ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 393

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
30 grudnia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych  ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 393/1


ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1893/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 20 grudnia 2006 r.

w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 (3) ustanowiło statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (zwaną dalej „NACE Rev. 1” lub „NACE Rev. 1.1”).

(2)

W celu odzwierciedlenia rozwoju technologicznego i zmian strukturalnych gospodarki należy wprowadzić uaktualnioną klasyfikację pod nazwą NACE Revision 2 (zwaną dalej „NACE Rev. 2”).

(3)

Uaktualniona klasyfikacja, taka jak NACE Rev. 2, jest punktem kluczowym dla obecnych starań podejmowanych przez Komisję w celu unowocześnienia tworzenia statystyki Wspólnoty; ma ona przyczynić się do lepszego zarządzania gospodarczego zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i krajowym, poprzez zapewnienie bardziej porównywalnych i mających istotne znaczenie danych.

(4)

W celu właściwego funkcjonowania rynek wewnętrzny wymaga standardów statystycznych mających zastosowanie do zbierania, przekazywania i publikowania statystyki krajowej i wspólnotowej, aby podmioty gospodarcze, instytucje finansowe, rządy i inne podmioty działające na jednolitym rynku mogły mieć dostęp do wiarygodnych i porównywalnych danych statystycznych. W tym celu jest konieczne, aby różne kategorie klasyfikujące działalność we Wspólnocie były interpretowane jednolicie we wszystkich państwach członkowskich.

(5)

Wiarygodna i porównywalna statystyka jest konieczna, aby umożliwić podmiotom gospodarczym dokonywanie oceny swojej konkurencyjności oraz jest przydatna dla instytucji wspólnotowych w celu zapobiegania zakłóceniom konkurencji.

(6)

Ustanowienie poprawionej wspólnej klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej nie zobowiązuje państw członkowskich do zbierania, publikowania lub dostarczania danych. Jednak, tylko w przypadku, gdy państwa członkowskie będą stosować klasyfikacje działalności powiązane z klasyfikacją wspólnotową, będzie możliwe dostarczanie zintegrowanych informacji w sposób wiarygodny, szybki, elastyczny i o stopniu szczegółowości wymaganym do zarządzania rynkiem wewnętrznym.

(7)

Należy ustanowić przepis, aby państwa członkowskie mogły, w celu zaspokojenia potrzeb krajowych, włączać do swoich klasyfikacji krajowych dodatkowe kategorie w oparciu o klasyfikację statystyczną działalności gospodarczej we Wspólnocie.

(8)

Międzynarodowa porównywalność w zakresie statystyki gospodarczej wymaga od państw członkowskich oraz instytucji wspólnotowych stosowania klasyfikacji działalności gospodarczej, która jest bezpośrednio powiązana z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Rodzajów Działalności (ISIC) Rev. 4, przyjętą przez Komisję Statystyczną Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(9)

Stosowanie klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie wymaga, aby Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (4) wspomagał Komisję, w szczególności w: badaniu problemów wynikających z wdrożenia NACE Rev. 2; zapewnianiu pełnej koordynacji przejścia z NACE Rev. 1 do NACE Rev. 2; i przygotowywaniu przyszłych zmian do NACE Rev. 2.

(10)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (5) ustanowiło wspólne podstawy dla utworzenia statystycznego rejestru podmiotów gospodarczych wraz ze zharmonizowanymi definicjami, cechami, zakresem i procedurami aktualizacji.

(11)

Stworzenie zrewidowanej klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej powoduje konieczność szczególnej modyfikacji rozmaitych odniesień do NACE Rev. 1, a także wprowadzenie zmian do istotnych instrumentów. Należy zatem zmienić następujące instrumenty: rozporządzenie (EWG) nr 3037/90; rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (6); rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (7); rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (8); rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (9); rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy (10); rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (11); rozporządzenie (WE) nr 450/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. dotyczące wskaźnika kosztów pracy (12); rozporządzenie (WE) nr 48/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie tworzenia rocznych statystyk Wspólnoty dotyczących przemysłu hutniczego w latach 2003-2009 (13); rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (14); oraz rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (15).

(12)

Szereg instrumentów Wspólnoty wymaga zmian przed przejściem na NACE Rev. 2, zgodnie ze specjalnymi procedurami, mającymi do nich zastosowanie, a mianowicie: rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (16); rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (17); oraz rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (18).

(13)

Działania niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. określającą procedury korzystania z uprawnień wykonawczych powierzonych Komisji (19).

(14)

W szczególności, należy przyznać Komisji uprawnienia do zmian lub uzupełnień NACE Rev. 2, aby można było uwzględniać rozwój techniczny i gospodarczy oraz aby dostosować tę klasyfikację do innych gospodarczych i społecznych klasyfikacji. Jako, iż środki te mają znaczenie ogólne i zmierzają do zmiany innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia lub uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez dodanie nowych innych niż istotne elementów, powinny zostać one przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/469/WE.

(15)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie utworzenie wspólnych standardów statystycznych pozwalających na otrzymywanie zharmonizowanych danych, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i można go w związku z tym lepiej osiągnąć na poziomie Wspólny, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(16)

Konsultowano się z Komitetem ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

SEKCJA I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie wprowadza wspólną statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, dalej zwaną „NACE Rev. 2”. Ta klasyfikacja zapewnia, że klasyfikacje wspólnotowe odpowiadają rzeczywistości gospodarczej i zwiększa porównywalność klasyfikacji krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych, a tym samym statystyk krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych.

2.   Niniejsze rozporządzenie dotyczy wyłącznie stosowania klasyfikacji dla celów statystycznych.

Artykuł 2

NACE Rev. 2

1.   NACE Rev. 2 obejmuje:

a)

pierwszy poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem alfabetycznym (sekcje);

b)

drugi poziom składający się z grupowań oznaczonych dwucyfrowym kodem numerycznym (działy);

c)

trzeci poziom składający się z pozycji grupowań oznaczonych trzycyfrowym kodem numerycznym (grupy); i

d)

czwarty poziom składający się z pozycji grupowań oznaczonych czterocyfrowym kodem numerycznym (klasy).

2.   NACE Rev. 2 stanowi załącznik I.

Artykuł 3

Zastosowanie NACE Rev. 2

NACE Rev. 2 stosowana jest przez Komisję w całej statystyce klasyfikowanej według rodzajów działalności gospodarczej.

Artykuł 4

Krajowe klasyfikacje działalności gospodarczej

1.   Statystyka państw członkowskich sporządzana jest przy zastosowaniu NACE Rev. 2 lub opartej na niej klasyfikacji krajowej według rodzajów działalności gospodarczej.

2.   Do krajowej wersji klasyfikacji można wprowadzić dodatkowe grupowania i poziomy oraz zastosować inne kodowanie. Każdy poziom, z wyłączeniem najwyższego, składa się z tych samych grupowań, co odpowiadający mu poziom NACE Rev. 2 lub grupowań odzwierciedlających dokładny ich podział.

3.   Państwa członkowskie przekazują Komisji, do zatwierdzenia przed opublikowaniem, projekty dokumentów określające lub zmieniające ich krajowe klasyfikacje. Komisja sprawdza zgodność tych projektów z ust. 2. w ciągu dwóch miesięcy. Zatwierdzona klasyfikacja krajowa zostaje przez Komisję przekazana do wiadomości innym państwom członkowskim. Krajowe klasyfikacje państw członkowskich zawierają tabelę powiązań między klasyfikacjami krajowymi a NACE Rev. 2.

4.   W przypadku niezgodności między niektórymi grupowaniami NACE Rev. 2 a strukturą gospodarki krajowej, Komisja może upoważnić państwo członkowskie do zastosowania agregacji grupowań NACE Rev. 2 dla określonego sektora.

W celu uzyskania takiego upoważnienia zainteresowane państwo członkowskie musi przedstawić Komisji wszystkie niezbędne informacje konieczne do rozważenia jego wniosku. Komisja podejmuje decyzję w ciągu trzech miesięcy.

Jednakże, bez względu na przepisy ust. 2, takie upoważnienie nie uprawnia Państwa Członkowskiego do dalszego podziału zagregowanych grupowań w sposób inny niż w NACE Rev. 2.

5.   Komisja dokonuje wraz z zainteresowanym państwem członkowskim okresowego przeglądu upoważnień przyznanych na podstawie ust. 4, w celu sprawdzenia, czy są nadal zasadne.

Artykuł 5

Działania Komisji

Komisja we współpracy z państwami członkowskimi zapewni rozpowszechnianie, zarządzanie i promowanie NACE Rev. 2, w szczególności poprzez:

a)

przygotowanie, uaktualnianie i publikowanie uwag wyjaśniających do NACE Rev. 2;

b)

przygotowanie i publikowanie wytycznych dotyczących klasyfikacji jednostek statystycznych według NACE Rev. 2;

c)

publikowanie kluczy powiązań między NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 oraz pomiędzy NACE Rev. 2 a NACE Rev. 1.1; i

d)

prace nad poprawą powiązań z innymi klasyfikacjami społecznymi i gospodarczymi.

Artykuł 6

Działania wykonawcze

1.   Następujące środki służące wdrożeniu NACE Rev. 2 zostają przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 7 ust. 2:

a)

decyzje wymagane w przypadku wystąpienia problemów powstałych przy wdrażaniu NACE Rev. 2, włącznie z przypisaniem działalności gospodarczych do specyficznych klas; i

b)

środki techniczne zapewniające płynne przejście z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych z przerwami w szeregach czasowych, włączając podwójną sprawozdawczość i ekstrapolację retrospektywną szeregów czasowych.

2.   Środki dotyczące NACE Rev. 2 zmierzające do zmiany lub uzupełnienia innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, które przeznaczone są dla realizacji poniższych celów, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3:

a)

uwzględnienia rozwoju technicznego lub gospodarczego; lub

b)

dostosowania jej do innych klasyfikacji gospodarczych i społecznych.

3.   Należy uwzględnić zasadę, że korzyści płynące z aktualizacji NACE Rev.2 muszą przewyższyć jej koszty oraz zasadę, że dodatkowe koszty i obciążenia muszą pozostawać w rozsądnych granicach.

Artykuł 7

Komitet

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Programów Statystycznych, ustanowiony decyzją 89/382/EWG.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się procedurę ustanowioną w art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się procedurę połączoną z kontrolą ustanowioną w art. 5a ust. 1 – 4 i art. 7 decyzji Rady 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Artykuł 8

Wdrożenie NACE Rev. 2

1.   Jednostki statystyczne, o których mowa w rejestrze podmiotów gospodarczych, ustanowione zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2186/93, są klasyfikowane według NACE Rev. 2.

2.   Dane statystyczne dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej od 1 stycznia 2008 r. będą zbierane przez państwa członkowskie przy użyciu NACE Rev. 2 lub na mocy art. 4. według opartej na niej klasyfikacji krajowej.

3.   W drodze odstępstwa od ust. 2, statystyki krótkoterminowe, do których odnosi się rozporządzenie (WE) nr 1165/98, oraz wskaźnik kosztów pracy, do którego odnosi się rozporządzenie (WE) nr 450/2003, są przygotowywane przy użyciu NACE Rev. 2 od dnia 1 stycznia 2009 r.

4.   Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do opracowywania:

a)

statystyki rachunków narodowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2223/96;

b)

rachunków ekonomicznych dla rolnictwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 138/2004; i

c)

statystyki dotyczącej bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i bezpośrednich inwestycji zagranicznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 184/2005.

SEKCJA II

ZMIANY W POWIĄZANYCH AKTACH PRAWNYCH

Artykuł 9

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (EWG) nr 3037/90

Skreśla się art. 3, 10 i 12 rozporządzenia (EWG) nr 3037/90.

Artykuł 10

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91

W rozporządzeniu (EWG) nr 3924/91 wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

(1)

„NACE Rev. 1” otrzymuje brzmienie „NACE Rev. 2” w całym tekście.

(2)

Artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Dziedzina badania określona w art. 1 dotyczy działalności wymienionych w sekcjach B i C klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2)”.

Artykuł 11

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 58/97

W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 58/97 wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

(1)

„NACE Rev. 1” otrzymuje brzmienie „NACE Rev. 2” w całym tekście i w załącznikach, z wyłączeniem załącznika 1, sekcja 10 „Sprawozdania i badania pilotażowe”, załącznika 3, sekcja 5 „Pierwszy rok sprawozdawczy” i załącznika 3, sekcja 9 „Sprawozdania i badania pilotażowe”, w których zachowane jest odniesienie do „NACE Rev. 1”.

(2)

Artykuł 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Niniejsze rozporządzenie obejmuje wszystkie rodzaje działalności gospodarczej wymienione w sekcjach B do N oraz P do S statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2).”

(3)

Załączniki zostały poprawione zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1165/98

W rozporządzeniu (WE) nr 1165/98 wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

(1)

Artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Niniejsze rozporządzenie obejmuje wszystkie rodzaje działalności rynkowych w sekcjach od B do N oraz od P do S statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2).”

(2)

W art. 17 dodaje się następujące punkty:

„(k)

pierwszy rok bazowy, jaki ma być zastosowany w przypadku szeregów czasowych w NACE Rev. 2;

(l)

dla szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą przekazane według NACE Rev. 2, poziom szczegółowości, formę, pierwszy okres odniesienia i okres odniesienia”.

(3)

Załączniki do rozporządzenia zostały poprawione zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1172/98

W rozporządzeniu (WE) nr 1172/98 pojęcia „NACE Rev. 1” i „NACE Rev. 1.1” otrzymują brzmienie „NACE Rev. 2” w całym tekście i załącznikach.

Artykuł 14

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 530/1999

W rozporządzeniu (WE) nr 530/1999 wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

(1)

„NACE Rev. 1” otrzymuje brzmienie „NACE Rev. 2” w całym tekście.

(2)

W art. 3:

a)

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Statystyka obejmuje wszystkie dziedziny gospodarki określone w sekcjach: B (Górnictwo i wydobywanie), C (Przetwórstwo przemysłowe), D (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych), E (Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją) F (Budownictwo), G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli), H (Transport i gospodarka magazynowa), I (Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi), J (Informacja i komunikacja), K (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa), L (Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości), M (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna), N (Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca), P (Edukacja), Q (Opieka zdrowotna i pomoc społeczna), R (Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją) oraz S (Pozostała działalność usługowa) statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev.2)”;

b)

skreśla się ust. 2.

Artykuł 15

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 2150/2002

W rozporządzeniu (WE) nr 2150/2002 wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

(1)

„NACE Rev. 1” i „NACE Rev. 1.1” otrzymują brzmienie „NACE Rev. 2” w całym tekście i w załącznikach.

(2)

Załącznik 1 do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 został poprawiony zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 16

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 450/2003

W rozporządzeniu (WE) nr 450/2003 wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

(1)

„NACE Rev. 1” otrzymuje brzmienie „NACE Rev. 2” w całym tekście.

(2)

Artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich rodzajów działalności zdefiniowanych w sekcjach od B do S NACE Rev. 2.

2.   Włączenie działalności gospodarczej zdefiniowanej przez sekcje od O do S NACE Rev.2 w zakres niniejszego rozporządzenia określa się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 2, z uwzględnieniem analizy wykonalności zdefiniowanej w art. 10.”

(3)

Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Częstotliwość i dane historyczne

1.   Dane dotyczące IKZ po raz pierwszy opracowuje się według NACE Rev. 2 za pierwszy kwartał 2009 roku, a następnie za każdy kwartał (kończący się 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku).

2.   Dane historyczne za okres od pierwszego kwartału 2000 r. do czwartego kwartału 2008 r. są udostępniane przez Państwa Członkowskie. Są one podawane dla wszystkich sekcji od B do N NACE Rev.2 oraz dla składników kosztów pracy, o których mowa w art. 4 ust. 1.”

(4)

Artykuł 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Dane historyczne, o których mowa w art. 5, są przesyłane do Komisji (Eurostat) w tym samym czasie, co IKZ za pierwszy kwartał 2009 r.”.

(5)

W art.11 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„(c)

włączenie sekcji od O do S NACE Rev. 2 (art. 3);”.

Artykuł 17

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 48/2004

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 48/2004 otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie obejmuje dane dotyczące produkcji stali, która jest zdefiniowana jako grupa 24.1 statystycznej klasyfikacji działalności we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2).”

Artykuł 18

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 808/2004

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 808/2004 został poprawiony zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 19

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem 1552/2005

W rozporządzeniu (WE) nr 1552/2005 wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

(1)

„NACE Rev. 1.1” otrzymuje brzmienie „NACE Rev. 2” w całym tekście.

(2)

Skreśla się art. 2 ust. 2.

(3)

Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Zakres statystyki

Statystyka dotycząca kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach obejmuje co najmniej wszystkie rodzaje działalności określone w sekcjach od B do N i od R od S NACE Rev. 2.”

SEKCJA 3

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 20

Przepisy przejściowe

Z zachowaniem wymogów rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) statystykę strukturalną dotyczącą przedsiębiorstw odnoszącą się do roku kalendarzowego 2008, według NACE Rev. 1.1 i NACE Rev. 2.

Dla każdego z załączników do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97, lista cech i wymagane zestawienia przekazywane zgodnie z NACE Rev. 1.1 zostaną określone zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13 tego rozporządzenia.

Artykuł 21

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 20 grudnia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

J. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. KORKEAOJA


(1)  Dz.U. C 79 z 1.4.2006, str. 31.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 października 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r.

(3)  Dz.U. L 293 z 24.10.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

(5)  Dz.U. L 196 z 5.8.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(6)  Dz.U. L 374 z 31.12.1991, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(7)  Dz.U. L 14 z 17.1.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(8)  Dz.U. L 162 z 5.6.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1503/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 281 z 12.10.2006, str. 15).

(9)  Dz.U. L 163 z 6.6.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(10)  Dz.U. L 63 z 12.3.1999, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(11)  Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 783/2005 Komisji (Dz.U. L 131 z 25.5.2005, str. 38).

(12)  Dz.U. L 69 z 13.3.2003, str. 1.

(13)  Dz.U. L 7 z 13.1.2004, str. 1.

(14)  Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 49.

(15)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 1.

(16)  Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L. 180 z 18.7.2003, str. 1).

(17)  Dz.U. L 33 z 5.2.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 909/2006 Komisji (Dz.U. L 168 z 21.6.2006, str. 14).

(18)  Dz.U. L 35 z 8.2.2005, str. 23. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 602/2006 Komisji (Dz.U. L 106 z 19.4.2006, str. 10).

(19)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).


ZAŁĄCZNIK I

NACE REV. 2

 

 

 

 

*część

Dział

Grupa

Klasa

 

ISIC

Rev. 4

 

 

A

SEKCJA A – ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

 

01

 

 

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 

 

01.1

 

Uprawy rolne inne niż wieloletnie

 

 

 

01.11

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

0111

 

 

01.12

Uprawa ryżu

0112

 

 

01.13

Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

0113

 

 

01.14

Uprawa trzciny cukrowej

0114

 

 

01.15

Uprawa tytoniu

0115

 

 

01.16

Uprawa roślin włóknistych

0116

 

 

01.19

Uprawy rolne inne niż wieloletnie, pozostałe

0119

 

01.2

 

Uprawa roślin wieloletnich

 

 

 

01.21

Uprawa winogron

0121

 

 

01.22

Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych

0122

 

 

01.23

Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych

0123

 

 

01.24

Uprawa drzew i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowych

0124

 

 

01.25

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

0125

 

 

01.26

Uprawa drzew oleistych

0126

 

 

01.27

Uprawa roślin służących do produkcji napojów

0127

 

 

01.28

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

0128

 

 

01.29

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

0129

 

01.3

 

Rozmnażanie roślin

 

 

 

01.30

Rozmnażanie roślin

0130

 

01.4

 

Chów i hodowla zwierząt

 

 

 

01.41

Chów i hodowla bydła mlecznego

0141*

 

 

01.42

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

0141*

 

 

01.43

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

0142

 

 

01.44

Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych

0143

 

 

01.45

Chów i hodowla owiec i kóz

0144

 

 

01.46

Chów i hodowla świń

0145

 

 

01.47

Chów i hodowla drobiu

0146

 

 

01.49

Chów i hodowla pozostałych zwierząt

0149

 

01.5

 

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

 

 

 

01.50

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

0150

 

01.6

 

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

 

 

 

01.61

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

0161

 

 

01.62

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt

0162

 

 

01.63

Działalność usługowa następująca po zbiorach

0163

 

 

01.64

Obróbka nasion dla celów rozmnażania

0164

 

01.7

 

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

 

 

 

01.70

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

0170

02

 

 

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 

 

02.1

 

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

 

 

 

02.10

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

0210

 

02.2

 

Pozyskiwanie drewna

 

 

 

02.20

Pozyskiwanie drewna

0220

 

02.3

 

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

 

 

 

02.30

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

0230

 

02.4

 

Działalność usługowa związana z leśnictwem

 

 

 

02.40

Działalność usługowa związana z leśnictwem

0240

03

 

 

Rybactwo

 

 

03.1

 

Rybołówstwo

 

 

 

03.11

Rybołówstwo w wodach morskich

0311

 

 

03.12

Rybołówstwo w wodach śródlądowych

0312

 

03.2

 

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

 

 

 

03.21

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich

0321

 

 

03.22

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

0322

 

 

 

SEKCJA B – GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

 

05

 

 

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

 

 

05.1

 

Wydobywanie węgla kamiennego

 

 

 

05.10

Wydobywanie węgla kamiennego

0510

 

05.2

 

Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

 

 

 

05.20

Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

0520

06

 

 

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 

 

06.1

 

Górnictwo ropy naftowej

 

 

 

06.10

Górnictwo ropy naftowej

0610

 

06.2

 

Górnictwo gazu ziemnego

 

 

 

06.20

Górnictwo gazu ziemnego

0620

07

 

 

Górnictwo rud metali

 

 

07.1

 

Górnictwo rud żelaza

 

 

 

07.10

Górnictwo rud żelaza

0710

 

07.2

 

Górnictwo rud metali nieżelaznych

 

 

 

07.21

Górnictwo rud uranu i toru

0721

 

 

07.29

Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

0729

08

 

 

Górnictwo i wydobywanie pozostałe

 

 

08.1

 

Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

 

 

 

08.11

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

0810*

 

 

08.12

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

0810*

 

08.9

 

Górnictwo i wydobywanie gdzie indziej niesklasyfikowane

 

 

 

08.91

Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

0891

 

 

08.92

Wydobywanie torfu

0892

 

 

08.93

Wydobywanie soli

0893

 

 

08.99

Górnictwo i wydobywanie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

0899

09

 

 

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

 

 

09.1

 

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

 

 

 

09.10

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

0910

 

09.9

 

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

 

 

 

09.90

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

0990

 

 

 

SEKCJA C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

 

10

 

 

Produkcja artykułów spożywczych

 

 

10.1

 

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

 

 

 

10.11

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

1010*

 

 

10.12

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

1010*

 

 

10.13

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa z drobiu

1010*

 

10.2

 

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

 

 

 

10.20

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

1020

 

10.3

 

Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

 

 

 

10.31

Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

1030*

 

 

10.32

Produkcja soków z owoców i warzyw

1030*

 

 

10.39

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

1030*

 

10.4

 

Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

 

 

10.41

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

1040*

 

 

10.42

Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

1040*

 

10.5

 

Wytwarzanie wyrobów mleczarskich

 

 

 

10.51

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

1050*

 

 

10.52

Produkcja lodów

1050*

 

10.6

 

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

 

 

 

10.61

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

1061

 

 

10.62

Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

1062

 

10.7

 

Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

 

 

 

10.71

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

1071*

 

 

10.72

Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

1071*

 

 

10.73

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

1074

 

10.8

 

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

 

 

 

10.81

Produkcja cukru

1072

 

 

10.82

Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

1073

 

 

10.83

Przetwórstwo herbaty i kawy

1079*

 

 

10.84

Produkcja przypraw

1079*

 

 

10.85

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

1075

 

 

10.86

Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

1079*

 

 

10.89

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

1079*

 

10.9

 

Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

 

 

 

10.91

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

1080*

 

 

10.92

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

1080*

11

 

 

Produkcja napojów

 

 

11.0

 

Produkcja napojów

 

 

 

11.01

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

1101

 

 

11.02

Produkcja win gronowych

1102*

 

 

11.03

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

1102*

 

 

11.04

Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

1102*

 

 

11.05

Produkcja piwa

1103*

 

 

11.06

Produkcja słodu

1103*

 

 

11.07

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

1104

12

 

 

Produkcja wyrobów tytoniowych

 

 

12.0

 

Produkcja wyrobów tytoniowych

 

 

 

12.00

Produkcja wyrobów tytoniowych

1200

13

 

 

Produkcja wyrobów tekstylnych

 

 

13.1

 

Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

 

 

 

13.10

Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

1311

 

13.2

 

Produkcja tkanin

 

 

 

13.20

Produkcja tkanin

1312

 

13.3

 

Wykończanie wyrobów włókienniczych

 

 

 

13.30

Wykończanie wyrobów włókienniczych

1313

 

13.9

 

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych

 

 

 

13.91

Produkcja dzianin metrażowych

1391

 

 

13.92

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, z wyłączeniem odzieży

1392

 

 

13.93

Produkcja dywanów i chodników

1393

 

 

13.94

Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

1394

 

 

13.95

Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

1399*

 

 

13.96

Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

1399*

 

 

13.99

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

1399*

14

 

 

Produkcja odzieży

 

 

14.1

 

Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

 

 

 

14.11

Produkcja odzieży skórzanej

1410*

 

 

14.12

Produkcja odzieży roboczej

1410*

 

 

14.13

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

1410*

 

 

14.14

Produkcja bielizny

1410*

 

 

14.19

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

1410*

 

14.2

 

Produkcja wyrobów futrzarskich

 

 

 

14.20

Produkcja wyrobów futrzarskich

1420

 

14.3

 

Produkcja odzieży dzianej

 

 

 

14.31

Produkcja wyrobów pończoszniczych

1430*

 

 

14.39

Produkcja pozostałej odzieży dzianej

1430*

15

 

 

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

 

 

15.1

 

Garbowanie, i wyprawa skór; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów rymarskich i kaletniczych; wyprawa i barwienie skór futerkowych

 

 

 

15.11

Garbowanie i wyprawa skór; wyprawa i barwienie skór futerkowych

1511

 

 

15.12

Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów rymarskich i kaletniczych

1512

 

15.2

 

Produkcja obuwia

 

 

 

15.20

Produkcja obuwia

1520

16

 

 

Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

 

 

16.1

 

Produkcja wyrobów tartacznych

 

 

 

16.10

Produkcja wyrobów tartacznych

1610

 

16.2

 

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

 

 

 

16.21

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

1621

 

 

16.22

Produkcja gotowych parkietów podłogowych

1622*

 

 

16.23

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

1622*

 

 

16.24

Produkcja opakowań drewnianych

1623

 

 

16.29

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

1629

17

 

 

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 

 

17.1

 

Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

 

 

 

17.11

Produkcja masy włóknistej

1701*

 

 

17.12

Produkcja papieru i tektury

1701*

 

17.2

 

Produkcja wyrobów z papieru i tektury

 

 

 

17.21

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

1702

 

 

17.22

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

1709*

 

 

17.23

Produkcja artykułów piśmiennych

1709*

 

 

17.24

Produkcja tapet

1709*

 

 

17.29

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

1709*

18

 

 

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 

 

18.1

 

Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

 

 

 

18.11

Drukowanie gazet

1811*

 

 

18.12

Drukowanie pozostałe

1811*

 

 

18.13

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

1812*

 

 

18.14

Introligatorstwo i podobne usługi

1812*

 

18.2

 

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 

 

 

18.20

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

1820

19

 

 

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

 

 

19.1

 

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

 

 

 

19.10

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

1910

 

19.2

 

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

 

 

 

19.20

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

1920

20

 

 

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 

 

20.1

 

Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

 

 

 

20.11

Produkcja gazów technicznych

2011*

 

 

20.12

Produkcja barwników i pigmentów

2011*

 

 

20.13

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

2011*

 

 

20.14

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

2011*

 

 

20.15

Produkcja nawozów i związków azotowych

2012

 

 

20.16

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

2013*

 

 

20.17

Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

2013*

 

20.2

 

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

 

 

 

20.20

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

2021

 

20.3

 

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

 

 

 

20.30

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

2022

 

20.4

 

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

 

 

 

20.41

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

2023*

 

 

20.42

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

2023*

 

20.5

 

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

 

 

 

20.51

Produkcja materiałów wybuchowych

2029*

 

 

20.52

Produkcja klejów

2029*

 

 

20.53

Produkcja olejków eterycznych

2029*

 

 

20.59

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

2029*

 

20.6

 

Produkcja włókien chemicznych

 

 

 

20.60

Produkcja włókien chemicznych

2030

21

 

 

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 

 

21.1

 

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

 

 

 

21.10

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

2100*

 

21.2

 

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 

 

 

21.20

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

2100*

22

 

 

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

 

 

22.1

 

Produkcja wyrobów z gumy

 

 

 

22.11

Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

2211

 

 

22.19

Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

2219

 

22.2

 

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

 

 

 

22.21

Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

2220*

 

 

22.22

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

2220*

 

 

22.23

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa

2220*

 

 

22.29

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

2220*

23

 

 

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 

 

23.1

 

Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

 

 

 

23.11

Produkcja szkła płaskiego

2310*

 

 

23.12

Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

2310*

 

 

23.13

Produkcja szkła gospodarczego

2310*

 

 

23.14

Produkcja włókien szklanych

2310*

 

 

23.19

Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

2310*

 

23.2

 

Produkcja wyrobów ogniotrwałych

 

 

 

23.20

Produkcja wyrobów ogniotrwałych

2391

 

23.3

 

Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych

 

 

 

23.31

Produkcja ceramicznych kafli i płytek

2392*

 

 

23.32

Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

2392*

 

23.4

 

Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

 

 

 

23.41

Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

2393*

 

 

23.42

Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

2393*

 

 

23.43

Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

2393*

 

 

23.44

Produkcja pozostałych ceramicznych wyrobów technicznych

2393*

 

 

23.49

Produkcja pozostałych wyrobów z ceramiki

2393*

 

23.5

 

Produkcja cementu, wapna i gipsu

 

 

 

23.51

Produkcja cementu

2394*

 

 

23.52

Produkcja wapna i gipsu

2394*

 

23.6

 

Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

 

 

 

23.61

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

2395*

 

 

23.62

Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

2395*

 

 

23.63

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

2395*

 

 

23.64

Produkcja zaprawy murarskiej

2395*

 

 

23.65

Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

2395*

 

 

23.69

Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

2395*

 

23.7

 

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

 

 

 

23.70

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

2396

 

23.9

 

Produkcja wyrobów ściernych i wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

 

23.91

Produkcja wyrobów ściernych

2399*

 

 

23.99

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

2399*

24

 

 

Produkcja metali

 

 

24.1

 

Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

 

 

 

24.10

Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

2410*

 

24.2

 

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

 

 

 

24.20

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

2410*

 

24.3

 

Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanych wstępnej obróbce

 

 

 

24.31

Produkcja prętów ciągnionych na zimno

2410*

 

 

24.32

Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

2410*

 

 

24.33

Produkcja wyrobów formowanych na zimno

2410*

 

 

24.34

Produkcja drutu

2410*

 

24.4

 

Produkcja metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych

 

 

 

24.41

Produkcja metali szlachetnych

2420*

 

 

24.42

Produkcja aluminium

2420*

 

 

24.43

Produkcja ołowiu, cynku i cyny

2420*

 

 

24.44

Produkcja miedzi

2420*

 

 

24.45

Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

2420*

 

 

24.46

Wytwarzanie paliw jądrowych

2420*

 

24.5

 

Odlewnictwo metali

 

 

 

24.51

Odlewnictwo żeliwa

2431*

 

 

24.52

Odlewnictwo staliwa

2431*

 

 

24.53

Odlewnictwo metali lekkich

2432*

 

 

24.54

Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych

2432*

25

 

 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 

 

25.1

 

Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

 

 

 

25.11

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

2511*

 

 

25.12

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

2511*

 

25.2

 

Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

 

 

 

25.21

Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

2512*

 

 

25.29

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

2512*

 

25.3

 

Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

 

 

 

25.30

Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

2513

 

25.4

 

Produkcja broni i amunicji

 

 

 

25.40

Produkcja broni i amunicji

2520

 

25.5

 

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

 

 

 

25.50

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

2591

 

25.6

 

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

 

 

 

25.61

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

2592*

 

 

25.62

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

2592*

 

25.7

 

Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

 

 

 

25.71

Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców

2593*

 

 

25.72

Produkcja zamków i zawiasów

2593*

 

 

25.73

Produkcja narzędzi

2593*

 

25.9

 

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

 

 

 

25.91

Produkcja pojemników metalowych

2599*

 

 

25.92

Produkcja opakowań z metali lekkich

2599*

 

 

25.93

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

2599*

 

 

25.94

Produkcja złączy i śrub

2599*

 

 

25.99

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

2599*

26

 

 

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 

 

26.1

 

Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

 

 

 

26.11

Produkcja elementów elektronicznych

2610*

 

 

26.12

Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

2610*

 

26.2

 

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

 

 

 

26.20

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

2620

 

26.3

 

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

 

 

 

26.30

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

2630

 

26.4

 

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

 

 

 

26.40

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

2640

 

26.5

 

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów

 

 

 

26.51

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

2651*

 

 

26.52

Produkcja zegarków i zegarów

2652

 

26.6

 

Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

 

 

 

26.60

Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

2660

 

26.7

 

Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

 

 

 

26.70

Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

2670

 

26.8

 

Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

 

 

 

26.80

Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

2680

27

 

 

Produkcja urządzeń elektrycznych

 

 

27.1

 

Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

 

 

 

27.11

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

2710*

 

 

27.12

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

2710*

 

27.2

 

Produkcja baterii i akumulatorów

 

 

 

27.20

Produkcja baterii i akumulatorów

2720

 

27.3

 

Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego

 

 

 

27.31

Produkcja kabli światłowodowych

2731

 

 

27.32

Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

2732

 

 

27.33

Produkcja sprzętu instalacyjnego

2733

 

27.4

 

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

 

 

 

27.40

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

2740

 

27.5

 

Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

 

 

 

27.51

Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

2750*

 

 

27.52

Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

2750*

 

27.9

 

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

 

 

 

27.90

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

2790

28

 

 

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

28.1

 

Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

 

 

 

28.11

Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

2811

 

 

28.12

Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

2812

 

 

28.13

Produkcja pozostałych pomp i sprężarek

2813*

 

 

28.14

Produkcja pozostałych kurków i zaworów

2813*

 

 

28.15

Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

2814

 

28.2

 

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

 

 

 

28.21

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

2815

 

 

28.22

Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

2816

 

 

28.23

Produkcja maszyn i sprzętu biurowego (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych)

2817

 

 

28.24

Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

2818

 

 

28.25

Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

2819*

 

 

28.29

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

2819*

 

28.3

 

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

 

 

 

28.30

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

2821

 

28.4

 

Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych

 

 

 

28.41

Produkcja maszyn do obróbki metalu

2822*

 

 

28.49

Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

2822*

 

28.9

 

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

 

 

 

28.91

Produkcja maszyn dla metalurgii

2823

 

 

28.92

Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa

2824

 

 

28.93

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

2825

 

 

28.94

Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

2826

 

 

28.95

Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

2829*

 

 

28.96

Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

2829*

 

 

28.99

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

2829*

29

 

 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep

 

 

29.1

 

Produkcja pojazdów samochodowych

 

 

 

29.10

Produkcja pojazdów samochodowych

2910

 

29.2

 

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

 

 

 

29.20

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

2920

 

29.3

 

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

 

 

 

29.31

Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

2930*

 

 

29.32

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

2930*

30

 

 

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 

 

30.1

 

Produkcja statków i łodzi

 

 

 

30.11

Produkcja statków i konstrukcji pływających

3011

 

 

30.12

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

3012

 

30.2

 

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

 

 

 

30.20

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

3020

 

30.3

 

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

 

 

 

30.30

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

3030

 

30.4

 

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

 

 

 

30.40

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

3040

 

30.9

 

Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

 

30.91

Produkcja motocykli

3091

 

 

30.92

Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

3092

 

 

30.99

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

3099

31

 

 

Produkcja mebli

 

 

31.0

 

Produkcja mebli

 

 

 

31.01

Produkcja mebli biurowych i sklepowych

3100*

 

 

31.02

Produkcja mebli kuchennych

3100*

 

 

31.03

Produkcja materaców

3100*

 

 

31.09

Produkcja pozostałych mebli

3100*

32

 

 

Produkcja wyrobów, pozostała

 

 

32.1

 

Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów

 

 

 

32.11

Produkcja monet

3211*

 

 

32.12

Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

3211*

 

 

32.13

Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

3212

 

32.2

 

Produkcja instrumentów muzycznych

 

 

 

32.20

Produkcja instrumentów muzycznych

3220

 

32.3

 

Produkcja sprzętu sportowego

 

 

 

32.30

Produkcja sprzętu sportowego

3230

 

32.4

 

Produkcja gier i zabawek

 

 

 

32.40

Produkcja gier i zabawek

3240

 

32.5

 

Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych

 

 

 

32.50

Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych

3250

 

32.9

 

Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

 

32.91

Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

3290*

 

 

32.99

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

3290*

33

 

 

Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń

 

 

33.1

 

Naprawa metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

 

 

 

33.11

Naprawa metalowych wyrobów gotowych

3311

 

 

33.12

Naprawa maszyn

3312

 

 

33.13

Naprawa urządzeń elektronicznych i optycznych

3313

 

 

33.14

Naprawa urządzeń elektrycznych

3314

 

 

33.15

Naprawa i konserwacja statków i łodzi

3315*

 

 

33.16

Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

3315*

 

 

33.17

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

3315*

 

 

33.19

Naprawa pozostałych urządzeń

3319

 

33.2

 

Instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych

 

 

 

33.20

Instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych

3320

 

 

 

SEKCJA D – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

 

35

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 

 

35.1

 

Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

 

 

 

35.11

Wytwarzanie energii elektrycznej

3510*

 

 

35.12

Przesyłanie energii elektrycznej

3510*

 

 

35.13

Dystrybucja energii elektrycznej

3510*

 

 

35.14

Handel energią elektryczną

3510*

 

35.2

 

Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

 

 

 

35.21

Wytwarzanie paliw gazowych

3520*

 

 

35.22

Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

3520*

 

 

35.23

Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

3520*

 

35.3

 

Zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 

 

 

35.30

Zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

3530

 

 

 

SEKCJA E – DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

 

36

 

 

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 

 

36.0

 

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 

 

 

36.00

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

3600

37

 

 

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 

 

37.0

 

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 

 

 

37.00

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

3700

38

 

 

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

 

 

38.1

 

Zbieranie odpadów

 

 

 

38.11

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

3811

 

 

38.12

Zbieranie odpadów niebezpiecznych

3812

 

38.2

 

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

 

 

 

38.21

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne

3821

 

 

38.22

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

3822

 

38.3

 

Odzysk surowców

 

 

 

38.31

Demontaż wyrobów zużytych

3830*

 

 

38.32

Odzysk surowców z materiałów segregowanych

3830*

39

 

 

Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

 

 

39.0

 

Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

 

 

 

39.00

Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

3900

 

 

 

SEKCJA F – BUDOWNICTWO

 

41

 

 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 

 

41.1

 

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 

 

 

41.10

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

4100*

 

41.2

 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 

 

 

41.20

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

4100*

42

 

 

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 

 

42.1

 

Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

 

 

 

42.11

Roboty związane z budową dróg i autostrad

4210*

 

 

42.12

Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

4210*

 

 

42.13

Roboty związane z budową mostów i tuneli

4210*

 

42.2

 

Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

 

 

 

42.21

Roboty związane z budową rurociągów i sieci rozdzielczych

4220*

 

 

42.22

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

4220*

 

42.9

 

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 

 

 

42.91

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

4290*

 

 

42.99

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

4290*

43

 

 

Roboty budowlane specjalistyczne

 

 

43.1

 

Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

 

 

 

43.11

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

4311

 

 

43.12

Przygotowanie terenu pod budowę

4312*

 

 

43.13

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

4312*

 

43.2

 

Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

 

 

 

43.21

Wykonywanie instalacji elektrycznych

4321

 

 

43.22

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych

4322

 

 

43.29

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

4329

 

43.3

 

Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

 

 

 

43.31

Tynkowanie

4330*

 

 

43.32

Zakładanie stolarki budowlanej

4330*

 

 

43.33

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

4330*

 

 

43.34

Malowanie i szklenie

4330*

 

 

43.39

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

4330*

 

43.9

 

Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe

 

 

 

43.91

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

4390*

 

 

43.99

Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

4390*

 

 

 

SEKCJA G – HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI

 

45

 

 

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i motocyklami; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

 

 

45.1

 

Sprzedaż pojazdów samochodowych

 

 

 

45.11

Sprzedaż samochodów osobowych i furgonetek

4510*

 

 

45.19

Sprzedaż pozostałych pojazdów samochodowych

4510*

 

45.2

 

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

 

 

 

45.20

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

4520

 

45.3

 

Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

 

 

 

45.31

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

4530*

 

 

45.32

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

4530*

 

45.4

 

Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich

 

 

 

45.40

Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich

4540

46

 

 

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami

 

 

46.1

 

Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

 

 

 

46.11

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

4610*

 

 

46.12

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

4610*

 

 

46.13

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

4610*

 

 

46.14

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

4610*

 

 

46.15

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

4610*

 

 

46.16

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

4610*

 

 

46.17

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

4610*

 

 

46.18

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

4610*

 

 

46.19

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

4610*

 

46.2

 

Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

 

 

 

46.21

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

4620*

 

 

46.22

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

4620*

 

 

46.23

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

4620*

 

 

46.24

Sprzedaż hurtowa skór

4620*

 

46.3

 

Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 

 

 

46.31

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

4630*

 

 

46.32

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

4630*

 

 

46.33

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

4630*

 

 

46.34

Sprzedaż hurtowa napojów

4630*

 

 

46.35

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

4630*

 

 

46.36

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych

4630*

 

 

46.37

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

4630*

 

 

46.38

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

4630*

 

 

46.39

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

4630*

 

46.4

 

Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

 

 

 

46.41

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

4641*

 

 

46.42

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

4641*

 

 

46.43

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

4649*

 

 

46.44

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

4649*

 

 

46.45

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

4649*

 

 

46.46

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

4649*

 

 

46.47

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

4649*

 

 

46.48

Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

4649*

 

 

46.49

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

4649*

 

46.5

 

Sprzedaż hurtowa narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych

 

 

 

46.51

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

4651

 

 

46.52

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

4652

 

46.6

 

Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

 

 

 

46.61

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

4653

 

 

46.62

Sprzedaż hurtowa obrabiarek

4659*

 

 

46.63

Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

4659*

 

 

46.64

Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

4659*

 

 

46.65

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

4659*

 

 

46.66

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

4659*

 

 

46.69

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

4659*

 

46.7

 

Sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana pozostała

 

 

 

46.71

Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych

4661

 

 

46.72

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

4662

 

 

46.73

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

4663*

 

 

46.74

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

4663*

 

 

46.75

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

4669*

 

 

46.76

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

4669*

 

 

46.77

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

4669*

 

46.9

 

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 

 

 

46.90

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

4690

47

 

 

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami

 

 

47.1

 

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.11

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

4711

 

 

47.19

Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

4719

 

47.2

 

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.21

Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4721*

 

 

47.22

Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4721*

 

 

47.23

Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4721*

 

 

47.24

Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4721*

 

 

47.25

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4722

 

 

47.26

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4723

 

 

47.29

Sprzedaż detaliczna żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, pozostała

4721*

 

47.3

 

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 

 

 

47.30

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

4730

 

47.4

 

Sprzedaż detaliczna narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.41

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4741*

 

 

47.42

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4741*

 

 

47.43

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4742

 

47.5

 

Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.51

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4751

 

 

47.52

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4752

 

 

47.53

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników, pokryć ściennych i podłogowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4753

 

 

47.54

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4759*

 

 

47.59

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4759*

 

47.6

 

Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.61

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4761*

 

 

47.62

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4761*

 

 

47.63

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audio-wizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4762

 

 

47.64

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4763

 

 

47.65

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4764

 

47.7

 

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.71

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4771*

 

 

47.72

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4771*

 

 

47.73

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4772*

 

 

47.74

Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych w wyspecjalizowanych sklepach

4772*

 

 

47.75

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4772*

 

 

47.76

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4773*

 

 

47.77

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4773*

 

 

47.78

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4773*

 

 

47.79

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4774

 

47.8

 

Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

 

 

 

47.81

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

4781

 

 

47.82

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

4782

 

 

47.89

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

4789

 

47.9

 

Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 

 

 

47.91

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

4791

 

 

47.99

Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

4799

 

 

 

SEKCJA H – TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

 

49

 

 

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 

 

49.1

 

Transport kolejowy pasażerski, międzymiastowy

 

 

 

49.10

Transport kolejowy pasażerski, międzymiastowy

4911

 

49.2

 

Transport kolejowy towarów

 

 

 

49.20

Transport kolejowy towarów

4912

 

49.3

 

Transport lądowy pasażerski pozostały

 

 

 

49.31

Transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski

4921

 

 

49.32

Działalność taksówek osobowych

4922*

 

 

49.39

Transport lądowy pasażerski pozostały, gdzie indziej niesklasyfikowany

4922*

 

49.4

 

Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

 

 

 

49.41

Transport drogowy towarów

4923*

 

 

49.42

Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

4923*

 

49.5

 

Transport rurociągowy

 

 

 

49.50

Transport rurociągowy

4930

50

 

 

Transport wodny

 

 

50.1

 

Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski

 

 

 

50.10

Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski

5011

 

50.2

 

Transport morski i wodny przybrzeżny towarów

 

 

 

50.20

Transport morski i wodny przybrzeżny towarów

5012

 

50.3

 

Transport wodny śródlądowy pasażerski

 

 

 

50.30

Transport wodny śródlądowy pasażerski

5021

 

50.4

 

Transport wodny śródlądowy towarów

 

 

 

50.40

Transport wodny śródlądowy towarów

5022

51

 

 

Transport lotniczy

 

 

51.1

 

Transport lotniczy pasażerski

 

 

 

51.10

Transport lotniczy pasażerski

5110

 

51.2

 

Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

 

 

 

51.21

Transport lotniczy towarów

5120*

 

 

51.22

Transport kosmiczny

5120*

52

 

 

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 

 

52.1

 

Magazynowanie i przechowywanie towarów

 

 

 

52.10

Magazynowanie i przechowywanie towarów

5210

 

52.2

 

Działalność usługowa wspomagająca transport

 

 

 

52.21

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

5221

 

 

52.22

Działalność usługowa wspomagająca transport wodny

5222

 

 

52.23

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

5223

 

 

52.24

Przeładunek towarów

5224

 

 

52.29

Działalność usługowa wspomagająca transport, pozostała

5229

53

 

 

Działalność pocztowa i kurierska

 

 

53.1

 

Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

 

 

 

53.10

Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

5310

 

53.2

 

Pozostała działalność pocztowa i kurierska

 

 

 

53.20

Pozostała działalność pocztowa i kurierska

5320

 

 

 

SEKCJA I – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

 

55

 

 

Zakwaterowanie

 

 

55.1

 

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 

 

 

55.10

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

5510*

 

55.2

 

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 

 

 

55.20

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

5510*

 

55.3

 

Pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe

 

 

 

55.30

Pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe

5520

 

55.9

 

Zakwaterowanie pozostałe

 

 

 

55.90

Zakwaterowanie pozostałe

5590

56

 

 

Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 

 

56.1

 

Restauracje i ruchome placówki gastronomiczne

 

 

 

56.10

Restauracje i ruchome placówki gastronomiczne

5610

 

56.2

 

Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

 

 

 

56.21

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

5621

 

 

56.29

Pozostała gastronomiczna działalność usługowa

5629

 

56.3

 

Podawanie napojów

 

 

 

56.30

Podawanie napojów

5630

 

 

 

SEKCJA J – INFORMACJA I KOMUNIKACJA

 

58

 

 

Działalność wydawnicza

 

 

58.1

 

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

 

 

 

58.11

Wydawanie książek

5811

 

 

58.12

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

5812

 

 

58.13

Wydawanie gazet

5813*

 

 

58.14

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

5813*

 

 

58.19

Działalność wydawnicza pozostała

5819

 

58.2

 

Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

 

 

 

58.21

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

5820*

 

 

58.29

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

5820*

59

 

 

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

 

 

59.1

 

Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 

 

 

59.11

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

5911

 

 

59.12

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

5912

 

 

59.13

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

5913

 

 

59.14

Działalność związana z projekcją filmów

5914

 

59.2

 

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 

 

 

59.20

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

5920

60

 

 

Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

 

 

60.1

 

Nadawanie programów radiofonicznych

 

 

 

60.10

Nadawanie programów radiofonicznych

6010

 

60.2

 

Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

 

 

 

60.20

Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

6020

61

 

 

Telekomunikacja

 

 

61.1

 

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

 

 

 

61.10

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

6110

 

61.2

 

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

 

 

 

61.20

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

6120

 

61.3

 

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

 

 

 

61.30

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

6130

 

61.9

 

Działalność w zakresie telekomunikacji pozostałej

 

 

 

61.90

Działalność w zakresie telekomunikacji pozostałej

6190

62

 

 

Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane

 

 

62.0

 

Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane

 

 

 

62.01

Działalność w zakresie programowania

6201

 

 

62.02

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

6202*

 

 

62.03

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

6202*

 

 

62.09

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

6209

63

 

 

Działalność usługowa w zakresie informacji

 

 

63.1

 

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

 

 

 

63.11

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

6311

 

 

63.12

Działalność portali internetowych

6312

 

63.9

 

Działalność usługowa w zakresie informacji, pozostała

 

 

 

63.91

Działalność agencji informacyjnych

6391

 

 

63.99

Działalność usługowa w zakresie informacji pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

6399

 

 

 

SEKCJA K – DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

 

64

 

 

Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

 

 

64.1

 

Pośrednictwo pieniężne

 

 

 

64.11

Działalność banku centralnego

6411

 

 

64.19

Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

6419

 

64.2

 

Działalność holdingów finansowych

 

 

 

64.20

Działalność holdingów finansowych

6420

 

64.3

 

Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych

 

 

 

64.30

Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych

6430

 

64.9

 

Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

 

 

 

64.91

Leasing finansowy

6491

 

 

64.92

Pozostałe formy udzielania kredytów

6492

 

 

64.99

Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

6499

65

 

 

Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

 

 

65.1

 

Ubezpieczenia

 

 

 

65.11

Ubezpieczenia na życie

6511

 

 

65.12

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

6512

 

65.2

 

Reasekuracja

 

 

 

65.20

Reasekuracja

6520

 

65.3

 

Fundusze emerytalne

 

 

 

65.30

Fundusze emerytalne

6530

66

 

 

Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne

 

 

66.1

 

Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

 

 

 

66.11

Zarządzanie rynkami finansowymi

6611

 

 

66.12

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

6612

 

 

66.19

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

6619

 

66.2

 

Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

 

 

 

66.21

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

6621

 

 

66.22

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

6622

 

 

66.29

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

6629

 

66.3

 

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

 

 

 

66.30

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

6630

 

 

 

SEKCJA L – DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 

68

 

 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 

 

68.1

 

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 

 

 

68.10

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

6810*

 

68.2

 

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 

 

 

68.20

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

6810*

 

68.3

 

Działalność związana obsługą rynku nieruchomości na zlecenie

 

 

 

68.31

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

6820*

 

 

68.32

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

6820*

 

 

 

SEKCJA M – DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

 

69

 

 

Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

 

 

69.1

 

Działalność prawnicza

 

 

 

69.10

Działalność prawnicza

6910

 

69.2

 

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

 

 

 

69.20

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

6920

70

 

 

Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

 

 

70.1

 

Działalność firm centralnych (head offices)

 

 

 

70.10

Działalność firm centralnych (head offices)

7010

 

70.2

 

Doradztwo związane z zarządzaniem

 

 

 

70.21

Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

7020*

 

 

70.22

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe

7020*

71

 

 

Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

 

 

71.1

 

Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

 

 

 

71.11

Działalność w zakresie architektury

7110*

 

 

71.12

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

7110*

 

71.2

 

Badania i analizy techniczne

 

 

 

71.20

Badania i analizy techniczne

7120

72

 

 

Badania naukowe i prace rozwojowe

 

 

72.1

 

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

 

 

 

72.11

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

7210*

 

 

72.19

Badania naukowe i prace rozwojowe pozostałe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

7210*

 

72.2

 

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 

 

 

72.20

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

7220

73

 

 

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 

 

73.1

 

Reklama

 

 

 

73.11

Działalność agencji reklamowych

7310*

 

 

73.12

Reklama poprzez środki masowego przekazu

7310*

 

73.2

 

Badanie rynku i opinii publicznej

 

 

 

73.20

Badanie rynku i opinii publicznej

7320

74

 

 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała

 

 

74.1

 

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 

 

 

74.10

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

7410

 

74.2

 

Działalność fotograficzna

 

 

 

74.20

Działalność fotograficzna

7420

 

74.3

 

Działalność związana z tłumaczeniami

 

 

 

74.30

Działalność związana z tłumaczeniami

7490*

 

74.9

 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

 

74.90

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana

7490*

75

 

 

Działalność weterynaryjna

 

 

75.0

 

Działalność weterynaryjna

 

 

 

75.00

Działalność weterynaryjna

7500

 

 

 

SEKCJA N – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

 

77

 

 

Wynajem i dzierżawa

 

 

77.1

 

Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych

 

 

 

77.11

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

7710*

 

 

77.12

Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych

7710*

 

77.2

 

Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

 

 

 

77.21

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

7721

 

 

77.22

Wypożyczanie kaset wideo, CD, DVD itp.

7722

 

 

77.29

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

7729

 

77.3

 

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

 

 

 

77.31

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

7730*

 

 

77.32

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

7730*

 

 

77.33

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

7730*

 

 

77.34

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

7730*

 

 

77.35

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

7730*

 

 

77.39

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

7730*

 

77.4

 

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 

 

 

77.40

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

7740

78

 

 

Działalność związana z zatrudnieniem

 

 

78.1

 

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 

 

 

78.10

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

7810

 

78.2

 

Działalność agencji pracy tymczasowej

 

 

 

78.20

Działalność agencji pracy tymczasowej

7820

 

78.3

 

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 

 

 

78.30

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

7830

79

 

 

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 

 

79.1

 

Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

 

 

 

79.11

Działalność agentów i pośredników turystycznych

7911

 

 

79.12

Działalność organizatorów turystyki

7912

 

79.9

 

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane

 

 

 

79.90

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane

7990

80

 

 

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

 

 

80.1

 

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

 

 

 

80.10

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

8010

 

80.2

 

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

 

 

 

80.20

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

8020

 

80.3

 

Działalność detektywistyczna

 

 

 

80.30

Działalność detektywistyczna

8030

81

 

 

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 

 

81.1

 

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

 

 

 

81.10

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

8110

 

81.2

 

Sprzątanie obiektów

 

 

 

81.21

Sprzątanie budynków niespecjalistyczne

8121

 

 

81.22

Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

8129*

 

 

81.29

Sprzątanie pozostałe

8129*

 

81.3

 

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 

 

 

81.30

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

8130

82

 

 

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

82.1

 

Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

 

 

 

82.11

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

8211

 

 

82.19

Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

8219

 

82.2

 

Działalność centrów telefonicznych (call center)

 

 

 

82.20

Działalność centrów telefonicznych (call center)

8220

 

82.3

 

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 

 

 

82.30

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

8230

 

82.9

 

Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

 

82.91

Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

8291

 

 

82.92

Działalność związana z pakowaniem

8292

 

 

82.99

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

8299

 

 

 

SEKCJA O – ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 

84

 

 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

 

 

84.1

 

Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna

 

 

 

84.11

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

8411

 

 

84.12

Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem ubezpieczeń społecznych

8412

 

 

84.13

Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

8413

 

84.2

 

Usługi na rzecz całego społeczeństwa

 

 

 

84.21

Sprawy zagraniczne

8421

 

 

84.22

Obrona narodowa

8422

 

 

84.23

Wymiar sprawiedliwości

8423*

 

 

84.24

Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

8423*

 

 

84.25

Ochrona przeciwpożarowa

8423*

 

84.3

 

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

 

 

 

84.30

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

8430

 

 

 

SEKCJA P – EDUKACJA

 

85

 

 

Edukacja

 

 

85.1

 

Wychowanie przedszkolne

 

 

 

85.10

Wychowanie przedszkolne

8510*

 

85.2

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

85.20

Szkoły podstawowe

8510*

 

85.3

 

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych

 

 

 

85.31

Gimnazja i licea ogólnokształcące

8521

 

 

85.32

Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych

8522

 

85.4

 

Szkoły policealne oraz wyższe

 

 

 

85.41

Szkoły policealne

8530*

 

 

85.42

Szkoły wyższe

8530*

 

85.5

 

Pozostałe formy edukacji

 

 

 

85.51

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

8541

 

 

85.52

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

8542

 

 

85.53

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

8549*

 

 

85.59

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

8549*

 

85.6

 

Działalność wspomagająca szkolnictwo

 

 

 

85.60

Działalność wspomagająca szkolnictwo

8550

 

 

 

SEKCJA Q – OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

 

86

 

 

Opieką zdrowotna

 

 

86.1

 

Działalność szpitali

 

 

 

86.10

Działalność szpitali

8610

 

86.2

 

Praktyka lekarska i dentystyczna

 

 

 

86.21

Praktyka lekarska ogólna

8620*

 

 

86.22

Praktyka lekarska specjalistyczna

8620*

 

 

86.23

Praktyka dentystyczna

8620*

 

86.9

 

Działalność w zakresie opieki zdrowotnej, pozostała

 

 

 

86.90

Działalność w zakresie opieki zdrowotnej, pozostała

8690

87

 

 

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 

 

87.1

 

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

 

 

 

87.10

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

8710

 

87.2

 

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 

 

87.20

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8720

 

87.3

 

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 

 

 

87.30

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

8730

 

87.9

 

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 

 

 

87.90

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

8790

88

 

 

Pomoc społeczna bez zakwaterowania

 

 

88.1

 

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 

 

 

88.10

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

8810

 

88.9

 

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

 

 

 

88.91

Opieka dzienna nad dziećmi

8890*

 

 

88.99

Postała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

8890*

 

 

 

SEKCJA R – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

 

90

 

 

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

 

 

90.0

 

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

 

 

 

90.01

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

9000*

 

 

90.02

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

9000*

 

 

90.03

Artystyczna i literacka działalność twórcza

9000*

 

 

90.04

Działalność obiektów kulturalnych

9000*

91

 

 

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

 

 

91.0

 

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

 

 

 

91.01

Działalność bibliotek i archiwów

9101

 

 

91.02

Działalność muzeów

9102*

 

 

91.03

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

9102*

 

 

91.04

Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

9103

92

 

 

Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

 

 

92.0

 

Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

 

 

 

92.00

Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

9200

93

 

 

Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

 

 

93.1

 

Działalność związana ze sportem

 

 

 

93.11

Działalność obiektów sportowych

9311*

 

 

93.12

Działalność klubów sportowych

9312

 

 

93.13

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

9311*

 

 

93.19

Działalność związana ze sportem, pozostała

9319

 

93.2

 

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

 

 

93.21

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

9321

 

 

93.29

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

9329

 

 

 

SEKCJA S – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

94

 

 

Działalność organizacji członkowskich

 

 

94.1

 

Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych

 

 

 

94.11

Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

9411

 

 

94.12

Działalność organizacji profesjonalnych

9412

 

94.2

 

Działalność związków zawodowych

 

 

 

94.20

Działalność związków zawodowych

9420

 

94.9

 

Działalność pozostałych organizacji członkowskich

 

 

 

94.91

Działalność organizacji religijnych

9491

 

 

94.92

Działalność organizacji politycznych

9492

 

 

94.99

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

9499

95

 

 

Naprawa komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

 

 

95.1

 

Naprawa komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego

 

 

 

95.11

Naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych

9511

 

 

95.12

Naprawa sprzętu (tele)komunikacyjnego

9512

 

95.2

 

Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego

 

 

 

95.21

Naprawa elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

9521

 

 

95.22

Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego oraz artykułów użytku domowego i ogrodniczego

9522

 

 

95.23

Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

9523

 

 

95.24

Naprawa mebli i wyposażenia domowego

9524

 

 

95.25

Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

9529*

 

 

95.29

Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

9529*

96

 

 

Działalność usługowa indywidualna, pozostała

 

 

96.0

 

Działalność usługowa indywidualna, pozostała

 

 

 

96.01

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

9601

 

 

96.02

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

9602

 

 

96.03

Pogrzeby i działalność pokrewna

9603

 

 

96.04

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

9609*

 

 

96.09

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

9609*

 

 

 

SEKCJA T – GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NAWŁASNE POTRZEBY

 

97

 

 

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

 

 

97.0

 

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

 

 

 

97.00

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

9700

98

 

 

Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

 

 

98.1

 

Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

 

 

 

98.10

Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

9810

 

98.2

 

Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

 

 

 

98.20

Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

9820

 

 

 

SEKCJA U – ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

 

99

 

 

Organizacje i zespoły eksterytorialne

 

 

99.0

 

Organizacje i zespoły eksterytorialne

 

 

 

99.00

Organizacje i zespoły eksterytorialne

9900


ZAŁĄCZNIK II

W załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 wprowadza się następujące zmiany

1.

W załączniku 1 (wspólny moduł dla rocznej statystyki strukturalnej) wprowadza się następujące zmiany:

1.1.

W całym tekście:

Poprzednie sformułowanie

Poprawione sformułowanie

NACE Rev.1 Sekcja J

NACE Rev. 2 Sekcja K

NACE Rev.1 grupa 65.2 oraz dział 67

NACE Rev. 2 grupy 64.2, 64.3 i 64.9 oraz dział 66

Sekcje od C do G NACE Rev.1

Sekcje od B do G NACE Rev. 2

NACE Rev.1 klasa 65.11

NACE Rev. 2 klasa 64.11

Działy 65 i 66 NACE Rev.1

działy 64 i 65 NACE Rev.2

Sekcje H, I i K NACE Rev.1

Sekcje H, I, J, L, M, N i dział 95 NACE Rev.2

1.2.

Sekcja 9 otrzymuje brzmienie:

„Sekcja 9 – Grupy działalności

Następujące grupy działalności odnoszą się do klasyfikacji NACE Rev. 2

SEKCJE B, C, D, E i F

Górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; budownictwo

W celu umożliwienia tworzenia statystyki Wspólnoty, Państwa Członkowskie przekazują składające się na nie wyniki krajowe z podziałem na klasy NACE Rev. 2.

SEKCJA G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

W celu umożliwienia tworzenia statystyki Wspólnoty, Państwa Członkowskie przekazują składające się na nie wyniki krajowe z podziałem na klasy NACE Rev. 2.

SEKCJA H

Transport i gospodarka magazynowa

49.1+49.2

»Transport kolejowy pasażerski, międzymiastowy« i »Transport kolejowy towarów«

49.3

Transport lądowy pasażerski pozostały

49.4

Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

49.5

Transport rurociągowy

50.1+50.2

»Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski« i »Transport morski i wodny przybrzeżny towarów«

50.3+50.4

»Transport wodny śródlądowy pasażerski« i »Transport wodny śródlądowy towarów«

51

Transport lotniczy

52

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53.1

Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

53.2

Pozostała działalność pocztowa i kurierska

SEKCJA I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

55

Zakwaterowanie

56

Działalność usługowa związana z wyżywieniem

SEKCJA J

Informacja i komunikacja

58

Działalność wydawnicza

59

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

60

Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

61

Telekomunikacja

62

Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane

63

Działalność usługowa w zakresie informacji

SEKCJA K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

W celu tworzenia statystyki Wspólnoty, Państwa Członkowskie przekazują składające się na nie wyniki krajowe dostosowane do klas NACE Rev. 2.

SEKCJA L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

68

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

SEKCJA M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

69+70

»Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe« i »Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem’

71

Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

72

Badania naukowe i prace rozwojowe

73.1

Reklama

73.2

74

75

Badanie rynku i opinii publicznej

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała

Działalność weterynaryjna

SEKCJA N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

77.1

77.2

Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych

Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

77.3

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

77.4

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78

Działalność związana z zatrudnieniem

79

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

SEKCJA S

Pozostała działalność usługowa

95.11

Naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12

Naprawa sprzętu (tele)komunikacyjnego

95.21

Naprawa elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

95.22

Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

95.23

Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

95.24

Naprawa mebli i wyposażenia domowego

95.25

Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

95.29

Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego”

2.

W załączniku 2 (szczegółowy moduł dla statystyk strukturalnych w przemyśle) wprowadza się następujące zmiany:

2.1.

W całym tekście:

Poprzednie sformułowanie

Poprawione sformułowanie

Sekcja C NACE Rev.1

Sekcja B NACE Rev. 2

Sekcja D NACE Rev.1

Sekcja C NACE Rev. 2

Sekcja E NACE Rev.1

Sekcje D i E NACE Rev. 2

Działy 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 NACE Rev.1

Działy 13/14/15/17/18/22/25/26/31 NACE Rev.2

2.2.

Sekcja 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Sekcja 3 – Zakres

Statystyki muszą zostać połączone dla wszystkich rodzajów działalności w ramach Sekcji B, C, D i E NACE Rev. 2. Sekcje te obejmują działalność związaną z górnictwem i wydobyciem (B), z przetwórstwem przemysłowym (C), z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, (D) oraz dostawą wody, gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz działalnością związaną z rekultywacją (E). Statystyka przedsiębiorstw odnosi się do pracowników wszystkich przedsiębiorstw, których podstawowa działalność została sklasyfikowana w Sekcjach B, C, D lub E.”

3.

W załączniku 3 (Moduł szczegółowy dla statystyki strukturalnej gałęzi handlu dystrybucyjnego) wprowadza się następujące zmiany:

3.1.

Sekcja 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Statystyka jest zestawiana dla wszystkich rodzajów działalności objętych zakresem sekcji G NACE Rev. 2. Sektor ten obejmuje handel hurtowy i detaliczny; naprawę pojazdów samochodowych i motocykli. Statystyka przedsiębiorstw dotyczy grup wszystkich przedsiębiorstw, których główny rodzaj działalności jest sklasyfikowany w sekcji G.”

3.2.

W całym tekście:

Poprzednie sformułowanie

Poprawione sformułowanie

Dział 50 NACE Rev.1

Dział 45 NACE Rev.2

Dział 51 NACE Rev.1

Dział 46 NACE Rev.2

Dział 52 NACE Rev.1

Dział 47 NACE Rev.2

W sekcji 5 „Pierwszy rok sprawozdawczy” i sekcji 9 „Sprawozdania i badania pilotażowe”, utrzymane zostaje odesłanie do działów 50, 51 i 52 NACE Rev.1.

4.

W załączniku 4 (szczegółowy moduł dla statystyki strukturalnej w budownictwie) wprowadza się następujące zmiany:

W całym tekście:

Poprzednie sformułowanie

Poprawione sformułowanie

Grupy 451 i 452 NACE Rev.1

Działy 41 i 42 i grupy 43.1 i 43.9 NACE Rev.2

5.

W załączniku 5 (moduł szczegółowy dla statystyki strukturalnej w ubezpieczeniach) wprowadza się następujące zmiany:

W całym tekście:

Poprzednie sformułowanie

Poprawione sformułowanie

Dział 66 z wyjątkiem klasy 66.02 NACE Rev.1

Dział 65, z wyłączeniem grupy 65.3 NACE Rev.2

6.

W załączniku 6 (moduł szczegółowy dla statystyki strukturalnej w instytucjach kredytowych) wprowadza się następujące zmiany:

W całym tekście:

Poprzednie sformułowanie

Poprawione sformułowanie

Klasy 65.12 i 65.22 NACE Rev.1

Klasy 64.19 i 64.92 NACE Rev.2

7.

W załączniku 7 (moduł szczegółowy dla statystyki strukturalnej w funduszach emerytalnych) wprowadza się następujące zmiany:

W całym tekście:

Poprzednie sformułowanie

Poprawione sformułowanie

Klasa 66.02 NACE Rev.1

Grupa 65.3 NACE Rev.2


ZAŁĄCZNIK III

W załącznikach A, B, C i D rozporządzenia (WE) nr 1165/98 wprowadza się następujące zmiany:

1.   Załącznik A

1.1.

W załączniku A lit. a) („Zakres”) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

Zakres

Niniejszy załącznik stosuje się do wszystkich rodzajów działalności wyszczególnionych w sekcjach od B do E NACE Rev. 2 lub w danym przypadku do wszystkich produktów wyszczególnionych w sekcjach od B do E CPA. Informacja nie jest wymagana dla grupowań 37, 38.1, 38.2 i 39 NACE Rev. 2. Wykaz działalności może zostać zmieniony zgodnie z procedurą określoną w art. 18.”

1.2.

Załącznik A lit. c) („Wykaz zmiennych”) ust. 6, 7 i 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.

Informacja dotycząca produkcji (nr 110) nie jest wymagana dla działu 36 oraz grup 35.3 i 38.3 NACE Rev. 2.

7.

Informacja dotycząca obrotu (nr 120, 121, 122) nie jest wymagana dla sekcji D i E NACE Rev. 2.

8.

Informacja dotycząca zamówień (nr 130, 131, 132) jest wymagana wyłącznie dla następujących działów NACE Rev.2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wykaz działalności może zostać zmieniony zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18.”

1.3.

Załączniku A lit. c) („Wykaz zmiennych”) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9.

Informacje dotyczące zmiennych nr 210, 220, 230 nie są wymagane dla grupy 38.3 NACE Rev. 2.

10.

Informacje dotyczące cen produkcji lub cen importowych (nr 310, 311, 312 i 340) nie są wymagane dla następujących grup lub klas NACE Rev.2 odpowiednio CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 i 38.3. Wykaz niewymaganej działalności może zostać zmieniony zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18.

11.

Zmienna dotycząca cen importowych (nr 340) jest obliczana na podstawie produktów CPA. Jednostki rodzaju działalności zajmujące się przywozem mogą być zaklasyfikowane poza działalnością objętą sekcjami od B do E NACE Rev. 2.”

1.4.

Załącznik A lit. f) („Poziom szczegółowości”) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.

Wszystkie zmienne, z wyjątkiem zmiennej dotyczącej ceny importowej (nr 340) należy przekazywać na poziomie jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) NACE Rev.2. Zmienna 340 ma być przekazywana na poziomie jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) CPA.

2.

Dodatkowo w przypadku sekcji C NACE Rev. 2 wskaźnik produkcji (nr 110) oraz wskaźnik cen produkcji (nr 310, 311, 312) należy przekazywać na trzycyfrowym i czterocyfrowym poziomie NACE Rev.2. Wskaźniki produkcji i cen producenta przekazywane na trzycyfrowym i czterocyfrowym poziomie muszą reprezentować co najmniej 90 % całkowitej wartości dodanej dla każdego Państwa Członkowskiego z sekcji C NACE Rev.2 w danym roku bazowym Nie ma konieczności przekazywania tych zmiennych na powyższych poziomach szczegółowości przez te Państwa Członkowskie, których całkowita wartość dodana z sekcji C NACE Rev.2 w danym roku bazowym reprezentuje mniej niż 4 % wartości całkowitej dla Wspólnoty Europejskiej.”

1.5.

W załączniku A lit. f) („Poziom szczegółowości”) w ust. 3 „NACE Rev. 1” zastępuje się „NACE Rev. 2.”

1.6.

Załącznik A lit. f) („Poziom szczegółowości”) ust. 4, 5, 6 i 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.

Dodatkowo wszystkie zmienne, z wyjątkiem zmiennych dotyczących obrotu i nowych zamówień (nr 120, 121, 122, 130, 131, 132) należy przekazać dla przemysłu ogółem, zdefiniowanego jako NACE Rev. 2 sekcje od B do E i podstawowych grupowań przemysłowych (MIGs) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 586/2001 (1).

5.

Zmienne dotyczące obrotu (nr 120, 121, 122) należy przekazać dla przemysłu ogółem zdefiniowanego jako NACE Rev. 2 sekcje B i C oraz MIGs z wyjątkiem głównego grupowania przemysłowego określonego dla działalności związanych z energią.

6.

Zmienne dotyczące nowych zamówień (nr 130, 131 i 132) należy przekazać dla przetwórstwa przemysłowego, sekcji C NACE Rev. 2 i zmniejszonego zakresu grupy MIGs określonego w ust. 8 pod lit. c) (‘Wykaz zmiennych’) w niniejszym załączniku.

7.

Zmienną dotyczącą ceny importowej (nr 340) należy przekazać dla wszystkich wyrobów przemysłowych sekcji od B do E CPA i MIGs określonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 586/2001 z grupy wyrobów CPA. Nie wymaga się przekazywania tej zmiennej przez Państwa Członkowskie, które nie przyjęły waluty euro.”

1.7.

Załącznik A lit. f) („Poziom szczegółowości”) ust. 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie:

„9.

Zmienne z rynków niekrajowych (nr 122, 132 i 312) należy przekazać zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro. To rozróżnienie należy stosować dla przemysłu ogółem określonego jako NACE Rev. 2 sekcje od B do E, MIGs, jednoliterowy (sekcja) i dwucyfrowy (dział) poziom NACE Rev. 2. Nie wymaga się informacji dotyczącej NACE Rev. 2 od D do E w przypadku zmiennej 122. Dodatkowo, należy przekazać zmienną dotyczącej ceny importowej (nr 340) zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro. Należy stosować to rozróżnienie dla przemysłu ogółem określonego jako CPA sekcje od B do E, MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie CPA. W przypadku podziału na strefą euro i strefę, która nie przyjęła euro, Komisja może określić, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18, warunki stosowania europejskich schematów doboru prób zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d). Europejskie schematy doboru próby mogą ograniczyć zakres zmiennej dotyczącej ceny importowej do importu produktów z państw spoza strefy euro. Przekazanie podziału na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro dla zmiennych 122, 132, 312 i 340 nie jest wymagane dla Państw Członkowskich, które nie przyjęły waluty euro.

10.

Państwa Członkowskie, których wartość dodana z sekcji B, C, D i E NACE Rev. 2 w danym roku bazowym reprezentuje mniej niż 1 % wartości całkowitej dla Wspólnoty Europejskiej muszą przekazać dane jedynie dla przemysłu ogółem, MIGs i poziomu sekcji NACE Rev. 2 lub poziomu sekcji CPA.”

1.8.

Załącznik A lit. g) („Nieprzekraczalne terminy przesyłania danych”) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.

Nieprzekraczalny termin może wynieść dodatkowo 15 dni kalendarzowych więcej w przypadku poziomu grupy i klasy NACE Rev. 2 oraz grupy i klasy CPA. W przypadku Państw Członkowskich, których wartość dodana z sekcji B, C, D i E NACE Rev. 2 w danym roku bazowym reprezentuje mniej niż 3 % wartości całkowitej dla Wspólnoty Europejskiej, nieprzekraczalny termin może wynieść dodatkowo 15 dni kalendarzowych więcej dla danych dla przemysłu ogółem, MIGs i poziomu sekcji i działu NACE Rev. 2 lub poziomu sekcji i działu CPA.”

1.9.

Dodaje się następujący akapit do załącznika A lit. i) („Pierwszy okres odniesienia”):

„Pierwszym okresem odniesienia, za który należy przekazać wszystkie zmienne według NACE Rev. 2 jest styczeń 2009 r. w przypadku danych miesięcznych oraz pierwszy kwartał 2009 r. w przypadku danych kwartalnych.”

2.   Załącznik B

2.1.

W załączniku B lit. a) („Zakres”) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

Zakres

Niniejszy załącznik dotyczy wszystkich rodzajów działalności wyszczególnionych w sekcji F NACE Rev. 2.”

2.2.

W załączniku B lit. e) („Okres odniesienia”) „NACE” zastępuje się „NACE Rev. 2.”

2.3.

Załącznik B lit. f) („Poziom szczegółowości”) ust. 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Zmienne nr 110, 210, 220 i 230 należy przekazywać przynajmniej na poziomie sekcji NACE Rev. 2.

2.

Zmienne dotyczące nowych zamówień (nr 130, 135 i 136) są wymagane jedynie dla grupy 41.2 i działu 42 NACE Rev. 2.”

2.4.

W załączniku B lit. f) („Poziom szczegółowości”) w ust. 6 „NACE” zastępuje się „NACE Rev. 2”.

2.5.

W załączniku B lit. g) („Nieprzekraczalne terminy przesyłania danych”), w ust. 2 „NACE Rev. 1” zastępuje się „NACE Rev. 2.”

2.6.

Dodaje się następujący akapit do załącznika B lit. i) („Pierwszy okres odniesienia”):

„Pierwszym okresem odniesienia, za który należy przekazać wszystkie zmienne według NACE Rev. 2 jest styczeń 2009 r. w przypadku danych miesięcznych oraz pierwszy kwartał 2009 r. w przypadku danych kwartalnych.”

3.   Załącznik C

3.1.

Załącznik C lit. a) („Zakres”) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

Zakres

Niniejszy załącznik dotyczy rodzajów działalności wyszczególnionych w dziale 47 NACE Rev. 2.”

3.2.

Załącznik C lit. f) („Poziom szczegółowości”) ust. 1, 2, 3, 4 i 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Zmienne dotyczące obrotu (nr 120) oraz deflatora sprzedaży/wolumenu sprzedaży (nr 330/123) należy przekazywać zgodnie z poziomami szczegółowości określonymi w ust. 2, 3. Zmienną dotyczącą liczby zatrudnionych (nr 210) należy przekazywać zgodnie z poziomami szczegółowości określonymi w ust. 4.

2.

Poziom szczegółowości, przegrupowujący klasy i grupy NACE Rev.2:

Klasa 47.11;

Klasa 47.19;

Grupa 47.2;

Grupa 47.3;

suma klas (47.73, 47.74 i 47.75);

suma klas (47.51, 47.71 i 47.72);

suma klas (47.43, 47.52, 47.54, 47.59 i 47.63);

suma klas (47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 i 47.78);

Klasa 47.91.

3.

Łączne poziomy, przegrupowujące klasy i grupy NACE Rev.2:

suma klasy i grupy (47.11 i 47.2);

suma grup i klas (47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 i 47.9);

Dział 47

Dział 47 bez 47.3

4.

Dział 47

Dział 47 bez 47.3

5.

Państwa Członkowskie, których obrót dla działu 47 NACE Rev. 2 w danym roku bazowym reprezentuje mniej niż 1 % wartości całkowitej dla Wspólnoty Europejskiej, muszą przekazać zmienne dotyczące obrotu (120) oraz deflatora sprzedaży/wolumenu sprzedaży (nr 330/123), przy zachowaniu poziomów szczegółowości określonych w ust. 3.”

3.3.

Załącznik C lit. g) („Nieprzekraczalne terminy przesyłania danych”) ust. 1, 2 i 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

W przypadku obrotu (nr 120) oraz deflatora sprzedaży/wolumenu sprzedaży (nr 330/123) zmienne należy przesłać w terminie dwóch miesięcy, przy zachowaniu poziomów szczegółowości określonych w ust. 2 lit. f) niniejszego załącznika. Termin może wynieść dodatkowo 15 dni dla Państw Członkowskich, których obroty w dziale 47 NACE Rev. 2 w danym roku bazowym reprezentują mniej niż 3 % wartości całkowitej dla Wspólnoty Europejskiej,

2.

W przypadku obrotu (nr 120) oraz deflatora sprzedaży/wolumenu sprzedaży (nr 330/123) zmienne należy przesłać w terminie miesiąca, przy zachowaniu poziomów szczegółowości określonych w ust. 3 lit. f) niniejszego załącznika. Państwa Członkowskie mogą mieć do wyboru uczestnictwo w zmiennych dotyczących obrotu oraz deflatora sprzedaży/wolumenu nr 120 i 330/123 z wkładem zgodnym z przypisaniem do europejskich schematów doboru prób zgodnie z art. 4 ust. 2 pierwszy akapit lit. d). Warunki tego przypisania są określane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18.

3.

Zmienną dotyczącą liczby zatrudnionych należy przekazać w ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu okresu odniesienia. Termin może wynieść dodatkowo 15 dni dla Państw Członkowskich, których obroty w dziale 47 NACE Rev. 2 w danym roku bazowym reprezentują mniej niż 3 % wartości całkowitej dla Wspólnoty Europejskiej.”

3.4.

Dodaje się następujące zdanie do załącznika C lit. i) („Pierwszy okres odniesienia”):

„Pierwszym okresem odniesienia, za który należy przekazać wszystkie zmienne według NACE Rev. 2 jest styczeń 2009 r. w przypadku danych miesięcznych oraz pierwszy kwartał 2009 r. w przypadku danych kwartalnych.”

4.   Załącznik D

4.1.

Załącznik D lit. a) („Zakres”) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Niniejszy załącznik dotyczy wszystkich rodzajów działalności wyszczególnionych w działach 45 i 46 oraz sekcjach od H do N i od P do S NACE Rev. 2.”

4.2.

W załączniku D lit. c) („Wykaz zmiennych”) w ust. 4 lit. d „NACE” zastępuje się „NACE Rev. 2”.

4.3.

Załącznik D lit. f) („Poziom szczegółowości”) ust. 1, 2, 3, 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:

„1.

Zmienną dotyczącą obrotu (nr 120) należy przekazać zgodnie z następującymi grupowaniami NACE Rev. 2:

46 na poziomie trzycyfrowym;

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

suma (45.1, 45.3 i 45.4);

suma (55 i 56);

suma (69 i 70.2).

2.

Zmienną dotyczącą liczby zatrudnionych (nr 210) należy przekazać zgodnie z następującymi grupowaniami NACE Rev. 2:

Działy 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

suma (69, 70.2, 71, 73 i 74);

suma (55 i 56);

suma (78, 79, 80, 81.2 i 82).

3.

W przypadku działów 45 i 46 NACE Rev. 2, zmienną dotyczącą obrotu powinny przekazywać jedynie na poziomie dwucyfrowym te Państwa Członkowskie, których obrót w tych działach NACE Rev. 2 w danym roku bazowym reprezentuje mniej niż 4 % wartości całkowitej dla Wspólnoty Europejskiej.

4.

W przypadku sekcji H i J NACE Rev.2 zmienną dotyczącą liczby zatrudnionych (nr 210) powinny przekazywać jedynie na poziomie sekcji te państwa członkowskie, których całkowita wartość dodana w sekcji H i J NACE Rev. 2 w danym roku bazowym reprezentuje mniej niż 4 % wartości całkowitej dla Wspólnoty Europejskiej.

5.

Zmienną dotyczącą cen produkcji (nr 310) należy przekazać zgodnie z następującymi działalnościami i grupowaniami NACE Rev. 2:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;

suma (50.1 i 50.2);

suma (69.1, 69.2 i 70.2).

NACE Rev. 2 78 obejmuje całkowitą cenę rekrutacji i udostępniania pracowników.”

4.4.

Załącznik D lit. f) („Poziom szczegółowości”) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7.

W przypadku działu 63 NACE Rev. 2, zmienną dotyczącą cen produkcji (nr 310) powinny przekazywać jedynie na poziomie dwucyfrowym te Państwa Członkowskie, których obrót w tych działach NACE Rev. 2 w danym roku bazowym reprezentuje mniej niż 4 % wartości całkowitej dla Wspólnoty Europejskiej.”

4.5.

Załącznik D lit. h) („Badania pilotażowe”) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.

ocena możliwości i przydatności zebrania danych dotycząca:

(i)

zarządzanie działalnością holdingów NACE Rev. 2 grupy 64.2 i 70.1;

(ii)

działalności związanej z nieruchomościami NACE Rev. 2 dział 68;

(iii)

badań naukowych i prac rozwojowych NACE Rev. 2 dział 72;

(iv)

wynajem NACE Rev. 2 dział 77;

(v)

NACE Rev. 2 sekcje K, P, Q, R, S;”

4.6.

Dodaje się następujący akapit do załącznika D lit. i) („Pierwszy okres odniesienia”):

„Pierwszym okresem odniesienia, za który należy przekazać wszystkie zmienne według NACE Rev. 2 jest pierwszy kwartał 2009 r.”

4.7.

Załącznik D lit. j) („Okres przejściowy”) otrzymuje następujące brzmienie:

„j)

Okres przejściowy

Okres przejściowy kończący się nie później niż 11 sierpnia 2008 r. może zostać przyznany dla zmiennej nr 310, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18. W odniesieniu do wprowadzania w życie zmiennej nr 310 dla działów 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 i 81 NACE Rev. 2 można przyznać dalszy okres przejściowy wynoszący jeden rok, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18. Oprócz tych okresów przejściowych, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18, Państwom Członkowskim, których obrót w ramach działalności NACE Rev. 2 określonych w lit. a) ‘Zakres’ w danym roku bazowym stanowi mniej niż 1 % wartości całkowitej dla Wspólnoty Europejskiej, można przyznać kolejny okres przejściowy wynoszący jeden rok.”


(1)  Dz.U. L 86, z 27.3.2001, str. 11.


ZAŁĄCZNIK IV

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 otrzymuje brzmienie:

1.

Sekcja 1 otrzymuje brzmienie:

„Sekcja 1 – Zakres

Statystyki sporządzane są dla wszystkich działalności sklasyfikowanych w ramach sekcji od A do U NACE Rev. 2. Sekcje te obejmują wszystkie rodzaje działalności gospodarczej.

Załącznik niniejszy obejmuje również:

a)

odpady wytwarzane przez gospodarstwa domowe;

b)

odpady powstające przy odzysku i/lub operacjach związanych z unieszkodliwianiem.”

2.

W sekcji 8 ust. 1.1 otrzymuje brzmienie:

„1.1.

następujących pozycji zgodnie z NACE REV 2:

Poz

kod NACE Rev. 2

Opis

1

Dział 01

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 

Dział 02

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

2

Dział 03

Rybactwo

3

Sekcja B

Górnictwo i wydobywanie

4

Dział 10

Produkcja artykułów spożywczych

 

Dział 11

Produkcja napojów

 

Dział 12

Produkcja wyrobów tytoniowych

5

Dział 13

Produkcja wyrobów tekstylnych

 

Dział 14

Produkcja odzieży

 

Dział 15

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

6

Dział 16

Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

7

Dział 17

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 

Dział 18

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

8

Dział 19

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

9

Dział 20

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 

Dział 21

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 

Dział 22

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

10

Dział 23

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

11

Dział 24

Produkcja metali

 

Dział 25

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

12

Dział 26

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 

Dział 27

Produkcja urządzeń elektrycznych

 

Dział 28

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Dział 29

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep

 

Dział 30

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

13

Dział 31

Produkcja mebli

 

Dział 32