ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 245

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
7 września 2006


Spis treści

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

1

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

3

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

4

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

5

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

7

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

8

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

9

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

11

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

13

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

16

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

17

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

18

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

22

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

38

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

40

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

42

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

44

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2006 z dnia 2 czerwca 2006 zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

45

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 47 do Porozumienia EOG w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu winem

46

 

 

Informacja dla czytelników

 

*

Informacja dla czytelników

s3

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/1


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 56/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/53/WE z dnia 16 września 2005 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chlorotalonilu, chlorotoluronu, cypermetryny, daminozydu i tiofanatu metylu jako substancji czynnych (2).

(3)

W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/54/WE z dnia 19 września 2005 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia tribenuronu jako substancji czynnej (3).

(4)

W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/57/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia MCPA i MCPB jako substancji czynnych (4).

(5)

W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/58 z dnia 21 września 2005 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenazanu i milbemektyny jako substancji czynnych (5).

(6)

W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/72/WE z dnia 21 października 2005 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego, mankozebu, manebu i metiramu jako substancji czynnych (6).

(7)

W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2006/5/WE z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia warfaryny jako substancji czynnej (7).

(8)

W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2006/6/WE z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia tolilfluanidu jako substancji czynnej (8),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Do pkt 12a (dyrektywa Rady 91/414/EWG) rozdziału XV załącznika II do porozumienia dodaje się następujące tiret:

„—

32005 L 0053: dyrektywą Komisji 2005/53/WE z dnia 16 września 2005 r. (Dz.U. L 241 z 17.9.2005, str. 51),

32005 L 0054: dyrektywą Komisji 2005/54/WE z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U. L 244 z 20.9.2005, str. 21),

32005 L 0057: dyrektywą Komisji 2005/57/WE z dnia 21 września 2005 r. (Dz.U. L 246 z 22.9.2005, str. 14),

32005 L 0058: dyrektywą Komisji 2005/58/WE z dnia 21 września 2005 r. (Dz.U. L 246 z 22.9.2005, str. 17),

32005 L 0072: dyrektywą Komisji 2005/72/WE z dnia 21 października 2005 r. (Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 63),

32006 L 0005: dyrektywą Komisji 2006/5/WE z dnia 17 stycznia 2006 r. (Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 17),

32006 L 0006: dyrektywą Komisji 2006/6/WE z dnia 17 stycznia 2006 r. (Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 21).”

.

Artykuł 2

Teksty dyrektyw 2005/53/WE, 2005/54/WE, 2005/57/WE, 2005/58/WE, 2005/72/WE, 2006/5/WE i 2006/6/WE w językach islandzkim i norweskim, które mają być opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (9).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 95.

(2)  Dz.U. L 241 z 17.9.2005, str. 51.

(3)  Dz.U. L 244 z 20.9.2005, str. 21.

(4)  Dz.U. L 246 z 22.9.2005, str. 14.

(5)  Dz.U. L 246 z 22.9.2005, str. 17.

(6)  Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 63.

(7)  Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 17.

(8)  Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 21.

(9)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/3


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 57/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2005 z dnia 8 lipca 2005 r (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/631/WE z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotyczącą zasadniczych wymogów, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE, zapewniających nadajnikom radiolokacyjnym Cospas-Sarsat dostęp do służb ratowniczych (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W rozdziale XVIII załącznika II do porozumienia po pkt 4zzn (decyzja Komisji 2005/53/WE) dodaje się punkt w brzmieniu:

„4zzo.

32005 D 0631: decyzja Komisji 2005/631/WE z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotycząca zasadniczych wymogów, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE, zapewniających nadajnikom radiolokacyjnym Cospas-Sarsat dostęp do służb ratowniczych (Dz.U. L 225 z 31.8.2005, str. 28).”

Artykuł 2

Teksty decyzji 2005/631/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 306 z 24.11.2005, str. 32.

(2)  Dz.U. L 225 z 31.8.2005, str. 28.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/4


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 58/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik VI do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2005 z dnia 30 września 2005 r (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących nr 203 z dnia 26 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 170 z dnia 11 czerwca 1998 r. dotyczącą sporządzania wykazów przewidzianych w art. 94 ust. 4 oraz w art. 95 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt. 3.51 (decyzja nr 170) załącznika VI do porozumienia dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

„—

32005 D 0965: decyzją nr 203 z dnia 26 maja 2005 r. (Dz.U. L 349 z 31.12.2005, str. 27).”

.

Artykuł 2

Teksty decyzji nr 203 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 339 z 22.12.2005, str. 22.

(2)  Dz.U. L 349 z 31.12.2005, str. 27.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/5


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 59/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik IX do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada  r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającą dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku IX do porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.

Po pkt 7a (dyrektywa Rady 92/49/EWG) dodaje się punkt w brzmieniu:

„7b.

32005 L 0068: dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 1).

Do celów porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

W załączniku I dodaje się, co następuje:

»—

Księstwo Liechtensteinu: ‘Aktiengesellschaft’, ‘Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea)’‚ ‘Genossenschaft’;

Królestwo Norwegii: ‘aksjeselskaper’, ‘allmennaksjeselskaper’, ‘gjensidige selskaper’;

Republika Islandii: ‘hlutafélög’, ‘gagnkvæm félög’.«”

2.

W pkt 2 (pierwsza dyrektywa Rady 73/239/EWG), 7a (dyrektywa Rady 92/49/EWG), 11 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/83/WE) oraz 12c (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/78/EWG) dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

„—

32005 L 0068: dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. (Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 1).”

.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2005/68/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 50.

(2)  Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 1.

(3)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/7


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 60/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik IX do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Po pkt 8b (decyzja Komisji 2004/332/WE) w załączniku IX do porozumienia wprowadza się punkt w następującym brzmieniu:

„8c.

32005 D 0849: decyzja Komisji 2005/849/WE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (Dz.U. L 315 z 1.12.2005, str. 16).”

.

Artykuł 2

Teksty decyzji 2005/849/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 50.

(2)  Dz.U. L 315 z 1.12.2005, str. 16.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/8


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 61/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XI do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/513/WE z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLANs) (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 5cr załącznika XI do porozumienia (decyzja Komisji 2005/50/WE) dodaje się następujący punkt:

„5cs.

32005 D 0513: decyzja Komisji 2005/513/WE z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLANs) (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 22).”

Artykuł 2

Teksty decyzji 2005/513/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 92 z 30.3.2006, str. 31.

(2)  Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 22.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/9


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 62/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (2) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 201 z 7.6.2004, str. 1.

(3)

Decyzja nr 884/2004/WE odwołuje się do dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (3), rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającego Fundusz Spójności (4) i rozporządzenia Rady (WE) nr 1267/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (5), które nie zostały uwzględnione w Porozumieniu.

(4)

Decyzja nr 884/2004/WE odwołuje się do rozporządzenia Rady (WE) nr 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (6) w stosunku do których współpraca pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia ogranicza się do zakresu sieci transeuropejskich w dziedzinie telekomunikacji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W pkt 5 (decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1692/96/WE) załącznika XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.

Dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32004 D 0884: decyzja nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 167 z 30.4.2004, str. 1) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 201 z 7.6.2004, str. 1.”

2.

Dostosowanie h) otrzymuje następujące brzmienie:

„w art. 8 ust. 1 wyrażenie »i z zastosowaniem dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy 92/43/EWG« nie ma zastosowania.”

3.

W tekście dostosowania i) słowa „2.26. slandia” zastępuje się słowami „2.16. Islandia”, a słowa „2.27. Norwegia” zastępuje się słowami „2.17. Norwegia”.

4.

W tekście dostosowania j) słowa „3.24. Norwegia” zastępuje się słowami „3.16. Norwegia”.

5.

W tekście dostosowania k) słowa „(Porty lotnicze)” zastępuje się słowami „(Sieć portów lotniczych)”, słowa „6.18. Islandia” zastępuje się słowami „6.8. Islandia”, oraz słowa „6.19. Norwegia” zastępuje się słowami „6.9. Norwegia”.

Artykuł 2

Teksty decyzji nr 884/2004/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (7).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 53.

(2)  Dz.U. L 167 z 30.4.2004, str. 1.

(3)  Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1.

(4)  Dz.U. L 130 z 25.5.1994, str. 1.

(5)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 73.

(6)  Dz.U. L 228 z 23.9.1995, str. 1.

(7)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/11


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 63/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego (2).

(3)

Dyrektywa 2006/1/WE uchyla dyrektywę Rady 84/647/EWG (3), która została uwzględniona w Porozumieniu, i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.

Po pkt 29 (dyrektywa Rady 84/647/EWG) dodaje się punkt w brzmieniu:

„29a.

32006 L 0001: dyrektywa 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 82)”

.

2.

Skreśla się tekst punktu 29 (dyrektywa Rady 84/647/EWG).

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2006/1/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (4).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 53.

(2)  Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 82.

(3)  Dz.U. L 335 z 22.12.1984, str. 72.

(4)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/13


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 64/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającą rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG (2).

(3)

Należy wziąć pod uwagę bardzo małe terytorium i całkowitą liczbę mieszkańców Lichtensteinu oraz wynikającą z tego szczególną strukturę rynku w zakresie transportu oraz szkoleń kierowców.

(4)

Należy wziąć pod uwagę małą liczbę przedsiębiorstw transportowych oraz niewielką liczbę kierowców ciężarówek zatrudnionych w Lichtensteinie i/lub dla których Lichtenstein jest miejscem stałego zamieszkania, jak również ograniczoną liczbę kierowców, którzy będą musieli przejść okresowe szkolenie w Lichtensteinie zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.

Po pkt 36 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 3572/90, skreślone) wprowadza się punkt w następującym brzmieniu:

„37.

32003 L 0059: dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, str. 4).

Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a)

W art. 9 dodaje się następujący akapit:

»Kierowcy określeni w art. 1, których miejscem stałego zamieszkania i pracy jest Lichtenstein mogą odbyć szkolenia okresowe, o których mowa w art. 7, w Szwajcarii, Austrii i Niemczech o ile organizowane w tych państwach szkolenia w pełni spełniają przepisy niniejszej dyrektywy.«

(b)

Państwa EFTA mogą wydać kartę kwalifikacji kierowcy zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy i następującymi dostosowaniami:

(i)

w pkt. 2 lit. c) załącznika II dotyczącym pierwszej strony karty kwalifikacji kierowcy dodaje się następujący tekst pod zapisem »Zjednoczone Królestwo«:

»znak odróżniający państwo EFTA wydające kartę otoczony elipsą określony w art. 37 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Ruchu Drogowym z dnia 8 listopada 1968 r. (na takim samym tle, co prawo jazdy); znaki odróżniające wyglądają następująco:

IS

:

Islandia

FL

:

Lichtenstein

N

:

Norwegia«.

(ii)

w pkt. 2 lit. e) załącznika II dotyczącym pierwszej strony karty kwalifikacji kierowcy wyrazy »Wzór Wspólnot Europejskich« zastępuje się wyrazami »Wzór EOG«.

(iii)

w pkt. 2 lit. e) załącznika II dotyczącym pierwszej strony karty kierowcy dodaje się, co następuje:

»atvinnuskírteini ökumanns

yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov«

(iv)

punkt 2 lit. f) załącznika II dotyczący pierwszej strony karty kwalifikacji kierowcy nie ma zastosowania do państw EFTA.

(v)

W pkt. 2 lit. b) załącznika II dotyczącym drugiej strony karty kwalifikacji kierowcy wyrazy »i szwedzki« zastępuje się wyrazami »szwedzki, islandzki i norweski«.

(vi)

w pkt. 2 lit. b) załącznika II dotyczącym drugiej strony karty kwalifikacji kierowcy dodaje się ustęp w brzmieniu:

»Odniesienia do języka norweskiego rozumie się jako odniesienia zarówno do norweskiego języka literackiego (‘yrkessjåførbevis’), jak i nowonorweskiego (‘yrkessjåførprov’).«”

2.

W pkt 20 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85) dodaje się, co następuje:

„, zmieniona:

32003 L 0059: dyrektywą 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, str. 4).”

3.

W pkt 24a (dyrektywa Rady 91/439/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32003 L 0059: dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, str. 4).”

4.

Skreśla się tekst pkt 22 (dyrektywa Rady 76/914/EWG) ze skutkiem od dnia 10 września 2009 r.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2003/59/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 53.

(2)  Dz.U. L 226 z 10.9.2003, str. 4.

(3)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/16


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 65/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XIII do porozumienia po pkt 56s (dyrektywa 2005/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się punkt w następującym brzmieniu:

„56t.

32005 L 0065: dyrektywa 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów (Dz.U. L 310 z 25.11.2005, str. 28).”

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2005/65/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 53.

(2)  Dz.U. L 310 z 25.11.2005, str. 28.

(3)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/17


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 66/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1).

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (2) zostało uwzględnione w porozumieniu decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r (3), wraz z dostosowaniami uwzlędniającymi specyfikę poszczególnych państw.

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (4),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W pkt 66i (rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003) załącznika XIII do porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32006 R 0065: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2006 z dnia 13.1.2006 r. (Dz.U. L 11 z 17.1.2006, str. 4).”

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 65/2006 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (5).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 53.

(2)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 1.

(3)  Dz.U. L 277 z 26.8.2004, str. 175.

(4)  Dz.U. L 11 z 17.1.2006, str. 4.

(5)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/18


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 67/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „porozumieniem”, a w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2006 z dnia 10 marca 2006 r. (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (2).

(3)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (3).

(4)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (4).

(5)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (5).

(6)

Niniejsza decyzja nie stosuje się do Liechtensteinu.

(7)

Państwa EFTA biorą pod uwagę oświadczenie państw członkowskich WE na temat kwestii wojskowych odnoszących się do Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (6) i włączają się w nie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt. 66s załącznika XIII do porozumienia (rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2005) dodaje się punkty w brzmieniu:

„66t.

32004 R 0549: rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 1).

Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a)

W art. 5 dodaje się następujący ustęp:

»5.   Państwa EFTA biorą pełny udział w komitecie ustanowionym na mocy pkt. 1 poza prawem do głosowania.«

b)

Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do Liechtensteinu.

66u.

32004 R 0550: rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 10).

Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a)

W odniesieniu do Islandii ostatnie zdanie art. 14 brzmi następująco:

»Schemat ten będzie zgodny z art. 15 Konwencji Chicagowskiej o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym z 1944 r. oraz z systemem opłat Eurocontrolu dla opłat trasowych lub z porozumieniami dotyczącymi wspólnego finansowania, którymi dla regionu północnoatlantyckiego zarządza ICAO.«

b)

W odniesieniu do Islandii na końcu pierwszego zdania art. 15 ust. 2 lit. b) dodaje się, co następuje:

»lub regionu północnoatlantyckiego.«

c)

W przypadku, kiedy Urząd Nadzoru EFTA kieruje zgodnie z art. 16 ust. 3 decyzję do państw EFTA, każde państwo EFTA może w ciągu jednego miesiąca przekazać wspomnianą decyzję do Stałego Komitetu EFTA. Stały Komitet EFTA może w okresie jednego miesiąca wydać inną decyzję.

d)

Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do Liechtensteinu.

66v.

32004 R 0551: rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 20).

Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a)

W art. 2 dodaje się następujący ustęp:

»W przypadkach, gdzie zainteresowanymi stronami są państwa członkowskie WE i państwa EFTA, Komisja WE i Urząd Nadzoru EFTA konsultują się wzajemnie i wymieniają informacje przy przygotowywaniu swoich odpowiednich decyzji zgodnie z niniejszym artykułem.«

b)

W art. 5 ust. 4 dodaje się, co następuje:

»Jeżeli między jednym państwem członkowskim WE, lub większą ich liczbą, z jednej strony, a jednym państwem EFTA, lub większą ich liczbą, z drugiej strony ma zostać zawarte obustronne porozumienie, to podejmą one odpowiednie kroki dopiero po skonsultowaniu się z zainteresowanymi stronami, w tym z Komisją, Urzędem Nadzoru EFTA oraz pozostałymi państwami członkowskimi WE i państwami EFTA.«

c)

Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do Liechtensteinu.

66w.

32004 R 0552: rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 26).

Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do Liechtensteinu.”

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 549/2004, 550/2004, 551/2004 i 552/2004 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (7).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 53.

(2)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 1.

(3)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 10.

(4)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 20.

(5)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 26.

(6)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 9.

(7)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


Wspólne oświadczenie umawiających się Stron

dotyczące decyzji nr 67/2006 uwzględniającej w porozumieniu EOG rozporządzenia (WE) nr 549/2004, 550/2004, 551/2004 i 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

W odniesieniu do art. 6 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 umawiające się Strony uznają, że udziałowcy z państw EFTA mają prawo brać udział w działalności »Branżowego Organu Konsultacyjnego« na takich samych zasadach jak udziałowcy z państw członkowskich UE.

W odniesieniu do art. 11 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 umawiające się Strony uznają znaczenie wymiany informacji zgodnie z ust. 5 Protokołu do porozumienia EOG i bez uszczerbku dla niego oraz informowania Komisji o przeglądzie wyników dotyczących państw EFTA.

W odniesieniu do porozumienia dotyczącego wspólnego finansowania, którego Islandia jest stroną, umawiające się Strony są zgodne co do tego, że schemat taki będzie zgodny z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 550/2004.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/22


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 68/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XVI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r (1).

(2)

Do Porozumienia należy włączyć dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (2) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 358 z 3.12.2004, str. 35.

(3)

Do Porozumienia należy włączyć dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (3) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 351 z 26.11.2004, str. 44.

(4)

Do Porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień (4).

(5)

Do Porozumienia należy włączyć decyzję Komisji 2005/15/WE z dnia 7 stycznia 2005 r. dotyczącą szczegółowych zasad stosowania procedury przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (5).

(6)

Do Porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2004 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6).

(7)

Do Porozumienia należy włączyć dyrektywę Komisji 2005/51/WE z dnia 7 września 2005 r. zmieniającą załącznik XX do dyrektywy 2004/17/WE i załącznik VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych (7).

(8)

Dyrektywa 2004/17/WE uchyla dyrektywę Rady 93/38/EWG (8), która została uwzględniona w Porozumieniu, i która w konsekwencji ma być z niego wykreślona.

(9)

Dyrektywa 2004/18/WE uchyla dyrektywy Rady 93/36/EWG (9) oraz 93/37/EWG (10), które uwzględniono w Porozumieniu, i które w konsekwencji mają być z niego wykreślone.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Załącznik XVI do Porozumienia, w tym dodatki 1-14 do załącznika zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 1874/2004 i nr 1564/2005, dyrektyw 2004/17/WE ze zmianami wprowadzonymi w Dz.U. L 358 z 3.12.2004, str. 35, 2004/18/WE ze zmianami wprowadzonymi w Dz.U. L 351 z 26.11.2004, str. 44 oraz 2005/51/WE, a także decyzji 2005/15/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po złożeniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komitetu EOG na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia (11).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 38.

(2)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1. Poprawki wprowadzone w Dz.U. L 358 z 3.12.2004, str. 35.

(3)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Poprawki wprowadzone w Dz.U. L 351 z 26.11.2004, str. 44.

(4)  Dz.U. L 326 z 29.10.2004, str. 17.

(5)  Dz.U. L 7 z 11.1.2005, str. 7.

(6)  Dz.U. L 257 z 1.10.2005, str. 1.

(7)  Dz.U. L 257 z 1.10.2005, str. 127.

(8)  Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 84.

(9)  Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 1.

(10)  Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 54.

(11)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


ZAŁĄCZNIK

Załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia wraz z dodatkami 1-14 do załącznika XVI zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 1

Słowa „dyrektyw 93/36/EWG, 93/37/EWG i 93/38/EWG” w ust. 1 Dostosowań Sektorowych zastępuje się słowami „dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE”.

Artykuł 2

Tekst punktu 2 (dyrektywa Rady 93/37/EWG) otrzymuje brzmienie:

„2.

32004 L 0018: Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 351 z 26.11.2004, str. 44 i ze zmianami wprowadzonymi:

32004 R 1874: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r. (Dz.U. L 326 z 29.10.2004, str. 17),

32005 L 0051: dyrektywą Komisji 2005/51/WE z dnia 7 września 2005 r. (Dz.U. L 257 z 1.10.2005, str. 127).

Dla celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a)

w art. 10 określenie »art. 296 Traktatu« zastępuje się określeniem »art. 123 Porozumienia EOG«;

b)

Załączniki od III do V są uzupełnione o dodatki 1-3 do niniejszego Załącznika;

c)

Liechtenstein przyjmie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do zachowania zgodności z niniejszą dyrektywą nie później niż przed upływem 18 miesięcy od momentu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG włączającej dyrektywę 2004/18/WE do Porozumienia EOG.”

Artykuł 3

Skreśla się tekst punktu 3 (dyrektywa Rady 93/36/EWG).

Artykuł 4

Tekst punktu 4 (dyrektywa Rady 93/38/EWG) otrzymuje brzmienie:

„4.

32004 L 0017: Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 358 z 3.12.2004, str. 35, zmieniona:

32004 R 1874: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r. (Dz.U. L 326 z 29.10.2004, str. 17),

32005 L 0051: dyrektywą Komisji 2005/51/WE z dnia 7 września 2005 r. (Dz.U. L 257 z 1.10.2005, str. 127).

Dla celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a)

w art. 58 ust. 1 wyraz »Wspólnota nie zawarła« zastępuje się słowami »Wspólnota w odniesieniu do przedsiębiorstw Wspólnoty, a państwa EFTA w odniesieniu do przedsiębiorstw tych państw nie zawarły«;

b)

W art. 58 ust. 1 wyrażenie »przedsiębiorstwom Wspólnoty« zastępuje się słowami »przedsiębiorstwom Wspólnoty w odniesieniu do porozumień zawartych przez Wspólnotę, a przedsiębiorstwom państw EFTA w odniesieniu do porozumień zawartych przez państwa EFTA«;

c)

W art. 58 ust. 1, wyrażenie »Wspólnoty lub poszczególnych państw członkowskich w stosunku do państw trzecich« zastępuje się wyrażeniem »Wspólnoty lub poszczególnych państw członkowskich w stosunku do państw trzecich albo państw EFTA w stosunku do państw trzecich«.

d)

w art. 58 ust. 4, wyrażenie »decyzją Rady« zastępuje się wyrażeniem »decyzją podjętą w ramach ogólnego procesu decyzyjnego przewidzianego Porozumieniem EOG«;

e)

artykuł 58 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

»5.   W kontekście ogólnych postanowień instytucjonalnych Porozumienia EOG, o postępach w wielostronnych lub dwustronnych negocjacjach w sprawie dostępu przedsiębiorstw Wspólnoty bądź EFTA do rynków krajów trzecich w sektorach objętych niniejszą dyrektywą, o ewentualnych wynikach takich negocjacji oraz o praktycznym wykonywaniu wszelkich zawartych umów składane będą corocznie sprawozdania. W kontekście ogólnego procesu decyzyjnego przewidzianego Porozumieniem EOG postanowienia niniejszego artykułu mogą zostać zmienione w świetle takich postępów.«

;

f)

celem umożliwienia podmiotom zamawiającym w obrębie EOG zastosowania przepisów art. 58 ust. 2 i 3, Umawiające się Strony zapewniają określanie przez dostawców prowadzących działalność na ich odpowiednich terytoriach pochodzenia produktów w ofertach składanych w przetargach na dostawy zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1);

g)

celem osiągnięcia maksymalnej zbieżności, art. 58 zostanie zastosowany w kontekście EOG pod warunkiem, że:

stosowanie ust. 3 nie narusza istniejącego stopnia liberalizacji w stosunku do państw trzecich,

Umawiające się Strony konsultują się ściśle miedzy sobą w negocjacjach z państwami trzecimi. Zastosowanie tego systemu poddawane będzie wspólnej ocenie;

h)

Artykuł 59 nie ma zastosowania;

i)

Załączniki od I do X uzupełnia się dodatkami od 2 do 13 do niniejszego załącznika;

j)

Liechtenstein przyjmie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do zachowania zgodności z niniejszą dyrektywą nie później niż przed upływem 18 miesięcy od momentu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG włączającej dyrektywę 2004/17/WE do Porozumienia EOG.”

Artykuł 5

Po punkcie 5b dodaje się następujące tiret (dyrektywa Rady 92/50/EWG):

„—

32004 L 0018: dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 351 z 26.11.2004, str. 44.”

Artykuł 6

Po punkcie 6a (rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się następujący tekst w brzmieniu:

„6 b.

32005 D 0015: Decyzja Komisji 2005/15/WE z dnia 7 stycznia 2005 r. dotycząca szczegółowych zasad stosowania procedury przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 7 z 11.1.2005, str. 7).

6 c.

32005 R 1564: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2004 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 257 z 1.10.2005, str. 1).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

W Liechtensteinie przez wyrażenie »Rahmenvereinbarung« rozumie się »Rahmenübereinkunft«, przez »Bietergemeinschaft«: »Arbeitsgemeinschaft«, »Bieter« oznacza »Offertsteller« a »Angebot«: »Offerte«.”

Artykuł 7

Dodatki od 1 do 14 otrzymują brzmienie:

Dodatek 1

WYKAZ PODMIOTÓW I KATEGORII PODMIOTÓW PRAWA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 9 AKAPIT DRUGI DYREKTYWY 2004/18/WE

I   W ISLANDII:

Centralne podmioty zamawiające nie mające charakteru przemysłowego ani handlowego prawnie regulowane przez lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970 oraz lög um opinber innkaup nr 52/1997, međ síđari breytingum i reglugerđ nr 302/1996.

Organy

Ríkiskaup (Państwowe Centrum Handlu),

Framkvæmdasýslan (Rządowe Zamówienia Na Roboty Budowlane),

Vegagerđ ríkisins (Administracja Dróg Publicznych),

Siglingastofnun (Islandzka Administracja Morska).

Kategorie

Sveitarfélög (gminy).

II   W LIECHTENSTEINIE:

die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene (Władze, instytucje i fundacje podlegające prawu publicznemu i ustanowione na szczeblu krajowym i lokalnym).

III   W NORWEGII:

offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter (podmioty i przedsiębiorstwa publiczne lub pod kontrolą publiczną nie posiadające charakteru przemysłowego ani komercyjnego).

Organy

Norsk Rikskringkasting (Norweska Korporacja Nadawcza),

Norges Bank (Bank Centralny),

Statens lånekasse for utdanning (Państwowy Fundusz Kredytów Edukacyjnych),

Statistisk sentralbyrå (Centralny Urząd Statystyczny),

Den norske stats Husbank (Norweski Państwowy Bank Mieszkaniowy),

Norges forskningsråd (Norweska Rada ds. Badań),

Statens Pensjonskasse (Norweski Publiczny Fundusz Emerytalny).

Kategorie

Statsbedrifter i henhold til lov om statsforetak (LOV 1991-08-30 71) (przedsiębiorstwa państwowe),

statsbanker (banki państwowe),

universiteter og høyskoler i henhold til lov om universiteter og høyskoler (LOV 1995-05-12 - uniwersytety).

Dodatek 2

CENTRALNE ORGANY RZĄDOWE

ISLANDIA

Ríkisreknar innkaupastofnanir eđa fyrirtæki sem eru ekki á sviđi iđnađar eđa viđskipta og heyra undir lög um opinber innkaup nr. 94/2001, međ síđari breytingum. (Podmioty i przedsiębiorstwa publiczne lub pod kontrolą publiczną nieposiadające charakteru przemysłowego ani komercyjnego podlegające przepisom ustawy o zamówieniach publicznych nr 94/2001).

Ríkiskaup (Państwowe Centrum Handlu),

Framkvæmdasýslan (Rządowe Zamówienia Na Roboty Budowlane),

Vegagerđ ríkisins (Administracja Dróg Publicznych).

LIECHTENSTEIN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Rząd Księstwa Liechtensteinu).

NORWEGIA

Statsministerens kontor

Urząd Prezesa Rady Ministrów

Regjeringsadvokaten

Urząd Prokuratora Generalnego

Arbeids- og sosialdepartementet

Ministerstwo pracy i spraw społecznych

Aetat Arbeidsdirektoratet

Departament pracy

Arbeidstilsynet

Departament inspekcji pracy

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Narodowy Instytut Medycyny Pracy

Rikstrygdeverket

Krajowa administracja ubezpieczeniowa

Statens institutt for rusmiddelforskning

Narodowy Instytut Badań nad Alkoholem i Narkotykami

Barne- og familiedepartementet

Ministerstwo ds. Dziecka i Rodziny

Barneombudet

Rzecznik Praw Dziecka

Forbrukerombudet

Rzecznik Praw Konsumenta

Forbrukerrådet

Rada Konsumencka

Markedsrådet

Rada Rynku

Likestillingsombudet

Rzecznik ds. równego statusu kobiet i mężczyzn

Likestillingssenteret

Norweski ośrodek badań nad równością płci

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen

Krajowy urząd ds. dziecka, młodzieży i rodziny

Statens institutt for forbruksforskning

Narodowy Instytut Badań Konsumenckich

Finansdepartementet

Ministerstwo Finansów

Kredittilsynet

Norweska Komisja Bankowości, Ubezpieczeń i Papierów Wartościowych

Skattedirektoratet

Departament podatków

Oljeskattekontoret

Urząd ds. podatku od ropy naftowej

Toll- og avgiftsdirektoratet

Departament ds. Ceł i Akcyz

Fiskeri- og kystdepartementet

Ministerstwo rybołówstwa i wybrzeża

Fiskeridirektoratet

Departament rybołówstwa

Havforskningsinstituttet

Instytut Badań Morskich

Kystdirektoratet

Departament Wybrzeża

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Narodowy instytut badań nad żywieniem i żywnością pochodzenia morskiego

Forsvarsdepartementet

Ministerstwo Obrony

Forsvarets Militære Organisasjon (FMO)

Norweskie siły zbrojne

Forsvarsbygg (FB)

Norweskie służby budowy obronności

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Norweski zakład badań nad obronnością

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Urząd bezpieczeństwa narodowego

Helse- og omsorgsdepartementet

Ministerstwo zdrowia i usług opieki

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego

Sosial- og helsedirektoratet

Departament ds. społecznych i zdrowotnych

Norsk pasientskadeerstatning

Norweski system rekompensat dla pacjentów

Pasientskadenemndas sekretariat

Rada ds. odszkodowań dla poszkodowanych pacjentów

Bioteknologinemndas sekretariat

Norweski komitet konsultacyjny ds. biotechnologii

Statens helsetilsyn

Norweska rada zdrowia

Statens legemiddelverk

Norweska Agencja Leków

Statens strålevern

Norweski urząd ochrony przed promieniowaniem

Justis- og politidepartementet

Ministerstwo Sprawiedliwości (i Policji)

Brønnøysundregisterene

Ośrodek Rejestracyjny Brønnøysund (rejestr przedsiębiorstw)

Datatilsynet

Inspektor danych

Direktoratet for sivilt beredskap

Departament obrony cywilnej i planowania kryzysowego

Riksadvokaten

Dyrektor prokuratury generalnej

Statsadvokatembetene

Prokuratura rejonowa

Politiet

Służby policyjne

Kommunal- og regionaldepartementet

Ministerstwo ds. samorządów i regionów

Arbeidsdirektoratet

Departament pracy

Arbeidsforskningsinstituttet

Instytut badań nad rynkiem pracy

Direktoratet for arbeidstilsynet

Norweski departament inspekcji pracy

Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

Departament prewencji sapersko-pożarniczej

Produkts- og elektrisitetstilsynet

Norweski departament bezpieczeństwa produktów i urządzeń elektrycznych

Produktregisteret

Rejestr produktów

Statens bygningstekniske etat

Krajowy urząd technologii i administracji budownictwa

Utlendingsdirektoratet

Departament imigracji

Kultur- og kirkedepartementet

Ministerstwo kultury i spraw kościelnych

Bispedømmerådene

Rady diecezjalne

Kirkerådet

Krajowa Rada Kościoła Norwegii

Eierskapstilsynet

Norweski Urząd Kontroli Własności Mediów

Norsk filmfond

Norweski Fundusz Kinematografii

Norsk filminstitutt

Krajowa Rada Kinematografii

Norsk filmutvikling

Norweski Ośrodek Rozwoju Kinematografii

Statens filmtilsyn

Norweska Rada Klasyfikująca Filmy

Statens medieforvaltning

Urząd ds. Środków Masowego Przekazu

Norsk kulturråd

Norweska Rada Kultury

Norsk språkråd

Rada Języka Norweskiego

Riksarkivet

Archiwum Narodowe Norwegii

Statsarkivene

Archiwum państwowe

Rikskonsertene

Norweski instytut ds. koncertów

ABM-utvikling

Norweski urząd ds. archiwów, bibliotek i muzeów

Bunad- og folkedraktrådet

Krajowa rada ds. strojów ludowych

Nasjonalbiblioteket

Biblioteka Narodowa Norwegii

Norsk lokalhistorisk institutt

Norweski instytut historii lokalnej

Riksutstillinger

Norweskie krajowe wystawy objazdowe

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

Narodowa fundacja sztuki i budowli użyteczności publicznej

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norweski księgozbiór wydawnictw pisanych alfabetem Braille'a i dźwiękowych

Arkeologisk museum i Stavanger

Muzeum archeologiczne w Stavanger

Lotteritilsynet

Norweski monopol loteryjny

Landbruks- og matdepartementet

Ministerstwo rolnictwa i żywności

Statens dyrehelsetilsyn

Norweski urząd zdrowia zwierząt

Jordskifterettene

Norweski urząd scalania gruntów

Statens landbrukstilsyn

Krajowe służby inspekcji rolnej

Norsk institutt for jord- og skogforskning

Norweski instytut inwentarza gruntów (NIJOS)

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Norweski instytut badań nad gospodarką rolną

Planteforsk

Norweski instytut badań nad urodzajem

Reindriftsforvaltningen

Norweska administracja hodowli reniferów

Norsk institutt for skogforskning

Norweski instytut badań nad gospodarką leśną

Mattilsynet

Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Statens landbruksforvaltning

Norweski zarząd użytków rolnych

Veterinærinstituttet

Norweskie centralne laboratoria weterynaryjne

Miljøverndepartementet

Ministerstwo ochrony środowiska

Direktoratet for naturforvaltning

Departament zarządzania zasobami naturalnymi

Norsk kulturminnefond

Norweski fundusz dziedzictwa narodowego

Norsk polarinstitutt

Norweski instytut badań polarnych

Produktregisteret

Rejestr produktów

Riksantikvaren

Departament dziedzictwa narodowego

Statens forurensningstilsyn

Państwowy urząd nadzoru zanieczyszczeń

Statens kartverk

Norweski urząd kartograficzny

Moderniseringsdepartementet

Ministerstwo modernizacji

Datatilsynet

Inspektor danych

Fylkesmannsembetene

Gubernatorzy okręgów

Konkurransetilsynet

Norweski Urząd ds. Konkurencji

Statens forvaltningstjeneste

Służby administracji rządowej

Statens Pensjonskasse

Norweski Publiczny Fundusz Emerytalny

Statsbygg

Departament budownictwa państwowego i własności

Nærings- og handelsdepartementet

Ministerstwo handlu i przemysłu

Bergvesenet

Służby górnicze

Justervesenet

Norweski instytut miar i akredytacji

Norges geologiske undersøkelse

Służba geodezyjna Norwegii

Statens Veiledningskontor for oppfinnere

Norwegian Government Consultative Office for Inventors

Sjøfartsdirektoratet

norweski departament morski

Skipsregistrene

Norweski międzynarodowy rejestr żeglugi

Styret for det industrielle rettsvern

norweski Urząd Patentowy

Olje- og energidepartementet

Ministerstwo Paliw I Energii

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norweski Departament Zasobów Wodnych i Energii

Oljedirektoratet

norweski departament ropy naftowej

Samferdselsdepartementet

Ministerstwo Transportu i Komunikacji

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

Norweska Komisja Śledcza ds. Wypadków [lotniczych i kolejowych]

Jernbaneverket

Krajowy Zarząd Kolei Państwowych

Luftfartstilsynet

Zarząd Lotnictwa Cywilnego

Post- og teletilsynet

Norweski Urząd Poczty i Telekomunikacji

Statens jernbanetilsyn

norweska Inspekcja Kolei

Statens vegvesen

Administracja Dróg Publicznych

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych

Det norske meteorologiske institutt

Norweski Instytut Meteorologiczny

Lærarutdanningsrådet

Rada Kształcenia Pedagogicznego

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych

Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt

Norweski Instytut Kształcenia Dorosłych

Riksbibliotektjenesten

Krajowy urząd ds. badań i bibliotek specjalnych

Samisk utdanningsråd

Samisk Utdanningsråd

Utenriksdepartementet

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Direktoratet for utviklingssamarbeid

norweska Agencja Współpracy Na Rzecz Rozwoju

Stortinget

Storting (Parlament Norwegii)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen - Sivilombudsmannen

Rzecznik Administracji Publicznej parlamentu

Riksrevisjonen

Biuro Kontrolera Generalnego

Domstolene

Sądy

Dodatek 3

WYKAZ PRODUKTÓW, OKREŚLONYCH W ART. 7 DYREKTYWY 2004/18/WE W ODNIESIENIU DO UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI

ISLANDIA

LIECHTENSTEIN

NORWEGIA

Zamówienia publiczne na dostawy udzielane przez podmioty zamawiające działające w dziedzinie obronności (oznaczone „*” w załączniku IV do dyrektywy Rady 2004/18/WE) obejmują dostawy następujących towarów:

Dział 25:

Sól; siarka; ziemia i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement

Dział 26:

Rudy metali, żużel i popiół

Dział 27:

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne

 

z wyjątkiem:

 

ex 27.10 benzyny specjalnej

Dział 28:

Chemikalia nieorganiczne; organiczne i nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów

 

z wyjątkiem:

 

ex 28.09 materiałów wybuchowych

 

ex 28.13 materiałów wybuchowych

 

ex 28.14 gazu łzawiącego

 

ex 28.28 materiałów wybuchowych

 

ex 28.32 materiałów wybuchowych

 

ex 28.39 materiałów wybuchowych

 

ex 28.50 produktów toksycznych

 

ex 28.51 produktów toksycznych

 

ex 28.54 materiałów wybuchowych

Dział 29:

Chemikalia organiczne

 

z wyjątkiem:

 

ex 29.03 materiałów wybuchowych

 

ex 29.04 materiałów wybuchowych

 

ex 29.07 materiałów wybuchowych

 

ex 29.08 materiałów wybuchowych

 

ex 29.11 materiałów wybuchowych

 

ex 29.12 materiałów wybuchowych

 

ex 29.13 produktów toksycznych

 

ex 29.14 produktów toksycznych

 

ex 29.15 produktów toksycznych

 

ex 29.21 produktów toksycznych

 

ex 29.22 produktów toksycznych

 

ex 29.23 produktów toksycznych

 

ex 29.26 materiałów wybuchowych

 

ex 29.27 produktów toksycznych

 

ex 29.29 materiałów wybuchowych

Dział 30:

Produkty farmaceutyczne

Dział 31:

Nawozy

Dział 32:

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty

Dział 33:

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe

Dział 34:

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, „woski dentystyczne”

Dział 35:

substancje białkowe; kleje; enzymy

Dział 37:

Materiały fotograficzne lub kinematograficzne

Dział 38:

Produkty chemiczne różne

 

z wyjątkiem:

 

ex 38.19 produktów toksycznych

Dział 39:

Żywice syntetyczne, tworzywa sztuczne, estry celulozy, etery oraz produkty pochodne

 

z wyjątkiem:

 

ex 39.03 materiałów wybuchowych

Dział 40:

Kauczuk, kauczuk syntetyczny, faktysa i wyroby pochodne

 

z wyjątkiem:

 

ex 40.11 opon kuloodpornych

Dział 41:

Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione

Dział 42:

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników)

Dział 43:

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich

Dział 44:

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny

Dział 45:

Korek i artykuły z korka

Dział 46:

Wyroby ze słomy, z esparto i pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

Dział 47:

Materiały do produkcji papieru

Dział 48:

Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury

Dział 49:

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany

Dział 65:

Nakrycia głowy i ich części

Dział 66:

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, szpicruty i ich części

Dział 67:

pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; wyroby z włosów ludzkich

Dział 68:

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów

Dział 69:

Wyroby ceramiczne

Dział 70:

Szkło i wyroby ze szkła

Dział 71:

Perły, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria

Dział 73:

Żelazo i stal i artykuły z nich

Dział 74:

Miedź i artykuły z miedzi

Dział 75:

Nikiel i artykuły z niklu

Dział 76:

Aluminium i artykuły z aluminium

Dział 77:

Magnez i beryl i artykuły z nich

Dział 78:

Ołów i artykuły z ołowiu

Dział 79:

Cynk i artykuły z cynku

Dział 80:

Cyna i artykuły z cyny

Dział 81:

Pozostałe metale nieszlachetne wykorzystywane w przemyśle hutniczym i artykuły z nich

Dział 82:

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części

 

z wyjątkiem:

 

ex 82.05 narzędzi

 

ex 82.07 narzędzi, części

Dział 83:

Artykuły różne z metali nieszlachetnych

Dział 84:

Kotły grzewcze, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części

 

z wyjątkiem:

 

ex 84.06 silników

 

ex 84.08 innych silników

 

ex 84.45 maszyn

 

ex 84.53 maszyn automatycznie przetwarzających dane

 

ex 84.55 części do maszyn wymienionych w pozycji nr 84.53

 

ex 84.59 części reaktorów jądrowych

Dział 85:

Maszyny i urządzenia elektryczne; ich części

 

z wyjątkiem:

 

ex 85.13 urządzeń telekomunikacyjnych

 

ex 85.15 aparatury nadawczej

Dział 86:

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części

 

z wyjątkiem:

 

ex 86.02 lokomotyw opancerzonych zasilanych energią elektryczną

 

ex 86.03 pozostałych lokomotyw opancerzonych

 

ex 86.05 wagonów opancerzonych

 

ex 86.06 wagonów warsztatowych

 

ex 86.07 wagonów

Dział 87:

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria

 

z wyjątkiem:

 

ex 87.01 traktorów

 

ex 87.02 pojazdów wojskowych

 

ex 87.03 pojazdów pogotowia technicznego

 

ex 87.08 czołgów i innych pojazdów opancerzonych

 

ex 87.09 motocykli

 

ex 87.14 przyczep

Dział 89:

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające

 

z wyjątkiem:

 

ex 89.01A okrętów wojennych

Dział 90:

Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; ich części; ich części

 

z wyjątkiem:

 

ex 90.05 lornetek

 

ex 90.13 przyrządów różnych, laserów

 

ex 90.14 dalmierzy

 

ex 90.28 instrumentów pomiarowych elektrycznych i elektronicznych

 

ex 90.11 mikroskopów

 

ex 90.17 narzędzi medycznych

 

ex 90.18 sprzętu do mechanoterapii

 

ex 90.19 sprzętu ortopedycznego

 

ex 90.20 aparatury wykorzystującej promieniowanie rentgenowskie

Dział 91:

Produkcja zegarów i zegarków

Dział 92:

Instrumenty muzyczne; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku; urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku; części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń

Dział 94:

Meble i ich części; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i temu podobne wyroby wypychane

 

z wyjątkiem:

 

ex 94.01A foteli lotniczych

Dział 95:

Obrobione materiały rzeźbiarskie i formowane oraz wyroby z tych materiałów

Dział 96:

Miotły, szczotki, pędzle do nakładania kosmetyków i sita

Dział 98:

Artykuły przemysłowe różne

Dodatek 4

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE DZIAŁAJĄCE W SEKTORACH TRANSPORTU LUB DYSTRYBUCJI GAZU ZIEMNEGO LUB ENERGII CIEPLNEJ

ISLANDIA

Orkuveita Reykjavíkur, lög nr 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja, lög nr 10/2001.

Inne podmioty wytwarzające, transportujące lub dystrybuujące energię elektryczną w myśl przepisów Orkulög nr 58/1967.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORWEGIA

Podmioty transportujące lub dystrybuujące energię cieplną w myśl przepisów Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m av 29.06.1990 nr. 50 (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven) lub też lov om felles regler for det indre marked for naturgass (LOV 2002-06-28 61).

Dodatek 5

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W SEKTORACH WYTWARZANIA, PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ISLANDIA

Landsvirkjun (Energetyka Krajowa), lög nr 42/1983.

Landsnet (Sieć Energetyczna) lög nr 75/2004.

Rafmagnsveitur ríkisins (Państwowe Elektrownie), lög nr 58/1967.

Orkuveita Reykjavíkur (Energetyka Rejkiawicka), lög nr 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja, (Ciepłownia Regionalna Suđurnes), lög nr. 10/2001.

Orkubú Vestfjarđa (Zakład Energetyczny Fiordów Zachodnich), lög nr 40/2001.

Inne podmioty wytwarzające, transportujące lub dystrybuujące energię elektryczną w myśl przepisów Orkulög nr. 58/1967.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Kraftwerke.

NORWEGIA

Podmioty wytwarzające, transportujące lub dystrybuujące energię elektryczną w myśl przepisów Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. I), Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) lub Energiloven (LOV 1990–06-29 50), lub też Lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 82).

Dodatek 6

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W SEKTORACH PRODUKCJI, TRANSPORTU LUB DYSTRYBUCJI WODY PITNEJ

ISLANDIA

Inne podmioty wytwarzające lub dystrybuujące wodę pitną w myśl przepisów Lög nr. 32/2004, um vatnsveitur sveitarfélaga.

LIECHTENSTEIN

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.

Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORWEGIA

Inne podmioty wytwarzające lub dystrybuujące wodę pitną w myśl przepisów Forskrift om Drikkevann og vannforsyning (FOR 2001-12-04 Nr 1372).

Dodatek 7

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W ZAKRESIE USŁUG TRANSPORTU KOLEJOWEGO

ISLANDIA

LIECHTENSTEIN

NORWEGIA

Podmioty działające w myśl przepisów Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).

Dodatek 8

PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W DZIEDZINIE MIEJSKIEGO TRANSPORTU KOLEJOWEGO, TRAMWAJOWYCH, TROLEJBUSOWYCH LUB AUTOBUSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH

ISLANDIA

Strætó bs. (Rejkiawickie Autobusy Miejskie)

Inne usługi transportu autobusowego świadczone przez gminy.

Podmioty działające w myśl przepisów Lög nr. 73/2001, um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi.

LIECHTENSTEIN

Liechtenstein Bus Anstalt (Przedsiębiorstwo Autobusowe Liechtensteinu).

NORWEGIA

Podmioty działające w myśl przepisów Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).

Dodatek 9

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE DZIAŁAJĄCE W SEKTORZE USŁUG POCZTOWYCH

ISLANDIA

Podmioty działające w myśl przepisów Lög nr. 19/2002, um póstþjónustu.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post AG.

NORWEGIA

Podmioty działające w myśl przepisów Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (LOV 1996-11-29 73).

Dodatek 10

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE DZIAŁAJĄCE W SEKTORACH POSZUKIWANIA I WYDOBYCIA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

ISLANDIA

LIECHTENSTEIN

NORWEGIA

Podmioty zamawiające podlegające przepisom Lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72) (Ustawie o ropie naftowej) i rozporządzeniom wykonawczym ustawy o ropie naftowej lub przepisom Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21).

Dodatek 11

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE DZIAŁAJĄCE W SEKTORACH POSZUKIWANIA LUB WYDOBYCIA ZŁÓŻ WĘGLA LUB INNYCH PALIW STAŁYCH

ISLANDIA

LIECHTENSTEIN

NORWEGIA

Dodatek 12

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE DZIAŁAJĄCE W DZIEDZINIE INFRASTRUKTURY PORTÓW MORSKICH LUB śRÓDLĄDOWYCH LUB INNYCH TERMINALI

ISLANDIA

Siglingastofnun (Islandzka Administracja Morska).

Inne podmioty działające w myśl przepisów Hafnalög nr. 23/1994.

LIECHTENSTEIN

NORWEGIA

Podmioty działające w myśl przepisów Havneloven (LOV 1984-06-08 51).

Dodatek 13

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE DZIAŁAJĄCE W DZIEDZINIE URZĄDZEŃ DLA PORTÓW LOTNICZYCH

ISLANDIA

Flugmálastjórn Íslands (Departament Lotnictwa Cywilnego).

LIECHTENSTEIN

NORWEGIA

Podmioty działające w myśl przepisów Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101).

Dodatek 14

KRAJOWE ORGANY ROZPATRUJĄCE WNIOSKI O ZASTOSOWANIE POSTęPOWANIA POJEDNAWCZEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 9 DYREKTYWY RADY 92/13/EWG

ISLANDIA

Fjármálaráđuneytiđ (Ministerstwo Finansów).

LIECHTENSTEIN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Rząd Księstwa Liechtensteinu).

NORWEGIA

Nærings- og handelsdepartementet (Ministerstwo Handlu i Przemysłu).


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/38


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 69/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XVI do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2005/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. zawierającą sprostowanie do dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (2),

(3)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2083/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień (3).

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 2083/2005 uchyla uwzględnione w porozumieniu rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2004 (4), które należy w związku z tym uchylić na mocy porozumienia.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XVI do porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.

W pkt. 2 (dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

„—

32005 L 0075: dyrektywą 2005/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. (Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 55),

32005 R 2083: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2083/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.U. L 333 z 20.12.2005, str. 28).”

2.

W pkt. 4 (dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

„—

32005 R 2083: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2083/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.U. L 333 z 20.12.2005, str. 28).”

3.

W pkt. 2 (dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz w pkt. 4 (dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) skreśla się tiret pierwsze (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2004).

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 2083/2005 i dyrektywy 2005/75/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 czerwca 2006 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (5) lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r., w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 38.

(2)  Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 55.

(3)  Dz.U. L 333 z 20.12.2005, str. 28.

(4)  Dz.U. L 326 z 29.10.2004, str. 17.

(5)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/40


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 70/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XXI do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (2).

(3)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 1553/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (3).

(4)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasad szacowania usług mieszkaniowych do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (4).

(5)

W porozumieniu należy uwzględnić zalecenie Komisji COM(2005) 217 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych (5).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku XXI do porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.

Po pkt. 18p (rozporządzenie Komisji (WE) nr 13/2005) dodaje się punkt w brzmieniu:

„18q.

32005 R 1552: rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 1).

Do celów porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującym dostosowaniem:

Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do Islandii i Liechtensteinu.”

2.

W pkt 18i (rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32005 R 1553: rozporządzeniem (WE) nr 1553/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 6).”

3.

Po pkt 19t (rozporządzenie (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się punkt w brzmieniu:

„19u.

32005 R 1722: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasad szacowania usług mieszkaniowych do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz.U. L 276 z 21.10.2005, str. 5).”

4.

Po pkt 17b (rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002) dodaje się, co następuje:

„AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

Umawiające się Strony uwzględniają treść następującego aktu:

17c.

52005 PC 0217: zalecenie Komisji COM(2005) 217 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych (Dz.U. C 172, z 12.7.2005, str. 22).”

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 w języku norweskim i rozporządzenia (WE) nr 1553/2005, 1722/2005 oraz zalecenia COM(2005) 217 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (6).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 103.

(2)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 1.

(3)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 6.

(4)  Dz.U. L 276 z 21.10.2005, str. 5.

(5)  Dz.U. C 172 z 12.7.2005, str. 22.

(6)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/42


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 71/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (2).

(3)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy (3).

(4)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1916/2000 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji w sprawie struktury zarobków (4).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku XXI do porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.

Po pkt 19u (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2005) dodaje się punkt w brzmieniu:

„19v.

32005 R 1708: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 9).”

2.

W pkt. 19c (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2214/96) dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

„—

32005 R 1708: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 9).”

.

3.

W pkt 18e (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/1999) dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32005 R 1737: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. (Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 11).”

.

4.

W pkt 18db (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2000) dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32005 R 1738: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1738/2005 z dnia 21 października 2005 r. (Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 32).”

.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 1708/2005, 1737/2005 i 1738/2005 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (5).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 103.

(2)  Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 9.

(3)  Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 11.

(4)  Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 32.

(5)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/44


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 73/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1).

(2)

Właściwe jest rozszerzenie współpracy pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia, w celu włączenia decyzji nr 2113/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej decyzję nr 2256/2003/WE celem przedłużenia na rok 2006 programu rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania technologii teleinformatycznych (ICT) (2).

(3)

Protokół 31 do Porozumienia powinien zatem zostać zmieniony, aby umożliwić takie rozszerzenie współpracy począwszy od 1 stycznia 2006 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W art. 2 ust. 5 protokołu 31 do Porozumienia (decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2256/2003/WE) w dziewiątym tiret dodaje się następujące subtiret:

„—

32005 D 2113: decyzją nr 2113/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 34).”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po złożeniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komitetu EOG na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia (3).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 58.

(2)  Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 34.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/45


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 74/2006

z dnia 2 czerwca 2006

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „porozumieniem”, w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 31 do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1).

(2)

Właściwym jest kontynuowanie współpracy pomiędzy Umawiającymi się Stronami porozumienia przy wdrażaniu i rozwoju rynku wewnętrznego.

(3)

Należy w związku z tym zmienić protokół 31 do porozumienia, aby umożliwić kontynuowanie tej współpracy po dniu 31 grudnia 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 7 protokołu 31 do porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

Zapis „lata 2004 i 2005” w ust. 6 otrzymuje brzmienie: „lata 2004, 2005 i 2006”.

2)

Po ust. 6 wprowadza się następujący ustęp:

„7.   Począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. państwa EFTA uczestniczą w działaniach wspólnotowych związanych z następującą linią budżetową, włączoną do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006:

Linia budżetowa 02.03.01: »Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego«.”

3)

Zapis „ust. 5 i 6” w ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie: „ust. 5, 6 i 7”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po złożeniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komitetu EOG zgodnie z art. 103 ust. 1 porozumienia (2).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest opublikowana w Części EOG i w Suplemencie EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 63.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/46


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 75/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca Protokół 47 do Porozumienia EOG w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu winem

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 47 do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2000 z dnia 2 października 2000 r. (1).

(2)

Decyzją Rady EOG nr 1/95 ustanowiono system równoległego wprowadzania do obrotu dla Liechtensteinu.

(3)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (2), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 271 z 21.10.1999, str. 47.

(4)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w szczególności tytułu odnoszącego się do wina gatunkowego produkowanego w określonych regionach (3).

(5)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (4).

(6)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 2451/2000 z dnia 7 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych, w odniesieniu do załącznika XIV (5).

(7)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina (6).

(8)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych, w odniesieniu metod analizy (7).

(9)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (8).

(10)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 2066/2001 z dnia 22 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2001 w odniesieniu do stosowania lizozymu w produktach winiarskich (9).

(11)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (10), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 272 z 23.10.2003, str. 38.

(12)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające pewne zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (11).

(13)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2003 z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina (12).

(14)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (13).

(15)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (14).

(16)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2003 z dnia 13 października 2003 r. ustalające minimalne naturalne stężenie alkoholu w procentach objętościowych win gatunkowych psr „Vinho verde” pochodzących z portugalskiej strefy uprawy winorośli C I a), na lata winiarskie 2003/2004 i 2004/2005 (15).

(17)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1795/2003 z dnia 13 października 2003 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do win gatunkowych produkowanych w określonych regionach (16).

(18)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina (17).

(19)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (18).

(20)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynku wina z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (19).

(21)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające określone szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina i ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (20).

(22)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (21).

(23)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (22).

(24)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (23).

(25)

Rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 (24), które zostało już włączone do porozumienia, należy przenieść do odrębnego punktu w dodatku 1 do protokołu 47 do porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W protokole 47 do porozumienia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 271 z 21.10.1999, str. 47, oraz rozporządzeń 1607/2000, 1622/2000, 2451/2000, 884/2001, 1609/2001, 1655/2001, 2066/2001, 753/2002, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 272 z 23.10.2003, str. 38, 2086/2002, 440/2003, 1205/2003, 1410/2003, 1793/2003, 1795/2003, 128/2004, 316/2004, 908/2004, 1427/2004, 1428/2004, 1429/2004 i 1991/2004 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 czerwca 2006 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (25).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 315 z 14.12.2000, str. 32.

(2)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1.

(3)  Dz.U. L 185 z 25.7.2000, str. 17.

(4)  Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 1.

(5)  Dz.U. L 282 z 8.11.2000, str. 7.

(6)  Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. 32.

(7)  Dz.U. L 212 z 7.8.2001, str. 9.

(8)  Dz.U. L 220 z 15.8.2001, str. 17.

(9)  Dz.U. L 278 z 23.10.2001, str. 9.

(10)  Dz.U. L 118 z 4.5.2002, str. 1.

(11)  Dz.U. L 321 z 26.11.2002, str. 8.

(12)  Dz.U. L 66 z 11.3.2003, str. 15.

(13)  Dz.U. L 168 z 5.7.2003, str. 13.

(14)  Dz.U. L 201 z 8.8.2003, str. 9.

(15)  Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 10.

(16)  Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13.

(17)  Dz.U. L 19 z 27.1.2004, str. 3.

(18)  Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 16.

(19)  Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 56.

(20)  Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 3.

(21)  Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 7.

(22)  Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 11.

(23)  Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 9.

(24)  Dz.U. L 272 z 3.10.1990, str. 1.

(25)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


ZAŁĄCZNIK

do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2006

Dodatek 1 do protokołu 47 otrzymuje brzmienie:

„Dodatek 1

1.

390 R 2676: Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2676/90 z dnia 17 września 1990 r. określające wspólnotowe metody analizy wina (Dz.U. L 272 z 3.10.1990, str. 1), zmienione:

392 R 2645: rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2645/92 z dnia 11 września 1992 r. (Dz.U. L 266 z 12.9.1992, str. 10),

395 R 0060: rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 60/95 z dnia 16 stycznia 1995 r. (Dz.U. L 11 z 17.1.1995, str. 19),

396 R 0069: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 69/96 z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. L 14 z 19.1.1996, str. 13),

397 R 0822: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 822/97 z dnia 6 maja 1997 r. (Dz.U. L 117 z 7.5.1997, str. 10),

399 R 0761: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 761/1999 z dnia 12 kwietnia 1999 r. (Dz.U. L 99 z 14.4.1999, str. 4),

32003 R 0440: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 440/2003 z dnia 10 marca 2003 r. (Dz.U. L 66 z 11.3.2003, str. 15),

32004 R 0128: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 128/2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U. L 19 z 27.1.2004, str. 3).

Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do porozumienia.

2.

399 R 1493: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 271 z 21.10.1999, str. 47, zmienione:

1 03 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej przyjętym w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 R 1795: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1795/2003 z dnia 13 października 2003 r. (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13).

Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a)

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do porozumienia;

b)

Nie stosuje się art. 1 ust. 1;

c)

Nie stosuje się przepisów tytułu II, z wyjątkiem art. 19, oraz przepisów tytułów III, IV i VII;

d)

Ostatniego zdania art. 19 ust. 2. nie stosuje się do Liechtensteinu.

Ponadto do Liechtensteinu nie stosuje się ostatniego zdania pkt B 1 załącznika VI;

e)

W art. 44 ust. 1 słów: »oraz tam, gdzie to stosowne, nie naruszając art. 45, wina przywożone legalnie« nie stosuje się;

f)

W art. 44 ust. 14 określenie »Połączenie wina pochodzącego z kraju trzeciego« otrzymuje brzmienie »Połączenie wina pochodzącego z kraju trzeciego lub z państwa EFTA«;

g)

W art. 45 ust. 1a słów: »przywożone lub nie« nie stosuje się;

h)

Przepisy rozdziału II tytułu V stosuje się z następującym dostosowaniem:

W drodze odstępstwa od prawodawstwa krajowego Liechtensteinu, wina stołowe pochodzące z Liechtensteinu nieuprawnione do oznaczenia geograficznego muszą spełniać wymogi określone przepisami rozdziału II tytułu V dotyczącego opisu, oznaczenia, prezentacji i ochrony określonych produktów, jeżeli te wina stołowe przeznaczone są na rynek EOG poza Liechtensteinem;

i)

Tytuł VI stosuje się z następującymi dostosowaniami:

Wina gatunkowe pochodzące z państw EFTA uznaje się za równoważne winom gatunkowym produkowanym w określonych regionach (»winom gatunkowym psr«), pod warunkiem, że spełniają one wymogi określone przez prawodawstwo krajowe, które do celów niniejszego protokołu musi być zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, zmienionym do celów niniejszego porozumienia.

W odniesieniu do tych win można jednak stosować opis »wino gatunkowe psr« oraz inne opisy, o których mowa w art. 54 ust. 2.

Lista win gatunkowych ustalona przez państwa EFTA będące producentami wina zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

j)

W odniesieniu do art. 54 ust. 4 wina pochodzące z Liechtensteinu uznaje się za wina gatunkowe, jeżeli spełniają one wszystkie wymogi stawiane tzw. »winom kategorii 1« zgodnie z prawodawstwem krajowym.

Wina gatunkowe pochodzące z Liechtensteinu mają prawo do jednego z następujących oznaczeń geograficznych, uzupełnionych lub nie nazwą winnicy, odnoszących się do pochodzenia winogron zgodnie z listą zamieszczoną w urzędowym »Spisie upraw winorośli i AOC« publikowanym w Liechtensteinie:

Balzers, Bendern, Eschen, Eschnerberg, Gamprin, Mauren, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Vaduz.

Oznaczeniu geograficznemu na etykiecie towarzyszy jedno z następujących określeń: »Kontrollierte Ursprungsbezeichnung«, »KUB«, »Appellation d’origine contrôlée« lub »AOC«;

k)

Nie stosuje się art. 71, 77, 78 i 79;

l)

Do celów załącznika III uznaje się, że Liechtenstein należy do strefy B uprawy winorośli;

m)

Nie naruszając przepisów pkt. D ust. 1 załącznika VI, wina pochodzące z Liechtensteinu produkowane zgodnie z prawodawstwem krajowym i klasyfikowane następnie jako »wina kategorii 1 bez dodatkowego określenia jakości« uznaje się za wina gatunkowe.

3.

32000 R 1607: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w szczególności tytułu odnoszącego się do wina gatunkowego produkowanego w określonych regionach (Dz.U. L 185 z 25.7.2000, str. 17).

Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do porozumienia.

4.

32000 R 1622: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 1), zmienione:

32000 R 2451: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2451/2000 z dnia 7 listopada 2000 r. (Dz.U. L 282 z 8.11.2000, str. 7),

32001 R 1609: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1609/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. (Dz.U. L 212 z 7.8.2001, str. 9),

32001 R 1655: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1655/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U. L 220 z 15.8.2001, str. 17),

32001 R 2066: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2066/2001 z dnia 22 października 2001 r. (Dz.U. L 278 z 23.10.2001, str. 9),

32003 R 1410: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1410/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 r. (Dz.U. L 201 z 8.8.2003, str. 9),

1 03 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej przyjętym w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32004 R 1427: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1427/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 3),

32004 R 1428: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1428/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 7).

Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do porozumienia.

5.

32001 R 0884: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dotyczące dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich i rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz.U. L 128, 10.5.2001, str. 32), zmienione:

32004 R 0908: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 908/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 56).

Dla celów porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a)

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do porozumienia;

b)

Nie stosuje się art. 1 ust. 1 lit. b) tiret pierwsze i drugie oraz art. 1 ust. 2;

c)

Nie stosuje się art. 5 ust. 2;

d)

Art. 6 ust. 5 akapit trzeci zdanie drugie otrzymuje brzmienie: »Informacje takie są przekazywane zgodnie z dodatkiem 2 do protokołu 47 porozumienia.«;

e)

Nie stosuje się art. 7 ust. 5 i 6;

f)

W art. 7 ust. 1 lit. c) tiret pierwsze słowa »na egzemplarzach nr 1 i 2« zastępuje się słowami »na egzemplarzach nr 1, 2 i 4«;

g)

Nie stosuje się art. 8 ust. 2, 3 i 5;

h)

Nie stosuje się przepisów tytułu II;

i)

Nie stosuje się art. 19 ust. 2.

6.

32002 R 0753: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 118 z 4.5.2002, str. 1), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 272 z 23.10.2003, str. 38, zmienione:

32002 R 2086: rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2086/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. (Dz.U. L 321 z 26.11.2002, str. 8),

32003 R 1205: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1205/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. (Dz.U. L 168 z 5.7.2003, str. 13),

32004 R 0316: rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 316/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. (Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 16),

32004 R 0908: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 908/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 56),

32004 R 1429: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1429/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 11),

32004 R 1991: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1991/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 9).

Dla celów porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a)

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do porozumienia;

b)

W odniesieniu do Liechtensteinu art. 3 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: »Rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu wymieniona w załączniku VII część A pkt. 1 tiret trzecie i załączniku VIII część B pkt. 1 lit. d) do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 wyrażana jest w pełnych jednostkach procentowych, jednostkach połówkowych lub jednostkach promilowych.«;

c)

Nie stosuje się art. 7 lit. c);

d)

Nie stosuje się odesłania w art. 10 do art. 11 rozporządzenia (WE) nr 884/2001;

e)

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pochodzących z państw trzecich produktów objętych przepisami tytułu II;

f)

W art. 16 dodaje się co następuje:

(i)

W art. 16 ust. 1 lit. a): »þurrt« i »tørr«

(ii)

W art. 16 ust. 1 lit. b): »hálfþurrt« i »halvtørr«

(iii)

W art. 16 ust. 1 lit. c): »hálfsætt« i »halvsøt«

(iv)

W art. 16 ust. 1 lit. d): »sætt« i »søt«;

g)

Przepisów art. 19 nie stosuje się do produktów pochodzących z państw trzecich;

h)

”Artykuł 28 akapit pierwszy tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: „Landwein»w przypadku win stołowych pochodzących z Niemiec, Austrii, Liechtensteinu i prowincji Bolzano we Włoszech«;

i)

Zgodnie z art. 28 lit. a) w przypadku Liechtensteinu w odniesieniu do win określanych jako »Landwein« jako oznaczenie geograficzne stosuje się »Liechtensteiner Oberland« lub »Liechtensteiner Unterland«;

j)

W art. 29 ust. 1 dodaje się następującą literę:

»q)

Liechtenstein: określenie ‘Appellation d’origine contrôlée’, ‘AOC’, ‘Kontrollierte Ursprungsbezeichnung’ lub ‘KUB’ towarzyszące nazwie pochodzenia, a w przypadku win gatunkowych – wraz z dodatkowych określeniem jakości ‘Auslese Liechtenstein’, ‘Sélection Liechtenstein’ lub ‘Grand Cru Liechtenstein’, zgodnie z prawodawstwem krajowym.«

;

k)

Nie stosuje się przepisów tytułu V;

l)

W załączniku II dodaje się, co następuje:

»Nazwa odmiany lub jej synonimy

Państwa mogące stosować nazwę odmiany lub jeden z jej synonimów

Blauburgunder

Liechtenstein

Chardonnay

Liechtenstein

Müller-Thurgau

Liechtenstein

Weissburgunder

Liechtenstein«

;

m)

W załączniku III dodaje się, co następuje:

»Terminy tradycyjne

Wina

Kategoria/kategorie produktu

Język

LIECHTENSTEIN

Dodatkowe terminy tradycyjne

Ablass

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach, wino stołowe z OG

niemiecki

Beerenauslese

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach

niemiecki

Beerle lub Beerl lub Beerliwein

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach, wino stołowe z OG

niemiecki

Federweiss (1) lub Weissherbst

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach, wino stołowe z OG

niemiecki

Eiswein

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach

niemiecki

Kretzer lub Süssdruck

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach, wino stołowe z OG

niemiecki

Strohwein

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach

niemiecki

Trockenbeerenauslese

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach

niemiecki

7.

32003 R 1793: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2003 z dnia 13 października 2003 r. ustalające minimalne naturalne stężenie alkoholu w procentach objętościowych win gatunkowych psr »Vinho verde« pochodzących z portugalskiej strefy uprawy winorośli C I a), na lata winiarskie 2003/2004 i 2004/2005 (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 10).

Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do porozumienia.”


(1)  bez uszczerbku dla stosowania tradycyjnego określenia niemieckiego ‘Federweißer’ w odniesieniu do moszczu winnego częściowo w trakcie fermentacji przeznaczonego do bezpośredniego spożycia przez ludzi, zgodnie z § 34c niemieckiego rozporządzenia w sprawie win oraz art. 12 ust. 1 lit b) oraz art. 14 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 753/2002 z późniejszymi zmianami.«


Informacja dla czytelników

7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/s3


INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

Decyzje Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2006 i nr 72/2006 zostały wycofane przed ich przyjęciem i dlatego uważa się je za niebyłe.