiona na końcowego użytkownika, niewystarczające kontrole przy przywozie produktów na wyspę, brak IACS

zryczałtowana

5 %

EUR

– 952 833,44

0,00

– 952 833,44

GR

POSEI

2004

Niewystarczające dowody na to, że korzyść z pomocy została przeniesiona na końcowego użytkownika, niewystarczające kontrole przy przywozie produktów na wyspę, brak IACS

zryczałtowana

5 %

EUR

– 952 833,58

0,00

– 952 833,58

GR

Rozwój obszarów wiejskich, Gwarancja – środki towarzyszące

2001

Ogółem miesięczne deklaracje przekraczają kwotę deklaracji rocznej

określona kwota

 

EUR

–67 732,00

0,00

–67 732,00

Ogółem GR

 

 

 

 

EUR

–38 233 984,82

0,00

–38 233 984,82

IE

Audyt finansowy – Zaległe płatności

2004

Nieprzestrzeganie terminów płatności

określona kwota

 

EUR

–1 021 717,84

–1 232 358,00

210 640,16

IE

Audyt finansowy – Przekroczenie

2004

Przekroczenie pułapów finansowych

określona kwota

 

EUR

– 122 295,66

– 122 295,66

0,00

IE

Mleko w proszku przetwarzane na kazeinę

2002

Niewystarczająca kontrola procesu produkcji

zryczałtowana

5 %

EUR

– 676 675,34

0,00

– 676 675,34

IE

Mleko w proszku przetwarzane na kazeinę

2003

Niewystarczająca kontrola procesu produkcji

zryczałtowana

5 %

EUR

–1 444 677,65

0,00

–1 444 677,65

IE

Mleko w proszku przetwarzane na kazeinę

2004

Niewystarczająca kontrola procesu produkcji

zryczałtowana

5 %

EUR

– 378 635,48

0,00

– 378 635,48

Ogółem IE

 

 

 

 

EUR

–3 644 001,97

–1 354 653,66

–2 289 348,31

IT

Audyt finansowy – Zaległe płatności

2004

Nieprzestrzeganie terminów płatności

określona kwota

 

EUR

–48 554 937,39

–48 865 275,10

310 337,71

IT

Audyt finansowy – Przekroczenie

2004

Przekroczenie pułapów finansowych

określona kwota

 

EUR

–47 896,46

–47 896,46

0,00

IT

Rozwój obszarów wiejskich, Gwarancja – nowe środki

2003

Niewystarczające kontrole minimalnych norm, niepełna analiza ryzyka przy wyborze beneficjentów, którzy powinni być poddani kontroli na miejscu

zryczałtowana

2 %

EUR

– 292 013,00

0,00

– 292 013,00

IT

Wino – Restrukturyzacja

2003

Przeszacowanie obszarów uprawy winorośli

określona kwota

 

EUR

– 791 044,51

0,00

– 791 044,51

IT

Wino – Restrukturyzacja

2004

Przeszacowanie obszarów uprawy winorośli

określona kwota

 

EUR

–1 587 599,85

0,00

–1 587 599,85

Ogółem IT

 

 

 

 

EUR

–51 273 491,21

–48 913 171,56

–2 360 319,65

LU

Audyt finansowy – Zaległe płatności

2005

Nieprzestrzeganie terminów płatności

określona kwota

 

EUR

–89 099,53

–89 099,53

0,00

LU

Audyt finansowy – Przekroczenie

2004

Przekroczenie pułapów finansowych

określona kwota

 

EUR

– 132 471,39

–42 350,66

–90 120,73

LU

Audyt finansowy – Przekroczenie

2005

Przekroczenie pułapów finansowych

określona kwota

 

EUR

–14 637,53

–14 637,53

0,00

Ogółem LU

 

 

 

 

EUR

– 236 208,45

– 146 087,72

–90 120,73

NL

Rozliczenie rachunków

2003

Rozliczenie rachunków za 2003 r.

określona kwota

 

EUR

– 159 196,13

0,00

– 159 196,13

NL

Refundacje wywozowe

1999

Niewystarczająca ilość kontroli podmiany

zryczałtowana

5 %

EUR

–1 337 421,43

0,00

–1 337 421,43

NL

Refundacje wywozowe

2000

Niewystarczająca ilość kontroli podmiany

zryczałtowana

5 %

EUR

–15 460 584,91

0,00

–15 460 584,91

NL

Refundacje wywozowe

2001

Niewystarczająca ilość kontroli podmiany

zryczałtowana

5 %

EUR

–9 866 616,71

0,00

–9 866 616,71

Ogółem NL

 

 

 

 

EUR

–26 823 819,18

0,00

–26 823 819,18


Korekty ogółem – budżetu 05 07 01 07

P. Czł.

Środek

Rok finansowy

Uzasadnienie

Rodzaj korekty

%

Waluta

Kwota

Dokonane odliczenia

Skutki finansowe

FI

Audyt finansowy – Zaległe płatności

2005

Nieprzestrzeganie terminów płatności

określona kwota

 

EUR

–59 957,06

– 930 760,36

870 803,30

FI

Audyt finansowy – Przekroczenie

2004

Przekroczenie pułapów finansowych

określona kwota

 

EUR

–4 383,80

–4 383,80

0,00

Ogółem FI

 

 

 

 

EUR

–64 340,86

– 935 144,16

870 803,30

GB

Audyt finansowy – Zaległe płatności

2003

Nieprzestrzeganie terminów płatności

określona kwota

 

EUR

–18 692,31

0,00

–18 692,31

GB

Audyt finansowy – Zaległe płatności

2004

Nieprzestrzeganie terminów płatności

określona kwota

 

EUR

–53 718 181,34

–54 438 176,05

719 994,71

GB

Audyt finansowy – Przekroczenie

2004

Przekroczenie pułapów finansowych

określona kwota

 

EUR

– 177 600,74

– 177 600,74

0,00

GB

Audyt finansowy – Przekroczenie

2004

Przekroczenie pułapów finansowych

określona kwota

 

GBP

–5 043,95

–5 043,95

0,00

GB

Odzyskane kwoty

2003

Niewłaściwa klasyfikacja nieprawidłowości

określona kwota

 

GBP

–23 387,80

0,00

–23 387,80

Ogółem GB

 

 

 

 

EUR

–53 914 474,39

–54 615 776,79

701 302,40

Ogółem GB

 

 

 

 

GBP

–28 431,75

–5 043,95

–23 387,80

PT

Audyt finansowy – Zaległe płatności

2005

Nieprzestrzeganie terminów płatności

określona kwota

 

EUR

– 400 433,43

– 521 198,20

120 764,77

PT

Audyt finansowy – Przekroczenie

2003

Przekroczenie pułapów finansowych

określona kwota

 

EUR

–30 352,11

0,00

–30 352,11

PT

Audyt finansowy – Przekroczenie

2004

Przekroczenie pułapów finansowych

określona kwota

 

EUR

– 139,80

– 139,80

0,00

Ogółem PT

 

 

 

 

EUR

– 430 925,34

– 521 338,00

90 412,66


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/63


DECYZJA RADY 2007/244/WPZiB

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/557/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1 akapit drugi w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 17 października 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/725/WPZiB (2) wprowadzającą w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB, która przedłużyła finansowanie elementu cywilnego działania do dnia 30 kwietnia 2007 r.

(2)

Do czasu przekształcenia misji Unii Afrykańskiej (UA) w operację z udziałem połączonych sił ONZ i UA, Rada, zgodnie z art. 2 decyzji 2006/486/WPZiB (3), postanowiła kontynuować cywilno-wojskowe działanie Unii Europejskiej wspierające misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie.

(3)

W odniesieniu do elementu cywilnego Rada powinna zatem podjąć decyzję w sprawie finansowania kontynuacji działania wspierającego.

(4)

Działanie wspierające będzie prowadzone w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   Finansowa kwota referencyjna przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wprowadzeniem w życie przepisów sekcji II wspólnego działania 2005/557/WPZiB w okresie od dnia 1 maja 2007 r. do dnia 31 października 2007 r. wynosi 2 125 000 EUR. Kwota ta obejmuje obecny mandat misji UUA w regionie Darfur w Sudanie (AMIS) i następujący po nim okres przejściowy prowadzący do ewentualnego przekształcenia działania w operację z udziałem połączonych sił ONZ i UA.

2.   Wydatkami pokrywanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i przepisami Wspólnoty Europejskiej mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że żadne kwoty prefinansowania nie pozostają własnością Wspólnoty.

Obywatele państw trzecich są dopuszczani do udziału w przetargach.

3.   Wydatki kwalifikują się do finansowania od dnia 1 maja 2007 r.

Artykuł 2

Nie później niż dnia 30 czerwca 2007 r. Rada oceni, czy działanie wspierające UE powinno być kontynuowane.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 46.

(2)  Dz.U. L 296 z 26.10.2006, str. 24.

(3)  Decyzja Rady 2006/486/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2005/557/WPZiB (Dz.U. L 192 z 13.7.2006, str. 30).


24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/65


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/245/WPZiB

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

zmieniające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie w zakresie wprowadzenia elementu wsparcia wojskowego wspomagającego utworzenie misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie (1).

(2)

W dniu 19 stycznia 2007 r. Rada ds. Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej przedstawiła zamiar utworzenia na okres sześciu miesięcy misji w Somalii (AMISOM), której podstawowym celem będzie przyczynianie się w początkowym okresie do stabilizacji w Somalii.

(3)

W dniu 20 lutego 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1744 (2007) upoważniającą państwa członkowskie Unii Afrykańskiej do utworzenia, na okres sześciu miesięcy, misji w Somalii i wzywającą państwa członkowskie ONZ do przekazania, w miarę potrzeb, personelu, wyposażenia i usług w celu doprowadzenia do udanego utworzenia AMISOM.

(4)

W dniu 7 marca 2007 r. Unia Afrykańska przedłożyła Unii Europejskiej prośbę o zapewnienie wiedzy fachowej na czas określony w celu wspomożenia komórki planowania wojskowego znajdującej się w siedzibie UA w Addis Abebie.

(5)

W dniu 20 marca 2007 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPB) uzgodnił udzielenie pozytywnej odpowiedzi na prośbę Unii Afrykańskiej i przeprowadzenie operacji wsparcia AMISOM w ramach działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie (AMIS).

(6)

Pismem z dnia 29 marca 2007 r. SG/WP poinformował UA, że UE będzie gotowa do udostępnienia – na czas określony – ekspertów ds. planowania i złożył wniosek, aby personel UE pracujący na rzecz AMISOM był objęty przepisami Konwencji ogólnej o przywilejach i immunitetach OJA.

(7)

Wspólne działanie 2005/557/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2005/557/WPZiB niniejszym wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie:

2)

artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Unia Europejska ustanawia niniejszym cywilno-wojskowe działanie wspierające UE na rzecz AMIS II, wraz z dodatkowym elementem wsparcia wojskowego dla AMISOM, nazwane niniejszym »działaniem wspierającym UE na rzecz AMIS/AMISOM«.

Głównym celem działania wspierającego ze strony UE jest zapewnienie skutecznej i terminowej pomocy UE dla AMIS II oraz wsparcia dla tworzenia AMISOM. UE respektuje i popiera zasadę afrykańskiej odpowiedzialności, a celem działania wspierającego UE jest udzielanie wsparcia UA i jej wysiłkom politycznym, wojskowym i policyjnym zmierzającym do rozwiązania kryzysu w regionie Darfur w Sudanie oraz w Somalii.

Działanie wspierające UE obejmuje element cywilny i wojskowy.”;

3)

w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 2, art. 10 oraz art. 11 ust. 1 lit. a) wyraz „AMIS II” zostaje zastąpiony wyrażeniem „AMIS II i AMISOM”;

4)

artykuł 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   SG/WP podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić koordynację działań UE na rzecz wsparcia wzmocnienia AMIS II i AMISOM oraz koordynację pomiędzy Sekretariatem Generalnym Rady (SGR) a Komórką Koordynacyjną UE w Addis Abebie (KKA). SGR zapewnia doradztwo i wspiera KKA w jej obowiązkach związanych z zarządzaniem bieżącą koordynacją w celu zagwarantowania spójnego i terminowego wsparcia UE na rzecz AMIS II we wszystkich jej politycznych, wojskowych, policyjnych i innych cywilnych działaniach wspomagających, jak również utworzenia AMISOM. SGR dostarcza właściwym organom Rady sprawozdania o sytuacji, aktualizacje oraz oceny zarówno wsparcia UE na rzecz AMIS II, jak i wzmocnienia AMIS II i AMISOM, a także zapewnia koordynację na szczeblu strategicznym z pozostałymi zainteresowanymi stronami, w szczególności ONZ i NATO.”;

5)

w art. 9 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a.   Element wsparcia wojskowego planowania AMISOM polega głównie na wspomaganiu komórki planowania strategicznego w planowaniu misji UA, w tym także sporządzenia planu utworzenia AMISOM.”.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 46.


24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/67


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/246/WPZiB

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 lutego 2007 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (1) w sprawie środków ograniczających wobec Iranu, które wdrażało rezolucję nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („rezolucja RB ONZ 1737 (2006)”).

(2)

W dniu 24 marca 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1747 (2007) („rezolucja RB ONZ 1747 (2007)”), która rozszerzyła zakres zastosowania środków ograniczających nałożonych przez rezolucję RB ONZ 1737 (2006).

(3)

Rezolucja RB ONZ 1747 (2007) zakazuje nabywania od Iranu broni oraz sprzętu pokrewnego.

(4)

Rezolucja RB ONZ 1747 (2007) wzywa ponadto wszystkie państwa do zachowania czujności i powściągliwości w zakresie bezpośredniego lub pośredniego dostarczania, sprzedawania lub przekazywania Iranowi broni konwencjonalnej zdefiniowanej dla potrzeb rejestru broni konwencjonalnej ONZ, jak również w zakresie świadczenia pomocy technicznej lub szkoleń, dostarczania pomocy finansowej, dokonywania inwestycji, świadczenia usług pośrednictwa lub innych usług związanych z dostarczaniem, sprzedawaniem, przekazywaniem, wytwarzaniem lub użytkowaniem takich produktów, tak aby zapobiec destabilizującemu gromadzeniu broni. Zgodnie z tymi celami rezolucji RB ONZ 1747 (2007), jak też z polityką niesprzedawania broni Iranowi prowadzoną przez UE, Rada uważa za właściwy zakaz dostarczania, sprzedawania lub przekazywania Iranowi wszelkiego rodzaju broni oraz sprzętu pokrewnego, jak też zakaz świadczenia związanej z tym pomocy, inwestycji i usług.

(5)

Rezolucja RB ONZ 1747 (2007) rozszerza nałożone przez rezolucję RB ONZ 1737 (2006) sankcje finansowe i sankcje dotyczące podróżowania o dodatkowe osoby i podmioty zaangażowane w newralgiczne działania Iranu związane z rozprzestrzenianiem materiałów jądrowych lub w opracowywanie systemów przenoszenia broni jądrowej, a także o osoby bezpośrednio związane z takimi działaniami lub udzielające im wsparcia.

(6)

Rezolucja RB ONZ 1747 (2007) ponadto wzywa wszystkie państwa i międzynarodowe instytucje finansowe do nie podejmowania wobec rządu Iranu nowych zobowiązań dotyczących dotacji, pomocy finansowej i pożyczek na zasadach preferencyjnych, z wyjątkiem zobowiązań dla celów humanitarnych i związanych z rozwojem.

(7)

Rada ustaliła również osoby i podmioty, które spełniają kryteria określone w art. 4 ust. 1 lit. b) i w art. 5 ust. 1 lit. b) wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB. Osoby i podmioty te powinny być zatem wymienione w załączniku II do tego wspólnego stanowiska.

(8)

Wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(9)

Wykonanie niektórych środków wymaga działania Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

We wspólnym stanowisku 2007/140/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 dodaje się akapit c) w brzmieniu:

„c)

broni i wszelkiego rodzaju pokrewnych zasobów materiałowych, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do wyżej wymienionych produktów. Zakazu tego nie stosuje się do pojazdów niebojowych, które zostały wyprodukowane lub wyposażone w materiały w celu zapewnienia ochrony przed pociskami balistycznymi i które przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania w Iranie dla celów obronnych przez personel UE i jej państw członkowskich.”;

2)

dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Artykuł 3a

Państwa członkowskie nie podejmują wobec rządu Iranu nowych zobowiązań dotyczących dotacji, pomocy finansowej i pożyczek na zasadach preferencyjnych, w tym poprzez ich uczestnictwo w międzynarodowych instytucjach finansowych, z wyjątkiem zobowiązań dla celów humanitarnych i związanych z rozwojem.”;

3)

załączniki I i II zastępuje się tekstem zawartym w załącznikach I i II do niniejszego wspólnego stanowiska.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporzadzono w Luksemburgu, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 61 z 28.2.2007, str. 49.


ZAŁĄCZNIK I

„Lista osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) oraz osób i podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a)

A.   PODMIOTY:

(1)

Grupa przemysłowa ds. amunicji i metalurgii (AMIG) (zwana też grupą przemysłową ds. amunicji). Inne informacje: AMIG kontroluje grupę przemysłową 7th of Tir, która wymieniona jest w rezolucji nr 1737 (2006) ze względu na swoją rolę w irańskim programie dotyczącym wirówek. Z kolei AMIG jest własnością Organizacji Przemysłu Obronnego (Defence Industries Organisation – DIO) i jest przez nią kontrolowana; DIO została wymieniona w rezolucji nr 1737 (2006).

(2)

Organizacja Energii Jądrowej w Iranie (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). Inne informacje: zaangażowana w program jądrowy Iranu.

(3)

Bank Sepah oraz Bank Sepah International. Inne informacje: Bank Sepah zapewnia wsparcie AIO i podmiotom podległym AIO, w tym grupie przemysłowej Shahid Hemmad (SHIG) i grupie przemysłowej Shahid Bagheri (SBIG); obie grupy zostały wymienione w RB ONZ nr 1737 (2006).

(4)

Grupa przemysłowa ds. pocisków samosterujących (znana również jako grupa przemysłowa ds. okrętowych pocisków rakietowych). Inne informacje: wytwarzanie i rozwój pocisków samosterujących. Odpowiedzialna za okrętowe pociski rakietowe, w tym za pociski samosterujące.

(5)

Organizacja Przemysłu Obronnego (Defence Industries Organisation – DIO). Inne informacje: a) podmiot nadrzędny – kontrolowany przez MODAFL – niektóre podlegające mu podmioty uczestniczą w programie dotyczącym wytwarzania części składowych do wirówek, jak również w programie rakietowym, b) zaangażowana w program jądrowy Iranu.

(6)

Centrum badań nad paliwem jądrowym i centrum wytwarzania paliwa jądrowego w Isfahanie (NFRPC) oraz centrum technologii jądrowej w Isfahanie (ENTC). Inne informacje: są one częścią należącego do AEOI przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem i pozyskiwaniem paliwa jądrowego; zaangażowane jest ono w działania związane ze wzbogacaniem. AEOI jest wymieniona w rezolucji nr 1737 (2006).

(7)

Grupa przemysłowa Fajr (Fajr Industrial Group). Inne informacje: a) dawniej Instrumentation Factory Plant, b) podmiot podległy AIO, c) zaangażowana w irański program pocisków rakietowych.

(8)

Farayand Technique. Inne informacje: a) zaangażowana w program jądrowy Iranu (program dotyczący wirówek), b) wspomniana w sprawozdaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

(9)

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Inne informacje: a) dostawca dla PFEP – Natanz, b) zaangażowany w program jądrowy Iranu.

(10)

Karaj Nuclear Research Centre. Inne informacje: część działu badawczego AEOI.

(11)

Kavoshyar Company. Inne informacje: firma zależna od AEOI, która poszukiwała włókien szklanych, pieców do komór próżniowych oraz wyposażenia laboratoryjnego dla programu jądrowego Iranu.

(12)

Mesbah Energy Company. Inne informacje: a) dostawca dla reaktora badawczego A40 w Araku, b) zaangażowany w program jądrowy Iranu.

(13)

Novin Energy Company (znana również jako Pars Novin). Inne informacje: działa w ramach AEOI i przekazywała w imieniu AEOI fundusze podmiotom związanym z programem jądrowym Iranu.

(14)

Parchin Chemical Industries. Inne informacje: oddział DIO, który wytwarza amunicję, materiały wybuchowe, jak też stałe paliwo napędowe dla rakiet i pocisków rakietowych.

(15)

Pars Aviation Services Company. Inne informacje: firma ta zajmuje się konserwacją różnych samolotów, w tym MI-171, używanych przez siły powietrzne IRGC.

(16)

Pars Trash Company. Inne informacje: a) zaangażowana w program jądrowy Iranu (program dotyczący wirówek), b) wspomniana w sprawozdaniach MAEA.

(17)

Qods Aeronautics Industries. Inne informacje: zajmuje się wytwarzaniem bezzałogowych statków powietrznych, spadochronów, paralotni, paramotorów itd. IRGC chełpiła się stosowaniem tych produktów jako części swojej doktryny dotyczącej asymetrycznego prowadzenia działań wojennych.

(18)

Sanam Industrial Group. Inne informacje: podmiot podległy AIO, nabywał w imieniu AIO wyposażenie do celów programu rakietowego.

(19)

7th of Tir. Inne informacje: a) podmiot podległy DIO, o którym powszechnie wiadomo, że jest bezpośrednio zaangażowany w program jądrowy Iranu, b) zaangażowany w program jądrowy Iranu.

(20)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Inne informacje: a) podmiot podległy AIO, b) zaangażowany w irański program pocisków rakietowych.

(21)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Inne informacje: a) podmiot podległy AIO, b) zaangażowany w irański program pocisków rakietowych.

(22)

Sho’a’ Aviation. Inne informacje: wytwarza samoloty ultra lekkie; IRGC twierdzi, że stosuje je jako część swojej doktryny dotyczącej asymetrycznego prowadzenia działań wojennych.

(23)

Ya Mahdi Industries Group. Inne informacje: podmiot podległy AIO, zaangażowany w zakupy wyposażenia rakietowego na rynku światowym.

B.   OSOBY FIZYCZNE

(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Inne informacje: starszy pracownik naukowy ministerstwa obrony i logistyki sił zbrojnych (MODAFL), związany z Instytutem Fizyki Stosowanej, ściśle współpracujący z Mohsenem Fakhrizadehem-Mahabadim.

(2)

Dawood Agha-Jani. Pełniona funkcja: szef eksperymentalnego zakładu wzbogacania paliwa (PFEP) w Natanz. Inne informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Tytuł: wiceadmirał. Pełniona funkcja: szef wspólnego sztabu irańskiego korpusu strażników rewolucji (IRGC).

(4)

Behman Asgarpour. Pełniona funkcja: kierownik operacyjny (Arak). Inne informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

(5)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Pełniona funkcja: szef Departamentu Finansowego i Budżetowego, AIO. Inne informacje: osoba zaangażowana w program pocisków rakietowych Iranu.

(6)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Pełniona funkcja: szef AIO. Inne informacje: osoba zaangażowana w program pocisków rakietowych Iranu.

(7)

Ahmad Derakhshandeh. Pełniona funkcja: prezes i dyrektor Bank Sepah. Inne informacje: Bank Sepah. zapewnia wsparcie AIO i podmiotom podległym AIO, w tym grupie przemysłowej Shahid Hemmad (SHIG) i grupie przemysłowej Shahid Bagheri (SBIG); obie grupy zostały wymienione w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

(8)

Reza-Gholi Esmaeli. Pełniona funkcja: szef Departamentu Handlu i Spraw Zagranicznych, AIO. Inne informacje: osoba zaangażowana w program pocisków rakietowych Iranu.

(9)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Inne informacje: starszy pracownik naukowy MODAFL i były szef Centrum Badań ds. Fizyki (PHRC). MAEA zwróciła się o jego przesłuchanie w związku z działaniami PHRC w okresie, gdy był szefem tego centrum; Iran odmówił jednak spełnienia tej prośby.

(10)

Mohammad Hejazi. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca oddziałów oporu Bassij.

(11)

Mohsen Hojati. Pełniona funkcja: szef grupy przemysłowej Fajr (Fajr Industrial Group). Inne informacje: Fajr Industrial Group jest wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) ze względu na rolę, jaką pełni w programie pocisków rakietowych Iranu.

(12)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Pełniona funkcja: szef SBIG. Inne informacje: SBIG jest wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) ze względu na rolę, jaką pełni w programie pocisków rakietowych Iranu.

(13)

Ali Hajinia Leilabadi. Pełniona funkcja: dyrektor naczelny przedsiębiorstwa energetycznego Mesbah. Inne informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

(14)

Naser Maleki. Pełniona funkcja: szef SHIG. Inne informacje: SHIG jest wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) ze względu na rolę, jaką pełni w programie pocisków rakietowych Iranu. Naser Maleki jest również urzędnikiem MODAFL nadzorującym pracę nad programem pocisków rakietowych Shahab-3. Shahab-3 to znajdujący się obecnie w użyciu irański pocisk rakietowy dalekiego zasięgu.

(15)

Jafar Mohammadi. Pełniona funkcja: doradca techniczny Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI) (odpowiedzialny za zarządzanie produkcją zaworów do wirówek). Inne informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

(16)

Ehsan Monajemi. Pełniona funkcja: kierownik projektu budowy, Natanz. Inne informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

(17)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Tytuł: generał broni. Pełniona funkcja: rektor Malek Ashtar University of Defence Technology. Inne informacje: wydział chemii Ashtar University of Defence Technology jest związany z MODALF i przeprowadzał doświadczenia z berylem. Osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

(18)

Mohammad Qannadi. Pełniona funkcja: wicedyrektor AEOI ds. badań i rozwoju. Inne informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

(19)

Amir Rahimi. Pełniona funkcja: szef centrum badań nad paliwem jądrowym i centrum wytwarzania paliwa jądrowego w Isfahanie. Inne informacje: centrum badań nad paliwem jądrowym i centrum wytwarzania paliwa jądrowego w Isfahanie jest częścią należącego do AEOI przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem i pozyskiwaniem paliwa jądrowego; zaangażowane jest ono w działania związane ze wzbogacaniem.

(20)

Morteza Rezaie. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: zastępca dowódcy IRGC.

(21)

Morteza Safari. Tytuł: kontradmirał. Pełniona funkcja: dowódca marynarki wojennej IRGC.

(22)

Yahya Rahim Safavi. Tytuł: generał major. Pełniona funkcja: dowódca, IRGC (Pasdaran). Inne informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy i w program pocisków rakietowych Iranu.

(23)

Seyed Jaber Safdari. Inne informacje: kierownik zakładu wzbogacania w Natanz.

(24)

Hosein Salimi. Tytuł: generał. Pełniona funkcja: dowódca sił powietrznych, IRGC (Pasdaran). Inne informacje: osoba zaangażowana w program pocisków rakietowych Iranu.

(25)

Qasem Soleimani. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca sił Qods.

(26)

Mohammad Reza Zahedi. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca sił lądowych IRGC.

(27)

General Zolqadr. Pełniona funkcja: zastępca ministra spraw wewnętrznych ds. zagadnień związanych z bezpieczeństwem, oficer IRGC.”


ZAŁĄCZNIK II

„A.   Osoby fizyczne

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

Reza AGHAZADEH

Data urodzenia: 15.3.1949. Numer paszportu: S4409483, okres ważności paszportu: 26.4.2000–27.4.2010, miejsce wydania: Teheran. Miejsce urodzenia: Khoy

Szef Organizacji Energii Jądrowej w Iranie (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Uczestniczy w zarządzaniu montażem i konstrukcją wirówek. Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to także wszystkich prac związanych z wirówkami. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Alai otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za rolę, jaką odegrał w zarządzaniu montażem i konstrukcją wirówek.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Zaangażowany w wytwarzanie uranylowego węglanu amonu (ammonium uranyl carbonate – AUC) oraz kierowanie kompleksem prowadzącym wzbogacanie w Natanz. Iranowi nakazano zawiesić wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Ashiani otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za rolę, jaką odegrał w procesie wytwarzania AUC oraz w zarządzaniu i w sporządzeniu projektu technicznego kompleksu prowadzącego wzbogacanie w Natanz (Kashan).

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Zaangażowana w wytwarzanie magnezu o stężeniu 99,9 %. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Bakhtiar otrzymała z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za rolę, jaką odegrała w procesie produkcji magnezu o stężeniu 99,9 %. Magnezu o tej czystości używa się do wytwarzania metalicznego uranu, który może być przetapiany na materiał stosowany w broni jądrowej. Iran odmówił zapewnienia MAEA dostępu do dokumentu dotyczącego wytwarzania półkul metalicznego uranu, które wykorzystuje się jedynie do konstrukcji broni jądrowej.

5.

Morteza BEHZAD

 

Zaangażowany w wytwarzanie części składowych wirówek. Iranowi nakazano zawiesić wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to także wszystkich prac związanych z wirówkami. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Behzad otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za rolę, jaką odegrał w wytwarzaniu złożonych i precyzyjnych części składowych wirówek.

6.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adres NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Zastępca dyrektora i dyrektor naczelny przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem i pozyskiwaniem paliwa jądrowego (NFPC), będącego częścią AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). NFPC uczestniczy w działaniach związanych ze wzbogacaniem, których zawieszenia przez Iran domagają się Rada MAEA i Rada Bezpieczeństwa.

7.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

 

Urzędnik AEOI uczestniczący w projekcie dotyczącym doświadczalnego reaktora ciężkowodnego (IR40) w Araku. W rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) wezwano Iran do zawieszenia wszelkich prac nad projektami związanymi z ciężką wodą.

8.

Javad KARIMI SABET

 

Prezes Novin Energy Company Karimi Sabet został odznaczony przez prezydenta Ahmadinedżada w sierpniu 2006 r. za rolę, jaką odegrał w opracowaniu, produkcji, instalacji i uruchomieniu urządzeń jądrowych w Natanz.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

Zastępca szefa AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

10.

Ali Reza KHANCHI

Adres NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran; Nr faksu: (+9821) 8021412

Szef Centrum Badań Jądrowych AEOI w Teheranie. MAEA nadal domaga się od Iranu wyjaśnień na temat eksperymentów z rozdzielaniem plutonu przeprowadzanych w tym centrum, w tym na temat obecności cząsteczek wysoko wzbogaconego uranu (HEU) w próbkach środowiskowych pobranych w zakładzie składowania odpadów w Karaj, gdzie rozmieszczone są kontenery stosowane do przechowywania celów wojskowych, na których testowano pociski zawierające zubożony uran. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

11.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Uczestniczy w zarządzaniu produkcją w zakładzie konwersji uranu (UCF) w Isfahanie. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Mohajerani otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za rolę, jaką odegrał w zarządzaniu produkcją w UCF oraz w planowaniu, budowie i w instalacji jednostki UF6 (UF6 to materiał zasilający wykorzystywany w procesie wzbogacania).

12.

Houshang NOBARI

 

Uczestniczy w kierowaniu kompleksem prowadzącym wzbogacanie w Natanz. Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to także wszystkich działań prowadzonych w kompleksie wzbogacania w Natanz (Kashan). W dniu 27 sierpnia 2006 r. Nobari otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za rolę, jaką odegrał w skutecznym zarządzaniu i pomyślnej realizacji planu budowy zakładu w Natanz (Kashan).

13.

Dr Javad RAHIQI

 

Szef Centrum Technologii Jądrowej AEOI w Isfahanie. Nadzoruje ono zakład konwersji uranu w Isfahanie. Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to wszystkich prac związanych z konwersją uranu. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

14.

Abbas RASHIDI

 

Zaangażowany w prace związane ze wzbogacaniem w Natanz. Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Rashidi otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za zarządzanie i za szczególną rolę w pomyślnym uruchomieniu kaskady 164 wirówek wzbogacających w Natanz.

15.

Abdollah SOLAT SANA

 

Dyrektor naczelny zakładu konwersji uranu (UCF) w Isfahanie. Jest to zakład, który wytwarza dla zakładu prowadzącego wzbogacanie w Natanz materiał zasilający służący do wzbogacania (UF6). W dniu 27 sierpnia 2006 r. Solat Sana otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za pełnioną przez siebie rolę.


B.   Podmioty

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO prowadzi nadzór nad wytwarzaniem pocisków w Iranie, w tym nadzoruje grupę przemysłową Shahid Hemmat, grupę przemysłową Shahid Bagheri oraz grupę przemysłową Fajr; grupy te zostały wymienione w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). Szef AIO oraz dwaj inni wyżsi urzędnicy zostali również wymienieni w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Oddział DIO (Organizacji Przemysłu Obronnego – Defence Industries Organisation).

3.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – znane również pod nazwą Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Odpowiedzialne za badania naukowe i rozwój. Oddział DIO. DTSRC przeprowadza znaczną część transakcji kupna na rzecz DIO.

4.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486, Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street, Teheran

Jaber Ibn Hayan to laboratorium AEOI (Organizacji Energii Jądrowej w Iranie) zaangażowane w działania dotyczące cyklu paliwowego. Mieści się ono w Centrum Badań Jądrowych w Teheranie (TNRC); nie zostało zgłoszone przez Iran przed 2003 r. w ramach umowy dotyczącej gwarancji, mimo że prowadzono w nim działania związane z konwersją.

5.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Oddział DIO.

6.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC (przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem i pozyskiwaniem paliwa jądrowego)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Oddział AEOI odpowiedzialny za wytwarzanie paliwa jądrowego (NFPD); zajmuje się badaniami i rozwojem w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego, w tym badaniami uranu, jego wydobyciem, obróbką rudy, konwersją oraz gospodarką odpadami jądrowymi. NFPC jest następcą NFPD, oddziału AEOI, który zajmuje się badaniami i rozwojem w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego, w tym konwersją i wzbogacaniem.

7.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Oddział DIO.

8.

TAMAS Company

 

TAMAS jest firmą uczestniczącą w działaniach związanych ze wzbogacaniem, których zawieszenia przez Iran domaga się Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa. TAMAS jest organem nadrzędnym, poniżej którego ustanowiono cztery filie, w tym oddział zajmujący się ekstrakcją uranu w celu koncentracji oraz inny oddział, odpowiedzialny za przetwarzanie uranu, jego wzbogacanie i odpady.”