ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 66

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
6 marca 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 234/2007 z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 235/2007 z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 236/2007 z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

14

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 237/2007 z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

17

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2007/149/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. upoważniająca zastępcę sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej do reprezentowania niektórych państw członkowskich podczas zawierania umów dotyczących świadczenia usług związanych z infrastrukturą łączności służącą środowisku Schengen oraz podczas realizacji tych umów do czasu zakończenia migracji do infrastruktury łączności utrzymywanej przez Wspólnotę Europejską

19

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2007/150/WPZiB z dnia 5 marca 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków służących skutecznemu wykonaniu mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

21

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji nr 7/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. dotyczącej wykorzystania drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR w ramach dziewiątego EFR, przeznaczonej na drugą wpłatę do funduszu wodnego AKP–UE (Dz.U. L 48 z 18.2.2006)

28

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

6.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 234/2007

z dnia 5 marca 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 marca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

IL

140,9

MA

51,9

TN

148,3

TR

153,7

ZZ

123,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

67,2

TR

152,8

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

56,3

TR

109,0

ZZ

82,7

0709 90 80

IL

140,6

ZZ

140,6

0805 10 20

CU

36,3

EG

47,5

IL

59,9

MA

44,6

TN

48,9

TR

88,2

ZZ

54,2

0805 50 10

IL

61,0

TR

52,7

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

90,9

BR

90,0

CA

99,2

CL

109,6

CN

81,1

US

114,7

UY

63,9

ZA

101,9

ZZ

93,9

0808 20 50

AR

76,5

CL

72,1

US

88,2

ZA

89,9

ZZ

81,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


6.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 235/2007

z dnia 5 marca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 (2) ustanowiło wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty, określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005.

(2)

Zgodnie z art. 4 ust 2 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 oraz art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 473/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty, określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 (3), państwo członkowskie złożyło wniosek o uaktualnienie wykazu wspólnotowego.

(3)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 niektóre państwa członkowskie przekazały Komisji Europejskiej informacje istotne w kontekście uaktualnienia wspólnotowego wykazu. Istotne informacje przekazały także kraje trzecie. Na tej podstawie należy uaktualnić wspólnotowy wykaz.

(4)

Komisja poinformowała wszystkich zainteresowanych przewoźników lotniczych bezpośrednio lub, gdy było to niemożliwe, poprzez organa odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad nimi, podając istotne fakty i względy, które stanowiłyby podstawę decyzji o nałożeniu zakazu wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty lub o zmianie warunków zakazu wykonywania przewozów nałożonego na przewoźnika lotniczego ujętego w wykazie wspólnotowym.

(5)

Komisja umożliwiła zainteresowanym przewoźnikom lotniczym wgląd do dokumentacji przekazanej przez państwa członkowskie, zgłoszenie Komisji swoich uwag na piśmie oraz w formie ustnej prezentacji w terminie 10 dni roboczych, a także zgłoszenie uwag Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego ustanowionemu na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (4).

(6)

Komisja, a także w określonych przypadkach niektóre państwa członkowskie, przeprowadziły konsultacje z organami odpowiedzialnymi za nadzór regulacyjny nad zainteresowanymi przewoźnikami lotniczymi.

(7)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia wymogów bezpieczeństwa przez statek powietrzny IL-76, znak rejestracyjny ST-EWX, który jest jedynym statkiem powietrznym przewoźnika Air West dopuszczonym do wykonywania przewozów do Wspólnoty. Naruszenia te stwierdziły Niemcy w trakcie kontroli na ziemi przeprowadzonej w ramach programu SAFA (5).

(8)

Niemcy poinformowały Komisję o natychmiastowym nałożeniu zakazu wykonywania przewozów przez całą flotę Air West, w oparciu o wspólne kryteria, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005.

(9)

Ponadto Niemcy złożyły w Komisji wniosek o aktualizację wspólnotowego wykazu na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 oraz zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 473/2006, w celu rozszerzenia zakazu wykonywania przewozów do Wspólnoty Europejskiej na całą flotę Air West.

(10)

Dlatego w oparciu o wspólne kryteria ocenia się, że cała flota Air West Co. Ltd nie spełnia odpowiednich norm bezpieczeństwa. Wyżej wymieniony przewoźnik lotniczy powinien podlegać całkowitemu zakazowi wykonywania przewozów oraz należy go przenieść z załącznika B do załącznika A.

(11)

Władze Kazachstanu dostarczyły Komisji dowody na wycofanie certyfikatu przewoźnika lotniczego BGB Air. Ponieważ przewoźnik ten, posiadający certyfikat wydany w Kazachstanie, w konsekwencji zaprzestał prowadzenia działalności, należy wykreślić go z załącznika A.

(12)

Wszelkie środki podjęte względem Dairo Air Services z Ugandy powinny mieć również zastosowanie do DAS Air Cargo (DAZ).

(13)

Dairo Air Services/DAS Air Cargo przedłożyły Komisji obszerny plan działań naprawczych, będący w trakcie realizacji i mający na celu usunięcie systemowych naruszeń bezpieczeństwa ze strony przewoźnika. Ponadto właściwe organa Ugandy zatwierdziły plan działań przewoźnika i określiły szczegółowy roczny plan nadzoru nad przewoźnikiem na 2007 r.

(14)

Komisja skontaktowała się z właściwymi organami w Kenii w celu uzyskania potwierdzenia, że certyfikat przewoźnika lotniczego wydany w Kenii dla DAS Air Cargo został cofnięty. Komisja powinna nadal dążyć do wyjaśnienia tej kwestii.

(15)

W oparciu o wspólne kryteria ocenia się, że Dairo Air Services i DAS Air Cargo powinny uzyskać zgodę na przewozy w ramach Wspólnoty, a tym samym zostać wykreślone z załącznika A. Zamiarem państw członkowskich jest zapewnienie dalszej weryfikacji skutecznego przestrzegania odpowiednich norm bezpieczeństwa poprzez regularne kontrole na ziemi tego przewoźnika.

(16)

Właściwe organa Ugandy potwierdziły, że głównym miejscem prowadzenia działalności przewoźnika jest Entebbe. Komisja dokona ponownej oceny sytuacji przewoźnika w kontekście zdolności właściwych organów Ugandy do prowadzenia działalności nadzorczej. Zarówno właściwe organa Ugandy, jak i przewoźnik wyrazili zgodę na poddanie się kontroli w razie konieczności.

(17)

Władze Kazachstanu dostarczyły Komisji dowody na wycofanie certyfikatu przewoźnika lotniczego dla GST Aero. Ponieważ przewoźnik ten, posiadający certyfikat wydany w Kazachstanie, w konsekwencji zaprzestał prowadzenia działalności, należy wykreślić go z załącznika A.

(18)

Pakistan International Airlines przedłożyły Komisji plan działań naprawczych, mający na celu usunięcie systemowych naruszeń bezpieczeństwa stwierdzonych przez liczne państwa członkowskie w wyniku kontroli na ziemi przeprowadzonych w ramach programu SAFA. Ponadto właściwe organa Pakistanu zatwierdziły plan działań przewoźnika i określiły szczegółowy roczny plan nadzoru nad nim.

(19)

W dniach 12–16 lutego 2007 r. grupa europejskich ekspertów udała się do Pakistanu z misją wyjaśniającą w celu dokonania oceny realizacji przedłożonego planu działań. W sprawozdaniu wskazano, że niektóre z działań mające na celu poprawę sytuacji przewoźnika w zakresie zgodności z odpowiednimi normami bezpieczeństwa nie zostały w pełni zrealizowane, zwłaszcza w odniesieniu do statków powietrznych typu Boeing B-747 i Airbus A-310. Natomiast jeśli chodzi o flotę B-777, której nie dotyczą systemowe naruszenia określone powyżej w motywie 18, obecnie sytuacja jest zadowalająca, a poprzez odpowiednie rozwiązania zapewniona jest jej stała zdatność do lotu.

(20)

W związku z tym, w oparciu o wspólne kryteria, stwierdza się, że Pakistan International Airlines nie spełniają odpowiednich norm bezpieczeństwa, za wyjątkiem przewozów wykonywanych statkami powietrznymi typu Boeing B-777, i dlatego też powinny zostać ujęte w załączniku B w zakresie wszelkich pozostałych przewozów (6). Ponadto państwa członkowskie zamierzają zapewnić dalszą weryfikację skutecznego przestrzegania odpowiednich norm bezpieczeństwa poprzez regularne kontrole na ziemi tego przewoźnika.

(21)

Władze Liberii dostarczyły Komisji dowody, że certyfikat Weasua Airlines, jedynego przewoźnika lotniczego posiadającego obecnie certyfikat wydany w Liberii, wygasł z dniem 31 grudnia 2006 r. i odmówiono przedłużenia jego ważności. Zatem w związku z zaprzestaniem działalności Weasua Airlines powinny zostać wykreślone z załącznika A.

(22)

Jeśli chodzi o plan działań naprawczych przyjęty przez Liberię w celu dostosowania swoich możliwości nadzoru nad bezpieczeństwem lotniczym do odpowiednich norm bezpieczeństwa, dokumentacja przedłożona Komisji wskazuje na konieczność dalszej poprawy w tym zakresie. To powoduje, że każdy przewoźnik lotniczy, który otrzyma certyfikat wydany przez urząd lotnictwa cywilnego Liberii, zostanie ujęty w załączniku A.

(23)

Władze Demokratycznej Republiki Konga przekazały Komisji informacje o wydaniu certyfikatu przewoźnika lotniczego następującym przewoźnikom lotniczym: African Air Services Commuter SPRL, El Sam Airlift, Espace Aviation Services, Piva Airlines, Safe Air Company. Przewoźnicy ci powinni zostać wyraźnie wymienieni w załączniku A.

(24)

Władze Demokratycznej Republiki Konga dostarczyły Komisji dowody na wycofanie certyfikatów przewoźnika lotniczego następujących przewoźników: Entreprise World Airways (E.W.A.), Uhuru Airlines, Central Air Express, Global Airways, African Company Airlines, CO-ZA Airways. Ponieważ przewoźnicy ci, posiadający certyfikaty wydane w Demokratycznej Republice Konga, w konsekwencji zaprzestali prowadzenia działalności, należy wykreślić ich z załącznika A.

(25)

Hewa Bora Airways nabyły nowy statek powietrzny zastępujący statek powietrzny uprzednio wymieniony w załączniku B. Belgia poinformowała Komisję o zamiarze dalszego stosowania tymczasowych przepisów o kontroli na ziemi w stosunku do nowego statku powietrznego i nadzoru nad nim, podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzedniego statku powietrznego. W związku z tym statek powietrzny typu Lockheed L-1011, nr seryjny 193H-1206, znak rejestracyjny 9Q-CHC, zastępuje się w załączniku B statkiem powietrznym Boeing B767-266 ER, nr seryjny 23 178, znak rejestracyjny 9Q-CJD.

(26)

Władze Gwinei Równikowej przekazały Komisji aktualny wykaz przewoźników lotniczych posiadających certyfikat przewoźnika lotniczego. Obecnie następujący przewoźnicy lotniczy posiadają certyfikaty wydane w Gwinei Równikowej: Euroguineana de Aviación y Transportes, General Work Aviación, Guinea Airways, Guinea Equatorial de Transportes Aéreos, Unión de Transportes Aéreos (UTAGE). W związku z tym wspólnotowy wykaz powinien zostać odpowiednio uaktualniony, a przewoźnicy ci ujęci w załączniku A.

(27)

Władze Republiki Kirgiskiej przekazały Komisji informacje o wydaniu certyfikatu przewoźnika lotniczego następującym przewoźnikom lotniczym: Air Central Asia, Esen Air, Air Manas, World Wing Aviation. Ponieważ wyżej wymienionym nowym przewoźnikom lotniczym certyfikaty wydały organa Republiki Kirgiskiej, które wykazały brak możliwości sprawowania stosownego nadzoru bezpieczeństwa, przewoźnicy ci powinni zostać ujęci w załączniku A.

(28)

Organa Republiki Kirgiskiej dostarczyły Komisji dowody na wycofanie certyfikatów przewoźnika lotniczego następujących przewoźników: Anikai Air, Country International Airlines, FAB Air, Kyrgyz Airways, Kyrgyz Trans Avia, Reem Air, Sun Light. Ponieważ przewoźnicy ci, posiadający certyfikaty wydane w Republice Kirgiskiej, w konsekwencji zaprzestali prowadzenia działalności, należy wykreślić ich z załącznika A.

(29)

W następstwie analizy dokumentacji przedstawionej przez Phuket Air, dotyczącej postępów w realizacji planu działań naprawczych przewoźnika, przeprowadzonej przez Komisję oraz państwa członkowskie, oraz w związku z zatwierdzeniem i pozytywną oceną tej dokumentacji przez właściwe organa Królestwa Tajlandii, istnieją wystarczające dowody na potwierdzenie, że przewoźnik w pełni wykonał większość zadań przewidzianych obszernym planem działań naprawczych, który został opracowany ze względu na ujęcie przewoźnika w pierwszym wspólnotowym wykazie opublikowanym w marcu 2006 r.

(30)

W oparciu o wspólne kryteria ocenia się, że Phuket Air podjął wszelkie konieczne działania mające na celu dostosowanie się do odpowiednich norm bezpieczeństwa i może zostać wykreślony z załącznika A.

(31)

Phuket Air stwierdza, że w najbliższej przyszłości nie planuje uruchomienia przewozów do Europy. W przypadku gdyby przewoźnik zamierzał uruchomić jakikolwiek rodzaj przewozów na trasach do lub ze Wspólnoty, powinien uprzednio poinformować o tym fakcie Komisję, która zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezbędnej kontroli mającej na celu potwierdzenie przestrzegania przez przewoźnika odpowiednich norm bezpieczeństwa. W trakcie spotkania Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego w dniu 21 lutego, zarówno właściwe organa Królestwa Tajlandii, jak i przewoźnik wyrazili zgodę na takie warunki, w tym na przeprowadzenie kontroli na miejscu, jeśli Komisja uzna takową za konieczną.

(32)

Komisja przyjęła do wiadomości informacje przedstawione przez EASA i właściwe organa Cypru dotyczące zawieszenia certyfikatu przewoźnika lotniczego dla Jet Aviation, a następnie jego cofnięcia. Jeśli chodzi o sprawowanie nadzoru przez właściwe organa Cypru i w związku z wynikami ostatniej wspólnej inspekcji EASA i JAA w styczniu 2007 r. dotyczącej kwestii zdatności do lotu, utrzymania, wymagań operacyjnych oraz licencjonowania personelu powietrznego, Komisja stwierdza znaczny postęp w tym zakresie. Jednak konieczne są dalsze działania, a Komisja powinna monitorować rozwój sytuacji.

(33)

Komisja dokonała ponownej analizy sytuacji przewoźnika Johnsons Air na podstawie dokumentacji przedłożonej przez urząd lotnictwa cywilnego Ghany, w tym programu nadzoru nad tym przewoźnikiem, i z zadowoleniem stwierdza, że spełnia on odpowiednie normy bezpieczeństwa. W związku z tym Komisja uważa, iż należy wykreślić Johnsons Air ze wspólnotowego wykazu.

(34)

W następstwie informacji przesłanych przez Komisję do właściwych organów Bułgarii, dotyczących wyników kilku kontroli na ziemi przeprowadzonych w ramach programu SAFA, w dniu 21 lutego 2007 r. Komisja postanowiła zmienić ze skutkiem natychmiastowym certyfikaty przewoźnika lotniczego dla pięciu bułgarskich przewoźników cargo. Bułgaria obecnie ogranicza ich działalność w zakresie przewozów do Wspólnoty Europejskiej, jak również Norwegii, Islandii i Szwajcarii. W związku z tym, od tego dnia aż do odwołania, Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Skorpion Air oraz Vega Airlines nie mają prawa wykonywania przewozów do pozostałych państw członkowskich Wspólnoty, jak również do Norwegii, Islandii i Szwajcarii.

(35)

Właściwe organa Bułgarii zobowiązały się do zweryfikowania powyższego zakazu po wdrożeniu przez wymienionych przewoźników odpowiednich działań naprawczych, podlegających weryfikacji i zatwierdzeniu przez te organa w ciągu dwóch miesięcy. Komisja przyjęła do wiadomości zakaz wprowadzony przez bułgarskie organa i we współpracy z EASA oraz państwami członkowskimi powinna w najbliższych miesiącach uważnie monitorować sytuację tych przewoźników, jak również działalność nadzorczą bułgarskich organów.

(36)

Komisja skontaktowała się z władzami rosyjskimi w celu dokonania przeglądu sytuacji przewoźnika „Rossyia”, który od dnia 1 listopada 2006 r. jest następcą prawnym Pulkovo Airlines. Ze względu na stan realizacji planu działań naprawczych przez przewoźnika Komisja uważa za konieczne dalsze uważne monitorowanie przewoźnika Rossyia. Dlatego też w kwietniu 2007 r. przeprowadzona zostanie kontrola przewoźnika.

(37)

Komisja przyjęła do wiadomości stan realizacji planu działań naprawczych przyjętego przez właściwe organa Federacji Rosyjskiej w związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 1543/2006 oraz stan realizacji decyzji o nałożeniu ograniczeń w działalności dziewięciu przewoźników, wydanej przez te organa w dniu 12 lutego w następstwie informacji przesłanych przez Komisję, wskazujących na systemowe naruszenia norm bezpieczeństwa przez tych przewoźników. W związku z tym od tego dnia rosyjscy przewoźnicy Aero Rent, Tatarstan, Atlant Soyuz, Aviakon Zitotrans, Centre Avia, Gazpromavia, Lukoil, Russian Sky (Russkoe Nebo) i Utair nie mogą wykonywać pojedynczych lotów i lotów czarterowych do Wspólnoty. Loty takie mogą być wykonywane wyłącznie po przeprowadzeniu weryfikacji przez właściwe organa Federacji Rosyjskiej i wydaniu przez nie specjalnego, wyjątkowego pozwolenia, jak również pod warunkiem ich formalnego zatwierdzenia przez państwo członkowskie, na terytorium którego znajduje się port przeznaczenia. Komisja oraz państwa członkowskie będą z odpowiednim wyprzedzeniem informowane o wydaniu pozwolenia. Zainteresowane państwo członkowskie powinno przeprowadzić odpowiednie kontrole na ziemi w porcie przeznaczenia na terytorium Wspólnoty. Pozwolenie na lot powinno znajdować się na pokładzie w celu ułatwienia kontroli na ziemi.

(38)

Ponadto Komisja przyjmuje do wiadomości, że powyższe ustalenia mają charakter tymczasowy i właściwe organa Federacji Rosyjskiej przedstawią sytuację w zakresie działalności każdego z wymienionych przewoźników, w tym przewoźników rejsowych, jak również plan działań naprawczych, w celu podjęcia ostatecznej decyzji odnośnie do tych przewoźników najpóźniej do końca kwietnia 2007 r. Państwa członkowskie zamierzają zapewnić dalszą weryfikację skutecznego przestrzegania odpowiednich norm bezpieczeństwa poprzez regularne kontrole na ziemi tych przewoźników.

(39)

W związku z licznymi środkami zastosowanymi przez właściwe organa Federacji Rosyjskiej, Komisja zamierza sprawdzić sytuację powyższych przewoźników w zakresie bezpieczeństwa. W tym celu Komisja zamierza w najbliższych miesiącach przeprowadzić inspekcję we współpracy z państwami członkowskimi i właściwymi organami Federacji Rosyjskiej.

(40)

Ponieważ przewoźnicy wykreśleni z wykazu z powodu deklarowanego zaprzestania działalności mogą ponownie się pojawić pod inną nazwą lub przynależnością państwową, Komisja powinna nadal uważnie monitorować wszelkie transfery i ruchy tych podmiotów.

(41)

Do chwili obecnej Komisja nie uzyskała dowodów pełnego wdrożenia odpowiednich działań naprawczych przez pozostałych przewoźników ujętych we wspólnotowym wykazie uaktualnionym w dniu 12 października 2006 r. oraz przez organa sprawujące nadzór regulacyjny nad tymi przewoźnikami, pomimo skierowania do nich konkretnych wniosków. W związku z powyższym, w oparciu o wspólne kryteria, ocenia się, że ci przewoźnicy lotniczy powinni w dalszym ciągu podlegać zakazowi wykonywania przewozów.

(42)

Środki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 474/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik A zastępuje się załącznikiem A do niniejszego rozporządzenia;

2)

załącznik B zastępuje się załącznikiem B do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 15.

(2)  Dz.U. L 84 z 23.3.2006, str. 14. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1543/2006 (Dz.U. L 283 z 14.10.2006, str. 27).

(3)  Dz.U. L 84 z 23.3.2005, str. 8.

(4)  Dz.U. L 373 z 31.12.1991, str. 4. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1900/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 377 z 27.12.2006, str. 176).

(5)  LBA/D-2006-510.

(6)  Flota Boeing B-777 składa się obecnie z następujących statków powietrznych: 2 B-777-340ER, znaki rejestracyjne AP-BHV i AP-BHW; 4 B-777-240ER, znaki rejestracyjne AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL i AP-BHW; 2 B-777-240LR, znaki rejestracyjne AP-BGY i AP-BGZ.


ZAŁĄCZNIK A

WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PEŁNEMU ZAKAZOWI WYKONYWANIA PRZEWOZÓW W RAMACH WSPÓLNOTY (1)

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC)

(oraz nazwa handlowa w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) lub numer koncesji

Kod ICAO linii lotniczej

Państwo przewoźnika

AIR KORYO

Nieznany

KOR

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Nieznany

VRB

Rwanda

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organa odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Demokratycznej Republice Konga, z wyjątkiem Hewa Bora Airways (2), w tym:

 

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Podpis ministerialny (postanowienie 78/205)

LCG

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organa odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Gwinei Równikowej, w tym:

 

 

Gwinea Równikowa

EUROGUINEANA DE AVIACIÓN Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Gwinea Równikowa

GENERAL WORK AVIACIÓN

002/ANAC

Niedostępny

Gwinea Równikowa

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AÉREOS

739

GET

Gwinea Równikowa

GUINEA AIRWAYS

738

Niedostępny

Gwinea Równikowa

UTAGE — UNIÓN DE TRANSPORT AÉREOS DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Gwinea Równikowa

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organa odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Republice Kirgiskiej, w tym:

 

Republika Kirgiska

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Republika Kirgiska

AIR MANAS

17

MBB

Republika Kirgiska

ASIA ALPHA

31

SAL

Republika Kirgiska

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republika Kirgiska

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Republika Kirgiska

BOTIR AVIA

10

BTR

Republika Kirgiska

BRITISH GULF INTERNATIONAL AIRLINES FEZ

18

BGK

Republika Kirgiska

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republika Kirgiska

DAMES

20

DAM

Republika Kirgiska

ESEN AIR

2

ESD

Republika Kirgiska

GALAXY AIR

12

GAL

Republika Kirgiska

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Republika Kirgiska

INTAL AVIA

27

INL

Republika Kirgiska

ITEK AIR

04

IKA

Republika Kirgiska

KYRGYZ GENERAL AVIATION

24

KGB

Republika Kirgiska

KYRGYZSTAN ALTYN

03

LYN

Republika Kirgiska

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Republika Kirgiska

MAX AVIA

33

MAI

Republika Kirgiska

OHS AVIA

09

OSH

Republika Kirgiska

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Republika Kirgiska

SKY WAY

21

SAB

Republika Kirgiska

TENIR AIRLINES

26

TEB

Republika Kirgiska

TRAST AERO

05

TSJ

Republika Kirgiska

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Republika Kirgiska

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organa odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Liberii, w tym:

 

Liberia

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organa odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Sierra Leone, w tym:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Nieznany

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Nieznany

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nieznany

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Nieznany

Nieznany

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nieznany

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nieznany

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nieznany

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Nieznany

Nieznany

Sierra Leone

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organa odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Suazi, w tym:

Suazi

AERO AFRICA (PTY) LTD

Nieznany

RFC

Suazi

JET AFRICA SWAZILAND

Nieznany

OSW

Suazi

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Nieznany

RSN

Suazi

SCAN AIR CHARTER, LTD

Nieznany

Nieznany

Suazi

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Nieznany

SWX

Suazi

SWAZILAND AIRLINK

Nieznany

SZL

Suazi


(1)  Przewoźnikom lotniczym wymienionym w załączniku A można zezwolić na wykonywanie prawa przewozowego poprzez dzierżawę statków powietrznych z załogą (tzw. leasing mokry) przewoźnika lotniczego niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia wymagań odpowiednich norm bezpieczeństwa.

(2)  Hewa Bora Airways mogą w swojej działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej eksploatować wyłącznie określone statki powietrzne ujęte z załączniku B.


ZAŁĄCZNIK B

WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM W WYKONYWANIU PRZEWOZÓW W RAMACH WSPÓLNOTY (1)

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC) (oraz nazwa handlowa w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC)

Kod ICAO linii lotniczej

Państwo przewoźnika

Typ statku powietrznego

Znak rejestracyjny oraz numer seryjny, o ile jest dostępny

Państwo rejestracji

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesz

B747-269B

S2-ADT

Bangladesz

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Cała flota z wyjątkiem:

LET 410 UVP

Cała flota z wyjątkiem:

D6-CAM (851336)

Komory

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

Cała flota z wyjątkiem

B767-266 ER

Cała flota z wyjątkiem:

9Q-CJD (nr seryjny 23 178)

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Islamska Republika Pakistanu

Cała flota z wyjątkiem:

wszystkich B-777

Cała flota z wyjątkiem:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BHX, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ

Islamska Republika Pakistanu


(1)  Przewoźnikom lotniczym wymienionym w załączniku B można zezwolić na wykonywanie prawa przewozowego poprzez dzierżawę statków powietrznych z załogą (tzw. leasing mokry) przewoźnika lotniczego niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia wymagań odpowiednich norm bezpieczeństwa.

(2)  Hewa Bora Airways mogą w swojej działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej eksploatować wyłącznie określone samoloty.


6.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 236/2007

z dnia 2 marca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz osób, w stosunku do których na mocy wspomnianego rozporządzenia stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych.

(2)

Wspólne stanowisko 2007/120/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. (2) zmienia załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB (3). Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono niezwłocznie wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 marca 2007 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 51 z 20.2.2007, str. 25.

(3)  Dz.U. L 50 z 20.2.2004, str. 66.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się następujące osoby fizyczne:

Mavhaire, Dzikamai; członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF)”;

2)

skreśla się następujące osoby fizyczne:

a)

Jokonya, Tichaona; Minister ds. Informacji i Reklamy, ur. 27.12.1938 r.”;

b)

Tungamirai, Josiah T.; Minister Stanu ds. Naturalizacji i Upełnomocnień, marszałek lotnictwa w stanie spoczynku (były Sekretarz Biura Politycznego ZANU (PF) ds. Upełnomocnień i Naturalizacji), ur. 8.10.1948 r.”;

3)

wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis „Chombo, Ignatius Morgan Chininya, Minister ds. Samorządu Lokalnego, Robót Publicznych i Gospodarki Mieszkaniowej, ur. 1.8.1952 r.” otrzymuje brzmienie:

Chombo, Ignatius Morgan Chininya; Minister ds. Samorządu Lokalnego, Robót Publicznych i Urbanizacji, ur. 1.8.1952 r.”;

b)

wpis „Lesabe, Thenjiwe V., Sekretarz Biura Politycznego ZANU (PF) ds. Kobiet, ur. 1933 r.” otrzymuje brzmienie:

Lesabe, Thenjiwe V.; członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF), ur. w 1933 r.”;

c)

wpis „Madzongwe, Edna (alias Edina), Zastępca Sekretarza Biura Politycznego ds. Produkcji i Pracy ZANU (PF), ur. 11.7.1943 r.” otrzymuje brzmienie:

Madzongwe, Edna (alias Edina); Przewodnicząca Senatu (ZANU (PF)), ur. 11.7.1943 r.”;

d)

wpis „Mutasa, Didymus Noel Edwin, Minister ds. Bezpieczeństwa Narodowego (były Minister ds. Operacji Specjalnych w Urzędzie Prezydenta odpowiedzialny za Program walki z korupcją i monopolami oraz były Sekretarz Biura Politycznego ds. Zagranicznych ZANU (PF) , ur. 27.7.1935 r.” otrzymuje brzmienie:

Mutasa, Didymus Noel Edwin; Minister Stanu ds. Bezpieczeństwa Narodowego, Reformy Rolnej i Przesiedleń w Urzędzie Prezydenta, Sekretarz ZANU (PF) ds. administracyjnych, ur. 27.7.1935 r.”;

e)

wpis „Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza, Wiceminister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Tworzenia Miejsc Pracy, (były Wiceminister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw), ur. 27.5.1948 r.” otrzymuje brzmienie:

Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza; Wiceminister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Tworzenia Miejsc Pracy, ur. 27.5.1948 r.”;

f)

wpis „Ndlovu, Richard Zastępca Intendenta Biura Politycznego ZANU (PF), ur. 20.6.1942 r.” otrzymuje brzmienie:

Ndlovu, Richard; Zastępca Intendenta Biura Politycznego ZANU (PF); ur. 26.6.1942 r.”;

g)

wpis „Nyoni, Sithembiso Gile, Glad Minister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Tworzenia Miejsc Pracy (były Minister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw), ur. 20.9.1949 r.” otrzymuje brzmienie:

Nyoni, Sithembiso Gile Glad; Minister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Tworzenia Miejsc Pracy; ur. 20.9.1949 r.”;

h)

wpis „Zvinavashe, Vitalis, generał w stanie spoczynku (były Szef Sztabu Obrony), ur. 27.9.1943 r.” otrzymuje brzmienie:

Zvinavashe, Vitalis; Biuro Polityczne, Komitet Partii ds. Naturalizacji i Upełnomocnień, ur. 27.9.1943 r.”.


6.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 237/2007

z dnia 5 marca 2007 r.

zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1002/2006 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 140/2007 (4).

(2)

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006 w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 marca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2011/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2031/2006 (Dz.U. L 414 z 30.12.2006, str. 43).

(3)  Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 36.

(4)  Dz.U. L 43 z 15.2.2007, str. 7.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 99 mające zastosowanie od dnia 6 marca 2007 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)

22,74

4,93

1701 11 90 (1)

22,74

10,16

1701 12 10 (1)

22,74

4,74

1701 12 90 (1)

22,74

9,73

1701 91 00 (2)

26,55

11,96

1701 99 10 (2)

26,55

7,44

1701 99 90 (2)

26,55

7,44

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt III rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1).

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(3)  Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

6.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/19


DECYZJA RADY

z dnia 5 marca 2007 r.

upoważniająca zastępcę sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej do reprezentowania niektórych państw członkowskich podczas zawierania umów dotyczących świadczenia usług związanych z infrastrukturą łączności służącą środowisku Schengen oraz podczas realizacji tych umów do czasu zakończenia migracji do infrastruktury łączności utrzymywanej przez Wspólnotę Europejską

(2007/149/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając protokół włączający dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, który to protokół jest dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zastępca sekretarza generalnego Rady został upoważniony przez Radę decyzją 199/870/WE (1) do tego, by w imieniu zainteresowanych państw członkowskich zawrzeć i realizować umowę w sprawie instalowania i eksploatacji infrastruktury łączności na potrzeby środowiska Schengen, zwanej „SISNET”.

(2)

Umowa dotycząca SISNET zawarta na podstawie tego upoważnienia wygaśnie automatycznie w dniu 13 listopada 2008 r. i nie może zostać wznowiona ani przedłużona drogą bezpośrednich negocjacji z obecnym konrahentem.

(3)

Zainteresowane państwa członkowskie wyraziły życzenie, aby kiedy wygaśnie obecna umowa dotycząca SISNET, zawarto i realizowano w ich imieniu nową umowę po przeprowadzeniu procedury przetargowej oraz zwróciły się do zastępcy sekretarza generalnego Rady, by je reprezentował podczas przeprowadzania koniecznych działań przygotowawczych oraz podczas zawierania i realizacji takiej nowej umowy.

(4)

Funkcja taka, pełniona przez zastępcę sekretarza generalnego Rady w imieniu niektórych państw członkowskich, jest odmienna od funkcji, które zastępca sekretarza generalnego Rady pełni zgodnie ze swoimi obowiązkami określonymi w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz w Traktacie o Unii Europejskiej.

(5)

W związku z powyższym celowe jest, aby funkcję tę powierzyć zastępcy sekretarza generalnego na mocy jednoznacznej decyzji Rady.

(6)

Z taką procedurą przetargową związane jest pewne ryzyko, które pozostaje poza kontrolą Rady i państw członkowskich; Rada z dnia 15 lutego 2007 r. zwraca się także do Komisji, aby możliwie szybko przedstawiła propozycje dotyczące ewentualnej migracji systemów: SIS, SIRENE i VISION do sieci s-TESTA do dnia 13 listopada 2008 r., nad którym ona sama by czuwała,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Rada niniejszym upoważnia zastępcę sekretarza generalnego Rady do reprezentowania zainteresowanych państw członkowskich (Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niderlandów, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa):

a)

w przeprowadzaniu przetargów na świadczenie usług związanych z infrastrukturą łączności służącą środowisku Schengen, do czasu zakończenia migracji do infrastruktury łączności utrzymywanej przez Wspólnotę Europejską;

b)

podczas zawierania i realizacji umów dotyczących świadczenia takich usług.

Artykuł 2

Czynności związane z przygotowywaniem przetargów i z realizacją zawartych w ich wyniku umów, o których mowa w art. 1, w imieniu zainteresowanych państw członkowskich są wykonywane przez Sekretariat Generalny Rady w ramach jego zwykłych zadań administracyjnych.

Artykuł 3

Wszystkie kwestie odpowiedzialności pozaumownej wynikające z działań lub zaniechań Sekretariatu Generalnego Rady podczas wykonywania swoich zadań administracyjnych na mocy niniejszej decyzji są regulowane przez art. 288 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W związku z tym art. 235 Traktatu ma zastosowanie do wszelkich sporów o odszkodowania.

Artykuł 4

1.   Specjalne konto bankowe otwarte na nazwisko sekretarza generalnego Rady do realizacji umów określonych w decyzji 1999/870/WE będzie stosowane do celów budżetu przeznaczonego na zawieranie i realizację umów, o których mowa w art. 1.

2.   Zastępca sekretarza generalnego Rady jest upoważniony do korzystania z konta bankowego, o którym mowa w ust. 1, w pełnieniu swoich funkcji wynikających z niniejszej decyzji.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 41.


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

6.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/21


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/150/WPZiB

z dnia 5 marca 2007 r.

przedłużające obowiązywanie środków służących skutecznemu wykonaniu mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 marca 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (1). Obowiązywanie tych środków zostało przedłużone wspólnym stanowiskiem 2006/204/WPZiB (2) a wygasają one dnia 16 marca 2007 r.

(2)

Pan Ratomir SPAJIĆ, który zmarł, powinien zostać usunięty z listy zawartej w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB.

(3)

Rada uważa za konieczne przedłużenie obowiązywania środków wprowadzonych na mocy wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB na okres kolejnych 12 miesięcy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Przedłuża się obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB do dnia 16 marca 2008 r.

Artykuł 2

Listę osób znajdującą się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB zastępuje się listą zawartą w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 65. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2005/83/WPZiB (Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 50).

(2)  Dz.U. L 72 z 11.3.2006, str. 15.


ZAŁĄCZNIK

1.

BAGIĆ, Żeljko

syn Josipa

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 29.3.1960, Zagrzeb, Chorwacja

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy: Čičko

Adres:

2.

BILBIJA, Milorad

syn Svetka Bilbii

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 13.8.1956, Sanski Most, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 3715730

Numer dowodu osobistego: 03GCD9986

Osobisty numer identyfikacyjny: 1308956163305

Pseudonimy:

Adres: Braće Pantića 7, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

3.

BJELICA, Milovan

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 19.10.1958, Rogatica, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 0000148, wystawiony dnia 26.7.1998 w Sarajewie Serbskim (anulowany)

Numer dowodu osobistego: 03ETA0150

Osobisty numer identyfikacyjny: 1910958130007

Pseudonimy: Čičko

Adres: Przedsiębiorstwo CENTREK, Pale, Bośnia i Hercegowina

4.

ĆESIĆ, Ljubo

syn Joza

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 20.2.1958 lub 9.6.1966 (w oparciu o dokument z chorwackiego Ministerstwa Sprawiedliwości), Batin, Posuszje, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy: Rojs

Adres: V Poljanice 26, Dubrava, Zagrzeb, zamieszkuje także przy Nováčka 26c, Zagrzeb, Chorwacja

5.

DILBER, Żeljko

syn Draga

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 2.2.1955, Travnik, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego: 185581

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy:

Adres: 17 Stanka Vraza, Zadar, Chorwacja

6.

EĆIM, Ljuban

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 6.1.1964, Sviljanac, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 0144290 wydany 21.11.1998 w Banja Luce (anulowany)

Numer dowodu osobistego: 03GCE3530

Osobisty numer identyfikacyjny: 0601964100083

Pseudonimy:

Adres: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

7.

JOVICZIĆ, Predrag

syn Desmira Joviczicia

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 1.3.1963, Pale, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 4363551

Numer dowodu osobistego: 03DYA0852

Osobisty numer identyfikacyjny: 0103963173133

Pseudonimy:

Adres: Milana Simovića 23, Pale, Bośnia i Hercegowina

8.

KARADŻIĆ, Aleksandar

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 0036395 (wygasł 12.10.1998)

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy: Saša

Adres:

9.

KARADŻIĆ, Ljiljana (nazwisko panieńskie: ZELEN)

córka Voja i Anki

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy:

Adres:

10.

KESEROVIĆ, Dragomir

syn Slavka

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 4191306

Numer dowodu osobistego: 04GCH5156

Osobisty numer identyfikacyjny: 0806957100028

Pseudonimy:

Adres:

11.

KIJAC, Dragan

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 6.10.1955, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy:

Adres:

12.

KOJIĆ, Radomir

syn Milanka i Zlatany

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 23.11.1950, Bijela Voda, gmina Sokolac, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 4742002, wydany w 2002 r. w Sarajewie (wygasa w 2007 r.)

Numer dowodu osobistego: 03DYA1935, wydany 7.7.2003 w Sarajewie.

Osobisty numer identyfikacyjny: 2311950173133

Pseudonimy: Mineur lub Ratko

Adres: 115 Trifka Grabeža, Pale lub hotel KRISTAL, Jahorina, Bośnia i Hercegowina

13.

KOVACZ, Tomislav

syn Vasza

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 4.12.1959, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny: 0412959171315

Pseudonimy: Tomo

Adres: Bijela, Czarnogóra; i Pale, Bośnia i Hercegowina

14.

KRASIĆ, Petar

Data urodzenia/Miejsce urodzenia:

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy:

Adres:

15.

KUJUNDŻIĆ, Predrag

syn Vasilii

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego: 03GFB1318

Osobisty numer identyfikacyjny: 3001961120044

Pseudonimy: Predo

Adres: Doboj, Bośnia i Hercegowina

16.

LUKOVIĆ, Milorad Ulemek

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 15.5.1968, Belgrad, Serbia

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy: Legija (podrobiony dowód tożsamości na nazwisko IVANIĆ, Żeljko)

Adres: w trakcie ucieczki

17.

MAKSAN, Ante

syn Blaża

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 7.2.1967, Pakosztane, koło Zadaru, Chorwacja

Numer paszportu: 1944207

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy: Djoni

Adres: Prološka 15, Pakosztane, Zadar, Chorwacja

18.

MALISZ, Milomir

syn Dejana Malisza

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 3.8.1966, Bjelice

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny: 0308966131572

Pseudonimy:

Adres: Vojvode Putnika, Focza/Srbinje, Bośnia i Hercegowina

19.

MANDIĆ, Momczilo

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 1.5.1954, Kalinovnik, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 0121391, wydany 12.5.1999 w Sarajewie Serbskim, Bośnia i Hercegowina (anulowany)

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny: 0105954171511

Pseudonimy: Momo

Adres: dyskoteka GITROS, Pale, Bośnia i Hercegowina

20.

MARIĆ, Milorad

syn Vinka Maricia

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 9.9.1957, Visoko, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 4587936

Numer dowodu osobistego: 04GKB5268

Osobisty numer identyfikacyjny: 0909957171778

Pseudonimy:

Adres: Vuka Karadžiča 148, Zvornik, Bośnia i Hercegowina

21.

MIĆEVIĆ, Jelenko

syn Luki i Desanki, nazwisko panieńskie: Simić

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 8.8.1947, Borci pod Konjicem, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 4166874

Numer dowodu osobistego: 03BIA3452

Osobisty numer identyfikacyjny: 0808947710266

Pseudonimy: Filaret

Adres: klasztor Mileszevo, Serbia

22.

NINKOVIĆ, Milan

syn Szima

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 15.6.1943, Doboj, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 3944452

Numer dowodu osobistego: 04GFE3783

Osobisty numer identyfikacyjny: 1506943120018

Pseudonimy:

Adres:

23.

OSTOJIĆ, Velibor

syn Joza

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 8.8.1945, Czelebići, Focza, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy:

Adres:

24.

OSTOJIĆ, Zoran

syn Micia Ostojicia

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 29.3.1961, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego: 04BSF6085

Osobisty numer identyfikacyjny: 2903961172656

Pseudonimy:

Adres: Malta 25, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

25.

PAVLOVIĆ, Petko

syn Milovana Pavlovicia

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 6.6.1957, Ratkovici, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 4588517

Numer dowodu osobistego: 03GKA9274

Osobisty numer identyfikacyjny: 0606957183137

Pseudonimy:

Adres: Vuka Karadžića 148, Zvornik, Bośnia i Hercegowina

26.

PETRACZ, Hrvoje

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 25.8.1955, Slavonski Brod, Chorwacja

Numer paszportu: Numer paszportu chorwackiego 01190016

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy:

Adres:

27.

POPOVIĆ, Czedomir

syn Radomira Popovicia

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 24.3.1950, Petrovici

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego: 04FAA3580

Osobisty numer identyfikacyjny: 2403950151018

Pseudonimy:

Adres: Crnogorska 36, Bileća, Bośnia i Hercegowina

28.

PUHALO, Branislav

syn Djura

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 30.8.1963, Focza, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny: 3008963171929

Pseudonimy:

Adres:

29.

RADOVIĆ, Nade

syn Milorada Radovicia

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 26.1.1951, Focza, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: stary 0123256 (anulowany)

Numer dowodu osobistego: 03GJA2918

Osobisty numer identyfikacyjny: 2601951131548

Pseudonimy:

Adres: Stepe Stepanovića 12, Focza/Srbinje, Bośnia i Hercegowina

30.

RATIĆ, Branko

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 0442022, wydany 17.9.1999 w Banja Luce

Numer dowodu osobistego: 03GCA8959

Osobisty numer identyfikacyjny: 2611957173132

Pseudonimy:

Adres: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

31.

ROGULJIĆ, Slavko

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbia

Numer paszportu: ważny paszport 3747158, wydany 12.4.2002 w Banja Luce. Data ważności: 12.4.2007. Nieważny paszport 0020222, wydany 25.8.1988 w Banja Luce. Data ważności: 25.8.2003

Numer dowodu osobistego: 04EFA1053

Osobisty numer identyfikacyjny: 1505952103022.

Pseudonimy:

Adres: 21 Vojvode Mišića, Laktaszi, Bośnia i Hercegowina

32.

SZAROVIĆ, Mirko

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 4363471, wydany w Sarajewie Serbskim, wygasa 8.10.2008

Numer dowodu osobistego: 04PEA4585

Osobisty numer identyfikacyjny: 1609956172657

Pseudonimy:

Adres: Bjelopoljska 42, 71216 Sarajewo Serbskie, Bośnia i Hercegowina

33.

SKOCZAJIĆ, Mrksza

syn Dejana Skoczajicia

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 5.8.1953, Blagaj, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: 3681597

Numer dowodu osobistego: 04GDB9950

Osobisty numer identyfikacyjny: 0508953150038

Pseudonimy:

Adres: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bośnia i Hercegowina

34.

VRACZAR, Milenko

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bośnia i Hercegowina

Numer paszportu: ważny paszport 3865548, wydany 29.8.2002 w Banja Luce. Data ważności: 29.8.2007. Nieważne paszporty: 0280280, wydany 4.12.1999 w Banja Luce (data ważności 4.12.2004) oraz 0062130, wydany 16.9.1998 w Banja Luce, Bośnia i Hercegowina

Numer dowodu osobistego: 03GCE6934

Osobisty numer identyfikacyjny: 1505956160012

Pseudonimy:

Adres: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

35.

ZOGOVIĆ, Milan

syn Jovana

Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 7.10.1939, Dobrusza

Numer paszportu:

Numer dowodu osobistego:

Osobisty numer identyfikacyjny:

Pseudonimy:

Adres:


Sprostowania

6.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/28


Sprostowanie do decyzji nr 7/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. dotyczącej wykorzystania drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR w ramach dziewiątego EFR, przeznaczonej na drugą wpłatę do funduszu wodnego AKP–UE

( Dziennik Urzędony Unii Europejskiej L 48 z dnia 18 lutego 2006 r. )

Strona 21, art. 1:

a)

punkt 1):

zamiast

:

„1)

185 milionów EUR …”,

powinno być

:

„1)

186 milionów EUR …”;

b)

punkt 3):

zamiast

:

„3)

41 milionów EUR …”,

powinno być

:

„3)

40 milionów EUR …”.