ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 1

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 50
4 stycznia 2007


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory i winogrona stołowe)

3

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2007/1/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Komisji Wspólnot Europejskich

4

 

 

2007/2/WE, Euratom

 

*

Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Trybunału Obrachunkowego

5

 

 

2007/3/WE, Euratom

 

*

Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Bułgarii i Rumunii

6

 

 

2007/4/WE, Euratom

 

*

Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

9

 

 

2007/5/WE, Euratom

 

*

Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie

11

 

 

2007/6/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii i Rumunii

13

 

 

Konferencja przedstawicieli rządów państw członkowskich

 

 

2007/7/WE, Euratom

 

*

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

18

 

 

2007/8/WE, Euratom

 

*

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

19

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

4.1.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1/2007

z dnia 3 stycznia 2007 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 stycznia 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 3 stycznia 2007 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

68,1

TR

95,6

ZZ

81,9

0707 00 05

TR

123,2

ZZ

123,2

0709 90 70

MA

41,2

TR

93,0

ZZ

67,1

0805 10 20

EG

45,8

IL

55,2

MA

54,8

TR

57,9

ZZ

53,4

0805 20 10

MA

60,2

ZZ

60,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

65,1

TR

63,9

ZZ

64,5

0805 50 10

AR

35,5

TR

45,8

ZZ

40,7

0808 10 80

CA

99,2

CN

77,9

US

81,3

ZZ

86,1

0808 20 50

US

99,4

ZZ

99,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


4.1.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2/2007

z dnia 3 stycznia 2007 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory i winogrona stołowe)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 z dnia 8 października 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do refundacji wywozowych do owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 6 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2006 (3) ustala ilości indykatywne, dla których mogą zostać wydane pozwolenia na wywóz w systemie B.

(2)

Biorąc pod uwagę informacje, którymi dzisiaj dysponuje Komisja, ilości indykatywne przewidziane na bieżący okres wywozu w odniesieniu do pomidorów i winogron stołowych mogą zostać niedługo przekroczone. To przekroczenie byłoby naruszeniem prawidłowego funkcjonowania systemu refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(3)

W celu uniknięcia opisanej sytuacji należy odrzucić wnioski o pozwolenia w systemie B dla pomidorów i winogron stołowych wywiezionych po dniu 3 stycznia 2007 r., aż do końca bieżącego okresu wywozu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do pomidorów i winogron stołowych wnioski o pozwolenia na wywóz w systemie B, złożone z tytułu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1510/2006, dla których zgłoszenie wywozowe zostało przyjęte po dniu 3 stycznia i przed dniem 1 marca 2007 r., są odrzucone.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 stycznia 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

(3)  Dz.U. L 280 z 12.10.2006, str. 16.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

4.1.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/4


DECYZJA RADY

z dnia 1 stycznia 2007 r.

w sprawie mianowania członków Komisji Wspólnot Europejskich

(2007/1/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 45,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

w porozumieniu z przewodniczącym Komisji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym mianowani zostają członkami Komisji, na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 października 2009 r.:

 

Pani Meglena KUNEVA

 

Pan Leonard ORBAN.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 stycznia 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący


4.1.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/5


DECYZJA RADY

z dnia 1 stycznia 2007 r.

w sprawie mianowania członków Trybunału Obrachunkowego

(2007/2/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 247 ust. 1, 2 i 3,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 160 B ust. 3,

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 47,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z art. 47 Aktu Przystąpienia, o którym mowa powyżej, należy uzupełnić skład Trybunału Obrachunkowego przez mianowanie dwóch dodatkowych członków na sześcioletnią kadencję,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym członkami Trybunału Obrachunkowego, na okres sześciu lat od daty przyjęcia niniejszej decyzji, zostają mianowani:

 

Pani Nadezhda SANDOLOVA

 

Pan Ovidiu ISPIR.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 stycznia 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący


4.1.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/6


DECYZJA RADY

z dnia 1 stycznia 2007 r.

w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Bułgarii i Rumunii

(2007/3/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 259,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 167,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 12 i 48,

uwzględniając propozycje rządów Republiki Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając opinię Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzjami Rady: 2006/524/WE, Euratom (1), 2006/651/WE, Euratom (2) i 2006/703/WE (3) mianowani zostali członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2006 r. do dnia 20 września 2010 r.

(2)

W następstwie przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej należy uzupełnić skład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, mianując dwudziestu siedmiu członków reprezentujących różne gospodarcze i społeczne grupy społeczeństwa obywatelskiego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Osoby, których nazwiska oraz funkcje wymienione są w wykazach załączonych do niniejszej decyzji, zostają mianowane członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres do dnia 20 września 2010 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od 1 stycznia 2007 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 stycznia 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 207 z 28.7.2006, str. 30.

(2)  Dz.U. L 269 z 28.9.2006, str. 13.

(3)  Dz.U. L 291 z 21.10.2006, str. 33.


ZAŁĄCZNIK

REPUBLIKA BUŁGARII

 

Pani Milena ANGELOVA

Executive Director of the Bulgarian Industrial Capital Association

 

Prof. Nansen BEHAR, PhD

Member of the Managing Board of the Union for Private Economic Enterprise

 

Pan Bojidar DANEV

Chairman of the Bulgarian Industrial Association

 

Pan Plamen DIMITROV

Vice President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

 

Pan Liubomir HADJIYSKI

Deputy Chairman of the Economic Commission at the Bulgarian Union of Private Entrepreneurs „Vuzrazdane”

 

Dr. Jeliazko HRISTOV

President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

 

Pan Dimitar MANOLOV

Vice President of the Confederation of Labour „Podkrepa”

 

Pan Veselin MITOV

Head of the International Policy Department of the Confederation of Labour „Podkrepa”

 

Pani Donka SOKOLOVA

Representative of the Democratic Union of Women

 

Pani Ludmilla TODOROVA

Representative of the Bulgarian Farmers Association

 

Pani Andriana TOSHEVA

Executive Director of the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria

 

Pan Plamen ZAHARIEV

Representative of the National Council of and for People with Disabilities

RUMUNIA

 

Pani Lavinia ANDREI

Président,

Fondation Terra Mileniul IU

 

Pani Ana BONTEA

Directrice du Département Juridique et Dialogue Social,

Conseil National des Petites et Moyennes Entreprises Privées de Roumanie

 

Pan Petru Sarin DANDEA

Vice-président,

Confédération Nationale Syndicale „CartelALFA”

 

Pan Dumitru FORNEA

Chef du Département Relations Internationales,

Confédération Syndicale Nationale MERIDIAN

 

Pan Minel IVAȘCU

Vice-président,

Bloc National Syndical

 

Pan Eugen LUCAN

Président,

Association Angel

 

Pan Mihai MANOLIU

Secrétaire Général,

Alliance des Confédérations Patronales de Roumanie

 

Pan Radu NICOSEVICI

Président,

Association Academia de Advocacy

 

Pan Marius Eugen OPRAN

Président Exécutif,

Union Générale des Industriels de Roumanie – 1903(UGIR – 1903)

 

Pan Cristian PARVULESCU

Président,

Association Pro Democratia

 

Pan Marius PETCU

Président,

Confédération Nationale des Syndicats Libres de Roumanie – FRĂȚIA

 

Pan Aurel Laurențiu PLOȘCEANU

Vice-président,

Association Roumaine des Entrepreneurs de Bâtiments

 

Pan Sabin RUSU

Secrétaire Général,

Confédération des Syndicats Démocratiques de Roumanie

 

Pan Ionut SIBIAN

Directeur exécutif,

Fondation pour le Développement de la Société Civile

 

Pan Ștefan VARFALVI

Président,

Association Permanente UGIR


4.1.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/9


DECYZJA RADY

z dnia 1 stycznia 2007 r.

zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

(2007/4/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 121 ust. 3,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

uwzględniając art. 2 ust. 2 załącznika III do regulaminu wewnętrznego Rady (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 11 ust. 5 regulaminu wewnętrznego Rady (zwanego dalej „regulaminem”) stanowi, że jeżeli decyzja ma zostać przyjęta przez Radę większością kwalifikowaną, a także na wniosek członka Rady, sprawdza się, czy państwa członkowskie stanowiące większość reprezentują co najmniej 62% ogółu ludności Unii Europejskiej, obliczonej na podstawie danych liczbowych dotyczących liczby ludności podanych w art. 1 załącznika III do regulaminu.

(2)

Artykuł 2 ust. 2 załącznika III do regulaminu dotyczący warunków stosowania przepisów w sprawie ważenia głosów w Radzie stanowi, że ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku Rada dostosowuje, zgodnie z danymi, którymi dysponuje Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich w dniu 30 września poprzedniego roku, dane liczbowe określone w art. 1 tego załącznika.

(3)

W związku z tym regulamin powinien zostać zmieniony,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 1 załącznika III do regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Do celów stosowania art. 205 ust. 4 Traktatu WE, art. 118 ust. 4 Traktatu Euratom, art. 23 ust. 2 akapit trzeci oraz art. 34 ust. 3 Traktatu UE liczba ludności każdego państwa członkowskiego na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. wynosi:

Państwo członkowskie

Stan ludności

(× 1 000)

Niemcy

82 438,0

Francja

62 886,2

Zjednoczone Królestwo

60 421,9

Włochy

58 751,7

Hiszpania

43 758,3

Polska

38 157,1

Rumunia

21 610,2

Niderlandy

16 334,2

Grecja

11 125,2

Portugalia

10 569,6

Belgia

10 511,4

Republika Czeska

10 251,1

Węgry

10 076,6

Szwecja

9 047,8

Austria

8 265,9

Bułgaria

7 718,8

Dania

5 427,5

Słowacja

5 389,2

Finlandia

5 255,6

Irlandia

4 209,0

Litwa

3 403,3

Łotwa

2 294,6

Słowenia

2 003,4

Estonia

1 344,7

Cypr

766,4

Luksemburg

459,5

Malta

404,3

Ogółem

492 881,2

Próg (62 %)

305 586,3”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 stycznia 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2006/683/WE, Euratom z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 285 z 16.10.2006, str. 47).


4.1.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/11


DECYZJA RADY

z dnia 1 stycznia 2007 r.

w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie

(2007/5/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 203 akapit drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 116 akapit drugi,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2005/902/WE, Euratom (1) Rada określiła porządek sprawowania Prezydencji w Radzie przez państwa będące członkami Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2006 r.

(2)

Dnia 1 stycznia 2007 r. Unia Europejska została rozszerzona o dwa nowe państwa członkowskie.

(3)

W związku z tym należy określić porządek sprawowania Prezydencji w Radzie z uwzględnieniem nowych państw członkowskich oraz przyjąć nową decyzję, która zastąpi decyzję 2005/902/WE, Euratom,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   Porządek, w jakim państwa członkowskie sprawują Prezydencję w Radzie od dnia 1 stycznia 2007 r., jest określony w załączniku.

2.   Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek zainteresowanych państw członkowskich, może podjąć decyzję, że dane państwo członkowskie będzie sprawować Prezydencję w innym okresie niż wynikający z porządku określonego w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r.

Decyzja 2005/902/WE, Euratom zostaje uchylona.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 stycznia 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 328 z 12.12.2005, str. 60.


ZAŁĄCZNIK

Niemcy

styczeń–czerwiec

2007

Portugalia

lipiec–grudzień

2007

Słowenia

styczeń–czerwiec

2008

Francja

lipiec–grudzień

2008

Republika Czeska

styczeń–czerwiec

2009

Szwecja

lipiec–grudzień

2009

Hiszpania

styczeń–czerwiec

2010

Belgia

lipiec–grudzień

2010

Węgry

styczeń–czerwiec

2011

Polska

lipiec–grudzień

2011

Dania

styczeń–czerwiec

2012

Cypr

lipiec–grudzień

2012

Irlandia

styczeń–czerwiec

2013

Litwa

lipiec–grudzień

2013

Grecja

styczeń–czerwiec

2014

Włochy

lipiec–grudzień

2014

Łotwa

styczeń–czerwiec

2015

Luksemburg

lipiec–grudzień

2015

Niderlandy

styczeń–czerwiec

2016

Słowacja

lipiec–grudzień

2016

Malta

styczeń–czerwiec

2017

Zjednoczone Królestwo

lipiec–grudzień

2017

Estonia

styczeń–czerwiec

2018

Bułgaria

lipiec–grudzień

2018

Austria

styczeń–czerwiec

2019

Rumunia

lipiec–grudzień

2019

Finlandia

styczeń–czerwiec

2020


4.1.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/13


DECYZJA RADY

z dnia 1 stycznia 2007 r.

w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii i Rumunii

(2007/6/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263 akapit czwarty,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 13 i 49,

uwzględniając propozycje rządów Republiki Bułgarii i Rumunii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady 2006/116/WE (1) mianowani zostali członkowie i zastępcy członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r.

(2)

W następstwie przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej należy uzupełnić skład Komitetu Regionów, mianując dwudziestu siedmiu członków i dwudziestu siedmiu zastępców członków – przedstawicieli wspólnot regionalnych i lokalnych nowych państw członkowskich, którzy posiadają mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej albo są politycznie odpowiedzialni przed wybieralnym zgromadzeniem,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się członkami lub zastępcami członków Komitetu Regionu na okres do dnia 25 stycznia 2010 r. włącznie:

członkami – osoby wymienione w wykazie w załączniku I, z podziałem na państwa członkowskie,

zastępcami członków – osoby wymienione w wykazie w załączniku II, z podziałem na państwa członkowskie.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 stycznia 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.


ZAŁĄCZNIK I

CZŁONKOWIE

REPUBLIKA BUŁGARII

 

Pan Hasan AZIS

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kardjali

 

Pan Bogomil BELCHEV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gabrovo

 

Pani Katya DOYCHEVA

Mayor of Tvarditsa

 

Pani Antoaneta GEORGIEVA

Mayor of Pernik

 

Pan Vladimir KISYOV

Chair of Sofia Municipal Council

 

Pan Yoan KOSTADINOV

Mayor of Bourgas

 

Pan Yordan LECHKOV

Mayor of Sliven

 

Pan Krasimir MIREV

President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Targovishte

 

Pani Detelina NIKOLOVA

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Dobrich

 

Pan Kiril YORDANOV

Mayor of Varna

 

Pan Remzi YUSEINOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kubrat

 

Pan Veselin ZLATEV

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Shoumen

RUMUNIA

 

Pan Cristian ANGHEL

Maire, Mairie de la municipalité Baia Mare

 

Pan Serghei Florin ANGHEL

Président, Conseil Départemental Prahova

 

Pan Gheorghe BACIU

Maire, Mairie de la Ville Întorsura Buzăului

 

Pan Doru Laurian BĂDULESCU

Président, Conseil Départemental Ilfov

 

Pan Emil CALOTĂ

Maire, Mairie de la municipalité Ploiești

 

Pan Jenel COPILĂU

Président, Conseil Départemental Olt

 

Pan Janos DEMETER

Président, Conseil Départemental Covasna

 

Pan Liviu Nicolae DRAGNEA

Président, Conseil Départemental Teleorman

 

Pan Emil DRĂGHICI

Maire, Mairie de la Commune Vulcana Băi

 

Pani Ileana Viorica ION

Maire, Mairie de la Ville Lehliu Gară

 

Pani Veronica IONIȚĂ

Maire, Mairie de la Commune Gorgota

 

Pan Alin Adrian NICA

Maire, Mairie de la Commune Dudeștii Noi

 

Pan Constantin OSTAFICIUC

Président, Conseil Départemental Timiș

 

Pan Emil PROSCANU

Maire, Mairie de la Ville Mizil

 

Pan Adriean VIDEANU

Maire genéral, Mairie Générale de la municipalité București


ZAŁĄCZNIK II

ZASTĘPCY CZŁONKÓW

REPUBLIKA BUŁGARII

 

Pan Ivan ASPARUHOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Mezdra

 

Pan Stanislav BLAGOV

Mayor of Svishtov

 

Pani Rumiana BOZUKOVA

Mayor of Simeonovgrad

 

Pan Dilyan ENKIN

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Troyan

 

Pani Shukran IDRIZ

Mayor of Kirkovo

 

Pan Nikola KOLEV

Mayor of Gorna Oryahovitsa

 

Pani Anastasia MLADENOVA

Chair of Municipal Council Peshtera

 

Pan Vladimir MOSKOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gotse Delchev

 

Pan Lachezar ROSSENOV

Municipal Councilor in Dobrich

 

Pan Mithat TABAKOV

Mayor of Dulovo

 

Pan Naiden ZELENOGORSKI

Mayor of Pleven

 

Pan Zlatko ZHIVKOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Montana

RUMUNIA

 

Pan Dumitru Teodor BANCIU

Maire, Mairie de la Ville Săliște

 

Pan Dragoș BENEA

Président, Conseil Départemental Bacău

 

Pan Corneliu BICHINEȚ

Président, Conseil Départemental Vaslui

 

Pan Andrei CHILIMAN

Maire, Mairie du Secteur 1, municipalité București

 

Pan Nicușor Daniel CONSTANTINESCU

Président, Conseil Départemental Constanța

 

Pan Alexandru CORCODEL

Maire, Mairie de la Ville Nehoiu

 

Pan Alexandru DRĂGAN

Maire, Mairie de la Commune Tașca

 

Pan Enache DUMITRU

Maire, Mairie de la Commune Stejaru

 

Pan Răducu George FILIPESCU

Président, Conseil Départemental Călărași

 

Pan Lucian FLAIȘER

Président, Conseil Départemental Iași

 

Pani Edita Emoke LOKODI

Président, Conseil Départemental Mureș

 

Pan Mircia MUNTEAN

Maire, Mairie de la municipalité Deva

 

Pan Ion OPRESCU

Maire, Mairie de la Ville Băile Herculane

 

Pan Tudor PENDIUC

Maire, Mairie de la municipalité Pitești

 

Pani Ioana TRIFOI

Maire, Mairie de la Commune Botiza


Konferencja przedstawicieli rządów państw członkowskich

4.1.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/18


DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia 1 stycznia 2007 r.

w sprawie mianowania sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

(2007/7/WE, Euratom)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 223,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 139,

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 46 ust. 1 i ust. 2 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 46 ust. 1 i ust. 2 akapit pierwszy Aktu Przystąpienia, o którym mowa powyżej, przewiduje mianowanie dwóch sędziów Trybunału Sprawiedliwości. Mandat jednego z nich wygasa dnia 6 października 2009 r. Sędzia ten jest wybierany w drodze losowania. Mandat drugiego sędziego wygasa dnia 6 października 2012 r.

(2)

W związku z tym powinno zostać mianowanych, zgodnie z powyższym artykułem, po przeprowadzeniu wskazanego tam losowania, dwoje dodatkowych sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Pani Camelia TOADER zostaje niniejszym mianowana sędzią Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 6 października 2009 r.

Artykuł 2

Pan Alexander ARABADJIEV zostaje niniejszym mianowany sędzią Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 6 października 2012 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 stycznia 2007 r.

W. SCHÖNFELDER

Przewodniczący


4.1.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/19


DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia 1 stycznia 2007 r.

w sprawie mianowania sędziów Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

(2007/8/WE, Euratom)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 224,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140,

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 46 ust. 1 i ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 46 ust. 1 i ust. 2 akapit drugi Aktu Przystąpienia, o którym mowa powyżej, przewiduje mianowanie dwóch sędziów Sądu Pierwszej Instancji. Mandat jednego z nich wygasa dnia 31 sierpnia 2007 r. Sędzia ten jest wybierany w drodze losowania. Mandat drugiego sędziego wygasa dnia 31 sierpnia 2010 r.

(2)

W związku z tym powinno zostać mianowanych, zgodnie z powyższym artykułem i po przeprowadzeniu losowania wskazanego w tym artykule, dwoje dodatkowych sędziów Sądu Pierwszej Instancji,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Pan Theodore CHIPEV zostaje niniejszym mianowany sędzią Sądu Pierwszej Instancji, na okres od dnia 1 do dnia 31 sierpnia 2007 r.

Artykuł 2

Pan Valeriu CIUCĂ zostaje niniejszym mianowany sędzią Sądu Pierwszej Instancji, na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 stycznia 2007 r.

W. SCHÖNFELDER

Przewodniczący