ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 398

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
30 grudnia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku zbóż i ryżu w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 398/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1996/2006

z dnia 22 grudnia 2006 r.

dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku zbóż i ryżu w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy wprowadzić pewne techniczne zmiany do kilku rozporządzeń Komisji dotyczących rynku zbóż w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii.

(2)

Kilka rozporządzeń w sektorze zbóż zawiera wpisy we wszystkich językach wspólnotowych. Należy uzupełnić wykazy o wpisy w języku bułgarskim i rumuńskim, a zatem zmienić rozporządzenia Komisji (WE) nr 2622/71 (1), (WE) nr 1722/93 (2), (EWG) nr 2131/93 (3), (WE) nr 1501/95 (4), (WE) nr 1839/95 (5), (WE) nr 2058/96 (6), (WE) nr 196/97 (7), (WE) nr 327/98 (8), (WE) nr 1342/2003 (9), (WE) nr 2236/2003 (10), (WE) nr 955/2005 (11), (WE) nr 972/2006 (12)i (WE) nr 1482/2006 (13).

(3)

W związku z poszerzeniem Unii Europejskiej, w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2145/92 z dnia 29 lipca 1992 r. określającym ponownie strefy miejsca przeznaczenia w odniesieniu do refundacji wywozowych, wywozowych opłat wyrównawczych oraz niektórych pozwoleń na wywóz dla zbóż i ryżu (14) należy skreślić odniesienia do Bułgarii i Rumunii jako krajów przeznaczenia w odniesieniu do refundacji wywozowych oraz należności wywozowych.

(4)

W związku z przystąpieniem Rumunii, Constanta staje się portem wspólnotowym. W związku z powyższym przepis przewidziany w art. 7 ust. 2a akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2131/1993 staje się bezprzedmiotowy i powinien zostać zmieniony.

(5)

Po przystąpieniu Bułgarii wspólnotowe kontyngenty taryfowe odnoszące się do Bułgarii, otwarte na mocy rozporządzeń Komisji (WE) nr 2133/2001 (15) oraz (WE) nr 958/2003 (16), przestaną obowiązywać. Należy zatem znieść te kontyngenty.

(6)

Po przystąpieniu Rumunii wspólnotowy kontyngent taryfowy dotyczący Rumunii przewidziany w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 573/2003 (17) przestanie obowiązywać. Należy zatem znieść ten kontyngent.

(7)

Po zawarciu umów handlowych pomiędzy Wspólnotą a Bułgarią i Rumunią w rozporządzeniu (WE) nr 1342/2003 ustanowiono szczególną procedurę dotyczącą wywozu produktów zbożowych do tych państw. W celu uwzględnienia przystąpienia tych dwóch państw do Unii Europejskiej należy dostosować te przepisy.

(8)

W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii przepisy art. 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 936/2006 (18) przestają obowiązywać w odniesieniu do wyłączenia Bułgarii i Rumunii z przetargu obejmującego pszenicę zwyczajną przeznaczoną na wywóz do państw trzecich i należy je zatem uchylić.

(9)

W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii przepisy art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 2, jak również załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1278/2006 (19) przestają obowiązywać w odniesieniu do wyłączenia Bułgarii i Rumunii z wykazu państw trzecich, do których przeznaczone są wywozy owsa z Finlandii oraz Szwecji i należy je usunąć.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2622/71 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 1

Dowód zapłaty specjalnego podatku wywozowego określonego w art. 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 dostarcza się właściwym organom państwa członkowskiego przywozu poprzez przedstawienie świadectwa przewozowego A.TR.1. W tym przypadku właściwe organy umieszczają w rubryce „Uwagi” jeden z wpisów znajdujących się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.”

2)

Tekst figurujący w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zostaje dodany jako załącznik.

Artykuł 2

W załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2145/92 skreśla się nazwy „Bułgaria” i „Rumunia”:

Artykuł 3

Załącznik IV do rozporządzenia (EWG) nr 1722/93 zastępuje się załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

W rozporządzeniu (EWG) nr 2131/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 7 ust. 2a akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Do celów niniejszego ustępu, porty Rijeka i Split w Chorwacji można uznać za miejsca wyjścia.”

2)

W art. 17a akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Dowód taki stanowi jeden z wpisów znajdujących się w załączniku, poświadczony przez właściwe organy, na formularzu kontrolnym określonym w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, na jednolitym dokumencie administracyjnym lub dokumencie krajowym potwierdzającym opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty.”

3)

Tekst figurujący w załączniku III do niniejszego rozporządzenia zostaje dodany jako załącznik.

Artykuł 5

W rozporządzeniu (WE) nr 1501/95 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 13 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Dowód taki stanowi jeden z wpisów znajdujących się w załączniku III, poświadczony przez właściwe organy, na formularzu kontrolnym określonym w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, na jednolitym dokumencie administracyjnym lub dokumencie krajowym potwierdzającym opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty.”

2)

Tekst figurujący w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia zostaje dodany jako załącznik III.

Artykuł 6

W rozporządzeniu (WE) nr 1839/95 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.   Wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia w polu 24 zawierają jeden z wpisów znajdujących się w załączniku Ia”.

2)

Tekst figurujący w załączniku V do niniejszego rozporządzenia zostaje dodany jako załącznik Ia.

Artykuł 7

Załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 2058/96 zastępuje się załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 196/97 zastępuje się załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

W rozporządzeniu (WE) nr 327/98 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Załączniki V, VI, VII, VIII zastępuje się załącznikiem VIII część A do niniejszego rozporządzenia.

2)

Załącznik XI zastępuje się załącznikiem VIII część B do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

W rozporządzeniu (WE) nr 2133/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 2 skreśla się ust. 1.

2)

W załączniku I skreśla się odniesienia do kontyngentu o numerze porządkowym 09.5732.

Artykuł 11

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 573/2003.

Artykuł 12

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 958/2003.

Artykuł 13

W rozporządzeniu (WE) nr 1342/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 3

1.   W przypadku gdy refundacje wywozowe ustala się w drodze przetargu, w polu 22 pozwolenia wpisuje się słownie i cyframi stawki refundacji wywozowej figurującej w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia. Stawka ta jest wyrażona w euro i poprzedza ją jeden z wpisów znajdujących się w załączniku VII.

2.   W przypadku gdy podatek wywozowy jest ustalony na podstawie oferty przetargowej, w polu 22 pozwolenia wpisuje się słownie i cyframi stawki podatku figurującego w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia. Stawka ta jest wyrażona w euro i poprzedza ją jeden z wpisów znajdujących się w załączniku VIII.”

2)

Artykuł 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 5

Do celów stosowania art. 15 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 (20) oraz art. 16 ust. 10 rozporządzenia (WE) nr 3072/95, w polu 22 pozwolenia na wywóz wprowadza się jeden z wpisów znajdujących się w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.

3)

W art. 7 ust. 2 akapit czwarty otrzymuje następujące brzmienie:

„W polu 22 pozwoleń wprowadza się jeden z wpisów znajdujących się w załączniku X.”

4)

W art. 8 ust. 2 akapit czwarty otrzymuje następujące brzmienie:

„W polu 22 pozwoleń wprowadza się jeden z wpisów znajdujących się w załączniku XI.”

5)

W art. 9 ust. 3 akapit pierwszy lit. e) i f) otrzymują brzmienie:

„e)

w polu 20 – jeden z wpisów znajdujących się w załączniku XII.

f)

w polu 22 – poza wpisem przewidzianym w art. 8 ust. 2 oraz, w stosownym przypadku, wpisem przewidzianym w art. 7 ust. 2, jeden z wpisów znajdujących się w załączniku XIII.”

6)

Skreśla się załącznik IV.

7)

Tekst w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia zostaje dodany jako załączniki VII, VIII, IX, X, XI, XII i XIII.

Artykuł 14

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2236/2003 zastępuje się załącznikiem X do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 15

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 955/2005 zastępuje się załącznikiem XI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 16

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 936/2006 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.   Przetarg obejmuje pszenicę zwyczajną przeznaczoną do wywozu do państw trzecich, z wyłączeniem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Lichtensteinu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Czarnogóry (21) i Szwajcarii.

Artykuł 17

W rozporządzeniu (WE) nr 972/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Załącznik I zastępuje się załącznikiem XII część A do niniejszego rozporządzenia.

2)

Załącznik IV zastępuje się załącznikiem XII część B do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 18

W rozporządzeniu (WE) nr 1278/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 1 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Szczególny środek interwencyjny, w formie refundacji wywozowej, wprowadza się w odniesieniu do 100 000 ton owsa wyprodukowanego w Finlandii oraz Szwecji i przeznaczonego do wywozu z Finlandii i ze Szwecji do wszystkich państw trzecich, z wyłączeniem Norwegii i Szwajcarii.”

2)

W art. 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.   Przetarg obejmuje ilości owsa, o jakich mowa w art. 1 ust. 1, przeznaczone do wywozu do państw trzecich z wyłączeniem Norwegii i Szwajcarii.”

3)

Tytuł załącznika otrzymuje następujące brzmienie:

„Przetarg na refundację wywozową do owsa wywożonego z Finlandii i ze Szwecji do państw trzecich, z wyłączeniem Norwegii i Szwajcarii”

Artykuł 19

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1482/2006 zastępuje się załącznikiem XIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 20

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej i w dniu jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 271 z 10.12.1971, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

(2)  Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 112. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1950/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 18).

(3)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1465/2006 (Dz.U. L 273 z 4.10.2006, str. 3).

(4)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004.[

(5)  Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1558/2005 (Dz.U. L 249 z 24.9.2005, str. 6).

(6)  Dz.U. L 276 z 29.10.1996, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1950/2005.

(7)  Dz.U. L 31 z 1.2.1997, str. 53. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1950/2005.

(8)  Dz.U. L 37 z 11.2.1998, str. 5. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 965/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 12).

(9)  Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006 (Dz.U. L 321 z 21.11.2006, str. 11).

(10)  Dz.U. L 339 z 23.12.2003, str. 45. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1950/2005.

(11)  Dz.U. L 164 z 24.6.2005, str. 5.

(12)  Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 53.

(13)  Dz.U. L 276 z 7.10.2006, str. 51.

(14)  Dz.U. L 214 z 30.7.1992, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1950/2005.

(15)  Dz.U. L 287 z 31.10.2001, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 899/2006 (Dz.U. L 167 z 20.6.2006, str. 18).

(16)  Dz.U. L 136 z 4.6.2003, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1023/2006 (Dz.U. L 184 z 6.7.2006, str. 5).

(17)  Dz.U. L 82 z 29.3.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1024/2006 (Dz.U. L 184 z 6.7.2006, str. 7).

(18)  Dz.U. L 172 z 24.6.2006, str. 6.

(19)  Dz.U. L 233 z 16.8.2006, str. 6.

(20)  Dz.U. L z 30.6.1995, str. 7.”

(21)  wraz z Kosowem, określonym w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.”


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK

Wpisy, o których mowa w art. 1

w języku bułgarskim: Платена специална износна такса съгласно Регламент (ЕИО) № 1234/71 в размер на …

w języku hiszpańskim: Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …

w języku czeskim: Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši …

w języku duńskim: Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på …

w języku niemieckim: Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von … entrichtet

w języku estońskim: Ekspordi erimaks makstud summas… vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71

w języku greckim: Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …

w języku angielskim: Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of …

w języku francuskim: Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no 1234/71 acquittée pour un montant de …

w języku włoskim: Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …

w języku łotewskim: en Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā

w języku litewskim: Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas… dydžio specialusis eksporto mokestis.

w języku węgierskim: Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó … összegben megfizetve

w języku maltańskim: Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …

w języku niderlandzkim: Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van … voldaan

w języku polskim: Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …

w języku portugalskim: Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …

w języku rumuńskim: Taxă specială de export, conform Regulamentului (CEE) nr. 1234/71, achitată pentru o valoare de …

w języku słowackim: Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške …

w języku słoweńskim: Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za znesek …

w języku fińskim: Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …

w języku szwedzkim: Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på …”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IV

Wpisy, o których mowa w art. 10 ust. 6

w języku bułgarskim: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността.

w języku hiszpańskim: Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

w języku czeskim: Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

w języku duńskim: Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

w języku niemieckim: Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

w języku estońskim: Kasutatakse töötlemiseks või tarnimisekskomisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

w języku greckim: Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

w języku angielskim: To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

w języku francuskim: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93 ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

w języku włoskim: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

w języku łotewskim: Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

w języku litewskim: Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

w języku węgierskim: Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

w języku maltańskim: Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

w języku niderlandzkim: Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

w języku polskim: Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

w języku portugalskim: A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

w języku rumuńskim: A se folosi pentru procesare sau livrare, conform articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 1722/93, sau pentru export de pe teritoriul vamal al Comunităţii

w języku słowackim: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

w języku słoweńskim: Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

w języku fińskim: Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta

w języku szwedzkim: Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.”


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK

Wpisy, o których mowa w art. 17a akapit drugi

w języku bułgarskim: Износ на зърнени култури по море – член 17а от Регламент (ЕИО) № 2131/93

w języku hiszpańskim: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) no 2131/93

w języku czeskim: Vývoz obilovin po moři — čl. 17 a nařízení (EHS) č. 2131/93

w języku duńskim: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 a i forordning (EØF) nr. 2131/93

w języku niemieckim: Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17 a

w języku estońskim: Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17 a

w języku greckim: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93

w języku angielskim: Export of cereals by sea — Article 17 a of Regulation (EEC) No 2131/93

w języku francuskim: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) no 2131/93, article 17 bis

w języku włoskim: Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93

w języku łotewskim: Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants

w języku litewskim: Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 a straipsnis

w języku węgierskim: Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17. a cikk

w języku maltańskim: Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93

w języku niderlandzkim: Uitvoer van graan over zee — Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93

w języku polskim: Wywóz zbóż drogą morską — art. 17a rozporzadzenia (EWG) nr 2131/93

w języku portugalskim: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93

w języku rumuńskim: Export de cereale pe cale maritimă –Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a

w języku słowackim: Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93

w języku słoweńskim: Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93

w języku fińskim: Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla

w języku szwedzkim: Export av spannmål genom sjötransport – Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93”


ZAŁĄCZNIK IV

„ZAŁĄCZNIK III

Wpisy, o których mowa w art. 13 akapit drugi

w języku bułgarskim: Export de cereale pe cale maritimă –Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a

w języku hiszpańskim: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) no 1501/95

w języku czeskim: Vývoz obilovin po mori — cl. 13 narízení (ES) c. 1501/95

w języku duńskim: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95

w języku niemieckim: Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13

w języku estońskim: Teravilja eksport meritsi — määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13

w języku greckim: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρo 13 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95

w języku angielskim: Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95

w języku francuskim: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) no 1501/95, article 13

w języku włoskim: Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13

w języku łotewskim: Graudu izvešana pa juras celiem — regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants

w języku litewskim: Grudu eksportas jura — reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis

w języku węgierskim: Gabonafélék exportja tengeri úton – 1501/95/EK rendelet 13. cikk

w języku maltańskim: Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar — Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95

w języku niderlandzkim: Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13

w języku polskim: Wywóz zbóż drogą morską — art. 13 rozporzadzenia (WE) nr 1501/95

w języku portugalskim: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o, Regulamento (CE) n.o 1501/95

w języku rumuńskim: Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (CE) nr. 1501/95 articolul 13

w języku słowackim: Vývoz obilnín po mori — clánok 13 nariadenia (ES) c. 1501/95

w języku słoweńskim: Izvoz žit s pomorskim prometom - clen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95

w języku fińskim: Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla

w języku szwedzkim: Export av spannmål sjövägen – Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95”


ZAŁĄCZNIK V

„ZAŁĄCZNIK Ia

Wpisy, o których mowa w art. 8 ust. 2

w języku bułgarskim: Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания [Регламент (ЕО) № 1839/95]

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия [Регламент (ЕО) № 1839/95]

w języku hiszpańskim: Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

w języku czeskim: Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

w języku duńskim: Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)

w języku niemieckim: Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

w języku estońskim: Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

w języku greckim: Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

w języku angielskim: Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)

w języku francuskim: Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1839/95]

w języku włoskim: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

w języku łotewskim: Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]

w języku litewskim: Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

w języku węgierskim: Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)

w języku maltańskim: Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

w języku niderlandzkim: Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

w języku polskim: Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

w języku portugalskim: Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

w języku rumuńskim: Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

w języku słowackim: Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

w języku słoweńskim: Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

w języku fińskim: Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

w języku szwedzkim: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)”


ZAŁĄCZNIK VI

ZAŁĄCZNIK I

Wpisy, o których mowa w art. 2 ust. 4 lit. a)

w języku bułgarskim: Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

w języku hiszpańskim: Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

w języku czeskim: Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

w języku duńskim: Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

w języku niemieckim: Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

w języku estońskim: CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

w języku greckim: Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

w języku angielskim: Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

w języku francuskim: Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

w języku włoskim: Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

w języku łotewskim: Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

w języku litewskim: KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

w języku węgierskim: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

w języku maltańskim: Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

w języku niderlandzkim: Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

w języku polskim: Ryż łamany objęty kodem NC 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

w języku portugalskim: Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

w języku rumuńskim: brizură de orez având codul NC 1006 40 00 destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

w języku słowackim: Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

w języku słoweńskim: Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

w języku fińskim: CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

w języku szwedzkim: Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

ZAŁĄCZNIK II

Wpisy, o których mowa w art. 2 ust. 4 lit. b)

w języku bułgarskim: Освободено от мито [Регламент (ЕО) № 2058/96]

w języku hiszpańskim: Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

w języku czeskim: Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

w języku duńskim: Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

w języku niemieckim: Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

w języku estońskim: Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

w języku greckim: Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

w języku angielskim: Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

w języku francuskim: Exemption du droit de douane [Règlement (CE) no 2058/96]

w języku włoskim: Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

w języku łotewskim: Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

w języku litewskim: Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

w języku węgierskim: Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

w języku maltańskim: Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

w języku niderlandzkim: Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

w języku polskim: Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

w języku portugalskim: Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

w języku rumuńskim: Scutit de drepturi vamale [Regulamentul (CE) nr. 2058/96]

w języku słowackim: Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

w języku słoweńskim: Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

w języku fińskim: Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)

w języku szwedzkim: Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

ZAŁĄCZNIK III

Wpisy, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a)

w języku bułgarskim: Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

w języku hiszpańskim: Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

w języku czeskim: Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

w języku duńskim: Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

w języku niemieckim: Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

w języku estońskim: CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

w języku greckim: Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

w języku angielskim: For production of food preparations of CN code 1901 10

w języku francuskim: Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

w języku włoskim: Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

w języku łotewskim: Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

w języku litewskim: Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

w języku węgierskim: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt

w języku maltańskim: Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

w języku niderlandzkim: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

w języku polskim: Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

w języku portugalskim: Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

w języku rumuńskim: Destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

w języku słowackim: Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

w języku słoweńskim: Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

w języku fińskim: Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

w języku szwedzkim: Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

ZAŁĄCZNIK IV

Wpisy, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. b)

w języku bułgarskim: Член 4 от Регламент (ЕО) № 2058/96

w języku hiszpańskim: Reglamento (CE) no 2058/96 - artículo 4

w języku czeskim: Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

w języku duńskim: Forordning (EF) nr. 2058/96 - artikel 4

w języku niemieckim: Verordnung (EG) Nr. 2058/96 - Artikel 4

w języku estońskim: Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

w języku greckim: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 - άρθρο 4

w języku angielskim: Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

w języku francuskim: Règlement (CE) no 2058/96 - article 4

w języku włoskim: Regolamento (CE) n. 2058/96 - articolo 4

w języku łotewskim: Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

w języku litewskim: Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

w języku węgierskim: A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

w języku maltańskim: Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

w języku niderlandzkim: Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

w języku polskim: Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

w języku portugalskim: Regulamento (CE) n.o 2058/96 - artigo 4.o

w języku rumuńskim: Regulamentul (CE) nr. 2058/96, articolul 4

w języku słowackim: Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

w języku słoweńskim: Člen 4 Uredbe (ES) št. 2058/96

w języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 2058/96 - 4 artikla

w języku szwedzkim: Förordning (EG) nr 2058/96 - artikel 4.


ZAŁĄCZNIK VII

„ZAŁĄCZNIK

Wpisy, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b)

w języku bułgarskim: Ставка на мито, намалена с 25 % [Регламент (ЕО) № 196/97]

w języku hiszpańskim: Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

w języku czeskim: Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

w języku duńskim: Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

w języku niemieckim: Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

w języku estońskim: 25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

w języku greckim: Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

w języku angielskim: Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

w języku francuskim: Droit réduit de 25 % [Règlement (CE) no 196/97]

w języku włoskim: Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

w języku łotewskim: Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

w języku litewskim: 25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

w języku węgierskim: 25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

w języku maltańskim: Dazju mnaqqas b’ 25 % (Regolament (KE) Nru 196/97)

w języku niderlandzkim: Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

w języku polskim: Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

w języku portugalskim: Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

w języku rumuńskim: Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 196/97]

w języku słowackim: Znížené clo o 25 % (nariadenie (ES) č. 196/97)

w języku słoweńskim: Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

w języku fińskim: Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97)

w języku szwedzkim: Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97).”


ZAŁĄCZNIK VIII

CZĘŚĆ A

ZAŁĄCZNIK V

Wpisy, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. a)

w języku bułgarskim: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

w języku hiszpańskim: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 8 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

w języku czeskim: Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

w języku duńskim: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

w języku niemieckim: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

w języku estońskim: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

w języku greckim: Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

w języku angielskim: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

w języku francuskim: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) no 327/98]

w języku włoskim: Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

w języku łotewskim: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

w języku litewskim: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose

w języku węgierskim: Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

w języku niderlandzkim: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

w języku polskim: Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

w języku portugalskim: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

w języku rumuńskim: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 si 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

w języku słowackim: Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 327/98)

w języku słoweńskim: Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

w języku fińskim: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)vámmentes (327/98/EK rendelet)

w języku maltańskim: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18

w języku szwedzkim: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

ZAŁĄCZNIK VI

Wpisy, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. b)

w języku bułgarskim: Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

w języku hiszpańskim: Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

w języku czeskim: Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

w języku duńskim: Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

w języku niemieckim: Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

w języku estońskim: Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

w języku greckim: Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 15 % κατ’ αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

w języku angielskim: Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

w języku francuskim: Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

w języku włoskim: Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

w języku łotewskim: Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē

w języku litewskim: Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

w języku węgierskim: 15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

w języku maltańskim: Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

w języku niderlandzkim: Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

w języku polskim: Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

w języku portugalskim: Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

w języku rumuńskim: Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

w języku słowackim: Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

w języku słoweńskim: Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

w języku fińskim: Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

w języku szwedzkim: Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)

ZAŁĄCZNIK VII

Wpisy, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. c)

w języku bułgarskim: Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 11г от Регламент (ЕО) № 1785/2003, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

w języku hiszpańskim: Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 11 quinquies del Reglamento (CE) no 1785/2003, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

w języku czeskim: Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 11d nařízení (ES) č. 1785/2003 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

w języku duńskim: Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

w języku niemieckim: Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 11d der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

w języku estońskim: Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

w języku greckim: Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 11δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

w języku angielskim: Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 11d of Regulation (EC) No 1785/2003 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

w języku francuskim: Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

w języku włoskim: Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

w języku łotewskim: Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1785/2003 11.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

w języku litewskim: Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

w języku węgierskim: Az 1785/2003/EK rendelet 11.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

w języku maltańskim: Dazju mnaqqas ta’ 30,77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 11(d) tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

w języku niderlandzkim: Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 11 quinquies van Verordening (EG) nr. 1785/2003 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

w języku polskim: Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 11d rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

w języku portugalskim: Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 11.o-D do Regulamento (CE) n.o 1785/2003 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

w języku rumuńskim: Drept de import redus cu 30,77 % din dreptul de import stabilit de articolul 11 litera (d) din Regulamentul 1785/2003 până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

w języku słowackim: Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 11d nariadenia (ES) č. 1785/2003 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

w języku słoweńskim: Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 11(d) Uredbe (ES) št. 1785/2003 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

w języku fińskim: Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

w języku szwedzkim: Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 11d i förordning (EG) nr 1785/2003 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).

ZAŁĄCZNIK VIII

Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. d)

w języku bułgarskim: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98]

w języku hiszpańskim: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)]

w języku czeskim: Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98)

w języku duńskim: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d))

w języku niemieckim: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

w języku estońskim: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d)

w języku greckim: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

w języku angielskim: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d))

w języku francuskim: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point d)]

w języku włoskim: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

w języku łotewskim: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

w języku litewskim: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

w języku węgierskim: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

w języku maltańskim: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament (KE) Nru 327/98]

w języku niderlandzkim: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 327/98)

w języku polskim: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98)

w języku portugalskim: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

w języku rumuńskim: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1), litera (d)

w języku słowackim: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98]

w języku słoweńskim: Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98)

w języku fińskim: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

w języku szwedzkim: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d)

CZĘŚĆ B

„ZAŁĄCZNIK XI

Wpisy, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. e)

w języku bułgarskim: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 327/98]

w języku hiszpańskim: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]

w języku czeskim: Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 327/98)

w języku duńskim: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))

w języku niemieckim: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

w języku estońskim: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))

w języku greckim: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

w języku angielskim: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))

w języku francuskim: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)]

w języku włoskim: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

w języku łotewskim: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

w języku litewskim: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)

w języku węgierskim: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

w języku maltańskim: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament (KE) Nru 327/98)

w języku niderlandzkim: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)

w języku polskim: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))

w języku portugalskim: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

w języku rumuńskim: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1) litera (e)]

w języku słowackim: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

w języku słoweńskim: Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (, člen 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 327/98)

w języku fińskim: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)

w języku szwedzkim: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1.e)).”


ZAŁĄCZNIK IX

ZAŁĄCZNIK VII

Wpisy, o których mowa w art. 3 ust. 1

w języku bułgarskim: Офериран размер на основното възстановяване при износ

w języku hiszpańskim: Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

w języku czeskim: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

w języku duńskim: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

w języku niemieckim: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

w języku estońskim: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

w języku greckim: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

w języku angielskim: Tendered rate of basic export refund

w języku francuskim: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

w języku włoskim: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

w języku łotewskim: Pamata izvešanas kompensācijas likme

w języku litewskim: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

w języku węgierskim: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

w języku maltańskim: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

w języku niderlandzkim: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

w języku polskim: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

w języku portugalskim: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

w języku rumuńskim: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat

w języku słowackim: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

w języku słoweńskim: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

w języku fińskim: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

w języku szwedzkim: Anbudssats för exportbidrag

ZAŁĄCZNIK VIII

Wpisy, o których mowa w art. 3 ust. 2

w języku bułgarskim: Офериран размер на износна такса

w języku hiszpańskim: Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

w języku czeskim: Nabídková výše vývozního cla

w języku duńskim: Tilslagssats for eksportafgiften

w języku niemieckim: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

w języku estońskim: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

w języku greckim: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

w języku angielskim: Tendered rate of export tax

w języku francuskim: Taux de la taxe à l'exportation adjugé

w języku włoskim: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

w języku łotewskim: Izvešanas muitas nodevas likme

w języku litewskim: Eksporto muito mokesčio dydis

w języku węgierskim: Az exportadó megítélt mértéke

w języku maltańskim: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

w języku niderlandzkim: Gegunde belasting bij uitvoer

w języku polskim: Przyznana stawka podatku eksportowego

w języku portugalskim: Taxa de exportação adjudicada

w języku rumuńskim: Rată din taxa de export adjudecată

w języku słowackim: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

w języku słoweńskim: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

w języku fińskim: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

w języku szwedzkim: Anbudssats för exportavgift

ZAŁĄCZNIK IX

Wpisy, o których mowa w art. 5

w języku bułgarskim: Не се прилага износна такса

w języku hiszpańskim: Gravamen a la exportación no aplicable

w języku czeskim: Vývozní clo se nepoužije

w języku duńskim: Eksportafgift ikke anvendelig

w języku niemieckim: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

w języku estońskim: Ekspordimaksu ei kohaldata

w języku greckim: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

w języku angielskim: Export tax not applicable

w języku francuskim: Taxe à l'exportation non applicable

w języku włoskim: Exportadó nem alkalmazandó

w języku łotewskim: Tassa all'esportazione non applicabile

w języku litewskim: Eksporto muitas netaikytinas

w języku węgierskim: Izvešanas muita netiek piemērota

w języku maltańskim: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli

w języku niderlandzkim: Uitvoerbelasting niet van toepassing

w języku polskim: Podatku eksportowego nie stosuje się

w języku portugalskim: Taxa de exportação não aplicável

w języku rumuńskim: Taxă la export neaplicabilă

w języku słowackim: Vývozný poplatok sa neuplatňuje

w języku słoweńskim: Izvozni davek ni sprejemljiv

w języku fińskim: Vientimaksua ei sovelleta

w języku szwedzkim: Exportavgift icke tillämplig.

ZAŁĄCZNIK X

Wpisy, o których mowa w art. 7 ust. 2 akapit czwarty

w języku bułgarskim: Ограничение, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

w języku hiszpańskim: Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003

w języku czeskim: Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003

w języku duńskim: Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

w języku niemieckim: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

w języku estońskim: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2

w języku greckim: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

w języku angielskim: Limitation provided for in Article 7 (2) of Regulation (EC) No 1342/2003

w języku francuskim: Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

w języku włoskim: Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

w języku łotewskim: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā

w języku litewskim: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje

w języku węgierskim: Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

w języku maltańskim: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

w języku niderlandzkim: Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

w języku polskim: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

w języku portugalskim: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

w języku rumuńskim: Limitare prevăzută la articolul 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

w języku słowackim: Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

w języku słoweńskim: Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

w języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

w języku szwedzkim: Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

ZAŁĄCZNIK XI

Wpisy, o których mowa w art. 8 ust. 2

w języku bułgarskim: Ограничение, предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

w języku hiszpańskim: Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003

w języku czeskim: Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003

w języku duńskim: Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

w języku niemieckim: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

w języku estońskim: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2

w języku greckim: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

w języku angielskim: Limitation provided for in Article 8 (2) of Regulation (EC) No 1342/2003

w języku francuskim: Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

w języku włoskim: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

w języku łotewskim: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā

w języku litewskim: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje

w języku węgierskim: Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

w języku maltańskim: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

w języku niderlandzkim: Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

w języku polskim: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

w języku portugalskim: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

w języku rumuńskim: Limitare prevăzută la articolul 8, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

w języku słowackim: Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

w języku słoweńskim: Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

w języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

w języku szwedzkim: Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

ZAŁĄCZNIK XII

Wpisy, o których mowa w art. 9 ust. 3 lit. e)

w języku bułgarskim: Износ съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

W języku hiszpańskim: Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003

w języku czeskim: Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003

w języku duńskim: Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

w języku niemieckim: Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

w języku estońskim: Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9

w języku greckim: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

w języku angielskim: Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

w języku francuskim: Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003

w języku włoskim: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

w języku łotewskim: Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu

w języku litewskim: Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu

w języku węgierskim: Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export

w języku maltańskim: Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

w języku niderlandzkim: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

w języku polskim: Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

w języku portugalskim: Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

w języku rumuńskim: Export în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

w języku słowackim: Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003

w języku słoweńskim: Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003

w języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

w języku szwedzkim: Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003

ZAŁĄCZNIK XIII

Wpisy, o których mowa w art. 9 ust 3 lit. f)

w języku bułgarskim: Без възстановяване при износ

w języku hiszpańskim: Sin restitución por exportación

w języku czeskim: Žádná vývozní náhrada

w języku duńskim: Uden eksportrestitution

w języku niemieckim: Ohne Ausfuhrerstattung

w języku estońskim: Eksporditoetuseta

w języku greckim: Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

w języku angielskim: No export refund

w języku francuskim: Sans restitution à l'exportation

w języku włoskim: Senza restituzione all'esportazione

w języku łotewskim: Izvešanas kompensācijas nav

w języku litewskim: Eksporto grąžinamosios išmokos nėra

w języku węgierskim: Export-visszatérítés nélkül

w języku maltańskim: Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni

w języku niderlandzkim: Zonder uitvoerrestitutie

w języku polskim: Bez refundacji wywozowej

w języku portugalskim: Sem restituição à exportação

w języku rumuńskim: Fără restituire la export.

w języku słowackim: Bez vývoznej náhrady

w języku słoweńskim: Brez izvoznih nadomestil

w języku fińskim: Ilman vientitukea

w języku szwedzkim: Utan exportbidrag


ZAŁĄCZNIK X

„ZAŁĄCZNIK

Wpisy, o których mowa w art. 13 ust. 3 lit. a)

w języku bułgarskim: За износ без възстановяване в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1868/94

w języku hiszpańskim: Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

w języku czeskim: K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

w języku duńskim: Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF)nr. 1868/94

w języku niemieckim: Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

w języku estońskim: Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

w języku greckim: Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

w języku angielskim: For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

w języku francuskim: À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

w języku włoskim: Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

w języku łotewskim: Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

w języku litewskim: Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

w języku węgierskim: Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

w języku maltańskim: Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

w języku niderlandzkim: Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

w języku polskim: Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

w języku portugalskim: A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

w języku rumuńskim: Pentru export fără restituire conform articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1868/94

w języku słowackim: Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

w języku słoweńskim: Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

w języku fińskim: Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

w języku szwedzkim: För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94”


ZAŁĄCZNIK XI

„ZAŁĄCZNIK

Wpisy, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b)

w języku bułgarskim: Нулева ставка на митото [Регламент (ЕО) № 955/2005]

w języku hiszpańskim: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]

w języku czeskim: Nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

w języku duńskim: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

w języku niemieckim: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

w języku estońskim: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

w języku greckim: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

w języku angielskim: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

w języku francuskim: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]

w języku włoskim: Dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

w języku łotewskim: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

w języku litewskim: Nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

w języku węgierskim: Nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

w języku maltańskim: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

w języku niderlandzkim: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

w języku polskim: Stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

w języku portugalskim: Direito nulo [Regulamento (CE) n.o 955/2005]

w języku rumuńskim: Taxă zero [Regulamentul (CE) nr. 995/2005]

w języku słowackim: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

w języku słoweńskim: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

w języku fińskim: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

w języku szwedzkim: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005).”


ZAŁĄCZNIK XII

CZĘŚĆ A

„ZAŁĄCZNIK I

Wpisy, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b)

w języku bułgarskim: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен със сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

w języku hiszpańskim: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

w języku czeskim: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

w języku duńskim: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

w języku niemieckim: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

w języku estońskim: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

w języku greckim: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

w języku angielskim: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

w języku francuskim: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

w języku włoskim: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

w języku łotewskim: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

w języku litewskim: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

w języku węgierskim: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

w języku niderlandzkim: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

w języku polskim: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

w języku portugalskim: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

w języku rumuńskim: Orez Basmati având codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 şi importat cu taxe vamale zero, în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. …. eliberat de (numele autorităţii competente)

w języku słowackim: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

w języku słoweńskim: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

w języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on …:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

w języku szwedzkim: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].”

CZĘŚĆ B

„ZAŁĄCZNIK IV

Wpisy, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b)

w języku bułgarskim: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен с копие от сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

w języku hiszpańskim: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

w języku czeskim: Rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

w języku duńskim: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

w języku niemieckim: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

w języku estońskim: Basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr … koopia

w języku greckim: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

w języku angielskim: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

w języku francuskim: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

w języku włoskim: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

w języku łotewskim: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

w języku litewskim: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

w języku węgierskim: Az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

w języku niderlandzkim: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

w języku polskim: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr … sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

w języku portugalskim: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

w języku rumuńskim: Orez Basmati având codul CN 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu taxe vamale zero în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. ….. eliberat de (numele autorităţii competente)

w języku słowackim: Ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

w języku słoweńskim: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

w języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on …:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

w języku szwedzkim: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].”


ZAŁĄCZNIK XIII

„ZAŁĄCZNIK III

Wpisy, o których mowa w art. 8 ust. 2

w języku bułgarskim: Продукт, предназначен за преработка, както е предвидено в член 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1482/2006

w języku hiszpańskim: Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1482/2006

w języku czeskim: Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1482/2006

w języku duńskim: Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1482/2006

w języku niemieckim: Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1482/2006

w języku estońskim: määruse (EÜ) nr 1482/2006 artikli 3 punktides b ja c viiadatud töötlemiseks mõeldud toode

w języku greckim: Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1482/2006

w języku angielskim: Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1482/2006

w języku francuskim: Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) no 1482/2006

w języku włoskim: Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1482/2006

w języku łotewskim: Produkts paredzets tadai parstradei, ka noteikts Regulas (EK) Nr. 1482/2006 3. panta b) un c) punkta

w języku litewskim: Produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1482/2006 3 straipsnio b ir c punktuose

w języku węgierskim: A 1482/2006/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

w języku niderlandzkim: Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr.1482/2006

w języku polskim: Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1482/2006

w języku portugalskim: Produto para a transformação estabelecida no Regulamento (CE) n.o 1482/2006

w języku rumuńskim: Produs destinat prelucrării menţionate la articolul 3, literele (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 1482/2006.

w języku słowackim: Produkt určeny na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1482/2006

w języku słoweńskim: Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1482/2006

w języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 1482/2006 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

w języku szwedzkim: Produkt avsedd för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1482/2006.”