ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 219

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
10 sierpnia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr. 1203/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1440/2005 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1899/2005 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwotę pomocy do składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i suszonych fig

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne WE) i IV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 67. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

14

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

20

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

22

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. dotycząca aktualizacji załączników do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako

23

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref usuniętych z wykazu zatwierdzonych stref odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3518)  ( 1 )

28

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Decyzja Rady 2006/560/WSiSW z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/170/WSiSW w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania państw członkowskich

31

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

10.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1202/2006

z dnia 9 sierpnia 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

103,9

999

103,9

0709 90 70

052

79,6

999

79,6

0805 50 10

052

63,2

388

55,8

512

41,8

524

47,5

528

53,2

999

52,3

0806 10 10

052

113,2

204

143,0

220

123,6

508

23,9

999

100,9

0808 10 80

388

86,5

400

87,3

508

88,0

512

87,9

524

43,0

528

125,0

720

81,3

800

141,0

804

95,4

999

92,8

0808 20 50

052

118,4

388

92,4

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

85,4

0809 20 95

052

235,0

400

361,0

404

399,0

999

331,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,6

999

137,6

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,2

624

133,6

999

87,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


10.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR. 1203/2006

z dnia 9 sierpnia 2006 r.

zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1440/2005 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1440/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2266/2004 (1), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota Europejska i rząd Ukrainy podpisały w dniu 29 lipca 2005 r. umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2) (dalej jako „umowa”).

(2)

Artykuł 3 ust. 3 umowy przewiduje, że ilości niewykorzystane w danym roku mogą zostać przeniesione na kolejny rok, w ilości do 10 % odpowiedniego limitu ilościowego określonego w załączniku III do umowy.

(3)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 umowy można dokonywać przeniesień między grupami wyrobów w ilości do 15 % limitów ilościowych danej grupy wyrobów.

(4)

Ukraina poinformowała Wspólnotę o zamiarze skorzystania z postanowień art. 3 ust. 3 i 4 umowy w określonym przez umowę terminie. Należy dokonać niezbędnych zmian w celu dostosowania limitów ilościowych na rok 2006 w związku z wnioskiem strony ukraińskiej.

(5)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1440/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Limity ilościowe na rok 2006 określone w załączniku V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1440/2005 zastępuje się limitami ilościowymi określonymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dziesiątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 232 z 8.9.2005, str. 1.

(2)  Dz.U. L 232 z 8.9.2005, str. 42.


ZAŁĄCZNIK

LIMITY ILOŚCIOWE NA 2006 R.

(w tonach)

Wyroby

2006 r.

SA. Płaskie wyroby walcowane

SA1. Blachy w kręgach

168 750

SA2. Płyty grube

364 320

SA3. Inne wyroby walcowane płaskie

109 125

SB. Wyroby długie

SB1. Belki

32 639

SB2. Walcówka

138 592

SB3. Inne wyroby długie

251 554

Uwaga: SA i SB to oznaczenia kategorii produktów.

SA1–SA3 oraz SB1–SB3 to oznaczenia grup produktów.


10.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1204/2006

z dnia 9 sierpnia 2006 r.

zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1899/2005 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1899/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Federacji Rosyjskiej (1), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota Europejska i Federacja Rosyjska podpisały w dniu 3 listopada 2005 r. umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2) (dalej jako „umowa”).

(2)

Artykuł 3 ust. 3 umowy przewiduje, że ilości niewykorzystane w danym roku mogą zostać przeniesione na kolejny rok, w ilości do 7 % odpowiedniego limitu ilościowego określonego w załączniku II do umowy.

(3)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 umowy można dokonywać przeniesień między grupami wyrobów w ilości do 7 % limitów ilościowych danej grupy wyrobów, natomiast przeniesienia między kategoriami wyrobów są dozwolone maksymalnie do 25 000 ton.

(4)

Rosja poinformowała Wspólnotę o zamiarze skorzystania z postanowień art. 3 ust. 3 i 4 umowy w określonym przez umowę terminie. Należy dokonać niezbędnych zmian w celu dostosowania limitów ilościowych na rok 2006 w związku z wnioskiem strony rosyjskiej.

(5)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1899/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Limity ilościowe na rok 2006 określone w załączniku V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1899/2005 zastępuje się limitami ilościowymi określonymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dziesiątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 303 z 22.11.2005, str. 1.

(2)  Dz.U. L 303 z 22.11.2005, str. 39.


ZAŁĄCZNIK

LIMITY ILOŚCIOWE NA 2006 R.

(w tonach)

Wyroby

2006 r.

S.A. Płaskie wyroby walcowane

SA1. Blachy w kręgach

995 554

SA2. Płyty grube

201 025

SA3. Inne wyroby walcowane płaskie

462 118

SA4. Wyroby ze stopów

103 015

SA5. Blacha stopowa quarto

22 010

SA6. Blacha stopowa walcowana na zimno powlekana w arkuszach

109 604

SB. Wyroby długie

SB1. Belki

50 373

SB2. Walcówka

195 080

SB3. Inne wyroby długie

289 151

Uwaga: SA i SB to oznaczenia kategorii wyrobów.

SA1–SA6 oraz SB1–SB3 to oznaczenia grup wyrobów.


10.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1205/2006

z dnia 9 sierpnia 2006 r.

ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 6b ust. 3 i art. 6c ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych (2) ustanawia daty lat gospodarczych dla suchych śliwek.

(2)

Produkty, dla których ustalana jest cena minimalna oraz pomoc, są zdefiniowane w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 464/1999 z dnia 3 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących pomocy dla suchych śliwek (3), a właściwości, którym muszą odpowiadać te produkty, znajdują się w art. 2 powyższego rozporządzenia.

(3)

Należy zatem ustalić cenę minimalną dla suszonych śliwek i pomoc produkcyjną dla suchych śliwek na rok gospodarczy 2006/2007, zgodnie z kryteriami określonymi odpowiednio w art. 6b i 6c rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na rok gospodarczy 2006/2007 cenę minimalną dla suszonych śliwek d'Ente, o której mowa w art. 6a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, ustala się na 1 935,23 euro za tonę netto od producenta.

Na rok gospodarczy 2006/2007 kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek, na mocy art. 6a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, ustala się na 652,66 euro za tonę netto.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25).

(2)  Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1663/2005 (Dz.U. L 267 z 12.10.2005, str. 22).

(3)  Dz.U. L 56 z 4.3.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2198/2003 (Dz.U. L 328 z 17.12.2003, str. 20).


10.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1206/2006

z dnia 9 sierpnia 2006 r.

ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwotę pomocy do składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i suszonych fig

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 przewiduje, że pomoc do składowania jest przyznawana agencjom składu za ilości sułtanek, suszonych winogron i suszonych fig, które zakupiły, i za faktyczny okres przechowywania.

(2)

Należy ustalić pomoc do składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i suszonych fig z roku gospodarczego 2005/2006 zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji nr 1622/1999 z dnia 23 lipca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig (2).

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. przetworów owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla produktów z roku gospodarczego 2005/2006 kwota pomocy do składowania przewidziana w art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wynosi:

a)

dla suszonych winogron:

i)

0,1108 euro za dzień za tonę netto do dnia 28 lutego 2007 r.;

ii)

0,0848 euro za dzień za tonę netto od dnia 1 marca 2007 r.;

b)

0,0934 euro za dzień za tonę netto dla suszonych fig.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25).

(2)  Dz.U. L 192 z 24.7.1999, str. 33. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1051/2005 (Dz.U. L 173 z 6.7.2005, str. 5).


10.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1207/2006

z dnia 9 sierpnia 2006 r.

ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kryteria ustalania ceny, po której agencje składujące skupują nieprzetworzone suszone figi i nieprzetworzone suszone winogrona, zostały ustalone w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, a warunki skupu i zarządzania produktami przez agencje składujące zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1622/1999 z dnia 23 lipca 1999 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig (2).

(2)

Należy zatem ustalić cenę skupu na rok gospodarczy 2006/2007 dla suszonych winogron na podstawie rozwoju cen światowych, a dla suszonych fig na podstawie ceny minimalnej ustanowionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1100/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalającym, na rok gospodarczy 2005/2006, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig (3).

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na rok gospodarczy 2006/2007 cena skupu określona w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wynosi:

a)

444,81 EUR za tonę netto nieprzetworzonych suszonych winogron;

b)

542,70 EUR za tonę netto nieprzetworzonych suszonych fig.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25).

(2)  Dz.U. L 192 z 24.7.1999, str. 33. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1051/2005 (Dz.U. L 173 z 6.7.2005, str. 5).

(3)  Dz.U. L 183 z 14.7.2005, str. 63.


10.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1208/2006

z dnia 8 sierpnia 2006 r.

ustanawiające zakaz połowów makreli w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne WE) i IV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na 2006 r.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w Załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy zasobu w nim określonego przyznaną na 2006 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów tego rodzaju zasobów oraz jego przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2006 r. państwu członkowskiemu określonemu w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym Załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem wymienionym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów zasobu określonego w Załączniku przez statki pływające pod banderą lub zarejestrowane w państwie członkowskim w nim określonym. Po tej dacie zakazuje się przechowywania na pokładzie, przeładunku lub wyładunku omawianego zasobu złowionego przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 941/2006 (Dz.U. L 173 z 27.6.2006, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr

16

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo (GBR)

Zasób

MAC/2A34.

Gatunek

Makrela (Scomber scombrus)

Strefa

IIa (wody terytorialne WE), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne WE), IV

Data

19 lipca 2006 r.


10.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1209/2006

z dnia 9 sierpnia 2006 r.

ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające możliwości połowowe wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006 (3) ustanawia kwoty na lata 2005 i 2006.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego wymienionego w Załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy zasobu w nim określonego przyznaną na rok 2006.

(3)

Należy zatem zakazać połowów tego rodzaju zasobów oraz jego przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2006 r. państwu członkowskiemu określonemu w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym Załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem wymienionym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów zasobu określonego w Załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Po tej dacie zakazuje się przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku omawianego zasobu złowionego przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 742/2005 (Dz.U. L 130 z 18.5.2006, str. 7).


ZAŁĄCZNIK

Nr

14

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Zasób

BLI/67-

Gatunek

Molwa niebieska (Molva dypterygia)

Strefa

VI i VII (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe)

Data

24 czerwca 2006 r.


10.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1210/2006

z dnia 9 sierpnia 2006 r.

zmieniające po raz 67. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 31 lipca 2006 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu rozporządzenie musi natychmiast wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1189/2006 (Dz.U. L 214 z 4.8.2006, str. 21).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Do tytułu „Osoby fizyczne” dodaje się następujący wpis:

„Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq (alias a) Abu Sufian Abd Al Razeq, b) Abousofian Abdelrazek, c) Abousofian Salman Abdelrazik, d) Abousofian Abdelrazik, e) Abousofiane Abdelrazik, f) Sofian Abdelrazik, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba the Sudanese, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Data urodzenia: 6.8.1962. Miejsce urodzenia: a) Al-Bawgah, Sudan, b) Albaouga, Sudan. Obywatelstwo: kanadyjskie, sudańskie. Nr paszportu: BC166787 (paszport kanadyjski).”.

(2)

Wpis „Monib, Abdul Hakim, Maulavi (wiceminister spraw przygranicznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Hakim Monib. Tytuł: maulavi. Stanowisko: wiceminister spraw przygranicznych. Data urodzenia: między 1973 a 1976 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Dalsze informacje: Wycofał się ze współpracy z Talibami i przyłączył się do obozu rządowego jako przedstawiciel dystryktu Zurmat w Loya Jirga.”.

(3)

Wpis „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adres: via Catalani 1, Varese, Włochy. Data urodzenia: 10.8.1965. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Dalsze informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: BDL MMD 65M10 Z352S.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adres: via Catalani 1, Varese, Włochy. Data urodzenia: 10.8.1965. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L965734 (tunezyjski paszport wydany dnia 6.2.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Dalsze informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: BDL MMD 65M10 Z352S.”.

(4)

Wpis „Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Data urodzenia: 1.7.1971. Miejsce urodzenia: Arbil, Irak. Obywatelstwo: irackie. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży (»Reiseausweis«) A 0139243. Dalsze informacje: przetrzymywany w areszcie w Kempten, Niemcy.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Kawa Farhad Hamawandi Kanabi Ahmad (alias a) Kaua Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi). Data urodzenia: 1.7.1971. Miejsce urodzenia: Arbil, Irak. Obywatelstwo: irackie. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży (»Reiseausweise«) A 0139243. Dalsze informacje: przetrzymywany w areszcie w zakładzie karnym w Kempten, Niemcy.”.

(5)

Wpis „Mustapha Nasri Ait El Hadi. Data urodzenia: 5.3.1962. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: a) algierskie, b) niemieckie. Dalsze informacje: syn Abdelkadera i Aminy Aissaoui.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mustapha Nasri Ait El Hadi Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Data urodzenia: 5.3.1962. Miejsce urodzenia: Tunis. Obywatelstwo: a) algierskie, b) niemieckie. Dalsze informacje: syn Abdelkadera i Aminy Aissaoui.”.

(6)

Wpis „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adres: a) Via A. Masina 7, Mediolan, Włochy, b) Via Dopini 3, Gallarate, Włochy. Data urodzenia: 11.12.1974. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L191609 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.2.1996 r., utracił ważność dnia 27.2.2001 r.). Numer identyfikacji krajowej: 04643632 wydany dnia 18.6.1999 r. Dalsze informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z, b) nazwisko jego matki brzmi Bent Ahmed Ourida, c) skazany na trzy i pół roku we Włoszech dnia 11.12.2002 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Adres: a) Via A. Masina 7, Mediolan, Włochy, b) Via Dopini 3, Gallarate, Włochy. Data urodzenia: 11.12.1974. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L191609 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.2.1996 r., utracił ważność dnia 27.2.2001 r.). Numer identyfikacji krajowej: 04643632 wydany dnia 18.6.1999 r. Dalsze informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z, b) nazwisko matki: Bent Ahmed Ourida, c) skazany na trzy i pół roku więzienia we Włoszech dnia 11.12.2002 r.”.

(7)

Wpis „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy, b) 129 Park Road, Londyn, NW8, Anglia, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (ostatni zgłoszony adres w Bośni i Hercegowinie). Data urodzenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) Bośnia i Hercegowina. Nr paszportu: a) E 423362 wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r., b) 0841438 (paszport Bośni i Hercegowiny wydany dnia 30.12.1998 r., utracił ważność dnia 30.12.2003 r.). Numer identyfikacji krajowej: 1292931. Dalsze informacje: a) adres w Belgii: skrytka pocztowa, b) imię ojca: Mohamed, imię matki: Medina Abid; c) podobno przebywa w Dublinie (Irlandia)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, j) Abou El Baraa). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy, b) 129 Park Road, Londyn, NW8, Anglia, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (ostatni zgłoszony adres w Bośni). Data urodzenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) bośniackie. Nr paszportu: a) E 423362 (paszport tunezyjski wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r., utracił ważność dnia 14.5.1993 r.), b) 0841438 (paszport bośniacki wydany dnia 30.12.1998 r., utracił ważność dnia 30.12.2003 r.). Numer identyfikacji krajowej: 1292931. Dalsze informacje: a) podany wyżej adres w Belgii to adres skrzynki pocztowej. Według władz belgijskich taka osoba nigdy nie przebywała na terenie Belgii; b) podobno przebywa w Dublinie (Irlandia); c) imię ojca: Mohamed, imię matki: Medina Abid.”.

(8)

Wpis „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Sharaabi, Tarek, b) Haroun, c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 31.3.1970. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L 579603 (wydany w Mediolanie dnia 19.11.1997 r., utracił ważność dnia 18.11.2002 r.). Numer identyfikacji krajowej: 007-99090. Dalsze informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: CHRTRK70C31Z352U, b) nazwisko matki: Charaabi Hedia.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 31.3.1970. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L 579603 (paszport tunezyjski wydany w Mediolanie dnia 19.11.1997 r., utracił ważność dnia 18.11.2002 r.). Numer identyfikacji krajowej: 007-99090. Dalsze informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: CHRTRK70C31Z352U, b) nazwisko matki: Charaabi Hedia.”.

(9)

Wpis „Noureddine Al-Drissi. Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 30.4.1964. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L851940 (paszport tunezyjski wydany dnia 9.9.1998 r., utracił ważność dnia 8.9.2003 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Noureddine Al-Drissi Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 30.4.1964. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L851940 (tunezyjski paszport wydany dnia 9.9.1998 r., utracił ważność dnia 8.9.2003 r.).”.

(10)

Wpis „Ibn Al-Shaykh Al-Libi” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ibn Al-Shaykh Ali Mohamed Al-Libi Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adres: Ajdabiya. Data urodzenia: 1963. Dalsze informacje: Nazwisko żony: Aliya al Adnan (obywatelka Syrii).”.

(11)

Wpis „Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adres: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bolonia), Włochy. Data urodzenia: 20.11.1971. Miejsce urodzenia: Koubellat, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: Z106861 (paszport tunezyjski wydany dnia 18.2.2004 r., ważny do dnia 17.2.2009 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami Ben Mohamed Al-Hamami. Adres: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bolonia), Włochy. Data urodzenia: 20.11.1971. Miejsce urodzenia: Koubellat, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: Z106861 (tunezyjski paszport wydany dnia 18.2.2004 r., traci ważność dnia 17.2.2009 r.).”.

(12)

Wpis „Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias a) Kamel, b) Kimo). Adres: a) Via Bertesi 27, Cremona, Włochy, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 21.10.1977. Miejsce urodzenia: Beja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: P229856 (paszport tunezyjski wydany dnia 1.11.2002 r., ważny do dnia 31.10.2007 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui Ben Hassan Al-Hamraoui (alias a) Kamel, b) Kimo). Adres: a) Via Bertesi 27, Cremona, Włochy, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 21.10.1977. Miejsce urodzenia: Beja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: P229856 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.11.2002 r., traci ważność dnia 31.10.2007 r.).”.

(13)

Wpis „Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adres: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Włochy. Data urodzenia: 25.1.1968. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K693812 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.4.1999 r., utracił ważność dnia 22.4.2004 r.). Dalsze informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: JMM MDI 68A25 Z352D.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Imad Ben Bechir Al-Jammali Ben Hamda Al-Jammali. Adres: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Włochy. Data urodzenia: 25.1.1968. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K693812 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.4.1999 r., utracił ważność dnia 22.4.2004 r.). Dalsze informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: JMM MDI 68A25 Z352D, b) obecnie przebywa w więzieniu w Tunezji.”.

(14)

Wpis „Riadh Al-Jelassi. Data urodzenia: 15.12.1970. Miejsce urodzenia: Al-Mohamedia, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L276046 (paszport tunezyjski wydany dnia 1.7.1996 r., utracił ważność dnia 30.6.2001 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Data urodzenia: 15.12.1970. Miejsce urodzenia: Al-Mohamedia, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L276046 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.7.1996 r., utracił ważność dnia 30.6.2001 r.).”.

(15)

Wpis „Faouzi Al-Jendoubi (alias a) Said, b) Samir). Adres: a) Via Agucchi 250, Bolonia, Włochy, b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 30.1.1966. Miejsce urodzenia: Beja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K459698 (paszport tunezyjski wydany dnia 6.3.1999 r., utracił ważność dnia 5.3.2004 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Faouzi Al-Jendoubi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (alias a) Said, b) Samir). Adres: a) Via Agucchi 250, Bolonia, Włochy, b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 30.1.1966. Miejsce urodzenia: Beja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K459698 (tunezyjski paszport wydany dnia 6.3.1999 r., utracił ważność dnia 5.3.2004 r.).”.

(16)

Wpis „Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruksela), Belgia. Data urodzenia: 23.11.1965. Miejsce urodzenia: Ghar el-dimaa, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) belgijskie (od 8.11.1993 r.). Nr paszportu: E590976 (paszport tunezyjski wydany dnia 19.6.1987 r., utracił ważność dnia 18.6.1992 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Tarek Ben Habib Al-Maaroufi Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruksela), Belgia. Data urodzenia: 23.11.1965. Miejsce urodzenia: Ghar el-dimaa, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) belgijskie (od 8.11.1993 r.). Nr paszportu: E590976 (tunezyjski paszport wydany dnia 19.6.1987 r., utracił ważność 18.6.1992 r.).”.

(17)

Wpis „Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adres: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Włochy. Data urodzenia: 1.7.1977. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L886177 (paszport tunezyjski wydany dnia 14.12.1998 r., utracił ważność dnia 13.12.2003 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Lofti Al-Rihani Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adres: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Włochy. Data urodzenia: 1.7.1977. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L886177 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.12.1998 r., utracił ważność dnia 13.12.2003 r.).”.

(18)

Wpis „Anas al-Liby (alias Al-Libi, Anas; alias Al-Raghie, Nazih; alias Alraghie, Nazih Abdul Hamed; alias Al-Sabai, Anas), Afganistan; urodzony dnia 30.3.1964 r. lub 14.5.1964 r. w Trypolisie, Libia; obywatel libijski” w tytule „Osoby fizyczne”otrzymuje brzmienie:

„Nazih Abdul Hamed Al-Raghie Nabih Al-Ruqai’i (alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai Al-Libi, c) Nazih Al-Raghie, d) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie, e) Anas Al-Sabai). Adres: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan. Data urodzenia: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Nr paszportu: 621570. Numer identyfikacji krajowej: T/200310.”.

(19)

Wpis „Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: Libia. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r. (alias a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Miejsce urodzenia: Gaza. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r.; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Miejsce urodzenia: Jordania. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r.; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Miejsce urodzenia: Palestyna. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r.; d) HAMZA »the LIBYAN«).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Faraj Farj Faraj Hassan Hussein Al Saadi Al-Sa’idi (alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza »the Libyan«Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim). Adres: Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy (Imad Mouhamed Abdellah). Data urodzenia: 28.11.1980. Miejsce urodzenia: a) Libia, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordania (Mohamed Abdullah Imad), d) Palestyna (Imad Mouhamed Abdellah). Obywatelstwo: libijskie.”.

(20)

Wpis „Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Włochy. Data urodzenia: 1.11.1971. Miejsce urodzenia: Ben Aoun, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: Z417830 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.10.2004 r., traci ważność dnia 3.10.2009 r.). Dalsze informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: TLLLHR69C26Z352G.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Al-Azhar Ben Mohammed Ben Mmar Al-Tlili Ben Abdallah Al-Tlili. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Włochy. Data urodzenia: 1.11.1971. Miejsce urodzenia: Ben Aoun, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: Z417830 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.10.2004 r., traci ważność dnia 3.10.2009 r.). Dalsze informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: TLLLHR69C26Z352G.”.

(21)

Wpis „Habib Al-Wadhani; adres: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Włochy. Data urodzenia: 1.6.1970. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L550681 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.9.1997 r., utracił ważność dnia 22.9.2002 r.). Dalsze informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: WDDHBB70H10Z352O.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Habib Al-Wadhani Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Adres: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Włochy. Data urodzenia: 1.6.1970. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L550681 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.9.1997 r., utracił ważność dnia 22.9.2002 r.). Dalsze informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: WDDHBB70H10Z352O.”.

(22)

Wpis „Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Włochy. Data urodzenia: 15.1.1973. Miejsce urodzenia: Tunis (Tunezja). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M174950 (paszport tunezyjski wydany dnia 27.4.1999 r., utracił ważność dnia 26.4.2004 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Włochy. Data urodzenia: 15.1.1973 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M174950 (tunezyjski paszport wydany dnia 27.4.1999 r., utracił ważność dnia 26.4.2004 r.).”.

(23)

Wpis „Nabil Ben Attia. Data urodzenia: 11.5.1966. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L289032 (paszport tunezyjski wydany dnia 22.8.2001 r., ważny do dnia 21.8.2006 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Adres: Tunis, Tunezja. Data urodzenia: 11.5.1966. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L289032 (tunezyjski paszport wydany dnia 22.8.2001 r., ważny do dnia 21.8.2006 r.).”.

(24)

Wpis „Lased Ben Heni. Data urodzenia: 5.2.1969. Miejsce urodzenia: Libia. Dalsze informacje: skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. (kara sześciu lat pozbawienia wolności).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Lased Al As’ad Ben Heni Hani (alias a) Lased Ben Heni Low, b) Mohamed Abu Abda). Data urodzenia: 5.2.1969. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Dalsze informacje: a) oddalono oskarżenie w sprawie toczącej się przeciwko niemu w Niemczech; b) Skazany we Włoszech dnia 11.11.2002 r. na karę sześciu lat pozbawienia wolności; c) nauczyciel chemii.”.

(25)

Wpis „Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Adres: Corso XXII Marzo 39, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohmed). Miejsce urodzenia: a) Tunezja, b) Maroko (Gamel Mohmed). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L723315 (paszport tunezyjski wydany dnia 5.5.1998 r., utracił ważność dnia 4.5.2003 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Data urodzenia: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Adres: Corso XXII Marzo 39, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: a) Tunezja, b) Maroko (Gamel Mohamed). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L723315 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.5.1998 r., utracił ważność dnia 4.5.2003 r.).”.

(26)

Wpis „Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adres: a) Via Toscana 46, Bolonia, Włochy, b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 6.3.1969. Miejsce urodzenia: Nefza, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Fethi Ben Al-Rabei Mnasri Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adres: a) Via Toscana 46, Bolonia, Włochy, b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 6.3.1969. Miejsce urodzenia: Nefza, Baja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L497470 (tunezyjski paszport wydany dnia 3.6.1997 r., utracił ważność dnia 2.6.2002 r.).”.

(27)

Wpis „Saadi Nassim (alias Abou Anis). Adres: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Mediolan), Włochy, b) Via Cefalonia 11, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 30.11.1974. Miejsce urodzenia: Haidra Al-Qasreen (Tunezja). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M788331 (paszport tunezyjski wydany dnia 28.9.2001 r., ważny do dnia 27.9.2006 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Saadi Nessim Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias Abou Anis). Adres: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Mediolan), Włochy, b) Via Cefalonia 11, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 30.11.1974. Miejsce urodzenia: Haidra Al-Qasreen (Tunezja). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M788331 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.9.2001 r., traci ważność dnia 27.9.2006 r.).”.

(28)

Wpis „Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr – członek Afghan Support Committee oraz Revival of Islamic Heritage Society” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr Abu Bakr Tantoush (alias a) Al-Libi, b) Abd al-Muhsin, c) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, d) Abdul Rahman, e) Abu Anas Al-Libi). Adres: dystrykt Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data urodzenia: 1966. Miejsce urodzenia: al Aziziyya. Obywatelstwo: libijskie. Nr paszportu: 203037 (paszport libijski wydany w Trypolisie). Dalsze informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC) oraz Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), b) stan cywilny: rozwiedziony (była żona: Manuba Bukifa, obywatelka Algierii).”.


10.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1211/2006

z dnia 9 sierpnia 2006 r.

zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1002/2006 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1188/2006 (4).

(2)

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006 w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 55 z 28.2.2006, str. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24.

(3)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 36.

(4)  Dz.U. L 214 z 4.8.2006, str. 19.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 99 mające zastosowanie od dnia 10 sierpnia 2006 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt III rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1).

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(3)  Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

10.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/22


Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

W związku z tym, że wszystkie strony zakończyły procedury niezbędne do wejścia w życie Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, protokół, podpisany w Brukseli w dniu 23 lutego 2006 r., wszedł w życie w dniu 1 maja 2006 r.

Protokół był stosowany tymczasowo od dnia 1 maja 2004 r. Tekst protokołu został opublikowany w Dz.U. L 149 z 2.6.2006, str. 2.


Komisja

10.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/23


DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 sierpnia 2006 r.

dotycząca aktualizacji załączników do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako

(2006/558/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 111 ust. 3,

uwzględniając układ monetarny z dnia 24 grudnia 2001 r. zawarty w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3 i art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 11 ust. 2 układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako (zwanego dalej „układem monetarnym”) nakłada na Księstwo Monako obowiązek stosowania przepisów prawa uchwalonych przez Francję celem wykonania wspólnotowych aktów prawnych dotyczących działalności instytucji kredytowych i sprawowania nadzoru ostrożnościowego nad nimi oraz zapobiegania ryzyku systemowemu właściwemu dla systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych. Akty te są wymienione w załączniku A do układu monetarnego. Wiele z nich zostało zmienionych, w związku z czym zmieniające akty prawne powinny zostać uwzględnione w tym załączniku. Ponadto przyjęto szereg nowych wspólnotowych aktów prawnych wchodzących w zakres art. 11 ust. 2 układu monetarnego, które również powinny zostać uwzględnione w załączniku A.

(2)

Dyrektywa 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. zmieniająca dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, a także banków oraz innych instytucji finansowych (2) dotyczy działalności instytucji kredytowych i sprawowania nadzoru nad nimi oraz zmienia dyrektywę Rady 86/635/EWG (3), która jest już wymieniona w załączniku A. W związku z tym wchodzi ona w zakres art. 11 ust. 2 układu monetarnego i powinna zostać uwzględniona w załączniku A.

(3)

Dyrektywa 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń (4) dotyczy działalności instytucji kredytowych i sprawowania nadzoru nad nimi oraz również zmienia dyrektywę 86/635/EWG. W związku z tym wchodzi ona w zakres art. 11 ust. 2 układu monetarnego i powinna zostać uwzględniona w załączniku A.

(4)

Dyrektywa 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (5) dotyczy zapobiegania ryzyku systemowemu właściwemu dla systemów rozrachunku papierów wartościowych. W związku z tym wchodzi ona w zakres art. 11 ust. 2 układu monetarnego i powinna zostać uwzględniona w załączniku A.

(5)

Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6) dotyczy działalności instytucji kredytowych i sprawowania nadzoru nad nimi. W związku z tym wchodzi ona w zakres art. 11 ust. 2 układu monetarnego i powinna zostać uwzględniona w załączniku A.

(6)

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywy Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (7) dotyczy działalności instytucji kredytowych i sprawowania nadzoru nad nimi. W związku z tym wchodzi ona w zakres art. 11 ust. 2 układu monetarnego i powinna zostać uwzględniona w załączniku A.

(7)

Dyrektywa 2006/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów (8) zmienia dyrektywę 2004/39/WE. W związku z tym powinna ona również zostać uwzględniona w załączniku A.

(8)

Jeden z aktów prawnych wymienionych obecnie w załączniku A powinien zostać z niego usunięty. Dyrektywa 97/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych przelewów bankowych (9) dotyczy głównie kwestii ochrony konsumentów i w związku z tym nie wchodzi w zakres art. 11 ust. 2 układu monetarnego.

(9)

Artykuł 11 ust. 4 układu monetarnego nakłada na Księstwo Monako obowiązek uchwalenia środków równoważnych środkom, które państwa członkowskie uchwaliły celem stosowania wspólnotowych aktów prawnych koniecznych do realizacji układu monetarnego. Akty te są wymienione w załączniku B do układu monetarnego. Decyzja ramowa Rady 2001/413/WSiSW z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (10) ma na celu uzupełnienie przepisów służących ochronie wszystkich środków płatniczych denominowanych w euro oraz zapewnienie spójności tych przepisów. Wchodzi ona w zakres art. 9 układu monetarnego, który dotyczy walki z fałszowaniem i oszustwami, zwłaszcza w nowoczesnych systemach bankowych. Przepisy ochronne wspomnianej w art. 9 układu monetarnego decyzji ramowej Rady 2000/383/WSiSW z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem euro (11) muszą zostać uzupełnione przepisami decyzji ramowej 2001/413/WSiSW. Ta druga decyzja jest więc konieczna do realizacji układu monetarnego i powinna zostać uwzględniona w załączniku B do układu.

(10)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2182/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro (12) ma zapobiec wykorzystywaniu medali i żetonów jako środka płatniczego zamiast euro i wchodzi w zakres art. 9 układu monetarnego. W związku z tym jest ono konieczne do realizacji układu monetarnego i powinno również zostać uwzględnione w załączniku B do układu.

(11)

W związku z powyższym załączniki do układu monetarnego powinny zostać odpowiednio zmienione. Dla przejrzystości załączniki należy zastąpić w całości.

(12)

Władze Księstwa Monako nie złożyły zgodnie z art. 11 ust. 5 układu monetarnego wniosku o zwołanie w terminie dwóch tygodni od przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 posiedzenia wspólnego komitetu, ustanowionego na mocy art. 14 układu monetarnego, celem aktualizacji załącznika B do tego układu. W związku z powyższym załączniki A i B do układu monetarnego muszą zostać zmienione przez Komisję.

(13)

Na posiedzeniach wspólnego komitetu w dniach 17 czerwca 2004 r. oraz 16 czerwca 2005 r. Komisja zgłaszała konieczność aktualizacji załączników A i B do układu monetarnego. Wspólny komitet przyjął do wiadomości stanowisko Komisji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Załączniki do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako otrzymują brzmienie załączników do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 142 z 31.5.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 28.

(3)  Dz.U. L 372 z 31.12.1986, str. 1.

(4)  Dz.U. L 178 z 17.7.2003, str. 16.

(5)  Dz.U. L 168 z 27.6.2002, str. 43.

(6)  Dz.U. L 35 z 11.2.2003, str. 1.

(7)  Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1.

(8)  Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 60.

(9)  Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 25.

(10)  Dz.U. L 149 z 2.6.2001, str. 1.

(11)  Dz.U. L 140 z 14.6.2000, str. 1.

(12)  Dz.U. L 373 z 21.12.2004, str. 1.


ZAŁĄCZNIK A

1.   86/635/EWG

Dyrektywa Rady z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (w zakresie przepisów mających zastosowanie do instytucji kredytowych)

(Dz.U. L 372 z 31.12.1986, str. 1)

zmieniona przez:

2001/65/WE

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. zmieniającą dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, a także banków oraz innych instytucji finansowych

(Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 28)

2003/51/WE

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG i 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń

(Dz.U. L 178 z 17.7.2003, str. 16)

2.   89/117/EWG

Dyrektywa Rady z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie obowiązków w zakresie publikacji odnoszących się do rocznych sprawozdań finansowych oddziałów, utworzonych w państwie członkowskim, instytucji kredytowych i instytucji finansowych mających swoją siedzibę poza tym państwem członkowskim

(Dz.U. L 44 z 16.2.1989, str. 40)

3.   93/6/EWG

Dyrektywa Rady z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych (w zakresie przepisów mających zastosowanie do instytucji kredytowych)

(Dz.U. L 141 z 11.6.1993, str. 1)

zmieniona przez:

2002/87/WE

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniającą dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.U. L 35 z 11.2.2003, str. 1)

2004/39/WE

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającą dyrektywy Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/22/EWG

(Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1 )

4.   93/22/EWG

Dyrektywa Rady z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych (w zakresie przepisów mających zastosowanie do instytucji kredytowych) z wyjątkiem tytułów III i IV – dyrektywa uchylona z mocą od dnia 1 listopada 2007 r. przez dyrektywę 2004/39/WE, zmienioną dyrektywą 2006/31/WE (patrz poniżej)

(Dz.U. L 141 z 11.6.1993, str. 27)

5.   94/19/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

(Dz.U. L 135 z 31.5.1994, str. 5)

6.   98/26/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych

(Dz.U. L 166 z 11.6.1998, str. 45)

7.   2000/12/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe – z wyjątkiem tytułów III i IV

(Dz.U. L 126 z 26.5.2000, str. 1)

zmieniona przez:

2000/28/WE

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. zmieniającą dyrektywę 2000/12/WE odnoszącą się do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje kredytowe

(Dz.U. L 275 z 27.10.2000, str. 37)

2000/46/WE

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością

(Dz.U. L 275 z 27.10.2000, str. 39)

2002/87/WE

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniającą dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.U. L 35 z 11.2.2003, str. 1)

2004/39/WE

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającą dyrektywy Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/22/EWG

(Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1)

8.   2001/24/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

(Dz.U. L 125 z 5.5.2001, str. 15)

9.   2002/47/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych

(Dz.U. L 168 z 27.6.2002, str. 43)

10.   2002/87/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.U. L 35 z 11.2.2003, str. 1)

11.   2004/39/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywy Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG – w zakresie przepisów mających zastosowanie do instytucji kredytowych oraz z wyjątkiem art. 15 i art. 31 do 33 oraz tytułu III

(Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1)

zmieniona przez:

2006/31/WE

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniającą dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów

(Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 60)


ZAŁĄCZNIK B

1.   97/9/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów

(Dz.U. L 84 z 26.3.1997, str. 22)

2.   2001/413/WSiSW

Decyzja ramowa Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi

(Dz.U. L 149 z 2.6.2001, str. 1)

3.   2182/2004/WE

Rozporządzenie Rady z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro

(Dz.U. L 373 z 21.12.2004, str. 1)


10.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/28


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 sierpnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref usuniętych z wykazu zatwierdzonych stref odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3518)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/559/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2002/300/WE z dnia 18 kwietnia 2002 r. ustanawiająca wykaz stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens  (2) wyznacza obszary we Wspólnocie uznane za wolne od chorób małża Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens.

(2)

Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję pismem z maja 2006 r., że rozpoznano przypadek Bonamia ostreae w rzece Cleddau w Walii. Zjednoczone Królestwo wyznaczyło strefę kontroli wokół obszarów dotkniętych przedmiotową chorobą oraz obszar zagrożony rozprzestrzenianiem się danej choroby. Uprzednio strefa ta uznana została za wolną od Bonami ostreae, ale już nie może za taką uchodzić.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2002/300/WE.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2002/300/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.05.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 103 z 19.4.2002, str. 24. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/748/WE (Dz.U. L 280 z 25.10.2005, str. 20).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

STREFY ZATWIERDZONE DLA JEDNEJ LUB WIĘCEJ CHORÓB MAŁŻA BONAMIA OSTREAE I MARTEILIA REFINGENS

1.A.   Strefy w Irlandii zatwierdzone odnośnie do B. ostreae

Cała linia brzegowa Irlandii, z wyłączeniem następujących siedmiu obszarów:

Port Cork,

Zatoka Galway,

Port Ballinakill,

Zatoka Clew,

Achill Sound,

Loughmore, Zatoka Blacksod,

Lough Foyle.

1.B.   Strefy w Irlandii zatwierdzone odnośnie do M. refringens

Cała linia brzegowa Irlandii.

2.A.   Strefy w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspach Normandzkich i na Wyspie Man zatwierdzone odnośnie do B. ostreae

Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem czterech następujących obszarów:

południowe wybrzeże Kornwalii od Lizard do Start Point,

obszar wokół ujścia rzeki Solent od Portland Bill do Selsey Bill,

obszar wzdłuż wybrzeża w Essex od Shoeburyness do Landguard Point,

obszar wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Walii od Wooltack Point do St. Govan’s Head, włączając Milford Heaven oraz wody pływowe rzek Eastern Cleddau i Western Cleddau.

Cała linia brzegowa Irlandii Pólnocnej, z wyłączeniem następującego obszaru:

Lough Foyle.

Cała linia brzegowa Guernsey i Herm.

Strefa na wyspie Jersey: strefa obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływów na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływów na wyspie Jersey. Strefa znajduje się w zatoce Normano-Breton, po południowej stronie kanału la Manche.

Cała linia brzegowa wyspy Man.

2.B.   Strefy w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspach Normandzkich i na Wyspie Man zatwierdzone odnośnie do M. refringens

Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii.

Cała linia brzegowa Irlandii Północnej.

Cała linia brzegowa Guernsey i Herm.

Strefa na wyspie Jersey: strefa obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływów na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływów na wyspie Jersey. Strefa znajduje się w zatoce Normano-Breton, po południowej stronie kanału la Manche.

Cała linia brzegowa wyspy Man.

3.   Strefy w Danii zatwierdzone odnośnie do B. ostreae i M. refringens

Limfjorden od Thyborøn na zachodzie do Hals na wschodzie.”


Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej

10.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/31


DECYZJA RADY 2006/560/WSiSW

z dnia 24 lipca 2006 r.

zmieniająca decyzję 2003/170/WSiSW w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania państw członkowskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30 ust. 1 lit. a), b) i c), art. 30 ust. 2 lit. c) oraz art. 34 ust. 2 lit. c),

uwzględniając inicjatywę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po ocenie stanu wprowadzania w życie decyzji Rady 2003/170/WSiSW z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania państw członkowskich (3) pewne przepisy tej decyzji powinny być zmienione, aby uwzględnić obecną praktykę związaną z wykorzystywaniem przez państwa członkowskie oficerów łącznikowych Europolu oddelegowanych zagranicę w celu przekazywania informacji zgodnie z konwencją o Europolu (4).

(2)

Niniejsza decyzja zmieniająca umożliwia zmianę przepisu dotyczącego spotkań oficerów łącznikowych, dostosowując go do obecnej praktyki, zgodnie z którą jedno państwo członkowskie, często określane jako „państwo przewodnie”, ponosi odpowiedzialność za koordynowanie współpracy UE w danym państwie lub regionie, w tym za zwoływanie spotkań oficerów łącznikowych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji Rady 2003/170/WSiSW wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„W niniejszej decyzji »oficer łącznikowy Europolu« oznacza pracownika Europolu oddelegowanego za granicę do jednego lub więcej państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych w celu pogłębiania współpracy między organami w tych państwach lub organizacjach a Europolem w celu wspierania państw członkowskich, w szczególności oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania państw członkowskich, w walce z groźnymi formami przestępczości międzynarodowej, w szczególności poprzez wymianę informacji.”

;

2)

art. 1 ust. 2 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„Niniejsza decyzja nie narusza zadań Europolu oraz zadań oficerów łącznikowych Europolu w ramach konwencji o Europolu, uzgodnień dokonanych w celu jej realizacji oraz umów o współpracy zawartych między Europolem a państwem trzecim lub odnośną organizacją międzynarodową.”

;

3)

art. 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.   Sekretariat Generalny przygotowuje roczne sprawozdanie dotyczące delegowania oficerów łącznikowych, włącznie z opisem ich obowiązków oraz wszelkich umów dotyczących współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie delegowania oficerów łącznikowych; sprawozdanie to jest przesyłane państwom członkowskim, Komisji i Europolowi. W sprawozdaniu tym wymienione są państwa członkowskie, które, za zgodą pozostałych państw członkowskich poprzez koordynację w ramach struktur Rady, zostały obarczone odpowiedzialnością za koordynowanie współpracy UE w danym państwie lub regionie, o czym mowa w art. 4 ust. 1. Sprawozdanie zawiera również szczegółowe informacje dotyczące oficerów łącznikowych Europolu oddelegowanych za granicę do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.”

;

4)

w art. 4 ust. 1 dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:

„Spotkania takie mogą się również odbywać, po konsultacji z państwem członkowskim sprawującym prezydencję, z inicjatywy któregokolwiek z państw członkowskich, w szczególności tych państw członkowskich, które zostały obarczone odpowiedzialnością za koordynowanie współpracy UE w danym państwie lub regionie.”;

5)

w art. 8 ust. 2 dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:

„Państwa członkowskie zapewniają również przewidzianą w konwencji o Europolu wymianę z Europolem informacji otrzymanych zgodnie z art. 2 ust. 2.”;

6)

w art. 8 dodaje się ustępy w następującym brzmieniu:

„3.   Zgodnie z prawem krajowym i konwencją o Europolu państwa członkowskie mogą zwrócić się z prośbą do Europolu o wykorzystanie oficerów łącznikowych Europolu oddelegowanych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w celu wymiany odpowiednich informacji zgodnie z umowami o współpracy zawartymi pomiędzy Europolem a danym państwem trzecim lub organizacją. Prośby kierowane są do Europolu przez jednostki narodowe w państwach członkowskich zgodnie z konwencją o Europolu.

4.   Europol zapewnia, by jego oficerowie łącznikowi oddelegowani do państw trzecich i organizacji międzynarodowych dostarczali informacje dotyczące poważnych zagrożeń przestępstwami dla państw członkowskich, o ile przestępstwa te leżą w kompetencjach Europolu na mocy konwencji o Europolu. Informacje takie są przekazywane właściwym organom odnośnych państw członkowskich przez jednostki narodowe zgodnie z konwencją o Europolu.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do Gibraltaru.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna piętnastego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r.

W imieniu Rady

K. RAJAMÄKI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 188 z 2.8.2005, str. 19.

(2)  Opinia z dnia 17 marca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 67 z 12.3.2003, str. 27.

(4)  Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 2.