ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 354

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
14 grudnia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1830/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do doramektyny ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1832/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi ( 1 )

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1834/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefach ICES VIII c, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

29

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1835/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIIIc, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

31

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1836/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Belgii

33

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. znoszące zakaz połowów śledzia w strefie ICES IVc, VIId przez statki pływające pod banderą Francji

35

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

37

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja komisji z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

39

 

*

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6433)

42

 

*

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6437)  ( 1 )

48

 

*

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6441)  ( 1 )

50

 

*

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w związku z przystąpieniem Bugarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6454)  ( 1 )

52

 

*

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia flubendiamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6457)  ( 1 )

54

 

*

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Rumunii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6569)

56

 

*

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6570)

58

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1829/2006

z dnia 13 grudnia 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

97,0

204

63,9

999

80,5

0707 00 05

052

117,2

204

67,3

628

163,6

999

116,0

0709 90 70

052

140,9

204

64,3

999

102,6

0805 10 20

052

58,8

388

46,7

999

52,8

0805 20 10

052

30,7

204

60,5

999

45,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,5

624

71,9

999

71,2

0805 50 10

052

60,4

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

106,7

400

89,7

720

76,0

999

90,8

0808 20 50

052

63,8

400

110,2

720

51,5

999

75,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1830/2006

z dnia 13 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 (2) ustanawia na zasadzie wieloletniej w okresach od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia wolnocłowy kontyngent taryfowy na przywóz 1 200 ton suszonego mięsa wołowego bez kości objętego kodem CN ex 0210 20 90, pochodzącego ze Szwajcarii.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (3) ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawia w szczególności szczegółowe przepisy dotyczące wniosków o pozwolenie na przywóz, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń. Rozporządzenie to stanowi, że kontyngenty taryfowe ustanawiane są na okres kolejnych 12 miesięcy oraz ogranicza okres ważności pozwoleń na przywóz do ostaniego dnia obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 powinny mieć zastosowanie w stosunku do pozwoleń wydanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2092/2004, bez uszczerbku dla dodatkowych warunków lub odstępstw określonych w tym rozporządzeniu. Z uwagi na fakt, że rozporządzenie (WE) nr 2092/2004 stanowi, że zarządzanie przedmiotowym kontyngentem odbywa się na podstawie świadectw autentyczności wydawanych przez władze Szwajcarii oraz pozwoleń na przywóz, tam gdzie to stosowne, należy dostosować przepisy rozporządzenia (WE) nr 2092/2004 do przepisów rozdziału I i III rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2092/2004.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2092/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Niniejszym otwiera się wolnocłowy kontyngent taryfowy na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości objętego kodem CN ex 0210 20 90, pochodzącego ze Szwajcarii, w wysokości 1 200 ton na rok, co roku na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia (zwany dalej »kontyngentem«).”;

2)

w art. 2 ust. 2 skreśla się akapit drugi;

3)

artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Świadectwa autentyczności i pozwolenia na przywóz są ważne przez trzy miesiące od daty ich wydania.”;

4)

artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 oraz rozporządzenia (WE) nr 1445/95, jak również przepisy zawarte w rozdziale I i III rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 mają zastosowanie, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia.”;

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 362 z 9.12.2004, str. 4.

(3)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1831/2006

z dnia 13 grudnia 2006 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do doramektyny

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając opinie Europejskiej Agencji Leków wydane przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wszystkie substancje czynne farmakologicznie stosowane we Wspólnocie w weterynaryjnych produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom hodowanym w celu produkcji żywności powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90.

(2)

Doramektyna jest obecnie ujęta w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek bydła, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Substancja ta jest również ujęta w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek trzody chlewnej, owiec, jeleniowatych, w tym reniferów, z wyjątkiem owiec, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Należy zmienić i rozszerzyć wpis dotyczący doramektyny we wspomnianym załączniku na wszystkie gatunki ssaków hodowanych w celu produkcji żywności w odniesieniu do ich mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2377/90.

(4)

Należy przewidzieć odpowiedni okres poprzedzający stosowanie niniejszego rozporządzenia, aby umożliwić państwom członkowskim dostosowanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu wymienionych weterynaryjnych produktów leczniczych wydanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2), co może okazać się konieczne w świetle niniejszego rozporządzenia.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 12 lutego 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1805/2006 (Dz.U. L 343 z 8.12.2006, str. 66).

(2)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).


ZAŁĄCZNIK

Do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 dodaje się następującą substancję:

2.   Środki przeciwpasożytnicze

2.3.   Środki działające przeciw endo i ektopasożytom

2.3.1.   Awermektyny

Substancja(-e) czynna(-e) farmakologicznie

Pozostałość znacznikowa

Gatunki zwierząt

Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości

Tkanki docelowe

„Doramektyna

Doramektyna

Wszystkie gatunki ssaków hodowanych w celu produkcji żywności (1)

40 μg/kg

Mięśnie

150 μg/kg

Tłuszcz

100 μg/kg

Wątroba

60 μg/kg

Nerka


(1)  Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.”


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1832/2006

z dnia 13 grudnia 2006 r.

ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 41 i 21 w powiązaniu z jego załącznikiem V sekcja 3a, pkt 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zasady dotyczące ustaleń w zakresie produkcji i handlu na rynku cukru, wprowadzone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), na mocy Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii powinny mieć zastosowanie, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., z zastrzeżeniem wejścia w życie Aktu Przystąpienia w tym dniu. Jednakże w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 ogół cukru buraczanego w Bułgarii i Rumunii będzie musiał zostać wyprodukowany zgodnie z ustaleniami krajowymi. Dlatego wymagane są środki przejściowe w celu zmiany ustaleń w zakresie produkcji i handlu, obowiązujących w Bułgarii i Rumunii, na ustalenia przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 318/2006. W związku z tym przepisy dotyczące minimalnych cen buraków, porozumień międzybranżowych i przydziału kwot przewidziane w art. 5, 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 nie powinny mieć zastosowania do Bułgarii i Rumunii w roku gospodarczym 2006/2007.

(2)

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2) ustala ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej na dzień 31 lipca 2006 r. w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007. Przedsiębiorstwa z siedzibą w Bułgarii i Rumunii nie miały zatem możliwości złożenia wniosków o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej w odniesieniu do tego roku gospodarczego. Dlatego przedsiębiorstwa te nie powinny płacić składki restrukturyzacyjnej przewidzianej w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007.

(3)

W przypadku izoglukozy produkcja jest ciągła i dostosowana do popytu. Konieczne jest określenie właściwych krajowych kwot izoglukozy dla Bułgarii i Rumunii na okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2007 r. w celu zapewnienia równowagi między produkcją i spożyciem we Wspólnocie w składzie na dzień 1 stycznia 2007 r. Te przejściowe kwoty izoglukozy powinny być obliczane na zasadzie pro rata temporis.

(4)

W celu umożliwienia przedsiębiorstwom z siedzibą w Bułgarii i Rumunii udziału w systemie restrukturyzacji, ustanowionym na mocy rozporządzenia (WE) nr 320/2006 na warunkach mających zastosowanie do przedsiębiorstw z siedzibą we Wspólnocie w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r., należy dokonać pewnych dostosowań dotyczących roku gospodarczego 2007/2008, w szczególności w odniesieniu do porządku chronologicznego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 968/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (3).

(5)

Zgodnie z Aktem Przystąpienia zapotrzebowanie na surowy cukier do rafinacji wynosi 198 748 ton dla Bułgarii i 329 636 ton dla Rumunii na rok gospodarczy. Jednakże tradycyjne zapotrzebowanie na dostawy do Bułgarii i Rumunii należy obniżyć na zasadzie pro rata temporis, w celu uwzględnienia faktu, że Bułgaria i Rumunia uczestniczą w roku gospodarczym 2006/2007 jedynie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

(6)

Funkcjonowanie rafinerii przemysłowych w Bułgarii i Rumunii opiera się w znacznym stopniu na przywozach surowego cukru trzcinowego pochodzącego od tradycyjnych dostawców z niektórych krajów trzecich. Dlatego Komisja wystąpiła do Rady z wnioskiem o otwarcie kontyngentów taryfowych na przywóz takiego cukru z krajów trzecich w odniesieniu do lat gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 (4). Jednakże w celu uniknięcia zakłóceń w dostawach surowego cukru trzcinowego do rafinerii w tych państwach członkowskich w chwili przystąpienia uznaje się za konieczne przyjęcie środków przejściowych do celów otwarcia takich kontyngentów taryfowych w dniu 1 stycznia 2007 r.

(7)

Tymczasowe kontyngenty taryfowe otwarte dla Bułgarii i Rumunii na mocy tego rozporządzenia powinny mieć zastosowanie tylko do czasu przyjęcia przez Radę środków stałych.

(8)

Pozwolenia na przywóz wydane na mocy kontyngentów taryfowych otwartych niniejszym rozporządzeniem powinny być zastrzeżone dla zatwierdzonych rafinerii przemysłowych w Bułgarii i Rumunii.

(9)

Kwotę należności przywozowych mającą zastosowanie do przywozów w ramach kontyngentów taryfowych otwartych niniejszym rozporządzeniem należy ustalić na poziomie zapewniającym uczciwą konkurencję na rynku cukrowniczym Wspólnoty, ale niestwarzającym przeszkód dla przywozów do Bułgarii i Rumunii. Biorąc pod uwagę możliwość przywozów z każdego kraju trzeciego w ramach tych kontyngentów taryfowych, należy ustalić poziom opłat przywozowych w wysokości 98 EUR za tonę, co odpowiada poziomowi ustalonemu dla cukru wymienionego na liście koncesyjnej CXL na mocy art. 24 rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi (5).

(10)

Istnieje poważne ryzyko zakłóceń na rynkach w sektorze cukru w konsekwencji wprowadzenia do Bułgarii i Rumunii produktów w celach spekulacyjnych przed przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej. W celu uniknięcia takich działań spekulacyjnych lub innych zakłóceń na rynku należy zatem przyjąć odpowiednie przepisy ułatwiające zmianę. Podobne przepisy zostały już przyjęte rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1683/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE (6). W celu uwzględnienia specyfiki sektora cukru konieczne jest przyjęcie szczególnych zasad.

(11)

Należy wprowadzić przepisy mające na celu zapobieganie przypadkom uchylania się podmiotów gospodarczych od stosowania opłat w odniesieniu do niektórych produktów cukrowniczych w swobodnym obrocie poprzez objęcie towarów już dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r. lub w Bułgarii i Rumunii przed przystąpieniem procedurą zawieszającą w formie czasowego składowania lub procedurami, o których mowa w art. 4 ust. 15 lit. b) i art. 16 lit. b)–g) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (7).

(12)

Co więcej, i zgodnie z Aktem Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, ilości zapasów cukru i izoglukozy przekraczające normalnie utrzymywane zapasy należy wyeliminować z rynku na koszt Bułgarii i Rumunii. Nadwyżki zapasów określi Komisja na podstawie rozwoju wymiany handlowej, tendencji w produkcji i konsumpcji w Bułgarii i Rumunii w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. W przypadku tej procedury oprócz cukru i izoglukozy należy również wziąć pod uwagę inne produkty o równoważnej zawartości dodanego cukru, które mogą być ewentualnym celem spekulacji. W przypadku gdy określone ilości nadwyżki cukru i izoglukozy nie zostaną wyeliminowane z rynku Wspólnoty najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2008 r., Bułgaria i Rumunia będą odpowiedzialne finansowo za odpowiednią ilość.

(13)

Suma, którą należy obciążyć Bułgarię lub Rumunię, płatna do budżetu Wspólnoty w przypadku niewyeliminowania nadwyżkowych zapasów, powinna być obliczana na podstawie najwyższej dodatniej różnicy między ceną referencyjną cukru białego ustaloną na 631,9 EUR za tonę na mocy art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 318/2006 a ceną cukru białego na rynku światowym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r. Do celów tego obliczenia jako cenę na rynku światowym należy przyjąć średnią miesięczną notowań rynkowych cukru białego na giełdzie w Londynie (nr 5) w najbliższym okresie tzn. w następnym miesiącu dostawy, w którym możliwy jest handel cukrem białym.

(14)

W interesie zarówno Wspólnoty, jak i Bułgarii i Rumunii leży zapobieżenie nagromadzeniu nadwyżkowych zapasów, a w każdym razie umożliwienie zidentyfikowania podmiotów gospodarczych lub osób zaangażowanych w duże handlowe przedsięwzięcia spekulacyjne. W tym celu Bułgaria i Rumunia powinny dysponować w dniu 1 stycznia 2007 r. systemem, który pozwalałby na zidentyfikowanie podmiotów odpowiedzialnych za taki rozwój wypadków. System ten powinien umożliwić Bułgarii i Rumunii identyfikację podmiotów gospodarczych przyczyniających się do powstania nadwyżkowej ilości, o której mowa w motywie 12, w celu odzyskania tak szybko, jak to możliwe, kwot wpłaconych do budżetu Wspólnoty. Bułgaria i Rumunia powinny zastosować ten system w celu zmuszenia podmiotów, których to dotyczy, do wyeliminowania z rynku Wspólnoty indywidualnej ilości nadwyżki. W przypadku gdy przedmiotowe podmioty nie mogą zapewnić właściwego dowodu wyeliminowania, powinny one zostać obciążone kwotą 500 EUR za tonę (równoważnik cukru białego) niewyeliminowanej nadwyżki cukru. Kwota ta odpowiada kwocie opłaty wyrównawczej przewidzianej w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (8). Chociaż nadwyżka, o której mowa w motywie 12, może zostać spowodowana zarówno przez podmioty gospodarcze, jak i gospodarstwa domowe, należy uznać, że w większym stopniu przyczyniają się do niej podmioty gospodarcze. Ponadto nie można wymagać, by gospodarstwa domowe przyczyniały się do płacenia tej kwoty.

(15)

W celu określenia nadwyżkowych zapasów oraz wyeliminowania zidentyfikowanych nadwyżkowych zapasów Bułgaria i Rumunia powinny dostarczyć Komisji najnowsze statystyki dotyczące handlu, produkcji i konsumpcji rozważanych produktów, jak również dowód wyeliminowania z rynku stwierdzonych nadwyżkowych zapasów do określonego terminu.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ŚRODKI PRZEJŚCIOWE ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM BUŁGARII I RUMUNII

SEKCJA 1

Stosowanie WOR w sektorze cukru i tymczasowy system restrukturyzacji

Artykuł 1

Stosowanie niektórych przepisów rozporządzeń (WE) nr 318/2006 i (WE) nr 320/2006

1.   Artykuły 5, 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 i art. 11 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 nie mają zastosowania do Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007.

Jednakże art. 7 stosuje się do przydziału krajowych kwot w 2007 r., które będą mieć zastosowanie, począwszy od roku gospodarczego 2007/2008, oraz do kwot izoglukozy wskazanych w ust. 2.

2.   W okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. krajowe kwoty izoglukozy dla Bułgarii i Rumunii do celów art. 9 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 są następujące:

 

Kwoty krajowe wyrażone w tonach suchej masy

Bułgaria

50 331

Rumunia

8 960

3.   W okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. tradycyjne zapotrzebowanie na dostawy dla Bułgarii i Rumunii do celów art. 29 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 jest następujące:

 

Tradycyjne zapotrzebowanie na dostawy w tonach białego cukru

Bułgaria

149 061

Rumunia

247 227

Artykuł 2

Tymczasowy system restrukturyzacji

1.   Niniejszy ustęp stosuje się wyłącznie, jeżeli wnioski o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej na mocy art. 7 rozporządzenia (WE) nr 968/2006 w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 złożono przed dniem 1 stycznia 2007 r. we Wspólnocie w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r. Datę złożenia pierwszego takiego wniosku określa się jako „datę referencyjną”.

Jeżeli wnioski o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej na mocy art. 7 rozporządzenia (WE) nr 968/2006 w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 złożono w Bułgarii lub Rumunii w dniu 1 stycznia 2007 r. lub później, okres pomiędzy datą referencyjną a dniem 1 stycznia 2007 r. nie będzie brany pod uwagę dla tych wniosków podczas określania porządku chronologicznego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 968/2006.

2.   W odniesieniu do konsultacji przeprowadzonych w ramach odpowiednich porozumień branżowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 320/2006, Bułgaria i Rumunia mogą dla roku gospodarczego 2007/2008 uwzględnić konsultacje przeprowadzone w ramach odpowiednich porozumień branżowych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, nawet jeżeli nie spełniają one wymogów rozporządzenia (WE) nr 968/2006.

SEKCJA 2

Otwarcie kontyngentów taryfowych dla rafinacji

Artykuł 3

Otwarcie kontyngentów taryfowych na przywóz surowego cukru trzcinowego do rafinacji

1.   Dla roku gospodarczego 2006/2007 otwiera się kontyngent taryfowy w łącznej wysokości 396 288 ton wyrażonych w równoważniku cukru białego na przywóz z dowolnego kraju trzeciego surowego cukru trzcinowego do rafinacji objętego kodem CN 1701 11 10, z zastosowaniem stawki celnej 98 EUR za tonę.

Przywożona ilość jest rozdzielona w sposób następujący:

Bułgaria: 149 061 ton,

Rumunia: 247 227 ton.

2.   Ilości przywiezione zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są oznaczone numerem porządkowym wymienionym w załączniku I.

Artykuł 4

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006

O ile art. 5 nie stanowi inaczej, dla przywozów cukru w ramach kontyngentu taryfowego otwartego niniejszym rozporządzeniem obowiązują zasady dotyczące pozwoleń na przywóz oraz tradycyjnego zapotrzebowania określone w rozporządzeniu (WE) nr 950/2006.

Artykuł 5

Pozwolenia na przywóz

1.   Wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz ilości określonych w art. 3 ust. 1 składa się właściwym organom Bułgarii i Rumunii.

2.   Wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz mogą składać wyłącznie rafinerie przemysłowe z siedzibą na terytorium Bułgarii i Rumunii, zatwierdzone zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

3.   Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz oraz same pozwolenia zawierają następujące wpisy:

a)

w polach 17 i 18: ilości cukru surowego w równoważniku cukru białego, nieprzekraczające ilości dla Bułgarii i Rumunii określonych w art. 3 ust. 1;

b)

w polu 20: co najmniej jeden z wpisów wymienionych w części A załącznika II;

c)

w polu 24 (w przypadku pozwoleń): co najmniej jeden z wpisów wymienionych w części B załącznika II.

4.   Pozwolenia na przywóz wydane na mocy niniejszego rozporządzenia są ważne wyłącznie dla przywozów do państw członkowskich, w których zostały wydane. Są one ważne do końca roku gospodarczego 2006/2007.

Artykuł 6

Koniec stosowania

Kontyngent taryfowy otwarty na mocy niniejszego rozporządzenia stosuje się do czasu wejścia w życie rozporządzenia Rady otwierającego kontyngent taryfowy na przywóz do Bułgarii i Rumunii surowego cukru trzcinowego do rafinacji na okres następujący po dniu 1 stycznia 2007 r.

ROZDZIAŁ II

ŚRODKI PRZEJŚCIOWE DLA ZAPOBIEŻENIA SPEKULACJOM I ZAKŁÓCENIOM NA RYNKU

Artykuł 7

Definicje

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:

a)

„cukier” oznacza:

i)

cukier buraczany i trzcinowy w postaci stałej objęty kodem CN 1701;

ii)

syrop cukrowy objęty kodami CN 1702 60 95 i 1702 90 99;

iii)

syrop inulinowy objęty kodami CN 1702 60 80 i 1702 90 80;

b)

„izoglukoza” oznacza produkt objęty kodami CN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 i 2106 90 30;

c)

„produkty przetworzone” oznaczają produkty zawierające dodatek cukru/równoważnika cukru w ilości przekraczającej 10 %, otrzymane w wyniku przetworzenia produktów rolnych;

d)

„fruktoza” oznacza chemicznie czystą fruktozę objętą kodem CN 1702 50 00.

SEKCJA 1

Produkty objęte szczególnymi regulacjami i procedurami celnymi w momencie przystąpienia

Artykuł 8

System zawieszający

1.   W drodze odstępstwa od sekcji 4 załącznika V do Aktu Przystąpienia oraz od art. 20 i 214 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, produkty objęte kodami CN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 20092101 12 92, 2101 20 92, 2105 i 2202 z wyjątkiem wymienionych w art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1683/2006, które przed dniem 1 stycznia 2007 r. znajdowały się w swobodnym obrocie we Wspólnocie w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r. lub w Bułgarii lub Rumunii, a w dniu 1 stycznia 2007 r. są tymczasowo składowane lub podlegają jednej z czynności lub procedur celnych, o których mowa w art. 4 ust. 15 lit. b) oraz ust. 16) lit. b)–g) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 w rozszerzonej Wspólnocie lub które są transportowane po poddaniu formalnościom wywozowym wewnątrz rozszerzonej Wspólnoty, obciąża się należnością przywozową, w przypadku zaciągania długu celnego w związku z przywozem, zgodnie z częścią drugą załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (9), według stawki obowiązującej w dniu zaciągnięcia długu celnego oraz, w odpowiednich przypadkach, dodatkowymi należnościami.

Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje się do produktów wywożonych ze Wspólnoty w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r., jeśli importer przedstawi dowody, że nie ubiegano się o żadną refundację wywozową dla tych produktów w państwie członkowskim wywozu. Na wniosek importera eksporter zapewnia otrzymanie potwierdzenia przez właściwy organ na zgłoszeniu wywozowym, że nie ubiegano się o refundację wywozową dla tych produktów w państwie członkowskim wywozu.

2.   W drodze odstępstwa od sekcji 4 załącznika V do Aktu Przystąpienia oraz od art. 20 i 214 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, produkty objęte kodami CN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 i 2202 z wyjątkiem wymienionych w art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1683/2006, pochodzące z krajów trzecich, które podlegają czynnemu uszlachetnianiu, o którym mowa w art. 4 ust. 16 lit. d) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, lub odprawie czasowej, o której mowa w art. 4 ust. 16 lit. f) tego rozporządzenia w Bułgarii lub Rumunii w dniu 1 stycznia 2007 r., obciąża się należnością przywozową, w przypadku zaciągania długu celnego w związku z przywozem, zgodnie z częścią drugą załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87, według stawki obowiązującej w dniu zaciągnięcia długu celnego oraz, w odpowiednich przypadkach, dodatkowymi należnościami.

SEKCJA 2

Ilości nadwyżkowe

Artykuł 9

Określanie ilości nadwyżkowych

1.   Najpóźniej do dnia 31 lipca 2007 r. Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 39 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, określa odpowiednio dla Bułgarii i Rumunii:

a)

ilość samego cukru lub cukru w produktach przetworzonych (w równoważniku cukru białego);

b)

ilość izoglukozy (sucha masa);

c)

ilość fruktozy,

przekraczające ilości traktowane jako normalnie utrzymywane zapasy w dniu 1 stycznia 2007 r., które należy wyeliminować z rynku na koszt Bułgarii i Rumunii.

2.   W celu określenia ilości nadwyżkowych, o których mowa w ust. 1, należy uwzględnić szczególnie rozwój sytuacji między dniem 1 stycznia a dniem 31 grudnia 2006 r. w stosunku do trzech poprzednich lat liczonych od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., w odniesieniu do:

a)

przywożonych i wywożonych ilości samego cukru lub cukru w produktach przetworzonych, izoglukozy i fruktozy;

b)

produkcji, spożycia i zapasów cukru i izoglukozy;

c)

okoliczności, w których zgromadzono zapasy.

Artykuł 10

Identyfikacja ilości nadwyżkowych na poziomie podmiotów gospodarczych

1.   W dniu 1 stycznia 2007 r. Bułgaria i Rumunia dysponują systemem identyfikacji sprzedawanych lub wyprodukowanych nadwyżkowych ilości samego cukru lub cukru w produktach przetworzonych, izoglukozy i fruktozy na poziomie podmiotów gospodarczych. System ten może w szczególności opierać się na śledzeniu przywozu, monitorowaniu fiskalnym, badaniach w oparciu o księgowość prowadzoną przez podmioty gospodarcze i stan zapasów fizycznych oraz korzystać ze środków takich jak zabezpieczenia ryzyka i pozwolenia na przywóz.

System identyfikacji działa w oparciu o ocenę ryzyka, uwzględniającą w szczególności następujące kryteria:

a)

rodzaj działalności zainteresowanych podmiotów;

b)

pojemności magazynów;

c)

poziom działalności.

2.   Bułgaria i Rumunia wykorzystują system identyfikacji, o którym mowa w ust. 1, w celu zobowiązania przedmiotowych podmiotów do wyeliminowania z rynku na ich koszt ilości cukru lub izoglukozy równej indywidualnej ilości nadwyżkowej.

Artykuł 11

Eliminacja ilości nadwyżkowych

1.   Bułgaria i Rumunia zapewniają wyeliminowanie z rynku bez interwencji Wspólnoty ilości cukru lub izoglukozy równej ilości nadwyżkowej określonej w art. 9 ust. 1 najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2008 r.

2.   Wyeliminowania ilości nadwyżkowych określonych zgodnie z art. 9 dokonuje się bez wsparcia wspólnotowego, przy zastosowaniu następujących metod:

a)

wywozy ze Wspólnoty dokonywane przez określone podmioty gospodarcze bez wsparcia krajowego;

b)

zużycie w sektorze materiałów palnych;

c)

denaturowanie, bez wsparcia, na paszę dla zwierząt, zgodnie z tytułami III i IV rozporządzenia Komisji (EWG) nr 100/72 (10).

3.   Jeżeli w przypadku Bułgarii lub Rumunii całkowite ilości określone przez Komisję zgodnie z art. 9 ust. 1 przekraczają całkowite ilości zidentyfikowane zgodnie z art. 10, Bułgaria lub Rumunia zostają obciążone kwotą równą różnicy między tymi ilościami (w równoważniku cukru białego lub suchej masy) pomnożoną przez najwyższą dodatnią różnicę miedzy 631,9 EUR za tonę a średnią miesięczną notowań rynkowych cukru białego na giełdzie w Londynie (nr 5) w najbliższym okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r. Kwota ta zasili budżet Wspólnoty najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 12

Dowody dokonania przez podmioty gospodarcze eliminacji

1.   Najpóźniej do dnia 31 lipca 2008 r. zainteresowane podmioty gospodarcze przedstawiają, w sposób wymagany odpowiednio przez Bułgarię lub Rumunię, dowody wyeliminowania, zgodnie z art. 11 ust. 2 i na ich koszt, indywidualnych ilości nadwyżkowych cukru i izoglukozy zidentyfikowanych w drodze zastosowania art. 10.

2.   Jeżeli wyeliminowania cukru lub izoglukozy dokonuje się zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. a), dowód wyeliminowania stanowią:

a)

pozwolenia na wywóz wydane zgodnie z rozporządzeniami Komisji (WE) nr 1291/2000 (11) i (WE) nr 951/2006 (12);

b)

odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, konieczne do zwolnienia zabezpieczenia.

3.   Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz, o którym mowa w poprzednim akapicie, zawiera w polu 20 następujący wpis:

„przeznaczone do wywozu zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1832/2006.”.

Pozwolenie na wywóz zawiera w polu 22 następujący wpis:

„wywóz bez refundacji … (ilość, dla której wydano pozwolenie) kg”.

Pozwolenie na wywóz jest ważne od dnia jego wydania do dnia 30 kwietnia 2008 r.

4.   Jeżeli dowód wyeliminowania nie zostanie przedstawiony zgodnie z ust. 1 i 2, Bułgaria lub Rumunia odpowiednio obciążają przedmiotowy podmiot gospodarczy kwotą równą jego indywidualnej ilości nadwyżkowej zidentyfikowanej za pomocą zastosowania art. 10, pomnożonej przez 500 EUR za tonę (w równoważniku białego cukru lub suchej masy). Kwota zasila odpowiednio krajowy budżet Bułgarii lub Rumunii.

Artykuł 13

Dowód dokonania eliminacji przez nowe państwa członkowskie

1.   Najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2008 r. Bułgaria i Rumunia przedstawiają Komisji dowód, że nadwyżkowa ilość, o której mowa w art. 9 ust. 1, została wyeliminowana z rynku wspólnotowego zgodnie z art. 11 ust. 2 i wyszczególniają wyeliminowaną ilość dla każdej z metod.

2.   Jeżeli dowód wyeliminowania z rynku wspólnotowego nie zostanie przedstawiony zgodnie z ust. 1 dla całości lub części ilości nadwyżkowej, Bułgaria i/lub Rumunia odpowiednio zostają obciążone kwotą równą ilości niewyeliminowanej pomnożonej przez najwyższą dodatnią różnicę midzy 631,9 EUR za tonę a średnią miesięczną notowań rynkowych cukru białego na giełdzie w Londynie (nr 5) w najbliższym okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r. w równoważniku białego cukru lub suchej masy, od której odejmuje się kwotę obciążenia na mocy art. 11 ust. 3.

Kwota ta zasili budżet Wspólnoty najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r.

Kwoty, o których mowa w poprzednim akapicie i art. 11 ust. 3, są określane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 39 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, najpóźniej do dnia 31 października 2008 r. na podstawie powiadomień złożonych przez Bułgarię i Rumunię zgodnie z ust. 1.

Artykuł 14

Kontrola

1.   Bułgaria i Rumunia podejmują wszelkie niezbędne środki w celu wdrożenia niniejszego rozdziału, a w szczególności ustanawiają procedury kontrolne konieczne do wyeliminowania nadwyżkowej ilości, o której mowa w art. 9 ust. 1.

2.   Bułgaria i Rumunia informują Komisję najpóźniej do dnia 31 marca 2007 r. o:

a)

ustanowieniu systemu identyfikacji ilości nadwyżkowych, o którym mowa w art. 10;

b)

ilościach cukru, izoglukozy, fruktozy i produktów przetworzonych wywiezionych i przywiezionych miesięcznie w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., przedstawionych oddzielnie dla wywozu i przywozu:

i)

do Wspólnoty w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r.;

ii)

odpowiednio do Bułgarii lub Rumunii; oraz

iii)

do krajów trzecich;

c)

ilościach cukru i izoglukozy produkowanych rocznie, w rozbiciu na produkcję w ramach kontyngentu i poza kontyngentem, rafinowanych z przywiezionego cukru surowego i spożywanych rocznie, dla okresu od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;

d)

stanie zapasów cukru i izoglukozy na dzień 1 stycznia każdego roku dla okresu od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 15

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii i począwszy od dnia jego obowiązywania.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1585/2006 (Dz.U. L 294 z 25.10.2006, str. 19).

(2)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42.

(3)  Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 32.

(4)  COM(2006) 798 wersja ostateczna z dnia 13 grudnia 2006 r.

(5)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 1.

(6)  Dz.U. L 314 z 15.11.2006, str. 18.

(7)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).

(8)  Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 22.

(9)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(10)  Dz.U. L 12 z 15.1.1972, str. 15.

(11)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

(12)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24.


ZAŁĄCZNIK I

Numery porządkowe

Kontyngent przywozowy dla przywozów do

Numer porządkowy

Bułgarii

09.4365

Rumunii

09.4366


ZAŁĄCZNIK II

A.   Wpisy, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. b):

:

w języku bułgarskim

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

w języku hiszpańskim

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

w języku czeskim

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

w języku duńskim

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

w języku niemieckim

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

w języku estońskim

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

w języku greckim

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

w języku angielskim

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

w języku francuskim

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

w języku włoskim

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

w języku łotewskim

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

w języku litewskim

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

w języku węgierskim

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

w języku maltańskim

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

w języku niderlandzkim

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

w języku polskim

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

w języku portugalskim

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

w języku rumuńskim

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

w języku słowackim

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

w ęzyku słoweńskim

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

w języku fińskim

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

w języku szwedzkim

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Wpisy, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. c):

:

w języku bułgarskim

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

w języku hiszpańskim

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

w języku czeskim

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

w języku duńskim

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

w języku niemieckim

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

w języku estońskim

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

w języku greckim

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

w języku angielskim

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

w języku francuskim

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

w języku włoskim

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

w języku łotewskim

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

w języku litewskim

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

w języku węgierskim

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

w języku maltańskim

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

w języku niderlandzkim

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

w języku polskim

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

w języku portugalskim

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

w języku rumuńskim

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

w języku słowackim

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

w języku słoweńskim

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

w języku fińskim

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

w języku szwedzkim

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1833/2006

z dnia 13 grudnia 2006 r.

w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 z dnia 22 maja 1995 r. w sprawie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Wspólnotą i jej państwami członkowskimi a państwami trzecimi (1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi (2) ustanawia się tę nomenklaturę w wersji obowiązującej od dnia 1 czerwca 2005 r.

(2)

Alfabetyczne kodowanie krajów i terytoriów oparte jest o obowiązującą 2-literową normę ISO, o ile jest ono zgodne z wymogami prawodawstwa wspólnotowego i wymogami prowadzenia statystyki we Wspólnocie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. (3) zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ustanawia okres przejściowy dotyczący dostosowania skomputeryzowanych systemów odprawy celnej. Po upływie okresu przejściowego nie będzie konieczne stosowanie równolegle kodów numerycznych i alfabetycznych.

(3)

Czarnogóra stała się niepodległym państwem.

(4)

Należy zatem sporządzić nową wersję wymienionej nomenklatury, która uwzględni wspomniane nowe pozycje oraz zmiany, które miały wpływ na niektóre kody.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Statystyk Odnoszących się do Handlu Towarami z państwami trzecimi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2007 r. wersja nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty i statystyki handlu między państwami członkowskimi jest wymieniona w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 118 z 25.5.1995, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12.

(3)  Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 215/2006 (Dz.U. L 38 z 9.2.2006, str. 11).


ZAŁĄCZNIK

NOMENKLATURA KRAJÓW I TERYTORIÓW DLA POTRZEB STATYSTYKI HANDLU ZAGRANICZNEGO WSPÓLNOTY ORAZ STATYSTYKI HANDLU MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

(Wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2007 r.)

Kod

Treść

Opis

AD

Andora

 

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Abu Dhabi, Ajman, Szarjah, Dubaj, Fujairah, Umm al Qaiwain oraz Ras al Khaimah

AF

Afganistan

 

AG

Antigua i Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albania

 

AM

Armenia

 

AN

Antyle Niderlandzkie

Bonaire, Curaçao, Saba, St Eustatius i południowa część St Martin

AO

Angola

Łącznie z Kabindą

AQ

Antarktyda

Terytoria na południe od szerokości geograficznej 60 S; wyłączając Francuskie Terytoria Południowe (TF), Wyspę Bouveta (BV), Południową Georgię i Południowe Wyspy South Sandwich (GS)

AR

Argentyna

 

AS

Samoa Amerykańskie

 

AT

Austria

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbejdżan

 

BA

Bośnia i Hercegowina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladesz

 

BE

Belgia

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bułgaria

 

BH

Bahrain

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BM

Bermudy

 

BN

Brunei Darussalam

Zwyczajowo stosowane: Brunei

BO

Boliwia

 

BR

Brazylia

 

BS

Bahamy

 

BT

Bhutan

 

BV

Wyspa Bouveta

 

BW

Botswana

 

BY

Białoruś

Zwyczajowo stosowane: Białoruś

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CC

Wyspy Kokosowe (Keelinga)

 

CD

Kongo, Demokratyczna Republika

Wcześniej Zair

CF

Republika Środkowej Afryki

 

CG

Kongo

 

CH

Szwajcaria

Łącznie z niemieckim terytorium Busingen i włoską gminą Campione d’Italia

CI

Wybrzeże Kości Słoniowej

 

CK

Wyspy Cooka

 

CL

Chile

 

CM

Kamerun

 

CN

Chiny

 

CO

Kolumbia

 

CR

Kostaryka

 

CU

Kuba

 

CV

Zielony Przylądek

 

CX

Wyspa Bożego Narodzenia

 

CY

Cypr

 

CZ

Republika Czeska

 

DE

Niemcy

Łącznie z wyspą Helgoland; z wyłączeniem terytorium Busingen

DJ

Dżibuti

 

DK

Dania

 

DM

Dominika

 

DO

Republika Dominikańska

 

DZ

Algieria

 

EC

Ekwador

Łącznie z Wyspami Galapagos

EE

Estonia

 

EG

Egipt

 

ER

Erytrea

 

ES

Hiszpania

Łącznie z Balearami i Wyspami Kanaryjskimi; z wyłączeniem Ceuty i Melilli

ET

Etiopia

 

FI

Finlandia

Łącznie z Wyspami Alandzkimi

FJ

Fidżi

 

FK

Falklandy (Malwiny)

 

FM

Mikronezja

Chuuk, Kosrae, Pohnpei i Yap

FO

Wyspy Owcze

 

FR

Francja

Łącznie z Monako i departamentami zamorskimi (Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika i Reunion)

GA

Gabon

 

GB

Wielka Brytania

Włącznie z Irlandią Północną, Wyspami Normandzkimi oraz wyspą Man

GD

Grenada

Łącznie z Południowymi Grenadinami

GE

Gruzja

 

GH

Ghana

 

GI

Gibraltar

 

GL

Grenlandia

 

GM

Gambia

 

GN

Gwinea

 

GQ

Gwinea Równikowa

 

GR

Grecja

 

GS

Południowa Georgia i Południowe Wyspy Sandwich

 

GT

Gwatemala

 

GU

Guam

 

GW

Gwinea Bissau

 

GY

Gujana

 

HK

Hongkong

Hongkong, Specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej

HM

Wyspy Heard i McDonald

 

HN

Honduras

Łącznie z Wyspami Łabędzimi

HR

Chorwacja

 

HT

Haiti

 

HU

Węgry

 

ID

Indonezja

 

IE

Irlandia

 

IL

Izrael

 

IN

India

 

IO

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

Archipelag Chagos

IQ

Irak

 

IR

Iran (Islamska Republika Iranu)

 

IS

Islandia

 

IT

Włochy

Łącznie z Livigno; z wyłączeniem gminy Campione d’Italia

JM

Jamajka

 

JO

Jordania

 

JP

Japonia

 

KE

Kenia

 

KG

Republika Kirgiska

 

KH

Kambodża

 

KI

Kiribati

 

KM

Komory

Anjouan, Wielki Komor i Moheli

KN

Saint Kitts i Nevis

 

KP

Korea (Ludowa Republika Demokratyczna Korei)

Zwyczajowo stosowane: Korea Północna

KR

Korea, Republika Korei

Zwyczajowo stosowane: Korea Południowa

KW

Kuwejt

 

KY

Kajmany

 

KZ

Kazachstan

 

LA

Laotariska Republika Ludowo-Demokratyczna

Zwyczajowo stosowane: Laos

LB

Liban

 

LC

Saint Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Sri Lanka

 

LR

Liberia

 

LS

Lesotho

 

LT

Litwa

 

LU

Luksemburg

 

LV

Łotwa

 

LY

Libijska Arabska Dźamahirija Ludowo

Zwyczajowo stosowane: Libia

MA

Maroko

 

MD

Mołdowa

 

ME

Czarnogóra

 

MG

Madagaskar

 

MH

Wyspy Marshalla

 

MK  (1)

Była Jugostowiańska Republika Macedonii

 

ML

Mali

 

MM

Myanmar

Wcześniej: Burma

MN

Mongolia

 

MO

Makau

Maku, Specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej

MP

Mariany Północne

 

MR

Mauretania

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

Łącznie z Comino i Gozo

MU

Mauritius

Mauristius, wyspa Rodrigues, wyspa Agalega i Rafy Cargados Carajos (Wyspy St Brandon)

MV

Malediwy

 

MW

Malawi

 

MX

Meksyk

 

MY

Malezja

Półwysep Malajski i Wschodnia Malezja (Labuan, Sabat i Sarawak)

MZ

Mozambik

 

NA

Namibia

 

NC

Nowa Kaledonia

Łącznie z Wyspami Loyalty (Mare, Lifou i Ouvea)

NE

Niger

 

NF

Norfolk

 

NG

Nigeria

 

NI

Nikaragua

Łącznie z Wyspami Korn

NL

Niderlandy

 

NO

Norwegia

Łącznie z wyspami Svalbard i Jan Mayen

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Nowa Zelandia

Z wyłączeniem prowincji Ross (Antarktyda)

OM

Oman

 

PA

Panama

Łącznie z byłą strefą Kanału Panamskiego

PE

Peru

 

PF

Polinezja Francuska

Wyspy Marqueza, Wyspy Society (włącznie z Tafiti), archipelag Tuamotu, Wyspy Gambier i Wyspy Austral; łącznie z wyspą Clipperton

PG

Papua-Nowa Gwinea

Wschodnia część Nowej Gwinei; archipelag Bismarcka (włącznie z Nową Brytanią, Nową Irlandią, Lavongai (Nowy Hanower) i Wyspami Admiralicji); Północne Wyspy Salomona (Bougainville i Buka); Wyspy Trobriand, wyspa Woodlark, Wyspy d’Entrecasteaux oraz archipelag Louisiade

PH

Filipiny

 

PK

Pakistan

 

PL

Polska

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

 

PN

Pitcairn

Łącznie z wyspami Ducie, Henderson i Oeno

PS

Okupowane terytorium Palestyny

Zachodni Brzeg (włącznie ze wschodnią Jerozolimą) oraz Strefa Gazy

PT

Portugalia

Łącznie z Azorami i Maderą

PW

Palau

Warianty: Belau, Palaos

PY

Paragwaj

 

QA

Katar

 

RO

Rumunia

 

RU

Federacja Rosyjska

 

RW

Rwanda

 

SA

Arabia Saudyjska

 

SB

Wyspy Salomona

 

SC

Seszele

Wyspa Mahe, wyspa Praslin, La Digue, Fregate i Silhouette; Wyspy Amirantes (w tym Desroches, Alphonse, Plate et Coëtivy); wyspy Farquhar (w tym Providence), wyspy Aldabra i wyspy Cosmoledo

SD

Sudan

 

SE

Szwecja

 

SG

Singapur

 

SH

Święta Helena

Łącznie z Wyspą Wniebowstąpienia i Wyspami Tristana da Curha

SI

Słowenia

 

SK

Słowacja

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somalia

 

SR

Surinam

 

ST

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

 

SV

Salwador

 

SY

Syryjska Republika Arabska

Zwyczajowo stosowane: Syria

SZ

Suazi

 

TC

Wyspy Turks i Caicos

 

TD

Czad

 

TF

Francuskie Terytoria Południowe

Obejmują Wyspy Kergulen, wyspę Amsterdam, wyspę Saint-Paul i archipelag Crozet

TG

Togo

 

TH

Tajlandia

 

TJ

Tadżykistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Timor Leste

 

TM

Turkmenistan

 

TN

Tunezja

 

TO

Tonga

 

TR

Turcja

 

TT

Trinidad i Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Tajwan

Wydzielony obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu

TZ

Tanzania (Zjednoczona Republika Tanzanii)

Zanzibar, Tanganika i Wyspy Pemba

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

UM

Minor, Powiernicze Wyspy Pacyfiku Stanów Zjednoczonych

Zawiera wyspę Baker, wyspę Howland, wyspę Jarvis, atol Johnston, rafę Kingman, Wyspy Midway, wyspę Navassa, atol Palmyra i wyspę Wake

US

Stany Zjednoczone

Łącznie z Portoryko

UY

Urugwaj

 

UZ

Uzbekistan

 

VA

Państwo-MiastoWatykan

Stolica Apostolska

VC

St Vincent i Grenadiny

 

VE

Wenezuela

 

VG

Wyspy Dziewicze – GB.

 

VI

Wyspy Dziewicze – US

 

VN

Wietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis i Futuna

Łącznie z Wyspą Alofi

WS

Samoa

Wcześniej Samoa Zachodnie

XC

Ceuta

 

XK

Kosowo

Jak określono w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

XL

Melilla

Łącznie z Wyspami Penon de Velez de la Gomera, Penon de Alhucemas i Chafarinas

XS

Serbia

 

YE

Jemen

Wcześniej: Jemen Północny i Jemen Południowy

YT

Majotta

Grande-Terre i Pamandzi

ZA

Republika Południowej Afryki

 

ZM

Zambia

 

ZW

Zimbabwe

 


RÓŻNE

UE

Wspólnota Europejska

Kod zarezerwowany, w ramach wymiany handlowej z państwami trzecimi, do deklarowania pochodzenia towarów, zgodnie z warunkami przewidzianymi przez przepisy wspólnotowe wydane w tym zakresie. Kod stosuje się wyłącznie do celów statystycznych

QQ

lub

Zapasy i zaopatrzenie – nieznane państwo armatora

Pozycja fakultatywna

QR

Zapasy i zaopatrzenie w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego

Pozycja fakultatywna

QS

Zapasy i zaopatrzenie w ramach handlu z państwami trzecimi

Pozycja fakultatywna

QU

lub

Kraje i terytoria niewyszczególnione

Pozycja fakultatywna

QV

Kraje i terytoria nieokreślone w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego

Pozycja fakultatywna

QW

Kraje i terytoria nieokreślone w ramach handlu z państwami trzecimi

Pozycja fakultatywna

QX

lub

Kraje i terytoria niewyszczególnione z przyczyn handlowych lub militarnych

Pozycja fakultatywna

QY

Kraje i terytoria niewyszczególnione z przyczyn handlowych lub militarnych w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego

Pozycja fakultatywna

QZ

Kraje i terytoria niewyszczególnione z przyczyn handlowych lub militarnych w ramach handlu z państwami trzecimi

Pozycja fakultatywna


(1)  Kod tymczasowy, niemający związku z ostatecznym określeniem kraju, który zostanie uzgodniony w chwili zakończenia negocjacji obecnie prowadzonych w tej kwestii w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1834/2006

z dnia 12 grudnia 2006 r.

ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefach ICES VIII c, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2006.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji, statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim, wyczerpały kwotę na połowy zasobu w nim określonego przyznaną na 2006 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów tego zasobu oraz jego przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2006 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem wymienionym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów zasobu określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Po tej dacie zakazuje się przechowywania na pokładzie, przeładunku lub wyładunku omawianego zasobu złowionego przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1642/2006 (Dz.U. L 308 z 8.11.2006, str. 5).


ZAŁĄCZNIK

NR

54

Państwo członkowskie

Portugalia

Zasób

HKE/8C3411

Gatunek

Morszczuk (Merluccius merluccius)

Strefa

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE)

Data

11 listopada 2006 r.


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1835/2006

z dnia 12 grudnia 2006 r.

ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIIIc, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

mając na uwadze Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2006.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji, statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim, wyczerpały kwotę na połowy zasobu w nim określonego przyznaną na 2006 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów tego rodzaju zasobów oraz jego przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2006 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem wymienionym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów zasobu określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą lub zarejestrowane w państwie członkowskim w nim określonym. Po tej dacie zakazuje się przechowywania na pokładzie, przeładunku lub wyładunku omawianego zasobu złowionego przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1642/2006 (Dz.U. L 308 z 8.11.2006, str. 5).


ZAŁĄCZNIK

Nr

55

Państwo członkowskie

Portugalia

Zasób

ANF/8C3411

Gatunek

Żabnica (Lophiidae)

Strefa

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE)

Data

11 listopada 2006 r.


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/33


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1836/2006

z dnia 12 grudnia 2006 r.

ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Belgii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2006.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji, statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim, wyczerpały kwotę na połowy zasobu w nim określonego przyznaną na 2006 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów tego zasobu oraz jego przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2006 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem określonym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Po tym dniu zakazuje się przechowywania na pokładzie, przeładunku lub wyładunku omawianego stada złowionego przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1642/2006 (Dz.U. L 308 z 8.11.2006, str. 5).


ZAŁĄCZNIK

Nr

58

Państwo członkowskie

Belgia

Zasób

HKE/2AC4-C

Gatunek

Morszczuk (Merluccius merluccius)

Strefa

IIa (wody terytorialne WE), IV (wody terytorialne WE)

Data

18 listopada 2006 r.


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/35


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1837/2006

z dnia 13 grudnia 2006 r.

znoszące zakaz połowów śledzia w strefie ICES IVc, VIId przez statki pływające pod banderą Francji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2006.

(2)

Dnia 28 lutego 2006 r. Francja powiadomiła Komisję, zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, o wydaniu zakazu połowów śledzia na wodach strefy ICES IVc, VIId przez statki pływające pod banderą tego państwa, obowiązującego od dnia 1 marca 2006 r.

(3)

Dnia 26 kwietnia 2006 r. zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 636/2006 ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES IVc, VIId przez statki pływające pod banderą Francji (4) lub zarejestrowane we Francji, z mocą od tego samego dnia.

(4)

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję od władz Francji, w ramach kwoty przysługującej Francji w strefie ICES IVc, VIId wciąż jest dostępna pewna ilość śledzia. W związku z tym, należy zezwolić na połów śledzia w tych wodach przez statki pływające pod banderą Francji lub zarejestrowane we Francji.

(5)

Zezwolenie to powinno wejść w życie w dniu 19 października 2006 r. w celu umożliwienia dokonania połowów dostępnej ilości śledzia przed końcem bieżącego roku.

(6)

Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji nr 636/2006 z dniem 19 października 2006 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uchylenie

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 636/2006.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 19 października 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1642/2006 (Dz.U. L 308 z 8.11.2006, str. 5).

(4)  Dz.U. L 112 z 26.4.2006, str. 10.


ZAŁĄCZNIK

Nr

59

Państwo członkowskie

Francja

Zasób

HER/4CXB7D – Reopen

Gatunek

Śledź (Clupea harengus)

Strefa

IVc, VIId

Data

19 października 2006 r.


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/37


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1838/2006

z dnia 13 grudnia 2006 r.

ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 (2) ustanowiło zasady stosowania refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(2)

Na mocy art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia wywozów znaczących pod względem gospodarczym, eksportowane przez Wspólnotę produkty mogą stanowić przedmiot refundacji wywozowej, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(3)

Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 należy uważać, aby przepływy handlowe, wywołane wcześniej przez system refundacji, nie zostały zakłócone. Z tego powodu oraz ze względu na sezonowość wywozu owoców i warzyw należy ustalić przewidziane ilości na każdy produkt na podstawie spisu produktów rolnych dla refundacji wywozowych określonego w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (3). Ilości te powinny zostać podzielone z uwzględnieniem stopnia, w jakim rozpatrywane produkty są łatwo psujące się.

(4)

W myśl postanowień art. 35 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przy ustalaniu refundacji uwzględnia się istniejącą sytuację i tendencje w odniesieniu do cen i dostępności owoców i warzyw na rynku Wspólnoty oraz w odniesieniu do cen stosowanych w handlu międzynarodowym. Należy również uwzględnić koszty wprowadzenia do obrotu i koszty transportu oraz gospodarcze aspekty proponowanego wywozu.

(5)

Zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 ceny rynkowe Wspólnoty są ustalane z uwzględnieniem cen najbardziej korzystnych z punktu widzenia wywozu.

(6)

Sytuacja na rynku międzynarodowym lub specyficzne wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność zróżnicowania refundacji do określonego produktu, w zależności od jego miejsca przeznaczenia.

(7)

Migdały łuskane i orzechy laskowe oraz orzechy włoskie w łupinie mogą obecnie stanowić przedmiot wywozu znaczącego pod względem gospodarczym.

(8)

Z uwagi na fakt, że orzechy są produktami, które można stosunkowo łatwo magazynować, refundacje wywozowe mogą być ustalane dla dłuższych odstępów czasowych.

(9)

W celu umożliwienia jak najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów, przy równoczesnym uwzględnieniu struktury wywozowej Wspólnoty, należy ustalić refundacje wywozowe do orzechów zgodnie z systemem A1.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Stawki refundacji wywozowych do orzechów, okres składania wniosków o pozwolenie oraz przewidziane ilości są ustalone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej, określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (4), nie są wliczane do ilości określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

3.   Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1961/2001, pozwolenia rodzaju A1 zachowują ważność przez trzy miesiące.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

(3)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2091/2005 (Dz.U. L 343 z 24.12.2005, str. 1).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006 (Dz.U. L 321 z 21.11.2006, str. 11).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. dotyczącego refundacji wywozowych do orzechów (system A1)

Okres składania wniosków o pozwolenia: od 3 stycznia do 23 czerwca 2007 r.

Kod produktu (1)

Miejsce przeznaczenia (2)

Stawki refundacji

(w EUR/t netto)

Przewidziana ilość

(w t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 400

0802 21 00 9000

A00

53

60

0802 22 00 9000

A00

103

2 500

0802 31 00 9000

A00

66

40


(1)  Kody produktów są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

(2)  Kody miejsc przeznaczenia serii „A” są określone w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87. Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/39


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 grudnia 2006 r.

dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

(2006/922/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określone rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2104/2005 (2), w szczególności art. 13 akapit drugi jego załącznika X,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 351/2006 (3) ustalono zgodnie z art. 13 akapit pierwszy załącznika X do regulaminu współczynniki korygujące, którym podlegają od dnia 1 lipca 2005 r. wynagrodzenia urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, wypłacane w walucie krajów zatrudnienia.

(2)

Zgodnie z art. 13 akapit drugi załącznika X do regulaminu pracowniczego należy zmienić niektóre współczynniki korygujące stosowane od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r., ponieważ dane statystyczne, jakimi dysponuje Komisja, wykazują, że różnice w kosztach utrzymania, mierzone według współczynnika korygującego i właściwego kursu wymiany walut, wynoszą w niektórych krajach trzecich ponad 5 % od momentu ich ostatniego ustalenia lub zmiany,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Niniejszym zmienia się w sposób określony w załączniku współczynniki korygujące, stosowane od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r., którym podlegają wynagrodzenia urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, wypłacane w walucie krajów zatrudnienia.

Kursy walutowe wykorzystane do wyliczenia tych wynagrodzeń są ustalane zgodnie z zasadami wykonania rozporządzenia finansowego i odpowiadają dacie określonej w akapicie pierwszym.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1.

(2)  Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 7.

(3)  Dz.U. L 59 z 1.3.2006, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące

luty 2006 r.

Angola

120,0

Bangladesz

46,6

Bośnia i Hercegowina

78,6

Republika Zielonego Przylądka

78,6

Kuba

99,3

Gwinea

61,2

Hongkong

94,8

Izrael

102,2

Kenia

83,9

Liban

94,4

Madagaskar

74,5

Nikaragua

64,7

Niger

91,5

Nowa Kaledonia

129,1

Uganda

62,1

Filipiny

61,3

Rosja

118,3

Syria

62,9

Wenezuela

63,4

Zimbabwe

36,2


MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące

marzec 2006 r.

Botswana

69,9

Kamerun

108,0

Salwador

87,7

Laos

74,0

Malawi

76,1

Dominikana

74,6

Tanzania

62,5

Zimbabwe

44,4


MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące

kwiecień 2006 r.

Arabia Saudyjska

94,1

Egipt

55,1

Gwinea

64,4

Haiti

105,5

Hongkong

101,9

Mali

93,8

Zimbabwe

48,7


MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące

maj 2006 r.

Benin

92,1

Jordania

73,2

Mozambik

67,0

Pakistan

53,8

Demokratyczna Republika Konga

131,6

Zambia

79,9


MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące

czerwiec 2006 r.

Argentyna

55,6

Botswana

65,6

Chile

78,9

Etiopia

85,1

Izrael

105,5

Nepal

70,8

Uganda

56,1

Peru

76,5

Republika Środkowoafrykańska

123,6

Tanzania

58,7

Tajlandia

59,6

Jemen

70,6


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/42


DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2006 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca)

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6433)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2006/923/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 23 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE wkład finansowy Wspólnoty może być przyznany państwom członkowskim na pokrycie wydatków związanych bezpośrednio z koniecznymi środkami, które zostały podjęte lub są planowane do celów zwalczania szkodliwych organizmów wprowadzanych z państw trzecich lub z innych obszarów do Wspólnoty, w celu ich zlikwidowania lub, jeśli to niemożliwe, ich powstrzymania.

(2)

Decyzjami Komisji nr 2001/811/WE (2), 2002/889/WE (3), 2003/787/WE (4) oraz 2004/772/WE (5) wkład finansowy Wspólnoty został już przyznany Portugalii na działania mające na celu zwalczenie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), zwanego dalej „węgorkiem sosnowcem”, na lata 1999–2003, czyli na najdłuższy możliwy okres. Począwszy od 2003 r., Portugalia realizowała „średniookresowy plan zwalczania” mający na celu kontrolę rozprzestrzeniania się węgorka sosnowca i jego zwalczenie.

(3)

Jednakże art. 23 ust. 6 dyrektywy 2000/29/WE ustanawia możliwość podjęcia dalszych działań, jeśli to konieczne, w celu zwalczenia węgorka sosnowca.

(4)

W kwietniu 2006 r. Portugalia przedstawiła Stałemu Komitetowi ds. Zdrowia Roślin (zwanemu dalej „Komitetem”) przegląd wyników badań i kampanii zwalczania węgorka sosnowca przeprowadzonej od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 1 kwietnia 2006 r. w wyznaczonym obszarze w Portugalii. Uzyskane wyniki wykazały, iż mimo podjęcia środków w poprzednich latach obszar występowania węgorka sosnowca znacznie się powiększył.

(5)

Komisja wraz z Komitetem ustaliły, że Portugalia ma wprowadzić zmiany w średniookresowym planie zwalczania, a także, że należy podjąć pilne działania, w tym zintensyfikować kampanię badawczą i ponownie określić obszar wyznaczony.

(6)

W maju 2006 r. Portugalia przedstawiła Komitetowi plan działań wraz ze środkami przewidzianymi dla przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca (6). Środki te obejmowały ponowne określenie obszaru wyznaczonego, wycięcie wszystkich porażonych drzew z tego obszaru, dalsze monitorowanie i utworzenie obszaru buforowego wolnego od drzew będących wektorem węgorka sosnowca, tj. stworzenie pasa ochronnego, który ma zatrzymać rozprzestrzenianie się węgorka sosnowca do innych państw członkowskich, a także ochronić je przed poważnymi stratami w lasach sosnowych i możliwymi ograniczeniami w handlu z krajami trzecimi. Określa on w szczególności części terytorium, na których będą znajdować się „pasy ochronne”. Wersja ostateczna tego planu działań została przyjęta przez Komisję w lipcu 2006 r.

(7)

W lipcu 2006 r. Portugalia wprowadziła program dalszych działań zwalczania węgorka sosnowca i dokonała oszacowań budżetowych związanych z tym programem w celu otrzymania wkładu finansowego Wspólnoty. Różne części terytorium Portugalii, na których będą prowadzone działania, wyznaczające obszar geograficzny będący beneficjentem udziału finansowego Wspólnoty, określone są w wyżej wymienionym planie.

(8)

Program przedstawiony przez Portugalię umożliwił Komisji dokładną i wszechstronną analizę sytuacji i wyciągnięcie wniosku, że warunki przyznania wkładu finansowego Wspólnoty ustanowione w art. 23 ust. 6 dyrektywy zostały spełnione. Należy przyznać wkład finansowy Wspólnoty na wydatki w ramach tego programu, który zwiększa ochronę fitosanitarną pozostałego obszaru Wspólnoty przed dalszym rozprzestrzenianiem się węgorka sosnowca poza obszar wyznaczony. Dlatego też wkład ten powinien zostać przyznany na prowadzenie wszelkich działań bezpośrednio związanych z utworzeniem pasa ochronnego wolnego od drzew będących wektorem węgorka sosnowca.

(9)

Wkład finansowy Wspólnoty może stanowić co do zasady do 50 % wydatków kwalifikowalnych. Jednakże jeśli przewiduje się dalsze takie działania w celu ochrony obszarów Wspólnoty znajdujących się poza zainteresowanym państwem członkowskim, wkład ten może być większy. Uwzględniając olbrzymie znaczenie węgorka sosnowca dla roślin i drzew iglastych, szybkość, z jaką się rozprzestrzenia, i bliskie położenie innego państwa członkowskiego do strefy porażenia oraz możliwy wpływ na leśnictwo europejskie i międzynarodowy handel drewnem, warunek ten jest spełniony w odniesieniu do środków przeznaczonych na utworzenie pasa ochronnego określonego w portugalskim planie działań. Zatem właściwe jest przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty w wysokości 75 %.

(10)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (7) środki ochrony roślin mają być finansowane z Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej. Dla celu kontroli finansowej tych środków zastosowanie mają art. 9, 36 i 37 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

(11)

Działania związane z utworzeniem pasa ochronnego, wolnego od drzew będących wektorem węgorka sosnowca, powinny być zgodne z mającym zastosowanie prawodawstwem unijnym dotyczącym środowiska naturalnego.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zasada

Niniejszym zatwierdza się przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na wydatki poniesione przez Portugalię w związku z dalszymi działaniami określonymi w art. 23 ust. 6 dyrektywy 2000/29/WE, podjętymi w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) i podjętymi w ramach planu działań przedstawionego przez Portugalię, jak określono w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Wysokość wkładu finansowego wspólnoty i działania kwalifikowalne

Całkowity maksymalny wkład finansowy Wspólnoty, o którym mowa w art. 1, wynosi 8 417 848,95 EUR.

Wydatki kwalifikowalne oraz maksymalny wkład finansowy Wspólnoty określa się w załączniku I.

Artykuł 3

Zaliczka

Zaliczkę w wysokości 2 000 000 EUR wypłaca się w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Wypłata pozostałej kwoty wkładu finansowego Wspólnoty

Pozostałą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty, jak określono w załączniku I, wypłaca się pod następującymi warunkami:

a)

ze sprawozdań z postępu technicznego, które Portugalia ma przedstawić Komisji w dniach 15 stycznia i 15 kwietnia 2007 r., a także z wizyt kontrolnych przeprowadzonych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii Komisji wynika, że środki określone w załączniku I zostały zastosowane przez Portugalię najpóźniej w dniu 31 marca 2007 r. w sposób stosowny dla realizacji celów, o których mowa w art. 1; oraz że

b)

Portugalia przedłożyła Komisji oficjalny wniosek o płatność nie później niż w dniu 31 sierpnia 2007 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i końcowym sprawozdaniem technicznym, jak określono w art. 5.

Artykuł 5

Dokumenty uzupełniające

Dowody zastosowania odpowiednich środków i poniesionych kosztów Portugalia składa w formie:

a)

końcowego sprawozdania technicznego wskazującego na podjęcie wszystkich działań określonych w załączniku I wraz z terminami ich ukończenia;

b)

sprawozdania finansowego w formacie określonym w załączniku II, przedstawiającego wydatki odnoszące się do różnych środków, dla których wnioskowano o wkład finansowy Wspólnoty, wraz z odpowiednimi dokumentami, takimi jak faktury lub rachunki.

Artykuł 6

Brak nadmiernego odszkodowania

Wydatki poniesione przez Portugalię na środki określone w załączniku I nie spowodują wypłaty nadmiernego odszkodowania dla właścicieli drzew. Odszkodowanie oparte jest na wartości drewna, jaką właściciel mógłby uzyskać tuż przed rozpoczęciem działań w pasie ochronnym.

Artykuł 7

Zmniejszenie wkładu finansowego Wspólnoty

1.   Jeśli istnieją dowody na to, że nie zakończono odpowiednio wykonania środków określonych w załączniku I najpóźniej do dnia 31 marca 2007 r., wysokość wkładu finansowego Wspólnoty w odniesieniu do części wydatków kwalifikowalnych, których dotyczy opóźnione wykonanie, zostaje obniżona do poziomu określonego w poniższej tabeli.

Liczba dni opóźnienia, począwszy od dnia 1 kwietnia 2007 r.

Wysokość wkładu finansowego Wspólnoty

1–15

60 %

16–30

50 %

31–60

25 %

61 lub więcej

0 %

2.   Bez uszczerbku dla ust. 1, niedostarczenie wniosku o płatność i towarzyszących mu sprawozdań, określonych w art. 4 lit. b), do dnia 31 sierpnia 2007 r. skutkuje zmniejszeniem wkładu finansowego Wspólnoty o 25 % za każdy miesiąc kalendarzowy opóźnienia.

Artykuł 8

Zgodność z innymi politykami Wspólnoty

Portugalia dopilnowuje, aby dalsze działania określone w art. 1 prowadzone były zgodnie z obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym środowiska naturalnego.

Artykuł 9

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/35/WE (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 9).

(2)  Dz.U. L 306 z 23.11.2001, str. 25.

(3)  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, str. 16.

(4)  Dz.U. L 293 z 11.11.2003, str. 13.

(5)  Dz.U. L 341 z 17.11.2004, str. 27.

(6)  Środki te zostały określone w dekrecie Republiki Portugalii nr 103/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. zmienionym dekretem nr 815/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r.

(7)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).


ZAŁĄCZNIK I

Wkład finansowy Wspólnoty na lata 2006–2007 w działania programu przedstawionego przez Portugalię w celu zwalczenia Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca)

(EUR)

Umiejscowienie

Środek

Wydatki kwalifikowalne

Maksymalny wkład finansowy Wspólnoty

(przy stopie współfinansowania wynoszącej 75 %)

Pas ochronny (1)

Działalność badawcza dotycząca węgorka sosnowca w pasie ochronnym

156 000

117 000

Wycięcie i transport wszystkich drzew będących wektorem węgorka sosnowca

4 666 666

3 499 999,5

Okorowanie wszystkich drzew będących wektorem węgorka sosnowca

300 000

225 000

Usunięcie oddzielonej kory

700 000

525 000

Odszkodowanie za wartość drewna (2)

4 666 666

3 499 999,5

Ponowne zaprojektowanie systemu informowania dotyczącego pasa ochronnego

200 000

150 000

Suma cząstkowa:

 

10 689 332

8 016 999

Suma cząstkowa:

Działania koordynacyjne (3)

534 466,6

400 849,95

Suma całkowita

 

11 223 798,60

8 417 848,95

Całkowity wkład finansowy Wspólnoty

8 417 848,95


(1)  Strefa o szerokości 3 km na zewnętrznych granicach obszaru wyznaczonego, jak określono w decyzji Komisji 2006/133/WE (Dz. U. L 52 z 23.2.2006, str. 34).

(2)  Odszkodowanie wypłacane właścicielowi gruntu za wartość drewna, ponieważ wycinane są zdrowe drzewa, które stają się własnością przedsiębiorstwa, które je wycina.

(3)  Stawka ryczałtowa (5 %) na działania koordynacyjne.


ZAŁĄCZNIK II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOTYCZĄCE KOSZTÓW

PORTUGALSKIEGO PROGRAMU ZWALCZANIA WĘGORKA SOSNOWCA W LATACH 2006–2007

OBSZAR WYZNACZONY – PAS OCHRONNY

Środek 1: Działalność badawcza prowadzona w pasie ochronnym

Koszty faktycznie poniesione i opłacone

Krótki opis wydatku

Wydatek kwalifikowalny bez VAT

Wkład Wspólnoty

Numer referencyjny dokumentu uzupełniającego

Jednostka

Cena jednostkowa

Ilość

Kwota bez VAT

Uwagi

Suma cząstkowa:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Środek 2: Wycięcie i transport drzew

Koszty faktycznie poniesione i opłacone

Krótki opis wydatku

Wydatek kwalifikowalny bez VAT

Wkład Wspólnoty

Numer referencyjny dokumentu uzupełniającego

Jednostka

Cena jednostkowa

Ilość

Kwota bez VAT

Uwagi

Suma cząstkowa:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Środek 3: Okorowanie drzew

Koszty faktycznie poniesione i opłacone

Krótki opis wydatku

Wydatek kwalifikowalny bez VAT

Wkład Wspólnoty

Numer referencyjny dokumentu uzupełniającego

Jednostka

Cena jednostkowa

Ilość

Kwota bez VAT

Uwagi

Suma cząstkowa:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Środek 4: Usunięcie oddzielonej kory

Koszty faktycznie poniesione i opłacone

Krótki opis wydatku

Wydatek kwalifikowalny bez VAT

Wkład Wspólnoty

Numer referencyjny dokumentu uzupełniającego

Jednostka

Cena jednostkowa

Ilość

Kwota bez VAT

Uwagi

Suma cząstkowa:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Środek 5: Odszkodowanie za wartość drewna

Koszty faktycznie poniesione i opłacone

Krótki opis wydatku

Wydatek kwalifikowalny bez VAT

Wkład Wspólnoty

Numer referencyjny dokumentu uzupełniającego

Jednostka

Cena jednostkowa

Ilość

Kwota bez VAT

Uwagi

Suma cząstkowa:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Środek 6: Ponowne zaprojektowanie systemu informowania

Koszty faktycznie poniesione i opłacone

Krótki opis wydatku

Wydatek kwalifikowalny bez VAT

Wkład Wspólnoty

Numer referencyjny dokumentu uzupełniającego

Jednostka

Cena jednostkowa

Ilość

Kwota bez VAT

Uwagi

Suma cząstkowa:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

Ogółem

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Środek 7: Działania koordynacyjne

Koszty faktycznie poniesione i opłacone

Krótki opis wydatku

Wydatek kwalifikowalny bez VAT

Wkład Wspólnoty

Numer referencyjny dokumentu uzupełniającego

Jednostka

Cena jednostkowa

Ilość

Kwota bez VAT

Uwagi

Suma całkowita

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/48


DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2006 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6437)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/924/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

uwzględniając dyrektywę Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2005/176/WE ustanawia skodyfikowaną formę i kody zgłaszania chorób zwierząt na mocy dyrektywy 82/894/EWG (2).

(2)

W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii należy dostosować decyzję 2005/176/WE.

(3)

Decyzja nr 1/2001 Wspólnego Komitetu WE–Wyspy Owcze z dnia 31 stycznia 2001 r. ustanawiającą zasady wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniającego Umowę między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (3), stanowi, że Wyspy Owcze wezmą udział w Systemie Zgłaszania Chorób Zwierzęcych (ADNS).

(4)

Wyspy Owcze przedłożyły Komisji listę regionów, którą będą stosowały w systemie ADNS. Regiony te należy zatem uwzględnić w decyzji 2005/176/WE.

(5)

Hiszpania dostosowała nazwy i granice swoich regionów weterynaryjnych. Dostosowanie regionów w Hiszpanii dotyczy systemu ADNS określonego w decyzji 2005/176/WE. Nowe regiony powinny zatem zastąpić obecnie istniejące jednostki w systemie ADNS.

(6)

W maju 2005 r. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) przyjęła na swoim Zgromadzeniu Ogólnym zmieniony rozdział dotyczący grypy ptaków, zgodnie z którym od dnia 1 stycznia 2006 r. obowiązkowe jest powiadamianie OIE o wystąpieniu zarówno wysoce zjadliwej grypy ptaków, jak i nisko zjadliwej grypy ptaków. Aby umożliwić odróżnienie w systemie ADNS zgłoszeń ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków od zgłoszeń ognisk nisko zjadliwej grypy ptaków, należy przyporządkować tym chorobom różne kody.

(7)

Ponadto, aby umożliwić odróżnienie w systemie ADNS zgłoszeń ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa od zgłoszeń odnoszących się do drobiu domowego, należy przyporządkować tym osobnym przypadkom różne kody.

(8)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2005/176/WE.

(9)

W celu ochrony poufności przekazywanych danych załączniki do niniejszej decyzji nie powinny być publikowane.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :

Artykuł 1

W decyzji 2005/176/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

Załączniki IV, V i X/11 zastępuje się tekstem określonym w załączniku I do niniejszej decyzji.

2)

Tekst załącznika II do niniejszej decyzji wprowadza się do załącznika X.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Wpis Bułgarii i Rumunii do załączników IV i X do decyzji 2005/176/WE obowiązuje pod warunkiem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii i w dniu jego wejścia w życie.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 58. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją 2004/216/WE (Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 27).

(2)  Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 40.

(3)  Dz.U. L 46 z 16.2.2001, str. 24. Decyzja zmieniona decyzją nr 2/2005 (Dz.U. L 8 z 13.1.2006, str. 46).


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/50


DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2006 r.

zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6441)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/925/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania zarodków i zespołów produkcji zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (2) stanowi, że państwa członkowskie mogą sprowadzać zarodki z państw trzecich tylko w przypadku, gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowane przez zespoły pobierania zarodków wymienione w tej decyzji.

(2)

Kanada wystąpiła z wnioskiem o dodanie nowego zespołu produkcji zarodków do wykazu, w odniesieniu do pozycji dotyczących tego państwa.

(3)

Nowa Zelandia wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie zmiany nazwy ośrodka, w odniesieniu do pozycji dotyczących tego państwa.

(4)

Stany Zjednoczone Ameryki wystąpiły z wnioskiem o wprowadzenie zmian do pewnych danych dotyczących niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków, w odniesieniu do pozycji dotyczących tego państwa.

(5)

Kanada, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły gwarancje w zakresie przestrzegania odpowiednich zasad określonych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne tych państw oficjalnie zatwierdziły odnośny zespół pobierania zarodków przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 92/452/EWG.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, str. 24).

(2)  Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/706/WE (Dz.U. L 291 z 21.10.2006, str. 40).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a)

w odniesieniu do Kanady dodaje się wiersz w brzmieniu:

„CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard”

b)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Nowej Zelandii nr NZEB11 otrzymuje brzmienie:

„NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock”

c)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 02TX107 E1428 otrzymuje brzmienie:

„US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman”

d)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 99TX104 E874 otrzymuje brzmienie:

„US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

e)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 99TX104 E874 otrzymuje brzmienie:

„US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

f)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 91TX012 E948 otrzymuje brzmienie:

„US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr Sam Castleberry”


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/52


DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w związku z przystąpieniem Bugarii i Rumunii

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6454)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/926/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalająca wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniająca szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (1) zawiera w załączniku wykaz punktów kontroli granicznej do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich („wykaz punktów kontroli granicznej”).

(2)

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii z dniem 1 stycznia 2007 r. pociągnie za sobą znaczące przesunięcia i zmiany w zarysach granic między Wspólnotą a sąsiednimi państwami trzecimi.

(3)

Z chwilą przystąpienia tych dwóch krajów granica Węgier przestanie być południowo-wschodnią granicą lądową Wspólnoty, a lądowy punkt kontroli granicznej z przejściem granicznym dla żywych zwierząt w Nagylak na granicy węgiersko-rumuńskiej przestanie pełnić swoją rolę. W związku z tym powinno się usunąć Nagylak z wykazu punktów kontroli granicznej. Usunięcia dokonano za pomocą pakietu technicznych dostosowań prawnych koniecznych w wyniku rozszerzenia.

(4)

Dodatkowo granica grecko-bułgarska przestanie również pełnić funkcję granicy z krajem trzecim, a obecne lądowe punkty kontroli granicznej na tej granicy w miejscowościach Ormenion i Promochonas przestaną pełnić swoją rolę. W związku z tym powinno się usunąć Ormenion i Promochonas z wykazu punktów kontroli granicznej. Usunięcia dokonano również za pomocą pakietu technicznych dostosowań prawnych koniecznych w wyniku rozszerzenia.

(5)

Biuro Komisji ds. Żywności i Weterynarii Komisji przeprowadziło wizytację wszystkich zaproponowanych nowych lokalizacji w Bułgarii i Rumunii mogących pełnić rolę punktów kontroli na granicach z krajami trzecimi, rekomendując do zatwierdzenia przez Komisję te przejścia, które uznano za zadowalająco przygotowane. Dlatego też powinno się umieścić zarekomendowane punkty w wykazie punktów kontroli granicznej.

(6)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2001/881/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2001/881/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się z zastrzeżeniem oraz z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/414/WE (Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 27).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2001/881/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

Pomiędzy pozycję dotyczącą Belgii a pozycję Republiki Czeskiej wprowadza się pozycję dotyczącą Bułgarii w brzmieniu:

„Kraj: Bułgaria


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC”

 

2)

Pomiędzy pozycję dotyczącą Portugalii a pozycję Słowenii wprowadza się pozycję dotyczącą Rumunii w brzmieniu:

„Kraj: Rumunia


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bukareszt Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Konstanca Pn.

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

port Agigea – Konstanca Pd.

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Seret (rum.: Siret)

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O”


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/54


DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2006 r.

uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia flubendiamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6457)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/927/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje sporządzenie wspólnotowego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do stosowania w środkach ochrony roślin.

(2)

W dniu 30 marca 2006 r. firma Bayer CropScience AG przedłożyła władzom Grecji dokumentację dotyczącą substancji czynnej o nazwie flubendiamid wraz z wnioskiem o włączenie jej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Władze Grecji wskazały Komisji, że po wstępnym badaniu, dokumentacja dotycząca tej substancji czynnej wydaje się spełniać wymogi dotyczące danych i informacji określonych w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedłożona dokumentacja wydaje się również spełniać wymogi w zakresie danych i informacji określonych w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środka ochrony roślin zawierającego tę substancję czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacja została następnie przekazana przez wnioskodawcę Komisji i pozostałym państwom członkowskim oraz Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(4)

Niniejsza decyzja ma na celu formalne potwierdzenie na poziomie Wspólnoty, że powyższą dokumentację uznano za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji określonych w załączniku II i, dla przynajmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego tę substancję czynną, wymogi określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG.

(5)

Niniejsza decyzja nie narusza prawa Komisji do występowania do wnioskodawcy o przedłożenie uzupełniających danych lub informacji, wyjaśniających pewne pozycje zawarte w dokumentacji.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG, dokumentacja dotycząca substancji czynnej wymienionej w Załączniku do niniejszej decyzji, przedłożona Komisji i państwom członkowskim celem włączenia tej substancji do załącznika I do tej dyrektywy, zasadniczo spełnia wymogi w zakresie danych i informacji określonych w załączniku II do tej dyrektywy.

Dokumentacja ta spełnia także wymogi w zakresie danych i informacji określonych w załączniku III do tej dyrektywy w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego przedmiotową substancję czynną, biorąc pod uwagę proponowane zastosowanie.

Artykuł 2

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy kontynuuje proces szczegółowego badania omawianej dokumentacji i, w możliwie najkrótszym terminie, a najpóźniej w terminie jednego roku od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przekazuje Komisji Europejskiej wnioski z tego badania z zaleceniem włączenia bądź niewłączenia tej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG wraz z wszelkimi warunkami tego dotyczącymi.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/85/WE (Dz.U. L 293 z 24.10.2006, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

SUBSTANCJA CZYNNA OBJĘTA NINIEJSZĄ DECYZJĄ

Nr

Nazwa zwyczajowa, nr identyfikacyjny CIPAC

Wnioskodawca

Data złożenia wniosku

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

1

Flubendiamidnr

CIPAC: jeszcze nieprzydzielony

Bayer CropScience AG

30 marca 2006 r.

Grecja


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/56


DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2006 r.

w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Rumunii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6569)

(2006/928/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Unię Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37 i 38,

uwzględniając opinie wyrażone przez państwa członkowskie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia Europejska oparta jest na zasadzie praworządności, obowiązującej we wszystkich państwach członkowskich.

(2)

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz rynek wewnętrzny, ustanowione przez Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, opierają się na wzajemnym zaufaniu, że decyzje i praktyki sądowe i administracyjne we wszystkich państwach członkowskich są w pełni zgodne z zasadą praworządności.

(3)

Oznacza to, że państwa członkowskie muszą zapewnić istnienie bezstronnego, niezawisłego i sprawnego systemu administracji i sądownictwa, odpowiednio przystosowanego do między innymi walki z korupcją.

(4)

Dnia 1 stycznia 2007 r. Rumunia stanie się członkiem Unii Europejskiej. Komisja zaznaczyła, że mimo poczynionych znacznych wysiłków ze strony Rumunii w zakresie przygotowania do członkostwa, pozostaje szereg nieuregulowanych kwestii, które Komisja wskazała w sprawozdaniu z dnia 26 września 2006 r., w szczególności w zakresie odpowiedzialności i sprawności systemu sądownictwa oraz organów egzekwowania prawa. Komisja oczekuje dalszych postępów w tym zakresie, niezbędnych do zapewnienia ich zdolności do zastosowania i wdrożenia środków przyjętych celem ustanowienia rynku wewnętrznego oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

(5)

Art. 37 Aktu Przystąpienia upoważnia Komisję do podjęcia odpowiednich środków w przypadku bezpośredniego ryzyka naruszenia funkcjonowania rynku wewnętrznego, będącego następstwem niewypełnienia ze strony Rumunii podjętych zobowiązań. Art. 38 Aktu Przystąpienia upoważnia Komisję do podjęcia odpowiednich środków w przypadku bezpośredniego ryzyka zaistnienia poważnych niedociągnięć ze strony Rumunii w transpozycji, stanie wdrożenia lub stosowaniu aktów przyjętych zgodnie z tytułem VI Traktatu UE oraz zgodnie z tytułem IV Traktatu WE.

(6)

Nieuregulowane kwestie w zakresie odpowiedzialności i sprawności systemu sądownictwa oraz organów egzekwowania prawa wymagają ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Rumunii w realizacji poszczególnych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją.

(7)

Jeśli Rumunii nie uda się osiągnąć założonych celów, Komisja może wówczas zastosować środki ochronne w oparciu o art. 37 i 38 Aktu Przystąpienia, łącznie z zawieszeniem zobowiązania państw członkowskich do uznawania i wykonywania orzeczeń i decyzji sądów rumuńskich, takich jak europejski nakaz aresztowania, zgodnie z zasadami określonymi prawem wspólnotowym.

(8)

Niniejsza decyzja nie wyklucza przyjęcia w każdej chwili środków ochronnych na podstawie art. 36–38 Aktu Przystąpienia, w przypadku gdy warunki wymagające zastosowania powyższych środków zostaną spełnione.

(9)

Niniejsza decyzja powinna zostać zmieniona, jeśli ocena Komisji wskaże na konieczność dostosowania założonych celów. Niniejsza decyzja powinna zostać uchylona, w przypadku gdy wszystkie założone cele zostaną osiągnięte,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do dnia 31 marca każdego roku Rumunia przedkłada Komisji sprawozdanie informujące o postępach w realizacji poszczególnych celów przewidzianych w Załączniku. Pierwsze sprawozdanie zostanie przedłożone Komisji do dnia 31 marca 2007 r.

Komisja może w każdej chwili udzielać pomocy technicznej poprzez różne rodzaje działań lub gromadzić i wymieniać informacje dotyczące wyżej wspomnianych celów. Ponadto Komisja może w tym celu w każdej chwili zorganizować wizyty robocze ekspertów w Rumunii. Władze Rumunii udzielają w takich sytuacjach niezbędnego wsparcia.

Artykuł 2

Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie, po raz pierwszy w czerwcu 2007 r., swoje uwagi i wnioski odnośnie do sprawozdania przedłożonego przez władze Rumunii.

Komisja będzie przedstawiać kolejne sprawozdania w razie konieczności, jednak nie rzadziej niż co pół roku.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem i tylko pod warunkiem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji


ZAŁĄCZNIK

Założone cele do osiągnięcia przez Rumunię, o których mowa w art. 1:

1)

Zapewnienie większej przejrzystości i skuteczności postępowań sądowych, zwłaszcza poprzez poprawę możliwości i odpowiedzialności Naczelnej Rady Sądownictwa. Przekazywanie informacji o wpływie nowych kodeksów postępowania cywilnego i postępowania karnego oraz jego kontrola.

2)

Ustanowienie zgodnie z planem Agencji ds. Etyki, do której zadań należałoby: weryfikacja stanu majątkowego, niezgodności i potencjalnych konfliktów interesów oraz wydawanie wiążących decyzji, na podstawie których można nałożyć sankcje odstraszające.

3)

W oparciu o poczynione już postępy, kontynuowanie profesjonalnych i bezstronnych dochodzeń w sprawach dotyczących korupcji na wysokim szczeblu.

4)

Podjęcie dalszych środków w celu zapobiegania i zwalczania korupcji, zwłaszcza w samorządzie terytorialnym.


14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/58


DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2006 r.

w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6570)

(2006/929/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Unię Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37 i 38,

uwzględniając opinie wyrażone przez państwa członkowskie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia Europejska oparta jest na zasadzie praworządności, obowiązującej we wszystkich państwach członkowskich.

(2)

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz rynek wewnętrzny, ustanowione przez Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, opierają się na wzajemnym zaufaniu, że decyzje i praktyki sądowe i administracyjne we wszystkich państwach członkowskich są w pełni zgodne z zasadą praworządności.

(3)

Oznacza to, że państwa członkowskie muszą zapewnić istnienie bezstronnego, niezawisłego i sprawnego systemu administracji i sądownictwa, odpowiednio przystosowanego do między innymi walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną.

(4)

Dnia 1 stycznia 2007 r. Bułgaria stanie się członkiem Unii Europejskiej. Komisja zaznaczyła, że mimo poczynionych znacznych wysiłków ze strony Bułgarii w zakresie przygotowania do członkostwa, pozostaje szereg nieuregulowanych kwestii, które Komisja wskazała w sprawozdaniu z dnia 26 września 2006 r., w szczególności w zakresie odpowiedzialności i sprawności systemu sądownictwa oraz organów egzekwowania prawa. W tym właśnie zakresie Komisja oczekuje dalszych postępów niezbędnych do zapewnienia ich zdolności do zastosowania i wdrożenia środków przyjętych celem ustanowienia rynku wewnętrznego oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

(5)

Art. 37 Aktu Przystąpienia upoważnia Komisję do podjęcia odpowiednich środków w przypadku bezpośredniego ryzyka naruszenia funkcjonowania rynku wewnętrznego będącego następstwem niewypełnienia ze strony Bułgarii podjętych zobowiązań. Art. 38 Aktu Przystąpienia upoważnia Komisję do podjęcia odpowiednich środków w przypadku bezpośredniego ryzyka zaistnienia poważnych niedociągnięć ze strony Bułgarii w transpozycji, stanie wdrożenia lub stosowaniu aktów przyjętych zgodnie z tytułem VI Traktatu UE oraz zgodnie z tytułem IV Traktatu WE.

(6)

Nieuregulowane kwestie w zakresie odpowiedzialności i sprawności systemu sądownictwa oraz organów egzekwowania prawa wymagają ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji poszczególnych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa, walki z korupcją oraz przestępczością zorganizowaną.

(7)

Jeśli Bułgarii nie uda się osiągnąć założonych celów, Komisja może wówczas zastosować środki ochronne w oparciu o art. 37 i 38 Aktu Przystąpienia, łącznie z zawieszeniem zobowiązania państw członkowskich do uznawania i wykonywania orzeczeń i decyzji sądów bułgarskich, takich jak europejski nakaz aresztowania, zgodnie z zasadami określonymi prawem wspólnotowym.

(8)

Niniejsza decyzja nie wyklucza przyjęcia w każdej chwili środków ochronnych na podstawie art. 36–38 Aktu Przystąpienia, w przypadku gdy warunki wymagające zastosowania powyższych środków zostaną spełnione.

(9)

Niniejsza decyzja powinna zostać zmieniona, jeśli ocena Komisji wskaże na konieczność dostosowania założonych celów. Niniejsza decyzja powinna zostać uchylona, w przypadku gdy wszystkie założone cele zostaną osiągnięte,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do dnia 31 marca każdego roku Bułgaria przedkłada Komisji sprawozdanie informujące o postępach w realizacji poszczególnych celów przewidzianych w Załączniku. Pierwsze sprawozdanie zostanie przedłożone Komisji do dnia 31 marca 2007 r.

Komisja może w każdej chwili udzielać pomocy technicznej poprzez różne rodzaje działań lub gromadzić i wymieniać informacje dotyczące wyżej wspomnianych celów. Ponadto Komisja może w tym celu w każdej chwili zorganizować wizyty robocze ekspertów w Bułgarii. Władze Bułgarii udzielają w takich sytuacjach niezbędnego wsparcia.

Artykuł 2

Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie, po raz pierwszy w czerwcu 2007 r., swoje uwagi i wnioski odnośnie do sprawozdania przedłożonego przez władze Bułgarii.

Komisja będzie przedstawiać kolejne sprawozdania w razie konieczności, jednak nie rzadziej niż co pół roku.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem i tylko pod warunkiem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji


ZAŁĄCZNIK

Założone cele do osiągnięcia przez Bułgarię, o których mowa w art. 1:

1)

Przyjęcie poprawek do konstytucji usuwających wszelkie niejasności odnośnie do niezawisłości i odpowiedzialności sądownictwa.

2)

Zapewnienie większej przejrzystości i skuteczności postępowań sądowych poprzez przyjęcie i wprowadzenie w życie nowej ustawy o sądownictwie i nowego kodeksu postępowania cywilnego. Przekazywanie informacji o wpływie nowych przepisów oraz kodeksów postępowania karnego i postępowania administracyjnego, w szczególności na etap postępowania przygotowawczego.

3)

Kontynuacja reformy sądownictwa w celu zwiększenia profesjonalizmu, odpowiedzialności i sprawności. Coroczna ocena wpływu tych reform i publikacja wyników.

4)

Prowadzenie profesjonalnych i bezstronnych dochodzeń w sprawach korupcji na wysokim szczeblu. Informowanie o kontrolach wewnętrznych instytucji publicznych oraz publikowanie informacji o stanie majątkowym urzędników wysokiego szczebla.

5)

Podjęcie dalszych środków w celu zapobiegania i zwalczania korupcji, zwłaszcza na granicach i w samorządzie terytorialnym.

6)

Wdrożenie strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej, z naciskiem na zwalczanie poważnych przestępstw i prania brudnych pieniędzy, a także systematyczną konfiskatę mienia przestępców. Przekazywanie informacji o nowych i trwających dochodzeniach, aktach oskarżenia i wyrokach skazujących w tych dziedzinach.