ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 277

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
9 października 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1463/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii

1

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowująca Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

2

 

*

Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowująca załącznik VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii

4

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

9.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1463/2006

z dnia 19 czerwca 2006 r.

dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r., w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (1) wprowadziło ogólne zasady wspólnotowego wsparcia polityki rozwoju obszarów wiejskich w okresie programowania w latach 2007–2013 oraz określiło priorytety i środki dla rozwoju obszarów wiejskich.

(2)

Te ogólne zasady i środki powinny zostać dostosowane, tak aby mogły zostać wdrożone w Bułgarii i Rumunii od daty przystąpienia tych krajów do Unii Europejskiej.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 stanowi, że każdy program rozwoju obszarów wiejskich musi zawierać oś Leader, która musi stanowić minimalny odsetek wkładu EFRROW do danego programu. Ponieważ Bułgaria i Rumunia nie mają doświadczenia we wdrażaniu podejścia Leader oraz aby kraje te mogły rozwinąć lokalną zdolność jego stosowania, średni wkład finansowy w wysokości 2,5 % dla osi Leader powinien mieć zastosowanie do tych dwóch krajów w latach 2010–2013.

(4)

Aby Bułgaria i Rumunia mogły korzystać do 2013 r. ze środków przejściowych w zakresie wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych oraz tworzenia grup producentów, państwa te powinny zostać dodane do wykazu państw korzystających z tych środków.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 17 ust. 2 dodaje się następujący akapit:

„Dla Bułgarii i Rumunii w latach 2010–2013 przestrzega się średnio co najmniej 2,5 % całkowitego wkładu EFFROW dla osi 4. Każdy wkład EFFROW dla tej osi w latach 2007–2009 jest uwzględniany przy obliczaniu tego odsetka.”

;

2)

w art. 20 lit. d) wyrazy wprowadzające otrzymują następujące brzmienie:

„środków przejściowych dla Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii i Słowacji, dotyczących:”

.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

9.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/2


DECYZJA RADY

z dnia 19 czerwca 2006 r.

dostosowująca Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

(2006/663/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r., w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 22,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2) wprowadza zmiany do dorobku prawnego, na którym opierały się negocjacje akcesyjne z Bułgarią i Rumunią.

(2)

Istnieje zatem potrzeba dostosowania Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, tak aby był on zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005.

(3)

Przepisy przejściowe i wykonawcze dotyczące rozwoju obszarów wiejskich dla okresu programowania rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2007 r. powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 90 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Należy zatem odpowiednio dostosować odwołania w postanowieniach proceduralnych przewidzianych w Akcie przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

(4)

Osiągając porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, Rada i Komisja uzgodniły we wspólnej deklaracji dotyczącej Bułgarii i Rumunii o przedłużeniu do 2013 r. stosowania środków dotyczących usług z zakresu doradztwa rolniczego przewidzianych w załączniku VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do świadczenia usług z zakresu doradztwa rolniczego dla rolników korzystających ze wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych. Należy dostosować Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, tak aby uwzględniał on wspomniane porozumienie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W Akcie przystąpienia Bułgarii i Rumunii wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 29 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli w tym zakresie będą konieczne szczególne środki przejściowe, przyjmowane są one zgodnie z procedurą określoną w art. 90 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (3).

2)

w artykule 34 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   Oprócz przepisów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich obowiązujących w dniu przystąpienia, postanowienia określone w sekcjach I, II i III załącznika VIII mają zastosowanie do Bułgarii i Rumunii w latach 2007–2009, z wyjątkiem sekcji I pkt D tego załącznika, które mają również zastosowanie w latach 2010–2013 w odniesieniu do świadczenia usług z zakresu doradztwa rolniczego dla rolników korzystających ze wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych. Szczególne postanowienia finansowe określone w sekcji IV załącznika VIII mają zastosowanie do Bułgarii i Rumunii w całym okresie programowania w latach 2007–2013.”

;

b)

ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.   Zgodnie z procedurą określoną w art. 90 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, w razie konieczności, przyjmuje się przepisy wykonawcze w celu stosowania postanowień załącznika VIII.”

.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję sporządza się w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, bułgarskim i rumuńskim, przy czym teksty w każdym z tych dwudziestu trzech języków są na równi autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r. z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1463/2006 (patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1463/2006 (Dz.U. L 277 z 9.10.2006, str. 1).”;


9.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/4


DECYZJA RADY

z dnia 19 czerwca 2006 r.

dostosowująca załącznik VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii

(2006/664/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r., w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 34 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2) wprowadza zmiany do dorobku wspólnotowego, na którym opierały się negocjacje akcesyjne z Bułgarią i Rumunią.

(2)

Istnieje zatem potrzeba dostosowania Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, tak aby był on zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005.

(3)

Dokonując niezbędnych dostosowań Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, powinien zostać zachowany podstawowy charakter oraz podstawowe zasady wynikające z negocjacji akcesyjnych oraz powinny być one stosowane do nowych postanowień. Ponadto dostosowania powinny ograniczać się do niezbędnego minimum.

(4)

Środki w zakresie gospodarstw niskotowarowych oraz grup producentów, przewidziane w załączniku VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, są objęte rozporządzeniem (WE) 1698/2005 jako środki przejściowe dla Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii i Słowacji. Należy zatem skreślić dotyczące tych kwestii postanowienia Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

(5)

Postanowienia dotyczące pomocy technicznej, przewidziane w załączniku VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, są objęte rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 i w związku z tym powinny zostać skreślone.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 przewiduje, że każdy program rozwoju obszarów wiejskich musi zawierać oś Leader, która musi stanowić minimalny odsetek wkładu EFRROW do danego programu. Ponadto art. 59 tego rozporządzenia ustanawia środek mający na celu wspieranie nabywania umiejętności, który różni się od ustaleń, które wynegocjowano w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii. Istnieje zatem potrzeba harmonizacji postanowień dotyczących inicjatywy Leader, określonych w załączniku VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, z nowymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 przewiduje wsparcie na rzecz korzystania z usług doradczych. Jednakże istnieją różnice dotyczące zakresu stosowania tego środka pomiędzy Aktem przystąpienia Bułgarii i Rumunii a wspomnianym rozporządzeniem. Celem uniknięcia w szczególności podwójnego finansowania w pierwszych trzech latach programu Bułgaria i Rumunia powinny mieć możliwość wyboru wprowadzenia w życie środków przewidzianych w załączniku VIII do Aktu przystąpienia albo środków przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005.

(8)

Ponadto Rada i Komisja w ramach porozumienia politycznego w sprawie rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 zadecydowały we wspólnej deklaracji dotyczącej Bułgarii i Rumunii o przedłużeniu do 2013 r. stosowania środka dotyczącego usług doradczych przewidzianych w załączniku VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do świadczenia usług doradczych dla rolników korzystających ze wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych. Należy dostosować Akt przystąpienia, tak aby uwzględniał on wspomniane porozumienie.

(9)

Biorąc pod uwagę, że rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3) ustanowiło jeden fundusz wspólnotowego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich zastępujący dwa poprzednie źródła finansowania, należy określić podstawę obliczania 20 % pułapu określonego w pkt E dotyczącym uzupełnienia do płatności bezpośrednich w sekcji I załącznika VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

(10)

Wsparcie wspólnotowe przewidziane w sekcji I pkt E załącznika VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii ma na celu współfinansowanie krajowych płatności bezpośrednich lub pomocy na podstawie art. 143c rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (4). Z tego powodu wspomniane wsparcie nie powinno być uwzględniane przy obliczaniu równowagi pomiędzy celami opisanymi w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

(11)

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 nie wymienia już trwałej konkurencyjności jako warunku kwalifikowania się środka dotyczącego wsparcia inwestycyjnego. Należy zatem skreślić odnośne odstępstwo przyznane Bułgarii i Rumunii w załączniku VIII do Aktu przystąpienia.

(12)

Rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 ustanawia nowe zasady dotyczące finansowania wydatków na rozwój obszarów wiejskich. Ponieważ przepisami tymi kierują te same zasady jak te, o których mowa w art. 31 i 32 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (5) i do których odwołuje się Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, szczególne postanowienia finansowe przewidziane w załączniku VIII do Aktu przystąpienia nie są już konieczne. Ponadto istnieje potrzeba zmiany wspomnianego załącznika w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz środków rolno-środowiskowych i dotyczących dobrostanu zwierząt, ponieważ, zgodnie z art. 70 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, stopy współfinansowania nie są już ustalane na poziomie środka, ale w ramach osi,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji I wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się lit. A i B;

b)

lit. C otrzymuje następujące brzmienie:

„C.

Środki typu Leader+

Oprócz środków przewidzianych w artykule 63 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, wsparcie może być udzielone na następujące środki:

a)

tworzenie reprezentatywnych partnerstw na rzecz lokalnego rozwoju;

b)

sporządzanie zintegrowanych strategii rozwoju;

c)

finansowanie badań i przygotowanie wniosków o otrzymanie wsparcia.”

;

c)

litera D otrzymuje następujące brzmienie:

„D.

Doradztwo rolnicze i upowszechnianie wiedzy rolniczej

1.

Udziela się wsparcia na świadczenie usług z zakresu doradztwa rolniczego i upowszechniania wiedzy rolniczej.

W latach 2007–2009 wsparcie to nie może być włączone do danego programu rozwoju obszarów wiejskich, jeśli przewidziano wsparcie określone w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

2.

W latach 2010–2013 wsparcie przyznaje się jedynie na świadczenie usług dla rolników korzystających ze wsparcia na gospodarstwa niskotowarowe, o którym mowa w art. 20 lit. d) ppkt i) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Usługi doradcze dla rolników, o których mowa w pkt 1, obejmują przynajmniej:

a)

obowiązkowe wymogi gospodarowania oraz zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska określone w art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz w załącznikach III i IV do niego;

b)

normy dotyczące bezpieczeństwa pracy oparte na prawodawstwie wspólnotowym.”

;

d)

w lit. E wprowadza się następujące zmiany:

i)

w pkt 3) zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Udział Wspólnoty we wsparciu udzielonym Bułgarii lub Rumunii na mocy niniejszej podsekcji na każdy rok w latach 2007, 2008 i 2009 nie przekracza 20 % odpowiedniej przydzielonej kwoty rocznej z tytułu Sekcja Gwarancji EFOGR, o której mowa w art. 34 ust. 2 niniejszego Aktu przystąpienia.”

;

ii)

dodaje się punkt w następującym brzmieniu:

„5)

Wsparcie finansowe Wspólnoty na rzecz tego środka nie jest uwzględniane przy obliczaniu równowagi pomiędzy celami zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.”

;

e)

skreśla się lit. F i G;

2)

w sekcji II skreśla się pkt 1);

3)

sekcja IV otrzymuje następujące brzmienie:

„W drodze odstępstwa od art. 70 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, wkład finansowy Wspólnoty może wynieść 80 % dla osi 1 i 3 oraz dla pomocy technicznej.

W drodze odstępstwa od art. 70 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, wkład finansowy Wspólnoty może wynieść 82 % dla osi 2.”

.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja została sporządzona w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, bułgarskim oraz rumuńskim, przy czym teksty w każdym z tych dwudziestu trzech języków są na równi autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r. z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1463/2006 (patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).

(4)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 953/2006 (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 1).

(5)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 3).