ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 363

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
20 grudnia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo weterynaryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz instytucje w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

1

 

*

Dyrektywa Rady 2006 /96/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

81

 

*

Dyrektywa Rady 2006/97/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

107

 

*

Dyrektywa Rady 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie opodatkowania, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

129

 

*

Dyrektywa Rady 2006/99/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa spółek, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

137

 

*

Dyrektywa Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

141

 

*

Dyrektywa Rady 2006/101/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie swobodnego świadczenia usług, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

238

 

*

Dyrektywa Rady 2006/102/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 67/548/EWG odnoszącą się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

241

 

*

Dyrektywa Rady 2006/103/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportowej, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

344

 

*

Dyrektywa Rady 2006/104/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie rolnictwa (prawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne), w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

352

 

*

Dyrektywa Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie środowiska naturalnego, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

368

 

*

Dyrektywa Rady 2006/106/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 94/80/WE ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

409

 

*

Dyrektywa Rady 2006/107/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 89/108/EWG odnoszącą się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

411

 

*

Dyrektywa Rady 2006/108/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 90/377/EWG i 2001/77/WE w dziedzinie energii, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

414

 

*

Dyrektywa Rady 2006/109/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

416

 

*

Dyrektywa Rady 2006/110/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 95/57/EC oraz 2001/109/WEw dziedzinie statystyki, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

418

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

2006/881/WPZIBDecyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 30 listopada 2006 r. dostosowująca decyzję 96/409/WPZIB w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży wcelu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

422

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

20.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/1


ROZPORZĄDZENIE RADY WE nr 1791/2006

z dnia 20 listopada 2006 r.

dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo weterynaryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz instytucje w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii (1) w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 56 aktu przystąpienia, w przypadku gdy akty wydane przez instytucje pozostają w mocy po 1 stycznia 2007 r. i wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie przystąpienia lub w załącznikach do niego, Rada powinna przyjąć w tym celu niezbędne akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez Komisję.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem wprowadzić stosowne zmiany w następujących rozporządzeniach:

w dziedzinie swobodnego przepływu towarów: rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 (2) i (WE) nr 339/93 (3),

w dziedzinie swobodnego przepływu osób: rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (4) i (EWG) nr 574/72 (5),

w dziedzinie prawa spółek: rozporządzenie (WE) nr 2157/2001 (6),

w dziedzinie polityki konkurencji: rozporządzenie (WE) nr 659/1999 (7),

w dziedzinie rolnictwa (w tym w prawie weterynaryjnym): rozporządzenia: nr 79/65 (8), (EWG) nr 1784/77 (9), (EWG) nr 2092/91 (10), (EWG) nr 2137/92 (11), (WE) nr 1493/1999 (12), (WE) nr 1760/2000 (13), (WE) nr 999/2001 (14), (WE) nr 2160/2003 (15), (WE) nr 21/2004 (16), (WE) nr 853/2004 (17), (WE) nr 854/2004 (18), (WE) nr 882/2004 (19) i (WE) nr 510/06 (20),

w dziedzinie polityki transportowej: rozporządzenia (EWG) nr 1108/70 (21), (EWG) nr 3821/85 (22), (EWG) nr 881/92 (23), (EWG) nr 684/92 (24), (EWG) nr 1192/69 (25) i (EWG) nr 2408/92 (26),

w dziedzinie opodatkowania: rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 (27),

w dziedzinie statystyki: rozporządzenia (EWG) nr 2782/75 (28), (EWG) nr 357/79 (29), (EWG) nr 837/90 (30), (EWG) nr 959/93 (31), (WE) nr 1172/98 (32), (WE) nr 437/2003 (33) i (WE) nr 1177/2003 (34),

w dziedzinie energii: rozporządzenie (WE) nr 1407/2002 (35),

w dziedzinie środowiska naturalnego: rozporządzenia (WE) nr 761/2001 (36) oraz (WE) nr 2037/2000 (37),

w dziedzinie współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych: rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 (38), (WE) nr 44/2001 (39), (WE) nr 1683/95 (40) i (WE) nr 539/2001 (41),

w dziedzinie unii celnej: rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 (42),

w dziedzinie stosunków zewnętrznych: rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 (43), (WE) nr 517/94 (44), (WE) nr 152/2002 (45), (WE) nr 2368/2002 (46) i (WE) nr 1236/2005 (47),

w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: rozporządzenia (WE) nr 2488/2000 (48), (WE) nr 2580/2001 (49), (WE) nr 881/2002 (50), (WE) nr 1210/2003 (51), (WE) nr 131/2004 (52), (WE) nr 234/2004 (53), (WE) nr 314/2004 (54), (WE) nr 872/2004 (55), (WE) nr 1763/2004 (56), (WE) nr 174/2005 (57), (WE) nr 560/2005 (58), (WE) nr 889/2005 (59), (WE) nr 1183/2005 (60), (WE) nr 1184/2005 (61), (WE) nr 1859/2005 (62), (WE) nr 305/2006 (63), (WE) nr 765/2006 (64) i (WE) nr 817/2006 (65),

w dziedzinie instytucji: rozporządzenie (EWG) nr 1/58 (66),

(4)

należy także wprowadzić stosowne zmiany w następujących decyzjach:

w dziedzinie swobodnego przepływu osób: decyzje Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących nr 117 z dnia 7 lipca 1982 r. (67), nr 136 z dnia 1 lipca 1987 r. (68), nr 150 z dnia 26 czerwca 1992 r. (69) i nr 192 z dnia 29 października 2003 r. (70),

w dziedzinie rolnictwa (w tym w prawie weterynaryjnym i fitosanitarnym): decyzje 79/542/EWG (71), 82/735/EWG (72), 90/424/EWG (73), 2003/17/WE (74) i 2005/834/WE (75),

w dziedzinie polityki transportowej: decyzja nr 1692/96/WE (76),

w dziedzinie energii: decyzja 77/270/Euratom (77) i Statut Agencji Dostaw Euratomu (78),

w dziedzinie środowiska naturalnego: decyzje 97/602/WE (79) i 2002/813/WE (80),

w dziedzinie współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych: decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ostatecznej wersji Wspólnych Instrukcji Konsularnych (81) i decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie zaświadczenia przewidzianego w art. 75 dla celów przewożenia środków odurzających i substancji psychotropowych (82),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W następujących rozporządzeniach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem:

w dziedzinie swobodnego przepływu towarów: w rozporządzeniach (WE) nr 2003/2003 i (WE) nr 339/93

w dziedzinie swobodnego przepływu osób: w rozporządzeniach (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72,

w dziedzinie prawa spółek: w rozporządzeniu (WE) nr 2157/2001,

w dziedzinie konkurencji: w rozporządzeniu (WE) nr 659/1999,

w dziedzinie rolnictwa (w tym w prawie weterynaryjnym): w rozporządzeniach: nr 79/65, (EWG) nr 1784/77, (EWG) nr 2092/91, (EWG) nr 2137/92, (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1760/2000, (WE) nr 999/2001, (WE) nr 2160/2003, (WE) nr 21/2004, (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 510/06,

w dziedzinie polityki transportowej: w rozporządzeniach (EWG) nr 1108/70, (EWG) nr 3821/85, (EWG) nr 881/92, (EWG) nr 684/92, (EWG) nr 1192/69 i (EWG) nr 2408/92,

w dziedzinie opodatkowania: w rozporządzeniu (WE) nr 1798/2003,

w dziedzinie statystyki: w rozporządzeniach (EWG) nr 2782/75, (EWG) nr 357/79, (EWG) nr 837/90, (EWG) nr 959/93, (WE) nr 1172/98, (WE) nr 437/2003 i (WE) nr 1177/2003,

w dziedzinie energii: w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,

w dziedzinie środowiska naturalnego: w rozporządzeniach (WE) nr 761/2001 i (WE) nr 2037/2000,

w dziedzinie współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych: w rozporządzeniach (WE) nr 1346/2000, (WE) nr 44/2001, (WE) nr 1683/95 i (WE) nr 539/2001,

w dziedzinie unii celnej: w rozporządzeniu (EWG) nr 2913/92,

w dziedzinie stosunków zewnętrznych: w rozporządzeniach (WE) nr 3030/93, (WE) nr 517/94, (WE) nr 152/2002, (WE) nr 2368/2002 i (WE) nr 1236/2005,

w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: w rozporządzeniach (WE) nr 2488/2000, (WE) nr 2580/2001, (WE) nr 881/2002, (WE) nr 1210/2003, (WE), nr 131/2004, (WE) nr 234/2004, (WE) nr 314/2004, (WE) nr 872/2004, (WE) nr 1763/2004, (WE) nr 174/2005, (WE) nr 560/2005, (WE) nr 889/2005, (WE) nr 1183/2005, (WE) nr 1184/2005, (WE) nr 1859/2005, (WE) nr 305/2006, (WE) nr 765/2006 i (WE) nr 817/2006,

w dziedzinie instytucji: w rozporządzeniu (EWG) nr 1/58,

2.   W następujących decyzjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem:

w dziedzinie swobodnego przepływu osób: w decyzjach Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących nr 117 z dnia 7 lipca 1982 r., nr 136 z dnia 1 lipca 1987 r., nr 150 z dnia 26 czerwca 1992 r. i nr 192 z dnia 29 października 2003 r.,

w dziedzinie rolnictwa (w tym w prawie weterynaryjnym i fitosanitarnym): w decyzjach 79/542/EWG, 82/735/EWG, 90/424/EWG, 2003/17/WE i 2005/834/WE,

w dziedzinie polityki transportowej: w decyzji nr 1692/96/WE,

w dziedzinie energii: w decyzji 77/270/Euratom i Statucie Agencji Dostaw Euratomu,

w dziedzinie środowiska naturalnego: w decyzji 97/602/WE i 2002/813/WE,

w dziedzinie współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych: w decyzji Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ostatecznej wersji Wspólnych Instrukcji Konsularnych oraz decyzji Komitetu Wykonawczego z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie zaświadczenia przewidzianego w art. 75 dla celów przewożenia środków odurzających i substancji psychotropowych,

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, z dnia 20 listopada 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący


(1)  Dz.U.L 157 z 21.6.2005, str. 11.

(2)  Dz.U. L 304 z 21.11.2003, str. 1.

(3)  Dz.U. L 40 z 17.2.1993, str. 1.

(4)  Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2.

(5)  Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1.

(6)  Dz.U. L 294 z 10.11.2001, str. 1.

(7)  Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1.

(8)  Dz.U. L 109 z 23.6.1965, str. 1859.

(9)  Dz.U. L 200 z 8.8.1977, str. 1.

(10)  Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.

(11)  Dz.U. L 214 z 30.7.1992, str. 1.

(12)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1.

(13)  Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1.

(14)  Dz.U. L 147 z 13.5.2001, str. 1.

(15)  Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 1.

(16)  Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8.

(17)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55.

(18)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206.

(19)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1.

(20)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12.

(21)  Dz.U. L 130 z 15.6.1970, str. 4.

(22)  Dz.U. L 370 z 31.12.1985, str. 8.

(23)  Dz.U. L 95 z 9.4.1992, str. 1.

(24)  Dz.U. L 74 z 20.3.1992, str. 1.

(25)  Dz.U. L 156 z 28.6.1969, str. 8.

(26)  Dz.U. L 240 z 24.8.1992, str. 8.

(27)  Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 1.

(28)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 100.

(29)  Dz.U. L 54 z 5.3.1979, str. 124.

(30)  Dz.U. L 88 z 3.4.1990, str. 1.

(31)  Dz.U. L 98 z 24.4.1993, str. 1.

(32)  Dz.U. L 163 z 6.6.1998, str. 1.

(33)  Dz.U. L 66 z 11.3.2003, str. 1.

(34)  Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 1.

(35)  Dz.U. L 205 z 2.8.2002, str. 1.

(36)  Dz.U. L 114 z 24.4.2001, str. 1.

(37)  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1.

(38)  Dz.U. L 160 z 30.6.2000, str. 1.

(39)  Dz.U. L 12 z 16.1.2001, str. 1.

(40)  Dz.U. L 164 z 14.7.1995, str. 1.

(41)  Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1.

(42)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

(43)  Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1.

(44)  Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 1.

(45)  Dz.U. L 25 z 29.1.2002, str. 1.

(46)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 28.

(47)  Dz.U. L 200 z 30.7.2005, str. 1.

(48)  Dz.U. L 287 z 14.11.2000, str. 19.

(49)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 70.

(50)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9.

(51)  Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 6.

(52)  Dz.U. L 21 z 28.1.2004, str. 1.

(53)  Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 1.

(54)  Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 1.

(55)  Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 32.

(56)  Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 14.

(57)  Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 5.

(58)  Dz.U. L 95 z 14.4.2005, str. 1.

(59)  Dz.U. L 152 z 15.6.2005, str. 1.

(60)  Dz.U. L 193 z 23.7.2005, str. 1.

(61)  Dz.U. L 193 z 23.7.2005, str. 9.

(62)  Dz.U. L 299 z 16.11.2005, str. 23.

(63)  Dz.U. L 51 z 22.2.2006, str. 1.

(64)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006, str. 1.

(65)  Dz.U. L 148 z 2.6.2006, str. 1.

(66)  Dz.U. 17 z 6.10.1958, str. 385.

(67)  Dz.U. C 238 z 7.9.1983, str. 3.

(68)  Dz.U. C 64 z 9.3.1988, str. 7.

(69)  Dz.U. C 229 z 25.8.1993, str. 5.

(70)  Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 114.

(71)  Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15.

(72)  Dz.U. L 311 z 8.11.1982, str. 16.

(73)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19.

(74)  Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 10.

(75)  Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 51.

(76)  Dz.U. L 228 z 9.9.1996, str. 1.

(77)  Dz.U. L 88 z 6.4.1977, str. 9.

(78)  Dz.U. 27 z 6.12.1958, str. 534.

(79)  Dz.U. L 242 z 4.9.1997, str. 64.

(80)  Dz.U. L 280 z 18.10.2002, str. 62.

(81)  Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 317.

(82)  Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 463.


ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

1.

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

A.

NAWOZY

B.

ŚRODKI HORYZONTALNE I PROCEDURALNE

2.

SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

3.

PRAWO SPÓŁEK

4.

POLITYKA KONKURENCJI

5.

ROLNICTWO

A.

PRAWODAWSTWO ROLNE

B.

PRAWODAWSTWO WETERYNARYJNE I FITOSANITARNE

I.

PRAWODAWSTWO WETERYNARYJNE

II.

PRAWODAWSTWO FITOSANITARNE

6.

POLITYKA TRANSPORTOWA

A.

TRANSPORT LĄDOWY

B.

TRANSPORT DROGOWY

C.

TRANSPORT KOLEJOWY

D.

TRANSEUROPEJSKIE SIECI TRANSPORTOWE

E.

TRANSPORT POWIETRZNY

7.

OPODATKOWANIE

8.

STATYSTYKA

9.

ENERGIA

10.

ŚRODOWISKO NATURALNE

A.

OCHRONA PRZYRODY

B.

KONTROLA ZANIECZYSZCZEŃ PRZEMYSŁOWYCH I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

C.

CHEMIKALIA

11.

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

A.

WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH

B.

POLITYKA WIZOWA

C.

RÓŻNE

12.

UNIA CELNA

DOSTOSOWANIA TECHNICZNE W KODEKSIE CELNYM

13.

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

14.

WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

15.

INSTYTUCJE

1.   SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

A.   NAWOZY

32003 R 2003: Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.U. L 304 z 21.11.2003, str. 1), zmienione:

32004 R 0885: rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004 z dnia 26.4.2004 r. (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1),

32004 R 2076: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2004 z dnia 3.12.2004 r. (Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 25).

(a)

W załączniku I część A.2 nr 1, w kolumnie 6 akapit pierwszy, w tekście umieszczonym w nawiasie po wyrazie „Słowacji” dodaje się następujące wyrazy:

„Bułgarii, Rumunii”;

(b)

W załączniku I część B.1, B.2 i B.4, w kolumnie 5 punkt 3 akapit drugi tiret pierwsze, w tekście umieszczonym w nawiasie po wyrazie „Słowacji” dodaje się następujące wyrazy:

„Bułgarii, Rumunii”;

B.   ŚRODKI HORYZONTALNE I PROCEDURALNE

31993 R 0339: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich (Dz.U. L 40 z 17.2.1993, str. 1), zmienione:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 R 0806: rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14.4.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

a)

W artykule 6 ustęp 1 dodaje się następujące tiret:

„—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”;

(b)

W artykule 6 ustęp 2 dodaje się następujące tiret:

„—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”

2.   SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

1.

31971 R 1408: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2), zmienione i ostatnio zaktualizowane:

31997 R 0118: rozporządzeniem Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2.12.1996 r. (Dz.U. L 28 z 30.1.1997, str. 1), oraz następnie zmienione:

31997 R 1290: rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/97 z dnia 27.6.1997 r. (Dz.U. L 176 z 4.7.1997, str. 1),

31998 R 1223: rozporządzeniem Rady (WE) nr 1223/98 z dnia 4.6.1998 r. (Dz.U. L 168 z 13.6.1998, str. 1),

31998 R 1606: rozporządzeniem Rady (WE) nr 1606/98 z dnia 29.6.1998 r. (Dz.U. L 209 z 25.7.1998, str. 1),

31999 R 0307: rozporządzeniem Rady (WE) nr 307/1999 z dnia 8.2.1999 r. (Dz.U. L 38 z 12.2.1999, str. 1),

31999 R 1399: rozporządzeniem Rady (WE) nr 1399/1999 z dnia 29.4.1999 r. (Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 1),

32001 R 1386: rozporządzeniem (WE) nr 1386/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.6.2001 r. (Dz.U. L 187 z 10.7.2001, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32004 R 0631: rozporządzeniem (WE) nr 631/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.3.2004 r. (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 1),

32005 R 0647: rozporządzeniem (WE) nr 647/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.4. 2005 r. (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 1),

32006 R 0629: rozporządzeniem (WE) nr 629/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.4.2006 r. (Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 1),

oraz uchylone ze skutkiem w dniu wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego:

32004 R 0883: rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, str. 1).

(a)

W artykule 82 część B ustęp 1, liczbę „150” zastępuje się liczbą „162”;

(b)

W załączniku I część I „Pracownicy najemni i/lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek (art. 1 lit. a) pkt (ii) i (iii) rozporządzenia)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

Po wyrazach „Nie dotyczy.” w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

Za osobę prowadzącą działalność na własny rachunek, w rozumieniu art. 1 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia, uznaje się każdą osobę, która nie posiada umowy o pracę w rozumieniu pkt. 5 i 6 art. 4 ust. 3 kodeksu zabezpieczenia społecznego.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po wyrazach „Nie dotyczy.” w rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

Nie dotyczy.”;

(c)

W załączniku I część II „Członkowie rodziny (art. 1 lit. f) zdanie drugie rozporządzenia)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

Po wyrazach „Nie dotyczy.” w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

Nie dotyczy.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po wyrazach „Nie dotyczy.” w rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

W celu ustalenia tytułu do świadczeń rzeczowych, wynikającego z przepisów tytułu III rozdział 1 rozporządzenia, wyrażenie »członek rodziny« oznacza małżonka, rodzica pozostającego na utrzymaniu, dziecko poniżej 18 roku życia (lub poniżej 26 roku życia pozostające na utrzymaniu).”;

(d)

W załączniku II część I „Specjalne systemy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, do których, zgodnie z czwartym akapitem art. 1 lit. j), nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

Po wyrazach „Nie dotyczy.” w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

Nie dotyczy.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po wyrazach „Nie dotyczy.” w rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

Nie dotyczy.”;

(e)

W załączniku II część II „Zasiłki specjalne z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka, wyłączone z zakresu zastosowania rozporządzenia zgodnie z art. 1 lit. u) pkt i)”, wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po ostatniej pozycji w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

Zryczałtowany zasiłek macierzyński (ustawa o świadczeniach rodzinnych dla dzieci).”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po wyrazie „Żadne.” W rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

Zasiłek porodowy.”;

f)

W załączniku II część III „Specjalne świadczenia o charakterze nieskładkowym, w rozumieniu art. 4 ust. 2b, nie objęte zakresem stosowania rozporządzenia” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po wyrazie „Żadne.” W rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

Żadne.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po wyrazie „Żadne.” W rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

Żadne.”;

g)

W załączniku IIa „Specjalne świadczenia o charakterze nieskładkowym (art. 10a rozporządzenia)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po ostatniej pozycji w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

Emerytura socjalna (art. 89 kodeksu zabezpieczenia społecznego).”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po ostatniej pozycji w rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę

„V.   RUMUNIA

Miesięczny zasiłek dla osób niepełnosprawnych (nadzwyczajne zarządzenie nr 102/1999 dotyczące szczególnej ochrony i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zatwierdzone ustawą nr 519/2002).”;

h)

W załączniku III część A „Postanowienia konwencji o zabezpieczeniu społecznym, które pozostają w mocy nie naruszając przepisów art. 6 rozporządzenia (art. 7 ust. 2 lit. c) rozporządzenia)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po pozycji w rubryce „1. BELGIA — NIEMCY” dodaje się rubrykę:

„2.   BUŁGARIA — NIEMCY

(a)

Art. 28 ust. 1 lit. b) Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 17 grudnia 1997 r.

(b)

Pkt 10 Protokołu końcowego do powyższej konwencji.

3.   BUŁGARIA — AUSTRIA

Art. 38 ust. 3 Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 14.4.2005 r.

4.   BUŁGARIA — SŁOWENIA

Art. 32 ust. 2 Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 18.12.57 r.”

(ii)

numeracja rubryki „REPUBLIKA CZESKA — NIEMCY” zmienia się w ten sposób, że liczbę „2” zastępuje się liczbą „5”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„6.

REPUBLIKA CZESKA — CYPR”

„7.

REPUBLIKA CZESKA — LUKSEMBURG”

„8.

REPUBLIKA CZESKA — AUSTRIA”

„9.

REPUBLIKA CZESKA — SŁOWACJA”

„10.

DANIA — FINLANDIA”

„11.

DANIA — SZWECJA”

„12.

NIEMCY — GRECJA”

„13.

NIEMCY — HISZPANIA”

„14.

NIEMCY — FRANCJA”

„15.

NIEMCY — LUKSEMBURG”

„16.

NIEMCY — WĘGRY”

„17.

NIEMCY- NIDERLANDY”

„18.

NIEMCY — AUSTRIA”

„19.

NIEMCY — POLSKA”

(iii)

po pozycji w rubryce „19. NIEMCY — POLSKA” dodaje się rubrykę:

„20.   NIEMCY — RUMUNIA

a)

Art. 28 ust. 1 lit. b) Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 8.4.2005 r.

b)

Pkt 13 Protokołu końcowego do powyższej konwencji.”;

(iv)

numeracja rubryki „NIEMCY — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „17” zastępuje się liczbą „21”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„22.

NIEMCY — SŁOWACJA”

„23.

NIEMCY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„24.

HISZPANIA — PORTUGALIA”

„25.

IRLANDIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„26.

WŁOCHY — SŁOWENIA”

„27.

LUKSEMBURG — SŁOWACJA”

„28.

WĘGRY — AUSTRIA”

„29.

WĘGRY — SŁOWENIA”

„30.

NIDERLANDY– PORTUGALIA”

„31.

AUSTRIA — POLSKA”

„32.

AUSTRIA — SŁOWENIA”

„33.

AUSTRIA — SŁOWACJA”

„34.

POLSKA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„35.

FINLANDIA — SZWECJA”

(i)

W załączniku III część B „Postanowienia konwencji, których nie stosuje się do wszystkich osób, do których ma zastosowanie rozporządzenie” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

przed pozycją w rubryce „1. REPUBLIKA CZESKA — CYPR” dodaje się rubrykę:

„1.   BUŁGARIA — AUSTRIA

Art. 38 ust. 3 Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 14.4.2005 r.”;

(ii)

numeracja rubryki „REPUBLIKA CZESKA — CYPR” zmienia się w ten sposób, że liczbę „1” zastępuje się liczbą „2”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„3.

REPUBLIKA CZESKA — AUSTRIA”

„4.

NIEMCY — WĘGRY”

„5.

NIEMCY — SŁOWENIA”

„6.

WŁOCHY — SŁOWENIA”

„7.

WĘGRY — AUSTRIA”

„8.

WĘGRY — SŁOWENIA”

„9.

AUSTRIA — POLSKA”

„10.

AUSTRIA — SŁOWENIA”

„11.

AUSTRIA — SŁOWACJA”

j)

W załączniku IV część A „Ustawodawstwa, o których mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którymi wysokość świadczeń z tytułu inwalidztwa nie zależy od długości okresów ubezpieczenia” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po ostatniej pozycji w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

Żadne.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po wyrazie „Żadne.” W rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

Żadne.”;

k)

W części B załącznika IV „Systemy specjalne dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, w rozumieniu przepisów art. 38 ust. 3 oraz art. 45 ust. 3 rozporządzenia 1408/71” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po wyrazie „Żadne.” W rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

Żadne.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po wyrazie „Żadne.” W rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

Żadne.”;

l)

W części C załącznika IV „Przypadki, o których mowa w art. 46 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, w których możliwe jest zaniechanie ustalania wysokości świadczenia zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po wyrazie „Żadne.” W rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

Wszystkie wnioski o przyznanie rent lub emerytur za okresy ubezpieczenia i renty inwalidzkie, dla osób starszych, ze względu na ogólny stan zdrowia oraz renty rodzinne wynikające z powyższych rent i emerytur.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po pozycji w rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

Żadne.”;

m)

W załączniku VI „Szczególne warunki stosowania ustawodawstw niektórych Państw Członkowskich” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po ostatniej pozycji w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

Żadne.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po pozycji w rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

Do celów obliczenia teoretycznej kwoty określonej w art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia, w systemach, w których emerytury i renty są obliczane na podstawie punktów emerytalnych lub rentowych, właściwa instytucja uwzględnia, w odniesieniu do wszystkich pełnych lat ubezpieczenia zgodnie z ustawodawstwem jednego z pozostałych państw członkowskich, liczbę punktów emerytalnych lub rentowych otrzymanych jako stosunek liczby punktów emerytalnych lub rentowych uzyskanych na mocy stosowanego ustawodawstwa do liczby lat odpowiadających tym punktom.”;

n)

Załącznik VII otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VII

PRZYPADKI, W KTÓRYCH DANA OSOBA PODLEGA JEDNOCZEŚNIE USTAWODAWSTWOM DWÓCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(art. 14c ust. 1 lit. b) rozporządzenia)

1.

Prowadzenie działalności na własny rachunek w Belgii oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

2.

Prowadzenie działalności na własny rachunek w Bułgarii oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

3.

Prowadzenie działalności na własny rachunek w Republice Czeskiej oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

4.

W odniesieniu do osób zamieszkałych w Danii, prowadzenie działalności na własny rachunek w Danii oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

5.

W zakresie rolniczego systemu ubezpieczenia wypadkowego oraz systemu ubezpieczenia emerytalnego rolników: prowadzenie działalności rolniczej jako rolnik indywidualny w Niemczech oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

6.

W odniesieniu do osób zamieszkałych w Estonii, prowadzenie działalności na własny rachunek w Estonii oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

7.

W zakresie systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych dla osób prowadzących działalność na własny rachunek: prowadzenie działalności na własny rachunek w Grecji oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

8.

W odniesieniu do osób zamieszkałych w Hiszpanii: prowadzenie działalności na własny rachunek w Hiszpanii oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

9.

Prowadzenie działalności na własny rachunek we Francji oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim, z wyjątkiem Luksemburga.

10.

Prowadzenie działalności rolniczej jako rolnik indywidualny we Francji oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w Luksemburgu.

11.

Prowadzenie działalności na własny rachunek we Włoszech oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

12.

W odniesieniu do osób zamieszkałych na Cyprze: prowadzenie działalności na własny rachunek na Cyprze oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

13.

Prowadzenie działalności na własny rachunek na Malcie oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

14.

Prowadzenie działalności na własny rachunek w Portugalii oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

15.

Prowadzenie działalności na własny rachunek w Rumunii oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

16.

W odniesieniu do osób zamieszkałych w Finlandii, prowadzenie działalności na własny rachunek w Finlandii oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

17.

Prowadzenie działalności na własny rachunek w Słowacji oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.

18.

W odniesieniu do osób zamieszkałych w Szwecji, prowadzenie działalności na własny rachunek w Szwecji oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym państwie członkowskim.”;

o)

W załączniku VIII „Systemy przewidujące wyłącznie zasiłki rodzinne lub uzupełniające lub specjalne zasiłki dla sierot (art. 78a rozporządzenia)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po ostatniej pozycji w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

Żadne.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

iii)

po wyrazie „Żadne.” W rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

Żadne.”;

2.

31972 R 0574: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1), zmienione i ostatnio zaktualizowane:

31997 R 0118: rozporządzeniem Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2.12.1996 r. (Dz.U. L 28 z 30.1.1997, str. 1),

oraz następnie zmienione:

31997 R 1290: rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/97 z dnia 27.6.1997 r. (Dz.U. L 176 z 4.7.1997, str. 1),

31998 R 1223: rozporządzeniem Rady (WE) nr 1223/98 z dnia 4.6.1998 r. (Dz.U. L 168 z 13.6.1998, str. 1),

31998 R 1606: rozporządzeniem Rady (WE) nr 1606/98 z dnia 29.6.1998 r. (Dz.U. L 209 z 25.7.1998, str. 1),

31999 R 0307: rozporządzeniem Rady (WE) nr 307/1999 z dnia 8.2.1999 r. (Dz.U. L 38 z 12.2.1999, str. 1),

31999 R 1399: rozporządzeniem Rady (WE) nr 1399/1999 z dnia 29.4.1999 r. (Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 1),

32001 R 0089: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 89/2001 z dnia 17.1.2001 r. (Dz.U. L 14 z 18.1.2001, str. 16),

32001 R 1386: rozporządzeniem (WE) nr 1386/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.6.2001 r. (Dz.U. L 187 z 10.7.2001, str. 1),

32002 R 0410: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 410/2002 z dnia 27.2.2002 r. (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 17),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 R 1851: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1851/2003 z dnia 17.10.2003 r. (Dz.U. L 271 z 22.10.2003, str. 3),

32004 R 0631: rozporządzeniem (WE) nr 631/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.3.2004 r. (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 1),

32005 R 0077: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 77/2005 z dnia 13.1.2005 r. (Dz.U. L 16 z 20.1.2005, str. 3),

32005 R 0647: rozporządzeniem (WE) nr 647/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.4.2005 r. (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 1),

32006 R 0207: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 207/2006 z dnia 7.2.2006 r. (Dz.U. L 36 z 8.2.2006, str. 3),

32006 R 0629: rozporządzeniem (WE) nr 629/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.4.2006 r. (Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 1).

(a)

W załączniku 1 „Właściwe organy (art. 1 ust. 1 rozporządzenia oraz art. 4 ust. 1 i art. 122 rozporządzenia wykonawczego)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po ostatniej pozycji w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

1.

Министърът на труда и социалната политика (Minister Pracy i Polityki Społecznej), София.

2.

Министърът на здравеопазването (Minister Zdrowia), София.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po ostatniej pozycji w rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerstwo Pracy, Solidarności Społecznej i Rodziny), Bucureşti.

2.

Ministerul Sănătăţii (Ministerstwo Zdrowia), Bucureşti.”;

(b)

W załączniku 2 „Instytucje właściwe (art. 1 lit. o) rozporządzenia oraz art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po ostatniej pozycji w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

1.   Choroba i macierzyństwo:

(a)

Świadczenia rzeczowe

 Министерство на здравеопазването (Ministerstwo Zdrowia), София,

Национална здравноосигурителна каса (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), София;

Агенция за хората с увреждания (Agencja ds. Osób Niepełnosprawnych), София;

(b)

Świadczenia pieniężne:

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София.

2.

Emerytury, renty inwalidzkie oraz renty rodzinne:

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София.

3.   Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

(a)

Świadczenia rzeczowe

Министерство на здравеопазването (Ministerstwo Zdrowia), София,

Национална здравноосигурителна каса (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), София,

Агенция за хората с увреждания (Agencja ds. Osób Niepełnosprawnych), София;

(b)

Świadczenia pieniężne:

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София.

4.

Świadczenia z tytułu śmierci:

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София.

5.

Zasiłki dla bezrobotnych:

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София.

6.

Świadczenia rodzinne:

Агенция за социално подпомагане (Agencja Pomocy Społecznej), София.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po ostatniej pozycji w rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

1.   Choroba i macierzyństwo:

(a)

Świadczenia rzeczowe

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Powiatowy Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych);

(b)

Świadczenia pieniężne:

 

(i)

na zasadach ogólnych

Casa de asigurari de sanatate (Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego);

(ii)

na zasadach szczególnych:

 

żołnierze zawodowi:

wyspecjalizowana jednostka Ministerstwa Obrony Narodowej;

funkcjonariusze policji:

wyspecjalizowana jednostka Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych;

adwokaci:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Zakład Ubezpieczeń dla Adwokatów).

2.   Inwalidztwo:

(a)

na zasadach ogólnych

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Powiatowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych i Rentowych oraz Innych Ubezpieczeń Społecznych);

(b)

na zasadach szczególnych:

 

(i)

- żołnierze zawodowi:

wyspecjalizowana jednostka Ministerstwa Obrony Narodowej;

(ii)

- funkcjonariusze policji:

wyspecjalizowana jednostka Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych;

(iii)

adwokaci:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Zakład Ubezpieczeń dla Adwokatów).

3.   Emerytury, renty rodzinne, świadczenia z tytułu śmierci:

(a)

na zasadach ogólnych

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Powiatowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych i Rentowych oraz Innych Ubezpieczeń Społecznych);

(b)

na zasadach szczególnych:

 

(i)

- żołnierze zawodowi:

wyspecjalizowana jednostka Ministerstwa Obrony Narodowej;

(ii)

- funkcjonariusze policji:

wyspecjalizowana jednostka Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych;

(iii)

adwokaci:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Zakład Ubezpieczeń dla Adwokatów).

4.   Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

(a)

Świadczenia rzeczowe

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Powiatowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych i Rentowych oraz Innych Ubezpieczeń Społecznych);

(b)

świadczenia pieniężne, renty i emerytury:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Powiatowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych i Rentowych oraz Innych Ubezpieczeń Społecznych).

5.   Świadczenia z tytułu śmierci:

(a)

ogólnie:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Powiatowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych i Rentowych oraz Innych Ubezpieczeń Społecznych);

(b)

w szczególności:

 

(i)

- żołnierze zawodowi:

wyspecjalizowana jednostka Ministerstwa Obrony Narodowej;

(ii)

- funkcjonariusze policji:

wyspecjalizowana jednostka Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych;

(iii)

adwokaci:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Zakład Ubezpieczeń dla Adwokatów).

6.

Zasiłki dla bezrobotnych:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Powiatowa Agencja Zatrudnienia).

7.

Świadczenia rodzinne:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerstwo Pracy, Solidarności Społecznej i Rodziny), Bucureşti,

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych), Bucureşti.”;

(c)

W załączniku 3 „Instytucje miejsca zamieszkania i instytucje miejsca pobytu (art. 1 lit. p) rozporządzenia oraz art. 4 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po ostatniej pozycji w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

1.   Choroba i macierzyństwo:

(a)

Świadczenia rzeczowe

Министерство на здравеопазването (Ministerstwo Zdrowia), София,

Национална здравноосигурителна каса (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), София;

Агенция за хората с увреждания (Agencja ds. Osób Niepełnosprawnych), София;

(b)

Świadczenia pieniężne:

regionalne biura Krajowego Instytutu Zabezpieczeń Społecznych.

2.

Emerytury, renty inwalidzkie oraz renty rodzinne:

siedziba główna Krajowego Instytutu Zabezpieczeń Społecznych.

3.   Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

(a)

Świadczenia rzeczowe

Министерство на здравеопазването (Ministerstwo Zdrowia), София,

Национална здравноосигурителна каса (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), София;

Агенция за хората с увреждания (Agencja ds. Osób Niepełnosprawnych), София,

(b)

krótkoterminowe świadczenia pieniężne:

regionalne biura Krajowego Instytutu Zabezpieczeń Społecznych;

(c)

renty inwalidzkie:

siedziba główna Krajowego Instytutu Zabezpieczeń Społecznych.

4.

Świadczenia z tytułu śmierci:

regionalne biura Krajowego Instytutu Zabezpieczeń Społecznych.

5.

Zasiłki dla bezrobotnych:

regionalne biura Krajowego Instytutu Zabezpieczeń Społecznych.

6.

Świadczenia rodzinne:

Dyrekcje ds. Pomocy Społecznej Agencji Pomocy Społecznej,”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po ostatniej pozycji w rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

1.

Świadczenia rzeczowe

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Powiatowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

2.   Świadczenia pieniężne:

(a)

w razie choroby lub macierzyństwa:

Casa de asigurari de sanatate (Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego);

(b)

b) renty inwalidzkie, emerytury, renty rodzinne, świadczenia z tytułu śmierci:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Powiatowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych i Rentowych oraz Innych Ubezpieczeń Społecznych);

(c)

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Powiatowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych i Rentowych oraz Innych Ubezpieczeń Społecznych);

(d)

Zasiłki dla bezrobotnych:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Powiatowa Agencja Zatrudnienia).

(e)

Świadczenia rodzinne:

władze lokalne i szkolne.”;

(d)

W załączniku 4 „Instytucje łącznikowe (art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 4 i art. 122 rozporządzenia wykonawczego)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po ostatniej pozycji w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

1.   Choroba i macierzyństwo:

(a)

Świadczenia rzeczowe

Национална здравноосигурителна каса (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), София;

(b)

Świadczenia pieniężne:

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София.

2.

Emerytury, renty inwalidzkie oraz renty rodzinne:

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София.

3.   Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

(a)

Świadczenia rzeczowe

Национална здравноосигурителна каса (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), София;

(b)

świadczenia pieniężne, renty i emerytury:

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София.

4.

Świadczenia z tytułu śmierci:

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София.

5.

Zasiłki dla bezrobotnych:

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София.

6.

Świadczenia rodzinne:

Агенция за социално подпомагане (Agencja Pomocy Społecznej), София.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po pozycji w rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

1.

Świadczenia rzeczowe

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Bucureşti

2.   Świadczenia pieniężne:

(a)

w razie choroby lub macierzyństwa:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Bucureşti

(b)

b) renty inwalidzkie, emerytury, renty rodzinne, świadczenia z tytułu śmierci:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Krajowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych i Rentowych oraz Innych Ubezpieczeń Społecznych), Bucureşti;

(c)

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Krajowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych i Rentowych oraz Innych Ubezpieczeń Społecznych), Bucureşti;

(d)

Zasiłki dla bezrobotnych:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Krajowa Agencja Zatrudnienia), Bucureşti;

(e)

Świadczenia rodzinne:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerstwo Pracy, Solidarności Społecznej i Rodziny), Bucureşti.”;

(e)

W załączniku 5 „Przepisy wykonawcze do umów dwustronnych pozostających w mocy (art. 4 ust. 5, art. 5, art. 53 ust. 3, art. 104, art. 105 ust. 2, art. 116, art. 121 oraz art. 122 rozporządzenia wykonawczego” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

przed pozycją w rubryce „1. BELGIA — REPUBLIKA CZESKA” dodaje się rubrykę:

„1.   BELGIA — BUŁGARIA

Brak umowy.”;

(ii)

numeracja rubryki „BELGIA — REPUBLIKA CZESKA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „1” zastępuje się liczbą „2”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„3.

BELGIA — DANIA”

„4.

BELGIA — NIEMCY”

„5.

BELGIA — ESTONIA”

„6.

BELGIA — GRECJA”

„7.

BELGIA — HISZPANIA”

„8.

BELGIA — FRANCJA”

„9.

BELGIA — IRLANDIA”

„10.

BELGIA — WŁOCHY”

„11.

BELGIA — CYPR”

„12.

BELGIA — ŁOTWA”

„13.

BELGIA — LITWA”

„14.

BELGIA — LUKSEMBURG”

„15.

BELGIA — WĘGRY”

„16.

BELGIA — MALTA”

„17.

BELGIA — NIDERLANDY”

„18.

BELGIA — AUSTRIA”

„19.

BELGIA — POLSKA”

„20.

BELGIA — PORTUGALIA”

(iii)

po pozycji w rubryce „20. BELGIA — PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„21.   BELGIA — RUMUNIA

Brak umowy.”;

(iv)

numeracja rubryki „BELGIA — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „20” zastępuje się liczbą „22”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„23.

BELGIA — SŁOWACJA”

„24.

BELGIA — FINLANDIA”

„25.

BELGIA — SZWECJA”

„26.

BELGIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(v)

po ostatniej pozycji w rubryce „26. BELGIA- ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” dodaje się rubrykę:

„27.   BUŁGARIA — REPUBLIKA CZESKA

Art. 29 ust. 1 i 3 umowy z dnia 25 listopada 1998 r. i art. 5 ust. 4 ustaleń administracyjnych z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie odstąpienia od zwrotu kosztów kontroli administracyjnych i badań lekarskich

28.   BUŁGARIA — DANIA

Brak umowy.

29.   BUŁGARIA — NIEMCY

Art. 8 i 9 umowy administracyjnej w sprawie wykonania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 17 grudnia 1997 r. w zakresie rent i emerytur.

30.   BUŁGARIA — ESTONIA

Brak umowy.

31.   BUŁGARIA — GRECJA

Brak umowy.

32.   BUŁGARIA — HISZPANIA

Żadne.

33.   BUŁGARIA — FRANCJA

Brak umowy.

34.   BUŁGARIA — IRLANDIA

Brak umowy.

35.   BUŁGARIA — WŁOCHY

Brak umowy.

36.   BUŁGARIA — CYPR

Brak umowy.

37.   BUŁGARIA — ŁOTWA

Brak umowy.

38.   BUŁGARIA — LITWA

Brak umowy.

39.   BUŁGARIA — LUKSEMBURG

Żadne.

40.   BUŁGARIA — WĘGRY

Żadne.

41.   BUŁGARIA — MALTA

Brak umowy.

42.   BUŁGARIA– NIDERLANDY

Żadne.

43.   BUŁGARIA — AUSTRIA

Żadne.

44.   BUŁGARIA — POLSKA

Żadne.

45.   BUŁGARIA — PORTUGALIA

Brak umowy.

46.   BUŁGARIA — RUMUNIA

Żadne.

47.   BUŁGARIA — SŁOWENIA

Żadne.

48.   BUŁGARIA — SŁOWACJA

Art. 9 ust. 1 umowy administracyjnej w sprawie wykonania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 30 maja 2001 r.

49.   BUŁGARIA — FINLANDIA

Brak umowy.

50.   BUŁGARIA — SZWECJA

Brak umowy.

51.   BUŁGARIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne.”;

(vi)

numeracja rubryki „REPUBLIKA CZESKA — DANIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „25” zastępuje się liczbą „52”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„53.

REPUBLIKA CZESKA — NIEMCY”

„54.

REPUBLIKA CZESKA — ESTONIA”

„55.

REPUBLIKA CZESKA — GRECJA”

„56.

REPUBLIKA CZESKA — HISZPANIA”

„57.

REPUBLIKA CZESKA — FRANCJA”

„58.

REPUBLIKA CZESKA — IRLANDIA”

„59.

REPUBLIKA CZESKA — WŁOCHY”

„60.

REPUBLIKA CZESKA — CYPR”

„61.

REPUBLIKA CZESKA — ŁOTWA”

„62.

REPUBLIKA CZESKA — LITWA”

„63.

REPUBLIKA CZESKA — LUKSEMBURG”

„64.

REPUBLIKA CZESKA — WĘGRY”

„65.

REPUBLIKA CZESKA — MALTA”

„66.

REPUBLIKA CZESKA — NIDERLANDY”

„67.

REPUBLIKA CZESKA — AUSTRIA”

„68.

REPUBLIKA CZESKA — POLSKA”

„69.

REPUBLIKA CZESKA — PORTUGALIA”;

(vii)

po wyrazach „Brak umowy” w rubryce „69. REPUBLIKA CZESKA — PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„70.   REPUBLIKA CZESKA — RUMUNIA

Żadne.”;

(viii)

numeracja rubryki „REPUBLIKA CZESKA — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „43” zastępuje się liczbą „71”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„72.

REPUBLIKA CZESKA — SŁOWACJA”

„73.

REPUBLIKA CZESKA — FINLANDIA”

„74.

REPUBLIKA CZESKA — SZWECJA”

„75.

REPUBLIKA CZESKA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„76.

DANIA — NIEMCY”

„77.

DANIA — ESTONIA”

„78.

DANIA — GRECJA”

„79.

DANIA — HISZPANIA”

„80.

DANIA — FRANCJA”

„81.

DANIA — IRLANDIA”

„82.

DANIA — WŁOCHY”

„83.

DANIA — CYPR”

„84.

DANIA — ŁOTWA”

„85.

DANIA — LITWA”

„86.

DANIA — LUKSEMBURG”

„87.

DANIA — WĘGRY”

„88.

DANIA — MALTA”

„89.

DANIA — NIDERLANDY”

„90.

DANIA — AUSTRIA”

„91.

DANIA — POLSKA”

„92.

DANIA — PORTUGALIA”;

(ix)

po pozycji w rubryce „92. DANIA — PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„93.   DANIA — RUMUNIA

Brak umowy.”;

(x)

numeracja rubryki „DANIA — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „65” zastępuje się liczbą „94”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„95.

DANIA — SŁOWACJA”

„96.

DANIA — FINLANDIA”

„97.

DANIA — SZWECJA”

„98.

DANIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„99.

NIEMCY — ESTONIA”

„100.

NIEMCY — GRECJA”

„101.

NIEMCY — HISZPANIA”

„102.

NIEMCY — FRANCJA”

„103.

NIEMCY — IRLANDIA”

„104.

NIEMCY — WŁOCHY”

„105.

NIEMCY — CYPR”

„106.

NIEMCY — ŁOTWA”

„107.

NIEMCY — LITWA”

„108.

NIEMCY — LUKSEMBURG”

„109.

NIEMCY — WĘGRY”

„110.

NIEMCY — MALTA”

„111.

NIEMCY- NIDERLANDY”

„112.

NIEMCY — AUSTRIA”

„113.

NIEMCY — POLSKA”

„114.

NIEMCY — PORTUGALIA”;

(xi)

po pozycji w rubryce „114. NIEMCY — PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„115.   NIEMCY — RUMUNIA

Żadne.”;

(xii)

numeracja rubryki „NIEMCY — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „86” zastępuje się liczbą „116”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„117.

NIEMCY — SŁOWACJA”

„118.

NIEMCY — FINLANDIA”

„119.

NIEMCY — SZWECJA”

„120.

NIEMCY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„121.

ESTONIA — GRECJA”

„122.

ESTONIA — HISZPANIA”

„123.

ESTONIA — FRANCJA”

„124.

ESTONIA — IRLANDIA”

„125.

ESTONIA — WŁOCHY”

„126.

ESTONIA — CYPR”

„127.

ESTONIA — ŁOTWA”

„128.

ESTONIA — LITWA”

„129.

ESTONIA — LUKSEMBURG”

„130.

ESTONIA — WĘGRY”

„131.

ESTONIA — MALTA”

„132.

ESTONIA — NIDERLANDY”

„133.

ESTONIA — AUSTRIA”

„134.

ESTONIA — POLSKA”

„135.

ESTONIA — PORTUGALIA”;

(xiii)

po wyrazach „Brak umowy” w rubryce „135. ESTONIA- PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„136.   ESTONIA — RUMUNIA

Brak umowy.”;

(xiv)

numeracja rubryki „ESTONIA — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „106” zastępuje się liczbą „137”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„138.

ESTONIA — SŁOWACJA”

„139.

ESTONIA — FINLANDIA”

„140.

ESTONIA — SZWECJA”

„141.

ESTONIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„142.

GRECJA — HISZPANIA”

„143.

GRECJA — FRANCJA”

„144.

GRECJA — IRLANDIA”

„145.

GRECJA — WŁOCHY”

„146.

GRECJA — CYPR”

„147.

GRECJA — ŁOTWA”

„148.

GRECJA — LITWA”

„149.

GRECJA — LUKSEMBURG”

„150.

GRECJA — WĘGRY”

„151.

GRECJA — MALTA”

„152.

GRECJA — NIDERLANDY”

„153.

GRECJA — AUSTRIA”

„154.

GRECJA — POLSKA”

„155.

GRECJA — PORTUGALIA”;

(xv)

po wyrazach „Nie dotyczy.” w rubryce „155. GRECJA — PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„156.   GRECJA — RUMUNIA

Żadne.”;

(xvi)

numeracja rubryki „GRECJA- SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „125” zastępuje się liczbą „157”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„158.

GRECJA — SŁOWACJA”

„159.

GRECJA — FINLANDIA”

„160.

GRECJA — SZWECJA”

„161.

GRECJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„162.

HISZPANIA — FRANCJA”

„163.

HISZPANIA — IRLANDIA”

„164.

HISZPANIA — WŁOCHY”

„165.

HISZPANIA — CYPR”

„166.

HISZPANIA — ŁOTWA”

„167.

HISZPANIA — LITWA”

„168.

HISZPANIA — LUKSEMBURG”

„169.

HISZPANIA — WĘGRY”

„170.

HISZPANIA — MALTA”

„171.

HISZPANIA — NIDERLANDY”

„172.

HISZPANIA — AUSTRIA”

„173.

HISZPANIA — POLSKA”

„174.

HISZPANIA — PORTUGALIA”;

(xvii)

po ostatniej pozycji w rubryce „174. HISZPANIA — PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„175.   HISZPANIA — RUMUNIA

Żadne.”;

(xviii)

numeracja rubryki „HISZPANIA — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „143” zastępuje się liczbą „176”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„177.

HISZPANIA — SŁOWACJA”

„178.

HISZPANIA — FINLANDIA”

„179.

HISZPANIA — SZWECJA”

„180.

HISZPANIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„181.

FRANCJA — IRLANDIA”

„182.

FRANCJA — WŁOCHY”

„183.

FRANCJA — CYPR”

„184.

FRANCJA — ŁOTWA”

„185.

FRANCJA — LITWA”

„186.

FRANCJA — LUKSEMBURG”

„187.

FRANCJA — WĘGRY”

„188.

FRANCJA — MALTA”

„189.

FRANCJA — NIDERLANDY”

„190.

FRANCJA — AUSTRIA”

„191.

FRANCJA — POLSKA”

„192.

FRANCJA — PORTUGALIA”;

(xix)

po pozycji w rubryce „192. FRANCJA — PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„193.   FRANCJA — RUMUNIA

Żadne.”;

(xx)

numeracja rubryki „FRANCJA — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „160” zastępuje się liczbą „194”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„195.

FRANCJA — SŁOWACJA”

„196.

FRANCJA — FINLANDIA”

„197.

FRANCJA — SZWECJA”

„198.

FRANCJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„199.

IRLANDIA — WŁOCHY”

„200.

IRLANDIA — CYPR”

„201.

IRLANDIA — ŁOTWA”

„202.

IRLANDIA — LITWA”

„203.

IRLANDIA — LUKSEMBURG”

„204.

IRLANDIA — WĘGRY”

„205.

IRLANDIA — MALTA”

„206.

IRLANDIA — NIDERLANDY”

„207.

IRLANDIA — AUSTRIA”

„208.

IRLANDIA — POLSKA”

„209.

IRLANDIA — PORTUGALIA”;

(xxi)

po wyrazach „Nie dotyczy.” w rubryce „209. IRLANDIA — PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„210.   IRLANDIA — RUMUNIA

Brak umowy.”;

(xxii)

numeracja rubryki „IRLANDIA — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „176” zastępuje się liczbą „211”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„212.

IRLANDIA — SŁOWACJA”

„213.

IRLANDIA — FINLANDIA”

„214.

IRLANDIA — SZWECJA”

„215.

IRLANDIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„216.

WŁOCHY — CYPR”

„217.

WŁOCHY — ŁOTWA”

„218.

WŁOCHY — LITWA”

„219.

WŁOCHY — LUKSEMBURG”

„220.

WŁOCHY — WĘGRY”

„221.

WŁOCHY — MALTA”

„222.

WŁOCHY — NIDERLANDY”

„223.

WŁOCHY — AUSTRIA”

„224.

WŁOCHY — POLSKA”

„225.

WŁOCHY — PORTUGALIA”;

(xxiii)

po wyrazach „Nie dotyczy.” w rubryce „225. WŁOCHY — PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„226.   WŁOCHY — RUMUNIA

Brak umowy.”;

(xxiv)

numeracja rubryki „WŁOCHY — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „191” zastępuje się liczbą „227”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„228.

WŁOCHY — SŁOWACJA”

„229.

WŁOCHY — FINLANDIA”

„230.

WŁOCHY — SZWECJA”

„231.

WŁOCHY- ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„232.

CYPR — ŁOTWA”

„233.

CYPR — LITWA”

„234.

CYPR — LUKSEMBURG”

„235.

CYPR — WĘGRY”

„236.

CYPR — MALTA”

„237.

CYPR — NIDERLANDY”

„238.

CYPR — AUSTRIA”

„239.

CYPR — POLSKA”

„240.

CYPR — PORTUGALIA”;

(xxv)

po wyrazach „Brak umowy” w rubryce „240. CYPR- PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„241.   CYPR — RUMUNIA

Brak umowy.”;

(xxvi)

numeracja rubryki „CYPR — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „205” zastępuje się liczbą „242”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„243.

CYPR — SŁOWACJA”

„244.

CYPR — FINLANDIA”

„245.

CYPR — SZWECJA”

„246.

CYPR — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„247.

ŁOTWA — LITWA”

„248.

ŁOTWA — LUKSEMBURG”

„249.

ŁOTWA — WĘGRY”

„250.

ŁOTWA — MALTA”

„251.

ŁOTWA — NIDERLANDY”

„252.

ŁOTWA — AUSTRIA”

„253.

ŁOTWA — POLSKA”

„254.

ŁOTWA — PORTUGALIA”;

(xxvii)

po wyrazach „Brak umowy” w rubryce „254. ŁOTWA- PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„255.   ŁOTWA — RUMUNIA

Brak umowy.”;

(xxviii)

numeracja rubryki „ŁOTWA — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „218” zastępuje się liczbą „256”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„257.

ŁOTWA — SŁOWACJA”

„258.

ŁOTWA — FINLANDIA”

„259.

ŁOTWA — SZWECJA”

„260.

ŁOTWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„261.

LITWA — LUKSEMBURG”

„262.

LITWA — WĘGRY”

„263.

LITWA — MALTA”

„264.

LITWA — NIDERLANDY”

„265.

LITWA — AUSTRIA”

„266.

LITWA — POLSKA”

„267.

LITWA — PORTUGALIA”;

(xxix)

po wyrazach „Brak umowy” w rubryce „267. LITWA- PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„268.   LITWA — RUMUNIA

Brak umowy.”;

(xxx)

numeracja rubryki „LITWA — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „230” zastępuje się liczbą „269”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„270.

LITWA — SŁOWACJA”

„271.

LITWA — FINLANDIA”

„272.

LITWA — SZWECJA”

„273.

LITWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„274.

LUKSEMBURG — WĘGRY”

„275.

LUKSEMBURG — MALTA”

„276.

LUKSEMBURG — NIDERLANDY”

„277.

LUKSEMBURG — AUSTRIA”

„278.

LUKSEMBURG — POLSKA”

„279.

LUKSEMBURG — PORTUGALIA”;

(xxxi)

po pozycji w rubryce „279. LUKSEMBURG — PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„280.   LUKSEMBURG — RUMUNIA

Żadne.”;

(xxxii)

numeracja rubryki „LUKSEMBURG — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „241” zastępuje się liczbą „281”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„282.

LUKSEMBURG — SŁOWACJA”

„283.

LUKSEMBURG — FINLANDIA”

„284.

LUKSEMBURG — SZWECJA”

„285.

LUKSEMBURG — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„286.

WĘGRY — MALTA”

„287.

WĘGRY — NIDERLANDY”

„288.

WĘGRY — AUSTRIA”

„289.

WĘGRY — POLSKA”

„290.

WĘGRY — PORTUGALIA”;

(xxxiii)

po wyrazach „Brak umowy” w rubryce „290. WĘGRY- PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„291.   WĘGRY — RUMUNIA

Żadne.”;

(xxxiv)

numeracja rubryki „WĘGRY — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „251” zastępuje się liczbą „292”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„293.

WĘGRY — SŁOWACJA”

„294.

WĘGRY — FINLANDIA”

„295.

WĘGRY — SZWECJA”

„296.

WĘGRY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„297.

MALTA — NIDERLANDY”

„298.

MALTA — AUSTRIA”

„299.

MALTA — POLSKA”

„300.

MALTA — PORTUGALIA”;

(xxxv)

po wyrazach „Brak umowy” w rubryce „300. MALTA- PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„301.   MALTA — RUMUNIA

Brak umowy.”;

(xxxvi)

numeracja rubryki „MALTA — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „260” zastępuje się liczbą „302”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„303.

MALTA — SŁOWACJA”

„304.

MALTA — FINLANDIA”

„305.

MALTA — SZWECJA”

„306.

MALTA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„307.

NIDERLANDY — AUSTRIA”

„308.

NIDERLANDY — POLSKA”

„309.

NIDERLANDY PORTUGALIA”;

(xxxvii)

po pozycji w rubryce „309. NIDERLANDY — PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„310.   NIDERLANDY — RUMUNIA

Żadne.”;

(xxxviii)

numeracja rubryki „NIDERLANDY — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „268” zastępuje się liczbą „311”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„312.

NIDERLANDY — SŁOWACJA”

„313.

NIDERLANDY — FINLANDIA”

„314.

NIDERLANDY — SZWECJA”

„315.

NIDERLANDY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„316.

AUSTRIA — POLSKA”

„317.

AUSTRIA — PORTUGALIA”

(xxxix)

po pozycji w rubryce „317. AUSTRIA — PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„318.   AUSTRIA — RUMUNIA

Żadne.”;

(xl)

numeracja rubryki „AUSTRIA — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „275” zastępuje się liczbą „319”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„320.

AUSTRIA — SŁOWACJA”

„321.

AUSTRIA — FINLANDIA”

„322.

AUSTRIA — SZWECJA”

„323.

AUSTRIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„324.

POLSKA — PORTUGALIA”

(xli)

po wyrazach „Brak umowy” w rubryce „324. POLSKA- PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„325.   POLSKA — RUMUNIA

Brak umowy.”;

(xlii)

numeracja rubryki „POLSKA — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „281” zastępuje się liczbą „326”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„327.

POLSKA — SŁOWACJA”

„328.

POLSKA — FINLANDIA”

„329.

POLSKA — SZWECJA”

„330.

POLSKA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(xliii)

po wyrazie „Żadne.” w rubryce „330. POLSKA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” dodaje się rubrykę:

„331.   PORTUGALIA — RUMUNIA

Brak umowy.”;

(xliv)

numeracja rubryki „PORTUGALIA — SŁOWENIA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „286” zastępuje się liczbą „332”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„333.

PORTUGALIA — SŁOWACJA”

„334.

PORTUGALIA — FINLANDIA”

„335.

PORTUGALIA — SZWECJA”

„336.

PORTUGALIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(xlv)

po ostatniej pozycji w rubryce „336. PORTUGALIA- ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” dodaje się rubrykę:

„337.   RUMUNIA — SŁOWENIA

Żadne.

338.   RUMUNIA — SŁOWACJA

Żadne.

339.   RUMUNIA — FINLANDIA

Brak umowy.

340.   RUMUNIA — SZWECJA

Brak umowy.

341.   RUMUNIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne.”;

(xlvi)

numeracja rubryki „SŁOWENIA — SŁOWACJA” zmienia się w ten sposób, że liczbę „291” zastępuje się liczbą „342”, a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

„343.

SŁOWENIA — FINLANDIA”

„344.

SŁOWENIA — SZWECJA”

„345.

SŁOWENIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„346.

SŁOWACJA — FINLANDIA”

„347.

SŁOWACJA — SZWECJA”

„348.

SŁOWACJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„349.

FINLANDIA — SZWECJA”

„350.

FINLANDIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

„351.

SZWECJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

f)

W załączniku 6 „Procedura wypłaty świadczeń (art. 4 ust. 6, art. 53 ust. 1 oraz art. 122 rozporządzenia wykonawczego)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po ostatniej pozycji w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

1.

relacje z Belgią, Republiką Czeską, Danią, Estonią, Grecją, Hiszpanią, Francją, Irlandią, Włochami, Łotwą, Luksemburgiem, Węgrami, Maltą, Niderlandami, Austrią, Polską, Portugalią, Rumunią, Słowenią, Słowacją, Finlandią, Szwecją i ze Zjednoczonym Królestwem: wypłata bezpośrednia.

2.

relacje z Niemcami, Cyprem i Litwą: wypłaty za pośrednictwem instytucji łącznikowych.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

W sekcji „E. NIEMCY” wprowadza się następujące zmiany:

(a)

w punktach 1 lit b) i 2 lit. b) przed wyrazami „Niderlandami” dodaje się wyrazy „Bułgarią i”;

(b)

w punkcie 4 lit. b) po wyrazie „Belgią” dodaje się wyraz „Bułgarią”

(iv)

po pozycji w rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

Wypłata bezpośrednia.”;

g)

W załączniku 7 „Banki (art. 4 ust. 7, art. 55 ust. 3 i art. 122 rozporządzenia wykonawczego)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po wyrazie „Żadne.” W rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

Булбанк (Bulbank), София.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po pozycji w rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

Banca Naţională a României (Narodowy Bank Rumunii), Bucureşti.”;

h)

Załącznik 8 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK 8 (B) (12) (13)

PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

(Art. 4 ust. 8, art. 10a lit. d) oraz art. 122 rozporządzenia wykonawczego)

Art. 10a lit. d) rozporządzenia wykonawczego stosuje się do:

A.   Pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek

a)

z okresem referencyjnym wynoszącym co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy w stosunkach między:

Belgią a Bułgarią,

Belgią a Republiką Czeską,

Belgią a Niemcami,

Belgią a Grecją,

Belgią a Hiszpanią,

Belgią a Francją,

Belgią a Irlandią,

Belgią a Litwą,

Belgią a Luksemburgiem,

Belgią a Austrią,

Belgią a Polską,

Belgią a Portugalią,

Belgią a Rumunią,

Belgią a Słowacją,

Belgią a Finlandią,

Belgią a Szwecją,

Belgią a Zjednoczonym Królestwem,

Bułgarią a Republiką Czeską,

Bułgarią a Niemcami,

Bułgarią a Estonią,

Bułgarią a Grecją,

Bułgarią a Hiszpanią,

Bułgarią a Francją,

Bułgarią a Irlandią,

Bułgarią a Cyprem,

Bułgarią a Łotwą,

Bułgarią a Litwą,

Bułgarią a Luksemburgiem,

Bułgarią a Węgrami,

Bułgarią a Maltą,

Bułgarią a Niderlandami,

Bułgarią a Austrią

Bułgarią a Polską,

Bułgarią a Portugalią,

Bułgarią a Rumunią,

Bułgarią a Słowacją,

Bułgarią a Finlandią,

Bułgarią a Szwecją,

Bułgarią a Zjednoczonym Królestwem,

Republiką Czeską a Danią,

Republiką Czeską a Niemcami,

Republiką Czeską a Grecją,

Republiką Czeską a Hiszpanią,

Republiką Czeską a Francją,

Republiką Czeską a Irlandią,

Republiką Czeską a Łotwą,

Republiką Czeską a Litwą,

Republiką Czeską a Luksemburgiem,

Republiką Czeską a Węgrami,

Republiką Czeską a Maltą,

Republiką Czeską a Niderlandami,

Republiką Czeską a Austrią,

Republiką Czeską a Polską,

Republiką Czeską a Portugalią,

Republiką Czeską a Rumunią,

Republiką Czeską a Słowenią,

Republiką Czeską a Słowacją,

Republiką Czeską a Finlandią,

Republiką Czeską a Szwecją,

Republiką Czeską a Zjednoczonym Królestwem,

Danią a Litwą,

Danią a Polską,

Danią a Słowacją,

Niemcami a Grecją,

Niemcami a Hiszpanią,

Niemcami a Francją,

Niemcami a Irlandią,

Niemcami a Litwą,

Niemcami a Luksemburgiem,

Niemcami a Austrią,

Niemcami a Polską,

Niemcami a Rumunią,

Niemcami a Słowacją,

Niemcami a Finlandią,

Niemcami a Szwecją,

Niemcami a Zjednoczonym Królestwem,

Estonią a Rumunią,

Grecją a Litwą,

Grecją a Polską,

Grecją a Rumunią,

Grecją a Słowacją,

Hiszpanią a Litwą,

Hiszpanią a Austrią,

Hiszpanią a Polską,

Hiszpanią a Rumunią,

Hiszpanią a Słowenią,

Hiszpanią a Słowacją

Hiszpanią a Finlandią,

Hiszpanią a Szwecją,

Francją a Litwą,

Francją a Luksemburgiem,

Francją a Austrią,

Francją a Polską,

Francją a Portugalią,

Francją a Rumunią,

Francją a Słowenią,

Francją a Słowacją,

Francją a Finlandią,

Francją a Szwecją,

Irlandią a Litwą,

Irlandią a Austrią,

Irlandią a Polską,

Irlandią a Portugalią,

Irlandią a Rumunią,

Irlandią a Słowacją,

Irlandią a Szwecją,

Łotwą a Litwą,

Łotwą a Luksemburgiem,

Łotwą a Węgrami,

Łotwą a Polską,

Łotwą a Rumunią,

Łotwą a Słowenią,

Łotwą a Słowacją,

Łotwą a Finlandią,

Litwą a Luksemburgiem,

Litwą a Węgrami,

Litwą a Niderlandami,

Litwą a Austrią,

Litwą a Portugalią,

Litwą a Rumunią,

Litwą a Słowenią,

Litwą a Słowacją,

Litwą a Finlandią,

Litwą a Szwecją,

Litwą a Zjednoczonym Królestwem,

Luksemburgiem a Austrią,

Luksemburgiem a Polską,

Luksemburgiem a Portugalią,

Luksemburgiem a Rumunią,

Luksemburgiem a Słowenią,

Luksemburgiem a Słowacją,

Luksemburgiem a Finlandią,

Luksemburgiem a Szwecją,

Węgrami a Austrią,

Węgrami a Polską,

Węgrami a Rumunią,

Węgrami a Słowenią,

Węgrami a Słowacją,

Maltą a Rumunią,

Maltą a Słowacją,

Niderlandami a Austrią,

Niderlandami a Polską,

Niderlandami a Rumunią,

Niderlandami a Słowacją,

Niderlandami a Finlandią,

Niderlandami a Szwecją,

Austrią a Polską,

Austrią a Portugalią,

Austrią a Rumunią,

Austrią a Słowenią

Austrią a Słowacją,

Austrią a Finlandią,

Austrią a Szwecją,

Austrią a Zjednoczonym Królestwem,

Polską a Portugalią,

Polską a Rumunią,

Polską a Słowenią,

Polską a Słowacją,

Polską a Finlandią,

Polską a Szwecją,

Polską a Zjednoczonym Królestwem,

Portugalią a Rumunią,

Portugalią a Słowenią,

Portugalią a Słowacją,

Portugalią a Finlandią,

Portugalią a Szwecją,

Portugalią a Zjednoczonym Królestwem,

Rumunią a Słowenią,

Rumunią a Słowacją,

Rumunią a Finlandią,

Rumunią a Szwecją,

Rumunią a Zjednoczonym Królestwem,

Słowenią a Słowacją,

Słowenią a Finlandią,

Słowenią a Zjednoczonym Królestwem,

Słowacją a Finlandią,

Słowacją a Szwecją,

Słowacją a Zjednoczonym Królestwem,

Finlandią a Szwecją,

Finlandią a Zjednoczonym Królestwem,

Szwecją a Zjednoczonym Królestwem,

b)

z okresem referencyjnym wynoszącym kwartał kalendarzowy w stosunkach między:

Danią a Niemcami,

Niderlandami a Danią, Niemcami, Francją, Luksemburgiem i Portugalią.

B.   Osoby prowadzące działalność na własny rachunek

Z okresem referencyjnym wynoszącym kwartał kalendarzowy w stosunkach między:

Belgią a Niderlandami.

C.   Pracownicy najemni

Z okresem referencyjnym wynoszącym jeden miesiąc kalendarzowy w stosunkach między:

Belgią a Niderlandami.”;

(i)

W załączniku 9 „Obliczanie średniego rocznego kosztu świadczeń rzeczowych (art. 4 ust. 9, art. 94 ust. 3 lit. a) i 95 ust. 3 lit. a) rozporządzenia wykonawczego)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po pozycji w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

Średni roczny koszt świadczeń rzeczowych oblicza się uwzględniając świadczenia rzeczowe wypłacone przez Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po pozycji w rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

Średni roczny koszt świadczeń rzeczowych oblicza się, uwzględniając świadczenia udzielane w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.”;

j)

W załączniku 10 „Instytucje i organizacje wyznaczone przez właściwe władze (art. 4 ust. 10 rozporządzenia wykonawczego)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po ostatniej pozycji w rubryce „A. BELGIA” dodaje się rubrykę:

„B.   BUŁGARIA

1.

Do celów stosowania art. 14c, art. 14d ust. 3 i art. 17 rozporządzenia:

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София.

2.

Do celów stosowania art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego:

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София.

3.

Do celów stosowania art. 8, art. 10b, art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 38 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego:

Министерство на здравеопазването (Ministerstwo Zdrowia), София,

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София,

Национална здравноосигурителна каса (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), София.

4.

Do celów stosowania art. 70 ust. 1, art. 80 ust. 2, art. 81, art. 82 ust. 2, i art. 91 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София.

5.

Do celów stosowania art. 85 ust. 2, art. 86 ust. 2, art. 89 ust. 1, art. 102 ust. 2, art. 109 i 110 rozporządzenia wykonawczego:

Министерство на здравеопазването (Ministerstwo Zdrowia), София,

Национален осигурителен институт (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), София,

Национална здравноосигурителна каса (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), София.

6.

Do celów stosowania art. 113 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

Министерство на здравеопазването (Ministerstwo Zdrowia), София,

Национална здравноосигурителна каса (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), София.”;

(ii)

rubryki „B. REPUBLIKA CZESKA”, „C. DANIA”, „D. NIEMCY”, „E. ESTONIA”, „F. GRECJA”, „G. HISZPANIA”, „H. FRANCJA”, „I. IRLANDIA”, „J. WŁOCHY”, „K. CYPR”, „L. ŁOTWA”, „M. LITWA”, „N. LUKSEMBURG”, „O. WĘGRY”, „P. MALTA”, „Q. NIDERLANDY”, „R. AUSTRIA”, „S. POLSKA”, „T. PORTUGALIA”, „U. SŁOWENIA”, „V. SŁOWACJA”, „W. FINLANDIA”, „X. SZWECJA”, „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” zostają odpowiednio przekształcone w: „C. REPUBLIKA CZESKA”, „D. DANIA”, „E. NIEMCY”, „F. ESTONIA”, „G. GRECJA”, „H. HISZPANIA”, „I. FRANCJA”, „J. IRLANDIA”, „K. WŁOCHY”, „L. CYPR”, „M. ŁOTWA”, „N. LITWA”, „O. LUKSEMBURG”, „P. WĘGRY”, „Q. MALTA”, „R. NIDERLANDY”, „S. AUSTRIA”, „T. POLSKA”, „U. PORTUGALIA”, „W. SŁOWENIA”, „X. SŁOWACJA”, „Y. FINLANDIA”, „Z. SZWECJA”, „AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”;

(iii)

po ostatniej pozycji w rubryce „U. PORTUGALIA” dodaje się rubrykę:

„V.   RUMUNIA

1.

Do celów stosowania art. 14 ust. 1 lit. b) i art. 17 rozporządzenia oraz art. 10 lit. b), art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1), art. 12 lit. a), art. 13 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 1, 2 i 3, art. 80 ust. 2, art. 81 oraz art. 85 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Krajowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych i Rentowych oraz Innych Ubezpieczeń Społecznych), Bucureşti.

2.   Do celów stosowania art. 38 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 82 ust. 2 oraz 86 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego: