ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 218

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
9 sierpnia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007

10

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3331)

12

 

*

Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3462)  ( 1 )

17

 

*

Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3456)  ( 1 )

20

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/802/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

22

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

9.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1199/2006

z dnia 8 sierpnia 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

105,3

999

105,3

0709 90 70

052

91,0

999

91,0

0805 50 10

052

63,2

388

64,2

512

41,8

524

47,3

528

54,9

999

54,3

0806 10 10

052

98,1

204

143,0

220

182,2

508

23,9

999

111,8

0808 10 80

388

87,2

400

91,4

508

83,4

512

86,0

524

43,0

528

80,2

720

81,3

804

101,2

999

81,7

0808 20 50

052

127,4

388

94,9

512

83,4

528

54,2

804

186,4

999

109,3

0809 20 95

052

233,8

400

315,0

404

399,0

999

315,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

143,3

999

143,3

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,9

624

133,2

999

87,1


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


9.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1200/2006

z dnia 8 sierpnia 2006 r.

otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) ustanawia procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 (3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2006 (4) otworzyło stały przetarg na wywóz 53 665 ton jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii, na mocy decyzji Komisji zezwalającej Republice Czeskiej na przechowywanie poza swoim terytorium 300 000 ton zbóż pochodzących z roku gospodarczego 2004/2005 (5). Termin składania ofert w ostatnim przetargu częściowym na mocy tego rozporządzenia upłynął z dniem 22 czerwca 2006 r., mimo iż pewne ilości były jeszcze dostępne. W tych okolicznościach i w obecnej sytuacji na rynku należy otworzyć nowy stały przetarg na nieprzyznane ilości.

(4)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających przestrzeganie oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy zatem wprowadzić odstępstwo od niektórych przepisów, a w szczególności od rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

(5)

Aby zapobiec ponownemu przywozowi, należy ograniczyć wywóz w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem do określonych państw trzecich.

(6)

W celu modernizacji zarządzania systemem należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Czeska agencja interwencyjna przystępuje do stałego przetargu na wywóz jęczmienia znajdującego się w jej posiadaniu w miejscach wskazanych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 53 665 ton jęczmienia do wywozu do państw trzecich, z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Chorwacji, Czarnogóry, Kanady, Liechtensteinu, Meksyku, Rumunii, Serbii (6), Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Szwajcarii.

Artykuł 3

1.   Przy wywozach realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych przyrostów.

2.   Artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 nie ma zastosowania.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez miesięcznego przyrostu.

Artykuł 4

1.   Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania, w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

2.   Ofertom złożonym w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem nie mogą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzone w ramach art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (7).

Artykuł 5

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 10 sierpnia 2006 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

Termin składania ofert w ramach przetargów częściowych upływa w każdy czwartek o godzinie 9.00 (czasu brukselskiego), z wyjątkiem dnia 17 sierpnia 2006 r., 24 sierpnia 2006 r., 2 listopada 2006 r., 28 grudnia 2006 r., 5 kwietnia 2007 r. i 17 maja 2007 r.; w wymienionych tygodniach nie będą przeprowadzane procedury przetargowe.

Termin składania ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 28 czerwca 2007 r. o godzinie 9.00 (czasu brukselskiego).

2.   Oferty należy złożyć w czeskiej agencji interwencyjnej znajdującej się pod następującym adresem:

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefon (420) 222 871 667 – 222 871 403

Faks (420) 296 806 404

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Artykuł 6

Agencja interwencyjna, podmiot składujący i oferent, którego ofertę przyjęto, przystępują, na wniosek tego ostatniego, za wspólną zgodą, przed wyprowadzeniem lub w chwili wyprowadzenia z magazynu zgodnie z wyborem oferenta, do pobrania próbek kontrolnych z częstotliwością co najmniej jednej próbki na 500 ton i do ich analizy. Agencja interwencyjna może być reprezentowana przez pełnomocnika, pod warunkiem że nie jest on samym podmiotem składującym.

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeśli pobranie próbek następuje w chwili wywozu towaru z magazynu.

Wyniki analiz, w przypadku sporu, przekazuje się drogą elektroniczną Komisji.

Artykuł 7

1.   Oferent, którego ofertę przyjęto, musi przyjąć partię taką, jaka jest, jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:

a)

wyższą od zgłoszonej w ogłoszeniu o przetargu;

b)

wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, pozostając jednak w granicach odchylenia mogącego osiągnąć następujące wartości:

1 kilogram na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 64 kilogramów na hektolitr,

jednego punktu procentowego w zakresie zawartości wilgoci,

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.2 i B.4 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 (8),

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.5 załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 824/2000, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu.

2.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu i wykazującą różnicę wychodzącą poza odchylenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oferent, którego ofertę przyjęto, może:

a)

albo przyjąć partię w takim stanie, w jakim jest;

b)

albo odmówić przyjęcia danej partii.

W przypadku wspomnianym w lit. b) pierwszego akapitu oferent, którego ofertę przyjęto, zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiązań w stosunku do danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza figurującego w załączniku II.

3.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto, nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza figurującego w załączniku II.

Artykuł 8

W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3, oferent, którego ofertę przyjęto, może złożyć do agencji interwencyjnej wniosek o dostarczenia innej partii jęczmienia o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zwolnione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po złożeniu wniosku przez oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza figurującego w załączniku II.

Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymian, oferent, którego ofertę przyjęto, nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniem, po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza figurującego w załączniku II.

Artykuł 9

1.   Jeśli wyprowadzenie jęczmienia z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, nie naruszając możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

2.   Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza kosztami związanymi z analizami, o których wynikach mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde 500 ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto, obciążają tego ostatniego.

Artykuł 10

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/92, dokumenty związane ze sprzedażą jęczmienia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i w razie potrzeby formularz T5 zawierają uwagę figurującą w załączniku III.

Artykuł 11

1.   Zabezpieczenie ustanowione stosownie do art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 zwalnia się z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 obowiązek wywozu jest objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższa niż 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

Artykuł 12

W ciągu dwóch godzin od upłynięcia terminu składania ofert ustanowionego w art. 5 ust. 1 czeska agencja interwencyjna powiadamia Komisję o złożonych ofertach. Jeśli nie została złożona żadna oferta, Republika Czeska powiadamia o tym Komisję w tym samym terminie. Jeśli Republika Czeska nie prześle Komisji żadnego powiadomienia we wskazanym terminie, Komisja uzna, że w danym państwie członkowskim nie złożono żadnej oferty.

Powiadomień, o których mowa w pierwszym akapicie, dokonuje się drogą elektroniczną, zgodnie ze schematem zamieszczonym w załączniku IV. Oferenci pozostają anonimowi.

Artykuł 13

1.   Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 Komisja ustanawia minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje decyzję o zaniechaniu dalszych działań w stosunku do otrzymanych ofert zgodnie z art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

2.   W przypadku gdy ustalenie ceny minimalnej zgodnie z ust. 1 doprowadziłoby do przekroczenia maksymalnej ilości dostępnej dla państwa członkowskiego, oprócz ustalenia tej ceny, w odniesieniu do ilości oferowanych na poziomie ceny minimalnej można zastosować współczynnik przydziału tak, aby nie przekroczyć maksymalnej ilości dostępnej w danym państwie członkowskim.

Artykuł 14

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 13).

(4)  Dz.U. L 46 z 16.2.2006, str. 3.

(5)  Notyfikowanej Republice Czeskiej dnia 17 czerwca 2005 r., zmienionej decyzją 4013/2005 notyfikowaną Republice Czeskiej dnia 11 października 2005 r.

(6)  Włącznie z Kosowem, zgodnie z określeniem zawartym w rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(7)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

(8)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31.


ZAŁĄCZNIK I

Miejsce przechowywania

Ilość

(w tonach)

Gent

53 665


ZAŁĄCZNIK II

Powiadomienie Komisji o odmowie przyjęcia lub ewentualnym wniosku o wymianę partii w ramach stałego przetargu na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

Formularz (1)

(Rozporządzenie (WE) nr 1200/2006)

Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta:

Data przetargu:

Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:


Numer partii

Ilość w tonach

Adres silosu

Uzasadnienie odmowy przejęcia

 

 

 

Ciężar właściwy (kg/hl)

% ziarna kiełkującego

% innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz)

% elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości

Inne


(1)  Należy przesłać do DG AGRI (D.2).


ZAŁĄCZNIK III

Zapisy, o których mowa w art. 10

—   w języku hiszpańskim: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1200/2006

—   w języku czeskim: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1200/2006

—   w języku duńskim: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1200/2006

—   w języku niemieckim: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1200/2006

—   w języku estońskim: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1200/2006

—   w języku greckim: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1200/2006

—   w języku angielskim: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1200/2006

—   w języku francuskim: Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1200/2006

—   w języku włoskim: Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1200/2006

—   w języku łotewskim: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1200/2006

—   w języku litewskim: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1200/2006

—   w języku węgierskim: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1200/2006/EK rendelet

—   w języku niderlandzkim: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1200/2006

—   w języku polskim: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1200/2006

—   w języku portugalskim: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1200/2006

—   w języku słowackim: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1200/2006

—   w języku słoweńskim: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1200/2006

—   w języku fińskim: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1200/2006

—   w języku szwedzkim: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1200/2006.


ZAŁĄCZNIK IV

Powiadomienie Komisji o ofertach otrzymanych w ramach stałego przetargu na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

Formularz (1)

[Rozporządzenie (WE) nr 1200/2006]

1

2

3

4

5

6

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Dopuszczalna ilość

(w tonach)

Cena oferowana

(w EUR/tonę) (2)

Bonifikaty

(+)

Potrącenia

(–)

(w EUR/tonę)

(dla pamięci)

Koszty handlowe (3)

(w EUR/tonę)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

Wskazać całkowite oferowane ilości (w tym oferty odrzucone złożone w odniesieniu do tej samej partii): (w tonach).


(1)  Należy przesłać do DG AGRI (D.2).

Wskazać całkowite oferowane ilości (w tym oferty odrzucone złożone w odniesieniu do tej samej partii): (w tonach).

(2)  Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem.

(3)  Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili wyprowadzenia zapasów interwencyjnych aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej rzeczywistych kosztów odnotowywanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w EUR/tonę.


9.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1201/2006

z dnia 8 sierpnia 2006 r.

ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 4 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Cenę rynkową tusz wieprzowych we Wspólnocie, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, ustala się na podstawie cen notowanych w każdym państwie członkowskim, ważonych przy pomocy współczynników odzwierciedlających relatywną wielkość stada trzody chlewnej w każdym państwie członkowskim.

(2)

Należy określić współczynniki na podstawie liczby świń liczonych na początku grudnia każdego roku zgodnie z dyrektywą Rady 93/23/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji świń (2).

(3)

W oparciu o wyniki obliczeń z grudnia 2005 r. należy przystąpić do ponownego ustalenia współczynników ważenia na rok gospodarczy 2006/2007 oraz uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 (3).

(4)

Ponieważ rok gospodarczy 2006/2007 rozpoczyna się dnia 1 lipca 2006 r., niniejsze rozporządzenie również powinno mieć zastosowanie od tego dnia.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Współczynniki ważenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, są ustalone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1358/2005.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(3)  Dz.U. L 214 z 19.8.2005, str. 9.


ZAŁĄCZNIK

Współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok gospodarczy 2006/2007

Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75

Belgia

4,1

Republika Czeska

1,8

Dania

8,3

Niemcy

17,8

Estonia

0,2

Grecja

0,7

Hiszpania

16,4

Francja

10,0

Irlandia

1,1

Włochy

6,1

Cypr

0,3

Łotwa

0,3

Litwa

0,7

Luksemburg

0,1

Węgry

2,5

Malta

0,1

Holandia

7,3

Austria

2,1

Polska

12,3

Portugalia

1,5

Słowenia

0,4

Słowacja

0,7

Finlandia

0,9

Szwecja

1,2

Zjednoczone Królestwo

3,1


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

9.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/12


DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 lipca 2006 r.

wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3331)

(Jedynie teksty w językach angielskim, hiszpańskim, francuskim, greckim, włoskim i portugalskim są autentyczne)

(2006/554/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 729/70 z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. c),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2), w szczególności jego art. 7 ust. 4,

po konsultacji z Komitetem Funduszu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 5 rozporządzenia (EWG) nr 729/70 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999, a także art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1663/95 z dnia 7 lipca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR (3) stanowią, że Komisja przystępuje do niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach weryfikacji, zapoznaje się z ich uwagami, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach, odwołując się do decyzji Komisji 94/442/WE z dnia 1 lipca 1994 r. ustanawiającej procedurę pojednawczą w kontekście rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (4).

(2)

Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o otwarcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana i Komisja przeanalizowała sprawozdanie sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3)

Artykuły 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 729/70, jak również art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 stanowią, że finansowane mogą być jedynie refundacje wywozowe przy wywozie do państw trzecich oraz działania interwencyjne, mające na celu stabilizację rynków rolnych, odpowiednio przyznane lub przedsięwzięte zgodnie z zasadami wspólnotowymi w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych.

(4)

Po przeprowadzeniu weryfikacji wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia warunków i nie może być zatem finansowana przez Sekcję Gwarancji EFOGR.

(5)

Należy wskazać, których kwot Sekcja Gwarancji EFOGR nie uznała jako kwalifikujących się do zwrotu; kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6)

Dla przypadków objętych niniejszą decyzją szacunek kwot do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z zasadami wspólnotowymi został zakomunikowany państwom członkowskim przez Komisję w sprawozdaniu zbiorczym.

(7)

Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych, wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości, w sprawach będących w toku w dniu 5 kwietnia 2006 r. i dotyczących kwestii z nią związanych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wskazane w Załączniku wydatki dokonywane przez państwa akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich, zadeklarowane z tytułu Sekcji Gwarancji EFOGR, wyłącza się z finansowania wspólnotowego z powodu ich niezgodności z zasadami wspólnotowymi.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do: Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Portugalskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 94 z 28.4.1970, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1287/95 (Dz.U. L 125 z 8.6.1995, str. 1).

(2)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

(3)  Dz.U. L 158 z 8.7.1995, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 465/2005 (Dz.U. L 77 z 23.3.2005, str. 6).

(4)  Dz.U. L 182 z 16.7.1994, str. 45. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2001/535/WE (Dz.U. L 193 z 17.7.2001, str. 25).


ZAŁĄCZNIK

Państwo członkowskie

Audyt

Uzasadnienie

Korekta

Waluta

Wydatki nieobjęte finansowaniem

Dokonane odliczenia

Skutki finansowe decyzji

Rok budżetowy

ES

Rośliny uprawne

Brak skomputeryzowanego systemu LPIS

zryczałtowana 2 %

EUR

–43 299,48

0,00

–43 299,48

1999–2000

ES

Rośliny uprawne

Niewydolność nowej procedury składania wniosków o pomoc

zryczałtowana 5 %

EUR

–2 024 643,26

0,00

–2 024 643,26

2002–2004

ES

Rośliny uprawne

Niestosowanie sankcji

zryczałtowana 2 %

EUR

– 316 545,67

0,00

– 316 545,67

2003–2004

ES

Premie za zwierzęta – program OTMS

Finansowanie obejmujące zarówno zakup jak i zniszczenie zwierząt

w konkretnym przypadku

EUR

– 156 180,00

0,00

– 156 180,00

2002

ES

Premie za zwierzęta – program OTMS

Nierzetelny system zarządzania i rachunkowości służący do monitorowania i rozliczania zwierząt

zryczałtowana 10 %

EUR

– 160 692,00

0,00

– 160 692,00

2001

ES

Tłuszcze maślane w przetwórstwie spożywczym

Nadmierna identyfikacja – pomoc wypłacana za część dodawanych znaczników

w konkretnym przypadku 1,5 %

EUR

– 144 902,68

0,00

– 144 902,68

2002–2005

ES

Owoce i warzywa – banany

Słabe punkty w określaniu ilości produktów wprowadzonych na rynek, pobieranie niereprezentatywnych próbek podczas kontroli jakości

zryczałtowana 2 %

EUR

–5 291 087,63

0,00

–5 291 087,63

2002–2004

ES

Owoce i warzywa – przetwórstwo brzoskwiń i gruszek

Nieprzestrzeganie terminów płatności

w konkretnym przypadku

EUR

– 643 142,42

0,00

– 643 142,42

2002

ES

POSEI

Nieprzestrzeganie kontroli kluczowych

zryczałtowana 5 %

EUR

– 415 161,50

0,00

– 415 161,50

2003–2004

ES

POSEI

Nieprzestrzeganie terminów płatności

w konkretnym przypadku

EUR

–3 931 651,61

0,00

–3 931 651,61

2003–2004

ES

Wino – potencjał produkcyjny

Słabe zarządzanie potencjałem produkcyjnym

zryczałtowana 10 %

EUR

–33 357 596,61

0,00

–33 357 596,61

2001–2004

Ogółem ES

 

 

 

 

–46 484 902,86

0,00

–46 484 902,86

 

FR

Rośliny uprawne

Stosowanie w odniesieniu do terenu podmokłego wskaźnika pomocy wypłacanej z tytułu nawadniania

w konkretnym przypadku

EUR

–7 874 178,00

0,00

–7 874 178,00

2001–2003

FR

Rośliny uprawne

Działki niekwalifikujące się po wykarczowaniu winnic

w konkretnym przypadku

EUR

–36 610 625,00

0,00

–36 610 625,00

2001–2005

FR

Rośliny uprawne

Pastwiska rekultywowane na terenie podmokłym

w konkretnym przypadku

EUR

–12 521 275,00

0,00

–12 521 275,00

2001–2005

FR

Rośliny uprawne

Sankcje za niesłusznie wypłaconą pomoc

w konkretnym przypadku

EUR

–20 128 846,00

0,00

–20 128 846,00

2001–2005

FR

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

Niewystarczająco rygorystyczne kontrole kluczowe

zryczałtowana 2 %

EUR

– 156 181,66

0,00

– 156 181,66

2002–2004

FR

Nowe środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (gwarancja EFOGR)

Słabe punkty kontroli kluczowych i kontroli wtórnych

zryczałtowana 5 %

EUR

–4 349 136,00

0,00

–4 349 136,00

2001–2002

FR

Nowe środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (gwarancja EFOGR)

Słabe punkty systemu kontroli „kredytów preferencyjnych”

zryczałtowana 5 %

EUR

–4 331 384,00

0,00

–4 331 384,00

2001–2002

Ogółem FR

 

 

 

 

–85 971 625,66

0,00

–85 971 625,66

 

UK

Tłuszcze maślane w przetwórstwie spożywczym

Niewystarczająca ilość kontroli ilości wyprodukowanych produktów

zryczałtowana 5 %

GBP

–1 351 441,25

0,00

–1 351 441,25

2001–2004

UK

Tłuszcze maślane w przetwórstwie spożywczym

Nadmierna identyfikacja – pomoc wypłacana za część dodawanych znaczników

w konkretnym przypadku

GBP

–55 534,20

0,00

–55 534,20

2002–2004

UK

Refundacje wywozowe i pomoc żywnościowa poza UE

Niedociągnięcia w systemie programowania

zryczałtowana 2 %

GBP

– 250 887,47

0,00

– 250 887,47

2001–2003

UK

Refundacje wywozowe i pomoc żywnościowa poza UE

Brak wymaganej ilości kontroli zamiany

zryczałtowana 5 %

GBP

–7 314,57

0,00

–7 314,57

2000–2001

Ogółem UK

 

 

 

 

–1 665 177,49

0,00

–1 665 177,49

 

EL

Środki towarzyszące na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (gwarancja EFOGR)

Niewłaściwe stosowanie kontroli kluczowych

zryczałtowana 5 %

EUR

–1 795 865,00

0,00

–1 795 865,00

2004

EL

Środki towarzyszące na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (gwarancja EFOGR)

Niewłaściwe stosowanie kontroli kluczowych

zryczałtowana 10 %

EUR

–6 271 694,00

0,00

–6 271 694,00

2002–2003

EL

Środki towarzyszące na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (gwarancja EFOGR)

Różne słabe punkty w systemie zarządzania, kontroli i sankcji

zryczałtowana 5 %

EUR

–6 460 070,00

0,00

–6 460 070,00

2004

Ogółem EL

 

 

 

 

–14 527 629,00

0,00

–14 527 629,00

 

IE

Premie za zwierzęta – program OTMS

Niedociągnięcia administracyjne

zryczałtowana 2 %

EUR

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

2001–2003

Ogółem IE

 

 

 

 

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

 

IT

Owoce i warzywa – wycofanie

Nieodpowiednia liczba kontroli dotyczących kompostowania i biodegradacji

w konkretnym przypadku 100 %

EUR

–9 107 445,49

0,00

–9 107 445,49

2000–2002

IT

Owoce i warzywa – wycofanie

Liczne słabe punkty we wprowadzonym systemie kontroli

zryczałtowana 5 %

EUR

– 304 839,45

0,00

– 304 839,45

2001–2003

IT

Składowanie mięsa w magazynach państwowych

Opóźnienia w płatnościach

w konkretnym przypadku

EUR

–4 575,54

0,00

–4 575,54

2001

IT

Składowanie mięsa w magazynach państwowych

Obecność materiału szczególnego ryzyka, usunięcie mięśnia szyjnego, zatwierdzenie tusz niekwalifikujących się do pomocy, złe warunki składowania, uchybienia dotyczące etykietowania i składania sprawozdań oraz słabe punkty inspekcji

zryczałtowana 5 %

EUR

–2 635 067,09

0,00

–2 635 067,09

2001–2003

Ogółem IT

 

 

 

 

–12 051 927,57

0,00

–12 051 927,57

 

PT

Owoce i warzywa – banany

Słabość systemu kontroli ilości produktów objętych pomocą i systemu kontroli całkowitego zwrotu pomocy beneficjentom, brak nadzoru nad prowadzonymi kontrolami

zryczałtowana 2 %

EUR

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

2002–2004

Ogółem PT

 

 

 

 

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

 


9.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/17


DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 sierpnia 2006 r.

zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim w Polsce

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3462)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/555/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik XII rozdział 6 sekcja B podsekcja I pkt 1 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Polsce przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

(2)

Dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/458/WE (1), 2004/471/WE (2), 2004/474/WE (3), 2005/271/WE (4), 2005/591/WE (5), 2005/854/WE (6), 2006/14/WE (7), 2006/196/WE (8) i 2006/404/WE (9).

(3)

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych organów Polski niektóre zakłady w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Niektóre zakłady zakończyły swoją działalność, na którą otrzymały okres przejściowy. Ponadto niektóre zakłady w sektorze mleczarskim, którym wolno przetwarzać mleko zarówno spełniające, jak i niespełniające norm UE, będą przetwarzać wyłącznie mleko spełniające normy UE. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

(5)

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakłady wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 52.

(2)  Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 58.

(3)  Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 74.

(4)  Dz.U. L 86 z 5.4.2005, str. 13.

(5)  Dz.U. L 200 z 30.7.2005, str. 96.

(6)  Dz.U. L 316 z 2.12.2005, str. 17.

(7)  Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 66.

(8)  Dz.U. L 70 z 9.3.2006, str. 80.

(9)  Dz.U. L 156 z 9.6.2006, str. 16.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz zakładów, które skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

Zakłady mięsne

Wykaz pierwotny

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

6

02260202

Zakład Mięsny „NALPOL”

23

06110206

Zakład Mięsny

„Wierzejki”

Jan i Marek Zdanowscy

29

08610305

Masarnia Podmiejska Sp. j.

65

12620313

Zakład Masarski „ZDRÓJ” s.j.

133

20140101

MIĘSROL – Ubojnia Bydła, Trzody R. Tocicki

138

20060206

PPHU „LEMIR”

140

22020207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Wnuk-Lipiński

189

26070201

Zakład Przetwórstwa

Mięsnego „MARKUZ” – Marian Kuzka

205

30070209

PPH „BARTEX” Sp. j.

ZPChr R. G. Brońś

215

30120317

PW Domak Dariusz Rozum

235

30250102

Rzeźnictwo M. i M. Wędliniarstwo

Matuszak

240

30280205

Masarnia Ubojnia

BRONEX Łukaszewska i Królczyk Sp. j.

242

30280301

PPH ROMEX, Grażyna Pachela, Masarnia

249

32050203

Masarnia Wiejska „Dyjak”

254

32080201

Rzeźnictwo

Wędliniarstwo Rybarkiewicz Mirosław


Mięso drobiowe

Wykaz pierwotny

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

35

24020605

Chłodnie Składowe

„Delico” S.C.

52

32050501

Zakład Drobiarski

„Kardrob”

Krystyna Skierska


Zakłady mięsne o niskiej zdolności wytwórczej

Wykaz pierwotny

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

5

 

Zakład Przetwórstwa Mięsa

w Paczkowie PPH

„Kalmar” spółka jawna E.A.M. Kaleta,

Szczodrowice 65, 57-140 Biały Kościół, ul. AK 40, 48-370 Paczków


Sektor rybny

Wykaz pierwotny

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

17

22121821

„Szprot” s.c. R. Giedryś i K.

Krzymuski


Sektor mleczarski

Wykaz pierwotny

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

6

02201611

OSM Trzebnica

8

04041603

ZM w Brzozowie,

Brzozowo

18

08611601

OSM Gorzów Wlkp.

32

10021602

OSM „Proszkownia”

41

12111602

ZPJ „Magda”

43

12171601

Podhalańska SM w Zakopanem

87

28071602

SM w Lubawie, Zakład Produkcyjny w Iławie

91

30031601

Rolnicza SM „Rolmlecz”

Zakład Mleczarski w Gnieźnie

95

30111603

„Champion” Sp. z o.o


Zakłady, którym wolno przetwarzać mleko zarówno spełniające, jak i niespełniające norm UE

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

2

B1 20021601

SM Łapy

7

A 20101601

„Polser” Sp. z o.o

18

B1 14201603

OSM Raciąż

21

B1 20051601

OSM Hajnówka

30

B1 20631601

SM „Sudowia” w Suwałkach

47

B1 14361601

RSM „Rolmlecz”


9.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/20


DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 sierpnia 2006 r.

zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3456)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/556/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania zarodków i zespołów produkcji zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (2) stanowi, że państwa członkowskie mogą sprowadzać zarodki z państw trzecich tylko w przypadku gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowane przez zespoły pobierania zarodków wymienione w tej decyzji.

(2)

Stany Zjednoczone Ameryki zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w tych wykazach w pozycjach dotyczących tego państwa, odnośnie do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków.

(3)

Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły gwarancje w zakresie przestrzegania odpowiednich zasad określonych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne tego państwa oficjalnie zatwierdziły odnośne zespoły pobierania zarodków przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 92/452/EWG.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, str. 24).

(2)  Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/395/WE (Dz.U. L 152 z 7.6.2006, str. 34).


ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 98KY101 otrzymuje następujące brzmienie:

„US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr Cheryl Feddern Nelson”

b)

skreśla się następujący wiersz dotyczący zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

„US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr Hardy Dungan”

c)

w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się następujący wiersz:

„US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr John Prososki”


9.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/22


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 sierpnia 2006 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2005/802/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

(2006/557/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada nałożyła, rozporządzeniem (EWG) nr 3068/92 (2) („rozporządzenie pierwotne”), ostateczne cła antydumpingowe na przywóz chlorku potasu („potaż” lub „produkt objęty postępowaniem”) pochodzącego m.in. z Białorusi i Rosji.

(2)

W następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 i przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego („poprzednie dochodzenie”) Rada, w drodze rozporządzenia (WE) nr 969/2000 (3), zdecydowała, że wspomniane powyżej środki powinny zostać utrzymane, i zmieniła formę środków. Środki, o których mowa, zostały nałożone w formie ustalonej stawki, wyrażonej w euro na tonę, w stosunku do różnych kategorii i gatunków potażu.

(3)

W drodze rozporządzenia (WE) nr 992/2004 (4) Rada przewidziała zwolnienie z ceł antydumpingowych nałożonych na przywóz do państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. („UE-10”), dokonywane na warunkach szczególnych zobowiązań („zobowiązania związane z rozszerzeniem”), i upoważniła Komisję do przyjęcia tych zobowiązań. Na tej podstawie i zgodnie z art. 8, art. 11 ust. 3, art. 21 i art. 22 lit. c) rozporządzenia podstawowego Komisja w drodze rozporządzenia (WE) nr 1002/2004 (5) przyjęła zobowiązania związane z rozszerzeniem od: i) eksportującego producenta na Białorusi wspólnie z przedsiębiorstwami mającymi siedziby w Austrii, na Litwie i w Rosji; ii) eksportującego producenta w Rosji wspólnie z przedsiębiorstwami mającymi siedziby w Rosji i Austrii; oraz iii) eksportującego producenta w Rosji wspólnie z przedsiębiorstwem, które w momencie przyjęcia zobowiązań miało siedzibę na Cyprze.

(4)

W drodze rozporządzenia (WE) nr 858/2005 (6) Komisja przyjęła nowe zobowiązania od wyżej wymienionych producentów eksportujących do dnia 13 kwietnia 2006 r.

(5)

W następstwie dwóch odrębnych dochodzeń w sprawie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, o które wnioski złożyli rosyjscy producenci eksportujący – JSC Silvinit i JSC Uralkali, Rada, w drodze rozporządzenia (WE) nr 1891/2005, zmieniła rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 i zastąpiła stałe stawki ceł indywidualnymi cłami ad valorem w odniesieniu do wszystkich rodzajów potażu wytwarzanych przez wymienione przedsiębiorstwa rosyjskie. Komisja przyjęła, w drodze decyzji 2005/802/WE (7), zobowiązania złożone przez JSC Silvinit i JSC Uralkali. W tamtym okresie JSC Silvinit posiadało wyłącznego dystrybutora – JSC International Potash Company w Moskwie – z którym wspólnie złożyło zobowiązanie.

(6)

W styczniu 2006 r. JSC Silvinit poinformowało Komisję, że zamierza zmienić swoje kanały sprzedaży do Wspólnoty i współpracować z Polyfer Handels GmbH, Wiedeń, Austria jako dystrybutorem. Aby uwzględnić tę zmianę, JSC Silvinit złożyło wniosek o dokonanie stosownej zmiany odpowiednich przepisów decyzji 2005/802/WE. W tym celu JSC Silvinit wraz z JSC International Potash Company i Polyfer Handels GmbH wspólnie złożyły zmienione zobowiązanie.

(7)

Stwierdzono, że włączenie Polyfer Handels GmbH jako dystrybutora do kanałów sprzedaży wykorzystywanych przez JSC Silvinit nie wpłynie na wykonalność i skuteczne monitorowanie zobowiązania.

(8)

W związku z powyższym uznano, iż należy odpowiednio zmienić część normatywną decyzji 2005/802/WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 1 decyzji 2005/802/WE otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 1

W związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej przyjmuje się zobowiązania złożone przez wymienionych poniżej producentów eksportujących i przedsiębiorstwa:

Kraj

Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod Taric

Federacja Rosyjska

Towary produkowane przez JSC Silvinit, Solikamsk, Rosja, i sprzedawane przez JSC International Potash Company, Moskwa, Rosja, lub Polyfer Handels GmbH, Wiedeń, Austria, pierwszemu niezależnemu klientowi we Wspólnocie działającemu jako importer

A695

Federacja Rosyjska

Towary produkowane i sprzedawane przez JSC Uralkali, Berezniki, Rosja, lub produkowane przez JSC Uralkali, Berezniki, Rosja, i sprzedawane przez Uralkali Trading SA, Genewa, Szwajcaria, pierwszemu niezależnemu klientowi we Wspólnocie działającemu jako importer

A520”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

(2)  Dz.U. L 308 z 24.10.1992, str. 41. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1891/2005 (Dz.U. L 302 z 19.11.2005, str. 14).

(3)  Dz.U. L 112 z 11.5.2000, str. 4.

(4)  Dz.U. L 182 z 19.5.2004, str. 23.

(5)  Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 588/2005 (Dz.U. L 98 z 16.4.2005, str. 11).

(6)  Dz.U. L 143 z 7.6.2005, str. 11.

(7)  Dz.U. L 302 z 19.11.2005, str. 79.