ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 62

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
1 marca 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2007 r.

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych odnoszących się do nadmiernego zadłużenia i wykluczenia finansowego ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 216/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1629/2004 względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii poprzez przywóz niektórych rodzajów sztucznego grafitu pochodzącego z Indii, i poddające ten przywóz rejestracji

16

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 217/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1628/2004 względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii poprzez przywóz niektórych rodzajów sztucznego grafitu pochodzącego z Indii, i poddające ten przywóz rejestracji

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 218/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na wina i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

22

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2007/141/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2007 r. stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych stosuje się do dostaw energii elektrycznej i gazu w Anglii, Szkocji i Walii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 559)  ( 1 )

23

 

 

2007/142/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. ustanawiająca Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty wspomagający Komisję w zakresie wspierania państw członkowskich i państw trzecich w sprawach weterynaryjnych związanych z niektórymi chorobami zwierząt

27

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

1.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 212/2007

z dnia 28 lutego 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

IL

116,2

MA

58,3

TN

136,3

TR

147,2

ZZ

114,5

0707 00 05

MA

96,4

MK

57,6

TR

173,6

ZZ

109,2

0709 90 70

MA

58,1

TR

107,2

ZZ

82,7

0709 90 80

IL

141,5

ZZ

141,5

0805 10 20

CU

36,3

EG

48,6

IL

57,4

MA

43,1

TN

46,1

TR

66,0

ZZ

49,6

0805 50 10

EG

63,4

IL

64,5

TR

44,6

ZZ

57,5

0808 10 80

AR

90,7

CA

101,7

CL

112,4

CN

98,8

US

114,8

ZZ

103,7

0808 20 50

AR

79,5

CL

77,6

CN

66,5

US

90,8

ZA

80,4

ZZ

79,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


1.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 213/2007

z dnia 28 lutego 2007 r.

ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że należność przywozowa na produkty objęte kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002, ex 1005 inne niż ziarna hybrydowe oraz ex 1007 inne niż hybrydy siewne, jest równa cenie interwencyjnej obowiązującej w odniesieniu do takich produktów podczas przywozu, powiększonej o 55 % i zmniejszonej o cenę przywozową cif stosowaną wobec danej dostawy. Jednak należność ta nie może przekraczać stawki celnej we Wspólnej Taryfie Celnej.

(2)

Artykuł 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 stanowi, że do celów obliczenia należności przywozowej określonej w ust. 2 wspomnianego artykułu, dla danych produktów regularnie ustala się reprezentatywne ceny przywozowe cif.

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, ceną do obliczania należności przywozowej produktów objętych kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 i 1007 00 90 jest dzienna reprezentatywna cena importowa cif ustalona w sposób określony w art. 4.

(4)

Należy ustalić należności przywozowe na okres od dnia 1 marca 2007 r. mające zastosowanie do czasu wejścia w życie nowych ustaleń,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od dnia 1 marca 2007 r. w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie elementów znajdujących się w załączniku II, ustala się należności przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1816/2005 (Dz.U. L 292 z 8.11.2005, str. 5).


ZAŁĄCZNIK I

Należności przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 stosowane od dnia 1 marca 2007 r.

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Należność przywozowa (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

PSZENICA twarda wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

ŻYTO

0,00

1005 10 90

KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda

0,00

1005 90 00

KUKURYDZA, inna niż do siewu (2)

0,00

1007 00 90

Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu

0,00


(1)  W przypadku towarów przywożonych do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym,

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

Okres od dnia 15–27 lutego 2007 r.

1.

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Pszenica zwyczajna (1)

Kukurydza

Pszenica twarda wysokiej jakości

Pszenica twarda średniej jakości (2)

Pszenica twarda niskiej jakości (3)

Jęczmień

Giełda

Minneapolis

Chicago

Notowanie

155,97

126,05

Cena FOB USA

187,44

177,44

157,44

150,58

Premia za Zatokę

28,90

12,22

Premia za Wielkie Jeziora

2.

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska–Rotterdam:

27,46 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


1.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 214/2007

z dnia 28 lutego 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) ustanawia system zarządzania kontyngentami taryfowymi. W celu zmniejszenia obciążeń i kosztów administracyjnych związanych z przywozem oraz zapewnienia równego traktowania ustalono, że w pewnych sytuacjach kontyngenty taryfowe należy uważać za krytyczne. Doświadczenie w stosowaniu systemu i lepsze wykorzystanie elektronicznej wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi i Komisją pokazało, że kryteria uznawania kontyngentów za krytyczne mogą być złagodzone bez ryzyka dla środków własnych Wspólnoty. W związku z powyższym kontyngent taryfowy należy uznać za krytyczny w przypadku, gdy zostało wykorzystane 90 % pierwotnej wielkości kontyngentu, zamiast 75 % stosowanych w obecnym systemie.

(2)

Znacznie zwiększyła się potrzeba nadzorowania towarów w celu uzyskania danych dotyczących przywozu i wywozu. W związku z tym w ramach nadzoru towarów państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji, częściej niż w przypadku obecnego systemu, dane dotyczące zgłoszeń celnych o dopuszczenie do swobodnego obrotu oraz zgłoszeń wywozowych. W przypadku gdy takie dane nie są dostępne lub są tylko częściowo dostępne w dniu dokonania zgłoszenia celnego w ramach procedury uproszczonej, powinny one zostać przekazane w późniejszym terminie.

(3)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2454/93.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 308a ust. 10 zapis „10 ECU” otrzymuje brzmienie „10 euro”;

2)

w art. 308c wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 zapis „75 %” otrzymuje brzmienie „90 %”;

b)

w ust. 3 zapis „75 %” otrzymuje brzmienie „90 %”;

3)

artykuł 308d otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 308d

1.   W przypadku gdy wymagany jest nadzór Wspólnoty, państwa członkowskie dostarczają Komisji co najmniej raz w tygodniu dane ze zgłoszeń celnych o dopuszczenie do swobodnego obrotu oraz zgłoszeń wywozowych.

Państwa członkowskie współpracują z Komisją w celu określenia danych wymaganych ze zgłoszeń celnych o dopuszczenie do swobodnego obrotu oraz ze zgłoszeń wywozowych.

2.   Dane przekazane przez poszczególne państwa członkowskie na podstawie ust. 1 są traktowane jako poufne.

Jednakże upoważnieni użytkownicy we wszystkich państwach członkowskich mają dostęp do zagregowanych danych każdego państwa członkowskiego.

Państwa członkowskie współpracują z Komisją w celu określenia praktycznych ustaleń dotyczących autoryzowanego dostępu do zagregowanych danych.

3.   W odniesieniu do niektórych towarów nadzór traktowany jest jako poufny.

4.   W przypadku gdy dane określone w ust. 1 niniejszego artykułu nie są dostępne z powodu stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 253–267 oraz art. 280–289, państwa członkowskie przekazują Komisji dane dostępne w dniu przyjęcia zgłoszenia kompletnego lub uzupełniającego.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1875/2006 (Dz.U. L 360 z 19.12.2006, str. 64).


1.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 215/2007

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych odnoszących się do nadmiernego zadłużenia i wykluczenia finansowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 ustanowiło wspólne ramy dla systematycznego tworzenia statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia, zawierających porównywalne i aktualne dane przekrojowe oraz dane dotyczące zmian w czasie w zakresie dochodów oraz poziomu i rozmieszczenia ubóstwa oraz wykluczenia społecznego na szczeblu krajowym i na poziomie Unii Europejskiej.

(2)

Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 niezbędne jest wprowadzenie środków wykonawczych umożliwiających coroczne uwzględnienie w części przekrojowej EU-SILC wykazu dodatkowych obszarów tematycznych i zmiennych docelowych. Dla 2008 roku należy stworzyć wykaz dodatkowych zmiennych obowiązkowych, który będzie włączony do modułu dotyczącego nadmiernego zadłużenia i wykluczenia finansowego. Wykaz powinien zawierać kody i definicje zmiennych.

(3)

Rozwiązania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wykaz dodatkowych zmiennych obowiązkowych, wraz z kodami i definicjami zmiennych dla modułu 2008 dotyczącego nadmiernego zadłużenia i wykluczenia finansowego, który zostanie uwzględniony w części przekrojowej statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU-SILC), jest zgodny z treścią załącznika.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Do celów niniejszego rozporządzenia będą miały zastosowanie następujące jednostki badania, sposoby zbierania danych, okresy odniesienia i definicje:

1.   Jednostki

Zmienne obowiązkowe odnoszą się wyłącznie do gospodarstw domowych. W zakresie usług finansowych przez gospodarstwo domowe rozumie się któregokolwiek członka gospodarstwa domowego.

2.   Sposoby zbierania danych

W przypadku wszystkich zmiennych obowiązkowych sposobem zbierania danych jest wywiad z respondentem z wylosowanego gospodarstwa domowego lub wyciąg z rejestrów.

3.   Okresy odniesienia

Zmienne obowiązkowe odnoszą się do czterech rodzajów okresów odniesienia:

Ostatnie 12 miesięcy (Zaległe płatności)

Najbliższe 12 miesięcy (Przewidywania na przyszłość)

Ostatnie 3 miesiące (Nieuregulowane saldo karty kredytowej lub sklepowej)

Bieżący (Wszystkie inne zmienne).

4.   Definicje

1)   Kwoty

a)

Zmienne na potrzeby gromadzenia danych o kwotach: dane o kwotach gromadzone są na podstawie zharmonizowanej skali dyskretnej, która zostanie ustalona przez Grupę Roboczą ds. Warunków Życia.

2)   Rachunek bankowy

a)

Bieżący rachunek bankowy: rachunek depozytowy oferujący funkcje bieżącego zarządzania środkami pieniężnymi, np. rozmaite elastyczne metody płatności umożliwiające klientom bezpośrednie przekazywanie pieniędzy innym podmiotom. Do standardowych usług oferowanych w ramach rachunków bieżących należą: książeczka czekowa, funkcja ustanawiania zleceń stałych i poleceń zapłaty oraz płatności kartą debetową. Rachunek oszczędnościowy nieoferujący powyższych funkcji nie jest rachunkiem bieżącym.

b)

Przekroczenie rachunku bankowego: dane gospodarstwo domowe ma obecnie ujemne saldo na jednym z posiadanych rachunków bankowych z powodu trudności finansowych (pilnie potrzebne środki, wydatki przekraczające dochody itp.). Od kwoty przekroczenia naliczane są odsetki. Rachunek bankowy, o którym mowa, nie musi być rachunkiem bieżącym.

3)   Karty kredytowe lub sklepowe

a)

Karty kredytowe (Visa, Amex, MasterCard, Diners itp.) oferują specyficzny rodzaj kredytu: dana osoba zaciąga dług na czas pomiędzy zakupieniem towarów a spłatą pełnej kwoty zadłużenia; od salda zadłużenia nieuregulowanego na koniec miesiąca naliczane są odsetki. Osoba otrzymuje miesięczne wyciągi określające kwotę spłaty minimalnej. Karty kredytowe nie są bankowymi kartami debetowymi, w przypadku których kwoty pieniężne wydane za pomocą karty są natychmiast odliczane od salda rachunku bankowego, którego karta dotyczy.

b)

Karty sklepowe to karty kredytowe wydane poprzez pojedyncze przedsiębiorstwo lub sklep, za pomocą których można płacić tylko w danym przedsiębiorstwie lub sklepie.

c)

Nieuregulowane saldo zadłużenia: dane gospodarstwo domowe nie spłacało „na koniec miesiąca” pełnej kwoty wydanej za pomocą kart kredytowych lub sklepowych lub pełnej kwoty zadłużenia zaciągniętej za pomocą tych kart przez ostatnie 3 miesiące z powodu trudności finansowych.

4)   Źródło kredytów i pożyczek

a)

Kredyty i pożyczki obejmują wszelkie komercyjne kredyty i pożyczki o ustalonym planie i terminach spłat, z wyjątkiem kredytów hipotecznych na główny lokal mieszkalny. Kategoria ta nie obejmuje kredytów w rachunku bieżącym oraz kart kredytowych lub sklepowych, w przypadku których nie istnieje plan spłaty. Nie obejmuje również pożyczek od znajomych i krewnych (kredyt nieformalny).

5)   Zaległe płatności

a)

Zaległe płatności: kwoty zadłużenia (rachunki, odstępne, spłaty kredytów, w tym hipotecznych itp.) niepłacone w terminie w ciągu ostatnich 12 miesięcy z powodów finansowych; to samo pojęcie, co w przypadku HS010, HS020 i HS030.

b)

Całkowita bieżąca kwota zaległych płatności: suma wszystkich kwot, z którymi obecnie zalega gospodarstwo domowe, które nie mogły być zapłacone w terminie.

c)

Płatności i rachunki mieszkaniowe: spłaty odstępnego i kredytu hipotecznego za główny lokal mieszkalny oraz rachunków związanych z zamieszkiwaniem (wodę, energię elektryczną, gaz, ogrzewanie itp.). Pozycja ta powinna odpowiadać zakresowi zmiennych HS010 i HS020.

d)

Spłaty innych kredytów i pożyczek: pożyczki pieniężne (z wyjątkiem spłat kredytu hipotecznego za główny lokal mieszkalny) lub pożyczki powiązane z zakupami i tym podobne (sprzedaż wysyłkowa, leasing samochodu itp.). Pozycja ta obejmuje również spłaty minimalne w ramach karty kredytowej lub sklepowej. Pozycja ta powinna odpowiadać zakresowi zmiennej HS030.

e)

Inne wydatki gospodarstwa domowego niezwiązane z mieszkaniem: edukacja, ochrona zdrowia i inne płatności nieobjęte rachunkami związanymi z mieszkaniem.

6)   Spadek dochodów

a)

Dochody łączny dochód brutto gospodarstwa domowego.

7)   Wykluczenie finansowe

a)

Powody, dla których gospodarstwo nie posiada bieżącego rachunku bankowego, potrzebując go: można wymienić kilka powodów, które będą ujęte w postaci zmiennych wskaźnikowych MI111–MI114. Pytania mają charakter selektywny: nie należy ich zadawać gospodarstwom, które posiadają bieżący rachunek bankowy lub go nie potrzebują.

b)

Powody, dla których gospodarstwo nie posiada kredytu komercyjnego, potrzebując go: można wymienić kilka powodów, które będą ujęte w postaci zmiennych wskaźnikowych MI122–MI125. Kredyt komercyjny: kredyty w rachunku bieżącym, karty kredytowe lub sklepowe, kredyty hipoteczne i inne pożyczki lub kredyty powiązane z zakupami. Pozycja ta nie obejmuje pożyczek od znajomych i krewnych. Pytania mają charakter selektywny: nie należy ich zadawać gospodarstwom, które posiadają kredyt komercyjny lub go nie potrzebują. Pytania należy zadawać również tym gospodarstwom, które zaciągały pożyczki wyłącznie od rodziny lub znajomych.

5.   Przekazywanie danych do Eurostatu

Dodatkowe zmienne obowiązkowe dotyczące nadmiernego zadłużenia i wykluczenia finansowego będą przekazywane do Eurostatu w plikach „Dane dotyczące gospodarstw domowych” (H) po podstawowych zmiennych docelowych.

OBSZARY I WYKAZ ZMIENNYCH DOCELOWYCH

Nazwa zmiennej

Moduł 2008

Nadmierne zadłużenie i wykluczenie finansowe

Kod

Zmienna docelowa

Rachunki bankowe i przekroczenie rachunków bankowych

MI010

 

Gospodarstwo posiada bieżący rachunek bankowy

1

Tak

2

Nie

MI010_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

MI020

 

Stan jednego z rachunków bankowych gospodarstwa jest przekroczony

1

Tak

2

Nie

MI020_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy (brak rachunku bankowego)

MI025

 

Szacowana łączna nieuregulowana kwota na rachunkach bankowych gospodarstwa domowego według klas

1–9

Klasa

MI025_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy (brak przekroczenia rachunku: MI020=2)

Karty kredytowe lub sklepowe

MI030

 

Gospodarstwo posiada kartę(-y) kredytową(-e) i/lub kartę(-y) sklepową(-e)

1

Tak

2

Nie

MI030_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

MI040

 

Gospodarstwo posiada kartę(-y) kredytową(-e) i/lub kartę(-y) sklepową(-e) o nieuregulowanych saldach

1

Tak

2

Nie

MI040_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [brak kart kredytowych/sklepowych (MI030=2)]

MI045

 

Szacowana suma nieuregulowanych kwot w ostatnich miesięcznych wyciągach z kart kredytowych/sklepowych gospodarstwa domowego według klas

1–9

Klasa

MI045_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [brak kart kredytowych/sklepowych o nieuregulowanym saldzie (MI040=2 lub MI030=2)]

Źródło kredytów i pożyczek

MI050

 

Gospodarstwo domowe posiada zaciągnięte kredyty lub pożyczki (inne niż kredyt hipoteczny na główny lokal mieszkalny)

1

Tak

2

Nie

MI050_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

MI051

 

Gospodarstwo posiada kredyt hipoteczny na lokal inny niż główny lokal mieszkalny

1

Tak

2

Nie

MI051_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy (MI050=2)

MI052

 

Gospodarstwo posiada zobowiązania do spłaty rat (np. leasing, samochód, sprzęt techniczny)

1

Tak

2

Nie

MI052_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy (MI050=2)

MI053

 

Gospodarstwo posiada zaciągnięte kredyty lub pożyczki związane z mieszkaniem (wyposażenie i urządzenia gospodarstwa domowego, naprawy)

1

Tak

2

Nie

MI053_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy (MI050=2)

MI054

 

Gospodarstwo ma zaciągnięte kredyty/pożyczki w celu zapłaty za wakacje lub rekreację

1

Tak

2

Nie

MI054_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy (MI050=2)

MI055

 

Gospodarstwo ma zaciągnięte kredyty/pożyczki w celu zapłaty za edukację lub opiekę nad dziećmi

1

Tak

2

Nie

MI055_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy (MI050=2)

MI056

 

Gospodarstwo ma zaciągnięte kredyty/pożyczki w celu pokrycia wydatków na ochronę zdrowia

1

Tak

2

Nie

MI056_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy (MI050=2)

MI057

 

Gospodarstwo ma zaciągnięte kredyty/pożyczki inwestycyjne lub na uruchomienie działalności gospodarczej

1

Tak

2

Nie

MI057_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy (MI050=2)

MI058

 

Gospodarstwo ma zaciągnięte inne kredyty pieniężne (konwersja zadłużenia, spłata przekroczenia rachunku, kart kredytowych i innych rachunków itp.)

1

Tak

2

Nie

MI058_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy (MI050=2)

Zaległe płatności

MI060

 

Zaległości w płatnościach innych wydatków gospodarstwa domowego niezwiązanych z mieszkaniem

1

Tak

2

Nie

MI060_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [brak innych wydatków gospodarstwa domowego niezwiązanych z mieszkaniem]

MI065

 

Szacowana łączna kwota bieżących zaległości w płatnościach innych wydatków gospodarstwa domowego niezwiązanych z mieszkaniem według klas

1–9

Klasa

MI065_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [brak bieżących zaległości (MI060=2 lub bieżąca kwota zadłużenia jest równa zeru) bądź brak innych wydatków gospodarstwa domowego niezwiązanych z mieszkaniem (MI060_F=– 2)]

MI075

 

Szacowana łączna kwota bieżących zaległości w płatnościach wydatków mieszkaniowych gospodarstwa domowego według klas

1–9

Klasa

MI075_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [brak bieżących zaległości (HS010=2 i HS020=2 lub bieżąca kwota zadłużenia jest równa zeru) bądź innych wydatków mieszkaniowych gospodarstwa domowego (HS010_F=– 2 i HS020_F=– 2)]

MI085

 

Szacowana łączna kwota bieżących zaległości w spłatach innych pożyczek i kredytów gospodarstwa domowego według klas

1–9

Klasa

MI085_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [brak bieżących zaległości (HS030=2 lub bieżąca kwota zadłużenia jest równa zeru) bądź brak innych pożyczek i kredytów do spłaty (HS030_F=– 2)]

Spadek dochodów

MI090

 

Znaczący spadek dochodów gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy

1

Tak

2

Nie

MI090_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

MI095

 

Główny powód spadku dochodów

1

Utrata pracy

2

Zmiana w liczbie godzin pracy i/lub zarobków

3

Niezdolność do pracy wskutek choroby lub niepełnosprawności

4

Urlop macierzyński, wychowawczy, opieka nad dzieckiem

5

Przejście na emeryturę

6

Rozpad małżeństwa/związku

7

Inna zmiana składu gospodarstwa domowego

8

Inny powód

MI095_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [brak spadku dochodów (MI090=2)]

Przewidywania na przyszłość

MI100

 

Przewidywania dotyczące sytuacji finansowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy; czy przewidujesz, że twoja sytuacja finansowa:

1

Poprawi się

2

Pozostanie zasadniczo taka sama

3

Pogorszy się

4

Nie wiem

MI100_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

Wykluczenie finansowe

Powody, dla których gospodarstwo nie posiada bieżącego rachunku bankowego

MI110

 

Gospodarstwo nie potrzebuje rachunku i woli posługiwać się gotówką

1

Tak

2

Nie

MI110_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [gospodarstwo posiada bieżący rachunek bankowy (MI010=1)]

MI111

 

Opłaty są zbyt wysokie

1

Tak

2

Nie

MI111_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [gospodarstwo posiada bieżący rachunek bankowy (MI010=1) lub nie potrzebuje go (MI110=1)]

MI112

 

W pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy członków gospodarstwa domowego nie ma oddziału banku

1

Tak

2

Nie

MI112_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [gospodarstwo posiada bieżący rachunek bankowy (MI010=1) lub nie potrzebuje go (MI110=1)]

MI113

 

Gospodarstwo ubiegało się o rachunek i spotkało się z odmową

1

Tak

2

Nie

MI113_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [gospodarstwo posiada bieżący rachunek bankowy (MI010=1) lub nie potrzebuje go (MI110=1)]

MI114

 

Banki odmówiłyby gospodarstwu utworzenia rachunku

1

Tak

2

Nie

MI114_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [gospodarstwo posiada bieżący rachunek bankowy (MI010=1) lub nie potrzebuje go (MI110=1)]

Powody, dla których gospodarstwo nie posiada kredytu komercyjnego

MI120

 

Gospodarstwo nie potrzebuje się zadłużać

1

Tak

2

Nie

MI120_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [gospodarstwo posiada kredyt komercyjny]

MI121

 

Gospodarstwo może pożyczać pieniądze od rodziny lub znajomych

1

Tak

2

Nie

MI121_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [gospodarstwo posiada kredyt komercyjny]

MI122

 

Gospodarstwo nie będzie w stanie spłacić zadłużenia

1

Tak

2

Nie

MI122_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [gospodarstwo posiada kredyt komercyjny lub nie potrzebuje go (MI120=1)]

MI123

 

Gospodarstwo ubiegało się o kredyt i spotkało się z odmową

1

Tak

2

Nie

MI123_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [gospodarstwo posiada kredyt komercyjny lub nie potrzebuje go (MI120=1)]

MI124

 

Gospodarstwo posiadało kredyt, ale został on wycofany

1

Tak

2

Nie

MI124_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [gospodarstwo posiada kredyt komercyjny lub nie potrzebuje go (MI120=1)]

MI125

 

Banki odmówiłyby gospodarstwu udzielenia kredytu

1

Tak

2

Nie

MI125_F

1

Podano dane

– 1

Brak danych

– 2

Nie dotyczy [gospodarstwo posiada kredyt komercyjny lub nie potrzebuje go (MI120=1)]


1.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 216/2007

z dnia 28 lutego 2007 r.

wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1629/2004 względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii poprzez przywóz niektórych rodzajów sztucznego grafitu pochodzącego z Indii, i poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   WNIOSEK

(1)

Na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia podstawowego Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie dochodzenia w sprawie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii.

(2)

Wniosek został złożony w dniu 15 stycznia 2007 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Węgla i Grafitu (ECGA) w imieniu wspólnotowych producentów niektórych systemów elektrod grafitowych.

B.   PRODUKT

(3)

Produktami, których dotyczy możliwe obchodzenie środków, są elektrody grafitowe w rodzaju stosowanych w piecach elektrycznych, o pozornym ciężarze właściwym 1,65 g/cm3 lub większym oraz o oporności elektrycznej 6.0 μΩ.m lub mniejszej, objęte kodem CN ex 8545 11 00 (kod Taric 8545110010), oraz złączki stosowane do takich elektrod, objęte kodem ex 8545 90 90 (kod Taric 8545909010), przywożone razem lub osobno i pochodzące z Indii („produkt objęty postępowaniem”). Kody te podane są jedynie w celach informacyjnych.

(4)

Produktem objętym dochodzeniem są pręty ze sztucznego grafitu o średnicy 75 mm lub szersze pochodzące z Indii („produkt objęty dochodzeniem”), zwykle zgłaszane w ramach kodu CN ex 3801 10 00 (kod TARIC 3801100010). Powyższy kod CN podany jest jedynie dla celów informacyjnych. Produkt objęty dochodzeniem jest produktem pośrednim używanym do produkcji produktu objętego postępowaniem i posiada cechy uznane za charakterystyczne dla tego ostatniego.

C.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(5)

Środkami obecnie obowiązującymi, które być może są obchodzone, są środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1629/2004 (2).

D.   PODSTAWY

(6)

Wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie na to, że środki antydumpingowe wprowadzone względem przywozu produktu objętego postępowaniem są obchodzone poprzez przywóz produktu objętego dochodzeniem.

(7)

Przedstawione dowody są następujące:

i)

We wniosku wskazano, że po wprowadzeniu środków antydumpingowych względem produktu objętego postępowaniem zaszła istotna zmiana w strukturze handlu obejmującego wywóz z Indii do Wspólnoty oraz że nie ma innego wystarczającego powodu lub uzasadnienia dla takiej zmiany niż nałożenie cła.

ii)

Wydaje się, że wymieniona zmiana w strukturze handlu spowodowana jest prostą operacją przetwarzania przeprowadzaną we Wspólnocie, w wyniku której produkty objęte dochodzeniem są przetwarzane na produkty objęte postępowaniem.

iii)

Ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie na to, że skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych stosowanych względem produktu objętego postępowaniem są osłabiane pod względem ilościowym. Wydaje się, że znaczne wielkości przywozu produktu objętego dochodzeniem zastąpiły przywóz produktu objętego postępowaniem.

iv)

Wreszcie wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wskazujące, iż ceny produktu objętego dochodzeniem po przetworzeniu są cenami dumpingowymi w odniesieniu do wartości normalnej ustalonej poprzednio dla produktu objętego postępowaniem.

v)

Jeżeli w trakcie dochodzenia stwierdzone zostaną praktyki związane z obchodzeniem środków, inne niż zwykłe przetwarzanie, zawarte w art. 13 rozporządzenia podstawowego, to mogą one również zostać objęte dochodzeniem.

E.   PROCEDURA

(8)

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie dochodzenia zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego oraz poddanie rejestracji przywozu produktu objętego dochodzeniem, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

a)   Kwestionariusze

(9)

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do eksporterów/producentów oraz zrzeszeń eksporterów/producentów w Indiach, do importerów oraz zrzeszeń importerów we Wspólnocie, którzy współpracowali podczas dochodzenia prowadzącego, do przyjęcia obowiązujących środków, oraz do władz Indii. Informacje, jeżeli jest to stosowne, mogą pochodzić również od przemysłu wspólnotowego.

(10)

W każdym przypadku wszystkie zainteresowane strony powinny niezwłocznie skontaktować się z Komisją, lecz nie później niż w terminie określonym w art. 3 niniejszego rozporządzenia, aby dowiedzieć się, czy zostały wymienione we wniosku i, jeżeli to konieczne, zwrócić się z wnioskiem o przesłanie kwestionariusza w terminie ustalonym w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, mając na uwadze fakt, że termin ustalony w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie do wszystkich zainteresowanych stron.

(11)

Władze Indii zostaną powiadomione o wszczęciu dochodzenia i otrzymają kopię wniosku.

b)   Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

(12)

Niniejszym wzywa się wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że zwrócą się one z pisemnym wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane.

c)   Zwolnienie przywozu z podlegania rejestracji lub środkom

(13)

Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego dochodzeniem może zostać zwolniony z rejestracji lub ze stosowania środków, jeżeli nie stanowi on obejścia środków.

(14)

Ponieważ możliwe obchodzenie środków antydumpingowych ma miejsce na terytorium Wspólnoty, zwolnienia mogą zostać przyznane, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, importerom produktu objętego dochodzeniem, którzy wykażą, iż nie są powiązani z producentami podlegającymi wymienionym środkom. Importerzy zainteresowani otrzymaniem zwolnienia powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w terminie wskazanym w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

F.   REJESTRACJA

(15)

Zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, jeżeli w wyniku dochodzenia ustalone zostanie obchodzenie środków, przywóz produktu objętego dochodzeniem powinien zostać poddany rejestracji, aby zagwarantować, by cła antydumpingowe mogły być pobierane w odpowiedniej wysokości z mocą wsteczną od daty rejestracji takiego przywozu z Indii.

G.   TERMINY

(16)

W interesie dobrego zarządzania należy określić terminy, w których:

zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na kwestionariusze lub wszelkie inne informacje, które mają zostać uwzględnione podczas dochodzenia,

importerzy we Wspólnocie mogą złożyć wniosek o zwolnienie przywozu z podlegania rejestracji lub środkom,

zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez Komisję.

(17)

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z większości praw proceduralnych ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w terminie wskazanym w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

H.   BRAK WSPÓŁPRACY

(18)

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania ustaleń tymczasowych lub końcowych, potwierdzających lub zaprzeczających, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(19)

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, informacje te nie są brane pod uwagę, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik dla wymienionej strony może być mniej korzystny niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym wszczyna się dochodzenie zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96, aby stwierdzić, czy przywóz do Wspólnoty prętów ze sztucznego grafitu o średnicy 75 mm lub szerszych pochodzących z Indii, zwykle objętych kodem CN ex 3801 10 00 (kod TARIC 3801100010), stanowi obejście środków wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1629/2004.

Artykuł 2

Na podstawie art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96 niniejszym nakazuje się organom celnym podjęcie właściwych kroków w celu rejestrowania przywozu do Wspólnoty określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Rejestracja wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Komisja, w drodze rozporządzenia, może nakazać organom celnym zaprzestania rejestrowania przywozu do Wspólnoty produktów przywożonych przez importerów, którzy wnioskowali o zwolnienie z wymogu rejestracji i co do których ustalono, że nie obchodzą ceł antydumpingowych.

Artykuł 3

1.   Wnioski o kwestionariusze powinny być składane do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszystkie inne informacje w terminie 40 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

3.   Importerzy składający wnioski o zwolnienie przywozu z podlegania rejestracji lub środkom powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w tym samym terminie 40 dni.

4.   Zainteresowane strony mogą składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w tym samym terminie 40 dni.

5.   Wszelkie informacje dotyczące sprawy, wnioski dotyczące przesłuchania lub kwestionariusza, jak również wszelkie wnioski o zwolnienie przywozu z podlegania rejestracji lub środkom muszą był złożone w formie pisemnej (nie w formie elektronicznej, chyba że ustalono inaczej); należy w nich wskazać adres, e-mail, numery telefonu i faksu zainteresowanej strony. Wszystkie zgłoszenia pisemne, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym rozporządzeniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencja dostarczone przez zainteresowane strony na zasadzie poufności należy oznakować „Limited (3) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dołączyć do nich wersję bez klauzuli poufności, oznakowaną „DO WGLĄDU ZAINTERESOWANYCH STRON”.

Adres Komisji do korespondencji:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 5/16

1049 Brussels

Belgia

Faks: (32-2) 295 65 05

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

(2)  Dz.U. L 295 z 18.9.2004, str. 10.

(3)  Oznacza to, że dokument przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 Porozumienia WTO w sprawie wykonywania art. VI GATT 1994 (porozumienie antydumpingowe).


1.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 217/2007

z dnia 28 lutego 2007 r.

wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1628/2004 względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii poprzez przywóz niektórych rodzajów sztucznego grafitu pochodzącego z Indii, i poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 3 i art. 24 ust. 5,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   WNIOSEK

(1)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie dochodzenia w sprawie możliwego obchodzenia środków wyrównawczych wprowadzonych względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii.

(2)

Wniosek został złożony w dniu 15 stycznia 2007 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Węgla i Grafitu (ECGA) w imieniu wspólnotowych producentów niektórych systemów elektrod grafitowych.

B.   PRODUKT

(3)

Produktami, których dotyczy możliwe obchodzenie środków, są elektrody grafitowe w rodzaju stosowanych w piecach elektrycznych, o pozornym ciężarze właściwym 1,65 g/cm3 lub większym oraz o oporności elektrycznej 6.0 μΩ.m lub mniejszej, objęte kodem CN ex 8545 11 00 (kod Taric 8545110010) oraz złączki stosowane do takich elektrod, objęte kodem CN ex 8545 90 90 (kod Taric 8545909010), przywożone razem lub osobno i pochodzące z Indii („produkt objęty postępowaniem”). Powyższe kody podane są jedynie do celów informacyjnych.

(4)

Produktem objętym dochodzeniem jest sztuczny grafit w postaci prętów o średnicy co najmniej 75 mm pochodzący z Indii („produkt objęty dochodzeniem”) zwykle zgłaszany w ramach kodu CN ex 3801 10 00 (kod TARIC 3801100010). Powyższy kod CN podany jest jedynie do celów informacyjnych. Produkt objęty dochodzeniem jest produktem pośrednim używanym do produkcji produktu objętego postępowaniem i posiada cechy uznane za charakterystyczne dla tego ostatniego.

C.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(5)

Obecnie obowiązującymi i prawdopodobnie obchodzonymi środkami są środki wyrównawcze wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1628/2004 (2).

D.   PODSTAWY

(6)

Wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie na to, że środki wyrównawcze wprowadzone względem przywozu produktu objętego postępowaniem są obchodzone poprzez przywóz produktu objętego dochodzeniem.

(7)

Przedstawione dowody są następujące:

i)

We wniosku wskazano, że po wprowadzeniu środków wyrównawczych względem produktu objętego postępowaniem zaszła istotna zmiana w strukturze handlu obejmującego wywóz z Indii do Wspólnoty oraz że nie ma innego wystarczającego powodu lub uzasadnienia dla takiej zmiany niż nałożenie cła.

ii)

Wydaje się, że wymieniona zmiana w strukturze handlu spowodowana jest prostą operacją przetwarzania przeprowadzaną we Wspólnocie, w wyniku której produkty objęte dochodzeniem są przetwarzane na produkty objęte postępowaniem.

iii)

Ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie na to, że skutki naprawcze obowiązujących środków wyrównawczych stosowanych względem produktu objętego postępowaniem są osłabiane w zakresie ilościowym. Wydaje się, że znaczne wielkości przywozu produktu objętego dochodzeniem pochodzącego z Indii zastąpiły przywóz produktu objętego postępowaniem.

iv)

Wreszcie, wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie na to, że przywożony produkt objęty dochodzeniem wciąż jest subsydiowany.

v)

Jeżeli w trakcie dochodzenia stwierdzone zostaną praktyki związane z obchodzeniem środków, inne niż zwykłe przetwarzanie, zawarte w art. 23 rozporządzenia podstawowego, to mogą one również zostać objęte dochodzeniem.

E.   PROCEDURA

(8)

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie dochodzenia zgodnie z art. 23 rozporządzenia podstawowego oraz poddanie rejestracji przywozu produktu objętego dochodzeniem, zgodnie z art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

a)   Kwestionariusze

(9)

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do eksporterów/producentów oraz zrzeszeń eksporterów/producentów w Indiach, do importerów oraz zrzeszeń importerów we Wspólnocie, którzy współpracowali podczas dochodzenia prowadzącego do przyjęcia obowiązujących środków oraz do władz Indii. Informacje, jeżeli jest to stosowne, mogą pochodzić również od przemysłu wspólnotowego.

(10)

W każdym przypadku wszystkie zainteresowane strony powinny niezwłocznie skontaktować się z Komisją, lecz nie później niż w terminie określonym w art. 3 niniejszego rozporządzenia, aby dowiedzieć się, czy zostały wymienione we wniosku, i, jeżeli to konieczne, zwrócić się z wnioskiem o przesłanie kwestionariusza w terminie ustalonym w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, mając na uwadze fakt, że termin ustalony w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie do wszystkich zainteresowanych stron.

(11)

Władze Indii zostaną powiadomione o wszczęciu dochodzenia i otrzymają kopię wniosku.

b)   Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

(12)

Niniejszym wzywa się wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że zwrócą się one z pisemnym wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane.

c)   Zwolnienie przywozu z podlegania rejestracji lub środkom

(13)

Zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego dochodzeniem może zostać zwolniony z podlegania rejestracji lub środkom, jeżeli nie stanowi on obejścia środków.

(14)

Ponieważ możliwe obchodzenie środków antydumpingowych ma miejsce na terytorium Wspólnoty, zwolnienia mogą zostać przyznane, zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, importerom produktu objętego dochodzeniem, którzy wykażą, iż nie są powiązani z producentami podlegającymi wymienionym środkom. Importerzy zainteresowani otrzymaniem zwolnienia powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w terminie wskazanym w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

F.   REJESTRACJA

(15)

Zgodnie z art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, jeżeli w wyniku dochodzenia ustalone zostanie obchodzenie środków, przywóz produktu objętego dochodzeniem powinien zostać poddany rejestracji, aby zagwarantować, by cła mogły być pobierane w odpowiedniej wysokości z mocą wsteczną od daty rejestracji takiego przywozu z Indii.

G.   TERMINY

(16)

W interesie dobrego zarządzania należy określić terminy, w których:

zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na kwestionariusze lub wszelkie inne informacje, które mają zostać uwzględnione podczas dochodzenia,

importerzy we Wspólnocie mogą złożyć wniosek o zwolnienie przywozu z podlegania rejestracji lub środkom,

zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez Komisję.

(17)

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z większości praw proceduralnych ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w terminie wskazanym w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

H.   BRAK WSPÓŁPRACY

(18)

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu lub nie dostarcza niezbędnych informacji w odpowiednim terminie lub znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania ustaleń tymczasowych lub końcowych, potwierdzających lub zaprzeczających, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 28 rozporządzenia podstawowego.

(19)

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, informacje te nie są brane pod uwagę, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 28 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony, niż w przypadku gdyby strona ta współpracowała,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym wszczyna się dochodzenie zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2026/97, aby stwierdzić, czy przywóz do Wspólnoty sztucznego grafitu w postaci prętów o średnicy co najmniej 75 mm pochodzącego z Indii, zwykle objęty kodem CN ex 3801 10 00 (kod TARIC 3801100010), stanowi obejście środków wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1628/2004.

Artykuł 2

Na podstawie art. 23 ust. 2 oraz art. 24 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2026/97, niniejszym nakazuje się organom celnym podjęcie właściwych kroków w celu rejestrowania przywozu do Wspólnoty określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Rejestracja wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Komisja, w drodze rozporządzenia, może nakazać organom celnym zaprzestanie rejestrowania przywozu do Wspólnoty produktów przywożonych przez importerów, którzy złożyli wnioski o zwolnienie z wymogu rejestracji i co do których ustalono, że nie obchodzą ceł wyrównawczych.

Artykuł 3

1.   Wnioski o kwestionariusze powinny być składane do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszystkie inne informacje w terminie 40 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

3.   Importerzy składający wnioski o zwolnienie przywozu z podlegania rejestracji lub środkom powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w tym samym terminie 40 dni.

4.   Zainteresowane strony mogą składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w tym samym terminie 40 dni.

5.   Wszelkie informacje dotyczące sprawy, wnioski dotyczące przesłuchania lub kwestionariusza, jak również wszelkie wnioski o zwolnienie przywozu z podlegania rejestracji lub środkom muszą być złożone w formie pisemnej (nie w formie elektronicznej, chyba że ustalono inaczej); należy w nich wskazać adres, e-mail, numery telefonu i faksu zainteresowanej strony. Wszelkie oświadczenia pisemne, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym rozporządzeniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencja dostarczone przez zainteresowane strony na zasadzie poufności należy oznakować „Limited (3) oraz, zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dołączyć do nich wersję bez klauzuli poufności oznakowaną „DO WGLĄDU ZAINTERESOWANYCH STRON”.

Adres Komisji do korespondencji:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 295 65 05

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po dniu jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 295 z 18.9.2004, str. 4.

(3)  Oznacza to, że dokument przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny zgodnie z art. 29 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 (Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1) i art. 12 Porozumienia WTO w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych.


1.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 218/2007

z dnia 28 lutego 2007 r.

otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na wina i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 62 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczące zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej (2), zatwierdzone decyzją Rady 2006/930/WE (3), przewiduje otwarcie kontyngentów taryfowych na wina.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4) skodyfikowało zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do stosowania zgodnie z porządkiem chronologicznym dat zgłoszeń celnych.

(3)

Zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi przez Wspólnotę na mocy porozumienia w formie wymiany listów niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 stycznia 2007 r.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Otwiera się następujące kontyngenty taryfowe na produkty przywożone do Wspólnoty:

a)

kontyngent taryfowy 20 000 hl (erga omnes) na wino (numery pozycji taryfowych 2204 29 65 i 2204 29 75) ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 8 EUR/hl (numer porządkowy 09.0095);

b)

kontyngent taryfowy 40 000 hl (erga omnes) na wino (numery pozycji taryfowych 2204 21 79 i 2204 21 80) ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 10 EUR/hl (numer porządkowy 09.0097).

Artykuł 2

Kontyngentami taryfowymi określonymi w art. 1 zarządza Komisja zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 355 z 15.12.2006, str. 92.

(3)  Dz.U. L 355 z 15.12.2006, str. 91.

(4)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1875/2006 (Dz.U. L 360 z 19.12.2006, str. 64).


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

1.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/23


DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 lutego 2007 r.

stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych stosuje się do dostaw energii elektrycznej i gazu w Anglii, Szkocji i Walii

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 559)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/141/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1), w szczególności jej art. 30 ust. 4 i 6,

uwzględniając wniosek złożony przez Zjednoczone Królestwo pocztą elektroniczną dnia 24 października 2006 r., potwierdzony podpisanym faksem z tego samego dnia, oraz dodatkowe informacje, o których udzielenie pracownicy Komisji wnieśli pocztą elektroniczną dnia 17 listopada 2006 r. i które zostały udzielone przez Zjednoczone Królestwo pocztą elektroniczną z dnia 27 listopada 2006 r.,

uwzględniając wnioski niezależnego organu krajowego – Office of the Gas and Electricity Markets (OFGEM – Urząd ds. Rynków Gazu i Energii Elektrycznej), według których spełnione zostałyby warunki stosowania art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 30 dyrektywy 2004/17/WE stanowi, że zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia jednego z rodzajów działalności, których dotyczy ta dyrektywa, nie podlegają tej dyrektywie, jeżeli w państwie członkowskim, w którym ta działalność jest wykonywana, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony. Bezpośrednie podleganie konkurencji ocenia się na podstawie obiektywnych kryteriów, uwzględniających specyfikę danego sektora. Dostęp do rynku uznaje się za nieograniczony wówczas, kiedy dane państwo członkowskie wdrożyło i zastosowało właściwe wspólnotowe akty prawne otwierające dany sektor lub jego część.

(2)

Akty te wymienione są w załączniku XI do dyrektywy 2004/17/WE; w odniesieniu do sektora energii elektrycznej w załączniku tym wymienia się dyrektywę 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (2). Dyrektywa 96/92/WE została zastąpiona dyrektywą 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 96/92/WE (3), która wymaga jeszcze większego otwarcia rynku. W odniesieniu do sektora gazu załącznik XI przywołuje dyrektywę 98/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. dotyczącą wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewnętrznego gazu ziemnego (4). Dyrektywa 98/30/WE została zastąpiona dyrektywą 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 98/30/WE (5), która wymaga jeszcze większego otwarcia rynku.

(3)

Zgodnie z art. 62 ust. 2 pkt 2 dyrektywy 2004/17/WE, tytułu III tej dyrektywy, określającego reguły dotyczące konkursów na usługi, nie stosuje się do konkursów organizowanych w danym państwie członkowskim w celu wykonywania działalności, w odniesieniu do której na mocy decyzji Komisji stosuje się art. 30 ust. 1 lub w odniesieniu do której uznano, że ustęp ten ma zastosowanie na mocy art. 30 ust. 4 akapit drugi lub trzeci lub art. 30 ust. 5 akapit czwarty.

(4)

Wniosek złożony przez Zjednoczone Królestwo dotyczy dostaw hurtowych i detalicznych energii elektrycznej i gazu w Anglii, Szkocji i Walii. Mimo iż istnieją pewne podobieństwa, to ze względu na cechy charakterystyczne produktów, w szczególności ograniczoną możliwość ich wzajemnego zastępowania, należy uznać, że istnieją dwa różne rynki produktów, jeden dla gazu, a drugi dla energii elektrycznej, a nie jeden rynek „energii”.

(5)

Ze względu na zintegrowanie rynków energii elektrycznej trzech obszarów geograficznych objętych wnioskiem oraz ograniczoną zdolność przesyłową (6) połączeń między sieciami Zjednoczonego Królestwa a sieciami w innych częściach Wspólnoty, Anglię, Szkocję i Walię należy uznać za rynek energii elektrycznej właściwy do celów oceny warunków określonych w art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE. W odniesieniu do gazu również należy stwierdzić, że pod względem geograficznym Wielka Brytania jest właściwym rynkiem, ponieważ, jak zauważa Brytyjski Urząd ds. Uczciwego Handlu, „stanowi ona granicę systemu handlu gazem: mimo iż handluje się gazem z kontynentalną Europą poprzez gazociąg międzysystemowy Bacton-Zeebrugge, przesyłane ilości gazu są stosunkowo niewielkie”. Dotyczy to również handlu gazem między Wielką Brytanią i Irlandią Północną (nieobjętą niniejszą decyzją) a Republiką Irlandii. Wniosek taki jest zgodny z ustaleniami zawartymi w komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: „Sprawozdanie z postępów w tworzeniu wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej” (7), zwanym dalej „sprawozdaniem z 2005 r.”, stwierdzającymi że „z ekonomicznego punktu widzenia […] rynki energii elektrycznej i gazu w UE nadal mają charakter krajowy”.

(6)

Powyższą ocenę oraz wszelkie pozostałe oceny zawarte w niniejszej decyzji formułuje się wyłącznie na użytek dyrektywy 2004/17/WE i bez uszczerbku dla stosowania zasad konkurencji.

(7)

W odniesieniu do energii elektrycznej Zjednoczone Królestwo wdrożyło i stosuje nie tylko dyrektywę 96/92/WE, lecz także dyrektywę 2003/54/WE. W odniesieniu do gazu Zjednoczone Królestwo również wdrożyło nie tylko dyrektywę 98/30/WE, lecz także dyrektywę 2003/55/WE. W związku z powyższym, zgodnie z art. 30 ust. 3 akapit pierwszy, dostęp do rynku energii elektrycznej i gazu należy uznać za nieograniczony.

(8)

Bezpośrednie podleganie konkurencji należy oceniać na podstawie różnych wskaźników, z których żaden sam w sobie nie ma znaczenia decydującego. W sprawozdaniu z 2005 r. Komisja zawarła stwierdzenie, że „wiele krajowych rynków charakteryzuje wysoki stopień koncentracji w sektorze energetycznym, utrudniający powstanie rzeczywistej konkurencji” (8). W związku z tym uznaje się, że „jednym ze wskaźników poziomu konkurencji na rynkach krajowych jest łączny udział w rynku trzech największych producentów (energii elektrycznej) oraz hurtowych dostawców (gazu)” (9). Według najnowszych dostępnych danych łączny udział w rynku trzech największych producentów energii elektrycznej wynosi 39 % (10), natomiast łączny udział w rynku trzech największych hurtowych dostawców gazu wynosi 36 % (11). W obu przypadkach stanowi to zadowalająco niski poziom, który należy uznać za oznakę bezpośredniego podlegania konkurencji.

(9)

Stopień płynności jest dobrym wskaźnikiem konkurencji, jako że płynność na rynkach hurtowych ma znaczny wpływ na warunki konkurencji w sektorze dostaw energii elektrycznej i gazu. Hurtowy rynek energii elektrycznej w Zjednoczonym Królestwie jest rynkiem handlu dwustronnego wykorzystującym pośredników. Istnieje kilka giełd energii, ale UKPX jest największa. Niektóre główne podmioty działające na rynku hurtowym są właścicielami mocy produkcyjnych, przy czym 70 % mocy produkcyjnej jest rozdzielone miedzy osiem przedsiębiorstw. W przypadku Zjednoczonego Królestwa płynność w przypadku handlu energią jest trzykrotnie wyższa od zużycia (12). Taki stopień płynności powinien zostać uznany za zadowalający, tj. może on stanowić wskaźnik dobrze funkcjonującego i konkurencyjnego rynku hurtowego. W odniesieniu do sektora gazu płynność handlową również należy uznać za zadowalającą, ponieważ jest ona dwu- do trzykrotnie wyższa od całkowitego zużycia (13). Również w sektorze detalicznym występuje wystarczająca liczba podmiotów; na rynku krajowym działa sześciu głównych dostawców, a dodatkowe przedsiębiorstwa są zaangażowane w sektorze dużych odbiorców (14). Rynek gazu także charakteryzuje się wystarczającą liczbą aktywnych podmiotów i można go określić następująco: „Konkurencja na rynku gazu [w Zjednoczonym Królestwie] jest znaczna, przy czym na rynku hurtowym działa około 10 przedsiębiorstw. Tak jak w przypadku energii elektrycznej, udział w większej części krajowego rynku dostaw przypada na sześć przedsiębiorstw, z których pięć to nowi uczestnicy na rynku dostaw gazu. Więksi odbiorcy dokonują zakupu bezpośrednio z rynku hurtowego, obejmującego także wiele głównych spółek naftowych” (15). Czynniki te należy zatem uznać za oznakę bezpośredniego podlegania konkurencji.

(10)

Funkcjonowanie rynkowych mechanizmów bilansowania należy również uznać za wskaźnik, nie tylko w odniesieniu do produkcji, lecz również w odniesieniu do rynków hurtowych i detalicznych. W istocie „każdy uczestnik rynku, który nie jest w stanie łatwo dostosować swojego portfela działalności wytwórczej do cech swoich odbiorców, może być narażony na skutki różnicy między stosowaną przez OSP (operatora systemu przesyłowego) ceną rozliczeniową odchyleń a ceną, po której OSP ponownie skupi nadwyżkę wytworzonej energii. Ceny te mogą być narzucone OSP bezpośrednio przez regulatora lub kształtować się w oparciu o mechanizm rynkowy, w którym cena ustalana jest na podstawie zgłaszanych przez różnych wytwórców ofert przyrostowych lub redukcyjnych […]; podstawową trudnością dla małego uczestnika rynku jest ryzyko dużej rozpiętości między ceną kupna od OSP a ceną odsprzedaży. Sytuacja taka występuje w szeregu państw członkowskich i prawdopodobny jest jej negatywny wpływ na rozwój konkurencji. Duża rozpiętość cenowa może być wskaźnikiem niewystarczającego poziomu konkurencji w obszarze rynkowych mechanizmów bilansowania, gdzie rynek może być zdominowany przez tylko jednego czy dwóch dużych wytwórców. Trudności takie nasilają się tam, gdzie użytkownicy sieci nie są w stanie skorygować swojej sytuacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego” (16). Od czasu wprowadzenia mechanizmu BETTA (British Electricity Trading and Transmission Arrangements) istnieje zintegrowany rynkowy mechanizm bilansujący dla Anglii, Szkocji i Walii. Ponadto z uwagi na główne cechy tego mechanizmu (ustalanie cen na zasadach rynkowych, półgodzinne zamknięcia okresu zgłoszeń ofert oraz stosunkowo niska rozpiętość cenowa) należy przyjąć go za wskaźnik bezpośredniego podlegania konkurencji. Podobnie w przypadku gazu ceny bilansowania ustalane są na podstawie mechanizmu rynkowego stosowanego przez OSP. Odchylenia są korygowane codziennie i zazwyczaj nie występuje znaczna różnica między ceną zakupu i odsprzedaży. Ten niedyskryminacyjny mechanizm nie stanowi bariery dla dostawców.

(11)

Ze względu na charakterystykę omawianych produktów (energii elektrycznej i gazu) oraz małą dostępność lub całkowity brak odpowiednich produktów lub usług zastępczych w ocenie konkurencyjności rynków energii elektrycznej i gazu większego znaczenia nabiera konkurencja cenowa i kształtowanie cen. Wskaźnikiem istnienia rzeczywistej konkurencji cenowej jest liczba odbiorców zmieniających dostawcę; czynnik ten jest także pośrednio „naturalnym wskaźnikiem skuteczności funkcjonowania konkurencji. Jeśli niewielu klientów decyduje się na zmianę, prawdopodobnie istnieje problem w funkcjonowaniu rynku, nawet jeśli weźmie się pod uwagę korzyści płynące z możliwości renegocjacji umów z dotychczasowym, dobrze znanym dostawcą” (17). Ponadto „istnienie regulowanych cen dla odbiorcy końcowego jest bez wątpienia kluczowym wyznacznikiem zachowań odbiorców […]. Mimo że zachowanie regulacji może być uzasadnione w okresie przejściowym, w miarę narastania potrzeb inwestycyjnych w coraz większym stopniu powodować będzie ono wzrost zakłóceń” (18).

(12)

W Zjednoczonym Królestwie odsetek odbiorców zmieniających dostawcę dla trzech kategorii odbiorców energii elektrycznej – tj. dużych i bardzo dużych zakładów przemysłowych, małych i średnich zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw oraz bardzo małych przedsiębiorstw i odbiorców detalicznych – przekracza 70 % dla pierwszych dwóch grup i jest bliski 50 % dla ostatniej kategorii (19), przy czym regulację cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych zniesiono w 2002 r. (20). W odniesieniu do gazu, odsetek odbiorców zmieniających dostawcę dla trzech kategorii odbiorców – tj. dużych i bardzo dużych zakładów przemysłowych (łącznie z elektrowniami), małych i średnich zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw oraz bardzo małych przedsiębiorstw i odbiorców detalicznych – przekracza 70 % dla pierwszych dwóch grup i jest bliski 50 % dla ostatniej kategorii (21). Regulację cen dla odbiorców końcowych zniesiono w 2002 r. Zatem sytuacja w Zjednoczonym Królestwie pod względem zmiany dostawców oraz regulacji cen dla odbiorcy końcowego jest zadowalająca i należy traktować ją jako wskaźnik świadczący o bezpośrednim podleganiu konkurencji.

(13)

Biorąc pod uwagę te wskaźniki oraz ogólną sytuację w sektorze w Anglii, Szkocji i Walii – zwłaszcza pod względem stopnia oddzielenia sieci od wytwarzania/podaży oraz skutecznej regulacji dostępu do sieci – której obraz można uzyskać na podstawie informacji przedłożonych przez Zjednoczone Królestwo, sprawozdania z 2005 r., załącznika technicznego do tego sprawozdania oraz sprawozdania wstępnego, należy uznać, że w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej i gazu w Anglii, Szkocji i Walii spełniony został warunek bezpośredniego poddania konkurencji określony w art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE. Jak wskazano w motywie 7, za spełniony należy uznać także dalszy warunek swobodnego dostępu do działalności. W związku z tym nie należy stosować dyrektywy 2004/17/WE w odniesieniu do udzielania przez podmioty zamawiające zamówień mających umożliwić dostawy energii elektrycznej i/lub gazu na wymienionych obszarach geograficznych; dyrektywy tej nie należy stosować także w odniesieniu do organizowania przez podmioty zamawiające konkursów na prowadzenie takiej działalności na tych obszarach. Należy zauważyć, że zamówienia udzielane na inne rodzaje działalności, jak np. dystrybucja energii elektrycznej i gazu w dalszym ciągu podlegają przepisom dyrektywy 2004/17/WE.

(14)

Niniejsza decyzja odnosi się do stanu prawnego i faktycznego z listopada 2006 r., ustalonego na podstawie informacji przedłożonych przez Zjednoczone Królestwo oraz wynikających ze sprawozdania z 2005 r., a także z załącznika technicznego do tego sprawozdania. Decyzja ta może ulec zmianie, jeżeli nastąpią istotne zmiany stanu prawnego i faktycznego, które spowodują, że warunki stosowania art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE nie będą już spełnione.

(15)

Środki określone w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dyrektywy 2004/17/WE nie stosuje się w odniesieniu do zamówień udzielanych przez podmioty zamawiające, mających umożliwić im dostarczanie energii elektrycznej i/lub gazu w Anglii, Szkocji i Walii.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja odnosi się do stanu prawnego i faktycznego z listopada 2006 r., ustalonego na podstawie informacji przedłożonych przez Zjednoczone Królestwo oraz wynikających ze sprawozdania z 2005 r., a także załącznika technicznego do tego sprawozdania. Decyzja ta może ulec zmianie, jeżeli pojawią się istotne nowe fakty lub nastąpi istotna zmiana stanu prawnego i faktycznego, które spowodują, że warunki stosowania art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE nie będą już spełnione.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/97/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 107).

(2)  Dz.U. L 27 z 30.1.1997, str. 20.

(3)  Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/653/WE (Dz.U. L 270 z 29.9.2006, str. 72).

(4)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 1.

(5)  Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 57.

(6)  Rzędu około 4 % szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

(7)  COM(2005) 568 wersja ostateczna z 15.11.2005.

(8)  Patrz: przypis 7.

(9)  Patrz: sprawozdanie z 2005 r., str. 7.

(10)  Patrz: dokument roboczy Komisji, załącznik techniczny do sprawozdania z 2005 r., SEC(2005) 1448, str. 44, tabela 4.1; zwany dalej „załącznikiem technicznym”.

(11)  Załącznik techniczny str. 55, tabela 5.1.

(12)  Patrz: wstępne sprawozdanie z badań sektorowych nad konkurencją na rynkach gazu ziemnego i energii elektrycznej (dalej zwanego „sprawozdaniem wstępnym”), rysunek 42, str. 113.

(13)  Sprawozdanie wstępne, ust. 64, str. 25.

(14)  Załącznik techniczny, str. 177.

(15)  Załącznik techniczny, str. 178.

(16)  Załącznik techniczny, str. 67–68.

(17)  Patrz: sprawozdanie z 2005 r., str. 9.

(18)  Załącznik techniczny, str. 17.

(19)  Patrz: sprawozdanie z 2005 r., str. 10.

(20)  Załącznik techniczny, str. 177.

(21)  Patrz: sprawozdanie z 2005 r., str. 10.


1.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/27


DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 lutego 2007 r.

ustanawiająca Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty wspomagający Komisję w zakresie wspierania państw członkowskich i państw trzecich w sprawach weterynaryjnych związanych z niektórymi chorobami zwierząt

(2007/142/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku wystąpienia niektórych chorób zwierząt lub podejrzenia wystąpienia takich chorób Komisja ma za zadanie zapewnienie pomocy państwom członkowskim oraz państwom trzecim poprzez dostarczenie im specjalistycznej wiedzy doświadczonych ekspertów z zakresu epidemiologii weterynaryjnej. W ramach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa również poruszono kwestię dostępności specjalistycznej wiedzy weterynaryjnej.

(2)

Komisja powinna mieć zapewniony natychmiastowy dostęp do solidnej wiedzy specjalistycznej z zakresu weterynarii, aby mogła wypełniać swoje zadania, w szczególności w przypadku poważnego wystąpienia wspomnianych chorób zwierząt.

(3)

Wyspecjalizowany zespół ekspertów, jak np. Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty, którego członkowie są dostępni na wniosek Komisji, dostarcza wiedzy specjalistycznej i wsparcia bardziej skutecznie. Należy ustanowić taki zespół oraz określić jego rolę i zadania.

(4)

Aby Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty mógł zapewnić Komisji techniczną pomoc weterynaryjną, jego członkowie mogą być wysyłani do zainteresowanych państw członkowskich lub państw trzecich. W takim przypadku członkowie powinni współpracować z właściwymi organami zainteresowanych państw członkowskich lub państw trzecich.

(5)

Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty powinien pracować, jeśli zaistnieje potrzeba, w ścisłej współpracy z innymi międzynarodowymi grupami ekspertów, jak np. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w celu zagwarantowania, że wiedza specjalistyczna jest stosowana w najefektywniejszy sposób,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   Ustanawia się Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty złożony z ekspertów (zwany dalej „zespołem”) w celu zapewnienia technicznej pomocy weterynaryjnej w zakresie środków zwalczania chorób podlegających zgłaszaniu wymienionych w załączniku I do dyrektywy Rady 82/894/EWG (1) (zwanych dalej „chorobami”).

2.   Członków zespołu wyznacza się spośród ekspertów z zakresu epidemiologii weterynaryjnej, wirusologii, dzikiej fauny, zarządzania programami zwalczania, diagnostyki laboratoryjnej, organizacji służb weterynaryjnych, ram prawnych, informowania o ryzyku, zarządzania i wszelkich innych obszarów istotnych z punktu widzenia zwalczania chorób zwierząt.

Artykuł 2

1.   Zespół wspiera Komisję w zakresie technicznych zagadnień weterynaryjnych związanych ze środkami zwalczania chorób, które należy podjąć w przypadku wystąpienia takich chorób lub podejrzenia ich wystąpienia.

Wsparcie to powinno obejmować przede wszystkim:

a)

pomoc naukową, techniczną i administracyjną na miejscu w zakresie nadzoru, monitorowania, kontroli i zwalczania chorób w ścisłej współpracy z właściwymi organami państw członkowskich lub państw trzecich, w których wystąpiła choroba lub jej podejrzenie;

b)

szczególne opinie naukowe dotyczące właściwych metod diagnostycznych, badań epidemiologicznych we współpracy z odpowiednim wspólnotowym laboratorium referencyjnym wymienionym w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) oraz, w razie potrzeby, z innymi laboratoriami referencyjnymi;

c)

szczególną pomoc w celu zapewnienia koordynacji służb weterynaryjnych państw członkowskich i państw trzecich i odpowiedniego wspólnotowego laboratorium referencyjnego wymienionego w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 oraz, w razie potrzeby, innych laboratoriów referencyjnych.

2.   Komisja może opublikować na swych stronach internetowych sprawozdanie zawierające podsumowanie działalności zespołu oraz wszelkie wnioski lub dokumenty robocze związane z jego działalnością.

Artykuł 3

1.   Każdego roku do dnia 1 czerwca, a za pierwszym razem nie później niż 30 dni od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, państwa członkowskie przedstawią Komisji listę ekspertów, których proponują wyznaczyć na członków zespołu na następny rok kalendarzowy.

Równocześnie państwa członkowskie dostarczają wszelkich właściwych informacji dotyczących ich profilu zawodowego oraz obszaru wiedzy specjalistycznej, którym zajmuje się każdy zaproponowany ekspert.

2.   Komisja mianuje członków zespołu spośród ekspertów zaproponowanych przez państwa członkowskie.

Każdego roku, nie później niż dnia 1 listopada, Komisja w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt powiadamia państwa członkowskie o sporządzeniu aktualnej listy członków zespołu.

Lista ta zostaje opublikowana na stronach internetowych Komisji.

Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

Członkowie, którzy przestają efektywnie uczestniczyć w działaniach zespołu, którzy ustąpią ze stanowiska lub którzy nie przestrzegają warunków określonych w niniejszym art. 4 niniejszej decyzji lub art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą zostać zastąpieni.

Artykuł 4

Zespół przestrzega regulaminu wewnętrznego ustanowionego przez służby Komisji w oparciu o standardowy regulamin wewnętrzny grupy ekspertów.

Regulamin wewnętrzny publikuje się na stronach internetowych Komisji.

Artykuł 5

Członkowie zespołu:

a)

są w pełni dyspozycyjni na żądanie Komisji;

b)

nie ujawniają informacji zdobytych w wyniku pracy zespołu, jeśli zostaną poinformowani, że są to informacje poufne.

Artykuł 6

Jak przewidziano w załączniku do niniejszej decyzji, członkom zespołu przysługuje rekompensata za udział w działaniach lokalnych podejmowanych przez zespół i za pracę w charakterze kierownika zespołu lub sprawozdawcy na temat specjalnych kwestii związanych z misją.

Zwrot kosztów podróży i diety są wypłacane przez Komisję zgodnie z zasadami zwrotu kosztów podróży, utrzymania i innych wydatków w odniesieniu do ekspertów zewnętrznych „Sekcja Eksperci” biura administrowania i rozliczania należności z tytułu uprawnień indywidualnych.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 58.

(2)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1.

(3)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

REKOMPENSATY

Członkom zespołu przysługuje rekompensata związana z ich uczestnictwem w działaniach zespołu, płacona w następujący sposób:

 

za udział w działaniach lokalnych podejmowanych przez zespół:

300 EUR za każdy cały dzień udziału w działaniach lub 150 EUR za pracę rano lub po południu lub uczestnictwo w zewnętrznym spotkaniu w powiązaniu z pracą zespołu;

 

za pełnienie funkcji kierownika zespołu lub sprawozdawcy w działaniach wymagających nie mniej niż jednego dnia pracy i za uprzednią pisemną zgodą Komisji:

300 EUR.