ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 2

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
5 stycznia 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3/2007 z dnia 4 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie (WE) nr 4/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2006/20)

3

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

5.1.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 3/2007

z dnia 4 stycznia 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 stycznia 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 4 stycznia 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

71,6

TN

167,8

TR

151,0

ZZ

130,1

0707 00 05

MA

59,7

TR

151,4

ZZ

105,6

0709 90 70

MA

51,4

TR

125,8

ZZ

88,6

0805 10 20

EG

58,9

IL

55,2

MA

55,1

TR

62,3

ZZ

57,9

0805 20 10

IL

95,7

MA

66,4

ZZ

81,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

74,1

TR

64,5

ZZ

69,3

0805 50 10

AR

35,5

TR

48,6

ZZ

42,1

0808 10 80

CA

100,2

CN

85,8

US

126,5

ZZ

104,2

0808 20 50

US

97,0

ZZ

97,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


5.1.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/3


ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 4/2007 EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 14 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych

(EBC/2006/20)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2001/13) (2) nakłada na monetarne instytucje finansowe obowiązek składania kwartalnych sprawozdań statystycznych w podziale na kraje i waluty. Rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) powinno zostać zmienione w zakresie objętych wymogami sprawozdawczymi danych w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii, tj. krajów przystępujących do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) obowiązkowe jest zgłaszanie sprawozdań dotyczących pozycji w stosunku do kontrahentów z siedzibą na terytorium państw członkowskich, które przyjęły euro. Rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) powinno być w związku z tym zmienione tak, aby uwzględnić przyjęcie euro przez Słowenię,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) wprowadza się następujace zmiany:

1)

w art. 4 ust. 2 wyrazy „znakiem »#«” zastępuje się wyrazami „znakiem »#« lub »*«”;

2)

w załącznikach I oraz V wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzy dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 14 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 8.

(2)  Dz.U. L 333 z 17.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2181/2004 (EBC/2004/21) (Dz.U. L 371 z 18.12.2004, str. 42).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I oraz V do rozporządzenia (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) wprowadza się następujace zmiany:

1)

W załączniku I wprowadza się następujace zmiany:

a)

w części 1, rozdział IV wprowadza się następujace zmiany:

i)

w pierwszym i drugim zdaniu ustępu 6a wyrazy „znakiem »#«” zastępuje się wyrazami „znakiem »#« lub »*«”;

ii)

w pierwszym i drugim zdaniu ustępu 7a wyrazy „znakiem »#«” zastępuje się wyrazami „znakiem »#« lub »*«”;

iii)

w pierwszym i drugim zdaniu ustępu 9a wyrazy „znakiem »#«” zastępuje się wyrazami „znakiem »#« lub »*«”.

b)

w części 2 wprowadza się następujace zmiany:

i)

w tabeli 3, zatytułowanej „Podział według krajów”:

w zakresie objętym nagłówkiem „B. Pozostałe uczestniczące państwa członkowskie (tj. z wyłączeniem sektora krajowego) + częściowo C. Reszta świata (państwa członkowskie)”, dodaje się za ostatnią kolumną tabeli dwie nowe kolumny oznaczone, odpowiednio, „BG” oraz „RO”. Każdą komórkę każdej nowej kolumny oznacza się znakiem „*”,

w kolumnie oznaczonej „SI”, z każdej komórki usuwa się symbol „#”,

w „Uwadze ogólnej” wyrazy „znakiem »#«” zastępuje się wyrazami „znakiem »#« lub »*«”;

ii)

w tabeli 4, zatytułowanej „Podział według walut”:

w zakresie objętym nagłówkiem „Inne waluty państw członkowskich”, dodaje się za ostatnią kolumną tabeli dwie nowe kolumny oznaczone, odpowiednio, „BGN” oraz „RON”. Każdą komórkę każdej nowej kolumny oznacza się znakiem „*”,

usuwa się kolumnę oznaczoną „SIT”,

w „Uwadze ogólnej” wyrazy „znakiem »#«” zastępuje się wyrazami „znakiem »#« lub »*«”.

2)

W załączniku V wprowadza się następujace zmiany:

a)

dodaje się ustępy 1c, 1d oraz 1e w brzmieniu:

„1c.

Niezależnie od ust. 1, pierwsze sprawozdanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do komórek oznaczonych znakiem »*« obejmuje dane kwartalne za okres kończący się w marcu 2007 r.

1d.

W przypadku gdy odpowiedni KBC zadecyduje o rezygnacji z wymogu zgłaszania danych niemających istotnego znaczenia, począwszy od danych kwartalnych za okres kończący się w marcu 2007 r., obowiązek zgłaszania danych rozpocznie się po upływie 12 miesięcy od powiadomienia przez odpowiedni KBC podmiotów składających sprawozdania o wymogu zgłaszania danych.

1e.

Niezależnie od ust. 1, pierwsze sprawozdanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do kolumny oznaczonej »SI« w tabeli 3, w ramach nagłówka »B. Pozostałe uczestniczące państwa członkowskie (tj. z wyłączeniem sektora krajowego) + elementy C. Reszta świata (państwa członkowskie)« obejmuje dane kwartalne za okres kończący się w marcu 2007 r.”;

b)

w ustępie 2a wyrazy „znakiem »#«” zastępuje się wyrazami „znakiem »#« lub »*«”.