ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 99

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
14 kwietnia 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2007 r.

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 29. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

6

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 29. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

9

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2007/229/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1546)  ( 1 )

11

 

 

2007/230/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470)

14

 

 

2007/231/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/502/WE zobowiązującą państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1567)  ( 1 )

16

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 4, str. 74)

18

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

14.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 402/2007

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

85,6

TN

143,7

TR

159,0

ZZ

129,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

78,8

TR

150,0

ZZ

133,5

0709 90 70

MA

60,6

TR

119,3

ZZ

90,0

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

45,9

IL

41,3

MA

43,7

TN

63,5

TR

74,9

ZZ

53,9

0805 50 10

IL

65,6

TR

38,7

ZZ

52,2

0808 10 80

AR

83,0

BR

84,1

CA

124,4

CL

89,6

CN

78,8

NZ

118,6

US

129,1

UY

79,6

ZA

92,5

ZZ

97,7

0808 20 50

AR

79,1

CL

99,1

ZA

79,3

ZZ

85,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


14.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 403/2007

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że należność przywozowa na produkty objęte kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002, ex 1005 inne niż ziarna hybrydowe oraz ex 1007 inne niż hybrydy siewne, jest równa cenie interwencyjnej obowiązującej w odniesieniu do takich produktów podczas przywozu, powiększonej o 55 % i zmniejszonej o cenę przywozową cif stosowaną wobec danej dostawy. Jednak należność ta nie może przekraczać stawki celnej we Wspólnej Taryfie Celnej.

(2)

Artykuł 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 stanowi, że do celów obliczenia należności przywozowej określonej w ust. 2 wspomnianego artykułu, dla danych produktów regularnie ustala się reprezentatywne ceny przywozowe cif.

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, ceną do obliczania należności przywozowej produktów objętych kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 i 1007 00 90 jest dzienna reprezentatywna cena importowa cif ustalona w sposób określony w art. 4.

(4)

Należy ustalić należności przywozowe na okres od dnia 16 kwietnia 2007 r. mające zastosowanie do czasu wejścia w życie nowych ustaleń,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od dnia 16 kwietnia 2007 r. w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie elementów znajdujących się w załączniku II, ustala się należności przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1816/2005 (Dz.U. L 292 z 8.11.2005, str. 5).


ZAŁĄCZNIK I

Należności przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 stosowane od dnia 16 kwietnia 2007 r.

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Należność przywozowa (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

PSZENICA twarda wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

ŻYTO

0,00

1005 10 90

KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda

16,39

1005 90 00

KUKURYDZA, inna niż do siewu (2)

16,39

1007 00 90

Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu

0,00


(1)  W przypadku towarów przywożonych do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym,

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

Okres od dnia 30 marca–12 kwietnia 2007 r.

1.

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Pszenica zwyczajna (1)

Kukurydza

Pszenica twarda wysokiej jakości

Pszenica twarda średniej jakości (2)

Pszenica twarda niskiej jakości (3)

Jęczmień

Giełda

Minneapolis

Chicago

Notowanie

149,53

106,17

Cena FOB USA

179,81

169,81

149,81

137,06

Premia za Zatokę

7,52

Premia za Wielkie Jeziora

12,98

2.

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska–Rotterdam:

31,23 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora–Rotterdam:

31,29 EUR/t


(1)  Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


14.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 404/2007

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 29. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietany, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty (2) agencje interwencyjne mogą sprzedawać w drodze przetargu pewne ilości masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, które przechowują, i mogą przyznać pomoc w odniesieniu do śmietany, masła i masła skoncentrowanego. Artykuł 25 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdego odrębnego zaproszenia do przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i masła skoncentrowanego. Ustalono dalej, że cena lub pomoc mogą się różnić w zależności od planowanego wykorzystania masła, jego zawartości tłuszczu oraz procedury włączania. Wysokość zabezpieczenia przetwórczego, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, ustala się odpowiednio.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do 29. odrębnego przetargu w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005 maksymalną kwotę pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i masła skoncentrowanego oraz wysokość zabezpieczenia przetwórczego, o których mowa odpowiednio w art. 25 i 28 wymienionego rozporządzenia, ustala się, jak podano w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 20).


ZAŁĄCZNIK

Maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła oraz zabezpieczenie przetwórcze w ramach 29. odrębnego przetargu przeprowadzonego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Wzór

A

B

Procedura włączania

Ze znacznikami

Bez znaczników

Ze znacznikami

Bez znaczników

Maksymalna kwota pomocy

Masło ≥ 82 %

11,5

8

8

Masło < 82 %

7,7

Masło skoncentrowane

13

9,5

13

9,75

Śmietana

6

3,4

Zabezpieczenie przetwórcze

Masło

13

Masło skoncentrowane

14

14

Śmietana

7


14.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 405/2007

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 29. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 47 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietany, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty (2), agencje interwencyjne otwierają stały przetarg na przyznawanie pomocy dla masła skoncentrowanego. Artykuł 54 wymienionego rozporządzenia stanowi, że maksymalną kwotę pomocy ustala się w świetle ofert przetargowych otrzymanych w odpowiedzi na indywidualny przetarg dla masła skoncentrowanego o minimalnej zawartości tłuszczu w wysokości 96 %.

(2)

Należy złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, w celu zapewnienia przejęcia masła skoncentrowanego przez handel detaliczny.

(3)

W świetle otrzymanych ofert przetargowych należy ustalić maksymalną kwotę pomocy na odpowiednim poziomie oraz odpowiednio określić zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 29. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu otwartego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005, maksymalną kwotę pomocy w odniesieniu do masła skoncentrowanego o minimalnej zawartości tłuszczu w wysokości 96 %, o którym mowa w art. 47 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, ustala się na 12,00 EUR/100 kg.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, ustala się na 13 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 20).


14.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 406/2007

z dnia 12 kwietnia 2007 r.

ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2007.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2007 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2007 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Zakazuje się przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, str. 11; sprostowanie w Dz.U. L 36 z 8.2.2007, str. 6).

(3)  Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 11.


ZAŁĄCZNIK

Nr

02

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Stado

HER/1/2.

Gatunek

Śledź (Clupea harengus)

Obszar

Wody WE i wody międzynarodowe obszaru ICES I oraz II

Data

9 marca 2007 r.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

14.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/11


DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 kwietnia 2007 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1546)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/229/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia 17 maja 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (2) ustanawia warunki, na których może zostać przyznany dostęp do poufnych danych przekazywanych organom Wspólnoty w celu umożliwienia wyprowadzania wniosków z danych statystycznych do celów naukowych, a także zasady współpracy między Wspólnotą a władzami krajowymi w celu ułatwienia takiego dostępu.

(2)

Decyzją Komisji 2004/452/WE (3) określono wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych.

(3)

Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), The Family and Labour Studies Division of Statistics Canada (Wydział badań nad Rodziną i Pracą Kanadyjskiego Urzędu Statystycznego), Ottawa, Ontario, Kanada, dział „Ekonometria i Wsparcie Statystyczne Zwalczania Nadużyć” (ESAF) Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej oraz dział „Wsparcie dla Rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej” (SERA) Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej należy uznać za instytucje spełniające konieczne warunki i w związku z tym należy wpisać je do wykazu agencji, organizacji i instytucji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 831/2002.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Poufności Danych Statystycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2004/452/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 133 z 18.5.2002, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1104/2006 (Dz.U. L 197 z 19.7.2006, str. 3).

(3)  Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/81/WE (Dz.U. L 28 z 3.2.2007, str. 23).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

INSTYTUCJE, KTÓRYCH NAUKOWCY MOGĄ UZYSKAĆ DOSTĘP DO POUFNYCH DANYCH W CELACH NAUKOWYCH

Europejski Bank Centralny

Hiszpański Bank Centralny

Włoski Bank Centralny

Uniwersytet Cornell (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki)

Department of Political Science, Baruch College, New York City University (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki)

Bank Centralny Niemiec

dział »Analiza zatrudnienia«, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Komisja Europejska

Uniwersytet w Tel Awiwie (Izrael)

Bank Światowy

Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Uniwersytet Princeton, stan New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki

Uniwersytet w Chicago (UofC), stan Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Kanada.

dział »Ekonometria i Wsparcie Statystyczne Zwalczania Nadużyć« (ESAF) Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej

dział »Wsparcie dla Rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej« (SERA) Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej”


14.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/14


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 kwietnia 2007 r.

w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470)

(2007/230/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (1), w szczególności jej art. 11 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy dyrektywy 2006/22/WE Komisja ma opracować formularz mający zastosowanie, gdy kierowca przebywa na zwolnieniu chorobowym lub na urlopie wypoczynkowym lub gdy prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (2), w wersji elektronicznej i przeznaczonej do druku.

(2)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Obowiązujący wzór formularza, o którym mowa w art. 11 ust. 3 dyrektywy 2006/22/WE, przedstawiono w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 102 z 11.4.2006, str. 35.

(2)  Dz.U. L 102 z 11.4.2006, str. 1.

(3)  Dz.U. L 370 z 31.12.1985, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Image


14.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/16


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 kwietnia 2007 r.

zmieniająca decyzję 2006/502/WE zobowiązującą państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1567)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/231/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2006/502/WE (2) zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz do zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów.

(2)

Decyzję 2006/502/WE stosuje się jedynie przez 12 miesięcy od daty notyfikacji. Jednakże zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2001/95/WE decyzja może zostać przedłużona na kolejne okresy.

(3)

W świetle dotychczas zdobytych doświadczeń oraz wobec braku stałego wspólnotowego aktu prawnego dotyczącego bezpieczeństwa zapalniczek zachodzi konieczność potwierdzenia ważności wspomnianej decyzji na kolejne 12 miesięcy.

(4)

Decyzja 2006/502/WE zakazuje wprowadzania na rynek zapalniczek niezabezpieczonych przed uruchomieniem przez dzieci oraz zapalniczek-gadżetów od dnia 11 marca 2007 r. Jednakże po tym dniu zapalniczki niezabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci oraz zapalniczki-gadżety mogą nadal być dostarczane konsumentom do wyczerpania zapasów. Ponieważ zapalniczki niezabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci i zapalniczki-gadżety stwarzają poważne zagrożenie, dostarczanie ich konsumentom powinno zostać zakazane.

(5)

Okresy przejściowe na zastosowanie środków ustanowionych w niniejszej decyzji powinny być możliwie najkrótsze, zgodnie z potrzebą zapobiegania kolejnym wypadkom, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń technicznych i zapewnieniu proporcjonalności. Ponadto państwa członkowskie potrzebują okresów przejściowych w celu zapewnienia skutecznego stosowania środków. W związku z tym zakaz dostarczania konsumentom zapalniczek niezabezpieczonych przed uruchomieniem przez dzieci i zapalniczek-gadżetów powinien zacząć obowiązywać rok po rozpoczęciu obowiązywania zakazu wprowadzania tych produktów na rynek.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2006/502/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 2001/95/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2006/502/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3.   Państwa członkowskie zapewniają, że od dnia 11 marca 2008 r. konsumentom dostarczane będą wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci.

4.   Państwa członkowskie zakazują od dnia 11 marca 2008 r. dostarczania konsumentom zapalniczek-gadżetów.”;

2)

w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 11 maja 2008 r.”.

Artykuł 2

Państwa członkowskie najpóźniej do dnia 11 maja 2007 r. przyjmują konieczne środki w celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją i podają je do wiadomości publicznej. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Meglena KUNEVA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 11 z 15.1.2002, str. 4.

(2)  Dz.U. L 198 z 20.7.2006, str. 41.


Sprostowania

14.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/18


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 248 z dnia 16 września 2002 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 4, str. 74)

1.

Strona 4 (wydanie specjalne strona 77), motyw 7 zdanie drugie:

zamiast:

„… procedury przesunięcia środków powinny również zostać zharmonizowane dla wszystkich pozostałych instytucji, aby transfery pracowników oraz środków operacyjnych były kwestią każdej z instytucji; …”,

powinno być:

„… procedury przesunięcia środków powinny również zostać zharmonizowane dla wszystkich pozostałych instytucji, aby transfery środków na wydatki personalne oraz środków na działalność były kwestią każdej z instytucji; …”.

2.

Strona 6 (wydanie specjalne strona 79), motyw 29:

zamiast:

„… ani też wydatków operacyjnych na ten sam rok.”,

powinno być:

„…ani też wydatków na działalność w tym samym roku.”.

3.

Strona 9 (wydanie specjalne strona 82), art. 9 ust. 2:

zamiast:

„2.   Środki przyznane na zaangażowanie środków zróżnicowanych i środków niezróżnicowanych jeszcze nie zaangażowanych …”,

powinno być:

„2.   Środki zróżnicowane na pokrycie zobowiązań oraz środki niezróżnicowane, które nie zostały zaangażowane, …”.

4.

Strona 11 (wydanie specjalne strona 84), art. 23 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„b)

w odniesieniu do wydatków personalnych i administracyjnych,”,

powinno być:

„b)

w odniesieniu do wydatków personalnych i na działalność,”.

5.

Strona 15 (wydanie specjalne strona 88), art. 44 ust. 1 zdanie drugie:

zamiast:

„… ujmuje się w oddzielnym rozdziale,”,

powinno być:

„… ujmuje się w oddzielnym tytule,”.

6.

Strona 28 (wydanie specjalne strona 101), art. 111 ust. 2:

zamiast:

„2.   W ciągu roku budżetowego można przyznać beneficjentowi tylko jedną dotację operacyjną z budżetu.”,

powinno być:

„2.   W ciągu roku budżetowego można przyznać beneficjentowi z budżetu tylko jedną dotację na działalność.”.

7.

Strona 28 (wydanie specjalne strona 101), art. 112 ust. 2:

zamiast:

„2.   Nie można podpisać umowy w sprawie dotacji operacyjnej …”,

powinno być:

„2.   Nie można podpisać umowy w sprawie dotacji na działalność …”.

8.

Strona 29 (wydanie specjalne strona 102), art. 113 ust. 1 akapit drugi oraz ust. 2:

zamiast:

„Dotacja nie może finansować całości wydatków operacyjnych beneficjenta.

2.W przypadku ponowienia dotacje operacyjne …”,

powinno być:

„Dotacja nie może finansować całości wydatków na działalność beneficjenta.

2.W przypadku ponowienia dotacje na działalność …”.

9.

Strona 40 (wydanie specjalne strona 113), art. 179 ust. 2:

zamiast:

„2.   Wydatki administracyjne …”,

powinno być:

„2.   Wydatki na działalność …”.