ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 316

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
16 listopada 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych z tytułu transzy nr 4 subkontyngentu III w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1690/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2006 r.

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1691/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IIIa w cieśninie Kattegat przez statki pływające pod banderą Niemiec

10

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5362)  ( 1 )

12

 

*

Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii

18

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 584/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych, znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim), pochodzących z Republiki Korei (Dz.U. L 103 z 12.4.2006)

35

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

16.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1687/2006

z dnia 15 listopada 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

71,2

204

37,3

999

54,3

0707 00 05

052

114,5

204

65,9

628

196,3

999

125,6

0709 90 70

052

118,2

204

132,8

999

125,5

0805 20 10

204

86,5

999

86,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,4

092

17,6

400

86,5

528

40,7

999

52,6

0805 50 10

052

52,6

388

62,4

528

37,8

999

50,9

0806 10 10

052

114,7

388

229,6

508

265,8

999

203,4

0808 10 80

096

29,0

388

88,8

400

104,6

404

100,1

720

70,3

800

140,1

999

88,8

0808 20 50

052

113,3

400

216,1

720

39,3

999

122,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


16.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1688/2006

z dnia 15 listopada 2006 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych z tytułu transzy nr 4 subkontyngentu III w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2375/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich (2) ustanawia trzy subkontynenty dla różnych miejsc pochodzenia. Subkontynent III obejmuje państwa trzecie inne niż Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada. Jest podzielony na cztery kwartalne transze. Transza nr 4 obejmuje okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.

(2)

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 pozwolenia wydane w ramach wymienionego rozporządzenia są ważne przez 45 dni od daty ich faktycznego wydania.

(3)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit trzeci i art. 9 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 pozwolenie na przywóz zawiera nazwę jednego kraju pochodzenia i jest ważne tylko w odniesieniu do produktów pochodzących z tego kraju.

(4)

Od dnia 1 października 2006 r. przywóz do Wspólnoty pszenicy zwyczajnej pochodzącej z Ukrainy był zakłócony wprowadzeniem przez ten kraj środków kontroli i środków ograniczających jego wywóz. Miałoby to skutkować uniemożliwieniem, przynajmniej częściowym, podmiotom gospodarczym wywiązywania się ze zobowiązań dotyczących wydanych pozwoleń na przywóz, wskazujących Ukrainę jako kraj pochodzenia.

(5)

W celu niekarania tych podmiotów gospodarczych i zapewnienia właściwej realizacji tego kontyngentu należy wprowadzić pewną elastyczność przy używaniu wydanych pozwoleń. W związku z tym, w drodze odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, należy przedłużyć ich ważność do końca 2006 r. oraz zezwolić na używanie wymienionych pozwoleń na przywóz pszenicy zwyczajnej pochodzącej z innych państw trzecich niż Ukraina, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady.

(6)

Pozwolenia na przywóz wydane na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (kod CN 1001 90 99), z tytułu subkontyngentu III (numer porządkowy 09.4125) określonego w art. 3 wymienionego rozporządzenia, od dnia 1 października 2006 r. wygasną z dniem 16 listopada 2006 r. Zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny zatem zostać zastosowane jak najszybciej. Wskazane jest zatem przewidzieć wejście w życie niniejszego rozporządzenia w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, okres ważności pozwoleń na przywóz wydanych na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (kod CN 1001 90 99), z tytułu subkontyngentu III (numer porządkowy 09.4125) określonego w art. 3 wymienionego rozporządzenia, pomiędzy dniem 1 października 2006 r. i 16 listopada 2006 r. i zawierających w rubryce 8 wpis „Ukraina” jako kraj pochodzenia, może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2006 r., na wniosek ich posiadaczy. W związku z tym organ, który wydał dane pozwolenie, unieważnia i zastępuje je nowym pozwoleniem ważnym do dnia 31 grudnia 2006 r. lub przedłuża ważność pierwotnego pozwolenia do dnia 31 grudnia 2006 r.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 9 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, pozwolenia na przywóz, o których mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, mogą być używane do przywozu pszenicy zwyczajnej pochodzącej z wszystkich państw trzecich, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady.

Artykuł 3

1.   Zgłoszenia celne dotyczące przywozu dokonanego na podstawie pozwoleń na przywóz, o których mowa w art. 1, w rubryce 44 zawierają następującą informację:

„Przywóz zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1688/2006.”.

2.   Do dnia 15 lutego 2007 r. państwa członkowskie drogą elektroniczną przekazują Komisji następujące informacje:

a)

ilość (w tonach) produktów przywiezionych na podstawie pozwoleń na przywóz, o których mowa w art. 1;

b)

numer i datę wydania pozwolenia na przywóz, w ramach którego przywóz został dokonany.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 971/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 51).


16.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1689/2006

z dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1579/2006 (2) otworzyło przetarg, ustalając indykatywne stawki refundacji i indykatywne ilości, dla których mogą być wydane pozwolenia na wywóz w systemie A3.

(2)

W zależności od przedstawionych ofert należy ustalić maksymalne stawki refundacji i wartości procentowe przyznawania ilości odnoszące się do ofert przedstawionych na poziomie tych maksymalnych stawek.

(3)

W odniesieniu do pomidorów, pomarańczy, cytryn, winogron stołowych i jabłek maksymalna stawka konieczna do udzielenia pozwoleń w wysokości indykatywnej ilości, w granicach zaoferowanych w przetargu ilości, nie jest wyższa niż półtorej indykatywnej stawki refundacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do pomidorów, pomarańczy, cytryn, winogron stołowych i jabłek maksymalne stawki refundacji i wartości procentowe wydawania, odnoszące się do przetargu ogłoszonego rozporządzeniem (WE) nr 1579/2006, ustalone są w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 291 z 21.10.2006, str. 5.


ZAŁĄCZNIK

Wydawanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

Produkt

Maksymalna stawka refundacji

(EUR/t netto)

Wartość procentowa przyznawania wnioskowanych ilości na poziomie maksymalnej stawki refundacji

Pomidory

100 %

Pomarańcze

40

100 %

Cytryny

60

100 %

Winogrona stołowe

100 %

Jabłka

35

100 %


16.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1690/2006

z dnia 15 listopada 2006 r.

ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 do opłat przywozowych w sektorze zbóż (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że przy przywozie produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, pobiera się opłaty celne zgodne ze stawkami Wspólnej Taryfy Celnej. Jednakże w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, opłaty przywozowe równają się cenie interwencyjnej tych produktów ważnej w czasie przywozu powiększonej o 55 % i pomniejszonej o cenę CIF w przywozie stosowaną do danej wysyłki. Opłaty celne nie mogą jednak przekroczyć stawek Wspólnej Taryfy Celnej.

(2)

Na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 ceny CIF w przywozie oblicza się na podstawie cen reprezentatywnych dla danego produktu na rynku światowym.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1249/96 ustala zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 do opłat przywozowych w sektorze zbóż.

(4)

Opłaty przywozowe stosuje się aż do chwili ustalenia i wejścia w życie nowych stawek opłat przywozowych.

(5)

W celu umożliwienia normalnego funkcjonowania systemu opłat przywozowych należy przyjąć jako podstawę ich wyliczenia stawki reprezentatywne dla rynku, stwierdzone w okresie porównawczym.

(6)

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1249/96 prowadzi do ustalenia opłat przywozowych w wysokości podanej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Opłaty przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w kwotach figurujących w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 16 listopada 2006 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

0,00

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

8,24

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

8,24

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

0,00


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

(2.11.2006–14.11.2006)

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

158,69 (3)

107,18

174,15

164,15

144,15

155,60

Premia za Zatokę (EUR/t)

19,42

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

12,24

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 22,90 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: 30,68 EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


16.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1691/2006

z dnia 15 listopada 2006 r.

ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IIIa w cieśninie Kattegat przez statki pływające pod banderą Niemiec

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2006.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy zasobu w nim określonego przyznaną na 2006 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów tego rodzaju zasobów oraz jego przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2006 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem wymienionym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów zasobu określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą lub zarejestrowane w państwie członkowskim w nim określonym. Po tej dacie zakazuje się przechowywania na pokładzie, przeładunku lub wyładunku omawianego zasobu złowionego przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1642/2006 (Dz.U. L 308 z 8.11.2006, str. 5).


Załącznik

Nr

47

Państwo członkowskie

Niemcy

Zasób

COD/03AS.

Gatunek

Dorsz (Gadus morhua)

Strefa

IIIa w cieśninie Kattegat

Data

14 października 2006 r.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

16.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/12


DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 listopada 2006 r.

w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5362)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/780/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 11b ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia integralności środowiskowej wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji dyrektywa 2003/87/WE nakłada na państwa członkowskie, w których realizowane są projekty w ramach elastycznych mechanizmów ustanowionych w protokole z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), wymóg zagwarantowania, że w odniesieniu do redukcji lub ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w instalacjach uczestniczących we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji, nie są wydawane jednostki redukcji emisji (ERU) ani jednostki poświadczonej redukcji emisji (CER), gdyż skutkiem tego byłoby podwójne liczenie redukcji bądź ograniczeń emisji.

(2)

Tego rodzaju redukcje i ograniczenia mogłyby w szczególności wystąpić w przypadku, gdy: w instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji realizowany jest projekt służący przestawieniu na paliwo innego rodzaju; w przypadku gdy projekt realizowany w sektorze ciepłownictwa miejskiego skutkuje zmniejszeniem produkcji w innej instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji lub gdy projekt w zakresie elektrowni wiatrowych lub wodnych zasila sieć energetyczną zastępując w ten sposób wytwarzanie energii elektrycznej przy pomocy paliw kopalnych.

(3)

Uznając fakt, że państwa członkowskie mogły zobowiązać się przed przyjęciem art. 11b ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE do wydawania ERU lub CER, czego skutkiem jest podwójne liczenie, w art. 11b ust. 3 i 4 zezwala się na wydawanie ERU i CER do dnia 31 grudnia 2012 r., nawet jeśli redukcje bądź ograniczenia występujące w ramach projektu pośrednio lub bezpośrednio redukują lub ograniczają emisje z instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji pod warunkiem, że taka sama liczba uprawnień zostanie anulowana.

(4)

Artykuł 11b ust. 3 i 4 dyrektywy 2003/87/WE wprowadza rozróżnienie pomiędzy przypadkami, w których możliwe jest określenie stopnia redukcji bądź ograniczeń w każdej instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, której dotyczy projekt (bezpośrednie redukcje lub ograniczenia) oraz przypadkami, w których stopień redukcji bądź ograniczeń może być określony wyłącznie w odniesieniu do grupy instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (pośrednie redukcje lub ograniczenia).

(5)

W przypadku bezpośrednich redukcji lub ograniczeń odpowiedzialność za anulowanie uprawnień odpowiadających ilości ERU i CER wydanych dla tych redukcji lub ograniczeń ponosi operator instalacji, w której wystąpiła ta redukcja lub ograniczenie. W przypadku pośrednich redukcji lub ograniczeń odpowiedzialność za anulowanie uprawnień w krajowym rejestrze państwa członkowskiego, które wydaje ERU lub CER, ponoszą organy krajowe.

(6)

Najwłaściwszym sposobem obliczania redukcji bądź ograniczeń w danym projekcie realizowanym w instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, jest obliczenie udziału tego rodzaju redukcji bądź ograniczeń w całkowitej ilości redukcji bądź ograniczeń emisji planowanych w ramach tego projektu, na podstawie zatwierdzonej linii odniesienia. Jeśli w przypadku pośrednich redukcji lub ograniczeń ilość redukcji w poszczególnych instalacjach objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji nie może być dokładnie określona, należy oszacować ilość redukcji lub ograniczeń względem całkowitej ilości redukcji lub ograniczeń w danym projekcie, które doprowadziłyby do podwójnego policzenia.

(7)

Zgodnie ze wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji państwa członkowskie zobowiązane są do powiadamiania Komisji o całkowitej ilości uprawnień, które mają zostać przydzielone na okres obejmujący lata 2008–2012 w ramach poszczególnych krajowych planów rozdziału w terminie 18 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu. Dokładna ilość redukcji lub ograniczeń emisji w danym projekcie jest jednak ustalana corocznie dopiero po ich wystąpieniu.

(8)

We wszystkich państwach członkowskich, w których prowadzone są działania w ramach mechanizmów projektowych protokołu z Kioto mogące doprowadzić do podwójnego liczenia, w krajowych planach rozdziału na okres obejmujący lata 2008–2012 należy ustanowić rezerwę poprzez wyszczególnienie wszystkich zatwierdzonych projektów oraz przewidywanych redukcji bądź ograniczeń emisji w instalacjach uczestniczących we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji oraz w odniesieniu do których dane państwo członkowskie powinno wydać ERU lub CER („redukcje w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami”). Ponadto tabela dotycząca rezerwy powinna zawierać wszelkie informacje potrzebne do określenia stopnia „redukcji w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami” przewidywanych w odniesieniu do każdego projektu realizowanego w danym państwie członkowskim.

(9)

We wszystkich państwach członkowskich, które zamierzają prowadzić działania w ramach mechanizmów projektowych protokołu z Kioto mogące prowadzić do podwójnego liczenia, w krajowych planach rozdziału na okres obejmujący lata 2008–2012 należy ustanowić dodatkową rezerwę poprzez wyszczególnienie planowanych projektów oraz przewidywanych redukcji bądź ograniczeń emisji w instalacjach uczestniczących we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji oraz w odniesieniu do których dane państwo członkowskie powinno wydać ERU lub CER („redukcje w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami”). Ponadto tabela dotycząca rezerwy powinna zawierać wszelkie informacje potrzebne do określenia stopnia „redukcji w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami” przewidywanych w odniesieniu do projektów planowanych w danym państwie członkowskim.

(10)

ERU lub CER odpowiadające „redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami” mogą być wydawane do dnia 31 grudnia 2012 r. O każdym takim wydaniu należy powiadomić Komisję.

(11)

Państwa członkowskie, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działania w ramach mechanizmów projektowych protokołu z Kioto mogące prowadzić do podwójnego liczenia, powinny określić w swoich krajowych planach rozdziału przewidywane emisje w odniesieniu do działań objętych zakresem dyrektywy 2003/87/WE zarówno przy uwzględnieniu wpływu przewidywanych redukcji w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami, jak i bez jego uwzględnienia.

(12)

Przy wyborze metody stosowanej w ramach krajowego planu rozdziału służącej określaniu ilości uprawnień dla poszczególnych instalacji, państwa członkowskie powinny uwzględnić wszelkie przewidywane redukcje lub ograniczenia będące wynikiem realizowanych projektów, które mają wpływ na instalację lub jej działalność oraz które prowadziłyby do podwójnego liczenia.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejsza decyzja ustanawia przepisy dotyczące stosowania art. 11b ust. 3 i 4 dyrektywy 2003/87/WE.

Artykuł 2

Do celów niniejszej decyzji, poza definicjami ustanowionymi w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 (2), stosuje się następujące definicje:

1)

„bezpośrednia redukcja lub bezpośrednie ograniczenie emisji” oznacza redukcję lub ograniczenie emisji występujące w związku z realizacją projektu prowadzącego do redukcji lub ograniczenia emisji w instalacjach wyszczególnionych w linii odniesienia ustanowionej dla danego projektu zgodnie z art. 1 dodatku B do decyzji 16/CP.7 Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) lub zgodnie z art. 44 Załącznika do decyzji 17/CP.7 UNFCCC;

2)

„pośrednia redukcja lub pośrednie ograniczenie emisji” oznacza wszelkie redukcje lub ograniczenia emisji w instalacjach objętych zakresem dyrektywy 2003/87/WE, które nie są bezpośrednią redukcją lub bezpośrednim ograniczeniem emisji;

3)

„redukcja w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami” oznacza redukcję lub ograniczenie emisji w instalacjach objętych zakresem dyrektywy 2003/87/WE w związku z realizacją projektów, w odniesieniu do których państwo członkowskie, w którym dany projekt jest realizowany, wydaje jednostki redukcji emisji (ERU) lub jednostki poświadczonej redukcji emisji (CER);

4)

„pismo zatwierdzające” oznacza, w przypadku projektów wiążących się z wydawaniem ERU, pisemne wiążące zobowiązanie państwa członkowskiego, w którym realizowany jest projekt, do wydawania ERU zgodnie ze swoimi krajowymi wytycznymi i procedurami w zakresie zatwierdzania projektu, w myśl art. 20 lit. a) Załącznika do decyzji 16/CP.7 UNFCCC; oraz, w przypadku projektów wiążących się z wydawaniem CER, pisemną zgodę na dobrowolne uczestnictwo, wydaną przez wyznaczony organ krajowy państwa członkowskiego, w którym realizowany jest projekt, w myśl art. 40 lit. a) Załącznika do decyzji 17/CP.7 UNFCCC;

5)

„pismo popierające” oznacza oficjalne pisemne oświadczenie państwa członkowskiego wyrażającego zainteresowanie realizacją projektu, który jego zdaniem mógłby zostać zaakceptowany w późniejszym terminie.

Artykuł 3

1.   Każde państwo członkowskie, które przed upływem terminu zgłoszenia krajowego planu rozdziału ustanowionego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE wydało pisma zatwierdzające realizację projektu na swoim terytorium, zobowiązując się do wydania ERU lub CER dla projektów prowadzących do redukcji lub ograniczeń emisji w instalacjach objętych zakresem dyrektywy 2003/87/WE, podaje w krajowym planie rozdziału na okres obejmujący lata 2008–2012 w ramach całkowitej ilości uprawnień informacje na temat rezerwy uprawnień przedstawione dla każdego projektu przy pomocy tabeli zamieszczonej w załączniku I do niniejszej decyzji.

2.   W Każde państwo członkowskie, które po podjęciu decyzji na mocy art. 11 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE zamierza wydać pismo zatwierdzające realizację projektu na swoim terytorium, zobowiązując się do wydania ERU lub CER przed dniem 31 grudnia 2012 r. dla projektów prowadzących do redukcji lub ograniczeń emisji w instalacjach objętych zakresem dyrektywy 2003/87/WE może również podać w krajowym planie rozdziału na okres obejmujący lata 2008–2012 w ramach całkowitej ilości uprawnień informacje na temat dodatkowej rezerwy uprawnień przedstawione przy pomocy tabeli zamieszczonej w załączniku II do niniejszej decyzji. Planowane projekty stosujące w celu redukcji emisji tę samą metodę, w odniesieniu do których nie wydano jeszcze pisma popierającego, mogą zostać wpisane w tej samej kolumnie tabeli dotyczącej rezerwy, sporządzonej zgodnie z załącznikiem II.

3.   Do czasu podjęcia przez państwo członkowskie decyzji na mocy art. 11 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE, jednakże najpóźniej przed upływem terminu podjęcia tej decyzji określonego w art. 11 ust. 2 tej dyrektywy, możliwe jest przenoszenie dodatkowych uprawnień z rezerwy ustanowionej na mocy art. 3 ust. 2 do rezerwy ustanowionej na mocy art. 3 ust. 1, które obejmują redukcje w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami, w odniesieniu do których to projektów pismo zatwierdzające wystawiono po upływie terminu zgłoszenia krajowego planu rozdziału ustanowionego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE.

Artykuł 4

Tabela dotycząca rezerwy zostaje udostępniona na publicznie dostępnej stronie internetowej rejestru danego państwa członkowskiego.

Artykuł 5

1.   ERU i CER odpowiadające redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami mogą być wydawane do dnia 31 grudnia 2012 r. pod warunkiem, że każde takie wydanie poprzedzone jest przeliczeniem odpowiedniej ilości uprawnień z jednej z rezerw na jednostki przyznanej ilości emisji oraz że Komisja zostaje o tym poinformowana.

2.   Ilość uprawnień w rezerwie ustanowionej na mocy art. 3 ust. 1, której nie przeliczono na jednostki przyznanej ilości emisji zgodnie z art. 5 ust. 1 do dnia 31 grudnia 2012 r., może być sprzedana jako uprawnienia na okres obejmujący lata 2008–2012. Jeśli w ramach projektu występują bezpośrednie redukcje i ograniczenia emisji, ilość ta może być wydana jako uprawnienia na okres obejmujący lata 2008–2012 instalacjom wymienionym w rzędach VII/a–VII/b tabeli w załączniku I.

3.   Wszelkie uprawnienia w rezerwie ustanowionej na mocy art. 3 ust. 2, które nie zostały przeliczone na jednostki przyznanej ilości emisji zgodnie z art. 5 ust. 1 do dnia 31 grudnia 2012 r. są anulowane.

Artykuł 6

1.   Państwo członkowskie zainteresowane zatwierdzeniem realizacji projektu na swoim terytorium po upływie terminu przedstawienia krajowego planu rozdziału powiadamia o tym Komisję i czyni to przed wydaniem pisma zatwierdzającego. Powiadomieniu temu towarzyszy sprawozdanie sporządzone przez niezależnego sprawozdawcę, który potwierdza, że żadne mające być wydane ERU ani CER nie prowadzą do podwójnego liczenia oraz który przedstawia wszelkie potrzebne informacje gwarantując, że projekt zgłoszony do zatwierdzenia jest zgodny z art. 11b dyrektywy 2003/87/WE.

2.   Pisma zatwierdzające wydane zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz pisma popierające wydane po upływie terminu zgłoszenia krajowego planu rozdziału ustanowionego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE w odniesieniu do projektów prowadzących do redukcji w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami, przydzielają uprawnienia, które w przypadku wydania ERU lub CER należy przeliczać na jednostki przyznanej ilości emisji z rezerwy ustanowionej na mocy art. 3 ust. 2. Jeśli uprawnienie zostało już przydzielone konkretnemu projektowi w piśmie zatwierdzającym w celu przeliczenia w przyszłości, nie może ono zostać ponownie przydzielone innemu projektowi w późniejszym terminie.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 32. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2004/101/WE (Dz.U. L 338 z 13.11.2004, str. 18).

(2)  Dz.U. L 386 z 29.12.2004, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

 

Projekt

X

Projekt

Y

Całkowita ilość uprawnień w rezerwie

I/a

Nazwa projektu (1)

 

 

 

 

I/b

Kod identyfikacyjny projektu (2)

 

 

 

 

I/c

Data wydania pisma zatwierdzającego projekt

 

 

 

 

II

Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych do redukcji lub ograniczenia (w tonach na lata 2008–2012)

 

 

 

III

% całkowitych redukcji wydawanych przez rząd jako ERU lub CER

 

 

 

IV

Opis linii odniesienia (3)

 

 

 

V

% emisji z instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE w całkowitej ilości emisji zawartych w linii odniesienia (w przypadku pośrednich redukcji lub ograniczeń należy przedstawić szacunek) (4)

 

 

 

VI

Planowana ilość redukcji w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami (II*III*V)

 

 

 

(Σ VI) = (Σ VIII/a–VIII/e)

VII/a

W przypadku bezpośrednich redukcji i ograniczeń: nazwa instalacji, w której wystąpią redukcje w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami (5)

 

 

 

 

VII/b

W przypadku bezpośrednich redukcji i ograniczeń: numer identyfikacyjny instalacji, w której wystąpią redukcje w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami (5)

 

 

 

VIII/a

Ilość ERU lub CER wydanych na 2008 r., odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami

 

 

 

VIII/b

Ilość ERU lub CER wydanych na 2009 r., odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami

 

 

 

VIII/c

Ilość ERU lub CER wydanych na 2010 r., odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami

 

 

 

VIII/d

Ilość ERU lub CER wydanych na 2011 r., odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami

 

 

 

VIII/e

Ilość ERU lub CER wydanych na 2012 r., odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami

 

 

 


(1)  Należy podać wszystkie projekty zatwierdzone przez dane państwo członkowskie.

(2)  Należy zastosować kod przypisany zgodnie z pkt 19 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 2216/2004.

(3)  Należy podać ilość całkowitych rocznych emisji, które przewidywane są w przypadku, gdy projekt nie jest realizowany oraz grupę instalacji, w których emisje te są przewidywane. Należy załączyć zwięzły opis stosowanej linii odniesienia. W przypadku stosowania w projekcie kilku linii odniesienia, każdą z nich (wraz z odpowiednią ilością całkowitych rocznych emisji, które przewidywane są w przypadku, gdy dana część projektu nie jest realizowana) należy podać w oddzielnym rzędzie w tabeli dotyczącej rezerwy.

(4)  Należy przedstawić zwięzły opis metody i danych wykorzystanych do sporządzenia szacunku.

(5)  Jeśli w rzędach VII/a i VII/b ma zostać wpisanych kilka instalacji, na każdą z nich należy przeznaczyć oddzielny rząd. Udział w uprawnieniach w ramach rezerwy należy obliczyć oddzielnie w odniesieniu do każdej instalacji.


ZAŁĄCZNIK II

 

Planowany projekt

X

Planowany projekt

Y

Całkowita ilość uprawnień w rezerwie

I/a

Nazwa planowanego projektu (1)

 

 

 

 

I/b

Kod identyfikacyjny planowanego projektu (1)  (2)

 

 

 

 

I/c

Data lub przewidywana data wydania pisma popierającego planowany projekt

 

 

 

 

I/d

Przewidywana data wydania pisma zatwierdzającego planowany projekt

 

 

 

 

II

Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych do redukcji lub ograniczenia (w tonach na lata 2008–2012) w ramach planowanego projektu

 

 

 

III

% całkowitych redukcji wydawanych przez rząd jako ERU lub CER dla planowanego projektu

 

 

 

IV

Opis linii odniesienia (1)  (3)

 

 

 

V

Szacunkowy % emisji z instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE w całkowitych emisjach zawartych w linii odniesienia (4)

 

 

 

VI

Planowana ilość redukcji w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami (II*III*V)

 

 

 

(Σ VI)

VII/a

W przypadku bezpośrednich redukcji i ograniczeń: nazwa instalacji, w której(-ych) mają wystąpić planowane redukcje w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami (5)

 

 

 

 

VII/b

W przypadku bezpośrednich redukcji i ograniczeń: numer identyfikacyjny instalacji, w której(-ych) mają wystąpić planowane redukcje w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami (5)

 

 

 

VII/c

W przypadku pośrednich redukcji i ograniczeń: kategoria działalności, w której mają wystąpić planowane redukcje w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami (6)

 

 

 

VIII

Ilość uprawnień odjęta od przydziału dla danej instalacji/kategorii działalności podanej w rzędach VII/a–VII/c w celu ustanowienia rezerwy (5)  (6)

 

 

 

 


(1)  Informacje te należy podać jedynie jeśli są one dostępne przed przedłożeniem krajowego planu rozdziału. Jeśli w odniesieniu do danego projektu nie wydano jeszcze pisma popierającego, w tej samej kolumnie można wpisać więcej projektów stosujących tę samą metodę w celu redukcji emisji.

(2)  Należy zastosować kod przypisany zgodnie z pkt 19 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 2216/2004.

(3)  Należy podać ilość całkowitych rocznych emisji, które przewidywane są w przypadku, gdy projekt nie jest realizowany oraz grupę instalacji, w których emisje te są przewidywane. Należy załączyć zwięzły opis stosowanej linii odniesienia. W przypadku stosowania w projekcie kilku linii odniesienia, każdą z nich (wraz z odpowiednią ilością całkowitych rocznych emisji, które przewidywane są w przypadku, gdy dana część projektu nie jest realizowana) należy podać w oddzielnym rzędzie w tabeli dotyczącej rezerwy.

(4)  Należy przedstawić zwięzły opis metody i danych wykorzystanych do sporządzenia szacunku.

(5)  Jeśli w rzędach VII/a, VII/b i VIII ma zostać wpisanych kilka pozycji, na każdą z nich należy przeznaczyć oddzielny rząd. Udział uprawnień przypadający na każdą instalację w celu ustanowienia rezerwy należy podać oddzielnie.

(6)  Należy zastosować kategorie działalności określone w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE.


16.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/18


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 listopada 2006 r.

kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii

(2006/781/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Wszczęcie

(1)

W dniu 11 stycznia 2006 r. Komisja, na mocy art. 5 rozporządzenia podstawowego, ogłosiła w drodze zawiadomienia („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2) wszczęcie postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”), Republiki Korei („Korea”), Malezji i Tajlandii („kraje, których dotyczy postępowanie”).

(2)

Postępowanie zostało wszczęte po złożeniu skargi w dniu 29 listopada 2005 r. przez Taskforce against unfair business in Europe (TUBE – Grupa robocza przeciwko nieuczciwej działalności gospodarczej w Europie) („skarżący”) w imieniu dwóch producentów („producenci skarżący”), czyli AB Ekranas („Ekranas”) i Ecimex Group A.S. („Ecimex”), reprezentujących większą część ogólnej produkcji wspólnotowej kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej. Skarga zawierała dowody prima facie wykazujące istnienie dumpingu kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej, pochodzących z krajów, których dotyczy postępowanie, i poniesionej w wyniku tego znaczącej szkody, co zostało uznane za wystarczające uzasadnienie wszczęcia postępowania.

2.   Strony objęte postępowaniem

(3)

Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu dochodzenia skarżącego, producentów wspólnotowych wspomnianych w skardze, innych znanych producentów wspólnotowych, władze krajów wywozu, których dotyczy postępowanie, producentów eksportujących, importerów, użytkowników, a także wszelkie znane zainteresowane zrzeszenia. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(4)

Producenci skarżący, inni producenci wspólnotowi, producenci eksportujący, importerzy i użytkownicy przedstawili swoje stanowiska. Przesłuchano wszystkie zainteresowane strony, które wystąpiły z takim wnioskiem i które wykazały, że istnieją szczególne powody, dla których powinny być wysłuchane.

(5)

Z uwagi na przypuszczalnie dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano kontrole wyrywkowe w celu stwierdzenia dumpingu, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

(6)

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności kontroli wyrywkowej producentów eksportujących w ChRL, a jeżeli konieczność taka zostałaby stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący w ChRL zostali poproszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie podstawowych informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, dotyczących ich działalności w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r., związanej z produktem objętym postępowaniem.

(7)

W ustalonym terminie zgłosiło się i przekazało wymagane informacje tylko dwóch producentów eksportujących z ChRL. W tej sytuacji Komisja uznała, że kontrola wyrywkowa producentów eksportujących z ChRL nie jest konieczna.

(8)

Ponadto aby umożliwić producentom eksportującym w ChRL złożenie wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych („MET”) lub o traktowanie indywidualne („IT”), zgodnie z ich życzeniem, Komisja przesłała formularze wniosków o MET i o traktowanie indywidualne chińskim przedsiębiorstwom znanym jako zainteresowane strony, jak również władzom Chin. O przyznanie MET wystąpiło dwóch producentów eksportujących w ChRL, zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego.

(9)

Komisja przesłała kwestionariusze do wszystkich znanych zainteresowanych stron oraz do wszystkich przedsiębiorstw, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Otrzymano odpowiedzi od dwóch producentów eksportujących w ChRL, od jednego producenta eksportującego z Korei, jednego z Malezji i jednego z Tajlandii, od jednego importera we Wspólnocie, powiązanego z jednym z wymienionych chińskich eksporterów i z koreańskim eksporterem, od jednego przedsiębiorstwa handlowego spoza Wspólnoty, mającego siedzibę w kraju innym niż kraj, którego dotyczy postępowanie i powiązanego z jednym z chińskich producentów, od trzech producentów wspólnotowych i od jednego niepowiązanego użytkownika we Wspólnocie.

(10)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów wstępnego ustalenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz interesu Wspólnoty. Przeprowadzono wizyty weryfikacyjne na terenie zakładów następujących przedsiębiorstw:

a)

Producenci wspólnotowi

AB Ekranas, Panevezys, Litwa i powiązane z nim przedsiębiorstwo Farimex S.A., Genewa, Szwajcaria,

Thomson Displays Polska Sp. z o.o., Piaseczno, Polska („Thomson”);

b)

Producenci eksportujący w ChRL

Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd, Pekin,

Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd., NanJing i powiązane z nim przedsiębiorstwo LG Philips Shuguang Electronic Co., Ltd., Changsha;

c)

Producent eksportujący w Korei

LG Philips Displays Korea Co., Ltd., Seoul;

d)

Producent eksportujący w Malezji

Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd., Shah Alam;

e)

Producent eksportujący w Tajlandii

CRT Display Technology Co., Ltd., Rayong i powiązane z nim przedsiębiorstwo Thai CRT Co., Ltd., Chonburi;

f)

Powiązany importer we Wspólnocie

LG Philips Displays Netherlands B.V. (Niderlandy).

3.   Okres objęty dochodzeniem

(11)

Badaniem dumpingu i szkody objęto okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. („OD”). Badanie trendów niezbędnych dla oceny szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).

B.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

1.   Produkt objęty postępowaniem

(12)

Produktem objętym postępowaniem są kineskopy do odbiorników telewizji kolorowej łącznie z kineskopami do monitorów, wszystkich rozmiarów, pochodzące z ChRL, Korei, Malezji i Tajlandii („produkt objęty postępowaniem”), zgłaszane zwykle w ramach kodów CN 8540 11 11, 8540 11 13, 8540 11 15, 8540 11 19, 8540 11 91 i 8540 11 99.

(13)

Produkt objęty postępowaniem może mieć dowolną przekątną ekranu (tzn. aktywną część kineskopu, mierzoną w linii prostej), z ekranem o dowolnym stosunku szerokości do wysokości i o podziałce (tj. o przerwie pomiędzy dwiema liniami tego samego koloru w centrum ekranu) nie mniejszej niż 0,4 mm. Ponadto produkty mogą różnić się pod względem płaskości kineskopów: kineskop sferyczny (w tym półpłaski i typu „full square”), kineskop płaski i kineskop całkowicie płaski (typu „real flat”) lub typu „flat slim”. Mogą one działać na częstotliwościach 50, 60 lub 100 Hz. Produkty te stosuje się głównie, lecz nie wyłącznie, w kolorowych odbiornikach telewizyjnych.

(14)

Produkt objęty postępowaniem jest zwyczajowo oznaczony jako kineskop 14, 15, 20 cali itd., w zależności od wymiarów przekątnej ekranu, i jest wprowadzany do obrotu z podaniem liczby cali. Zazwyczaj produkt sprzedawany jest jako kineskop kompletny, jak ma to miejsce w przypadku skarżących producentów wspólnotowych. Jednakże niektórzy producenci eksportujący sprzedawali kineskopy do odbiorników telewizji kolorowej, zanim były kompletne, tzn. bez jednej lub więcej części, głównie bez zespołu cewek odchylających. W takich przypadkach kineskopy do odbiorników telewizji kolorowej opisywano jako „kineskopy bez dodatków”. Dochodzenie wykazało, że kineskopy te posiadają już właściwości kompletnych kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej pod względem swoich podstawowych cech fizycznych i technicznych. Dlatego też stanowią one jeden produkt wraz z kompletnymi kineskopami do odbiorników telewizji kolorowej.

2.   Produkt podobny

(15)

Produkt objęty postępowaniem oraz kineskopy do odbiorników telewizji kolorowej, produkowane i sprzedawane na odpowiednich rynkach krajowych w ChRL, Korei, Tajlandii i Malezji, która traktowana była również jako kraj analogiczny, a także produkowane i sprzedawane na terenie Wspólnoty przez przemysł wspólnotowy, posiadają takie same podstawowe właściwości fizyczne i techniczne oraz takie samo zastosowanie.

(16)

Dlatego uznaje się je za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

C.   DUMPING

1.   Traktowanie na zasadach rynkowych („MET”)

(17)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego w dochodzeniach antydumpingowych dotyczących przywozu pochodzącego z ChRL wartość normalną określa się zgodnie z ust. 1–6 wspomnianego artykułu dla producentów, w odniesieniu do których stwierdzono, że spełniają kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Kryteria te, w skrócie i tylko dla celów informacyjnych, przedstawiono w formie streszczonej poniżej:

decyzje związane z działalnością rynkową podejmuje się w odpowiedzi na sygnały dochodzące z rynku, bez znacznej ingerencji państwa, zaś koszty odzwierciedlają wartości rynkowe,

przedsiębiorstwa posiadają jeden wyraźny zestaw podstawowej dokumentacji księgowej, która jest niezależnie kontrolowana zgodnie z międzynarodowymi standardami księgowości oraz jest stosowana do wszystkich celów,

nie występują poważne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej,

prawo upadłościowe i prawo własności gwarantują stabilność i pewność prawną,

przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.

(18)

Dwóch producentów eksportujących w ChRL zwróciło się z wnioskiem o MET na mocy art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego i w określonym terminie wypełniło formularz wniosku o MET dla producentów eksportujących. Wniosek o przyznanie MET został złożony również przez przedsiębiorstwo z siedzibą w ChRL, które jest powiązane z jednym z producentów eksportujących i uczestniczyło w produkcji produktu objętego postępowaniem. Zgodnie ze swą konsekwentną praktyką Komisja bada, czy grupa powiązanych ze sobą przedsiębiorstw spełnia jako całość warunki przyznania MET. W przypadku tych trzech przedsiębiorstw Komisja zebrała i sprawdziła w siedzibie przedsiębiorstwa wszystkie informacje podane we wniosku o MET, które uważała za niezbędne.

(19)

Dochodzenie wykazało, że wszystkie przedsiębiorstwa, które ubiegały się o MET, spełniły wszystkie warunki jego przyznania.

(20)

Dwaj producenci eksportujący w ChRL, którzy uzyskali MET, to:

Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd, Pekin,

Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd., NanJing i powiązane z nim przedsiębiorstwo LG Philips Shuguang Electronic Co., Ltd., Changsha.

2.   Wartość normalna

2.1.   Ogólna metodologia

(21)

Opisaną poniżej ogólną metodologię zastosowano w odniesieniu do wszystkich producentów eksportujących w Korei, Tajlandii i Malezji oraz do tych producentów eksportujących w ChRL, którym przyznano MET. Zatem przedstawione poniżej ustalenia dotyczące dumpingu dla krajów, których dotyczy postępowanie, opisują jedynie te elementy, które są specyficzne dla każdego kraju wywozu.

2.1.1.   Reprezentatywność globalna

(22)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja najpierw sprawdziła, czy w przypadku każdego producenta eksportującego, którego dotyczy postępowanie, sprzedaż krajowa produktu objętego postępowaniem na rzecz klientów niezależnych była reprezentatywna, tzn. czy całkowita wielkość sprzedaży wynosiła co najmniej 5 % ogólnej wielkości jego sprzedaży eksportowej do Wspólnoty.

2.1.2.   Porównanie rodzajów produktów

(23)

Następnie Komisja ustaliła, które rodzaje produktu objętego postępowaniem sprzedawane na rynku krajowym przez producentów eksportujących, odnotowujących reprezentatywną wielkość sprzedaży krajowej, były identyczne lub bezpośrednio porównywalne z rodzajami sprzedawanymi na wywóz do Wspólnoty. Zastosowano następujące kryteria: wymiar przekątnej ekranu w calach, stosunek szerokości do wysokości, rodzaj kineskopu (sferyczny, typu „flat screen” lub typu „flat slim”), wielkość podziałki w milimetrach oraz częstotliwość.

2.1.3.   Reprezentatywność rodzaju produktu

(24)

W odniesieniu do każdego rodzaju produktu sprzedawanego przez producentów eksportujących na rynkach krajowych i uznanego za bezpośrednio porównywalny z rodzajem produktu sprzedawanym na wywóz do Wspólnoty ustalono, czy sprzedaż krajowa była wystarczająco reprezentatywna dla celów art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Sprzedaż krajową danego rodzaju produktu uznano za wystarczająco reprezentatywną, jeśli całkowita wielkość sprzedaży krajowej tego rodzaju produktu na rzecz klientów niezależnych w OD stanowiła co najmniej 5 % lub więcej całkowitej wielkości sprzedaży na wywóz do Wspólnoty porównywalnego rodzaju produktu.

2.1.4.   Test zwykłego obrotu handlowego

(25)

Komisja zbadała następnie, czy w przypadku każdego producenta eksportującego w każdym z krajów wywozu sprzedaż krajową każdego rodzaju produktu objętego postępowaniem sprzedawanego na rynku krajowym w ilościach reprezentatywnych można było uznać za przeprowadzoną w zwykłym obrocie handlowym zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(26)

Dokonano tego poprzez ustalenie proporcji sprzedaży każdego wywożonego rodzaju produktu, dokonanej z zyskiem na rynku krajowym na rzecz niezależnych klientów w okresie objętym dochodzeniem.

(27)

W przypadkach, w których wielkość sprzedaży z zyskiem danego rodzaju produktu stanowiła najwyżej 80 % ogólnej wielkości jego sprzedaży, lub średnia ważona ceny dla tego rodzaju była niższa niż koszty produkcji, wartość normalną oparto na rzeczywistej cenie krajowej, obliczonej jako średnia ważona sprzedaży z zyskiem wyłącznie dla tego rodzaju, pod warunkiem że sprzedaż ta stanowiła przynajmniej 10 % wielkości sprzedaży ogółem dla tego rodzaju.

(28)

W przypadkach, w których wielkość sprzedaży z zyskiem jakiegokolwiek rodzaju produktu stanowiła mniej niż 10 % całkowitej wielkości sprzedaży tego rodzaju produktu, uznano, że ten konkretny rodzaj produktu był sprzedawany w niewystarczających ilościach, aby cena krajowa dawała odpowiednią podstawę do ustalenia wartości normalnej.

(29)

W każdym przypadku, gdy ceny krajowe określonego rodzaju produktu sprzedawanego przez producenta eksportującego nie mogły być zastosowane w celu ustalenia wartości normalnej, konieczne było zastosowanie innej metody. W tych przypadkach Komisja stosowała skonstruowaną wartość normalną, zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(30)

W celu skonstruowania wartości normalnej, zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, poniesione koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz średni ważony zysk współpracujących producentów eksportujących, których dotyczy postępowanie, z krajowej sprzedaży produktu podobnego w zwykłym obrocie handlowym w trakcie OD, dodano do ich średniego kosztu produkcji w OD. W razie konieczności przedstawione koszty produkcji oraz koszty ogólne i administracyjne odpowiednio dostosowano przed ich wykorzystaniem do badania zwykłego obrotu handlowego i konstruowania wartości normalnych.

2.2.   ChRL

2.2.1.   Przedsiębiorstwa, którym przyznano MET

(31)

Ponieważ obu współpracującym producentom eksportującym w ChRL przyznano MET, wartość normalna dla nich została ustalona zgodnie z metodologią opisaną w motywach 21–30 w oparciu o przedstawione przez tych producentów informacje na temat ich cen krajowych i kosztów produkcji produktu objętego postępowaniem. Wartość normalna może opierać się na faktycznych cenach krajowych, ponieważ sprzedaż wszystkich rodzajów produktu na rynkach krajowych prowadzona przez te przedsiębiorstwa w zwykłym obrocie handlowym była wystarczająca. W celu ustalenia wartości normalnej dla jednego z producentów eksportujących wraz z producentem powiązanym wykorzystano skonsolidowane dane dotyczące cen krajowych i kosztów produkcji obu przedsiębiorstw.

2.2.2.   Kraj analogiczny

(32)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego w gospodarkach w okresie przejściowym wartość normalną dla producentów eksportujących, którym nie przyznano MET, ustala się na podstawie cen lub wartości skonstruowanej w kraju analogicznym.

(33)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja stwierdziła, że zamierza wykorzystać Malezję jako właściwy kraj analogiczny dla celów ustalenia wartości normalnej dla ChRL, a zainteresowane strony zostały zaproszone do zgłaszania uwag w tej sprawie.

(34)

Żadna z zainteresowanych stron nie zgłosiła sprzeciwu wobec wyboru Malezji jako kraju analogicznego.

(35)

W związku z powyższym i biorąc również pod uwagę, że Malezja jest konkurencyjnym rynkiem i że jego wielkość jest reprezentatywna, podsumowano, że Malezja jest właściwym krajem analogicznym zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego.

2.3.   Korea, Malezja, Tajlandia

(36)

Dla jedynych współpracujących producentów eksportujących z każdego z powyższych krajów wartość normalną ustalono zgodnie z metodologią opisaną w motywach 21–30. Dla producenta z Malezji możliwe było ustalenie wartości normalnej na podstawie rzeczywistych cen na rynku krajowym, ponieważ przedsiębiorstwo to dokonywało sprzedaży wystarczających ilości wszystkich typów produktów na rynku krajowym w zwykłym obrocie handlowym. Dla producenta z Korei wartość normalną skonstruowano dla jednego z łącznie dwóch typów produktów wywożonych do Wspólnoty, natomiast dla producenta z Tajlandii wartość normalną skonstruowano dla jedynego rodzaju produktu. Jeśli chodzi o współpracującego producenta eksportującego w Tajlandii, w celu ustalenia wartości normalnej wykorzystano skonsolidowane dane dotyczące cen krajowych i kosztów produkcji ponoszonych przez to przedsiębiorstwo i jego producenta powiązanego, ponieważ te dwa przedsiębiorstwa działały jako jeden w pełni zintegrowany podmiot gospodarczy w zakresie produktu objętego postępowaniem. W celu ustalenia wartości normalnej dla jednego z producentów eksportujących wraz z producentem powiązanym wykorzystano skonsolidowane dane dotyczące cen krajowych i kosztów produkcji ponoszonych przez oba przedsiębiorstwa.

3.   Cena eksportowa

(37)

W przypadku sprzedaży eksportowej na rzecz powiązanych użytkowników końcowych (producentów telewizorów kolorowych) we Wspólnocie, sprzedaż ta nie była uwzględniana w obliczaniu marginesu dumpingu, ponieważ produkt wytwarzany przez użytkowników końcowych nie podlegał zakresowi dochodzenia. Sprzedaż ta była stosunkowo niewielka (nieco ponad 10 % całkowitej wielkości wywozu do UE dokonywanego przez przedsiębiorstwa, których dotyczy postępowanie), natomiast sprzedaż na rzecz klientów niepowiązanych uznano za reprezentatywną.

(38)

W przypadkach, w których produkt objęty postępowaniem był wywożony do niezależnych klientów we Wspólnocie, cena eksportowa ustalana była zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, tzn. na podstawie cen eksportowych faktycznie zapłaconych lub należnych.

(39)

W przypadku sprzedaży dokonywanej poprzez powiązanych importerów cena eksportowa była ustalana zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, na podstawie ceny, po której przywożone produkty zostały w pierwszej kolejności odsprzedane niezależnemu nabywcy. W takich przypadkach dostosowano wszystkie koszty, jakie wystąpiły w czasie między przywozem a odsprzedażą, w tym koszty ogólne i administracyjne oraz osiągnięty zysk.

(40)

W przypadku sprzedaży za pośrednictwem powiązanego przedsiębiorstwa handlowego mającego siedzibę poza Wspólnotą, cena eksportowa została ustalona na podstawie ceny, po której przywożone produkty zostały w pierwszej kolejności odsprzedane niezależnemu nabywcy we Wspólnocie.

3.1.   ChRL

(41)

Jeden producent eksportujący w ChRL dokonywał sprzedaży eksportowej do Wspólnoty bezpośrednio na rzecz niezależnych klientów lub poprzez dwa powiązane przedsiębiorstwa handlowe mające siedzibę we Wspólnocie. W przypadku innego producenta eksportującego całość sprzedaży eksportowej dokonywana była na rzecz niezależnych klientów we Wspólnocie za pośrednictwem przedsiębiorstwa powiązanego z siedzibą poza Wspólnotą.

(42)

Jedno z przedsiębiorstw powiązanych z pierwszym producentem eksportującym nie współpracowało w dochodzeniu, ponieważ nie udzieliło odpowiedzi na kwestionariusz przeznaczony dla przedsiębiorstw powiązanych uczestniczących w sprzedaży lub marketingu produktu objętego postępowaniem przeznaczonego na rynek Wspólnoty Europejskiej. Producent eksportujący twierdził, że sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem tego przedsiębiorstwa nie należy uznawać za powiązaną, ponieważ rzekomo nie istniał już faktyczny związek pomiędzy tymi przedsiębiorstwami. Niemniej jednak przynajmniej w OD istniał między nimi związek prawny zgodnie z art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3), z uwagi na wspólne przedsiębiorstwo macierzyste. Dlatego też z uwagi na częściową współpracę Komisja, powiadomiwszy zainteresowanych producentów eksportujących o skutkach braku współpracy, wykorzystała dostępne fakty do ustalenia ceny eksportowej sprzedaży dokonywanej przez niewspółpracujące przedsiębiorstwo powiązane zgodnie z przepisami art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(43)

Producent eksportujący twierdził również, że w przypadku uznania zainteresowanych przedsiębiorstw za powiązane, sprzedaż na rzecz klienta końcowego dokonywaną przez niewspółpracujące przedsiębiorstwo powiązane należy również traktować jako sprzedaż powiązaną z uwagi na wyłączne uzgodnienia umowne między klientem końcowym a przedsiębiorstwem macierzystym producenta eksportującego i dlatego nie należy jej uwzględniać w obliczaniu marginesu dumpingu. Jednakże ponieważ warunki określone w art. 143 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 nie zostały spełnione, sprzedaż na rzecz zainteresowanego klienta końcowego uznano za niepowiązaną. W tym względzie ceny odsprzedaży pierwszemu niezależnemu klientowi zostały ustalone poprzez dodanie do ceny transferowej marży stwierdzonej w przypadku współpracującego powiązanego importera. Następnie w celu ustalenia ceny eksportowej na poziomie granicy Wspólnoty, dostosowania dokonane w przypadku powiązanego importera (koszty poniesione pomiędzy przywozem a sprzedażą, koszty ogólne i administracyjne oraz uzasadniona marża zysku) zastosowano w odniesieniu do cen odsprzedaży zgodnie z powyższymi obliczeniami.

(44)

Z uwagi na brak współpracy ze strony niezależnych importerów oraz zważywszy, że kineskopy do odbiorników telewizji kolorowej należą do tego samego sektora produktów audiowizualnych i telekomunikacyjnych, co odbiorniki telewizji kolorowej, uznano za uzasadnione wykorzystanie w tym celu pięcioprocentowej marży zysku zastosowanej w postępowaniu antydumpingowym dotyczącym odbiorników telewizji kolorowej (4).

3.2.   Korea

(45)

Jedyny współpracujący producent eksportujący dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty za pośrednictwem powiązanego importera. Dlatego też cenę eksportową ustalono na podstawie ceny odsprzedaży na rzecz niezależnych klientów.

(46)

W celu dostosowania wykorzystano marżę zysku określoną w motywie 44.

3.3.   Malezja, Tajlandia

(47)

Produkt objęty postępowaniem był wywożony przez obu współpracujących producentów eksportujących w celu sprzedaży na rzecz niezależnych klientów we Wspólnocie. Z tego względu cenę eksportową ustalono zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, czyli na podstawie faktycznie zapłaconych lub należnych cen eksportowych.

4.   Porównanie

(48)

Wartość normalna i ceny eksportowe zostały porównane na podstawie formuły ex-works i na tym samym poziomie handlu. W celu zapewnienia obiektywnego porównania między wartością normalną a cenami eksportowymi uwzględniono, w postaci dostosowań, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego.

(49)

Na tej podstawie w przypadku wszystkich producentów eksportujących objętych dochodzeniem, tam gdzie miało to zastosowanie i było uzasadnione, uwzględniono różnice w kosztach transportu, ubezpieczenia, kosztach przeładunku, załadunku, kosztach dodatkowych, kosztach pakowania, kredytu, prowizji i kosztach związanych ze sprzedażą (gwarancji/rękojmi).

(50)

Jeden producent eksportujący w ChRL i jedyny współpracujący producent eksportujący w Korei domagali się dostosowania z tytułu przeliczania walut zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. j) rozporządzenia podstawowego. Twierdzili oni, że ponieważ wartość walut lokalnych (odpowiednio CNY i KRW) spadła wobec euro w OD, należy dokonać równoważnego dostosowania kwoty wynikającej z faktury z tytułu sprzedaży eksportowej do Wspólnoty denominowanej w euro. W tym względzie ustalono, w przeciwieństwie do powyższych twierdzeń, że obie waluty zyskały na wartości względem euro w OD. W związku z tym żądania te uznano za nieuzasadnione i odrzucono.

(51)

Ci sami producenci eksportujący domagali się dostosowania z tytułu poziomu handlu zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. d) ppkt ii) rozporządzenia podstawowego, twierdząc, że we Wspólnocie prowadzili oni sprzedaż eksportową na rzecz dystrybutorów, natomiast na rynku krajowym sprzedaż prowadzona była na rzecz użytkowników końcowych. W tym względzie stwierdzono, że pierwszymi niezależnymi klientami na obu rynkach byli użytkownicy końcowi. Dlatego też twierdzenie to uznano za bezpodstawne i odrzucono.

(52)

Ci sami współpracujący producenci eksportujący domagali się dostosowania z tytułu innych czynników zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. k) rozporządzenia podstawowego. Przedsiębiorstwa twierdziły, że gwałtowny spadek cen kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej w OD spowodowany konkurencją ze strony ekranów płaskich w różny sposób wpłynął na ceny krajowe i eksportowe. Przedsiębiorstwa te twierdziły, że sytuacja taka ma miejsce, ponieważ jakkolwiek wielkość sprzedaży na rynku krajowym rozkładała się równomiernie w OD, wywóz koncentrował się tylko w części OD. Jednakże twierdzenie to nie zostało przyjęte, gdyż nie udowodniono, że wpłynęło to na porównywalność cen, ani nie wykazano, że klienci cały czas płacili różne ceny na rynku krajowym z powodu tego czynnika.

(53)

Dostosowań zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. b) dokonano również w odniesieniu do różnic w zwrotach chińskiego podatku VAT, ponieważ stwierdzono, że w przypadku sprzedaży eksportowej poziom zwrotu VAT był niższy niż w przypadku sprzedaży krajowej.

(54)

W przypadku jednego producenta eksportującego w ChRL, który dokonywał wywozu za pośrednictwem powiązanego przedsiębiorstwa handlowego spoza Wspólnoty, dostosowania dokonano również dla ceny eksportowej zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia podstawowego, ponieważ to przedsiębiorstwo handlowe wykonywało funkcje podobne do agentów działających na podstawie prowizji. Dostosowanie zgodnie z tym artykułem wprowadzono na poziomie 2 %, jako że poziom ten uznano za właściwy dla odzwierciedlenia prowizji płaconych niezależnym agentom zaangażowanym w handel produktem objętym postępowaniem.

5.   Margines dumpingu

5.1.   Indywidualny margines dumpingu

(55)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego w przypadku wszystkich producentów eksportujących objętych dochodzeniem marginesy dumpingu ustalono na podstawie porównania średniej ważonej wartości normalnej poszczególnych rodzajów produktu ze średnią ważoną ceną eksportową poszczególnych rodzajów ustaloną jak wyżej.

(56)

Dla wszystkich powiązanych producentów eksportujących lub producentów należących do tej samej grupy Komisja ustala tylko jeden średni ważony margines dumpingu w oparciu o indywidualne marginesy dumpingu. Powyższe podejście zastosowano głównie z tego powodu, że obliczenie indywidualnych stawek cła mogłoby stwarzać okazję do obchodzenia środków antydumpingowych, przez co stałyby się one nieskuteczne, gdyż w przypadku różnych marginesów dumpingowych producenci eksportujący mogliby wywozić swoje produkty do Wspólnoty za pośrednictwem tej spółki, dla której ustalono najniższy margines dumpingu.

(57)

Zgodnie z tą praktyką przypisano jednolity margines dumpingu współpracującym producentom eksportującym w ChRL należącym do tej samej grupy, czyli Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd. i producentowi powiązanemu z nim, LG. Philips Shuguang Electronic Co., Ltd. Podobnie jednolity margines dumpingu został przypisany współpracującym producentom eksportującym w Tajlandii należącym do tej samej grupy, czyli CRT Display Technology Co., Ltd. i powiązanemu z nim producentowi Thai CRT Co., Ltd.

5.2.   Margines dumpingu dla całego kraju

(58)

W przypadku producentów eksportujących, którzy nie odesłali Komisji wypełnionego kwestionariusza ani nie zgłosili się w inny sposób, margines dumpingu ustalono na podstawie dostępnych informacji zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(59)

W celu ustalenia marginesu dumpingu dla całego kraju dla niewspółpracujących producentów eksportujących najpierw określono poziom braku współpracy. W tym celu dane dotyczące wielkości wywozu do Wspólnoty, przekazane przez współpracujących producentów eksportujących, porównano z odpowiednimi danymi Eurostatu dotyczącymi przywozu.

(60)

W przypadku Malezji i Tajlandii, jeśli poziom współpracy był niski, tzn. poniżej 80 %, uznano za wskazane ustalenie marginesu dumpingu w odniesieniu do przedsiębiorstw niewspółpracujących na poziomie wyższym od najwyższego marginesu dumpingu ustalonego dla współpracujących producentów eksportujących. Istnieje bowiem powód by sądzić, że niski poziom współpracy ze strony niewspółpracujących producentów eksportujących z kontrolowanego kraju wynika z faktu, iż ogólnie stosowali oni dumping na wyższym poziomie niż współpracujący producenci eksportujący. Ponadto nie istniały dowody na to, że jakiekolwiek niewspółpracujące przedsiębiorstwo stosowało dumping na niższym poziomie; nie należy też nie należy nagradzać braku współpracy. Marginesy dumpingu ustalono zatem w oparciu o najwyższy margines dumpingu ustalony w odniesieniu do reprezentatywnych rodzajów produktu jednego ze współpracujących producentów w krajach, których dotyczy postępowanie, lub najwyższy margines ustalony dla reprezentatywnych transakcji dokonywanych przez jednego producenta współpracującego w krajach, których dotyczy postępowanie.

(61)

W przypadku Republiki Korei bardzo niski poziom współpracy, tzn. jedynie 2 % całkowitej wielkości wywozu w oparciu o dane Eurostatu, wskazuje na celowy brak współpracy ze strony głównych producentów eksportujących. Wobec tej szczególnej sytuacji i wobec braku jakichkolwiek innych właściwych informacji uznano za właściwe ustalić margines dumpingu dla niewspółpracujących przedsiębiorstw na poziomie marginesu dumpingu dla reprezentatywnego rodzaju produktu określonego w skardze, czyli 15,0 %. Poziom marginesu dumpingu wskazany w skardze sprawdzono poprzez odniesienie do opublikowanego cennika i danych Eurostatu.

(62)

W przypadku ChRL poziom współpracy był bardzo wysoki, ponieważ wielkość wywozu do Wspólnoty zgłoszona przez współpracujących producentów eksportujących w OD przewyższała wielkość przywozu według danych Eurostatu oraz ponieważ nie było powodu sądzić, że jakikolwiek producent eksportujący celowo unikał współpracy. Aby rozróżnić pomiędzy współpracującymi producentami eksportującymi w Chinach, z których wszystkim przyznano MET, a potencjalnymi innymi producentami eksportującymi w Chinach, którzy nie współpracowali w dochodzeniu, uznano, że należy ustalić marginesu dumpingu dla całej ChRL na podstawie porównania pomiędzy cenami eksportowymi większości sprzedanych reprezentatywnych rodzajów produktu według danych Eurostatu i wartości normalnej tych samych rodzajów produktu w kraju analogicznym.

(63)

Marginesy dumpingu, wyrażone jako określona wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem, są następujące:

a)

Chińska Republika Ludowa

Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd.

0 %

Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd. i L.G. Philips Shuguang Electronic Co., Ltd.

25,5 %

wszystkie inne przedsiębiorstwa

28,3 %

b)

Republika Korei

LG Philips Display Korea Co., Ltd

0 %

wszystkie inne przedsiębiorstwa

15,0 %

c)

Malezja

Chunghwa Picture Tubes Sdn Bhd

5,1 %

wszystkie inne przedsiębiorstwa

14,5 %

d)

Tajlandia

Thai CRT Co., Ltd i CRT Display Technology Co., Ltd.

41,4 %

wszystkie inne przedsiębiorstwa

47,2 %

D.   SZKODA

1.   Produkcja wspólnotowa i przemysł wspólnotowy

(64)

W trakcie OD produkt podobny był produkowany przez siedmiu producentów wspólnotowych. Jednakże czterech z nich jest powiązanych z eksporterami w krajach, których dotyczy postępowanie. Te cztery przedsiębiorstwa muszą zatem być chronione przed negatywnymi skutkami dumpingu wyrządzającego szkodę z powodu ich powiązania z eksporterem. Wskazuje na to również fakt, że ci producenci nie współpracowali w postępowaniu. Uznano, że należy wyłączyć ich wkład do produkcji wspólnotowej oraz wykluczyć ich z definicji przemysłu wspólnotowego. Ponadto dwóch z tych czterech producentów definitywnie zaprzestało produkcji po OD.

(65)

Dlatego też produkcja prowadzona przez trzech producentów, czyli Ekranas, Ecimex i Thomson, stanowi całość produkcji wspólnotowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(66)

Zgodnie z motywem 2 powyżej skarga została złożona w imieniu dwóch producentów wspólnotowych, tzn. Ekranas i Ecimex. Stwierdzono, że ci skarżący stanowią znaczną część, w tym przypadku ponad 40 %, wspólnotowej produkcji produktu objętego postępowaniem.

(67)

Należy zauważyć, że obaj skarżący, którzy produkowali produkt podobny w OD, zaprzestali produkcji i złożyli wniosek o upadłość w pierwszej połowie 2006 r. Ponieważ postępowanie upadłościowe obecnie się toczy, nadal nie ma pewności, czy Ekranas i Ecimex wznowią produkcję kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej. Po rozpoczęciu postępowania przedsiębiorstwo Thompson poinformowało Komisję o tym, że popiera skargę wniesioną przez TUBE, i należycie współpracowało podczas dochodzenia. Dlatego też wobec braku informacji, że Ekranas i Ecimex definitywnie zaprzestały działania, producenci ci nadal uznawani są za część przemysłu wspólnotowego. Uważa się zatem, że Ekranas, Ecimex i Thomson stanowią przemysł wspólnotowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego i dlatego zwane będą dalej „przemysłem wspólnotowym”.

2.   Konsumpcja we Wspólnocie

(68)

Konsumpcję we Wspólnocie określono na podstawie wielkości sprzedaży własnej produkcji przemysłu wspólnotowego na rynku Wspólnoty, informacji o wielkości sprzedaży, uzyskanych od innych producentów, i danych na temat wielkości przywozu pochodzących z Eurostatu.

(69)

Od 2002 r. do OD wielkość rynku produktu objętego postępowaniem we Wspólnocie spadła o ok. 14 %. W 2002 r. konsumpcja we Wspólnocie wyniosła ok. 9,5 mln sztuk, natomiast w OD ok. 8,2 mln sztuk. Dokładniej ujmując, w 2003 r. spadła ona o 2 %, w 2004 r. wzrosła o 7 punktów procentowych, a w OD gwałtownie spadła o prawie 20 punktów procentowych.

 

2002

2003

2004

OD

Total EC consumption (pieces)

9 540 185

9 387 212

10 023 216

8 170 802

Index (2002 = 100)

100

98

105

86

(70)

W następstwie ujawnienia tymczasowych ustaleń skarżący zakwestionował metody zastosowane przez Komisję do ustalenia wielkości konsumpcji. Ściślej rzecz biorąc, skarżący stwierdził, że: i) z informacji przedstawionych w motywie 64 powyżej wynikałoby, że całość sprzedaży dokonanej przez producentów we Wspólnocie powiązanych z eksporterami w krajach, których dotyczy postępowanie, została wyłączona z obliczenia konsumpcji oraz z analizy szkody; oraz ii) określone ilości sprzedaży zmonopolizowanej, przedstawione przez jednego z trzech producentów wspólnotowych, wykazane w motywie 67 powyżej, zostały w niewłaściwy sposób wyłączone z obliczenia konsumpcji, podczas gdy powinny były zostać włączone.

(71)

W odniesieniu do twierdzenia i) należy zauważyć, że motyw 64 powyżej odnosi się jedynie do definicji przemysłu wspólnotowego oraz do ustalenia łącznej produkcji Wspólnoty w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, nie zaś do obliczenia łącznej konsumpcji we Wspólnocie. W celu ustalenia konsumpcji we Wspólnocie włączono sprzedaż prowadzoną przez tych producentów, którzy zostali wyłączeni z definicji przemysłu wspólnotowego oraz z wielkości jego produkcji. Wynika to też jednoznacznie z motywu 68 powyżej, a także z konkretnych informacji przedstawionych skarżącemu, wskazujących na to, że wielkość sprzedaży, o której mowa, wyniosła w OD ok. 3 mln sztuk. Zatem sprzedaż wszystkich producentów we Wspólnocie, o których skarżący i Komisja wiedzieli, że działali oni w okresie od 2002 r. do OD, została uwzględniona w toku ustalania konsumpcji. Jednak producentów wyłączonych z definicji przemysłu wspólnotowego należało wyłączyć z analizy sytuacji w przemyśle Wspólnoty właśnie dlatego, że nie zostali oni zaliczeni do tego przemysłu, zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. Twierdzenie i) zostaje zatem odrzucone.

(72)

Jeśli chodzi o twierdzenie ii), prawdą jest, że Komisja wyłączyła pewne ilości sprzedaży z obliczenia konsumpcji oraz z analizy niektórych kluczowych wskaźników szkody, w szczególności wielkości sprzedaży i cen oraz udziału w rynku i rentowności, ponieważ sprzedaż tę uznano za zmonopolizowaną. Komisja od dawna stosuje zasadę oddzielania sprzedaży zmonopolizowanej od sprzedaży na wolnym rynku, ponieważ tylko sprzedaż na wolnym rynku podlega wzajemnej konkurencji (5). Produkty sprzedawane w ramach sprzedaży zmonopolizowanej nie konkurują natomiast z produktami sprzedawanymi na wolnym rynku, a zatem przywóz po cenach dumpingowych nie ma wpływu na sprzedaż tych produktów. W tej szczególnej branży przemysłu większość producentów produktu podobnego (w przeciwieństwie do dwóch skarżących) prowadzi działalność również w dziedzinie dalszego przetwarzania, a mianowicie wykorzystywania kineskopów do produkcji odbiorników telewizyjnych. Dla przykładu Komisja wyłączyła z analizy sprzedaż zmonopolizowaną dokonaną przez przedsiębiorstwo Sony i takie postępowanie zostało poparte przez skarżącego. Te same metody stosowano konsekwentnie do wszystkich producentów Wspólnoty, czy to stanowiących część przemysłu wspólnotowego, czy zaliczonych do kategorii „innych producentów wspólnotowych” i wspomnianych w motywie 64 powyżej.

(73)

Co się tyczy konkretnych ilości sprzedaży zmonopolizowanej, o których mowa w twierdzeniu ii), Komisja stwierdziła, że do czerwca 2004 r. fabryka kineskopów, obecnie działająca jako Thomson Displays Polska Sp. z o.o., Piaseczno, Polska, stanowiła wraz z fabryką odbiorników telewizyjnych w Żyrardowie (Polska) jeden podmiot, a mianowicie przedsiębiorstwo pod nazwą TMM Polska, które z kolei było podmiotem w 100 % zależnym od spółki dominującej Thomson SA. Zgodnie z przyjętym sposobem postępowania Komisja stwierdziła, że można w tym przypadku mówić o zintegrowanym producencie, a dostawy produktu podobnego z fabryki kineskopów w Piasecznie do fabryki telewizorów w Żyrardowie stanowiły transfer wewnętrzny, a zatem była to sprzedaż zmonopolizowana dokonywana po cenach transferu. Skarżący w istocie potwierdził, że ceny ustalane były na poziomie cen transferu, ponieważ stwierdził, że „stosunek pomiędzy Thomson Displays i Thomson’s CTV display mógł wpłynąć na ceny, ale z pewnością nie wpłynął na ilości”. Komisja potwierdza zatem, że tych transferów nie można traktować podobnie, jak sprzedaży na wolnym rynku.

(74)

Wreszcie należy stwierdzić (jedynie dla wyjaśnienia), że nawet w przypadku włączenia sprzedaży zmonopolizowanej do konsumpcji (patrz: tabela poniżej) zmieniłyby się jedynie poziomy ogólne, ale tendencja polegająca na znacznym zmniejszeniu się popytu w OD pozostałaby bardzo podobna do opisanej w motywie 69 powyżej. Twierdzenie ii) zostaje zatem odrzucone.

 

2002

2003

2004

OD

Łączna konsumpcja we Wspólnocie na podstawie sprzedaży zmonopolizowanej i niezmonopolizowanej (w szt.)

15 655 283

14 243 625

12 850 690

9 425 280

Wskaźnik (2002 = 100)

100

91

82

60

3.   Przywóz z krajów, których dotyczy postępowanie

a)   Łączna ocena skutków przywozu, którego dotyczy postępowanie

(75)

Komisja rozważyła, czy skutki przywozu z krajów, których dotyczy postępowanie, powinny zostać ocenione w sposób skumulowany, na podstawie kryteriów ustanowionych w art. 3 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Komisja sprawdziła, że: i) margines dumpingu ustalony dla każdego kraju, którego dotyczy postępowanie, przekracza próg de minimis określony w art. 9 ust. 3 rozporządzenia podstawowego; oraz ii) warunki konkurencji między produktami przywożonymi a wspólnotowym produktem podobnym są porównywalne.

(76)

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że dane dotyczące Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd i LG Philips Display Korea Co., Ltd, tzn. dwóch producentów eksportujących w krajach, których dotyczy postępowanie, które nie stosowały dumpingu wobec produktu objętego postępowaniem, zostały prawidłowo wyłączone z poniższej analizy dotyczącej wyłącznie przywozu po cenach dumpingowych. Dla informacji, wielkość przywozu od dwóch wspomnianych wcześniej producentów w OD była znikoma, ponieważ wynosiła znacznie mniej niż 1 % konsumpcji we Wspólnocie.

(77)

Na tej podstawie margines dumpingu ustalony w odniesieniu każdego z krajów, których dotyczy postępowanie, był powyżej progu de minimis, określonego w art. 9 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, a wielkość przywozu po cenach dumpingowych z każdego z tych krajów nie była znikoma w rozumieniu art. 5 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, ponieważ ich udział w rynku wynosił w OD od 3,6 % do 6,5 % w zależności od kraju, którego dotyczy postępowanie. Jeśli chodzi o warunki konkurencji między produktami przywożonymi po cenach dumpingowych z krajów, których dotyczy postępowanie, a podobnym produktem wspólnotowym, stwierdzono, że faktycznie istniały podobne warunki konkurencji. Dowodem na to był fakt, że produkt objęty postępowaniem przywożony z krajów, których dotyczy postępowanie, oraz produkt podobny produkowany i sprzedawany przez przemysł wspólnotowy na rynku wspólnotowym były zbliżone, konkurowały ze sobą i były rozprowadzane przez te same kanały handlowe. Co więcej, wielkość przywozu była znacząca i miała duży udział w rynku.

(78)

W związku z powyższym Komisja uznała, że wszystkie kryteria podane w art. 3 ust. 4 rozporządzenia podstawowego są spełnione. Dlatego też przywóz z czterech krajów, których dotyczy postępowanie, oceniono w sposób skumulowany.

b)   Wielkość

(79)

Wielkość przywozu do Wspólnoty po cenach dumpingowych produktu objętego postępowaniem, pochodzącego z krajów, których dotyczy postępowanie, wynosiła nieco poniżej 1,6 mln sztuk w OD, czyli plasowała się na poziomie zbliżonym do poziomu z roku 2002. Ta pozorna stabilność kryje w sobie duże wahania w latach 2003, 2004 i OD. Przywóz wzrósł o 44 % w 2003 r., spadł o 3 punkty procentowe w 2004 r., a następnie spadł o kolejne 44 punkty procentowe w OD.

 

2002

2003

2004

OD

Wielkość przywozu po cenach dumpingowych z krajów, których dotyczy postępowanie (liczba sztuk)

1 626 027

2 337 736

2 296 547

1 585 294

Wskaźnik (2002 = 100)

100

144

141

97

Udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych z krajów, których dotyczy postępowanie

17,0 %

24,9 %

22,9 %

19,4 %

Ceny towarów przywożonych po cenach dumpingowych z krajów, których dotyczy postępowanie (euro/sztuka)

50

43

32

39

Wskaźnik (2002 = 100)

100

85

64

76

c)   Udział w rynku

(80)

Udział w rynku eksporterów z krajów, których dotyczy postępowanie, wzrósł z 17 % w 2002 r. do 19,4 % w OD. Przedstawiając szczegółowo, udział w rynku wzrósł o prawie 8 punktów procentowych w 2003 r., obniżył się o ok. 2 punkty procentowe w 2004 r. i spadł o kolejne ok. 3,5 punktów procentowych w OD. Fakt, że udział w rynku przywozu z krajów, których dotyczy postępowanie był wyższy w OD niż w 2002 r. mimo że pod względem wielkości przywóz w OD był mniejszy niż w 2002 r., można wytłumaczyć gwałtownym spadkiem konsumpcji, opisanym w motywie 69 powyżej.

d)   Ceny

i)   Zmiany cen

(81)

W okresie od 2002 r. do OD średnia cena przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego z krajów, których dotyczy postępowanie, spadła o 24 %. W dokładniejszym ujęciu w 2003 r. cena spadła o 15 %, w 2004 r. o kolejne 21 punktów procentowych, natomiast w OD wzrosła ponownie o 12 punktów procentowych.

ii)   Podcięcie cenowe

(82)

Dokonano porównania cen poszczególnych modeli pomiędzy średnią ważoną ceną sprzedaży we Wspólnocie stosowaną przez producentów eksportujących i przemysł wspólnotowy. W tym celu ceny ex-works stosowane przez przemysł wspólnotowy względem niepowiązanych klientów porównano z cenami importowymi cif na granicy Wspólnoty stosowanymi przez współpracujących producentów eksportujących z krajów, których dotyczy postępowanie, właściwie dostosowanymi w celu odzwierciedlenia ceny z kosztami wyładunku. Porównanie wykazało, że w OD produkt objęty postępowaniem, pochodzący z krajów objętych postępowaniem, sprzedawany we Wspólnocie, powodował podcięcie cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy, wynoszące od – 37 % (brak podcięcia) do maksymalnie 13 %, w zależności od eksportera. Ogólnie ujmując, poziom podcięcia był bardzo niski. Jednakże według danych Eurostatu w latach poprzedzających OD ceny produktów przywożonych po cenach dumpingowych z krajów, których dotyczy postępowanie, były znacznie niższe niż ceny stosowane przez przemysł wspólnotowy.

4.   Sytuacja przemysłu wspólnotowego

(83)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego badanie wpływu przywozu po cenach dumpingowych na przemysł wspólnotowy objęło ocenę wszystkich istotnych czynników i wskaźników gospodarczych mających wpływ na stan przemysłu wspólnotowego w okresie badanym.

a)   Produkcja

(84)

Od 2002 r. do OD produkcja przemysłu wspólnotowego spadła o 5 %. Ściślej, wzrosła ona w 2003 r. o 8 %, w 2004 r. zwiększyła się o kolejnych 12 punkt procentowych, a w OD gwałtownie spadła o 25 punktów procentowych.

 

2002

2003

2004

OD

Produkcja (liczba sztuk)

9 727 029

10 461 957

11 685 396

9 276 778

Wskaźnik (2002 = 100)

100

108

120

95

b)   Zdolności produkcyjne i wskaźniki wykorzystania zdolności produkcyjnych

(85)

Zdolności produkcyjne stale wzrastały w okresie badanym. Wzrosły one w 2003 r. o 4 %, w 2004 r. o kolejne 19 % i w OD o 5 punktów procentowych. Wynika to ze wzrostu liczby maszyn.

 

2002

2003

2004

OD

Zdolność produkcyjna liczba sztuk

11 865 163

12 297 545

14 626 819

15 133 449

Wskaźnik (2002 = 100)

100

104

123

128

Wykorzystanie zdolności produkcyjnych

82 %

85 %

80 %

61 %

Wskaźnik (2002 = 100)

100

104

97

75

(86)

Wykorzystanie zdolności wahało się od 80 do 85 % w latach 2002–2003, natomiast w OD gwałtownie spadło do 61 %.

c)   Zapasy

(87)

Od 2002 r. do OD odnotowano znaczne wahania wielkości zapasów produktów gotowych. W 2003 r. wielkość ta najpierw gwałtownie spadła, co odzwierciedlało klimat gospodarczy dla tego produktu, który w 2002 i 2003 r. był dobry, natomiast w 2004 r. znacznie wzrosła pod wpływem nagłego spadku popytu. W OD poziom rzeczywistej produkcji dostosowano przez obniżenie, zgodnie z powyższym, natomiast poziom zapasów na koniec okresu ustabilizował się.

 

2002

2003

2004

OD

Stan zapasów na koniec okresu (liczba sztuk)

627 641

56 996

943 655

278 406

Wskaźnik (2002 = 100)

100

9

150

44

d)   Wielkość sprzedaży

(88)

Sprzedaż własnej produkcji przemysłu wspólnotowego na rynku Wspólnoty na rzecz niepowiązanych klientów najpierw wzrosła w 2003 r. o 6 %, następnie w 2004 r. zwiększyła się o 16 punktów procentowych, natomiast w OD spadła o 6 punktów procentowych. Ogólnie w okresie badanym wielkość sprzedaży wzrosła o 16 %. Znaczną różnicę między wielkością produkcji i sprzedaży na rynku krajowym tłumaczy fakt, że przemysł wspólnotowy wywozi dwie trzecie swojej produkcji poza Wspólnotę.

 

2002

2003

2004

OD

Wielkość sprzedaży prowadzonej przez przedsiębiorstwa wspólnotowe na rzecz niepowiązanych klientów (liczba sztuk)

2 645 562

2 814 515

3 229 069

3 078 543

Wskaźnik (2002 = 100)

100

106

122

116

e)   Udział w rynku

(89)

Udział przemysłu wspólnotowego w rynku stabilnie wzrastał o 10 punktów procentowych pomiędzy 2002 r. a OD. Dokładniej rzecz ujmując, wynosił on prawie 28 % w 2002 r., wzrósł do 30 % w 2003 r. i do ok. 32 % w 2004 r., zanim ostatecznie wzrósł do 38 % w OD. Wzrost udziału w rynku należy rozpatrywać w kontekście słabnącej konsumpcji we Wspólnocie, zgodnie z tym, co opisano w motywie 69 powyżej.

 

2002

2003

2004

OD

Udział przemysłu wspólnotowego w rynku

27,7 %

30,0 %

32,2 %

37,7 %

Wskaźnik (2002 = 100)

100

108

116

136

f)   Wzrost

(90)

Między 2002 r. a OD, kiedy konsumpcja we Wspólnocie spadła o 14 %, wielkość sprzedaży prowadzonej przez przemysł wspólnotowy na rynku wspólnotowym wzrosła o 16 %. W tym samym okresie przemysł wspólnotowy zyskał ok. 10 punktów procentowych udziału w rynku, natomiast udział rynkowy przywozu po cenach dumpingowych wzrósł o ok. 2,4 punktów procentowych.

g)   Zatrudnienie

(91)

Poziom zatrudnienia w przemyśle wspólnotowym między 2002 r. a OD zmniejszył się o ok. 10 %. W latach 2002–2003 spadł o 4 %, w 2004 r. wzrósł o 6 punktów procentowych, lecz w OD spadł o 12 punktów procentowych, częściowo odzwierciedlając spadek produkcji.

 

2002

2003

2004

OD

Zatrudnienie (liczba osób)

9 604

9 254

9 805

8 632

Wskaźnik (2002 = 100)

100

96

102

90

h)   Wydajność

(92)

Wydajność siły roboczej przemysłu wspólnotowego mierzona jako produkcja (w sztukach) na jednego pracownika w ujęciu rocznym wzrosła o 12 % w 2003 r., następnie w 2004 r. wzrosła o 6 punktów procentowych, zaś w OD zmniejszyła się o 12 punktów procentowych. Wraz z nagłym zmniejszeniem rynku w OD wielkość produkcji została natychmiast dostosowana, jednak, jak ogólnie zaobserwowano, dostosowanie rynku pracy było wolniejsze, co spowodowało zmniejszenie wydajności.

 

2002

2003

2004

OD

Wydajność (liczba sztuk na jednego pracownika)

1 013

1 131

1 192

1 075

Wskaźnik (2002 = 100)

100

112

118

106

i)   Wynagrodzenia

(93)

Średnie wynagrodzenie jednego pracownika w OD utrzymało się na mniej więcej tym samym poziomie, co w 2002 r. Dokładniej ujmując, w 2003 r. spadło ono o 11 %, w 2004 r., o kolejne 2 punkty procentowe, a w OD wzrosło o 14 punktów procentowych.

 

2002

2003

2004

OD

Roczne koszty pracy na jednego pracownika (w tys. euro)

11

10

10

11

Wskaźnik (2002 = 100)

100

89

87

101

j)   Ceny sprzedaży i czynniki wpływające na ceny wspólnotowe

(94)

Ceny jednostkowe sprzedaży produkcji własnej przemysłu wspólnotowego na rynku Wspólnoty na rzecz klientów niepowiązanych ciągle spadały, ogólnie o 42 %, w okresie od 2002 r. do OD. Dokładniej, ceny spadły w 2003 r. o 25 %, w 2004 r. o kolejne 9 punktów procentowych, a w OD jeszcze o 8 punktów procentowych. Dochodzenie wykazało, że przywóz po cenach dumpingowych spowodował znikome podcięcie (jeśli w ogóle) ceny sprzedaży stosowanej przez przemysł wspólnotowy. W przypadku niektórych modeli podcięcie było większe, niż średnie marginesy podcięcia wspomniane w motywie 82 powyżej.

 

2002

2003

2004

OD

Cena jednostkowa na rynku WE (euro/sztuka)

66

49

44

38

Wskaźnik (2002 = 100)

100

75

66

58

k)   Rentowność i zwrot z inwestycji

(95)

W okresie badanym rentowność sprzedaży własnej produkcji przemysłu wspólnotowego na rynku Wspólnoty, wyrażona jako odsetek sprzedaży netto, stale spadała. Rentowność spadła z 24 % w 2002 r. do ok. 18 % w 2003 r. i ok. 10 % w 2004 r. W OD przemysł wspólnotowy odnotował stratę w wysokości – 3,6 %.

 

2002

2003

2004

OD

Rentowność sprzedaży prowadzonej przez przedsiębiorstwa wspólnotowe na rzecz klientów niepowiązanych (% sprzedaży netto)

24,0 %

18,2 %

10,1 %

–3,6 %

ROI (zysk w % wartości księgowej netto inwestycji)

17,5 %

9,1 %

5,7 %

–2,1 %

(96)

Zwrot z inwestycji („ROI ” ), wyrażony jako procent wartości księgowej netto inwestycji, był zasadniczo zgodny z opisaną powyżej tendencją dotyczącą rentowności. Zmniejszył się on z ok. 17 % w 2002 r. do – 2,1 % w OD.

l)   Przepływy środków pieniężnych i zdolność do pozyskiwania kapitału

(97)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej również spadały w ciągu okresu badanego. Spadły one z poziomu wynoszącego ok. 175 mln euro w 2002 r. do ok. 125 mln euro w 2003 r., a w 2004 r. znów wzrosły do ok. 141 mln euro, a następnie gwałtownie spadły do ok. – 25 mln euro w OD. Sytuacja pogorszyła się tak znacznie, że w pierwszej połowie 2006 r. ogłoszono upadłość dwóch przedsiębiorstw wchodzących w skład przemysłu wspólnotowego, zgodnie z tym, co opisano w motywie 67 powyżej. Tylko przedsiębiorstwo Thompson było w stanie uzyskać fundusze z przedsiębiorstwa macierzystego i w ten sposób uniknęło poważniejszej sytuacji finansowej. Ekranas i Ecimex nie zdołały pozyskać kapitału. W przyszłości zdolność przemysłu wspólnotowego do dalszego pozyskania kapitału będzie w oczywisty sposób bardzo ograniczona słabymi perspektywami na popyt.

 

2002

2003

2004

OD

Przepływ środków pieniężnych (w tys. euro)

175 468

124 804

140 548

–24 626

m)   Inwestycje

(98)

Od 2002 r. do OD roczne inwestycje przemysłu wspólnotowego w produkcję produktu objętego postępowaniem ciągle spadały. W 2003 r. spadły one o 14 %, w 2004 r. o kolejne 25 punktów procentowych i w OD o dalsze 40 punktów procentowych.

 

2002

2003

2004

OD

Inwestycje netto (w tys. euro)

81 445

69 807

49 426

16 996

Wskaźnik (2002 = 100)

100

86

61

21

n)   Wielkość marginesu dumpingu

(99)

Jeżeli chodzi o wpływ wielkości rzeczywistych marginesów dumpingu na przemysł wspólnotowy, to, biorąc pod uwagę wielkość i ceny przywozu z krajów objętych postępowaniem, wpływ ten nie może być uważany za nieistotny.

o)   Poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(100)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2313/2000 (6), nałożono środki na przywóz niektórych kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Indii i Republiki Korei. Środki te wygasły w dniu 21 października 2005 r. Jednakże środki te dotyczyły tylko jednego państwa spośród czterech, których dotyczy niniejsze postępowanie, i tylko części kodu CN 8540 11 11 spośród pięciu kodów CN wspomnianych w motywie 12 powyżej. Dla informacji kod CN 8540 11 11 obejmuje ok. 20 % zakresu produktów objętych bieżącym postępowaniem. Z uwagi na brak podobieństw trudno jest wyciągać jakiekolwiek wnioski dotyczące kwestii poprawy sytuacji po wcześniejszym dumpingu.

5.   Wnioski w sprawie poniesionej szkody

(101)

W okresie od 2002 r. do OD wielkość przywozu po cenach dumpingowych produktu objętego postępowaniem, pochodzącego z krajów, których dotyczy postępowanie, spadła o 3 %, ale udział tego przywozu w rynku wspólnotowym wzrósł o ok. 2,4 punktów procentowych. W trakcie okresu badanego średnie ceny przywozu po cenach dumpingowych z krajów objętych postępowaniem, na podstawie danych Eurostatu, były ogólnie niższe niż ceny stosowane przez przemysł wspólnotowy. Jednakże w ciągu OD ceny przywozu z państw objętych postępowaniem nie powodowały znacznego podcięcia cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy. Jak wspomniano w motywie 82 powyżej, w oparciu o średnią ważoną, podcięcie cenowe w OD wynosiło od – 37 % do 13 %, w zależności od państwa i eksportera. Jednakże według danych Eurostatu, w latach poprzedzających OD ceny produktów przywożonych po cenach dumpingowych z krajów, których dotyczy postępowanie, były znacznie niższe niż ceny stosowane przez przemysł wspólnotowy.

(102)

Stwierdzono jednoznaczne pogorszenie sytuacji przemysłu wspólnotowego w okresie badanym. Po pierwsze, w pierwszej połowie 2006 r. ogłoszono upadłość dwóch z trzech przedsiębiorstw wchodzących w skład przemysłu wspólnotowego. Po drugie, większość wskaźników szkody dotyczących okresu między 2002 r. a OD wykazuje negatywne zmiany: wielkość produkcji spadła o 5 %, wykorzystanie zdolności produkcyjnej spadło o 25 %, zatrudnienie spadło o 10 %, ceny sprzedaży jednostkowej spadły o 42 %, rentowność, zwrot z inwestycji i przepływ środków pieniężnych znacząco się pogorszyły, a inwestycje spadły o 79 %. Pogorszenie się sytuacji przemysłu wspólnotowego było bardzo gwałtowne, ponieważ wystąpiło głównie w OD. Przed OD rentowność przemysłu wspólnotowego utrzymywała się na bezpiecznym poziomie ponad 10 %.

(103)

Niektóre wskaźniki wykazywały pozornie pozytywne zmiany między 2002 r. a OD. Zdolność produkcyjna wzrosła o 28 %, wielkość sprzedaży prowadzonej przez przemysł wspólnotowy na rynku wspólnotowym wzrosła o 16 %, a udział przemysłu wspólnotowego w rynku wzrósł o 10 punktów procentowych. Jednakże zmiany te nie mogły zapobiec gwałtownemu pogorszeniu się sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego, co doprowadziło do upadłości dwóch producentów wspólnotowych.

(104)

W świetle powyższych faktów stwierdza się, iż przemysł wspólnotowy poniósł istotną szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

E.   ZWIĄZEK PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY

1.   Wprowadzenie

(105)

Zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy przywóz po cenach dumpingowych wyrządził szkodę przemysłowi wspólnotowemu w takim stopniu, iż można ją sklasyfikować jako istotną. Oprócz przywozu po cenach dumpingowych zbadano również inne znane czynniki, które w tym samym czasie mogły działać na szkodę przemysłu wspólnotowego, aby sprawdzić, czy niesłusznie nie przypisano przywozowi po cenach dumpingowych ewentualnej szkody spowodowanej tymi innymi czynnikami.

2.   Skutki przywozu po cenach dumpingowych

(106)

W trakcie OD udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych z czterech krajów, których dotyczy postępowanie, był znaczny i wynosił 19,4 %. W okresie od 2002 r. do OD wielkość przywozu po cenach dumpingowych produktu objętego postępowaniem, pochodzącego z krajów, których dotyczy postępowanie, spadła o ok. 3 %, ale udział tego przywozu w rynku Wspólnoty wzrósł o ok. 2,3 punktów procentowych, ponieważ konsumpcja spadała jeszcze szybciej niż wielkości wspomnianego przywozu. Jednakże należy zaobserwować, że zarówno wielkość, jak i udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych były największe w 2003 r., a następnie znacznie spadły do OD. W trakcie OD udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych był o 5,5 punktów procentowych niższy niż w 2003 r.

(107)

W trakcie okresu badanego średnie ceny przywozu po cenach dumpingowych z krajów objętych postępowaniem, na podstawie danych Eurostatu, były ogólnie niższe, niż ceny stosowane przez przemysł wspólnotowy, i prawdopodobnie wywarły nacisk na ich obniżenie. Ceny importowe również znacząco spadły w latach 2002–2004, lecz zyskały na wartości w OD o 12 punktów procentowych, zgodnie z tym co opisano w motywie 81 powyżej. Ponieważ w okresie badanym przemysł wspólnotowy również stopniowo obniżał swoje ceny sprzedaży, ceny wywozu z krajów, których dotyczy postępowanie, nie powodowały znacznego podcięcia cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy w OD w porównaniu poszczególnych modeli. Na podstawie średniej ważonej, podcięcie cenowe w OD wynosiło od – 37 % do 13 %, w zależności od państwa i eksportera. Jednakże chociaż podcięcie cenowe prawie nie istniało, wystąpiło bez wątpienia zaniżenie cen towarów przywożonych po cenach dumpingowych.

(108)

Jak wspomniano w motywie 102 powyżej, można zaobserwować radykalną zmianę sytuacji przemysłu wspólnotowego w okresie od 2002/2003 r. do OD. Należy zauważyć, że pogorszenie się sytuacji przemysłu wspólnotowego było szczególnie gwałtowne, ponieważ wystąpiło głównie w OD. Przed OD rentowność przemysłu wspólnotowego utrzymywała się na bezpiecznym poziomie powyżej 10 %, a większość wskaźników szkody wykazywała nadal korzystne zmiany. W szczególności w latach 2002–2004 zdolność produkcyjna wzrosła o 23 %, wielkość produkcji wzrosła o 20 %, wielkość sprzedaży prowadzonej przez przemysł wspólnotowy na rynku wspólnotowym wzrosła o 22 %, a udział przemysłu wspólnotowego w rynku wzrósł z ok. 28 % do ok. 32 % w okresie, gdy wielkość rynku nadal rosła. W OD, gdy wielkość rynku gwałtownie spadła o 20 % w ciągu jednego roku, udział przemysłu wspólnotowego w rynku wzrósł nawet do 38 %.

(109)

Ponadto należy zauważyć, że przemysł wspólnotowy osiągnął najwyższą rentowność w 2002 r. i 2003 r., kiedy jego ceny sprzedaży już znacznie spadły, kiedy udział w rynku był najniższy i kiedy wielkość przywozu po cenach dumpingowych osiągnęła najwyższy poziom. Rentowność spadła dopiero w OD, po tym jak udział przemysłu wspólnotowego w rynku osiągnął wartość najwyższą i w momencie gdy wielkość przywozu po cenach dumpingowych spadła oraz gdy ceny towarów przywożonych po cenach dumpingowych wzrosły.

(110)

Podsumowując, przywóz po cenach dumpingowych mógł wywrzeć wpływ na obniżenie cen sprzedaży stosowanych przez przemysł wspólnotowy w okresie od 2002 r. do OD i mógł mieć negatywny wpływ na ogólną sytuację przemysłu wspólnotowego. Jednakże, jak zauważono w motywach 108 i 109 powyżej, sytuacja przemysłu wspólnotowego, która wykazywała różne tendencje w latach poprzedzających OD, uległa gwałtownemu pogorszeniu w OD. Przed OD rentowność przemysłu wspólnotowego utrzymywała się na poziomie ponad 10 %. Podobnie większość wskaźników szkody wykazywała korzystne zmiany do OD. W latach 2002–2004 zdolności produkcyjne wzrosły o 23 %, wielkość produkcji wzrosła o 20 %, wielkość sprzedaży prowadzonej przez przemysł wspólnotowy na rynku wspólnotowym wzrosła o 22 %, a udział przemysłu wspólnotowego w rynku wzrósł od ok. 28 % do ok. 32 % w momencie, gdy wielkość rynku nadal rosła. Należy również przypomnieć, że przemysł wspólnotowy osiągnął najwyższą rentowność w 2002 r. i 2003 r., gdy jego udział w rynku był najniższy i gdy wielkość przywozu po cenach dumpingowych osiągnęła najwyższy poziom. Rentowność przemysłu wspólnotowego spadła w OD wówczas, gdy jego udział w rynku osiągnął wartość najwyższą i, co istotne, w momencie, gdy obecność towarów przywożonych po cenach dumpingowych w istocie zmalała pod względem wartości i udziału w rynku (patrz: motyw 106 powyżej) i gdy ceny towarów przywożonych po cenach dumpingowych wzrosły. Z drugiej strony, jedynym nowym elementem w sytuacji przemysłu wspólnotowego w OD był gwałtowny spadek popytu o 20 %. Dlatego też brak wyraźnej zbieżności w czasie między pogorszeniem się sytuacji przemysłu wspólnotowego i skutkami przywozu po cenach dumpingowych budzi poważne wątpliwości co do związku pomiędzy zmianami w przywozie a sytuacją przemysłu wspólnotowego. Zatem nie można uznać, że przywóz po cenach dumpingowych odegrał decydującą rolę w spowodowaniu szkodliwej sytuacji, w jakiej znalazł się przemysł wspólnotowy.

3.   Wpływ innych czynników – zmiany w konsumpcji

(111)

Kilka zainteresowanych stron stwierdziło, że spadek popytu na kineskopy do odbiorników telewizji kolorowej był główną przyczyną szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy.

(112)

Zgodnie z motywem 69 powyżej konsumpcja kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej w OD spadła nagle o 20 %. Spadek ten był jedynym czynnikiem, który uległ gwałtownej zmianie w sytuacji przemysłu wspólnotowego. Zbiega się to również ze znacznym pogorszeniem się sytuacji przemysłu wspólnotowego. Dochodzenie wykazało, że nagły spadek popytu rzeczywiście miał negatywny wpływ na sytuację przemysłu wspólnotowego, ponieważ gwałtowny spadek rentowności przemysłu wspólnotowego oraz przepływu środków pieniężnych wynika bezpośrednio ze wspomnianego zmniejszenia rynku poprzez wpływ na koszty (zmniejszenie wydajności w OD zgodnie z motywem 92 powyżej oraz wzrost jednostkowych kosztów produkcji) i wpływ na ceny (nagła nadwyżka zdolności produkcyjnych). W OD popyt na kineskopy do odbiorników telewizji kolorowej stał się zupełnie niezależny od cen, na co wskazuje fakt, że znaczny spadek cen odnotowany w okresie od 2004 r. do OD zupełnie nie prowadził do zwiększenia wielkości sprzedaży. Wręcz przeciwnie, popyt spadł o ok. 20 %.

(113)

Dochodzenie wykazało, że spadek popytu na kineskopy do odbiorników telewizji kolorowej zbiega się w czasie ze zwiększającą się obecnością na rynku odbiorników telewizyjnych z płaskimi ekranami (ciekłokrystalicznymi i plazmowymi), która gwałtownie wzrosła z niecałego 1 % rynku w 2002 r. do 28 % w OD. Odbiorniki takie konkurują bezpośrednio z kineskopami do odbiorników telewizji kolorowej, a oba produkty są w pełni zamienne. Mimo że technologie ciekłokrystaliczne i plazmowe nie są zupełnie nowe, dopiero w OD ceny telewizorów płaskoekranowych znacząco spadły o 44 % w okresie od 2001 r. do OD. Spadek cen telewizorów płaskoekranowych z jednej strony zwiększył ich atrakcyjność dla konsumentów, a przez to obniżył popyt na telewizory z kineskopami do odbiorników telewizji kolorowej, a z drugiej strony wywarł bezpośredni wpływ na ceny sprzedaży telewizorów z kineskopami do odbiorników telewizji kolorowej, które musiały spaść, aby nadal móc konkurować z nowymi, atrakcyjnymi modelami płaskoekranowymi. Na przykład płaskoekranowe odbiorniki telewizyjne stanowiły 63 % całkowitej wartości wszystkich telewizorów zakupionych w sprzedaży detalicznej w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r., w porównaniu z zaledwie 37 % w 2004 r. Zarówno wyniki dochodzenia, jak i informacje uzyskane z badania rynku sugerują, że wielkość sprzedaży telewizorów z kineskopami do odbiorników telewizji kolorowej osiągnęła wartość najwyższą w UE w 2004 r. i od tego czasu popyt nieustannie spada.

4.   Wnioski dotyczące związku przyczynowego

(114)

Dane wskazują na fakt, że przywóz po cenach dumpingowych wywarł pewną presję cenową na ceny stosowane przez przemysł wspólnotowy i prawdopodobnie przyczynił się również do powstania jego szkodliwej sytuacji. Jednakże bardziej szczegółowa analiza, przeprowadzona zwłaszcza w oparciu o rozwój tendencji w okresie badanym, nie pozwoliła na ustalenie związku przyczynowego, jako że nie było wyraźnej zbieżności w czasie między pogorszeniem się sytuacji przemysłu wspólnotowego a zmianami przywozu po cenach dumpingowych.

(115)

Z drugiej strony, co ważne, dochodzenie wykazało, że rzeczywiście istnieje wyraźna zbieżność w czasie pomiędzy szkodliwą sytuacją dla przemysłu wspólnotowego a nagłym i gwałtownym spadkiem popytu na kineskopy do odbiorników telewizji kolorowej we Wspólnocie. Przełożyło się to na wzrost jednostkowych kosztów produkcji i dalszy spadek cen. Spadek ten zbiega się dokładnie ze zwiększającą się obecnością na rynku technologii płaskoekranowej.

(116)

Podsumowując, nie można zatem ustalić, że przywóz po cenach dumpingowych rozpatrywany osobno spowodował istotną szkodę. Zbadano inne czynniki zgodnie z art. 3 ust. 7 rozporządzenia podstawowego i szkoda może zostać w znaczący sposób bezpośrednio przypisana skutkom gwałtownego i znaczącego spadku popytu i zwiększonej dostępności technologii płaskoekranowej po konkurencyjnych cenach.

F.   WNIOSEK O ZAKOŃCZENIE BEZ WPROWADZENIA ŚRODKÓW

(117)

W świetle wniosków zawartych w motywach 105–114 powyżej, uwzględniając fakt, że nie można w wystarczający sposób ustalić związku przyczynowego pomiędzy szkodą poniesioną przez przemysł wspólnotowy a przywozem po cenach dumpingowych, Komisja uważa, że bieżące postępowanie antydumpingowe należy zakończyć zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia podstawowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zakończone zostaje postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej, łącznie z kineskopami do monitorów, wszystkich rozmiarów, zgłaszanych w ramach kodów CN 8540 11 11, 8540 11 13, 8540 11 15, 8540 11 19, 8540 11 91 i 8540 11 99, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

(2)  Dz.U. C 6 z 11.1.2006, str. 2.

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 5).

(4)  Patrz: motyw 59 rozporządzenia Rady (WE) nr 1531/2002 (Dz.U. L 231 z 29.8.2002, str. 1).

(5)  Patrz w szczególności: sprawa dotycząca kręgów walcowanych na gorąco, motywy 37–49 decyzji Komisji nr 283/2000/EWWiS (Dz.U. L 31 z 5.2.2000, s. 15).

(6)  Dz.U. L 267 z 20.10.2000, str. 1.


Sprostowania

16.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/35


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 584/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych, znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim), pochodzących z Republiki Korei

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 103 z dnia 12 kwietnia 2006 r. )

Strona 25, w wierszach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w tabeli w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1480/2003:

zamiast:

„Kombinowane formy pamięci DRAM”,

powinno być:

„(Standardowe) kombinowane formy pamięci DRAM”.

Strona 25, w wierszach nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w tabeli w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1480/2003:

zamiast:

„ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM”,

powinno być:

„ceny netto na granicy Wspólnoty (standardowych) kombinowanych form pamięci DRAM”.