ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 368

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
23 grudnia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1969/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające na rok połowowy 2007 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1970/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

6

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1971/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r.

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1972/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

11

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

74

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania ( 1 )

85

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1201/2006 ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007 w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

87

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 448/2001 w zakresie informowania o procedurze anulowania oraz ponownego wykorzystania anulowanych funduszy

89

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

91

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2001/245/WE, 2002/928/WE i 2006/797/WE, w odniesieniu do dalszego stosowania niektórych substancji czynnych nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG z powodu przystąpienia Bułgarii ( 1 )

96

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające szczegółowe zasady wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie ( 1 )

99

 

*

Dyrektywa Komisji 2006/142/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierający wykaz składników, które należy obowiązkowo umieścić na etykietach środków spożywczych ( 1 )

110

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie środków podjętych przez Danię na rzecz TV2/Danmark (Dz.U. L 85 z 23.3.2006)

112

 

 

 

*

Informacja dla czytelników

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1969/2006

z dnia 19 grudnia 2006 r.

ustalające na rok połowowy 2007 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 18 ust. 3 i art. 26 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 18 ust. 1 i art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 stanowią, że cena orientacyjna i wspólnotowa cena producenta powinny być ustalane na każdy rok połowowy w celu określenia poziomu interwencji cenowych na rynku niektórych produktów rybołówstwa.

(2)

Artykuł 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 stanowi, że cenę orientacyjną ustala się dla każdego z produktów i grup produktów, wymienionych w załącznikach I i II do tego rozporządzenia.

(3)

Na podstawie aktualnie dostępnych danych na temat cen danych produktów oraz kryteriów, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, ceny orientacyjne poszczególnych gatunków należy podwyższyć, utrzymać lub obniżyć w roku połowowym 2007.

(4)

Artykuł 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 stanowi, że wspólnotowa cena producenta ustalana jest dla każdego produktu wymienionego w załączniku III do tego rozporządzenia. Należy ustanowić wspólnotową cenę producenta w przypadku jednego z tych produktów i obliczyć wspólnotową cenę producenta w odniesieniu do innych produktów z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych, wprowadzonych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 802/2006 z dnia 30 maja 2006 r. ustalające współczynniki przeliczeniowe mające zastosowanie do ryb z rodzajów Thunnus i Euthynnus  (2).

(5)

Na podstawie kryteriów ustalonych w art. 18 ust. 2 tiret pierwsze i drugie oraz w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 należy dostosować wspólnotową cenę producenta w roku połowowym 2007.

(6)

Ze względu na pilny charakter tej kwestii należy przyznać wyjątek od terminu sześciu tygodni, o którym mowa w części I pkt 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W roku połowowym trwającym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. ceny orientacyjne określone w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 są podane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W roku połowowym trwającym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. wspólnotowe ceny producenta określone w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 są podane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1759/2006 (Dz.U. L 335 z 1.12.2006, str. 3).

(2)  Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 15.


ZAŁĄCZNIK I

Załączniki

Gatunki Produkty wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Postać handlowa

Cena orientacyjna

(EUR/t)

I

1.

Śledź z gatunku Clupea harengus

Ryba w całości

273

2.

Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

Ryba w całości

563

3.

Koleń (Squalus acanthias)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

1 090

4.

Koleń z gatunku Scyliorynthus spp.

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

740

5.

Karmazyn (Sebastes spp.)

Ryba w całości

1 142

6.

Dorsz z gatunku Gadus morhua

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

1 623

7.

Czarniak (Pollachius virens)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

769

8.

Plamiak (Melanogrammus aeglefinus)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

1 028

9.

Witlinek (Merlangus merlangus)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

946

10.

Molwa (Molva )spp.

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

1 196

11.

Makrela z gatunku Scomber scombrus

Ryba w całości

329

12.

Makrela z gatunku Scomber japonicus

Ryba w całości

298

13.

Sardela (Engraulis )spp.

Ryba w całości

1 334

14.

Gładzica (Pleuronectes platessa)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową od 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 r.

1 079

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową od 1 maja do 31 grudnia 2007 r.

1 499

15.

Morszczuk z gatunku Merluccius merluccius

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

3 675

16.

Smuklica (Lepidorhombus )spp.

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

2 541

17.

Zimnica (Limanda limanda)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

863

18.

Flądra (Platichthys flesus)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

519

19.

Tuńczyk biały lub tuńczyk długopłetwy (Thunnus alalunga)

Ryba w całości

2 187

Ryba patroszona z głową

2 440

20.

Mątwy (Sepia officinalis i Rossia macrosoma)

W całości

1 670

21.

Żabnica (Lophius) spp.

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

2 924

Bez głowy

6 047

22.

Krewetka z gatunku Crangon crangon

Ugotowane w wodzie

2 366

23.

Krewetka północna (Pandalus borealis)

Ugotowane w wodzie

6 410

Świeża lub schłodzona

1 606

24.

Kraby jadalne (Cancer pagurus)

W całości

1 766

25.

Homar norweski (Nephrops norvegicus)

W całości

5 337

Ogony

4 279

26.

Sola (Solea )spp.

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

6 813

II

1.

Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

Mrożony, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 946

2.

Morszczuk z rodzaju Merluccius spp.

Mrożony, w całości, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 202

Mrożony, odfiletowany, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 462

3.

Morlesz (Dentex dentex oraz Pagellus )spp.

Mrożony, partiami lub w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 570

4.

Włócznik (Xiphias gladius)

Mrożony, w całości, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

4 079

5.

Mątwy (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Mrożone, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 888

6.

Ośmiornica (Octopus )spp.

Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

2 108

7.

Kałamarnica (Loligo )spp.

Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 168

8.

Kałamarnica (Ommastrephes sagittatus)

Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

961

9.

Illex argentinus

Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

896

10.

Krewetka z rodziny Penaeidae

krewetka z gatunku Parapenaeus longirostris

inne gatunki z rodziny Penaeidae

Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

4 157

Mrożone, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

7 979


ZAŁĄCZNIK II

Gatunki

Produkty wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Waga

Specyfikacja handlowa

Wspólnotowa cena producenta

(EUR/t)

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

Ważący ponad 10 kg (jedna sztuka)

W całości

1 225

Oskrobany i wypatroszony

 

Inny

 

Ważący nie więcej niż 10 kg (jedna sztuka)

W całości

 

Oskrobany i wypatroszony

 

Inny

 

Tuńczyk biały (Thunnus alalunga)

Ważący ponad 10 kg (jedna sztuka)

W całości

 

Oskrobany i wypatroszony

 

Inny

 

Ważący nie więcej niż 10 kg (jedna sztuka)

W całości

 

Oskrobany i wypatroszony

 

Inny

 

Bonito (Katsuwonus pelamis)

 

W całości

 

 

Oskrobany i wypatroszony

 

 

Inny

 

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)

 

W całości

 

 

Oskrobany i wypatroszony

 

 

Inny

 

Inne gatunki rodzajów Thunnus i Euthynnus

 

W całości

 

 

Oskrobane i wypatroszone

 

 

Inne

 


23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1970/2006

z dnia 22 grudnia 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

130,3

204

74,9

999

102,6

0707 00 05

052

141,5

204

61,5

628

155,5

999

119,5

0709 90 70

052

126,6

204

48,9

999

87,8

0805 10 20

052

61,4

204

60,5

220

53,3

388

72,9

999

62,0

0805 20 10

204

62,8

999

62,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,4

204

135,9

624

71,6

999

91,0

0805 50 10

052

52,4

528

35,6

999

44,0

0808 10 80

388

120,0

400

83,1

404

93,1

512

57,4

720

91,8

999

89,1

0808 20 50

400

93,9

720

51,1

999

72,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1971/2006

z dnia 22 grudnia 2006 r.

ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 do opłat przywozowych w sektorze zbóż (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że przy przywozie produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, pobiera się opłaty celne zgodne ze stawkami Wspólnej Taryfy Celnej. Jednakże w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, opłaty przywozowe równają się cenie interwencyjnej tych produktów ważnej w czasie przywozu powiększonej o 55 % i pomniejszonej o cenę CIF w przywozie stosowaną do danej wysyłki. Opłaty celne nie mogą jednak przekroczyć stawek Wspólnej Taryfy Celnej.

(2)

Na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 ceny CIF w przywozie oblicza się na podstawie cen reprezentatywnych dla danego produktu na rynku światowym.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1249/96 ustala zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 do opłat przywozowych w sektorze zbóż.

(4)

Opłaty przywozowe stosuje się aż do chwili ustalenia i wejścia w życie nowych stawek opłat przywozowych.

(5)

W celu umożliwienia normalnego funkcjonowania systemu opłat przywozowych należy przyjąć jako podstawę ich wyliczenia stawki reprezentatywne dla rynku, stwierdzone w okresie porównawczym.

(6)

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1249/96 prowadzi do ustalenia opłat przywozowych w wysokości podanej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Opłaty przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w kwotach figurujących w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

0,00

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

11,44

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

11,44

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

0,00


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

(15.12.2006–21.12.2006)

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

155,30 (3)

111,29

182,08

172,08

152,08

160,47

Premia za Zatokę (EUR/t)

10,71

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

16,94

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 25,74 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: 31,37 EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1972/2006

z dnia 22 grudnia 2006 r.

ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W myśl art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 wymienionego rozporządzenia, a cenami tych produktów we Wspólnocie, może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2)

Refundacje wywozowe powinny być ustalone z uwzględnieniem czynników, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż (2).

(3)

W odniesieniu do pszennych oraz żytnich mąk, kasz i grysików refundację wywozową stosowaną do tych produktów należy wyliczyć z uwzględnieniem ilości zbóż koniecznych do wytwarzania danych produktów. Ilości te zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95.

(4)

Sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymogi niektórych rynków mogą sprawić, że niezbędne stanie się zróżnicowanie refundacji dla niektórych produktów, w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(5)

Refundacja powinna być ustalana raz na miesiąc. Zmian można dokonywać w tym odstępie czasowym.

(6)

Zastosowanie tych zasad do aktualnej sytuacji na rynkach zbóż, a w szczególności do notowań lub cen na te produkty we Wspólnocie i na rynku światowym, prowadzi do ustalenia refundacji w wysokości podanej w załączniku.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe dla produktów, o których mowa w art. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, z wyjątkiem słodu, wywiezionych w stanie naturalnym, ustala się w wysokości podanej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Uwaga: Kody produktów i kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

C01

:

Wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem Albanii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Liechteinsteinu i Szwajcarii.


23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1973/2006

z dnia 22 grudnia 2006 r.

ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 refundacje wywozowe dla zbóż mające zastosowanie w dniu, w którym złożono wniosek o wydanie pozwolenia, stosuje się do wywozu, który ma być realizowany w okresie ważności pozwolenia, jeśli wniesie o to wnioskodawca. W tym wypadku do refundacji może być zastosowana kwota korygująca.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (2), pozwoliło na ustalenie kwoty korygującej dla produktów, o których mowa w art. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003. Ta kwota korygująca powinna być wyliczona z uwzględnieniem czynników wymienionych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95.

(3)

Sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność zróżnicowania kwoty korygującej w zależności od miejsca przeznaczenia.

(4)

Kwota korygująca powinna być ustalona według takiej samej procedury jak refundacja. Może ona podlegać zmianom w czasie pomiędzy dwoma ustaleniami.

(5)

Z wyżej wymienionych przepisów wynika, że kwota korygująca powinna być ustalona zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwotę korygującą do wcześniej ustalonych refundacji wywozowych dla produktów, o których mowa w art. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, z wyjątkiem słodu, ustala się w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalającego kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

(EUR/t)

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Bieżący

1

Termin I

2

Termin II

3

Termin III

4

Termin IV

5

Termin V

6

Termin VI

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

C01

:

Wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Liechtensteinu i Szwajcarii.

C02

:

Algieria, Arabia, Saudyjska, Bahrain, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Syria, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

C03

:

Wszystkie państwa z wyjątkiem Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu.


23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006

z dnia 15 grudnia 2006 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 5 ust. 6, art. 19 ust. 2 zdanie drugie, art. 32 ust. 1 lit. b), art. 66 ust. 3 akapit trzeci, art. 70 ust. 1 i art. 91,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 ustanowiło jednolite ramy prawne dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW w całej Wspólnocie. Należy uzupełnić ramy prawne szczegółowymi przepisami wykonawczymi.

(2)

W odniesieniu do spójności z środkami finansowanymi przez inne instrumenty wspólnej polityki rolnej, należy określić szczegółowe przepisy dotyczące wyjątków dotyczących wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności przepisy dotyczące wyjątków, o których mowa w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Wsparcie inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia wszelkie sektorowe limity lub ograniczenia oraz nie prowadzi do tworzenia nadmiaru zdolności produkcyjnych w danych sektorach.

(3)

Istnieje potrzeba ustanowienia zasad dotyczących uaktualniania krajowych planów strategicznych w odniesieniu do treści, procedur i harmonogramu.

(4)

Aby umożliwić państwom członkowskim i Komisji szybkie i skuteczne wprowadzenie nowych ram programowych, należy określić terminy między złożeniem programów rozwoju obszarów wiejskich a ich zatwierdzeniem przez Komisję.

(5)

Należy przyjąć szczegółowe zasady przedkładania programów rozwoju obszarów wiejskich oraz ich przeglądu. W celu ułatwienia sporządzania programów rozwoju obszarów wiejskich oraz ich rozpatrywania i zatwierdzania przez Komisję, należy ustanowić wspólne zasady dotyczące struktury i treści tych programów na podstawie wymogów określonych w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Ponadto należy ustanowić szczegółowe przepisy w odniesieniu do ram krajowych, o których mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

(6)

Przedmiotem decyzji Komisji powinny być jedynie istotne zmiany w programach, przesunięcie środków finansowych EFFROW między osiami w ramach programu i zmiany stóp współfinansowania z EFFROW. Decyzje dotyczące innych zmian powinny podejmować państwa członkowskie i informować o nich Komisję. Należy ustanowić procedurę dotyczącą zatwierdzania takich notyfikacji.

(7)

Aby zapewnić sprawne i regularne monitorowanie, państwa członkowskie powinny udostępniać Komisji ujednoliconą i zaktualizowaną elektroniczną wersję swoich dokumentów programowania.

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 określa warunki mające zastosowanie do wsparcia młodych rolników. Należy określić terminy, w których warunki te muszą być spełnione, w szczególności długość okresu, który państwa członkowskie mogą przyznać niektórym beneficjentom na spełnienie wymogów odnoszących się do umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Biorąc pod uwagę, że wsparcie dla młodych rolników jest uwarunkowane złożeniem przez młodych rolników biznesplanu należy ustanowić szczegółowe zasady w odniesieniu do biznesplanu oraz przestrzegania jego założeń przez młodych rolników.

(9)

W odniesieniu do warunków dotyczących wsparcia na przejście na wcześniejszą emeryturę, należy rozwiązać określone problemy związane z przekazywaniem gospodarstwa przez kilku przekazujących oraz z przekazywaniem gospodarstwa przez dzierżawcę rolnego. Nietowarowa działalność rolnicza przekazującego nie powinna kwalifikować się do wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej.

(10)

Należy określić umiejętności i zasoby, które muszą posiadać instytucje i podmioty wybrane do świadczenia usług doradczych w zakresie gospodarstwa rolnego kwalifikujących się do uzyskania wsparcia.

(11)

W odniesieniu do wsparcia na rzecz tworzenia systemu usług z zakresu zarządzania, pomocy i doradztwa, należy ustanowić metodę obliczania degresji wsparcia.

(12)

W odniesieniu do inwestycji służących modernizacji gospodarstw rolnych w celu spełnienia niedawno wprowadzonych norm wspólnotowych oraz w przypadku, gdy młodzi rolnicy mają spełnić istniejące normy, należy ustalić termin, do którego normy te mają zostać spełnione.

(13)

W odniesieniu do inwestycji służących podwyższaniu wartości gospodarczej lasów, należy określić plany zarządzania lasami oraz wyznaczyć rodzaje kwalifikujących się inwestycji. Plany należy opracować zgodnie z ogólnoeuropejskimi wytycznymi dla szczebla operacyjnego w sprawie zrównoważonej gospodarki leśnej, ustanowionymi w załączniku 2 do Rezolucji L2 (ogólnoeuropejskie kryteria, wskaźniki i wytyczne dla szczebla operacyjnego w sprawie zrównoważonej gospodarki leśnej) Trzeciej Konferencji Ministerialnej w sprawie Ochrony Lasów w Europie, która odbyła się w Lizbonie (2, 3 i 4 czerwca 1998 r.) (2).

(14)

W odniesieniu do inwestycji służących zwiększaniu wartości dodanej produktów rolnych i leśnych w celu spełnienia niedawno wprowadzonych norm wspólnotowych w mikroprzedsiębiorstwach, należy ustalić datę, do której normy te mają zostać spełnione. Należy wprowadzić wyraźne rozróżnienie między inwestycjami związanymi z leśnictwem korzystającymi ze stawki wsparcia ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 a innymi inwestycjami w sektorze drewna.

(15)

W odniesieniu do współpracy na rzecz rozwoju nowych produktów, procesów i technologii w sektorze rolnym i żywnościowym oraz w sektorze leśnym, należy orientacyjnie określić kwalifikujące się koszty.

(16)

W odniesieniu do spełnienia norm, poziom wsparcia dla rolników powinien być regulowany przez państwo członkowskie dla każdej normy przy uwzględnieniu poziomu zobowiązań wynikających z zastosowania normy; koszty inwestycyjne nie powinny kwalifikować się do wsparcia.

(17)

W odniesieniu do wsparcia dla rolników biorących udział w systemie jakości żywności, należy określić systemy wspólnotowe i kryteria dotyczące systemów krajowych, produkty objęte takim wsparciem oraz rodzaje stałych kosztów, które mogą zostać uwzględnione przy obliczaniu kwoty pomocy.

(18)

W celu zapewnienia komplementarności między działaniami promocyjnymi określonymi w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 a zasadami dotyczącymi działań informacyjnych i promocyjnych ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2826/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym (3), należy ustanowić szczegółowe wymogi wspierania promocji produktów wysokiej jakości, w szczególności w odniesieniu do beneficjentów i kwalifikujących się działań. Ponadto w celu uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania, działania informacyjne i promocyjne wspierane na mocy rozporządzenia (WE) nr 2826/2000 nie powinny kwalifikować się do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

(19)

W odniesieniu do wsparcia rolnictwa niskotowarowego, należy określić treść biznesplanów i warunki ich wdrażania.

(20)

W odniesieniu do wsparcia grup producentów na Malcie, należy ustanowić szczegółowe zasady uwzględniające specyficzne cechy maltańskiego sektora rolnego.

(21)

W odniesieniu do wsparcia dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, zgodnie z art. 93 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 system wsparcia wprowadzony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniającym i uchylającym niektóre rozporządzenia (4) pozostaje w mocy do dnia 31 grudnia 2009 r., z zastrzeżeniem aktu Rady przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 37 Traktatu. Artykuł 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (5) powinien zatem nadal mieć zastosowanie do czasu przyjęcia tego aktu przez Radę.

(22)

Należy ustanowić przepis w celu uniknięcia pokrywania się wsparcia dla rolników na spełnienie norm, z jednej strony, i płatności dla obszarów Natura 2000, z drugiej strony.

(23)

W odniesieniu do wsparcia rolnośrodowiskowego i dobrostanu zwierząt, minimalne wymogi, które beneficjenci muszą spełnić w związku z różnymi zobowiązaniami rolnośrodowiskowymi i dotyczącymi dobrostanu zwierząt, powinny zapewniać harmonijne stosowanie wsparcia uwzględniające jego cele i przyczyniać się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W tym zakresie ważne jest ustanowienie metody obliczania dodatkowych kosztów, utraconych dochodów i odpowiednich kosztów transakcjyjnych powstałych na mocy zobowiązań. Jeżeli zobowiązania oparte są na ograniczeniach środków produkcji, wsparcie powinno być przyznawane jedynie wtedy, gdy można ocenić takie ograniczenia w sposób zapewniający wystarczającą pewność, że zobowiązanie jest spełnione.

(24)

W odniesieniu do wsparcia na zachowanie zasobów genetycznych w rolnictwie, należy podać szczegółowe informacje dotyczące kwalifikujących się operacji oraz opis beneficjentów. Należy ustanowić przepis umożliwiający uniknięcie pokrywania się tej pomocy z pomocą udzielaną w ramach wsparcia działań rolnośrodowiskowych i wyłączyć ze wsparcia działania, które kwalifikują się do pomocy w ramach programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

(25)

Należy określić inwestycje nieprodukcyjne ukierunkowane na zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych.

(26)

W celu zapewnienia jednorodnego podejścia do środków dotyczących leśnictwa, należy posługiwać się wspólną definicją lasów i obszarów zalesionych. Definicja ta musi być zgodna z definicją używaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Eurostat, stosowaną w publikacji z 2005 r. oceny światowych zasobów leśnych (Global Forest Resources Assessment Update). Lasy i obszary zalesione wykluczone ze wsparcia na mocy art. 42 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 powinny zostać zdefiniowane bardziej szczegółowo.

(27)

Należy ustanowić szczegółowe warunki dotyczące wsparcia na rzecz zalesiania gruntów rolnych w szczególności w powiązaniu z definicją gruntów przeznaczonych do zalesienia, kosztów założenia, rolnika i gatunków szybkorosnących.

(28)

W odniesieniu do wsparcia na rzecz gruntów rolnych, na których po raz pierwszy ustanawia się systemy rolnoleśne państwa członkowskie powinny określić maksymalną gęstość plantacji drzew leśnych, biorąc pod uwagę niektóre parametry.

(29)

Wsparcie na rzecz przywracania potencjału leśnego oraz działań zapobiegawczych w lasach sklasyfikowanych jako lasy wysokiego lub średniego zagrożenia pożarowego powinno być uzależnione od zgodności z planami ochrony przeciwpożarowej lasów ustanowionymi przez państwa członkowskie. Należy zapewnić wspólne podejście do definicji działań zapobiegających pożarom lasów.

(30)

W odniesieniu do obszarów wyznaczonych w art. 50 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, należy określić warunki ich wyznaczania. Należy zadbać o to, aby zalesianie nie było szkodliwe dla różnorodności biologicznej i aby nie powodowało innych szkód środowiskowych.

(31)

W celu umożliwienia odpowiedniego wykorzystania środka mającego na celu różnicowanie w kierunku działalności nierolniczych, o którym mowa w art. 52 lit. a) ppk i) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, należy ustanowić wyczerpującą definicję członka gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 53 tego rozporządzenia.

(32)

Partnerstwa publiczno-prywatne korzystające ze wsparcia na mocy art. 59 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 powinny spełniać określone szczegółowe warunki.

(33)

W odniesieniu do osi Leader, procedury wyboru lokalnych grup działania powinny być przejrzyste i opierać się na konkurencji w celu zapewnienia trafności i wysokiej jakości strategii rozwoju wybieranych do wsparcia na poziomie lokalnym. W zależności od lokalnych warunków, należy zasadniczo wyznaczyć minimalne i maksymalne ograniczenia dotyczące liczby mieszkańców na obszarach objętych lokalnymi grupami działania.

(34)

Aby umożliwić jak najszersze wdrożenie lokalnych strategii rozwoju, należy ograniczyć wsparcie na rzecz kosztów bieżących lokalnych grup działania.

(35)

Projekty współpracy realizowane przez lokalne grupy działania powinny spełniać określone warunki. Należy ustanowić skoordynowaną procedurę między Komisją a państwami członkowskimi w celu ułatwienia wyboru międzynarodowych projektów współpracy.

(36)

W odniesieniu do pomocy technicznej, należy przewidzieć systemy współfinansowania programów rozwoju obszarów wiejskich obejmujących regiony kwalifikujące się w ramach celu konwergencji i inne regiony, jak również szczegółowe opcje i termin ustanowienia krajowej sieci obszarów wiejskich.

(37)

Dla niektórych środków należy ustanowić wspólne przepisy, w szczególności dotyczące: wdrażania zintegrowanych operacji, środków inwestycyjnych, przekazania gospodarstwa w okresie, w którym zobowiązanie stanowi warunek otrzymania pomocy, zwiększenia powierzchni gospodarstwa i definicji różnych kategorii siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności.

(38)

Państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne działania i wprowadzić odpowiednie przepisy w celu zagwarantowania weryfikacji i kontroli wszystkich środków rozwoju obszarów wiejskich. Państwa członkowskie powinny gwarantować, że wprowadzone przez nie przepisy dotyczące kontroli dają wystarczającą pewność spełnienia wszystkich kryteriów kwalifikacji i innych zobowiązań. W szczególności w odniesieniu do obliczania płatności w ramach niektórych środków państwa członkowskie powinny gwarantować, że obliczenia są właściwe i poparte odpowiednią wiedzą.

(39)

Tam, gdzie to stosowne, należy określić szczegółowe zasady dotyczące dotacji na spłatę odsetek od pożyczek i niektórych form inżynierii finansowej. Aby zapewnić skuteczne i jednolite zarządzanie, należy również określić warunki, w których organy zarządzające mogą stosować standardowe koszty i uważać wkłady niepieniężne za kwalifikujące się wydatki. Aby operacje inwestycyjne były bardziej ukierunkowane, należy udostępnić zestaw wspólnych zasad dotyczących definicji i kwalifikujących się wydatków. W przypadku, gdy właściwe organy państwa członkowskiego decydują się na wypłacenie zaliczki beneficjentom wsparcia inwestycyjnego, konieczne jest również ustanowienie wspólnych zasad.

(40)

W celu zapewnienia zgodności z przepisami i procedurami dotyczącymi pomocy państwa, należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące niektórych środków współfinansowanych przez EFRROW i dodatkowego finansowania krajowego.

(41)

W celu zapewnienia informacji i rozpowszechniania działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich korzystających ze wsparcia EFRROW, programy rozwoju obszarów wiejskich powinny zawierać plan działań informacyjnych, których treść powinna zostać dokładnie określona. W celu zapewnienia najspójniejszego podejścia, należy w tym względzie określić obowiązki władz odpowiedzialnych za zarządzanie i obowiązki beneficjentów.

(42)

W celu wzmocnienia przejrzystości odnośnie korzystania ze wsparcia EFRROW, lista beneficjentów, nazwy operacji oraz kwota wydatków publicznych przyznanych na operacje powinna zostać opublikowana corocznie przez państwa członkowskie w formie elektronicznej lub za pomocą innych środków. Publiczne udostępnienie takich informacji ma na celu poprawienie przejrzystości działań Wspólnoty w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich, wzmocnienie należytego finansowego zarządzania danymi wydatkami publicznymi oraz w szczególności wzmocnienie kontroli wykorzystanych zasobów państwowych, i w końcu uniknięcie zakłóceń konkurencji między beneficjentami środków rozwoju obszarów wiejskich. Biorąc pod uwagę nadrzędność celów jakie mają zostać osiągnięte uzasadnione jest, ze względu na zasadę proporcjonalności oraz wymóg ochrony danych osobowych, zapewnienie ogólnodostępnej publikacji odnośnych informacji w rozmiarze, w jakim nie wykracza to poza to, co jest niezbędne w ramach społeczeństwa demokratycznego w celu zapobiegania naruszeń.

(43)

W odniesieniu do monitorowania, należy określić szczegółowe informacje dotyczące rocznego sprawozdania z postępu prac przewidzianego w art. 82 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, jak również wspólne wskaźniki stanowiące element wspólnych ram monitorowania i oceny, o których mowa w art. 80 tego rozporządzenia.

(44)

Należy ustanowić system informacji w celu zapewnienia bezpiecznej elektronicznej wymiany danych między Komisją a państwami członkowskimi. Należy określić zawartość i funkcjonowanie tego systemu oraz prawa dostępu do niego.

(45)

Nowe przepisy wykonawcze powinny zastąpić przepisy ustanowione w odniesieniu do zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1257/1999. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 817/2004 z dniem 1 stycznia 2007 r.

(46)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

Zakres

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do zasad i ogólnych przepisów dotyczących wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, szczegółowych i wspólnych przepisów dotyczących środków rozwoju obszarów wiejskich oraz przepisy dotyczące kwalifikowalności i przepisy administracyjne, z wyłączeniem przepisów dotyczących kontroli.

ROZDZIAŁ II

Zasady ogólne

Sekcja 1

Komplementarność, spójność i zgodność

Artykuł 2

1.   Zapewnia się spójność, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005:

a)

między środkami wspierającymi rozwój obszarów wiejskich, z jednej strony, a środkami wdrażanymi w ramach innych wspólnotowych instrumentów wsparcia, w szczególności środkami realizowanymi w ramach bezpośrednich i innych systemów wsparcia wspólnej polityki rolnej i środków zdrowia zwierząt i roślin, z drugiej strony;

b)

między różnymi środkami wspierającymi rozwój obszarów wiejskich.

2.   Jeżeli wsparcie na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 może być w drodze wyjątku przyznane zgodnie z art. 5 ust. 6 tego rozporządzenia, dla środków wchodzących w zakres systemów wsparcia, o których mowa w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie gwarantują, że beneficjent może otrzymać wsparcie na daną operację jedynie w ramach jednego systemu.

W tym celu, państwa członkowskie, jeżeli włączą środki obejmujące takie wyjątki do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich, opisują w tych programach kryteria i zasady administracyjne, które będą stosować w odniesieniu do systemów wsparcia, których to dotyczy.

3.   Jeśli wspólna organizacja rynków, łącznie z systemami wsparcia bezpośredniego finansowanymi przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFOGR), wprowadza ograniczenia produkcji lub limity wsparcia wspólnotowego na poziomie indywidualnych rolników, gospodarstw lub zakładów przetwórstwa, wówczas żadna inwestycja, która zwiększałaby produkcję ponad te ograniczenia i limity nie uzyska wsparcia na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Sekcja 2

Strategia i programowanie

Artykuł 3

1.   Krajowe plany strategiczne mogą być aktualizowane podczas okresu programowania. Przy takich aktualizacjach uwzględnia się jeden lub oba następujące elementy:

a)

aktualizacja dotyczy jednego lub wielu elementów wymienionych w art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i/lub jednej lub wielu strategicznych wytycznych Wspólnoty, o których mowa w art. 9 tego rozporządzenia;

b)

aktualizacja wprowadza zmiany w jednym lub wielu programach rozwoju obszarów wiejskich, o których mowa w art. 6 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

2.   Artykuł 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 stosuje się mutatis mutandis do aktualizacji krajowych planów strategicznych.

3.   Aby zapewnić odpowiednie ramy czasowe na dostosowanie programu rozwoju obszarów wiejskich, ostatnią aktualizację krajowego planu strategicznego, przedkłada się Komisji najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 r.

4.   Krajowe plany strategiczne zostają potwierdzone lub zaktualizowane po zatwierdzeniu programów rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności w świetle kwantyfikacji celów wynikającej z oceny ex ante tych programów.

Artykuł 4

1.   Komisja zatwierdza programy rozwoju obszarów wiejskich przedłożone przez państwa członkowskie w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy licząc od dnia otrzymania programów przez Komisję. W przypadku programów rozwoju obszarów wiejskich przedłożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, sześciomiesięczny termin jest liczony od tego dnia.

W przypadku zastosowania art. 18 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, okres sześciu miesięcy, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, rozpoczyna się od dnia, w którym zmieniony projekt programu jest zgodny z art. 18 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

2.   Daty rozpoczynające okresy, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, ustala się, w odpowiednich przypadkach, zgodnie z art. 63 ust. 6 i 8.

Artykuł 5

1.   Treść programów rozwoju obszarów wiejskich, o której mowa w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, określa się zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Ocenę ex ante, o której mowa w art. 85 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, załącza się do każdego programu rozwoju obszarów wiejskich.

2.   Krajowe ramy, o których mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, zawierają informacje wspólne dla wielu środków. W odniesieniu do tych środków, regionalne programy rozwoju obszarów wiejskich mogą zawierać dodatkowe informacje jedynie wtedy, gdy wspólne informacje zawarte w krajowych ramach i programach regionalnych spełniają wymogi zawarte w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

3.   Państwa członkowskie udostępniają Komisji, w odpowiednich przypadkach, elektroniczną wersję swoich programów rozwoju obszarów wiejskich i ram krajowych, zaktualizowaną po wprowadzeniu każdej zmiany, w tym standardowe tabele określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia odpowiadające informacjom wymaganym zgodnie z art. 16 lit. d), e) i f) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. W odpowiednich przypadkach państwa członkowskie przedkładają Komisji drogą elektroniczną wniosek o zmiany programu i zmiany krajowych ram, zgodnie z art. 63 niniejszego rozporządzenia.

Sekcja 3

Zmiany w programach rozwoju obszarów wiejskich

Artykuł 6

1.   Zmiany w programach rozwoju obszarów wiejskich obejmują następujące kategorie:

a)

zmiany, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005;

b)

zmiany wynikające z procedur koordynacji dotyczących absorpcji środków finansowych, o której mowa w art. 77 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005;

c)

inne zmiany nieobjęte lit. a) i b) niniejszego ustępu.

2.   Zmiany w programach, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), mogą być jedynie zaproponowane od drugiego roku wdrażania programu.

3.   Wnioski dotyczące zmian w programach rozwoju obszarów wiejskich są należycie uzasadnione, w szczególności zawierają następujące informacje:

a)

przyczyny i trudności we wdrażaniu uzasadniające zmianę;

b)

oczekiwane wyniki zmiany;

c)

związek między zmianą a krajowym planem strategicznym.

Artykuł 7

1.   W przypadku zmian programów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się decyzje na mocy art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, na podstawie wniosku państwa członkowskiego, jeżeli:

a)

zmiana przekracza pułap elastyczności między osiami, o którym mowa w art. 9 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

b)

zmiana zmienia stawki współfinansowania wspólnotowego, o których mowa w art. 70 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, przewidziane w zatwierdzonym programie rozwoju obszarów wiejskich;

c)

zmiana zmienia całkowity wkład Wspólnoty na cały okres programowania i/lub jego roczny podział, nie zmieniając wkładu na lata poprzednie;

d)

zmiana wprowadza zmiany związane z wyjątkami, o których mowa w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Decyzja zostaje podjęta w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez Komisję wniosku państwa członkowskiego.

2.   Z wyjątkiem przypadków środków nadzwyczajnych wynikających z klęsk żywiołowych wnioski dotyczące zmian programu, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), składa się tylko raz na rok kalendarzowy i na program.

Wnioski o wprowadzenie modyfikacji, o których mowa w ust. 1 lit. c), państwa członkowskie przesyłają najpóźniej do dnia30 września każdego roku.

W przypadku modyfikacji, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie przedkładają Komisji ostatnie wnioski najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 r.

Artykuł 8

1.   Państwa członkowskie, które przyjęły programy regionalne, mogą składać wnioski o modyfikacje programu, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), w celu przesunięcia wkładu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) między programami regionalnymi na poszczególne lata, jeżeli:

a)

całkowity wkład EFRROW na program na cały okres programowania nie ulega zmianie;

b)

całkowita alokacja EFRROW dla danego państwa członkowskiego nie ulega zmianie;

c)

podział wkładu na poszczególne lata programu na lata poprzedzające rok zmiany nie ulega zmianie;

d)

roczna alokacja EFRROW dla danego państwa członkowskiego jest zachowana;

e)

w stosownych przypadkach, budżet przewidziany do osiągnięcia celu konwergencji wspomnianego w krajowym planie strategicznym zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 nie jest zmniejszony.

2.   Tabele finansowe właściwych programów dostosowuje się tak, aby odzwierciedlały przesunięcia środków, o którym mowa w ust. 1.

Zmienione tabele finansowe przedkładane są Komisji najpóźniej do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym dokonano przesunięć. Rok 2012 jest ostatnim rokiem, w którym takie zmiany mogą być przedkładane.

Komisja przyjmuje decyzję zatwierdzającą nowe tabele finansowe w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku państwa członkowskiego. Nie stosuje się procedury, o której mowa w art. 90 ust. 2 rozporządzenia 1698/2005/WE.

3.   Wnioski dotyczące zmian programu, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) składa się nie częściej niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.

Artykuł 9

1.   Zmiany w programach wprowadzane przez państwa członkowskie, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), mogą obejmować zmiany finansowe dotyczące podziału wkładu między środkami w ramach jednej osi, jak również zmiany inne niż finansowe dotyczące wprowadzenia nowych środków, zaprzestania realizacji istniejących środków lub informacji na temat istniejących w programie środków oraz ich opisu w programie.

2.   Państwom członkowskim zezwala się również na przeprowadzanie zmian, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), w drodze transferu w roku kalendarzowym z jakiejkolwiek osi na jakąkolwiek inną oś kwoty do wysokości 1 % całkowitego wkładu EFRROW na rzecz danego programu na cały okres programowania.

3.   Zmiany w programach, o których mowa w ust. 1 i 2, można przeprowadzać najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r., pod warunkiem, że państwa członkowskie powiadomią o tych zmianach najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 r.

4.   Z wyjątkiem przypadków środków nadzwyczajnych wynikających z klęsk żywiołowych, zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza się nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym i na program, pod warunkiem że w roku kalendarzowym, w którym dokonuje się trzech zgłoszeń, nie jest przekroczony pułap 1 %, o którym mowa w ust. 2.

5.   Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, są zgodne z udziałami określonymi w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

6.   Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, są zgłaszane Komisji. Komisja ocenia:

a)

ich zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005;

b)

ich spójność z właściwym krajowym planem strategicznym;

c)

ich zgodność z niniejszym rozporządzeniem.

Komisja informuje państwo członkowskie o wynikach oceny w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania wniosku o zmianę programu. Jeżeli zmiany nie spełniają jednego lub wielu kryteriów oceny, o których mowa w ust. 1, zawiesza się czteromiesięczny okres do czasu otrzymania przez Komisję zgodnych zmian programu.

Jeżeli Komisja nie poinformuje państwa członkowskiego w okresie czterech miesięcy, o którym mowa w ust. 2, zmiany uznaje się za przyjęte i wchodzą one w życie po upływie czteromiesięcznego okresu.

Artykuł 10

1.   Do celów art. 71 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za wydatki od dnia otrzymania przez Komisję ich wniosku dotyczącego przeglądu lub zmian programu, o których mowa w art. 6 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, do dnia podjęcia przez Komisję decyzji zgodnie z art. 7 i 8 niniejszego rozporządzenia lub daty zakończenia oceny zgodności zmian zgodnie z art. 9 niniejszego rozporządzenia.

2.   W przypadku środków nadzwyczajnych wynikających z klęsk żywiołowych, kwalifikowalność wydatków związanych ze zmianami programu, o których mowa w art. 6 ust. 1, może rozpocząć się od daty wcześniejszej niż data określona w art. 71 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 11

Zmiany krajowych ram, o których mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 wchodzą w zakres art. 6 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia. Artykuł 9 ust. 3 i 6 niniejszego rozporządzenia stosuje się mutatis mutandis do tych zmian.

Artykuł 12

W przypadku przyjęcia prawodawstwa wspólnotowego lub wprowadzenia zmian w prawodawstwie wspólnotowym, dokonuje się odpowiednich dostosowań programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z nowym lub zmienionym prawodawstwem, i zgodnie z art. 6 ust. 1. Takich zmian nie uwzględnia się pośród rocznych zmian, o których mowa w art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 4. Art. 6 ust. 2 nie stosuje się do takich zmian.

ROZDZIAŁ III

Środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Sekcja 1

Środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich WEDŁUG osi

Podsekcja 1

Oś 1

Artykuł 13

1.   Warunki otrzymania wsparcia na podjęcie działalności przez młodych rolników, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, muszą być spełnione w chwili złożenia wniosku o wsparcie.

Jednakże od daty podjęcia indywidualnej decyzji o przyznaniu wsparcia może być przyznany okres nieprzekraczający 36 miesięcy na spełnienie wymogów odnoszących się do umiejętności i kompetencji zawodowych, o których mowa w art. 22 ust. 1) lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, jeżeli młody rolnik potrzebuje okresu dostosowawczego, w którym założy lub zrestrukturyzuje gospodarstwo, pod warunkiem że biznesplan, o którym mowa w lit. c) tego ustępu przewiduje taką konieczność.

2.   Biznesplan, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, zawiera przynajmniej:

a)

opis sytuacji wyjściowej gospodarstwa rolnego oraz określone etapy i cele dotyczące rozwoju działalności nowego gospodarstwa;

b)

informacje szczegółowe dotyczące inwestycji, szkolenia, doradztwa i wszelkich innych działań koniecznych do rozwoju działalności gospodarstwa rolnego.

3.   Właściwe organy dokonują oceny zgodności z biznesplanem w przeciągu pięciu lat od daty podjęcia indywidualnej decyzji o przyznaniu wsparcia. Państwa członkowskie, biorąc pod uwagę okoliczności, w których biznesplan jest realizowany, określają warunki dotyczące odzyskania wsparcia już otrzymanego w przypadku, gdy w chwili oceny młody rolnik nie spełnia założeń zawartych w biznesplanie.

4.   Indywidualną decyzję o przyznaniu wsparcia na podjęcie działalności przez młodych rolników podejmuje się nie później niż 18 miesięcy po podjęciu działalności, zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwach członkowskich. W przypadku wsparcia udzielanego w formie pojedynczej premii określonej w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 oraz do celów ust. 3 niniejszego artykułu, państwa członkowskie mogą podzielić tę płatność na maksymalnie pięć rat.

5.   W przypadku gdy biznesplan odnosi się do skorzystania innych środków rozwoju obszarów wiejskich określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję, że zatwierdzenie wniosku młodego rolnika przez właściwy organ uprawnia również do tych innych środków. W takim przypadku, informacje dostarczone przez wnioskodawcę muszą być wystarczająco szczegółowe, aby poprzeć wniosek o wsparcie w ramach tych innych środków.

6.   W sytuacji, w której młody rolnik nie jest wyłącznym kierownikiem gospodarstwa rolnego, można zastosować szczególne warunki. Warunki te muszą być jednak równoważne z tymi, które musi spełnić młody rolnik, który zaczyna prowadzić gospodarstwo jako jego wyłączny kierownik.

Artykuł 14

1.   W przypadku gdy gospodarstwo jest przekazywane przez kilku przekazujących, całkowita wysokość wsparcia na rzecz wcześniejszego przechodzenia na emeryturę zgodnie z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 ograniczona jest do wysokości przewidzianej dla jednego przekazującego.

2.   Dalsza nietowarowa działalność rolnicza kontynuowana przez przekazującego nie kwalifikuje się do uzyskania wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej.

3.   Dzierżawca rolny może przekazać zwolnione grunty właścicielowi, pod warunkiem że upłynął okres dzierżawy i że spełnione są warunki dotyczące przejmującego ustanowione w art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

4.   Państwa członkowskie mogą postanowić, że zwolnione grunty są przejmowane przez organ, który zobowiązuje się do ich przekazania w późniejszym terminie przejmującemu, który spełnia warunki ustanowione w art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 15

1.   Usługi doradcze dla rolników, które mogą być objęte wsparciem w ramach art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, muszą być zgodne z rozdziałem 3 tytuł II rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (6) i odpowiednimi przepisami wykonawczymi.

2.   Instytucje i podmioty wybrane do świadczenia usług doradczych dla rolników posiadają odpowiednie zasoby w formie wykwalifikowanego personelu, zaplecza administracyjnego i specjalistycznego, doświadczenie w zakresie doradztwa oraz wiarygodność zgodnie z wymogami, warunkami i normami określonymi w art. 24 ust. 1 akapit drugi lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 16

W programach rozwoju obszarów wiejskich ustanawia się degresywną stawkę wsparcia na rzecz tworzenia usług z zakresu zarządzania, pomocy i doradztwa, o których mowa w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, przewidując redukcję wsparcia w równych kwotach od pierwszego roku wsparcia w taki sposób, aby wsparcie zostało całkowicie wycofane najpóźniej w szóstym roku od stworzenia tych usług.

Artykuł 17

1.   W przypadku wsparcia na rzecz inwestycji na modernizację gospodarstw rolnych w celu dostosowania do nowo wprowadzonych norm wspólnotowych, o którym mowa w art. 26 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, odpowiednie normy zostają spełnione przed zakończeniem okresu karencji, o którym mowa w tym akapicie.

2.   Jeżeli inwestycje są podejmowane przez młodych rolników otrzymujących wsparcie określone w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w celu dostosowania do istniejących norm wspólnotowych, odpowiednie normy zostają spełnione przed zakończeniem okresu karencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 akapit trzeci tego rozporządzenia.

Artykuł 18

1.   Do celów art. 27 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 plany zarządzania lasami, odpowiadające rozmiarowi i wykorzystaniu obszarów leśnych, oparte są na właściwym ustawodawstwie krajowym oraz na istniejących planach użytkowania gruntów i odpowiednio obejmują zasoby leśne.

2.   Operacje dotyczące podwyższenia wartości gospodarczej lasów, o której mowa w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, dotyczą inwestycji na płaszczyźnie gospodarstw leśnych oraz mogą obejmować inwestycje w sprzęt do ścinania drzew.

Działania związane z regeneracją po ostatecznym wyrębie drewna są wyłączone ze wsparcia.

3.   Lasy, o których mowa w art. 30 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, są wykluczone z zakresu art. 27 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 19

1.   W przypadku wsparcia na rzecz zwiększenia wartości dodanej produktów rolnych i leśnych w celu dostosowania do nowo wprowadzonych norm wspólnotowych, o którym mowa w art. 28 ust. 1 lit. c) akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, odpowiednie normy zostają spełnione przed zakończeniem okresu karencji, o którym mowa w tym akapicie.

2.   W przypadku wsparcia na rzecz zwiększenia wartości dodanej produktów leśnych, inwestycje związane z użyciem drewna jako surowca są ograniczone do wszystkich prac poprzedzających przetwórstwo przemysłowe.

Artykuł 20

Koszty poniesione na współpracę na rzecz rozwoju nowych produktów, procesów i technologii w sektorze rolnym i żywnościowym oraz w sektorze leśnym, o których mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, dotyczą operacji przygotowawczych, takich jak: projekt, produkt, opracowanie procesu lub technologii oraz testy i materialne i/lub niematerialne inwestycje związane ze współpracą, przed użyciem nowo opracowanych produktów, procesów i technologii do celów handlowych.

Artykuł 21

1.   Poziom wsparcia z tytułu spełnienia norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym określony w art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 jest regulowany przez państwa członkowskie dla każdej normy przy uwzględnieniu poziomu zobowiązań wynikających z zastosowania normy. Płatność jest stopniowo wycofywana przez maksymalny okres pięciu lat, o którym mowa w art. 2 tego artykułu.

2.   Koszty związane z inwestycjami nie są uwzględniane do celów określenia poziomu rocznego wsparcia z tytułu spełnienia norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym, o których mowa w art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 22

1.   Wspólnotowe systemy jakości, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, są ustanowione na mocy następujących rozporządzeń i przepisów:

a)

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 (7);

b)

rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 (8);

c)

rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 (9);

d)

tytuł VI rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 (10).

2.   Aby kwalifikować się do wsparcia, systemy jakości żywności uznane przez państwa członkowskie, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, spełniają następujące kryteria:

a)

specyfika produktu końcowego wytworzonego w ramach takich systemów wynika ze szczegółowych obowiązków dotyczących metod hodowlanych i uprawowych, które gwarantują:

cechy charakterystyczne, łącznie z procesem produkcyjnym, lub

jakość produktu końcowego, która w sposób znaczący przewyższa handlową jakość produktów w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska naturalnego;

b)

systemy obejmują obowiązujące opisy produktów, a zgodność z tymi opisami jest weryfikowana przez niezależny organ kontroli;

c)

systemy są otwarte dla wszystkich producentów;

d)

systemy są przejrzyste i zapewniają pełną możliwość odtworzenia historii produktów;

e)

systemy odpowiadają bieżącej lub przewidywanej koniunkturze na rynku.

3.   Wsparcie może zostać udzielone rolnikom biorącym udział w systemie jakości żywności, tylko jeżeli jakość produktu lub środków spożywczych została oficjalnie uznana na mocy rozporządzeń i przepisów wymienionych w ust. 1 lub w systemie jakości żywności uznanym przez państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 2.

W odniesieniu do systemów jakości żywności, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), wsparcie może być przyznane jedynie w odniesieniu do produktów zarejestrowanych w rejestrze wspólnotowym.

4.   Jeżeli program rozwoju obszarów wiejskich obejmuje wsparcie na rzecz udziału określonego produktu w systemie jakości żywności na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, kosztów stałych wynikających z udziału w takim systemie jakości nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości wsparcia w ramach środka rolnośrodowiskowego na rzecz wsparcia rolnictwa ekologicznego dotyczącego tego samego produktu.

5.   Do celów art. 32 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 „koszty stałe” oznaczają koszty poniesione na wprowadzenie wspieranego systemu jakości żywności i roczną składkę za udział w tym systemie, łącznie z, o ile to potrzebne, wydatkami na wymagane kontrole sprawdzenia zgodności z wymaganiami systemu.

Artykuł 23

1.   Do celów art. 20 lit. c) pkkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 „grupa producentów” oznacza organizację, mającą dowolną formę prawną, która łączy podmioty gospodarcze aktywnie biorące udział w systemie jakości żywności, o którym mowa w art. 32 tego rozporządzenia dla określonych produktów lub środków spożywczych. Organizacje zawodowe i międzybranżowe reprezentujące jeden lub więcej sektorów nie mogą być zaliczone do „grup producentów”.

2.   Działania informacyjne i promocyjne kwalifikujące się do wsparcia na mocy art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 są przeznaczone do zachęcania konsumentów do zakupu produktów rolnych i środków spożywczych objętych systemami jakości żywności włączonymi do programu rozwoju obszarów wiejskich na mocy art. 32 tego rozporządzenia.

Takie działania zwracają uwagę na specyficzne cechy danych produktów lub ich przewagę nad innymi, w szczególności na jakość, specyficzne metody produkcji, wysokie wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt i poszanowanie środowiska związane z danym systemem jakości żywności, oraz mogą obejmować rozpowszechnianie wiedzy naukowej i technicznej na temat tych produktów. Takie działania obejmują w szczególności organizację targów lub wystaw i/lub udział w nich, podobne przedsięwzięcia o charakterze public relations oraz reklamę poprzez różne sposoby komunikowania się lub w punktach sprzedaży.

3.   Jedynie działania informacyjne, promocyjne i w zakresie rozpowszechniania informacji na rynku wewnętrznym kwalifikują się do wsparcia zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. c) ppkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Takie działania nie zachęcają konsumentów do zakupu produktu w związku z jego szczególnym pochodzeniem, z wyłączeniem produktów objętych systemem jakości wprowadzonym rozporządzeniem (WE) nr 510/2006 i produktów, które wchodzą w zakres rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. Jednakże zezwala się na wskazanie pochodzenia produktu, pod warunkiem że oznaczenie pochodzenia ma drugorzędne znaczenie w stosunku do głównego przesłania.

Działania związane z promocją marek handlowych nie kwalifikują się do wsparcia.

4.   Jeżeli działania, o których mowa w ust. 2, dotyczą produktu objętego systemem jakości żywności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lit. a), b) lub c), logo wspólnotowe przewidziane w ramach tych systemów znajduje się na materiałach informacyjnych, promocyjnych i/lub reklamowych.

5.   Działania informacyjne i promocyjne wspierane w ramach rozporządzenia (WE) nr 2826/2000 nie kwalifikują się do wsparcia zgodnie z art. 20 lit. c) ppkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

6.   Państwa członkowskie zapewniają zgodność wszystkich projektów materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych opracowanych w kontekście wspieranych działań z prawodawstwem wspólnotowym. W tym celu beneficjenci przekazują odpowiednim organom państwa członkowskiego projekty takich materiałów.

Artykuł 24

1.   Biznesplany, o których mowa w art. 34 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, spełniają następujące kryteria:

a)

zawierają dowód, że gospodarstwo może stać się rentowne, biorąc pod uwagę, w stosownych przypadkach, komplementarność innych źródeł dochodów gospodarstwa rolnego;

b)

zawiera szczegółowy opis wymaganych inwestycji;

c)

określa szczególne cele pośrednie i końcowe.

2.   Jeżeli biznesplan, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, odwołuje się do skorzystania z innych środków rozwoju obszarów wiejskich, musi on być wystarczająco dokładny, aby poprzeć wniosek o pomoc w ramach tych innych środków.

3.   Do celów art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 państwa członkowskie, biorąc pod uwagę okoliczności realizacji biznesplanu, nie dokonują dalszych wypłat wsparcia, jeżeli rolnik prowadzący gospodarstwo niskotowarowe nie spełnia podczas oceny postanowień biznesplanu.

Artykuł 25

1.   W przypadku Malty, w celu określenia minimalnego wsparcia w sektorze produkcji, w którym całkowita produkcja jest wyjątkowo niska, zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, jedynie grupy producentów obejmujące minimalny udział procentowy producentów w danym sektorze i reprezentujące minimalny udział procentowy produkcji w tym sektorze kwalifikują się do minimalnego wsparcia.

Minimalne udziały procentowe producentów i produkcji, jak również sektory produkcji, których to dotyczy, muszą być określone w programach rozwoju obszarów wiejskich na Malcie.

2.   Minimalna kwota wsparcia dla grup producentów na Malcie, obliczona na podstawie kosztów koniecznych do utworzenia małej grupy producentów, jest wyznaczona w załączniku III.

Podsekcja 2

Oś 2

Artykuł 26

Beneficjenci wsparcia zgodnie z art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 nie kwalifikują się do wsparcia zgodnie z art. 31 tego rozporządzenia, w odniesieniu do wdrażania dyrektyw Rady 79/409/EWG (11) i 92/43/EWG (12).

Artykuł 27

1.   Do celów art. 39 ust. 1 do 4 i art. 40 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 stosuje się odpowiednio ust. 2 i 13 niniejszego artykułu.

2.   Zobowiązania dotyczące ekstensyfikacji chowu zwierząt gospodarskich lub zróżnicowanego gospodarowania chowem zwierząt gospodarskich spełniają przynajmniej następujące warunki:

a)

gospodarowanie na użytkach zielonych jest kontynuowane;

b)

stosunek powierzchni spasanej do liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) jest utrzymany tak, aby uniknąć zarówno nadmiernego wypasu jak i zbyt ekstensywnego użytkowania;

c)

obsadę zwierząt określa się, uwzględniając wszystkie wypasane zwierzęta gospodarskie utrzymywane w gospodarstwie lub, w przypadku zobowiązania do ograniczenia wymywania biogenów, wszystkich zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie istotnych z punktu widzenia danego zobowiązania.

3.   Zobowiązania do ograniczenia użycia nawozów, środków ochrony roślin lub innych środków przyjmuje się, jedynie, jeśli ograniczenia te mogą podlegać ocenie w sposób dający wystarczającą pewność, co do zgodności ze zobowiązaniem.

4.   Wsparcie może dotyczyć następujących zobowiązań:

a)

hodowli zwierząt gospodarskich ras lokalnych, pochodzących z danego obszaru, która jest zagrożona;

b)

zachowania genetycznych zasobów roślinnych naturalnie dostosowanych do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną.

Kwalifikujące się do wsparcia gatunki zwierząt gospodarskich oraz kryteria do określenia progu zagrożenia ras lokalnych są określone w załączniku IV.

5.   Wsparcie rolnośrodowiskowe i/lub na rzecz dobrostanu zwierząt wdrożone w ramach wspólnej organizacji rynków lub systemów wsparcia bezpośredniego wymienionych w załączniku I, środki dotyczące zdrowia zwierząt i roślin lub środki rozwoju obszarów wiejskich inne niż środki rolnośrodowiskowe i wparcie na rzecz dobrostanu zwierząt nie wykluczają wsparcia rolnośrodowiskowego i/lub wsparcia na rzecz dobrostanu zwierząt w odniesieniu do tej samej produkcji pod warunkiem, że wsparcie to stanowi uzupełnienie tych środków i jest z nimi zgodne.

Różne zobowiązania rolnośrodowiskowe i dotyczące dobrostanu zwierząt mogą być łączone pod warunkiem, że się uzupełniają i są zgodne.

W przypadku połączenia środków lub zobowiązań, o których mowa w akapicie pierwszym i drugim, poziom wsparcia uwzględnia utratę dochodu i dodatkowe koszty wynikające z połączenia.

6.   Środki rolnośrodowiskowe na gruntach odłogowanych na mocy art. 54 lub art. 107 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 kwalifikują się do uzyskania wsparcia, jedynie jeśli zobowiązania rolnośrodowiskowe wykraczają poza główne wymogi określone w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia.

W przypadku wsparcia na rzecz obszarów górskich, obszarów z innymi utrudnieniami, obszarów rolnych Natura 2000 i obszarów rolnych włączonych do planów gospodarowania wodami w dorzeczach zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (13), zobowiązania rolnośrodowiskowe, w odpowiednich przypadkach, uwzględniają warunki ustanowione dla wsparcia na danych obszarach.

7.   Wszelkie zobowiązania dotyczące dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 40 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, przewidują bardziej rygorystyczne normy w przynajmniej jednej z następujących dziedzin:

a)

dostarczanie wody i pożywienia w sposób lepiej zaspokajający naturalne potrzeby zwierząt;

b)

warunki w pomieszczeniach inwentarskich takie jak wielkość przestrzeni, legowiska i światło dzienne;

c)

dostęp do wybiegu;

d)

brak systematycznych okaleczeń, izolacji lub stałego trzymania na uwięzi;

e)

zapobieganie patologiom związanym głównie z praktykami hodowlanymi i/lub warunkami hodowli.

8.   Poziomem referencyjnym do obliczenia utraconego dochodu i dodatkowych kosztów wynikających z podjętych zobowiązań są właściwe normy i wymogi, o których mowa w art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

9.   W przypadku, gdy zobowiązania wyrażane są zwykle w jednostkach innych niż jednostki używane w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie mogą obliczać płatności na podstawie innych jednostek. W takich przypadkach państwa członkowskie zapewniają przestrzeganie maksymalnych rocznych kwot kwalifikujących się do uzyskania wsparcia Wspólnoty określonych w tym Załączniku. W tym celu państwa członkowskie mogą:

a)

ustalić limit w stosunku do liczby jednostek na hektar gospodarstwa, do którego ma zastosowanie zobowiązanie rolnośrodowiskowe; lub

b)

określić ogólną maksymalną kwotę w stosunku do każdego uczestniczącego gospodarstwa i zapewnić zgodność płatności dla każdego gospodarstwa z tym limitem.

10.   Konieczność przyznania rekompensaty kosztów transakcyjnych, o której mowa art. 39 ust. 4 i art. 40 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie określają na podstawie obiektywnych kryteriów.

Do celów art. 39 ust. 4 i art. 40 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 „koszt transakcyjny” oznacza koszt związany z realizacją transakcji, który nie jest bezpośrednio związany z kosztami wypełnienia zobowiązania, do którego się odnosi.

Koszt transakcyjny oblicza się w odniesieniu do całego okresu obowiązywania zobowiązania; nie przekracza on 20 % utraconych dochodów i dodatkowych kosztów wynikających z podjętego zobowiązania.

11.   Państwa członkowskie mogą zezwolić na przekształcenie jednego zobowiązania w inne zobowiązanie podczas okresu jego obowiązywania pod warunkiem, że zostaną spełnione następujące warunki:

a)

jakakolwiek tego rodzaju zmiana stanowi istotną korzyść dla środowiska lub dobrostanu zwierząt, lub obu;

b)

istniejące zobowiązanie jest znacząco wzmocnione;

c)

zatwierdzony pogram rozwoju obszarów wiejskich obejmuje zobowiązania, których to przekształcenie dotyczy.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe może zostać przekształcone w zobowiązanie obejmujące pierwsze zalesianie gruntów rolnych na mocy art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 zgodnie z warunkami wymienionymi w lit. a) i b) akapit pierwszy niniejszego ustępu. Zobowiązanie rolnośrodowiskowe wygasa, przy czym zwrot płatności nie jest wymagany.

12.   Państwa członkowskie mogą pozwolić na dostosowanie zobowiązań rolnośrodowiskowych i zobowiązań dotyczących dobrostanu zwierząt podczas okresu ich obowiązywania pod warunkiem, że zatwierdzony program rozwoju obszarów wiejskich przewiduje zakres takich dostosowań i że dostosowanie jest należycie uzasadnione z uwzględnieniem celów zobowiązania.

Takie zobowiązania mogą także przyjąć formę wydłużenia czasu trwania zobowiązania.

13.   Współczynniki przeliczeniowe zwierząt na dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) są określone w załączniku V. Państwa członkowskie mogą zróżnicować te współczynniki w ramach limitów ustalonych w tym załączniku dla odpowiednich kategorii, zgodnie z obiektywnymi kryteriami.

Artykuł 28

1.   Wsparcie na mocy art. 39 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 może obejmować operacje przeprowadzane przez innych beneficjentów niż beneficjenci, o których mowa w art. 39 ust. 2 tego rozporządzenia.

2.   Działania podejmowane w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowych, o których mowa w art. 27 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, nie kwalifikują się do wsparcia na mocy art. 39 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Nie udziela się wsparcia na mocy art. 39 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 na rzecz działań kwalifikujących się w ramach programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

3.   Operacje dotyczące zachowania zasobów genetycznych w rolnictwie kwalifikujące się do wsparcia na mocy art. 39 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 obejmują:

a)

działania celowe: działania wspierające ochronę exsitu i insitu, opis, gromadzenie i wykorzystanie zasobów genetycznych w rolnictwie, łącznie z wykazami zasobów genetycznych obecnie zachowanych insitu na stronie internetowej wraz z ochroną in situ/w gospodarstwie, i wykazów zbiorów exsitu (banków genów) i baz danych;

b)

działania wspólne: działania wspierające wymianę informacji między właściwymi organizacjami w państwach członkowskich mającą na celu ochronę, opis, gromadzenie i wykorzystanie zasobów genetycznych w rolnictwie Wspólnoty;

c)

działania towarzyszące: działania informacyjne, działania w zakresie rozpowszechniania wiedzy oraz działania doradcze obejmujące organizacje pozarządowe i inne odpowiednie zainteresowane strony, szkolenia i przygotowywanie sprawozdań technicznych.

4.   Do celów niniejszego artykułu, stosuje się następujące definicje:

a)

„ochrona insitu” oznacza ochronę materiału genetycznego w ekosystemach i w siedliskach przyrodniczych, a także zachowanie oraz odtworzenie żyjących populacji gatunków lub ras zdziczałych w ich naturalnym otoczeniu oraz, w przypadku ras udomowionych lub gatunków roślin uprawnych, w środowisku gospodarstwa rolnego, w którym wykształciły one swoje cechy wyróżniające;

b)

„ochrona insitu/w gospodarstwie” oznacza ochronę i udoskonalenie in situ na poziomie gospodarstwa;

c)

„ochrona exsitu” oznacza ochronę materiału genetycznego na potrzeby rolnictwa poza jego siedliskiem naturalnym;

d)

„gromadzenie exsitu” oznacza gromadzenie materiału genetycznego na potrzeby rolnictwa poza jego siedliskiem naturalnym.

Artykuł 29

Do celów art. 41 i 49 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 „inwestycje nieprodukcyjne” oznaczają inwestycje nieprowadzące do żadnego znaczącego podniesienia wartości lub rentowności gospodarstwa rolnego lub leśnego.

Artykuł 30

1.   Do celów art. 42 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 zastosowanie mają definicje zawarte w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu z zastrzeżeniem wyjątków należycie uzasadnionych w programach rozwoju obszarów wiejskich.

2.   „Las” oznacza obszar obejmujący więcej niż 0,5 hektara z drzewami o wysokości powyżej 5 metrów i z pokryciem powierzchni przez korony drzew powyżej 10 %, lub drzewami, które będą mogły osiągnąć te progi in situ. Z definicji tej wyklucza się grunty przeznaczone głównie do użytku rolnego lub miejskiego.

Definicja ta obejmuje obszary zalesiane, które nie osiągnęły jeszcze pokrycia powierzchni przez korony drzew na poziomie 10 % i wysokości drzew na poziomie 5 metrów, ale oczekuje się, że osiągną te poziomy, a także obszary czasowo pozbawione roślinności w wyniku interwencji człowieka lub z przyczyn naturalnych, które się zregenerują.

Lasy obejmują obszary, na których rosną bambusy oraz palmy pod warunkiem, że spełnione są kryteria dotyczące wysokości i pokrycia powierzchni przez korony drzew.

Lasy obejmują drogi leśne, pasy przeciwpożarowe i inne małe obszary nieleśne położone w granicach kompleksów leśnych; lasy w parkach narodowych, rezerwaty przyrody i inne obszary chronione, takie jak obszary mające szczególne znaczenie naukowe, historyczne, kulturowe i duchowe.

Lasy obejmują wiatrołomy, pasy ochronne i korytarze złożone z drzew na obszarze większym niż 0,5 hektara i o szerokości większej niż 20 metrów.

Lasy obejmują plantacje służące przede wszystkim do celów ochrony lasów, takie jak plantacje drzew kauczukowych i zgrupowania dębów korkowych. Definicja „lasów” nie obejmuje zgrupowań roślin krzewiastych w rolnych systemach produkcji, takich jak plantacje owoców, i systemy rolnoleśne. Drzewa w parkach miejskich i ogrodach są także wyłączone z tej definicji.

3.   „Obszary zalesione” oznaczają obszary niesklasyfikowane jako „lasy”, obejmujące więcej niż 0,5 hektara, z drzewami o wysokości powyżej 5 metrów i pokryciem powierzchni przez korony drzew na poziomie 5-10 %, lub drzewami, które będą mogły osiągnąć te progi in situ; lub z mieszaną pokrywą składającą się z krzewów, krzaków i drzew powyżej 10 %. Definicja nie obejmuje gruntów przeznaczonych głównie do użytku rolnego lub miejskiego.

4.   Zostają wykluczone z zakresu art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 następujące obszary leśne i zalesione:

a)

lasy lub inne grunty zalesione należące do władz centralnych lub regionalnych, lub do przedsiębiorstw państwowych;

b)

lasy i inne grunty zalesione będące własnością państwa;

c)

lasy będące własnością osób prawnych, których co najmniej 50 % kapitału należy do jednej z instytucji, o których mowa w lit. a) i b).

Artykuł 31

1.   Grunty rolne kwalifikujące się do uzyskania wsparcia na pierwsze zalesienie na mocy art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 są wyznaczane przez państwo członkowskie i obejmują obszary wykorzystywane w sposób stały do użytku rolnego.

Pierwsze zalesianie obszarów Natura 2000 wyznaczonych zgodnie z dyrektywami 79/409/EWG i 92/43/EWG musi być spójne z celami zarządzania danego terenu.

2.   Do celów art. 43 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 „koszty założenia” obejmują koszty związane z materiałem potrzebnym do plantacji, koszty plantacji i koszty bezpośrednio związane z plantacją i do niej niezbędne.

3.   Do celów art. 43 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 „rolnik” oznacza osobę, która poświęca zasadniczą część swojego czasu pracy na działalność rolniczą i uzyskuje z niej znaczną część swoich dochodów według szczegółowych kryteriów określonych przez państwo członkowskie.

4.   Do celów art. 43 ust. 3 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 „gatunki szybkorosnące uprawiane w krótkim okresie” oznaczają gatunki, dla których czas uprawy, a mianowicie okres między dwoma zbiorami plonów na tej samej działce jest krótszy niż 15 lat.

Artykuł 32

Do celów art. 44 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 państwa członkowskie, uwzględniając warunki lokalne, gatunki leśne i konieczność zapewnienia ciągłości rolniczego użytkowania gruntów, określają maksymalną liczbę zasadzonych drzew na hektar.

Artykuł 33

1.   W przypadku, gdy wsparcie na mocy art. 48 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 obejmuje utworzenie pasów przeciwpożarowych w lasach, kwalifikujące się koszty mogą zawierać, poza kosztem założenia, dalsze koszty utrzymania na danym obszarze.

Wsparcia na rzecz utrzymania pasów przeciwpożarowych w ramach działań rolnych nie przyznaje się obszarom korzystającym ze wsparcia w ramach środków rolnośrodowiskowych.

2.   Działania zapobiegawcze przeciwko pożarom, o których mowa w art. 48 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, mogą obejmować:

a)

utworzenie infrastruktury ochronnej takiej jak ścieżki leśne drogi leśne, punkty poboru wody, pasy przeciwpożarowe, obszary objęte cięciami i wyrębem drzew oraz rozpoczęcie działań związanych z utrzymaniem pasów przeciwpożarowych oraz obszarów objętych cięciami i wyrębem;

b)

praktyki ochrony lasów, takie jak kontrola wegetacji, trzebież, zróżnicowanie struktury wegetacyjnej;

c)

instalowanie lub modernizacja stałych urządzeń do monitorowania pożarów lasów i sprzętu do komunikacji.

Artykuł 34

1.   Obszary rolne, o których mowa w art. 50 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, włączone do planów gospodarowania wodami w dorzeczach zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE kwalifikują się do płatności zgodnie z art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, jeżeli odpowiedni plan gospodarowania wodami w dorzeczach zostanie opracowany i wdrożony na tych obszarach.

2.   Przyczyny związane ze środowiskiem naturalnym, które kwalifikują dany obszar jako nadający się do zalesiania zgodnie z art. 50 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, mogą obejmować ochronę przed erozją i/lub pustynnieniem, zwiększenie różnorodności biologicznej, ochronę zasobów wodnych, ochronę przed powodziami i łagodzenie skutków zmian klimatycznych pod warunkiem, że nie zaszkodzi ono różnorodności biologicznej lub nie spowoduje szkód środowiskowych.

Podsekcja 3

Oś 3

Artykuł 35

Do celów art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, „członek gospodarstwa rolnego” oznacza osobę fizyczną lub prawną, bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, z wyjątkiem robotników rolnych. W przypadku, gdy członek gospodarstwa rolnego jest osobą prawną lub grupą osób prawnych, członek ten musi prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie w chwili złożenia wniosku o wsparcie.

Artykuł 36

Partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 59 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, które otrzymują wsparcie na rzecz wdrażania lokalnych strategii rozwoju, muszą spełniać następujące warunki:

a)

opracowują lokalne strategie rozwoju dla obszaru wiejskiego o zasięgu mniejszym niż regionalny;

b)

reprezentują podmioty publiczne i prywatne zidentyfikowane na poziomie, o którym mowa w lit. a) niniejszego artykułu;

c)

koszty bieżące nie mogą przekroczyć 15 % wydatków publicznych związanych z lokalną strategią rozwoju każdego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Podsekcja 4

Oś 4

Artykuł 37

1.   W celu wdrożenia osi 4, o której mowa w tytule IV rozdział I sekcja 4 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie lub regiony mogą objąć całe terytorium lub jego część dostosowując odpowiednio kryteria wyboru lokalnych grup działania i obszarów przez nie reprezentowanych.

Procedury dotyczące wyboru lokalnych grup działania muszą być otwarte dla danych obszarów wiejskich i zapewniać konkurencję między lokalnymi grupami działania przedstawiającymi lokalne strategie rozwoju.

2.   Procedurę naboru wniosków dla potrzeb wyboru obszarów wiejskich, na których będą wdrażane lokalne strategie rozwoju, o których mowa w art.. 62 ust. 1 lit a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, organizuje się nie później niż dwa lata po zatwierdzeniu programów. Jednakże państwa członkowskie lub regiony mogą organizować dodatkowe nabory w szczególności w przypadku, gdy Leader otwarty jest dla nowych obszarów i w takim przypadku może być wymagany dłuższy okres czasu.

3.   Liczba mieszkańców każdego obszaru, o której mowa w art. 61 lit. a) i art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, musi być zasadniczo większa niż 5 000 mieszkańców i nie może przekraczać 150 000. Jednakże w należycie uzasadnionych przypadkach możliwe jest odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie limitów 5 000 i 150 000 mieszkańców.

4.   Państwa członkowskie należące do Wspólnoty w dniu 30 kwietnia 2004 r. starają się zapewnić, że przy wyborze lokalnych grup działania pierwszeństwo udzielane jest tym grupom, które włączyły współpracę do swoich lokalnych strategii rozwoju zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 38

Koszty bieżące lokalnych grup działania, o których mowa w art. 63 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, kwalifikują się do wsparcia Wspólnoty w granicach 20 % całkowitych wydatków publicznych lokalnych strategii rozwoju.

Artykuł 39

1.   Współpraca, o której mowa w art. 65 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, dotyczy przynajmniej jednej lokalnej grupy działania wybranej w ramach osi Leader. Za jej wdrożenie odpowiedzialność ponosi koordynująca lokalna grupa działania.

2.   Współpraca jest otwarta dla partnerstw publiczno-prywatnych, o których mowa w art. 59 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, i dla innych obszarów wiejskich zorganizowanych zgodnie z następującymi warunkami:

a)

obecność lokalnej grupy na obszarze geograficznym aktywnie działającej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i zdolnej do opracowania strategii rozwoju dla danego obszaru;

b)

organizacja takiej lokalnej grupy oparta jest na partnerstwie podmiotów lokalnych.

3.   Współpraca obejmuje wdrożenie wspólnego przedsięwzięcia.

Jedynie wydatki na rzecz wspólnego przedsięwzięcia, wydatki bieżące na funkcjonowanie wspólnych struktur i wydatki na przygotowawcze prace techniczne kwalifikują się do wsparcia w ramach art. 65 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Wydatki dotyczące aktywizacji mogą kwalifikować się na wszystkich obszarach, których dotyczy współpraca.

4.   W przypadku, gdy projekty współpracy składane przez lokalne grupy działania nie zostały włączone do ich lokalnej strategii rozwoju zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, wybierane są one przez właściwe władze państwa członkowskiego. W tym przypadku, projekty współpracy mogą być złożone przez lokalne grupy działania odpowiednim władzom najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r.

5.   Państwa członkowskie informują Komisję o zatwierdzonych projektach współpracy międzynarodowej.

Podsekcja 5

Pomoc techniczna

Artykuł 40

W przypadku programów rozwoju obszarów wiejskich obejmujących zarówno regiony kwalifikujące się w ramach celu konwergencji i regiony niekwalifikujące się w ramach celu konwergencji, stawka wkładu EFFROW na pomoc techniczną, o której mowa w art. 70 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, może być określona przy uwzględnieniu przeważającego – według ich liczby – rodzaju regionów w programie.

Artykuł 41

1.   Struktura konieczna do funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, o której mowa w art. 68 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, może być ustanowiona zarówno w ramach właściwych organów krajowych, jak i w drodze procedur przetargowych. Struktura ta musi być w stanie realizować działania określone w ust. 2 lit. b) tego artykułu.

2.   W przypadku pojedynczego programu rozwoju obszarów wiejskich obejmującego całe terytorium państwa członkowskiego, krajowa sieć obszarów wiejskich stanowi część pomocy technicznej w ramach tego programu i dokonuje się rozróżnienia między planowanymi wydatkami związanymi z elementami objętymi lit. a) i b) ust. 2 art. 68 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Jednakże wydatki związane z elementami objętymi lit. a) nie przekraczają 25 % kwoty przeznaczonej na krajową sieć obszarów wiejskich.

3.   W przypadku, gdy państwo członkowskie wykorzystuje możliwość, o której mowa w art. 66 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, zatwierdza się szczegółowy program dotyczący utworzenia i funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich zgodnie z art. 18 ust. 4 tego rozporządzenia.

Artykuł 4, art. 5 ust. 1 i 3 i art. 6 niniejszego rozporządzenia stosuje się mutatis mutandis do składania, zatwierdzenia i zmian takich programów szczegółowych.

Program szczegółowy i tabele finansowe wprowadzają rozróżnienie między elementami objętymi lit. a) i b) ust. 2 art. 68 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Jednakże wydatki związane z elementami objętymi lit. a) nie przekraczają 25 % całkowitej kwoty tego programu.

4.   Krajowe sieci obszarów wiejskich ustanawia się najpóźniej dnia 31 grudnia 2008 r.

5.   Szczegółowe zasady dotyczące utworzenia i organizacji krajowych sieci obszarów wiejskich są określone w załączniku II.

Sekcja 2

Przepisy wspólne mające zastosowanie dla wielu środków

Artykuł 42

Do celów art. 70 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, w przypadku zintegrowanych operacji wchodzących w zakres więcej niż jednej osi lub/i środka, w odniesieniu do każdej części operacji wyraźnie wchodzącej w zakres danego środka rozwoju obszarów wiejskich stosuje się warunki tego środka.

Artykuł 43

W odniesieniu do środków inwestycyjnych, państwa członkowskie zapewniają, że wsparcie jest ukierunkowane na wyraźnie określone cele, które odzwierciedlają stwierdzone potrzeby strukturalne terytorialne oraz niekorzystne czynniki strukturalne.

Artykuł 44

1.   W przypadku, gdy podczas trwania zobowiązania podjętego jako warunek przyznania wsparcia beneficjent przekaże całość lub część swojego gospodarstwa innej osobie, ta ostatnia może przejąć zobowiązanie na pozostały okres. Jeśli zobowiązanie nie jest przejęte, beneficjent zwraca przyznane mu wsparcie.

2.   Państwa członkowskie mogą nie wymagać zwrotu, o którym mowa w ust. 1, w następujących przypadkach:

a)

w przypadku, gdy beneficjent, który wypełnił już znaczną część swojego zobowiązania, ostatecznie zaprzestaje działalności rolniczej a przejęcie zobowiązania przez następcę jest niewykonalne;

b)

w przypadku, gdy przekazanie części gospodarstwa beneficjenta ma miejsce w okresie rozszerzenia zobowiązania zgodnie z art. 27 ust. 12 akapit drugi i przekazanie nie dotyczy więcej niż 50 % powierzchni objętej zobowiązaniem przed rozszerzeniem.

3.   W przypadku niewielkich zmian w sytuacji gospodarstwa państwa członkowskie mogą podjąć szczególne środki, aby zapobiec sytuacji, w której zastosowanie ust. 1 doprowadziłoby do niewłaściwych skutków w odniesieniu do podjętego zobowiązania.

Artykuł 45

1.   Jeżeli podczas trwania zobowiązania podjętego jako warunek przyznania pomocy beneficjent zwiększa powierzchnię swojego gospodarstwa, państwa członkowskie mogą postanowić o rozszerzeniu zobowiązania na dodatkową powierzchnię na pozostały okres trwania zobowiązania zgodnie z ust. 2 lub o zastąpieniu pierwotnego zobowiązania zastąpione nowym zobowiązaniem, zgodnie z ust. 3.

Przepisy dla takiego zastąpienia mogą zostać ustalone również w przypadku, gdy powierzchnia objęta zobowiązaniem zostanie zwiększona w ramach tego samego gospodarstwa.

2.   Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane jedynie wtedy, gdy:

a)

jest korzystne dla danego środka;

b)

jest uzasadnione ze względu na rodzaj zobowiązania, długość pozostającego okresu i wielkość dodatkowej powierzchni;

c)

nie utrudnia ono skuteczności kontroli mających na celu zapewnienie zgodności z warunkami przyznania pomocy.

3.   Nowe zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całą powierzchnię na warunkach, co najmniej tak surowych jak warunki pierwotnego zobowiązania.

4.   W przypadku, gdy beneficjent nie jest w stanie nadal wypełniać podjętego zobowiązania ze względu na fakt, że gospodarstwo jest przedmiotem nowego podziału działek lub działań władz państwowych związanych ze scalaniem gruntów lub działań władz państwowych związanych ze scalaniem gruntów zatwierdzonych przez właściwe organy publiczne, państwa członkowskie podejmują środki konieczne dla umożliwienia dostosowania zobowiązania do nowej sytuacji gospodarstwa. Jeśli dostosowanie takie okazuje się niemożliwe, zobowiązanie traci ważność, a zwrot nie jest wymagany w stosunku do okresu, w którym zobowiązanie było skuteczne.

Artykuł 46

W odniesieniu do zobowiązań podjętych zgodnie z art. 39, 40 i 47 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 ustala się klauzulę weryfikacji w celu umożliwienia ich dostosowania w przypadku modyfikacji odpowiednich norm obowiązkowych lub wymogów, o których mowa w art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 2 i art. 47 ust. 1 tego rozporządzenia, ustanowionych zgodnie z art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i jego załącznikami III i IV, jak również wymogów minimalnych dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz innych odpowiednich wymogów obowiązkowych ustanowionych w ustawodawstwie krajowym, które wykraczają poza zakres zobowiązań zgodnie z tymi artykułami.

Jeżeli beneficjent nie akceptuje takiego dostosowania, zobowiązanie traci ważność, a zwrot nie jest wymagany w stosunku do okresu, w którym zobowiązanie było obowiązujące.

Artykuł 47

1.   Państwa członkowskie mogą uznać w szczególności następujące kategorie siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w których nie będą wymagać częściowego lub pełnego zwrotu pomocy otrzymanej przez beneficjenta:

a)

śmierć beneficjenta;

b)

długotrwała niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu;

c)

wywłaszczenie dużej części gospodarstwa, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu podjęcia zobowiązania;

d)

katastrofa naturalna poważnie dotykająca grunty gospodarstwa;

e)

wypadek powodujący zniszczenie budynków dla zwierząt gospodarskich;

f)

choroba epizootyczna dotykająca część lub całość należącego do rolnika żywego inwentarza.

2.   Przypadki siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności są zgłaszane przez beneficjenta lub przez upoważnioną przez niego osobę na piśmie właściwemu organowi, wraz z odpowiednimi dowodami wystarczającymi dla właściwych organów, w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

ROZDZIAŁ IV

Kwalifikowalność i przepisy administracyjne

Sekcja 1

Weryfikowalność i kontrola środków oraz zasady kwalifikowalności

Podsekcja 1

Weryfikowalność i kontrola środków

Artykuł 48

1.   Do celów art. 74 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie zapewniają weryfikowalność i kontrolę wszystkich środków rozwoju obszarów wiejskich, jakie mają zamiar wdrażać. W tym celu państwa członkowskie określają zasady dotyczące kontroli, które w wystarczającym stopniu zapewniają przestrzeganie kryteriów kwalifikowalności i zobowiązań.

2.   W celu potwierdzenia adekwatności i dokładności obliczeń płatności na mocy art. 31, 38, 39, 40 i 43 do 47 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie gwarantują, że właściwa wiedza jest dostarczona przez organy lub służby funkcjonalnie niezależne od organów lub służb odpowiedzialnych za te obliczenia. Dowody na odwołanie się do tej wiedzy powinny znaleźć się w programie rozwoju obszarów wiejskich.

Podsekcja 2

Dotacje na spłatę odsetek

Artykuł 49

Dotacje na spłatę odsetek od pożyczek mogą być współfinansowane w ramach EFRROW zgodnie z art. 71 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. W przypadku, gdy państwa członkowskie proponują dotację na spłatę odsetek, określają one w programach metodę obliczania dotacji na spłatę odsetek, która będzie stosowana.

W każdym momencie trwania pożyczki państwa członkowskie mogą ustanowić system kapitalizacji rocznych rat pozostałych do spłaty z tytułu dotacji na spłatę odsetek. Wszelkie pozostałe roczne raty po ostatecznej dacie płatności są kapitalizowane i wypłacane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. Do celów wniosków o płatności przedłożonych Komisji, kwoty wypłacane pośredniczącej instytucji finansowej dokonującej wypłaty zdyskontowanej wartości dotacji uznaje się za wydatek faktycznie poniesiony.

Do celów akapitu drugiego niezbędne jest zawarcie porozumienia między agencją płatniczą państwa członkowskiego a pośredniczącą instytucją finansową dokonującą wypłaty zdyskontowanej wartości dotacji. Państwa członkowskie określają w programie metodę obliczania i przewidywania dotyczącą przyszłej wartości, którą wykorzystuje się przy obliczaniu skapitalizowanej wartości pozostałej do wypłaty dotacji na spłatę odsetek, jak również ustalenia mające na celu dalsze przekazywanie pomocy beneficjentom.

Odpowiedzialność za zarządzanie wypłacaniem pośredniej instytucji finansowej zdyskontowanej wartości dotacji przez cały okres pożyczki, jak również za wszelkie możliwe windykacje nienależnie wypłaconych kwot zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 (14) ponoszą państwa członkowskie.

Podsekcja 3

Pozostałe działania w zakresie inżynierii finansowej

Artykuł 50

Zgodnie z art. 71 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, jako część programu rozwoju obszarów wiejskich, EFRROW może współfinansować wydatki w odniesieniu do działań obejmujących wkład do funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancji i funduszy pożyczkowych, zwanych dalej „funduszami”, zgodnie z art. 51 i 52 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 51

1.   Podmioty współfinansujące fundusze lub ich poręczyciele przedstawiają instytucji zarządzającej program działalności, określając między innymi rynek docelowy lub portfel gwarancji, kryteria, warunki finansowania, budżet operacyjny funduszu, własność oraz partnerów będących właścicielami funduszy oraz partnerów współfinansujących, wymogi w zakresie profesjonalizmu, kompetencji oraz niezależności zarządzania, przepisów wewnętrznych funduszu, uzasadnienia oraz zamierzonego wykorzystania wkładu EFRROW, strategii wyjścia z inwestycji, przepisów o likwidacji funduszu, w tym ponowne wykorzystanie zwrotów przypisanych do wkładu z EFRROW. Program działalności jest oceniany, a jego wykonanie jest monitorowanie przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność.

2.   Fundusz zostaje powołany jako niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umowy udziałowców lub też jako wydzielona jednostka finansowa w ramach istniejącej instytucji finansowej. W tym ostatnim przypadku, fundusz podlega szczególnym przepisom wykonawczym, wymagających zwłaszcza posiadania oddzielnych rachunków odróżniających nowe zasoby zainwestowane w fundusz, w tym wkład EFRROW, oraz źródła wstępnie dostępne w instytucji finansowej. Komisja nie może zostać partnerem ani udziałowcem w funduszu.

3.   Fundusze inwestują w przedsiębiorstwa lub udzielają im gwarancji w chwili ich utworzenia, na początkowym etapie lub w trakcie ich rozwoju jedynie w odniesieniu do działań, które zarządzający uważają za potencjalnie rentowne. Przy ocenie rentowności gospodarczej brane są pod uwagę wszystkie źródła dochodów danego przedsiębiorstwa. Fundusze nie inwestują w przedsiębiorstwa ani nie udzielają gwarancji przedsiębiorstwom, które znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu wytycznych Wspólnoty dotyczących zasad udzielania pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw zagrożonych (15).

4.   Instytucje zarządzające i fundusze podejmują środki ostrożności, aby minimalizować zakłócenia konkurencji na rynku kapitału podwyższonego ryzyka lub rynku pożyczek. Zwłaszcza zyski z inwestycji w akcje lub udziały oraz z pożyczek (pomniejszony pro rata o udział w kosztach zarządzania) mogą być preferencyjnie przeznaczone dla udziałowców sektora prywatnego do poziomu wynagrodzeń określonego w umowie udziałowców, zaś następnie przyznaje się proporcjonalnie pomiędzy wszystkich udziałowców i EFRROW.

5.   Koszty zarządzania funduszami nie mogą przekroczyć 3 % kapitału opłaconego lub 2 % w przypadku funduszów gwarancji, średniorocznie podczas trwania programu, chyba że przeprowadzony przetarg wykaże konieczność podwyższenia tego pułapu.

6.   Warunki wnoszenia wkładu do funduszy z programów rozwoju obszarów wiejskich, łącznie z określeniem rezultatów, strategii inwestycyjnej i planowania, monitorowania realizacji, polityki wychodzenia z inwestycji oraz przepisów o likwidacji są określone w umowie o finansowaniu zawartej między funduszem, z jednej strony, a państwem członkowskim lub instytucją zarządzającą, z drugiej strony.

7.   Wkłady do funduszy z EFRROW i innych źródeł publicznych, jak również inwestycje funduszy w indywidualne przedsiębiorstwa lub gwarancje udzielane indywidualnym przedsiębiorstwom podlegają zasadom rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub wspólnotowym zasadom dotyczącym pomocy państwa.

Artykuł 52

1.   W odniesieniu do działań w zakresie inżynierii finansowej, o których mowa w art. 51 niniejszego rozporządzenia, wydatki zadeklarowane Komisji zgodnie z art. 26 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 stanowią całkowite wydatki poniesione na utworzenie takich funduszy lub na wniesienie do nich wkładu.

Jednakże w chwili wypłaty salda końcowego i zakończenia programu rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, kwalifikujące się wydatki stanowią sumę:

a)

wszelkich płatności na rzecz inwestycji w przedsiębiorstwa z każdego funduszu lub wszelkich udzielonych gwarancji w tym kwot przeznaczonych na gwarancje przez fundusze gwarancji;

b)

kwalifikujących się kosztów zarządzania.

Różnica między wkładem EFRROW faktycznie zapłaconym w ramach działań w zakresie inżynierii finansowej a kwalifikującymi się wydatkami na mocy akapitu drugiego lit. a) i b) jest rozliczana w ramach rocznego sprawozdania za ostatni rok wdrożenia programu.

2.   Odsetki uzyskane z płatności z programów rozwoju obszarów wiejskich do funduszy wykorzystuje się do finansowania finansowych działań w zakresie inżynierii finansowej dla indywidualnych przedsiębiorstw.

3.   Zasoby zwrócone na operacje z inwestycji dokonanych z funduszy lub pozostałe po uwzględnieniu wszystkich gwarancji zostają powtórnie wykorzystane przez właściwe organy państwa członkowskiego na rzecz indywidualnych przedsiębiorstw.

Podsekcja 4

Standardowe koszty i założenia dotyczące utraconych dochodów, wkłady niepieniężne

Artykuł 53

1.   W stosownych przypadkach, państwa członkowskie mogą wyznaczyć poziom wsparcia, o którym mowa w art. 31, 37 do 41, i 43 do 49 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 na podstawie standardowych kosztów i standardowych założeń dotyczących utraconych dochodów.

2.   Państwa członkowskie zapewniają, że obliczenia i odpowiadające wsparcie, o którym mowa w ust. 1:

a)

obejmują jedynie elementy dające się zweryfikować;

b)

oparte są na danych liczbowych opracowanych na podstawie odpowiedniej wiedzy;

c)

wskazują wyraźnie źródło danych liczbowych;

d)

są zróżnicowane w sposób uwzględniający – odpowiednio – specyficzne warunki, regionalne lub lokalne obszarów i faktyczne użytkowanie gruntów;

e)

w odniesieniu do środków zgodnie z art. 31, 37 do 40 i 43 do 47 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 nie obejmują elementów związanych ze stałymi kosztami inwestycyjnymi.

Artykuł 54

1.   W odniesieniu do środków obejmujących inwestycje niepieniężne wkład beneficjentów publicznych lub prywatnych, mianowicie dostarczanie dóbr lub usług, które nie są przedmiotem żadnej płatności w gotówce popartej fakturami lub odpowiednimi dokumentami, może stanowić kwalifikujące się wydatki, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

wkład polega na udostępnieniu ziemi, lub nieruchomości, sprzętu lub surowców, działalności naukowo-badawczej bądź zawodowej, lub też bezpłatnego wolontariatu;

b)

wkład nie jest dokonany w ramach działań inżynierii finansowej, o których mowa w art. 50;

c)

wartość wkładu może być poddana niezależnej ocenie i weryfikacji.

W przypadku udostępnienia ziemi lub nieruchomości wartość wkładu jest poświadczona przez niezależnego wykwalifikowanego eksperta lub odpowiednio uprawniony organ.

W przypadku bezpłatnego wolontariatu wartość wykonanej pracy jest ustalana z uwzględnieniem poświęconego czasu i normalnych stawek godzinowych i dziennych za równoważną pracę, tam, gdzie stosowne na podstawie systemu standardowych kosztów ustanowionego exante pod warunkiem, że system kontroli stanowi odpowiednie zapewnienie, że praca została wykonana.

2.   Wydatki publiczne współfinansowane przez EFRROW, wnoszące wkład do operacji obejmującej wkłady niepieniężne, nie mogą przekroczyć całkowitych kwalifikujących się wydatków, z wyłączeniem wkładów niepieniężnych, na zakończenie operacji.

Podsekcja 5

Inwestycje

Artykuł 55

1.   W przypadku inwestycji, kwalifikujące się wydatki ograniczają się do:

a)

kosztów budowy, nabycia, włącznie z leasingiem, lub modernizacji nieruchomości;

b)

kosztów zakupu lub leasingu nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym oprogramowania komputerowego, do wartości rynkowej majątku. Inne koszty związane z umową leasingu, takie jak marża finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące i opłaty ubezpieczeniowe, nie kwalifikują się do współfinansowania;

c)

kosztów ogólnych związanych z wydatkami, o których mowa w lit. a) i b), takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, studia wykonalności, nabycie praw patentowych i pozwoleń.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego lit. b) oraz jedynie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE (16), państwa członkowskie mogą, w należycie uzasadnionych przypadkach, ustanowić warunki na mocy których zakup używanego sprzętu może być uznany za kwalifikujące się wydatki.

2.   W przypadku inwestycji rolnych zakup praw do produkcji rolnej, zwierząt, roślin jednorocznych i ich sadzenie nie kwalifikuje się do wsparcia na rzecz inwestycji.

Jednakże, w przypadkach przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych zgodnie z art. 20 lit. b) ppkt vi) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, wydatki na zakup zwierząt mogą być kwalifikującymi się wydatkami.

Proste inwestycje odtworzeniowe nie są kwalifikującymi się wydatkami.

Podsekcja 6

Zapłata zaliczek na wsparcie inwestycyjne

Artykuł 56

1.   W drodze odstępstwa od art. 26 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 (17), beneficjenci środków wsparcia inwestycji mogą wnioskować o zaliczki do właściwych agencji płatniczych, jeżeli taka możliwość jest zawarta w programie rozwoju obszarów wiejskich. W odniesieniu do beneficjentów sektora publicznego, zaliczki te mogą być udzielane jedynie gminom i ich stowarzyszeniom oraz podmiotom prawa publicznego.

2.   Kwota zaliczki nie przekracza 20 % ogólnych kosztów inwestycji, a jej wypłacenie podlega ustanowieniu gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110 % kwoty zaliczki.

Jednakże, w przypadku beneficjentów sektora publicznego określonych w ust. 1, agencje płatnicze mogą przyjąć pisemne gwarancje od ich organów, zgodnie z przepisami stosowanymi w państwach członkowskich, pokrywające kwotę równą procentowi określonemu w akapicie pierwszym, pod warunkiem, że organy te podejmują się zapłacić kwotę pokrytą przez tą gwarancję, gdy uprawnienia do zapłaconej zaliczki nie zostały ustalone.

3.   Gwarancja jest zwalniana, gdy właściwa agencja stwierdzi, że suma rzeczywistych wydatków poniesionych na inwestycję przekracza kwotę zaliczki.

Sekcja 2

Pomoc państwa

Artykuł 57

1.   Programy rozwoju obszarów wiejskich mogą obejmować pomoc państwa, której celem jest zapewnienie dodatkowego finansowania rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z art. 89 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 na rzecz środków lub operacji wchodzących w zakres art. 36 Traktatu jedynie, jeżeli pomoc państwa określona jest zgodnie z pkt 9.A załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

2.   Programy rozwoju obszarów wiejskich mogą obejmować pomoc państwa, której celem jest zapewnienie wkładu finansowego dostarczanego przez państwa członkowskie jako odpowiednika wspólnotowego wsparcia zgodnie z art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 na rzecz środków zgodnie z art. 25 i 52 tego rozporządzenia i operacji w ramach środków zgodnie z art. 28 i 29 tego rozporządzenia, lub dodatkowe finansowanie krajowe zgodnie z art. 89 tego rozporządzenia na rzecz środków zgodnie z art. 25, 27 i 52 tego rozporządzenia i operacji w ramach środków zgodnie z art. 28 i 29 tego rozporządzenia, które nie są objęte zakresem art. 36 Traktatu, jedynie jeżeli pomoc państwa określona jest zgodnie z pkt 9.B załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

3.   Wydatki ponoszone na środki i operacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, kwalifikują się jedynie, jeżeli podstawowa pomoc nie stanowi bezprawnej pomocy w rozumieniu art. 1 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 (18), w chwili przyznania pomocy.

Instytucja zarządzająca lub jakikolwiek inny właściwy organ państwa członkowskiego zapewniają, że jeżeli pomoc ma zostać przyznana na operacje w ramach środków, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, na podstawie istniejących systemów pomocy w rozumieniu art. 1 lit. b) i d) rozporządzenia (WE) nr 659/1999, wszelkie wymogi zgłaszania mające zastosowanie do indywidualnej pomocy w rozumieniu art. 1 lit. e) tego rozporządzenia są spełnione oraz że takie operacje są wybrane jedynie po powiadomieniu o podstawowej pomocy i zatwierdzeniu przez Komisję zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu.

Sekcja 3

Informowanie i rozpowszechnianie informacji

Artykuł 58

1.   Program rozwoju obszarów wiejskich zawiera szczegółowy plan działań informacyjnych, który określa:

a)

cele oraz grupy docelowe;

b)

zawartość i strategię działań komunikacyjnych i informacyjnych oraz środki, które należy podjąć;

c)

jego indykatywny budżet;

d)

służby administracji lub organy odpowiedzialne za realizację;

e)

kryteria, które zostaną wykorzystane do oceny wpływu działań informacyjnych i promocyjnych pod względem przejrzystości, świadomości społeczeństwa na temat programów rozwoju obszarów wiejskich oraz roli, jaką odgrywa Komisja.

2.   Kwota przeznaczona na informowanie i rozpowszechnianie może być częścią pomocy technicznej programu rozwoju obszarów wiejskich.

3.   Szczegółowe zasady dotyczące informowania i rozpowszechniania informacji są określone w załączniku VI.

Artykuł 59

Na spotkaniach komitetu monitorującego utworzonego zgodnie z art. 77 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 przewodniczący składa sprawozdanie z postępów z realizacji działań informacyjnych i w zakresie rozpowszechniania informacji oraz przedstawia członkom komitetu przykłady takich działań.

Sekcja 4

Monitorowanie i ocena

Artykuł 60

Struktura i elementy rocznych sprawozdań z postępu prac, o których mowa w art. 82 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, określone są w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 61

Ocenę średniookresowa i expost zgodnie z art. 86 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 składa się Komisji najpóźniej odpowiednio do dnia 31 grudnia 2010 r. i 31 grudnia 2015 r.

Jeżeli państwo członkowskie nie przedłoży sprawozdania na temat oceny średniookresowej i expost w terminach określonych w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, Komisja może zastosować procedurę tymczasowego zawieszenia płatności pośrednich, o których mowa w art. 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) 1290/2005, do chwili otrzymania sprawozdań z oceny.

Artykuł 62

1.   Wspólny wykaz wskaźników bazowych, wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływań dla programów rozwoju obszarów wiejskich znajduje się w załączniku VIII. Wykaz wskaźników tworzy Wspólne Ramy Monitorowania i Oceny (WRMiC), o których mowa w art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Tam, gdzie to stosowne, wskaźniki te podzielone są według płci i wieku beneficjentów, jak również zgodnie z tym, czy środki wdrażane są na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub na obszarach objętych celem konwergencji.

2.   Postępy osiągnięte w zakresie wskaźników produktów i rezultatów są przedstawiane w rocznym sprawozdaniu z postępów. Sprawozdanie to zawiera zarówno wspólne jak i dodatkowe wskaźniki.

Aby ocenić postępy w realizacji celów programu rozwoju obszarów wiejskich, wyznacza się cele indykatywne w zakresie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływań na okres wdrożenia programu, łącznie z dodatkowym finansowaniem krajowym, o którym mowa w art. 89 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

3.   Komisja w drodze wspólnego podejścia wraz z państwami członkowskimi określa wytyczne dotyczące WRMiC. Zawierają one co najmniej następujące informacje:

a)

wymogi związane z monitorowaniem;

b)

organizację oceny exante, oceny śródokresowej i oceny expost oraz kwestie dotyczące wspólnej oceny dla każdego środka rozwoju obszarów wiejskich;

c)

wytyczne dotyczące systemu składania sprawozdań w celu dokonania oceny postępów w zakresie wskaźników;

d)

dokumenty przedstawiające, w odniesieniu do każdego środka, logikę interwencji i różne wskaźniki;

e)

dokumenty opisujące wskaźniki bazowe, wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływania.

Sekcja 5

Elektroniczna wymiana informacji i dokumentów

Artykuł 63

1.   Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, ustanawia system informacyjny (zwany dalej „systemem”) umożliwiający bezpieczną wymianę danych stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania Komisji i każdego państwa członkowskiego. Dane te dotyczą zarówno aspektów administracyjnych/operacyjnych jak i finansowych, przy czym aspekty finansowe objęte są art. 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 (19).

System jest ustalony i aktualizowany przez Komisję w drodze wspólnego podejścia wraz z państwami członkowskimi.

2.   Jeżeli chodzi o zarządzanie administracyjne/operacyjne, system obejmuje wszystkie aspekty dokumentacji będące przedmiotem wspólnego zainteresowania umożliwiające monitorowanie, a w szczególności: krajowe plany strategiczne i ich aktualizacje, sprawozdania zbiorcze, programy i ich zmiany, decyzje Komisji, roczne sprawozdania z postępów, łącznie z kodyfikacją środków zgodnie z tabelą znajdującą się w punkcie 7 załącznika II oraz wskaźnikami monitorowania i oceny znajdującymi się w załączniku VIII.

3.   Instytucja zarządzająca i Komisja wprowadzają do systemu i uaktualniają w wymaganym formacie dokumenty, za które odpowiadają.

4.   System jest dostępny dla państw członkowskich i Komisji albo bezpośrednio albo poprzez interfejs do celów automatycznej synchronizacji i wprowadzania danych do krajowych i regionalnych informatycznych systemów zarządzania.

Państwa członkowskie centralizują wnioski dotyczące praw dostępu do systemu i przekazują je Komisji.

5.   Wymiana danych jest podpisywana elektronicznie zgodnie z art. 5 dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (20). Państwa członkowskie i Komisja uznają skuteczność prawną podpisu elektronicznego wykorzystywanego przez system i jego dopuszczalność jako dowód w postępowaniu sądowym.

6.   Datą braną pod uwagę przy przekazaniu dokumentów do Komisji jest data przekazania dokumentów przez państwo członkowskie po ich wprowadzeniu do systemu.

Dokument uznaje się za wysłany do Komisji chwili chwilą, gdy nie ma już możliwości zmiany lub wycofania go przez państwo członkowskie z systemu.

7.   Koszt utworzenia i uaktualniania wspólnych elementów systemu pokrywany jest z budżetu Wspólnoty zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Wszelkie koszty interfejsu łączącego krajowe i lokalne systemy, z jednej strony, i systemu, z drugiej strony, oraz wszelkie koszty związane z dostosowaniem krajowych i lokalnych systemów mogą kwalifikować się do finansowania na mocy art. 66 ust. 2 tego rozporządzenia.

8.   W przypadku siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w szczególności nieprawidłowego funkcjonowania systemu lub braku trwałego połączenia, państwa członkowskie mogą przekazać Komisji dokumenty w formie wydruku. Takie przekazanie dokumentów w formie wydruku wymaga uprzedniej i formalnej zgody Komisji.

W chwili ustąpienia działania siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, które były przeszkodą w wykorzystaniu systemu, państwo członkowskie wprowadza dane dokumenty do systemu. W tym przypadku, za datę wysłania dokumentu uznaje się datę przekazania dokumentu w formie wydruku.

ROZDZIAŁ V

Przepisy końcowe

Artykuł 64

Rozporządzenie (WE) nr 817/2004 uchyla się z dniem 1 stycznia 2007 r.

Rozporządzenie ma nadal zastosowanie do środków zatwierdzonych przed dniem 1 stycznia 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/1999.

Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 817/2004 i punkty 9.3.V.A (1) i 9.3.V.B (1), (2) i (3) oraz punkt 9.3.V.B. tiret drugie załącznika II do tego rozporządzenia mają nadal zastosowanie do dnia 31 grudnia 2009 r. zgodnie z art. 94 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 65

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wsparcia Wspólnoty dotyczącego okresu programowania rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1463/2006 (Dz.U. L 277 z 9.10.2006, str. 1).

(2)  http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf

(3)  Dz.U. L 328 z 23.12.2000, str. 2. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2060/2004 (Dz.U. L 357 z 2.12.2004, str. 3).

(4)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005.

(5)  Dz.U. L 153 z 30.4.2004, str. 30. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1360/2005 (Dz.U. L 214 z 19.8.2005, str. 55).

(6)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1.

(7)  Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.

(8)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 1.

(9)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12.

(10)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1.

(11)  Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1.

(12)  Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7.

(13)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1.

(14)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1.

(15)  Dz.U. C 244 z 1.10.2004, str. 2.

(16)  Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36.

(17)  Patrz: str. 74 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(18)  Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1.

(19)  Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 1.

(20)  Dz.U. L 13 z 19.1.2000, str. 12.


ZAŁĄCZNIK I

SYSTEMY WSPARCIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 2

Owoce i warzywa (art. 14 ust. 2 i art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 (1))

Wino (tytuł II, rozdział II rozporządzenia (WE) nr 1493/1999)

Tytoń (art. 13 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 (2))

Oliwa z oliwek (art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 865/2004 (3))

Chmiel (art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 (4))

Wołowina i cielęcina (art.132 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003)

Owce i kozy (art. 114 ust. 1 i art. 119 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003)

Pszczelarstwo (art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 (5))

Cukier (Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 (6))

Środki szczególne na rzecz rolnictwa w regionach peryferyjnych (tytuł III rozporządzenia Rady nr 247/2006 (7)) na mniejszych wyspach Morza Egejskiego (Rozdział III rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 (8))

Płatności bezpośrednie (art. 42 ust. 5 i art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003)


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1.

(2)  Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70.

(3)  Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97.

(4)  Dz.U. L 314 z 30.11.2005, str. 1.

(5)  Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 1.

(6)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42.

(7)  Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 1.

(8)  Dz.U. L 265 z 26.9.2006, str. 1.


ZAŁĄCZNIK II

A.   ZAWARTOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (ART. 5)

1.   Nazwa programu rozwoju obszarów wiejskich

2.   Państwo członkowskie i region administracyjny (jeśli dotyczy)

2.1   Obszar geograficzny objęty programem

(art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

2.2   Regiony zaklasyfikowane do celu konwergencji

(art. 16 lit. d) i art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

Określić:

Regiony konwergencji.

3.   Analiza sytuacji pod względem mocnych i słabych stron, strategia wybrana w celu zajęcia się nimi oraz ocena ex-ante

(art. 16 lit. a) i art. 85 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

3.1   Analiza sytuacji pod względem mocnych i słabych stron

Opisać, używając danych ilościowych, bieżącą sytuację obszaru geograficznego z podkreśleniem mocnych i słabych stron, różnic, potrzeb i braków, a także potencjału w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o wskaźniki bazowe zdefiniowane w załączniku VIII oraz o inne odpowiednie wskaźniki dodatkowe. Opis dotyczy poniższych zagadnień:

—   Ogólne społeczno-gospodarcze uwarunkowania obszaru geograficznego: definicja obszaru wiejskiego przy uwzględnieniu pkt 2.4 Załącznika do decyzji Rady 2006/144/WE (1); sytuacja demograficzna w tym analiza struktury wiekowej i płciowej ludności, migracja – napływ i odpływ, oraz problemy wynikające z presji obszarów podmiejskich i peryferyjności; czynniki napędzające gospodarkę, produktywność i wzrost gospodarczy; rynek pracy w tym struktura zatrudnienia, bezrobocia i poziomy wyszkolenia zawodowego w tym analiza sytuacji zatrudnienia pod kątem wieku i płci; ogólne użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów do celów rolnictwa/leśnictwa, struktura własności, średnia wielkość gospodarstw.

—   Wyniki w sektorze rolnym, leśnym i żywnościowym: konkurencyjność sektora rolnego, leśnego i żywnościowego, analiza niekorzystnych czynników strukturalnych oraz wskazanie potrzeb restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych; kapitał ludzki i przedsiębiorczość; potencjał w zakresie innowacji i transferu wiedzy; jakość i zgodność z normami Wspólnoty.

—   Środowisko i gospodarka gruntami: utrudnienia, wobec których stoją gospodarstwa na obszarach zagrożonych porzuceniem i marginalizacją; ogólny opis różnorodności biologicznej z naciskiem na różnorodność związaną z rolnictwem i leśnictwem, w tym systemy rolne i leśne o wysokiej wartości przyrodniczej, sytuacja w odniesieniu do wdrażania dyrektyw Natura 2000 na terenach rolniczych/leśnych; opisy dotyczące jakości i ilości wody, rola rolnictwa w wykorzystaniu/zanieczyszczeniu wody i wdrażanie dyrektywy Rady 91/676/EWG (2) (dyrektywa azotanowa) i dyrektywy 2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna); zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatyczne oraz ich związek z rolnictwem: emisje gazów cieplarnianych i amoniaku i związek z różnymi planami działań/inicjatywami podejmowanymi przez Państwo Członkowskie/region w celu przyczynienia się do osiągnięcia międzynarodowych celów w tym Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie zmniejszenia emisji amoniaku (Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości); wykorzystanie bioenergii; opisy jakości gleby (erozja wodna i powietrzna, materia organiczna, skażenie) i ochrona gleby, stosowanie pestycydów, rolnictwo ekologiczne i dobrostan zwierząt; wielkość ochronnych i chronionych obszarów leśnych, obszarów leśnych o wysokim/średnim zagrożeniu pożarowym, średnia roczna zmiana w wielkości powierzchni leśnej. Powyższe opisy popiera się danymi ilościowymi.

—   Gospodarka wiejska i jakość życia: struktura gospodarki wiejskiej, bariery przy tworzeniu alternatywnych możliwości zatrudnienia, tworzenie mikroprzedsiębiorstw i turystyka; opis i analiza braków w dostarczaniu usług na obszarach wiejskich, w tym dostępu do usług on-line i infrastruktury szerokopasmowej; potrzeby w zakresie infrastruktury, dziedzictwo kulturowe i otoczenie architektoniczne na wsi; potencjał ludzki i lokalne możliwości rozwoju, w tym zarządzanie.

—   Leader: ludność i terytorium państw członkowskich objęte „oddolnymi” zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów wiejskich (Leader+ oraz inne programy krajowe i współfinansowane przez Wspólnotę) w okresie programowania 2000–2006.

3.2   Strategia wybrana pod kątem uwzględnienia mocnych i i słabych stron

Opisać wybór i hierarchię środków rozwoju obszarów wiejskich mających na celu poprawę sytuacji na obszarze wiejskim oraz znaczenie finansowe poszczególnych osi i środków uzasadnione analizą mocnych i słabych stron.

3.3   Ocena ex-ante

Załączyć ocenę, w której zostaną wskazane i ocenione elementy zawarte w art. 85 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005: potrzeby średnio- i długookresowe, cele do osiągnięcia, oczekiwane wyniki, skwantyfikowane cele, w szczególności pod względem wpływu w porównaniu ze stanem wyjściowym, wspólnotową wartość dodaną, zakres, w jakim zostały uwzględnione priorytety Wspólnoty, wnioski wyciągnięte z poprzedniego programowania oraz jakość procedur realizacji, monitorowania, oceny oraz zarządzania finansowego.

Ocena ex-ante uwzględnia również wymagania oceny oddziaływania na środowisko przewidziane w dyrektywie 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) („Dyrektywa w sprawie Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko”).

Pełna ocena ex-ante zostanie przedstawiona w załączniku do programu rozwoju obszarów wiejskich.

3.4   Wpływ z poprzedniego okresu programowania i inne informacje

Opisać wpływ środków finansowych EFOGR, przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w ramach poprzedniego okresu programowania na ten sam obszar objęty programowaniem. Przedstawić streszczenie wyników ocen.

W stosownych przypadkach opisać również środki dodatkowe uzupełniające wspólnotowe środki na rozwój obszarów wiejskich i środki towarzyszące, które miały wpływ na dany obszar objęty programem.

4.   Uzasadnienie dla wybranych priorytetów z uwzględnieniem strategicznych wytycznych Wspólnoty oraz krajowego planu strategicznego, jak również spodziewane oddziaływanie zgodnie z oceną ex-ante

(art. 16 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

4.1   Uzasadnienie dla wybranych priorytetów z uwzględnieniem strategicznych wytycznych Wspólnoty oraz krajowego planu strategicznego

Opisać sposób, w jaki środki wybrane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich i znaczenie finansowe poszczególnych osi odzwierciedlają krajowy plan strategiczny i specyficzną sytuację kraju.

4.2   Spodziewany wpływ wynikający z oceny ex-ante z uwzględnieniem wybranych priorytetów

Program rozwoju obszarów wiejskich będzie zawierał streszczenie oceny ex-ante (opracowane na podstawie pełnej oceny ex-ante załączonej do programu) oraz sposób uwzględnienia wyników tej oceny przez instytucje zarządzające. Część ta zawiera również uwagi na temat spodziewanego wpływu, jaki będą miały synergie między osiami i środkami, oraz na temat tego, jak zintegrowane działania przekrojowe mogą przyczynić się do uzyskania pozytywnych efektów zewnętrznych i sytuacji, w których wszyscy zyskują.

5.   Informacje na temat osi i środków proponowanych dla każdej osi oraz ich opis

(art.16 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

Informacje te obejmują opis osi i proponowanych środków, a także szczegółowe weryfikowalne cele i wskaźniki, o których mowa w art. 81 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, które umożliwiają pomiar postępów, skuteczności i efektywności programu. Wskaźniki te będą obejmowały wspólne wskaźniki zawarte we Wspólnych Ramach Monitorowania i Oceny (WRMiO) (załącznik VIII do niniejszego rozporządzenia) oraz dodatkowe wskaźniki charakterystyczne dla danego programu.

5.1   Wymogi ogólne

wskazać artykuł (i ustęp, jeśli to stosowne), pod który podlega każdy środek rozwoju obszarów wiejskich. W przypadku gdy podany jest więcej niż jeden artykuł (dla operacji zintegrowanych), płatność przypisuje się do wiodącego działania, i w ten sposób do wiodącej osi (art. 70 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005), niemniej jednak każdą część wdraża się zgodnie z zasadami regulującymi poszczególne środki.

wskazać uzasadnienie interwencji, cele, zakres i działania, wskaźniki, skwantyfikowane cele i, tam gdzie to stosowne, beneficjentów.

5.2   Wymogi dotyczące wszystkich lub kilku środków

Wskazanie wszystkich bieżących operacji/umów z poprzedniego okresu, włącznie z warunkami finansowymi oraz procedurami/zasadami (również przejściowymi), które mają do nich zastosowanie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1320/2006 ustanawiającym zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 (4). W przypadku, gdy w programie proponowane są odchylenia od tabeli korelacji ustanowionej w załączniku II do tego rozporządzenia, odchylenia takie muszą zostać wyjaśnione w niniejszym tiret. W przypadku operacji należących do środków, które nie będą ponownie przeprowadzane w okresie programowania 2007–2013, opis może ograniczać się jedynie do wymogów w tym tiret.

Potwierdzenie, że w odniesieniu do środków na mocy art. 25 i 52 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i operacji w ramach środków na mocy art. 28 i 29 tego rozporządzenia, które nie są objęte zakresem art. 36 Traktatu, zapewnione zostało poszanowanie procedur dotyczących pomocy państwa i materialnych kryteriów zgodności, w szczególności pułapy pomocy dla wsparcia ze środków publicznych na mocy art. 87 i 89 Traktatu.

Potwierdzenie, że wymogi wzajemnej zgodności, które mają wpływ na wdrażanie niektórych środków rozwoju obszarów wiejskich, są identyczne z wymogami przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003.

Dowód potwierdzający, że w przypadku środków inwestycyjnych wsparcie jest ukierunkowane na wyraźnie określone cele, które odzwierciedlają stwierdzone potrzeby na danym obszarze i niekorzystne czynniki strukturalne.

Kryteria i przepisy administracyjne zapewniające, że operacje korzystające w drodze wyjątku ze wsparcia na rozwój obszarów wiejskich w ramach systemów wsparcia wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, nie są wspierane również z innych odpowiednich instrumentów w ramach wspólnej polityki rolnej.

Dowód, o którym mowa w art. 48 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, umożliwiający Komisji kontrolę spójności i wiarygodności obliczeń.

W przypadku zastosowania dotacji na spłatę odsetek oraz systemów kapitalizacji odsetek, a także działań w zakresie inżynierii finansowej, ustalenia zgodnie z art. od 49 do 52 niniejszego rozporządzenia.

5.3   Wymagane informacje w odniesieniu do osi i środków

W odniesieniu do środków wymagane są następujące informacje szczegółowe:

5.3.1   Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Wspólne dla niektórych środków związanych z leśnictwem

powiązanie proponowanych środków z programami leśnymi (krajowymi bądź niższego szczebla) lub równoważnymi instrumentami oraz ze Wspólnotową Strategią Leśnictwa.

5.3.1.1   Środki, których celem jest upowszechnianie wiedzy i poprawa potencjału ludzkiego

5.3.1.1.1   Szkolenia zawodowe i działania informacyjne, w tym rozpowszechnianie wiedzy naukowej i praktyk innowacyjnych, skierowane do osób działających w sektorze rolnym, żywnościowym i leśnym

opis operacji (w tym rodzajów szkoleń) i rodzaju beneficjentów,

szczegółowe informacje na temat zasięgu wsparcia.

5.3.1.1.2   Podejmowanie działalności przez młodych rolników

definicja „podjęcia działalności” stosowana w państwie członkowskim/regionie,

streszczenie wymogów biznesplanu, w tym – w przypadku inwestycji – wymogu spełnienia istniejących norm wspólnotowych w przeciągu 36-miesięcznego okresu karencji, oraz szczegółowe informacje na temat częstotliwości przeglądów biznesplanu i ich traktowania,

wykorzystanie możliwości skorzystania z okresu karencji w celu spełnienia wymogów odnoszących się do umiejętności i kompetencji zawodowych,

wykorzystanie możliwości połączenia różnych działań w ramach biznesplanu, dzięki czemu młody rolnik uzyskuje dostęp do tych działań,

kwota wsparcia i wybór płatności (pojedyncza premia w maksymalnie pięciu ratach, dotacja na spłatę odsetek lub obie formy).

5.3.1.1.3   Wcześniejsze emerytury rolników i robotników rolnych

opis powiązania z krajowymi systemami emerytalnymi,

opis powiązania z działaniem dotyczącym podejmowania działalności przez młodych rolników (jeśli ta opcja została wybrana),

czas trwania pomocy,

wykorzystanie możliwości przekazania zwolnionych gruntów podmiotowi, który zobowiązuje się do ich przekazania w późniejszym terminie,

kwota płatności.

5.3.1.1.4   Korzystanie z usług doradczych w zakresie gospodarstwa rolnego i leśnictwa

opis systemów doradztwa w zakresie gospodarstwa rolnego/leśnictwa wprowadzonych przez państwo członkowskie, w tym procedury wyboru podmiotów odpowiedzialnych za świadczenie tych usług rolnikom/posiadaczom lasów,

kwota i stawka wsparcia.

5.3.1.1.5   Tworzenie usług z zakresu zarządzania, pomocy i doradztwa

opis procedur tworzenia usług, statusu dostawców usług, rodzaju oferowanych usług,

opis rodzajów kwalifikujących się wydatków, poziomu wsparcia oraz jego degresji.

5.3.1.2   Środki mające na celu restrukturyzację i rozwój kapitału rzeczowego i wspieranie innowacji

5.3.1.2.1   Modernizacja gospodarstw rolnych

opis wymogów i celów w odniesieniu do poprawy ogólnych wyników gospodarstw rolnych,

rodzaje inwestycji (materialne-niematerialne),

rodzaje beneficjentów,

wyznaczenie nowo wprowadzonych norm wspólnotowych (oraz istniejących norm w przypadku młodych rolników otrzymujących wsparcie na rozpoczęcie działalności), na które może zostać przyznane wsparcie, uzasadnienie dotyczące szczególnych problemów związanych ze spełnieniem tych norm oraz czas trwania i uzasadnienie okresu karencji dla każdej z norm,

rodzaj wsparcia i intensywność pomocy.

5.3.1.2.2   Podwyższanie wartości gospodarczej lasów

rodzaj inwestycji i beneficjentów, których to dotyczy,

rodzaj wsparcia i intensywność pomocy.

5.3.1.2.3   Zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych

opis wymogów i celów w odniesieniu do ogólnych wyników przedsiębiorstw,

podstawowe sektory produkcji i rodzaje inwestycji (materialne-niematerialne),

rodzaje i wielkość przedsiębiorstw-beneficjentów,

wyznaczenie norm, w odniesieniu do których mikroprzedsiębiorstwom może zostać przyznany okres karencji w celu dostosowania do nowo wprowadzonych norm wspólnotowych,

rodzaj wsparcia i intensywność pomocy.

5.3.1.2.4   Współpraca na rzecz rozwoju nowych produktów, procesów i technologii w sektorze rolnym i żywnościowym oraz w sektorze leśnym

sektory objęte projektami współpracy i rodzaj zaangażowanych partnerów,

opis wszelkich różnic między projektami współpracy w obszarze nowych produktów/nowych procesów/nowych technologii,

rodzaje kwalifikujących się kosztów i poziomy wsparcia.

5.3.1.2.5   Infrastruktura związana z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Opis rodzaju operacji.

5.3.1.2.6   Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych

W przypadku wystąpienia takich zdarzeń, zapewnienie, że pomocą objęte są tylko wydatki inwestycyjne.

5.3.1.3   Środki, których celem jest poprawa jakości produkcji i produktów rolnych

5.3.1.3.1   Spełnianie norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym

wykaz norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym, które kwalifikują się do wsparcia na mocy art. 31 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005; data, od której każda norma obowiązuje zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym, i uzasadnienie wyboru,

opis znacznego wpływu na koszty działalności gospodarstwa rolnego wynikające z obowiązków lub ograniczeń nałożonych przez nową normę,

kwota wsparcia na każdą kwalifikującą się normę i metoda zastosowana do określenia tej kwoty.

5.3.1.3.2   Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

wykaz wspólnotowych i krajowych systemów jakości, które kwalifikują się do uzyskania wsparcia, w tym wykaz produktów kwalifikujących się do wsparcia w ramach wybranych systemów jakości. W odniesieniu do systemów krajowych, opis systemu pod kątem kryteriów, o których mowa w art. 22 ust. 2,

wskazanie oficjalnej instytucji organu lub organów odpowiedzialnych za nadzór nad funkcjonowaniem systemu jakości i opis ustaleń organizacyjnych dotyczących nadzoru,

kwota wsparcia dla każdego rodzaju kwalifikującego się systemu i uzasadnienie kosztów stałych.

5.3.1.3.3   Działania informacyjne i promocyjne

wykaz produktów kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w ramach wybranego systemu jakości w ramach środka „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”,

procedura mająca na celu zapewnienie, że działania korzystające ze wsparcia na rozwój obszarów wiejskich nie są również wspierane na mocy rozporządzenia (WE) nr 2826/2000,

procedura kontroli ex-ante materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych (art. 23 ust. 6 niniejszego rozporządzenia),

krótki opis rodzaju kwalifikujących się wydatków i stawek wsparcia.

5.3.1.4.   Środki przejściowe dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

5.3.1.4.1   Wspieranie gospodarstw rolnych niskotowarowych w fazie restrukturyzacji

definicja gospodarstwa niskotowarowego przy uwzględnieniu minimalnej i/lub maksymalnej wielkości gospodarstwa, części produkcji wprowadzanej na rynek i/lub poziomu dochodów kwalifikującego się gospodarstwa;

określenie przyszłej rentowności gospodarczej;

streszczenie wymogów biznesplanu;

kwota i czas trwania wsparcia.

5.3.1.4.2   Tworzenie grup producentów

opis oficjalnej procedury uznawania grup producentów, w tym kryteria wyboru;

sektory, których to dotyczy;

wyłącznie dla Malty – wskazanie sektora lub sektorów korzystających z odstępstwa z uzasadnieniem związanym z wyjątkowo niską produkcją całkowitą oraz warunków kwalifikowalności do odstępstwa: minimalny udział procentowy, jaki musi osiągnąć produkcja grupy w łącznej produkcji w sektorze, minimalna liczba producentów w sektorze, którzy są członkami grupy;

wyłącznie dla Malty – uzasadnienie rocznych kwot.

5.3.2.   Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich

5.3.2.1   Środki ukierunkowane na zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych

Wspólne dla niektórych środków

Szczegółowy opis wdrażania krajowego:

do szczegółowych celów art. 39 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 – minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne odpowiednie wymogi obowiązkowe; minimalne wymogi dotyczące nawozów muszą obejmować między innymi Kodeksy Dobrych Praktyk Rolniczych wprowadzone na mocy dyrektywy 91/676/EWG dla gospodarstw leżących poza obszarami szczególnie narażonymi azotanami w rozumieniu Dyrektywy Azotanowej oraz wymogi dotyczące zanieczyszczenia fosforem; minimalne wymogi dotyczące środków ochrony roślin muszą obejmować między innymi wymóg posiadania pozwolenia dotyczącego stosowania produktów, wymóg dotyczący obowiązku przeszkolenia, wymóg dotyczący bezpiecznego przechowywania, kontroli sprzętu do stosowania produktów oraz zasad stosowania pestycydów w pobliżu wód i innych wrażliwych obszarów, zgodnie z ustawodawstwem krajowym;

do szczegółowych celów art. 40 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 – inne odpowiednie wymogi obowiązkowe ustanowione w prawodawstwie krajowym.

5.3.2.1.1   Płatności za utrudnienia wynikające z położenia dla rolników na obszarach górskich

Przepisy pkt 9.3.V.A(1) i 9.3.V.B(1), (2) i (3) oraz przepisy tiret drugiego pkt 9.3.V.B. załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 817/2004 mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 2009 r. Niemniej jednak rozróżnienie między odpowiednio A i B, głównymi cechami/innymi informacjami zostało unieważnione.

5.3.2.1.2   Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach innych niż obszary górskie

Zastosowanie ma pkt 5.3.2.1.1.

5.3.2.1.3   Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z dyrektywą 2000/60/WE

obszary wyznaczone do wdrożenia dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG i obowiązki dla rolników wynikające z odpowiadających im krajowych/regionalnych przepisów dotyczących zarządzania tymi obszarami;

opis metody i założeń agrotechnicznych wykorzystanych jako punkt odniesienia przy obliczeniach uzasadniających dodatkowe koszty i utracone dochody wynikające z niedogodności na danym obszarze związanych z wdrożenia dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG (5);

kwoty wsparcia.

5.3.2.1.4   Płatności rolnośrodowiskowe

opis i uzasadnienie różnych rodzajów zobowiązań, oparte na ich spodziewanym oddziaływaniu na środowisko w stosunku do potrzeb i priorytetów środowiskowych,

opis metody oraz założeń i parametrów agrotechnicznych (w tym opis wymogów wyjściowych, jak określono w art. 39 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, które są istotne dla każdego rodzaju zobowiązania) wykorzystanych jako punkt odniesienia przy obliczeniach uzasadniających: a) dodatkowe koszty, b) utracone dochody wynikające z podjętego zobowiązania, oraz c) poziom kosztów transakcyjnych; jeśli stosowne, metoda ta uwzględnia również pomoc przyznaną na mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003; jeśli właściwe, metoda przeliczeniowa zastosowana przy innych jednostkach zgodnie z art. 27 ust. 9 niniejszego rozporządzenia,

kwoty wsparcia,

środki, cele i kryteria stosowane w przypadku wyboru beneficjentów w drodze procedury przetargowej zgodnie z art. 39 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1698/2005,

wykaz lokalnych ras zwierząt gospodarskich, których hodowla jest zagrożona, oraz liczba samic hodowlanych. Liczba ta musi być potwierdzona przez odpowiednio uznaną jednostkę merytoryczną lub organizację/stowarzyszenie hodowców, które muszą prowadzić księgę hodowlaną lub księgę stada. Dowód poświadczający, że dana jednostka dysponuje odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą w zakresie identyfikacji zagrożonych gatunków,

w odniesieniu do genetycznych zasobów roślinnych zagrożonych genetyczną erozją, dowody genetycznej erozji oparte na naukowych wynikach i wskaźniki występowania rodzimych/prymitywnych (lokalnych) odmian, zróżnicowanie ich populacji i najczęściej występujące praktyki gospodarki rolnej na poziomie lokalnym,

w odniesieniu do zachowania zasobów genetycznych w rolnictwie (art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005) – rodzaje beneficjentów, operacji i szczegółowe informacje na temat kwalifikujących się kosztów.

5.3.2.1.5   Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt

opis i uzasadnienie różnych rodzajów zobowiązań, przynajmniej w jednym z obszarów określonych w art. 27 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w oparciu o ich spodziewany wpływ,

opis metody oraz założeń i parametrów agrotechnicznych/zootechnicznych (w tym opis wymogów wyjściowych, jak określono w art. 40 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, które są istotne dla każdego rodzaju zobowiązania) wykorzystanych jako punkt odniesienia przy obliczeniach uzasadniających: a) dodatkowe koszty i utracone dochody wynikające z podjętego zobowiązania; b) poziom kosztów transakcji,

kwoty wsparcia.

5.3.2.1.6   Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych

definicja operacji, które mają być objęte wsparciem,

opis powiązania ze zobowiązaniami przewidzianymi w art. 36 lit. a) ppkt iv) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub innymi celami rolnośrodowiskowymi,

opis użyteczności publicznej obszaru Natura 2000 lub innego obszaru o wysokiej wartości przyrodniczej, która ma zostać zwiększona.

5.3.2.2   Środki ukierunkowane na zrównoważone użytkowanie gruntów leśnych

Wspólne dla wszystkich środków:

powiązanie proponowanych środków z programami leśnymi (krajowymi bądź niższego szczebla) lub równoważnymi instrumentami oraz ze wspólnotową strategią leśnictwa,

odniesienie do planów ochrony lasów dla obszarów klasyfikowanych jako obszary wysokiego lub średniego ryzyka występowania pożarów lasów oraz elementy zapewniające zgodność proponowanych środków z tymi planami ochrony.

5.3.2.2.1   Pierwsze zalesienie gruntów rolnych

definicja „gruntów rolnych”,

definicja „rolnika”,

przepisy i kryteria wyboru obszarów, które mają zostać zalesione, zapewniające dostosowanie planowanych środków do warunków lokalnych i ich kompatybilność z wymaganiami w zakresie środowiska naturalnego, w szczególności wymaganiami dotyczącymi różnorodności biologicznej, zgodnie z art. 50 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i art. 34 ust. 2 niniejszego rozporządzenia,

opis metody zastosowanej do obliczenia kosztu założenia i utrzymania oraz utraconych dochodów, które należy zrekompensować. w odniesieniu do rekompensaty utraconych dochodów, jeśli stosowne, metoda ta uwzględnia również pomoc przyznaną na mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003,

intensywność pomocy w przypadku wsparcia na założenie, kwoty i czas trwania rocznych premii pomagających pokryć koszty utrzymania i utratę dochodów.

5.3.2.2.2   Pierwsze zakładanie systemów rolnoleśnych na gruntach rolnych

definicja systemów rolnoleśnych, które mają być wspierane,

stosowanie w leśnictwie,

stosowanie w rolnictwie,

gęstość sadzenia,

opis metody zastosowanej do obliczenia kosztu założenia,

intensywność pomocy w przypadku wsparcia na założenie.

5.3.2.2.3   Pierwsze zalesienie gruntów nierolniczych

przepisy i kryteria przy wyznaczaniu obszarów, które mają zostać zalesione,

przepisy zapewniające dostosowanie planowanych środków do warunków lokalnych i ich kompatybilność z wymaganiami w zakresie środowiska naturalnego, w szczególności wymaganiami dotyczącymi różnorodności biologicznej,

opis metody zastosowanej do obliczenia kosztów założenia i utrzymania,

intensywność pomocy w przypadku wsparcia na założenie.

5.3.2.2.4   Płatność dla obszarów Natura 2000

obszary wyznaczone do realizacji dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG oraz obowiązki dla właścicieli lasów wynikające z odpowiednich krajowych/regionalnych przepisów dotyczących zarządzania,

opis metody zastosowanej do obliczeń uzasadniających poniesione koszty i utracone dochody wynikające z ograniczeń nałożonych na użytkowanie lasów i innych gruntów zalesionych w związku z wdrożeniem dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG na danym obszarze;

kwota wsparcia.

5.3.2.2.5   Płatności leśnośrodowiskowe

uzasadnienie zobowiązań, oparte na ich spodziewanym wpływie na środowisko w stosunku do potrzeb i priorytetów środowiskowych,

opis metody oraz założeń i parametrów wykorzystanych jako punkt odniesienia przy obliczeniach uzasadniających dodatkowe koszty i utracone dochody wynikające z podjętego zobowiązania;

kwota wsparcia.

5.3.2.2.6   Przywrócenie potencjału leśnego oraz wprowadzenie działań zapobiegawczych

charakter działań, które mają zostać wdrożone i plany zapobiegawcze.

5.3.2.2.7   Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych

definicja operacji, które mają być objęte wsparciem,

opis powiązania ze zobowiązaniami przewidzianymi w art. 36 lit. b) ppkt v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub innym celem środowiskowym,

opis użyteczności publicznej, która ma zostać zwiększona.

5.3.3   Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

5.3.3.1   Środki na rzecz różnicowania gospodarki wiejskiej

5.3.3.1.1   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

dziedziny różnicowania objęte wsparciem,

intensywność pomocy.

5.3.3.1.2   Wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

rodzaje przedsiębiorstw-beneficjentów,

opis rodzaju operacji,

intensywność pomocy.

5.3.3.1.3   Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką

opis rodzaju operacji objętych wsparciem, o których mowa w art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005,

intensywność pomocy.

5.3.3.2   Środki na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich

5.3.3.2.1   Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

rodzaje wspieranych usług,

rodzaje kosztów objętych wsparciem.

5.3.3.2.2   Odnowa i rozwój wsi

rodzaje wspieranych przedsięwzięć,

rodzaje kosztów objętych wsparciem.

5.3.3.2.3   Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa obszarów wiejskich

opis rodzaju operacji objętych wsparciem, o których mowa w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

5.3.3.3   Szkolenie i informowanie

obszar(y) objęty(-e) szkoleniem i informowaniem,

przewidywany rodzaj podmiotów gospodarczych i beneficjentów działań.

5.3.3.4   Nabywanie umiejętności, aktywizacja i wdrażanie

nabywanie umiejętności i aktywizacja: opis rodzaju operacji objętych wsparciem,

partnerstwa prywatno-publiczne na mocy art. 59 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 inne niż partnerstwa prywatno-publiczne, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, które będą wdrażały lokalne strategie rozwoju: opis rodzaju (reprezentowani partnerzy, udział procentowy reprezentowanych partnerów prywatnych, kompetencje decyzyjne), orientacyjne określenie liczby partnerstw prywatno-publicznych oraz obszar i ludność objęte wsparciem; wskazanie działań w ramach osi 3 wdrażanych przez te partnerstwa prywatno-publiczne; przepis zapewniający, że koszty bieżące tych partnerstw nie przekroczą pułapu 15 % wydatków publicznych w ramach lokalnej strategii rozwoju.

5.3.4.   Oś 4: Wdrażanie podejścia Leader

5.3.4.1   Lokalne strategie rozwoju

procedura i harmonogram wyboru lokalnych grup działania, w tym obiektywne kryteria wyboru i planowana orientacyjna liczba lokalnych grup działania i planowany odsetek terenów wiejskich objętych lokalnymi strategiami rozwoju,

uzasadnienie wyboru obszarów, których liczba ludności wykracza poza przedział określony w art. 37 ust. 3,

procedura wyboru operacji prowadzonych przez lokalne grupy działania,

opis obiegu środków finansowych, który ma zastosowanie w odniesieniu do lokalnych grup działania.

5.3.4.2   Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa

Procedura, harmonogram i obiektywne kryteria wyboru projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

5.3.4.3   Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

ograniczenie dotyczące części budżetu lokalnej grupy działania, jaka może być przeznaczona na funkcjonowanie lokalnych grup działania,

orientacyjne określenie wydatków na mocy art. 59 lit. a) – d) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, które zostaną wykorzystane na nabywanie umiejętności i aktywizacji w ramach osi Leader.

6.   Plan finansowania, składający się z dwóch tabel

(art. 16 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

6.1.   Roczny wkład EFRROW (w EUR)

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem EFRROW

 

 

 

 

 

 

 

regiony konwergencji (6)

 

 

 

 

 

 

 

6.2.   Plan finansowy w podziale na osi (w EUR na cały okres) (7)

Wkład publiczny

Ogółem wkład publiczny

Stawka wkładu

(%)

Kwota EFRROW

Oś 1

 

 

 

Oś 2

 

 

 

Oś 3

 

 

 

Oś 4

 

 

 

Pomoc techniczna

 

 

 

Razem

 

 

 

Uwaga: Wydatki przejściowe zgodnie z pkt 5.2 akapit pierwszy niniejszego Załącznika są zamieszczane w tabelach w pkt 6.1, 6.2 i pkt 7. W celu identyfikacji takich wydatków państwa członkowskie posługują się tabelą korelacji w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1320/2006

7.   Indykatywny podział na poszczególne środki rozwoju obszarów wiejskich (w EUR na cały okres)

Środek/oś

Wydatki publiczne

Wydatki prywatne

Koszt całkowity

Środek 111

 

 

 

Środek 112

 

 

 

Środek 121

 

 

 

Środek 1 …

 

 

 

Łącznie oś 1

 

 

 

Środek 211

 

 

 

Środek 212

 

 

 

Środek 221

 

 

 

Środek 2 …

 

 

 

Łącznie oś 2

 

 

 

Środek 311

 

 

 

Środek 312

 

 

 

Środek 321

 

 

 

Środek 3 …

 

 

 

Łącznie oś 3

 

 

 

4.1

Lokalne strategie rozwoju:

411.

Konkurencyjność

412.

Środowisko/gospodarowanie gruntami

413.

Jakość życia/zróżnicowanie

 

 

 

4.21

Współpraca:

 

 

 

4.31

Koszty funkcjonowania, nabywanie umiejętności, aktywizacja

 

 

 

Łącznie oś 4 (8)

 

 

 

Łącznie osie 1, 2, 3 i 4

 

 

 

5.11

Pomoc techniczna

z czego kwota na krajową sieć obszarów wiejskich (gdzie stosowne):

a)

koszty funkcjonowania

b)

plan działania

 

 

 

Suma łączna

 

 

 

Skonsolidowana tabela finansowa oraz orientacyjna wstępna tabela środków muszą mieć strukturę tabel w pkt 6.1, 6.2 i 7 i być sporządzone zgodnie z następującym porządkiem:

Różne środki są skodyfikowane następująco:

(111)

kształcenie zawodowe, działania informacyjne, w tym rozpowszechnianie wiedzy naukowej i praktyk innowacyjnych, skierowane do osób działających w sektorze rolnym, żywnościowym i leśnym;

(112)

podejmowanie działalności przez młodych rolników;

(113)

wcześniejsze emerytury rolników i robotników rolnych;

(114)

korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów;

(115)

tworzenie usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym, pomocy i usług doradczych, jak również usług doradczych w zakresie leśnictwa;

(121)

modernizacja gospodarstw;

(122)

podwyższanie wartości gospodarczej lasu;

(123)

zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych;

(124)

współpraca na rzecz rozwoju nowych produktów, procesów i technologii w sektorze rolnym i żywnościowym;

(125)

ulepszanie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa;

(126)

przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych;

(131)

pomoc rolnikom w dostosowaniu się do wymagających norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym;

(132)

wspieranie rolników biorących udział w systemach jakości żywności;

(133)

wspieranie grup producentów w działalności informacyjnej i promocyjnej na rzecz produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności;

(141)

wspieranie gospodarstw niskotowarowych w trakcie restrukturyzacji;

(142)

tworzenie grup producentów;

(211)

płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach górskich;

(212)

płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach innych niż obszary górskie;

(213)

płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z dyrektywą 2000/60/WE;

(214)

płatności rolnośrodowiskowe;

(215)

płatności z tytułu dobrostanu zwierząt;

(216)

wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych;

(221)

pierwsze zalesianie gruntów rolnych;

(222)

pierwsze zakładanie systemów rolnoleśnych na gruntach rolnych;

(223)

pierwsze zalesianie gruntów nierolniczych;

(224)

płatności dla obszarów Natura 2000;

(225)

płatności leśnośrodowiskowe;

(226)

przywracanie potencjału leśnego oraz wprowadzanie działań zapobiegawczych;

(227)

wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych;

(311)

różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

(312)

wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw;

(313)

zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką;

(321)

podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;

(322)

odnowa i rozwój wsi;

(323)

zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi;

(331)

szkolenie i informowanie podmiotów gospodarczych działających w dziedzinach objętych osią 3;

(341)

nabywanie umiejętności i aktywizacja w celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju;

(41)

lokalne strategie rozwoju;

(411)

konkurencyjność;

(412)

środowisko/gospodarowanie gruntami;

(413)

jakość życia/różnicowanie;

(421)

współpraca międzynarodowa i międzyregionalna;

(431)

funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności, aktywizacja;

(511)

pomoc techniczna;

8.   W odpowiednich przypadkach tabela dotycząca dodatkowego finansowania krajowego przypadającego na oś, z wyszczególnieniem środków wskazanych w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005

Tabela:

Dodatkowe finansowanie krajowe (art. 16 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

(w EUR na cały okres)

Oś 1

 

Środek 111

 

 

Łącznie oś 1

 

Oś 2

 

Środek 211

 

 

Łącznie oś 2

 

Oś 3

 

Środek 311

 

 

Łącznie oś 3

 

Oś 4

 

Środek 411

 

 

Łącznie oś 4

 

Łącznie oś 1, oś 2, oś 3, oś 4

 

9.   Elementy potrzebne do dokonania oceny zgodnie z regułami konkurencji oraz, w odpowiednich przypadkach, wykaz systemów pomocy dopuszczonych na mocy art. 87, 88 i 89 Traktatu, które mają zostać wykorzystane do realizacji programów

(art. 16 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

Elementy wymienione w pkt A i B dotyczące zasad i procedur pomocy państwa muszą być ważne przez cały okres trwania programu i obejmować zarówno pierwotne złożenie, jak i kolejne zmiany.

A.   W odniesieniu do środków i operacji objętych zakresem art. 36 Traktatu należy:

wskazać, czy wsparcie zostanie przyznane na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1860/2004 (9) dotyczącego pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego; lub

podać numer rejestracji i odesłanie do rozporządzenia Komisji o wyłączeniu przyjętego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 (10), na mocy którego środek został wprowadzony; lub

podać numer sprawy i numer referencyjny, pod którym środek został uznany przez Komisję za zgodny z Traktatem; lub

dostarczyć odpowiedni dokument informacyjny załączony do rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (11).

B.   W odniesieniu do środków na podstawie art. 25, 27 (w przypadku ostatniego artykułu tylko w odniesieniu do dodatkowego finansowania krajowego, o którym mowa w art. 89 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005) i art. 52 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 oraz operacji w ramach środków na podstawie art. 28 i 29 tego rozporządzenia, które nie są objęte zakresem art. 36 Traktatu, należy:

wskazać, czy wsparcie zostanie przyznane na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 (12) dotyczącego pomocy w ramach zasady de minimis; lub

podać numer rejestracji i odesłanie do rozporządzenia Komisji o wyłączeniu przyjętego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98, na mocy którego środek został wprowadzony; lub

podać numer sprawy i numer referencyjny, pod którym środek został uznany przez Komisję za zgodny z Traktatem; lub

wskazać, z jakich innych powodów dany program pomocy należy uznać za istniejącą pomoc w rozumieniu art. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 659/1999 z uwzględnieniem istniejących środków pomocy w rozumieniu Traktatów o przystąpieniu.

Środki te należy przedstawić w formie tabeli dotyczącej pomocy państwa zgodnie z poniższym wzorem:

C.   Tabela dotycząca pomocy państwa, którą należy dołączyć do każdego programu rozwoju obszarów wiejskich

Kod środka

Nazwa systemu pomocy

Wskazanie legalności systemu (13)

Czas trwania programu pomocy

 

 

 

 

Do tabeli dotyczącej pomocy państwa, państwa członkowskie załączają zobowiązanie do indywidualnego zgłaszania zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu wszystkich przypadków zastosowania systemów wymienionych w pkt B, w odniesieniu do których - zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy państwa lub zgodnie z warunkami i zobowiązaniami ustanowionymi w odpowiedniej decyzji zatwierdzającej pomoc państwa – są wymagane indywidualne zgłoszenia.

10.   Informacje dotyczące komplementarności ze środkami finansowanymi przez inne instrumenty wspólnej polityki rolnej, w ramach polityki spójności, jak również przez instrumenty wsparcia wspólnotowego dla rybołówstwa

(art. 5, 16 lit. h) i 60 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

10.1   Ocena i sposób osiągnięcia komplementarności z

działaniami, polityką i priorytetami Wspólnoty, w szczególności z celami spójności gospodarczej i społecznej oraz celami Europejskiego Funduszu Rybołówstwa,

środkami finansowanymi z EFRG lub innymi instrumentami w sektorach wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

10.2   W stosunku do środków w ramach osi 1, 2 i 3

Kryteria wytyczania granic dla środków ukierunkowanych na operacje, które kwalifikują się do wsparcia również w ramach innego instrumentu wsparcia wspólnotowego, w szczególności w ramach funduszy strukturalnych i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa.

10.3   W stosunku do środków w ramach osi 4

Kryteria wyznaczania granic dla lokalnych strategii rozwoju objętych zakresem osi 4 w stosunku do lokalnych strategii rozwoju wdrażanych przez „grupy” w ramach Europejskiego Funduszu Rybołówstwa i dla współpracy w stosunku do celu współpracy w ramach funduszy strukturalnych.

10.4   Tam, gdzie stosowne, należy przedstawić informacje dotyczące komplementarności z innymi wspólnotowymi instrumentami finansowymi.

11.   Wyznaczenie właściwych władz i odpowiedzialnych organów

(art. 16 lit. i) ppkt i) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

wyznaczenie przez państwo członkowskie wszystkich organów określonych w art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 oraz, w celach informacyjnych, skrócony opis ich struktury zarządzania i kontroli.

12.   Opis systemów monitorowania i oceny, jak również przewidywany skład komitetu monitorującego

(art. 16 lit. i) ppkt ii) i art. 77 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

12.1.   Opis systemów monitorowania i oceny

Będą one oparte na wspólnym zbiorze wskaźników produktów, wskaźników rezultatów, wskaźników bazowych i wskaźników oddziaływań programu rozwoju obszarów wiejskich, zawartym we Wspólnych Ramach Monitorowania i Oceny (WRMiO) w załączniku VIII i innych elementach, o których mowa w art. 62 ust. 3. W każdym programie rozwoju obszarów wiejskich należy określić dodatkowe wskaźniki odzwierciedlające krajowe i/lub regionalne potrzeby, warunki i cele charakterystyczne dla danego obszaru programu. Dane gromadzone w celu opracowania wskaźników mogą być oparte na normach opracowanych przez Globalną Sieć Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS) lub na projektach Wspólnoty takich jak Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES).

12.2.   Przewidywany skład komitetu monitorującego

13.   Przepisy zapewniające rozpowszechnienie informacji na temat programu

(art. 76 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

Opisać plan działań informacyjnych i elementy zawarte w art. 58 niniejszego rozporządzenia i w załączniku VI:

13.1.   Działania przewidziane w celu poinformowania potencjalnych beneficjentów, organizacji zawodowych, partnerów gospodarczych, społecznych i zajmujących się kwestiami środowiska naturalnego, podmiotów zaangażowanych w promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz organizacji pozarządowych, o możliwościach oferowanych przez program i zasadach uzyskania dostępu do finansowania programu.

13.2   Działania przewidziane w celu poinformowania beneficjentów o wkładzie Wspólnoty.

13.3   Działania w celu poinformowania ogółu społeczeństwa o roli odgrywanej przez Wspólnotę w programach oraz o rezultatach tych programów.

14.   Wyznaczenie partnerów, z którymi przeprowadzono konsultacje, i wyniki tych konsultacji

(art. 6 i 16 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

14.1   Wyznaczenie partnerów, z którymi przeprowadzono konsultacje

Wykaz obejmujący właściwe władze regionalne, lokalne i inne władze publiczne, partnerów gospodarczych i społecznych i wszelkie inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet, z którymi przeprowadzono konsultacje.

14.2   Wyniki konsultacji

Przedstawić krótki opis wyników konsultacji z podaniem dat konsultacji i czasu poświęconego na przedstawienie uwag dotyczących programu i uczestnictwo w jego przygotowaniu i wskazać, w jakim stopniu uzyskane opinie i porady zostały wzięte pod uwagę.

15.   Równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja

(art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

15.1   Opisać działania promujące równość mężczyzn i kobiet na poszczególnych etapach realizacji programu (projekt, realizacja, monitorowanie i ocena).

15.2   Opisać sposób zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na różnych etapach realizacji programu.

16.   Operacje w ramach pomocy technicznej

(art. 66 ust. 2 i art. 68 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

16.1   Opis działań pomocniczych w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informacji i kontroli, finansowanych z pomocy technicznej

16.2.   Krajowa sieć obszarów wiejskich

wykaz obejmujący organizacje i struktury administracyjne działające w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich, które utworzą część krajowej sieci obszarów wiejskich;

procedura i harmonogram utworzenia krajowej sieci obszarów wiejskich;

krótki opis głównych kategorii działań, które mają być prowadzone przez krajową sieć obszarów wiejskich. Działania te będą podstawą planu działania, który zostanie opracowany przez instytucję zarządzającą i będzie wspierany na mocy art. 68 ust. 2 lit b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005;

kwota zarezerwowana na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich i realizację planu działania, o którym mowa w art. 68 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. W ramach tej kwoty należy rozróżnić między częścią kwoty obejmującą strukturę potrzebna do prowadzenia sieci a częścią obejmującą plan działania. Program musi zawierać przepisy zapewniające, że część kwoty przeznaczona na lit. a) nie będzie w nadmierny sposób wzrastać na przestrzeni czasu.

B.   PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KRAJOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH (O KTÓRYCH MOWA W ART. 41 UST. 3 I 5)

Jeżeli państwo członkowskie, które przyjęło programy regionalne, złoży – zgodnie z art. 66 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 – wniosek o zatwierdzenie szczegółowego programu dotyczącego utworzenia i funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, program taki musi zawierać następujące elementy:

a)

wykaz obejmujący organizacje i struktury administracyjne działające w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich, które utworzą część krajowej sieci obszarów wiejskich;

b)

procedurę i harmonogram utworzenia krajowej sieci obszarów wiejskich;

c)

krótki opis głównych kategorii działań, które mają być prowadzone przez krajową sieć obszarów wiejskich. Działania te będą podstawą planu działania, który zostanie opracowany przez instytucję zarządzającą i będzie wspierany na mocy art. 68 ust. 2 lit b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005;

d)

kwotę zarezerwowaną na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich i realizację planu działania, o którym mowa w art. 68 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, oraz podział wkładu EFRROW na poszczególne lata, który musi być zgodny z art. 69 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005;

e)

tabelę finansową na cały okres programowania w następującym formacie (ceny bieżące w EUR):

Rodzaj wydatków na krajową sieć obszarów wiejskich

Wydatki ze środków publicznych ogółem

Wkład EFFROW

a)

na funkcjonowanie struktury krajowej sieci obszarów wiejskich

 

 

b)

na realizację planu działania krajowej sieci obszarów wiejskich łącznie z jego oceną

 

 

Ogółem

 

 

f)

wskazanie właściwych władz i odpowiedzialnych organów;

e)

opis systemu monitorowania i oceny, jak również przewidywany skład komitetu monitorującego.


(1)  Dz.U. L 55 z 25.2.2006, str. 20.

(2)  Dz.U. L 375 z 31.12.1991, str. 1.

(3)  Dz.U. L 197 z 21.7.2001, str. 30.

(4)  Dz.U. L 243 z 6.9.2006, str. 6.

(5)  Szczegóły dotyczące dyrektywy 2000/60/WE zostaną wydane w późniejszym terminie.

(6)  W odniesieniu do państw członkowskich posiadających regiony konwergencji i regiony inne niż regiony konwergencji.

(7)  Jeżeli program rozwoju obszarów wiejskich obejmuje różne rodzaje regionów i stawki współfinansowania EFRROW są zróżnicowane, tabelę 6.2, należy powtórzyć dla każdego rodzaju regionu: regiony kwalifikujące się do celu „konwergencji”, regiony peryferyjne i mniejsze wyspy Morza Egejskiego, inne regiony.

(8)  W celu weryfikacji zgodności z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 klucz podziału między osiami wynikający z lokalnych strategii rozwoju będzie zastosowany do łącznego przydziału osi 4.

(9)  Dz.U. L 325 z 28.10.2004, str. 4.

(10)  Dz.U. L 142 z 14.5.1998, str. 1.

(11)  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1.

(12)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 30.

(13)  Należy wskazać odpowiednio:

W odniesieniu do środków objętych rozporządzeniem de minimis: „Wszelka pomoc udzielona w ramach niniejszego środka będzie zgodna z rozporządzeniem (WE) nr […] w sprawie pomocy w ramach zasady de minimis

W odniesieniu do zatwierdzonych systemów pomocy: odesłanie do decyzji Komisji zatwierdzającej pomoc państwa z podaniem numeru pomocy państwa i odesłań do pisma o zatwierdzeniu,

W odniesieniu do pomocy objętej wyłączeniem grupowym: odesłanie do indywidualnego rozporządzenia dotyczącego wyłączenia grupowego i numer rejestracyjny,

W odniesieniu do innych istniejących środków pomocy:

a)

w przypadku państw członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 oraz w dniu 1 stycznia 2007 – „Nowych państw członkowskich”: 1) „nie dotyczy” w odniesieniu do pomocy sprzed 1995 r.; 2) odesłanie do numeru środka w wykazie w traktacie o przystąpieniu, 3) odesłanie do pisma o braku sprzeciwu w „procedurze przejściowej”,

b)

w innych przypadkach istniejącej pomocy: proszę wskazać odpowiednie uzasadnienie, które ma zastosowanie.


ZAŁĄCZNIK III

POMOC DLA GRUP PRODUCENTÓW NA MALCIE

Wsparcie na utworzenie grupy producentów (Minimalna kwota, o której mowa w art. 25 ust. 2)

EUR

Rok

63 000

rok 1

63 000

rok 2

63 000

rok 3

60 000

rok 4

50 000

rok 5


ZAŁĄCZNIK IV

PROGI DLA ZAGROŻONYCH RAS (O KTÓRYCH MOWA W ART. 27 UST. 4)

Kwalifikujące się do wsparcia gatunki zwierząt gospodarskich

Progi, poniżej których hodowla lokalnej rasy jest uważana za zagrożoną (liczba samic hodowlanych (1))

Bydło

7 500

Owce

10 000

Gęsi

10 000

Koniowate

5 000

Świnie

15 000

Ptactwo

25 000


(1)  Obliczona dla wszystkich państw członkowskich liczba samic hodowlanych tej samej rasy, które mogą zostać wykorzystane do czystorasowej reprodukcji i są zarejestrowane w księdze hodowlanej prowadzonej przez zatwierdzoną organizację hodowców uznaną przez dane państwo członkowskie zgodnie ze wspólnotowym prawodawstwem zootechnicznym.


ZAŁĄCZNIK V

TABELA PRZELICZENIOWA ZWIERZĄT NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE (DJP) (O KTÓREJ MOWA W ART. 27 UST. 13)

Byki, krowy i inne bydło powyżej dwóch lat, koniowate powyżej sześciu miesięcy

1,0 LU

Bydło powyżej sześciu miesięcy i poniżej dwóch lat

0,6 LU

Bydło poniżej sześciu miesięcy

0,4 LU

Owce

0,15 LU

Kozy

0,15 LU

Maciory hodowlane > 50 kg

0,5 LU

Pozostałe świnie

0,3 LU

Kury nioski

0,014 LU

Pozostały drób

0,003 LU


ZAŁĄCZNIK VI

INFORMOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O POMOCY OTRZYMANEJ Z EFFROW (O KTÓRYM MOWA W ART. 58 UST. 3)

1.   Środki w zakresie informowania potencjalnych beneficjentów i beneficjentów

1.1.   Środki w zakresie informowania potencjalnych beneficjentów

W celu zachowania przejrzystości instytucje zarządzające rozpowszechniają możliwie najobszerniejsze informacje na temat możliwości finansowania oferowane w ramach wspólnej pomocy Wspólnoty i państw członkowskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

W tym celu instytucja zarządzająca zapewnia powszechną publikację programu rozwoju obszarów wiejskich wraz ze szczegółowymi informacjami na temat wkładu finansowego z EFFROW i dostarczenie tego programu wszystkim zainteresowanym wnioskodawcom.

Instytucja zarządzająca udostępnia potencjalnym beneficjentom jasne, szczegółowe i aktualne informacje na temat:

a)

procedur administracyjnych, których należy przestrzegać przy ubieganiu się o finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich;

b)

opisu procedur stosowanych przy rozpatrywaniu wniosków o finansowanie;

c)

warunków i/lub kryteriów kwalifikacji przy wyborze i ocenie projektów, które będą objęte finansowaniem;

d)

nazwisk osób lub kontaktów na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, które mogą wyjaśnić sposób działania programów rozwoju obszarów wiejskich i kryteria wyboru i oceny operacji.

Instytucja zarządzająca dba o to, aby organy, które mogą odgrywać rolę punktów informacyjnych, były zaangażowane w działania związane z informowaniem potencjalnych beneficjentów, zwłaszcza:

a)

władze lokalne i regionalne;

b)

organizacje zawodowe;

c)

partnerzy społeczni i gospodarczy;

d)

organizacje pozarządowe, w szczególności instytucje wspierające równość między kobietami i mężczyznami, organizacje zajmujące się ochroną i poprawą środowiska naturalnego;

e)

centra informacyjne na temat Europy;

f)

przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich.

Instytucja zarządzająca informuje potencjalnych beneficjentów o publikacji przewidzianej w pkt 2.1.

1.2.   Środki w zakresie informowania beneficjentów

Instytucja zarządzająca dba o to, aby w zawiadomieniu o przyznaniu pomocy beneficjenci byli informowani o tym, że działanie jest finansowane z programu współfinansowanego przez EFRROW i oś priorytetową danego programu rozwoju obszarów wiejskich.

2.   Środki w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji dla opinii publicznej

Instytucja zarządzająca programem rozwoju obszarów wiejskich i beneficjenci podejmują wszelkie kroki w celu udostępnienia i rozpowszechniania wśród opinii publicznej informacji na temat środków finansowanych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.1.   Obowiązki instytucji zarządzających

Instytucja zarządzająca informuje opinię publiczną o przyjęciu przez Komisję programu rozwoju obszarów wiejskich oraz o jego aktualizacjach, głównych osiągnięciach w realizacji programu i o jego zakończeniu.

Począwszy od 2008 r. instytucja zarządzająca publikuje co najmniej raz do roku, w wersji elektronicznej lub inaczej, wykaz beneficjentów otrzymujących wsparcie z programów rozwoju obszarów wiejskich, nazwy operacji i kwoty wkładu ze środków publicznych przyznane na te operacje.

Instytucja zarządzająca wdraża środki w zakresie informowania przy wykorzystaniu wszystkich mediów na odpowiednim poziomie terytorialnym. Środki te obejmują również kampanie informacyjne, publikacje drukiem, publikacje elektroniczne i wszelkie inne środki przekazu uznane za stosowne.

Środki mające na celu informowanie opinii publicznej obejmują elementy określone w pkt 3.1.

2.2.   Obowiązki beneficjentów

Jeżeli w wyniku operacji w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich prowadzona jest inwestycja (na przykład w gospodarstwie lub przedsiębiorstwie spożywczym), której całkowity koszt przekracza 50 000 EUR, beneficjent zamieszcza tablicę informacyjną.

W przypadku infrastruktury, której całkowity koszt przekracza 500 000 EUR, zamieszczana jest tablica reklamowa.

Tablicę informacyjną instaluje się również w siedzibach lokalnych grup działania finansowanych w ramach osi 4.

Tablice informacyjne i reklamowe zawierają opis projektu/operacji oraz elementy wymienione w pkt 3.1. Na informacje te przeznaczone jest przynajmniej 25 % powierzchni tablicy reklamowej bądź informacyjnej.

3.   Charakterystyka techniczna działań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji

3.1.   Slogan i logo

Każde działanie w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji zawiera następujące elementy:

flagę europejską zgodnie z normami graficznymi określonymi w pkt 4 wraz z wyjaśnieniem roli Wspólnoty przy użyciu następującego zapisu:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”.

W przypadku działań i środków finansowanych z osi Leader należy zamieścić również logo Leader.

3.2.   Materiały informacyjne i materiały w zakresie przekazywania informacji

Na stronie tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat środków i działań współfinansowanych przez EFRROW znajduje się wyraźne wskazanie na udział Wspólnoty, a także emblemat Wspólnoty w przypadku, gdy zamieszczone zostało również godło państwowe lub regionalne. Publikacje zawierają odesłania do organu odpowiedzialnego za treść informacji i do instytucji zarządzającej wyznaczonej do realizacji danego pakietu pomocowego.

W przypadku udostępnienia informacji za pomocą środków elektronicznych (strony internetowe, bazy danych dla potencjalnych beneficjentów) lub jako materiał audiowizualny, przez analogię stosuje się tiret pierwsze. Przy redagowaniu planu działań informacyjnych należy uwzględnić nowe technologie, które pozwalają na szybkie i skuteczne przekazywanie informacji oraz usprawniają dialog z opinią publiczną.

Strony internetowe dotyczące EFRROW:

wskazują na wkład z EFRROW przynajmniej na stronie głównej;

zawierają link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW.

4.   Wytyczne dotyczące stworzenia emblematu i określenie standardowej kolorystyki

4.1.   Flaga europejska

Opis symboliczny

Na tle niebieskiego nieba dwanaście złotych gwiazdek tworzy krąg, reprezentujący unię narodów Europy. Liczba gwiazdek jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje doskonałość i jedność.

W projektach finansowanych z EFRROW nazwa tego funduszu jest widoczna poniżej flagi europejskiej.

Opis heraldyczny

Na błękitnym tle, krąg dwunastu złotych pięcioramiennych gwiazd, nie dotykających się ramionami.

Opis geometryczny

Image

Emblemat jest w formie niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość stanowi półtorej długości wysokości. Dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych w równych odstępach tworzy niewidzialny okrąg, którego środek jest punktem przecięcia się przekątnych prostokąta. Promień okręgu wynosi jedną trzecią wysokości flagi. Każda z gwiazd posiada pięć ramion położonych na obwodzie niewidzialnego okręgu, którego promień równy jest jednej osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej – co oznacza, że jedno ramię skierowane jest pionowo do góry, a dwa leżą na poziomej linii, prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu tak, jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna.

Przepisowe kolory

Image

Emblemat jest w poniższych kolorach:

NIEBIESKI ODBITY PANTONE (PANTONE REFLEX BLUE) jest kolorem powierzchni prostokąta; ŻÓŁTY PANTONE (PANTONE YELLOW) jest kolorem gwiazd. Międzynarodowa paleta kolorów PANTONE jest szeroko i łatwo dostępna nawet dla amatorów.

Image

Druk czterokolorowy:

Jeżeli stosuje się druk czterokolorowy, nie można użyć dwóch standardowych kolorów. Niezbędne jest więc odtworzenie ich poprzez zastosowanie druku czterokolorowego. Kolor ŻÓŁTY PANTONE (PANTONE YELLOW) osiągniemy dzięki użyciu koloru 100 % żółtego/„Process Yellow”. Poprzez połączenie kolorów 100 % cyjanu/„Process Cyan” i 80 % magenty/„Process Magenta” można otrzymać kolor bardzo zbliżony do NIEBIESKIEGO ODBITEGO PANTONE (PANTONE REFLEX BLUE).

Internet

W palecie kolorów komputerowych NIEBIESKI ODBITY PANTONE (PANTONE REFLEX BLUE) odpowiada kolorowi RGB:0/0/153 (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): 000099), a ŻÓŁTY PANTONE (PANTONE YELLOW) odpowiada kolorowi RGB:255/204/0 (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): FFCC00).


Reprodukcja jednobarwna

Jeżeli jedynym dostępnym kolorem jest czarny, prostokąt powinien posiadać czarną obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na białym tle.

Image

W sytuacji, gdy jedynym dostępnym kolorem jest niebieski (oczywiście musi to być odbity niebieski/Reflex Blue), tło powinno być wydrukowane w maksymalnym nasyceniu tym kolorem, z pozostawionymi na tym tle białymi gwiazdami.

Image

Reprodukcja na kolorowym tle

Reprodukcji emblematu najlepiej dokonywać na białym tle. Należy unikać tła wielokolorowego, w szczególności jeżeli nie komponuje się ono z kolorem niebieskim. Jeśli jest się zmuszonym do dokonania reprodukcji na kolorowym tle, należy wpierw umieścić wokół prostokąta biały pasek o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta.

Image

4.2.   Logo Leader

Image


ZAŁĄCZNIK VII

A.   STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ Z POSTĘPÓW W REALIZACJI PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (ART. 60)

1.   Zmiany warunków ogólnych (art. 82 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005):

Zmiany warunków ogólnych mające bezpośredni wpływ na warunki realizacji programu (np. zmiany legislacyjne lub nieoczekiwane zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej)

zmiana polityk wspólnotowych i krajowych mająca wpływ na spójność pomiędzy EFFROW i innymi instrumentami finansowymi

2.   Postępy programu w odniesieniu do wyznaczonych celów, na podstawie wskaźników produktów i rezultatów (art. 82 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005):

Należy podać analizę osiągnięć mierzonych przy pomocy wskaźników monitorowania, w tym ilościową analizę osiągniętych postępów w stosunku do początkowo wyznaczonych celów. Należy zastosować wykaz wskaźników (produktów i rezultatów) określony w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia. W celu skutecznego monitorowania postępów na drodze do osiągnięcia celów programu, oprócz tych wskaźników będących częścią Wspólnych Ram Monitorowania i Oceny (WRMiO) należy użyć dodatkowych wskaźników charakterystycznych dla danego programu.

3.   Finansowa realizacja programu zawierająca, dla każdego środka, oświadczenie o wydatkach wypłaconych beneficjentom; jeżeli program obejmuje regiony kwalifikujące się w ramach celu konwergencji, wydatki określa się osobno (art. 82 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005).

Tabela podsumowująca finansowe wykonanie programu zawiera co najmniej następujące informacje:

(w EUR)

Osie/środki

Płatności roczne – rok N

Płatności narastająco od roku 2007 do roku N

Oś 1

Środek 111

z czego wydatki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2006

 

 

Środek …

z czego wydatki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2006

 

 

Łącznie oś 1

z czego wydatki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2006

 

 

Oś 2

Środek 211

z czego wydatki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2006

 

 

Środek …

z czego wydatki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2006

 

 

Łącznie oś 2

z czego wydatki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2006

 

 

Oś 3

Działanie 311

z czego wydatki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2006

 

 

Środek …

z czego wydatki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2006

 

 

Łącznie oś 3

z czego wydatki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2006

 

 

Oś 4

Środek 411

z czego wydatki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2006

 

 

Środek 4 …

z czego wydatki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2006

 

 

Łącznie oś 4

z czego wydatki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2006

 

 

Pomoc techniczna

z czego wydatki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2006

 

 

Program łącznie

z czego wydatki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2006

 

 

Oddzielną tabelę zgodnie z tym samym wzorem należy stworzyć dla regionów objętych celem konwergencji. Należy również stworzyć skonsolidowaną tabelę na poziomie programu dla programów obejmujących zarówno regiony konwergencji i regiony inne niż regiony konwergencji.

4.   Podsumowanie działalności w zakresie bieżącej oceny zgodnie z art. 86 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 (art. 82 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

Podsumowanie działalności w zakresie bieżącej oceny w oparciu o sprawozdania składane komitetowi monitorującemu zgodnie z art. 86 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, w tym działań związanych z elementami, o których mowa w art. 84 ust. 5 i art. 86 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.

5.   Kroki podjęte przez instytucję zarządzającą oraz komitet monitorujący w celu zapewnienia jakości i skuteczności realizacji programu (art. 82 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005), w szczególności:

i)

środki monitorowania i oceny

ii)

podsumowanie głównych problemów napotkanych podczas zarządzania programem oraz wszelkich podjętych środków, również tych podjętych w odpowiedzi na uwagi poczynione na podstawie art. 83 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005

iii)

wykorzystanie pomocy technicznej

Jeżeli program obejmuje pomoc techniczną na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich, w rocznym sprawozdaniu z postępów należy opisać procedury zastosowane do stworzenia i funkcjonowania sieci i stan realizacji planu działania. W sprawozdaniu tym należy również wskazać sposób wykorzystania kwoty (rozróżnienie między elementami wymienionymi w lit. a i b) art. 68 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005).

iv)

kroki podjęte w celu zapewnienia rozpowszechnienia informacji o programie zgodnie z art. 76 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005

W sprawozdaniu należy zawrzeć krótki opis podjętych działań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji na temat programu rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z art. 58 niniejszego rozporządzenia i załącznika VI do tego rozporządzenia.

6.   Deklaracja dotycząca zgodności ze wspólnotowymi politykami w kontekście wsparcia, w tym określenie napotkanych problemów oraz środków podjętych w celu ich rozwiązania (art. 82 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

Zgodność z prawem wspólnotowym obejmuje w szczególności przestrzeganie reguł konkurencji, reguł dotyczących zamówień publicznych, ochrony i poprawy stanu środowiska oraz promowania równości płci i niedyskryminacji.

7.   W odpowiednich przypadkach, ponowne wykorzystanie pomocy odzyskanej na mocy art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 (art. 82 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

B.   FORMAT ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ Z POSTĘPÓW W REALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH PROGRAMÓW OBEJMUJĄCYCH KRAJOWE SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH (ART. 60)

W przypadku państw członkowskich korzystających z możliwości przewidzianej w art. 66 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w rocznym sprawozdaniu z postępów w realizacji programów szczegółowych należy zawrzeć:

a)

opis procedur zastosowanych do stworzenia i funkcjonowania sieci,

b)

stan realizacji planu działania,

c)

tabelę finansową, w której przedstawione jest finansowe wykonanie programu z rozróżnieniem między lit a) i b) art. 68 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005:

Rodzaj wydatków na KŚOW

Płatności roczne – rok N

Płatności narastająco od roku 2007 do roku N

a)

na funkcjonowanie struktury krajowej sieci obszarów wiejskich

 

 

b)

na realizację planu działania krajowej sieci obszarów wiejskich

 

 

Ogółem

 

 

d)

jeśli stosowne, informacje objęte pkt 4–7 części A niniejszego Załącznika.


ZAŁĄCZNIK VIII

WYKAZ WSPÓLNYCH WSKAŹNIKÓW BAZOWYCH, WSKAŹNIKÓW PRODUKTU, REZULTATU I ODDZIAŁYWANIA

I.   WSPÓLNE WSKAŹNIKI BAZOWE

1.   Wskaźniki bazowe związane z celami

 

Wskaźnik

Horyzontalna

 (1) 1

Rozwój gospodarczy

 (1) 2

Stopa zatrudnienia

 (1) 3

Bezrobocie

OŚ 1,

Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

 (1) 4

Szkolenie i edukacja w rolnictwie

5

Struktura wieku w rolnictwie

 (1) 6

Wydajność pracy w rolnictwie

7

Środki trwałe brutto w rolnictwie

8

Rozwój zatrudnienia w sektorze podstawowym

9

Rozwój gospodarczy w sektorze podstawowym

 (1) 10

Wydajność pracy w przemyśle spożywczym

11

Środki trwałe brutto w przemyśle spożywczym

12

Rozwój zatrudnienia w przemyśle spożywczym

13

Rozwój gospodarczy w przemyśle spożywczym

 (1) 14

Wydajność pracy w leśnictwie

15

Środki trwałe brutto w leśnictwie

16

Znaczenie rolnictwa niskotowarowego w nowych państwach członkowskich

OŚ 1,

Poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez gospodarowanie gruntami

 (1) 17

Różnorodność biologiczna: Populacja ptaków krajobrazu rolniczego

 (1) 18

Różnorodność biologiczna: Grunty rolne i leśnictwo na obszarach o wysokiej wartości przyrodniczej

19

Różnorodność biologiczna: Skład gatunkowy drzew

 (1) 20

Jakość wody: Bilans składników pokarmowych brutto

21

Jakość wody: Zanieczyszczenie azotanami i pestycydami

22

Gleba: Obszary zagrożone erozją gleby

23

Gleba: Rolnictwo ekologiczne

 (1) 24

Zmiana klimatu: Wytwarzanie energii odnawialnej z rolnictwa i leśnictwa

25

Zmiana klimatu: Powierzchnia użytków rolnych (UAA) wykorzystywanych do celów energii odnawialnej

26

Zmiana klimatu/czystość powietrza: Emisje gazów z rolnictwa

OŚ 3,

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania działalności gospodarczej

 (1) 27

Rolnicy prowadzący inną działalność zarobkową

 (1) 28

Rozwój zatrudnienia w sektorze nierolniczym

 (1) 29

Rozwój gospodarczy w sektorze nierolniczym

 (1) 30

Rozwój samozatrudnienia

31

Infrastruktura turystyczna na obszarze wiejskim

 (1) 32

Dostęp do Internetu na obszarach wiejskich

 (1) 33

Rozwój sektora usług

34

Saldo migracji

 (1) 35

Uczenie się przez całe życie na obszarach wiejskich

Leader

 (1) 36

Rozwój lokalnych grup działania


2.   Wskaźniki bazowe związane z kontekstem

 

Wskaźnik

Horyzontalna

1

Wyznaczenie obszarów wiejskich

2

Znaczenie obszarów wiejskich

OŚ 1,

Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

3

Użytkowanie gruntów rolnych

4

Struktura gospodarstw

5

Struktura leśnictwa

6

Wydajność lasu

OŚ 1,

Poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez gospodarowanie gruntami

7

Pokrycie gruntów

8

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania

9

Obszary rolnictwa ekstensywnego

10

Obszar Natura 2000

11

Różnorodność biologiczna: Las chroniony

12

Rozwój obszaru leśnego

13

Zdrowotność ekosystemów leśnych

14

Jakość wody

15

Wykorzystanie wody

16

Lasy ochronne (przede wszystkim glebochronne i wodochronne)

OŚ 3,

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania działalności gospodarczej

17

Gęstość zaludnienia

18

Struktura wieku

19

Struktura gospodarki

20

Struktura zatrudnienia

21

Bezrobocie długoterminowe

22

Poziom wykształcenia

23

Infrastruktura Internetu

II.   WSPÓLNE WSKAŹNIKI PRODUKTU

OŚ 1   POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO I LEŚNEGO

Kod

Środek

Wskaźniki produktu (2)

111

Kształcenie zawodowe i działania informacyjne

Liczba uczestników szkolenia

Liczba odbytych dni szkolenia

112

Podejmowanie działalności przez młodych rolników

Liczba młodych rolników, którym udzielono pomocy

Całkowita wartość inwestycji

113

Wcześniejsza emerytura

Liczba rolników, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę

Liczba robotników rolnych, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę

Zwolniona powierzchnia

114

Korzystanie z usług doradczych

Liczba rolników, którym udzielono wsparcia

Liczba posiadaczy lasów, którym udzielono wsparcia

115

Tworzenie usług z zakresu zarządzania, pomocy i doradztwa

Liczba nowoutworzonych usług z zakresu zarządzania, pomocy lub doradztwa

121

Modernizacja gospodarstw rolnych

Liczba gospodarstw rolnych, które otrzymały wsparcie inwestycyjne

Całkowita wartość inwestycji

122

Podwyższanie wartości gospodarczej lasów

Liczba gospodarstw leśnych, które otrzymały wsparcie inwestycyjne

Całkowita wartość inwestycji

123

Zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych

Liczba wspieranych przedsiębiorstw

Całkowita wartość inwestycji

124

Współpraca na rzecz rozwoju nowych produktów, procesów i technologii w sektorze rolnym i żywnościowym oraz w sektorze leśnym

Liczba wspieranych inicjatyw współpracy

125

Infrastruktura związana z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Liczba wspieranych operacji

Całkowita wartość inwestycji

126

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych

Wspierany obszar zniszczonych gruntów rolnych

Całkowita wartość inwestycji

131

Spełnianie norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym

Liczba beneficjentów

132

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Liczba wspieranych gospodarstw objętych systemami jakości e

133

Działania informacyjne i promocyjne

Liczba wspieranych działań

141

Rolnictwo niskotowarowe

Liczba niskotowarowych gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie

142

Grupy producentów

Liczba wspieranych grup producentów

Obrót wspieranych grup producentów


OŚ 2   POPRAWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OBSZARÓW WIEJSKICH POPRZEZ GOSPODAROWANIE GRUNTAMI

Kod

Środek

Wskaźniki produktu (3)

211

Płatności za utrudnienia wynikające z położenia dla rolników na obszarach górskich

Liczba wspieranych gospodarstw rolnych na obszarach górskich

Wspierane grunty rolne na obszarach górskich

212

Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach innych niż obszary górskie

Liczba wspieranych gospodarstw rolnych na obszarach z utrudnieniami, innych niż obszary górskie

Wspierane grunty rolne na obszarach z utrudnieniami, innych niż obszary górskie

213

Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z dyrektywą 2000/60/WE

Liczba wspieranych gospodarstw na obszarach Natura 2000/na mocy ramowej dyrektywy wodnej

Wspierane grunty rolne w ramach sieci Natura 2000/na mocy ramowej dyrektywy wodnej

214

Płatności rolnośrodowiskowe

Liczba gospodarstw rolnych i gospodarstw innych osób gospodarujących gruntami otrzymujących wsparcie

Łączny obszar objęty wsparciem rolnośrodowiskowym

Fizyczny obszar objęty wsparciem rolnośrodowiskowym w ramach niniejszego środka

Łączna liczba umów

Liczba działań związanych z zasobami genetycznymi

215

Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt

Liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie

Liczba umów dotyczących dobrostanu zwierząt

216

Inwestycje nieprodukcyjne

Liczba gospodarstw rolnych i gospodarstw innych osób gospodarujących gruntami otrzymujących wsparcie

Całkowita wartość inwestycji

221

Pierwsze zalesienie gruntów rolnych

Liczba beneficjentów otrzymujących pomoc na zalesienie

Powierzchnia (ha) zalesionych gruntów

222

Pierwsze zakładanie systemów rolnoleśnych na gruntach rolnych

Liczba beneficjentów

Powierzchnia (ha) objętych nowymi systemami rolnoleśnymi

223

Pierwsze zalesienie gruntów nierolniczych

Liczba beneficjentów otrzymujących pomoc na zalesienie

Powierzchnia (ha) zalesionych gruntów

224

Płatności dla obszarów Natura 2000

Liczba gospodarstw leśnych otrzymujących pomoc na obszarze Natura 2000

Wspierane grunty leśne (ha) na obszarze natura 2000

225

Płatności leśnośrodowiskowe

Liczba gospodarstw leśnych otrzymujących wsparcie

Łączny obszar leśny objęty wsparciem leśnośrodowiskowym

Fizyczny powierzchnia leśna objęty wsparciem leśnośrodowiskowym

Liczba umów

226

Przywrócenie potencjału leśnego oraz wprowadzenie działań zapobiegawczych

Liczba działań zapobiegawczych/naprawczych

Wspierany obszar zniszczonych lasów

Całkowita wartość inwestycji

227

Inwestycje nieprodukcyjne

Liczba posiadaczy lasów, którym udzielono wsparcia

Całkowita wartość inwestycji


OŚ 3   POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH ORAZ POPIERANIE ZRÓŻNICOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kod

Środek

Wskaźniki produktu (4)

311

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Liczba beneficjentów

Całkowita wartość inwestycji

312

Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej

Liczba wspieranych/stworzonych mikroprzedsiębiorstw

313

Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką

Liczba wspieranych nowych działań w zakresie turystyki

Całkowita wartość inwestycji

321

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Liczba wspieranych działań

Całkowita wartość inwestycji

322

Odnowa i rozwój wsi

Liczba wiosek, w których odbyły się działania

Łączna objętość inwestycji

323

Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa obszarów wiejskich

Liczba wspieranych działań w zakresie dziedzictwa obszarów wiejskich

Łączna objętość inwestycji

331

Szkolenie i informowanie

Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących we wspieranych działaniach

Liczba dni szkoleń odbytych przez uczestników

341

Nabywanie umiejętności, aktywizacja i wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich

Liczba działań w zakresie nabywania umiejętności i aktywizacji

Liczba uczestników działań

Liczba wspieranych partnerstw publiczno-prywatnych


OŚ 4   LEADER

Kod

Środek

Wskaźniki produktu (5)

41

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

411

konkurencyjność,

412

środowisko/gospodarowanie gruntami

413

jakość życia/zróżnicowanie

Liczba lokalnych grup działania

Całkowita powierzchnia obszaru objęta działalnością lokalnych grup działania (km2)

Całkowita liczba ludności na obszarze lokalnej grupy działania

Liczba projektów finansowanych przez lokalne grupy działania

Liczba wspieranych beneficjentów

421

Wdrażanie projektów współpracy

Liczba projektów współpracy

Liczba współpracujących lokalnych grup działania

431

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i prowadzona na terytorium aktywizacja, o których mowa w art. 59

Liczba wspieranych działań

III.   WSPÓLNE WSKAŹNIKI REZULTATU

Oś/Cel

Wskaźnik

Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

(1)

Liczba uczestników, którzy pomyślnie zakończyli szkolenie związane z rolnictwem i/lub leśnictwem

(2)

Wzrost wartości dodanej brutto we wspartych gospodarstwach/przedsiębiorstwach

(3)

Liczba gospodarstw/przedsiębiorstw, które wprowadziły nowe produkty i/lub nowe technologie

(4)

Wartość produkcji rolniczej z uznanym symbolem jakości lub normą

(5)

Liczba gospodarstw, które weszły na rynek

Poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez gospodarowanie gruntami

(6)

Obszar, na którym skutecznie gospodarowano gruntami, przyczyniając się do poprawy:

(a)

różnorodności biologicznej i rolniczej/leśnej obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej

(b)

jakości wód

(c)

zmian klimatycznych

(d)

jakości gleb

(e)

unikania marginalizacji i odłogowania gruntów

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania działalności gospodarczej

(7)

Wzrost pozarolniczej wartości dodanej brutto we wspieranych przedsiębiorstwach

(8)

Liczba stworzonych miejsc pracy brutto

(9)

Dodatkowa liczba turystów

(10)

Ludność na obszarach wiejskich korzystająca z udoskonalonych usług

(11)

Wzrost rozpowszechnienia Internetu na obszarach wiejskich

(12)

Liczba uczestników, którzy pomyślnie zakończyli szkolenie

IV.   WSPÓLNE WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

 

Wskaźnik

1

Wzrost gospodarczy

2

Tworzenie nowych miejsc pracy

3

Wydajność pracy

4

Odwrócenie tendencji spadkowej różnorodności biologicznej

5

Utrzymanie obszarów rolniczych/leśnych o wysokiej wartości przyrodniczej

6

Poprawa jakości wody

7

Wkład w zapobieganie zmianom klimatycznym


(1)  Odnosi się do głównych wskaźników w ramach strategii krajowej i strategicznego monitorowania przewidzianych w art. 11 ust. 3 lit. c) i art. 13 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

(2)  Dla każdego środka zostanie przedstawiona liczba otrzymanych wniosków oraz liczba zatwierdzonych wniosków.

(3)  Dla każdego środka zostanie przedstawiona liczba otrzymanych wniosków oraz liczba zatwierdzonych wniosków.

(4)  Dla każdego środka zostanie przedstawiona liczba otrzymanych wniosków oraz liczba zatwierdzonych wniosków.

(5)  Dla każdego środka zostanie przedstawiona liczba otrzymanych wniosków oraz liczba zatwierdzonych wniosków.


23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/74


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1975/2006

z dnia 7 grudnia 2006 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 51 ust. 4, art. 74 ust. 4 i art. 91,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Doświadczenie pokazuje, że zintegrowany system zarządzania i kontroli (zwany dalej „ZSZiK”), przewidziany w tytule II rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (2) sprawdza się jako efektywny i skuteczny sposób wdrażania systemów wsparcia bezpośredniego. Zatem, w odniesieniu do środków związanych z obszarami i środków związanych ze zwierzętami na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 tytuł IV rozdział I sekcja 2 oś 2, zasady zarządzania i kontroli, jak również przepisy dotyczące redukcji lub wykluczenia w przypadkach fałszywych oświadczeń, związanych z takimi środkami, powinny być zgodne z zasadami określonymi w ZSZiK, a w szczególności w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (3).

(2)

Jednakże w przypadku niektórych systemów wsparcia określonych w osi 2, oraz równoważnego wsparcia w ramach osi 4, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005 tytuł IV rozdział I sekcja 2 należy dostosować zasady zarządzania i kontroli do ich specyfiki. To samo dotyczy systemów wsparcia określonych w osi 1 i 3 odpowiednio w sekcjach 1 i 3 tego rozporządzenia oraz równoważnego wsparcia w ramach osi 4. Należy zatem ustanowić przepisy szczególne w odniesieniu do tych systemów wsparcia.

(3)

Aby zapewnić, że administracja krajowa jest w stanie zorganizować skuteczną zintegrowaną kontrolę wszystkich obszarów, w odniesieniu do których złożono wnioski o płatność w ramach osi 2, z jednej strony, i w ramach systemów pomocy związanej z obszarami objętych rozporządzeniem (WE) nr 796/2004, z drugiej strony, wnioski o płatność w odniesieniu do środków związanych z obszarami w ramach osi 2 należy składać w tym samym terminie co pojedynczy wniosek określony w części II tytuł II rozdział I tego rozporządzenia. Niemniej jednak, aby umożliwić ustanowienie koniecznych rozwiązań administracyjnych, należy przyznać okres przejściowy.

(4)

W celu zapewnienia prewencyjnego skutku kontroli płatności zasadniczo nie powinny być dokonane przed zakończeniem kontroli wniosków o wsparcie. Jednakże należy umożliwić dokonywanie płatności do pewnej wysokości po zakończeniu kontroli administracyjnych. Przy ustalaniu tego poziomu należy uwzględnić ryzyko nadpłaty.

(5)

Zasady kontroli przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny uwzględniać specyfikę środków w ramach osi 2. Należy zatem ustanowić przepisy szczegółowe.

(6)

Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 płatności w ramach niektórych środków przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu muszą być zgodne z zasadą wzajemnej zgodności zgodnie z tytułem II rozdział 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Należy zatem dostosować zasady związane ze wzajemną zgodnością do zasad zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 796/2004.

(7)

Należy przeprowadzić kontrole ex post operacji inwestycyjnych w celu sprawdzenia zgodności z art. 72 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, tak aby zapewnić, że operacje zostały przeprowadzone we właściwy sposób oraz że ta sama inwestycja nie została w nieprawidłowy sposób sfinansowana z różnych źródeł krajowych lub wspólnotowych. Należy określić podstawę i przedmiot tych kontroli.

(8)

Należy określić przepisy szczegółowe w celu ustalenia zakresu obowiązków lokalnych grup działania, o których mowa w art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, zatwierdzonych przez państwa członkowskie.

(9)

Aby umożliwić Komisji wypełnianie swoich zobowiązań dotyczących zarządzania środkami, państwa członkowskie powinny informować Komisję o liczbie przeprowadzonych kontroli i o ich wynikach.

(10)

Powinno umożliwić się kontrolę wszystkich kryteriów kwalifikowalności ustanowionych we wspólnotowych lub krajowych przepisach prawa, lub w programach rozwoju obszarów wiejskich, według grupy weryfikowalnych wskaźników.

(11)

Państwa członkowskie mogą wykorzystywać dowody przekazywane przez inne służby lub organizacje w celu sprawdzenia zgodności z kryteriami kwalifikowalności. Jednakże muszą one być pewne, że dane służby lub dana organizacja zapewniają odpowiedni standard, aby kontrolować zgodność z kryteriami kwalifikowalności.

(12)

Należy ustanowić pewne ogólne zasady kontroli, w tym prawo Komisji do przeprowadzania kontroli.

(13)

Państwa członkowskie powinny zapewnić, że agencje płatnicze, o których mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4), posiadają wystarczające informacje na temat kontroli przeprowadzonych przez inne służby lub organy, aby wypełniać obowiązki na mocy tego rozporządzenia.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

CZĘŚĆ I

Zakres i przepisy ogólne

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do współfinansowanych środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 2

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 796/2004

Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych niniejszego rozporządzenia, art. 5, 22, 23, 69 i 73 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 stosuje się mutatis mutandis.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)

„wniosek o wsparcie” oznacza wniosek o przyznanie wsparcia lub o objęcie systemem;

b)

„wniosek o płatność” oznacza przedstawiony przez beneficjenta wniosek o dokonanie płatności przez władze krajowe.

Artykuł 4

Wnioski o wsparcie i wnioski o płatność

1.   Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie ustanawiają odpowiednie procedury dotyczące składania wniosków o wsparcie.

2.   W odniesieniu do środków ze zobowiązaniami wieloletnimi beneficjent składa roczny wniosek o płatność.

Jednakże państwa członkowskie mogą zrezygnować ze składania rocznych wniosków o płatność, jeżeli wprowadzą skuteczne alternatywne procedury przeprowadzania kontroli administracyjnych przewidzianych odpowiednio w art. 11 lub 26.

3.   Wnioski o wsparcie i wnioski o płatność mogą być skorygowane w każdym momencie po ich złożeniu w przypadku stwierdzenia przez właściwe władze oczywistych błędów.

Artykuł 5

Ogólne zasady kontroli

1.   Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie zapewniają, że wszystkie kryteria kwalifikowalności ustanowione we wspólnotowych lub krajowych przepisach prawa lub w programach rozwoju obszarów wiejskich mogą być kontrolowane według grupy weryfikowalnych wskaźników, ustanowionych przez państwa członkowskie.

2.   W miarę możliwości kontrole na miejscu przewidziane w art. 12, 20 i 27 oraz inne kontrole przewidziane w przepisach Wspólnoty dotyczących dotacji do rolnictwa przeprowadza się jednocześnie.

3.   Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych, nie dokonuje się żadnych płatności na rzecz beneficjentów, w odniesieniu do których stwierdzono, że sztucznie stworzyli warunki wymagane do otrzymania takich płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami systemu wsparcia.

CZĘŚĆ II

Zasady zarządzania i kontroli

TYTUŁ I

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do niektórych środków w ramach osi 2 i 4

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

Artykuł 6

Zakres i definicje

1.   O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, niniejszy tytuł ma zastosowanie do:

a)

wsparcia przyznanego zgodnie z art. 36 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005;

b)

wsparcia przyznanego zgodnie z art. 63 lit. a) wspomnianego rozporządzenia w odniesieniu do operacji odpowiadających środkom określonym w ramach osi 2.

Jednakże niniejszy tytuł nie ma zastosowania do środków, o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt vi) i lit. b) ppkt vi) i vii) oraz w art. 39 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, jak również do środków przewidzianych w art. 36 lit. b) ppkt i) i iii) wspomnianego rozporządzenia w zakresie kosztów założenia.

2.   Do celów niniejszego tytułu zastosowanie mają następujące definicje:

a)

„środek związany z obszarem” oznacza środki lub podśrodki, dla których wsparcie przyznaje się na podstawie zadeklarowanej wielkości obszaru;

b)

„środek związany ze zwierzętami” oznacza środki lub podśrodki, dla których wsparcie przyznaje się na podstawie zadeklarowanej liczby zwierząt.

Artykuł 7

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 796/2004

Do celów niniejszego tytułu art. 2 ust. 10, 22 i 23 oraz art. 9, 18, 21 i 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 stosuje się mutatis mutandis.

Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ma również zastosowanie mutatis mutandis. Jednakże w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 36 lit. b) ppkt iii), iv) i v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie mogą ustanowić odpowiednie alternatywne systemy, aby jednoznacznie identyfikować grunty objęte wsparciem.

Artykuł 8

Wnioski o płatność

1.   W przypadku zobowiązań podjętych po dniu 1 stycznia 2007 r. wnioski o płatność w ramach środków związanych z obszarem składa się zgodnie z terminem określonym art. 11 rozporządzenia (WE) nr 796/2004. Niemniej jednak państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastosowaniu niniejszego przepisu dla wniosków składanych od 2008 roku.

2.   Jeżeli państwo członkowskie stosuje przepisy art. 4 ust. 2 akapit drugi, wniosek o płatność uważa się za złożony w rozumieniu art. 11 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

3.   Artykuły 11 ust. 3, 12 i 15 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 stosuje się mutatis mutandis do wniosków o płatność w ramach niniejszego tytułu. Oprócz informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. d) wspomnianego rozporządzenia, wniosek o płatność zawiera także informacje przewidziane w tym przepisie w odniesieniu do gruntów nierolniczych, dla których występuje się o wsparcie.

Artykuł 9

Płatności

1.   Płatności w odniesieniu do środków lub grupy operacji wchodzących w zakres niniejszego tytułu nie dokonuje się przed zakończeniem kontroli tego środka lub grupy operacji pod kątem kryteriów kwalifikowalności zgodnie z rozdziałem II sekcja I.

Jednakże państwa członkowskie mogą zdecydować, biorąc pod uwagę ryzyko nadpłaty, o wypłaceniu do 70 % kwoty pomocy po zakończeniu kontroli administracyjnych przewidzianych w art. 11. Poziom płatności jest taki sam dla wszystkich beneficjentów w ramach danego środka lub grupy operacji.

2.   Jeżeli chodzi o kontrole wzajemnej zgodności przewidziane w rozdziale II sekcja II w przypadku, gdy takie kontrole nie mogą być zakończone przed płatnością, wszelkie nienależne płatności są odzyskiwane zgodnie z art. 73 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

ROZDZIAŁ II

Kontrole, redukcje i wykluczenia

Artykuł 10

Zasady ogólne

1.   Wnioski o wsparcie i kolejne wnioski o płatność są sprawdzane w sposób zapewniający skuteczną weryfikację przestrzegania warunków przyznawania wsparcia.

2.   Państwa członkowskie określają odpowiednie metody i sposoby kontroli warunków przyznawania wsparcia w ramach każdego środka.

3.   Państwa członkowskie korzystają ze zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 tytuł II rozdział 4 (zwanego dalej „ZSZiK”).

4.   Kontrole kryteriów kwalifikowalności obejmują kontrole administracyjne i kontrole na miejscu.

5.   Przestrzeganie wzajemnej zgodności sprawdza się poprzez kontrole na miejscu i, w stosownych przypadkach, poprzez kontrole administracyjne.

6.   W okresie trwania zobowiązania, działki, na które przyznaje się wsparcie, nie mogą być przedmiotem wymiany, z wyjątkiem przypadków określonych szczegółowo w programie rozwoju obszarów wiejskich.

SEKCJA I

Przestrzeganie kryteriów kwalifikowalności

PODSEKCJA I

Kontrole

Artykuł 11

Kontrole administracyjne

1.   Przeprowadza się kontrole administracyjne wszystkich wniosków o wsparcie i wniosków o płatność; kontrole te obejmują wszystkie elementy, których kontrola za pomocą środków administracyjnych jest możliwa i stosowna. Procedury zapewniają rejestrację podjętych działań kontrolnych, wyników weryfikacji i środków podjętych w odniesieniu do rozbieżności.

2.   Kontrole administracyjne obejmują kontrole krzyżowe tam, gdzie jest to możliwe i stosowne, m.in. względem danych z ZSZiK. Kontrole krzyżowe odnoszą się przynajmniej do działek i zwierząt gospodarskich objętych danym środkiem wsparcia w celu zapobieżenia wszelkim nienależnym wypłatom pomocy finansowej.

3.   Przedmiotem kontroli jest zgodność ze zobowiązaniami długoterminowymi.

4.   Wykazanie nieprawidłowości w trakcie kontroli krzyżowych powoduje wszczęcie odpowiedniej procedury administracyjnej i, w odpowiednim przypadku, przeprowadzenie kontroli na miejscu.

5.   W odpowiednim przypadku kontrole administracyjne dotyczące kwalifikowalności uwzględniają wyniki weryfikacji przeprowadzanych przez inne służby, organy lub organizacje zaangażowane w kontrolę dotacji do rolnictwa.

Artykuł 12

Kontrole na miejscu

1.   Całkowita liczba kontroli na miejscu przeprowadzanych każdego roku obejmuje co najmniej 5 % wszystkich beneficjentów, którzy podjęli zobowiązanie w ramach co najmniej jednego środka objętego zakresem niniejszego tytułu.

Jednakże wnioskodawców, którzy po przeprowadzeniu kontroli administracyjnych zostali uznani za niekwalifikujących się do wsparcia, nie wlicza się do ogólnej liczby beneficjentów, o których mowa w akapicie pierwszym.

2.   Artykuł 26 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ma zastosowanie do kontroli na miejscu przewidzianych w niniejszym artykule.

3.   Próbę, która podlega kontroli, określoną w ust. 1 akapit pierwszy, wybiera się zgodnie z kryteriami określonymi w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

4.   W odniesieniu do środków wieloletnich związanych z płatnościami przekraczającymi okres pięciu lat państwa członkowskie mogą zdecydować o zmniejszeniu o połowę liczby kontroli przewidzianej w ust. 1 po piątym roku dokonywania wypłaty na rzecz beneficjenta.

Beneficjenci, w stosunku do których państwo członkowskie korzysta z możliwości określonej w pierwszym akapicie niniejszego ustępu, nie są wliczani do ogólnej liczby beneficjentów, o których mowa w pierwszym akapicie ust. 1.

Artykuł 13

Sprawozdanie z kontroli

Kontrole na miejscu w ramach niniejszej podsekcji są przedmiotem sprawozdania z kontroli, który należy sporządzić zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

Artykuł 14

Zasady ogólne dotyczące kontroli na miejscu

1.   Kontrole na miejscu są rozłożone w roku zgodnie z analizą ryzyka związanego z różnymi zobowiązaniami w ramach każdego środka rozwoju obszarów wiejskich.

2.   Kontrole na miejscu obejmują wszystkie zobowiązania i obowiązki beneficjenta, które mogą być sprawdzone podczas wizytacji.

Artykuł 15

Elementy kontroli na miejscu i określenie obszarów

1.   Państwa członkowskie określają kryteria i metody kontroli umożliwiające kontrole różnych zobowiązań i obowiązków beneficjentów w celu spełnienia wymogów art. 48 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 (5).

2.   W odniesieniu do kontroli środków związanych z obszarem, kontrole na miejscu przeprowadza się zgodnie z art. 29, 30 i 32 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

Jednakże w odniesieniu do środków przewidzianych w art. 36 lit. b) ppkt iii), iv) i v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 państwa członkowskie mogą określić odpowiednie tolerancje, które w żadnym przypadku nie mogą być większe niż podwójne tolerancje określone w art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

3.   W odniesieniu do środków związanych ze zwierzętami kontrole na miejscu przeprowadza się zgodnie z art. 35 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

PODSEKCJA II

Redukcje i wykluczenia

Artykuł 16

Środki związane z obszarem

1.   Podstawę obliczania pomocy w odniesieniu do środków związanych z obszarem określa się zgodnie z art. 50 ust. 1, 3 i 7 rozporządzenia (WE) nr 796/2004. Do celów niniejszego artykułu, obszary zadeklarowane przez beneficjenta, które otrzymują tę samą stawkę pomocy, uznaje się za tworzące jedną grupę upraw.

2.   Jeżeli obszar zadeklarowany do płatności w ramach środka związanego z obszarem przekracza obszar zatwierdzony zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, pomoc oblicza się w oparciu o zatwierdzony obszar pomniejszony o dwukrotną różnicę, jeżeli stwierdzona różnica wynosi więcej niż 3 % lub dwa hektary, ale nie więcej niż 20 % zatwierdzonego obszaru.

Jeżeli różnica wynosi więcej niż 20 % zatwierdzonego obszaru, dla danego środka związanego z obszarem nie przyznaje się pomocy.

3.   Jeżeli zadeklarowany obszar przekracza obszar zatwierdzony zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 o więcej niż 30 %, beneficjenta wyklucza się z otrzymania pomocy, do której beneficjent byłby uprawniony na mocy tego artykułu, na dany rok kalendarzowy w zakresie danych środków.

Jeżeli różnica wynosi więcej niż 50 %, beneficjenta dodatkowo wyklucza się z otrzymania pomocy do wysokości kwoty odpowiadającej różnicy między zadeklarowanym obszarem i obszarem zatwierdzonym zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

4.   W drodze odstępstwa od ust. 2 i ust. 3 akapit pierwszy, w odniesieniu do beneficjentów w państwach członkowskich stosujących system jednolitej płatności obszarowej przewidziany w art. 143b rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stosowane redukcje i wykluczenia oblicza się zgodnie z art. 138 ust. 1 akapit pierwszy i drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 (6).

5.   Jeżeli różnica między zadeklarowanym obszarem a obszarem zatwierdzonym zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 wynika z nieprawidłowości popełnionych umyślnie, wówczas beneficjenta wyklucza się z pomocy, do której byłby on uprawniony na mocy tego artykułu, na dany rok EFRROW w zakresie danego środka związanego z obszarem.

6.   Kwota wynikająca z wykluczeń przewidzianych w ust. 3 akapit drugi i ust. 5 podlega odliczeniu od płatności pomocowych w ramach wszystkich środków wsparcia ustanowionych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, do których dany beneficjent jest uprawniony na podstawie wniosków składanych przez niego w ciągu trzech lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym stwierdzono rozbieżność. Jeżeli ta kwota nie może zostać w pełni odliczona od tych płatności pomocowych, pozostające saldo zostaje anulowane.

Artykuł 17

Środki związane ze zwierzętami

1.   Podstawę obliczania pomocy w odniesieniu do środków związanych ze zwierzętami określa się zgodnie z art. 57 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

2.   Wszelkie redukcje lub wykluczenia, które należy zastosować w przypadku zgłoszenia większej niż rzeczywista liczby bydła lub odpowiednio owiec lub kóz, oblicza się zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

Środki wsparcia dotyczące bydła i środki dotyczące owiec lub kóz należy rozpatrywać osobno.

3.   W drodze odstępstwa od art. 59 ust. 2 akapit drugi i art. 59 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 796/2004, kwota wynikająca z wykluczenia podlega odliczeniu od płatności pomocowych w ramach wszystkich środków wsparcia ustanowionych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, do których dany beneficjent jest uprawniony na podstawie wniosków składanych przez niego w ciągu trzech lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym stwierdzono rozbieżność. Jeżeli ta kwota nie może zostać w pełni odliczona od tych płatności pomocowych, pozostające saldo zostaje anulowane.

4.   W odniesieniu do zgłoszenia większej niż rzeczywista liczby zwierząt innych niż zwierzęta określone w ust. 2 państwa członkowskie wyznaczają odpowiedni system redukcji i wykluczeń.

Artykuł 18

Redukcje i wykluczenia w przypadku nieprzestrzegania kryteriów kwalifikowalności

1.   W przypadku nieprzestrzegania jakichkolwiek zobowiązań związanych z przyznawaniem pomocy, innych niż zobowiązania dotyczące wielkości obszaru lub liczby zadeklarowanych zwierząt, wnioskowana pomoc nie jest udzielana bądź jej wysokość ulega zmniejszeniu.

2.   Państwo członkowskie określa kwotę redukcji pomocy, biorąc pod uwagę w szczególności dotkliwość, zakres i trwałość stwierdzonego nieprzestrzegania zobowiązań.

Dotkliwość nieprzestrzegania zobowiązań zależy w szczególności od wagi skutków tego nieprzestrzegania, z uwzględnieniem celu, w jakim ustala się kryteria, które winny być przestrzegane.

Zakres nieprzestrzegania zależy w szczególności od skutków, jakie to nieprzestrzeganie wywiera na całość operacji.

Fakt, czy nieprzestrzeganie jest trwałe zależy w szczególności od długości okresu, w którym występują skutki tego nieprzestrzegania, lub od możliwości wyeliminowania tych skutków za pomocą racjonalnych środków.

3.   W przypadku gdy nieprzestrzeganie wynika z nieprawidłowości popełnionych umyślnie, beneficjenta wyklucza się z danego środka na dany rok EFRROW, jak również na następny rok EFRROW.

4.   Redukcje i wykluczenia przewidziane w niniejszym artykule stosuje się bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych kar przewidzianych w przepisach krajowych.

SEKCJA II

Przestrzeganie wzajemnej zgodności

PODSEKCJA I

Kontrole

Artykuł 19

Zasady ogólne

1.   Bez uszczerbku dla art. 51 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, „wzajemna zgodność” oznacza obowiązkowe wymogi, o których mowa w art. 51 ust. 1 akapit pierwszy tego rozporządzenia, oraz minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, o których mowa w art. 51 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia.

2.   Artykuł 3 ust. 2 i art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i art. 2 ust. 2, ust. 2a oraz ust. 31–36, jak również art. 9, 41, 42, 43, 46, 47 i 48 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 stosuje się w odniesieniu do kontroli dotyczących przestrzegania wzajemnej zgodności.

Artykuł 20

Kontrole na miejscu

1.   Właściwy organ kontroli przeprowadza kontrole na miejscu w zakresie wymogów lub norm, za które odpowiada, obejmujące przynajmniej 1 % wszystkich beneficjentów składających wnioski o płatność na mocy art. 36 lit. a) ppkt i) do v) i lit. b) ppkt i), iv) oraz v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

2.   Stosuje się art. 44 ust. 1 akapit drugi oraz art. 44 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

Artykuł 21

Wybór próby kontrolnej

1.   Artykuł 45 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 stosuje się do wyboru próby kontrolnej, o której mowa w art. 20 niniejszego rozporządzenia.

2.   Właściwy organ kontroli wybiera beneficjentów do kontroli przestrzegania wymogów lub norm, za które organ ten odpowiada, na mocy art. 20, wybierając próbę spośród grupy beneficjentów już wybranych uprzednio zgodnie z art. 12, i których dotyczą dane wymogi lub normy.

3.   W drodze odstępstwa od ust. 2, właściwy organ kontroli może w odniesieniu do wymogów lub norm, za które odpowiada, wybrać próbę kontrolną wynoszącą 1 % wszystkich beneficjentów, którzy złożyli wnioski o płatność na mocy art. 36 lit. a) ppkt i) do v) i lit. b) ppkt i), iv) i v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i którzy mają obowiązek przestrzegać przynajmniej jednego wymogu lub jednej normy.

PODSEKCJA II

Redukcje i wykluczenia

Artykuł 22

Przepisy ogólne

1.   Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i art. 2 ust. 2, ust. 2a oraz ust. 31 do 36, art. 41 i art. 65 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 stosuje się w odniesieniu do redukcji i wykluczeń, które należy zastosować w przypadku stwierdzenia niezgodności.

2.   W przypadku gdy więcej niż jedna agencja płatnicza jest odpowiedzialna w zakresie zarządzania różnymi środkami wsparcia na mocy art. 36 lit. a) ppkt i) do v) i lit. b) ppkt i), iv) i v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania, by zapewnić właściwe stosowanie przepisów niniejszej podsekcji, w szczególności by w odniesieniu do wszystkich płatności, o które ubiega się beneficjent, stosowana była jedna stopa redukcji.

Artykuł 23

Obliczenia redukcji i wykluczeń

Bez uszczerbku dla art. 51 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, w przypadku stwierdzenia niezgodności, redukcję stosuje się w odniesieniu do ogólnej kwoty pomocy na mocy art. 36 lit. a) ppkt i) do v) i lit. b) ppkt iv) i v) tego rozporządzenia, która została lub zostanie przyznana danemu beneficjentowi w wyniku rozpatrzenia wniosków o płatność, które dany beneficjent złożył lub złoży w roku kalendarzowym, w którym wykryto niezgodność.

W przypadku, gdy niezgodność wynika z zaniedbania ze strony beneficjenta, redukcję oblicza się zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 66 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

W przypadku umyślnej niezgodności, redukcję oblicza się zgodnie z art. 67 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

Artykuł 24

Akumulacja redukcji

W przypadku akumulacji redukcji redukcje stosuje się w pierwszej kolejności ze względu na złożenie wniosku po wyznaczonym terminie zgodnie z art. 21 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, następnie zgodnie z art. 16 lub 17 niniejszego rozporządzenia, a następnie zgodnie z art. 18 i wreszcie zgodnie z art. 22 i 23 niniejszego rozporządzenia.

TYTUŁ II

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach osi 1 i osi 3 i niektórych środków w ramach osi 2 i osi 4

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

Artykuł 25

Zakres

Niniejszy tytuł ma zastosowanie do:

a)

środków wsparcia przewidzianych w art. 20 i 52 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005;

b)

środków wsparcia przewidzianych w art. 36 lit. a) ppkt vi), lit. b) ppkt vi), lit. b) ppkt vii) i art. 39 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia oraz w art. 36 lit. b) ppkt i) i iii) tego rozporządzenia w zakresie kosztów założenia;

c)

wsparcia przyznanego zgodnie z art. 63 lit. a) i b) wspomnianego rozporządzenia w odniesieniu do operacji odpowiadających środkom przewidzianym w lit. a) i b) niniejszego artykułu.

SEKCJA I

Kontrole

Artykuł 26

Kontrole administracyjne

1.   Przeprowadza się kontrole administracyjne wszystkich wniosków o wsparcie i wniosków o płatność; kontrole te obejmują wszystkie elementy, których kontrola za pomocą środków administracyjnych jest możliwa i stosowna. Procedury wymagają rejestracji podjętych czynności kontrolnych, wyników weryfikacji i środków podjętych w odniesieniu do rozbieżności.

2.   Kontrole administracyjne wniosków o wsparcie obejmują w szczególności weryfikację:

a)

kwalifikowalności operacji, dla których wnioskuje się o wsparcie;

b)

przestrzegania kryteriów selekcji określonych w programie rozwoju obszarów wiejskich;

c)

zgodności operacji, dla której wnioskuje się o wsparcie, ze stosowanymi krajowymi i wspólnotowymi przepisami dotyczącymi w szczególności, tam gdzie jest to stosowne, zamówień publicznych, pomocy państwa oraz innych odpowiednich obowiązkowych norm ustanowionych w ustawodawstwie krajowym lub w programie rozwoju obszarów wiejskich;

d)

racjonalności zaproponowanych kosztów, którą ocenia się za pomocą odpowiedniego systemu oceny, takiego jak np. koszty referencyjne, porównanie różnych ofert lub komitet oceniający;

e)

rzetelności wnioskodawcy, w odniesieniu do wszelkich wcześniejszych współfinansowanych operacji podjętych od 2000 r.

3.   Kontrole administracyjne wniosków o płatność obejmują w szczególności, w zakresie, w jakim jest to stosowne w przypadku danego wniosku, weryfikację:

a)

dostarczenia współfinansowanych towarów i usług;

b)

prawdziwości wnioskowanych wydatków;

c)

zakończonych operacji w porównaniu z operacjami, dla których złożono wniosek o wsparcie i którym zostało ono przyznane.

4.   Kontrole administracyjne odnoszące się do operacji inwestycyjnych obejmują przynajmniej jedną wizytację operacji będącej przedmiotem wsparcia lub miejsca inwestycji w celu kontroli jej realizacji.

Jednakże państwa członkowskie mogą zdecydować o nieprzeprowadzaniu takich wizytacji w odniesieniu do mniejszych inwestycji lub jeżeli uznają, że istnieje małe ryzyko, że warunki dotyczące otrzymania pomocy nie są spełnione lub że inwestycja nie jest w rzeczywistości realizowana. Decyzja ta i jej uzasadnienie są rejestrowane.

5.   Płatności beneficjentów udokumentowane są fakturami i dokumentami potwierdzającymi zapłatę. Jeżeli nie jest to możliwe, płatności należy poprzeć dokumentami o równoważnej wartości dowodowej.

6.   Kontrole administracyjne obejmują procedury zapobiegające nieprawidłowemu podwójnemu finansowaniu z innych instrumentów wspólnotowych lub krajowych i w ramach innych okresów programowania. Jeżeli ma miejsce finansowanie z innych źródeł, kontrole te zapewniają, że łączna otrzymana pomoc nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych pułapów pomocy.

7.   W przypadku wsparcia związanego z uznanymi przez państwa członkowskie systemami jakości żywności, o którym mowa w art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, agencje płatnicze mogą w odpowiednich przypadkach wykorzystywać dowody przekazywane przez inne służby, organy lub organizacje w celu sprawdzenia zgodności z kryteriami kwalifikowalności. Jednakże muszą one być pewne, że dane służby, dany organ lub dana organizacja zapewniają odpowiedni standard, aby kontrolować zgodność z kryteriami kwalifikowalności.

Artykuł 27

Kontrole na miejscu

1.   Państwa członkowskie organizują kontrole na miejscu zatwierdzonych operacji na podstawie odpowiedniej próby. Kontrole te przeprowadza się w miarę możliwości przed dokonaniem ostatecznej płatności na projekt.

2.   Kontrolowane wydatki stanowią przynajmniej 4 % wydatków publicznych, które zostały zadeklarowane Komisji każdego roku, i przynajmniej 5 % wydatków publicznych zadeklarowanych Komisji podczas całego okresu programowania.

3.   Wybierając próbę zatwierdzonych operacji, które mają zostać poddane kontroli zgodnie z ust. 1, uwzględnia się w szczególności:

a)

potrzebę skontrolowania odpowiedniego zestawu operacji różnego rodzaju i wielkości;

b)

wszelkie czynniki ryzyka, które zostały zidentyfikowane w wyniku kontroli na szczeblu krajowym lub wspólnotowym;

c)

konieczność utrzymania równowagi między osiami i środkami.

4.   Wyniki kontroli na miejscu są poddawane ocenie w celu ustalenia, czy napotykane problemy mają charakter systemowy, pociągający za sobą ryzyko dla innych podobnych operacji, beneficjentów lub innych podmiotów. Ocena określa również przyczyny takich sytuacji, wszelkie dalsze działania, które mogą być wymagane, a także niezbędne działania naprawcze i zapobiegawcze.

5.   Dopuszcza się wcześniejsze powiadomienie o planowanej kontroli na miejscu, pod warunkiem że cel kontroli nie jest zagrożony. Jeżeli wcześniejsze powiadomienie następuje na więcej niż 48 godzin przed kontrolą, powinno ono mieć miejsce z wyprzedzeniem ograniczonym do niezbędnego minimum, w zależności od charakteru środka i współfinansowanej operacji.

Artykuł 28

Przedmiot kontroli na miejscu

1.   Poprzez kontrole na miejscu państwa członkowskie starają się sprawdzić:

a)

czy płatności dokonane na rzecz beneficjenta mogą być poparte dokumentami księgowymi lub innymi dokumentami;

b)

w odniesieniu do odpowiedniej liczby pozycji wydatków – czy charakter i data poniesienia odpowiednich wydatków są zgodne z przepisami wspólnotowymi i odpowiadają zatwierdzonej specyfikacji danej operacji i faktycznie wykonanym pracom lub dostarczonym usługom;

c)

czy wykorzystanie lub zamierzone wykorzystanie operacji jest zgodne z wykorzystaniem opisanym we wniosku o wsparcie Wspólnoty;

d)

czy operacje będące przedmiotem finansowania publicznego zostały przeprowadzone zgodnie z prawodawstwem i politykami wspólnotowymi, w szczególności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i odpowiednimi obowiązkowymi normami ustanowionymi przez prawo krajowe lub program rozwoju obszarów wiejskich.

2.   Kontrola na miejscu obejmuje wszystkie zobowiązania i obowiązki beneficjenta, które mogą być sprawdzone podczas wizytacji.

3.   Z wyjątkiem szczególnych okoliczności, właściwie zarejestrowanych i wyjaśnionych przez władze krajowe, kontrole na miejscu obejmują wizytację operacji, lub, jeżeli operacja jest niematerialna, wizytację u podmiotu realizującego operację.

4.   Jedynie kontrole spełniające wszystkie wymogi niniejszego artykułu mogą być uwzględnione do obliczenia poziomu kontroli określonego w art. 27 ust. 2.

Artykuł 29

Kontrola środków związanych z przejściem na wcześniejszą emeryturę i rolnictwem niskotowarowym

1.   W odniesieniu do wniosków o wsparcie na mocy art. 23 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, kontrole administracyjne dodatkowo obejmują kontrole, o których mowa w art. 11 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

2.   W odniesieniu do środków określonych w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie mogą zrezygnować z kontroli na miejscu po dokonaniu pierwszej płatności pomocy, pod warunkiem że kontrole administracyjne, obejmujące m.in. odpowiednie kontrole krzyżowe, w szczególności z informacjami zawartymi w elektronicznej bazie danych, o której mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, w wystarczającym stopniu zapewniają zgodność z prawem i prawidłowość płatności.

Artykuł 30

Kontrole ex post

1.   Kontrole ex post przeprowadza się w odniesieniu do operacji inwestycyjnych, które w dalszym ciągu podlegają zobowiązaniom zgodnie z art. 72 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub zobowiązaniom określonym w programie rozwoju obszarów wiejskich.

2.   Celem kontroli ex post jest:

a)

sprawdzenie przestrzegania art. 72 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005;

b)

sprawdzenie prawdziwości i ostateczności płatności dokonanych przez beneficjenta z wyjątkiem wkładów niepieniężnych lub kosztów standardowych;

c)

zapewnienie, że ta sama inwestycja nie została w nieprawidłowy sposób sfinansowana z różnych źródeł krajowych lub wspólnotowych.

3.   Kontrole ex post obejmują każdego roku przynajmniej 1 % kwalifikujących się wydatków na operacje, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do których dokonano ostatecznej płatności. Przeprowadza się je w ciągu 12 miesięcy od zakończenia odpowiedniego roku EFRROW.

4.   Kontrole ex post oparte są na analizie ryzyka i wpływie finansowym różnych operacji, grup operacji lub środków.

Kontrole ex post nie mogą być przeprowadzane przez kontrolerów, którzy uczestniczyli w kontrolach tej samej operacji inwestycyjnej przeprowadzonych przed dokonaniem płatności.

SEKCJA II

Redukcje i wykluczenia

Artykuł 31

Redukcje i wykluczenia

1.   Płatności oblicza się na podstawie tego, co uznano za kwalifikowalne.

Państwo członkowskie sprawdza wniosek o płatność otrzymany od beneficjenta i określa kwoty, które kwalifikują się do wsparcia. Państwo członkowskie określa:

a)

kwotę, którą należy wypłacić beneficjentowi wyłącznie w oparciu o wniosek o płatność;

b)

kwotę, którą należy wypłacić beneficjentowi po sprawdzeniu kwalifikowalności wniosku o płatność.

Jeżeli kwota określona zgodnie z lit. a) przekracza kwotę określoną zgodnie z lit. b) o więcej niż 3 %, do kwoty określonej zgodnie z lit. b), należy zastosować redukcję. Kwota redukcji stanowi różnicę między tymi dwoma kwotami.

Redukcja nie ma jednak zastosowania, jeżeli beneficjent może udowodnić, że nie ponosi winy za włączenie niekwalifikującej się kwoty. Redukcje stosuje się mutatis mutandis do niekwalifikujących się wydatków stwierdzonych podczas kontroli na mocy art. 28 i 30.

2.   W przypadku stwierdzenia, że beneficjent umyślnie złożył fałszywe oświadczenie, daną operację wyklucza się ze wsparcia EFRROW i odzyskuje się wszystkie kwoty, które już zostały wypłacone na tę operację. Ponadto beneficjent jest wykluczony z otrzymywania wsparcia w ramach tego samego środka w danym roku EFRROW oraz w następnym roku EFRROW.

3.   Kary przewidziane w ust. 2 i 3 stosuje się bez uszczerbku do dodatkowych kar przewidzianych w przepisach krajowych.

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe dotyczące Osi 4 (Leader)

Artykuł 32

Kontrole

W przypadku wydatków poniesionych na mocy art. 63 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 państwa członkowskie organizują kontrole zgodnie z niniejszym tytułem. Kontrole te przeprowadzają osoby niezależne od danej lokalnej grupy działania.

Artykuł 33

Odpowiedzialność za kontrole

1.   W przypadku wydatków poniesionych na mocy art. 63 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, kontrole administracyjne, o których mowa w art. 26 niniejszego rozporządzenia, mogą być przeprowadzane przez lokalne grupy działania w ramach formalnego delegowania. Jednakże państwo członkowskie pozostaje odpowiedzialne za sprawdzenie, czy lokalne grupy działania posiadają administracyjne i kontrolne zdolności do podjęcia tych zadań.

2.   Państwo członkowskie wdraża odpowiedni system nadzoru lokalnych grup działania. Obejmuje on regularne kontrole operacji lokalnych grup działania, łącznie z kontrolą rachunkowości i wyrywkowym powtarzaniem kontroli administracyjnych.

CZĘŚĆ III

Przepisy końcowe

Artykuł 34

Powiadamianie

Państwa członkowskie przesyłają Komisji do dnia 15 lipca każdego roku, a po raz pierwszy do dnia 15 lipca 2008 r., raport obejmujący poprzedni rok budżetowy EFRROW, zawierający w szczególności następujące informacje:

a)

liczbę wniosków o płatność w odniesieniu do każdego środka rozwoju obszarów wiejskich, całkowitą skontrolowaną kwotę, jak również, w stosownym przypadku, całkowity obszar i całkowitą liczbę zwierząt, które były objęte kontrolami na miejscu na mocy art. 12, 20 i 27;

b)

w odniesieniu do pomocy związanej z obszarem – całkowity obszar z podziałem na poszczególne systemy pomocy;

c)

w odniesieniu do środków związanych ze zwierzętami – całkowitą liczbę zwierząt z podziałem na poszczególne systemy pomocy;

d)

wyniki przeprowadzonych kontroli, wskazujące redukcje i wykluczenia zastosowane zgodnie z art. 16, 17, 18, 22 i 23;

e)

liczbę kontroli ex post przeprowadzonych na mocy art. 30, kwotę skontrolowanych wydatków i wyniki kontroli, wskazujące redukcje i wykluczenia zastosowane zgodnie z art. 31.

Artykuł 35

Kontrole przeprowadzane przez Komisję

Artykuł 27 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stosuje się do wsparcia wypłaconego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 36

Składanie agencjom płatniczym sprawozdań z kontroli

1.   W przypadku gdy kontroli nie przeprowadza agencja płatnicza, państwo członkowskie upewnia się, że agencja płatnicza otrzymała wyczerpujące informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli. Do agencji płatniczej należy określenie potrzebnych informacji.

Należy zachować wystarczającą ścieżkę audytu. Indykatywny opis wymogów dotyczących odpowiedniej ścieżki audytu podany jest w załączniku.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy, mogą być dostarczane w formie sprawozdania na temat każdej przeprowadzonej kontroli lub, o ile jest to stosowne, w formie sprawozdania podsumowującego.

3.   Agencja płatnicza ma prawo do weryfikacji jakości kontroli przeprowadzanych przez inne organy oraz do otrzymywania wszystkich innych informacji koniecznych do sprawowania swoich funkcji.

Artykuł 37

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wsparcia wspólnotowego dotyczącego okresu programowania rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1405/2006 (Dz.U. L 265 z 26.9.2006, str. 1).

(3)  Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 659/2006 (Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 20).

(4)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).

(5)  Patrz: str. 15 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(6)  Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

INDYKATYWNY OPIS WYMOGÓW INFORMACYJNYCH DLA WYSTARCZAJĄCEJ ŚCIEŻKI AUDYTU

Wystarczająca ścieżka audytu, o której mowa w art. 36 ust. 1, występuje, jeżeli ścieżka audytu dla danej pomocy:

a)

umożliwia porównanie ogólnych kwot zadeklarowanych Komisji i faktur, dokumentów księgowych i innych dokumentów towarzyszących przechowywanych przez agencję płatniczą lub inne służby dla wszystkich operacji wspieranych z EFRROW;

b)

pozwala na weryfikację płatności dokonywanych w ramach wydatków publicznych na rzecz beneficjenta;

c)

pozwala na weryfikację zastosowania kryteriów selekcji do operacji finansowanych przez EFRROW;

d)

zawiera, w odpowiednim przypadku, plan finansowania, raporty z działalności, dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia, dokumenty dotyczące procedur zamówień publicznych i raporty związane z wszystkimi przeprowadzonymi kontrolami.


23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/85


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1976/2006

z dnia 20 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) pkt i), ii), iv) oraz lit. b),

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (2), rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (3) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (4) wygasną dnia 31 grudnia 2006 r. W planie działań w zakresie pomocy państwa (5) Komisja zaproponowała scalenie tych rozporządzeń w jedno rozporządzenie o wyłączeniu grupowym i ewentualne uzupełnienie go o inne dziedziny, o których mowa w art. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 994/98.

(2)

Treść przyszłego rozporządzenia o wyłączeniu grupowym uzależniona jest w szczególności od wyników konsultacji publicznych zainicjowanych planem działań w zakresie pomocy państwa w sprawie mniejszej i lepiej ukierunkowanej pomocy państwa: mapa drogowa w sprawie reformy pomocy państwa na rok 2005 (6) oraz dokument konsultacyjny w sprawie pomocy na rzecz innowacji. Konieczne jest przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami państw członkowskich w celu określenia kategorii pomocy, które można uznać za zgodne z Traktatem. Aby móc kontynuować bieżące konsultacje i analizę ich wyników, należy przedłużyć okres obowiązywania rozporządzeń (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 do dnia 30 czerwca 2008 r.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do rozporządzeń (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 i (WE) nr 68/2001.

(4)

Ponadto nie należy kierować do państw członkowskich próśb o wysyłanie nowych arkuszy informacyjnych dotyczących środków, których obowiązywanie przedłużono na mocy niniejszego rozporządzenia, nie zmieniając przy tym ich zasadniczego charakteru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 11 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 2204/2002 otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2008 r.”.

Artykuł 2

Artykuł 10 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 70/2001 otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2008 r.”.

Artykuł 3

Artykuł 8 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 68/2001 otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2008 r.”.

Artykuł 4

Obowiązek przekazywania arkuszy informacyjnych dotyczących wprowadzonych środków, zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 68/2001, art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 70/2001 i art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, nie odnosi się do środków pomocy państwa, które na mocy niniejszego rozporządzenia stanowią przedłużenie środków już istniejących, pod warunkiem że do takich środków nie wprowadza się żadnych istotnych zmian i że przedłożono odpowiednie arkusze informacyjne dotyczące ich wprowadzenia.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 142 z 14.5.1998, str. 1.

(2)  Dz.U. L 337 z 13.12.2002, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006 (Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 8).

(3)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006.

(4)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006.

(5)  COM(2005) 107 wersja ostateczna.

(6)  COM(2005) 436 wersja ostateczna.


23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/87


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1977/2006

z dnia 21 grudnia 2006 r.

dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1201/2006 ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007 w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Cenę rynkową tusz wieprzowych we Wspólnocie, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, ustala się na podstawie cen notowanych w każdym państwie członkowskim, ważonych przy pomocy współczynników odzwierciedlających relatywną wielkość stada trzody chlewnej w każdym państwie członkowskim.

(2)

W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej należy dostosować wspomniane współczynniki, włączając dane dotyczące nowych państw członkowskich.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2006 (1).

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1201/2006 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej i z dniem, w którym nastąpiło wejście w życie tego Traktatu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 218 z 9.8.2006, str. 10.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007 stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75

Belgia

3,9

Bułgaria

0,6

Republika Czeska

1,7

Dania

7,9

Niemcy

16,9

Estonia

0,2

Grecja

0,7

Hiszpania

15,5

Francja

9,5

Irlandia

1,1

Włochy

5,8

Cypr

0,3

Łotwa

0,3

Litwa

0,7

Luksemburg

0,1

Węgry

2,4

Malta

0,1

Niderlandy

6,9

Austria

2,0

Polska

11,8

Portugalia

1,5

Rumunia

4,1

Słowenia

0,3

Słowacja

0,7

Finlandia

0,9

Szwecja

1,1

Zjednoczone Królestwo

3,0”


23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/89


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1978/2006

z dnia 22 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 448/2001 w zakresie informowania o procedurze anulowania oraz ponownego wykorzystania anulowanych funduszy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (1), w szczególności jego art. 53 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem powołanym na podstawie art. 147 Traktatu,

po konsultacji z Komitetem ds. Struktury Agrarnej i Rozwoju Wsi,

po konsultacji z Komitetem ds. Rybołówstwa i Sektora Akwakultury,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przepisy art. 2 ust. 3 i art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie procedury dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (2) nakładają na państwa członkowskie obowiązek informowania Komisji o postępowaniach w sprawie unieważnienia, o dotychczas podjętych lub nadal wymaganych krokach w celu dostosowania systemów zarządzania i kontroli oraz o ponownym wykorzystaniu unieważnionych funduszy i zmianach finansowego planu pomocy.

(2)

Doświadczenia zgromadzone w trakcie wykonywania rozporządzenia (WE) nr 448/2001 wskazały na potrzebę wyjaśnienia i uproszczenia tych wymogów.

(3)

W szczególności informacje dostarczane Komisji powinny ograniczać się do całkowitej kwoty wydatków publicznych, dla każdego środka, wycofanych z danego programu w wyniku anulowania całości lub części wkładu wspólnotowego na rzecz działań, a także informacji o rzeczywistym ponownym wykorzystaniu funduszy odblokowanych w następstwie wycofania takich wydatków. Zgodnie z wymogami art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (3) państwa członkowskie w rocznych sprawozdaniach powiadamiają Komisję o działaniach podjętych w celu dostosowania systemów zarządzania i kontroli.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 448/2001 należy zatem odpowiednio zmienić.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju i Przekształceń Regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do rozporządzenia (WE) nr 448/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Bez uszczerbku dla wymogu udzielania informacji o odzyskanych środkach zgodnie z art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 (4), państwa członkowskie przesyłają Komisji jako załącznik do ostatniego kwartalnego sprawozdania z każdego roku, składanego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1681/94 (5), zestawienie, dla każdego środka, całkowitych kwot wydatków publicznych, które z powodu anulowania całości lub części wkładu wspólnotowego na rzecz działań zostały wycofane z deklaracji wydatków przedstawionej w poprzednim roku dla danego programu.

2)

w art. 3 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 2 ust. 3, państwa członkowskie informują Komisję o sposobie ponownego wykorzystania funduszy wspólnotowych odblokowanych w następstwie wycofania takich wydatków.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Danuta HÜBNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29 z 2.2.2005 str. 3) i zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25) z dniem 1 stycznia 2007 r.

(2)  Dz.U. L 64 z 6.3.2001, str. 13.

(3)  Dz.U. L 63 z 3.3.2001, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2355/2002 (Dz.U. L 351 z 28.12.2002 str. 42).

(4)  Dz.U. L 63 z 3.3.2001, str. 21.

(5)  Dz.U. L 178 z 12.7.1994, str. 43.”;


23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/91


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1979/2006

z dnia 22 grudnia 2006 r.

otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 41,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie porozumienia w sprawie rolnictwa (2), zawartego podczas Rundy Urugwajskiej o wielostronnych negocjacjach handlowych, Wspólnota zobowiązała się do otwarcia od dnia 1 lipca 1995 r., na określonych warunkach, wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre grzyby zakonserwowane z rodzaju Agaricus spp.

(2)

Warunki zarządzania tymi kontyngentami zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r. otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich (3). W celu zapewnienia jasności należy uchylić wspomniane rozporządzenie i zastąpić je nowym rozporządzeniem z dniem 1 stycznia 2007 r.

(3)

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV:6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., zatwierdzone decyzją Rady 2006/398/WE (4), przewiduje w odniesieniu do Chin zwiększenie o 5 200 ton kontyngentu taryfowego na grzyby zakonserwowane z rodzaju Agaricus, objęte kodami 0711 51 00, 2003 10 20 oraz 2003 10 30, pochodzące z Chin.

(4)

Roporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (5) ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawia w szczególności szczegółowe przepisy dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń. Wspomniane rozporządzenie ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 powinny mieć zastosowanie pozwoleń na przywóz wydanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem bez uszczerbku dla warunków uzupełniających oraz odstępstw dotyczących wnioskodawców, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

(5)

Należy dokonać szczegółowych ustaleń w celu zagwarantowania, że nadwyżki ilościowe kontyngentów taryfowych będą podlegały pełnym opłatom celnym przewidzianym we Wspólnej Taryfie Celnej. Pozwolenia muszą być zatem wydawane na koniec okresu, w którym dokonuje się sprawdzenia ilości oraz w którym państwa członkowskie dokonują niezbędnych zgłoszeń. Przepisy te stanowią uzupełnienie albo odstępstwo od przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (6).

(6)

Należy zapewnić ciągłość podaży rozpatrywanych produktów, w odpowiedniej ilości, na rynku wspólnotowym po stałych cenach, przy uniknięciu niepotrzebnych zakłóceń na rynku w postaci poważnych wahań cen oraz negatywnych skutków dla producentów wspólnotowych. W związku z tym należy w coraz większym stopniu wspierać konkurencję pomiędzy importerami i zmniejszyć ciężar nałożonych na nich obowiązków administracyjnych.

(7)

W interesie dotychczasowych importerów, którzy zwykle przywożą znaczne ilości danych produktów, a także w interesie nowych importerów, którzy dopiero wchodzą na rynek i którym powinno się w sposób sprawiedliwy umożliwić składanie wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ilości zakonserwowanych grzybów w ramach kontyngentów taryfowych, należy wprowadzić rozróżnienie pomiędzy importerami tradycyjnymi a nowymi importerami. Należy w sposób jasny zdefiniować te dwie kategorie importerów, a także ustanowić określone kryteria odnoszące się do statusu wnioskodawców i wykorzystania przyznanych pozwoleń.

(8)

Należy określić przydziały dla obu kategorii importerów na podstawie faktycznie przywiezionych ilości, a nie wydanych pozwoleń.

(9)

W interesie obecnych importerów, w celu uniknięcia dalszego obniżania ilości referencyjnej zakonserwowanych grzybów przy obliczaniu tych ilości, należy również wziąć pod uwagę te ilości zakonserwowanych grzybów, które objęte są kontyngentami taryfowymi zarządzanymi na mocy niniejszego rozporządzenia i które, w wyniku działania siły wyższej, nie mogły zostać przywiezione w okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.

(10)

Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz zakonserwowanych grzybów z państw trzecich, złożone przez poszczególne kategorie importerów, podlegają pewnym ograniczeniom. Ograniczenia takie są niezbędne nie tylko dla utrzymania konkurencji pomiędzy importerami, ale także po to, by umożliwić każdemu z importerów prowadzących własną działalność handlową na rynku owoców i warzyw obronę swojej usankcjonowanej prawnie pozycji handlowej wobec innych importerów oraz uniemożliwić przejęcie kontroli nad rynkiem przez pojedynczego importera.

(11)

W celu usprawnienia i uproszczenia zarządzania kontyngentami taryfowymi na zakonserwowane grzyby należy ustanowić jasne przepisy dotyczące terminów i procedur składania wniosków o wydanie pozwolenia oraz wydawania pozwoleń przez właściwe organy państw członkowskich.

(12)

Potrzebne są również środki ograniczające do minimum spekulacje przy składaniu wniosków o wydanie pozwolenia, które mogą powodować niepełne wykorzystanie kontyngentów taryfowych. Z uwagi na specyfikę i wartość rozpatrywanego produktu dla każdej tony (waga netto po odsączeniu) objętej wnioskiem o wydanie pozwolenia na przywóz należy wnieść zabezpieczenie. Zabezpieczenie powinno mieć wartość wystarczająco wysoką, aby zniechęcić do składania wniosków o charakterze spekulacyjnym, ale nie aż tak wysoką, by odwieść importerów handlujących owocami i warzywami od prowadzenia własnej działalności. Najwłaściwszym obiektywnym kryterium ustalenia poziomu zabezpieczenia jest ustalony na poziomie 2 % limit średniego dodatkowego cła stosowanego do przywozu do Wspólnoty zakonserwowanych grzybów rodzaju Agaricus spp. objętych kodami 0711 51 00, 2003 10 20 i 2003 10 30.

(13)

Bułgaria i Rumunia mają przystąpić do Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r. W związku z tym przyznany im obecnie kontyngent GATT powinien zostać przeniesiony na innych dostawców.

(14)

Należy ustanowić środki przejściowe w celu umożliwienia importerom z Bułgarii oraz Rumunii korzystanie z niniejszego rozporządzenia.

(15)

Należy poczynić uzgodnienia na lata 2007 i 2008 gwarantujące wprowadzenie rozróżnienia między tradycyjnymi importerami a nowymi importerami we Wspólnocie w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r. z jednej strony, i między tradycyjnymi importerami a nowymi importerami z Bułgarii i Rumunii, z drugiej strony.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Otwarcie kontyngentów taryfowych i stosowane cła

1.   Niniejszym otwiera się kontyngenty taryfowe w odniesieniu do przywozów do Wspólnoty grzybów zakonserwowanych z rodzaju Agaricus, objętych kodami CN 0711 51 00, 2003 10 20 i 2003 10 30 (zwanych dalej „grzybami zakonserwowanymi”), na warunkach ustanowionych na mocy niniejszego rozporządzenia. Wielkości poszczególnych kontyngentów, ich numer porządkowy i okresy obowiązywania zostały określone w załączniku I.

2.   Stosowana stawka celna wynosi 12 % ad valorem dla produktów objętych kodem CN 0711 51 00 oraz 23 % w przypadku produktów objętych kodami CN 2003 10 20 i 2003 10 30.

Artykuł 2

Stosowanie rozporządzeń (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje się rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

Definicje

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia „właściwe organy” oznaczają organ lub organy wyznaczone przez państwo członkowskie do wdrożenia niniejszego rozporządzenia.

2.   Do celów niniejszego rozporządzenia „ilość referencyjna” oznacza maksymalną ilość (waga netto po odsączeniu) grzybów zakonserwowanych przywiezioną na rok kalendarzowy przez importera tradycyjnego w ciągu jednego z trzech ostatnich lat kalendarzowych.

Przy obliczaniu ilości referencyjnej nie uwzględnia się przywozów zakonserwowanych grzybów pochodzących z państw członkowskich Wspólnoty w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r. lub Bułgarii i Rumunii.

Przy obliczaniu ilości referencyjnej uwzględnia się ilości zakonserwowanych grzybów objęte kontyngentami taryfowymi, o których mowa w art. 1 ust. 1, i które nie mogły zostać przywiezione w okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego w wyniku działania siły wyższej.

Artykuł 4

Kategorie importerów

1.   W drodze odstępstwa od art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 „tradycyjni importerzy” oznaczają importerów, którzy mogą udowodnić, że:

a)

przywozili do Wspólnoty zakonserwowane grzyby co najmniej przez dwa lata z trzech ostatnich lat kalendarzowych;

b)

w roku poprzedzającym ich wniosek przywieźli do Wspólnoty co najmniej 100 ton przetworów owocowych i warzywnych określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

2.   W drodze odstępstwa od art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 „nowi importerzy” oznaczają importerów nieokreślonych w ust. 1 niniejszego artykułu, którzy przywieźli do Wspólnoty co najmniej 50 ton przetworów owocowych i warzywnych, określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, w każdym z dwóch poprzednich lat kalendarzowych.

3.   W momencie składania pierwszego wniosku w odniesieniu do danego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego tradycyjni i nowi importerzy przedstawiają dowody spełnienia kryteriów, określonych w ust. 1 i 2, właściwym organom państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę i w którym są zarejestrowani, do celów podatku VAT.

Jako dowód prowadzenia działalności handlowej z państwami trzecimi wymaga się wyłącznie przedłożenia dokumentów celnych o dopuszczeniu do swobodnego obrotu, należycie poświadczonych przez organy celne i zawierających odniesienie do danego wnioskodawcy jako do odbiorcy.

Artykuł 5

Wnioski o wydanie pozwolenia i pozwolenia

1.   Pozwolenia na przywóz (zwane dalej „pozwoleniami”) są ważne od faktycznej daty ich wydania w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.

2.   Kwota zabezpieczenia wynosi 40 EUR za tonę (waga netto po odsączeniu).

3.   Kraj pochodzenia należy wpisać w rubryce 8 wniosku o wydanie pozwolenia, a słowo „tak” zaznaczyć krzyżykiem. Pozwolenia są ważne wyłącznie dla przywozów pochodzących z kraju w nich wskazanego.

4.   W drodze odstępstwa od art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, uprawnień wynikających z pozwoleń na przywóz nie przenosi się.

Artykuł 6

Podział całkowitych ilości pomiędzy tradycyjnych i nowych importerów

1.   Całkowitą ilość przydzieloną Chinom i państwom trzecim, zgodnie z załącznikiem I, dzieli się, jak następuje:

a)

95 % dla tradycyjnych importerów;

b)

5 % dla nowych importerów.

2.   Jeżeli ilość przyznana Chinom lub innym państwom trzecim nie została w całości wykorzystana przez jedną z kategorii importerów, pozostała część może zostać przyznana drugiej kategorii.

3.   W rubryce 20 wniosków o wydanie pozwolenia należy wpisać odpowiednio „importer tradycyjny” bądź „nowy importer”.

Artykuł 7

Ograniczenia mające zastosowanie do wniosków

1.   Całkowita ilość (waga netto po odsączeniu) objęta złożonym przez tradycyjnego importera wnioskiem o wydanie pozwolenia na przywóz do Wspólnoty zakonserwowanych grzybów nie może odnosić się do ilości przekraczającej 150 % ilości referencyjnej.

2.   Całkowita ilość (waga netto po odsączeniu) objęta złożonym przez nowego importera wnioskiem o wydanie pozwolenia na przywóz do Wspólnoty zakonserwowanych grzybów nie może przekroczyć 1 % całkowitej ilości, określonej w załączniku I w odniesieniu do tego pochodzenia.

Artykuł 8

Składanie wniosków o wydanie pozwolenia przez importerów

1.   Importerzy składają wnioski o wydanie pozwolenia w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych stycznia.

2.   W przypadku gdy nowi importerzy uzyskali pozwolenia na przywóz na mocy rozporządzenia (WE) nr 1864/2004 lub zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w poprzednim roku kalendarzowym, muszą także przedstawić dowód wprowadzenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie co najmniej 50 % przydzielonych im ilości.

Artykuł 9

Powiadamianie o wnioskach o wydanie pozwolenia

Nie później niż dziesiątego dnia roboczego stycznia państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach podanych w kilogramach, na które zostały złożone wnioski o wydanie pozwolenia.

W powiadomieniach należy podać informacje w rozbiciu na kod CN i przeznaczenie, a także odrębne liczby dla ilości każdego produktu, o które wnioskują odpowiednio tradycyjni i nowi importerzy.

Artykuł 10

Wydawanie pozwoleń

Pozwolenia są wydawane przez właściwe organy państw członkowskich siódmego dnia roboczego po terminie powiadomienia określonym w ust. 1 art. 9.

Artykuł 11

Zobowiązania międzynarodowe mające zastosowanie do przywozów z Chin

1.   Wprowadzenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie zakonserwowanych grzybów pochodzących z Chin podlega przepisom art. 55–65 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (7).

2.   Właściwe organy wydające świadectwa pochodzenia dla zakonserwowanych grzybów pochodzących z Chin zostały wyszczególnione w załączniku II.

Artykuł 12

Współpraca administracyjna między państwami członkowskimi

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki służące zapewnieniu wzajemnej współpracy administracyjnej dla należytego stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Środki przejściowe na lata 2007 i 2008

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 i 2, w latach 2007 i 2008 i jedynie w Bułgarii oraz Rumunii stosuje się następujące definicje:

1)

„tradycyjni importerzy” oznaczają importerów, którzy mogą udowodnić, że:

a)

przywozili zakonserwowane grzyby co najmniej przez dwa lata z trzech ostatnich lat kalendarzowych;

b)

przywieźli w poprzednim roku kalendarzowym co najmniej 100 ton przetworów owocowych i warzywnych, określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96;

c)

przywozy, o których mowa w lit. a) i b), miały miejsce w Bułgarii lub Rumunii, gdzie dany importer ma siedzibę;

2)

„nowi importerzy” oznaczają importerów nieokreślonych w ust. 1, którzy przywieźli do Bułgarii lub Rumunii co najmniej 50 ton przetworów owocowych i warzywnych, określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, w każdym z dwóch poprzednich lat kalendarzowych.

Artykuł 14

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 1864/2004 traci moc z dniem 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 15

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 13 ma zastosowanie pod warunkiem i z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25).

(2)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.

(3)  Dz.U. L 325 z 28.10.2004, str. 30. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1995/2005 (Dz.U. L 320 z 8.12.2005, str. 34).

(4)  Dz.U. L 154 z 8.6.2006, str. 22.

(5)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.

(6)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006 (Dz.U. L 321 z 21.11.2006, str. 11).

(7)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Wielkość, numery porządkowe i okresy stosowania kontyngentów taryfowych określonych w art. 1 ust. 1 w tonach (waga netto po odsączeniu)

Kraj pochodzenia

Numery porządkowe

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku

Chiny

Tradycyjni importerzy: 09.4157

Nowi importerzy: 09.4193

28 950

Inne państwa trzecie

Tradycyjni importerzy: 09.4158

Nowi importerzy: 09.4194

5 030


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz właściwych organów chińskich wydających świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 10 ust. 2:

Administracja Ogólna ds. Nadzoru Jakości (General Administration of Quality Supervision)

Biuro ds. Kontroli Wwozów i Wywozów oraz Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China) w:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tybet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

Hunan


23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/96


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1980/2006

z dnia 20 grudnia 2006 r.

ustanawiające środki przejściowe zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2001/245/WE, 2002/928/WE i 2006/797/WE, w odniesieniu do dalszego stosowania niektórych substancji czynnych nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG z powodu przystąpienia Bułgarii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 42,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2002 (1) i decyzje Komisji 2001/245/WE (2), 2002/928/WE (3), 2006/797/WE (4) zawierają przepisy dotyczące niewłączania niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oraz przepisy dotyczące cofnięcia przez państwa członkowskie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje. Te akty wprowadzają odstępstwa zezwalające na dalsze stosowanie niektórych z tych substancji w ograniczonym okresie do czasu opracowania substancji zastępczych.

(2)

Bułgaria wystąpiła z wnioskiem o środki przejściowe dla niektórych substancji czynnych w celu zapewnienia, że produkcja będzie mogła być stopniowo ograniczana lub że dokumentacja odpowiadająca wymaganiom dyrektywy 91/414/EWG będzie mogła być przedstawiona.

(3)

Informacje zostały przedstawione, a następnie przeanalizowane przez Komisję oraz ekspertów z państw członkowskich, którzy wskazali na potrzebę dalszego stosowania odnośnych substancji. Dlatego też uzasadnione jest ustanowienie, przy spełnieniu ściśle określonych warunków mających na celu zmniejszenie potencjalnego ryzyka, dłuższego okresu na wycofanie istniejących zezwoleń w odniesieniu do ich istotnych zastosowań, w stosunku do których nie są obecnie dostępne żadne rozwiązania alternatywne.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2001/245/WE, 2002/928/WE i 2006/797/WE powinny zatem zostać odpowiednio zmienione.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2076/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   W drodze odstępstwa od ust. 3 w odniesieniu do zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające substancje wymienione w kolumnie A załącznika II, Bułgaria może utrzymać w mocy zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające substancje wymienione w kolumnie C do dnia 30 czerwca 2009 r., pod warunkiem że:

a)

dalsze użytkowanie dopuszcza się wyłącznie, o ile nie ma ono szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi lub zwierząt oraz nie ma żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko naturalne;

b)

odnośne środki ochrony roślin pozostające na rynku mają zmienione oznakowanie celem dostosowania do ograniczonych warunków stosowania;

c)

wprowadzono wszelkie stosowne środki ograniczające ryzyko celem zmniejszenia wszelkiego możliwego ryzyka;

d)

trwają intensywne prace nad poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań dla takich zastosowań.

Bułgaria informuje Komisję o środkach podjętych w celu wykonania niniejszego ustępu, w szczególności o działaniach podjętych zgodnie z lit. a)–d), do dnia 31 grudnia każdego roku.”;

2)

w art. 3 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

w odniesieniu do zastosowań, w stosunku do których zezwolenie ma zostać wycofane do dnia 30 czerwca 2009 r., wygasa najpóźniej dnia 31 grudnia 2009 r.”;

3)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

nagłówek otrzymuje brzmienie:

b)

w wersie dotyczącym bensultapu, w kolumnie B dodaje się słowo „Bułgaria”, a w kolumnie C słowa „Słonecznik, buraki, ziemniaki i lucerna”;

c)

w wersie dotyczącym prometrynu, w kolumnie B dodaje się słowo „Bułgaria”, a w kolumnie C słowa „Słonecznik, bawełna i baldaszkowate”;

d)

w wersie dotyczącym terbufosu, w kolumnie B dodaje się słowo „Bułgaria”, a w kolumnie C słowa „Tylko dla użytkowników profesjonalnych posiadających odpowiedni sprzęt ochronny. Użyźnianie gleby pod uprawę ziemniaków, tytoniu, bawełny i buraków”.

Artykuł 2

W decyzji 2001/245/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby:

a)

zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające zineb zostały cofnięte w ciągu sześciu miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji;

b)

od dnia przyjęcia niniejszej decyzji żadne zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające zineb nie były udzielone lub odnowione na mocy odstępstwa przewidzianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 w odniesieniu do zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające zineb, Bułgaria może utrzymać w mocy zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające substancje wykorzystywane w sadownictwie, uprawie winorośli, tytoniu, jabłek i owoców pestkowych, pod warunkiem że:

a)

dalsze użytkowanie dopuszcza się wyłącznie, o ile nie ma ono szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi lub zwierząt oraz nie ma żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko naturalne;

b)

odnośne środki ochrony roślin pozostające na rynku mają zmienione oznakowanie celem dostosowania do ograniczonych warunków stosowania;