ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 214

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
4 sierpnia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące wspólnotowej skali klasyfikacji tusz dojrzałego bydła (Wersja ujednolicona)

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi (wersja ujednolicona)

7

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. wypowiadające umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Ludowej Republiki Angoli w sprawie połowów ryb na wodach przybrzeżnych Angoli oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2792/1999

10

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania jego art. 21 w niektórych państwach członkowskich

14

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 66. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

21

 

*

Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie

29

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1483)  ( 1 )

35

 

*

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca zastąpienia załącznika do decyzji 2005/769/WE ustanawiającej zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96

50

 

*

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3400)  ( 1 )

59

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1183/2006

z dnia 24 lipca 2006 r.

dotyczące wspólnotowej skali klasyfikacji tusz dojrzałego bydła

(Wersja ujednolicona)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustalające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz dojrzałego bydła (3) zostało znacząco zmienione (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

(2)

Wspólnotową skalę klasyfikacji tusz dojrzałego bydła stosuje się do celów notowania cen i środków interwencyjnych w sektorze wołowiny i cielęciny.

(3)

Klasyfikacja tusz bydła dojrzałego musi być dokonana na podstawie uformowania oraz otłuszczenia. Łączne użycie tych dwóch kryteriów umożliwia podział tusz na klasy. Tak sklasyfikowane tusze muszą być zidentyfikowane.

(4)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia we Wspólnocie należy określić przepisy w sprawie kontroli na miejscu dokonywanych przez wspólnotowy komitet kontrolny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie określa wspólnotową skalę klasyfikacji tusz bydła dojrzałego.

Artykuł 2

Do celów niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie następujące definicje:

a)

„tusza”: ciało ubitego zwierzęcia po wykrwawieniu, wytrzewieniu i oskórowaniu, prezentowana:

bez głowy i stóp, głowa jest oddzielona od tuszy w stawie szczytowo-potylicznym, a stopy oddzielone w stawie nadgarstkowo-śródręcznym lub stępowo-śródstopowym,

bez narządów wewnętrznych jamy klatki piersiowej i jamy brzusznej, z nerkami, tłuszczem okołonerkowym i tłuszczem miedniczym lub bez,

bez narządów rozrodczych i przylegających mięśni, a w przypadku samic – bez wymienia i tłuszczu gruczołu mlecznego;

b)

„półtusza”: produkt otrzymany poprzez podzielenie tuszy określonej w lit. a) symetrycznie przez środek każdego kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego oraz przez środek mostka i spojenia miednicznego.

Artykuł 3

W celu ustalenia cen rynkowych tusza jest prezentowana bez usunięcia tłuszczu zewnętrznego, po odcięciu szyi zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi, oraz:

bez nerek, tłuszczu okołonerkowego i tłuszczu miednicznego,

bez cienkiego mięśnia przepony lub grubego mięśnia przepony,

bez ogona,

bez rdzenia kręgowego,

bez tłuszczu mosznowego,

bez tłuszczu na zrazowej części wewnętrznej,

bez żyły szyjnej z przyległym tłuszczem.

Jednakże państwa członkowskie są uprawnione do akceptowania odmiennych prezentacji, kiedy ta prezentacja wzorcowa nie jest stosowana.

W takich przypadkach, w celu przejścia od tych prezentacji do prezentacji wzorcowej, konieczne dostosowania określa się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (5).

Artykuł 4

1.   Bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów interwencyjnych, tusze wołowe dzielą się na następujące kategorie:

A.

tusze niekastrowanych młodych samców w wieku poniżej 2 lat;

B.

tusze innych niekastrowanych samców;

C.

tusze kastrowanych samców;

D.

tusze samic, które się cieliły;

E.

tusze innych samic.

W celu rozróżnienia kategorii tusz ustala się kryteria zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999.

2.   Tusze bydła dojrzałego są klasyfikowane przez oszacowanie kolejno:

a)

uformowania, jak określono w załączniku I;

b)

otłuszczenia, jak określono w załączniku II.

3.   Klasa uformowania oznaczona w załączniku I literą S może być stosowana w państwach członkowskich w celu uwzględnienia, poprzez fakultatywne wprowadzenie klasy uformowania wyższej od klas istniejących (tusze o „podwójnym” umięśnieniu), właściwości lub oczekiwanego rozwoju określonych form produkcji.

Państwa członkowskie, które zamierzają skorzystać z tej możliwości, powiadamiają o tym Komisję i inne państwa członkowskie.

4.   Państwa członkowskie są uprawnione do dokonania dalszego podziału każdej z klas przedstawionych w załącznikach I i II na maksymalnie trzy podklasy.

Artykuł 5

1.   Tusze lub półtusze klasyfikuje się jak najszybciej po uboju, a klasyfikacja powinna być wykonana w zakładzie ubojowym.

2.   Sklasyfikowane tusze lub półtusze są identyfikowane.

3.   Państwa członkowskie przed identyfikacją poprzez znakowanie są upoważnione do usuwania tłuszczu zewnętrznego z tuszy lub półtuszy, jeżeli jest to uzasadnione okrywą tłuszczową.

Warunki, w których usunięcie zewnętrznego tłuszczu jest stosowane, są określane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999.

Artykuł 6

1.   Wspólnotowy komitet kontrolny, składający się z ekspertów Komisji i ekspertów wyznaczonych przez państwa członkowskie, przeprowadza kontrole na miejscu. Komitet przedkłada Komisji raport o przeprowadzonych kontrolach.

Komisja, w odpowiednim przypadku, podejmuje środki konieczne do zapewnienia, aby klasyfikacja została przeprowadzona w sposób jednolity.

Kontrole są przeprowadzane w imieniu Wspólnoty, która ponosi wynikające z tego koszty.

2.   Szczegółowe zasady stosowania ust. 1 są określane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999.

Artykuł 7

Dodatkowe przepisy określające definicję klas uformowania i otłuszczenia są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999.

Artykuł 8

Rozporządzenie (EWG) nr 1208/81 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IV.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r.

W imieniu Rady

M. PEKKARINEN

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym)

(2)  Dz.U. C 65 z 17.3.2006, str. 50.

(3)  Dz.U. L 123 z 7.5.1981, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1026/91 (Dz.U. L 106 z 26.4.1991, str. 2).

(4)  Zob. załącznik III.

(5)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).


ZAŁĄCZNIK I

UFORMOWANIE TUSZ

Klasy uformowania tuszy, w szczególności jej istotnych części (udziec, grzbiet, łopatka)

Klasa uformowania

Opis

S

wybitne

Wszystkie profile ekstremalnie wypukłe; wyjątkowo rozwinięte mięśnie (typ tuszy o „podwójnym”umięśnieniu)

E

doskonałe

Wszystkie profile wypukłe do superwypukłych; doskonale rozwinięte mięśnie

U

bardzo dobre

Profile na ogół wypukłe; mięśnie dobrze rozwinięte

R

dobre

Kształty proste na całej długości; dobrze rozwinięte mięśnie

O

dostateczne

Profile na ogół proste do zapadniętych; przeciętnie wykształcone mięśnie

P

słabe

Wszystkie profile wklęsłe do bardzo wklęsłych; mięśnie słabo rozwinięte


ZAŁĄCZNIK II

STOPIEŃ WYKSZTAŁCENIA OKRYWY TŁUSZCZOWEJ

Ilość tłuszczu na tuszy oraz w jamie piersiowej

Klasa pokrycia tłuszczem

Wyszczególnienie

1

niska

Od braku pokrycia do nieznacznej okrywy tłuszczowej

2

mała

Niewielka okrywa tłuszczowa, prawie wszędzie widoczne mięśnie

3

średnia

Poza udźcem i łopatką prawie wszędzie mięśnie pokryte tłuszczem, niewielkie złogi tłuszczu w jamie klatki piersiowej

4

wysoka

Mięśnie pokryte tłuszczem, ale na udźcu i łopatce jeszcze częściowo widoczne, trochę wyraźnych złogów tłuszczu w jamie klatki piersiowej

5

bardzo wysoka

Cała tusza pokryta tłuszczem, duże złogi tłuszczu w jamie klatki piersiowej


ZAŁĄCZNIK III

Uchylone rozporządzenie ze zmianą

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1208/81

(Dz.U. L 123 z 7.5.1981, str. 3)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1026/91

(Dz.U. L 106 z 26.4.1991, str. 2)


ZAŁĄCZNIK IV

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 1208/81

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 2

Artykuł 2 ust. 2

Artykuł 3

Artykuł 3 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 3 ust. 2 akapit pierwszy

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 3 ust. 2 akapit drugi i trzeci

Artykuł 4 ust. 3 akapit pierwszy i drugi

Artykuł 3 ust. 3

Artykuł 4 ust. 4

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 5 akapit pierwszy, drugi i trzeci

Artykuł 6, ust. 1 akapit pierwszy, drugi i trzeci

Artykuł 5 akapit czwarty

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 6 akapit pierwszy

Artykuł 7

Artykuł 6 akapit pierwszy, drugi i trzeci

Artykuł 8

Artykuł 7

Artykuł 9

Załączniki I i II

Załączniki I i II

Załącznik III

Załącznik IV


4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/7


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1184/2006

z dnia 24 lipca 2006 r.

dotyczące stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi

(wersja ujednolicona)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 36 i 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady nr 26 z dnia 4 kwietnia 1962 r. dotyczące stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi (2) zostało zasadniczo zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

(2)

Na mocy art. 36 Traktatu jedną z kwestii, w odniesieniu do których należy podjąć decyzję w ramach wspólnej polityki rolnej, jest to, czy reguły konkurencji ustanowione w Traktacie należy stosować do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi. Przepisy niniejszego rozporządzenia będą musiały zostać uzupełnione w świetle zmian w tej polityce.

(3)

Reguły konkurencji odnoszące się do porozumień, decyzji i praktyk, o których mowa w art. 81 Traktatu, oraz odnoszące się do nadużywania pozycji dominującej muszą mieć zastosowanie do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi w zakresie, w jakim ich stosowanie nie utrudnia funkcjonowania krajowych organizacji rynków rolnych czy też nie zagraża osiągnięciu celów wspólnej polityki rolnej.

(4)

Szczególna uwaga została zapewniona w przypadku organizacji rolników, które zajmują się głównie wspólną produkcją lub sprzedażą produktów rolnych czy też korzystaniem ze wspólnych urządzeń, o ile takie wspólne działanie nie wyklucza konkurencji czy też nie zagraża osiągnięciu celów art. 33 Traktatu.

(5)

W celu zarówno uniknięcia zahamowania rozwoju wspólnej polityki rolnej, jak i zagwarantowania pewności prawa, a także niedyskryminacyjnego traktowania zainteresowanych przedsiębiorstw, Komisja musi mieć wyłączne uprawnienia, z zastrzeżeniem kontroli ze strony Trybunału Sprawiedliwości, do określania, czy warunki przewidziane w dwóch poprzednich motywach zostały spełnione w odniesieniu do porozumień, decyzji i praktyk, o których mowa w art. 81 Traktatu.

(6)

W celu zastosowania, w ramach rozwoju wspólnej polityki rolnej, reguł pomocy dla produkcji rolnej lub handlu produktami rolnymi Komisja powinna być w stanie opracować listę istniejących, nowych czy też proponowanych form pomocy, udzielić właściwych uwag państwom członkowskim i zaproponować im odpowiednie środki działania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuły 81–86 Traktatu, jak również przepisy ustanowione w celu ich wykonania, z zastrzeżeniem przepisów art. 2 niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie do wszystkich porozumień, decyzji i praktyk, o których mowa w art. 81 ust. 1 i art. 82 Traktatu, jakie odnoszą się do produkcji lub handlu produktami wyszczególnionymi w załączniku I do Traktatu.

Artykuł 2

1.   Artykuł 81 ust. 1 Traktatu nie ma zastosowania do tych porozumień, decyzji i praktyk, o których mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, które stanowią integralną część krajowej organizacji rynku lub są niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 33 Traktatu.

W szczególności nie ma on zastosowania do porozumień, decyzji i praktyk rolników, zrzeszeń rolników czy też związków takich zrzeszeń należących do jednego państwa członkowskiego, które zajmują się produkcją czy też sprzedażą produktów rolnych lub korzystają ze wspólnych urządzeń do przechowywania, obróbki lub przetwarzania produktów rolnych oraz w oparciu o niego nie istnieje obowiązek stosowania jednolitych cen, o ile Komisja nie stwierdzi, że skutkiem tego jest wykluczenie konkurencji lub zagrożenie realizacji celów art. 33 Traktatu.

2.   Po zasięgnięciu opinii państw członkowskich i wysłuchaniu zainteresowanych przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw i wszelkich innych osób fizycznych czy też prawnych, które uważa za właściwe, Komisja ma wyłączne uprawnienia, z zastrzeżeniem kontroli ze strony Trybunału Sprawiedliwości, do określania w drodze decyzji podlegającej opublikowaniu, które porozumienia, decyzje i praktyki spełniają warunki określone w ust. 1.

Komisja dokonuje takiego określenia z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwych władz państwa członkowskiego albo na wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw.

3.   Publikacja określa nazwy stron i główną treść decyzji; publikacja uwzględnia prawnie uzasadniony interes przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnic handlowych.

Artykuł 3

Przepisy art. 88 ust. 1 i ust. 3 zdanie pierwsze Traktatu mają zastosowanie do form pomocy przyznanych dla produkcji lub handlu produktami wyszczególnionymi w załączniku I do Traktatu.

Artykuł 4

Rozporządzenie nr 26 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r.

W imieniu Rady

M. PEKKARINEN

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. 30 z 20.4.1962, str. 993/62. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem nr 49 (Dz.U. 53 z 1.7.1962, str. 1571/62).

(3)  Patrz: załącznik I.


ZAŁĄCZNIK I

Uchylone rozporządzenie i jego kolejne zmiany

Rozporządzenie Rady nr 26

(Dz.U. 30 z 20.4.1962, str. 993/62)

Rozporządzenie Rady nr 49

(Dz.U. 53 z 1.7.1962, str. 1571/62)

Tylko art. 1 ust. 1 lit. g)


ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Rozporządzenie nr 26

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 2 ust. 2

Artykuł 2 ust. 2 akapit pierwszy

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 2 ust. 2 akapit drugi

Artykuł 2 ust. 4

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 5

Załącznik I

Załącznik II


4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/10


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1185/2006

z dnia 24 lipca 2006 r.

wypowiadające umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Ludowej Republiki Angoli w sprawie połowów ryb na wodach przybrzeżnych Angoli oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2792/1999

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i 37 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Ludowej Republiki Angoli w sprawie połowów ryb na wodach przybrzeżnych Angoli (2) (zwana dalej umową) została podpisana w Luandzie w dniu 1 lutego 1989 r. i weszła w życie w tym dniu zgodnie z art. 15 tej umowy.

(2)

Ostatni protokół załączony do umowy, ustanawiający w okresie od dnia 3 sierpnia 2002 r. do dnia 2 sierpnia 2004 r. możliwości połowowe dla gatunków przydennych, gatunków pelagicznych i gatunków tuńczyka oraz wsparcie finansowe, o którym mowa w wymienionym protokole (3), nie zostały przedłużone, ponieważ niektóre warunki ustanowione w nowych ramach prawnych dotyczących biologicznych zasobów wodnych przyjętych przez Rząd Republiki Angoli w październiku 2004 r. są niezgodne z wymogami Wspólnoty w zakresie dokonywania przez statki rybackie Wspólnoty połowów na wodach Angoli.

(3)

Właściwe jest zatem wypowiedzenie wspomnianej umowy zgodnie z procedurą określoną w jego art. 14.

(4)

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (4), Państwa Członkowskie mogą przyznać rekompensatę rybakom oraz właścicielom statków rybackich za tymczasowe zaprzestanie działalności w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy w sprawie połowów nie zostanie przedłużony lub gdy umowa zostanie zawieszona z uwagi na te floty Wspólnoty, których działalność jest uzależniona od tej umowy. Rekompensata może być przyznana na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony o kolejne sześć miesięcy, pod warunkiem że dla floty, której to dotyczy, wykonany zostanie plan przekształcenia zatwierdzony przez Komisję.

(5)

W dniu 18 lipca 2005 r. Komisja przyjęła decyzję zatwierdzającą plan przekształcenia dla statków rybackich, w odniesieniu do których nie przedłużono okresu obowiązywania protokołu w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Angoli w ramach programu operacyjnego IFOR dotyczącego wspólnotowych interwencji strukturalnych w sektorze rybołówstwa dla regionów objętych celem I w Hiszpanii w latach 2000–2006.

(6)

W celu ułatwienia wykonania wspomnianego planu przekształcenia objęte planem statki rybackie Wspólnoty, które w wyniku niniejszego wypowiedzenia zaprzestają działalności na mocy umowy, powinny zostać zwolnione z niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 2792/1999. W szczególności nie powinny one podlegać obowiązkowi zwrotu pomocy publicznej z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności lub pomocy na odnowę, modernizację i wyposażenie ani obowiązkowi wykazania ciągłości działalności w roku poprzedzającym ich skreślenie z rejestru statków rybackich Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym Wspólnota wypowiada umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Ludowej Republiki Angoli w sprawie połowów ryb na wodach przybrzeżnych Angoli.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osób uprawnionych do powiadomienia rządu Republiki Angoli o wypowiedzeniu umowy.

Artykuł 3

1.   Statki rybackie Wspólnoty wymienione w planie przekształcenia zatwierdzonym decyzją Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. nie podlegają art. 10 ust. 3 lit. b) ppkt ii) rozporządzenia (WE) nr 2792/1999 ani pkt 1.1 lit. a) załącznika III do tego rozporządzenia.

2.   Zdolność każdego statku rybackiego korzystającego z odstępstwa na podstawie art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2792/1999 uważana jest za wycofanie się przy wsparciu ze środków publicznych z zastrzeżeniem przepisów art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (5).

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r.

W imieniu Rady

M. PEKKARINEN

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 16 maja 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 268 z 19.9.1987, str. 66.

(3)  Dz.U. L 351 z 28.12.2002, str. 92.

(4)  Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 485/2005 (Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 1).

(5)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.


4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1186/2006

z dnia 3 sierpnia 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 3 sierpnia 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0707 00 05

052

58,1

388

52,4

524

46,9

999

52,5

0709 90 70

052

52,0

999

52,0

0805 50 10

388

70,8

524

42,6

528

57,2

999

56,9

0806 10 10

052

95,9

204

173,8

220

190,1

508

55,0

999

128,7

0808 10 80

388

90,5

400

104,7

508

82,9

512

96,9

524

66,4

528

123,9

720

81,3

804

99,8

999

93,3

0808 20 50

052

138,2

388

98,2

512

77,8

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,9

0809 20 95

052

328,4

400

287,4

404

316,7

999

310,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,4

999

148,4

0809 40 05

068

110,8

093

52,7

098

59,4

624

124,4

999

86,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1187/2006

z dnia 3 sierpnia 2006 r.

ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania jego art. 21 w niektórych państwach członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. n),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (2) przewiduje zmniejszenie kwot płatności w przypadku spóźnionego złożenia wniosku o pomoc.

(2)

W niektórych państwach członkowskich wystąpiły wyjątkowe okoliczności związane z administracją pojedynczych wniosków na 2006 r. Sytuacja ta z kolei w różnym stopniu wpłynęła na możliwości składania przez rolników w tych państwach członkowskich pojedynczych wniosków w terminie przewidzianym w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 796/2004. Dlatego sytuacja ta może stworzyć niewspółmierne zagrożenie prawa niektórych rolników do otrzymania pełnej pomocy, jaka im się należy w normalnych warunkach.

(3)

We Francji, Włoszech, Niderlandach, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii wystąpiły niespodziewane problemy w praktycznej realizacji Systemu Jednolitej Płatności ze względu na nieprzewidziane trudności administracyjne i techniczne. Ponadto włączenie sektora oliwy z oliwek do tego systemu znacznie zwiększyło stopień jego złożoności. Duża liczba rolników składających wnioski oraz skomplikowane obliczenia deklarowanych obszarów uprawy oliwek dodatkowo skomplikowały obsługę wniosków za rok 2006 we Francji, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.

(4)

Ze względu na trudną sytuację wywołaną przez powodzie na Węgrzech i niespodziewane trudności techniczne z drukowaniem odpowiednich informacji graficznych w Polsce wydawanie rolnikom pełnych formularzy przez właściwe organy było znacznie opóźnione i wpłynęło na możliwości składania przez rolników wniosków w przewidzianym terminie.

(5)

Ze względu na tę sytuację właściwym będzie niezastosowanie w odniesieniu do 2006 r. zmniejszenia kwot płatności za każdy dzień roboczy o 1 %, a nieprzyjmowania wniosków, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, nie powinno się stosować w odniesieniu do wniosków złożonych przed dniem ustalonym na podstawie szczególnych okoliczności w danym państwie członkowskim.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od przepisów art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, zmniejszenia o 1 % za każdy dzień roboczy i nieprzyjmowania wniosków, o których mowa w tym artykule, nie stosuje się w odniesieniu do pojedynczych wniosków złożonych na 2006 r. do właściwych organów:

a)

do dnia 31 maja 2006 r.:

i)

we Francji:

przez rolników we francuskich departamentach wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

przez rolników, którzy rozpoczęli składanie wniosku drogą elektroniczną przed dniem 15 maja 2006 r., lecz nie mogli ukończyć elektronicznego składania wniosku przed ta datą;

ii)

na Węgrzech w odniesieniu do obszarów wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

iii)

w Niderlandach;

b)

do dnia 15 czerwca 2006 r.:

i)

we Francji przez rolników uprawiających drzewa oliwne podlegające Systemowi Jednolitej Płatności;

ii)

w Hiszpanii w odniesieniu do wspólnot autonomicznych wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

iii)

we Włoszech;

iv)

w Polsce;

v)

w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do Anglii;

vi)

w Portugalii przez rolników uprawiających drzewa oliwne podlegające Systemowi Jednolitej Płatności.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 953/2006 (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 659/2006 (Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 20).


ZAŁĄCZNIK I

Departamenty francuskie, o których mowa w pierwszym tiret art. 1 lit. a) ppkt i)

 

Alpes-de-Haute-Provence

 

Alpes-Maritimes

 

Bouches-du-Rhône

 

Haute-Corse

 

Corse-du-Sud

 

Var

 

Vaucluse

 

Guadeloupe

 

Martinique

 

Guyane

 

Réunion


ZAŁĄCZNIK II

Obszary na Węgrzech, o których mowa w art. 1 lit. a) ppkt ii)

 

Szeged

 

Kiszombor

 

Csongrád

 

Domaszék

 

Ópusztaszer

 

Dóc

 

Bordány

 

Békésszentandrás

 

Gyomaendrőd

 

Hunya

 

Szeghalom

 

Szarvas

 

Ágasegyháza

 

Akasztó

 

Bácsalmás

 

Bácsbokod

 

Bácsborsód

 

Bácsszentgyörgy

 

Bácsszőlős

 

Balotaszálás

 

Bátya

 

Borota

 

Bugac

 

Csengőd

 

Csólyospálya

 

Dusnok

 

Érsekcsanád

 

Fajsz

 

Fülöpháza

 

Harkakötöny

 

Harta

 

Hercegszántó

 

Izsák

 

Kalocsa

 

Kaskantyú

 

Katymár

 

Kecel

 

Kecskemét

 

Kecskemét-Szarkás

 

Kiskőrös

 

Kiskunfélegyháza

 

Kiskunhalas

 

Kisszálás

 

Kömpöc

 

Kunfehértó

 

Kunszállás

 

Lakitelek

 

Madaras

 

Mátételke

 

Orgovány

 

Páhi

 

Soltszentimre

 

Soltvadkert

 

Szentkirály

 

Tabdi

 

Tiszaalpár

 

Tiszakécske

 

Uszód

 

Városföld

 

Zsana


ZAŁĄCZNIK III

Hiszpańskie wspólnoty autonomiczne, o których mowa w art. 1 lit. b ppkt ii)

 

Andalucía

 

Aragón

 

Extremadura

 

Islas Baleares

 

Comunidad Autónoma del País Vasco

 

Castilla-La Mancha

 

Castilla y León

 

Cataluña

 

La Rioja

 

Madrid

 

Región de Murcia

 

Comunidad Foral de Navarra

 

Comunidad Valenciana


4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1188/2006

z dnia 3 sierpnia 2006 r.

zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1002/2006 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1174/2006 (4).

(2)

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006 w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 55 z 28.2.2006, str. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24.

(3)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 36.

(4)  Dz.U. L 211 z 1.8.2006, str. 20.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 99 mające zastosowanie od dnia 4 sierpnia 2006 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt III rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1).

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(3)  Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.


4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1189/2006

z dnia 3 sierpnia 2006 r.

zmieniające po raz 66. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 25 lipca 2006 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 674/2006 (Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 58).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Wpis „Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karaczi, Pakistan,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karaczi, Pakistan, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; faks 662 38 14,

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; tel. 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karaczi; tel. 497 92 63,

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karaczi; tel. 587-25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karaczi, Pakistan; tel. 262 38 18-19,

Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,

Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

działalność w Afganistanie: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,

działalność prowadzona również w Kosowie, w Czeczenii”,

w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Aid Organisation of The Ulema (alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Adres:

a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karaczi, Pakistan (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; Faks 662 38 14),

b)

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karaczi (tel. 497 92 63),

c)

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karaczi (tel. 587 25 45),

d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karaczi, Pakistan (tel. 262 38 18-19),

e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81).

Dalsze informacje: a) Siedziba główna w Pakistanie, b) numery rachunków w Habib Bank Ltd., oddział walutowy: 05501741 i 06500138.

2)

Wpis „Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adres: Sanaa, Jemen. Dalsze informacje: założyciel: Mohamed Mohamed A-Hamati z Hufash District, El Mahweet Governate, Jemen.

3)

Wpis „Eastern Turkistan Islamic Movement lub East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party lub Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Eastern Turkistan Islamic Movement (alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

4)

Wpis „Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial »World Relief«. Adres:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA;

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francja;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgia;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgia;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosowo;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosowo;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania;

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Dalsze informacje:

a)

Inne lokalizacje za granicą: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Czeczenia (Rosja), Chiny, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Inguszetia (Rosja), Irak, Jordania, Kaszmir, Liban, Zachodni Brzeg i Gaza, Sierra Leone, Somalia i Syria;

b)

U.S. Federal Employer Identification: 36-3804626;

c)

numer VAT: BE 454 419 759;

d)

adresy w Belgii, takie jak adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. i Fondation Secours Mondial vzw. od 1998 r.”

w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Adres:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA;

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francja;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgia;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgia;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosowo;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosowo;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania;

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Dalsze informacje:

a)

Inne lokalizacje za granicą: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Czeczenia (Rosja), Chiny, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Inguszetia (Rosja), Irak, Jordania, Liban, Zachodni Brzeg i Gaza, Sierra Leone, Somalia i Syria;

b)

U.S. Federal Employer Identification: 36-3804626;

c)

numer VAT: BE 454 419 759;

d)

adresy w Belgii, takie jak adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. i Fondation Secours Mondial vzw. od 1998 r.

5)

Wpis „Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; lokalizacja biur: Pakistan i Afganistan. Uwaga: oznaczone będą tylko biura tego podmiotu znajdujące się w Pakistanie i Afganistanie” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Lokalizacja siedzib: Pakistan i Afganistan. Dalsze informacje: oznaczone są tylko biura tego podmiotu znajdujące się w Pakistanie i Afganistanie.

6)

Wpis „Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Groupof the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM).

7)

Wpis „Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Special Purpose Islamic Regiment (alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR).

8)

Wpis „Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Szwajcaria” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Włochy.

9)

Wpis „Anafi, Nazirullah, Maulavi (attaché handlowy, »ambasada« talibów, Islamabad)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Nazirullah Aanafi. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché handlowy, „ambasada” alibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1962. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000912 (data wydania: 30.6.1998).

10)

Wpis „Qadeer, Abdul, General (attaché wojskowy, »ambasada« talibów, Islamabad)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Abdul Qadeer. Stopień: generał. Stanowisko: attaché wojskowy, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1967. Miejsce urodzenia: Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000974.

11)

Wpis „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy, b) 129 Park Road, NW8, Londyn, Anglia, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (ostatni zgłoszony adres w Bośni i Hercegowinie). Data urodzenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) Bośnia i Hercegowina. Nr paszportu: a) E 423362 wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r., b) 0841438 (paszport Bośni i Herzegowiny wydany dnia 30.12.1998 r., utracił ważność dnia 30.12.2003 r.). Numer identyfikacji krajowej: 1292931. Dalsze informacje: a) adres w Belgii – skrytka pocztowa, b) imię ojca Mohamed, imię matki Medina Abid, c) podobno przebywa w Dublinie (Irlandia)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy, b) 129 Park Road, NW8, Londyn, Anglia, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (ostatni zgłoszony adres w Bośni i Hercegowinie). Data urodzenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) Bośnia i Hercegowina. Nr paszportu: a) E 423362 (wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r.), b) 0841438 (paszport Bośni i Herzegowiny wydany dnia 30.12.1998 r. utracił ważność dnia 30.12.2003 r.). Numer identyfikacji krajowej: 1292931. Dalsze informacje: a) adres w Belgii – skrytka pocztowa, b) imię ojca Mohamed, imię matki Medina Abid; c) podobno przebywa w Dublinie (Irlandia).

12)

Wpis „Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias Abdurehman, Ahmed Mohammed; alias Abu Fatima; alias Abu Islam; alias Abu Khadiijah; alias Ahmed Hamed; alias Ahmed The Egyptian; alias Ahmed, Ahmed; alias Al-Masri, Ahmad; alias Al-Surir, Abu Islam; alias Ali, Ahmed Mohammed; alias Ali, Hamed; alias Hemed, Ahmed; alias Shieb, Ahmed; alias Shuaib), Afghanistan; urodzony w 1965 r. w Egipcie; obywatel egipski” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Data urodzenia: 1965. Miejsce urodzenia: Egipt. Obywatelstwo: egipskie.

13)

Wpis „Al-Jadawi, Saqar; urodzony około 1965 r.; uważany za obywatela Jemenu i Arabii Saudyjskiej; współpracownik Osamy bin Ladena” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Adres: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Data urodzenia: 1965. Miejsce urodzenia: Al-Mukalla, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: 00385937. Dalsze informacje: a) adres bez zmian, b) kierowca i członek prywatnej ochrony osobistej Osamy bin Ladena od 1996 r. do 2001 r.

14)

Wpis „Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI, b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Data urodzenia: 1950. Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: A005487 (Jemen), data wydania: 13 sierpnia 1995 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Tytuł: Sheikh. Adres: Sanaa, Jemen. Data urodzenia: a) 1942 r., b) ok. 1950 r. Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: A005487 (data wydania: 13.8.1995).

15)

Wpis „Allamuddin, Syed (drugi sekretarz, »konsulat generalny« talibów, Peszawar)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Sayed Allamuddin Athear. Stanowisko: drugi sekretarz, „konsulat generalny” talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1955. Miejsce urodzenia: Badakshan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000994.

16)

Wpis „Huda bin Abdul HAQ (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); data urodzenia: a) 9 lutego 1960, b) 2 lutego 1960; miejsce urodzenia: okręg Solokuro w dystrykcie Lamongan w prowincji Jawa Wschodnia, Indonezja; obywatelstwo: indonezyjskie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Huda bin Abdul Haq (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Data urodzenia: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960; Miejsce urodzenia: okręg Solokuro w dystrykcie Lamongan w prowincji Jawa Wschodnia, Indonezja; Obywatelstwo: indonezyjskie.

17)

Wpis „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Data urodzenia: 1.5.1972 lub 16.9.1973. Miejsce urodzenia: a) Hadramawt, Jemen, b) Chartum, Sudan. Obywatelstwo: a) sudańskie, b) jemeńskie. Paszport jemeński nr 00 085 243, wydany 12.11.1997 w Sanie w Jemenie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar). Data urodzenia: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Miejsce urodzenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Chartum, Sudan. Obywatelstwo: a) jemeńskie, b) sudańskie. Nr paszportu: 00085243 (wydany 17.11.1997 w Sanie, w Jemenie). Dalsze informacje: aresztowany w Karaczi w Pakistanie dnia 30.9.2002 r.

18)

Wpis „Daud, Mohammad (attaché administracyjny, »ambasada« talibów, Islamabad)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Mohammad Daud. Stanowisko: attaché administracyjny, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1956. Miejsce urodzenia: Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 00732.

19)

Wpis „Fauzi, Habibullah (pierwszy sekretarz/zastępca szefa misji, »ambasada« talibów, Islamabad)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Habibullah Faizi. Stanowisko: drugi sekretarz. Data urodzenia: 1961. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 010678 (data wydania: 19.12.1993).

20)

Wpis „Murad, Abdullah, Maulavi (konsul generalny, »konsulat generalny« talibów, Quetta)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Abdullah Hamad. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny” talibów, Quetta, Pakistan. Data urodzenia: 1972. Miejsce urodzenia: Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 00857 (data wydania: 20.11.1997).

21)

Wpis „Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (pierwszy sekretarz, »konsulat generalny« talibów, Quetta)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Abdul Hai Hazem. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: pierwszy sekretarz, „konsulat generalny” talibów, Quetta, Pakistan. Data urodzenia: 1971. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 0001203.

22)

Wpis „Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); data urodzenia: 12 marca 1971 r.; miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska: obywatelstwo: uważany za obywatela Arabii Saudyjskiej i Palestyny; numer paszportu: paszport egipski nr 484824 wydany dnia 18 stycznia 1984 r. w ambasadzie egipskiej w Rijadzie; dalsze informacje: bliski współpracownik Osamy bin Ladena, osoba odpowiedzialna za pośredniczenie w wyjazdach w celach terrorystycznych” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq). Data urodzenia: 12.3.1971. Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: palestyńskie. Nr paszportu: 484824 (paszport egipski wydany dnia 18.1.1984 r. w ambasadzie egipskiej w Rijadzie). Dalsze informacje: bliski współpracownik Osamy bin Ladena, osoba odpowiedzialna za pośredniczenie w wyjazdach w celach terrorystycznych.

23)

Wpis „Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (konsul generalny, »konsulat generalny« talibów, Karaczi)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Rahamatullah Kakazada. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny” talibów, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 1968. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000952 (data wydania: 7.1.1999).

24)

Wpis „Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan). Data urodzenia: 1955. Miejsce urodzenia: Ratnagiri, Indie. Obywatelstwo: indyjskie. Nr paszportu: A-333602, wydany w Bombaju, w Indiach, dnia 6 kwietnia 1985 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat). Data urodzenia: 26.12.1955. Miejsce urodzenia: a) Bombaj, b) Ratnagiri, Indie. Obywatelstwo: indyjskie. Nr paszportu: A-333602 (wydany dnia 4 czerwca 1985 r. w Bombaju, w Indiach). Dalsze informacje: a) paszport unieważniony przez rząd Indii, b) międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez Indie.

25)

Wpis „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza). Adres: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londyn W12 OLW, Zjednoczone Królestwo; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londyn W6 OPW, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.4.1958. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Dalsze informacje: trwa dochodzenie w Zjednoczonym Królestwie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adres: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londyn W12 OLW, Zjednoczone Królestwo, b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londyn W6 OPW, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.4.1958. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Obywatelstwo: brytyjskie. Dalsze informacje: trwa dochodzenie w Zjednoczonym Królestwie.

26)

Wpis „Mohammad, Akhtar, Maulavi (attaché ds. edukacji, »konsulat generalny« talibów, Peszawar)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Akhtar Mohammad Maz-Hari. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché ds. edukacji, „konsulat generalny” talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1970. Miejsce urodzenia: Kunduz, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: SE 012820 (data wydania: 4.11.2000).

27)

Wpis „Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (przedstawiciel handlowy, »konsulat generalny« talibów, Peszawar)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad). Tytuł: a) Alhaj, b) Maulavi. Stanowisko: Dyrektor Afgańskiej Agencji Handlowej Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1934. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: SE 011252.

28)

Wpis „Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Adres: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy, b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Taiz (Jemen). Data urodzenia: 1 marca 1970 r. Dalsze informacje: aresztowany we Włoszech dnia 19.8.2003 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Adres: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy, b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Miejsce urodzenia: Taiz (Jemen). Obywatelstwo: jemeńskie. Dalsze informacje: aresztowany we Włoszech dnia 19.8.2003 r.

29)

Wpis „Wali, Qari Abdul (pierwszy sekretarz, »konsulat generalny« talibów, Peszawar)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Qari Abdul Wali Seddiqi. Stanowisko: trzeci sekretarz. Data urodzenia: 1974. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000769 (data wydania: 2.2.1997).

30)

Wpis „Shenwary, Haji Abdul Ghafar (trzeci sekretarz, »konsulat generalny« talibów, Karaczi)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Abdul Ghafar Shinwari. Tytuł: Haji. Stanowisko: trzeci sekretarz, „konsulat generalny” talibów, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 29.3.1965. Miejsce urodzenia: Kandahar, Pakistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000763 (data wydania: 9.1.1997).

31)

Wpis „Najibullah, Maulavi (konsul generalny, »konsulat generalny« talibów, Peshawar)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny” talibów, Peshawar, Pakistan. Data urodzenia: 1954. Miejsce urodzenia: Farah. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: 00737 (data wydania: 20.10.1996).

32)

Wpis „Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Miejsce urodzenia: wieś Vydriha, region wschodniego Kazachstanu, ZSRR. Data urodzenia: 12 września 1952 r. Obywatelstwo: Federacja Rosyjska. Paszport: rosyjski 43 nr 1600453” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adres: ul. Derzhavina 281–59, Grozny, Republika Czeczenii, Federacja Rosyjska. Data urodzenia: 12.9.1952. Miejsce urodzenia: wieś Vydriha, okręg Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka) Kazachstan. Obywatelstwo: rosyjskie. Nr paszportu: a) 43 nr 1600453, b) 535884942 (rosyjski paszport zagraniczny), c) 35388849 (rosyjski paszport zagraniczny). Dalsze informacje: a) adres bez zmian, b) zabity dnia 19.2.2004.

33)

Wpisy „Zaeef, Abdul Salam, Mullah (ambasador nadzwyczajny i pełnomocny, »ambasada« talibów, Islamabad)”. „Zaeef, Abdul Salam (ambasador talibów w Pakistanie)” oraz „Zaief, Abdul Salam, Mullah (zastępca ministra górnictwa i przemysłu)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Abdul Salam Zaeef. Tytuł: mułła. Stanowisko: a) zastępca ministra górnictwa i przemysłu, b) Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, „ambasada” talibów, Pakistan. Data urodzenia: 1968. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 001215 (data wydania: 29.8.2000).

34)

Wpis „Zahid, Mohammad, Mullah (trzeci sekretarz, »ambasada« talibów, Islamabad)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Mohammad Zahid. Tytuł: mułła. Stanowisko: trzeci sekretarz, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1971. Miejsce urodzenia: Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 001206 (data wydania: 17.7.2000).


4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/29


DYREKTYWA KOMISJI 2006/70/WE

z dnia 1 sierpnia 2006 r.

ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji „osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (1), w szczególności jej art. 40 ust. 1 lit. a), b) i d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2005/60/WE instytucje i osoby nią objęte zobowiązane są stosować, w oparciu o ocenę ryzyka, środki wzmożonej należytej staranności wobec klienta w przypadku transakcji lub stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne zamieszkującymi w innych państwach członkowskich lub w krajach trzecich. W kontekście takiej analizy ryzyka zasoby instytucji i osób objętych dyrektywą powinny być skoncentrowane w szczególności na produktach i transakcjach, z którymi wiąże się wysokie ryzyko prania pieniędzy. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne są rozumiane jako osoby, które sprawują znaczące funkcje publiczne, jak również członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy tych osób. Aby zapewnić spójne stosowanie pojęcia „osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne”, określając grupy osób zaliczających się do tej kategorii, należy w szczególności wziąć pod uwagę różnice społeczne, polityczne i gospodarcze pomiędzy poszczególnymi krajami.

(2)

Instytucje i osoby objęte dyrektywą 2005/60/WE mogą nie stwierdzić, że dany klient należy do jednej z kategorii osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, mimo że zastosowały uzasadnione i odpowiednie środki w tym względzie. W związku z tym państwa członkowskie, wykonując swoje uprawnienia w zakresie stosowania tej dyrektywy, powinny odpowiednio rozważyć potrzebę zagwarantowania, aby wymienione osoby nie były automatycznie pociągane do odpowiedzialności za tego typu błąd. Państwa członkowskie powinny także rozważyć ułatwienie stosowania tej dyrektywy poprzez przekazanie instytucjom i osobom stosownych wytycznych w tym zakresie.

(3)

Funkcji publicznych na szczeblu niższym niż krajowy zasadniczo nie należy uznawać za znaczące. Jednakże w przypadku gdy ich znaczenie polityczne jest porównywalne ze znaczeniem podobnych funkcji na szczeblu krajowym, instytucje i osoby objęte niniejszą dyrektywą powinny ustalić, na podstawie oceny ryzyka, czy osoby sprawujące takie funkcje publiczne należy uznać za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.

(4)

Dyrektywa 2005/60/WE zobowiązuje instytucje i osoby nią objęte do zidentyfikowania bliskich współpracowników osób fizycznych, które sprawują znaczące funkcje publiczne, wówczas gdy współpraca taka jest publicznie znana lub gdy instytucja lub osoba mają powody sądzić, że współpraca taka istnieje. Nie jest zatem wymagane prowadzenie aktywnych dociekań przez instytucje i osoby objęte dyrektywą.

(5)

Osób określanych jako osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne nie należy uznawać za takie po zakończeniu sprawowania przez nie funkcji publicznych, z uwzględnieniem minimalnego okresu przejściowego.

(6)

Biorąc pod uwagę, że zastosowanie, w oparciu o ocenę ryzyka, ogólnych procedur należytej staranności wobec klienta w sytuacjach obarczonych niewielkim ryzykiem stanowi zgodnie z dyrektywą 2005/60/WE standardowe narzędzie, jak również fakt, że uproszczone procedury należytej staranności wobec klienta wymagają zrównoważenia kontrolami w innych elementach systemu w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, stosowanie uproszczonych procedur należytej staranności wobec klienta należy ograniczyć do wąskiej grupy przypadków. W tych przypadkach instytucje i osoby objęte wymienioną dyrektywą będą nadal podlegać tym samym wymogom i będą zobowiązane między innymi do stałego monitorowania stosunków biznesowych w celu wykrywania skomplikowanych transakcji lub transakcji o wyjątkowo dużej wartości, które nie mają wyraźnego celu gospodarczego lub prawnego.

(7)

Krajowe organy władzy publicznej zasadniczo uznaje się za klientów, z którymi związane jest niskie ryzyko w ich państwach członkowskich, w związku z czym mogą one zgodnie z dyrektywą 2005/60/WE podlegać uproszczonym procedurom należytej staranności wobec klienta. Jednakże żadne europejskie instytucje, organy, urzędy ani agencje, w tym Europejski Bank Centralny (EBC), nie kwalifikują się bezpośrednio do uproszczonych procedur należytej staranności wobec klienta w ramach kategorii „krajowe organy władzy publicznej” lub, w przypadku EBC, kategorii „instytucje kredytowe i finansowe”, wskazanych w dyrektywie. W przypadku tych jednostek ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu nie jest jednak wysokie, dlatego więc powinny one zostać uznane za klientów, z którymi związane jest niskie ryzyko, i podlegać uproszczonym procedurom należytej staranności wobec klienta, pod warunkiem że spełnione są odpowiednie kryteria.

(8)

Ponadto stosowanie uproszczonych procedur należytej staranności wobec klienta powinno być możliwe w przypadku osób prawnych, które prowadzą działalność finansową i które nie są instytucjami finansowymi zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2005/60/WE, lecz które spełniają wymóg przejrzystości w odniesieniu do ich tożsamości oraz wymogi dotyczące mechanizmów kontroli, w szczególności w zakresie zwiększonego nadzoru. Jest to możliwe w przypadku przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie ubezpieczeń powszechnych.

(9)

W przypadku produktów i powiązanych transakcji stosowanie uproszczonych procedur należytej staranności wobec klienta powinno być możliwe w ograniczonym zakresie, na przykład gdy korzyści płynące z danego produktu finansowego nie mogą zasadniczo zostać zrealizowane na rzecz osób trzecich oraz gdy korzyści te mogą być zrealizowane jedynie w perspektywie długoterminowej, jak w przypadku niektórych ubezpieczeń inwestycyjnych lub produktów oszczędnościowych, lub jeżeli produkt finansowy zapewnia finansowanie rzeczowych składników aktywów w postaci umów leasingowych, na podstawie których prawny i faktyczny tytuł własności składnika aktywów pozostaje przy firmie leasingowej, lub w postaci kredytów konsumpcyjnych o niskiej wartości, pod warunkiem że transakcje realizowane są za pośrednictwem rachunków bankowych i nie przekraczają określonego progu. Kontrolowane przez państwo produkty skierowane na ogół do określonych kategorii klientów, takie jak produkty oszczędnościowe na rzecz dzieci, powinny zostać objęte uproszczonymi procedurami należytej staranności wobec klienta, nawet jeżeli nie wszystkie kryteria są spełnione. Przez kontrolę państwa należy rozumieć działania wykraczające poza standardowy nadzór rynków finansowych, przy czym kontrola ta nie powinna obejmować produktów emitowanych bezpośrednio przez państwo, takich jak instrumenty dłużne.

(10)

Przed dopuszczeniem stosowania uproszczonych procedur należytej staranności wobec klienta państwa członkowskie powinny ocenić, czy w przypadku danych klientów lub produktów i powiązanych transakcji ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest niskie, zwracając szczególną uwagę na wszelkie działania tych klientów lub na wszelkiego rodzaju produkty lub transakcje, które mogą, ze względu na swój charakter, być używane lub wykorzystywane w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W szczególności wszelkie działania podejmowane przez klientów w odniesieniu do produktów, z którymi związane jest niskie ryzyko, mające na celu zachowanie anonimowości lub ukrycie tożsamości, należy uznać za obarczone ryzykiem i potencjalnie podejrzane.

(11)

W niektórych przypadkach osoby fizyczne lub prawne mogą prowadzić działalność finansową w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie, jako działalność uzupełniającą w stosunku do innej działalności niefinansowej, jak hotele świadczące usługi wymiany walut na rzecz swoich klientów. Zgodnie z dyrektywą 2005/60/WE państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wyłączeniu tego rodzaju działalności finansowej z zakresu stosowania wymienionej dyrektywy. Oceny sporadycznego lub bardzo ograniczonego charakteru tych działań należy dokonać przy uwzględnieniu określonych dla transakcji progów ilościowych, jak również obrotów danego przedsiębiorstwa. Progi te należy ustalić na szczeblu krajowym dla określonych rodzajów działalności finansowej, tak aby uwzględnić różnice pomiędzy poszczególnymi krajami.

(12)

Ponadto osoba prowadząca działalność finansową w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie nie powinna świadczyć pełnego zakresu usług finansowych, lecz jedynie usługi konieczne w celu usprawnienia jej działalności podstawowej. W przypadku gdy działalność podstawowa danej osoby jest związana z działalnością objętą dyrektywą 2005/60/WE, działalności finansowej prowadzonej w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie nie należy wyłączać z zakresu stosowania dyrektywy, nie dotyczy to podmiotów zajmujących się handlem towarami.

(13)

Niektóre rodzaje działalności finansowej, takie jak usługi przelewu lub przekazu środków pieniężnych, mogą być potencjalnie częściej używane lub wykorzystywane w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Dlatego konieczne jest zagwarantowanie, aby usługi te lub podobna działalność finansowa nie zostały wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy 2005/60/WE.

(14)

Należy wprowadzić przepisy umożliwiające, w razie konieczności, jak najszybsze cofnięcie decyzji przyjętej na podstawie art. 2 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE.

(15)

Państwa członkowskie powinny zagwarantować, aby decyzje o wyłączeniu nie były wykorzystywane w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W szczególności powinny one unikać przyjmowania decyzji na podstawie art. 2 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE, jeżeli władze krajowe mają szczególne trudności z egzekwowaniem przepisów lub monitorowaniem ich wykonywania, na skutek nakładania się kompetencji państw członkowskich, jak w przypadku usług finansowych świadczonych na pokładzie statków zapewniających transport pomiędzy portami w różnych państwach członkowskich.

(16)

Stosowanie niniejszej dyrektywy pozostaje bez uszczerbku dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (2) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (3).

(17)

Środki ustanowione niniejszą dyrektywą są zgodne z opinią Komitetu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE w odniesieniu do:

1)

technicznych aspektów definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, podanej w art. 3 ust. 8 wymienionej dyrektywy;

2)

technicznych kryteriów oceny tego, czy w określonych sytuacjach ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i 5 wymienionej dyrektywy, jest niewielkie;

3)

technicznych kryteriów oceny, czy zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE uzasadnione jest niestosowanie tej dyrektywy do określonych osób fizycznych lub prawnych, które prowadzą działalność finansową w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie.

Artykuł 2

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

1.   Dla celów art. 3 ust. 8 dyrektywy 2005/60/WE określenie „osoby fizyczne, które sprawują lub sprawowały znaczące funkcje publiczne” obejmuje:

a)

szefów państw, szefów rządów, ministrów oraz wiceministrów lub zastępców ministrów;

b)

członków parlamentu;

c)

członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają apelacji, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych;

d)

członków trybunałów obrachunkowych oraz zarządów banków centralnych;

e)

ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;

f)

członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych.

Do żadnej z kategorii wymienionych w akapicie pierwszym w lit. a)–f) nie należy zaliczać funkcjonariuszy średniego lub niższego szczebla.

Do kategorii wymienionych w akapicie pierwszym w lit. a)–e) zalicza się w stosownych przypadkach stanowiska na szczeblu wspólnotowym i międzynarodowym.

2.   Dla celów art. 3 ust. 8 dyrektywy 2005/60/WE określenie „członkowie najbliższej rodziny” obejmuje:

a)

małżonka/małżonkę;

b)

partnera traktowanego przez prawo krajowe jak małżonek/małżonka;

c)

dzieci i ich małżonków lub partnerów;

d)

rodziców.

3.   Dla celów art. 3 ust. 8 dyrektywy 2005/60/WE określenie „osoby znane jako bliscy współpracownicy” obejmuje:

a)

osoby fizyczne, o których wiadomo, że są współbeneficjentami podmiotów prawnych lub porozumień prawnych, lub utrzymują inne bliskie stosunki biznesowe z osobą określoną w ust. 1;

b)

osoby fizyczne będące jedynymi beneficjentami podmiotów prawnych lub porozumień prawnych, o których wiadomo, że zostały założone na faktyczną korzyść osoby określonej w ust. 1.

4.   Bez uszczerbku dla stosowania, w oparciu o ocenę ryzyka, środków wzmożonej należytej staranności wobec klienta, instytucje i osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 dyrektywy 2005/60/WE, nie są zobowiązane uznawać za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne osoby, która przynajmniej od roku nie sprawuje już znaczących funkcji publicznych w rozumieniu ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 3

Uproszczone procedury należytej staranności wobec klienta

1.   Dla celów art. 11 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE państwa członkowskie mogą, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego artykułu, uznawać klientów będących organami lub podmiotami publicznymi oraz spełniających wszystkie niżej wymienione kryteria za klientów, w przypadku których ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest niewielkie:

a)

klient pełni funkcje publiczne na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie lub wspólnotowego prawa pochodnego;

b)

tożsamość klienta jest publicznie dostępna, przejrzysta i pewna;

c)

działalność klienta, jak również jego rachunkowość są przejrzyste;

d)

klient jest odpowiedzialny przed instytucją wspólnotową bądź organami państwa członkowskiego albo istnieją inne właściwe procedury weryfikacji zapewniające kontrolę działalności klienta.

2.   Dla celów art. 11 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE państwa członkowskie mogą, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego artykułu, uznawać klientów będących osobami prawnymi, ale nie organami lub podmiotami publicznymi, natomiast spełniających niżej wymienione kryteria, za klientów, w przypadku których ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest niewielkie:

a)

klient jest jednostką, która prowadzi działalność finansową wykraczającą poza zakres wskazany w art. 2 dyrektywy 2005/60/WE, lecz na którą rozciągnięte zostały wymogi wymienionej dyrektywy na mocy przepisów krajowych zgodnie z jej art. 4;

b)

tożsamość klienta jest publicznie dostępna, przejrzysta i pewna;

c)

na mocy przepisów krajowych klient musi podlegać wymogowi zezwolenia na prowadzenie działalności finansowej i możliwa jest odmowa wydania takiego zezwolenia, jeżeli właściwe organy uznają, że osoby, które faktycznie kierują lub będą kierowały działalnością danej jednostki, lub rzeczywiści beneficjenci tej jednostki nie są odpowiednimi osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje;

d)

klient podlega nadzorowi, w rozumieniu art. 37 ust. 3 dyrektywy 2005/60/WE, przez właściwe organy w zakresie zgodności z krajowymi przepisami transponującymi wymienioną dyrektywą oraz, w stosownych przypadkach, z dodatkowymi wymogami wynikającymi z przepisów krajowych;

e)

niewywiązanie się przez klienta z zobowiązań, o których mowa w lit. a), podlega skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym karom obejmującym odpowiednie środki administracyjne lub kary administracyjne.

Jednostki zależne zalicza się do jednostek, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a), tylko wówczas, jeżeli zostały one również indywidualnie objęte wymogami dyrektywy 2005/60/WE.

Dla celów lit. c) w akapicie pierwszym działalność prowadzona przez klienta jest nadzorowana przez właściwe organy. W tym kontekście nadzór oznacza rodzaj działalności nadzorczej związanej z najwyższymi kompetencjami nadzorczymi, w tym z możliwością przeprowadzania inspekcji na miejscu. Takie inspekcje obejmują przegląd zasad, procedur, ksiąg i rejestrów oraz kontrole wyrywkowe.

3.   Dla celów art. 11 ust. 5 dyrektywy 2005/60/WE państwa członkowskie mogą, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego artykułu, zezwolić instytucjom i osobom objętym niniejszą dyrektywą na uznanie, że w przypadku produktów spełniających wszystkie niżej wymienione kryteria lub transakcji związanych z tymi produktami ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest niewielkie:

a)

produkt stanowi przedmiot pisemnej umowy;

b)

związane z nim transakcje są realizowane za pośrednictwem rachunku klienta w instytucji kredytowej objętej dyrektywą 2005/60/WE lub w instytucji kredytowej mieszczącej się w kraju trzecim, w którym obowiązują wymogi równoważne wobec ustanowionych w wymienionej dyrektywie;

c)

produkt lub związana z nim transakcja nie są anonimowe, a ich charakter umożliwia terminowe stosowanie art. 7 lit. c) dyrektywy 2005/60/WE;

d)

produkt podlega uprzednio określonemu górnemu progowi;

e)

korzyści z danego produktu lub związanych z nim transakcji nie mogą być realizowane na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem przypadku śmierci, inwalidztwa, osiągnięcia uprzednio określonego zaawansowanego wieku i podobnych przypadków;

f)

w przypadku produktów lub związanych z nimi transakcji umożliwiających inwestycje środków w aktywa finansowe lub roszczenia, w tym roszczenia ubezpieczeniowe lub innego rodzaju roszczenia warunkowe:

i)

korzyści z produktu lub związanych z nim transakcji podlegają realizacji jedynie w perspektywie długoterminowej;

ii)

produkt lub związane z nim transakcje nie mogą zostać wykorzystane jako zabezpieczenie;

iii)

w trakcie trwania stosunku umownego nie dokonuje się wcześniejszej spłaty, nie dokonuje się spieniężenia instrumentu, ani nie przystępuje się do wcześniejszego rozwiązania umowy.

Dla celów lit. d) w akapicie pierwszym progi określone w art. 11 ust. 5 lit. a) dyrektywy 2005/60/WE mają zastosowanie w przypadku polis ubezpieczeniowych lub produktów oszczędnościowych o podobnym charakterze. Bez uszczerbku dla akapitu trzeciego w innych przypadkach maksymalny próg wynosi 15 000 euro. Państwa członkowskie mogą wprowadzić odstępstwa od tego progu w przypadku produktów, które związane są z finansowaniem rzeczowych składników aktywów oraz w przypadku, gdy tytuł prawny i faktyczny własności aktywów nie jest przeniesiony na klienta do czasu wygaśnięcia stosunku umownego, pod warunkiem że próg określony przez państwa członkowskie dla transakcji związanych z tego rodzaju produktami, nie przekracza 15 000 euro rocznie, niezależnie od tego, czy transakcja jest przeprowadzona w jednej operacji czy w kilku operacjach wyglądających na powiązane.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić odstępstwa od kryteriów określonych w lit. e) i f) w akapicie pierwszym w przypadku produktów, których cechy określone są przez właściwe krajowe organy władzy publicznej dla celów interesu ogólnego, które korzystają ze szczególnych korzyści od państwa w formie bezpośrednich dopłat lub ulg podatkowych i których wykorzystanie jest kontrolowane przez te organy, z zastrzeżeniem, że korzyści z produktu są realizowane dopiero w perspektywie długoterminowej oraz że próg określony dla celów lit. d) w pierwszym akapicie jest wystarczająco niski. Gdzie stosowne, próg ten może być ustalony jako maksymalna kwota roczna.

4.   Oceniając, czy ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest niskie w przypadku klientów lub produktów i transakcji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na działalność tych klientów lub na tego rodzaju produkty lub transakcje, które ze względu na swój charakter mogą być z dużym prawdopodobieństwem używane lub wykorzystywane w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W przypadku klientów lub produktów i transakcji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, państwa członkowskie nie uznają ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu za niewielkie, jeżeli dostępne są informacje wskazujące na to, że takie ryzyko może nie być niskie.

Artykuł 4

Działalność finansowa prowadzona w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie

1.   Dla celów art. 2 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE państwa członkowskie mogą, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego artykułu, uznać, że osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność finansową i spełniające wszystkie niżej wymienione kryteria nie wchodzą w zakres stosowania art. 3 ust. 1 lub ust. 2 wymienionej dyrektywy:

a)

działalność finansowa jest ograniczona pod względem wartości bezwzględnych;

b)

działalność finansowa jest ograniczona pod względem transakcji;

c)

działalność finansowa nie jest działalnością podstawową;

d)

działalność finansowa jest działalnością pomocniczą bezpośrednio związaną z działalnością podstawową;

e)

z wyłączeniem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. e) dyrektywy 2005/60/WE, działalność podstawowa nie jest działalnością, o której mowa w art. 2 ust. 1 wymienionej dyrektywy;

f)

działalność finansowa realizowana jest wyłącznie na rzecz klientów korzystających z działalności podstawowej i nie jest oferowana na szerszą skalę.

Dla celów lit. a) w akapicie pierwszym obroty ogółem z działalności finansowej nie mogą przekroczyć progu, który musi być wystarczająco niski. Próg ten ustala się na szczeblu krajowym dla poszczególnych rodzajów działalności finansowej.

Dla celów lit. b) w akapicie pierwszym państwa członkowskie stosują górny próg na klienta i dla pojedynczej transakcji, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji wyglądających na powiązane. Próg ten ustalany jest na szczeblu krajowym dla poszczególnych rodzajów działalności finansowej. Jest on wystarczająco niski, aby dane rodzaje transakcji były niepraktyczną i nieefektywną metodą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, próg ten nie przekracza 1 000 euro.

Dla celów lit. c) w akapicie pierwszym państwa członkowskie wymagają, aby obroty z działalności finansowej nie przekraczały 5 % całkowitych obrotów danej osoby prawnej lub osoby fizycznej.

2.   Oceniając ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dla celów art. 2 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE, państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na wszelką działalność finansową, która ze względu na swój charakter może być z dużym prawdopodobieństwem używana lub wykorzystywana w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W przypadku działalności finansowej, o której mowa w ust. 1, państwa członkowskie nie uznają ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu za niewielkie, jeżeli dostępne są informacje wskazujące na to, że takie ryzyko może nie być niskie.

3.   Wszelkie decyzje na mocy art. 2 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE podają leżące u ich podstaw powody. Państwa członkowskie przewidują możliwość cofnięcia takich decyzji w razie zmiany okoliczności.

4.   Państwa członkowskie zapewniają monitorowanie ryzyka lub stosują inne odpowiednie środki gwarantujące, aby wyłączenie przyznane na mocy decyzji z art. 2 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE nie było wykorzystywane przez osoby zajmujące się praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Artykuł 5

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzą w życie najpóźniej do dnia 15 grudnia 2007 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy wymienionymi przepisami i niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przedstawiają Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 309 z 25.11.2005, str. 15.

(2)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione decyzją 2006/379/WE (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 21).

(3)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 674/2006 (Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 58).


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/35


DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1483)

(Jedynie teksty w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, niemieckim, włoskim, słoweńskim, hiszpańskim i szwedzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/540/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota wycofała się już z produkcji i konsumpcji chlorofluorowęglowodorów, innych całkowicie fluorowcowanych chlorofluorowęglowodorów, halonów, tetrachlorku węgla, 1,1,1-trichloroetanu, wodorobromofluorowęglowodoru oraz bromochlorometanu.

(2)

Każdego roku Komisja jest zobowiązana określić niezbędne zastosowania dla tych substancji kontrolowanych, ilości, jakie mogą być stosowane, jak również przedsiębiorstwa, które mogą je stosować.

(3)

Decyzja IV/25 stron Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, dalej zwanego „Protokołem montrealskim”, ustala kryteria stosowane przez Komisję przy określaniu wszelkich niezbędnych zastosowań oraz zezwala na produkcję i konsumpcję konieczną do zaspokojenia potrzeb wynikających z niezbędnych zastosowań substancji kontrolowanych w każdej ze stron.

(4)

Decyzja XV/8 stron Protokołu montrealskiego zezwala na produkcję i konsumpcję niezbędną dla zaspokojenia potrzeb wynikających z niezbędnych zastosowań substancji kontrolowanych wymienionych w załącznikach A, B i C (grupa II i III substancji) Protokołu montrealskiego do celów laboratoryjnych i analitycznych wymienionych w załączniku IV do sprawozdania z siódmego spotkania stron, z zastrzeżeniem warunków określonych w załączniku II do sprawozdania z szóstego spotkania stron oraz decyzji VII/11, XI/15 i XV/5 stron Protokołu montrealskiego. Decyzja XVII/10 stron Protokołu montrealskiego zezwala na produkcję i konsumpcję substancji kontrolowanej wymienionej w załączniku E Protokołu montrealskiego konieczną do zaspokojenia potrzeb wynikających z zastosowań laboratoryjnych i analitycznych bromku metylu.

(5)

Zgodnie z ust. 3 decyzji XII/2 stron Protokołu montrealskiego w sprawie środków ułatwiających przejście na inhalatory ciśnieniowe (MDI) niezawierające chlorofluorowęglowodorów wszystkie państwa członkowskie powiadomiły (2) Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), że chlorofluorowęglowodory (CFC) nie są już niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych zawierających chlorofluorowęglowodory (CFC-MDI) z salbutamolem, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej.

Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Estonia, Niemcy, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Norwegia, Portugalia, Niderlandy, Republika Słowacka i Słowenia powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynne składniki należące do kategorii terapeutycznej „krótkodziałających bronchodilatorów beta-agonistycznych”, w szczególności terbutalin (3), fenoterol, orcyprenalinę, reproterol, carbuterol, heksoprenalinę, pirbuterol, klenbuterol, bitolterol i prokaterol.

Belgia, Republika Czeska, Estonia, Niemcy, Węgry, Łotwa, Niderlandy, Republika Słowacka, Słowenia i Szwecja powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynne składniki należące do kategorii terapeutycznej „wdychanych sterydów”, w szczególności beklometazon, deksametazon, flunizolid, flutikazon, budezonid (4) i triamcinolon.

Dania (beklometazon, flutikazon), Irlandia (beklometazon, flutikazon), Finlandia (beklometazon, flutikazon), Francja (beklometazon, flutikazon), Włochy (beklometazon, flutikazon, budezonid), Malta (flutikazon, budezonid), Portugalia (flutikazon, budezonid), Słowenia (beklometazon, flutikazon, budezonid), Hiszpania (beklometazon, flutikazon) i Zjednoczone Królestwo (flutikazon) powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynne składniki należące do kategorii terapeutycznej „wdychanych sterydów” wymienione w nawiasach po każdym państwie członkowskim.

Belgia, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Łotwa, Niderlandy, Republika Słowacka i Słowenia powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynne składniki należące do kategorii terapeutycznej „niesteroidowych środków przeciwzapalnych”, w szczególności kromoglikan sodu i nedrokromil.

Portugalia powiadomiła UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynny składnik kromoglikan sodu. Hiszpania powiadomiła UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynny składnik nedrokromil.

Belgia, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Malta, Niderlandy, Republika Słowacka, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynne składniki należące do kategorii terapeutycznej „bronchodilatorów antycholinergicznych”, w szczególności bromek ipratropium i bromek oksytropium.

Portugalia powiadomiła UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynny składnik bromek ipratropium.

Niemcy powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynne składniki należące do kategorii terapeutycznej „długodziałających bronchodilatorów beta-agonistycznych”, w szczególności formoterol i salmeterol.

Włochy powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynny składnik formoterol.

Niemcy i Niderlandy powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających połączenia czynnych składników.

Artykuł 4 ust. 4 ppkt i) lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 uniemożliwia stosowanie i wprowadzanie do obrotu CFC, chyba że są one uznane za niezbędne zgodnie z warunkami opisanymi w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia. Wspomniane ustalenia dotyczące braku niezbędności zmniejszyły zatem popyt na CFC wykorzystywane w inhalatorach ciśnieniowych wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie Europejskiej. Ponadto art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 uniemożliwia przywóz inhalatorów ciśnieniowych zawierających CFC oraz wprowadzenie ich do obrotu, chyba że CFC w nich zawarte są uznane za niezbędne zgodnie z warunkami opisanymi w art. 3 ust. 1.

(6)

W dniu 8 lipca 2005 r. Komisja opublikowała zawiadomienie (5) skierowane do tych przedsiębiorstw we Wspólnocie 25 państw członkowskich, które wnoszą o rozważenie przez Komisję kwestii wykorzystania substancji kontrolowanych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2006 r. oraz otrzymała deklaracje w sprawie zamierzonych niezbędnych zastosowań substancji kontrolowanych w 2006 r.

(7)

W celu zapewnienia zainteresowanym przedsiębiorstwom i podmiotom gospodarczym możliwości dalszego korzystania z systemu zezwoleń w odpowiednim czasie właściwym jest, aby niniejsza decyzja była stosowana od dnia 1 stycznia 2006 r.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy I (chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 oraz 115) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań medycznych we Wspólnocie w 2006 r. wynosi 539 000,00 kilogramów ODP (6).

2.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy I (chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 oraz 115) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań analitycznych we Wspólnocie w 2006 r. wynosi 256 761,86 kilogramów ODP.

3.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy III (halony) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych we Wspólnocie w 2006 r. wynosi 482,70 kilogramów ODP.

4.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy IV (tetrachlorek węgla) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych we Wspólnocie w 2006 r. wynosi 149 641,536 kilogramów ODP.

5.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy V (1,1,1-trichloroetan) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych w Unii Europejskiej w 2006 r. wynosi 754,00 kilogramów ODP.

6.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy VI (bromek metylu) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych we Wspólnocie w 2006 r. wynosi 300,00 kilogramów ODP.

7.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy VII (wodorobromofluorowęglowodory) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych we Wspólnocie w 2006 r. wynosi 4,49 kilogramy ODP.

8.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy IX (bromochlorometan) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych we Wspólnocie w 2006 r. wynosi 13,308 kilogramów ODP.

Artykuł 2

Inhalatory ciśnieniowe zawierające chlorofluorowęglowodory wymienione w załączniku I nie są wprowadzane do obrotu w państwach, w których właściwy organ ustalił, że chlorofluorowęglowodory nie są niezbędne w inhalatorach ciśnieniowych na tych rynkach.

Artykuł 3

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. obowiązują następujące zasady:

1)

Kontyngenty na niezbędne zastosowania medyczne dla chlorofluorowęglowodorów 11, 12, 113, 114 oraz 115 przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku II.

2)

Kontyngenty na niezbędne zastosowania laboratoryjne dla chlorofluorowęglowodorów 11, 12, 113, 114 i 115 oraz innych całkowicie fluorowcowanych chlorofluorowęglowodorów przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku III.

3)

Kontyngenty na niezbędne zastosowania laboratoryjne dla halonów przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku IV.

4)

Kontyngenty na niezbędne zastosowania laboratoryjne dla tetrachlorku węgla przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku V.

5)

Kontyngenty na niezbędne zastosowania laboratoryjne dla 1,1,1-trichloroetanu przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku VI.

6)

Kontyngenty na krytyczne zastosowania laboratoryjne i analityczne dla bromku metylu przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku VII.

7)

Kontyngenty na niezbędne zastosowania laboratoryjne dla wodorobromofluorowęglowodorów przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku VIII.

8)

Kontyngenty na niezbędne zastosowania laboratoryjne dla bromochlorometanu przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku IX.

9)

Kontyngenty na niezbędne zastosowanie chlorofluorowęglowodorów 11, 12, 113, 114 oraz 115, innych całkowicie fluorowcowanych chlorofluorowęglowodorów, tetrachlorku węgla, 1,1,1-trichloroetanu, wodorobromofluorowęglowodorów i bromochlorometanu określone są w załączniku X.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Niniejsza decyzja wygasa z dniem 31 grudnia 2006 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących przedsiębiorstw:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

w imieniu Boehringer Ingelheim (Francja)

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 29/2006 (Dz.U. L 6 z 11.1.2006, str. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Oprócz Danii.

(4)  Oprócz Szwecji.

(5)  Dz.U. C 168 z 8.7.2005, str. 20.

(6)  (ang. Ozone-depleting Potential) Potencjał zubożający warstwę ozonową.


ZAŁĄCZNIK I

Zgodnie z ust. 3 decyzji XII/2 dwunastego spotkania stron Protokołu montrealskiego w sprawie środków ułatwiających przejście na inhalatory ciśnieniowe (MDI) niezawierające chlorofluorowęglowodorów, następujące państwa ustaliły, iż dzięki obecności odpowiednich inhalatorów ciśnieniowych niezawierających CFC, CFC nie kwalifikują się już jako „niezbędne” zgodnie z Protokołem w przypadku, gdy są połączone z następującymi składnikami czynnymi:

Tabela 1

Kraj

Krótkodziałające bronchodilatory beta-agonistyczne

Salbutamol

Terbutalina

Fenoterol

Orcyprenalina

Reproterol

Carbuterol

Heksoprenalina

Pirbuterol

Klenbuterol

Bitolterol

Prokaterol

Austria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cypr

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Czeska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dania

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estonia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finlandia

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemcy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grecja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Węgry

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irlandia

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włochy

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łotwa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Litwa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luksemburg

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niderlandy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Polska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugalia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norwegia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Republika Słowacka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Słowenia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hiszpania

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szwecja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabela 2

Kraj

Wdychane sterydy

Beklometazon

Deksametazon

Flunizolid

Flutikazon

Budezonid

Triamcinolon

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

X

X

X

X

X

X

Cypr

 

 

 

 

 

 

Republika Czeska

X

X

X

X

X

X

Dania

X

 

 

X

 

 

Estonia

X

X

X

X

X

X

Finlandia

X

 

 

X

 

 

Francja

X

 

 

X

 

 

Niemcy

X

X

X

X

X

X

Grecja

 

 

 

 

 

 

Węgry

X

X

X

X

X

X

Irlandia

X

 

 

X

 

 

Włochy

X

 

 

X

X

 

Łotwa

X

X

X

X

X

X

Litwa

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Polska

 

 

 

 

 

 

Portugalia

 

 

 

X

X

 

Niderlandy

X

X

X

X

X

X

Norwegia

 

 

 

 

 

 

Republika Słowacka

X

X

X

X

X

X

Słowenia

X

X

X

X

X

X

Hiszpania

X

 

 

X

 

 

Szwecja

X

X

X

X

 

X

Zjednoczone Królestwo

 

 

 

X

 

 

Źródło: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabela 3

Kraj

Niesteroidowe środki przeciwzapalne

Kromoglikan sodu

Nedrokromil

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

X

X

 

 

 

 

Cypr

 

 

 

 

 

 

Republika Czeska

X

X

 

 

 

 

Dania

X

X

 

 

 

 

Estonia

X

X

 

 

 

 

Finlandia

X

X

 

 

 

 

Francja

X

X

 

 

 

 

Niemcy

X

X

 

 

 

 

Grecja

X

X

 

 

 

 

Węgry

 

 

 

 

 

 

Irlandia

 

 

 

 

 

 

Włochy

 

 

 

 

 

 

Łotwa

X

X

 

 

 

 

Litwa

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

Portugalia

X

 

 

 

 

 

Niderlandy

X

X

 

 

 

 

Norwegia

 

 

 

 

 

 

Republika Słowacka

X

X

 

 

 

 

Słowenia

X

X

 

 

 

 

Hiszpania

 

X

 

 

 

 

Szwecja

 

 

 

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabela 4

Kraj

Bronchodilatory antycholinergiczne

Bromek ipratropium

Bromek oksytropium

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

X

X

 

 

 

 

Cypr

X

X

 

 

 

 

Republika Czeska

X

X

 

 

 

 

Dania

X

X

 

 

 

 

Estonia

X

X

 

 

 

 

Finlandia

X

X

 

 

 

 

Francja

 

 

 

 

 

 

Niemcy

X

X

 

 

 

 

Grecja

X

X

 

 

 

 

Węgry

X

X

 

 

 

 

Irlandia

X

X

 

 

 

 

Włochy

 

 

 

 

 

 

Łotwa

 

 

 

 

 

 

Litwa

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Niderlandy

X

X

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

Portugalia

X

 

 

 

 

 

Norwegia

 

 

 

 

 

 

Republika Słowacka

X

X

 

 

 

 

Słowenia

 

 

 

 

 

 

Hiszpania

X

X

 

 

 

 

Szwecja

X

X

 

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

X

X

 

 

 

 

Źródło: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabela 5

Kraj

Długodziałające bronchodilatory beta-agonistyczne

Formoterol

Salmeterol

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

 

 

 

 

 

 

Cypr

 

 

 

 

 

 

Republika Czeska

 

 

 

 

 

 

Dania

 

 

 

 

 

 

Estonia

 

 

 

 

 

 

Finlandia

 

 

 

 

 

 

Francja

 

 

 

 

 

 

Niemcy

X

X

 

 

 

 

Grecja

 

 

 

 

 

 

Węgry

 

 

 

 

 

 

Irlandia

 

 

 

 

 

 

Włochy

X

 

 

 

 

 

Łotwa

 

 

 

 

 

 

Litwa

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Niderlandy

 

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

Portugalia

 

 

 

 

 

 

Norwegia

 

 

 

 

 

 

Republika Słowacka

 

 

 

 

 

 

Słowenia

 

 

 

 

 

 

Hiszpania

 

 

 

 

 

 

Szwecja

 

 

 

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabela 6

Kraj

Połączenia składników czynnych w pojedynczym MDI

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

 

 

 

 

 

 

Cypr

 

 

 

 

 

 

Republika Czeska

 

 

 

 

 

 

Dania

 

 

 

 

 

 

Estonia

 

 

 

 

 

 

Finlandia

 

 

 

 

 

 

Francja

 

 

 

 

 

 

Niemcy

X

 

 

 

 

 

Grecja

 

 

 

 

 

 

Węgry

 

 

 

 

 

 

Irlandia

 

 

 

 

 

 

Włochy

 

 

 

 

 

 

Łotwa

 

 

 

 

 

 

Litwa

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Niderlandy

 

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

Portugalia

 

 

 

 

 

 

Norwegia

 

 

 

 

 

 

Republika Słowacka

 

 

 

 

 

 

Słowenia

 

 

 

 

 

 

Hiszpania

 

 

 

 

 

 

Szwecja

 

 

 

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


ZAŁĄCZNIK II

NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA MEDYCZNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy I, które mogą być wykorzystywane przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) stosowanych w leczeniu astmy i przewlekłych chorób płuc przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) w imieniu Boehringer Ingelheim France

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


ZAŁĄCZNIK III

NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy I i II, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


ZAŁĄCZNIK IV

NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy III, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


ZAŁĄCZNIK V

NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy IV, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


ZAŁĄCZNIK VI

NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy V, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


ZAŁĄCZNIK VII

KRYTYCZNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE I ANALITYCZNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy VI, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


ZAŁĄCZNIK VIII

NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy VII, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


ZAŁĄCZNIK IX

NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy IX, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


ZAŁĄCZNIK X

[Załącznik ten nie jest publikowany, ponieważ zawiera poufne informacje handlowe.]


4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/50


DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 lipca 2006 r.

dotycząca zastąpienia załącznika do decyzji 2005/769/WE ustanawiającej zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96

(2006/541/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie polityki pomocy żywnościowej i zarządzania pomocą żywnościową oraz działań specjalnych w celu wspierania bezpieczeństwa żywnościowego (1), w szczególności jego art. 19 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2005/769/WE z dnia 27 października 2005 r. ustanawiająca zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96, oraz uchylająca decyzję Komisji z dnia 3 września 1998 r. (2) ustala zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, które mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1292/96.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2110/2005 przewiduje odejście od wiązania pomocy udzielanej w ramach pomocy zagranicznej Wspólnoty i zmienia odpowiednio rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/96 w odniesieniu do reguł pochodzenia towarów, które mają być zakupione, oraz zasad udziału w procedurach przetargowych w zależności od przynależności państwowej.

(3)

W celu wspierania zakupu na rynkach lokalnych i regionalnych należy zaznaczyć, że jedynie towary zakupione na rynku wspólnotowym powinny być zgodne z wymogami określonymi w komunikacie Komisji dotyczącym charakterystyk produktów, które mają być dostarczane jako wspólnotowa pomoc żywnościowa (3), oraz komunikacie dotyczącym pakowania (4) takich produktów, natomiast towary nabywane na rynkach lokalnych lub regionalnych powinny odpowiadać normom lokalnym lub, w przypadku braku tych ostatnich, normom międzynarodowym.

(4)

Ze względu na fakt, że odejście od takiego wiązania pomocy wymaga większej elastyczności określanych w umowach warunków dostaw, należy zapewnić, aby ogłaszane przez organizacje pozarządowe zaproszenia do składania ofert i udzielane przez te organizacje zamówienia na dostawy towarów, które mają być dostarczane jako pomoc żywnościowa, zawierały jasno określone warunki dostaw, zgodne z aktualną wersją Międzynarodowych Reguł Handlowych (Incoterms), opublikowaną przez Międzynarodową Izbę Handlową (5).

(5)

W związku z powyższym należy zapewnić kontrolę towarów i dostaw przez uznaną na szczeblu międzynarodowym agencję nadzoru.

(6)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję Komisji 2005/769/WE.

(7)

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1292/96 o niniejszym środku zostanie poinformowany Komitet ds. Pomocy Żywnościowej i Bezpieczeństwa Żywności,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2005/769/WE zostaje zastąpiony Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, 20 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Louis MICHEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 166 z 5.7.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2110/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 291 z 5.11.2005, str. 24.

(3)  Dz.U. C 312 z 31.10.2000, str. 1.

(4)  Dz.U. C 267 z 13.9.1996, str. 1.

(5)  http://www.iccwbo.org


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Organizacja pozarządowa będąca beneficjentem pomocy wspólnotowej (dalej zwana «organizacją pozarządową«) jest zobowiązana stosować się do określonych poniżej zasad zakupu produktów, które mają być dostarczone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1292/96 jako wspólnotowa pomoc żywnościowa, bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych wymogów dotyczących zarządzania finansowego, przewidzianych w umowie zawartej z beneficjentem w celu realizacji polityki pomocy żywnościowej.

1.   MIEJSCE NABYCIA TOWARÓW

W zależności od warunków określonych dla danej dostawy, produkty nabywane są w państwie przyjmującym lub w jednym z państw rozwijających się, wymienionych w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1292/96, w miarę możliwości należącym do tego samego regionu geograficznego co państwo przyjmujące, lub w jednym z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

Pochodzenie dostaw i materiałów określają reguły pochodzenia, a także odstępstwa od tych reguł, określone w rozporządzeniu (WE) nr 2110/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

W wyjątkowych przypadkach, przy zachowaniu zgodności z procedurami, o których mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1292/96, Komisja może zezwolić na zakup produktów na rynkach innych krajów niż kraje wymienione w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1292/96 lub na rynku jednego z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

2.   CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW

Produkty powinny w największym możliwym zakresie odpowiadać zwyczajom żywieniowym ludności będącej beneficjentem. Dlatego też, o ile to możliwe, towary powinny być w pierwszej kolejności nabywane w kraju działalności lub w kraju sąsiednim.

Charakterystyka produktów i sposób ich pakowania są zgodne z normami jakości, przewidzianymi w ustawodawstwie kraju pochodzenia i/lub kraju przeznaczenia, przy czym zastosowanie mają zawsze normy bardziej restrykcyjne. W przypadku braku takich norm w krajowym ustawodawstwie przestrzegane są, w takim zakresie jak to jest możliwe, normy międzynarodowe takie jak Kodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius).

W przypadku zakupu produktów we Wspólnocie Europejskiej, ich charakterystyka spełnia wymogi określone w komunikacie Komisji dotyczącym charakterystyk produktów, które mają być dostarczane jako wspólnotowa pomoc żywnościowa (2). Również opakowanie spełnia wymogi określone w komunikacie Komisji dotyczącym pakowania produktów, które mają być dostarczane jako wspólnotowa pomoc żywnościowa (3).

3.   ZASADY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ

Uprawnienie do udziału w procedurach przetargowych określa się zgodnie z kryteriami kwalifikującymi oraz odstępstwami od nich, określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2110/2005.

Oferent musi być legalnie zarejestrowany i być w stanie przedstawić na żądanie dowód rejestracji.

4.   MOŻLIWE PRZYCZYNY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W PROCEDURACH PRZETARGOWYCH ORAZ Z UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

4.1.   Możliwe przyczyny wykluczenia z udziału w procedurach przetargowych

Oferenci są wykluczani z udziału w procedurze przetargowej, jeżeli:

a)

podlegają postępowaniu upadłościowemu, likwidacyjnemu, zarządowi sądowemu, prowadzą postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą bądź też znajdują się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;

b)

zostali skazani za przestępstwo dotyczące etyki zawodowej prawomocnym wyrokiem (res iudicata);

c)

są winni poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego za pomocą jakichkolwiek środków, które beneficjent dotacji może uzasadnić;

d)

nie wypełnili zobowiązań odnoszących się do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub zapłacenia podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym mają siedzibę, lub z przepisami prawa kraju beneficjenta dotacji lub kraju, w którym zamówienie ma być realizowane;

e)

wydany został w stosunku do nich prawomocny wyrok (res iudicata) skazujący za oszustwo finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej lub jakiekolwiek inne działanie niezgodne z prawem, szkodzące finansowym interesom Wspólnot;

f)

w następstwie innej procedury przetargowej lub procedury przyznania dotacji finansowanej z budżetu wspólnotowego uznano, że dopuścili się poważnego naruszenia warunków umowy, gdyż nie wywiązali się ze swoich zobowiązań umownych.

Oferenci muszą zaświadczyć, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji wymienionych powyżej.

4.2.   Wykluczenie z udzielenia zamówień

Zamówienia nie mogą zostać udzielone oferentom, którzy w czasie procedury przetargowej:

a)

znajdują się w sytuacji konfliktu interesów;

b)

są winni przedłożenia nieprawdziwych informacji w miejsce informacji wymaganych przez beneficjenta dotacji, które były warunkiem uczestnictwa w procedurze udzielania zamówień, lub nieprzedłożenia tych informacji.

5.   PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

5.1.   Postanowienia ogólne

Organizacja pozarządowa ogłasza międzynarodowy otwarty przetarg na zamówienia na dostawy o wartości równej lub wyższej niż 150 000 EUR. W przypadku międzynarodowego otwartego przetargu organizacja pozarządowa publikuje ogłoszenie o przetargu we wszystkich właściwych mediach, w szczególności na własnych stronach internetowych, w prasie międzynarodowej oraz prasie krajowej, w której prowadzona jest akcja, lub w innych czasopismach specjalistycznych.

Zamówienia na dostawy o wartości równej lub przekraczającej 30 000 EUR, lecz niższej niż 150 000 EUR udzielane są w otwartym przetargu opublikowanym lokalnie. W przypadku lokalnej otwartej procedury przetargowej ogłoszenie o przetargu publikowane jest we wszystkich właściwych mediach, jednak tylko w kraju, w którym prowadzona jest akcja. Ogłoszenie o przetargu musi jednak zapewniać innym kwalifikującym się dostawcom takie same szanse, jak firmom lokalnym.

Zamówienia na dostawy o wartości nieprzekraczającej 30 000 EUR mogą być przyznawane jedynie w ramach konkurencyjnej procedury negocjacyjnej nieobejmującej publikacji, w ciągu której organizacja pozarządowa prowadzi konsultacje z co najmniej trzema wybranymi dostawcami oraz prowadzi negocjacje dotyczące warunków zamówienia z jednym lub większą liczbą spośród nich.

Zamówienia na dostawy o wartości mniejszej niż 5 000 EUR mogą być przyznawane w ramach procedury negocjacyjnej na podstawie jednej oferty.

Terminy przyjmowania ofert i wniosków o uczestnictwo muszą być wystarczająco długie, aby zapewnić zainteresowanym stronom rozsądny i właściwy okres na przygotowanie i przedłożenie ofert.

Jeśli organizacja pozarządowa korzysta z usług centralnej jednostki zakupującej, świadczącej usługi zgodnie z przepisami pkt 8.4 załącznika IV »Realizacja zamówień przez beneficjentów dotacji w kontekście działań zewnętrznych Wspólnoty Europejskiej« (»Procurement by grant Beneficiaries in the context of European Community external actions«), wyboru takiej jednostki dokonuje ona zgodnie z procedurami udzielania zamówień na usługi, określonymi w pkt 4.1 i 4.2 wymienionego załącznika. Podczas dokonywania na rynku zakupu produktów stanowiących pomoc żywnościową centralna jednostka zakupująca zobowiązana jest stosować się do zasad i warunków określonych w niniejszej decyzji i Załączniku do niej.

5.2.   Procedura negocjacyjna na podstawie jednej oferty

Beneficjent może zastosować procedurę negocjacyjną na podstawie jednej oferty w następujących przypadkach:

a)

w przypadku kiedy z powodu wyjątkowo pilnej potrzeby spowodowanej przez wydarzenia, których beneficjent nie mógł przewidzieć i które w żaden sposób nie mogą być mu przypisane, niemożliwe jest dotrzymanie terminów dla przeprowadzenia procedur, o których mowa w pkt 5.1. Okoliczności przywoływane dla uzasadnienia wyjątkowo pilnej potrzeby nie mogą w żaden sposób być związane z beneficjentem.

Akcje prowadzone w sytuacjach kryzysowych określonych przez Komisję uważa się za spełniające kryterium wyjątkowo pilnej potrzeby. Komisja poinformuje beneficjenta o zaistnieniu oraz końcu sytuacji kryzysowej;

b)

w przypadku uzupełniających dostaw dokonywanych przez początkowego dostawcę, przeznaczonych jako częściowe zastąpienie normalnych dostaw lub instalacji lub jako rozszerzenie istniejących dostaw lub instalacji, jeżeli zmiana dostawcy zmuszałaby beneficjenta do nabycia sprzętu mającego inne charakterystyki techniczne, powodujące niekompatybilność lub nieproporcjonalne trudności techniczne w eksploatacji i konserwacji;

c)

w przypadku gdy procedura przetargowa nie powiodła się, to znaczy jeżeli nie otrzymano oferty wartościowej pod względem jakościowym lub finansowym. W takich przypadkach po odwołaniu procedury przetargowej beneficjent może prowadzić negocjacje z oferentem lub oferentami wybranymi spośród uczestników przetargu, pod warunkiem że początkowe warunki przetargu nie ulegną zasadniczym zmianom;

d)

w przypadku gdy dane zamówienie ma być udzielone podmiotom na zasadzie formalnego lub faktycznego monopolu, co musi być odpowiednio uzasadnione w decyzji o udzieleniu zamówienia;

e)

zamówienie z wolnej ręki może zostać udzielone, jeśli jest uzasadnione wyjątkowymi warunkami dostawy, szczególnie w przypadku dostawy eksperymentalnej.

5.3.   Obowiązki związane ze złożeniem oferty

W ogłoszeniu o przetargu określona jest forma i termin obowiązujące przy składaniu ofert.

Wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty uznane za spełniające wymogi muszą zostać ocenione i uporządkowane przez komitet oceniający na podstawie kryteriów wyłączenia, wyboru i przyznawania, ogłoszonych z wyprzedzeniem. Komitet musi składać się z nieparzystej liczby członków i liczyć co najmniej trzech członków oraz posiadać wszelkie możliwości techniczne i administracyjne konieczne do wydania rzetelnej opinii o ofertach.

Dla każdej partii towaru może zostać złożona tylko jedna oferta. Jest ona ważna jedynie wówczas, jeśli dotyczy kompletnej partii. Jeśli partia jest podzielona na mniejsze części, wartość oferty jest ustalana jako średnia wartości poszczególnych części. Jeśli przetarg odnosi się do dostawy więcej niż jednej partii, dla każdej partii należy złożyć osobną ofertę. Oferent nie ma obowiązku złożenia ofert dla wszystkich partii.

Oferty powinny zawierać:

nazwę i adres oferenta,

numery referencyjne przetargu, partii i akcji,

masę netto partii lub konkretną wartość pieniężną, na którą opiewa oferta,

proponowaną cenę za tonę netto produktu w miejscu wyznaczonym jako miejsce dostawy, zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, lub, jeśli przetarg dotyczy zamówienia na dostawę maksymalnej ilości danego produktu za określoną kwotę pieniędzy – ilość netto oferowanych produktów,

koszty transportu dla określonego etapu dostarczenia produktu, od miejsca załadunku do miejsca dostawy,

ostateczny termin dostarczenia produktu lub przedział czasu, w którym przewidziana jest dostawa.

Oferta jest ważna jedynie wraz z dowodem złożenia gwarancji przetargowej. Kwota gwarancji przetargowej, wyrażona w walucie płatności, oraz okres ważności są określane w ogłoszeniu o przetargu. Kwota gwarancji powinna stanowić minimalnie 1 % całkowitej wartości oferty, a okres ważności powinien wynosić co najmniej jeden miesiąc.

Gwarancja jest wnoszona na rzecz organizacji pozarządowej w formie zabezpieczenia udzielonego przez instytucję kredytową uznaną w państwie członkowskim lub zaakceptowaną przez daną organizację pozarządową. Gwarancja powinna być nieodwołalna i możliwa do wyegzekwowania na pierwsze żądanie.

W przypadku zakupu produktów w kraju, który sam jest beneficjentem pomocy żywnościowej, organizacja pozarządowa może określić w ogłoszeniu o przetargu inne warunki gwarancji, biorąc pod uwagę zwyczaje przyjęte w danym kraju.

Gwarancja zostaje zwolniona:

drogą listu lub faksu wysłanego przez organizację pozarządową – w przypadku nieprzyjęcia lub odrzucenia oferty bądź nieudzielenia zamówienia,

po złożeniu gwarancji dostawy przez oferenta wyznaczonego jako dostawca.

Gwarancja podlega utracie, jeśli dostawca nie złoży gwarancji dostawy w rozsądnym terminie po udzieleniu zamówienia, a także jeśli oferent wycofa ofertę po jej złożeniu.

Oferty, które nie zostały złożone zgodnie z powyższymi przepisami bądź też zawierają warunki lub zastrzeżenia inne niż określone w ogłoszeniu o przetargu, zostają odrzucone.

Złożona i odebrana oferta nie może zostać zmieniona ani wycofana.

Zamówienie zostaje udzielone oferentowi, który złoży ofertę o najniższej cenie przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu, w szczególności dotyczących produktów, które mają być pozyskane. Jeśli kilku oferentów złoży jednocześnie oferty o tej samej najniższej cenie, o przyznaniu zamówienia decyduje losowanie.

Po udzieleniu zamówienia zarówno dostawca, jak i pozostali oferenci, którzy nie otrzymali zamówienia, otrzymują stosowną informację listownie lub faksem.

Organizacja pozarządowa może postanowić o nieudzieleniu zamówienia po upływie pierwszego lub drugiego terminu, szczególnie jeśli ceny złożonych ofert wykraczają poza normalne ceny rynkowe. Organizacja pozarządowa nie jest zobowiązana do uzasadniania swojej decyzji. Oferenci zostaną poinformowani na piśmie o decyzji o nieudzieleniu zamówienia w ciągu trzech dni roboczych.

6.   OBOWIĄZKI DOSTAWCY I WARUNKI DOSTAWY

W ogłoszeniu o przetargu określone są odpowiadające formułom Incoterms warunki dostawy, właściwe dla danego zamówienia na dostawę, i podana jest odnośna wersja Incoterms. Dostawca, któremu udzielono zamówienia, wypełnia swoje obowiązki zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu, w tym obowiązki wynikające z formuł Incoterms oraz ze złożonej przez siebie oferty.

O ile w ogłoszeniu o przetargu i umowie nie określono inaczej, obowiązki spoczywające na dostawcy (sprzedawcy) i organizacji pozarządowej (nabywcy) wynikają z zastosowanych formuł Incoterms.

Jeśli na mocy formuł Incoterms określonych w ogłoszeniu o przetargu dostawca zobowiązany jest wykupić polisę ubezpieczeniową obejmującą transport, wartość ubezpieczenia równa jest co najmniej wartości udzielonego zamówienia i pokrywa wszelkie formy ryzyka związane z przewozem i wszelkimi innymi czynnościami związanymi z dostawą, wykonywanymi przez dostawcę do określonego etapu dostarczenia produktu. Ubezpieczenie powinno pokrywać również wszelkie koszty sortowania, wycofania lub zniszczenia uszkodzonych towarów, ponownego pakowania, kontroli i analizy towarów w sytuacji, kiedy uszkodzenie nie uniemożliwia ich przyjęcia przez beneficjenta.

W przypadku transportu morskiego towary nie mogą być dostarczane w partiach oddzielnymi statkami, chyba że organizacja pozarządowa wyrazi na to zgodę.

W przypadku transportu powierzchniowego dostawa towarów nie może odbywać się innymi środkami transportu niż środki przewidziane w umowie, chyba że organizacja pozarządowa wyrazi na to zgodę.

W przypadku gdy dostawca występuje do organizacji pozarządowej o zgodę na zmianę środka transportu lub terminu dostawy, organizacja pozarządowa, jako warunek udzielenia zgody, zobowiązuje dostawcę do poniesienia wszelkich dodatkowych kosztów, a w szczególności kosztów dodatkowych kontroli i analiz.

Jeśli jest to wskazane, w ogłoszeniu o przetargu może być określona data, przed którą wszelkie dostawy zostaną uznane za przedwczesne.

Dostawca ponosi wszelkie ryzyko, w tym ryzyko straty lub obniżenia jakości, na jakie mogą być narażone towary do momentu zakończenia dostawy i zarejestrowania tego faktu przez organ nadzoru w ostatecznym świadectwie zgodności (patrz: pkt 7).

O ile w ogłoszeniu o przetargu nie określono inaczej, dostawca niezwłocznie informuje beneficjenta i organ nadzoru na piśmie o wykorzystanych środkach transportu, datach załadunku, oczekiwanej dacie przybycia na określone w umowie miejsce dostawy oraz o wszelkich wydarzeniach, jakie nastąpią w trakcie przewozu towarów.

O ile w ogłoszeniu o przetargu nie określono inaczej i nie jest to sprzeczne z zobowiązaniami wynikającymi z formuł Incoterms właściwych dla danej umowy, dostawca dopełnia wszelkich formalności związanych z otrzymaniem zezwolenia na wywóz, procedurami celnymi w trakcie przewozu towarów oraz odprawą celną wywożonych towarów, a także ponosi wszystkie związane z tym koszty i opłaty.

W celu zapewnienia wypełnienia zobowiązań, w rozsądnym terminie po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu zamówienia dostawca składa gwarancję dostawy. Gwarancja, wyrażona w walucie płatności, wynosi od 5 do 10 % łącznej ceny oferty. Okres ważności gwarancji upływa jeden miesiąc po dacie ostatecznego dostarczenia towarów. Gwarancja jest składana w ten sam sposób, jak gwarancja przetargowa.

Gwarancja dostawy zostaje w pełni zwolniona drogą listu lub faksu wysłanego przez organizację pozarządową w momencie gdy dostawca:

zrealizuje dostawę zgodnie z wszelkimi przyjętymi zobowiązaniami, lub

zostanie zwolniony ze swoich obowiązków,

lub

nie zrealizuje dostawy z powodu działania siły wyższej, uznanego przez organizację pozarządową.

7.   NADZÓR

Organizacja pozarządowa wybiera »agencję nadzoru« (uznaną na szczeblu międzynarodowym agencję kontroli lub ugrupowanie kilku takich agencji, najlepiej spełniających normę ISO 45004 – ISO/IEC 17020 w sektorze produktów żywnościowych). Natychmiast po udzieleniu zamówienia organizacja pozarządowa informuje dostawcę na piśmie o tym, która agencja nadzoru została wybrana. W ogłoszeniu o przetargu określa się spoczywający na dostawcy obowiązek podania agencji nadzoru na piśmie informacji dotyczących nazwy i adresu producenta, zakładu odpowiedzialnego za pakowanie lub zakładu odpowiedzialnego za magazynowanie towarów, które mają być dostarczone, oraz przybliżonej daty produkcji lub pakowania, a także nazwy swojego przedstawiciela w miejscu dostawy towarów.

Agencja nadzoru odpowiedzialna jest za sprawdzanie i poświadczanie jakości, ilości, pakowania i oznaczania dostarczanych towarów w ramach każdej dostawy, wydawanie tymczasowych świadectw zgodności lub świadectw zgodności w określonym w umowie miejscu dostawy. W związku z powyższym agencja nadzoru uwzględnia różne cechy charakterystyczne produktów, jak określono w pkt 2 niniejszego załącznika.

Organizacja pozarządowa dba, aby w umowie agencja nadzoru zobowiązała się do:

utrzymania całkowitej niezależności,

nieprzyjmowania instrukcji od innych stron niż nabywająca organizacja pozarządowa lub jej przedstawiciele, a w szczególności nieprzyjmowanie takich instrukcji od dostawcy, odbiorców lub ich przedstawicieli, przedstawicieli donatorów lub innych pośredników uczestniczących w omawianych operacjach,

zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów między działaniami prowadzonymi w ramach umowy z organizacją pozarządową a jakimikolwiek innymi działaniami prowadzonymi ze stroną uczestniczącą w omawianych operacjach.

Agencja nadzoru przeprowadza co najmniej dwie kontrole na podstawie określonego zakresu wymagań i obowiązków, zgodnego z międzynarodowymi normami kontroli, w następujący sposób:

a)

kontrola pośrednia w zakresie jakości następuje przed załadunkiem towarów, a kontrola ilościowa – po ich załadunku. Kontrola końcowa następuje po wyładunku we wskazanym w zamówieniu na dostawę miejscu dostawy towarów;

b)

po zakończeniu kontroli pośredniej agencja nadzoru wydaje dostawcy tymczasowe świadectwo zgodności, zawierające w razie konieczności zastrzeżenia. Transport z miejsca załadunku może rozpocząć się jedynie po wydaniu takiego tymczasowego świadectwa zgodności;

c)

po zakończeniu kontroli końcowej w określonym w umowie miejscu dostarczenia towarów, agencja nadzoru wydaje dostawcy ostateczne świadectwo zgodności, określając w szczególności datę zakończenia dostawy oraz ilość netto dostarczonych towarów; świadectwo to może w razie konieczności zawierać zastrzeżenia;

d)

jeśli po przeprowadzeniu kontroli końcowej w określonym w umowie miejscu dostawy towarów agencja nadzoru wydaje uzasadnione »zawiadomienie o zastrzeżeniach«, informuje ona o tym na piśmie dostawcę i nabywającą organizację pozarządową, tak szybko jak jest to możliwe. Jeśli dostawca zamierza zakwestionować wobec agencji nadzoru lub nabywającej organizacji pozarządowej poczynione ustalenia, może tego dokonać w ciągu dwóch dni roboczych od wydania wspomnianego zawiadomienia.

Koszty kontroli, o których mowa powyżej, są fakturowane i pokrywane przez organizację pozarządową, ale uznawane są przez Wspólnotę za koszty kwalifikowane, pod warunkiem że zostaną ujęte w budżecie umowy o dotację. Dostawca ponosi wszelkie konsekwencje finansowe ewentualnych wad jakościowych lub opóźnionego przedstawienia towarów do kontroli.

Jeśli dostawca lub beneficjent zgłasza sprzeciw wobec ustaleń kontroli, wówczas agencja nadzoru, po otrzymaniu upoważnienia od organizacji pozarządowej, organizuje przegląd kontrolny obejmujący, w zależności od rodzaju sprzeciwu, przegląd wyrywkowy, analizę i/lub powtórne ważenie lub powtórną kontrolę pakowania. Przegląd kontrolny jest dokonywany przez agencję lub laboratorium wyznaczone w drodze uzgodnienia pomiędzy dostawcą, beneficjentem końcowym i agencją nadzoru.

Koszty przeglądu kontrolnego, o którym mowa, ponosi strona przegrywająca.

Jeśli po dokonaniu kontroli lub przeglądu kontrolnego nie zostanie wydane ostateczne świadectwo zgodności, dostawca jest zobowiązany do wymiany towarów.

Koszty wymiany i związanych z nią kontroli ponosi dostawca.

Agencja nadzoru wysyła do przedstawicieli dostawcy i beneficjenta końcowego pisemne zaproszenia do obecności przy działaniach kontrolnych, szczególnie przy pobieraniu próbek do analiz. Pobieranie próbek odbywa się zgodnie z praktyką zawodową. Przy kontroli wyrywkowej agencja nadzoru pobiera dwie dodatkowe próbki, które będą przechowywane zapieczętowane do dyspozycji organizacji pozarządowej na potrzeby ewentualnych dalszych kontroli lub na wypadek zgłoszenia sprzeciwu przez beneficjenta lub dostawcę.

Koszty towarów pobranych jako próbki pokrywa dostawca.

Odbiorca/przyjmujący towary potwierdza na liście przewozowym odbiór towarów w określonym w umowie miejscu dostawy i, po przeprowadzeniu kontroli wzrokowej, wpisuje swoje uwagi dotyczące stanu fizycznego towarów i ich opakowań. Nabywająca organizacja pozarządowa lub jej przedstawiciel wydaje dostawcy świadectwo odbioru natychmiast po dostarczeniu towarów do określonego w umowie miejsca dostawy oraz doręczeniu przez dostawcę nabywającej organizacji pozarządowej oryginału ostatecznego świadectwa zgodności wydanego przez agencję nadzoru oraz faktury pro forma, określającej wartość towarów oraz wartość ich bezpłatnego przewozu do beneficjenta.

W warunkach umowy należy określić stosowaną tolerancję odchyleń w zakresie wagi i ilości towarów dostarczanych do miejsca dostawy.

W przypadku gdy dostarczone zostały większe ilości towarów niż przewidziane w umowie, dostawca nie może żądać płatności za te nadwyżki.

8.   WARUNKI DOSTAW I WARUNKI PŁATNOŚCI

Dostawa towarów odbywa się zgodnie z jedną z poniżej wymienionych Międzynarodowych Reguł Handlowych (Incoterms):

EXW: Ex Works (… named place) – Z zakładu (… oznaczone miejsce)

FCA: Free Carrier (… named place) – Franco przewoźnik (… oznaczone miejsce)

FAS: Free Along Side Ship (… named port of shipment) – Franco wzdłuż burty statku (… oznaczony port załadunku)

FOB: Free On Board (… named port of shipment) – Franco statek (… oznaczony port załadunku)

CFR: Cost and Freight (… named port of destination) – Koszt i fracht (… oznaczony port przeznaczenia)

CIF: Cost, Insurance and Freight (… named port of destination) – Koszt, ubezpieczenie i fracht (… oznaczony port przeznaczenia)

CPT: Carriage Paid To (… named place of destination) – Przewoźne opłacone do (… oznaczone miejsce przeznaczenia)

CIP: Carriage and Insurance Paid To (… named place of destination) – Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do (… oznaczone miejsce przeznaczenia)

DAF: Delivered at Frontier (… named place) – Dostarczone na granicę (… oznaczone miejsce)

DES: Delivered ex Ship (… named port of destination) – Dostarczone na statku (… oznaczony port przeznaczenia)

DEQ: Delivered ex Quay (… named port of destination) – Dostarczone na nabrzeże (… oznaczony port przeznaczenia)

DDU: Delivered Duty Unpaid (… named place of destination) – Dostarczone, cło nieopłacone (… oznaczone miejsce przeznaczenia)

DDP: Delivered Duty Paid (… named place of destination) – Dostarczone, cło opłacone (… oznaczone miejsce przeznaczenia)

Kwota płatności, jakiej nabywająca organizacja pozarządowa dokona na rzecz dostawcy, nie może przekroczyć ceny oferty powiększonej o wszelkie koszty i pomniejszonej w sposób określony poniżej.

Jeśli w miejscu załadunku i w określonym w ofercie miejscu dostawy zostanie stwierdzone, że jakość, pakowanie lub oznaczenie towarów nie odpowiadają specyfikacjom podanym w umowie w stopniu, który nie uniemożliwia wydania tymczasowego świadectwa zgodności lub świadectwa odbioru, organizacja pozarządowa może przy obliczaniu kwoty płatności zastosować potrącenia.

W warunkach umowy należy określić procedurę ustalenia potrąceń stosowanych w przypadku nieodpowiedniej jakości, jak również w przypadku dostawy towarów po upływie określonego w umowie okresu lub terminu.

Kwota płatności na rzecz dostawcy jest kwotą netto po pomniejszeniu fakturowanej przez niego kwoty o wyżej wymienione potrącenia. W przypadku gdy niemożliwe jest zastosowanie takich potrąceń, kwotę płatności należy odzyskać częściowo lub całkowicie z gwarancji dostawy.

Organizacja pozarządowa może zwrócić dostawcy, na jego pisemną prośbę, dodatkowe poniesione w gotówce koszty, np. koszty magazynowania lub ubezpieczenia, faktycznie poniesione przez dostawcę (z wyłączeniem wszelkich kosztów administracyjnych), określone przez organizację pozarządową na podstawie odpowiednich dokumentów uzasadniających, pod warunkiem że świadectwo odbioru lub świadectwo dostarczenia zostało wydane bez zastrzeżeń dotyczących rodzaju dochodzonych kosztów, w wypadku:

przedłużenia okresu dostarczenia towarów na prośbę odbiorcy, lub

opóźnienia przekraczającego 30 dni od daty dostarczenia towarów do wydania świadectwa odbioru lub wydania ostatecznego świadectwa zgodności.

Kwota płatności jest płatna na wniosek dostawcy dostarczony w dwóch egzemplarzach.

Do wniosku o dokonanie płatności pełnej ceny oferty lub kwoty pozostałej do zapłaty powinny być dołączone następujące dokumenty:

faktura opiewająca na żądaną sumę,

oryginał świadectwa odbioru,

podpisana i poświadczona przez dostawcę kopia odpowiadająca oryginałowi ostatecznego świadectwa zgodności.

Po dostarczeniu 50 % całkowitej ilości towarów określonych w ogłoszeniu o przetargu dostawca może złożyć wniosek o dokonanie płatności zaliczkowej, dołączając fakturę opiewającą na żądaną sumę oraz kopię tymczasowego świadectwa zgodności.

Wszelkie wnioski o dokonanie płatności pełnej ceny oferty lub kwoty pozostającej do zapłaty są przedstawiane organizacji pozarządowej po wydaniu świadectwa odbioru. Wszelkie płatności są dokonywane w terminie 60 dni od otrzymania przez organizację pozarządową pełnego i dokładnego wniosku o dokonanie płatności. W wypadku nieuzasadnionych opóźnień przysługują odsetki za zwłokę według miesięcznej stawki stosowanej przez Europejski Bank Centralny (stopa odsetek stosowana przez Europejski Bank Centralny do jego głównych operacji refinansowania).

9.   POSTANOWIENIE KOŃCOWE

O tym, czy niedostarczenie towarów lub niewypełnienie obowiązków przez dostawcę można przypisać działaniu siły wyższej, decyduje organizacja pozarządowa. Koszty wynikające z działania siły wyższej uznanej przez organizację pozarządową ponosi organizacja. Powody, dla których organizacja pozarządowa uznaje, iż dana sytuacja jest wynikiem działania siły wyższej, muszą być podane do wiadomości Komisji. Jednakże w przypadku uchybień spowodowanych przez organizację pozarządową i/lub jej podwykonawców, niedopuszczalne jest występowanie o uznanie działania siły wyższej.

Jeśli koszty poniesione w związku z działaniem siły wyższej zostaną odpowiednio udokumentowane i zatwierdzone przez Komisję, mogą one zostać uznane za bezpośrednie koszty kwalifikowane i zostać odzyskane do wysokości pułapów przewidzianych na koszty nadzwyczajne w budżecie danej akcji.”


(1)  Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 1.

(2)  Dz.U. C 312 z 31.10.2000, str. 1.

(3)  Dz.U. C 267 z 13.9.1996, str. 1.


4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/59


DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 sierpnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3400)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/542/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulującą przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 19 ppkt ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w załączniku II do decyzji Komisji 93/195/EWG (2) powrotny wwóz zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym, jest ograniczony do koni przebywających przez okres krótszy niż 30 dni w jednym z państw trzecich wymienionych w tej samej grupie w załączniku I do tej decyzji.

(2)

W roku 2006 Katar będzie gospodarzem zawodów jeździeckich olimpiady Asian Games.

(3)

Biorąc pod uwagę stopień nadzoru weterynaryjnego oraz fakt, że omawiane konie są oddzielone od zwierząt o gorszym stanie zdrowia, okres wywozu czasowego należy przedłużyć do okresu krótszego niż 60 dni. W związku z powyższym warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne określone w załączniku VII do decyzji 93/195/EWG powinny zostać rozszerzone na zawody jeździeckie olimpiady Asian Games odbywające się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI).

(4)

Załącznik VII do decyzji 93/195/EWG powinien być odpowiednio zmieniony.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Tytuł załącznika VII do decyzji 93/195/EWG otrzymuje następujące brzmienie:

„ŚWIADECTWO ZDROWIA

przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni, które brały udział w Pucharze Świata lub olimpiadzie Asian Games po czasowym wywozie trwającym mniej niż 60 dni”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/68/WE (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 321).

(2)  Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/943/WE (Dz.U. L 342 z 24.12.2005, str. 94).