ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 255

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
19 września 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1376/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1377/2006 z dnia 18 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

3

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2006 r. na mocy artykułu 83 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Poniżej przedstawiono streszczenie podstawowych przepisów tej decyzji, nie naruszając pełnego obowiązywania samej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 412)  ( 1 )

5

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (Dz.U. L 178 z 1.7.2006)

7

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW (Dz.U. L 171 z 23.6.2006)

7

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

19.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1376/2006

z dnia 18 września 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 18 września 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

76,9

096

39,6

999

58,3

0707 00 05

052

94,7

999

94,7

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

388

58,4

524

53,3

528

56,1

999

55,9

0806 10 10

052

75,3

220

32,1

624

105,3

999

70,9

0808 10 80

388

87,2

400

92,4

508

57,4

512

92,7

528

74,1

720

82,6

800

164,6

804

92,0

999

92,9

0808 20 50

052

118,9

388

89,8

999

104,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

999

121,3

0809 40 05

052

86,8

066

66,2

098

33,4

624

128,7

999

78,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


19.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1377/2006

z dnia 18 września 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 zawiera listę właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozporządzenia.

(2)

Niderlandy i Zjednoczone Królestwo złożyły wnioski odpowiednio o zamieszczenie i zmianę informacji dotyczących ich właściwych władz. Adres Komisji powinien również zostać zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 200 z 30.7.2005, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pod nagłówkiem „NIDERLANDY” umieszczony zostaje poniższy adres:

„Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Niderlandy

Telephone: (31-70) 379 64 85, 379 62 50”;

2)

adres pod nagłówkiem „ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” przymuje następujące brzmienie:

Przywóz towarów określonych w załączniku II:

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

Zjednoczone Królestwo

Telephone: (44-1642) 364 333

Fax: (44-1642) 364 269

E-mail: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

Wywóz towarów określonych w załączniku II lub III oraz dostarczanie pomocy technicznej związanej z towarami określonymi w załączniku II zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1:

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Zjednoczone Królestwo

Telephone: (44-20) 7215 8070

Fax: (44-20) 7215 0531

E-mail: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk”;

3)

adres pod nagłówkiem „B. Adres do zawiadamiania Komisji” przyjmuje następujące brzmienie:

„Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/45

B-1049 Brussels

Tel. (32-2) 295 55 85/299 11 76

Fax: (32-2) 299 08 73

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

19.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/5


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 lutego 2006 r.

na mocy artykułu 83 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Poniżej przedstawiono streszczenie podstawowych przepisów tej decyzji, nie naruszając pełnego obowiązywania samej decyzji

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 412)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/626/Euratom)

Niniejsza decyzja skierowana jest do British Nuclear Group Sellafield (BNGSL) z Seascale, Cumbria, a BNGSL została o niej powiadomiona dnia 17 lutego 2006 r.

Decyzja ogranicza się do kwestii dokładności procedur rachunkowości i sprawozdawczości stosowanych obecnie w Sellafield, między innymi w odniesieniu do zakładu THORP. Decyzja nie zawiera ustaleń na temat tego, czy faktycznie utracono materiał jądrowy bądź nie wykorzystano go w celu, do jakiego został przeznaczony.

Artykuł 1 (streszczenie)

BNG SL naruszyła art. 79 Traktatu Euratom, w powiązaniu z art. 7, 9 i 12 rozporządzenia (Euratom) nr 3227/76 (1) (od dnia 20 marca 2005 r., art. 6, 9 i 7 rozporządzenia (WE) nr 302/2005 (2)) oraz szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń (PSP), przyjęte przez Komisję na podstawie art. 6 rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń 302/2005, art. 81 Traktatu Euratom oraz art. 3 rozporządzenia Komisji (Euratom) nr 3227/76 (od dnia 20 marca 2005 r., art. 4 rozporządzenia (WE) nr 302/2005).

Artykuł 2

1.

Komisja nakłada na BNG SL sankcję w formie ostrzeżenia.

2.

Sankcja zostaje nałożona przy założeniu, że BNG SL w określonym terminie, po opublikowaniu niniejszej decyzji Komisji, wykaże, że wprowadziła odpowiednie i stabilne środki zaradcze w odniesieniu do stwierdzonych zaniedbań i przyczyn naruszenia przepisów, a także że dysponuje właściwymi środkami w celu stałego ulepszania jakości i funkcjonowania swojego systemu rachunkowości materiałowej i kontroli materiałów jądrowych

3.

Sankcja zostaje nałożona przy założeniu, że BNG SL w określonym terminie wykaże, że wprowadzone środki zaradcze odniosły zamierzony skutek.

Artykuł 3

1.

Z upływem określonego terminu, którego początek przypada na dzień opublikowania niniejszej decyzji, BNG SL przedstawi Komisji sprawozdanie obejmujące szczegółowy opis środków zaradczych wprowadzonych na mocy art. 2 ust. 2.

2.

Z upływem określonego terminu BNG SL przedstawi Komisji sprawozdanie obejmujące szczegółowy opis określonych rezultatów uzyskanych dzięki środkom zaradczym wprowadzonym na mocy art. 2 ust. 2.

Artykuł 4

W przypadku niedostatecznego wykazania jednego z wymaganych środków określonych w art. 2 ust. 2 i 3 niniejszej decyzji oraz nieprzedstawienia szczegółowego opisu określonego w art. 3 ust. 1 i 2 niniejszej decyzji Komisja może wszcząć dalsze postępowanie prawne.

Artykuł 5

1.

Niniejsza decyzja jest skierowana do British Nuclear Group Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG, Zjednoczone Królestwo.

2.

O niniejszej decyzji zostanie poinformowane Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2006 r.


(1)  Dz.U. L 363 z 31.12.1976, str. 1.

(2)  Dz.U. L 54 z 28.2.2005, str. 1.


Sprostowania

19.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/7


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 178 z dnia 1 lipca 2006 r. )

Strona 34, art. 39, akapit pierwszy:

zamiast:

„Jeżeli różnica między daną ceną progową melasy, o której mowa w art. 34, lub ceną progową produktów cukrowniczych,cukrowniczych której mowa w art. 36, a ceną importową cif danej przesyłki:”

powinno być:

„Jeżeli różnica między daną ceną progową melasy, o której mowa w art. 34, lub ceną progową produktów cukrowniczych, o której mowa w art. 37, a ceną importową cif danej przesyłki:”


19.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/7


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 171 z dnia 23 czerwca 2006 r. )

Rozdział 2, w tytule:

zamiast:

„KSIĘGOWOŚĆ EFRROW”,

powinno być:

„KSIĘGOWOŚĆ EFRG”.