ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 302

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
1 listopada 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1623/2006 z dnia 17 października 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 7/2005 przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1624/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1625/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1626/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2006 r.

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1627/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do standardowych formularzy służących do zgłaszania pomocy

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej ( 1 )

29

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1629/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

41

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1630/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 933/2002 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii i uchylające rozporządzenie (WE) nr 851/95

43

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1631/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES IIIa, IIIb,c,d (wody terytorialne Wspólnoty) przez statki pływające pod banderą Szwecji

45

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5109)

47

 

*

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/359/WE w odniesieniu do portów rozładunku kłód dębowych (Quercus L.) z korą, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5142)

49

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

1.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1623/2006

z dnia 17 października 2006 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 7/2005 przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Wspólnota i Szwajcaria postanowiły dostosować koncesje taryfowe ustanowione w zawartej w dniu 21 czerwca 1999 r. Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi (1) (zwanej dalej „umową”), która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2002 r. W szczególności postanowiły wprowadzić zmiany do załączników 1 i 2 do umowy, w których wymienia się koncesje, w celu rozszerzenia obowiązującego wspólnotowego kontyngentu bezcłowego o nowy produkt, cykorię warzywną (cykorię brukselską) kod CN 0705 21 00.

(2)

Do czasu dokonania formalnej zmiany Wspólnota i Szwajcaria postanowiły umożliwić stosowanie dostosowanych koncesji na zasadach autonomicznych i przejściowych od dnia 1 maja 2004 r.

(3)

W celu zapewnienia dostępności kontyngentu na produkty objęte kodem CN 0705 21 00 od dnia 1 maja 2004 r. nowa autonomiczna wspólnotowa taryfa celna ograniczona do tych produktów została przyjęta na okres przejściowy rozporządzeniem Rady (WE) nr 7/2005 z dnia 13 grudnia 2004 r. przyjmującym autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii (2).

(4)

Załącznik 2 do umowy, dostosowany decyzją nr 3/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 19 grudnia 2005 r. dotyczącą dostosowania, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej, załączników 1 i 2 (3), ustanawia rozszerzone kontyngenty taryfowe obejmujące produkty o kodzie CN 0705 21 00.

(5)

Załącznik 2 do umowy jest wdrażany rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1630/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 933/2002 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii (4) z dniem 1 września 2006 r.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 7/2005 powinno zatem zostać uchylone z tą samą datą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 7/2005.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 17 października 2006 r.

W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 132.

(2)  Dz.U. L 4 z 6.1.2005, str. 1.

(3)  Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 33.

(4)  Dz.U. L 302 z 1.11.2006, str. 43.


1.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1624/2006

z dnia 31 października 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 31 października 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

51,1

096

27,3

204

46,3

999

41,6

0707 00 05

052

109,1

096

81,8

204

36,5

999

75,8

0709 90 70

052

98,0

204

39,5

999

68,8

0805 50 10

052

67,9

388

48,3

524

56,1

528

46,3

999

54,7

0806 10 10

052

84,0

400

206,2

508

274,1

999

223,8

0808 10 80

096

29,0

388

89,1

400

101,9

404

100,4

800

159,5

804

153,2

999

105,5

0808 20 50

052

113,5

720

55,5

999

84,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


1.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1625/2006

z dnia 31 października 2006 r.

zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1002/2006 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1571/2006 (4).

(2)

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006 w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 55 z 28.2.2006, str. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24.

(3)  Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 36.

(4)  Dz.U. L 290 z 20.10.2006, str. 27.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 99 mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2006 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

31,27

9,60

1701 99 10 (2)

31,27

5,08

1701 99 90 (2)

31,27

5,08

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt III rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1).

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(3)  Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.


1.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1626/2006

z dnia 31 października 2006 r.

ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 do opłat przywozowych w sektorze zbóż (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że przy przywozie produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, pobiera się opłaty celne zgodne ze stawkami Wspólnej Taryfy Celnej. Jednakże w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, opłaty przywozowe równają się cenie interwencyjnej tych produktów ważnej w czasie przywozu powiększonej o 55 % i pomniejszonej o cenę CIF w przywozie stosowaną do danej wysyłki. Opłaty celne nie mogą jednak przekroczyć stawek Wspólnej Taryfy Celnej.

(2)

Na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 ceny CIF w przywozie oblicza się na podstawie cen reprezentatywnych dla danego produktu na rynku światowym.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1249/96 ustala zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 do opłat przywozowych w sektorze zbóż.

(4)

Opłaty przywozowe stosuje się aż do chwili ustalenia i wejścia w życie nowych stawek opłat przywozowych.

(5)

W celu umożliwienia normalnego funkcjonowania systemu opłat przywozowych należy przyjąć jako podstawę ich wyliczenia stawki reprezentatywne dla rynku, stwierdzone w okresie porównawczym.

(6)

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1249/96 prowadzi do ustalenia opłat przywozowych w wysokości podanej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Opłaty przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w kwotach figurujących w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 1 listopada 2006 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

0,00

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

15,13

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

15,13

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

0,00


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

(17.10.2006–30.10.2006)

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

163,35 (3)

100,75

174,96

164,96

144,96

155,86

Premia za Zatokę (EUR/t)

18,98

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

10,81

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 22,88 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: 32,69 EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


1.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1627/2006

z dnia 24 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do standardowych formularzy służących do zgłaszania pomocy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1), w szczególności jego art. 27,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (2) określa kompletny standardowy formularz notyfikacyjny o pomocy państwa.

(2)

W związku z przyjęciem przez Komisję nowych wytycznych dotyczących pomocy regionalnej na okres 2007–2013 (3) konieczne jest wprowadzenie zmian pewnych części wymienionego formularza.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 794/2004 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 24 października 2006 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1.

(3)  Dz.U. C 54 z 4.3.2006, str. 13.


ZAŁĄCZNIK

Dodatkowe formularze informacyjne 4 i 5 zawarte w części III Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004, przyjmują następujące brzmienie:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


1.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1628/2006

z dnia 24 października 2006 r.

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) pkt i) oraz lit. b),

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia (2),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 994/98 upoważnia Komisję do stwierdzenia zgodnie z art. 87 Traktatu, że pod pewnymi warunkami pomoc, która jest zgodna z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną przez Komisję dla każdego państwa członkowskiego, jest zgodna ze wspólnym rynkiem i nie podlega obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu.

(2)

Komisja stosowała art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do programów regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach objętych pomocą w licznych decyzjach, a także określiła swoją politykę w tym zakresie przede wszystkim w Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (3) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (4). W świetle dużego doświadczenia Komisji w zakresie stosowania przepisów art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz w świetle wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej wydanych przez Komisję na podstawie przytoczonych przepisów właściwe jest, aby dla zapewnienia skutecznego nadzoru oraz uproszczenia procedur administracyjnych bez osłabienia procesu monitorowania ze strony Komisji, Komisja wykorzystała uprawnienia przyznane jej rozporządzeniem (WE) nr 994/98.

(3)

Reagując na problemy istniejące w regionach znajdujących się w niekorzystnym położeniu, krajowa pomoc regionalna promuje gospodarczą, społeczną i terytorialną spójność państw członkowskich oraz Wspólnoty jako całości. Celem krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej jest pomoc w rozwoju regionów znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu poprzez wspieranie inwestycji i tworzenie miejsc pracy w kontekście zrównoważonego rozwoju. Promuje ona rozwój, racjonalizację, modernizację i dywersyfikację działalności gospodarczej przedsiębiorstw działających w mniej uprzywilejowanych regionach, zwłaszcza poprzez zachęcanie firm do tworzenia tam nowych zakładów.

(4)

W celu określenia, czy pomoc jest zgodna ze wspólnym rynkiem na mocy niniejszego rozporządzenia, konieczne jest uwzględnienie intensywności pomocy, a więc kwoty pomocy wyrażonej jako ekwiwalent dotacji. Obliczenie ekwiwalentu dotacji pomocy płatnej w kilku ratach wymaga zastosowania rynkowych stóp procentowych obowiązujących w chwili przyznania dotacji. Mając na względzie jednolite, przejrzyste i proste stosowanie zasad pomocy państwa, za rynkowe stopy procentowe stosowane do celów niniejszego rozporządzenia powinny być uważane stopy referencyjne, które są okresowo ustalane przez Komisję na podstawie obiektywnych kryteriów i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Internecie.

(5)

W celu zapewnienia przejrzystości i skutecznego monitorowania niniejsze rozporządzenie winno być stosowane wyłącznie w odniesieniu do przejrzystych programów regionalnej pomocy inwestycyjnej. Są to takie programy pomocy regionalnej, w przypadku których możliwe jest dokładne wyliczenie ekwiwalentu dotacji brutto jako odsetka wydatków kwalifikowanych ex ante bez potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka (na przykład dotacje, subsydia na spłatę odsetek oraz ograniczone pułapem środki fiskalne). Programy obejmujące pożyczki ze środków publicznych powinny być uważane za przejrzyste, pod warunkiem że są one poręczone zwyczajnym zabezpieczeniem i nie wiążą się z nadmiernym ryzykiem i w związku z tym nie uznaje się ich za zawierające element gwarancji państwa. Z zasady programy pomocy zawierające gwarancje państwa bądź programy obejmujące pożyczki ze środków publicznych zawierające element gwarancji nie powinny być uznawane za przejrzyste. Jednak takie programy pomocy powinny być uznawane za przejrzyste, jeśli przed realizacją programu pomocy metodologia użyta do obliczenia intensywności pomocy w postaci gwarancji państwa została zaakceptowana przez Komisję w następstwie zgłoszenia do Komisji po przyjęciu niniejszego rozporządzenia. Metodologia ta zostanie poddana ocenie przez Komisję zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwowej w formie gwarancji (5). Za przejrzystą pomoc nie powinno uznawać się zaangażowania kapitałowego państwa oraz pomocy obejmującej środki w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka. Nieprzejrzyste programy pomocy regionalnej powinny zawsze być zgłaszane Komisji. Zgłoszenia nieprzejrzystych programów pomocy regionalnej oceniane będą przez Komisję przede wszystkim w świetle kryteriów określonych w Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie także do pomocy ad hoc, która oznacza pomoc indywidualną, która nie jest przyznana w oparciu o program pomocy, jeśli pomoc ad hoc wykorzystywana jest jako uzupełnienie pomocy przyznanej w oparciu o przejrzysty program regionalnej pomocy inwestycyjnej, a udział pomocy ad hoc nie przekracza 50 % całkowitej kwoty pomocy, jaka ma zostać przyznana na daną inwestycję. Należy przypomnieć, że indywidualna pomoc w formie dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw przyznana poza jakimkolwiek programem pomocy zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 70/2001 jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i jest wyłączona z obowiązku zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 Traktatu.

(7)

Wszelka pomoc, która spełnia wszystkie wymogi niniejszego rozporządzenia, winna być wyłączona z obowiązku zgłoszenia. Programy pomocy regionalnej objęte wyłączeniem na mocy niniejszego rozporządzenia winny zawierać bezpośrednie odniesienie do tego rozporządzenia.

(8)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno być stosowane w odniesieniu do określonych sektorów, wobec których stosuje się odrębne przepisy. Pomoc przyznawana w tych sektorach podlega obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia Komisji zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu. Dotyczy to górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, przemysłu włókien syntetycznych, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury. W rolnictwie rozporządzenia nie powinno stosować się do działalności związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu. Powinno się je natomiast stosować wobec przetwórstwa produktów rolnych i obrotu nimi, z wyjątkiem wytwarzania produktów mających imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (6). W tym kontekście wykonywane w gospodarstwach czynności niezbędne do przygotowania produktu do pierwszej sprzedaży, jak również pierwsza sprzedaż podmiotom zajmującym się odsprzedażą lub przetwórstwem nie powinny być uważane za przetwórstwo produktów i obrót nimi. Niniejsze rozporządzenie powinno zapewnić, że zawsze będą mogły być osiągnięte intensywności pomocy na rzecz przedsiębiorstw przetwórstwa produktów rolnych i obrotu nimi, zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (7).

(9)

Komisja w sposób konsekwentny odnosi się mniej przychylnie do pomocy przeznaczonej dla konkretnych sektorów. Z tego względu programy pomocy, które dotyczą konkretnych sektorów działalności gospodarczej w obszarze produkcji bądź usług, nie powinny podlegać wyłączeniu z obowiązku zgłoszenia przewidzianego niniejszym rozporządzeniem. Jednakże programów regionalnej pomocy inwestycyjnej dotyczących działalności turystycznej nie należy traktować jako ukierunkowanych na konkretne sektory i należy je wyłączyć z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, jeśli przyznana pomoc spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.

(10)

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw na usługi doradcze i inne, przyznana zgodnie z art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 70/2001, jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i jest wyłączona z obowiązku zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 Traktatu. Dlatego pomoc taka nie powinna być objęta zakresem niniejszego rozporządzenia.

(11)

Zgodnie z ustaloną praktyką Komisji oraz w celu lepszego zapewnienia proporcjonalności pomocy i ograniczenia jej do niezbędnej kwoty, progi należy określić w postaci intensywności pomocy w odniesieniu do grupy kosztów kwalifikujących się do pomocy, a nie w postaci maksymalnych kwot pomocy.

(12)

Właściwe jest ustanowienie dalszych warunków, które powinny zostać spełnione przez wszystkie programy pomocy i pomoc indywidualną wyłączone niniejszym rozporządzeniem. Uwzględniając art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, pomoc nie powinna skutkować wyłącznie ciągłą lub okresową obniżką kosztów operacyjnych, które zwykle musi ponieść beneficjent, i powinna być proporcjonalna do trudności, jakie należy pokonać w celu zapewnienia korzyści społeczno-ekonomicznych uznawanych za leżące w interesie Wspólnoty. Słuszne jest zatem ograniczenie zakresu stosowania rozporządzenia do pomocy regionalnej przyznawanej na inwestycje początkowe w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. Regionalne programy pomocy przewidujące pomoc operacyjną nadal podlegają obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu. Pomoc dla nowo założonych małych przedsiębiorstw, inna niż pomoc inwestycyjna i w zakresie doradztwa, także podlega obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu.

(13)

Komisja musi zapewnić, aby zatwierdzona pomoc nie zmieniała warunków wymiany handlowej w sposób niezgodny z ogólnym interesem, jednak pomoc inwestycyjna przyznana na rzecz beneficjenta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, winna zostać wyłączona z zakresu niniejszego rozporządzenia. Zatem pomoc taka nadal podlega obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu.

(14)

Aby uniknąć przedkładania aspektu kapitałowego inwestycji nad aspekt siły roboczej, należy ustanowić przepisy dotyczące możliwości mierzenia wielkości pomocy na inwestycje albo na podstawie kosztów inwestycji, albo na podstawie kosztów nowych miejsc pracy bezpośrednio związanych z realizacją projektu inwestycyjnego.

(15)

Duże kwoty pomocy powinny nadal podlegać indywidualnej ocenie ze strony Komisji przed ich uruchomieniem. W związku z tym kwoty pomocy przekraczające określony próg przyznane pojedynczemu przedsiębiorstwu lub zakładowi w oparciu o istniejący program pomocy powinny zostać wykluczone z wyłączenia przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu i powinny nadal podlegać obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu. Dla uniknięcia sytuacji, w której duży projekt inwestycyjny zostałby sztucznie podzielony na podprojekty, by ominąć w ten sposób postanowienia niniejszych wytycznych, duży projekt inwestycyjny należy uznać za jednostkowy projekt inwestycyjny, jeżeli inwestycja początkowa podjęta przez jedną lub kilka firm, na przestrzeni trzech lat, składa się ze środków trwałych połączonych w sposób ekonomicznie niepodzielny. W ramach oceny, czy inwestycja początkowa jest ekonomicznie niepodzielna, Komisja weźmie pod uwagę powiązania techniczne, funkcjonalne i strategiczne oraz bezpośrednią bliskość geograficzną. Niepodzielność ekonomiczna będzie oceniania niezależnie od prawa własności. Oznacza to, że dla ustalenia, czy duży projekt inwestycyjny stanowi jednostkowy projekt inwestycyjny, zastosowana zostanie ta sama procedura oceny niezależnie od tego, czy projekt jest realizowany przez jedno przedsiębiorstwo, kilka przedsiębiorstw dzielących się kosztami inwestycji, czy kilka przedsiębiorstw ponoszących koszty odrębnych inwestycji w ramach tego samego projektu inwestycyjnego (np. w przypadku spółki stanowiącej wspólne przedsiębiorstwo (ang. joint venture)).

(16)

Istotne jest zagwarantowanie, aby pomoc regionalna stanowiła rzeczywistą zachętę oraz wspierała inwestycje, których w przeciwnym razie nie dokonałoby w regionach objętych pomocą, i aby stanowiła bodziec do podejmowania nowych rodzajów działalności. Przed rozpoczęciem realizacji prac nad projektem objętym pomocą właściwe władze powinny zatem potwierdzić na piśmie, że projekt prima facie spełnia warunki kwalifikowalności. Za potwierdzenie „na piśmie” uznaje się również komunikację za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej.

(17)

W związku ze specyfiką pomocy regionalnej niniejsze rozporządzenie nie powinno wyłączać pomocy, która jest skumulowana z inną pomocą państwa, w tym pomocy udzielanej przez władze krajowe, regionalne i lokalne lub przyznanej przy wsparciu Wspólnoty, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, gdy skumulowana kwota przekracza próg ustalony w niniejszym rozporządzeniu. Regionalnej pomocy inwestycyjnej objętej wyłączeniem na mocy niniejszego rozporządzenia nie należy kumulować z pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis  (8) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, jeżeli taka kumulacja skutkowałaby intensywnością pomocy przekraczającą intensywność określoną niniejszym rozporządzeniem.

(18)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy na działalność związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, oraz do pomocy uzależnionej od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych.

(19)

W celu zapewnienia przejrzystości oraz efektywnego monitorowania zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 994/98 właściwe jest ustalenie standardowego formularza, według którego państwa członkowskie powinny dostarczać Komisji informacji podsumowujących zawsze, gdy na mocy niniejszego rozporządzenia realizowany jest program pomocy z zamiarem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej bądź gdy przyznana została pomoc ad hoc. Z tego samego powodu właściwe jest określenie zasad dotyczących dokumentacji, którą państwa członkowskie powinny prowadzić w odniesieniu do programów pomocy wyłączonych niniejszym rozporządzeniem. W celu ułatwienia procedury administracyjnej oraz uwzględniając szeroki dostęp do niezbędnej technologii, informacje zbiorcze należy przekazywać w formie elektronicznej. W celu zwiększenia przejrzystości pomocy regionalnej w rozszerzonej Wspólnocie państwa członkowskie winny publikować program pomocy w pełnym brzmieniu oraz informować Komisję o adresie internetowym, pod którym zamieszczono publikację.

(20)

W świetle doświadczenia Komisji w tej dziedzinie, a w szczególności częstotliwości, z jaką powszechnie niezbędne jest korygowanie polityki pomocy państwa, właściwe jest ograniczenie okresu stosowania niniejszego rozporządzenia.

(21)

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań państwa członkowskiego w zakresie zgłaszania indywidualnych środków pomocy zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi w kontekście innych instrumentów pomocy państwa, a w szczególności zobowiązania dotyczącego zgłaszania Komisji pomocy na rzecz przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc na ratowanie i restrukturyzację w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (9) lub informowania jej o takiej pomocy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do przejrzystych programów regionalnej pomocy inwestycyjnej, które stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu.

Stosuje się je do pomocy ad hoc stanowiącej pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu, jeżeli pomoc ad hoc wykorzystywana jest jako uzupełnienie pomocy przyznanej w oparciu o przejrzysty program regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz udział pomocy ad hoc nie przekracza 50 % całkowitej kwoty pomocy, jaka ma zostać przyznana na daną inwestycję.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pomocy w następujących sektorach:

a)

sektorze rybołówstwa i akwakultury;

b)

sektorze budownictwa okrętowego;

c)

sektorze węgla;

d)

sektorze stali;

e)

sektorze włókien syntetycznych.

Rozporządzenia nie stosuje się wobec działalności związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu. Stosuje się je wobec przetwórstwa produktów rolnych i obrotu tymi produktami, z wyłączeniem wytwarzania produktów mających imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1898/87.

3.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do następujących rodzajów pomocy:

a)

pomocy udzielanej na działalność związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

b)

pomocy uzależnionej od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych.

Artykuł 2

Definicje

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„pomoc” oznacza wszelkie środki spełniające kryteria ustanowione w art. 87 ust. 1 Traktatu;

b)

„małe i średnie przedsiębiorstwa” oznaczają przedsiębiorstwa, których definicja znajduje się w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 70/2001;

c)

„inwestycja początkowa” oznacza:

i)

inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; lub

ii)

nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora.

Nabycie wyłącznie udziałów/akcji przedsiębiorstwa nie stanowi inwestycji początkowej.

d)

„pomoc ad hoc” oznacza pomoc indywidualną, która nie jest przyznawana w oparciu o program pomocy;

e)

„aktywa materialne” oznaczają aktywa w postaci gruntów, budynków oraz zakładu/urządzeń;

f)

„aktywa niematerialne i prawne” oznaczają aktywa związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;

g)

„duży projekt inwestycyjny” oznacza inwestycję początkową w środki trwałe o kwalifikowanych wydatkach przekraczających 50 mln EUR, obliczonych na podstawie cen i kursów wymiany z dnia przyznania pomocy; dla uniknięcia sytuacji, w której duży projekt inwestycyjny zostałby sztucznie podzielony na podprojekty, by ominąć w ten sposób postanowienia niniejszych wytycznych, duży projekt inwestycyjny należy uznać za jednostkowy projekt inwestycyjny, jeżeli inwestycja początkowa podjęta przez jedną lub kilka firm, na przestrzeni trzech lat, składa się ze środków trwałych połączonych w sposób ekonomicznie niepodzielny;

h)

„intensywność pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto (EDB)” oznacza zaktualizowaną wartość pomocy wyrażoną jako procent zaktualizowanej wartości kosztów kwalifikowanych;

i)

„przejrzyste programy regionalnej pomocy inwestycyjnej” oznaczają programy regionalnej pomocy inwestycyjnej, w przypadku których możliwe jest dokładne wyliczenie ekwiwalentu dotacji brutto jako odsetka wydatków kwalifikowanych ex ante bez potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka (na przykład programy obejmujące dotacje, subsydia na spłatę odsetek, ograniczone pułapem środki fiskalne);

j)

„rozpoczęcie prac” oznacza podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności;

k)

„tworzenie miejsc pracy” oznacza wzrost netto liczby pracowników wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR) bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy; RJR oznacza liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu w jednym roku, na pół etatu oraz do pracy sezonowej będących ułamkiem RJR;

l)

„koszty wynagrodzenia” oznaczają wszelkie koszty, jakie beneficjent pomocy faktycznie ponosi z tytułu zatrudnienia, na które składają się wynagrodzenie brutto przed opodatkowaniem oraz obowiązkowe składki, takie jak na ubezpieczenie społeczne;

m)

„miejsca pracy stworzone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego” oznaczają miejsca pracy związane z działalnością, której dotyczy inwestycja, i stworzone w ciągu trzech lat od jej zakończenia, w tym także miejsca pracy stworzone w związku ze wzrostem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych stworzonych wskutek inwestycji;

n)

„produkt rolny” oznacza:

i)

produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (10);

ii)

produkty objęte kodami CN 4502, 4503 i 4504 (korek i artykuły z korka);

iii)

produkty mające imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1898/87;

o)

„produkty mające imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne” oznaczają produkty, które mogłyby zostać uznane za mleko i/lub przetwory mleczne, ale których skład różni się od takich produktów, ponieważ zawierają one tłuszcz i białko niepochodzące z mleka, zawierając lub nie zawierając przy tym białka pochodzącego z mleka („produkty inne niż przetwory mleczne”, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EGW) nr 1898/87);

p)

„przetwarzanie produktów rolnych” oznacza czynności dokonywane na produkcie rolnym, których produkt końcowy jest również produktem rolnym, z wyjątkiem wykonywanych w gospodarstwach czynności niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży;

q)

„wprowadzanie produktu rolnego do obrotu” oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta surowców konsumentowi końcowemu uznaje się jedynie za wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu;

r)

„działalność turystyczna” obejmuje następujące obszary działalności gospodarczej zgodnie z klasyfikacją NACE Rev. 1.1 (11):

i)

NACE 55: hotele i restauracje;

ii)

NACE 63.3: działalność agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycieczek; pozostała działalność związana z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowana;

iii)

NACE 92: działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem.

2.   Programy obejmujące pożyczki ze środków publicznych uważa się za przejrzyste programy regionalnej pomocy inwestycyjnej w rozumieniu ust. 1 lit. i), jeżeli są one poręczone zwyczajnym zabezpieczeniem i nie wiążą się z nadmiernym ryzykiem i w związku z tym nie uznaje się ich za zawierające element gwarancji państwa; programy obejmujące gwarancje państwa bądź programy obejmujące pożyczki ze środków publicznych zawierające element gwarancji są uznawane za przejrzyste, jeżeli przed realizacją programu pomocy metodologia użyta do obliczenia intensywności pomocy w postaci gwarancji państwa została zaakceptowana w następstwie zgłoszenia do Komisji po przyjęciu niniejszego rozporządzenia. Zaangażowanie kapitałowe państwa oraz pomoc obejmująca środki w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka nie są uznawane za przejrzyste.

Artykuł 3

Warunki wyłączenia

1.   Przejrzyste programy regionalnej pomocy inwestycyjnej spełniające wszystkie warunki niniejszego rozporządzenia są zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i są wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

a)

każda pomoc przyznana w ramach takiego programu pomocy spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu;

b)

program zawiera bezpośrednie odesłanie do niniejszego rozporządzenia, poprzez zacytowanie jego tytułu oraz odesłania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Pomoc do wysokości określonej zgodnie z art. 7 lit. e) przyznana na podstawie programów, o których mowa w ust. 1 przytoczonego artykułu, jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i jest wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że przyznana pomoc bezpośrednio spełnia wszystkie warunki niniejszego rozporządzenia.

3.   Pomoc ad hoc wykorzystywana jako uzupełnienie pomocy przyznanej w oparciu o przejrzysty program regionalnej pomocy inwestycyjnej i nie przekraczająca 50 % całkowitej kwoty pomocy, jaka ma zostać przyznanająca na daną inwestycję, jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i nie podlega obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że przyznana bezpośrednio pomoc ad hoc spełnia warunki niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Pomoc dla inwestycji początkowej

1.   Pomoc dla inwestycji początkowej jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

a)

pomoc przyznaje się w regionach kwalifikujących się do pomocy regionalnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną dla danego państwa członkowskiego na lata 2007–2013; oraz

b)

intensywność pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto nie przekracza pułapu pomocy regionalnej obowiązującego w chwili przyznawania pomocy dla regionu, w którym następuje inwestycja, zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną dla danego państwa członkowskiego na lata 2007–2013.

Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych i pomocy dla sektora transportowego, pułapy, o których mowa w lit. b), w odniesieniu do pomocy dla inwestycji początkowej przyznawanej małym przedsiębiorstwom mogą ulec podwyższeniu o 20 punktów procentowych, a w odniesieniu do pomocy przyznawanej średnim przedsiębiorstwom o 10 punktów procentowych.

2.   Oprócz ogólnych warunków wyłączenia określonych w niniejszym rozporządzeniu, pomoc dla inwestycji początkowej spełnia następujące szczególne warunki:

a)

inwestycja musi być utrzymana w regionie otrzymującym pomoc przez okres co najmniej pięciu lat lub – w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – trzech lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie ukończona;

b)

aktywa niematerialne i prawne, aby kwalifikować się do pomocy, muszą:

i)

być wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną;

ii)

być uznawane za aktywa podlegające amortyzacji;

iii)

zostać nabyte od stron trzecich na warunkach rynkowych;

iv)

zostać ujęte w aktywach przedsiębiorstwa i pozostać w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną przez okres co najmniej pięciu lat lub trzech lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw;

c)

w przypadkach, w których pomoc obliczona jest na podstawie kosztów inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne lub kosztów nabycia w przypadku przejęć, beneficjent musi wnieść wkład własny pochodzący ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, w formie pozbawionej znamion pomocy publicznej, odpowiadający co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych. Jednak w przypadku, gdy maksymalna intensywność pomocy zatwierdzona w ramach krajowej mapy pomocy regionalnej dla danego państwa członkowskiego, zwiększona zgodnie z ust. 1 akapit drugi, jeśli dotyczy, przekracza 75 %, odpowiednio obniżony zostaje wkład finansowy beneficjenta.

Warunek określony w lit. a) pierwszego akapitu nie uniemożliwia wymiany maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe w okresie, o którym mowa w tym punkcie, o ile działalność gospodarcza zostanie utrzymana w przedmiotowym regionie przez minimalny wymagany okres.

3.   Pułapy określone w ust. 1 mają zastosowanie do intensywności pomocy obliczonej jako odsetek kwalifikowanych kosztów inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne lub jako odsetek kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej, obejmujących okres dwóch lat, w odniesieniu do miejsc pracy stworzonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego lub ich połączenia, o ile pomoc nie przekracza najbardziej korzystnej kwoty będącej wynikiem zastosowania którejkolwiek metody obliczeń.

4.   Wysokość kwalifikowanych kosztów inwestycji jest dyskontowana do wartości w chwili przyznania pomocy. Wartość pomocy płatnej w kilku ratach jest dyskontowana do wartości w chwili przyznania pomocy. Stopa procentowa stosowana do celów dyskontowania jest stopą referencyjną stosowaną w chwili przyznania dotacji. W przypadkach, w których pomoc przyznaje się w postaci zwolnień podatkowych lub obniżenia podatków należnych w przyszłości, z zastrzeżeniem przestrzegania określonej intensywności pomocy zdefiniowanej w postaci EDB, dyskontowanie rat pomocy następuje na podstawie stóp referencyjnych obowiązujących w czasie, gdy poszczególne przywileje podatkowe stają się skuteczne.

5.   W przypadku nabycia zakładu pod uwagę bierze się wyłącznie koszty nabycia aktywów od stron trzecich, o ile transakcja odbyła się na warunkach rynkowych. W przypadku gdy nabyciu towarzyszy inna inwestycja początkowa, wydatki z nią związane powiększają koszty nabycia.

6.   Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem/dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem/dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu/dzierżawy. W odniesieniu do najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli najem/dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej pięciu lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego lub trzech lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

7.   W sektorze transportowym wydatki na zakup środków transportu (majątek ruchomy) nie kwalifikują się do pomocy na inwestycje początkowe.

8.   Nabywane aktywa są nowe, jakkolwiek zasada ta nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw oraz przejęć. W przypadku przejęć odejmuje się aktywa, na których nabycie przyznano pomoc, zanim nastąpiło przejęcie. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw istnieje możliwość uwzględnienia pełnych kosztów inwestycji w aktywa niematerialne i prawne. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty takie kwalifikują się do pomocy jedynie do wysokości 50 % całkowitych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych na dany projekt.

9.   W przypadku obliczania wysokości pomocy na podstawie kosztów wynagrodzenia spełnione są następujące warunki:

a)

miejsca pracy stworzone są bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego;

b)

stworzenie miejsc pracy musi nastąpić w ciągu trzech lat od zakończenia inwestycji i każde miejsce pracy jest utrzymywane przez okres co najmniej pięciu lat lub trzech lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

10.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, maksymalną intensywność pomocy dla inwestycji w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i obrotu tymi produktami można podwyższyć do:

a)

50 % wartości inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą w regionach kwalifikujących się do pomocy na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu oraz 40 % wartości inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą w innych regionach kwalifikujących się do pomocy regionalnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną dla danego państwa członkowskiego na lata 2007–2013, jeśli beneficjent zalicza się do kategorii małych lub średnich przedsiębiorstw;

b)

25 % wartości inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą w regionach kwalifikujących się do pomocy na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu oraz 20 % wartości inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą w innych regionach kwalifikujących się do pomocy regionalnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną dla danego państwa członkowskiego na lata 2007–2013, jeśli beneficjent zatrudnia mniej niż 750 osób, i jego obroty, obliczone zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE (12), wynoszą mniej niż 200 mln EUR oraz jeśli beneficjent ten spełnia wszystkie inne warunki wspomnianego zalecenia.

Artykuł 5

Konieczność pomocy

1.   Wyłączenie na mocy niniejszego rozporządzenia obejmuje jedynie pomoc przyznaną w ramach programów regionalnej pomocy inwestycyjnej, jeśli przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu beneficjent przedłożył władzom krajowym lub regionalnym wniosek o przyznanie pomocy, w odniesieniu do wniosków przedłożonych przed dniem 1 stycznia 2007 r., a organ odpowiedzialny za zarządzanie programem potwierdził na piśmie, że projekt, z zastrzeżeniem ostatecznych wyników szczegółowej weryfikacji, kwalifikuje się do pomocy, ponieważ spełnia kryteria określone w programie. Program pomocy winien zawierać wyraźne odniesienie do obu przytoczonych warunków. W przypadku rozpoczęcia prac przed spełnieniem warunków określonych w niniejszym artykule cały projekt nie kwalifikuje się do pomocy regionalnej.

2.   Do programów pomocy, w ramach których zwolnienie podatkowe lub obniżenie podatków następuje wobec wydatków kwalifikowanych automatycznie, nie pozostawiając ich do uznania odpowiednich organów, nie stosuje się ust. 1.

Artykuł 6

Kumulowanie pomocy

1.   Pułapy pomocy określone w art. 4 stosuje się w odniesieniu do całkowitej kwoty pomocy ze środków publicznych dla projektu objętego pomocą, niezależnie od tego, czy pomoc pochodzi ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych czy wspólnotowych.

2.   Pomoc wyłączona niniejszym rozporządzeniem nie jest kumulowana z żadną inną pomocą państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ani też z inną pomocą finansowaną ze środków wspólnotowych lub krajowych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego, jeżeli wynikiem tej kumulacji byłoby przekroczenie intensywności pomocy określonej niniejszym rozporządzeniem.

3.   Regionalnej pomocy inwestycyjnej wyłączonej niniejszym rozporządzeniem nie kumuluje się z pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 69/2001 w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego, jeżeli taka kumulacja skutkowałaby intensywnością pomocy przekraczającą intensywność określoną niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 7

Pomoc podlegająca obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia Komisji

Niżej wymieniona pomoc nie jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia i podlega wymogowi zgłoszenia wynikającemu z art. 88 ust. 3 Traktatu:

a)

nieprzejrzyste programy regionalnej pomocy inwestycyjnej;

b)

programy pomocy regionalnej dla konkretnych sektorów działalności gospodarczej w obszarze produkcji bądź usług. Programy regionalnej pomocy inwestycyjnej dotyczące działalności turystycznej nie są przy tym traktowane jako ukierunkowane na konkretne sektory;

c)

programy pomocy regionalnej, które przewidują pomoc operacyjną;

d)

programy pomocy regionalnej, które przewidują pomoc inną niż inwestycyjna bądź w zakresie doradztwa dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw;

e)

pomoc regionalna przyznana na rzecz dużych projektów inwestycyjnych na podstawie istniejących programów pomocy, jeśli całkowita kwota pomocy ze wszystkich źródeł przekracza 75 % maksymalnej kwoty pomocy, jaką można przeznaczyć na inwestycję o wydatkach kwalifikowanych w wysokości 100 mln EUR przy zastosowaniu standardowych pułapów pomocy obowiązujących dla dużych przedsiębiorstw w zatwierdzonej mapie pomocy regionalnej w dniu przyznania pomocy;

f)

pomoc regionalna ad hoc inna niż ta wyłączona zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 70/2001 i art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia;

g)

pomoc inwestycyjna na rzecz beneficjenta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Artykuł 8

Przejrzystość i monitorowanie

1.   W przypadku realizacji programu pomocy lub przyznania pomocy ad hoc wyłączonych niniejszym rozporządzeniem państwa członkowskie w ciągu 20 dni roboczych przesyłają Komisji informację zbiorczą dotyczącą tego rodzaju pomocy w formie określonej w załączniku I w celu opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Informację należy dostarczyć w formie elektronicznej.

2.   Jeśli pomoc regionalna przyznawana jest w oparciu o istniejący program pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych, nieprzekraczające progów dla indywidualnych zgłoszeń określonych w art. 7 lit. e), państwo członkowskie w ciągu 20 dni roboczych liczonych od dnia przyznania pomocy przez właściwy organ przedstawia Komisji, w formie elektronicznej, informacje wymagane zgodnie ze standardowym formularzem określonym w załączniku II. Komisja sporządzi informację zbiorczą dostępną dla opinii publicznej na stronie Komisji (http://ec.europa.eu./comm/competition/).

3.   Państwa członkowskie zobowiązują się prowadzić szczegółową dokumentację odnoszącą się do programów pomocy wyłączonych niniejszym rozporządzeniem i pomocy indywidualnej przyznawanej zgodnie z tymi programami. Dokumentacja taka obejmować będzie informacje niezbędne do ustalenia, czy warunki wyłączenia określone w niniejszym rozporządzeniu są spełnione, w tym także informacje na temat statusu przedsiębiorstwa, w przypadku którego pomoc zależy od jego przynależności do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. Państwa członkowskie zobowiązują się przechowywać dokumentację dotyczącą programu pomocy przez 10 lat od dnia, w którym zgodnie z takim programem przyznano ostatnią pomoc indywidualną. Na pisemne wezwanie dane państwo członkowskie zobowiązane jest dostarczyć Komisji, w terminie 20 dni roboczych lub w innym dłuższym terminie ustalonym w wezwaniu, wszystkich informacji, które Komisja uzna za niezbędne do oceny, czy warunki niniejszego rozporządzenia zostały spełnione.

4.   Państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia w każdym roku kalendarzowym (lub jego części), w którym rozporządzenie to stosuje się, w formie określonej w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (13).

5.   Państwo członkowskie publikuje pełny tekst programów pomocy wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia oraz poinformuje Komisję o adresie internetowym publikacji. Informacje te winny być również zawarte w sprawozdaniu rocznym przedkładanym zgodnie z ust. 4. Projekty, w przypadku których wydatki poniesiono przed datą publikacji programu pomocy, nie kwalifikują się do pomocy regionalnej.

Artykuł 9

Wejście w życie i okres obowiązywania

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się do programów pomocy, które wchodzą w życie lub zostają uruchomione po dniu 31 grudnia 2006 r.

Pozostaje ono w mocy do dnia 31 grudnia 2013 r.

2.   Zgłoszenia oczekujące na rozpatrzenie w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będą oceniane zgodnie z jego przepisami. Programy pomocy realizowane przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz pomoc przyznana w ramach tych programów, w przypadku braku zatwierdzenia ze strony Komisji oraz naruszenia obowiązku zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 Traktatu, będą zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu oraz będą wyłączone na mocy niniejszego rozporządzenia, jeśli spełniają warunki w nim zawarte.

Wraz z upływem okresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia wyłączenie dla programów pomocy wyłączonych na mocy niniejszego rozporządzenia wygasa z dniem utraty ważności przez zatwierdzone mapy pomocy regionalnej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 października 2006 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 142 z 14.5.1998, str. 1.

(2)  Dz.U. C 120 z 20.5.2006, str. 2.

(3)  Dz.U. C 54 z 4.3.2006, str. 13.

(4)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006 (Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 8).

(5)  Dz.U. C 71 z 11.3.2000, str. 14.

(6)  Dz.U. L 182 z 3.7.1987, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 1994 r.

(7)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.

(8)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 30.

(9)  Dz.U. C 244 z 1.10.2004, str. 2.

(10)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.

(11)  Klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej.

(12)  Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36.

(13)  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(przekazywane elektronicznie na adres: stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Formularz informacji zbiorczej dotyczący pomocy na duże projekty inwestycyjne, w przypadku których pomoc nie przekracza pułapów określonych w art. 7 ust. 5

1.

Pomoc na rzecz (nazwa przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw otrzymującego/otrzymujących pomoc):

2.

Numer referencyjny programu pomocy (numer referencyjny stosowany przez Komisję dla istniejącego programu lub programów, w ramach których przyznano pomoc):

3.

Podmiot publiczny/podmioty publiczne udzielające pomocy (nazwa i dane teleadresowe organu lub organów przyznających pomoc):

4.

Państwo członkowskie, w którym realizuje się inwestycję:

5.

Region (poziom NUTS III), w którym realizuje się inwestycję:

6.

Gmina (wcześniej poziom NUTS V, obecnie LAU 2), w której realizuje się inwestycję:

7.

Rodzaj projektu (założenie nowego zakładu, rozbudowa istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu):

8.

Wyroby produkowane lub usługi świadczone na podstawie projektu inwestycyjnego (według klasyfikacji PRODCOM/NACE lub klasyfikacji CPA dla projektów w sektorze usług):

9.

Krótki opis projektu inwestycyjnego:

10.

Zdyskontowane koszty kwalifikowane projektu inwestycyjnego (w EUR):

11.

Zdyskontowana kwota pomocy (brutto) w EUR:

12.

Intensywność pomocy (% ekwiwalentu dotacji brutto):

13.

Ewentualne warunki związane z wypłatą przedmiotowej pomocy:

14.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu:

15.

Data przyznania pomocy:


1.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/41


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1629/2006

z dnia 31 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 akapit pierwszy lit. b),

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 14 ust. 1 akapit pierwszy lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 93/119/WE w sprawie ochrony zwierząt (3) określa pojęcia uboju i zabijania.

(2)

Artykuły 4 i 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1010/2006 (4) nie precyzują, że „zabijanie” zwierząt musi być również tak jak ubój uznawane za nadzwyczajny środek wsparcia rynku.

(3)

Zważywszy, z jednej strony, na fakt, że państwa członkowskie nie miały czasu na uwzględnienie pojęcia „zabijania” w swoich ustawodawstwach krajowych i z drugiej strony, biorąc pod uwagę ostatnią zmianę rozporządzenia (WE) nr 1010/2006, niektóre państwa członkowskie mogą mieć trudności z dokonywaniem płatności na rzecz beneficjentów nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w terminie ustalonym w art. 10 wspomnianego rozporządzenia, tzn. do dnia 31 grudnia 2006 r. Dlatego też termin dokonywania płatności powinien zostać przedłużony.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1010/2006.

(5)

Przepisy art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 przewidujące przyjęcie przedmiotowych środków obowiązują od dnia 11 maja 2006 r. Należy zatem także przewidzieć stosowanie niniejszego rozporządzenia od tego dnia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1010/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   Przedwczesny ubój i przedwczesne zabijanie przyśpieszone o 6 tygodni, obejmujące co najmniej część stada hodowlanego i mające na celu zmniejszenie produkcji jaj wylęgowych objętych kodami CN 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 i 0105 99 50, uznaje się za nadzwyczajne środki wsparcia rynku zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75, pod warunkiem jednak, że przez ten okres żaden ptak nie zostanie wprowadzony ponownie do produkcji w objętych środkiem obiektach.”;

b)

w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Rekompensata za przedwczesny ubój i przedwczesne zabijanie przewidziane w ust. 1 przyznawana jest każdemu zainteresowanemu państwu członkowskiemu, w granicach maksymalnej liczby sztuk określonej w załączniku IV i w okresie ustalonym we wspomnianym załączniku.”;

2)

artykuł 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 7

1.   Przedwczesny ubój i przedwczesne zabijanie młodych »kur niosek« uznaje się za nadzwyczajne środki wsparcia rynku zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75.

2.   Rekompensata za ubój i zabijanie przewidziane w ust. 1 przyznawana jest każdemu zainteresowanemu państwu członkowskiemu, w granicach maksymalnej liczby ptaków określonej w załączniku VII i w okresie ustalonym we wspomnianym załączniku.

Maksymalna kwota rekompensaty jest ustalona ryczałtowo w wysokości 3,2 EUR za młodą »kurę nioskę«.”;

3)

w art. 10 datę „31 grudnia 2006 r.” zastępuje się datą „31 marca 2007 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 11 maja 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006.

(3)  Dz.U. L 340 z 31.12.1993, str. 21.

(4)  Dz.U. L 180 z 4.7.2006, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1256/2006 (Dz.U. L 228 z 22.8.2006, str. 9).


1.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/43


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1630/2006

z dnia 31 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 933/2002 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii i uchylające rozporządzenie (WE) nr 851/95

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję 2002/309/WE, Euratom Rady i – w odniesieniu do umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej – Komisji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (1), w szczególności jej art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Wspólnota Europejska i Szwajcaria podjęły decyzję o dostosowaniu koncesji taryfowych ustanowionych w umowie zawartej dnia 21 czerwca 1999 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (2), dalej zwanej „umową”, która weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r. W szczególności podjęto decyzję o wprowadzeniu poprawek do załączników 1 i 2 do umowy, w których wymienia się koncesje, w celu rozszerzenia obowiązującego wspólnotowego kontyngentu bezcłowego o nowy produkt, cykorię warzywną (cykorię brukselską), kod CN 0705 21 00.

(2)

Do czasu formalnej zmiany Wspólnota i Szwajcaria postanowiły umożliwić stosowanie tych koncesji na niezależnych i przejściowych warunkach, począwszy od dnia 1 maja 2004 r.

(3)

Aby umożliwić zwiększenie kontyngentu na produkty objęte kodem CN 0705 21 00 od dnia 1 maja 2004 r., niezależna wspólnotowa taryfa celna ograniczona do tych produktów została ustanowiona na okres przejściowy na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 7/2005 z dnia 13 grudnia 2004 r. przyjmującego autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii (3).

(4)

Załącznik 2 do umowy, zmienionej decyzją 3/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na podstawie zawartej dnia 19 grudnia 2005 r. umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarii w sprawie handlu produktami rolnymi, dotyczącą dostosowania, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej, załączników 1 i 2 (4) określa rozszerzone kontyngenty taryfowe obejmujące produkty o kodzie CN 0705 21 00.

(5)

Konieczne zatem jest dostosowanie odpowiednich przepisów wykonawczych. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2002 (5).

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 7/2005 zostaje uchylone z dniem 1 września 2006 r. rozporządzeniem (WE) nr 1623/2006 (6). Niniejsze rozporządzenie powinno zatem być stosowane od tego samego dnia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 933/2002 wiersz dla numeru kontyngentu 09.0925 otrzymuje następujące brzmienie:

Numer kontyngentu

Kod CN

Kod TARIC

Nazwa

Stawka celna

Roczna wielkość

(w tonach netto)

„09.0925

0705 11 00

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

 

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), włączając cykorię warzywną (cykorię brukselską) (Cichorium intybus var. foliosum), świeże lub schłodzone

Zwolnione

3 000”

Artykuł 2

Na 2006 r. wielkość wspólnotowego kontyngentu taryfowego nr 09.0925 zostaje zmniejszona o wielkość wykorzystaną przed datą podaną w art. 3 w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego numer 09.0947 ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 7/2005.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2006 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 132.

(3)  Dz.U. L 4 z 6.1.2005, str. 1.

(4)  Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 33.

(5)  Dz.U. L 144 z 1.6.2002, str. 22.

(6)  Patrz: 1 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.


1.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/45


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1631/2006

z dnia 31 października 2006 r.

ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES IIIa, IIIb,c,d (wody terytorialne Wspólnoty) przez statki pływające pod banderą Szwecji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2006.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji, statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w Załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim, wyczerpały kwotę na połowy zasobu w nim określonego przyznaną na 2006 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów tego rodzaju zasobów oraz jego przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2006 r. państwu członkowskiemu określonemu w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym Załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem wymienionym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów zasobu określonego w Załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Po tej dacie zakazuje się przechowywania na pokładzie, przeładunku lub wyładunku omawianego zasobu złowionego przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2006 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1262/2006 (Dz.U. L 230 z 24.8.2006, str. 4).


ZAŁĄCZNIK

Nr

44

Państwo członkowskie

Szwecja

Zasób

SOL/3A/BCD

Gatunek

Sola zwyczajna (Solea solea)

Strefa

IIIa, IIIb,c,d (wody terytorialne WE)

Data

6 października 2006 r.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

1.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/47


DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 października 2006 r.

zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5109)

(2006/749/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją Komisji 2004/4/WE (2) wprowadzanie do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L. pochodzących z Egiptu jest z zasady zakazane. Jednakże w sezonie przywozowym 2005/2006 zezwala się na wprowadzanie do Wspólnoty tych bulw z „obszarów wolnych od szkodników” pod określonymi warunkami.

(2)

W sezonie przywozowym 2005/2006 odnotowano niewielką liczbę przypadków wykrycia Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

(3)

Egipt przedstawił sprawozdanie na temat przyczyn stwierdzonych przypadków. W sprawozdaniu tym są szczegółowo opisane surowsze środki, które zostały podjęte przez Egipt w odniesieniu do obszarów wolnych od szkodników i eksporterów zaangażowanych we wspomniane przypadki. Niektóre obszary zostały usunięte z wykazu obszarów wolnych od szkodników w sezonie przywozowym 2006/2007. Dwóch zaangażowanych we wspomniane przypadki eksporterów dostało oficjalne ostrzeżenie, a jednemu eksporterowi zakazano wywozu w sezonie 2006/2007.

(4)

W świetle informacji dostarczonej przez Egipt Komisja ustaliła, że nie występuje ryzyko rozprzestrzenienia się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith wraz z wprowadzeniem do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L. z obszarów wolnych od szkodników w Egipcie, pod warunkiem że zostaną spełnione szczególne warunki.

(5)

W związku z tym należy zezwolić na wprowadzenie do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L., pochodzących z obszarów wolnych od szkodników w Egipcie, dla sezonu przywozowego 2006/2007.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/4/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2004/4/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 „2005/2006” zastępuje się „2006/2007”;

b)

w ust. 2 „sezonie przywozowym 2005/2006” zastępuje się „sezonie przywozowym, o którym mowa w ust. 1”;

2)

w art. 3 „sezonu przywozowego 2005/2006” zastępuje się „sezonu przywozowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2”;

3)

w art. 4 datę „30 sierpnia 2006 r.” zastępuje się datą „31 sierpnia 2007 r.”;

4)

w art. 7 datę „30 września 2006 r.” zastępuje się datą „30 września 2007 r.”;

5)

w Załączniku wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 1 lit. b) ppkt iii) „2005/2006” zastępuje się „2006/2007”;

b)

w pkt 1 lit. b) ppkt iii) tiret drugie datę „1 stycznia 2006 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2007 r.”;

c)

w pkt 1 lit. b) ppkt xii) datę „1 stycznia 2006 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2007 r.”,

d)

w ust. 5 akapit drugi „sezonu przywozowego 2005/2006” zastępuje się „sezonu przywozowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/35/WE (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 9).

(2)  Dz.U. L 2 z 6.1.2004, str. 50. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/840/WE (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 63).


1.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/49


DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 października 2006 r.

zmieniająca decyzję 2005/359/WE w odniesieniu do portów rozładunku kłód dębowych (Quercus L.) z korą, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5142)

(2006/750/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/29/WE kłody dębowe (Quercus L.) z korą, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, zasadniczo nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty z powodu ryzyka wprowadzenia Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, powodującego usychanie dębu.

(2)

Decyzja Komisji 2005/359/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustanawiająca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (2) zezwala na przywóz takich kłód pochodzących ze Stanów Zjednoczonych pod pewnymi warunkami.

(3)

Artykuł 3 ust. 1 decyzji 2005/359/WE zezwala na rozładunek tylko w portach wymienionych w załączniku II do tej decyzji. Stosowne jest dodanie do listy portów w załączniku II portów Ryga i Koper, zgodnie z wnioskiem odpowiednio Łotwy i Słowenii, oraz skreślenie portu Lauterborg, zgodnie z wnioskiem Francji, po konsultacji z innymi państwami członkowskimi, jak określono w art. 3 ust. 2 wyżej wymienionej decyzji.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik II do decyzji 2005/359/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/35/WE (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 9).

(2)  Dz.U. L 114 z 4.5.2005, str. 14.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

PORTY ROZŁADUNKU

1.

Amsterdam

2.

Antwerpia

3.

Arhus

4.

Bilbao

5.

Brema

6.

Bremerhaven

7.

Kopenhaga

8.

Hamburg

9.

Kłajpeda

10.

Koper

11.

Larnaka

12.

Leghorn

13.

Hawr

14.

Lemesos

15.

Lizbona

16.

Marsylia

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Neapol

20.

Nordenham

21.

Porto

22.

Pireus

23.

Rawenna

24.

Ryga

25.

Rostok

26.

Rotterdam

27.

Salerno

28.

Sines

29.

Stralsund

30.

Walencja

31.

Valetta

32.

Wenecja

33.

Vigo

34.

Wismar

35.

Zeebrugge”