ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 345

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
8 grudnia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie (WE)nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 i (WE) nr 2270/2004 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

10

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych

24

Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych

26

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

8.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/1


ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1781/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przepływ brudnych pieniędzy w przekazach pieniężnych może szkodzić stabilności i wiarygodności sektora finansowego oraz stanowić zagrożenie dla rynku wewnętrznego. Terroryzm wstrząsa podwalinami naszego społeczeństwa. Działania przestępców i ich wspólników podejmowane bądź w celu ukrycia pochodzenia korzyści z przestępstwa, bądź przekazania pieniędzy na cele terrorystyczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla solidności, uczciwości i stabilności systemu przekazów pieniężnych oraz dla zaufania do całego systemu finansowego.

(2)

Jeśli na poziomie Wspólnoty nie zostaną przyjęte określone środki koordynujące, osoby zajmujące się praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu mogą próbować wykorzystywać swobodę przepływu kapitału, która stanowi część zintegrowanego obszaru finansowego, aby ułatwić sobie prowadzenie działalności przestępczej. Z uwagi na skalę, działanie Wspólnoty powinno zapewnić jednolitą transpozycję zalecenia specjalnego VII o przekazach pieniężnych (zwanego dalej ZS VII) Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (zwanej dalej FATF), utworzonej na szczycie G7 w Paryżu w 1989 r. w obrębie całej Unii Europejskiej, a w szczególności zapobiec dyskryminacji pomiędzy płatnościami krajowymi w danym państwie członkowskim a płatnościami transgranicznymi pomiędzy państwami członkowskimi. Nieskoordynowane działanie z zakresu transgranicznych przekazów pieniężnych, podejmowane przez państwa członkowskie na własną rękę, mogłoby mieć znaczący wpływ na sprawne funkcjonowanie systemów płatniczych na szczeblu UE i w związku z tym wyrządzić szkodę wewnętrznemu rynkowi usług finansowych.

(3)

W obliczu ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych z dnia 11 września 2001 r. Rada Europejska na nadzwyczajnym szczycie w dniu 21 września 2001 r. podtrzymała stanowisko, że walka z terroryzmem stanowi kluczowy cel Unii Europejskiej. Rada Europejska zatwierdziła plan działania dotyczący wzmocnionej współpracy policyjnej i sądowej, tworzący międzynarodowe instrumenty prawne do zwalczania terroryzmu, zapobiegający finansowaniu terrorystów, zwiększający bezpieczeństwo w powietrzu i spójność pomiędzy wszystkimi właściwymi politykami. Rada Europejska dokonała przeglądu planu działania w następstwie ataków terrorystycznych z dnia 11 marca 2004 r. w Madrycie, który obecnie w szczególny sposób zajmuje się potrzebą zapewnienia, by ramy prawne stworzone przez Wspólnotę dla potrzeb zwalczania terroryzmu i poprawy współpracy sądowej były dostosowane do dziewięciu zaleceń specjalnych przeciwko finansowaniu terroryzmu, przyjętych przez FATF.

(4)

Pragnąc uniemożliwić finansowanie terrorystów, przyjęto środki mające na celu zamrożenie funduszy i innych zasobów ekonomicznych określonych osób, grup i podmiotów, w tym rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 (3) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 (4). W tym samym celu podjęto środki zmierzające do zabezpieczenia systemu finansowego przed przesyłaniem funduszy i innych zasobów ekonomicznych dla celów terrorystycznych. Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5) zawiera liczne środki mające na celu zwalczanie nadużywania systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Środki te nie uniemożliwiają jednak w pełni terrorystom i innym przestępcom dostępu do systemów płatniczych służący przesuwaniu ich funduszy.

(5)

W celu stworzenia spójnego podejścia w dziedzinie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w kontekście międzynarodowym dalsze działania Wspólnoty winny uwzględniać rozwój wydarzeń na tym szczeblu, tj. dziewięć zaleceń specjalnych dotyczących finansowania terroryzmu przyjętych przez FATF, a w szczególności ZS VII oraz zmienione uwagi interpretacyjne w sprawie jego stosowania.

(6)

Możliwość pełnego śledzenia przekazów pieniężnych może być niezwykle ważnym i cennym narzędziem do zapobiegania, ścigania i wykrywania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wskazane jest zatem, w celu zapewnienia przekazania informacji o zleceniodawcy w ciągu całego procesu realizacji płatności, aby przewidzieć system zobowiązujący dostawców usług płatniczych do umieszczania na przekazach pieniężnych dokładnych i istotnych informacji o zleceniodawcy.

(7)

Przepisy niniejszego rozporządzenia obowiązują bez uszczerbku dla dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6). Na przykład informacje zbierane i przechowywane do celów niniejszego rozporządzenia nie powinny być wykorzystywane w celach handlowych.

(8)

Osoby, które dokonują jedynie konwersji dokumentów papierowych na dane w formie elektronicznej i działają na podstawie umowy z dostawcą usług płatniczych, nie są objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia; to samo dotyczy każdej osoby fizycznej lub prawnej, która jedynie dostarcza dostawcom usług płatniczych systemy informacyjne lub inne systemy wspierające przekazywanie funduszy, lub systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe.

(9)

W przypadku gdy występuje mniejsze ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane z przekazami pieniężnymi, wskazane jest wyłączenie takich przekazów spod zakresu niniejszego rozporządzenia. Wyłączenia tego rodzaju obejmują karty kredytowe lub debetowe, wypłaty bankomatowe (ATM), bezpośrednie obciążenie rachunku, czeki rejestrowane w formie elektronicznej, jak również opłacanie zobowiązań podatkowych, kar i innych opłat, przekazy pieniężne, gdy oboje zleceniodawca i odbiorca są dostawcami usług płatniczych działającymi we własnym imieniu. Dodatkowo, w celu uwzględnienia specyfiki krajowych systemów płatniczych, państwa członkowskie mogą objąć wyłączeniem również elektroniczne płatności z rachunku bieżącego, pod warunkiem że zawsze istnieje możliwość prześledzenia wstecz drogi przekazu pieniężnego do zleceniodawcy. W przypadkach gdy państwa członkowskie zastosowały odstępstwo przewidziane dla pieniądza elektronicznego w dyrektywie 2005/60/WE, powinny one stosować je również w ramach niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że wartość transakcji nie przekracza 1 000 EUR.

(10)

Wyłączenie dotyczące pieniądza elektronicznego, zdefiniowanego w dyrektywie 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (7), ma zastosowanie do pieniądza elektronicznego niezależnie od tego, czy emitent takiego pieniądza korzysta z odstępstwa na mocy art. 8 tej dyrektywy.

(11)

Aby sprawność systemów płatniczych nie uległa pogorszeniu, należy zróżnicować wymogi weryfikacji dla przekazów pieniężnych realizowanych z rachunku i przekazów pieniężnych realizowanych bez wykorzystania rachunku. W celu zrównoważenia ryzyka wymknięcia się transakcji poza oficjalny obieg wskutek stosowania zbyt surowych wymogów identyfikacyjnych wobec potencjalnych zagrożeń terrorystycznych spowodowanych przez niewielkie przekazy, w przypadku przekazów pieniężnych realizowanych bez wykorzystania rachunku, obowiązek weryfikacji, czy informacje o zleceniodawcy są precyzyjne, powinien być stosowany jedynie w przypadku indywidualnych przekazów pieniężnych przekraczających kwotę 1 000 EUR, bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z dyrektywy 2005/60/WE. W przypadku przekazów pieniężnych realizowanych z rachunku dostawcy usług płatniczych nie powinni być zobowiązani do weryfikowania informacji o zleceniodawcy przy każdym przekazie pieniężnym, jeżeli wykonane zostały zobowiązania wynikających z dyrektywy 2005/60/WE.

(12)

W kontekście rozporządzenia (WE) nr 2560/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (8) oraz komunikatu Komisji w sprawie nowych ram prawnych dla płatności na rynku wewnętrznym wystarczające jest umieszczenie na przekazie pieniężnym w obrębie Wspólnoty skróconych informacji o zleceniodawcy.

(13)

Aby pozwolić organom odpowiedzialnym za zwalczanie procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w państwach trzecich na prześledzenie źródła finansowania dla tych celów, przekazom pieniężnym ze Wspólnoty poza Wspólnotę powinny towarzyszyć pełne informacje o zleceniodawcy. Dostęp tych organów do pełnych informacji o zleceniodawcy powinien być przyznany jedynie w celach zapobiegania, śledzenia i wykrywania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

(14)

W przypadku przekazów pieniężnych od pojedynczego zleceniodawcy dla kilku odbiorców wysyłanych w niedrogi sposób w postaci przekazów zbiorczych obejmujących przekazy indywidualne ze Wspólnoty poza Wspólnotę, takie przekazy indywidualne powinny zawierać jedynie numer rachunku bankowego zleceniodawcy lub jednoznaczny identyfikator, o ile przekaz zbiorczy zawiera pełne informacje o zleceniodawcy.

(15)

Aby sprawdzić, czy wymagane informacje o zleceniodawcy są umieszczone na przekazach pieniężnych oraz pomóc w identyfikacji podejrzanych transakcji, dostawca usług płatniczych odbiorcy powinien dysponować skuteczną procedurą pozwalającą wykryć brak informacji o zleceniodawcy.

(16)

Z uwagi na potencjalne zagrożenie, jakie stanowią anonimowe przekazy w kontekście finansowania terroryzmu, należy umożliwić dostawcy usług płatniczych odbiorcy unikania lub naprawienia takich sytuacji w chwili, gdy stwierdza on niekompletność informacji o zleceniodawcy. W tym zakresie należy pozwolić na elastyczność w odniesieniu do zakresu informacji o zleceniodawcy w zależności od stopnia ryzyka. Ponadto odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność informacji o zleceniodawcy powinna spoczywać po stronie dostawcy usług płatniczych zleceniodawcy. W przypadku gdy dostawca usług płatniczych zleceniodawcy ma siedzibę poza obszarem Wspólnoty, w odniesieniu do transgranicznych relacji pomiędzy bankami korespondentami a tym dostawcą usług płatniczych stosować należy wzmocnione wymogi należytej staranności w stosunkach z klientami zgodnie z dyrektywą 2005/60/WE.

(17)

Jeżeli właściwe organy krajowe udzielają wskazówek w zakresie obowiązku odrzucenia wszelkich przekazów od dostawcy usług płatniczych, który regularnie zaniedbuje przekazywanie wymaganych informacji o zleceniodawcy lub w zakresie obowiązku podjęcia decyzji, czy należy ograniczyć lub zerwać stosunki handlowe z takim dostawcą usług płatniczych, wskazówki te powinny opierać się m.in. na zbieżności najlepszych praktyk, a także uwzględniać fakt, że zmienione uwagi interpretacyjne FATF do ZS VII zezwalają krajom trzecim na ustalenie progu w wysokości 1 000 EUR lub 1 000 USD dla obowiązku przesyłania informacji o zleceniodawcy, bez uszczerbku dla obowiązku skutecznego zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

(18)

W każdym wypadku dostawca usług płatniczych odbiorcy powinien zachować szczególną czujność, w zależności od stopnia ryzyka, gdy zda sobie sprawę z braku lub niekompletności informacji o zleceniodawcy, oraz poinformować właściwe organy o podejrzanych transakcjach zgodnie z obowiązkiem przekazywania informacji określonym w dyrektywie 2005/60/WE oraz z krajowymi środkami wykonawczymi.

(19)

Przepisy dotyczące przekazów pieniężnych, którym nie towarzyszą informacje o zleceniodawcy lub są one niekompletne, mają zastosowanie bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań dostawców usług płatniczych do zawieszenia lub odrzucenia przekazów pieniężnych, które naruszają przepisy prawa cywilnego, administracyjnego lub karnego.

(20)

Do czasu usunięcia ograniczeń technicznych, które mogą uniemożliwiać pośredniczącym dostawcom usług płatniczych wywiązanie się z obowiązku przekazania wszystkich otrzymanych informacji o zleceniodawcy, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, o których mowa, powinni prowadzić dokumentację tych informacji. Wspomniane ograniczenia techniczne powinny zostać usunięte w chwili unowocześniania systemów płatniczych.

(21)

Jako że w przypadku dochodzeń w sprawach karnych ustalanie wymaganych informacji lub zaangażowanych osób może trwać miesiące, a nawet lata od chwili pierwotnego przekazu pieniężnego, dostawcy usług płatniczych powinni zachowywać informacje o zleceniodawcy do celów zapobiegania, śledzenia i wykrywania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Okres ten powinien być ograniczony.

(22)

W celu umożliwienia szybkiego działania w zakresie zwalczania terroryzmu dostawcy usług płatniczych powinni niezwłocznie odpowiadać na wnioski o dostarczenie informacji o zleceniodawcy przedkładane przez organy odpowiedzialne za zwalczanie procederu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w państwach członkowskich, w których się znajdują.

(23)

Liczba dni roboczych w państwie członkowskim dostawcy usług płatniczych zleceniodawcy określa liczbę dni przewidzianą na udzielenie odpowiedzi na wnioski o dostarczenie informacji o zleceniodawcach.

(24)

Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie ma zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, państwa członkowskie powinny określić w ich prawie krajowym skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary za niestosowanie się niniejszego rozporządzenia.

(25)

Działania niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (9).

(26)

Liczne państwa i terytoria, które nie są częścią terytorium Wspólnoty, łączy unia walutowa z państwem członkowskim, wchodzą w skład obszaru walutowego państwa członkowskiego albo podpisały konwencję walutową ze Wspólnotą Europejską reprezentowaną przez państwo członkowskie i działają w nich dostawcy usług płatniczych uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w systemach płatniczych i rozrachunkowych tego państwa członkowskiego. W celu uniknięcia znaczącego negatywnego wpływu na gospodarkę tych państw lub terytoriów, który mógłby wynikać ze stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przekazów pieniężnych pomiędzy zainteresowanymi państwami członkowskimi a tymi państwami lub terytoriami, wskazane jest przewidzenie możliwości traktowania takich przekazów pieniężnych jak przekazów pieniężnych w obrębie danego państwa członkowskiego.

(27)

W celu wyeliminowania utrudnień dla datków na cele charytatywne państwa członkowskie powinny być upoważnione do wyłączenia dostawców usług płatniczych, mających siedzibę na ich terytorium, z obowiązku gromadzenia, weryfikowania, przechowywania i wysyłania informacji o zleceniodawcy przy przekazach pieniężnych, których maksymalna wysokość wynosi 150 EUR i które są realizowane na ich terytorium. W celu umożliwienia państwom członkowskim zagwarantowania, że wspomniane wyłączenie nie będzie nadużywane przez terrorystów jako przykrywka lub środek ułatwiający finansowanie ich działalności, opcja ta powinna być uzależniona od spełnienia przez organizacje o charakterze niedochodowym określonych warunków.

(28)

Z uwagi na fakt, że cele niniejszego rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte w stopniu wystarczającym przez państwa członkowskie i w związku z tym mogą, z uwagi na rozmiary lub skutki działania, zostać lepiej osiągnięte na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 Traktatu. Zgodnie z określoną w tym artykule zasadą proporcjonalności niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia wspomnianych celów.

(29)

W celu ustanowienia spójnego podejścia w dziedzinie zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu główne przepisy niniejszego rozporządzenia powinny być stosowane od daty przyjęcia odpowiednich przepisów na poziomie międzynarodowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT, DEFINICJE I ZAKRES

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa zasady dotyczące informacji o zleceniodawcach przekazów pieniężnych, które towarzyszą tym przekazom, w celu zapobiegania, ścigania i wykrywania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„finansowanie terroryzmu” oznacza dostarczanie lub gromadzenie funduszy w rozumieniu art. 1 ust. 4 dyrektywy 2005/60/WE;

2)

„pranie pieniędzy” oznacza wszelkie czyny, które – popełnione umyślnie – są uznawane za pranie pieniędzy do celów art. 1 ust. 2 lub 3 dyrektywy 2005/60/WE;

3)

„zleceniodawca” oznacza osobę fizyczną lub prawną będącą posiadaczem rachunku, która umożliwia dokonanie przekazu pieniężnego z tego rachunku lub, jeżeli rachunek nie istnieje, osobę fizyczną lub prawną składającą zlecenie przekazu pieniężnego;

4)

„odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną będącą zamierzonym ostatecznym odbiorcą przekazywanych środków;

5)

„dostawca usług płatniczych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, której działalność gospodarcza obejmuje dostarczanie usług polegających na przekazie pieniężnym;

6)

„pośredniczący dostawca usług płatniczych” oznacza dostawcę usług płatniczych, który nie jest dostawcą usług płatniczych zleceniodawcy ani odbiorcy i uczestniczy w realizacji przekazu pieniężnego;

7)

„przekaz pieniężny” oznacza transakcję realizowaną drogą elektroniczną przez dostawcę usług płatniczych w imieniu zleceniodawcy w celu udostępnienia środków odbiorcy obsługiwanemu przez dostawcę usług płatniczych bez względu na to, czy zleceniodawca i odbiorca jest tą samą osobą;

8)

„przekaz zbiorczy” (ang. batch file transfer) oznacza kilka indywidualnych przekazów pieniężnych połączonych w zbiór celem przesłania;

9)

„jednoznaczny identyfikator” oznacza kombinację liter, cyfr lub symboli, określoną przez dostawcę usług płatniczych zgodnie z protokołami sytemu płatniczego i rozrachunkowego lub systemu informacyjnego używanego do realizacji przekazu pieniężnego.

Artykuł 3

Zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w odniesieniu do przekazów pieniężnych w dowolnej walucie, wysyłanych lub otrzymywanych przez dostawców usług płatniczych mających siedzibę we Wspólnocie.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania w odniesieniu do przekazów pieniężnych przeprowadzanych przy użyciu karty kredytowej lub karty debetowej, o ile:

a)

odbiorca zawarł z dostawcą usług płatniczych umowę umożliwiającą dokonywanie płatności za dostawę towarów i usług;

oraz

b)

przekazowi pieniężnemu towarzyszy jednoznaczny identyfikator, pozwalający na prześledzenie transakcji wstecz do zleceniodawcy.

3.   W przypadku gdy państwo członkowskie postanawia zastosować odstępstwo określone w art. 11 ust. 5 lit. d) dyrektywy 2005/60/WE, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przekazów pieniężnych realizowanych z użyciem pieniądza elektronicznego objętego tym odstępstwem, chyba że kwota transakcji przekracza 1 000 EUR.

4.   Bez uszczerbku dla ust. 3, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przekazów pieniężnych realizowanych za pośrednictwem telefonów komórkowych lub wszelkich innych narzędzi cyfrowych bądź informatycznych (IT), w przypadku gdy takie przekazy stanowią przedpłatę i nie przekraczają kwoty 150 EUR.

5.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przekazów pieniężnych realizowanych za pośrednictwem telefonów komórkowych lub wszelkich innych narzędzi cyfrowych bądź IT, w przypadku gdy takie przekazy stanowią opłatę z dołu i spełniają wszystkie następujące warunki:

a)

odbiorca przekazu zawarł umowę z dostawcą usług płatniczych, umożliwiającą pobieranie opłat za dostarczanie towarów i usług;

b)

przekazowi towarzyszy jednoznaczny identyfikator, pozwalający na prześledzenie transakcji wstecz do zleceniodawcy;

oraz

c)

dostawca usług płatniczych podlega zobowiązaniom określonym w dyrektywie 2005/60/WE.

6.   Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu niniejszego rozporządzenia do przekazów pieniężnych w tym państwie członkowskim na rachunek odbiorcy umożliwiający dokonywanie płatności za dostawę towarów lub usług, jeżeli:

a)

dostawca usług płatniczych odbiorcy podlega obowiązkom określonym w dyrektywie 2005/60/WE;

b)

dostawca usług płatniczych odbiorcy jest w stanie przy pomocy indywidualnego numeru referencyjnego prześledzić wstecz, przez odbiorcę, przekaz pieniężny pochodzący od osoby prawnej lub fizycznej, która zawarła z odbiorcą umowę na dostawę towarów i usług;

oraz

c)

kwota transakcji nie przekracza 1 000 EUR.

Państwa członkowskie korzystające z tego odstępstwa informują o tym Komisję.

7.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przekazów pieniężnych:

a)

w przypadku których zleceniodawca podejmuje gotówkę z własnego rachunku;

b)

istnieje autoryzacja transferu debetowego między dwiema stronami, zezwalająca na dokonywanie płatności między nimi za pośrednictwem rachunków, pod warunkiem że przekazowi pieniężnemu towarzyszy jednoznaczny identyfikator, w celu umożliwienia prześledzenia drogi wstecz do danej osoby fizycznej lub prawnej;

c)

w przypadku których wykorzystuje się czeki przekształcone w formę elektroniczną;

d)

dotyczących płatności podatków, grzywien i innych opłat dokonywanych na rzecz władz publicznych w państwie członkowskim;

e)

w przypadku których zleceniodawca i odbiorca są dostawcami usług płatniczych działającymi we własnym imieniu.

ROZDZIAŁ II

OBOWIĄZKI DOSTAWCY USŁUG PŁATNICZYCH ZLECENIODAWCY

Artykuł 4

Pełne informacje o zleceniodawcy

1.   Pełne informacje o zleceniodawcy obejmują jego imię i nazwisko/nazwę, adres i numer rachunku bankowego.

2.   Adres można zastąpić datą i miejscem urodzenia zleceniodawcy, posiadanym przez niego numerem identyfikacyjnym klienta lub krajowym numerem identyfikacyjnym.

3.   W przypadku braku numeru rachunku bankowego zleceniodawcy dostawca usług płatniczych zleceniodawcy zastępuje go jednoznacznym identyfikatorem pozwalającym na prześledzenie transakcji wstecz do zleceniodawcy.

Artykuł 5

Informacje towarzyszące przekazom pieniężnym i prowadzenie dokumentacji

1.   Dostawcy usług płatniczych zapewnią, aby przekazom pieniężnym towarzyszyły pełne informacje o zleceniodawcy.

2.   Dostawca usług płatniczych zleceniodawcy, przed przekazaniem środków, weryfikuje na podstawie dokumentów, danych i informacji otrzymanych z wiarygodnego i niezależnego źródła wszystkie informacje o zleceniodawcy.

3.   W przypadku przekazów pieniężnych z rachunku uznaje się, że weryfikacja miała miejsce, jeżeli:

a)

tożsamość zleceniodawcy została zweryfikowana w związku z otwarciem rachunku, a informacje uzyskane w trakcie tej weryfikacji są przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust. 2 i art. 30 lit. a) dyrektywy 2005/60/WE;

lub

b)

zleceniodawca objęty jest zakresem zastosowania art. 9 ust. 6 dyrektywy 2005/60/WE.

4.   Jednak w przypadku przekazów pieniężnych, które są realizowane bez wykorzystania rachunku, bez uszczerbku dla art. 7 lit. c) dyrektywy 2005/60/WE, dostawca usług płatniczych zleceniodawcy sprawdza informacje o zleceniodawcy jedynie wtedy, gdy wartość transakcji przekracza 1 000 EUR lub gdy transakcja składa się z kilku operacji, które wydają się wzajemnie powiązane, a ich łączna wartość przekracza 1 000 EUR.

5.   Dostawca usług płatniczych zleceniodawcy przechowuje przez pięć lat dokumentację zawierającą wszystkie informacje o zleceniodawcy, które towarzyszą przekazom pieniężnym.

Artykuł 6

Przekazy pieniężne w obrębie Wspólnoty

1.   W ramach odstępstwa od art. 5 ust. 1 przekazy pieniężne, w przypadku których zarówno dostawca usług płatniczych zleceniodawcy, jak i dostawca usług płatniczych odbiorcy mają siedzibę w obrębie Wspólnoty, wymagają informacji towarzyszących zawierających numer rachunku bankowego zleceniodawcy lub jednoznaczny identyfikator, które pozwolą prześledzić transakcję wstecz do zleceniodawcy.

2.   Jednak, o ile wnosi o to dostawca usług płatniczych odbiorcy, dostawca usług płatniczych zleceniodawcy udostępni dostawcy usług płatniczych odbiorcy pełne informacje o odbiorcy w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania takiego wniosku.

Artykuł 7

Przekazy pieniężne ze Wspólnoty poza Wspólnotę

1.   W przypadku gdy dostawca usług płatniczych odbiorcy posiada siedzibę poza obszarem Wspólnoty, przekazom pieniężnym towarzyszą pełne informacje o zleceniodawcy.

2.   W przypadku przekazów zbiorczych od pojedynczego zleceniodawcy, gdy dostawcy usług płatniczych odbiorców mają siedzibę poza obszarem Wspólnoty, ust. 1 nie ma zastosowania w odniesieniu do przekazów indywidualnych połączonych w zbiór, o ile przekaz zbiorczy zawiera pełne informacje, a pojedynczy przekaz – numer rachunku bankowego zleceniodawcy lub jednoznaczny identyfikator.

ROZDZIAŁ III

OBOWIĄZKI DOSTAWCY USŁUG PŁATNICZYCH ODBIORCY

Artykuł 8

Wykrycie braku informacji o zleceniodawcy

Dostawca usług płatniczych odbiorcy ma obowiązek stwierdzić, czy pola dotyczące informacji o zleceniodawcy w systemie przekazywania wiadomości lub systemie płatności i rozrachunków używanym do realizacji przekazu pieniężnego zostały wypełnione zgodnie ze znakami lub treścią dopuszczalnymi w ramach konwencji tego systemu przekazywania wiadomości lub płatności i rozrachunków. Dostawca dysponuje skuteczną procedurą pozwalającą na stwierdzenie braku następujących informacji o zleceniodawcy:

a)

w odniesieniu do przekazów pieniężnych, w przypadku których dostawca usług płatniczych zleceniodawcy posiada siedzibę w obrębie Wspólnoty – informacji wymaganych zgodnie z art. 6;

b)

w odniesieniu do przekazów pieniężnych, w przypadku których dostawca usług płatniczych zleceniodawcy posiada siedzibę poza obszarem Wspólnoty – pełnych informacji o zleceniodawcy, o których mowa w art. 4, lub – tam, gdzie ma to zastosowanie – informacji wymaganych zgodnie z art. 13;

oraz

c)

w odniesieniu do przekazów zbiorczych, w przypadku których dostawca usług płatniczych zleceniodawcy posiada siedzibę poza obszarem Wspólnoty – pełnych informacji o zleceniodawcy, o których mowa w art. 4, jedynie w przekazie zbiorczym, a nie w indywidualnych przekazach połączonych w pakiet.

Artykuł 9

Przekazy pieniężne z brakującą lub niekompletną informacją o zleceniodawcy

1.   Jeśli dostawca usług płatniczych odbiorcy, otrzymując przekaz pieniężny, poweźmie wiedzę o niekompletności informacji o zleceniodawcy wymaganej na mocy niniejszego rozporządzenia, odrzuca taki przekaz lub występuje o pełne informacje o zleceniodawcy. We wszystkich przypadkach dostawca usług płatniczych odbiorcy stosuje się do stosownych przepisów ustawowych lub administracyjnych dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w szczególności zaś rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 oraz (WE) nr 881/2002 i dyrektywy 2005/60/WE, jak również wszelkich krajowych środków wykonawczych.

2.   Jeśli dostawca usług płatniczych regularnie zaniedbuje przekazanie wymaganych informacji o zleceniodawcy, dostawca usług płatniczych odbiorcy podejmuje kroki, które mogą początkowo polegać na wydaniu ostrzeżenia i ustaleniu nieprzekraczalnych terminów, przed bądź odrzuceniem wszelkich kolejnych przekazów pieniężnych od takiego dostawcy usług płatniczych, bądź podjęciem decyzji, czy należy ograniczyć lub zerwać stosunki handlowe z tym dostawcą usług płatniczych.

Dostawca usług płatniczych odbiorcy informuje o tym fakcie organy odpowiedzialne za zwalczanie procederu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Artykuł 10

Ocena ryzyka

Dostawca usług płatniczych odbiorcy uwzględni brakujące lub niepełne informacje o zleceniodawcy przy ocenie, czy przekaz pieniężny lub jakakolwiek związana z nim transakcja jest podejrzana oraz czy informację o niej należy przekazać, zgodnie z obowiązkami określonymi w rozdziale III dyrektywy 2005/60/WE, organom odpowiedzialnym za zwalczanie procederu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Artykuł 11

Prowadzenie dokumentacji

Dostawca usług płatniczych odbiorcy przechowuje przez pięć lat dokumentację zawierającą wszystkie informacje, jakie otrzyma o zleceniodawcy.

ROZDZIAŁ IV

OBOWIĄZKI POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH

Artykuł 12

Zachowanie informacji o zleceniodawcy przy przekazie pieniężnym

Pośredniczący dostawcy usług płatniczych zapewnią zachowanie przy przekazie pieniężnym wszystkich otrzymanych informacji o zleceniodawcy, które towarzyszą przekazowi.

Artykuł 13

Ograniczenia techniczne

1.   Niniejszy artykuł ma zastosowanie w przypadku, gdy dostawca usług płatniczych zleceniodawcy posiada siedzibę poza obszarem Wspólnoty, a pośredniczący dostawca usług płatniczych ma siedzibę we Wspólnocie.

2.   O ile pośredniczący dostawca usług płatniczych nie odkryje, w momencie otrzymania przekazu pieniężnego, braku lub niekompletności informacji o zleceniodawcy wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia, może on zastosować system z ograniczeniami technicznymi, który uniemożliwi dołączenie do przekazu pieniężnego informacji o zleceniodawcy, w celu przesłania przekazu pieniężnego dostawcy usług płatniczych odbiorcy.

3.   W przypadku gdy pośredniczący dostawca usług płatniczych w momencie otrzymania przekazu pieniężnego odkryje brak lub niekompletność informacji o zleceniodawcy wymaganej na mocy niniejszego rozporządzenia, stosuje on system płatniczy z ograniczeniami technicznymi jedynie wtedy, kiedy jest w stanie powiadomić o tym fakcie dostawcę usług płatniczych odbiorcy poprzez system płatniczy lub system informacyjny zapewniający taką komunikację, lub za pomocą innej procedury, pod warunkiem że obaj dostawcy usług płatniczych przyjęli lub uzgodnili taki sposób komunikacji.

4.   W przypadku gdy pośredniczący dostawca usług płatniczych stosuje system płatniczy z ograniczeniami technicznymi, udostępnia on dostawcy usług płatniczych odbiorcy, na jego wniosek, wszelkie otrzymane informacje o zleceniodawcy, niezależnie od tego, czy są one pełne czy też nie, w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania takiego wniosku.

5.   W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, pośredniczący dostawca usług płatniczych zachowuje przez okres pięciu lat dokumentację zawierającą wszystkie otrzymane informacje.

ROZDZIAŁ V

OGÓLNE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCZE

Artykuł 14

Obowiązek współpracy

Dostawcy usług płatniczych niezwłocznie i zgodnie z wymogami proceduralnymi określonymi w prawie krajowym państwa członkowskiego, w którym się znajdują, udzielają pełnej odpowiedzi na zapytania organów odpowiedzialnych w tym państwie członkowskim za zwalczanie procederu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, dotyczące informacji o zleceniodawcy towarzyszącej przekazom pieniężnym i odpowiednich dokumentów.

Bez uszczerbku dla krajowego prawa karnego i ochrony praw podstawowych, organy te korzystają z wyżej wymienionych informacji jedynie w celu zapobiegania, śledzenia lub wykrywania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Artykuł 15

Kary i nadzór

1.   Państwa członkowskie ustanawiają przepisy w sprawie kar obowiązujących w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia ich stosowania. Kary te są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i obowiązują od dnia 15 grudnia 2007 r.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, jak również o organach odpowiedzialnych za ich stosowanie do dnia 14 grudnia 2007 r. i bezzwłocznie informują Komisję o wszelkich późniejszych zmianach mających wpływ na te przepisy.

3.   Państwa członkowskie zobowiązują właściwe organy do skutecznego nadzorowania i podejmowania niezbędnych środków w celu zapewnienia przestrzegania wymogów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 16

Procedura komitologii

1.   Komisję wspiera Komitet do spraw zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu ustanowiony na mocy dyrektywy 2005/60/WE, zwany dalej „Komitetem”.

2.   W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8 i pod warunkiem, że środki wykonawcze przyjęte zgodnie z tą procedurą nie zmieniają podstawowych przepisów niniejszego rozporządzenia.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

ROZDZIAŁł VI

ODSTĘPSTWA

Artykuł 17

Umowy z terytoriami lub państwami, którą nie są częścią terytorium Wspólnoty

1.   Komisja może upoważnić państwo członkowskie do zawarcia umów, w ramach ustaleń krajowych, z państwem lub terytorium, które nie stanowi części terytorium Wspólnoty, określonych zgodnie z art. 299 Traktatu, zawierających odstępstwa od niniejszego rozporządzenia mające pozwolić na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy tym państwem lub terytorium a państwem członkowskim jak przekazów pieniężnych w obrębie tego państwa członkowskiego.

Umowy takie podlegają zatwierdzeniu, o ile:

a)

dane państwo lub terytorium łączy unia walutowa z danym państwem członkowskim, wchodzi ono w skład obszaru walutowego tego państwa członkowskiego lub podpisało konwencję walutową z Wspólnotą Europejską reprezentowaną przez państwo członkowskie;

b)

dostawcy usług płatniczych w danym państwie lub na danym terytorium uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w systemach płatności i rozrachunków w tym państwie członkowskim;

oraz

c)

dane państwo lub terytorium wymaga od dostawców usług płatniczych podlegających jego jurysdykcji stosowania takich samych zasad jak te, które zostały ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia.

2.   Państwo członkowskie pragnące zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1, kieruje odpowiedni wniosek do Komisji i przekazuje jej wszystkie niezbędne informacje.

Po otrzymaniu wniosku państwa członkowskiego przez Komisję przekazy pieniężne pomiędzy tym państwem członkowskim a rozpatrywanym państwem lub terytorium są tymczasowo – do czasu podjęcia decyzji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule – traktowane jak przekazy pieniężne w obrębie tego państwa członkowskiego.

Jeśli Komisja uzna, że nie posiada wszystkich niezbędnych informacji, zwraca się do danego państwa członkowskiego w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku i określa wymagane dodatkowo informacje.

Gdy Komisja dysponuje wszystkimi informacjami, jakie uzna za konieczne dla rozpatrzenia wniosku, w ciągu jednego miesiąca przekazuje danemu państwu członkowskiemu odpowiednią informację, a wniosek pozostałym państwom członkowskim.

3.   W ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 akapit czwarty, Komisja zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust. 2 podejmuje decyzję, czy zezwolić państwu członkowskiemu na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

W każdym przypadku Komisja podejmuje decyzję, o której mowa w akapicie pierwszym, w ciągu osiemnastu miesięcy od otrzymania wniosku.

Artykuł 18

Przekazy pieniężne dla organizacji o celu niezarobkowym w państwach członkowskich

1.   Państwa członkowskie mogą zwolnić dostawców usług płatniczych posiadających siedzibę na ich terytorium z obowiązku określonego w art. 5 w odniesieniu do przekazów pieniężnych dla organizacji o celu niezarobkowym, prowadzących działalność charytatywną, religijną, kulturalną, edukacyjną, społeczną, naukową lub zrzeszeniową, o ile wymienione organizacje podlegają wymogom sprawozdawczości i audytów lub nadzorowi ze strony władzy publicznej bądź organizacji samoregulującej uznanej przez prawo krajowe, a przekazy pieniężne nie przekraczają kwoty 150 EUR i odbywają się wyłącznie na terytorium danego państwa członkowskiego.

2.   Państwa członkowskie stosujące ten artykuł informują Komisję o środkach przyjętych przez nie w celu stosowania opcji, o której mowa w ust. 1, łącznie z wykazem organizacji objętych niniejszym zwolnieniem oraz nazwiskami osób fizycznych, które ostatecznie kontrolują te organizacje, a także wyjaśnieniem, w jaki sposób wykaz ten będzie aktualizowany. Informacje te udostępnia się także organom odpowiedzialnym za zwalczanie procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

3.   Zaktualizowany wykaz organizacji objętych niniejszym zwolnieniem jest przekazywany przez dane państwo członkowskie dostawcom usług płatniczych działających w tym państwie członkowskim.

Artykuł 19

Klauzula rewizyjna

1.   Najpóźniej do dnia 28 grudnia 2011 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające pełną ekonomiczną i prawną ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia, w razie potrzeby wraz z wnioskiem o jego zmianę lub uchylenie.

2.   W szczególności sprawozdanie to powinno dokonywać przeglądu:

a)

stosowania art. 3 z uwzględnieniem dalszych doświadczeń związanych z ewentualnymi nadużyciami pieniądza elektronicznego, zdefiniowanego w art. 1 ust. 3 dyrektywy 2000/46/WE, oraz innych nowo opracowanych środków płatności, do celów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jeżeli zaistnieje ryzyko takich nadużyć, Komisja przedłoży projekt zmiany niniejszego rozporządzenia;

b)

stosowania art. 13 z uwzględnieniem ograniczeń technicznych, które mogą uniemożliwić przekazanie dostawcy usług płatniczych odbiorcy pełnych informacji o zleceniodawcy. Jeżeli nastąpi możliwość przezwyciężenia takich ograniczeń technicznych w świetle nowych rozwiązań w dziedzinie płatności oraz uwzględniając związane z tym koszty dla dostawców usług płatniczych, Komisja przedłoży projekt zmiany niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 20

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jednak w żadnym wypadku nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 15 listopada 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

P. LEHTOMÄKI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 336 z 31.12.2005, str. 109.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r.

(3)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1461/2006 (Dz.U. L 272 z 3.10.2006, str. 11).

(4)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1508/2006 (Dz.U. L 280 z 12.10.2006, str. 12).

(5)  Dz.U. L 309 z 25.11.2005, str. 15.

(6)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(7)  Dz.U. L 275 z 27.10.2000, str. 39.

(8)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 13.

(9)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).


8.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/10


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1782/2006

z dnia 20 listopada 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 i (WE) nr 2270/2004 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. ustanawiające środki odnowienia zasobów dorsza (2), w szczególności jego art. 8,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 51/2006 (3) Rada ustaliła wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe.

(2)

W świetle zobowiązań międzynarodowych zachowania i ochrony żarłacza olbrzymiego i żarłacza białego, między innymi w oparciu o Konwencję o gatunkach migrujących oraz Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, należy wprowadzić zakaz połowów, zatrzymywania na pokładzie, przeładowywania lub wyładowywania tych gatunków na wszystkich wodach terytorialnych WE, wodach nienależących do WE oraz na wodach międzynarodowych.

(3)

Biorąc pod uwagę obecny udział połowów witlinka w połowach przemysłowych na Morzu Północnym, znaczną część dozwolonych przyłowów witlinka można przydzielić kwocie połowów witlinka na Morzu Północnym przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie zwiększając przy tym ogólnych całkowitych możliwości połowowych.

(4)

W wyniku konsultacji przeprowadzonych między Wspólnotą a Islandią dnia 20 lutego 2006 r. osiągnięto porozumienie dotyczące, z jednej strony, kwot przyznanych statkom islandzkim, kwoty przyznanej Wspólnocie na mocy umowy pomiędzy rządem Danii a rządem lokalnym Grenlandii, które należy poławiać do dnia 30 kwietnia 2006 r., i, z drugiej strony, kwot dla statków wspólnotowych dokonujących połowów karmazyna w wyłącznej strefie ekonomicznej Islandii, którego należy poławiać między lipcem a grudniem. Wspomniane porozumienie powinno zostać włączyć do wspólnotowego porządku prawnego.

(5)

W celu zapewnienia właściwego stosowania ograniczeń nakładu połowowego należy uściślić definicję „dni przebywania na obszarze” w odniesieniu do nakładu połowowego dla statków w kontekście odnowienia niektórych zasobów.

(6)

Należy dokonać przeglądu sposobu wykorzystania niektórych rodzajów narzędzi połowowych nieobjętych specjalnymi warunkami, przy zachowaniu maksymalnej liczby dni, w których statek może przebywać na obszarze w kontekście odnowienia niektórych zasobów.

(7)

Należy wprowadzić zachętę dla statków działających w ramach systemu automatycznego zawieszenia licencji połowowych w celu stosowania bardziej selektywnych narzędzi na Morzu Północnym. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w liczbie przyznanych dni przebywania na obszarze.

(8)

Konieczne jest wyjaśnienie, że w przypadku stosowania w ciągu roku więcej niż jednej grupy narzędzi połowowych żadne z tych narzędzi nie może zostać wystawione, jeżeli całkowita liczba dni przebywania na obszarze przekracza już liczbę dni ustanowioną dla tego narzędzia.

(9)

Statki poławiające w kontekście odnowienia zasobów soli w zachodniej części kanału La Manche powinny móc korzystać z odstępstwa dotyczącego maksymalnej liczby dni połowowych objętych specjalnymi warunkami. Przepisy te należy zatem uściślić.

(10)

Zmiana definicji „dni przebywania na obszarze” powoduje, że konieczne jest wyjaśnienie odstępstwa stosowanego do wymogów dotyczących systemu wywoływania w odniesieniu do nakładu połowowego dla statków poławiających w kontekście odnowienia zasobów soli w zachodniej części kanału La Manche.

(11)

Zgodnie z załącznikiem XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Polska ma prawo do kwoty śledzia w strefie I i II. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w ograniczeniach ilościowych licencji i zezwoleń połowowych.

(12)

Należy wprowadzić pewne poprawki redakcyjne.

(13)

Rozporządzeniem (WE) nr 2270/2004 (4) Rada ustaliła możliwości połowowe wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006.

(14)

Na podstawie konsultacji z dnia 31 stycznia 2006 r. między Wspólnotą a Norwegią oraz na podstawie opinii naukowej, należy ograniczyć połowy buławika czarnego w strefie III, włączając wody Norwegii, do średnich połowów w latach 1996–2003. Ograniczenie to powinno zostać wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 2270/2004.

(15)

Rozporządzenia (WE) nr 51/2006 i (WE) nr 2270/2004 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 51/2006

W rozporządzeniu (WE) nr 51/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 5 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8.   Zabrania się statkom rybackim ze Wspólnoty dokonywania połowów, zatrzymywania na pokładzie, przeładowywania oraz wyładowywania następujących gatunków na wszystkich wodach terytorialnych Wspólnoty i wodach nienależących do Wspólnoty:

żarłacza olbrzymiego (Cetorinhus maximus),

żarłacza białego (Carcharodon carcharias).”;

2)

w art. 7 ust. 1 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„—

załącznik IIB stosuje się do zarządzania zasobami morszczuka i homara w rejonach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu.”;

3)

w art. 7 ust. 1 tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„—

załącznik IId stosuje się do zarządzania zasobami dobijakowatych w rejonie IIa ICES (wody WE), w rejonie IIIa oraz w podobszarze IV.”;

4)

w art. 10 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Połowy statków wspólnotowych na wodach podlegających jurysdykcji Islandii są ograniczone do obszaru określonego liniami prostymi łączącymi kolejno następujące współrzędne:

Obszar południowo-zachodni

1.

63°12’N i 23°05’W do 62°00’N i 26°00’W,

2.

62°58’N i 22°25’W,

3.

63°06’N i 21°30’W,

4.

63°03’N i 21°00’W, a stamtąd 180°00’S.

Obszar południowo-wschodni

1.

63°14’N i 10°40’W,

2.

63°14’N i 11°23’W,

3.

63°35’N i 12°21’W,

4.

64°00’N i 12°30’W,

5.

63°53’N i 13°30’W,

6.

63°36’N i 14°30’W,

7.

63°10’N i 17°00’W, a stamtąd 180°00’S.”;

5)

artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

Zezwolenia

1.   Statkom rybackim pływającym pod banderą Barbadosu, Gujany, Japonii, Korei Południowej, Norwegii, Surinamu, Trynidadu i Tobago lub Wenezueli, a także statkom zarejestrowanym na Wyspach Owczych zezwala się na dokonywanie połowów na wodach terytorialnych Wspólnoty w granicach limitów połowowych określonych w załączniku I i z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 14, 15 i 16 oraz 19–25.

2.   Zabrania się statkom rybackim z państw trzecich dokonywania połowów, zatrzymywania na pokładzie, przeładowywania oraz wyładowywania następujących gatunków na wszystkich wodach terytorialnych Wspólnoty:

żarłacza olbrzymiego (Cetorinhus maximus),

żarłacza białego (Carcharodon carcharias).”;

6)

załączniki IA, IB, IIA, IIB, IIC i IV zmienia się zgodnie z tekstem zawartym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 2270/2004

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2270/2004 zmienia się zgodnie z tekstem zawartym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 70 z 9.3.2004, str. 8.

(3)  Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1642/2006 (Dz.U. L 308 z 8.11.2006, str. 5).

(4)  Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 742/2006 (Dz.U. L 130 z 18.5.2006, str. 7).


ZAŁĄCZNIK I

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku IA:

a)

skreśla się zapis dotyczący gatunku żarłacza olbrzymiego na wodach WE w strefach IV, VI i VII;

b)

zapis dotyczący gatunku witlinek w strefie IIa (wody WE) i IV otrzymuje brzmienie:

„Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Strefa:

IIa (wody WE), IV

WHG/2AC4.

Belgia

594

 

 

Dania

2 568

 

TAC zapobiegawczy.

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 nie stosuje się.

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 nie stosuje się.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Niemcy

668

 

 

Francja

3 860

 

 

Niderlandy

1 484

 

 

Szwecja

3

 

 

Zjednoczone Królestwo

10 243

 

 

WE

19 420

 (1)

 

Norwegia

2 380

 (2)

 

TAC

23 800

 

 

Warunki specjalne:

w granicach wyżej wspomnianych kwot w określonych strefach można poławiać ilości nie większe niż wymienione poniżej:

 

wody norweskie (WHG/*04N-)

WE

14 512”

2)

w załączniku IB:

a)

zapis dotyczący gatunku gromadnik w strefie V, XIV (wody terytorialne Grenlandii) otrzymuje brzmienie:

„Gatunek:

Gromadnik

Mallotus villosus

Strefa:

V, XIV (wody terytorialne Grenlandii)

CAP/514GRN

Wszystkie państwa członkowskie

0

 

 

WE

16 170

 (3)  (4)

 

TAC

Nie dotyczy

 

b)

zapis dotyczący gatunku karmazyn w strefie Va (wody terytorialne Islandii) otrzymuje brzmienie:

„Gatunek:

Karmazyn

Sebastes spp.

Strefa

Va (wody terytorialne Islandii)

RED/05A-IS

Belgia

100

 (5)  (6)

 

Niemcy

1 690

 (5)  (6)

 

Francja

50

 (5)  (6)

 

Zjednoczone Królestwo

1 160

 (5)  (6)

 

WE

3 000

 (5)  (6)

 

TAC

Nie dotyczy

 

3)

w załączniku IIA:

a)

punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

Definicja dni przebywania na obszarze

Do celu niniejszego załącznika dzień przebywania na obszarze oznacza każdy nieprzerwany okres 24 godzin (lub jego część), w którym statek znajduje się na obszarze geograficznym określonym w pkt 2 oraz znajduje się poza portem. Moment, od którego liczy się nieprzerwany okres, jest określany przez państwo członkowskie, pod którego banderą pływa dany statek.”;

b)

punkt 8.1 ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)

w roku 2003, 2004 lub 2005 statek powinien był przebywać na obszarze i posiadać na pokładzie narzędzia połowowe, o których mowa w pkt 4.b. W 2006 r. ilości dorsza zatrzymanego na pokładzie wynoszą mniej niż 5 % całkowitego wyładunku wszystkich gatunków zrealizowanego przez statek zgodnie z wyładunkami w żywej wadze wykazanymi w dzienniku połowowym Wspólnoty. W okresie zarządzania, w którym statek wykorzystuje niniejszy przepis, nie może on w żadnym momencie posiadać na pokładzie narzędzi połowowych innych niż wymienione w pkt 4.b.iii lub 4.b.iv.”;

c)

w punkcie 13 tabela I otrzymuje brzmienie:

„TABELA I

Maksymalna liczba dni, kiedy statek może przebywać w 2006 r. na obszarze, w zależności od narzędzi połowowych

 

Obszary zgodnie z pkt:

Grupa narzędzi

pkt 4

Warunek specjalny

pkt 8

Nazwa (7)

2.a

Kattegat

2.b

1 – Skaggerak

2 – II, IVa, b, c

3 – VIId

2.c

VIIa

2.d

VIa

1

2

3

4.a.i

 

Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek ≥ 16 i < 32 mm

228 (8)

228 (8)

228

228

4.a.ii

 

Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek ≥ 70 i < 90 mm

n.d.

n.d.

227

227

227

4.a.iii

 

Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek ≥ 90 i < 100 mm

103

103

227

227

227

4.a.iv

 

Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek ≥ 100 i < 120 mm

103

103

114

91

4.a.v

 

Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek ≥ 120 mm

103

103

114

91

4.a.iii

8.1.(a)

Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek ≥ 90 i < 100 mm z oknem o oczkach kwadratowych o rozmiarze 120 mm

137

137

227

227

227

4.a.iv

8.1.(a)

Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek ≥ 100 i < 120 mm z oknem o oczkach kwadratowych o rozmiarze 120 mm

137

137

103

114

91

4.a.v

8.1.(a)

Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek ≥ 120 mm z oknem o oczkach kwadratowych o rozmiarze 120 mm

137

137

103

114

91

4.a.v

8.1.(j)

Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek ≥ 120 mm z oknem o oczkach kwadratowych o rozmiarze 140 mm

149

149

115

126

103

4.a.ii

8.1.(b)

Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek ≥ 70 i < 90 mm zgodnie z warunkami ustanowionymi w dodatku 2

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

4.a.iii

8.1.(b)

Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek ≥ 90 i < 100 mm zgodnie z warunkami ustanowionymi w dodatku 2

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

4.a.iv

8.1.(c)

Udokumentowane połowy włokami lub niewodami duńskimi o rozmiarze oczek ≥ 100 i < 120 mm obejmują mniej niż 5 % dorsza

148

148

148

148

4.a.v

8.1.(c)

Udokumentowane połowy włokami lub niewodami duńskimi o rozmiarze oczek ≥ 120 mm obejmują mniej niż 5 % dorsza

160

160

160

160

4.a.iv

8.1.(k)

Udokumentowane połowy włokami lub niewodami duńskimi o rozmiarze oczek ≥ 100 i < 120 mm obejmują mniej niż 5 % dorsza i więcej niż 60 % gładzicy

n.d.

n.d.

166

n.d.

4.a.v

8.1.(k)

Udokumentowane połowy włokami lub niewodami duńskimi o rozmiarze oczek ≥ 120 mm obejmują mniej niż 5 % dorsza i więcej niż 60 % gładzicy

n.d.

n.d.

178

n.d.

4.a.v

8.1.(h)

Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek ≥ 120 mm stosowane w ramach systemu automatycznego zawieszania licencji połowowych

115

115

126

103

4.a.ii

8.1.(d)

Udokumentowane połowy włokami lub niewodami duńskimi o rozmiarze oczek ≥ 70 i < 90 mm obejmują mniej niż 5 % dorsza, soli i gładzicy

280

280

280

280

4.a.iii

8.1.(d)

Udokumentowane połowy włokami lub niewodami duńskimi o rozmiarze oczek ≥ 90 i < 100 mm obejmują mniej niż 5 % dorsza, soli i gładzicy

Nieograniczona

Nieograniczona

280

280

280

4.a.iv

8.1.(d)

Udokumentowane połowy włokami lub niewodami duńskimi o rozmiarze oczek ≥ 100 i < 120 mm obejmują mniej niż 5 % dorsza, soli i gładzicy

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

4.a.v

8.1.(d)

Udokumentowane połowy włokami lub niewodami duńskimi o rozmiarze oczek > 120 mm obejmują mniej niż 5 % dorsza, soli i gładzicy

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

4.a.v

8.1.(h)

8.1.(j)

Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek > 120 mm z oknem o oczkach kwadratowych o rozmiarze 140 mm i stosowane w ramach systemu automatycznego zawieszania licencji połowowych

n.d.

n.d.

127

138

115

4.b.i

 

Włoki ramowe o rozmiarze oczek ≥ 80 i < 90 mm

n.d.

143 (8)

Nieograniczona

143

143 (8)

4.b.ii

 

Włoki ramowe o rozmiarze oczek ≥ 90 i < 100 mm

n.d.

143 (8)

Nieograniczona

143

143 (8)

4.b.iii

 

Włoki ramowe o rozmiarze oczek ≥ 100 i < 120 mm

n.d.

143

Nieograniczona

143

143

4.b.iv

 

Włoki ramowe o rozmiarze oczek ≥ 120 mm

n.d.

143

Nieograniczona

143

143

4.b.iii

8.1.(c)

Udokumentowane połowy włokami ramowymi o rozmiarze oczek ≥ 100 i < 120 mm obejmują mniej niż 5 % dorsza

n.d.

155

Nieograniczona

155

155

4.b.iii

8.1.(i)

Włoki ramowe o rozmiarze oczek ≥ 100 i < 120mm dla statków, które stosowały włoki ramowe w 2003, 2004 lub 2005 r.

n.d.

155

Nieograniczona

155

155

4.b.iv

8.1.(c)

Udokumentowane połowy włokami ramowymi o rozmiarze oczek ≥ 120 mm obejmują mniej niż 5 % dorsza

n.d.

155

Nieograniczona

155

155

4.b.iv

8.1.(i)

Włoki ramowe o rozmiarze oczek ≥ 120 dla statków, które stosowały włoki ramowe w 2003, 2004 lub 2005 r.

n.d.

155

Nieograniczona

155

155

4.b.iv

8.1.(e)

Udokumentowane połowy włokami ramowymi o rozmiarze oczek ≥ 120 mm obejmują mniej niż 5 % dorsza i więcej niż 60 % gładzicy

n.d.

155

Nieograniczona

155

155

4.c.i

4.c.ii

4.c.iii

4.d

 

Pławnice i sieci oplątujące o rozmiarze oczek:

< 110 mm

≥ 110 mm i < 220 mm

≥ 220 mm

oraz sieci trójścienne

140

140

140

140

4.c.iii

8.1.(f)

Udokumentowane połowy pławnicami i sieciami oplątującymi o rozmiarze oczek ≥ 220 mm obejmują mniej niż 5 % dorsza i więcej niż 5 % turbota (skarpa) i taszy

162

140

162

140

140

140

4.d

8.1.(g)

Sieci trójścienne o rozmiarze oczek < 110 mm. Statek przebywa poza portem przez okres nie dłuższy niż 24 godziny

140

140

205

140

140

4.e

 

Sznury haczykowe

173

173

173

173

n.d. oznacza „nie dotyczy.”

d)

punkt 14.3 otrzymuje brzmienie:

„14.3.

Do celów niniejszego załącznika i w odniesieniu do obszarów określonych w pkt 2 i grup narzędzi połowowych określonych w pkt 4 definiuje się następujące grupy transferu:

a)

grupa narzędzi połowowych określonych w pkt 4.a.i na dowolnym obszarze;

b)

grupy narzędzi połowowych określonych w pkt 4.a.ii na dowolnym obszarze oraz w pkt 4.a.iii na obszarze IV, w rejonach IIa (wody terytorialne WE) VIa, VIIa oraz VIId;

c)

grupy narzędzi połowowych określonych w pkt 4.a.iii w Kattegat i Skagerak, w pkt 4.a.iv oraz 4.a.v na dowolnym obszarze;

d)

grupy narzędzi połowowych określonych w pkt 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii oraz w pkt 4.b.iv na dowolnym obszarze;

e)

grupy narzędzi połowowych określonych w pkt 4.c.i, 4.c.ii, 4.c.iii oraz 4.d na dowolnym obszarze;

f)

grupa narzędzi połowowych określonych w pkt 4.e na dowolnym obszarze.”;

e)

punkt 14.6 otrzymuje brzmienie:

„14.6.

Na wezwanie Komisji państwa członkowskie przekazują informacje dotyczące dokonanych transferów. W celu udostępnienia Komisji tej informacji może zostać przyjęty szczegółowy opis formatu arkusza kalkulacyjnego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.”;

f)

punkt 17.2 otrzymuje brzmienie:

„17.2.

W przypadku gdy kapitan statku lub jego przedstawiciel powiadamia o korzystaniu z więcej niż jednej grupy narzędzi połowowych określonych w pkt 4, całkowita liczba dni do wykorzystania w roku jest nie większa niż średnia arytmetyczna dni, do których statek jest uprawniony w odniesieniu do każdej grupy narzędzi zgodnie z tabelą I, zaokrąglona w dół do najbliższego całego dnia.”;

g)

dodaje się punkty 17.2.a, 17.2.b i 17.2.c w brzmieniu:

„17.2.a.

Jeśli dla jednej z grup narzędzi, których dotyczyło powiadomienie, nie ma ograniczenia w ilości dni, wtedy liczba dni dostępnych w ciągu roku dla tej konkretnej grupy narzędzi pozostaje nieograniczona.

17.2.b.

W dowolnym momencie statek może stosować jedną z grup narzędzi zgłoszonych w powiadomieniu, które mają ograniczoną liczbę dni, pod warunkiem że łączna liczba dni połowów z wykorzystaniem którejkolwiek z tych grup narzędzi od początku roku wynosi:

a)

nie więcej niż liczba dni dostępnych na podstawie pkt 17.2;

oraz

b)

nie więcej niż liczba dni, które zostałyby przydzielone, gdyby ten rodzaj narzędzi był stosowany oddzielnie zgodnie z tabelą I.

17.2.c.

Jeśli państwo członkowskie postanowi podzielić dni na okresy zarządzania zgodnie z pkt 9, warunki zawarte w pkt 17.2, 17.2.a oraz 17.2.b stosuje się mutatis mutandis dla każdego przyszłego okresu zarządzania. Jeśli państwo członkowskie wybrało okres zarządzania trwający jeden rok, warunków zawartych w pkt 17.2.a i 17.2.b nie stosuje się.”;

h)

punkt 17.4 otrzymuje brzmienie:

„17.4.

Inspekcja i nadzór na morzu oraz w porcie, przeprowadzana przez właściwe organy, podejmowana jest w celu sprawdzenia zgodności z wymogami, o których mowa w pkt 17.3. Każdy statek, co do którego stwierdzono, że nie spełnia tych wymogów, ze skutkiem natychmiastowym zostaje pozbawiony uprawnienia do korzystania z więcej niż jednej grupy narzędzi połowowych.”;

i)

punkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25.

Przekazywanie odpowiednich danych

25.1.

Na wezwanie Komisji państwa członkowskie udostępniają jej arkusze kalkulacyjne z danymi, określonymi w pkt 24 w formacie określonym w tabelach II i III, przesyłając je na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej, podany im przez Komisję.

25.2.

Szczegółowy opis nowego formatu arkusza kalkulacyjnego do sporządzania udostępnianych Komisji danych określonych w pkt 24 może zostać przyjęty zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.”;

4)

w załączniku IIB:

a)

punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

Definicja dni przebywania na obszarze

Do celu niniejszego załącznika dzień przebywania na obszarze oznacza każdy nieprzerwany okres 24 godzin (lub jego część), w którym statek znajduje się na obszarze geograficznym określonym w pkt 1 oraz znajduje się poza portem. Moment, od którego liczy się nieprzerwany okres, jest określany przez państwo członkowskie, pod którego banderą pływa dany statek.”;

b)

punkt 12.4 otrzymuje brzmienie:

„12.4.

Zabrania się przekazywania dni przez statki korzystające z przydziału, o którym mowa w pkt 7.1.”;

c)

punkt 12.5 otrzymuje brzmienie:

„12.5.

Na wezwanie Komisji państwa członkowskie przekazują informacje dotyczące dokonanych transferów. Formaty arkusza kalkulacyjnego służące do gromadzenia i przekazywania informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.”;

d)

punkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20.

Przekazywanie odpowiednich danych

20.1.

Na wezwanie Komisji państwa członkowskie udostępniają Komisji arkusze kalkulacyjne z danymi, określonymi w pkt 19 w formacie określonym w tabelach II i III, przesyłając je na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej, podany im przez Komisję.

20.2.

Szczegółowy opis nowego formatu arkusza kalkulacyjnego do sporządzania udostępnianych Komisji danych określonych w pkt 19 może zostać przyjęty zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.”;

5)

w załączniku IIC:

a)

punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Zakres

1.1.

Warunki ustanowione w niniejszym załączniku stosuje się do statków wspólnotowych o długości całkowitej równej lub większej niż 10 metrów, posiadających na pokładzie jakiekolwiek narzędzia określone w pkt 3 oraz przebywających w rejonie VIIe. Do celów niniejszego załącznika odniesienie do roku 2006 oznacza okres od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 31 stycznia 2007 r.

1.2.

Statki poławiające sieciami statycznymi większymi niż 120 mm oraz o udokumentowanych w dzienniku połowowym WE połowach soli w roku 2004 poniżej 300 kg nie podlegają przepisom niniejszego załącznika, pod warunkiem że:

a)

statki takie złowią mniej niż 300 kg żywej wagi soli w roku 2006;

oraz

b)

statki takie nie przeładowują żadnych ryb na inny statek;

oraz

c)

każde zainteresowane państwo członkowskie do dnia 31 lipca 2006 r. oraz do dnia 31 stycznia 2007 r. przedstawi Komisji sprawozdanie na temat połowów soli dokonanych przez te statki w roku 2004 i 2006.

Jeśli którykolwiek z tych warunków nie zostanie spełniony, statki, których to dotyczy, przestają być objęte przepisami niniejszego załącznika ze skutkiem natychmiastowym.”;

b)

punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

Definicja dni przebywania na obszarze

Do celów niniejszego załącznika dzień przebywania na obszarze oznacza każdy nieprzerwany okres 24 godzin (lub jego część), w którym statek znajduje się w rejonie VIIe i poza portem. Moment, od którego liczy się nieprzerwany okres, jest określany przez państwo członkowskie, pod którego banderą pływa dany statek.”;

c)

punkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7.

Maksymalna liczba dni

7.1.

Maksymalna liczba dni w roku, kiedy statek może przebywać na obszarze, mając na pokładzie i wykorzystując którekolwiek z narzędzi połowowych określonych w pkt 3, podana jest w tabeli I.

7.2.

Liczba dni w roku, w których statek przebywa na całkowitym terenie obszaru objętego niniejszym załącznikiem i załącznikiem IIa, nie przekracza liczby wskazanej w tabeli I niniejszego załącznika. Jednakże liczba dni, w których statek przebywa na obszarach objętych załącznikiem IIa, jest zgodna z maksymalną liczbą ustaloną zgodnie z załącznikiem IIa.”;

d)

skreśla się punkt 11;

e)

tabela I otrzymuje brzmienie:

„TABELA I

Maksymalna liczba dni w roku, kiedy statek może przebywać na obszarze w zależności od narzędzi połowowych

Grupa narzędzi pkt 3

Nazwa (9)

Zachodnia część kanału La Manche

3.a.

Włoki ramowe o rozmiarze oczek ≥ 80 mm

216

3.b.

Sieci statyczne o rozmiarze oczek < 220 mm;

216

f)

punkt 12.4 otrzymuje brzmienie:

„12.4.

Na żądanie Komisji państwa członkowskie przekazują sprawozdania w sprawie dokonanych transferów. Szczegółowy opis nowego formatu arkusza kalkulacyjnego do sporządzania udostępnianych Komisji danych określonych w pkt 19 może zostać przyjęty zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.”;

g)

punkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17.

Powiadamianie o realizacji nakładów połowowych

Artykuły 19b, 19c, 19d, 19e oraz 19k rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 stosują się do statków posiadających na pokładzie narzędzia połowowe określone w pkt 3 oraz działających na obszarze określonym w pkt 1. Statki wyposażone w systemy monitorowania zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 2244/2003 są wyłączone z zakresu obowiązywania niniejszych wymogów dotyczących systemu wywoływania.”;

h)

punkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28.

Przekazywanie odpowiednich danych

28.1.

Na wezwanie Komisji państwa członkowskie udostępniają jej arkusze kalkulacyjne z danymi określonymi w pkt 27 w formacie określonym w tabelach II i III, przesyłając je na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej podany im przez Komisję.

28.2.

W celu udostępnienia Komisji danych, o których mowa w pkt 27, może zostać przyjęty nowy format arkusza kalkulacyjnego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.”;

6)

w załączniku VI część I otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ I   Ograniczenia ilościowe licencji oraz zezwoleń połowowych w odniesieniu do statków wspólnotowych łowiących na wodach państw trzecich

Obszar połowu

Połowy

Liczba licencji

Rozdział licencji w/g państw członkowskich

Maksymalna liczba statków przebywających na obszarze w dowolnym momencie

Wody Norwegii oraz strefa połowów wokół Jan Mayen

Śledź, na północ od 62° 00’N

77

DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17, PL: 1

55

Gatunki głębinowe, na północ od 62° 00’N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Makrela, na południe od 62° 00’N, połów okrężnicami

11

DE: 1 (10), DK: 26 (10), FR: 2 (10), NL: 1 (10)

Nie dotyczy

Makrela, na południe od 62° 00’N, połów włokami

19

Nie dotyczy

Makrela, na północ od 62° 00’N, połów okrężnicami

11 (11)

DK: 11

Nie dotyczy

Gatunki przemysłowe, na południe od 62° 00’N

480

DK: 450, UK: 30

150

Wody Wysp Owczych

Ogół połowów ryb włokiem przez statki o długości nie większej niż 180 stóp, w strefie pomiędzy 12 a 21 milami od linii podstawowych Wysp Owczych

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Ukierunkowane połowy dorsza i plamiaka siecią o minimalnym rozmiarze oczek wynoszącym 135 mm, ograniczone do obszaru na południe od 62° 28’N oraz na wschód od 6° 30’W

8 (12)

 

4

Połów ryb włokiem poza obszarem 21 mil od linii podstawowych Wysp Owczych. W okresach od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz od dnia 1 października do dnia 31 grudnia, statki te mogą prowadzić działalność na obszarze między 61° 20’N a 62° 00’N oraz w strefie między 12 a 21 milami od linii podstawowych.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Połów molwy niebieskiej włokiem o minimalnym rozmiarze oczek sieci wynoszącym 100 mm na obszarze na południe od 61° 30’N oraz na zachód od 9° 00’W oraz na obszarze między 7° 00’W a 9° 00’W na południe od 60° 30’N oraz na obszarze na południowy zachód od linii między 60° 30’N, 7° 00’W a 60° 00’N, 6° 00’W.

70

DE: 8 (13), FR: 12 (13), UK: 0 (13)

20 (14)

Ukierunkowany połów czarniaka włokiem o minimalnym rozmiarze oczek sieci wynoszącym 120 mm oraz z możliwością wykorzystania obręczy okrągłej worka włoka.

70

 

22 (14)

Połów błękitka. Całkowita liczba licencji może zostać zwiększona o cztery statki tworzące pary, jeśli władze Wysp Owczych wprowadzą specjalne zasady dostępu do obszaru nazywanego »głównym obszarem połowowym błękitka«

34

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Połowy wędami

10

UK: 10

6

Połowy makreli

12

DK: 12

12

Połowy śledzia na północ od 62°N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

Wody Federacji Rosyjskiej

Wszystkie połowy

pm

 

pm

Połowy dorsza

7 (15)

 

pm

Połowy szprota

pm

 

pm


(1)  Z wyłączeniem szacunkowych 2 000 ton przyłowów przemysłowych.

(2)  Może być poławiany na wodach WE. Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.

Warunki specjalne:

w granicach wyżej wspomnianych kwot w określonych strefach można poławiać ilości nie większe niż wymienione poniżej:

 

wody norweskie (WHG/*04N-)

WE

14 512”

(3)  Z czego 16 170 ton zostaje przydzielone Islandii.

(4)  Połowy należy przeprowadzić do dnia 30 kwietnia 2006 r.”;

(5)  W tym nieuniknione przyłowy (dorsz niedozwolony).

(6)  Należy poławiać między lipcem a grudniem.”;

(7)  Stosuje się jedynie nazwy podane w pkt 4 i 8.

(8)  Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 850/98 w przypadku występowania ograniczeń.

n.d. oznacza „nie dotyczy.”

(9)  Stosuje się jedynie nazwy podane w pkt 3.”

(10)  Podział ten obowiązuje dla połowów okrężnicą i włokiem.

(11)  Do wyboru spośród 11 licencji na połowy makreli okrężnicami na południe od 62° 00’N.

(12)  Zgodnie z uzgodnionymi wnioskami z 1999 r., liczby dotyczące połowów ukierunkowanych dorsza i plamiaka są częścią danych ustalonych dla »Ogółu połowów ryb włokiem przez statki o długości nie większej, niż 180 stóp w strefie między 12 a 21 milami od linii podstawowych wysp Owczych«.

(13)  Liczby te odnoszą się do maksymalnej liczby statków przebywających na obszarze w dowolnym momencie.

(14)  Liczby te są częścią danych ustalonych dla »Połowów ryb włokiem poza obszarem 21 mil od linii podstawowych Wysp Owczych«.

(15)  Stosuje się tylko do statków pływających pod banderą Łotwy.”


ZAŁĄCZNIK II

W części 2 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2270/2004 pozycja dotycząca gatunku buławik czarny w strefie III otrzymuje brzmienie:

„Gatunek:

Buławik

Coryphaenoides rupestris

Strefa:III

Dania

2612

 

Niemcy

15

 

Szwecja

134

 

WE

2 761”.

 


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

8.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/24


DECYZJA RADY

z dnia 18 lipca 2005 r.

w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych

(2006/871/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, art. 300 ust. 3 akapit pierwszy oraz art. 300 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota Europejska jest Umawiającą się Stroną Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (zwana dalej „konwencją bońską”) (2).

(2)

Artykuł IV konwencji bońskiej stanowi, że w odniesieniu do gatunków z nieodpowiednim stanem zachowania (wymienionych w załączniku II) powinny zostać jak najszybciej zawarte porozumienia regionalne.

(3)

Ptaki wodne wykorzystujące afrykańsko-eurazjatyckie szlaki wędrówek, należące do gatunków wymienionych w załączniku II, wymagają natychmiastowej uwagi w celu poprawy ich stanu zachowania i zebrania informacji dających podstawę do podjęcia właściwych decyzji administracyjnych.

(4)

Na pierwszej konferencji Stron konwencji bońskiej zadecydowano o opracowaniu porozumienia dotyczącego ochrony zachodniopalearktycznych gatunków z rodziny kaczkowatych. Następnie został przygotowany projekt porozumienia, którego nazwa została zmieniona, tak aby objąć nim inne gatunki wędrownych ptaków wodnych.

(5)

W dziedzinie związanej z tym porozumieniem Wspólnota przyjęła dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (3) i dyrektywę 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (4).

(6)

Komisja, w imieniu Wspólnoty i zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi Rady z dnia 7 czerwca 1995 r., uczestniczyła w zebraniu negocjacyjnym, które odbyło się w Hadze w dniach 12–16 czerwca 1995 r. Podczas tego zebrania przyjęto na zasadzie konsensusu Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (dalej zwane „Porozumieniem”).

(7)

Porozumienie zostało otwarte do podpisu w dniu 16 października 1995 r. Porozumienie zostało podpisane w imieniu Wspólnoty dnia 1 września 1997 r. Porozumienie stało się skuteczne z dniem 1 listopada 1999 r.

(8)

Artykuł X Porozumienia stanowi, że zmiany do załączników wchodzą w życie dziewięćdziesiąt dni po sesji konferencji Stron, na której zostały przyjęte, ze skutkiem dla wszystkich Stron z wyjątkiem tych, które dokonały zastrzeżenia zgodnie z ust. 6 Porozumienia.

(9)

Załączniki do Porozumienia zostały zmienione przez rezolucje na pierwszej sesji konferencji Stron w Kapsztadzie, w Republice Południowej Afryki, w listopadzie 1999 r. oraz na drugiej sesji konferencji Stron w Bonn, w Niemczech, we wrześniu 2002 r.

(10)

Porozumienie powinno zostać zatwierdzone,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty.

Tekst Porozumienia jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanej(-ych) do złożenia Królestwu Niderlandów, które jest depozytariuszem Porozumienia, dokumentu zatwierdzenia, zgodnie z jego art. XVII.

Artykuł 3

1.   W przypadku spraw podlegających kompetencjom Wspólnoty Komisja jest niniejszym upoważniona do zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty zmian do załączników do Porozumienia przyjętych zgodnie z postanowieniami art. X ust. 5 Porozumienia.

2.   W wykonaniu tego zadania Komisję wspiera specjalny komitet powołany przez Radę.

3.   Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, jest ograniczone do zmian zgodnych z prawodawstwem Wspólnoty w dziedzinie ochrony dzikiego ptactwa i jego siedlisk naturalnych i w żaden sposób tego prawodawstwa niezmieniających.

4.   Jeśli zmiana do załączników do Porozumienia nie zostanie wprowadzona do stosownego prawodawstwa Wspólnoty przed upływem dziewięćdziesięciu dni od daty jej przyjęcia przez konferencję Stron, Komisja przed upływem wspomnianego okresu dziewięćdziesięciu dni zgłosi zastrzeżenie do tej zmiany, zgodnie z art. X ust. 6 Porozumienia, w formie pisemnego zawiadomienia złożonego depozytariuszowi. Jeśli następnie zmiana ta zostanie wprowadzona, Komisja niezwłocznie wycofa zastrzeżenie.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 210 z 19.7.1982, str. 10.

(3)  Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.

(4)  Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.


POROZUMIENIE

o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRZYPOMINAJĄC, że „Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt” z 1979 r. zachęca do międzynarodowego współdziałania w celu ochrony wędrownych gatunków,

PRZYPOMINAJĄC ponadto, że pierwsze posiedzenie Konferencji Stron Konwencji, które odbyło się w Bonn w październiku 1985 r., zleciło sekretariatowi Konwencji podjęcie odpowiednich środków w celu opracowania Porozumienia o rodzinie kaczkowatych zachodniego regionu palearktycznego,

BIORĄC POD UWAGĘ, że wędrowne ptaki wodne stanowią ważny element różnorodności biologicznej świata, którą zgodnie z duchem „Konwencji o różnorodności biologicznej” z 1992 r. oraz Agendą 21 należy chronić dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń,

ŚWIADOME ekonomicznych, społecznych, kulturowych i rekreacyjnych korzyści uzyskiwanych z chwytania niektórych gatunków wędrownych ptaków wodnych oraz ekologicznych, genetycznych, naukowych, estetycznych, rekreacyjnych, kulturowych, edukacyjnych, społecznych i ekonomicznych wartości ptaków wodnych w ogólności,

PRZEKONANE, że chwytanie wędrownych ptaków wodnych musi być prowadzone w sposób zrównoważony, przy uwzględnieniu stanu zachowania tych gatunków w całym obszarze ich występowania, jak również ich charakterystyki biologicznej,

ŚWIADOME FAKTU, że wędrowne ptaki wodne są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, ponieważ wędrują na dużych odległościach i są uzależnione od sieci obszarów wodno-błotnych, które zanikają i ulegają degradacji na skutek niezrównoważonej działalności człowieka, o czym mówi „Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego” z 1971 r.,

UZNAJĄC potrzebę podjęcia natychmiastowych działań w celu powstrzymania spadku liczebności wędrownych gatunków ptaków wodnych na geograficznym obszarze systemów tras wędrówek afrykańsko-euroazjatyckich ptaków wodnych,

PRZEKONANE, że zawarcie wielostronnego porozumienia oraz jego wprowadzanie w życie poprzez skoordynowane i wspólne działania znacząco przyczyni się do najskuteczniejszej ochrony wędrownych ptaków wodnych i ich siedlisk oraz przyniesie dodatkowe korzyści wielu innym gatunkom zwierząt i roślin, oraz

UZNAJĄC, że skuteczne wprowadzenie w życie takiego porozumienia wymagać będzie udzielenia niektórym Państwom Strefy pomocy na badania, szkolenie i monitorowanie w zakresie wędrownych gatunków ptaków wodnych i ich siedlisk, na gospodarowanie tymi siedliskami, jak również na ustanowienie lub udoskonalenie instytucji naukowych i administracyjnych dla celów wprowadzenia w życie niniejszego Porozumienia,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł I

Zasięg, definicje oraz wykładnia

1.   Geograficzny zasięg niniejszego Porozumienia obejmuje obszar systemów tras wędrówek afrykańsko-euroazjatyckich ptaków wodnych, określony w załączniku 1 do niniejszego Porozumienia, zwany dalej „obszarem Porozumienia”.

2.   Co celów niniejszego Porozumienia:

a)

„Konwencja” oznacza „Konwencję o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt” z 1979 r.;

b)

„sekretariat Konwencji” oznacza organ ustanowiony na podstawie art. IX Konwencji;

c)

„ptaki wodne” oznaczają te gatunki ptaków, które są ekologicznie zależne od obszarów wodno-błotnych co najmniej przez część swojego rocznego cyklu, których obszar występowania leży w całości lub częściowo w obszarze Porozumienia i które są wymienione w załączniku 2 do niniejszego Porozumienia;

d)

„sekretariat Porozumienia” oznacza organ ustanowiony na podstawie art. VI ust. 7 lit. b) niniejszego Porozumienia;

e)

„Strony” oznacza, o ile kontekst nie wskazuje inaczej, Strony niniejszego Porozumienia;

oraz

f)

„Strony obecne i głosujące” oznacza Strony obecne i oddające głos za lub przeciw; powstrzymujący się od głosowania nie są zaliczani do Stron obecnych i głosujących.

Ponadto terminy zdefiniowane w art. I akapit pierwszy lit. a)-k) Konwencji mają takie samo znaczenie, mutatis mutandis, w niniejszym Porozumieniu.

3.   Niniejsze Porozumienie jest Porozumieniem w rozumieniu art. IV ust. 3 Konwencji.

4.   Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część. Jakiekolwiek odniesienie do niniejszego Porozumienia stanowi odniesienie do jego załączników.

Artykuł II

Podstawowe zasady

1.   Strony podejmują skoordynowane środki w celu utrzymania wędrownych gatunków ptaków wodnych w odpowiednim stanie zachowania lub przywrócenia ich do takiego stanu. W tym celu Strony stosują, w granicach swojej krajowej jurysdykcji, środki określone w art. II wraz ze szczegółowymi działaniami określonymi w planie działania przewidzianym w art. IV niniejszego Porozumienia.

2.   Przy wprowadzaniu środków określonych w ust. 1 powyżej Strony powinny uwzględnić zasadę ostrożności.

Artykuł III

Ogólne środki ochrony

1.   Strony podejmują środki mające na celu ochronę wędrownych ptaków wodnych, zwracając szczególną uwagę na zagrożone gatunki, jak również na te, które znajdują się w nieodpowiednim stanie zachowania.

2.   W tym celu Strony:

a)

wprowadzają taką samą ścisłą ochronę zagrożonych gatunków wędrownych ptaków wodnych w obszarze Porozumienia, którą przewiduje art. III ust. 4 i 5 Konwencji;

b)

zapewniają, że wszelkie użycie wędrownych ptaków wodnych jest oparte na najlepszej dostępnej wiedzy o ich ekologii i nie narusza równowagi gatunkowej ani ich ekosystemów;

c)

identyfikują miejsca i siedliska wędrownych ptaków wodnych występujące na ich terytorium i wspierają ochronę, gospodarowanie, przywracanie walorów i odtwarzanie w odniesieniu do tych miejsc i siedlisk we współpracy z organami wymienionymi w art. IX lit. a) i b) niniejszego Porozumienia, zainteresowanymi ochroną siedlisk;

d)

koordynują swoje wysiłki mające na celu utrzymanie sieci odpowiednich siedlisk lub, gdzie to stosowne, odtworzenie jej na całym obszarze każdego gatunku wędrownych ptaków wodnych, którego to dotyczy, w szczególności gdy obszary wodno-błotne znajdują się na obszarze należącym do więcej niż jednej Strony niniejszego Porozumienia;

e)

badają zagrożenia, które są lub mogą być związane z działalnością człowieka i podejmują starania w celu wdrożenia środków zaradczych, w tym w celu przywracania walorów i odtwarzania siedlisk oraz środków zastępczych w sytuacji utraty siedlisk;

f)

współpracują w sytuacjach nadzwyczajnych wymagających międzynarodowego wspólnego działania oraz przy identyfikowaniu gatunków wędrownych ptaków wodnych, które są najbardziej narażone na te sytuacje, a także współpracują przy opracowywaniu odpowiednich procedur nadzwyczajnych w celu zapewnienia tym gatunkom skuteczniejszej ochrony w takich sytuacjach oraz w przygotowaniu wytycznych, które pomogą Stronom w opanowywaniu takich sytuacji;

g)

zakazują umyślnego wprowadzania obcych rodzimej faunie gatunków ptaków wodnych do środowiska i podejmują odpowiednie działania w celu zapobiegania niezamierzonemu wypuszczeniu na wolność takich gatunków, jeżeli to wprowadzenie lub wypuszczenie przyniosłoby uszczerbek dla stanu ochrony dzikiej fauny i flory; jeżeli obce rodzimej faunie gatunki ptaków wodnych zostały już wprowadzone, Strony podejmują wszelkie odpowiednie środki zapobiegawcze chroniące rodzime gatunki przed potencjalnym zagrożeniem ze strony gatunków obcych rodzimej faunie;

h)

inicjują lub wspierają badania w dziedzinie biologii i ekologii wędrownych ptaków wodnych, w tym również harmonizację metod badawczych i monitorujących oraz, gdzie to stosowne, ustanowienie wspólnych lub realizowanych na zasadzie współpracy programów badań i monitorowania;

i)

analizują swoje wymagania szkoleniowe w zakresie, między innymi, badań, monitoringu i obrączkowania wędrownych ptaków wodnych oraz gospodarowania obszarami wodno-błotnymi w celu zidentyfikowania priorytetowych tematów i dziedzin szkoleń oraz współpracują przy opracowaniu i prowadzeniu odpowiednich programów szkoleniowych;

j)

opracowują i przeprowadzają programy mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i znajomości zagadnień związanych z ochroną wędrownych ptaków wodnych w ogólności oraz konkretnych celów i postanowień niniejszego Porozumienia;

k)

wymieniają informacje oraz wyniki programów badań, monitoringu, ochrony i edukacji;

oraz

l)

współpracują ze sobą, mając na celu wzajemną pomoc we wprowadzaniu w życie niniejszego Porozumienia, w szczególności w dziedzinach badań i monitoringu.

Artykuł IV

Plan działania oraz wytyczne dla ochrony

1.   Plan działania dołączony jest w formie załącznika 3 do niniejszego Porozumienia. Określa on działania, które Strony podejmują w odniesieniu do priorytetowych gatunków i kwestii objętych poniższymi kategoriami, zgodnie z ogólnymi środkami ochrony określonymi w art. III niniejszego Porozumienia:

a)

ochrona gatunków;

b)

ochrona siedlisk;

c)

zarządzanie działalnością człowieka;

d)

badania i monitoring;

e)

edukacja i informacja;

oraz

f)

wprowadzenie w życie.

2.   Plan działania jest poddawany przeglądowi podczas każdego zwyczajnego zebrania Stron, przy uwzględnieniu wytycznych dla ochrony.

3.   Wszelkie zmiany planu działania są przyjmowane przez zebranie Stron, przy uwzględnieniu postanowień zawartych w art. III niniejszego Porozumienia.

4.   Wytyczne dla ochrony są przedstawiane na zebraniu Stron do przyjęcia na jego pierwszej sesji i podlegają regularnemu przeglądowi.

Artykuł V

Wprowadzenie w życie i finansowanie

1.   Każda ze Stron:

a)

wyznacza organ lub organy właściwe do wprowadzenia w życie niniejszego Porozumienia, które, między innymi, monitorują wszelkie działania, które mogą mieć wpływ na stan zachowania tych gatunków wędrownych ptaków wodnych, dla których Strona jest Państwem Strefy;

b)

wyznacza punkt kontaktowy dla pozostałych Stron i bezzwłocznie podaje sekretariatowi Porozumienia jego nazwę i adres w celu niezwłocznego powiadomienia pozostałych Stron;

oraz

c)

przygotowuje na każde zwyczajne zebranie Stron, poczynając od drugiej sesji, sprawozdanie z wprowadzenia Porozumienia w życie, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych przez siebie środków ochrony. Forma takich sprawozdań zostaje określona na pierwszej sesji zebrania Stron i poddana przeglądowi, jeśli zajdzie taka konieczność, na dowolnej następnej sesji zebrania Stron. Każde sprawozdanie jest przedkładane do sekretariatu Porozumienia nie później niż sto dwadzieścia dni przed zwyczajnym zebraniem Stron, na które zostało ono przygotowane, a kopie zostają niezwłocznie rozesłane przez sekretariat Porozumienia pozostałym Stronom.

2.

a)

Każda Strona wnosi składkę do budżetu Porozumienia zgodnie ze skalą składek Organizacji Narodów Zjednoczonych. Składki te wynoszą nie więcej niż 25 % łącznego budżetu dla dowolnej Strony, która jest Państwem Strefy. Organizacje regionalnej integracji gospodarczej są zobowiązane do uiszczania składek nie wyższych niż 2,5 % kosztów administracyjnych.

b)

Decyzje dotyczące budżetu oraz wszelkich zmian skali składek, które mogą okazać się konieczne, są przyjmowane przez zebranie Stron na zasadzie konsensusu.

3.   Zebranie Stron może ustanowić fundusz ochrony finansowany z dobrowolnych składek Stron lub z dowolnego innego źródła w celu finansowania monitoringu, badań, szkoleń i projektów związanych z zachowaniem wędrownych ptaków wodnych, obejmującym również ochronę i gospodarowanie.

4.   Strony zachęca się do przeprowadzania szkoleń oraz zapewniania technicznego i finansowego wsparcia pozostałym Stronom na zasadzie wielostronnej lub dwustronnej w celu pomocy we wprowadzaniu w życie postanowień niniejszego Porozumienia.

Artykuł VI

Zebranie Stron

1.   Zebranie Stron jest organem decyzyjnym niniejszego Porozumienia.

2.   Depozytariusz, w porozumieniu z sekretariatem Konwencji, zwołuje zebranie Stron nie później niż jeden rok po dniu wejścia w życie niniejszego Porozumienia. Następnie sekretariat Porozumienia, w porozumieniu z sekretariatem Konwencji, zwołuje zwyczajne zebrania Stron nie rzadziej niż co trzy lata, o ile zebranie Stron nie postanowi inaczej. Gdy jest to możliwe, zebrania takie powinny odbywać się wspólnie ze zwyczajnymi zebraniami Konferencji Stron Konwencji.

3.   Na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej Stron sekretariat Porozumienia zwołuje nadzwyczajne zebranie Stron.

4.   Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej wyspecjalizowane agencje, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, dowolne państwo niebędące Stroną Porozumienia oraz sekretariaty międzynarodowych konwencji zainteresowane, między innymi, zachowaniem wędrownych ptaków wodnych, obejmującym również ochronę i gospodarowanie, mogą być reprezentowane przez obserwatorów na zebraniach Stron. Dowolne agencje lub organy, które posiadają kwalifikacje techniczne w kwestiach związanych z zachowaniem lub w zakresie badań wędrownych ptaków wodnych, mogą również być reprezentowane na zebraniach Stron przez obserwatorów, o ile nie sprzeciwi się temu co najmniej jedna trzecia obecnych Stron.

5.   Prawo do głosowania przysługuje wyłącznie Stronom. Każda Strona posiada jeden głos, jednakże organizacje regionalnej integracji gospodarczej, które są Stronami niniejszego Porozumienia, w sprawach znajdujących się w zakresie ich kompetencji, korzystające ze swego prawa głosu mają liczbę głosów równą liczbie ich Państw Członkowskich, będących Stronami niniejszego Porozumienia. Organizacja regionalnej integracji gospodarczej nie korzysta ze swojego prawa do głosowania, jeżeli jej Państwa Członkowskie korzystają ze swoich praw, i odwrotnie.

6.   O ile Porozumienie nie stanowi inaczej, decyzje zebrania Stron przyjmowane są na zasadzie konsensusu lub, jeżeli nie można osiągnąć konsensusu, większością dwóch trzecich Stron obecnych i głosujących.

7.   Na swojej pierwszej sesji zebranie Stron:

a)

przyjmuje regulamin na zasadzie konsensusu;

b)

ustanawia sekretariat Porozumienia w ramach sekretariatu Konwencji w celu pełnienia funkcji sekretariatu wymienionych w art. VIII niniejszego Porozumienia;

c)

ustanawia komitet techniczny przewidziany w art. VII niniejszego Porozumienia;

d)

przyjmuje formę sprawozdań sporządzanych zgodnie z art. V ust. 1 lit. (c) niniejszego Porozumienia;

oraz

e)

przyjmuje kryteria dla określenia sytuacji nadzwyczajnych, które wymagają pilnego wprowadzenia środków ochrony oraz określa formy przydzielania odpowiedzialności za podejmowane działania.

8.   Na każdej ze swoich zwyczajnych sesji zebranie Stron:

a)

rozważa faktyczne i potencjalne zmiany stanu zachowania wędrownych ptaków wodnych oraz siedlisk istotnych dla ich przetrwania, jak również czynniki, które mogą na nie wpływać;

b)

dokonuje przeglądu poczynionych postępów i napotkanych trudności we wprowadzaniu w życie niniejszego Porozumienia;

c)

przyjmuje budżet i rozważa wszelkie sprawy związane z ustaleniami finansowymi dla niniejszego Porozumienia;

d)

zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z sekretariatem Porozumienia oraz członkostwem w komitecie technicznym;

e)

przyjmuje sprawozdanie do przekazania Stronom niniejszego Porozumienia oraz Konferencji Stron Konwencji;

oraz

f)

określa termin i miejsce następnego zebrania.

9.   Na dowolnej spośród swoich sesji zebranie Stron może:

a)

wystosować zalecenia do Stron, jeżeli uzna to za konieczne lub właściwe;

b)

przyjąć określone działania w celu zwiększenia skuteczności niniejszego Porozumienia oraz, w odpowiednim przypadku, środków nadzwyczajnych przewidzianych w art. VII ust. 4 niniejszego Porozumienia;

c)

rozważyć i zadecydować o wnioskach w sprawie zmiany niniejszego Porozumienia;

d)

zmienić plan działania zgodnie z art. IV ust. 3 niniejszego Porozumienia;

e)

ustanowić takie organy pomocnicze, jakie uzna za niezbędne do pomocy we wprowadzaniu w życie niniejszego Porozumienia, w szczególności dla koordynacji z organami ustanowionymi na podstawie innych międzynarodowych traktatów, konwencji i porozumień o częściowo pokrywającym się zakresie geograficznym i taksonomicznym;

oraz

f)

zadecydować o innych kwestiach związanych z wprowadzaniem niniejszego Porozumienia w życie.

Artykuł VII

Komitet techniczny

1.   W skład komitetu technicznego wchodzi:

a)

dziewięciu ekspertów reprezentujących różne regiony obszaru Porozumienia, zgodnie ze zrównoważonym rozmieszczeniem geograficznym;

b)

jeden przedstawiciel Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN), jeden przedstawiciel Międzynarodowego Biura Badań Mokradeł i Ptactwa Wodnego (IWRB) oraz jeden przedstawiciel Międzynarodowej Rady ds. Ochrony Zwierzyny oraz Dzikiej Fauny i Flory (CIC);

oraz

c)

po jednym ekspercie z następujących dziedzin: gospodarka wiejska, gospodarka łowiecka oraz prawo środowiska.

Zebranie Stron określa procedurę mianowania ekspertów, kadencję ich stanowisk oraz procedurę wyznaczania przewodniczącego komitetu technicznego. Przewodniczący może przyjąć maksymalnie czterech obserwatorów z wyspecjalizowanych organizacji międzyrządowych i pozarządowych.

2.   O ile zebranie Stron nie postanowi inaczej, posiedzenia komitetu technicznego są zwoływane przez sekretariat Porozumienia wspólnie z każdym zwyczajnym zebraniem Stron oraz co najmniej raz pomiędzy zwyczajnymi zebraniami Stron.

3.   Komitet techniczny:

a)

udziela naukowych i technicznych porad i informacji zebraniu Stron oraz, poprzez sekretariat Porozumienia, Stronom;

b)

opracowuje zalecenia dla zebrania Stron odnośnie do planu działania, wprowadzania Porozumienia w życie oraz dalszych badań, które mają być przeprowadzone;

c)

przygotowuje na każde zwyczajne zebranie Stron sprawozdanie ze swojej działalności, które jest przedkładane do sekretariatu Porozumienia nie mniej niż sto dwadzieścia dni przed zebraniem Stron, a jego kopie są niezwłocznie rozsyłane Stronom przez sekretariat Porozumienia;

oraz

d)

wykonuje wszelkie inne zadania powierzane mu przez zebranie Stron.

4.   Gdy według opinii komitetu technicznego ma miejsce sytuacja nadzwyczajna, która wymaga podjęcia natychmiastowych środków w celu uniknięcia pogorszenia stanu zachowania jednego lub większej ilości gatunków wędrownych ptaków wodnych, komitet techniczny może zażądać, aby sekretariat zwołał w trybie pilnym zebranie zainteresowanych Stron. Strony te spotykają się możliwie jak najwcześniej w celu szybkiego ustanowienia mechanizmu zapewniającego ochronę gatunkom zidentyfikowanym jako narażone na szczególnie poważne zagrożenie. Jeżeli na takim zebraniu przyjęte zostanie zalecenie, to zainteresowane Strony informują siebie nawzajem i sekretariat Porozumienia o środkach podjętych w celu wprowadzenia go w życie bądź o powodach, dla których zalecenie nie mogło być wprowadzone w życie.

5.   Komitet techniczny może utworzyć grupy robocze, które mogą być konieczne do wykonania określonych zadań.

Artykuł VIII

Sekretariat Porozumienia

Do funkcji sekretariatu Porozumienia należy:

a)

organizacja i obsługa zebrań Stron, jak również zebrań komitetu technicznego;

b)

wykonywanie decyzji skierowanych do niego przez zebranie Stron;

c)

promowanie i koordynowanie działań objętych Porozumieniem, w tym planu działania, zgodnie z decyzjami zebrania Stron;

d)

współpraca z Państwami Strefy niebędącymi Stronami niniejszego Porozumienia w celu ułatwienia koordynacji pomiędzy Stronami oraz z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, których działalność ma bezpośrednie lub pośrednie znaczenie dla zachowania wędrownych ptaków wodnych, w tym dla ich ochrony i gospodarowania nimi;

e)

zbieranie i ocena informacji, które będą wspierać cele i wprowadzanie Porozumienia w życie oraz organizacja odpowiedniego rozpowszechniania takich informacji;

f)

zwracanie uwagi zebrania Stron na kwestie dotyczące celów niniejszego Porozumienia;

g)

dostarczanie każdej ze Stron kopii sprawozdań organów wymienionych w art. V ust. 1 lit. a) niniejszego Porozumienia oraz komitetu technicznego wraz z kopiami sprawozdań, jakie musi dostarczyć zgodnie z lit. h) niniejszego artykułu nie mniej niż sześćdziesiąt dni przed rozpoczęciem każdego zwyczajnego zebrania Stron;

h)

przygotowywanie corocznie i dla każdego zwyczajnego zebrania Stron sprawozdań z prac sekretariatu oraz z wprowadzania niniejszego Porozumienia w życie;

i)

zarządzanie budżetem Porozumienia oraz jego funduszem ochrony, jeśli jest on ustanowiony;

j)

dostarczanie ogółowi społeczeństwa informacji dotyczących Porozumienia i jego celów;

oraz

k)

pełnienie wszelkich innych funkcji, jakie mogą być mu powierzone zgodnie z Porozumieniem lub przez zebranie Stron.

Artykuł IX

Stosunki z międzynarodowymi organami zajmującymi się wędrownymi ptakami wodnymi i ich siedliskami

Sekretariat Porozumienia konsultuje się:

a)

regularnie z sekretariatem Konwencji oraz, gdzie to stosowne, z organami odpowiedzialnymi za funkcje sekretariatu na podstawie porozumień zawartych zgodnie z art. IV ust. 3 i 4 Konwencji, które odnoszą się do wędrownych ptaków wodnych, „Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego” z 1971 r., „Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem” z 1973 r., „Afrykańskiej konwencji o ochronie przyrody i zasobów naturalnych” z 1968 r., „Konwencji o ochronie europejskiej dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych” z 1979 r. oraz „Konwencji o różnorodności biologicznej” z 1992 r., mając na celu współpracę zebrania Stron ze stronami tych konwencji we wszelkich kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, a zwłaszcza w opracowywaniu i realizacji planu działania;

b)

z sekretariatami innych stosownych konwencji i instrumentów międzynarodowych odnośnie do kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

oraz

c)

innymi organizacjami właściwymi w dziedzinie zachowania wędrownych ptaków wodnych i ich siedlisk, w tym ich ochronę i gospodarowanie nimi, jak również w zakresie badań, edukacji i podnoszenia poziomu wiedzy.

Artykuł X

Zmiana Porozumienia

1.   Niniejsze Porozumienie może zostać zmienione na jakimkolwiek zwyczajnym lub nadzwyczajnym zebraniu Stron.

2.   Wnioski o zmianę mogą być zgłaszane przez dowolną ze Stron.

3.   Tekst każdej wnioskowanej zmiany oraz jej uzasadnienie są przekazywane do sekretariatu Porozumienia nie mniej niż sto pięćdziesiąt dni przed otwarciem zebrania. Sekretariat Porozumienia niezwłocznie przesyła kopie Stronom. Wszelkie uwagi Stron odnośnie do tekstu są przekazywane do sekretariatu Porozumienia nie mniej niż sześćdziesiąt dni przed otwarciem zebrania. Możliwie jak najwcześniej po ostatnim dniu zgłaszania uwag sekretariat przekazuje Stronom wszystkie uwagi zgłoszone do tego dnia.

4.   Zmiana Porozumienia inna niż zmiana jego załączników przyjmowana jest większością dwóch trzecich Stron obecnych i głosujących i wchodzi w życie dla Stron, które ją przyjęły, w trzydziestym dniu od daty złożenia przez dwie trzecie Stron Porozumienia, będących Stronami w dniu przyjęcia zmiany, instrumentów przyjęcia zmiany u depozytariusza. Dla każdej Strony, która składa instrument przyjęcia po dniu, w którym dwie trzecie Stron złożyło swoje instrumenty przyjęcia, zmiana wchodzi w życie w trzydziestym dniu od dnia, w którym składa ona swój instrument przyjęcia.

5.   Wszelkie dodatkowe załączniki i każda zmiana załącznika są przyjmowane większością dwóch trzecich Stron obecnych i głosujących i wchodzą w życie dla wszystkich Stron w dziewięćdziesiątym dniu od dnia ich przyjęcia przez zebranie Stron, oprócz Stron, które zgłosiły zastrzeżenie zgodnie z ust. 6 niniejszego artykułu.

6.   W ciągu okresu dziewięćdziesięciu dni przewidzianego w ust. 5 niniejszego artykułu każda Strona może na podstawie pisemnego zawiadomienia przekazanego depozytariuszowi zgłosić zastrzeżenie odnośnie do dodatkowego załącznika lub zmiany załącznika. Zastrzeżenie takie może zostać wycofane w dowolnym czasie na podstawie pisemnego zawiadomienia przekazanego depozytariuszowi, po czym dodatkowy załącznik lub zmiana wchodzi w życie dla tej Strony w trzydziestym dniu od daty cofnięcia zastrzeżenia.

Artykuł XI

Wpływ niniejszego Porozumienia na międzynarodowe konwencje i prawodawstwo

1.   Postanowienia niniejszego Porozumienia nie wpływają na prawa i obowiązki którejkolwiek ze Stron, wynikające z istniejących międzynarodowych traktatów, konwencji lub porozumień.

2.   Postanowienia niniejszego Porozumienia w żaden sposób nie wpływają na prawa którejkolwiek ze Stron do utrzymania lub przyjęcia bardziej rygorystycznych środków ochrony wędrownych ptaków wodnych i ich siedlisk.

Artykuł XII

Rozstrzyganie sporów

1.   Wszelki spór, jaki może powstać pomiędzy dwiema lub większą liczbą Stron w związku z wykładnią lub stosowaniem postanowień niniejszego Porozumienia, podlega negocjacji pomiędzy Stronami uczestniczącymi w sporze.

2.   Jeżeli sporu nie da się rozwiązać zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, strony mogą, za obopólną zgodą, przekazać spór do rozstrzygnięcia w postępowaniu arbitrażowym, w szczególności przed Stałym Trybunałem Arbitrażowy w Hadze, a wówczas Strony, które przekazały spór, są związane orzeczeniem sądu arbitrażowego.

Artykuł XIII

Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie, przystąpienie

1.   Niniejsze Porozumienie jest otwarte do podpisu przez dowolne Państwo Strefy, bez względu na to, czy obszary będące pod jego jurysdykcją leżą w obrębie obszaru Porozumienia, czy nie, lub organizację regionalnej integracji gospodarczej, której co najmniej jeden członek jest Państwem Strefy, poprzez:

a)

podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia;

lub

b)

podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, po którym nastąpi ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie.

2.   Niniejsze Porozumienie pozostaje otwarte do podpisu w Hadze do dnia jego wejścia w życie.

3.   Niniejsze Porozumienie jest otwarte do przystąpienia dla dowolnego Państwa Strefy lub organizacji regionalnej integracji gospodarczej wymienionej w ust. 1 powyżej w dniu i pod dniu wejścia w życie Porozumienia.

4.   Instrumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia są składane u depozytariusza.

Artykuł XIV

Wejście w życie

1.   Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w pierwszym dniu trzeciego miesiąca po tym, jak co najmniej czternaście Państw Strefy lub organizacji regionalnej integracji gospodarczej, w tym co najmniej siedem z Afryki i siedem z Eurazji, podpisze je bez zastrzeżeń odnośnie do ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia lub złoży swoje instrumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia zgodnie z art. XIII niniejszego Porozumienia.

2.   Dla dowolnego Państwa Strefy lub organizacji regionalnej integracji gospodarczej, które:

a)

podpisały bez zastrzeżenia ratyfikację, przyjęcie lub zatwierdzenie niniejszego Porozumienia;

b)

ratyfikowały, przyjęły lub zatwierdziły niniejsze Porozumienie;

lub

c)

przystąpiły do niniejszego Porozumienia po dniu, w którym liczba Państw Strefy i organizacji regionalnej integracji gospodarczej niezbędna do umożliwienia wejścia w życie podpisała je bez zastrzeżeń albo ratyfikowała, przyjęła lub zatwierdziła je, niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w pierwszym dniu trzeciego miesiąca po podpisaniu bez zastrzeżeń lub złożeniu przez to państwo lub organizację swojego instrumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

Artykuł XV

Zastrzeżenia

Postanowienia niniejszego Porozumienia nie podlegają ogólnym zastrzeżeniom. Jednakże szczegółowe zastrzeżenie może być wniesione przez dowolne państwo lub organizację regionalnej integracji gospodarczej po podpisaniu bez zastrzeżenia odnośnie do ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, w odpowiednim przypadku, po złożeniu swojego instrumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia odnośnie do dowolnego gatunku objętego niniejszym Porozumieniem bądź dowolnego określonego przepisu planu działania. Takie zastrzeżenie może zostać wycofane w dowolnym czasie przez państwo lub organizację regionalnej integracji gospodarczej, która je wniosła, na podstawie pisemnego zawiadomienia przekazanego depozytariuszowi; takie państwo lub organizacja nie jest związana postanowieniami, które są przedmiotem zastrzeżenia do trzydziestu dni od daty cofnięcia zastrzeżenia.

Artykuł XVI

Wypowiedzenie

Każda Strona może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie w dowolnym czasie na podstawie pisemnego zawiadomienia przekazanego depozytariuszowi. Wypowiedzenie wchodzi w życie po dwunastu miesiącach od daty otrzymania zawiadomienia przez depozytariusza.

Artykuł XVII

Depozytariusz

1.   Oryginał niniejszego Porozumienia w języku arabskim, angielskim, francuskim i rosyjskim, z których każda wersja jest na równi autentyczna, zostaje złożony rządowi Królestwa Niderlandów, który jest depozytariuszem. Depozytariusz przekazuje uwierzytelnione kopie tych wersji wszystkim państwom i organizacjom regionalnej integracji gospodarczej określonym w art. XIII ust. 1 niniejszego Porozumienia oraz do sekretariatu Porozumienia po jego ustanowieniu.

2.   Z chwilą wejścia w życie niniejszego Porozumienia jego uwierzytelniona kopia zostaje przekazana przez depozytariusza do Sekretariatu Narodów Zjednoczonych w celu rejestracji i publikacji zgodnie z art. 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

3.   Depozytariusz informuje wszystkie państwa i organizacje regionalnej integracji gospodarczej, które podpisały Porozumienie lub przystąpiły do niego, oraz sekretariat Porozumienia o:

a)

każdym podpisaniu;

b)

każdym złożeniu instrumentów ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia;

c)

dacie wejścia w życie niniejszego Porozumienia oraz wszelkich dodatkowych załączników, jak również wszelkich zmian Porozumienia lub jego załączników;

d)

każdym zastrzeżeniu odnośnie do dodatkowego załącznika bądź do zmiany załącznika;

e)

każdym zawiadomieniu o wycofaniu zastrzeżenia;

oraz

f)

każdym zawiadomieniu o wypowiedzeniu Porozumienia.

Depozytariusz przekazuje wszystkim państwom i organizacjom regionalnej integracji gospodarczej, które podpisały niniejsze Porozumienie lub przystąpiły do niego, oraz do sekretariatu Porozumienia tekst każdego zastrzeżenia, każdego dodatkowego załącznika oraz każdej zmiany Porozumienia lub jego załączników.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejsze Porozumienie.

Sporządzono w Hadze w dniu szesnastego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego roku.

ZAŁĄCZNIK 1

DEFINICJA OBSZARU POROZUMIENIA

Granice obszaru Porozumienia są określone następująco: od bieguna północnego na południe wzdłuż południka 130° długości geograficznej zachodniej do równoleżnika 75° szerokości geograficznej północnej; stąd na wschód i południowy wschód przez Cieśninę Melville’a, Cieśniny Księcia Regenta, Zatokę Boothia, Basen Foxe’a, Kanał Foxe’a i Cieśninę Hudsona do punktu na północno-zachodnim Atlantyku o współrzędnych geograficznych 60°N, 60°W; stąd na południowy wschód przez północno-zachodni Atlantyk do punktu o współrzędnych geograficznych 50°N, 30°W; stąd na południe wzdłuż południka 30° długości geograficznej zachodniej do równoleżnika 10° szerokości geograficznej północnej; stąd na południowy wschód do równika na długości geograficznej 20°W; stąd na południe wzdłuż południka 20° długości geograficznej zachodniej do równoleżnika 40° szerokości geograficznej południowej; stąd na wschód wzdłuż równoleżnika 40° szerokości geograficznej południowej do równoleżnika 60° długości geograficznej wschodniej; stąd na północ wzdłuż południka 60° długości geograficznej wschodniej do równoleżnika 35° szerokości geograficznej północnej; stąd na północny wschód po dużym okręgu do punktu w zachodnim Ałtaju o współrzędnych geograficznych 49°N, 87° 27’E; stąd na północny wschód po dużym okręgu do wybrzeża Morza Arktycznego o długości geograficznej 130°E; stąd na północ wzdłuż południka 130° długości geograficznej wschodniej do bieguna północnego. Zarys obszaru Porozumienia przedstawiono na poniższej mapie.

Mapa obszaru Porozumienia

Image

ZAŁĄCZNIK 2

GATUNKI PTAKÓW WODNYCH OBJĘTE POROZUMIENIEM (1)

SPHENISCIDAE (Pingwiny)

Spheniscus demersus

Pingwin okularowy

GAVIIDAE (Nury)

Gavia stellata

Nur rdzawoszyi

Gavia arctica

Nur czarnoszyi

Gavia immer

Nur lodowiec

Gavia adamsii

Nur białodzioby

PODICIPEDIDAE (Perkozy)

Tachybaptus ruficollis

Perkozek

Podiceps cristatus

Perkoz dwuczuby

Podiceps grisegena

Perkoz rdzawoszyi

Podiceps auritus

Perkoz rogaty

Podiceps nigricollis

Perkoz zausznik

PELECANIDAE (Pelikany)

Pelecanus onocrotalus

Pelikan różowy

Pelecanus rufescens

Pelikan mały

Pelecanus crispus

Pelikan kędzierzawy

SULIDAE (Głuptakowate)

Sula (Morus) capensis

Głuptak przylądkowy

PHALACROCORACIDAE (Kormorany)

Phalacrocorax coronatus

Kormoran koroniasty

Phalacrocorax pygmeus

Kormoran mały

Phalacrocorax neglectus

Kormoran białorzytny

Phalacrocorax carbo

Kormoran czarny

Phalacrocorax nigrogularis

Kormoran czarnoszyi

Phalacrocorax capensis

Kormoran przylądkowy

ARDEIDAE (Czaple)

Egretta ardesiaca

Czapla czarna

Egretta vinaceigula

Czapla łupkowata

Egretta garzetta

Czapla nadobna

Egretta gularis

Czapla rafowa

Egretta dimorpha

 

Ardea cinerea

Czapla siwa

Ardea melanocephala

Czapla czarnogłowa

Ardea purpurea

Czapla purpurowa

Casmerodius albus

Czapla biała

Mesophoyx intermedia

 

Bubulcus ibis

Czapla złotawa

Ardeola ralloides

Czapla modronosa

Ardeola idae

Czapla stawowa malgaska

Ardeola rufiventris

Czapla rudobrzucha

Nycticorax nycticorax

Ślepowron

Ixobrychus minutus

Bączek

Ixobrychus sturmii

Bączek ciemny

Botaurus stellaris

 

CICONIIDAE (Bociany)

Mycteria ibis

Dławigad afrykański

Anastomus lamelligerus

Kleszczak afrykański

Ciconia nigra

Bocian czarny

Ciconia abdimii

Bocian białobrzuchy

Ciconia episcopus

Bocian białoszyi

Ciconia ciconia

Bocian biały

Leptoptilos crumeniferus

Marabut afrykański

BALAENICIPITIDAE (Trzewikodzioby)

Balaeniceps rex

Trzewikodziób

THRESKIORNITHIDAE (Ibisowate)

Plegadis falcinellus

Ibis kasztanowaty

Geronticus eremita

Ibis grzywiasty

Threskiornis aethiopicus

Ibis czczony

Platalea leucorodia

Warzęcha eurazjatycka

Platalea alba

Warzęcha afrykańska

PHOENICOPTERIDAE (Flamingi)

Phoenicopterus ruber

Czerwonak

Phoenicopterus minor

Czerwonak mały

ANATIDAE (Kaczkowate)

Dendrocygna bicolor

Drzewica dwubarwna

Dendrocygna viduata

Drzewica białolica

Thalassornis leuconotus

 

Oxyura leucocephala

Sterniczka

Oxyura maccoa

Sterniczka maccoa

Cygnus olor

Łabędź niemy

Cygnus cygnus

Łabędź krzykliwy

Cygnus columbianus

Łabędź czarnodzioby

Anser brachyrhynchus

Gęś krótkodzioba

Anser fabalis

Gęś zbożowa

Anser albifrons

Gęś białoczelna

Anser erythropus

Gęś mała

Anser anser

Gęś gęgawa

Branta leucopsis

Bernikla białolica

Branta bernicla

Bernikla obrożna

Branta ruficollis

Bernikla rdzawoszyja

Alopochen aegyptiacus

Gęś egipska

Tadorna ferruginea

Kazarka rdzawa

Tadorna cana

Kozarka szarogłowa

Tadorna tadorna

Ohar

Plectropterus gambensis

Gęsiec gambijski

Sarkidiornis melanotos

Dziwonos szaroboczny

Nettapus auritus

Kaczuszka afrykańska

Anas penelope

Świstun

Anas strepera

Krakwa

Anas crecca

Cyraneczka

Anas capensis

Cyraneczka płowa

Anas platyrhynchos

Krzyżówka

Anas undulata

Kaczka żółtodzioba

Anas acuta

Rożeniec

Anas erythrorhyncha

Kaczka czerwonodzioba

Anas hottentota

Cyraneczka hotentocka

Anas querquedula

Cyranka

Anas clypeata

Płaskonos

Marmaronetta angustirostris

Marmurka

Netta rufina

Hełmiatka

Netta erythrophthalma

Podgorzałka południowa

Aythya ferina

Głowienka

Aythya nyroca

Podgorzałka

Aythya fuligula

Czernica

Aythya marila

Ogorzałka

Somateria mollissima

Edredon

Somateria spectabilis

Turkan

Polysticta stelleri

Birginiak

Clangula hyemalis

Lodówka

Melanitta nigra

Markaczka

Melanitta fusca

Uhla

Bucephala clangul

Gągoł

Mergellus albellu

Tracz bielaczek

Mergus serrator

Szlachar

Mergus merganser

Tracz nurogęś

GRUIDAE (Żurawie)

Balearica pavonina

Żuraw czarnokoronowy

Balearica regulorum

Żuraw szarokoronowy

Grus leucogeranus

Żuraw biały

Grus virgo

Żuraw stepowy

Grus paradisea

Żuraw błękitny

Grus carunculatus

Żuraw koralowy

Grus grus

Żuraw pospolity

RALLIDAE (Chruściele)

Sarothrura elegans

 

Sarothrura boehmi

 

Sarothrura ayresi

 

Rallus aquaticus

Wodnik

Rallus caerulescens

 

Crecopsis egregia

Derkacz afrykański

Crex crex

Derkacz

Amaurornis flavirostris

Derkacz czarny

Porzana parva

Zielonka

Porzana pusilla

Karliczka

Porzana porzana

Kropiatka

Aenigmatolimnas marginalis

Derkacz pasiasty

Porphyrio alleni

Modrzyk Allena

Gallinula chloropus

Kokoszka wodna

Gallinula angulata

Pardwa mniejsza

Fulica cristata

Łyska czubata

Fulica atra

Łyska pospolita

DROMADIDAE (Krabojady)

Dromas ardeola

Kłusak

HAEMATOPODIDAE (Ostrygojadowate)

Haematopus ostralegus

Ostrygojad

Haematopus moquini

Ostrygojad afrykański czarny

RECURVIROSTRIDAE (Szczudłakowate)

Himantopus himantopus

Szczudłak

Recurvirostra avosetta

Szablodziób

BURHINIDAE (Kulony)

Burhinus senegalensis

Kulon senegalski

GLAREOLIDAE (Żwirowcowate)

Pluvianus aegyptius

Pijawnik

Glareola pratincola

Żwirowiec łąkowy

Glareola nordmanni

Żwirowiec stepowy

Glareola ocularis

Żwirowiec malgaski

Glareola nuchalis

Żwirowiec skalny

Glareola cinerea

Żwirowiec siwy

CHARADRIIDAE (Siewkowate)

Pluvialis apricaria

Siewka złota

Pluvialis fulva

Siewka złotawa

Pluvialis squatarola

Siewnica

Charadrius hiaticula

Sieweczka obrożna

Charadrius dubius

Sieweczka rzeczna

Charadrius pecuarius

Sieweczka długonoga

Charadrius tricollaris

Sieweczka trójpasiasta

Charadrius forbesi

Sieweczka Forbesa

Charadrius pallidus

Sieweczka kasztanowata

Charadrius alexandrinus

Sieweczka morska

Charadrius marginatus

Sieweczka białobrzucha

Charadrius mongolus

Sieweczka mongolska

Charadrius leschenaultii

Siewka pustynna

Charadrius asiaticus

Siewka szara

Eudromias morinellus

Mornel eurazjatycki

Vanellus vanellus

Czajka

Vanellus spinosus

Czajka szponiasta

Vanellus albiceps

Czajka białogłowa

Vanellus senegallus

Czajka płowa

Vanellus lugubris

 

Vanellus melanopterus

Czajka czarnoskrzydła

Vanellus coronatus

Czajka koroniasta

Vanellus superciliosus

Czajka rdzawopierśna

Vanellus gregarius

Czajka towarzyska

Vanellus leucurus

 

SCOLOPACIDAE (Bekasowate)

Scolopax rusticola

Słonka

Gallinago stenura

Bekas syberyjski

Gallinago media

Dubelt

Gallinago gallinago

Kszyk

Lymnocryptes minimus

Bekasik

Limosa limosa

Rycyk

Limosa lapponica

Szlamnik

Numenius phaeopus

Kulik mniejszy

Numenius tenuirostris

Kulik cienkodzioby

Numenius arquata

Kulik wielki

Tringa erythropus

Brodziec śniady

Tringa totanus

Krwawodziób

Tringa stagnatilis

Brodziec pławny

Tringa nebularia

Kwokacz

Tringa ochropus

Samotnik

Tringa glareola

Łęczak

Tringa cinerea

Brodziec siwy

Tringa hypoleucos

Brodziec piskliwy

Arenaria interpres

Kamusznik

Calidris tenuirostris

Biegus wielki

Calidris canutus

Biegus rdzawy

Calidris alba

Piaskowiec

Calidris minuta

Biegus malutki

Calidris temminckii

Biegus mały

Calidris maritima

Biegus morski

Calidris alpina

Biegus zmienny

Calidris ferruginea

Biegus krzywodzioby

Limicola falcinellus

Biegus płaskodzioby

Philomachus pugnax

Batalion

Phalaropus lobatus

Płatkonóg szydłodzioby

Phalaropus fulicaria

Płatkonóg płaskodzioby

LARIDAE (Mewowate)

Larus leucophthalmus

Mewa białooka

Larus hemprichii

Mewa przydymiona

Larus canus

Mewa pospolita

Larus audouinii

Mewa śródziemnomorska

Larus marinus

Mewa siodłata

Larus dominicanus

Mewa dominikańska

Larus hyperboreus

Mewa blada

Larus glaucoides

Mewa polarna

Larus argentatus

Mewa srebrzysta

Larus heuglini

Mewa syberyjska

Larus armenicus

Mewa armeńska

Larus cachinnans

Mewa białogłowa

Larus fuscus

Mewa żółtonoga

Larus ichthyaetus

Orlica

Larus cirrocephalus

Mewa szarogłowa

Larus hartlaubii

Mewa przylądkowa

Larus ridibundus

Mewa śmieszka

Larus genei

Mewa cienkodzioba

Larus melanocephalus

Mewa czarnogłowa

Larus minutus

Mewa mała

Xema sabini

Mewa obrożna

Sterna nilotica

Rybitwa krótkodzioba

Sterna caspia

Rybitwa wielkodzioba

Sterna maxima

Rybitwa królewska

Sterna bengalensis

Rybitwa bengalska

Sterna bergii

Rybitwa złotodzioba

Sterna sandvicensis

Rybitwa czubata

Sterna dougallii

Rybitwa różowa

Sterna vittata

Rybitwa antarktyczna

Sterna hirundo

Rybitwa rzeczna

Sterna paradisaea

Rybitwa popielata

Sterna albifrons

Rybitwa białoczelna

Sterna saundersi

Rybitwa malutka

Sterna balaenarum

Rybitwa namibijska

Sterna repressa

Rybitwa arabska

Chlidonias hybridus

Rybitwa białowąsa

Chlidonias leucopterus

Rybitwa białoskrzydła

Chlidonias niger

Rybitwa czarna

RYNCHOPIDAE (Brzytwodzioby)

Rynchops flavirostris

Brzytwodziób afrykański


(1)  Przyjęte na drugiej sesji zebrania Stron, które odbyło się w dniach 25–27 września 2002 r. w Bonn, Niemcy.

ZAŁĄCZNIK 3

PLAN DZIAŁANIA (1)

1.   Dziedzina zastosowania

1.1.   Plan działania ma zastosowanie do populacji wędrownych ptaków wodnych wymienionych w tabeli 1 niniejszego załącznika (zwanej dalej „tabelą 1”).

1.2.   Tabela 1 stanowi nierozłączną część niniejszego załącznika. Jakiekolwiek powołanie się na niniejszy plan zawiera powołanie się na tabelę 1.

2.   Ochrona gatunków

2.1.   Środki prawne

2.1.1.   Strony posiadające populacje wymienione w kolumnie A tabeli 1 zapewniają ochronę tych gatunków zgodnie z art. III ust. 2 lit. a) niniejszego Porozumienia. Strony takie w szczególności, z zastrzeżeniem pkt 2.1.3 poniżej:

a)

zakazują chwytania ptaków i zbierania jaj populacji występujących na ich terytorium;

b)

zakazują rozmyślnego zakłócania, jeżeli takie zakłócanie miałoby wpływ na ochronę danej populacji;

oraz

c)

zakazują posiadania lub użytkowania, łącznie z handlem, ptaków lub jaj tych populacji, które zostały pozyskane z naruszeniem zakazów ustanowionych zgodnie z lit. a) powyżej, jak również posiadania lub użytkowania, łącznie z handlem, jakichkolwiek łatwo rozpoznawalnych części lub produktów pochodzących z tych ptaków i ich jaj.

W drodze wyjątku, tylko dla populacji wymienionych w kategoriach 2 i 3 w kolumnie A i które oznaczone są gwiazdką, łowiectwo może być kontynuowane na zasadzie zrównoważonej, jeżeli w przypadku tych populacji łowiectwo jest utrwaloną od dawna praktyką kulturową. To zrównoważone użytkowanie może być prowadzone w ramach specjalnych przepisów planu działania dotyczącego danego gatunku na odpowiednim poziomie międzynarodowym.

2.1.2.   Strony posiadające populacje wymienione w tabeli 1 regulują chwytanie ptaków i zbieranie jaj wszystkich populacji wymienionych w kolumnie B tabeli 1. Celem takich środków prawnych jest utrzymanie lub przyczynienie się do przywrócenia populacji do odpowiedniego stanu zachowania oraz zagwarantowanie, na podstawie najlepszej dostępnej wiedzy o dynamice populacji, że chwytanie lub inne użytkowanie jest zrównoważone. Takie środki prawne, z zastrzeżeniem pkt 2.1.3 poniżej, w szczególności:

a)

zakazują chwytania ptaków należących do tych populacji podczas ich różnych okresów rozrodu i wychowu młodych oraz podczas powrotu na tereny ich wylęgu, jeżeli chwytanie ma niekorzystny wpływ na stan zachowania populacji;

b)

regulują formy chwytania;

c)

ustanawiają limity chwytania, gdzie to stosowne, oraz odpowiednie środki kontroli, która zapewnia przestrzeganie tych limitów;

oraz

d)

zakazują posiadania lub użytkowania, łącznie z handlem, ptaków i jaj populacji, które zostały pozyskane z naruszeniem dowolnego zakazu ustanowionego zgodnie z przepisami niniejszego akapitu, jak również posiadania lub użytkowania, łącznie z handlem, jakichkolwiek części tych ptaków i ich jaj.

2.1.3.   Strony mogą przyznać odstępstwa od zakazów ustanowionych w pkt 2.1.1 i 2.1.2, bez względu na postanowienia zawarte w art. III ust. 5 Konwencji, jeżeli nie ma innego zadowalającego rozwiązania, w następujących celach:

a)

zapobieganie poważnym szkodom dla upraw, wód i łowisk ryb;

b)

zapewnienie bezpieczeństwa lotniczego lub troska o inne nadrzędne dobro publiczne;

c)

badania i edukacja, odtworzenie gatunków oraz hodowla niezbędna do tych celów;

d)

pozwolenie, w ściśle nadzorowanych warunkach, na zasadzie selektywnej i w ograniczonym zakresie, na chwytanie i utrzymywanie oraz inne racjonalne użytkowanie niewielkiej liczby niektórych ptaków;

oraz

e)

wspomaganie rozprzestrzeniania się lub żywotności danych populacji.

Odstępstwa takie są precyzyjnie sformułowane oraz ograniczone w czasie i przestrzeni i nie przynoszą szkody dla populacji wymienionych w tabeli 1. Strony możliwie jak najwcześniej poinformują sekretariat Porozumienia o wszelkich odstępstwach przyznanych zgodnie z niniejszym postanowieniem.

2.2.   Plany działania dotyczące pojedynczych gatunków

2.2.1.   Strony współpracują mając na celu opracowanie i wprowadzenie w życie międzynarodowych planów działania dotyczących pojedynczych gatunków dla populacji ujętych w kategorii 1 kolumny A tabeli 1, jako priorytet, oraz dla populacji oznaczonych gwiazdką, ujętych w kolumnie A tabeli 1. Sekretariat Porozumienia koordynuje opracowywanie, harmonizację i wprowadzanie w życie tych planów.

2.2.2.   Strony przygotowują i wprowadzają w życie krajowe plany działania dotyczące pojedynczych gatunków dla populacji ujętych w kolumnie A tabeli 1, mając na celu poprawę ich ogólnego stanu zachowania. Ten plan działania zawiera specjalne warunki dla populacji oznaczonych gwiazdką. Gdy stosowne, należy rozpatrzyć problem przypadkowego zabijania ptaków przez myśliwych w wyniku nieprawidłowego rozpoznania gatunku.

2.3.   Środki nadzwyczajne

Strony, w ścisłej współpracy z sobą, gdy tylko jest to możliwe i stosowne, opracowują i wdrażają środki nadzwyczajne dla populacji wymienionych w tabeli 1, kiedy gdziekolwiek na obszarze Porozumienia występują wyjątkowo niekorzystne lub powodujące zagrożenie warunki.

2.4.   Odtworzenia

Strony wykazują najwyższą staranność podczas odtwarzania populacji wymienionych w tabeli 1 na części ich tradycyjnego obszaru występowania, na którym już nie występują. Strony podejmują starania w celu opracowania i zastosowania szczegółowego planu odtworzenia w oparciu o odpowiednie badania naukowe. Plany odtworzenia powinny stanowić integralną część krajowych oraz, gdzie stosowne, międzynarodowych planów działania dotyczących pojedynczych gatunków. Plan odtworzenia powinien zawierać ocenę oddziaływania na środowisko i powinien być ogólnie dostępny. Przed realizacją programów odtworzenia populacji wymienionych w tabeli 1 Strony poinformują o tym sekretariat Porozumienia.

2.5.   Wprowadzenia

2.5.1.   Strony, jeżeli uznają to za niezbędne, zakazują wprowadzania obcych rodzimej faunie gatunków zwierząt i roślin, które mogą być szkodliwe dla populacji wymienionych w tabeli 1.

2.5.2.   Strony, jeżeli uznają to za niezbędne, żądają podjęcia odpowiednich środków ostrożności w celu uniknięcia przypadkowej ucieczki trzymanych w niewoli ptaków należących do gatunków obcych rodzimej faunie.

2.5.3.   Strony podejmują środki w możliwym i odpowiednim zakresie, z uwzględnieniem chwytania, w celu zapewnienia, że gatunki obce rodzimej faunie lub ich krzyżówki, które zostały już wprowadzone na ich terytorium, nie stanowią potencjalnego zagrożenia dla populacji wymienionych w tabeli 1.

3.   Zachowanie siedlisk

3.1.   Spisy siedlisk

3.1.1.   Strony, we współpracy, gdzie to stosowne, z właściwymi organizacjami międzynarodowymi sporządzają i publikują krajowe spisy występujących na ich terytorium siedlisk, które są istotne dla populacji wymienionych w tabeli 1.

3.1.2.   Strony podejmują starania, aby, jako zadanie priorytetowe, zidentyfikować wszystkie miejsca o międzynarodowym lub krajowym znaczeniu dla populacji wymienionych w tabeli 1.

3.2.   Zachowanie obszarów występowania

3.2.1.   Strony podejmują starania, aby kontynuować ustanawianie chronionych obszarów w celu zachowania siedlisk istotnych dla populacji wymienionych w tabeli 1 oraz aby opracować i wprowadzić w życie plany zagospodarowania tych obszarów.

3.2.2.   Strony podejmują starania, aby objąć szczególną ochroną te obszary wodno-błotne, które spełniają międzynarodowo przyjęte kryteria obszarów o znaczeniu międzynarodowym.

3.2.3.   Strony podejmują starania, aby w rozumny i zrównoważony sposób użytkować wszystkie obszary wodno-błotne na swoim terytorium. W szczególności podejmują one starania, aby nie dopuścić do degradacji i utraty siedlisk, które są oparciem dla populacji wymienionych w tabeli 1 poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji lub norm i środków kontroli. W szczególności podejmują one starania, aby:

a)

zapewnić, gdzie to możliwe, wprowadzenie należytych ustawowych środków kontroli dotyczących stosowania środków chemicznych w rolnictwie, procedur zwalczania szkodników oraz usuwania ścieków, które są zgodne z międzynarodowymi normami, w celu minimalizacji szkodliwego wpływu na populacje wymienione w tabeli 1;

oraz

b)

przygotować i rozprowadzić materiały informacyjne, w odpowiednich językach, opisujące takie obowiązujące regulacje, normy i środki kontroli oraz ich korzyści dla ludzi i dzikiej przyrody.

3.2.4.   Strony podejmują starania, aby opracować strategie, zgodnie z ekosystemem, dla zachowania siedlisk wszystkich populacji wymienionych w tabeli 1, w tym również siedlisk tych populacji, które są rozproszone.

3.3.   Przywracanie walorów siedliska i jego odtworzenie

Strony podejmują starania w celu przywrócenia walorów lub odtworzenia, gdzie to wykonalne i stosowne, siedlisk, które były wcześniej istotne dla populacji wymienionych w tabeli 1.

4.   Zarządzanie działalnością człowieka

4.1.   Łowiectwo

4.1.1.   Strony współpracują ze sobą w celu zapewnienia, aby prawodawstwo dotyczące łowiectwa wprowadziło w życie zasadę zrównoważonego użytkowania przewidzianą w niniejszym planie działania, biorąc pod uwagę całkowity zasięg geograficzny populacji ptaków wodnych, których to dotyczy, oraz charakterystykę historii ich życia.

4.1.2   Sekretariat Porozumienia jest stale informowany przez Strony o ich prawodawstwie dotyczącym łowiectwa w odniesieniu do populacji wymienionych w tabeli 1.

4.1.3.   Strony współpracują ze sobą, mając na celu opracowanie niezawodnego i zharmonizowanego systemu zbierania danych o odłowie w celu oceny rocznego odłowu populacji wymienionych w tabeli 1. Przekazują one do sekretariatu Porozumienia szacunki ogólnego rocznego odłowu każdej populacji, jeżeli są one dostępne.

4.1.4.   Strony podejmują starania, aby stopniowo wycofać używanie ołowianego śrutu w łowiectwie na terenach wodno-błotnych do roku 2000.

4.1.5.   Strony opracowują i wprowadzają w życie środki mające na celu ograniczenie oraz, o ile to możliwe, zaprzestanie stosowania zatrutych przynęt.

4.1.6.   Strony opracowują i wprowadzają w życie środki mające na celu ograniczenie oraz, o ile to możliwe, zaprzestanie nielegalnego chwytania.

4.1.7.   Gdzie stosowne, Strony zachęcają myśliwych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym do tworzenia klubów lub organizacji mających na celu koordynację ich działalności i pomoc w zapewnieniu trwałości środowiska.

4.1.8.   Strony, gdzie to stosowne, wspierają wymóg przeprowadzania sprawdzianu umiejętności dla myśliwych, obejmującego między innymi rozpoznawanie gatunków ptaków.

4.2.   Turystyka ekologiczna

4.2.1.   Strony wspierają, gdzie to stosowne, lecz z wyjątkiem strefy korowej obszarów chronionych, opracowywanie programów współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi w celu rozwoju świadomej i właściwej turystyki ekologicznej na obszarach wodno-błotnych, zawierających skupiska populacji wymienionych w tabeli 1.

4.2.2.   Strony, we współpracy z właściwymi organizacjami międzynarodowymi, podejmują starania, aby ocenić koszty, korzyści oraz inne skutki, jakie mogą wyniknąć z turystyki ekologicznej na wybranych obszarach wodno-błotnych, zawierających skupiska populacji wymienionych w tabeli 1. Strony przekazują wyniki wszelkich takich ocen do sekretariatu Porozumienia.

4.3.   Inne dziedziny działalności człowieka

4.3.1.   Strony oceniają oddziaływanie proponowanych projektów, które mogą prowadzić do konfliktów pomiędzy populacjami wymienionymi w tabeli 1, znajdującymi się na obszarach wymienionych w ust. 3.2, a interesem człowieka i podają wyniki oceny do publicznej wiadomości.

4.3.2.   Strony podejmują starania, aby zebrać informacje na temat szkód, w szczególności dla upraw i łowisk ryb, wyrządzonych przez populacje wymienione w tabeli 1 i przekazać wyniki do sekretariatu Porozumienia.

4.3.3.   Strony współpracują z sobą, mając na celu znalezienie odpowiednich technik minimalizacji szkód lub złagodzenia skutków szkód, w szczególności dla upraw i łowisk, wyrządzonych przez populacje wymienione w tabeli 1, czerpiąc z doświadczeń zdobytych w innych miejscach na świecie.

4.3.4.   Strony współpracują z sobą, mając na celu opracowanie planów działania dotyczących pojedynczych gatunków w odniesieniu do populacji, które wyrządzają znaczące szkody, w szczególności dla upraw i łowisk ryb. Sekretariat Porozumienia koordynuje opracowywanie i harmonizację takich planów.

4.3.5.   Strony, o ile to możliwe, propagują wysokie standardy ochrony środowiska w planowaniu i budowie obiektów w celu minimalizacji ich wpływu na populacje wymienione w tabeli 1. Powinny one rozważyć kroki mające na celu ograniczenie do minimum wpływu istniejących już obiektów, jeżeli jest oczywiste, że wywierają one negatywny wpływ na dane populacje.

4.3.6.   W przypadkach gdy zakłócenie ze strony człowieka zagraża stanowi zachowania populacji ptaków wodnych wymienionych w tabeli 1, Strony starają się podjąć środki mające na celu ograniczenie poziomu zagrożenia. Szczególną uwagę należy poświęcić zagadnieniu zakłócenia przez człowieka powodowanemu w koloniach lęgowych ptaków wodnych gnieżdżących się w koloniach, zwłaszcza gdy znajdują się one na terenach będących popularnym miejscem rekreacji na świeżym powietrzu. Odpowiednie środki mogą obejmować, między innymi, ustanowienie stref wolnych od zakłóceń na obszarach chronionych, gdzie obowiązuje zakaz wstępu.

5.   Badanie i monitoring

5.1.   Strony podejmują starania w celu przeprowadzenia prac badawczych na słabo znanych terenach, na których mogą znajdować się skupiska populacji wymienionych w tabeli 1. Wyniki takich badań zostają szeroko rozpowszechnione.

5.2.   Strony podejmują starania w celu monitorowania populacji wymienionych w tabeli 1. Wyniki takiego monitorowania zostają opublikowane lub wysłane do odpowiednich organizacji międzynarodowych w celu umożliwienia przeglądów stanu i trendów populacji.

5.3.   Strony podejmują starania w celu udoskonalenia pomiaru trendów populacji ptaków jako kryterium dla opisu stanu takich populacji.

5.4.   Strony współpracują ze sobą, mając na celu określenie tras wędrówek wszystkich populacji wymienionych w tabeli 1 przy wykorzystaniu dostępnej wiedzy na temat układu sezonów lęgowych i pozalęgowych oraz wyników spisów liczebności populacji, a także uczestnicząc w skoordynowanych programach obrączkowania.

5.5.   Strony podejmują starania w celu zainicjowania i wsparcia wspólnych programów badań nad ekologiczną i populacyjną dynamiką populacji wymienionych w tabeli 1 i ich siedliskami, zmierzających do określenia ich specyficznych wymagań, jak również najbardziej odpowiednich technik ich zachowania i gospodarowania nimi.

5.6.   Strony podejmują starania w celu przeprowadzenia badań nad wpływem utraty terenów wodno-błotnych oraz ich degradacji i zakłócania na zdolność terenów wodno-błotnych wykorzystywanych przez populacje wymienione w tabeli 1 do utrzymania tychże populacji oraz na przebiegi wędrówek tych populacji.

5.7.   Strony podejmują starania w celu przeprowadzenia badań nad wpływem łowiectwa i handlu na populacje wymienione w tabeli 1 oraz nad znaczeniem tych form użytkowania dla gospodarki lokalnej i krajowej.

5.8.   Strony podejmują starania w celu współpracy z właściwymi organizacjami międzynarodowymi oraz wspierania projektów badań i monitoringu.

6.   Edukacja i informacja

6.1.   Strony, gdzie to jest niezbędne, przygotowują programy szkoleniowe dla zapewnienia, że personel odpowiedzialny za realizację niniejszego planu działania posiada wystarczającą wiedzę do jego skutecznej realizacji.

6.2.   Strony współpracują ze sobą i z sekretariatem Porozumienia, mając na celu opracowywanie programów szkoleniowych i wymianę materiałów źródłowych.

6.3.   Strony podejmują starania w celu opracowania programów, materiałów informacyjnych i mechanizmów służących do podnoszenia poziomu świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie celów, przepisów i treści niniejszego planu działania. W tym względzie szczególną uwagę poświęca się ludności żyjącej na istotnych obszarach wodno-błotnych i wokół nich, użytkownikom tych obszarów (myśliwym, rybakom, turystom itd.) oraz lokalnym władzom i innym organom decyzyjnym.

6.4.   Strony podejmują starania, aby przeprowadzić specjalne kampanie podnoszenia świadomości publicznej w zakresie ochrony populacji wymienionych w tabeli 1.

7.   Wprowadzenie w życie

7.1.   Wprowadzając w życie niniejszy plan działania, Strony, gdy to stosowne, dają pierwszeństwo populacjom ujętym w kolumnie A tabeli 1.

7.2.   Jeżeli, w przypadku populacji wymienionych w tabeli 1, więcej niż jedna populacja tego samego gatunku występuje na terytorium Strony, to Strona ta stosuje środki ochrony w stosunku do populacji o najgorszym stanie zachowania.

7.3.   Sekretariat Porozumienia w koordynacji z komitetem technicznym i z pomocą ekspertów z Państw Strefy koordynuje opracowywanie wytycznych ochrony zgodnie z art. IV ust. 4 niniejszego Porozumienia, aby pomóc Stronom w realizacji niniejszego planu działania. Sekretariat Porozumienia zapewnia, gdzie to możliwe, spójność z wytycznymi zatwierdzonymi na podstawie innych instrumentów międzynarodowych. Wytyczne ochrony mają na celu wprowadzenie zasady zrównoważonego użytkowania. Obejmują one, między innymi:

a)

plany działania dotyczące pojedynczych gatunków;

b)

środki nadzwyczajne;

c)

przygotowanie spisów miejsc oraz metod gospodarowania siedliskami;

d)

praktyki łowieckie;

e)

handel ptakami wodnymi;

f)

turystykę;

g)

ograniczenie szkód dla upraw;

oraz

h)

protokół monitorowania ptaków wodnych.

7.4   Sekretariat Porozumienia w koordynacji z komitetem technicznym i Stronami przygotowuje szereg międzynarodowych przeglądów niezbędnych do wprowadzenia w życie niniejszego planu działania, obejmujących:

a)

raporty o stanie i trendach populacji;

b)

luki w danych uzyskanych z badań;

c)

sieci miejsc wykorzystywanych przez poszczególne populacje, w tym przeglądy stanu ochrony każdego miejsca, jak również środki zarządzania podjęte w każdym przypadku;

d)

stosowne prawodawstwo dotyczące łowiectwa i handlu odnoszące się do gatunków wymienionych w załączniku 2 do niniejszego Porozumienia;

e)

stopień przygotowania i wdrożenia planów działania dotyczących pojedynczych gatunków;

f)

projekty odtwarzania;

oraz

g)

stan wprowadzonych obcych rodzimej faunie gatunków ptaków wodnych oraz ich krzyżówek.

7.5.   Sekretariat Porozumienia podejmuje starania w celu zapewnienia, aby przeglądy określone w ust. 7.4 były aktualizowane w odstępach czasu nie dłuższych niż trzy lata.

7.6.   Komitet techniczny ocenia wytyczne i przeglądy przygotowane zgodnie z ust. 7.3 i 7.4 i sporządza projekty zaleceń oraz postanowień dotyczące ich opracowania, treści i wprowadzenia w życie do rozpatrzenia na zebraniach Stron.

7.7.   Sekretariat Porozumienia przeprowadza regularny przegląd potencjalnych mechanizmów dostarczania dodatkowych środków (funduszy i pomocy technicznej) na realizację niniejszego planu działania i sporządza sprawozdanie na każde zwyczajne zebranie Stron.

TABELA 1

STAN POPULACJI WĘDROWNYCH PTAKÓW WODNYCH (1)

Klucz do klasyfikacji

Następujący klucz do tabeli 1 jest podstawą dla wprowadzenia w życie planu działania:

Kolumna A

Kategoria 1:

a)

gatunki ujęte w dodatku I do „Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt”;

b)

gatunki wymienione jako zagrożone w publikacji „Zagrożone ptaki świata” („Threatened Birds of the World”, BirdLife International 2000);

lub

c)

populacje, których liczba jest mniejsza niż około 10 000 osobników.

Kategoria 2:

populacje liczące pomiędzy około 10 000 a około 25 000 osobników.

Kategoria 3:

populacje liczące pomiędzy około 25 000 a około 100 000 osobników oraz uznane za zagrożone w wyniku:

a)

koncentracji na małej liczbie miejsc w dowolnym stadium ich rocznego cyklu;

b)

uzależnienia od typu siedliska, który jest poważnie zagrożony;

c)

znacznego długotrwałego spadku liczebności;

lub

d)

wyjątkowo dużych wahań wielkości lub trendu populacji.

Odnośnie do gatunków ujętych w kategoriach 2 i 3 powyżej, patrz: pkt. 2.1.1 planu działania zamieszczonego w załączniku 3 do Porozumienia.

Kolumna B

Kategoria 1:

populacje liczące pomiędzy około 25 000 a około 100 000 osobników i niespełniające opisanych wyżej kryteriów dla kolumny A.

Kategoria 2:

populacje liczące powyżej około 100 000 osobników i wymagające szczególnej uwagi w wyniku:

a)

koncentracji na małej ilości miejsc w dowolnym stadium ich rocznego cyklu;

b)

uzależnienia od typu siedliska, który jest poważnie zagrożony;

c)

znacznego długotrwałego spadku;

lub

d)

wyjątkowo dużych wahań wielkości lub trendu populacji.

Kolumna C

Kategoria 1:

populacje liczące powyżej około 100 000 osobników, które mogłyby odnieść znaczną korzyść z międzynarodowej współpracy i które nie spełniają kryteriów dla kolumny A lub kolumny B określonych powyżej.

Przegląd tabeli 1

Tabela jest:

a)

regularnie poddawana przeglądowi przez komitet techniczny zgodnie z art. VII ust. 3 lit. b) Porozumienia;

oraz

b)

zmieniana w razie konieczności przez zebranie Stron zgodnie z art. VI ust. 9 lit. d) Porozumienia w świetle wniosków z takich przeglądów.

Definicja terminów geograficznych użytych w opisach strefy

Północna Afryka

Algieria, Egipt, Libijska Arabska Dżamahiria, Maroko, Tunezja

Zachodnia Afryka

Benin, Burkina Faso, Kamerun, Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo

Wschodnia Afryka

Burundi, Djibouti, Erytrea, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan, Uganda, Zjednoczona Republika Tanzanii

Północno-wschodnia Afryka

Djibouti, Egipt, Erytrea, Etiopia, Somalia, Sudan

Południowa Afryka

Angola, Botswana, Lesoto, Malawi, Mozambik, Namibia, Republika Południowej Afryki, Suazi, Zambia, Zimbabwe

Środkowa Afryka

Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Gwinea Równikowa, Gabon, Wyspy Św. Tomasza i Książęca

Subsaharyjska Afryka

Wszystkie państwa leżące na południe od Sahary

Tropikalna Afryka

Afryka subsaharyjska z wyłączeniem Lesoto, Namibii, Republiki Południowej Afryki i Suazi

Zachodnia Palearktyka

Według definicji podanej w „Podręczniku ptaków Europy, Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki” („Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa”, Cramp & Simons 1977)

Północno-zachodnia Europa

Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Zachodnia Europa

Północno-zachodnia Europa z Portugalią i Hiszpanią

Północno-wschodnia Europa

Północna część Federacji Rosyjskiej na zachód od Uralu

Wschodnia Europa

Białoruś, Federacja Rosyjska na zachód od Uralu, Ukraina

Środkowa Europa

Austria, Republika Czeska, Estonia, Niemcy, Węgry, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Polska, Federacja Rosyjska wokół Zatoki Fińskiej i region Kaliningradu, Słowacja, Szwajcaria

Północny Atlantyk

Wyspy Owcze, Grenlandia, Islandia, Irlandia, Norwegia, północno-zachodnie wybrzeże Federacji Rosyjskiej, Spitsbergen, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Wschodni Atlantyk

Atlantyckie wybrzeże Europy i północnej Afryki od Norwegii do Maroka

Zachodnia Syberia

Federacja Rosyjska na wschód od Uralu do rzeki Jenisej i na południe do granicy z Kazachstanem

Środkowa Syberia

Federacja Rosyjska od rzeki Jenisej do wschodniej granicy Półwyspu Tajmyr i na południe do gór Ałtaj

Zachodnia część Morza Śródziemnego

Algieria, Francja, Włochy, Malta, Monaco, Maroko, Portugalia, San Marino, Hiszpania, Tunezja

Wschodnia część Morza Śródziemnego

Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Egipt, Grecja, Izrael, Liban, Libijska Arabska Dżamahiria, Słowenia, Syryjska Republika Arabska, Dawna Jugosłowiańska Republika Macedonii, Turcja, Jugosławia

Morze Czarne

Armenia, Bułgaria, Gruzja, Republika Mołdowy, Rumunia, Federacja Rosyjska, Turcja, Ukraina

Morze Kaspijskie

Azerbejdżan, Iran (Republika Islamska), Kazachstan, Federacja Rosyjska, Turkmenistan, Uzbekistan

Południowo-zachodnia Azja

Bahrajn, Iran (Republika Islamska), Irak, Izrael, Jordania, Kazachstan, Kuwejt, Liban, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syryjska Republika Arabska, wschodnia Turcja, Turkmenistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan, Jemen

Zachodnia Azja

Zachodnie części Federacji Rosyjskiej na wschód od Uralu oraz kraje basenu Morza Kaspijskiego

Środkowa Azja

Afganistan, Kazachstan, Kirgizja, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan

Południowa Azja

Bangladesz, Bhutan, Indie, Malediwy, Nepal, Pakistan, Sri Lanka

Objaśnienia skrótów i symboli

wyl

:

wylęganie

N

:

północny

S

:

południowy

NE

:

północno-wschodni

SE

:

południowo-wschodni

zim

:

zimowanie

E

:

wschodni

W

:

zachodni

NW

:

północno-zachodni

SW

:

południowo-zachodni

()

Stan populacji nieznany. Stan zachowania szacowany.

*

W drodze wyjątku, dla populacji oznaczonych gwiazdką łowiectwo może być kontynuowane na zasadzie zrównoważonej, gdy łowiectwo w odniesieniu do tych populacji jest utrwaloną od dawna praktyką kulturową (patrz: pkt. 2.1.1 załącznika 3 do Porozumienia).

Uwagi

1.

Dane dotyczące populacji wykorzystane do opracowania tabeli 1 w miarę możliwości odpowiadają liczbie osobników w potencjalnej populacji lęgowej na obszarze Porozumienia. Stan ten oparty jest na najlepszych dostępnych opublikowanych szacunkach populacji.

2.

Przyrostki (wyl) lub (zim) w wykazach populacji służą wyłącznie do pomocy w identyfikacji populacji. Nie oznaczają one sezonowych ograniczeń działań względem tych populacji na podstawie Porozumienia i planu działania.

3.

Krótkie opisy wykorzystane do identyfikacji populacji oparte są na opisach zastosowanych w trzecim wydaniu „Szacunków populacji ptaków wodnych” („Waterbird Population Estimates”).

4.

Znaki ukośnika (/) użyte są do oddzielenia obszarów lęgowych od zimowisk.

5.

Gdy populacja gatunku jest ujęta w tabeli 1 z podziałem na wiele kategorii, to zobowiązania wynikające z planu działania odnoszą się do najbardziej rygorystycznej z wymienionych kategorii.

 

A

B

C

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

-

Południowa Afryka

1b

2a 2c

 

GAVIIDAE

Gavia stellata

-

Północno-zachodnia Europa (zim)

 

2c

 

-

Morze Kaspijskie, Morze Czarne i wschodnia część Morza Śródziemnego (zim)

 

(1)

 

Gavia arctica arctica

-

Północna Europa i zachodnia Syberia/Europa

 

2c

 

Gavia arctica suschkini

-

Środkowa Syberia/Morze Kaspijskie

 

 

(1)

Gavia immer

-

Europa (zim)

1c

 

 

Gavia adamsii

-

Północna Europa (zim)

1c

 

 

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis ruficollis

-

Europa i północno zachodnia Afryka

 

 

1

Podiceps cristatus cristatus

-

Północno-zachodnia i zachodnia Europa

 

 

1

-

Morze Czarne i Morze Śródziemne (zim)

 

 

1

-

Morze Kaspijskie i południowo-zachodnia Azja (zim)

2

 

 

Podiceps grisegena grisegena

-

Północno-zachodnia Europa (zim)

 

1

 

-

Morze Czarne i Morze Śródziemne (zim)

 

(1)

 

-

Morze Kaspijskie (zim)

2

 

 

Podiceps cristatus infuscatus

-

Wschodnia Afryka (Etiopia do N Zambii)

1c

 

 

-

Południowa Afryka

1c

 

 

Podiceps auritus auritus

-

Północno-zachodnia Europa (wielkodziobe)

1c

 

 

-

Północno-wschodnia Europa (małodziobe)

 

1

 

-

Morze Kaspijskie i południowa Azja (zim)

2

 

 

Podiceps nigricollis nigricollis

-

Europa/południowa i zachodnia Europa i północna Afryka

 

 

1

-

Zachodnia Azja/południowo-zachodnia i południowa Azja

 

1

 

Podiceps nigricollis gurneyi

-

Południowa Afryka

2

 

 

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

-

Południowa Afryka

2

 

 

-

Zachodnia Afryka

 

1

 

-

Wschodnia Afryka

 

 

1

-

Europa i zachodnia Azja (wyl)

1a 3c

 

 

Pelecanus rufescens

-

Tropikalna Afryka i SW Arabia

 

1

 

Pelecanus crispus

-

Morze Czarne i Morze Śródziemne (zim)

1a 1c

 

 

-

Południowo-zachodnia Azja i południowa Azja (zim)

1a 2

 

 

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

-

Południowa Afryka

1b

2a 2c

 

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

-

Wybrzeże południowo-zachodniej Afryki

1c

 

 

Phalacrocorax pygmeus

-

Morze Czarne i Morze Śródziemne

 

1

 

-

Południowo-zachodnia Azja

 

1

 

Phalacrocorax neglectus

-

Wybrzeże południowo-zachodniej Afryki

1b 1c

 

 

Phalacrocorax carbo carbo

-

Północno-zachodnia Europa

 

 

1

Phalacrocorax carbo sinensis

-

Północna i środkowa Europa

 

 

1

-

Morze Czarne i Morze Śródziemne

 

 

1

-

Zachodnia i południowo-zachodnia Azja

 

 

(1)

Phalacrocorax carbo lucidus

-

Wybrzeże zachodniej Afryki

 

1

 

-

Środkowa i wschodnia Afryka

 

 

1

-

Wybrzeże południowej Afryki

2

 

 

Phalacrocorax nigrogularis

-

Zatoka i Morze Arabskie

1b

2a 2c

 

Phalacrocorax capensis

-

Wybrzeże południowej Afryki

 

2a 2c

 

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

-

Subsaharyjska Afryka

3c

 

 

Egretta vinaceigula

-

Południowo-środkowa Afryka

1b 1c

 

 

Egretta garzetta garzetta

-

Subsaharyjska Afryka

 

 

(1)

-

Europa, Morze Czarne i Morze Śródziemne/zachodnia i środkowa Afryka

 

 

1

-

Zachodnia Azja/SW Azja, NE i wschodnia Afryka

 

(1)

 

Egretta gularis gularis

-

Zachodnia Afryka

 

(1)

 

Egretta gularis schistacea

-

Północno-wschodnia Afryka i Morze Czerwone

 

(1)

 

-

Południowo-zachodnia Azja i południowa Azja

2

 

 

Egretta dimorpha

-

Wybrzeże wschodniej Afryki

2

 

 

Ardea cinerea cinerea

-

Subsaharyjska Afryka

 

 

1

-

Europa i północna Afryka (wyl)

 

 

1

-

Zachodnia i południowo-zachodnia Azja (wyl)

 

 

(1)

Ardea melanocephala

-

Afryka sub-saharyjska

 

 

(1)

Ardea purpurea purpurea

-

Afryka tropikalna

 

1

 

-

Zachodnia Europa i zachodnia część Morza Śródziemnego/zachodnia Afryka

2

 

 

-

Wschodnia Europa i południowo-zachodnia Azja/subsaharyjska Afryka

 

(2c)

 

Casmerodius albus albus

-

W, C i SE Europa/Morze Czarne i Morze Śródziemne

2

 

 

-

Zachodnia Azja/południowo-zachodnia Azja

 

(1)

 

Casmerodius albus melanorhynchos

-

Subsaharyjska Afryka i Madagaskar

 

 

(1)

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

-

Subsaharyjska Afryka

 

1

 

Bubulcus ibis ibis

-

Południowa Afryka

 

 

1

-

Tropikalna Afryka

 

 

1

-

Południowo-zachodnia Europa i północno-zachodnia Afryka

 

 

1

-

Wschodnia część Morza Śródziemnego i południowo-zachodnia Afryka

2

 

 

Ardeola ralloides ralloides

-

Morze Śródziemne, Morze Czarne i N Afryka/subsaharyjska Afryka

3c

 

 

-

Zachodnia i południowo-zachodnia Azja/subsaharyjska Afryka

 

(1)

 

Ardeola ralloides paludivaga

-

Subsaharyjska Afryka i Madagaskar

 

 

(1)

Ardeola idae

-

Madagaskar i Aldabra/środkowa i wschodnia Afryka

1b 1c

 

 

Ardeola rufiventris

-

Tropikalna wschodnia i południowa Afryka

 

(1)

 

Nycticorax nycticorax nycticorax

-

Subsaharyjska Afryka i Madagaskar

 

(1)

 

-

Europa NW Afryka/Morze Śródziemne i Afryka

 

2c

 

-

Zachodnia Azja/SW Azja i NE Afryka

 

(1)

 

Ixobrychus minutus minutus

-

Europa i północna Afryka/subsaharyjska Afryka

 

2c

 

-

Zachodnia i południowo-zachodnia/subsaharyjska Afryka

 

(1)

 

Ixobrychus minutus payesii

-

Subsaharyjska Afryka

 

(1)

 

Ixobrychus sturmii

-

Subsaharyjska Afryka

 

(1)

 

Botaurus stellaris stellaris

-

Europa (wyl)

3c

 

 

-

Południowo-zachodnia Azja (zim)

2

 

 

Botaurus stellaris capensis

-

Południowa Afryka

1c

 

 

CICONIIDAE

Mycteria ibis

-

Subsaharyjska Afryka (z wyjątkiem Madagaskaru)

 

1

 

Anastomus lamelligerus lamelligerus

-

Subsaharyjska Afryka

 

 

1

Ciconia nigra

-

Południowa Afryka

1c

 

 

-

Południowo-zachodnia Europa/zachodnia Afryka

1c

 

 

-

Środkowa i wschodnia Europa/subsaharyjska Afryka

2

 

 

Ciconia abdimii

-

Subsaharyjska Afryka i SW Arabia

 

(2c)

 

Ciconia episcopus microscelis

-

Subsaharyjska Afryka

 

(1)

 

Ciconia ciconia ciconia

-

Południowa Afryka

1c

 

 

-

Półwysep Iberyjski i północno-zachodnia Afryka/subsaharyjska Afryka

3b

 

 

-

Środkowa i wschodnia Europa/subsaharyjska Afryka

 

 

1

-

Zachodnia Azja/południowo-zachodnia Azja

2

 

 

Leptoptilos crumeniferus

-

Subsaharyjska Afryka

 

 

1

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

-

Środkowa tropikalna Afryka

1c

 

 

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus falcinellus

-

Subsaharyjska Afryka (wyl)

 

 

1

-

Morze Czarne i Morze Śródziemne/zachodnia Afryka

3c

 

 

-

Południowo-zachodnia Azja/wschodnia Afryka

 

(1)

 

Geronticus eremita

-

Maroko

1a 1b 1c

 

 

-

Południowo-zachodnia Azja

1a 1b 1c

 

 

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

-

Subsaharyjska Afryka

 

 

1

-

Irak i Iran

1c

 

 

Platalea leucorodia leucorodia

-

Zachodnia Europa/zachodnia część Morza Śródziemnego i zachodnia Afryka

1c

 

 

-

Środkowa i SE Europa/Morze Śródziemne i tropikalna Afryka

2

 

 

Platalea leucorodia archeri

-

Morze Czerwone i Somalia

1c

 

 

Platalea leucorodia balsaci

-

Wybrzeże zachodniej Afryki (Mauretania)

1c

 

 

Platalea leucorodia major

-

Zachodnia Azja/południowo-zachodnia i południowa Azja

2

 

 

Platalea alba

-

Subsaharyjska Afryka

2*

 

 

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber roseus

-

Zachodnia Afryka

3a

 

 

-

Wschodnia Afryka

3a

 

 

-

Południowa Afryka (do Madagaskaru)

3a

 

 

-

Zachodnia część Morza Śródziemnego

 

2a

 

-

Wschodnia część Morza Śródziemnego, południowo-zachodnia i południowa Azja

 

2a

 

Phoenicopterus minor

-

Zachodnia Afryka

2

 

 

-

Wschodnia Afryka

 

2a 2c

 

-

Południowa Afryka (do Madagaskaru)

3a

 

 

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

-

Zachodnia Afryka (Senegal do Czadu)

 

 

(1)

-

Wschodnia i południowa Afryka

 

 

(1)

Dendrocygna viduata

-

Zachodnia Afryka (Senegal do Czadu)

 

 

1

-

Wschodnia i południowa Afryka

 

 

1

Thalassornis leuconotus leuconotus

-

Zachodnia Afryka

1c

 

 

-

Wschodnia i południowa Afryka

2*

 

 

Oxyura leucocephala

-

Zachodnia część Morza Śródziemnego (Hiszpania i Maroko)

1a 1b 1c

 

 

-

Algieria i Tunezja

1a 1b 1c

 

 

-

Wschodnia część Morza Śródziemnego, Turcja i południowo-zachodnia Azja

1a 1b 1c

 

 

Oxyura maccoa

-

Wschodnia Afryka

1c

 

 

-

Południowa Afryka

1c

 

 

Cygnus olor

-

Północno-zachodnia kontynentalna i środkowa Europa

 

 

1

-

Morze Czarne

 

1

 

-

Zachodnia i środkowa Azja/Morze Kaspijskie

 

2a 2d

 

Cygnus Cygnus

-

Islandia/Zjednoczone Królestwo i Irlandia

2

 

 

-

Północno-zachodnia kontynentalna Europa

 

1

 

-

N Europa i W Syberia/Morze Czarne i wschodnia część Morza Śródziemnego

2

 

 

-

Zachodnia i środkowa Syberia/Morze Kaspijskie

2

 

 

Cygnus columbianus bewickii

-

Zachodnia Syberia i NE Europa/pnółnocno-zachodnia Europa

3c

 

 

-

Północna Syberia/Morze Kaspijskie

1c

 

 

Anser brachyrhynchus

-

Wschodnia Grenlandia i Islandia/Zjednoczone Królestwo

 

2a

 

-

Spitsbergen/północno-wschodnia Europa

 

1

 

Anser fabalis fabalis

-

Północno-wschodnia Europa/północno-zachodnia Europa

 

1

 

Anser fabalis rossicus

-

Zachodnia i środkowa Syberia/NE i SW Europa

 

 

(1)

Anser fabalis johanseni

-

Zachodnia i środkowa Syberia/Turkmenia do W Chin

 

 

1

Anser albifrons albifrons

-

NW Syberia i NE Europa/północno-zachodnia Europa

 

 

1

-

Zachodnia Syberia/środkowa Europa

3c*

 

 

-

Zachodnia Syberia/Morze Czarne i Turcja

 

 

1

-

Północna Syberia/Morze Kaspijskie i Irak

2

 

 

Anser albifrons flavirostris

-

Grenlandia/Irlandia i Zjednoczone Królestwo

3a*

 

 

Anser erythropus

-

N Europa i W Syberia/Morze Czarne i Morze Kaspijskie

1a 1b 2

 

 

Anser anser anser

-

Islandia/Zjednoczone Królestwo i Irlandia

 

1

 

-

NW Europa/południowo-zachodnia Europa

 

 

1

-

Środkowa Europa/północna Afryka

 

1

 

Anser anser rubrirostris

-

Morze Czarne i Turcja

 

1

 

-

Zachodnia Syberia/Morze Kaspijskie i Irak

 

 

1

Branta leucopsis

-

Wschodnia Grenlandia/Szkocja i Irlandia

 

1

 

-

Spitsbergen/południowo-zachodnia Szkocja

2

 

 

-

Rosja/Niemcy i Niderlandy

 

 

1

Branta bernicla bernicla

-

Zachodnia Syberia/zachodnia Europa

 

2b 2c

 

Branta bernicla hrota

-

Spitsbergen/Dania i Zjednoczone Królestwo

1c

 

 

-

Kanada i Grenlandia/Irlandia

2

 

 

Branta ruficollis

-

Północna Syberia/Morze Czarne i Morze Kaspijskie

1a 1b 3a

 

 

Alopochen aegyptiacus

-

Zachodnia Afryka

2

 

 

-

Wschodnia i południowa Afryka

 

 

1

Tadorna ferruginea

-

Północno-zachodnia Afryka

1c

 

 

-

Wschodnia część Morza Śródziemnego i Morze Czarne/północno-wschodnia Azja

2

 

 

-

Zachodnia Azja i Morze Kaspijskie/Iran i Irak

 

1

 

Tadorna cana

-

Południowa Afryka

 

1

 

Tadorna tadorna

-

Północno-zachodnia Europa

 

2a

 

-

Morze Czarne i Morze Śródziemne

3c

 

 

-

Zachodnia Azja/Morze Kaspijskie i Bliski Wschód

 

1

 

Plectropterus gambensis gambensis

-

Zachodnia Afryka

 

 

1

-

Wschodnia Afryka (Sudan do Zambii)

 

 

1

Plectropterus gambensis niger

-

Południowa Afryka

 

1

 

Sarkidiornis melanotos melanotos

-

Zachodnia Afryka

 

1

 

-

Południowa i wschodnia Afryka

 

 

1

Nettapus auritus

-

Zachodnia Afryka

1c

 

 

-

Południowa i wschodnia Afryka

 

 

(1)

Anas capensis

-

Wschodnia Afryka (Rów Tektoniczny)

1c

 

 

-

Basen jeziora Czad2

1c

 

 

-

Południowa Afryka (na N do Angoli i Zambii)

 

 

1

Anas strepera strepera

-

Północno-zachodnia Europa

 

1

 

-

Północno-wschodnia Europa/Morze Czarne i Morze Śródziemne

 

2c

 

-

Zachodnia Syberia/SW Azja i NE Afryka

 

 

(1)

Anas penelope

-

Zachodnia Syberia i NE Europa/NW Europa

 

 

1

-

W Syberia i NE Europa/Morze Czarne i Morze Śródziemne

 

2c

 

-

Western Syberia/SW Azja i NE Afryka

 

2c

 

Anas platyrhynchos platyrhynchos

-

Północno-zachodnia Europa

 

 

1

-

Północna Europa/zachodnia część Morza Śródziemnego

 

 

1

-

Wschodnia Europa/Morze Czarne i wschodnia część Morza Śródziemnego

 

2c

 

-

Zachodnia Syberia/południowo-zachodnia Azja

 

 

(1)

Anas undulata undulata

-

Południowa Afryka

 

 

1

Anas clypeata

-

Północno-zachodnia i środkowa Europa (zim)

 

1

 

-

W Syberia, NE i E Europa/S Europa i zachodnia Afryka

 

2c

 

-

W Syberia/SW Azja, NE i wschodnia Afryka

 

2c

 

Anas erythrorhyncha

-

Południowa Afryka

 

 

1

-

Wschodnia Afryka

 

 

1

-

Madagaskar

2

 

 

Anas acuta

-

Północno-zachodnia Europa

 

1

 

-

W Syberia, NE & E Europa/S Europa i zachodnia Afryka

 

2c

 

-

Zachodnia Syberia/SW Azja i wschodnia Afryka

 

 

(1)

Anas querquedula

-

Zachodnia Syberia i Europa/zachodnia Afryka

 

2c

 

-

Zachodnia Syberia/SW Azja, NE i wschodnia Afryka

 

 

(1)

Anas crecca crecca

-

Północno-zachodnia Europa

 

 

1

-

W Syberia i NE Europa/Morze Czarne i Morze Śródziemne

 

 

1

-

Zachodnia Syberia/SW Azja i NE Afryka

 

2c

 

Anas hottentota

-

Basen jeziora Czad

1c

 

 

-

Wschodnia Afryka (na południe do N Zambii)

 

1

 

-

Południowa Afryka (na północ do S Zambii)

 

1

 

Marmaronetta angustirostris

-

Zachodnia część Morza Śródziemnego/zachodnia część Morza Śródziemnego i zachodnia Afryka

1a 1b 1c

 

 

-

Wschodnia część Morza Śródziemnego

1a 1b 1c

 

 

-

Południowo-zachodnia Azja

1a 1b 2

 

 

Netta rufina

-

Południowo-zachodnia i środkowa Europa/zachodnia część Morza Śródziemnego

 

1

 

-

Morze Czarne i wschodnia część Morza Śródziemnego

3c

 

 

-

Zachodnia i środkowa Azja/południowo-zachodnia Azja

 

 

1

Netta erythrophthalma brunnea

-

Południowa i wschodnia Afryka

 

 

1

Aythya ferina

-

Północno-wschodnia Europa/północno-zachodnia Europa

 

 

1

-

Środkowa i NE Europa/Morze Czarne i Morze Śródziemne

 

 

1

-

Zachodnia Syberia/południowo-zachodnia Azja

 

2c

 

Aythya nyroca

-

Zachodnia część Morza Śródziemnego/północna i zachodnia Afryka

1a 1c

 

 

-

Wschodnia Europa/wschodnia część Morza Śródziemnego i sahelijska Afryka

1a 3c

 

 

-

Zachodnia Azja/SW Azja i NE Afryka

1a 3c

 

 

Aythya fuligula

-

Północno-zachodnia Europa (zim)

 

 

1

-

Środkowa Europa, Morze Czarne i Morze Śródziemne (zim)

 

 

1

-

Zachodnia Syberia/SW Azja i NE Afryka

 

 

(1)

Aythya marila marila

-

Północna Europa/zachodnia Europa

 

 

1

-

Zachodnia Syberia/Morze Czarne i Morze Kaspijskie

 

 

1

Somateria mollissima mollissima

-

Morze Bałtyckie, Dania i Niderlandy

 

 

1

-

Norwegia i Rosja

 

 

1

Somateria mollissima borealis

-

Spitsbergen i Ziemia Franciszka Józefa (wyl)

 

1

 

Somateria spectabilis

-

Wschodnia Grenlandia, NE Europa i zachodnia Syberia

 

 

1

Polysticta stelleri

-

Zachodnia Syberia/północno-wschodnia Europa

1a

1

 

Clangula hyemalis

-

Islandia i Grenlandia

 

 

1

-

Zachodnia Syberia/północna Europa

 

 

1

Melanitta nigra nigra

-

W Syberia i N Europa/W Europa i NW Afryka

 

2a

 

Melanitta fusca fusca

-

Zachodnia Syberia i północna Europa/NW Europa

 

2a

 

-

Morze Czarne i Morze Kaspijskie

1c

 

 

Bucephala clangula clangula

-

Północno-zachodnia i środkowa Europa (zim)

 

 

1

-

Północno-wschodnia Europa/Adriatyk

 

1

 

-

Zachodnia Syberia i północno-wschodnia Europa/Morze Czarne

2

 

 

-

Zachodnia Syberia/Morze Kaspijskie

2

 

 

Mergellus albellus

-

Północno-zachodnia i środkowa Europa (zim)

3a

 

 

-

Północno-wschodnia Europa/Morze Czarne i wschodnia część Morza Śródziemnego

 

1

 

-

Zachodnia Syberia/południowo-zachodnia Azja

3c

 

 

Mergus serrator serrator

-

Północno-zachodnia i środkowa Europa (zim)

 

 

1

-

Północno-wschodnia Europa/Morze Czarne i Morze Śródziemne

 

1

 

-

Zachodnia Syberia/południowo-zachodnia i środkowa Azja

1c

 

 

Mergus merganser merganser

-

Północno-zachodnia i środkowa Europa (zim)

 

 

1

-

Północno-wschodnia Europa/Morze Czarne

1c

 

 

-

Zachodnia Syberia/Morze Kaspijskie

2

 

 

GRUIDAE

Balearica pavonina pavonina

-

Zachodnia Afryka (Senegal do Czadu)

2

 

 

Balearica pavonina ceciliae

-

Wschodnia Afryka (Sudan do Ugandy)

3c

 

 

Balearica regulorum regulorum

-

Południowa Afryka (na N do Angoli i S Zimbabwe)

1c

 

 

Balearica regulorum gibbericeps

-

Wschodnia Afryka (Kenia do Mozambiku)

3c

 

 

Grus leucogeranus

-

Iran (zim)

1a 1b 1c

 

 

Grus virgo

-

Morze Czarne (Ukraina)/północno-wschodnia Afryka

1c

 

 

-

Turcja (wyl)

1c

 

 

-

Kałmucja/północno-wschodnia Afryka

 

1

 

Grus paradisea

-

Krańce południowej Afryki

1b 2

 

 

Grus carunculatus

-

Central i Południowa Afryka

1b 1c

 

 

Grus grus

-

Północno-zachodnia Europa/Półwysep Iberyjski i Maroko

 

1

 

-

Północno-wschodnia i środkowa Europa/północna Afryka

 

1

 

-

Wschodnia Europa/Turcja, Bliski Wschód i NE Afryka

3c

 

 

-

Turcja i Gruzja (wyl)

1c

 

 

-

Zachodnia Syberia/południowa Azja

 

(1)

 

RALLIDAE

Sarothrura elegans elegans

-

NE, wschodnia i południowa Afryka

 

 

(1)

Sarothrura elegans reichenovi

-

Południowo-zachodnia Afryka do środkowej Afryki

 

 

(1)

Sarothrura boehmi

-

Środkowa Afryka

1c

 

 

Sarothrura ayresi

-

Etiopia i południowa Afryka

1a 1b 1c

 

 

Rallus aquaticus aquaticus

-

Europa i północna Afryka

 

 

1

Rallus aquaticus korejewi

-

Zachodnia Syberia/południowo-zachodnia Azja

 

 

(1)

Rallus caerulescens

-

Południowa i wschodnia Afryka

 

 

(1)

Crecopsis egregia

-

Subsaharyjska Afryka

 

 

(1)

Crex crex

-

Europa i zachodnia Azja/subsaharyjska Afryka

1b

2c

 

Amaurornis flavirostris

-

Subsaharyjska Afryka

 

 

1

Porzana parva parva

-

Zachodnia Eurazja/Afryka

 

2c

 

Porzana pusilla intermedia

-

Europa (wyl)

2

 

 

Porzana porzana

-

Europa/Afryka

 

2c

 

Aenigmatolimnas marginalis

-

Subsaharyjska Afryka

(2)

 

 

Porphyrio alleni

-

Subsaharyjska Afryka

 

 

(1)

Gallinula chloropus chloropus

-

Europa i Północna Afryka

 

 

1

-

Zachodnia i południowo-zachodnia Azja

 

 

(1)

Gallinula angulata

-

Subsaharyjska Afryka

 

 

(1)

Fulica cristata

-

Subsaharyjska Afryka

 

 

1

<