ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 414

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
30 grudnia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

Umowa Partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2028/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w zakresie zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, należącego do grupy mikroorganizmów, jako dodatku paszowego ( 1 )

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1607/2000, (WE) nr 1622/2000 i (WE) nr 2729/2000 dotyczące sektora wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2033/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2007

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2007

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2007

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2007

 

*

Dyrektywa Komisji 2006/140/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy ( 1 )

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. stwierdzająca, zgodnie z art. 104 ust. 8, że działania podjęte przez Polskę w odpowiedzi na zalecenie Rady skierowane zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską są nieskuteczne

 

*

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 

*

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

 

 

 

*

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2027/2006

z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 i jego art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota i Republika Zielonego Przylądka wynegocjowały i parafowały Umowę partnerską w sprawie połowów przyznające rybakom ze Wspólnoty wielkości dopuszczalne połowów na wodach podlegających władzy suwerennej Republiki Zielonego Przylądka.

(2)

Wspomniana umowa powinna zostać zatwierdzona.

(3)

Należy określić metodę przydziału wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy państwa członkowskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka.

Tekst umowy jest dołączony do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wielkości dopuszczalnych połowów ustalone w Protokole do umowy, zostają rozdzielone pomiędzy państwa członkowskie w sposób następujący:

Kategoria połowów

Rodzaj statku

Państwo członkowskie

Licencje lub kwoty

Połowy tuńczyka

Taklowce powierzchniowe

Hiszpania

41

Portugalia

7

Połowy tuńczyka

Sejnery-chłodnie do połowu tuńczyków

Hiszpania

12

Francja

13

Połowy tuńczyka

Klipry tuńczykowe

Hiszpania

7

Francja

4

Jeżeli wnioski o wydanie licencji z tych państw członkowskich nie wyczerpują wszystkich wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w Protokole, Komisja może uwzględnić wnioski o wydanie licencji z pozostałych państw członkowskich.

Artykuł 3

Państwa członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy umowy, powiadomią Komisję o ilościach każdego z zasobów złowionych w strefie połowowej Zielonego Przylądka zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów wspólnotowych statków rybackich na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (2).

Artykuł 4

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w celu związania nią Wspólnoty Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana dnia 30 listopada 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

(3)  Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/3


UMOWA

Partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”,

z jednej strony

Republika Zielonego Przylądka, zwana dalej „Zielonym Przylądkiem”,

z drugiej strony

zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę między Wspólnotą a Zielonym Przylądkiem, w szczególności w kontekście Umowy z Kotonu oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania tych stosunków,

UWZGLĘDNIAJĄC pragnienie obu Stron wspierania racjonalnej eksploatacji swoich zasobów połowowych w drodze wzmożonej współpracy,

BIORĄC POD UWAGĘ postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza,

UZNAJĄC, że Zielony Przylądek wykonuje władzę suwerenną lub jurysdykcję w strefie rozciągającej się do 200 mil morskich, licząc od linii podstawowych zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza,

ZDECYDOWANE stosować decyzje i zalecenia Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego, zwanej dalej „ICCAT”,

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w kodeksie postępowania odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętym na konferencji FAO w 1995 r.,

ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morskich,

PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie przez każdą ze Stron będą się wzajemnie uzupełniać, zapewniając spójność polityk i synergię podejmowanych starań,

ZDECYDOWANE ustanowić w tym celu dialog w celu określenia sektorowej polityki rybołówstwa na Zielonym Przylądku i ustalenia stosownych środków gwarantujących skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa w jej realizację,

PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków Wspólnoty na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka oraz wsparcie Wspólnoty dla wprowadzenia odpowiedzialnych połowów na tych wodach,

ZDECYDOWANE nawiązać bliższą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych poprzez wprowadzenie i rozwój wspólnych przedsięwzięć, w które zaangażują się przedsiębiorstwa obu Stron,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza umowa ustanawia zasady i procedury regulujące:

gospodarczą, finansową, techniczną i naukową współpracę w dziedzinie rybołówstwa mającą na celu wprowadzenie odpowiedzialnego rybołówstwa na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka, gwarantującą ochronę i zrównoważone wykorzystywanie zasobów połowowych oraz rozwój sektora rybołówstwa na Zielonym Przylądku;

warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do wód terytorialnych Zielonego Przylądka;

współpracę dotyczącą rozwiązań w zakresie kontroli połowów na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka mających gwarantować spełnienie wyżej opisanych warunków, skuteczność środków gwarantujących ochronę zasobów rybnych i zarządzanie nimi oraz zwalczanie nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów;

partnerstwo pomiędzy przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i działań pokrewnych, we wspólnym interesie Stron.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej umowy:

a)

„władze Zielonego Przylądka” oznaczają rząd Zielonego Przylądka;

b)

„władze Wspólnoty” oznaczają Komisję Europejską;

c)

„wody terytorialne Zielonego Przylądka” oznaczają wody podlegające w zakresie rybołówstwa jurysdykcji Zielonego Przylądka lub jego władzy suwerennej;

d)

„statek rybacki” oznacza jakikolwiek statek wyposażony w narzędzia połowowe do handlowej eksploatacji żywych zasobów wodnych;

e)

„statek wspólnotowy” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany we Wspólnocie;

f)

„wspólne przedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo prowadzące działalność komercyjną związaną z rybołówstwem lub działaniami pokrewnymi, założone na Zielonym Przylądku przez właścicieli statków lub przedsiębiorstwa krajowe z państw Stron;

g)

„wspólny komitet” oznacza komitet złożony z przedstawicieli Wspólnoty i Zielonego Przylądka, którego funkcje opisano w art. 9 niniejszej umowy;

h)

„przeładunek” oznacza transfer części lub całości połowu statku rybackiego na inny statek rybacki w porcie lub na pełnym morzu;

i)

„armator” oznacza osobę prawnie odpowiedzialną za statek rybacki, pływający pod jej kierunkiem i kontrolą;

j)

„marynarze AKP” oznaczają marynarzy będącyclu obywatelami państwa spoza Europy, które jest sygnatariuszem Umowy z Kotonu. W związku z tym marynarz z Zielonego Przylądka jest marynarzem AKP.

Artykuł 3

Zasady i cele związane z wprowadzaniem w życie niniejszej umowy

1.   Strony zobowiązują się do promowania odpowiedzialnego rybołówstwa na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka w oparciu o zasady określone w Kodeksie Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO oraz zasadę niedyskryminowania żadnej z flot obecnych na tych wodach.

2.   Strony podejmują współpracę mająca na celu zapewnienie monitorowania wyników wykonania sektorowej polityki rybołówstwa przyjętej przez rząd Zielonego Przylądka i rozpoczynają dialog polityczny dotyczący niezbędnych reform. Strony prowadzą konsultacje w celu ewentualnego przyjęcia środków w tym zakresie.

3.   Strony współpracują także w zakresie dokonywania ocen środków, programów i działań realizowanych na podstawie postanowień niniejszej umowy. Wyniki ocen będą analizowane przez wspólny komitet przewidziany w art. 9.

4.   Strony zobowiązują się do zagwarantowania, że postanowienia niniejszej umowy zostaną wprowadzone w życie zgodnie z zasadami ładu gospodarczego i społecznego, z uwzględnieniem stanu zasobów połowowych.

5.   Zatrudnienie marynarzy z Zielonego Przylądka i/lub marynarzy AKP na statkach wspólnotowych reguluje Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie Podstawowych Zasad i Praw w Pracy, której przepisy stosuje się z mocy prawa do umów o pracę oraz ogólnych warunków zatrudnienia. Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i skutecznego uznawania prawa do negocjacji zbiorowych pracowników oraz zniesienia dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawodu.

Artykuł 4

Współpraca naukowa

1.   W okresie obowiązywania umowy, Wspólnota i Zielony Przylądek współpracują w celu monitorowania stanu zasobów w strefie połowowej Zielonego Przylądka.

2.   Obie Strony, w oparciu o zalecenia i rezolucje przyjęte przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) i w świetle najlepszych dostępnych opinii naukowych, prowadzą konsultacje w ramach wspólnego komitetu przewidzianego w art. 9 lub, w danym przypadku, w ramach zebrania naukowego. Zielony Przylądek może przyjąć, w porozumieniu ze Wspólnotą, środki gwarantujące zrównoważone zarządzanie zasobami połowowymi.

3.   Strony zobowiązują się do przeprowadzania wzajemnych konsultacji, bezpośrednio lub w ramach właściwych organizacji międzynarodowych, w celu zapewnienia zarządzania żywymi zasobami na Oceanie Atlantyckim i ich ochrony oraz współpracy w zakresie odnośnych badań naukowych.

Artykuł 5

Dostęp statków wspólnotowych do łowisk na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka

1.   Niniejszym Zielony Przylądek wyraża zgodę na podejmowanie przez statki wspólnotowe działań połowowych w jego strefie połowowej, zgodnie z niniejszą umową, załącznikiem do niego i protokołem.

2.   Działalność połowowa regulowana postanowieniami niniejszej umowy podlega ustawodawstwu obowiązującemu na Zielonym Przylądku. Władze Zielonego Przylądka powiadamiają Wspólnotę o wszelkich zmianach wprowadzanych do wspomnianego ustawodawstwa, jak również o każdym innym ustawodawstwie mogącym wpływać na ustawodawstwo w zakresie rybołówstwa.

3.   Zielony Przylądek jest odpowiedzialny za skuteczne stosowanie postanowień dotyczących kontroli połowów przewidzianych w Protokole. Statki wspólnotowe współpracują z władzami Zielonego Przylądka odpowiedzialnymi za przeprowadzanie tych kontroli.

4.   Wspólnota zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich kroków w celu zapewnienia przestrzegania przez jej statki postanowień niniejszej umowy, jak również ustawodawstwa regulującego połowy na wodach, które podlegają jurysdykcji Zielonego Przylądka.

Artykuł 6

Licencje

1.   Statki wspólnotowe mogą dokonywać połowów w strefie połowowej Zielonego Przylądka jedynie jeżeli posiadają licencję połowową wydaną na mocy niniejszej umowy.

2.   Procedura uzyskiwania licencji połowowej dla statku, obowiązujące opłaty i metoda płatności mające zastosowanie do armatora określone są w załączniku do Protokołu.

Artykuł 7

Wkład finansowy

1.   Wspólnota, zgodnie z warunkami określonymi w protokole i załącznikach do niniejszej umowy, dokonuje wkładu finansowego na rzecz Zielonego Przylądka. Wspomniany jednorazowy wkład składa się z dwóch powiązanych elementów, odpowiednio:

a)

z wkładu finansowego z tytułu dostępu statków wspólnotowych do łowisk Zielonego Przylądka; oraz

b)

ze wsparcia finansowego Wspólnoty na rzecz ustanowienia odpowiedzialnych połowów i zrównoważonego wykorzystania zasobów połowowych na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka.

2.   Element wkładu finansowego, o którym mowa w powyższym ustępie jest określany i zarządzany w oparciu o cele do zrealizowania w ramach sektorowej polityki rybołówstwa na Zielonym Przylądku, ustalone za porozumieniem Stron zgodnie z Protokołem, oraz zgodne z rocznym i wieloletnim programem realizacji tej polityki.

3.   Wspólnota wnosi swój wkład finansowy raz w roku zgodnie z Protokołem i z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy i protokołu dotyczących ewentualnej zmiany kwoty wkładu w następstwie jednej z poniższych sytuacji:

a)

poważnych okoliczności, innych niż przyczyny naturalne, w wyniku których działalność połowowa na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka jest niemożliwa;

b)

zmniejszenia wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych statkom wspólnotowym na mocy porozumienia Stron zgodnie z odpowiednimi środkami zarządzania zasobami, które są niezbędne dla ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów w świetle najlepszych dostępnych opinii naukowych;

c)

wzrostu wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych statkom wspólnotowym, ustalony na mocy porozumienia Stron, w przypadku gdy z najlepszych dostępnych opinii naukowych wynika, że stan zasobów na to pozwala;

d)

ponownej oceny warunków wsparcia finansowego Wspólnoty na rzecz wdrażania sektorowej polityki rybołówstwa na Zielonym Przylądku, jeżeli uzasadniają to wyniki wdrażania rocznego i wieloletniego planu realizowanego przez obie Strony;

e)

wypowiedzenia niniejszej umowy na mocy art. 12;

f)

zawieszenia stosowania postanowień niniejszej umowy na mocy art. 13.

Artykuł 8

Promowanie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i w społeczeństwie obywatelskim

1.   Strony promują współpracę gospodarczą, naukową i techniczną w sektorze rybołówstwa i pokrewnych. Strony porozumiewają się ze sobą w sprawach związanych z koordynacją różnych działań podejmowanych w tych dziedzinach.

2.   Strony zachęcają do wymiany informacji w zakresie technik i sprzętu połowowego, metod konserwacji i przetwarzania przemysłowego produktów rybołówstwa.

3.   Strony podejmują wysiłki w celu stworzenia korzystnych warunków dla promowania technicznych, gospodarczych i handlowych relacji między przedsiębiorstwami z krajów Stron, poprzez zachęcanie do stwarzania klimatu przyjaznego dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycji.

4.   Obie Strony zobowiązują się do wdrożenia planu działania między podmiotami z Zielonego Przylądka i podmiotami wspólnotowymi, zmierzającego do zwiększania lokalnych wyładunków statków wspólnotowych.

5.   W szczególności Strony zachęcają do zakładania wspólnych przedsiębiorstw w ich wspólnym interesie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Zielonego Przylądka i Wspólnoty.

Artykuł 9

Wspólny komitet

1.   Wprowadzanie w życie niniejszej umowy nadzoruje utworzony w tym celu wspólny komitet. Wspólny komitet pełni następujące funkcje:

a)

kontrola wykonania, interpretacji i stosowania umowy, w szczególności określanie rocznego i wieloletniego planu, o którym mowa w art. 7 ust. 2, i ocena jej wdrożenia;

b)

zapewnianie koniecznej współpracy w sprawach leżących we wspólnym interesie Stron, związanych z rybołówstwem;

c)

działanie w charakterze forum polubownego rozwiązywania sporów związanych z interpretacją lub stosowaniem niniejszej umowy;

d)

w razie konieczności, ponowna ocena poziomu wielkości dopuszczalnych połowów i związanego z nimi wkładu finansowego;

e)

wszelkie inne funkcje uzgodnione przez Strony w drodze wzajemnego porozumienia.

2.   Wspólny komitet spotyka się przynajmniej raz w roku, przemiennie we Wspólnocie i na Zielonym Przylądku, a przewodniczy mu Strona będąca gospodarzem spotkania. Na wniosek każdej ze Stron komitet zbiera się na posiedzeniu specjalnym.

Artykuł 10

Obszar geograficzny obowiązywania umowy

Niniejsza umowa ma zastosowanie, z jednej Strony, do terytoriów, na których stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, na warunkach ustanowionych w tym traktacie oraz, z drugiej strony, do terytorium Zielonego Przylądka.

Artykuł 11

Okres obowiązywania

Niniejsza umowa obowiązuje przez okres sześciu lat począwszy od daty jego wejścia w życie; jeśli żadna ze Stron nie wypowie umowy zgodnie z art. 12, okres jej obowiązywania jest przedłużany w sposób automatyczny na kolejne pięcioletnie okresy.

Artykuł 12

Wypowiedzenie

1.   Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku zaistnienia poważnych okoliczności, takich jak degradacja zasobów, których dotyczy umowa, odkrycie zmniejszonego poziomu wykorzystania wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych statkom wspólnotowym lub niedotrzymanie zobowiązań w zakresie zwalczania nielegalnych, niezgłoszonych lub nieuregulowanych połowów przez jedną ze Stron.

2.   Strona wypowiadająca umowę powiadamia drugą Stronę o swoim zamiarze wypowiedzenia umowy na piśmie co najmniej sześć miesięcy przed terminem wygaśnięcia pierwszego lub każdego kolejnego okresu obowiązywania umowy.

3.   Wysłanie powiadomienia, o którym mowa w poprzednim ustępie, oznacza rozpoczęcie konsultacji przez Strony.

4.   Wypłata wkładu finansowego, o którym mowa w art. 7, za rok, w którym umowa została wypowiedziane, zostanie odpowiednio zmniejszona pro rata temporis.

Artykuł 13

Zawieszenie

1.   Stosowanie niniejszej umowy może zostać zawieszone na wniosek jednej ze Stron w przypadku zaistnienia poważnych sporów dotyczących stosowania postanowień umowy. Strona, która występuje o zawieszenie stosowania umowy, powiadamia o swoim zamiarze na piśmie na co najmniej trzy miesiące przed planowanym wejściem w życie zawieszenia. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Strony przystępują do rozmów mających na celu polubowne rozstrzygnięcie sporu.

2.   Wypłata wkładu finansowego, o którym mowa w art. 7, zostaje zmniejszona proporcjonalnie i pro rata temporis, odpowiednio do okresu zawieszenia.

Artykuł 14

Protokół i załącznik

Protokół i załącznik stanowią integralną część niniejszej umowy.

Artykuł 15

Obowiązujące przepisy prawa krajowego

Działalność wspólnotowych statków rybackich, dokonujących połowów na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka, podlega ustawodawstwu obowiązującemu na Zielonym Przylądku, chyba że umowa, protokół, załącznik i dodatki do niej stanowią inaczej.

Artykuł 16

Uchylenie

Niniejsza umowa uchyla i zastępuje Porozumienie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Zielonego Przylądka, która weszła w życie dnia 24 lipca 1990 r., z dniem jej wejścia w życie.

Artykuł 17

Wejście w życie

Niniejsza umowa, sporządzona w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny, wchodzi w życie w dniu, w którym Strony wymienią notyfikacje dotyczące zakończenia odpowiednich procedur przyjęcia.


PROTOKÓŁ

Ustalający wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 września 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r.

Artykuł 1

Okres stosowania i wielkości dopuszczalne połowów

1.   Począwszy od dnia 1 września 2006 r. i na okres 5 lat, wielkości dopuszczalne połowów przyznane z tytułu art. 5 umowy wyznacza się następująco:

Gatunki masowo migrujące (gatunki wymienione w załączniku 1 do Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1982 r.)

Sejnery-chłodnie do połowu tuńczyków: 25 statków,

klipry tuńczykowe: 11 statków,

taklowce powierzchniowe: 48 statków.

2.   Ustęp 1 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 4 i 5 niniejszego Protokołu.

3.   Statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej mogą prowadzić działalność połowową w strefie połowowej Zielonego Przylądka tylko jeżeli posiadają licencję połowową wydaną w ramach niniejszego Protokołu i zgodnie z procedurami opisanymi w załączniku do niniejszego Protokołu.

Artykuł 2

Wkład finansowy – Warunki płatności

1.   Wkład finansowy określony w art. 7 umowy składa się, w jednej części na okres wskazany w art. 1, z kwoty rocznej 325 000 EUR równej tonażowi referencyjnemu w wysokości 5 000 ton rocznie, a w drugiej części z kwoty specjalnej 60 000 EUR rocznie, przeznaczonej na wsparcie i wdrażanie inicjatyw podjętych w ramach sektorowej polityki rybołówstwa na Zielonym Przylądku. Ta kwota specjalna stanowi integralną część jednorazowego wkładu finansowego określonego w art. 7 umowy.

2.   Ustęp 1 stosowany jest z zastrzeżeniem postanowień art. 4, 5 i 7 niniejszego Protokołu.

3.   Suma kwot określonych w ust. 1, czyli 385 000 EUR, jest wypłacana raz w roku przez Wspólnotę w okresie stosowania niniejszego Protokołu.

4.   Jeżeli całkowita ilość połowów dokonywanych przez statki Wspólnoty na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka przekracza 5 000 ton rocznie, kwota 325 000 EUR wkładu finansowego zostanie zwiększona o 65 EUR za każdą dodatkową złowioną tonę. Jednakże całkowita kwota roczna wypłacana przez Wspólnotę nie może przekraczać podwójnej kwoty wskazanej w ust. 1 (650 000 EUR). Gdy ilość złowiona przez statki Wspólnoty przekracza ilość odpowiadającą podwójnej kwocie całkowitej kwoty rocznej, kwota należna za ilość przekraczającą tę granicę zostanie wypłacona w roku następnym.

5.   Płatność wkładu finansowego określonego w ust. 1 ma miejsce najpóźniej do dnia 30 listopada 2006 r. za pierwszy rok, i najpóźniej do dnia 30 czerwca 2007, 2008, 2009 i 2010 r. w latach następnych.

6.   Z zastrzeżeniem postanowień art. 6, przeznaczenie tego wkładu podlega wyłącznej kompetencji władz Zielonego Przylądka.

7.   Wkład finansowy jest wpłacany na oddzielne konto Skarbu Państwa otworzone w instytucji finansowej wskazanej przez władze Zielonego Przylądka.

Artykuł 3

Współpraca na rzecz odpowiedzialnego rybołówstwa – Zebranie naukowe

1.   Obie Strony zobowiązują się do promowania odpowiedzialnego rybołówstwa na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka w oparciu o zasady określone w Kodeksie Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO oraz zasadę niedyskryminowania żadnej z flot obecnych na tych wodach.

2.   W okresie obowiązywania niniejszego Protokołu, Wspólnota i władze Zielonego Przylądka współpracują w celu monitorowania stanu zasobów w strefie połowowej Zielonego Przylądka.

3.   Zgodnie z art. 4 umowy Strony, w oparciu o zalecenia i rezolucje przyjęte w ramach Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) i najlepsze dostępne opinie naukowe, prowadzą konsultacje w ramach wspólnego komitetu przewidzianego w art. 9 umowy lub w danym przypadku w ramach zebrania naukowego. Zielony Przylądek może przyjąć, w porozumieniu ze Wspólnotą, środki gwarantujące zrównoważone zarządzanie zasobami połowowymi, mające wpływ na działalność statków Wspólnoty.

Artykuł 4

Przegląd, na mocy porozumienia między Stronami, wielkości dopuszczalnych połowów

1.   Wielkości dopuszczalne połowów określone w art. 1 mogą zostać zwiększone za wspólną zgodą jeżeli, na podstawie wniosków zebrania naukowego, o którym mowa w art. 3 ust. 3. zwiększenie takie nie naruszy zrównoważonego zarządzania zasobami Zielonego Przylądka. W takim przypadku wkład finansowy określony w art. 2 ust. 1 zostaje zwiększony proporcjonalnie i pro rata temporis. Jednakże całkowita kwota wkładu finansowego wypłacana przez Wspólnotę Europejską nie może przekroczyć podwójnej wartości tej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1. Gdy ilość złowiona przez statki Wspólnoty przekracza ilość odpowiadającą podwójnej kwocie całkowitej zmienionej kwoty rocznej, kwota należna za ilość przekraczającą tę granicę zostanie wypłacona w roku następnym.

2.   Natomiast jeśli Strony uzgodnią przyjęcie środków zmierzających do redukcji wielkości dopuszczalnych połowów, o których mowa w art. 1, wówczas wkład finansowy zostanie obniżony proporcjonalnie i pro rata temporis.

3.   Podział wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy różne kategorie statków może również zostać poddany przeglądowi na mocy porozumienia między Stronami i z poszanowaniem wszelkich ewentualnych zaleceń zebrania naukowego, o którym mowa w art. 3, dotyczących zarządzania zasobami, które mogłyby zostać przyznane w wyniku tego ponownego podziału. Strony są zgodne w sprawie odpowiedniego dostosowania wkładu finansowego, jeżeli będzie ono uzasadnione ponownym podziałem wielkości dopuszczalnych połowów.

Artykuł 5

Nowe wielkości dopuszczalne połowów

1.   Jeżeli wspólnotowe statki rybackie byłyby zainteresowane działalnością połowową niewymienioną w art. 1, Strony konsultują się przed ewentualnym przyznaniem pozwolenia przez władze Zielonego Przylądka. W stosownych przypadkach, Strony będą zgodne w sprawie warunków stosowanych dla tych nowych wielkości dopuszczalnych połowów i, w razie konieczności, naniosą poprawki w Protokole i w załączniku do niego.

2.   Strony będą wspierać połowy eksperymentalne, szczególnie w odniesieniu do gatunków głębinowych obecnych na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka. W tym celu i na wniosek jednej ze Stron przeprowadzają one konsultacje i określają, osobno dla każdego przypadku, gatunki, warunki i pozostałe odpowiednie parametry.

Strony dokonują połowów eksperymentalnych zgodnie z parametrami uzgodnionymi przez obie Strony w porozumieniu administracyjnym, tam gdzie jest to właściwe. Pozwolenia na połowy eksperymentalne przyznawane są maksymalnie na okres 6 miesięcy.

W przypadku gdy strony uznają, że kampanie eksperymentalne przyniosły pozytywne wyniki, rząd Zielonego Przylądka może przydzielić wielkości dopuszczalne połowów nowych gatunków flocie Wspólnoty, do czasu wygaśnięcia niniejszego Protokołu. Wkład finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego Protokołu, zostanie w związku z tym zwiększony.

Artykuł 6

Zawieszenie i zmiana wysokości płatności wkładu finansowego z powodu siły wyższej

1.   W przypadku gdy nieprzewidziane okoliczności, z wyjątkiem zjawisk naturalnych, uniemożliwiają prowadzenie działalności połowowej w wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE) Zielonego Przylądka, płatność wkładu finansowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, może zostać zawieszona przez Wspólnotę Europejską w następstwie konsultacji midzy obiema Stronami w terminie dwóch miesięcy po złożeniu przez jedną ze Stron wniosku, a także pod warunkiem, iż Wspólnota Europejska wywiązała się z wszelkich należnych płatności w chwili zawieszenia.

2.   Płatność wkładu finansowego jest wznowiona w chwili, gdy Strony stwierdzą zgodnie, po wspólnych konsultacjach, że okoliczności, które wywołały wstrzymanie działalności połowowej już nie występują, i/lub gdy okoliczności pozwalają na ponowne podjęcie działalności połowowej.

3.   Ważność licencji przyznanych statkom Wspólnoty na mocy art. 6 umowy będzie przedłużona o czas odpowiadający okresowi zawieszenia połowów.

Artykuł 7

Promowanie odpowiedzialnego rybołówstwa na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka

1.   Osiemdziesiąt procent (80 %) wkładu finansowego ustalonego w art. 2 ust. 1 jest corocznie przeznaczane na wsparcie i realizację inicjatyw podjętych w ramach sektorowej polityki rybołówstwa, określonej przez rząd Zielonego Przylądka, mających na celu promowanie zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa na jego wodach.

Zarządzanie przez rząd Zielonego Przylądka tą kwotą oparte jest na ustaleniu przez Strony, za obopólną zgodą, celów do realizacji oraz rocznego i wieloletniego programowania, wiążącego się z tymi celami.

2.   W celu wdrożenia postanowień powyższego ust. 1, Strony uzgadniają w ramach wspólnego komitetu przewidzianego w art. 9 umowy, z chwilą wejścia w życie niniejszego Protokołu, a najdalej trzy miesiące od wejścia w życie niniejszego Protokołu, wieloletni program sektorowy oraz szczegółowe warunki jego wprowadzania, w tym w szczególności:

a)

wytyczne w skali rocznej i wieloletniej, zgodnie z którymi będzie stosowana procentowa kwota wkładu finansowego, o którym mowa w powyższym ust. 1, oraz jego określone kwoty przeznaczone na realizację inicjatyw w 2007 r.;

b)

cele do osiągnięcia w skali rocznej i wieloletniej, w celu ustanowienia, z biegiem czasu, zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa, z uwzględnieniem priorytetów wyrażonych przez Zielony Przylądek w ramach krajowej polityki rybołówstwa lub też innych polityk związanych lub mających wpływ na ustanowienie odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa;

c)

kryteria i procedury, jakie należy stosować w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny w skali rocznej.

3.   Wszelkie zmiany proponowane w wieloletnim programie sektorowym lub w odniesieniu do określonych kwot przeznaczonych na realizację inicjatyw w 2007 r. muszą zostać zatwierdzone przez obie Strony w ramach wspólnego komitetu.

4.   Co roku Zielony Przylądek podejmuje decyzję o przeznaczeniu części wkładu finansowego, o którym mowa w ust. 1, w celu wprowadzenia w życie wieloletniego programu. W odniesieniu do pierwszego roku ważności Protokołu, informacja o tym przeznaczeniu powinna zostać przekazana Wspólnocie z chwilą przyjęcia wieloletniego programu sektorowego w ramach wspólnego komitetu. W każdym kolejnym roku informacja o tym przeznaczeniu będzie przekazywana Wspólnocie przez Zielony Przylądek najpóźniej dnia 1 maja roku poprzedzającego.

5.   W przypadku gdy roczna ocena wyników wprowadzania w życie wieloletniego programu sektorowego to uzasadnia, Wspólnota Europejska może wnieść o zmianę wkładu finansowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Protokołu, w celu dostosowania do tych wyników rzeczywistej kwoty środków przeznaczonych na wprowadzanie w życie programu.

Artykuł 8

Spory – zawieszenie stosowania Protokołu

1.   Wszelkie spory między Stronami dotyczące interpretacji postanowień niniejszego Protokołu oraz jego stosowania powinny być przedmiotem konsultacji między stronami w ramach wspólnego komitetu przewidzianego w art. 9 umowy, jeśli to konieczne, zwołanego w trybie nadzwyczajnym.

2.   Bez uszczerbku dla postanowień art. 9, stosowanie Protokołu może zostać zawieszone z inicjatywy jednej ze Stron gdy spór, który poróżnił Strony, uznaje się za poważny i gdy konsultacje przeprowadzone w ramach wspólnego komitetu, zgodnie z ust. 1, nie pozwalają na polubowne zakończenie sporu.

3.   Zawieszenie stosowania Protokołu podlega powiadomieniu przez zainteresowaną Stronę o jej zamiarze w formie pisemnej, co najmniej trzy miesiące przed datą, z którą to zawieszenie wchodzi w życie.

4.   W przypadku zawieszenia, Strony nadal prowadzą konsultacje, poszukując polubownego rozwiązania sporu, który je poróżnił. Z chwilą znalezienia takiego rozwiązania, wznawiane jest stosowanie Protokołu, a kwota wkładu finansowego jest zmniejszana proporcjonalnie i pro rata temporis stosownie do okresu, w którym obowiązywanie Protokołu było zawieszone.

Artykuł 9

Zawieszenie stosowania Protokołu ze względu na brak płatności

Z zastrzeżeniem postanowień art. 6, w przypadku gdy Wspólnota nie dokona płatności przewidzianych w art. 2, stosowanie niniejszego Protokołu może zostać zawieszone pod następującymi warunkami:

a)

Właściwe władze Zielonego Przylądka powiadamiają Komisję Europejską o braku płatności. Komisja we właściwy sposób sprawdza te informacje oraz, jeśli to konieczne, dokonuje płatności w maksymalnym terminie 60 dni roboczych, licząc od daty otrzymania powiadomienia.

b)

W przypadku braku płatności lub odpowiedniego uzasadnienia braku płatności w terminie przewidzianym w art. 2 ust. 5 niniejszego Protokołu, właściwe władze Zielonego Przylądka mają prawo zawiesić stosowanie Protokołu. O zawieszeniu niezwłocznie informują Wspólnotę Europejską.

c)

Stosowanie Protokołu wznawia się z chwilą dokonania przedmiotowej płatności.

Artykuł 10

Obowiązujące przepisy prawa krajowego

Działalność wspólnotowych statków rybackich, dokonujących połowów na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka, podlega ustawodawstwu obowiązującemu na Zielonym Przylądku, chyba że umowa, niniejszy Protokół, załącznik i dodatki do niego stanowią inaczej.

Artykuł 11

Klauzula rewizyjna

Strony mogą zmienić postanowienia Protokołu i załącznika do niego i dodatków, a także, tam gdzie jest to właściwe, dokonują zmian śródokresowych.

Artykuł 12

Uchylenie

Załącznik do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Zielonego Przylądka zostaje uchylony i zastąpiony załącznikiem do niniejszego Protokołu.

Artykuł 13

Wejście w życie

1.   Niniejszy Protokół i załącznik do niego wchodzą w życie z dniem, w którym Strony poinformują się nawzajem o dopełnieniu procedur niezbędnych dla tego celu.

2.   Niniejszy Protokół i załącznik do niego stosuje się od dnia 1 września 2006 r.

30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/26


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2028/2006

z dnia 18 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w zakresie zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, należącego do grupy mikroorganizmów, jako dodatku paszowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje wydawanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa podstawy i procedury wydawania takich zezwoleń.

(2)

Preparat Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, należący do grupy „mikroorganizmów”, otrzymał zezwolenie bez ograniczeń czasowych zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (2) jako dodatek paszowy do wykorzystania u macior – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1453/2004 (3), u indyków przeznaczonych na tucz oraz cieląt w wieku do trzech miesięcy – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 600/2005 (4) oraz u tuczników i prosiąt – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2148/2004 (5). Dodatek ten został następnie wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt, zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, złożono wniosek o zmianę zezwolenia na stosowanie preparatu w celu umożliwienia jego stosowania w paszy dla indyków przeznaczonych na tucz, zawierającej dopuszczony kokcydiostatyk – maduramycynę amonu. Wnioskowi towarzyszyły dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) uznał w opinii z dnia 12 lipca 2006 r., że stwierdzono zgodność dodatku w postaci preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 z maduramycyną amonu. W opinii Urzędu poddano również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne Wspólnoty określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena preparatu pokazuje, że warunki zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 600/2005.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 600/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(2)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa uchylona rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(3)  Dz.U. L 269 z 17.8.2004, str. 3.

(4)  Dz.U. L 99 z 19.4.2005, str. 5.

(5)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 24.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 600/2005 wpis dotyczący pozycji E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 w odniesieniu do indyków przeznaczonych na tucz otrzymuje brzmienie:

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Zawartość minimalna

Zawartość maksymalna

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Mikroorganizmy

„E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750

(w stosusunku 1/1)

Mieszanka Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis zawierająca co najmniej 3,2 × 109 jednostek aktywnych na 1 g dodatku (1,6 × 109 każdej bakterii)

Indyki przeznaczone na tucz

1,28 × 109

1,28 × 109

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji.

Może być wykorzystywany w mieszankach paszowych zawierających dozwolone kokcydiostatyki:

diklazuril, halofuginon, monenzynę – sól sodową, robenidynę i maduramycynę amonu

Bez ograniczeń czasowych”


30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2029/2006

z dnia 22 grudnia 2006 r.

dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej należy wprowadzić pewne zmiany techniczne do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1538/91 (1).

(2)

Artykuł 14a ust. 7 rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 oraz załączniki I, II i III do tego rozporządzenia zawierają pewne pozycje we wszystkich językach Wspólnoty w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r. Przepisy te powinny obejmować pozycje w języku bułgarskim i rumuńskim.

(3)

Załącznik VIII do rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 zawiera wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym. Wykaz ten powinien obejmować krajowe laboratoria referencyjne Bułgarii i Rumunii.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 1538/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 1538/91 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 14a ust. 7 akapit pierwszy wykaz pozycji we wszystkich językach państw członkowskich otrzymuje następujące brzmienie:

„—

Съдържанието на вода превишава нормите на ЕИО

Contenido en agua superior al límite CEE

Obsah vody překračuje limit EHS

Vandindhold overstiger EØF-Normen

Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

Veesisaldus ületab EMÜ normi

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

Water content exceeds EEC limit

Teneur en eau supérieure à la limite CEE

Tenore d'acqua superiore al limite CEE

Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE

Watergehalte hoger dan het EEG-maximum

Zawartość wody przekracza normę EWG

Teor de água superior ao limite CEE

conținutul de apă depășește limita CEE

Obsah vody presahuje limit EHS

Vsebnost vode presega EES omejitev

Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.”;

2)

Załączniki I, II i III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

3)

Załącznik VIII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii i począwszy od dnia jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 143 z 7.6.1991, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 433/2006 (Dz.U. L 79 z 16.3.2006, str. 16).


ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK I

ARTYKUŁ 1 UST. 1 – NAZWY TUSZEK DROBIOWYCH

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, »Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες

(για βράσιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, Kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате, (млада) Мускусна патица, (млад) Mюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), Pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente

(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra »mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle

2.

Патица, Мускусна патица, Мюлар

Pato, pato de Barbaria, Pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard

Avlsand Berberand Mulardand

Ente, Barbarieente Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra »mulard

Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec-brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk (főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa (tal-brodu)

Haan, hen, soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt- eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kuriatko

Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, Muškatna raca, Mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsatko

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Fargħuna (żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda) perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

ARTYKUŁ 1 UST. 2 – NAZWY CZĘŚCI DROBIU

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno (Palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с »ядеца”

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha (»magret” või »maigret”)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos de coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick)

Onderpoot, onderdij (Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separate

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, Spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

ZAŁĄCZNIK II

ARTYKUŁ 9 – METODY SCHŁADZANIA

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Õhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Õhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessiħ bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessiħ b’air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning

ZAŁĄCZNIK III

ARTYKUŁ 10 UST. 1 – RODZAJE CHOWU

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovšem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l'avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt (skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor (barnreared)

Élevé à l'intérieur: système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās (»Audzēti kūtī”)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Auslaufhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l'extérieur

All'aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Auslaufhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all'aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

…%-ban …-val etetett

Zabbal etetett liba

Mitmugħa b’…% ta’ …

Wiżża mitmugħa bil-ħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu un % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

husi kŕmené ovsom

Krmljeno s/z ……. %

gos krmljena z ovsom

Ruokittu … % …

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai auginti paukščiai

(Auginti tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Creștere în interior sistem extensiv

Extenzívne v halách

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai laikomi paukščiai

Szabadtartás

Barra (free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Chované vo voľnom výbehu

Prosta reja

Ulkoilumahdollisuus

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Barra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované tradičným spôsobom v halách

Tradicionalna prosta reja

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

Teljes szabadtartás

Barra (free range) – liberta totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă – libertate totală –

Chované na paši

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa kasvatus

Uppfödd i full frihet


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK VIII

WYKAZ KRAJOWYCH LABORATORIÓW REFERENCYJNYCH

 

Belgia

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

B-9090 Melle

 

Bułgaria

Национален Диагностичен Научно-изследователски Ветеринарно-Медицински Институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. „Пенчо Славейков“ 15

(15, Pencho Slaveikov str.)

София – 1606

(Sofia – 1606)

 

Republika Czeska

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Dania

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Niemcy

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

E.C.-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estonia

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Grecja

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

GR-411 10 Larisa

 

Hiszpania

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

E-28023 Madrid

 

Francja

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

F-22400 Ploufragan

 

Irlandia

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

IE-Dublin 15

 

Włochy

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

 

Cypr

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Łotwa

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

 

Litwa

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J.Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Luksemburg

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

 

Węgry

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

Malta National Laboratory

UB14, San Gwann Industrial Estate

San Gwann, SGN 09

Malta

 

Holandia

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

 

Polska

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugalia

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

P-1050-070 LISBOA

 

Rumunia

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

 

Słowenia

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Słowacja

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Finlandia

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Szwecja

Livsmedelsverket

Box 622

S-75126 Uppsala

 

Zjednoczone Królestwo

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY”


30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/40


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2030/2006

z dnia 21 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1607/2000, (WE) nr 1622/2000 i (WE) nr 2729/2000 dotyczące sektora wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 58, art. 46 ust. 1 i art. 72 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1607/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w szczególności tytułu odnoszącego się do wina gatunkowego produkowanego w określonych regionach (2) wymienia musujące wina gatunkowe por, których cuvée może mieć stężenie alkoholu mniejsze niż 9,5 % objętościowego. W załączniku tym należy wprowadzić zmiany, aby uwzględnić wina produkowane w Rumunii.

(2)

Załącznik XIII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1622/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (3) zawiera odstępstwa w odniesieniu do zawartości lotnego kwasu winowego, ustanowionej w załączniku V część B pkt 1 do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. Należy dostosować ten załącznik ze względu na przystąpienie Rumunii.

(3)

Artykuł 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2729/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina (4) określa minimalną liczbę próbek do pobrania każdego roku do celów banku danych analitycznych, o którym mowa w art. 10 wymienionego rozporządzenia. Ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumuni należy określić liczbę próbek do pobierania w tych państwach.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1607/2000, (WE) nr 1622/2000 i (WE) nr 2729/2000.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1607/2000 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 dodaje się lit. o) w następującym brzmieniu:

„o)

w winach rumuńskich:

25 milirównoważników na litr w winach gatunkowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) spełniających wymogi do opisania jako DOC–CT,

30 milirównoważników na litr w winach gatunkowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) spełniających wymogi do opisania jako DOC–CIB.”.

Artykuł 3

W art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2729/2000 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„—

30 próbek w Bułgarii,

20 próbek w Republice Czeskiej,

200 próbek w Niemczech,

50 próbek w Grecji,

200 próbek w Hiszpanii,

400 próbek we Francji,

400 próbek we Włoszech,

10 próbek na Cyprze,

4 próbki w Luksemburgu,

50 próbek na Węgrzech,

4 próbki na Malcie,

50 próbek w Austrii,

50 próbek w Portugalii,

70 próbek w Rumunii,

20 próbek w Słowenii,

15 próbek w Słowacji,

4 próbki w Zjednoczonym Królestwie.”.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej i z dniem, w którym nastąpiło wejście w życie tego traktatu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2165/2005 (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 185 z 25.7.2000, str. 17.

(3)  Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1507/2006 (Dz.U. L 280 z 12.10.2006, str. 9).

(4)  Dz.U. L 316 z 15.12.2000, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 262/2006 (Dz.U. L 46 z 16.2.2006, str. 22).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz gatunkowych win musujących por, których cuvée może mieć stężenie alkoholu mniejsze niż 9,5 % objętościowego

WŁOCHY

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani.

RUMUNIA

Muscat Spumant Bucium

Muscat Spumant Dealu Mare

Muscat Spumant Murfatlar

Muscat Spumant Alba Iulia

Muscat Spumant Iași

Muscat Spumant Huși

Muscat Spumant Panciu

Muscat Spumant Șimleul Silvaniei

Muscat Spumant Sebeș Apold

Muscat Spumant Târnave”


30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/43


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2031/2006

z dnia 22 grudnia 2006 r.

dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niezbędne jest wprowadzenie pewnych technicznych zmian do kilku rozporządzeń Komisji w sprawie wspólnej organizacji rynku cukru w celu ich dostosowania z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

(2)

Wpisy zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 192/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ (1) są we wszystkich językach państw członkowskich. Należy dodać te wpisy w języku bułgarskim i rumuńskim.

(3)

Wpisy zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi (2) są we wszystkich językach państw członkowskich. Należy dodać te wpisy w języku bułgarskim i rumuńskim.

(4)

Wpisy zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (3) są we wszystkich językach państw członkowskich. Należy dodać te wpisy w języku bułgarskim i rumuńskim.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 192/2002, (WE) nr 950/2006 oraz (WE) nr 951/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 192/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 4 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c)

w sekcji 20 pozwolenia jeden z wpisów wymienionych w załączniku II.”;

2)

Załącznik staje się załącznikiem I;

3)

Tekst załącznika do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik II.

Artykuł 2

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 950/2006 zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

W rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 6 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2.   Sekcja 20 wniosku o pozwolenie oraz pozwolenia zawiera jeden z wpisów wymienionych w części A załącznika.

3.   Pozwolenie na wywóz wydawane jest na ilość zawartą w odpowiednim ogłoszeniu o rozstrzygnięciu przetargu. W sekcji 22 pozwolenia wskazuje się stawkę refundacji wywozowej ustalonej w tym ogłoszeniu, wyrażoną w EUR. Sekcja zawiera jeden z wpisów wymienionych w części B załącznika.”;

2)

Artykuł 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 7

Pozwolenie na wywóz cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego bez refundacji

Jeżeli cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy znajdujące się w swobodnym obrocie na rynku wspólnotowym i nietraktowane jako produkty »pozakwotowe« mają być objęte wywozem bez refundacji, sekcja 22 wniosku o pozwolenie i pozwolenia zawiera jeden z wpisów wymienionych w części C załącznika, stosownie do danego produktu.”;

3)

W art. 14 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Sekcja 20 wniosku o pozwolenie na wywóz i pozwolenia na wywóz cukru białego oraz wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz cukru nierafinowanego, zawiera jeden z wpisów wymienionych w części D załącznika.”;

4)

Załącznik I zastępuje się tekstem załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej i z dniem, w którym nastąpiło wejście w życie tego traktatu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 55. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 96/2004 (Dz.U. L 15 z 22.1.2004, str. 3).

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 1.

(3)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK II

Wpisy, o których mowa w art. 4 lit. c):

:

w języku bułgarskim

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата …

:

w języku hiszpańskim

:

Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden …

:

w języku czeskim

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

w języku duńskim

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer …

:

w języku niemieckim

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer …

:

w języku estońskim

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber …

:

w języku greckim

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός …

:

w języku angielskim

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No …

:

w języku francuskim

:

Exemption du droit d'importation (décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre …

:

w języku włoskim

:

Esenzione dal dazio all'importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine …

:

w języku łotewskim

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs …

:

w języku litewskim

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris …

:

w języku węgierskim

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám …

:

w języku maltańskim

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje …

:

w języku niderlandzkim

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer …

:

w języku polskim

:

Zwolnione z należności przywozowych (art. 35 decyzji 2001/822/WE), numer porządkowy …

:

w języku portugalskim

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem …

:

w języku rumuńskim

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine …

:

w języku słowackim

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

w języku słoweńskim

:

brez uvozne carine (Uredba 2001/822/ES, člen 35), serijska številka …

:

w języku fińskim

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero …

:

w języku szwedzkim

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer …”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK III

A.

Wpisy, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. c), art. 17 ust. 1 lit. a) i w art. 18 ust. 2 lit. a):

:

w języku bułgarskim

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар АКТБ/Индия. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

w języku hiszpańskim

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

w języku czeskim

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

w języku duńskim

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

w języku niemieckim

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

w języku estońskim

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

w języku greckim

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

w języku angielskim

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

w języku francuskim

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

w języku włoskim

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

w języku łotewskim

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

w języku litewskim

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

w języku węgierskim

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

w języku maltańskim

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

w języku niderlandzkim

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

w języku polskim

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

w języku portugalskim

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

w języku rumuńskim

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr ACP/India. Nr. serial (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

w języku słowackim

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

w języku słoweńskim

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

w języku fińskim

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

w języku szwedzkim

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

Wpisy, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. c):

:

w języku bułgarskim

:

Допълнителна захар, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

w języku hiszpańskim

:

Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

w języku czeskim

:

Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

w języku duńskim

:

Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

w języku niemieckim

:

Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

w języku estońskim

:

Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

w języku greckim

:

Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

w języku angielskim

:

Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

w języku francuskim

:

Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

w języku włoskim

:

Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

w języku łotewskim

:

Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

w języku litewskim

:

Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

w języku węgierskim

:

A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

w języku maltańskim

:

Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

w języku niderlandzkim

:

Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

w języku polskim

:

Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

w języku portugalskim

:

Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

w języku rumuńskim

:

Zahăr complementar, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 29, alineatul 4 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006. Număr de ordine (de inserat numarul de ordine conform Anexei I)

:

w języku słowackim

:

Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

w języku słoweńskim

:

Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

w języku fińskim

:

Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

w języku szwedzkim

:

Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

Wpisy, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) i art. 23 ust. 2:

:

w języku bułgarskim

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, допълнителна захар. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

w języku hiszpańskim

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

w języku czeskim

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

w języku duńskim

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

w języku niemieckim

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

w języku estońskim

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

w języku greckim

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, συμπληρωματική ζάχαρη. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

w języku angielskim

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

w języku francuskim

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

w języku włoskim

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

w języku łotewskim

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

w języku litewskim

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

w języku węgierskim

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

w języku maltańskim

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

w języku niderlandzkim

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

w języku polskim

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier uzupełniający. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

w języku portugalskim

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

w języku rumuńskim

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr complementar. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

w języku słowackim

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

w języku słoweńskim

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

w języku fińskim

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

w języku szwedzkim

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

Wpisy, o których mowa w art. 25 lit. c):

:

w języku bułgarskim

:

Захар с отстъпки CXL, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

w języku hiszpańskim

:

Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

w języku czeskim

:

Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

w języku duńskim

:

CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

w języku niemieckim

:

„Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

w języku estońskim

:

Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

w języku greckim

:

Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

w języku angielskim

:

CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

w języku francuskim

:

Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

w języku włoskim

:

Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

w języku łotewskim

:

CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

w języku litewskim

:

„CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

w języku węgierskim

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

w języku maltańskim

:

Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

w języku niderlandzkim

:

Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

w języku polskim

:

Cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

w języku portugalskim

:

Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

w języku rumuńskim

:

Zahăr concesionări CXL, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 24, alineatul 1 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

w języku słowackim

:

Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

w języku słoweńskim

:

Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

w języku fińskim

:

CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

w języku szwedzkim

:

Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 I förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

Wpisy, o których mowa w art. 25 lit. d):

:

w języku bułgarskim

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

w języku hiszpańskim

:

Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

w języku czeskim

:

Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

w języku duńskim

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

w języku niemieckim

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

w języku estońskim

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

w języku greckim

:

Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

w języku angielskim

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

w języku francuskim

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

w języku włoskim

:

Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

w języku łotewskim

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

w języku litewskim

:

Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

w języku węgierskim

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

w języku maltańskim

:

Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

w języku niderlandzkim

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

w języku polskim

:

Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

w języku portugalskim

:

Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

w języku rumuńskim

:

Import la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard, conform articolului 24, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

w języku słowackim

:

Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

w języku słoweńskim

:

Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

w języku fińskim

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

w języku szwedzkim

:

Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

Wpisy, o których mowa w art. 26 ust. 2:

:

w języku bułgarskim

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар с отстъпки CXL. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

w języku hiszpańskim

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

w języku czeskim

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

w języku duńskim

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

w języku niemieckim

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

w języku estońskim

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

w języku greckim

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη παραχωρήσεων CXL. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

w języku angielskim

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

w języku francuskim

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

w języku włoskim

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

w języku łotewskim

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

w języku litewskim

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

w języku węgierskim

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

w języku maltańskim

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (innumru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

w języku niderlandzkim

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

:

w języku polskim

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

w języku portugalskim

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

w języku rumuńskim

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr concesionări CXL. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

w języku słowackim

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

w języku słoweńskim

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

w języku fińskim

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

w języku szwedzkim

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

Wpisy, o których mowa w art. 29 ust. 1 lit. c):

:

w języku bułgarskim

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар Балкани. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

w języku hiszpańskim

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

w języku czeskim

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

w języku duńskim

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

w języku niemieckim

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

w języku estońskim

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

w języku greckim

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

w języku angielskim

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

w języku francuskim

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

w języku włoskim

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

w języku łotewskim

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

w języku litewskim

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

w języku węgierskim

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

w języku maltańskim

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

w języku niderlandzkim

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

w języku polskim

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z Bałkanów. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

w języku portugalskim

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

w języku rumuńskim

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr Balcani. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

w języku słowackim

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

w języku słoweńskim

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

w języku fińskim

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

w języku szwedzkim

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

Wpisy, o których mowa w art. 31 lit. c) ppkt ii) tiret pierwsze:

:

w języku bułgarskim

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар извънреден внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

w języku hiszpańskim

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

w języku czeskim

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

w języku duńskim

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

w języku niemieckim

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

w języku estońskim

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

w języku greckim

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

w języku angielskim

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

w języku francuskim

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

w języku włoskim

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

w języku łotewskim

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

w języku litewskim

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

:

w języku węgierskim

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

w języku maltańskim

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

w języku niderlandzkim

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

w języku polskim

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier pozakwotowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

w języku portugalskim

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

w języku rumuńskim

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr import excepțional. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

w języku słowackim

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

w języku słoweńskim

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

w języku fińskim

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

w języku szwedzkim

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

Wpisy, o których mowa w art. 31 lit. c) ppkt ii) tiret drugie:

:

w języku bułgarskim

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар промишлен внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

w języku hiszpańskim

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

w języku czeskim

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

w języku duńskim

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

w języku niemieckim

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

w języku estońskim

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

w języku greckim

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

w języku angielskim

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

w języku francuskim

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

w języku włoskim

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

w języku łotewskim

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

w języku litewskim

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

w języku węgierskim

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

w języku maltańskim

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tasserje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

w języku niderlandzkim

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

w języku polskim

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier przemysłowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

w języku portugalskim

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

w języku rumuńskim

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, import zahăr industrial. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

w języku słowackim

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

w języku słoweńskim

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

w języku fińskim

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

w języku szwedzkim

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).”


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK

A.

Wpisy, o których mowa w art. 6 ust. 2:

:

w języku bułgarskim

:

„Регламент (ЕО) № 951/2006 (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24), срок за подаване на офертите: …“

:

w języku hiszpańskim

:

«Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas: …»

:

w języku czeskim

:

„Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší: …“

:

w języku duńskim

:

»Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud: …«

:

w języku niemieckim

:

„Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am: …“

:

w języku estońskim

:

»Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg: …”

:

w języku greckim

:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών: …»

:

w języku angielskim

:

„Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders: …”

:

w języku francuskim

:

«Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres: …»

:

w języku włoskim

:

«Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: …»

:

w języku łotewskim

:

»Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …”

:

w języku litewskim

:

„Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas: …“

:

w języku węgierskim

:

„951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …”

:

w języku niderlandzkim

:

„Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …”

:

w języku polskim

:

„Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert: …”

:

w języku portugalskim

:

«Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas: …»

:

w języku rumuńskim

:

„Regulamentul (CE) nr. 951/2006 (JO L 178 din 1.7.2006, p. 24), termen de depunere a ofertelor: …”

:

w języku słowackim

:

„Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk: …“

:

w języku słoweńskim

:

„Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: …“

:

w języku fińskim

:

”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …”

:

w języku szwedzkim

:

”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran: …”

B.

Wpisy, o których mowa w art. 6 ust. 3:

:

w języku bułgarskim

:

„Ставка на приложимо възстановяване“

:

w języku hiszpańskim

:

«Tasa de la restitución aplicable: …»

:

w języku czeskim

:

„sazba použitelné náhrady“

:

w języku duńskim

:

»Restitutionssats«

:

w języku niemieckim

:

„Anwendbarer Erstattungssatz“

:

w języku estońskim

:

»Kohaldatav toetuse määr”

:

w języku greckim

:

«Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

:

w języku angielskim

:

„rate of applicable refund”

:

w języku francuskim

:

«Taux de la restitution applicable»

:

w języku włoskim

:

«Tasso della restituzione applicabile: …»

:

w języku łotewskim

:

»Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

:

w języku litewskim

:

„Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

:

w języku węgierskim

:

„Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

:

w języku niderlandzkim

:

„Toe te passen restitutiebedrag: …”

:

w języku polskim

:

„stawka stosowanej refundacji”

:

w języku portugalskim

:

«Taxa da restituição aplicável: …»

:

w języku rumuńskim

:

„Rata restituirii aplicabile”

:

w języku słowackim

:

„výška uplatniteľnej náhrady“

:

w języku słoweńskim

:

„višina nadomestila“

:

w języku fińskim

:

”Tuen määrä …”

:

w języku szwedzkim

:

”Exportbidragssatsen: …”

C.

Wpisy, o których mowa w art. 7:

:

w języku bułgarskim

:

„(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат „извън квотата“ за износ без възстановяване“

:

w języku hiszpańskim

:

«[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado »al margen de cuota” para la exportación sin restitución»

:

w języku czeskim

:

„(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady“

:

w języku duńskim

:

»[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

:

w języku niemieckim

:

„[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

:

w języku estońskim

:

»Kvoodivälisena mittekäsitatava (suhkru) või (isoglükoosi) või (inuliinisiirupi) eksportimiseks ilma toetuseta”

:

w języku greckim

:

«[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται »εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή»

:

w języku angielskim

:

„(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as »out-of-quota” for export without refund”

:

w języku francuskim

:

«[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré »hors quota” pour les exportations sans restitution»

:

w języku włoskim

:

«[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato »fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

:

w języku łotewskim

:

»(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par »ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas”

:

w języku litewskim

:

„Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos“

:

w języku węgierskim

:

„A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében”

:

w języku niderlandzkim

:

„[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie”

:

w języku polskim

:

„[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji”

:

w języku portugalskim

:

«[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) »extra-quota” para exportação sem restituição»

:

w języku rumuńskim

:

„(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate «peste cotă» pentru exporturile fără restituire”

:

w języku słowackim

:

„[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty” na vývoz bez náhrady“

:

w języku słoweńskim

:

„(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila“

:

w języku fińskim

:

”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”

:

w języku szwedzkim

:

”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter” för export utan bidrag”

D.

Wpisy, o których mowa w art. 14 ust. 3:

:

w języku bułgarskim

:

„EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка издател)“

:

w języku hiszpańskim

:

«EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión)»

:

w języku czeskim

:

„EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)“

:

w języku duńskim

:

»EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

:

w języku niemieckim

:

„EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

:

w języku estońskim

:

»EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)”

:

w języku greckim

:

«EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης)»

:

w języku angielskim

:

„EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)”

:

w języku francuskim

:

«EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

:

w języku włoskim

:

«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)»

:

w języku łotewskim

:

»EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)”

:

w języku litewskim

:

„EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

:

w języku węgierskim

:

„EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes”

:

w języku niderlandzkim

:

„EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

:

w języku polskim

:

„EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)”

:

w języku portugalskim

:

«EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão)»

:

w języku rumuńskim

:

„EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru emitent)”

:

w języku słowackim

:

„vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský štát)“

:

w języku słoweńskim

:

„IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica)“

:

w języku fińskim

:

”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)”

:

w języku szwedzkim

:

”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)””


30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/58


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2032/2006

z dnia 21 grudnia 2006 r.

ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 20 ust. 3 i art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 stanowi, że wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży dla każdego z produktów wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia należy ustalić na podstawie świeżości, wielkości lub wagi oraz formy prezentacji produktu poprzez zastosowanie wskaźnika przeliczeniowego dla danej kategorii produktów do kwoty nieprzekraczającej 90 % odpowiedniej ceny orientacyjnej.

(2)

Ceny wycofania mogą być wyliczone z zastosowaniem wskaźnika dostosowania w strefach wyładunku położonych daleko od głównych ośrodków konsumpcji Wspólnoty. Ceny orientacyjne na rok połowowy 2007 zostały ustalone dla wszystkich danych produktów na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr …/… (2).

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Współczynniki przeliczeniowe wykorzystywane do obliczania wspólnotowych cen wycofania i sprzedaży, zgodnie z art. 20 i 22 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, na rok połowowy 2007 dla produktów wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży obowiązujące w roku połowowym 2007 oraz produkty, których dotyczą, określono w załączniku II.

Artykuł 3

Ceny wycofania obowiązujące w roku połowowym 2007 w strefach wyładunku położonych daleko od głównych ośrodków konsumpcji Wspólnoty oraz produkty, których takie ceny dotyczą, określono w załączniku III.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


ZAŁĄCZNIK I

Wskaźniki przeliczeniowe dla produktów wymienionych w pkt A, B i C załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Gatunek

Wielkość (1)

Wskaźniki przeliczeniowe

Ryba wypatroszona, z głową (1)

Ryba cała (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Śledź z gatunku

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardynki z gatunku

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Koleń

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Koleń

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Karmazyn

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Dorsz z gatunku

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Czerniak

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Witlinek

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Molwa

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrela z gatunku

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Makrela kolias z gatunku

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Sardele

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Gładzica

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Morszczuk z gatunku

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Smuklica

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Zimnica

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Stornia

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Tuńczyk biały lub tuńczyk długopłetwy

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Mątwy

(Sepia officinalis oraz Rossia macrosoma)

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Gatunek

Wielkość (2)

Wskaźnik przeliczeniowy

 

Ryba wypatroszona, z głową (2)

Ryba odgłowiona (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Żabnica

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Wszystkie formy prezentacji

 

Ekstra, A (2)

Garnele z gatunku

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Gotowane w wodzie

Świeże lub schłodzone

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Krewetki północne

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Ryba cała (2)

 

Kieszeniec jadalny

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Ryba cała (2)

Ogony (2)

E' (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Homarzec

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Ryba wypatroszona, z głową (2)

Ryba cała (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Sola

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

(2)  Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.


ZAŁĄCZNIK II

Wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży produktów wymienionych w pkt A, B i C załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Gatunek

Wielkość (1)

Cena wycofania (euro/t)

Ryba wypatroszona, z głową (1)

Ryba cała (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Śledź z gatunku

Clupea harengus

1

0

128

2

0

197

3

0

186

4a

0

117

4b

0

117

4c

0

246

5

0

218

6

0

109

7a

0

109

7b

0

98

8

0

82

Sardynki z gatunku

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Koleń

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Koleń

Scyliorhinus spp.

1

474

444

2

474

414

3

326

266

Karmazyn

Sebastes spp.

1

0

925

2

0

925

3

0

777

Dorsz z gatunku

Gadus morhua

1

1 169

844

2

1 169

844

3

1 104

649

4

876

487

5

617

357

Czerniak

Pollachius virens

1

554

431

2

554

431

3

546

423

4

469

231

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

1

740

576

2

740

576

3

637

442

4

535

370


Gatunek

Wielkość (2)

Cena wycofania (euro/t)

Ryba wypatroszona, z głową (2)

Ryba cała (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Witlinek

Merlangius merlangus

1

624

473

2

605

454

3

568

416

4

388

284

Molwa

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Makrela z gatunku

Scomber scombrus

1

0

237

2

0

234

3

0

227

Makrela kolias z gatunku

Scomber japonicus

1

0

229

2

0

229

3

0

188

4

0

140

Sardele

Engraulis spp.

1

0

907

2

0

960

3

0

800

4

0

334

Gładzica

Pleuronectes platessa

od 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 r.

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

od 1 maja do 31 grudnia 2007 r.

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Morszczuk z gatunku

Merluccius merluccius

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

Smuklica

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Zimnica

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362


Gatunek

Wielkość (3)

Cena wycofania (euro/t)

Ryba wypatroszona, z głową (3)

Ryba cała (3)

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Stornia

Platichtys flesus

1

343

301

2

260

218

Tuńczyk biały lub Tuńczyk długopłetwny

Thunnus alalunga

1

2 196

1 771

2

2 196

1 684

Mątwy

Sepia officinalis oraz Rossia macrosoma

1

0

1 069

2

0

1 069

3

0

668

 

 

Ryba cała (3) Ryba wypatroszona, z głową (3)

Ryba odgłowiona (3)

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Żabnica

Lophius spp.

1

1 784

4 656

2

2 281

4 354

3

2 281

4 112

4

1 901

3 628

5

1 053

2 600

 

 

Wszystkie formy prezentacji

Ekstra, A (3)

Garnele z gatunku

Crangon crangon

1

1 396

2

639

 

 

Gotowane w wodzie

Świeże lub schłodzone

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Krewetki północne

Pandalus borealis

1

4 936

1 092

2

1 731


Gatunek

Wielkość (4)

Cena sprzedaży (euro/t)

 

Ryba cała (4)

 

Kieszeniec jadalny

Cancer pagurus

1

1 272

 

 

2

954

 

 

 

 

Ryba cała (4)

Ogony (4)

E' (4)

Ekstra, A (4)

Ekstra, A (4)

Homarzec

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 466

2

4 590

3 149

2 910

3

4 109

3 149

2 140

4

2 669

2 188

1 754

 

 

Ryba wypatroszona, z głową (4)

Ryba cała (4)

 

Ekstra, A (4)

Ekstra, A (4)

Sola

Solea spp.

1

5 110

3 952

 

2

5 110

3 952

 

3

4 837

3 679

 

4

3 952

2 861

 

5

3 407

2 248

 


(1)  Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

(2)  Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

(3)  Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

(4)  Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.


ZAŁĄCZNIK III

Ceny wycofania w strefach wyładunku położonych daleko od głównych ośrodków konsumpcji

Gatunek

Strefa wyładunku

Wskaźnik przeliczeniowy

Wielkość (1)

Cena wycofania (EUR/tonę)

Ryba wypatroszona, z głową (1)

Ryba cała (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Śledź z gatunku

Clupea harengus

Regiony przybrzeżne i wyspy Irlandii

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Regiony przybrzeżne Wschodniej Anglii od Berwick do Dover

Regiony przybrzeżne Szkocji od Portpatrick do Eyemouth oraz wyspy położone na zachód i na północ od tych regionów

Regiony przybrzeżne County Down (Irlandia Północna)

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Makrela z gatunku

Scomber scombrus

Regiony przybrzeżne i wyspy Irlandii

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

218

Regiony przybrzeżne i wyspy Cornwall oraz Devon w Zjednoczonym Królestwie

0,95

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Morszczuk z gatunku

Merluccius merluccius

Regiony przybrzeżne od Troon (południowo zachodnia Szkocja) do Wick (północno-wschodnia Szkocja) oraz wyspy położone na zachód i na północ od tych regionów

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Tuńczyk biały lub tuńczyk długopłetwny

Thunnus alalunga

Wyspy Azory oraz Madera

0,48

1

1 054

850

2

1 054

808

Sardynki z gatunku

Sardina pilchardus

Wyspy Kanaryjskie

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Regiony przybrzeżne i wyspy Cornwall oraz Devon w Zjednoczonym Królestwie

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Atlanyckie regiony przybrzeżne Portugalii

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.


30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/66


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2033/2006

z dnia 21 grudnia 2006 r.

ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 25 ust. 1 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnotowa cena sprzedaży jest ustalana przed rozpoczęciem roku połowowego dla każdego z produktów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000, na poziomie równym co najmniej 70 % oraz nieprzekraczającym 90 % ceny orientacyjnej.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr …/… (2) ustala ceny orientacyjne na rok połowowy 2007 dla wszystkich objętych nim produktów.

(3)

Ceny rynkowe różnią się znacznie w zależności od gatunków oraz od formy prezentacji produktów, w szczególności w przypadku kalmara i morszczuka.

(4)

Dlatego wskaźniki przeliczeniowe należy ustalić dla różnych gatunków i form prezentacji produktów mrożonych wyładowanych na terenie Wspólnoty w celu ustalenia poziomu ceny, która uruchamia środek interwencyjny przewidziany w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wspólnotowe ceny sprzedaży określone w art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 stosowane w ciągu roku połowowego 2007 do produktów wymienionych w załączniku II do tego rozporządzenia oraz formy prezentacji i wskaźniki przeliczeniowe, do których się one odnoszą, określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu KomisjI

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


ZAŁĄCZNIK

CENY SPRZEDAŻY I WSKAŹNIKI PRZELICZENIOWE

Gatunek

Forma prezentacji

Wskaźnik przeliczeniowy

Poziom interwencji

Cena sprzedaży

(EUR/tonę)

Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

Cały albo wypatroszony, z głową lub bez głowy

1,0

0,85

1 654

Morszczuk (Merluccius spp.)

Cały albo wypatroszony, z głową lub bez głowy

1,0

0,85

1 022

Pojedyncze filety

 

 

 

— ze skórą

1,0

0,85

1 243

— bez skóry

1,1

0,85

1 367

Morlesz

(Dentex dentex oraz Pagellus spp.)

Cały albo wypatroszony, z głową lub bez głowy

1,0

0,85

1 335

Włócznik (Xiphias gladius)

Cały albo wypatroszony, z głową lub bez głowy

1,0

0,85

3 467

Krewetki Penaeidae

Mrożone

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

Inne Penaeidae

1,0

0,85

6 782

Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma oraz Sepiola rondeletti)

Mrożone

1,0

0,85

1 605

Kalmar (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— cały, nieoczyszczony

1,00

0,85

993

— oczyszczony

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— cały, nieoczyszczony

2,50

0,85

2 482

— oczyszczony

2,90

0,85

2 879

Ośmiornica (Octopus spp.)

Mrożona

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— cały, nieoczyszczony

1,00

0,80

717

— tuby

1,70

0,80

1 219

Formy prezentacji handlowej

:

cały, nieczyszczony

:

produkt, który nie został poddany żadnej obróbce,

:

oczyszczony

:

produkt, który został co najmniej wypatroszony,

:

tuby

:

ciało kalmara, który został co najmniej wypatroszony i odgłowiony.


30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/68


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2034/2006

z dnia 21 grudnia 2006 r.

ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 29 ust. 1 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 stanowi, że ceny referencyjne obowiązujące we Wspólnocie mogą być ustalane corocznie według kategorii produktu dla produktów, których dotyczy zawieszenie cła na mocy art. 28 ust. 1. To samo odnosi się do produktów, które podlegając albo obowiązującemu zmniejszeniu cła w ramach WTO, albo innym porozumieniom preferencyjnym, muszą stosować się do cen referencyjnych.

(2)

W przypadku produktów wymienionych w załączniku I, pkt A i B, do rozporządzenia (WE) nr 104/2000, cena referencyjna jest taka sama jak cena wycofania ustalona zgodnie z art. 20 ust. 1 tego rozporządzenia.

(3)

Wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży danych produktów na rok połowowy 2006 określono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2032/2006 (2).

(4)

Cenę referencyjną produktów innych niż wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 ustala się na podstawie wyliczonej średniej wartości celnej odnotowanej na rynkach importowych lub w portach importowych w ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających datę ustalenia ceny referencyjnej.

(5)

Nie ma potrzeby ustalania cen referencyjnych dla wszystkich gatunków objętych kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 104/2000, w szczególności dla gatunków importowanych z państw trzecich w niewielkich ilościach.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny referencyjne produktów rybołówstwa na rok połowowy 2007 przewidziane zgodnie z art. 29 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Patrz: str. 58 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK (1)

1.   Ceny referencyjne produktów określonych w art. 29 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000

Gatunek

Wielkość (2)

Cena referencyjna (EUR/tonę)

Ryba wypatroszona z głową (2)

Ryba cała (2)

Kod dodatkowy TARIC

Ekstra, A (2)

Kod dodatkowy TARIC

Ekstra, A (2)

Śledź z gatunku Clupea harengus

ex03024000

1

 

F011

128

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

117

4b

F017

117

4c

F018

246

5

F015

218

6

F019

109

7a

F025

109

7b

F026

98

8

F027

82

Karmazyn (Sebastes spp.)

ex03026931 oraz ex03026933

1

 

F067

925

2

F068

925

3

F069

777

Dorsz z gatunku Gadus morhua

ex03025010

1

F073

1 169

F083

844

2

F074

1 169

F084

844

3

F075

1 104

F085

649

4

F076

876

F086

487

5

F077

617

F087

357

 

 

Gotowane w wodzie

Świeże lub schłodzone

Kod dodatkowy TARIC

Ekstra, A (2)

Kod dodatkowy TARIC

Ekstra, A (2)

Krewetki północne (Pandalus borealis)

ex03062310

1

F317

4 936

F321

1 092

2

F318

1 731

2.   Ceny referencyjne produktów rybołówstwa określonych w art. 29 ust. 3 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000

Produkt

Kod dodatkowy TARIC

Forma prezentacji

Cena referencyjna

(EUR/tonę)

1.   

Karmazyn (Sebastes spp.)

 

 

Ryba cała:

 

ex03037935

ex03037937

F411

z głową lub bez głowy

960

ex03042935

ex03042939

 

Filety:

 

F412

z ościami („standard”)

1 934

F413

bez ości

2 117

F414

w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie większej niż 4 kg

2 285

2.   

Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac oraz Gadus macrocephalus) oraz ryba z gatunku Boreogadus saida

ex03035210, ex03035230, ex03035290, ex03037941

F416

Ryba cała, z głową lub bez głowy

1 106

ex03042929

 

Filety:

 

F417

przekładane lub w blokach przemysłowych, z ościami („standard”)

2 428

F418

przekładane lub w blokach przemysłowych, bez ości

2 664

F419

pojedyncze lub w pełni przekładane filety, ze skórą

2 602

F420

pojedyncze lub w pełni przekładane filety, bez skóry

2 943

F421

w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie większej niż 4 kg

2 903

ex03049933

F422

Kawałki oraz inne mięso, z wyjątkiem rozdrobnionych bloków

1 434

3.   

Czerniak (Pollachius virens)

ex03042931

 

Filety:

 

F424

przekładane lub w blokach przemysłowych, z ościami („standard”)

1 518

F425

przekładane lub w blokach przemysłowych, bez ości

1 672

F426

pojedyncze lub w pełni przekładane filety, ze skórą

1 476

F427

pojedyncze lub w pełni przekładane filety, bez skóry

1 680

F428

w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie większej niż 4 kg

1 733

ex03049941

F429

Kawałki oraz inne mięso, z wyjątkiem rozdrobnionych bloków

986

4.   

Plamiak (Melanogrammus aeglefinus)

ex03042933

 

Filety:

 

F431

przekładane lub w blokach przemysłowych, z ościami („standard”)

2 264

F432

przekładane lub w blokach przemysłowych, bez ości

2 606

F433

pojedyncze lub w pełni przekładane filety, ze skórą

2 537

F434

pojedyncze lub w pełni przekładane filety, bez skóry

2 710

F435

w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie większej niż 4 kg

2 960

5.   

Mintaj (Theragra chalcogramma)

 

 

Filety:

 

ex03042985

F441

przekładane lub w blokach przemysłowych, z ościami („standard”)

1 159

F442

przekładane lub w blokach przemysłowych, bez ości

1 324

6.   

Śledź (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

Śledź - płaty

 

ex03041997

ex03049923

F450

o masie ponad 80 g/sztuka

510

F450

o masie ponad 80 g/sztuka

464


(1)  Dla wszystkich kategorii innych niż wymienione w pkt 1 i 2 załącznika należy podawać kod dodatkowy „F499: Inne”.

(2)  Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.


30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/72


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2035/2006

z dnia 21 grudnia 2006 r.

ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2814/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania prolongowanej pomocy dla niektórych produktów rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 5,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2001 z dnia 14 maja 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie przyznawania zryczałtowanej pomocy w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (3), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 stanowi, że pomoc może być przyznawana w odniesieniu do ilości niektórych świeżych produktów wycofanych z obrotu i przetworzonych w celu ich utrwalenia i składowanych lub konserwowanych.

(2)

Celem tej pomocy jest przyznanie odpowiedniej zachęty organizacjom producentów do przetwarzania lub konserwowania produktów wycofanych z obrotu, tak aby można było uniknąć ich niszczenia.

(3)

Kwota pomocy powinna zostać ustalona tak, aby nie zakłócać równowagi na rynku w odniesieniu do danych produktów oraz tak, aby nie zakłócać konkurencji.

(4)

Kwota pomocy nie powinna przekraczać kosztów technicznych i finansowych związanych z czynnościami, które są niezbędne do utrwalania i składowania, zarejestrowanych we Wspólnocie w roku połowowym poprzedzającym rok, o którym mowa.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na rok połowowy 2007 kwotę prolongowanej pomocy, o której mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, oraz kwotę zryczałtowanej pomocy, o której mowa w art. 24 ust. 4 tego rozporządzenia, określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 326 z 22.12.2000, str. 34.

(3)  Dz.U. L 132 z 15.5.2001, str. 10.


ZAŁĄCZNIK

1.   Kwota pomocy prolongowanej w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku I, pkt A i B, oraz w odniesieniu do soli (Solea spp.) wymienionej w załączniku I, pkt C, do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Metody przetwarzania określone w art. 23 rozporządzenia (WE) 104/2000

Pomoc

(EUR/tonę)

1

2

I.   

Zamrażanie i składowanie całych produktów, wypatroszonych i z głową lub produktów porcjowanych

— Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

345

— Inne gatunki

280

II.

Filetowanie, zamrażanie i składowanie

365

III.

I. Solenie i/lub suszenie oraz składowanie całych produktów, wypatroszonych i z głową lub produktów porcjowanych lub filetowanych

265

IV.

Marynowanie i składowanie

245

2.   Kwota pomocy prolongowanej w odniesieniu do innych produktów wymienionych w załączniku I, pkt C, do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Metody przetwarzania i/lub konserwowania określone w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Produkty

Pomoc

(EUR/tonę)

1

2

3

I.

Zamrażanie i składowanie

Homarzec

Nephrops norvegicus

305

Ogony homarca

Nephrops norvegicus

230

II.

Odgławianie, zamrażanie i składowanie

Homarzec

Nephrops norvegicus

285

III.

Gotowanie, zamrażanie i składowanie

Homarzec

Nephrops norvegicus

305

Kieszeniec jadalny

Cancer pagurus

230

IV.

Pasteryzacja i składowanie

Kieszeniec jadalny

Cancer pagurus

365

V.

Składowanie żywych produktów w stałych zbiornikach lub klatkach

Kieszeniec jadalny

Cancer pagurus

210

3.   Kwota zryczałtowanej pomocy w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Metody przetwarzania

Pomoc

(EUR/tonę)

I.

Zamrażanie i składowanie całych produktów, wypatroszonych i z głową lub produktów porcjowanych

280

II.

Filetowanie, zamrażanie i składowanie

365


30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/74


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2036/2006

z dnia 21 grudnia 2006 r.

ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwota pomocy nie powinna przekraczać sumy kosztów technicznych i finansowych zarejestrowanych we Wspólnocie w roku połowowym poprzedzającym rok, o którym mowa.

(2)

W celu zniechęcenia do długoterminowego składowania, skrócenia terminów płatności i zmniejszenia obciążenia kontrolami, kwota pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania powinna być płacona w jednej pojedynczej racie.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na rok połowowy 2007, kwotę pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania, zgodnie z art. 25 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, produktów wymienionych w załączniku II do tego rozporządzenia ustala się następująco:

:

pierwszy miesiąc

:

210 EUR za tonę,

:

drugi miesiąc

:

0 EUR za tonę.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 326 z 22.12.2000, str. 30.


30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/75


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2037/2006

z dnia 21 grudnia 2006 r.

ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 21 ust. 5 i ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 przewiduje rekompensatę finansową wypłacaną organizacjom producentów, które wycofują na określonych warunkach produkty wymienione w załączniku I, pkt A i B, do tego rozporządzenia. Kwota takiej rekompensaty finansowej powinna zostać obniżona o kwoty standardowe w przypadku produktów przeznaczonych do celów innych niż spożycie przez ludzi.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2493/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zbytu określonych produktów rybołówstwa wycofanych z rynku (2) określa sposoby zbytu produktów wycofanych z obrotu. Wartość takich produktów powinna być ustalona na standardowym poziomie w odniesieniu do każdego z tych sposobów zbytu, uwzględniając przeciętne przychody, jakie mogą być uzyskane z takiego zbytu w różnych Państwach Członkowskich.

(3)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2509/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie przyznawania rekompensat finansowych za wycofywanie niektórych produktów rybołówstwa (3), szczególne zasady przewidują, że w przypadku gdy organizacja producentów lub któryś z jej członków wystawia swe produkty na sprzedaż w Państwie Członkowskim innym niż to, w którym jest ona uznawana, należy o tym poinformować organ odpowiedzialny za przyznanie rekompensaty finansowej znajdujący się w Państwie Członkowskim, w którym organizacja producentów jest uznawana. Odliczana kwota standardowa powinna zatem być kwotą stosowaną w tym Państwie Członkowskim.

(4)

Ta sama metoda obliczania powinna być stosowana przy obliczaniu zaliczek na rekompensaty finansowe, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2509/2000.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na rok połowowy 2007, kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanych z nią zaliczek w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu przez organizacje producentów i przeznaczonych do celów innych niż spożycie przez ludzi, zgodnie z art. 21 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Kwota standardowa odliczana od rekompensaty finansowej i związane z rekompensatą zaliczki jest kwotą standardową stosowaną w Państwie Członkowskim, w którym organizacja producentów jest uznawana.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 20.

(3)  Dz.U. L 289 z 16.11.2000, str. 11.


ZAŁĄCZNIK

Kwoty standardowe

Wykorzystanie produktów wycofanych z obrotu

EUR/tonę

1.   

Wykorzystanie w wyniku przetwarzania na mączkę (pasza dla zwierząt):

a)   

Śledź z gatunku Clupea harengus oraz makrela z gatunków Scomber scombrus i Scomber japonicus:

Dania i Szwecja

60

Zjednoczone Królestwo

50

inne Państwa Członkowskie

17

Francja

2

b)   

Garnele z gatunku Crangon crangon oraz krewetka północna (Pandalus borealis):

Dania i Szwecja

0

inne Państwa Członkowskie

10

c)   

Inne produkty:

Dania

40

Szwecja, Portugalia i Irlandia

17

Zjednoczone Królestwo

28

inne Państwa Członkowskie

1

2.   

Wykorzystanie produktów świeżych lub zakonserwowanych (pasza dla zwierząt):

a)   

Sardynki z gatunku Sardina pilchardus oraz sardele (Engraulis spp.):

wszystkie Państwa Członkowskie

8

b)   

Inne produkty:

Szwecja