ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 271

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
30 września 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 17. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 17. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1440/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 17. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

7

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 49. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 października 2006 r.

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych oraz dopuszczenia kokcydiostatyku do użytku na okres dziesięciu lat ( 1 )

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) jako dodatku do pasz ( 1 )

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 w zakresie dopuszczenia do użytku dodatku paszowego Bacillus cereus odm. toyoi należącego do grupy mikroorganizmów ( 1 )

22

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące dopuszczenia Enterococcus faecium (Biomin IMB52) jako dodatku do pasz ( 1 )

25

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1447/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące dopuszczenia Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz ( 1 )

28

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ( 1 )

31

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2006 z dnia 29 września 2006 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2006/2007, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

33

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na pomidory

35

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do fluazuronu, azotanu (III) sodu i peforeliny ( 1 )

37

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające środki tymczasowe w celu zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz masła nowozelandzkiego od października do grudnia 2006 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001

40

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

43

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

45

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

47

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

49

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

51

 

*

Dyrektywa Komisji 2006/77/WE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu związków chloroorganicznych w paszach dla zwierząt ( 1 )

53

 

*

Dyrektywa Komisji 2006/78/WE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika II do postępu technicznego ( 1 )

56

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie wdrożenia art. 9 decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja dotyczącej wprowadzenia ostatniego etapu unii celnej

58

 

*

Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich

61

Protokół w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich – Protokół Rolnictwo na terenach górskich

63

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4149)  ( 1 )

71

 

*

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Bułgarii w okresie przedakcesyjnym

81

 

*

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Chorwacji w okresie przedakcesyjnym

83

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1437/2006

z dnia 29 września 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 29 września 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

65,6

096

42,0

999

53,8

0707 00 05

052

107,1

999

107,1

0709 90 70

052

85,4

999

85,4

0805 50 10

052

52,2

388

64,5

524

55,3

528

52,8

999

56,2

0806 10 10

052

83,1

400

179,3

624

139,2

999

133,9

0808 10 80

388

88,2

400

91,4

508

72,4

512

81,4

720

72,4

800

133,2

804

100,0

999

91,3

0808 20 50

052

115,7

388

89,9

999

102,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

100,0

999

100,0

0809 40 05

052

111,4

066

66,6

624

114,6

999

97,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1438/2006

z dnia 29 września 2006 r.

ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 17. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietany, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty (2) agencje interwencyjne mogą sprzedawać w drodze przetargu pewne ilości masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, które przechowują, i mogą przyznać pomoc w odniesieniu do śmietany, masła i masła skoncentrowanego. Artykuł 25 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdego odrębnego zaproszenia do składania ofert, ustala się minimalną cenę sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i masła skoncentrowanego. Ustalono dalej, że cena lub pomoc mogą się zmieniać w zależności od planowanego wykorzystania masła, jego zawartości tłuszczu oraz procedury włączania. Wysokość zabezpieczenia przetwórczego, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, ustala się odpowiednio.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 17. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005 minimalną cenę sprzedaży masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oraz wysokość zabezpieczenia przetwórczego, o których mowa odpowiednio w art. 25 i 28 wymienionego rozporządzenia, ustala się, jak podano w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 20).


ZAŁĄCZNIK

Minimalna cena sprzedaży masła oraz zabezpieczenie przetwórcze w ramach 17. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Wzór

A

B

Procedura włączania

Ze znacznikami

Bez znaczników

Ze znacznikami

Bez znaczników

Minimalna cena sprzedaży

Masło ≥ 82 %

W stanie nieprzetworzonym

206

210

Skoncentrowane

204,1

Zabezpieczenie przetwórcze

W stanie nieprzetworzonym

45

45

Skoncentrowane

45


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1439/2006

z dnia 29 września 2006 r.

ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 17. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietany, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty (2) agencje interwencyjne mogą sprzedawać w drodze przetargu pewne ilości masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, które przechowują, i mogą przyznać pomoc w odniesieniu do śmietany, masła i masła skoncentrowanego. Artykuł 25 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdego odrębnego zaproszenia do przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i masła skoncentrowanego. Ustalono dalej, że cena lub pomoc mogą się różnić w zależności od planowanego wykorzystania masła, jego zawartości tłuszczu oraz procedury włączania. Wysokość zabezpieczenia przetwórczego, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, ustala się odpowiednio.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do 17. odrębnego przetargu w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005 maksymalną kwotę pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i masła skoncentrowanego oraz wysokość zabezpieczenia przetwórczego, o których mowa odpowiednio w art. 25 i 28 wymienionego rozporządzenia, ustala się, jak podano w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 20).


ZAŁĄCZNIK

Maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła oraz zabezpieczenie przetwórcze w ramach 17. odrębnego przetargu przeprowadzonego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Wzór

A

B

Procedura włączania

Ze znacznikami

Bez znaczników

Ze znacznikami

Bez znaczników

Maksymalna kwota pomocy

Masło ≥ 82 %

18,5

15

17

15

Masło < 82 %

Masło skoncentrowane

22

18,5

22

Śmietana

10

6,3

Zabezpieczenie przetwórcze

Masło

20

19

Masło skoncentrowane

24

24

Śmietana

11


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1440/2006

z dnia 29 września 2006 r.

ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 17. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 47 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietany, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty (2), agencje interwencyjne otwierają stały przetarg na przyznawanie pomocy dla masła skoncentrowanego. Artykuł 54 wymienionego rozporządzenia stanowi, że maksymalną kwotę pomocy ustala się w świetle ofert przetargowych otrzymanych w odpowiedzi na indywidualny przetarg dla masła skoncentrowanego o minimalnej zawartości tłuszczu w wysokości 96 %.

(2)

Należy złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, w celu zapewnienia przejęcia masła skoncentrowanego przez handel detaliczny.

(3)

W świetle otrzymanych ofert przetargowych należy ustalić maksymalną kwotę pomocy na odpowiednim poziomie oraz odpowiednio określić zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 17. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu otwartego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005, maksymalną kwotę pomocy w odniesieniu do masła skoncentrowanego o minimalnej zawartości tłuszczu w wysokości 96 %, o którym mowa w art. 47 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, ustala się na 19,8 EUR/100 kg.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, ustala się na 22 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 20).


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1441/2006

z dnia 29 września 2006 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 49. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), a w szczególności jego art. 10 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (2), agencje interwencyjne wystawiły na sprzedaż w ramach stałego zaproszenia do składania ofert określone ilości składowanego przez nie masła.

(2)

W świetle ofert otrzymanych w odpowiedzi na każde indywidualne zaproszenie do składania ofert ustalana jest minimalna cena sprzedaży bądź podejmowana jest decyzja o nieprzyjęciu żadnej oferty, zgodnie z art. 24 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2771/1999.

(3)

W świetle otrzymanych ofert należy określić minimalną cenę sprzedaży.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 49. indywidualnego zaproszenia do składania ofert na mocy rozporządzenia (WE) nr 2771/1999, w odniesieniu do którego termin składania ofert upłynął 26 września 2006 r., minimalną cenę sprzedaży masła ustala się na 233,60 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 290 z 4.11.2005, str. 3).


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1442/2006

z dnia 29 września 2006 r.

ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 października 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 do opłat przywozowych w sektorze zbóż (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że przy przywozie produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, pobiera się opłaty celne zgodne ze stawkami Wspólnej Taryfy Celnej. Jednakże w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, opłaty przywozowe równają się cenie interwencyjnej tych produktów ważnej w czasie przywozu powiększonej o 55 % i pomniejszonej o cenę CIF w przywozie stosowaną do danej wysyłki. Opłaty celne nie mogą jednak przekroczyć stawek Wspólnej Taryfy Celnej.

(2)

Na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 ceny CIF w przywozie oblicza się na podstawie cen reprezentatywnych dla danego produktu na rynku światowym.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1249/96 ustala zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 do opłat przywozowych w sektorze zbóż.

(4)

Opłaty przywozowe stosuje się aż do chwili ustalenia i wejścia w życie nowych stawek opłat przywozowych.

(5)

W celu umożliwienia normalnego funkcjonowania systemu opłat przywozowych należy przyjąć jako podstawę ich wyliczenia stawki reprezentatywne dla rynku, stwierdzone w okresie porównawczym.

(6)

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1249/96 prowadzi do ustalenia opłat przywozowych w wysokości podanej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Opłaty przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w kwotach figurujących w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 1 października 2006 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

4,19

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

34,02

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

34,02

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

4,19


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

(15.9.2006–28.9.2006)

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

146,20 (3)

78,36

163,76

153,76

133,76

120,05

Premia za Zatokę (EUR/t)

19,25

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

14,83

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 25,40 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: 32,80 EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1443/2006

z dnia 29 września 2006 r.

dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych oraz dopuszczenia kokcydiostatyku do użytku na okres dziesięciu lat

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3, 9 i art. 9d ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje zezwalanie na stosowanie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o zezwolenie na stosowanie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wnioski o zezwolenie na stosowanie dodatków paszowych określonych w załącznikach do tego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(5)

Przedłożono dane dla poparcia wniosku o zezwolenie na stosowanie bez ograniczeń czasowych preparatu enzymatycznego z 3-fitazy wytwarzanej przez Hansenula polymorpha (DSM 15087) dla kurcząt przeznaczonych na tucz, indyków przeznaczonych na tucz, kur niosek, prosiąt, tuczników i macior. W dniu 7 marca 2006 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) przedstawił opinię na temat stosowania tego preparatu, w której stwierdził, że preparat nie stwarza zagrożenia dla konsumentów, użytkowników, kategorii zwierząt, dla której jest przeznaczony, ani dla środowiska. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego zezwolenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Należy zatem zezwolić na stosowanie tego preparatu enzymatycznego, określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, bez ograniczeń czasowych.

(6)

Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla prosiąt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1411/1999 (3). Przedłożono nowe dane dla poparcia wniosku o zezwolenie bez ograniczeń czasowych na ten preparat enzymatyczny. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego zezwolenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Należy zatem zezwolić na stosowanie tego preparatu enzymatycznego, określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, bez ograniczeń czasowych.

(7)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2002 (4) po raz pierwszy tymczasowo zezwolono na stosowanie preparatu kokcydiostatyku z soli (sodowej) semduramycyny (AVIAX 5 %) u kurcząt przeznaczonych na tucz. Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o zezwolenie na dopuszczenie kokcydiostatyku do użytku na okres dziesięciu lat. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego zezwolenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Należy zatem zezwolić na stosowanie substancji wymienionej w załączniku II, na okres dziesięciu lat.

(8)

Przedłożono dane dla poparcia wniosku o zezwolenie na stosowanie bez ograniczeń czasowych 25-hydroksycholekalcyferolu, należącego do grupy „witamin, prowitamin i ściśle określonych chemicznych substancji o podobnym działaniu” u kurcząt przeznaczonych na tucz, kur niosek i indyków. W dniu 26 maja 2005 r. Urząd wydał opinię na temat stosowania tego preparatu, zgodnie z którą nie stwarza on zagrożenia dla konsumentów, użytkowników, kategorii zwierząt, dla której jest przeznaczony, ani dla środowiska. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego zezwolenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Należy zatem zezwolić na stosowanie tego preparatu witaminowego, określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, bez ograniczeń czasowych.

(9)

Z oceny wyżej wymienionych wniosków wynika, że należy wprowadzić wymóg stosowania pewnych procedur mających na celu ochronę pracowników przed kontaktem z dodatkami określonymi w załącznikach. Ochronę tę należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (5).

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwala się na stosowanie bez ograniczeń czasowych preparatów należących do grupy „Enzymy”, opisanych w załączniku I, jako dodatków w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku.

Artykuł 2

Preparat należący do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne”, opisany w załączniku II, dopuszcza się do użytku jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku, na okres dziesięciu lat.

Artykuł 3

Zezwala się na stosowanie bez ograniczeń czasowych preparatu należącego do grupy „Witaminy, prowitaminy i ściśle określone chemiczne substancje o podobnym działaniu”, opisanego w załączniku III, jako dodatku w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).

(2)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(3)  Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 56.

(4)  Dz.U. L 157 z 15.6.2002, str. 41.

(5)  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywności/kg paszy pełnoporcjowej

Enzymy

E 1639

3-fitaza

EC 3.1.3.8

Preparat z 3-fitazy wytwarzanej przez Hansenula polymorpha (DSM 15087) o minimalnej aktywności:

 

Postać powlekana: 2 500 U (1)/g

 

Postać płynna: 5 000 U/g

Kurczęta przeznaczone na tucz

250 U

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 250–1 000 U/kg

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w fosfor związany fityną, np. kukurydza, soja, pszenica, jęczmień, żyto.

Bez ograniczeń czasowych

Indyki przeznaczone na tucz

250 U

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 250–1 000 U/kg

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w fosfor związany fityną, np. kukurydza, soja, pszenica, jęczmień, żyto.

Bez ograniczeń czasowych

Kury nioski

250 U

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 250–1 000 U/kg

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w fosfor związany fityną, np. kukurydza, soja, pszenica, jęczmień, żyto.

Bez ograniczeń czasowych

Prosięta

4 miesiące

500 U

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500–1 000 U/kg

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w fosfor związany fityną, np. kukurydza, soja, pszenica, jęczmień, żyto.

Bez ograniczeń czasowych

Tuczniki

250 U

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 250–1 000 U/kg

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w fosfor związany fityną, np. kukurydza, soja, pszenica, jęczmień, żyto.

Bez ograniczeń czasowych

Maciory

500 U

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500–1 000 U/kg

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w fosfor związany fityną, np. kukurydza, soja, pszenica, jęczmień, żyto.

Bez ograniczeń czasowych

E 1628

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) o aktywności minimalnej:

 

Postać sproszkowana:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 8 000 U (2)/g

 

Postać płynna:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 8 000 U/ml

Prosięta (odstawione od maciory)

endo-1,4-beta-ksylanaza: 4 000 U

1.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji.

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

endo-1,4-beta-ksylanaza: 4 000 U

3.

Do użytku w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nie-skrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających ponad 35 % pszenicy.

4.

Przeznaczone dla prosiąt odstawionych od maciory do około 35 kg.

Bez ograniczeń czasowych


(1)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromola nieorganicznego fosforanu z fitynianu w ciągu minuty przy pH 5,5 oraz temperaturze 37 °C.

(2)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z łusek owsa w ciągu minuty przy pH 5,3 oraz temperaturze 50 °C.


ZAŁĄCZNIK II

Nr rejestracyjny dodatku

Nazwa i numer rejestracyjny osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie dodatku do obrotu

Dodatek

(Znak towarowy)

Skład, wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Zawartość minimalna

Zawartość maksymalna

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg substancji czynnej na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne

E 773

Phibro Animal Health, s.a.

Sól (sodowa) semduramycyny

(Aviax 5 %)

 

Skład dodatku:

Sól (sodowa) semduramycyny: 51,3 g/kg

Węglan sodu: 40 g/kg

Oleje mineralne: 30–50 g/kg

Glinokrzemian sodu: 20 g/kg

Masa sojowa z olejarni: 838,7–858,7 g/kg

 

Substancja czynna:

Semduramycyna

C45H76O16

Numer CAS: 113378-31-7

Sól (sodowa) semduramycyny

C45H75O16Na

Numer CAS: 119068-77-8

Sól sodowa polieteru kwasu węglowego wytwarzana przez Actinomadura roseorufa (ATCC 53664)

Pokrewne zanieczyszczenia:

Deskarboksylsemduramycyna, ≤ 2 %

Desmetylosemduramycyna, ≤ 2 %

Hydroksysemduramycyna, ≤ 2 %

Ogółem ≤ 5 %

Kurczęta przeznaczone na tucz

20

25

Stosowanie zabronione przez co najmniej 5 dni przed ubojem.

Równoczesne stosowanie semduramycyny i tiamuliny może spowodować czasowe zmniejszenie spożycia paszy i wody.

10 lat po dacie wejścia w życie rozporządzenia


ZAŁĄCZNIK III

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Maksymalna zawartość pierwiastka w mg (1)/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Witaminy, prowitaminy i ściśle określone chemiczne substancje o podobnym działaniu

 

2. Witamina D

 

 

 

 

 

 

E 670a

25-hydroksycholekalcyferol

25-hydroksycholekalcyferol

(o min. czystości 94 %)

Kurczęta przeznaczone na tucz

0,100 mg

Mieszanina 25-hydroksycholekalcyferolu z witaminą D3 (cholekalcyferol) jest dozwolona pod warunkiem, że całkowita ilość mieszanki nie przekracza 0,125 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Bez ograniczeń czasowych

Kury nioski

0,080 mg

Mieszanina 25-hydroksycholekalcyferolu z witaminą D3 (cholekalcyferol) jest dozwolona pod warunkiem, że całkowita ilość mieszanki nie przekracza 0,080 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Bez ograniczeń czasowych

Indyki

0,100 mg

Mieszanina 25-hydroksycholekalcyferolu z witaminą D3 (cholekalcyferol) jest dozwolona pod warunkiem, że całkowita ilość mieszanki nie przekracza 0,125 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej.

Bez ograniczeń czasowych


(1)  40 IU cholekalcyferolu (witaminy D3) = 0,001 mg cholekalcyferolu (witaminy D3).


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1444/2006

z dnia 29 września 2006 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) jako dodatku do pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje zezwolenie na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz podstawy uzasadnienia oraz procedury wydawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek w celu uzyskania zezwolenia na środek określony w Załączniku. Wnioskowi towarzyszyły dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane w art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

(3)

Wniosek dotyczy dopuszczenia preparatu Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) jako dodatku do pasz dla kurcząt przeznaczonych na tucz, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Metoda analizy zawarta we wniosku o zezwolenie zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 dotyczy określania substancji czynnej dodatku paszowego w paszy. Zatem metody analizy, o której mowa w załączniku do tego rozporządzenia, nie należy interpretować jako wspólnotowej metody analizy w rozumieniu art. 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2).

(5)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 8 marca 2006 r., że Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) nie ma negatywnego oddziaływania na zdrowie zwierząt, ludzi ani na środowisko naturalne (3). Ponadto stwierdził, że Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) nie stanowi żadnego innego zagrożenia, które zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 wykluczałoby wydanie zezwolenia. Według tej opinii stosowanie tego preparatu może poprawić parametry zootechniczne kurczaków przeznaczonych na tucz. Jego zdaniem nie ma potrzeby wprowadzania konkretnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd w swojej opinii zaleca podjęcie odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo użytkownika. W opinii tej poddaje się również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne Wspólnoty określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003. Ocena preparatu dowodzi, że warunki zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu określonego w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Udziela się zezwolenia na stosowanie preparatu wyszczególnionego w Załączniku, należącego do kategorii dodatków „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej”, jako dodatku w żywieniu zwierząt przy zachowaniu warunków określonych w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(2)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 776/2006 (Dz.U. L 136 z 24.5.2006, str. 3).

(3)  Opinia Panelu Naukowego ds. Dodatków oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt dotycząca bezpieczeństwa i skuteczności produktu Calsporin, będącego preparatem Bacillus subtilis C-3102, stosowanego jako dodatek do pasz dla kurcząt przeznaczonych na tucz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. Przyjęta dnia 8 marca 2006 r.Dziennik EFSA (2006) 336, str. 1–15.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwisko/nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

(Nazwa handlowa)

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Zawartość minimalna

Zawartość maksymalna

Inne postanowienia

Data ważności zezwolenia

jednostek aktywnych na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej.

4b1820

Calpis Co. Ltd

Reprezentowany we wspólnocie przez Orffa International Holding BV

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

(Calsporin)

 

Skład dodatku::

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) zawierająca co najmniej 1,15 × 1010 jednostek aktywnych na 1 g preparatu dodatku (25–30 %)

Węglan wapnia (70–75 %)

 

Charakterystyka substancji czynnej:

Żywotne przetrwalniki (CFU) Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Metoda analityczna  (1)

Oznaczenie liczby metodą posiewu powierzchniowego przy zastosowaniu tryptonowego agaru sojowego z uprzednim ogrzewaniem badanych próbek paszy

Kurczęta przeznaczone na tucz

1 × 109

1 × 109

Dla bezpieczeństwa użytkownika: podczas kontaktu z produktem używać masek ochronnych na usta i nos, a także okularów ochronnych.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji.

Dozwolone stosowanie w paszy zawierającej dozwolone kokcydiostatyki: sól sodową monezyny, sól sodową salinomycyny, sól sodową semduramycyny, sól sodową lasalocidu, maduramycynę amonu, narazynę-nikarabazynę, diklazuril

20 października 2016 r.


(1)  Szczegółowe dane dotyczące metod analitycznych są dostępne pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1445/2006

z dnia 29 września 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 w zakresie dopuszczenia do użytku dodatku paszowego „Bacillus cereus odm. toyoi” należącego do grupy mikroorganizmów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczenie stosowania dodatków w żywieniu zwierząt oraz podstawy i procedury wydawania takich zezwoleń.

(2)

Preparat Bacillus cereus odm. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) należący do grupy „mikroorganizmów” został dopuszczony zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (2) bez ograniczeń czasowych do stosowania jako dodatek paszowy w paszy dla kurcząt przeznaczonych na tucz i królików przeznaczonych na tucz, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1200/2005 (3). Dodatek ten został następnie wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożono wniosek o zmianę zezwolenia na stosowanie preparatu w celu umożliwienia jego stosowania w paszy zawierającej następujące kokcydiostatyki: diklazuril (Clinacox 0,5 % i Clinacox 0,2 %), narazyna – nikarbazyna (Maxiban G160) oraz maduramycyna amonu (Cygro 1 %) dla kurcząt przeznaczonych na tucz. Wnioskowi towarzyszyły dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane zgodnie z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) uznał w opinii z dnia 5 listopada 2005 r., że stwierdzono zgodność dodatku paszowego Bacillus cereus odm. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) z diklazurilem (Clinacox 0,5 % i Clinacox 0,2 %), narazyną – nikarbazyną (Maxiban G160) oraz maduramycyną amonu (Cygro 1 %) (4). Opinia Urzędu poddaje również przeglądowi sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez Laboratorium referencyjne Wspólnoty określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena preparatu pokazuje, że warunki zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1200/2005.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1200/2005 jest zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(2)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa uchylona rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(3)  Dz.U. L 195 z 27.7.2005, str. 6.

(4)  Opinia Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt dotycząca zmiany warunków dopuszczenia preparatu mikroorganizmów Bacillus cereus odm. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) (Toyocerin®), dopuszczonego do stosowania jako dodatek paszowy zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG. Przyjęta dnia 30 listopada 2005 r.Dziennik EFSA (2005) 288, str. 1–7.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1200/2005 wpis dotyczący pozycji E 1701 Bacillus cereus odm. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) otrzymuje brzmienie:

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe postanowienia

Data ważności zezwolenia

CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Mikroorganizmy

„E 1701

Bacillus cereus odm. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Preparat mikroorganizmu Bacillus cereus odm. toyoi zawierający min. 1 × 1010 CFU/g dodatku

Króliki przeznaczone na tucz

0,1 × 109

5 × 109

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji.

Może być stosowany w mieszankach paszowych zawierających dozwolone kokcydiostatyki: robenidynę, sól sodową salinomycyny.

Bez ograniczeń czasowych

Kurczęta przeznaczone na tucz

0,2 × 109

1 × 109

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji.

Może być wykorzystywany w mieszankach paszowych zawierających dozwolone kokcydiostatyki: sól sodową monenzyny, sól sodową lasalocidu, sól sodową salinomycyny, bacytracynę, robenidynę, narazynę/nikarbazynę, halofuginon, diklazuril, narazynę – maduramycynę amonu.

Bez ograniczeń czasowych”


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1446/2006

z dnia 29 września 2006 r.

dotyczące dopuszczenia Enterococcus faecium (Biomin IMB52) jako dodatku do pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje zezwalanie na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz podstawy uzasadnienia i procedury wydawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek w celu uzyskania zezwolenia na środek określony w Załączniku. Wnioskowi towarzyszyły dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane w art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

(3)

Wniosek dotyczy dopuszczenia preparatu Enterococcus faecium (Biomin IMB52) jako dodatku do pasz dla kurcząt przeznaczonych na tucz, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Metoda analizy zawarta we wniosku o zezwolenie zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 dotyczy określania substancji czynnej dodatku paszowego w paszy. Zatem metody analizy, o której mowa w załączniku do tego rozporządzenia, nie należy interpretować jako wspólnotowej metody analizy w rozumieniu art. 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2).

(5)

W odniesieniu do preparatu Enterococcus faecium DSM 3530 wydano już zezwolenie na jego stosowanie w przypadku cieląt do szóstego miesiąca życia rozporządzeniem Komisji (WE) nr 418/2001 z dnia 1 marca 2001 r. dotyczącym zezwoleń na nowe dodatki i nowe zastosowania dodatków paszowych (3). Przedstawiono nowe dane popierające wniosek o zezwolenie w przypadku kurcząt przeznaczonych na tucz. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w wydanej przez siebie ocenie zajął stanowisko, że bezpieczeństwo tego dodatku dla konsumenta, użytkownika i środowiska zostało już ustalone i nie zostanie zmienione proponowanym nowym zastosowaniem. Ponadto uznał on, iż stosowanie preparatu nie ma niekorzystnego wpływu na tę dodatkową kategorię zwierząt i że stosowanie wspomnianego preparatu może poprawić parametry zootechniczne kurcząt przeznaczonych na tucz. Jego zdaniem nie ma potrzeby wprowadzania konkretnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd w swojej opinii zaleca podjęcie odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo użytkownika. W opinii tej poddaje się również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003. Ocena preparatu dowodzi, że warunki zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy dopuścić stosowanie preparatu, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Udziela się zezwolenia na stosowanie preparatu wyszczególnionego w Załączniku, należącego do kategorii dodatków „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej”, jako dodatku w żywieniu zwierząt przy zachowaniu warunków określonych w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(2)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 776/2006 (Dz.U. L 136 z 24.5.2006, str. 3).

(3)  Dz.U. L 62 z 2.3.2001, str. 3.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwisko/nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

(nazwa handlowa)

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Zawartość minimalna

Zawartość maksymalna

Inne postanowienia

Data ważności zezwolenia

CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej.

4b1850

Biomin GmbH

Enterococcus faecium DSM 3530

(Biomin IMB52)

 

Skład dodatku:sition:

Enterococcus faecium DSM 3530 o minimalnej zawartości 1,0 × 1011 CFU/g preparatu dodatku

Odtłuszczone mleko w proszku (spożywcze) 10 +/– 5 %

Glukoza 15 +/– 5 %

Uwodornione tłuszcze (spożywcze) 50 +/– 5 %

 

Charakterystyka substancji czynnej:

Czysta kultura żywych mikroorganizmów (bakterie kwasu mlekowego Enterococcus faecium DSM 3530)

 

Metoda analityczna  (1)

Oznaczenie liczby metodą posiewu powierzchniowego przy zastosowaniu agaru z żółcią, eskuliną i azydkiem

Kurczęta przeznaczone na tucz

5 × 108

2,5 × 109

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji.

Dozwolone stosowanie w paszy zawierającej dozwolone kokcydiostatyki: sól sodową monenzyny lub narazynę-nikarbazynę.

Dla bezpieczeństwa użytkownika: podczas kontaktu z produktem używać masek ochronnych na usta i nos, a także okularów ochronnych.

10 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego Wspólnoty: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1447/2006

z dnia 29 września 2006 r.

dotyczące dopuszczenia Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczenie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt i podstawy uzasadnienia oraz procedury wydawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek w celu uzyskania zezwolenia na preparat określony w Załączniku. Wnioskowi towarzyszyły dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

(3)

Wniosek dotyczy dopuszczenia nowego zastosowania preparatu Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz dla jagniąt przeznaczonych na tucz, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Metoda analizy zawarta we wniosku o zezwolenie zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 dotyczy ustalenia substancji czynnej dodatku paszowego w paszy. Dlatego metody analizy, o której mowa w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, nie należy uważać za wspólnotową metodę analizy w rozumieniu art. 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2).

(5)

Stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) zostało dopuszczone w przypadku krów mlecznych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1811/2005 (3) z dnia 4 listopada 2005 r. sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach, w przypadku bydła przeznaczonego na tucz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 316/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. dotyczącym stałego zezwolenia na dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już dopuszczonych dodatków paszowych (4), w przypadku prosiąt (odstawionych od maciory) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2148/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków oraz dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (5), w przypadku macior rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1288/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków oraz tymczasowego dopuszczenia nowego zastosowania dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (6) oraz w przypadku królików przeznaczonych na tucz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 600/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego, tymczasowego dopuszczenia do użytku jednego dodatku paszowego oraz stałego dopuszczenia do użytku niektórych dodatków paszowych (7). Przedstawiono nowe dane popierające wniosek o zezwolenie w przypadku jagniąt przeznaczonych na tucz. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w wydanej przez siebie ocenie zajął stanowisko, że bezpieczeństwo tego organizmu (i jego podłoża wzrostu) dla konsumenta, użytkownika i środowiska zostało już ustalone i nie zostanie zmienione proponowanym nowym zastosowaniem. Ponadto uznał on, iż stosowanie preparatu nie ma niekorzystnego wpływu na tę dodatkową kategorię zwierząt i że stosowanie wspomnianego preparatu może poprawić średni dzienny przyrost masy jagniąt przeznaczonych na tucz. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania konkretnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. W opinii tej poddaje się również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003. Ocena preparatu dowodzi, że warunki zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy dopuścić stosowanie preparatu, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w Załączniku, należący do kategorii dodatków „dodatek zootechniczny” i do grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt przy zachowaniu warunków określonych w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(2)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004; sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 776/2006 (Dz.U. L 136 z 24.5.2006, str. 3).

(3)  Dz.U. L 291 z 5.11.2005, str. 12.

(4)  Dz.U. L 46 z 20.2.2003, str. 15.

(5)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 24. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1980/2005 (Dz.U. L 318 z 6.12.2005, str. 3).

(6)  Dz.U. L 243 z 15.7.2004, str. 10. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1812/2005 (Dz.U. L 291 z 5.11.2005, str. 18).

(7)  Dz.U. L 99 z 19.4.2005, str. 5.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwisko/nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

(znak towarowy)

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Zawartość minimalna

Zawartość maksymalna

Inne postanowienia

Data ważności zezwolenia

CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wilgoci 12 %

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej.

E 1702

LFA Lesaffre Feed Additives

Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)

(Biosaf Sc 47)

 

Skład dodatku:

Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)

Preparat o minimalnej zawartości 5 × 109 CFU/g dodatku

 

Metody analizy  (1)

Metoda płytek lanych z użyciem agaru z chloramfenikolem i ekstraktem drożdżowym oparta na metodzie ISO 7954.

Reakcja łańcucha polimerazowego (PCR)

Jagnięta przeznaczone na tucz

1,4 × 109

1,4 × 1010

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji. (Stabilne dla granulatu w temperaturze do 83 °C)

10 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia


(1)  Szczegóły dotyczące metod analizy można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego Wspólnoty: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1448/2006

z dnia 29 września 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 zadaniem Komisji jest przyjęcie środków w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa we Wspólnocie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (2) było pierwszym aktem wprowadzającym takie środki.

(2)

Wspólne podstawowe standardy powinny być bardziej precyzyjne. W szczególności w odniesieniu do systemów wykrywania ładunków wybuchowych (EDS) powinny zostać ustalone wymogi dotyczące ich skuteczności, niezależnie od konieczności przeprowadzania ich przeglądu w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż raz na 2 lata, w celu zapewnienia ich ciągłego dostosowania do postępu technicznego z uwzględnieniem przepustowości, kosztów i dostępności sprzętu EDS na rynku.

(3)

Wymogi w zakresie skuteczności sprzętu EDS oraz jakości obrazu w standardzie 1 i standardzie 2 dla sprzętu EDS należy uznać za pierwszy etap pełnego ujednolicenia wymogów technicznych dotyczących systemów wykrywania ładunków wybuchowych. Powinno się je jak najszybciej uzupełnić o wymogi dotyczące jakości obrazu w standardzie 3 dla sprzętu EDS, jak również o ujednolicone procedury klasyfikacji, w tym także warunki badań, sprzętu EDS.

(4)

Normalny okres amortyzacji sprzętu EDS wynosi od siedmiu do dziesięciu lat. Należy to wziąć pod uwagę, ustalając terminy przydatności do użytku tego typu sprzętu.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2320/2002 oraz w celu zapobieżenia aktom bezprawnej ingerencji środki ustanowione w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 powinny pozostać tajne i nie powinny być publikowane. Ta sama zasada bezwzględnie stosuje się do wszelkich aktów zmieniających.

(6)

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 622/2003.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3 wspomnianego rozporządzenia stosuje się w odniesieniu do poufnego charakteru Załącznika.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 849/2004 (Dz.U. L 229 z 29.6.2004, str. 3).

(2)  Dz.U. L 89 z 5.4.2003, str. 9. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 240/2006 (Dz.U. L 40 z 11.2.2006, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

Zgodnie z art. 1 Załącznik jest tajny i nie jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/33


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1449/2006

z dnia 29 września 2006 r.

obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2006/2007, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2202/96 z dnia 28 października 1996 r. wprowadzające wspólnotowy system pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2202/96 ustanawia zgodnie z jego załącznikiem II próg dla wspólnotowego przetwórstwa niektórych owoców cytrusowych, rozprowadzanych między państwami członkowskimi.

(2)

Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2202/96 przewiduje, że w przypadku gdy ten próg zostaje przekroczony, kwoty pomocy wskazane w załączniku I do tego rozporządzenia należy obniżyć w każdym państwie członkowskim, w którym próg został przekroczony. Stopień, w jakim próg został przekroczony, jest oceniany w oparciu o średnią ilość przetworzoną w ramach systemu pomocy w ciągu ostatnich trzech lat gospodarczych poprzedzających rok gospodarczy, dla którego została ustalona pomoc, lub w ciągu równoważnego okresu.

(3)

Państwa członkowskie przekazały informacje o ilościach pomarańczy przetworzonych w ramach tego systemu pomocy zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2111/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 2202/96 (2). W oparciu o te informacje ustalono, że próg dla przetwórstwa wspólnotowego został przekroczony o 205 989 ton. W ramach tego przekroczenia swój próg przekroczyły Włochy i Portugalia. Dlatego kwoty pomocy dla pomarańczy wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2202/96 na rok gospodarczy 2006/2007 muszą zostać obniżone we Włoszech o 28,63 % i w Portugalii o 20,68 %.

(4)

Państwa członkowskie przekazały informacje o ilościach małych owoców cytrusowych przetworzonych w ramach tego systemu pomocy zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 2111/2003. W oparciu o te informacje ustalono, że próg dla przetwórstwa wspólnotowego został przekroczony o 79 306 ton. W ramach tego przekroczenia swój próg przekroczyły Włochy, Portugalia i Cypr. Dlatego kwoty pomocy dla mandarynek, klementynek i mandarynek „Satsuma” wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2202/96 na rok gospodarczy 2006/2007 muszą zostać obniżone we Włoszech o 64,94 %, w Portugalii o 86,80 % i na Cyprze o 36,52 %.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do Włoch i do Portugalii kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na rok gospodarczy 2006/2007 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2202/96 dla pomarańczy dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W odniesieniu do Włoch, Portugalii i Cypru kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na rok gospodarczy 2006/2007 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2202/96 dla mandarynek, klementynek i mandarynek „Satsuma” dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 317 z 2.12.2003, str. 5.


ZAŁĄCZNIK I

(EUR/100 kg)

 

Umowy wieloletnie

Umowy obejmujące jeden rok gospodarczy

Producenci indywidualni

Włochy

8,04

6,99

6,30

Portugalia

8,94

7,77

7,00


ZAŁĄCZNIK II

(EUR/100 kg)

 

Umowy wieloletnie

Umowy obejmujące jeden rok gospodarczy

Producenci indywidualni

Włochy

3,67

3,19

2,87

Portugalia

1,38

1,20

1,08

Cypr

6,65

5,78

5,20


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/35


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1450/2006

z dnia 29 września 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na pomidory

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 33 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1555/96 (2) z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad stosowania dodatkowych należności przywozowych do owoców i warzyw przewiduje stosowanie nadzoru w odniesieniu do przywozu produktów określonych w jego załączniku. Nadzór ten jest stosowany zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 308d rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3).

(2)

W celu zastosowania art. 5 ust. 4 Porozumienia w sprawie rolnictwa (4), zawartego w trakcie wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, i na podstawie ostatnich danych dotyczących lat 2003, 2004 i 2005 należy zmienić wartości progowe dodatkowych należności na pomidory.

(3)

W konsekwencji należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 1555/96.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1555/96 zastępuje się tekstem ujętym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 193 z 3.8.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1242/2006 (Dz.U. L 226 z 18.8.2006, str. 7).

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 402/2006 (Dz.U. L 70 z 9.3.2006, str. 35).

(4)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Bez uszczerbku dla zasad interpretacji nomenklatury scalonej, opis oznaczenia towarów uznaje się za mający wartość indykatywną. Zakres zastosowania dodatkowych należności jest określony w ramach niniejszego Załącznika zgodnie z zasięgiem kodów CN istniejących w momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Numer porządkowy

Kod CN

Oznaczenie towarów

Okres stosowania

Wartość progowa

(w tonach)

78.0015

0702 00 00

Pomidory

od 1 października do 31 maja

260 852

78.0020

od 1 czerwca do 30 września

18 281

78.0065

0707 00 05

Ogórki

od 1 maja do 31 października

9 278

78.0075

od 1 listopada do 30 kwietnia

11 060

78.0085

0709 10 00

Karczochy

od 1 listopada do 30 czerwca

90 600

78.0100

0709 90 70

Cukinie

od 1 stycznia do 31 grudnia

68 401

78.0110

0805 10 20

Pomarańcze

od 1 grudnia do 31 maja

271 073

78.0120

0805 20 10

Klementynki

od 1 listopada do końca lutego

150 169

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarynki (wraz z tangerynami i satsumas); wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe

od 1 listopada do końca lutego

94 492

78.0155

0805 50 10

Cytryny

od 1 czerwca do 31 grudnia

301 899

78.0160

od 1 stycznia do 31 maja

34 287

78.0170

0806 10 10

Winogrona stołowe

od 21 lipca do 20 listopada

189 604

78.0175

0808 10 80

Jabłka

od 1 stycznia do 31 sierpnia

922 228

78.0180

od 1 września do 31 grudnia

51 920

78.0220

0808 20 50

Gruszki

od 1 stycznia do 30 kwietnia

263 711

78.0235

od 1 lipca do 31 grudnia

33 052

78.0250

0809 10 00

Morele

od 1 czerwca do 31 lipca

4 569

78.0265

0809 20 95

Czereśnie

od 21 maja do 10 sierpnia

46 088

78.0270

0809 30

Brzoskwinie, włącznie z nektarynkami

od 11 czerwca do 30 września

17 411

78.0280

0809 40 05

Śliwki

od 11 czerwca do 30 września

11 155”


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/37


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1451/2006

z dnia 29 września 2006 r.

zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do fluazuronu, azotanu (III) sodu i peforeliny

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 2 i 3,

uwzględniając opinie Europejskiej Agencji Leków wydane przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wszystkie substancje czynne farmakologicznie stosowane we Wspólnocie w weterynaryjnych produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom hodowanym w celu produkcji żywności powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90.

(2)

Substancja fluazuron jest obecnie ujęta w załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek bydła, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Dostarczono i poddano ocenie dodatkowe dane, na podstawie których zalecono umieszczenie fluazuronu w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek bydła, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

(3)

Po rozpatrzeniu wniosku o określenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azotanu (III) sodu u bydła mlecznego uznaje się za właściwe umieszczenie tej substancji w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do bydła, wyłącznie do stosowania miejscowego.

(4)

Po rozpatrzeniu wniosku o określenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości peforeliny u trzody chlewnej uznaje się za właściwe umieszczenie tej substancji w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do trzody chlewnej.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2377/90.

(6)

Należy przewidzieć odpowiedni okres poprzedzający stosowanie niniejszego rozporządzenia, aby umożliwić państwom członkowskim dostosowanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu omawianych weterynaryjnych produktów leczniczych wydanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2), które może okazać się konieczne w świetle niniejszego rozporządzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 listopada 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1231/2006 (Dz.U. L 225 z 17.8.2006, str. 3).

(2)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).


ZAŁĄCZNIK

A.   Do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 dodaje się następującą substancję:

2.   Środki przeciwpasożytnicze

2.2.   Środki przeciw ektopasożytom

2.2.4.   Pochodne acylomocznika

Substancja(-e) czynna(-e) farmakologicznie

Pozostałość znacznikowa

Gatunki zwierząt

Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości

Tkanki docelowe

Fluazuron

Fluazuron

Bydło (1)

200 μg/kg

Mięśnie

7 000 μg/kg

Tłuszcz

500 μg/kg

Wątroba

500 μg/kg

Nerki

B.   Do załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 dodaje się następujące substancje:

1.   Chemikalia nieorganiczne

Substancja(-e) czynna(-e) farmakologicznie

Gatunki zwierząt

Azotan (III) sodu

Bydło (2)

2.   Związki organiczne

Substancja(-e) czynna(-e) farmakologicznie

Gatunki zwierząt

Peforelina

Trzoda chlewna”


(1)  Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.”.

(2)  Wyłącznie do stosowania miejscowego.”.


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/40


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1452/2006

z dnia 29 września 2006 r.

ustalające środki tymczasowe w celu zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz masła nowozelandzkiego od października do grudnia 2006 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 29 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (2), określa szczegółowe zasady między innymi dla „masła nowozelandzkiego”, zdefiniowanego w art. 25 ust. 1 tego rozporządzenia.

(2)

W celu zapewnienia zgodności z art. 26 i 29 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, które stanowią, że zadaniem Komisji jest zagwarantowanie, by pozwolenia były wydawanie wszystkim ubiegającym się bez względu na miejsce ich działalności we Wspólnocie oraz tak, by uniknąć jakiejkolwiek dyskryminacji między importerami, zgodnie z interpretacją Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w jego orzeczeniu z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2006 (3) ustanawia zawieszenie wydawania pozwoleń na przywóz masła nowozelandzkiego w ramach kontyngentu taryfowego od dnia 12 lipca 2006 r.

(3)

Ustanowienie odpowiednich instrumentów zarządzania kontyngentem taryfowym nie może zostać zakończone na czas, tak by umożliwić przywóz pozostałych ilości przewidzianych na rok 2006. Powinny zatem zostać przyjęte tymczasowe środki w celu wydawania pozwoleń przywozowych na okres do dnia 31 grudnia 2006 r., aby zapewnić kontynuację obrotów handlowych z Nową Zelandią do momentu wprowadzenia w życie ostatecznych ustaleń dotyczących zarządzania kontyngentami taryfowymi od dnia 1 stycznia 2007 r., które gwarantowałyby niedyskryminacyjny dostęp importerów do kontyngentów zgodnie z orzeczeniem Trybunału w sprawie C-313/04.

(4)

W celu zapewnienia skuteczności środków tymczasowych oraz zagwarantowania, że ilości przypadające każdemu podmiotowi są właściwe z ekonomicznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe dostaw, należy ustalić minimalną ilość przewidzianą na jeden wniosek. Aby zagwarantować autentyczność wniosków o pozwolenia przywozowe i jak najbardziej efektywne wykorzystanie kontyngentów, należy zapewnić, że do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz dołączana jest umowa z eksporterem, oraz należy ustanowić niezbywalność praw wynikających z pozwolenia na przywóz.

(5)

W celu zapewnienia, że kontyngent jest poprawnie i rzetelnie zarządzany, konieczne jest ustalenie, że w przypadku jeśli nie złożono określonej minimalnej liczby wniosków, jak najszybciej powinna zostać przeprowadzona nowa runda wydawania pozwoleń, natomiast jeśli nie doprowadzi to do zawarcia co najmniej sześciu umów, na podstawie tymczasowych ustaleń, nie wyda się żadnego pozwolenia przywozowego.

(6)

Przywóz masła nowozelandzkiego musi spełniać wymagania jakościowe ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001. Konieczne jest przedstawienie świadectwa IMA 1 w momencie przywozu w celu udokumentowania zgodności ze wspomnianymi wymaganiami i udowodnienia miejsca pochodzenia masła.

(7)

W związku z tym dla pozostałych ilości, które mają zostać sprowadzone w 2006 r. na podstawie kwoty nr 09.4589 zgodnie z załącznikiem III (A) do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, jest konieczne zniesienie zawieszenia wydawania pozwoleń na przywóz poprzez uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1118/2006 oraz ustanowienie odstępstw od pewnych przepisów rozporządzenia (WE) nr 2535/2001.

(8)

Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przywóz mleka nowozelandzkiego

Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się postanowienia przewidziane w rozdziale III sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 odnośnie do przywozu 14 294,6 ton masła w roku 2006 r. w ramach kontyngentu nr 09.4589 określonego w załączniku III (A) do wspomnianego rozporządzenia (dalej zwanego „masłem nowozelandzkim”), w przypadku którego zawieszono wydawanie pozwoleń na przywóz na mocy rozporządzenia (WE) nr 1118/2006.

Artykuł 2

Wnioski o pozwolenie na przywóz

1.   Na mocy niniejszego rozporządzenia wnioski o pozwolenie na przywóz masła nowozelandzkiego przyjmuje się jedynie po spełnieniu następujących wymagań:

a)

importerzy muszą uzyskać zatwierdzenie zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 i, w drodze odstępstwa od art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, złożyć wniosek o pozwolenie w państwie członkowskim, na terenie którego zostali zatwierdzeni;

b)

importerzy muszą przedstawić oryginał lub potwierdzoną kopię umowy zakupu zawartej z eksporterem nowozelandzkim na przywóz masła określonego w załączniku III (A) do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 w ilości co najmniej równej tej wymienionej w ich wniosku;

c)

importerzy mogą złożyć tylko jeden wniosek, a w przypadku gdy złożą więcej niż jeden wniosek, wszystkie ich wnioski zostają odrzucone;

d)

wnioski muszą odnosić się do ilości co najmniej 1 000 ton, ale nie więcej niż 30 % ilości określonej w art. 1.

2.   Wnioski o wydanie pozwolenia składane są w dniach od 16 do 18 października 2006 r.

Artykuł 3

Wydawanie licencji

1.   Najpóźniej do dnia 20 października 2006 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję faksem lub pocztą elektroniczną o złożonych na podstawie niniejszego rozporządzenia wnioskach o pozwolenie, wymieniając nazwy wnioskodawców i poszczególne ilości, o które się ubiegają.

2.   Komisja w ciągu trzech dni roboczych po dacie określonej w ust. 1 podejmuje decyzję odnośnie do zakresu, w jakim wnioski o pozwolenie mogą zostać rozpatrzone pozytywnie i informuje państwa członkowskie o swojej decyzji. Jeśli łącznie złożono mniej niż sześć ważnych wniosków, żaden z wniosków nie zostaje zaakceptowany i stosuje się przepisy art. 4.

3.   W przypadku gdy całkowita ilość objęta wnioskami o pozwolenie przekracza ilość określoną w art. 1, Komisja stosuje wskaźnik przydziału wobec ilości, o które złożono wnioski. W tym przypadku zwalniana jest część zabezpieczenia odpowiadająca ilości, na którą nie przyznano pozwolenia.

4.   Pozwolenia wydaje się jedynie wnioskodawcom, których wnioski o pozwolenie zostały zgłoszone zgodnie z ust. 1. Wydawanie takich pozwoleń następuje nie później niż dwa dni robocze po powiadomieniu państw członkowskich o decyzji określonej w ust. 2.

Artykuł 4

Nowa runda wydawania pozwoleń

1.   Jeśli Komisja zdecydowała, że żaden z wniosków o pozwolenie nie powinien zostać rozstrzygnięty pozytywnie, zgodnie z art. 3 ust. 2 przeprowadzona zostaje nowa runda wydawania pozwoleń na podstawie niniejszego rozporządzenia, zgodna z następującymi ustaleniami:

a)

okres, o którym mowa w art. 2 ust. 2, ustalony zostaje na dni od 2 do 6 listopada 2006 r.; oraz

b)

data określona w art. 3 ust. 1 ustalona zostaje na dzień 8 listopada 2006 r.

2.   Jeśli w okresie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), złożonych zostanie mniej niż sześć ważnych wniosków, nie wydaje się żadnych pozwoleń na przywóz w ramach kontyngentów określonych w art. 1.

Artykuł 5

Wypełnianie wniosków i pozwoleń

W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, w rubryce 16 wniosków o pozwolenie można wpisać jeden lub kilka kodów CN wymienionych w kontyngencie nr 09.4589 określonym w załączniku III część A do wspomnianego rozporządzenia. Jeśli we wniosku o pozwolenie wymieniono więcej niż jeden kod, wnioskodawca musi określić ilości odpowiadające każdemu z nich, a pozwolenia wydawane będą osobno dla poszczególnych kodów.

W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, we wnioskach o wydanie pozwolenia i pozwoleniach w rubryce 20 wpisuje się odesłanie do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Pozwolenia

1.   Pozwolenia na przywóz wydawane na mocy niniejszego rozporządzenia są ważne do dnia 31 grudnia 2006 r.

2.   W drodze odstępstwa od art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (4), prawa wynikające z pozwoleń na przywóz na mocy niniejszego rozporządzenia są niezbywalne.

3.   Nie stosuje się art. 35 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001.

4.   W drodze odstępstwa od art. 36 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, w przypadku gdy partia masła nie spełnia wymogów dotyczących jego składu określonego w załączniku III (A) do wspomnianego rozporządzenia, władze celne nie wysyłają pozwolenia do organów wydających.

Ilość wskazana w pozwoleniu na przywóz nie zostaje zmniejszona o tę ilość masła.

Artykuł 7

Świadectwa IMA 1

1.   W drodze odstępstwa od art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, stawka celna przewidziana w załączniku III (A) rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 stosowana jest w odniesieniu do masła nowozelandzkiego przywożonego na podstawie niniejszego rozporządzenia jedynie po przedstawieniu zaświadczenia o dopuszczeniu do swobodnego obrotu oraz świadectwa IMA 1, które dokumentują spełnianie kryteriów kwalifikowania się i pochodzenie masła, którego dotyczy to zaświadczenie.

2.   Świadectwo IMA 1 traci ważność po dniu 31 grudnia 2006 r.

3.   Nie uznaje się świadectw IMA 1 dotyczących całkowitej ilości towaru wydawanych przez organy określone w art. 33 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, zanim produkt objęty świadectwem opuści terytorium kraju wydania.

Artykuł 8

Informowanie Komisji

Bez uszczerbku dla art. 39 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, państwa członkowskie do dnia 28 lutego 2007 r. powiadomią Komisję o ilości masła nowozelandzkiego przywiezionego na mocy niniejszego rozporządzenia i wprowadzonego do swobodnego obrotu oraz zwolnionego od wniesienia zabezpieczenia.

Artykuł 9

Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1118/2006

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1118/2006.

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 926/2006 (Dz.U. L 170 z 23.6.2006, str. 8).

(3)  Dz.U. L 199 z 21.7.2006, str. 11.

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 410/2006 (Dz.U. L 71 z 10.3.2006, str. 7).


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/43


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1453/2006

z dnia 29 września 2006 r.

ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W myśl art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 wymienionego rozporządzenia, a cenami tych produktów we Wspólnocie, może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2)

Refundacje wywozowe powinny być ustalone z uwzględnieniem czynników, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż (2).

(3)

W odniesieniu do pszennych oraz żytnich mąk, kasz i grysików refundację wywozową stosowaną do tych produktów należy wyliczyć z uwzględnieniem ilości zbóż koniecznych do wytwarzania danych produktów. Ilości te zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95.

(4)

Sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymogi niektórych rynków mogą sprawić, że niezbędne stanie się zróżnicowanie refundacji dla niektórych produktów, w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(5)

Refundacja powinna być ustalana raz na miesiąc. Zmian można dokonywać w tym odstępie czasowym.

(6)

Zastosowanie tych zasad do aktualnej sytuacji na rynkach zbóż, a w szczególności do notowań lub cen na te produkty we Wspólnocie i na rynku światowym, prowadzi do ustalenia refundacji w wysokości podanej w załączniku.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe dla produktów, o których mowa w art. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, z wyjątkiem słodu, wywiezionych w stanie naturalnym, ustala się w wysokości podanej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 29 września 2006 r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Uwaga: Kody produktów i kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

C01

:

Wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem Albanii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Liechteinsteinu i Szwajcarii.


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/45


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1454/2006

z dnia 29 września 2006 r.

ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 refundacje wywozowe dla zbóż mające zastosowanie w dniu, w którym złożono wniosek o wydanie pozwolenia, stosuje się do wywozu, który ma być realizowany w okresie ważności pozwolenia, jeśli wniesie o to wnioskodawca. W tym wypadku do refundacji może być zastosowana kwota korygująca.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (2), pozwoliło na ustalenie kwoty korygującej dla produktów, o których mowa w art. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003. Ta kwota korygująca powinna być wyliczona z uwzględnieniem czynników wymienionych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95.

(3)

Sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność zróżnicowania kwoty korygującej w zależności od miejsca przeznaczenia.

(4)

Kwota korygująca powinna być ustalona według takiej samej procedury jak refundacja. Może ona podlegać zmianom w czasie pomiędzy dwoma ustaleniami.

(5)

Z wyżej wymienionych przepisów wynika, że kwota korygująca powinna być ustalona zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwotę korygującą do wcześniej ustalonych refundacji wywozowych dla produktów, o których mowa w art. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, z wyjątkiem słodu, ustala się w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 29 września 2006 r. ustalającego kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

(EUR/t)

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Bieżący

10

Termin I

11

Termin II

12

Termin III

1

Termin IV

2

Termin V

3

Termin VI

4

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

C01

:

Wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem Albanii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Liechtensteinu i Szwajcarii.

C02

:

Algieria, Arabia, Saudyjska, Bahrain, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Syria, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

C03

:

Wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem Bułgarii, Norwegii, Rumunii, Szwajcarii i Liechtensteinu.


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/47


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1455/2006

z dnia 29 września 2006 r.

ustalające refundacje wywozowe dla słodu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W myśl art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 różnica między notowaniami lub cenami na światowym rynku produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2)

Przy ustalaniu zwrotów należy wziąć pod uwagę elementy, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych, a także środków, jakie należy podjąć w przypadku zakłóceń w sektorze zbóż (2).

(3)

Refundacja stosowana do słodów powinna zostać wyliczona z uwzględnieniem ilości zbóż potrzebnej do wytworzenia danych produktów. Ilości te zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95.

(4)

Sytuacja na światowym rynku lub szczególne wymogi niektórych rynków mogą spowodować konieczność zróżnicowania wysokości refundacji dla niektórych produktów w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(5)

Refundację należy ustalać raz na miesiąc. W tym odstępie czasu może ona zostać zmieniona.

(6)

Zastosowanie tych zasad w aktualnej sytuacji na rynku zbóż, a w szczególności wobec notowań lub cen tych produktów we Wspólnocie i na rynku światowym, prowadzi do ustalenia refundacji w wysokości podanej w Załączniku.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe dla słodu, o którym mowa w art. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w wysokościach podanych w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 29 września 2006 r. ustalającego refundacje wywozowe dla słodu

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Uwaga: Kody produktów, a także kody miejsca przeznaczenia serii „A” są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1) ze zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/49


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1456/2006

z dnia 29 września 2006 r.

ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 refundacja wywozowa do zbóż mająca zastosowanie w dniu, w którym złożono wniosek o wydanie pozwolenia stosuje się do wywozu, który ma być realizowany w okresie ważności pozwolenia, jeśli wniesie o to wnioskodawca. W tym wypadku do refundacji może być zastosowana kwota korygująca.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych oraz środków podejmowanych w przypadku zakłóceń na rynku zbóż (2), pozwoliło na ustalenie kwoty korygującej dla słodu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003. Ta kwota korygująca powinna być wyliczona z uwzględnieniem czynników wymienionych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95.

(3)

Z powyższych postanowień wynika, że kwota korygująca powinna być ustalona w wysokości podanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwota korygująca, o której mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowana do wcześniej ustalonych refundacji wywozowych dla słodu, została określona w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 29 września 2006 r. ustalającego kwotę korygującą do refundacji dla słodu

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

(EUR/t)

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Bieżący

10

I termin

11

II termin

12

III termin

1

IV termin

2

V termin

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

VI termin

4

VII termin

5

VIII termin

6

IX termin

7

X termín

8

XI termin

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/51


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1457/2006

z dnia 29 września 2006 r.

ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), a w szczególności jego art. 13 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), a w szczególności jego art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2681/74 z dnia 21 października 1974 r. w sprawie finansowania przez Wspólnotę wydatków poniesionych w odniesieniu do dostaw produktów rolnych jako pomocy żywnościowej (3) przewiduje, że część wydatków odpowiadająca refundacjom wywozowym ustalonym w tym zakresie zgodnie z regułami wspólnotowymi ponoszona jest przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

(2)

W celu ułatwienia ustalenia budżetu na wspólnotowe akcje pomocy żywnościowej i zarządzania nim oraz w celu umożliwienia Państwom Członkowskim poznania poziomu wspólnotowego udziału w finansowaniu krajowych akcji pomocy żywnościowej należy określić poziom refundacji przyznanych na te akcje.

(3)

Zasady ogólne i warunki zastosowania przewidziane przez art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 i przez art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 w odniesieniu do refundacji wywozowych stosuje się mutatis mutandis do wyżej wymienionych działań.

(4)

Szczególne kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę przy wyliczaniu refundacji wywozowych do ryżu, są określone w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do wspólnotowych i krajowych akcji pomocy żywnościowej przewidzianych w ramach międzynarodowych konwencji lub innych programów dodatkowych oraz innych wspólnotowych akcji bezpłatnego zaopatrzenia refundacje wywozowe do produktów z sektorów zbóż i ryżu ustala się zgodnie z Załącznikiem.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 1).

(3)  Dz.U. L 288 z 25.10.1974, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 29 września 2006 r., ustalającego refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

(EUR/t)

Kod produktu

Wysokość refundacji

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

37,67

1102 20 10 9400

32,29

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

48,44

1104 12 90 9100

0,00

Uwaga: Kody produktów zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/53


DYREKTYWA KOMISJI 2006/77/WE

z dnia 29 września 2006 r.

zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu związków chloroorganicznych w paszach dla zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach dla zwierząt (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2002/32/WE stanowi, że stosowanie produktów przeznaczonych na pasze dla zwierząt, w których zawartość niepożądanych substancji przekracza maksymalny dopuszczalny poziom określony w załączniku I do dyrektywy, jest niedozwolone.

(2)

Z chwilą przyjęcia dyrektywy 2002/32/WE Komisja zapowiedziała, że załącznik I do wymienionej dyrektywy będzie podlegał przeglądowi na podstawie naukowego postępu oceny ryzyka i przy uwzględnieniu zakazu jakiegokolwiek rozcieńczania skażonych, niezgodnych z przepisami produktów przeznaczonych na pasze dla zwierząt.

(3)

Na wniosek Komisji Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął w dniu 9 listopada 2005 r. (2) opinię w odniesieniu do aldryny i dieldryny.

(4)

Stwierdzono, że pasza dla ryb o stosunkowo wysokiej zawartości olejów rybnych w produkcie końcowym, zawierała znaczne poziomy aldryny/dieldryny. Należy zatem wprowadzić zmiany w istniejących przepisach w oparciu o wnioski opinii naukowych i dostępne dane wynikające z monitoringu.

(5)

Na wniosek Komisji EFSA przyjęła w dniu 20 czerwca 2005 r. (3) opinię w odniesieniu do endosulfanu.

(6)

Na podstawie wniosków z opinii naukowej i dostępnych danych z monitoringu właściwym będzie dokonanie zmiany najwyższego dopuszczalnego poziomu endosulfanu w surowym oleju roślinnym, aby uwzględniać ustalony zakres stężenia endosulfanu w surowym oleju roślinnym w porównaniu do występującego w nasionach roślin oleistych.

(7)

Na wniosek Komisji EFSA przyjęła w dniu 4 lipca 2005 r. (4) opinię w odniesieniu do heksachlorocykloheksanów (α, β, γ HCH), a w dniu 9 listopada 2005 r. (5) opinię dotyczącą endryny.

(8)

Na podstawie wniosków z opinii naukowych i dostępnych danych z monitoringu nie są konieczne żadne zmiany obowiązujących najwyższych dopuszczalnych poziomów w odniesieniu do heksachlorocykloheksanów i endryny.

(9)

W odniesieniu do aldryny, dieldryny, chlordanu, DDT, endryny, heptachloru, heksachlorobenzenu oraz heksachlorocykloheksanów (HCH) termin „tłuszcze” należy zastąpić wyrażeniem „oleje i tłuszcze”, aby wyraźnie wskazać, że objęte są nim wszystkie oleje i tłuszcze, w tym tłuszcze zwierzęce, oleje roślinne i olej rybny.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2002/32/WE.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie dwunastu miesięcy od momentu jej wejścia w życie. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę zgodności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odniesienia ustalany jest przez państwa członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/13/WE (Dz.U. L 32 z 4.2.2006, str. 44).

(2)  Na wniosek Komisji w dniu 9 listopada 2005 r. przyjęto opinię Panelu Naukowego ds. Zanieczyszczeń w Łańcuchu Żywnościowym przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie aldryny i dieldryny jako substancji niepożądanych w paszach dla zwierząt

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1251.Par.0001.File.dat/contam_op_ej285_aldrinanddieldrin_en1.pdf

(3)  Na wniosek Komisji w dniu 20 czerwca 2005 r. przyjęto opinię Panelu Naukowego ds. Zanieczyszczeń w Łańcuchu Żywnościowym przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie endosulfanu jako substancji niepożądanej w paszach dla zwierząt

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1025.Par.0001.File.dat/contam_op_ej234_endosulfan_en_updated21.pdf

(4)  Na wniosek Komisji w dniu 4 lipca 2005 r. przyjęto opinię Panelu Naukowego ds. Zanieczyszczeń w Łańcuchu Żywnościowym przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie gamma-HCH i innych heksachlorocykloheksanów jako substancji niepożądanych w paszach dla zwierząt

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1039.Par.0001.File.dat/contam_op_ej250_hexachlorocyclohexanes_en2.pdf

(5)  Na wniosek Komisji w dniu 9 listopada 2005 r. przyjęto opinię Panelu Naukowego ds. Zanieczyszczeń w Łańcuchu Żywnościowym przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie endryny jako substancji niepożądanej w paszach dla zwierząt

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1252.Par.0001.File.dat/contam_op_ej286_endrin_en1.pdf


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I dyrektywy 2002/32/WE wiersze 17–26 otrzymują następujące brzmienie:

Substancje niepożądane

Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) w odniesieniu do pasz o wilgotności 12 %

(1)

(2)

(3)

„17.

Aldryna (1)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,01 (2)

18.

Dieldryna (1)

oleje i tłuszcze

0,1 (2)

pasza dla ryb

0,02 (2)

19.

Kamfechlor (toksafen) – suma wskaźników kongenerów CHB 26, 50 i 62 (3)

Ryby, inne zwierzęta wodne, ich produkty i produkty uboczne z wyjątkiem oleju rybnego

0,02

olej rybny (4)

0,2

pasze dla ryb (4)

0,05

20.

Chlordan (suma izomerów cis- i trans- oraz oksychlordanu wyrażona jako chlordan)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,02

oleje i tłuszcze

0,05

21.

DDT (suma izomerów DDT-, TDE- oraz DDE- wyrażona jako DDT)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,05

oleje i tłuszcze

0,5

22.

Endosulfan (suma izomerów alfa- i beta- oraz endosulfansulfatu wyrażona jako endosulfan)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,1

kukurydza i produkty kukurydziane otrzymane w wyniku jej przetwarzania

0,2

nasiona roślin oleistych oraz produkty otrzymane w wyniku ich przetwarzania z wyjątkiem surowego oleju roślinnego

0,5

surowy olej roślinny

1,0

mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla ryb

0,005

23.

Endryna (suma endryny i delta-ketoi-endryny, wyrażona jako endryna)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,01

oleje i tłuszcze

0,05

24.

Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru, wyrażona jako heptachlor)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,01

oleje i tłuszcze

0,2

25.

Heksachlorobenzen (HCB)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,01

oleje i tłuszcze

0,2

26.   

Heksachlorocykloheksan (HCH)

26.1.

Izomery-alfa

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,02

oleje i tłuszcze

0,2

26.2.

Izomery-beta

Wszystkie materiały paszowe, z wyjątkiem:

0,01

oleje i tłuszcze

0,1

Wszystkie mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,01

mieszanki paszowe dla bydła mlecznego

0,005

26.3.

Izomery-gamma

Wszystkie pasze, z wyjątkiem:

0,2

oleje i tłuszcze

2,0


(1)  Pojedynczo lub łącznie, wyrażone jako dieldryna.

(2)  Najwyższy dopuszczalny poziom aldryny i dieldryny, pojedynczo lub łącznie, wyrażony jako dieldryna.

(3)  System numerowania zgodny z Parlar, z prefiksem »CHB« lub »Parlar«:

CHB 26: 2-endo,3-egzo,5-endo, 6-egzo, 8,8,10,10-oktochlorobornan,

CHB 50: 2-endo,3-egzo,5-endo, 6-egzo, 8,8,9,10,10-nonachlorobornan,

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornan.

(4)  Poziomy zostaną poddane przeglądowi do dnia 31 grudnia 2007 r. w celu ograniczenia maksymalnych dopuszczalnych poziomów.”


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/56


DYREKTYWA KOMISJI 2006/78/WE

z dnia 29 września 2006 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika II do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wprowadzanie do łańcucha produkcji produktów technicznych, takich jak produkty kosmetyczne, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowiec kategorii 1 bądź surowiec kategorii 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (2) jest zabronione. Nałożone tym samym na produkty kosmetyczne produkowane we Wspólnocie ograniczenie źródeł pochodzenia obejmuje również produkty przywożone.

(2)

Jako że określony materiał niebezpieczny zdefiniowany w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (3) należy do surowców sklasyfikowanych w kategorii 1 przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, odniesienie do tegoż załącznika we wpisie nr 419 załącznika II do dyrektywy 76/768/EWG nie jest już dłużej konieczne.

(3)

Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 przepisy zawarte w części A załącznika XI do tegoż rozporządzenia mają zastosowanie do dnia przyjęcia decyzji zgodnie z art. 5 ust. 2 lub 4 tegoż rozporządzenia, od kiedy będą miały zastosowanie przepisy art. 8 tegoż rozporządzenia i jego załącznika V.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 76/768/EWG.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Wpis nr 419 w załączniku II do dyrektywy 76/768/EWG otrzymuje następujące brzmienie:

„419.

Surowce kategorii 1 oraz surowce kategorii 2 zdefiniowane, odpowiednio, w art. 4 i w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 (4) oraz ich pochodne składniki.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 marca 2007 r. Następnie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów wraz z tabelą korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/65/WE (Dz.U. L 198 z 20.7.2006, str. 11).

(2)  Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 208/2006 (Dz.U. L 36 z 8.2.2006, str. 25).

(3)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2006 (Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 10).

(4)  Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1.”.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/58


DECYZJA NR 1/2006 RADY STOWARZYSZENIA WE–TURCJA

z dnia 15 maja 2006 r.

w sprawie wdrożenia art. 9 decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja dotyczącej wprowadzenia ostatniego etapu unii celnej

(2006/654/WE)

RADA STOWARZYSZENIA WE–TURCJA,

uwzględniając Układ z dnia 12 września 1963 r. ustanawiający Stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją (1), w szczególności jego art. 22 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 9 decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 22 grudnia 1995 r. dotyczącej wprowadzenia ostatniego etapu unii celnej (2) reguluje skutki prawne wprowadzenia w życie przez Turcję postanowień instrumentu lub instrumentów wspólnotowych niezbędnych do usunięcia barier technicznych w handlu określonym produktem, lecz nie określa niezbędnych procedur ani szczegółowych zasad stosowania tego artykułu.

(2)

Turcja i Wspólnota (zwane dalej „Stronami”) są zgodne, że art. 9 decyzji nr 1/95 wymaga stworzenia infrastruktury administracyjnej niezbędnej do wprowadzenia w życie instrumentu lub instrumentów wspólnotowych, o których mowa, oraz zagwarantowania nieprzerwanego i w pełni skutecznego funkcjonowania tej infrastruktury.

(3)

Strony uzgodniły przepisy proceduralne dotyczące wdrażania art. 9 decyzji nr 1/95.

(4)

W celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania unii celnej powinny zostać skutecznie wdrożone zasady określone w decyzji nr 2/97 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 4 czerwca 1997 r. ustanawiającej wykaz instrumentów wspólnotowych dotyczących usunięcia barier technicznych w handlu oraz warunki i ustalenia dotyczące ich wdrożenia przez Turcję (3), a także zasady określone w art. 8, 54, 55 i 56 decyzji nr 1/95.

(5)

Bliskie związki pomiędzy Wspólnotą a Umawiającymi się Stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym sprawiają, że stosowne jest rozważenie zawarcia równoległych, mających równoważny skutek do niniejszej decyzji, europejskich umów w sprawie oceny zgodności pomiędzy Turcją a tymi państwami,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Ocena przepisów technicznych

1.   Wspólny Komitet ds. Unii Celnej, utworzony na mocy art. 52 decyzji nr 1/95, jest właściwy w sprawie stwierdzenia, że Turcja skutecznie wprowadziła w życie przepisy instrumentu lub instrumentów wspólnotowych niezbędnych do usunięcia barier technicznych w handlu określonym produktem. W tym celu Wspólny Komitet ds. Unii Celnej wydaje oświadczenie.

2.   Bez uszczerbku dla możliwości powołania podkomitetów lub grup roboczych, zgodnie z art. 53 ust. 4 decyzji nr 1/95, Wspólny Komitet ds. Unii Celnej może wykorzystać wszelkie dostępne informacje na temat określonych elementów infrastruktury służącej wdrożeniu przepisów w Turcji, w tym oceny dokonywane przez podmioty zewnętrzne.

Artykuł 2

Notyfikacja tureckich jednostek oceny zgodności

1.   Po wydaniu oświadczenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1, Turcja notyfikuje Komisji i państwom członkowskim nazwy i szczegółowe dane dotyczące wszelkich wyznaczonych jednostek oceny zgodności, określając przedmiot i procedurę oceny zgodności, dla których jednostki te zostały wyznaczone.

2.   Zasady dotyczące wyznaczania jednostek oceny zgodności mające zastosowanie wobec państw członkowskich mają zastosowanie również w odniesieniu do Turcji. Komisja przekazuje Turcji szczegółowe informacje dotyczące tych zasad oraz procedur notyfikacji tych jednostek Komisji.

3.   Po zakończeniu procesu notyfikacji wyniki procedur oceny zgodności przeprowadzonych przez jednostki wspólnotowe oraz przez jednostki tureckie są wzajemnie uznawane bez powtarzania tych procedur oraz bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów.

Artykuł 3

Obowiązki Stron w odniesieniu do ich organów i jednostek

1.   Strony zapewniają, że podlegające im organy odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie prawa wspólnotowego i krajowego stosują je nieprzerwanie. Strony zapewniają, że organy te, w odpowiednich przypadkach, upoważnione są do zgłaszania, zawieszania, cofania zawieszenia oraz do cofania notyfikacji jednostek oceny zgodności, do zapewnienia zgodności produktów przemysłowych z prawem wspólnotowym lub krajowym oraz, w razie konieczności, do zarządzenia wycofania produktów z rynku.

2.   Strony zapewniają, że podlegające im jednostki notyfikowane jako właściwe w sprawach oceny zgodności z wymogami prawa wspólnotowego lub krajowego nieprzerwanie spełniają wymogi prawa wspólnotowego lub krajowego. Strony podejmują wszelkie działania niezbędne w celu zagwarantowania, że jednostki te posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania powierzonych im zadań.

3.   Jeżeli Strona postanowi wycofać notyfikację podlegającej jej jednostki, powiadamia o tym drugą Stronę na piśmie. Jednostka ta zaprzestaje dokonywania oceny zgodności najpóźniej w dniu wycofania notyfikacji. Ocena zgodności dokonana przed tym dniem pozostaje ważna, chyba że Wspólny Komitet ds. Unii Celnej postanowi inaczej.

Artykuł 4

Weryfikacja notyfikowanych jednostek

1.   Każda Strona może zażądać dokonania przez drugą Stronę weryfikacji kwalifikacji technicznych notyfikowanej jednostki podlegającej drugiej Stronie lub państwu członkowskiemu Wspólnoty oraz przestrzegania przez tę jednostkę odpowiednich przepisów. Żądanie takie należy uzasadnić, aby umożliwić Stronie odpowiedzialnej za notyfikację przeprowadzenie żądanej weryfikacji i niezwłoczne przedstawienie drugiej Stronie sprawozdania. Strony mogą również wspólnie zbadać kwalifikacje techniczne jednostki i przestrzeganie przez nią prawa. W tym celu Strony zagwarantują pełną współpracę podlegających im jednostek. Strony podejmują należne działania oraz stosują wszystkie niezbędne dostępne środki w celu rozwiązania wszelkich wykrytych problemów.

2.   W przypadku gdy problemów nie można rozwiązać w sposób zadowalający obie Strony, mogą one powiadomić Wspólny Komitet ds. Unii Celnej o braku zgody, podając powody. Wspólny Komitet ds. Unii Celnej podejmuje decyzje o stosownych działaniach w terminie dwóch miesięcy.

3.   O ile Wspólny Komitet ds. Unii Celnej nie postanowi inaczej w terminie określonym w ust. 2, notyfikacja jednostki oraz uznanie jej kwalifikacji w zakresie oceny zgodności z wymogami prawa wspólnotowego lub krajowego zostaje zawieszona w całości lub w części z upływem tego terminu.

4.   Bez uszczerbku dla ust. 3, każda strona może skierować sprawę do rozstrzygnięcia w drodze arbitrażu według procedury rozstrzygania sporów, o której mowa w sekcji III rozdział V decyzji nr 1/95.

5.   Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 2 pojawią się nowe okoliczności, Strona może zwrócić się do Wspólnego Komitetu ds. Unii Celnej z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie dokonania przeglądu zawieszenia, o którym mowa w ust. 3. W takim przypadku eksperci obu Stron wspólnie badają daną jednostkę oceny zgodności. Strona, która podjęła decyzję o zawieszeniu, ponownie rozpatruje swoją decyzję w świetle sprawozdania ekspertów. Strona ta może utrzymać zawieszenie, podając powód.

Artykuł 5

Wymiana informacji i współpraca

W celu zapewnienia należytego i jednolitego stosowania oraz interpretacji niniejszej decyzji Strony zapewniają, że ich organy oraz notyfikowane jednostki:

1)

wymieniają wszelkie stosowne informacje dotyczące wprowadzania w życie przepisów instrumentów wspólnotowych niezbędnych do usunięcia barier technicznych w handlu określonym produktem, o których mowa w art. 1, w tym w szczególności informacje na temat procedury zapewnienia przestrzegania prawa przez notyfikowane jednostki;

2)

w stosownych przypadkach uczestniczą w odpowiednich mechanizmach wymiany informacji i koordynacji oraz w innych związanych z tym działaniach Stron;

3)

przestrzegają wymogów dotyczących informacji i komunikacji przewidzianych w instrumentach prawnych dotyczących danego sektora;

4)

współpracują w celu przyjęcia ustaleń dotyczących wzajemnego uznawania na zasadzie dobrowolności.

Artykuł 6

Zarządzanie

Wspólny Komitet ds. Unii Celnej jest odpowiedzialny za zapewnienie skutecznego funkcjonowania niniejszej decyzji. Może on podejmować w szczególności decyzje w sprawach:

a)

powołania zespołu ekspertów do przeprowadzenia weryfikacji kwalifikacji technicznych notyfikowanej jednostki oraz przestrzegania przez nią obowiązujących wymogów;

b)

wymiany informacji na temat proponowanych oraz dokonanych zmian w prawie wspólnotowym i krajowym, w tym w umowach z krajami trzecimi, zgodnie z zasadami określonymi w art. 54 i 55 decyzji nr 1/95;

c)

przyjęcia w odpowiednich przypadkach środków w celu wdrożenia niniejszej decyzji, w tym szczegółowych przepisów dotyczących procedury oceny;

d)

rozszerzenia zakresu stosowania niniejszej decyzji na procedury i certyfikaty inne niż określone w art. 2 oraz przyjęcia w tym celu niezbędnych przepisów polepszających stosowanie art. 9 decyzji nr 1/95 w przypadku wystąpienia trudności;

e)

wszelkich innych kwestii dotyczących stosowania niniejszej decyzji.

Artykuł 7

Umowy z innymi krajami

1.   Umowy w sprawie oceny zgodności zawarte przez jedną ze Stron z krajem niebędącym Stroną niniejszej decyzji nie skutkują koniecznością zaakceptowania przez drugą Stronę wyników procedur oceny zgodności przeprowadzonych w tym kraju trzecim, chyba że zostało to w sposób wyraźny uzgodnione pomiędzy Stronami w ramach Rady Stowarzyszenia.

2.   Strona, która zawarła ze stronami trzecimi umowy w sprawie oceny zgodności, współpracuje z drugą Stroną, w przypadku gdy ta druga Strona rozważa zawarcie równoległych umów z tymi samymi stronami trzecimi oraz w odpowiednich przypadkach udziela niezbędnej pomocy technicznej i administracyjnej.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2006 r.

W imieniu Rady Stowarzyszenia

A. GÜL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. 217 z 29.12.1964, str. 3687/64.

(2)  Dz.U. L 35 z 13.2.1996, str. 1.

(3)  Dz.U. L 191 z 21.7.1997, str. 1.


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/61


DECYZJA RADY

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich

(2006/655/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Region alpejski odznacza się bogactwem zasobów naturalnych, w szczególności zasobów wodnych, potencjałem rolnym, znaczeniem historycznym i kulturowym, a także wartością ze względu na jakość życia oraz dla działalności gospodarczej i rekreacyjnej nie tylko dla ludności miejscowej, lecz także dla tej pochodzącej z innych terenów. Jednak ze względu na warunki geomorfologiczne i klimatyczne region alpejski odznacza się również trudnymi warunkami życia i produkcji w odniesieniu do rolnictwa.

(2)

Konwencja w sprawie ochrony Alp (zwana dalej „Konwencją alpejską”), podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 7 listopada 1991 r., została zatwierdzona decyzją Rady 96/191/WE z dnia 26 lutego 1996 r. (2) i weszła w życie w dniu 4 kwietnia 1998 r. Zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3 Konwencji alpejskiej konkretne środki skierowane na osiągnięcie jej celów są określone w poszczególnych protokołach, w szczególności w Protokole w sprawie rolnictwa na terenach górskich.

(3)

Komisja Wspólnot Europejskich uczestniczyła w negocjacjach w sprawie Protokołu w sprawie rolnictwa na terenach górskich, na który duży wpływ wywarły polityki i prawodawstwo wspólnotowe. W dniu 20 grudnia 1994 r. w Chambéry Wspólnota Europejska podpisała Protokół w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich (protokół „Rolnictwo na terenach górskich”).

(4)

Zgodnie z celem ogólnym, jakim jest zrównoważony rozwój, celem protokołu „Rolnictwo na terenach górskich”, wskazanym w jego art. 1, jest zachowanie i wspieranie rolnictwa na terenach górskich dostosowanego do warunków lokalnych i zgodnego ze środowiskiem w regionie alpejskim, tak aby zapewnić jego istotny wkład w utrzymanie zaludnienia i zachowanie zrównoważonej działalności gospodarczej, w szczególności poprzez produkcję typowych produktów charakteryzujących się jakością, zachowanie naturalnych siedlisk, zapobieganie zagrożeniom naturalnym oraz zachowanie piękna i walorów krajobrazu. Umawiające się Strony powinny zoptymalizować wielofunkcyjną rolę rolnictwa na terenach górskich.

(5)

Cele i środki określone protokołem „Rolnictwo na terenach górskich”, takie jak wspieranie rolnictwa na terenach górskich, poprawa warunków życia, korzystanie z gruntów, stosowanie metod uprawy z poszanowaniem przyrody, stosowanie środków na rzecz leśnictwa lub promocja i wprowadzanie do obrotu, są zgodne z prawodawstwem rolnym i polityką rolną Wspólnoty, w szczególności z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (3).

(6)

Protokół „Rolnictwo na terenach górskich” stanowi jednolite ramy umożliwiające opracowanie strategii transgranicznej, obejmującej wspólne działania i cele ukierunkowane na rozwiązanie szczególnych problemów regionu alpejskiego.

(7)

Konwencja alpejska i protokół „Rolnictwo na terenach górskich” dotyczą 13 milionów mieszkańców oraz blisko 6 000 wspólnot na obszarze o wielkości 19 milionów ha. Alpy mają również duże znaczenie dla ludności zamieszkującej inne regiony.

(8)

Konwencja alpejska, a także protokoły w sprawie jej stosowania, w tym protokół „Rolnictwo na terenach górskich”, są pierwszymi porozumieniami międzynarodowymi na świecie dotyczącymi regionu górskiego i służą jako model dla innych regionów.

(9)

Ratyfikacja protokołu „Rolnictwo na terenach górskich” potwierdzi zaangażowanie Wspólnoty Europejskiej, będzie stanowić silny sygnał polityczny i wzmocni proces ekologiczny w całym regionie, który ma duże znaczenie dla Europy.

(10)

Należy zatem zatwierdzić protokół „Rolnictwo na terenach górskich” w imieniu Wspólnoty,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Protokół w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich (protokół „Rolnictwo na terenach górskich”).

Tekst protokołu i dotyczących go deklaracji jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej dokumentu zatwierdzającego, zgodnie z art. 24 protokołu, a także do złożenia załączonych deklaracji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana dnia 13 czerwca 2006 r., dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 61 z 12.3.1996, str. 31.

(3)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.


TŁUMACZENIE

PROTOKÓŁ

w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich

Protokół „Rolnictwo na terenach górskich”

Preambuła

REPUBLIKA AUSTRII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU,

KSIĘSTWO MONAKO,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA SŁOWENII,

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA,

REPUBLIKA WŁOSKA

oraz

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

ZGODNIE ze swymi zadaniami wynikającymi z Konwencji w sprawie ochrony Alp (Konwencji alpejskiej) z dnia 7 listopada 1991 r., mającymi na celu zapewnienie spójnej polityki zachowania i ochrony oraz trwałego rozwoju obszaru alpejskiego,

WYPEŁNIAJĄC swoje zobowiązania wynikające z art. 2 ust. 2 i 3 Konwencji alpejskiej,

ŚWIADOMI, że należy do nich, w interesie ogólnym, utrzymanie gospodarowania tradycyjnymi krajobrazami wiejskimi i rolnictwem dostosowanym do siedlisk, zgodnym ze środowiskiem oraz promowanie ich z uwagi na trudniejsze warunki ekonomiczne,

PRZYZNAJĄC, że obszar alpejski, dzięki swemu bogactwu w zasoby naturalne, dzięki swym zasobom wodnym, potencjałowi rolnemu, znaczeniu historycznemu i kulturowemu, przez swą wartość europejskiej jakości życia, działalności gospodarczej i rekreacji, jak również poprzez przebiegające przez ten obszar osie komunikacyjne, nadal będzie cieszył się ogromnym znaczeniem, w szczególności dla ludności miejscowej, lecz także i dla tej pochodzącej z innych terenów,

PRZEKONANI, że ludność miejscowa powinna być w stanie określić swój własny projekt rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego oraz uczestniczyć w jego wprowadzaniu w życie w istniejących ramach instytucjonalnych,

PRZEKONANI o konieczności dostosowania interesów ekonomicznych i wymogów ekonomicznych, biorąc pod uwagę odrębności każdego regionu oraz centralną rolę rolnictwa,

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie, jakie zawsze miało rolnictwo na terenach alpejskich oraz niezbędny wkład, jaki ten sektor wnosi i będzie wnosił, w szczególności w strefach górskich, jako podstawowe bogactwo umożliwiające utrzymanie właściwej gęstości zaludnienia, zaopatrzenia ludności w żywność, produkcje produktów typowych wysokiej jakości, zachowanie krajobrazu wiejskiego w szczególności dla jego walorów turystycznych, a wreszcie dla ochrony gleby przed erozją, lawinami i powodziami,

PRZYZNAJĄC, że metody i intensywność eksploatacji rolnej wywierają najsilniejszy wpływ na przyrodę i na krajobrazy oraz że krajobraz wiejski, uprawiany w sposób ekstensywny, musi spełniać podstawową rolę jako siedlisko alpejskiej fauny i flory,

PRZYZNAJĄC, że działalność rolnicza narażona jest tu na trudniejsze warunki życia i produkcji z uwagi na geomorfologię i klimat stref górskich,

PRZEKONANI, że niektóre problemy mogą być rozwiązane tylko w ramach transgranicznych i że wymagają one przyjęcia wspólnych środków ze strony państw alpejskich oraz że należy w szczególności wprowadzić w życie, na poziomie krajowym i europejskim, środki gospodarcze i społeczne wyrównujące i towarzyszące, tak by w strefach górskich przyszłość rolników i ich gospodarstw nie została zakwestionowana przez zastosowanie wyłącznie ekonomicznych parametrów,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Cele

1.   Niniejszy protokół ustala środki na poziomie międzynarodowym w celu zachowania i wspierania rolnictwa na terenach górskich, dostosowanego do miejsca i środowiska; celem protokołu jest uznanie i zapewnienie w czasie podstawowego wkładu do zachowania liczby ludności, do ochrony trwałych działań gospodarczych polegających w szczególności na produkcji produktów typowych wysokiej jakości, do ochrony naturalnego obrazu życia, do zapobiegania zagrożeniom naturalnym, zachowania piękna i walorów rekreacyjnych naturalnego krajobrazu wiejskiego oraz do życia kulturalnego obszaru alpejskiego.

2.   Wprowadzaniu w życie niniejszego protokołu Umawiające się Strony starają się zoptymalizować wszystkie funkcje rolnictwa górskiego.

Artykuł 2

Uwzględnienie celów w innych politykach

Umawiające się Strony zobowiązują się również do uwzględnienia celów niniejszego protokołu w swoich innych politykach.

Artykuł 3

Zobowiązania podstawowe w globalnych ramach ekonomicznych

Umawiające się Strony są zgodne co do konieczności dostosowania polityki rolnej na wszystkich szczeblach, zgodnie z globalną polityką gospodarczą, do wymogów trwałego i zrównoważonego rozwoju, tak by możliwe było, w ramach danych warunków polityki finansowej:

a)

wspieranie, w szczególności w strefach górskich, rolnictwa dostosowanego do środowiska i jego funkcji użyteczności publicznej w znaczeniu art. 7 niniejszego protokołu;

b)

znaczące działanie przeciwko opuszczaniu stref górskich, zapewniając tam także odpowiednie warunki życia za pomocą środków polityki społecznej i strukturalnej, połączone z całością środków polityki rolnej i środowiskowej.

Artykuł 4

Rola rolników

Umawiające się Strony uzgadniają, że w strefach górskich szczególnie rolnictwo przez wieki wywierało swe piętno na krajobrazie, nadając mu charakter historyczny i znaczenie kulturowe. Należy więc uznać podstawową rolę odgrywaną przez rolników z uwagi na ich bardzo zróżnicowane zadania, w chwili obecnej i w przyszłości, dla zachowania naturalnego krajobrazu wiejskiego i włączyć ich do podejmowania decyzji i środków na rzecz regionów górskich.

Artykuł 5

Uczestnictwo władz terytorialnych

1.   W istniejących ramach instytucjonalnych każda z Umawiających się Stron określa najlepszy poziom koordynacji i współpracy między bezpośrednio zainteresowanymi instytucjami i władzami terytorialnymi w celu promowania solidarnej odpowiedzialności, w szczególności w celu stosowania i rozwoju, współdziałania w stosowaniu polityk rolnictwa na terenach górskich, a także wdrażania wynikających z tego środków.

2.   Bezpośrednio zainteresowane władze terytorialne zajmują się różnymi etapami przygotowywania i wdrażania tych polityk i środków, zgodnie ze swoimi kompetencjami, w istniejących ramach instytucjonalnych.

Artykuł 6

Współpraca międzynarodowa

Umawiające się Strony uzgadniają, że:

a)

dla wprowadzenia w życie niniejszego protokołu należy dokonywać wspólnych ocen rozwoju polityki rolnej oraz zapewniać wzajemne konsultacje przed przyjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji w zakresie polityki rolnej;

b)

należy zapewnić realizacje celów i środków ustalonych w niniejszym protokole za pomocą współpracy transgranicznej wszystkich właściwych organów władzy, a w szczególności organów administracji regionalnej i władz terytorialnych;

c)

należy wspierać wymianę informacji i doświadczeń, jak również wspólnych inicjatyw na drodze współpracy międzynarodowej między instytutami badawczymi i instytucjami szkoleniowymi, między organizacjami rolnymi i środowiskowymi oraz między mediami.

ROZDZIAŁ II

ŚRODKI SZCZEGÓLNE

Artykuł 7

Wspieranie rolnictwa na terenach górskich

1.   Umawiające się Strony dokładają wszelkich starań w celu zróżnicowania środków polityki rolnej na wszystkich szczeblach, w zależności od różnych warunków miejscowych oraz wspierania rolnictwa na terenach górskich z uwzględnieniem lokalnych niedogodności położenia naturalnego. Należy w szczególności zwrócić uwagę na gospodarstwa zapewniające minimum działalności rolnej w ekstremalnych warunkach.

2.   Wkład, jaki rolnictwo na terenach górskich wnosi do zachowania naturalnych wiejskich krajobrazów oraz do zapobiegania zagrożeniom naturalnym, w interesie ogólnym, uprawnia do właściwej rekompensaty, w ramach zawieranych umów związanych z projektami i ze świadczeniami, które zostały określone jako przekraczające zobowiązania ogólne.

Artykuł 8

Zagospodarowanie terenu i krajobraz wiejski

1.   Umawiające się Strony zobowiązują się, w poszanowaniu naturalnego krajobrazu wiejskiego, do uwzględniania szczególnych warunków właściwych dla stref na terenach górskich w ramach zagospodarowania terenu, wykorzystania gruntów, przekształceń gruntowych i uzdatniania gleby.

2.   By spełniać swe wielorakie zadania rolnictwo na terenach górskich będzie przede wszystkim musiało dysponować terenami niezbędnymi dla gospodarstwa rolnego dostosowanego do miejsca i przyjaznego dla środowiska.

3.   Z tego względu niezbędne jest zapewnienie ochrony lub przywrócenia do poprzedniego stanu tradycyjnych elementów krajobrazu wiejskiego (las, skraj lasu, żywopłoty, zagajniki, łąki wilgotne, suche i ubogie, pastwiska alpejskie) oraz ich wykorzystanie.

4.   Trzeba będzie podjąć szczególne środki w celu zachowania rolniczych budynków gospodarczych oraz tradycyjnych elementów architektury wiejskiej, a także w celu zachowania stosowania charakterystycznych metod i materiałów budowlanych.

Artykuł 9

Metody uprawy z poszanowaniem przyrody. Produkty typowe

Umawiające się Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, mających na celu stosowanie wspólnych kryteriów, w celu wspierania tworzenia miejsc pracy oraz rozpowszechniania, w strefach górskich, ekstensywnych metod uprawy stosowanych z poszanowaniem przyrody i charakterystycznych dla danego miejsca oraz do ochrony i podkreślania wartości typowych produktów rolnych, wyróżniających się miejscowym sposobem produkcji, jedynych w swoim rodzaju i wytwarzanych w sposób przyjazny dla natury.

Artykuł 10

Hodowla dostosowana do miejsca i różnorodność dziedzictwa genetycznego

1.   Umawiające się Strony uzgadniają, że hodowla dostosowana do miejsc i związana z dostępną powierzchnią stanowi podstawowy składnik rolnictwa na terenach górskich, zarówno jako źródło przychodów, jak i jako element wyznaczający tożsamość krajobrazu i upraw. W związku z tym należy utrzymać gospodarkę hodowlaną, w tym tradycyjnych zwierząt gospodarskich, z charakterystycznymi rasami i z typowymi produktami; hodowla ta powinna być dostosowana do miejsc, powinna wykorzystywać dostępną powierzchnię i być przyjazna dla środowiska.

2.   Z tej perspektywy istotne jest zachowanie struktur rolnych, niezbędnych pastwisk i lasów, z poszanowaniem równowagi dostosowanej do każdego miejsca pomiędzy powierzchniami pastwisk i bydłem, w ramach dostosowanego ekstensywnego gospodarowania pastwiskami.

3.   Należy ponadto przyjąć środki niezbędne do zachowania różnorodności dziedzictwa genetycznego zwierząt gospodarskich i uprawianych roślin, w szczególności w dziedzinie badań i popularyzacji wiedzy rolniczej.

Artykuł 11

Promocja handlowa

1.   Umawiające się Strony dołożą starań do stworzenia sprzyjających warunków dla wprowadzania na rynek produktów rolnictwa górskiego w celu zwiększenia ich sprzedaży na miejscu i wzmocnienia ich konkurencyjności na rynkach krajowych i międzynarodowych.

2.   Promowanie odbywa się, między innymi, poprzez oznakowanie kontrolowanej nazwy pochodzenia oraz gwarancji jakości umożliwiające równocześnie ochronę producentów i konsumentów.

Artykuł 12

Ograniczenie produkcji

W przypadku ograniczeń produkcji rolnej Umawiające się Strony starają się uwzględniać szczególne wymogi w strefach górskich, uprawy dostosowane do miejsc i do środowiska naturalnego.

Artykuł 13

Komplementarność rolnictwa i gospodarki leśnej

Umawiające się Strony uzgadniają, że komplementarność i częściowa współzależność gospodarki rolnej i leśnej na terenach górskich wymagają, by były one uwzględniane wspólnie. W związku z tym Strony wspierają:

a)

gospodarkę leśną dostosowaną do warunków środowiska jako źródło dodatkowych dochodów gospodarstw rolnych oraz jako dodatkową działalność osób zatrudnionych w sektorze rolnym;

b)

branie pod uwagę funkcji ochronnych, produkcyjnych i rekreacyjnych oraz funkcji ekologicznych i biogenetycznych lasów w związku z powierzchniami rolnymi, w celu uwzględnienia specyfiki miejsca i dostosowania do krajobrazu;

c)

prawne regulowanie gospodarki pastwiskami oraz liczebności dziko żyjących zwierząt, by uniknąć wszelkich szkód lasów i upraw.

Artykuł 14

Dodatkowe źródła przychodów

Uznając tradycyjne znaczenie rodzinnego gospodarstwa rolnego na terenach górskich oraz w celu wspierania takich gospodarstw jako głównej, uzupełniającej lub dodatkowej działalności gospodarczej, Umawiające się Strony wspierają tworzenie i rozwój dodatkowych źródeł przychodów w strefach górskich, w szczególności z inicjatywy i na rzecz samej ludności miejscowej, zwłaszcza w sektorach związanych z rolnictwem, takich jak gospodarka leśna, turystyka i rzemiosło, dążących do zachowania naturalnego krajobrazu wiejskiego.

Artykuł 15

Poprawa warunków życia i pracy

Umawiające się Strony wspierają wzmocnienie i poprawę jakości usług niezbędnych dla przezwyciężenia niekorzystnych warunków, jakich doświadczają osoby zatrudnione w sektorze działalności rolnej i leśnej na obszarach górskich w celu połączenia poprawy warunków ich życia i pracy z rozwojem gospodarczym i społecznym przejawiającym się w innych dziedzinach i w innych częściach obszaru alpejskiego. Z tej przyczyny kryteria decyzji nie powinny mieć jedynie charakteru czysto ekonomicznego. Dotyczy to głównie łączenia, budowy i przebudowy domów mieszkalnych i rolnych budynków gospodarczych, zakupu i konserwacji instalacji i wyposażenia technicznego.

Artykuł 16

Środki uzupełniające

Umawiające się Strony mogą podjąć, dla rolnictwa na terenach górskich, środki uzupełniające w stosunku do tych, o których mowa w niniejszym protokole.

ROZDZIAŁ III

BADANIA, SZKOLENIA I INFORMOWANIE

Artykuł 17

Badania i monitorowanie

1.   Umawiające się Strony wspierają i dostosowują, w ścisłej współpracy, badania i systematyczne monitorowanie, które okazują się użyteczne dla osiągnięcia celów niniejszego protokołu.

2.   Wspierają one w szczególności badania w dziedzinie rolnictwa, poświęcone specjalnie rolnictwu na terenach górskich, badania, które zostaną rozwinięte, tak by jak najlepiej odpowiadać konkretnym warunkom miejscowym i które zostaną włączone do procesu określania i weryfikacji celów i środków polityki rolnej, przy czym uzyskane wyniki stosowane będą do działań szkoleniowych i wspomagania technicznego na rzecz rolnictwa.

3.   Umawiające się Strony dołożą starań, by krajowe wyniki badań i systematycznego monitorowania były włączane do wspólnego systemu stałego monitorowania i informowania oraz by były dostępne opinii publicznej w istniejących ramach instytucjonalnych.

4.   W odniesieniu do różnych stref górskich i z uwagi na cele i środki ustalone niniejszym protokołem, Umawiające się Strony ustanawiają w szczególności wykaz porównawczy sytuacji gospodarczej i społecznej rolnictwa na terenach górskich.

5.   Wykaz powinien być okresowo uaktualniany i zawierać wskazówki dotyczące tematów i terenów, które stanowią szczególne problemy oraz wskazówki dotyczące skuteczności środków wprowadzonych w życie i środków, które należy przyjąć. Jako priorytetowe traktowane są dane dotyczące rozwoju sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej, w powiązaniu z różnymi wskaźnikami geograficznymi, ekologicznymi i dotyczącymi infrastruktury stref, jak również określenie kryteriów dotyczących trwałego i zrównoważonego rozwoju w znaczeniu Konwencji alpejskiej i niniejszego protokołu.

6.   Ponadto za priorytetowe uważa się kwestie wymienione w załączniku.

Artykuł 18

Szkolenia i informowanie

1.   Umawiające się Strony wspierają kształcenie początkowe i kształcenie ustawiczne oraz informowanie opinii publicznej o celach, środkach i wprowadzaniu w życie niniejszego protokołu.

2.   Umawiające się Strony wspierają w szczególności:

a)

dalej posunięty rozwój kształcenia początkowego i ustawicznego, pomocy technicznej w dziedzinie rolnictwa, pomocy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i działalności handlowej, przy uwzględnieniu ochrony przyrody i środowiska. Ogólna oferta szkoleniowa będzie zbudowana, tak by wspierać ukierunkowanie i przygotowywanie do innych zajęć, alternatywnych lub uzupełniających, w sektorach związanych z rolnictwem;

b)

obszerną i obiektywną informację nieograniczającą się do bezpośrednio zainteresowanych pracowników i administracji, lecz która dotarłaby, w szczególności przez media, do jak najszerszej opinii publicznej w obrębie i poza terytorium alpejskim, w celu zapoznania jej z rolą, jaką odgrywa rolnictwo na terenach górskich oraz w celu wzbudzenia jej zainteresowania.

3.   Ponadto za priorytetowe uważa się kwestie wymienione w Załączniku.

ROZDZIAŁ IV

WPROWADZENIE W ŻYCIE, KONTROLA I OCENA

Artykuł 19

Wprowadzenie w życie

Umawiające się Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, by niniejszy protokół został wprowadzony w życie, uwzględniając wszelkie odpowiednie środki w istniejących ramach instytucjonalnych.

Artykuł 20

Kontrola przestrzegania zobowiązań

1.   Umawiające się Strony regularnie składają sprawozdania Stałemu Komitetowi w sprawie środków podjętych na mocy niniejszego protokołu. Sprawozdania przedstawiają również kwestię skuteczności podjętych środków. Konferencja alpejska decyduje o okresowości sprawozdań.

2.   Stały Komitet bada te sprawozdania w celu sprawdzenia, czy Umawiające się Strony wypełniły swoje zobowiązania wynikające z niniejszego protokołu. Może on również zwrócić się do zainteresowanych Umawiających się Stron o przedstawienie informacji uzupełniających lub też odwołać się do innych źródeł informacji.

3.   Stały Komitet sporządza sprawozdanie na temat przestrzegania przez Umawiające się Strony zobowiązań wynikających z niniejszego protokołu, na potrzeby Konferencji alpejskiej.

4.   Konferencja alpejska zapoznaje się z tym sprawozdaniem. W razie stwierdzenia uchybienia w wypełnianiu zobowiązań może ona przyjąć zalecenia.

Artykuł 21

Ocena skuteczności postanowień

1.   Umawiające się Strony regularnie badają i oceniają skuteczność postanowień niniejszego protokołu. W przypadku gdy okazuje się to niezbędne dla realizacji celów, biorą pod uwagę przyjęcie odpowiednich poprawek do niniejszego protokołu.

2.   W istniejących ramach instytucjonalnych do tej oceny przyłączają się władze terytorialne. Możliwa jest konsultacja z aktywnymi w tym sektorze organizacjami pozarządowymi.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 22

Związek między Konwencją alpejską a protokołem

1.   Niniejszy protokół stanowi protokół do Konwencji alpejskiej w znaczeniu art. 2 oraz pozostałych istotnych artykułów Konwencji.

2.   Wyłącznie Umawiająca się Strona Konwencji alpejskiej może zostać Umawiającą się Stroną niniejszego protokołu. Każde wypowiedzenie Konwencji alpejskiej stanowi równocześnie wypowiedzenie niniejszego protokołu.

3.   W przypadku gdy Konferencja alpejska obraduje na temat spraw odnoszących się do niniejszego protokołu, jedynie Umawiające się Strony niniejszego protokołu mogą uczestniczyć w głosowaniu.

Artykuł 23

Podpisanie i ratyfikacja

1.   Niniejszy protokół jest otwarty do podpisu dla Państw Sygnatariuszy Konwencji alpejskiej i dla Wspólnoty Europejskiej dnia 20 grudnia 1994 r. oraz przy Republice Austrii, depozytariuszu, począwszy od dnia 15 stycznia 1995 r.

2.   Niniejszy protokół wchodzi w życie, w odniesieniu do Umawiających się Stron, które wyraziły zgodę na związanie niniejszym protokołem, po upływie trzech miesięcy od daty złożenia przez trzy Państwa dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia.

3.   W odniesieniu do Umawiających się Stron, które wyrażą zgodę na związanie niniejszym protokołem w późniejszym terminie, protokół wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od daty złożenia dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia. Po wejściu w życie jakiejkolwiek poprawki do protokołu każda nowa Umawiająca się Strona protokołu staje się Umawiającą się Stroną protokołu ze zmianami.

Artykuł 24

Powiadomienia

Depozytariusz powiadamia każde Państwo, o którym mowa w preambule, i Komisję Europejską o sprawach dotyczących niniejszego protokołu:

a)

o każdym podpisie;

b)

o złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjmującego lub zatwierdzającego;

c)

o każdej dacie wejścia w życie;

d)

o każdym oświadczeniu dokonanym przez jedną z Umawiających się Stron lub Państw Sygnatariuszy;

e)

o każdym wypowiedzeniu, o którym powiadomiła jedna z Umawiających się Stron, w tym o dacie jego wejścia w życie.

Na dowód czego, niżej podpisani, będąc w posiadaniu niezbędnych upoważnień, podpisali niniejszy protokół.

Sporządzono w Chambéry, dnia 20 grudnia 1994 r., w językach: francuskim, niemieckim, włoskim, słoweńskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w Archiwach Państwowych Republiki Austrii. Depozytariusz przekazuje odpis poświadczony za zgodność z oryginałem wszystkim Państwom Sygnatariuszom.

KWESTIE PRIORYTETOWE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z ART. 17 I 18

Działalność badawcza

Określenie i klasyfikacja stref górskich na podstawie ich wysokości nad poziomem morza, warunków klimatycznych, geomorfologicznych, ekonomicznych oraz infrastruktury różnych miejsc.

Weryfikacja skutków przyjętych środków na różnych szczeblach polityczno-decyzyjnych w stosunku do rolnictwa na terenach górskich (UE/WPR, państwa, regiony, władze terytorialne) oraz funkcji ekologicznych (dostosowanie społeczne i środowiskowe).

Ocena funkcji gospodarczych i ekologicznych, społecznych i kulturowych rolnictwa i gospodarki leśnej oraz ich możliwości rozwoju w kontekście specyficznych warunków miejscowych różnych stref górskich.

Metody produkcji i wytwarzania, kryteria poprawy i jakości produktów rolnych w strefach górskich.

Badania genetyczne i pomoc techniczna na rzecz zróżnicowanego zachowania, dostosowanego do miejsc i przyjaznego dla środowiska, różnorodnych ras zwierząt gospodarskich i uprawianych roślin.

Działalność szkoleniowa

Pomoc i szkolenie techniczne, naukowe i społeczno-ekonomiczne w prowadzeniu gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw wytwarzających artykuły spożywcze przetwarzane z produktów tych gospodarstw.

Zarządzanie przedsiębiorstwem, techniczne i ekonomiczne, którego celem jest przede wszystkim osiągnięcie zróżnicowania oferty produktów oraz rozmaitych alternatyw produkowania i uzyskiwania przychodów w rolnictwie i poza tym sektorem.

Warunki i skutki techniczne oraz finansowe stosowania naturalnych metod gospodarowania i produkcji, przyjaznych dla środowiska.

Media, prezentacja i rozpowszechnienie informacji w zależności od tendencji opinii publicznej, polityki i ekonomii, w obrębie i poza obszarem alpejskim.


DEKLARACJA W IMIENIU WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

DEKLARACJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ W ODNIESIENIU DO ART. 8 I 9 PROTOKOŁU „ROLNICTWO NA TERENACH GÓRSKICH”

Wspólnota Europejska uznaje zasadę współistnienia, która wyznacza możliwość dokonywania wyboru przez rolników między produkcją tradycyjną, organiczną oraz produkcją roślin zmodyfikowanych genetycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie oznakowania produktów genetycznie zmodyfikowanych lub normami czystości. Odpowiednie artykuły protokołu „Rolnictwo na terenach górskich” powinny być interpretowane w tym świetle.

DEKLARACJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ W ODNIESIENIU DO ART. 7, 9–11, 13, 14 I 16 PROTOKOŁU „ROLNICTWO NA TERENACH GÓRSKICH”

Wspólnota Europejska uważa, że publiczne środki wsparcia sprzyjające niektórym przedsiębiorstwom muszą być zgodne z zasadami Wspólnoty dotyczącymi konkurencji ustanowionymi na podstawie art. 36, 87, 88 i 89 Traktatu WE oraz nie mogą zakłócać lub grozić zakłóceniem konkurencji ani wpływać na wymianę handlową między Umawiającymi się Stronami.


Komisja

30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/71


DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 września 2006 r.

ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4149)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/656/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 19 ust. 3, art. 20 ust. 3 oraz art. 21 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wykaz państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz żywych ryb, ikry i gamet przez państwa członkowskie do celów hodowlanych we Wspólnocie, został ustanowiony decyzją Komisji 2003/858/WE z dnia 21 listopada 2003 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw przy przywozie żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych oraz żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2).

(2)

Decyzja 2003/858/WE nie ma zastosowania do tropikalnych ryb ozdobnych trzymanych na stałe w akwariach, a w konsekwencji warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie tropikalnych ryb ozdobnych nie zostały ujednolicone na szczeblu Wspólnoty.

(3)

Ryby ozdobne są przedmiotem znaczącego obrotu z krajami trzecimi, a kwestia stosowania przepisów decyzji 2003/858/WE w odniesieniu do ryb ozdobnych budzi zastrzeżenia.

(4)

Niektóre kraje trzecie zostały ujęte w zawartym w załączniku I do decyzji 2003/858/WE wykazie odnoszącym się wyłącznie do wywozu zimnowodnych ryb ozdobnych. Wykaz tych krajów powinien zatem zawierać załącznik I do niniejszej decyzji.

(5)

Dotychczas w 14 spośród państw członkowskich opracowano wzory krajowych świadectw zdrowia zwierząt, określające różne wymogi warunków zdrowotnych dotyczące ryb ozdobnych. Wspomniane warunki zdrowotne zwierząt i wzory świadectw powinny zostać zharmonizowane dla uproszczenia funkcjonowania punktów kontroli granic Wspólnoty, europejskiego rynku ryb ozdobnych oraz partnerów handlowych z krajów trzecich.

(6)

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się czynników chorobotwórczych, które w razie wprowadzenia i dopuszczenia do rozprzestrzenienia się mogłyby wywrzeć poważny wpływ na hodowlane i naturalne zasoby rybne Wspólnoty, konieczne jest ustanowienie szczególnych warunków zdrowotnych zwierząt oraz wzorów świadectw stosowanych do ryb ozdobnych zgodnie z warunkami i świadectwami ustanowionymi w decyzji 2003/858/WE przy uwzględnieniu szczególnego zastosowania tych zwierząt we Wspólnocie oraz sytuacji w zakresie zdrowia zwierząt w danym państwie trzecim.

(7)

Dyrektywa Rady 96/93/WE z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie certyfikacji zwierząt i produktów zwierzęcych (3) ustanawia normy certyfikacji. Reguły oraz zasady stosowane przez urzędników dokonujących certyfikacji w państwach trzecich powinny dawać gwarancje równoważne tym ustanowionym przedmiotową dyrektywą.

(8)

Niniejszą decyzję stosuje się, nie naruszając przepisów wspólnotowych ani krajowych w sprawie ochrony gatunków.

(9)

Państwa członkowskie i kraje trzecie potrzebują czasu na wdrożenie nowych wymogów dotyczących świadectw przy przywozie. Niniejsza decyzja nie powinna zatem być stosowana natychmiastowo.

(10)

Zgodnie z Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych decyzję tę zakomunikowano krajom trzecim z prośbą o opinię.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakres zastosowania

1.   Niniejsza decyzja ustanawia zharmonizowane reguły w zakresie zdrowia zwierząt w przypadku przywozu ryb ozdobnych do Wspólnoty.

2.   Niniejsza decyzja ma zastosowanie do:

a)

złowionych ryb dzikich, sprowadzanych do użytku w charakterze ryb ozdobnych;

b)

ryb ozdobnych sprowadzanych przez przewoźników i hurtowników;

c)

ryb ozdobnych sprowadzanych do sklepów zoologicznych, ogrodów, stawów ogrodowych, akwariów wystawowych i podobnych przedsiębiorstw niemających bezpośredniego dostępu do wód wspólnotowych.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji, w uzupełnieniu definicji zawartych w art. 2 dyrektywy 91/67/EWG, stosuje się następujące definicje:

a)

„ryby ozdobne” oznaczają ryby przechowywane, hodowane lub wprowadzane do obrotu wyłącznie dla celów ozdobnych;

b)

„zimnowodne ryby ozdobne” oznaczają gatunki ryb ozdobnych podatne na co najmniej jedną z następujących chorób: zakaźna martwica układu krwiotwórczego (EHN); zakaźna anemia łososia (ISA); zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN); wiosenna wiremia karpia (SVC); bakteryjne zakażenie nerek (BKD); zakaźna martwica trzustki (IPN); wirus herpes u karpia koi (KHV) i zakażenie gyrodaktylozą (Gyrodactylus salaris);

c)

„tropikalne ryby ozdobne” oznaczają ryby ozdobne, z wyjątkiem zimnowodnych ryb ozdobnych;

d)

„przewoźnicy” oznaczają przedsiębiorstwa lub osoby dostarczające ryb wielu sprzedawcom detalicznym lub hurtownikom, przywożąc na ich rzecz ładunki i dostarczając bezpośrednio zamówienia złożone przez ich klientów na terenie Wspólnoty.

Artykuł 3

Warunki przywozu zimnowodnych ryb ozdobnych

Państwa członkowskie zezwalają na przywóz zimnowodnych ryb ozdobnych na ich terytorium, wyłącznie w przypadku gdy:

a)

ryby te pochodzą z kraju ujętego w wykazie zawartym w:

i)

załączniku I do decyzji Komisji 2003/858/WE; lub

ii)

części I załącznika I do niniejszej decyzji;

b)

przesyłka jest zgodna z gwarancjami, łącznie z tymi odnoszącymi się do pakowania i etykietowania, oraz z właściwymi szczególnymi wymogami dodatkowymi wyszczególnionymi w świadectwie zdrowia zwierząt sporządzonym zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku II, z uwzględnieniem objaśnień przedstawionych w załączniku III; oraz

c)

ryby transportowane są w warunkach, które nie wywierają wpływu na ich stan zdrowia.

Artykuł 4

Warunki przywozu tropikalnych ryb ozdobnych

Państwa członkowskie zezwalają na przywóz tropikalnych ryb ozdobnych na ich terytorium, wyłącznie w przypadku gdy:

a)

ryby te pochodzą z kraju ujętego w wykazie zawartym w części II załącznika I do niniejszej decyzji;

b)

przesyłka jest zgodna z gwarancjami, łącznie z tymi odnoszącymi się do pakowania i etykietowania, oraz z właściwymi szczególnymi wymogami dodatkowymi, wyszczególnionymi w świadectwie zdrowia zwierząt sporządzonym zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku IV, z uwzględnieniem objaśnień przedstawionych w załączniku III; oraz

c)

ryby są transportowane w warunkach, które nie wywierają wpływu na ich stan zdrowia.

Artykuł 5

Procedury kontrolne

Zgodnie z art. 8 dyrektywy Rady 91/496/EWG (4) ryby ozdobne przywożone z krajów trzecich poddawane są kontroli weterynaryjnej w punkcie kontroli granicznej w państwie członkowskim odbioru przesyłki, przy czym sporządza się stosowny dokument określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 282/2004 (5).

Artykuł 6

Zapobieganie skażeniu wód naturalnych

1.   Ryb ozdobnych przywożonych na mocy niniejszego rozporządzenia nie wolno wypuszczać do hodowli ryb ani innych akwenów, z których mogłyby się przedostać do wód naturalnych Wspólnoty lub też w inny sposób doprowadzić do skażenia tych wód.

2.   Woda służąca do transportu zamówionych ryb zostanie odpowiednio zabezpieczona, tak by nie doprowadziła do skażenia naturalnych zbiorników wodnych na ich terytorium.

Artykuł 7

Data wejścia w życie

Niniejszą decyzję stosuje się po upływie 6 miesięcy od dnia publikacji.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 37. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/742/WE (Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 71).

(3)  Dz.U. L 13 z 16.1.1997, str. 28.

(4)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 58.

(5)  Dz.U. L 49 z 19.2.2004, str. 11.


ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ I

Terytoria, z których dozwolony jest przywóz zimnowodnych ryb ozdobnych do Wspólnoty Europejskiej

Kraj

Terytorium

Uwagi (1)

Kod ISO

Nazwa

Kod

Opis

 

BR

Brazylia

 

 

Tylko Cyprinidae

CO

Kolumbia

 

 

Tylko Cyprinidae

CG

Republika Konga

 

 

Tylko Cyprinidae

MK (2)

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

 

 

Tylko Cyprinidae

JM

Jamajka

 

 

Tylko Cyprinidae

SG

Singapur

 

 

Tylko Cyprinidae

LK

Sri Lanka

 

 

Tylko Cyprinidae

TH

Tajlandia

 

 

Tylko Cyprinidae

CZĘŚĆ II

Terytoria, z których dozwolony jest przywóz tropikalnych ryb ozdobnych do Wspólnoty Europejskiej

Wszystkie kraje zrzeszone w Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE).

[Wykaz krajów dostępny na stronie: http://www.oie.int/eng/OIE/PM/en_PM.htm]


(1)  W przypadku pustej rubryki – brak ograniczeń. Jeżeli dane państwo lub terytorium posiada zezwolenie na wywóz tylko niektórych gatunków i/lub ikry albo gamet, gatunki te należy wyszczególnić i/lub wpisać w niniejszej kolumnie uwagę, np. „tylko ikra”.

(2)  Kod tymczasowy nie ma wpływu na ostateczne określenie kraju, które będzie przypisane po zakończeniu negocjacji, jakie obecnie trwają w ONZ.


ZAŁĄCZNIK II

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK III

Objaśnienia

Wskazówki ogólne

a)

Świadectwo sporządzane jest przez właściwe organy kraju wywozu.

b)

Oryginał każdego dokumentu transportowego składa się z jednej dwustronnie zapisanej kartki lub też, w razie potrzeby zastosowania większej liczby kartek, dokument posiada taką formę, aby wszystkie kartki tworzyły jedną, integralną całość.

c)

W prawym górnym rogu każdej kartki widnieje napis „oryginał” oraz specjalny numer kodu wydany przez właściwy organ. Wszystkie strony dokumentu transportowego są ponumerowane – (numer strony) z (łączna liczba stron).

d)

Oryginał świadectwa musi być sporządzony w przynajmniej jednym z urzędowych języków państwa członkowskiego WE, w którym będzie przeprowadzana kontrola w punkcie kontroli granicznej, oraz państwa członkowskiego WE będącego krajem przeznaczenia. Wymienione państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na użycie innych języków i załączenie, w razie konieczności, urzędowego tłumaczenia.

e)

Oryginał świadectwa musi być wypełniony w dniu załadunku przesyłki przed przywozem do WE, z pieczęcią urzędową i podpisem inspektora urzędowego wyznaczonego przez właściwy organ. W ten sposób właściwy organ kraju wywozu zapewnia zgodność zasad wystawiania świadectwa z przepisami dyrektywy Rady 96/93/WE.

f)

Pieczęć, jeżeli nie jest tłoczona, oraz podpis wyróżnia kolor inny niż kolor druku.

g)

Oryginał świadectwa powinien towarzyszyć przesyłce aż do posterunku kontroli granicznej na granicy WE.

h)

Świadectwo jest ważne przez okres 10 dni od daty wystawienia. W przypadku transportu statkiem czas ten przedłuża się o czas trwania podróży morskiej.

Wskazówki: poprawne wypełnianie części I świadectwa

a)

Pole I.8. Region pochodzenia W razie konieczności: dotyczy jedynie przypadków działań regionalizacyjnych lub statusu strefy zatwierdzonej w świetle decyzji 2003/858/WE lub niniejszej. Nazwy regionów lub zatwierdzonych stref należy podać w formie opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b)

Pole I.10. Region przeznaczenia – patrz pole I.8.

c)

Pole I.13. Miejsce załadunku: jeśli różne od podanego w polu I.11, wskazać miejsce załadunku zwierząt – w szczególności w przypadku załadunku wstępnego.

d)

Pole I.20. Ilość: podać całkowitą masę brutto i netto w kg.

e)

Pole I.22. Liczba opakowań: podać liczbę pojemników, w których przewożone są zwierzęta.

f)

Pole I.25. Towar certyfikowany dla potrzeb: podać wyłączne zastosowanie ryb (każdy szczegółowy model świadectwa podaje wszystkie możliwe opcje)

Kwarantanna: okres kwarantanny wymagany zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi.

Zwierzęta domowe: odnosi się do ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do sklepów zoologicznych lub podobnych sprzedawców (do dalszej sprzedaży).

Cyrk/Wystawa: odnosi się do ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do akwariów wystawowych lub podobnych przedsiębiorstw (nie do dalszej sprzedaży).

„Inne”: do celów niewymienionych w żadnym z punktów niniejszego wykazu – w rodzaju przywożonych prywatnie lub przez przewoźnika.

g)

Pole I.28. Potoczna nazwa gatunkowa może być podana wraz z nazwą naukową.


ZAŁĄCZNIK IV

Image

Image


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/81


DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 września 2006 r.

powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Bułgarii w okresie przedakcesyjnym

(2006/657/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1266/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie koordynacji pomocy dla państw ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w ramach strategii przedakcesyjnej oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3906/1989 (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (2), w szczególności jego art. 4 ust. 5 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Specjalny Program Akcesyjny na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich dla Republiki Bułgarii (zwany dalej „programem Sapard”) zatwierdzono decyzją Komisji z dnia 20 października 2000 r. (3) i zmieniono decyzją Komisji z dnia 5 lipca 2006 r. zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1268/1999.

(2)

Dnia 18 grudnia 2000 r. rząd Republiki Bułgarii i Komisja, działająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej, podpisali dnia 18 grudnia 2000 r. wieloletnią umowę finansową ustanawiającą techniczne, prawne i administracyjne ramy dla realizacji programu Sapard, ostatnio zmienioną rocznymi umowami finansowymi na lata 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 i 2005, podpisanymi odpowiednio w dniu 12 lutego 2001 r., 19 lutego 2002 r., 4 kwietnia 2003 r., 23 lipca 2003 r., 14 kwietnia 2005 r. i 11 stycznia 2006 r.

(3)

Właściwy organ Republiki Bułgarii powołał agencję Sapard w celu wdrożenia niektórych środków określonych w programie Sapard. W Ministerstwie Finansów powołano Dyrekcję Funduszu Krajowego zajmującą się realizacją zadań finansowych w ramach wdrażania programu Sapard.

(4)

Na podstawie indywidualnej analizy krajowej i sektorowej zdolności zarządzania programem/projektem oraz analizie procedur i struktur kontroli finansowej dotyczącej finansów publicznych, jak przewidziano w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1266/1999, Komisja przyjęła decyzję 2001/380/WE z dnia 14 maja 2001 r. (4) i decyzję 2003/614/WE z dnia 14 sierpnia 2003 r. (5) powierzającą zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym działania przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Republice Bułgarii w okresie przedakcesyjnym w odniesieniu do niektórych środków przewidzianych w programie Sapard.

(5)

Komisja dokonała dalszej analizy zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1266/1999 w odniesieniu do środka 1.3 „Rozwój ekologicznych praktyk i działań rolniczych”, zgodnie z programem Sapard. Komisja jest zdania, że także w odniesieniu do tego środka, Republika Bułgarii spełnia przepisy art. 4–6 Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2222/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r. ustanawiającego zasady finansowe dotyczące stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (6) oraz minimalne warunki wymienione w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1266/1999.

(6)

Należy zatem uchylić wymóg uprzedniego zatwierdzenia określonego w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/1999 i powierzyć zarządzanie pomocą w sposób zdecentralizowany Państwowemu Funduszowi Rolnictwa i Ministerstwu Finansów, Dyrekcji Funduszu Krajowego w Republice Bułgarii.

(7)

Jednak z uwagi na fakt, że weryfikacje przeprowadzone przez Komisję w zakresie środka 1.3 opierają się na systemie, który jeszcze nie w pełni funkcjonuje w odniesieniu do wszystkich właściwych elementów, zarządzanie programem Sapard należy tymczasowo powierzyć Państwowemu Funduszowi Rolnictwa oraz Dyrekcji Funduszu Krajowego w ramach Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2222/2000.

(8)

Zasady kwalifikacji wydatków są określone w programie Sapard.

(9)

Pełne powierzenie zarządzania programem Sapard jest przewidziane dopiero po przeprowadzeniu dalszych weryfikacji mających na celu zagwarantowanie, że system funkcjonuje prawidłowo oraz po wdrożeniu wszelkich wydanych przez Komisję zaleceń odnoszących się do powierzenia zarządzania środkami pomocowymi Państwowemu Funduszowi Rolnictwa oraz Dyrekcji Funduszu Krajowego w ramach Ministerstwa Finansów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się wymóg uprzedniego zatwierdzenia przez Komisję wyboru projektów i zawierania przez Republikę Bułgarii umów w odniesieniu do środka 1.3 „Rozwój ekologicznych praktyk i działań rolniczych”, określony w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/1999.

Artykuł 2

Zarządzanie programem Sapard przyznaje się tymczasowo:

1)

Państwowemu Funduszowi Rolnictwa (agencji Sapard) mieszczącemu się pod adresem 136 Tzar Boris III Boulevard, 1618 Sofia, Bułgaria, w odniesieniu do wdrażania środka 1.3 Sapard określonego w programie na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, który zatwierdzono decyzją Komisji z dnia 20 października 2000 r.; oraz

2)

Dyrekcji Funduszu Krajowego w Ministerstwie Finansów, mieszczącej się pod adresem 102 Rakovski Street, 1040 Sofia, Bułgaria, w odniesieniu do zadań finansowych, które będzie realizował w ramach wdrażania środka 1.3 programu Sapard dla Republiki Bułgarii.

Artykuł 3

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek decyzji przyznających pomoc poszczególnym beneficjentom w ramach programu Sapard, zastosowanie mają zasady kwalifikacji wydatków określone w programie Sapard.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 68.

(2)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 23).

(3)  C(2000) 3058 wersja ostateczna.

(4)  Dz.U. L 102 z 18.4.2002, str. 32.

(5)  Dz.U. L 213 z 23.8.2003, str. 10.

(6)  Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1052/2006 (Dz.U. L 189 z 12.7.2006, str. 3).


30.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/83


DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 września 2006 r.

powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Chorwacji w okresie przedakcesyjnym

(2006/658/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1266/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie koordynacji pomocy dla państw ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w ramach strategii przedakcesyjnej oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3906/1989 (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (2), w szczególności jego art. 4 ust. 5 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Program rozwoju obszarów wiejskich dla Chorwacji zatwierdzono decyzją Komisji C(2006) 301 z dnia 8 lutego 2006 r., zgodnie z art. 4 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.

(2)

Rząd Chorwacji i Komisja, działająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej, podpisali dnia 29 grudnia 2005 r. wieloletnią umowę finansową (zwaną dalej umową MAFA), ustanawiającą techniczne, prawne i administracyjne ramy dla realizacji programu Sapard.

(3)

Republika Chorwacji powiadomiła Komisję o zakończeniu wszystkich wewnętrznych procedur niezbędnych do zawarcia tej umowy w dniu 6 kwietnia 2006 r., kiedy to umowa MAFA weszła w życie.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1266/1999 stanowi, że na podstawie indywidualnej analizy krajowej i sektorowej zdolności zarządzania programem/projektem oraz procedur i struktur kontroli finansowej dotyczącej finansów publicznych, wymóg uprzedniego zatwierdzenia określony w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/1999 może zostać uchylony; rozporządzenie Komisji (WE) nr 2222/2000 (3) określa szczegółowe zasady prowadzenia wyżej wymienionej analizy.

(5)

Właściwy organ Chorwacji powołał Dyrekcję ds. Wsparcia Rynkowego i Strukturalnego w Rolnictwie, jednostkę organizacyjną Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, która pełni funkcję agencji Sapard. Dyrekcja ta będzie odpowiadać za wdrażanie następujących środków: środek nr 1 „Inwestycje w gospodarstwa rolne” oraz środek nr 2 „Ulepszanie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i rybołówstwa” określonych w programie rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonym decyzją C(2006) 301; natomiast w Ministerstwie Finansów powołano Fundusz Krajowy zajmujący się realizacją zadań finansowych w ramach wdrażania programu Sapard.

(6)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1266/1999 i rozporządzenia (WE) nr 2222/2000, Komisja przeprowadziła analizę krajowej i sektorowej zdolności zarządzania programem/projektem oraz procedur i struktur kontroli finansowej dotyczącej finansów publicznych i jest zdania, że w zakresie wdrażania wyżej wspomnianych środków Chorwacja spełnia przepisy art. 4–6 oraz Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2222/2000, jak również minimalne warunki wymienione w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1266/1999.

(7)

W szczególności agencja Sapard w zadowalającym stopniu wprowadziła następujące podstawowe kryteria akredytacji: procedury pisemne, podział obowiązków, zatwierdzanie wstępnych projektów, kontrole przed dokonaniem płatności, procedury płatności, procedury księgowe i audyt wewnętrzny.

(8)

Dnia 14 marca 2006 r. władze Chorwacji przedstawiły wykaz kwalifikujących się wydatków zgodnie z art. 4 ust. 1 sekcja B umowy MAFA. Wykaz ten został częściowo zmieniony pismem z dnia 11 lipca 2006 r. Komisję wzywa się do podjęcia decyzji w tej sprawie.

(9)

Fundusz Krajowy Ministerstwa Finansów w zadowalającym stopniu wdrożył podane niżej kryteria dla zadań finansowych, które będzie realizował w ramach wdrażania programu Sapard dla Chorwacji: ścieżka audytu, zarządzanie finansami, odbiór funduszy, płatności dla agencji Sapard i audyt wewnętrzny.

(10)

Należy zatem uchylić wymóg uprzedniego zatwierdzenia określonego w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/1999 i powierzyć agencji Sapard oraz Krajowemu Funduszowi w Chorwacji funkcję zarządzania pomocą w sposób zdecentralizowany.

(11)

Jednak z uwagi na fakt, że weryfikacje przeprowadzone przez Komisję w zakresie środka nr 1 „Inwestycje w gospodarstwa rolne” oraz środka nr 2 „Ulepszanie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i rybołówstwa” opierają się na systemie, który jeszcze nie w pełni funkcjonuje w odniesieniu do wszystkich właściwych elementów, zarządzanie programem Sapard należy tymczasowo powierzyć agencji Sapard oraz Funduszowi Krajowemu w ramach Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2222/2000.

(12)

Pełne powierzenie zarządzania programem Sapard jest przewidziane dopiero po przeprowadzeniu dalszych weryfikacji mających na celu zagwarantowanie, że system funkcjonuje prawidłowo oraz po wydaniu przez Komisję wszelkich zaleceń odnoszących się do powierzenia zarządzania środkami pomocowymi agencji Sapard, podlegającej Ministerstwu Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, oraz Ministerstwu Finansów i Funduszowi Krajowemu.

(13)

W celu uwzględnienia wymogów art. 8 ust. 1 lit. b) sekcja A umowy MAFA, wydatki wynikające z niniejszej decyzji kwalifikują się do współfinansowania przez Wspólnotę tylko jeśli zostały poniesione przez beneficjentów po dacie wydania niniejszej decyzji lub, jeśli nastąpi to później, po dacie wydania dokumentu ustanawiającego ich beneficjentami danego projektu, co jednak nie dotyczy studiów wykonalności i innych analiz z nimi związanych, pod warunkiem że wydatki te nie zostały pokryte przez agencję Sapard przed datą wydania niniejszej decyzji.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się wymóg uprzedniego zatwierdzenia przez Komisję wyboru projektów i zawierania przez Chorwację umów w odniesieniu do środka nr 1 „Inwestycje w gospodarstwa rolne” oraz środka nr 2 „Ulepszanie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i rybołówstwa”, określony w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/1999.

Artykuł 2

Zarządzanie programem Sapard przyznaje się tymczasowo:

1)

Dyrekcji ds. Wsparcia Rynkowego i Strukturalnego w Rolnictwie, jednostce organizacyjnej Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, która stanowi agencję Sapard w Chorwacji, Avenija grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, w odniesieniu do wdrażania środka nr 1 „Inwestycje w gospodarstwa rolne” oraz środka nr 2 „Ulepszanie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i rybołówstwa” określonych w programie rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonym decyzją C(2006) 301;

2)

Funduszowi Krajowemu w Ministerstwie Finansów, Katančičeva 5, 10000 Zagreb, w odniesieniu do zadań finansowych, które będzie realizował w ramach wdrażania programu Sapard dla Chorwacji.

Artykuł 3

Wydatki wynikające z niniejszej decyzji kwalifikują się do finansowania przez Wspólnotę tylko jeśli zostały poniesione przez beneficjentów po dacie wydania niniejszej decyzji lub, jeśli nastąpi to później, po dacie wydania dokumentu ustanawiającego ich beneficjentami danego projektu, co jednak nie dotyczy studiów wykonalności i innych analiz z nimi związanych, pod warunkiem że wydatki te nie zostały pokryte przez agencję Sapard przed datą wydania niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek decyzji przyznających pomoc poszczególnym beneficjentom w ramach programu Sapard, zastosowanie mają zasady kwalifikacji wydatków zaproponowane przez Chorwację w piśmie o numerze referencyjnym „Klasa: 910-01/05-01/8, Urbroj: 513-05-06/06-28” z dnia 14 marca 2006 r., zarejestrowanym przez Komisję dnia 21 marca 2006 r. pod numerem 08347, zmienionym pismem o numerze referencyjnym „Klasa: 910-01/06-01/221, Urbroj: 513-05-06/06-9” z dnia 23 czerwca 2006 r., zarejestrowanym przez Komisję dnia 11 lipca 2006 r. pod numerem 20627.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 68.

(2)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 23).

(3)  Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 5.