ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 207

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
28 lipca 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

7

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

12

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

14

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

15

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

16

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

19

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

23

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

25

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

26

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lipca 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

27

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji

30

 

 

Europejski Bank Centralny

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9)

39

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1141/2006

z dnia 27 lipca 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

77,3

388

52,4

524

46,9

999

58,9

0709 90 70

052

73,4

999

73,4

0805 50 10

388

57,3

524

54,3

528

55,5

999

55,7

0806 10 10

052

127,7

204

133,5

220

145,5

388

8,7

400

200,9

508

94,8

512

56,7

624

158,2

999

115,8

0808 10 80

388

95,0

400

104,3

508

77,3

512

92,5

524

67,7

528

84,7

720

78,9

800

152,2

804

102,0

999

95,0

0808 20 50

052

71,2

388

98,0

512

89,9

528

86,0

720

30,0

804

128,9

999

84,0

0809 10 00

052

148,9

999

148,9

0809 20 95

052

277,8

400

365,8

999

321,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

151,9

999

151,9

0809 40 05

093

67,2

098

88,9

624

131,7

999

95,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1142/2006

z dnia 27 lipca 2006 r.

ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 32 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 stanowi, że różnica między cenami na rynku światowym na produkty wyszczególnione w art. 1 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia a cenami na te produkty na rynku wspólnotowym może być objęta refundacją wywozową.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku cukru, refundacje wywozowe powinny być ustalone zgodnie z zasadami i niektórymi kryteriami przewidzianymi w art. 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(3)

Artykuł 33 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 318/2006 stanowi, że ze względu na sytuację na rynku światowym lub szczególne wymagania niektórych rynków może zaistnieć konieczność zróżnicowania refundacji w zależności od miejsca przeznaczenia.

(4)

Refundacją mogą być objęte jedynie te produkty, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty i które spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(5)

Celem negocjacji prowadzonych w ramach Układów Europejskich między Wspólnotą Europejską a Rumunią i Bułgarią jest w szczególności liberalizacja handlu produktami objętymi wspólną organizacją danego rynku. W przypadku obu krajów refundacje wywozowe powinny być zatem zniesione.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe przewidziane w art. 32 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 przyznaje się w odniesieniu do produktów i ilości określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym mające zastosowanie od dnia 28 lipca 2006 r. (1)

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,2609

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,2609

NB: Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób:

S00

:

wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem: Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.


(1)  Ilości określone w niniejszym Załączniku nie mają zastosowania począwszy od dnia 1 lutego 2005 r. zgodnie z decyzją Rady 2005/45/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie przepisów znajdujących zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych (Dz.U. L 23 z 26.1.2005, str. 17).

(2)  Kwota ta ma zastosowanie w odniesieniu do cukru surowego z uzyskiem wynoszącym 92 %. W przypadku gdy uzysk wywożonego cukru surowego ma wartość inną niż 92 %, w odniesieniu do każdej przedmiotowej operacji wywozu należy mającą zastosowanie kwotę refundacji przemnożyć przez współczynnik przeliczeniowy, który otrzymuje się przez podzielenie uzysku wywożonego cukru surowego, obliczonego zgodnie z przepisami pkt III ust. 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 318/2006, przez 92.


28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1143/2006

z dnia 27 lipca 2006 r.

ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 32 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 stanowi, że różnica między cenami na rynku światowym na produkty wyszczególnione w art. 1 ust. 1 lit. c), d) i g) tego rozporządzenia a cenami na te produkty na rynku wspólnotowym może być objęta refundacją wywozową.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku cukru, refundacje wywozowe powinny być ustalone zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi w art. 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(3)

Artykuł 33 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 318/2006 stanowi, że ze względu na sytuację na rynku światowym lub szczególne wymagania niektórych rynków może zaistnieć konieczność zróżnicowania refundacji w zależności od miejsca przeznaczenia.

(4)

Refundacją mogą być objęte jedynie te produkty, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty i które spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2).

(5)

Celem negocjacji prowadzonych w ramach Układów Europejskich między Wspólnotą Europejską a Rumunią i Bułgarią jest w szczególności liberalizacja handlu produktami objętymi wspólną organizacją danego rynku. W przypadku obu krajów refundacje wywozowe powinny być zatem zniesione.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Refundacje wywozowe przewidziane w art. 32 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 przyznaje się w odniesieniu do produktów i ilości określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją na mocy ust. 1 muszą spełniać wymogi określone w art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24.


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym obowiązujące od 28 lipca 2006 r. (1)

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suchej masy

26,09

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

26,09

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,2609

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

26,09

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,2609

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,2609

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,2609 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

26,09

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,2609

NB: Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób:

S00

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem: Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.


(1)  Ilości określone w niniejszym Załączniku nie mają zastosowania, począwszy od dnia 1 lutego 2005 r. zgodnie z decyzją Rady 2005/45/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych (Dz.U. L 23 z 26.1.2005, str. 17).

(2)  Kwota podstawowa nie ma zastosowania do produktu określonego w pkt 2 Załącznika do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3513/92 (Dz.U. L 355 z 5.12.1992, str. 12).


28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1144/2006

z dnia 27 lipca 2006 r.

ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 akapit drugi oraz akapit trzeci lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie stałego przetargu w celu ustalenia refundacji wywozowej na cukier biały w roku gospodarczym 2006/2007 (2) wymaga, by ogłaszano częściowe przetargi.

(2)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 958/2006 oraz po dokonaniu analizy ofert przedstawionych w odpowiedzi na przetarg częściowy, zakończony w dniu 27 lipca 2006 r., właściwym będzie ustalenie maksymalnych refundacji wywozowych dla tego przetargu.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla częściowego przetargu, który zakończył się w dniu 27 lipca 2006 r., maksymalna refundacja wywozowa dla produktu wymienionego w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 958/2006 wynosi 31,090 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006 r., str. 1.

(2)  Dz.U. L 175 z 29.6.2006 r., str. 49.


28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2006

z dnia 27 lipca 2006 r.

ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 31 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 stanowi, że różnica między cenami produktów wyszczególnionych w art. 1 tego rozporządzenia na rynku światowym a cenami tych produktów wewnątrz Wspólnoty może zostać objęta refundacją wywozową.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynku mleka i przetworów mlecznych, refundacje wywozowe powinny zostać ustalone zgodnie z zasadami i niektórymi kryteriami przewidzianymi w art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999.

(3)

Artykuł 31 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 stanowi, że ze względu na sytuację na rynku światowym lub specyficzne wymagania niektórych rynków może zaistnieć konieczność zróżnicowania refundacji w zależności od miejsca przeznaczenia.

(4)

Protokół ustaleń pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską w sprawie ochrony przywozu mleka w proszku w Republice Dominikańskiej (2), zatwierdzony decyzją Rady 98/486/WE (3), stanowi, że określone ilości wspólnotowych przetworów mlecznych wywożonych do Republiki Dominikańskiej mogą być objęte obniżoną stawką celną. Z powyższych względów należy obniżyć o odpowiednią wartość procentową refundacje wywozowe przyznane produktom eksportowanym w ramach tego systemu.

(5)

Stosowanie refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych produktów wydaje się nieistotne. W odniesieniu do takich produktów refundacje wywozowe nie powinny być dłużej ustalane.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 refundacje wywozowe udzielane są w odniesieniu do produktów i ilości określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że spełnione są wymogi przewidziane w art. 1 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999 (4).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 218 z 6.8.1998, str. 46.

(3)  Dz.U. L 218 z 6.8.1998, str. 45.

(4)  Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8.


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych stosowane od dnia 28 lipca 2006 r.

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób:

L02

:

Andora i Gibraltar.

L20

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia oprócz L02, Ceuty, Melilly, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Stanów Zjednoczonych Ameryki, Bułgarii, Rumunii oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli.

L04

:

Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Serbia, Czarnogóra i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

L40

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia oprócz L02, L04, Ceuty, Melilli, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Stanów Zjednoczonych Ameryki, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Turcji, Australii, Kanady, Nowej Zelandii oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli.


(1)  W odniesieniu do odpowiednich produktów przeznaczonych na eksport do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu 2006/2007, o których mowa w decyzji 98/486/WE i przy spełnieniu wymogów art. 20a rozporządzenia (WE) nr 174/1999, należy stosować następujące stawki:

a)

produkty objęte kodem CN 0402 10 11 9000 oraz 0402 10 19 9000:

0,00 EUR/100 kg

b)

produkty objęte kodami CN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 oraz 0402 21 99 9200:

28,00 EUR/100 kg

Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób:

L02

:

Andora i Gibraltar.

L20

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia oprócz L02, Ceuty, Melilly, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Stanów Zjednoczonych Ameryki, Bułgarii, Rumunii oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli.

L04

:

Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Serbia, Czarnogóra i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

L40

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia oprócz L02, L04, Ceuty, Melilli, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Stanów Zjednoczonych Ameryki, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Turcji, Australii, Kanady, Nowej Zelandii oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli.


28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1146/2006

z dnia 27 lipca 2006 r.

ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3, akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2004 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych odnośnie do refundacji wywozowych do niektórych rodzajów masła (2) przewiduje otwarcie stałego przetargu.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 580/2004 z dnia 26 marca 2004 r. ustanawiającym procedurę przetargową dotyczącą refundacji wywozowych do niektórych przetworów mlecznych (3) oraz po dokonaniu analizy ofert przedstawionych w odpowiedzi na ten przetarg, stosowne jest ustalenie maksymalnego poziomu refundacji wywozowej w okresie przetargowym kończącym się dnia 25 lipca 2006 r.

(3)

Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach stałego przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 581/2004 w okresie przetargowym kończącym się dnia 25 lipca 2006 r. maksymalne kwoty refundacji dla produktów wymienionych w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 64. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 409/2006 (Dz.U. L 71 z 10.3.2006, str. 5).

(3)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 58. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1814/2005 (Dz.U. L 292 z 8.11.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)

Produkt

Kod w klasyfikacji refundacji wywozowych

Maksymalna kwota refundacji wywozowej dla eksportu o przeznaczeniu wymienionym w art. 1 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 581/2004

Masło

ex ex 0405 10 19 9500

101,00

Masło

ex ex 0405 10 19 9700

108,00

Bezwodny tłuszcz mleczny

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1147/2006

z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności trzeci akapit jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2004 z dnia 26 marca 2004 r., otwierające stałe zaproszenie do składania ofert w celu uzyskania refundacji wywozowych do niektórych rodzajów masła (2) przewiduje, iż powyższy przetarg będzie miał stały charakter.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 580/2004 z dnia 26 marca 2004 r. ustanawiającym procedurę przetargową dotyczącą refundacji wywozowych do niektórych przetworów mlecznych (3) oraz po dokonaniu analizy ofert przedstawionych w odpowiedzi na ten przetarg, stosowne jest nieprzyznawanie żadnych refundacji w okresie przetargowym kończącym się dnia 25 lipca 2006 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach stałego przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 582/2004, nie przewiduje się w okresie przetargowym kończącym się dnia 25 lipca 2006 r. żadnej refundacji dla produktów i krajów przeznaczenia wymienionych w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 67. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 409/2006 (Dz.U. L 71 z 10.3.2006, str. 5).

(3)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1814/2005 (Dz.U. L 292 z 8.11.2005, str. 3).


28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1148/2006

z dnia 27 lipca 2006 r.

ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1722/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1766/82 i (EWG) nr 1418/76 dotyczące refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu, odpowiednio (2), określiło warunki przyznawania refundacji produkcyjnych. Podstawa wyliczenia została określona w art. 3 tego rozporządzenia. Tak wyliczona refundacja, zróżnicowana, w razie potrzeby, dla skrobi ziemniaczanej, powinna być ustalana raz w miesiącu i może być zmieniana, jeśli ceny kukurydzy i/lub pszenicy ulegną znaczącej zmianie.

(2)

W celu określenia dokładnej kwoty do wypłaty przy wyliczaniu ustalanych przez niniejsze rozporządzenie refundacji produkcyjnych należy użyć współczynników podanych w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 1722/93.

(3)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundację produkcyjną wyrażoną na tonę skrobi kukurydzianej o której mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1722/93, ustala się w wysokości:

a)

10,86 EUR/t dla skrobi kukurydzianej, pszennej i jęczmiennej;

b)

15,33 EUR/t dla skrobi ziemniaczanej.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 112. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1548/2004 (Dz.U. L 280 z 31.8.2004, str. 11).


28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1149/2006

z dnia 27 lipca 2006 r.

ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 15 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 31 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje, że różnice między cenami produktów objętych art. 1 lit. a), b), c), d), e) i g) tego rozporządzenia na światowym rynku a cenami we Wspólnocie mogą być pokryte refundacją wywozową.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (2) określa produkty, w stosunku do których ustala się stawkę refundacji, którą stosuje się dla tych produktów wywożonych jako towary objęte załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1255/1999.

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 stawkę refundacji na 100 kilogramów danych produktów podstawowych ustala się co miesiąc.

(4)

Jednakże w przypadku niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu istnieje niebezpieczeństwo naruszenia podjętych zobowiązań dotyczących wcześniejszego ustalania wysokich stawek refundacji. Dlatego konieczne jest podjęcie stosownych środków ostrożności, aby zapobiec takiemu niebezpieczeństwu nie wykluczając przy tym zawierania długoterminowych kontraktów. Ustanowienie konkretnych stawek na wcześniejsze ustalanie refundacji dotyczących tych produktów powinno umożliwić osiągnięcie tych dwóch celów.

(5)

Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 przewiduje, że przy ustalaniu stawek refundacji należy uwzględnić w stosownych przypadkach refundacje produkcyjne, pomoc finansową oraz inne środki o skutku równoważnym, stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnej organizacji rynku danego produktu w odniesieniu do produktów podstawowych objętych załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 lub do produktów powiązanych.

(6)

Artykuł 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje wypłatę pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego przetworzonego na kazeinę wyprodukowanego na terenie Wspólnoty, pod warunkiem że wymienione mleko i wyprodukowana z niego kazeina spełniają odpowiednie standardy.

(7)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty (3) przewiduje, że masło i śmietana po obniżonych cenach powinny być udostępnione dla przemysłu produkującego niektóre towary.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji obowiązujące w odniesieniu do produktów podstawowych objętych załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 i art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 oraz wywożonych jako towary objęte załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 ustala się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24.

(3)  Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 20).


ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji obowiązujące od dnia 28 lipca 2006 r. w odniesieniu do niektórych produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (1)

(EUR/100 kg)

Kod CN

Opis

Stawka refundacji

W przypadku wcześniejszego wyznaczenia refundacji

W innych przypadkach

ex 0402 10 19

Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej zawartości tłuszczu do 1,5 %, bez dodatku cukru bądź innych środków słodzących (PG 2):

 

 

a)

w przypadku wywozu towarów o kodzie CN 3501;

b)

w przypadku wywozu pozostałych towarów

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej zawartości tłuszczu równej 26 %, bez dodatku cukru bądź innych środków słodzących (PG 3):

 

 

a)

w przypadku wywozu produktów podobnych do PG 3, zawierających masło po obniżonej cenie bądź śmietanę, uzyskane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005;

20,93

20,93

b)

w przypadku wywozu pozostałych towarów

54,00

54,00

ex 0405 10

Masło o wagowej zawartości tłuszczu równej 82 % (PG 6):

 

 

a)

w przypadku wywozu towarów, zawierających masło po obniżonej cenie lub śmietanę, które zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005;

66,00

66,00

b)

w przypadku wywozu towarów o kodzie CN 2106 90 98 o wagowej zawartości tłuszczu mleka przekraczającej 40 %

106,75

106,75

c)

w przypadku wywozu pozostałych towarów.

99,50

99,50


(1)  Stawki określone w niniejszym załączniku nie mają zastosowania do wywozu do Bułgarii z dniem 1 października 2004 r. oraz do Rumunii z dniem 1 grudnia 2005 r. towarów wymienionych w tabelach I i II Protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. wywożonych do Konfederacji Szwajcarskiej lub do Księstwa Lichtensteinu z dniem 1 lutego 2005 r.


28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1150/2006

z dnia 27 lipca 2006 r.

ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 oraz art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 stanowią, że różnica między notowaniami lub cenami produktów wymienionych w art. 1 każdego z tych rozporządzeń na rynku światowym a cenami wewnątrz Wspólnoty może zostać pokryta refundacją wywozową.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria ustalania wysokości sum takich refundacji (3), określa produkty, dla których należy ustalić stawkę refundacji stosowaną w przypadku, jeśli produkty te są wywożone jako towary wymienione odpowiednio w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1785/2003.

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, stawkę refundacji na 100 kilogramów każdego z omawianych produktów podstawowych ustala się co miesiąc.

(4)

Ustalenie z wyprzedzeniem wysokich stawek refundacji może zagrozić zobowiązaniom podjętym w odniesieniu do refundacji, które mogą zostać przyznane do wywozów produktów rolnych należących do towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu. W takich sytuacjach, niezbędne jest zatem podjęcie środków ostrożności, nie stanowiąc jednak przeszkody dla zawierania umów długoterminowych. Ustalenie specjalnej stawki refundacji dla celów ustalenia refundacji z wyprzedzeniem jest środkiem, który pozwala na osiągnięcie tych różnych celów.

(5)

Uwzględniając porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wywozów produktów z ciasta makaronowego ze Wspólnoty do Stanów Zjednoczonych, przyjęte decyzją Rady 87/482/EWG (4), niezbędne jest zróżnicowanie refundacji do produktów objętych kodami CN 1902 11 00 i 1902 19 ze względu na ich miejsce przeznaczenia.

(6)

Zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, należy ustalić obniżoną stawkę refundacji wywozowej, uwzględniając wysokość mającej zastosowanie refundacji wywozowej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1722/93 (5), dla rozpatrywanych produktów podstawowych, stosowaną w zakładanym okresie wytworzenia towarów.

(7)

Napoje alkoholowe uważane są za mniej wrażliwe na cenę zbóż stosowanych do produkcji tych napojów. Niemniej jednak, Protokół 19 do Aktu Przystąpienia Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Danii stanowi, że należy uchwalić środki niezbędne w celu ułatwienia stosowania zbóż wspólnotowych do produkcji napojów alkoholowych pozyskiwanych ze zbóż. Konieczne jest zatem dostosowanie stawki refundacji stosowanej odpowiednio do zbóż wywożonych jako napoje alkoholowe.

(8)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji stosowane do produktów podstawowych wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 i w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 i wywożonych jako towary wymienione odpowiednio w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, ustala się na poziomie podanym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.

(3)  Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24.

(4)  Dz.U. L 275 z 29.9.1987, str. 36.

(5)  Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 112. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1584/2004 (Dz.U. L 280 z 31.8.2004, str. 11).


ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji stosowane od dnia 28 lipca 2006 r. do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (1)

(EUR/100 kg)

Kod CN

Opis produktu (2)

Stawka refundacji na 100 kg produktu podstawowego

W przypadku ustalania refundacji z wyprzedzeniem

Pozostałe

1001 10 00

Pszenica durum

 

 

– przy wywozie towarów objętych kodami CN 1902 11 i 1902 19 do Stanów Zjednoczonych Ameryki

– w innych przypadkach

1001 90 99

Pszenica zwykła i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

 

 

– przy wywozie towarów objętych kodami CN 1902 11 i 1902 19 do Stanów Zjednoczonych Ameryki

– w innych przypadkach

 

 

– – jeżeli ma zastosowanie art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 (3)

– – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

– – w innych przypadkach

1002 00 00

Żyto

1003 00 90

Jęczmień

 

 

– przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

– w innych przypadkach

1004 00 00

Owies zwyczajny

1005 90 00

Kukurydza w formie:

 

 

– skrobia

 

 

– – jeżeli ma zastosowanie art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 (3)

2,742

2,742

– – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

1,251

1,251

– – w innych przypadkach

3,236

3,236

– glukoza, syrop glukozowy, maltodekstryna, syrop maltodekstrynowy objęte kodami CN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – jeżeli ma zastosowanie art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 (3)

1,933

1,933

– – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

0,938

0,938

– – w innych przypadkach

2,427

2,427

– przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

1,251

1,251

– inne (w tym nieprzetworzone)

3,236

3,236

Skrobia ziemniaczana objęta kodem CN 1108 13 00 podobna do produktu pozyskiwanego z przetworzonej kukurydzy:

 

 

– jeżeli ma zastosowanie art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 (3)

2,171

2,171

– przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

1,251

1,251

– w innych przypadkach

3,236

3,236

ex 1006 30

Ryż całkowicie bielony:

 

 

– okrągłoziarnisty

– średnioziarnisty

– długoziarnisty

1006 40 00

Ryż łamany

1007 00 90

Ziarno sorgo, inne niż mieszańcowe, przeznaczone na siew


(1)  Stawki określone w niniejszym Załączniku nie mają zastosowania do wywozu do Bułgarii od dnia 1 października 2004 r. oraz do Rumunii z dniem 1 grudnia 2005 r. towarów wymienionych w tabelach I i II Protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarii z dnia 22 lipca 1972 r. wywożonych do Konfederacji Szwajcarii lub do Księstwa Liechtensteinu od dnia 1 lutego 2005 r.

(2)  W odniesieniu do produktów rolnych pozyskanych w drodze przetworzenia produktu podstawowego lub/i produktów powiązanych, stosuje się współczynniki określone w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005.

(3)  Omawiane produkty wchodzą w zakres kodu CN 3505 10 50.

(4)  Towary wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub towary, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2825/93 (Dz.U. L 258 z 16.10.1993, str. 6).

(5)  W odniesieniu do syropów objętych kodami CN 1702 30 99, 1702 40 90 i 1702 60 90, pozyskanych w drodze mieszania syropów glukozowego i fruktozowego, refundacje wywozowe odnoszą się tylko do syropu glukozowego.


28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/23


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1151/2006

z dnia 27 lipca 2006 r.

ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku cukru (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 lit. a) oraz ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 33 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 stanowi, iż różnica między cenami na rynku światowym produktów wymienionych w art. 1 ust. 1 lit. b), c), d) i g) tego rozporządzenia a cenami wewnątrz Wspólnoty może zostać pokryta refundacją wywozową, gdy produkty te są wywożone jako towary wymienione w załączniku VII do wymienionego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (2) określa produkty, dla których należy ustalić stawkę refundacji, stosowaną w przypadku, gdy produkty te są wywożone jako towary wymienione w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 stawkę refundacji ustala się co miesiąc na 100 kg każdego z rozpatrywanych produktów podstawowych.

(4)

Artykuł 33 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 stanowi, że refundacja wywozowa do produktu będącego składnikiem towaru nie może być wyższa niż ta obowiązująca w stosunku do tego samego produktu wywożonego bez dalszego przetwarzania.

(5)

Zważywszy na fakt, iż obecnie niemożliwe jest określenie sytuacji na rynku w ciągu kilku następnych miesięcy, refundacje, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, mogą być ustalone z wyprzedzeniem.

(6)

Ustalenie z wyprzedzeniem wysokich stawek refundacji może zagrozić zobowiązaniom podjętym w odniesieniu do refundacji, które mogą zostać przyznane do wywozów produktów rolnych należących do towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu. W takich sytuacjach niezbędne jest zatem zastosowanie środków ostrożności, nie stanowiąc jednak przeszkody dla zawierania umów długoterminowych. Ustalenie określonej stawki refundacji dla celów ustalenia refundacji z wyprzedzeniem jest środkiem, który pozwala na osiągnięcie tych różnych celów.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji stosowane do produktów podstawowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 oraz par. 1 art. 1 i art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 i wywożonych jako towary wymienione w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 ustala się na poziomie podanym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1.

(2)  Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 544/2006 (Dz.U. L 94 z 1.4.2006, str. 24).


ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji stosowane od dnia 28 lipca 2006 r. do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (1)

Kod CN

Opis

Stawka refundacji na 100 kg (w EUR)

W przypadku ustalania refundacji z wyprzedzeniem

Inne

1701 99 10

Cukier biały

26,09

26,09


(1)  Stawki określone w niniejszym załączniku nie mają zastosowania do wywozu do Bułgarii z dniem 1 października 2004 r., do Rumunii z dniem 1 grudnia 2005 r. oraz do towarów wymienionych w tabelach I i II Protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. wywożonych do Konfederacji Szwajcarskiej lub do Księstwa Lichtensteinu – z dniem 1 lutego 2005 r.


28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1152/2006

z dnia 27 lipca 2006 r.

ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przetarg na maksymalne obniżenie opłat przywozowych w odniesieniu do przywozu kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich do Hiszpanii został ogłoszony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1058/2006 (2).

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1839/95 (3), w myśl procedury przewidzianej w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, Komisja może podjąć decyzję o ustaleniu maksymalnego obniżenia opłat przywozowych, uwzględniając w szczególności czynniki przewidziane w art. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 1839/95. Przetarg wygrywa ten oferent lub oferenci, którego lub których oferta odpowiada poziomowi równemu maksymalnemu obniżeniu opłat przywozowych lub jest od niego niższa.

(3)

Zastosowanie powyższych czynników do aktualnej sytuacji na danych rynkach zbóż prowadzi do ustalenia maksymalnego obniżenia opłat przywozowych w wysokości określonej w art. 1.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od 21 do 27 lipca 2006 r. w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006, ustala się maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w wysokości 30,75 EUR/t dla ogólnej maksymalnej ilości całkowitej równej 169 089 t.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 192 z 13.7.2006, str. 10.

(3)  Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Roszporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1558/2005 (Dz.U. L 249 z 24.9.2005, str. 6).


28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/26


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1153/2006

z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych krajów trzecich został ogłoszony na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 936/2006 (2).

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (3), Komisja może, na podstawie zgłoszonych ofert, podjąć decyzję o wstrzymaniu przetargu.

(3)

Biorąc pod uwagę czynniki, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, nie jest wskazane ustalenie maksymalnej wysokości refundacji,

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nie podejmuje się dalszych działań w odniesieniu do ofert przekazanych od 21 do 27 lipca 2006 r., w ramach przetargu na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 172 z 24.6.2006, str. 6.

(3)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1154/2006

z dnia 27 lipca 2006 r.

dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lipca 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu i ryżu łamanego (2), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

W wyniku analizy ilości, o które zostały złożone wnioski w ramach transzy z lipca 2006 r., należy przewidzieć wydawanie pozwoleń dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają, w stosownych przypadkach, zastosowaniu redukcji wyrażonej w procentach, i ustalić, jakie ilości zostaną przeniesione do następnej transzy oraz ustalić, jakie całkowite ilości będą dostępne w odniesieniu do różnych kontyngentów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Wnioski o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na ryż otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98, złożone w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lipca 2006 r. i przekazane Komisji, podlegają zastosowaniu współczynników redukcji wyrażonych w procentach, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Ilości dostępne z tytułu transzy z lipca 2006 r., jakie zostaną przeniesione do następnej transzy, i całkowite dostępne ilości dla transzy z września 2006 r. określa się w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 247/2006 (Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 37 z 11.2.1998, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 965/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 12).


ZAŁĄCZNIK

Redukcje wyrażone w procentach, którym podlegają ilości wnioskowane z tytułu transzy z lipca 2006 r., oraz ilości przeniesione do następnej transzy:

a)

Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Pochodzenie

Numer porządkowy

Redukcja wyrażona w procentach w odniesieniu do transzy z lipca 2006 r.

Ilość przeniesiona do transzy z września 2006 r.

(w tonach)

Całkowita dostępna ilość dla transzy z września 2006 r.

(w tonach)

Stany Zjednoczone Ameryki

09.4127

0 (1)

7 650,306

7 650,306

Tajlandia

09.4128

0 (1)

708,210

708,210

Australia

09.4129

0 (1)

451,5

451,5

Inne pochodzenie

09.4130

b)

Kontyngent na ryż łuskany objęty kodem CN 1006 20, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Pochodzenie

Numer porządkowy

Redukcja wyrażona w procentach w odniesieniu do transzy z lipca 2006 r.

Ilość przeniesiona do transzy z października 2006 r.

(w tonach)

Całkowita dostępna ilość dla transzy z października 2006 r.

(w tonach)

Wszystkie kraje

09.4148

66,8156

0

0

c)

Kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Pochodzenie

Numer porządkowy

Redukcja wyrażona w procentach w odniesieniu do transzy z lipca 2006 r.

Tajlandia

09.4149

0 (2)

Australia

09.4150

0 (2)

Gujana

09.4152

0 (2)

Stany Zjednoczone Ameryki

09.4153

0 (2)

Inne pochodzenie

09.4154

98,2456

d)

Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Pochodzenie

Numer porządkowy

Redukcja wyrażona w procentach w odniesieniu do transzy z lipca 2006 r.

Ilość przeniesiona do transzy z września 2006 r.

(w tonach)

Całkowita dostępna ilość dla transzy z września 2006 r.

(w tonach)

Tajlandia

09.4112

98,4928

0

0

Stany Zjednoczone Ameryki

09.4116

Indie

09.4117

Pakistan

09.4118

Inne pochodzenie

09.4119

Wszystkie kraje

09.4166

98,6067

0

0


(1)  Wydane dla ilości zgłoszonej we wniosku.

(2)  Wydane dla ilości zgłoszonej we wniosku.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/30


DECYZJA RADY

z dnia 11 lipca 2006 r.

w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji

(2006/524/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 259,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 167,

uwzględniając opinię Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mandat obecnych członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wygasa w dniu 20 września 2006 r. Należy zatem mianować członków tego Komitetu na nowy czteroletni okres rozpoczynający się dnia 21 września 2006 r.

(2)

Rządy Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji przedstawiły wykazy członków w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc przyznanych im na mocy traktatów.

(3)

Rząd włoski przedstawił wykaz dwudziestu dwóch kandydatów. Na późniejszym etapie zaproponuje on jeszcze dwóch kandydatów, aby uzupełnić ten wykaz i uzyskać liczbę członków odpowiadającą liczbie miejsc przyznanych mu na mocy traktatów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Osoby, wymienione w wykazie załączonym do niniejszej decyzji, zostają mianowane członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2006 r. do dnia 20 września 2010 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r.

W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK

Republika Czeska

 

Ms Helena ČORNEJOVÁ

Head of the Socio-Economic Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Ms Vladimíra DRBALOVÁ

Director of the Department of International Organisations and EU Affairs, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Mr Roman HAKEN

Executive Director of the Center for Community Organizing (CCO)

 

Mr Ludvík JÍROVEC

Director of Corporate Company STAŇKOV Inc. (Společný podnik STAŇKOV a.s.), member of the Czech Agrarian Chamber

 

Mr Vladimír MATOUŠEK

Advisor in the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Jaroslav NĚMEC

Director of the Archdiocesan Charity Prague, Chair of the Board of the Central Bohemian Regional Council of Humanitarian Organisations

 

Ms Dana ŠTECHOVÁ

Advisor of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Josef SUCHEL

Advisor in social affairs, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Pavel TRANTINA

Director of the Secretariat and Chair of the Board of the Czech Council for Children and Youth

 

Mr Ivan VOLEŠ

Deputy Secretary, Economic Chamber of the Czech Republic (HK ČR)

 

Mr Josef ZBOŘIL

Member of the Board of Directors, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Ms Marie ZVOLSKÁ

Member of the Confederation of Employers’ and Entrepreneurs’ Associations of the Czech Republic

Niemcy

 

Frau Karin ALLEWELDT

Referatsleiterin internationale Gewerkschaftspolitik beim Bundesvorstand des DGB

 

Frau Annelie BUNTENBACH

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Diplom-Volkswirt Peter CLEVER

Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

 

Dr. Göke FRERICHS

Präsidiumsmitglied Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels

 

Dr. Renate HEINISCH

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V.

 

Herr Adalbert KIENLE

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Bauernverband e.V.

 

Diplom-Volkswirt Peter KORN

Leiter des Bereichs Umwelt und Energie und Leiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) in Brüssel

 

Herr Jochen LEHNHOFF

Mitglied des Vorstandes Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

 

Herr Claus MATECKI

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Herr Arno METZLER

Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Freien Berufe

 

Herr Erhard OTT

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes von Ver.di

 

Dr. Volker J. PETERSEN

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Raiffeisenverband e.V.

 

Herr Lutz RIBBE

Direktor bei der Stiftung Europäisches Naturerbe und Mitglied des Bundesvorstandes BUND

 

Herr Jörg RUSCHE

Geschäftsführer Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.

 

Herr Manfred SCHALLMEYER

Beauftragter des 1. Vorsitzenden der IG Metall

 

Herr Hanns-Eberhard SCHLEYER

Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Heiko STEFFENS

Verbraucherzentrale Bundesverband

 

Herr Frank STÖHR

Stellvertretender Bundesvorsitzender dbb Beamtenbund und Tarifunion

 

Graf Alexander von SCHWERIN

Betriebsrat DVG

 

Dr. Ludolf von WARTENBERG

Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums Bundesverband der Deutschen Industrie

 

Herr Hans-Joachim WILMS

Stellvertretender Bundesvorsitzender Bundesvorstand IG Bauen-Agrar-Umwelt Büro Berlin, VB III

 

Prof. Dr. Gerd WOLF

Direktor a.D. am Institut für Plasmaphysik des Forschungszentrums Jülich

 

Herr Wilfried WOLLER

Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG Bergbau, Chemie, Energie

 

Gräfin Soscha zu EULENBURG

Vizepräsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes DRK-Generalsekretariat

Estonia

 

Ms Eve PÄÄRENDSON

Estonian Employers’ Confederation

 

Ms Kristina TSHISTOVA

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

Ms Liina CARR

Confederation of Estonian Trade Unions

 

Ms Mare VIIES

Estonian Employees' Unions' Confederation

 

Ms Mall HELLAM

Network of the Estonian Nonprofit Organiszations (NENO)

 

Mr Meelis JOOST

The Estonian Chamber of Disabled People

 

Mr Kaul NURM

Estonian Farmers' Federation

Hiszpania

 

D. Pedro BARATO TRIGUERO

Presidente Nacional de ASAJA

 

D. Rafael BARBADILLO LÓPEZ

Subdirector General de la Federación Española de Empresas de Transportes de Viajeros (ASINTRA)

 

D. Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social

 

Da Lourdes CAVERO MESTRE

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Francisco CEBALLO HERRERO

Asociación General de Consumidores (Asgeco)

 

Da Ma Carmen COBANO SUÁREZ

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

 

D. José María ESPUNY MOYANO

Consejero de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

 

D. José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

Director para la Unión Europea de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Da Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical ELA, Responsable del Departamento Internacional

 

D. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC)

 

Da Margarita LÓPEZ ALMENDARIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Juán MENDOZA CASTRO

Colaborador de UGT para asuntos internacionales

 

D. Juan MORENO PRECIADOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Ángel PANERO FLORES

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Javier SÁNCHEZ ANSÓ

Miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Responsable de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural

 

Da María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Sergio SANTILLÁN CABEZA

Abogado, Unión General de Trabajadores (UGT)

 

D. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congelados (OPAGAC)

 

D. José SARTORIUS ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ

Consejero del Banco Popular Español

 

D. José Maria ZUFIAUR NARVAIZA

Director del grupo de análisis sociolaborales LABOUR

Francja

 

M. Jean-Paul BASTIAN

Vice-président, FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)

 

Mme Laure BATUT

Assistante confédérale au secteur international et Europe (Force ouvrière)

 

M. Jean-Michel BLOCH-LAINE

Président, UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux)

 

M. Lucien BOUIS

Conseiller du président de l’UNAF, UNAF (Union nationale des associations familiales)

 

M. Gilbert BROS

Vice-président, APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture)

 

M. Stéphane BUFFETAUT

Chargé de mission Europe, UTP (Union des transports publics)

 

M. Bruno CLERGEOT

Membre du conseil confédéral, CNMCCA (Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles)

 

M. Hervé COUPEAU

Membre du bureau, CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs)

 

M. Gérard DANTIN

Chargé de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

Francis DAVOUST

Vice-président du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), UPA (Union professionnelle artisanale) et APCMA

 

M. Pierre GENDRE

Assistant confédéral au secteur international et Europe, FO (Force ouvrière)

 

M. Hubert GHIGONIS

Vice-président, CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises)

 

M. Bernard HUVELIN

Vice-président de la Fédération française du bâtiment, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme An LENOUAIL-MARLIERE

Membre de la Confédération exécutive confédérale, CGT (Confédération générale du travail)

 

M. Georges LIAROKAPIS

Délégué national, pôle service — cadre de vie — Europe et international, CGC/CFE (Confédération générale des cadres)

 

Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Secrétaire générale de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, membre du conseil de la concurrence, CLVC (Association consommation, logement et cadre de vie)

 

M. Henri MALOSSE

Directeur, conseiller pour les affaires européennes auprès de la présidence de l’ACFCI, ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie)

 

M. André-Luc MOLINIER

Directeur adjoint — coordination Europe, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme Béatrice OUIN

Chargée de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

M. Jean-Paul PANZANI

Membre du comité exécutif, président des mutuelles de France, FNMF (Fédération nationale de la mutualité française)

 

Mme Evelyne PICHENOT

Présidente de la délégation pour l’Union européenne du Conseil économique et social, CES (Conseil économique et social)

 

Mme Nicole PRUD’HOMME

Vice-présidente, CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens)

 

M. Jacques REIGNAULT

Vice-président délégué, président de la commission des affaires européennes et internationales, UNAPL (Union nationale des professions libérales)

 

M. Daniel RETUREAU

Conseiller à l’espace confédéral Europe-international, CGT (Confédération générale du travail)

Włochy

 

Sig. Maurizio ANGELO

in rappresentanza CIDA

 

Sig. Paolo BEDONI

in rappresentanza di COLDIRETTI

 

Sig. Umberto BURANI

in rappresentanza di ABI

 

Sig. Mario CAMPLI

in rappresentanza LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

 

Sig. Claudio CAPPELLINI

in rappresentanza di CONFARTIGIANATO

 

Sig. Francesco CAVALARO

in rappresentanza CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)

 

Sig. Carmelo CEDRONE

in rappresentanza UIL

 

Sig. Franco CHIRIACO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Roberto CONFALONIERI

in rappresentanza CONFEDIR

 

Sig.ra Susanna FLORIO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Angelo GRASSO

in rappresentanza Confcooperative

 

Sig. Edgardo Maria IOZIA

in rappresentanza UIL

 

Sig. Luca JAHIER

in rappresentanza ACLI

 

Sig. Sandro MASCIA

in rappresentanza di CONFAGRICOLTURA

 

Sig.ra Rosa Angela MAURO

in rappresentanza SIN.PA

 

Sig. Paolo NICOLETTI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Antonio PEZZINI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig.ra Renata POLVERINI

in rappresentanza UGL

 

Sig. Virgilio RANOCCHIARI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Corrado ROSSITTO

in rappresentanza CIU

 

Sig. Claudio ROTTI

in rappresentanza di CONFCOMMERCIO

 

Sig. Valerio SALVATORE

in rappresentanza CONFSAL

Łotwa

 

Ms Gunta ANČA

The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO, Chairperson

 

Mr Andris BĒRZIŅŠ

Parex Bank, member of the Board; AB konsultants, owner

 

Mr Vitālijs GAVRILOVS

20 Ice-Balt Invest ehf, Vice-chairman; LTD “Vitalian”, Chairman of the Board; JSC Grindex, Vice-chairman of the Board

 

Ms Irina HOMKO

Free Trade Union Confederation of Latvia, Expert in social and economic and health care matters

 

Mr Viesturs KOCIŅŠ

Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Head of the Foreign Trade Document Department

 

Mr Armands KRAUZE

Latvian Beekeepers Association, Board Chairman, project manager

 

Mr Pēteris KRĪGERS

Free Trade Union Confederation of Latvia, President; Member of Consultative board of Latvian Social insurance government agency

Litwa

 

Mr Danukas ARLAUSKAS

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

Mr Linas LASIAUSKAS

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

Mr Vitas MAČIULIS

Director General, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

Mr Gintaras MORKIS

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

Ms Daiva KVEDARAITĖ

Director, Information and external relations centre of Lithuanian Trade Union „Solidarumas“

 

Mr Algirdas Aleksandras KVEDARAVIČIUS

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

Ms Inga PREIDIENĖ

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

Mr Zenonas Rokus RUDZIKAS

President, Lithuanian Academy of Sciences

 

Mr Algirdas ŠIUPŠINSKAS

Member of the Board, Lithuanian Consumer Association

Luksemburg

 

M. Paul JUNCK

Secrétaire général Arcelor

 

M. Raymond HENCKS

Membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP)

 

M. Jean-Claude REDING

Président de la Confédération générale du travail — Luxembourg (CGT-L/OGBL)

 

Mme Josiane WILLEMS

Directeur de la Centrale paysanne luxembourgeoise (CPL)

 

M. Paul RECKINGER

Président de la chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg

 

M. Robert SCHADECK

Coordinateur de mesures sociales de réinsertion (Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens — LCGB)

Węgry

 

Mr Miklós BARABÁS

Director, European House Society

 

Ms Ágnes CSER

Vice-chairman, Forum for the Co-Operation of Trade Unions, Confederation of Unions of Professionals

 

Mr Antal CSUPORT

Acting Director, National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

Mr István GARAI

Acting chairman, National Association for Consumer Protection

 

Dr Mária HERCZOG

Technical leader, Family, Youth, Children Public Benefit Organisation

 

Mr József KAPUVÁRI

Member of the Board, National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

Ms Erika KOLLER

Head of International Department, Democratic League of Free Trade Unions

 

Mr Tamás NAGY

Chairman, National Federation of Agricultural Cooperatives and Producers

 

Dr Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Worker's Councils

 

Dr János TÓTH

Chairman responsible for International Affairs, Association of the Hungarian Industrial Parks

 

Dr Péter VADÁSZ

Co-chairman, Federation of Hungarian Employers and Industrialists

 

Mr János VÉRTES

Director of International Relations, National Federation of Traders and Caterers

Malta

 

Ms Grace ATTARD

President of the National Council of Women

 

Mr Edwin CALLEJA

Federation of Industries (FOI)

 

Ms Anna Maria DARMANIN

Union Ħaddiema Magħqudin

 

Mr Michael PARNIS

General Workers Union

 

Ms Sylvia SCIBERRAS

Malta Chamber of Small and Medium Enterprises (GRTU)

Austria

 

Frau Mag. Eva BELABED

Leiterin der Stabstelle EWSA und Internationale Angelegenheiten, Arbeiterkammer Oberösterreich

 

Herr Mag. Thomas DELAPINA

Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung, Arbeiterkammer Wien; Geschäftsführer des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen

 

Herr Mag. Wolfgang GREIF

Bereichsleiter der Abteilung Europa, Konzerne und internationale Beziehungen in der Gewerkschaft der Privatangestellten

 

Frau Waltraud KLASNIC

Landeshauptmann a.D.

 

Herr Dr. Johannes KLEEMANN

„Konsulent der Industriellenvereinigung, ehem. Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung“

 

Herr Mag. Hans KLETZMAYR

Vorsitzender des „Nationalkomitees der Österreichischen Land- und Forstwirtschaft“

 

Herr Dipl.-Ing. Johann KÖLTRINGER

Hauptabteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbandes

 

Herr Mag. Heinz PETER

Direktor der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg

 

Frau Mag. Evelyn REGNER

Leiterin des ÖGB Europabüros in Brüssel

 

Frau Mag. Christa SCHWENG

Referentin — Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

 

Frau Dr. Anne-Marie SIGMUND

Europabeauftragte des Bundeskomitees der freien Berufe Österreichs

 

Herr Gustav ZÖHRER

Internationaler Sekretär der Gewerkschaft Metall-Textil

Słowenia

 

G. Bojan HRIBAR

sekretar Sindikata vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti

 

G. Martin NOSE

član upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in direktor Zadružne zveze Slovenije

 

G. Dušan REBOLJ

predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije

 

Ga. Metka ROKSANDIĆ

izvršna sekretarka Predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

 

G. Primož ŠPORAR

direktor Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij

 

G. Mag. Cveto STANTIČ

podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije

 

G. Dare STOJAN

član upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije in predsednik Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije

Słowacja

 

Vladimír BÁLEŠ

prezident, Slovenská rektorská konferencia

 

Martin CHREN

riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka

 

Martin KREKÁČ

prezident, Centrum pre hospodársky rozvoj – Podnikateľská aliancia Slovenska

 

Vladimír MOJŠ

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Ján ORAVEC

člen prezídia, Republiková únia zamestnávateľov

 

Naile PROKEŠOVÁ

poradca, Konfederácia odborových zväzov

 

Eugen ŠKULTÉTY

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Juraj STERN

predseda správnej rady, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

 

Patrik ZOLTVÁNY

člen, Republiková únia zamestnávateľov


Europejski Bank Centralny

28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/39


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 14 lipca 2006 r.

w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro

(EBC/2006/9)

(2006/525/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 106 ust. 1,

uwzględniając art. 16 oraz art. 26 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (1) stanowi, że „ze skutkiem od odpowiednich dat wymiany pieniądza gotówkowego, EBC i banki centralne uczestniczących państw członkowskich wprowadzają do obiegu w uczestniczących państwach członkowskich banknoty denominowane w euro”.

(2)

W celu umożliwienia sprawnego wprowadzenia euro w przyszłych uczestniczących państwach członkowskich niezbędne jest stworzenie ram prawnych umożliwiających krajowym bankom centralnym (KBC) tych państw członkowskich pożyczanie banknotów i monet euro od Eurosystemu w celu ich wykorzystania do realizacji zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego poprzedzającego wymianę pieniądza gotówkowego, z uwzględnieniem różnych możliwych krajowych scenariuszy takiej wymiany.

(3)

Zaopatrzenie wstępne kwalifikowanych podmiotów w banknoty i monety euro, a także zaopatrzenie wtórne profesjonalnych osób trzecich przyczyni się do sprawnego przeprowadzenia wymiany pieniądza gotówkowego, zmniejszenia trudności logistycznych związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz obniżenia kosztów związanych z podwójnym obiegiem walutowym.

(4)

Zaopatrzenie wstępne i zaopatrzenie wtórne w banknoty i monety euro nie powinno być równoznaczne z wprowadzeniem tych banknotów i monet euro do obiegu, gdyż przed datą wymiany pieniądza gotówkowego nie będą one miały charakteru prawnego środka płatniczego w przyszłych uczestniczących państwach członkowskich; w celu zapobieżenia przedwczesnemu wprowadzaniu banknotów i monet euro do obiegu postanowienia umów w sprawie pożyczek banknotów i monet euro powinny przewidywać obowiązki nałożenia stosownych ograniczeń na kwalifikowane podmioty oraz profesjonalne osoby trzecie.

(5)

Zaopatrzenie wstępne kwalifikowanych podmiotów oraz zaopatrzenie wtórne profesjonalnych osób trzecich może mieć miejsce jedynie wówczas gdy przepisy prawne przyszłych uczestniczących państw członkowskich zapewniają odpowiednią ochronę, bądź też gdy doszło do wprowadzenia w umowach zawartych pomiędzy zainteresowanymi stronami odpowiednich postanowień w zakresie: i) pożyczek banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego; ii) zaopatrzenia wstępnego; oraz iii) zaopatrzenia wtórnego.

(6)

Niniejsze wytyczne: i) określają zasady, jakie powinny być stosowane w odniesieniu do ram umownych i warunków dotyczących zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego; ii) określają wymogi w zakresie księgowości i sprawozdawczości finansowej, jakie powinny być przestrzegane w odniesieniu do zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego; oraz iii) określają odpowiednie rozwiązania w zakresie ubezpieczenia banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym i zaopatrzeniem wtórnym.

(7)

Przyszłe KBC Eurosystemu odegrają zasadniczą rolę w dystrybucji monet euro, przy czym kompetencja do określenia zasad emisji monet euro leży w pierwszym rzędzie po stronie uczestniczących państw członkowskich. Przepisy niniejszych wytycznych odnoszące się do monet euro powinny być zatem rozumiane jako zalecenia, do których KBC powinny się stosować w ramach zasad emisji monet euro, jakie zostaną ustanowione przez właściwe władze krajowe przyszłych uczestniczących państw członkowskich.

(8)

Dostarczenie przyszłym KBC Eurosystemu banknotów i monet euro przeznaczonych do zaopatrzenia wstępnego pociąga za sobą określone ryzyka finansowe. W celu ograniczenia tego typu ryzyk przyszłe KBC Eurosystemu powinny zobowiązać się do zwrotu pożyczki banknotów euro udzielonej przez Eurosystem w banknotach ze swojego przyszłego przydziału produkcyjnego. Ponadto zaopatrzenie wstępne powinno być dozwolone jedynie pod warunkiem dostarczenia przez kwalifikowane podmioty właściwym przyszłym KBC Eurosystemu wystarczających kwalifikowanych zabezpieczeń.

(9)

KBC Eurosystemu dostarczające banknoty i monety euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego oraz przyszłe KBC Eurosystemu powinny uzgodnić szczegółowe postanowienia umowne w celu zapewnienia zgodności z zasadami oraz procedurami określonymi w niniejszych wytycznych.

(10)

Określone w niniejszych wytycznych warunki zaopatrzenia wstępnego i następującego po nim zaopatrzenia wtórnego powinny zostać objęte postanowieniami umownymi obowiązującymi pomiędzy przyszłymi KBC Eurosystemu, kwalifikowanymi podmiotami oraz profesjonalnymi stronami trzecimi, chyba że krajowe przepisy prawne obowiązujące w przyszłych uczestniczących państwach członkowskich zapewniają zastosowanie równorzędnych zasad i procedur.

(11)

EBC działając jako koordynator procesu zaopatrzenia wstępnego powinien być z wyprzedzeniem powiadamiany o wnioskach o udzielenie zaopatrzenia wstępnego, a przyszłe KBC Eurosystemu powinny powiadamiać EBC o podjętych decyzjach o udzieleniu zaopatrzenia wstępnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

Dla celów niniejszych wytycznych:

„zaopatrzenie wstępne” oznacza fizyczne dostarczanie w okresie zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego banknotów i monet euro przez przyszły KBC Eurosystemu kwalifikowanym podmiotom na terytorium przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego;

„okres zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego” oznacza okres, w czasie którego ma miejsce zaopatrzenie wstępne oraz zaopatrzenie wtórne, rozpoczynający się nie wcześniej niż cztery miesiące przed datą wymiany pieniądza gotówkowego i kończący się o godzinie 00:00 (czasu lokalnego) w dacie wymiany pieniądza gotówkowego;

„zaopatrzenie wtórne” oznacza dostarczanie przez kwalifikowany podmiot banknotów i monet euro objętych wcześniej zaopatrzeniem wstępnym na rzecz profesjonalnych osób trzecich mieszczących się na terytorium przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego, następujące w okresie zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego;

„strefa euro” oznacza terytorium uczestniczących państw członkowskich;

„data wymiany pieniądza gotówkowego” oznacza datę, w której banknoty i monety euro stają się prawnym środkiem płatniczym w danym przyszłym uczestniczącym państwie członkowskim;

„uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które przyjęło walutę euro;

„przyszłe uczestniczące państwo członkowskie” oznacza nieuczestniczące państwo członkowskie, które spełnia kryteria określone dla przyjęcia waluty euro oraz w odniesieniu do którego podjęto decyzję o zniesieniu derogacji (na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu);

„nieuczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które nie przyjęło waluty euro;

„Eurosystem” oznacza KBC uczestniczących państw członkowskich oraz EBC;

„kwalifikowany podmiot” oznacza podmiot zdefiniowany w art. 5, spełniający wymogi w zakresie przyjęcia banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego;

„profesjonalne osoby trzecie” oznacza określone docelowe grupy podmiotów gospodarczych takie jak sprzedawcy detaliczni, podmioty obsługujące automaty do sprzedaży uruchamiane za pomocą gotówki oraz przedsiębiorstwa transportu gotówki, które mają siedzibę na terytorium tego samego przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego co kwalifikowany podmiot oraz wobec których kwalifikowany podmiot stwierdzi istnienie uzasadnionej potrzeby dokonania zaopatrzenia wtórnego, jak również możliwość spełnienia wymogów w zakresie zaopatrzenia wtórnego;

„przedsiębiorstwo transportu gotówki” oznacza podmiot świadczący instytucjom kredytowym usługi w zakresie transportu, przechowywania oraz obsługi banknotów i monet;

„KBC Eurosystemu” oznacza KBC uczestniczącego państwa członkowskiego;

„przyszły KBC Eurosystemu” oznacza KBC przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego

„kwalifikowane zabezpieczenia” oznacza zabezpieczenia zgodne z definicją zawartą w art. 8;

„dostarczający KBC Eurosystemu” oznacza KBC Eurosystemu dostarczający przyszłemu KBC Eurosystemu banknoty i monety euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego bez względu na to, który z KBC Eurosystemu jest prawnym właścicielem takich banknotów i monet;

„wymogi początkowe” oznaczają liczbę banknotów i monet euro uznawaną wobec przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego za niezbędną w dacie wymiany pieniądza gotówkowego dla pokrycia zapotrzebowania występującego w okresie jednego roku;

„dzień roboczy Eurosystemu” oznacza dzień, w którym jest prowadzona działalność przez EBC lub przez jeden bądź więcej KBC oraz w którym funkcjonuje system TARGET bądź system który zastąpi TARGET, przy czym jest to jednocześnie dzień rozliczeniowy w odniesieniu do rynku pieniężnego euro oraz transakcji dewizowych obejmujących euro;

„TARGET” oznacza transeuropejski zautomatyzowany system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym;

„instytucja kredytowa” oznacza instytucję zdefiniowaną w art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącej się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (2);

„dotychczasowa waluta” oznacza krajową jednostkę walutową przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego obowiązującą przed datą wymiany pieniądza gotówkowego.

Artykuł 2

Zakres zastosowania przepisów niniejszych wytycznych

1.   Zasady i procedury dotyczące zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego wskazane w niniejszych wytycznych mają zastosowanie do rozwiązań przyjętych w zakresie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego, bez względu na to, czy przyszły KBC Eurosystemu: i) pożycza banknoty i monety mające być przedmiotem zaopatrzenia wstępnego; czy też ii) produkuje je bądź też zamawia.

2.   Niniejsze wytyczne nie mają zastosowania do fizycznego dostarczania banknotów i monet euro z KBC Eurosystemu do KBC nieuczestniczących państw członkowskich do czasu uzyskania przez takie KBC statusu przyszłych KBC Eurosystemu.

ROZDZIAŁ II

POŻYCZKI BANKNOTÓW I MONET EURO W CELU REALIZACJI ZAOPATRZENIA WSTĘPNEGO

Artykuł 3

Dostarczanie

1.   Jeden lub więcej KBC Eurosystemu, zależnie od okoliczności, może dostarczać banknoty i monety euro przyszłemu KBC Eurosystemu, w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego oraz spełnienia wymogów początkowych.

2.   Dostarczający KBC Eurosystemu nie wymaga ustanowienia zabezpieczenia przez otrzymujący przyszły KBC Eurosystemu.

3.   Dostarczanie banknotów i monet euro przez KBC Eurosystemu przyszłemu KBC Eurosystemu nie może mieć miejsca zanim dostarczający KBC Eurosystemu oraz odbierający przyszły KBC Eurosystemu uzgodnią postanowienia umowne przewidujące, że warunki wskazane w niniejszych wytycznych mają zastosowanie do pożyczek banknotów i monet euro przyszłemu KBC Eurosystemu; warunki takie powinny zatem znaleźć zastosowanie przy przyjmowaniu odpowiednich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego.

4.   Dostarczanie banknotów i monet euro nie rozpocznie się przed podjęciem decyzji w sprawie zniesienia derogacji w odniesieniu do nieuczestniczącego państwa członkowskiego na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu.

5.   Po konsultacji z dostarczającym KBC Eurosystemu, EBC precyzyjnie wskazuje zarówno zasoby, z których pobierane są banknoty i monety euro podlegające dostarczeniu, jak też dostarczający KBC Eurosystemu. Dostarczający KBC Eurosystemu zapewnia, że zostanie podjęta decyzja w sprawie odpowiedniego uzupełnienia wskazanych zasobów.

Artykuł 4

Warunki odnoszące się do pożyczek banknotów i monet euro

1.   Warunki określone w niniejszym artykule powinny być objęte postanowieniami umownymi wskazanymi w art. 3 ust. 3.

2.   Dokładna liczba, z podziałem na nominały, banknotów i monet eure, jakie mają być dostarczone oraz czas ich dostarczenia, powinny być określone we wskazanych postanowieniach umownych.

3.   Banknoty i monety euro są transportowane do przyszłego KBC Eurosystemu w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego oraz spełnienia warunków początkowych zgodnie z zasadami odnoszącymi się do wymogów bezpieczeństwa oraz stosowanego ubezpieczenia, które w zwykłym trybie mają zastosowanie przy transportach banknotów i monet euro pomiędzy KBC. Ryzyko zniszczenia, utraty, kradzieży lub kradzieży połączonej z rozbojem w odniesieniu do dostarczanych banknotów i monet euro przechodzi na przyszły KBC Eurosystemu z chwilą opuszczenia przez banknoty i monety euro pomieszczeń skarbcowych dostarczającego KBC Eurosystemu.

4.   Koszty transportu banknotów i monet euro z KBC Eurosystemu do przyszłego KBC Eurosystemu ponoszone są przez przyszły KBC Eurosystemu. Dostarczający KBC Eurosystemu zapewnia efektywne kosztowo przeprowadzenie takiego transportu.

5.   Jeżeli przyszły KBC Eurosystemu będzie potrzebował transportu banknotów i monet euro z Eurosystemu w przeciągu dwunastu miesięcy po dacie wymiany pieniądza gotówkowego, zapotrzebowanie takie będzie traktowane jako część wymogów początkowych, przy czym w zakresie trybu dokonywania spłaty będzie ono traktowane podobnie do banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym, zgodnie z postanowieniami ustępów 6 do 8. We wszystkich pozostałych kwestiach spełnienie takiego zapotrzebowania będzie traktowane w taki sam sposób jak zwykły transport.

6.   Przyszły KBC Eurosystemu przestrzega następujących zobowiązań w zakresie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej w odniesieniu do dostarczającego lub dostarczających KBC Eurosystemu:

a)

W okresie zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego, przyszły KBC Eurosystemu księguje kwotę banknotów i monet euro dostarczonych w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego (oraz w celu spełnienia wymogów początkowych) na kontach pozabilansowych według ich wartości nominalnej.

b)

Przyszły KBC Eurosystemu składa dostarczającemu lub dostarczającym KBC Eurosystemu sprawozdanie w zakresie kwot banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym i zaopatrzeniem wtórnym.

c)

Przyszły KBC Eurosystemu składa sprawozdanie w zakresie całkowitej kwoty banknotów euro (z podziałem na nominały) objętych zaopatrzeniem wstępnym lub zaopatrzeniem wtórnym, które weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, jak również daty, w której przyszły KBC Eurosystemu stwierdził, iż takie banknoty weszły do obiegu.

7.   Począwszy od daty wymiany pieniądza gotówkowego, przyszły KBC Eurosystemu przestrzega następujących zobowiązań w zakresie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej:

a)

Banknoty euro objęte zaopatrzeniem wstępnym są traktowane jako pozycje bilansowe księgowane z datą wymiany pieniądza gotówkowego, o ile nie zostały one wcześniej zaksięgowane zgodnie z ust. 10.

b)

Całkowita kwota banknotów euro objętych zaopatrzeniem wstępnym – z wyłączeniem banknotów, które weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, objętych sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 6 lit. c) – jest księgowana w sprawozdaniu bilansowym przyszłego KBC Eurosystemu w ramach pozycji księgowej „banknoty w obiegu”.

c)

Różnica pomiędzy całkowitą kwotą banknotów euro objętych zaopatrzeniem wstępnym oraz kwotami banknotów euro objętych zaopatrzeniem wstępnym, którymi obciążone zostały rachunki objętych zaopatrzeniem wstępnym kwalifikowanych podmiotów, prowadzone przez przyszły KBC Eurosystemu zgodnie z postanowieniami art. 15, jest traktowana jako zabezpieczona, niepodlegająca oprocentowaniu pożyczka udzielona kwalifikowanym podmiotom, podlegająca spłacie przez takie kwalifikowane podmioty zgodnie z art. 15.

8.   Przyszły KBC Eurosystemu zwraca banknoty euro pożyczone od KBC Eurosystemu w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego poprzez dostarczenie banknotów euro w równoważnej liczbie i o równoważnej jakości, które wyprodukuje lub zamówi w wyniku przypisanego takiemu przyszłemu KBC Eurosystemu udziału w produkcji banknotów euro w okresie jednego lub więcej kolejnych lat przypadających bezpośrednio po roku, w którym przypadała data wymiany pieniądza gotówkowego, niezależnie od zwykłego udziału takiego przyszłego KBC Eurosystemu w planie produkcji banknotów euro przez Eurosystem w tych latach. Sposób wyliczenia banknotów euro w równoważnej liczbie i o równoważnej jakości podlegających spłacie stanowić będzie przedmiot decyzji Rady Prezesów. Banknoty euro w równoważnej liczbie i o równoważnej jakości, jakie będą podlegały zwrotowi w zakresie drugiej serii banknotów euro zostaną określone zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Radę Prezesów w odpowiednim czasie.

9.   Przyszły KBC Eurosystemu przeprowadza zaopatrzenie wstępne na warunkach określonych w rozdziale III i IV. Dostarczanie nie może rozpocząć się do chwili, gdy przyszły KBC Eurosystemu oraz kwalifikowany podmiot uzgodnią postanowienia umowne obejmujące takie warunki, chyba że krajowe przepisy prawne dotyczące zaopatrzenia wstępnego zapewniają zastosowanie warunków równoważnych do tych wskazanych w rozdziałach III i IV w odniesieniu do wszystkich kwalifikowanych podmiotów.

10.   Jeżeli objęte zaopatrzeniem pierwotnym banknoty euro wejdą do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, dostarczający KBC Eurosystemu zaksięguje je jako wyemitowane i znajdujące się w obiegu. Dostarczający KBC Eurosystemu zaksięguje wierzytelność względem przyszłego KBC Eurosystemu w wysokości równej wartości nominalnej banknotów euro, które weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego. Przyszły KBC Eurosystemu uiści dostarczającemu KBC Eurosystemu oprocentowanie od takiej wierzytelności. Oprocentowanie to jest płatne za okres od dnia, w którym przyszły KBC Eurosystemu stwierdził, iż wskazane banknoty euro weszły do obiegu do pierwszego dnia roboczego Eurosystemu następującego po dacie wymiany pieniądza gotówkowego. W tej dacie wierzytelność przyszłego KBC Eurosystemu wraz z jej oprocentowaniem zostanie rozliczona w drodze transakcji w systemie TARGET lub systemie który zastąpi TARGET. Stopę referencyjną w odniesieniu do oprocentowania stanowi ostatnia dostępna krańcowa stopa procentowa wykorzystywana przez Eurosystem w jego przetargach w ramach podstawowej operacji refinansującej, przeprowadzanych na podstawie ust. 3.1.2 załącznika I do wytycznych EBC/2000/7 z 31 sierpnia 2000 r. dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (3). W przypadku, gdy więcej niż jeden KBC Eurosystemu dostarcza banknoty euro przyszłemu KBC Eurosystemu w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego, postanowienia umowne wskazane w art. 3 ust. 3 wskazują dostarczający KBC, który zaksięguje banknoty w obiegu oraz wierzytelność względem przyszłego uczestniczącego KBC.

11.   Przyszły KBC Eurosystemu przedstawia EBC sprawozdanie obejmujące:

a)

końcową całkowitą kwotę banknotów euro objętych zaopatrzeniem wstępnym i zaopatrzeniem wtórnym (z podziałem na nominały); oraz

b)

końcową całkowitą kwotę monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym i zaopatrzeniem wtórnym (z podziałem na nominały).

ROZDZIAŁ III

ZAOPATRZENIE WSTĘPNE

Artykuł 5

Kwalifikowane podmioty

Instytucje kredytowe mające siedzibę w przyszłych uczestniczących państwach członkowskich (włączając w to oddziały zagranicznych instytucji kredytowych mające siedzibę w przyszłym uczestniczącym państwie członkowskim) oraz krajowe urzędy pocztowe posiadające rachunek w ich przyszłym uczestniczącym KBC Eurosystemu uznaje się za kwalifikowane do otrzymywania banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego z chwilą uzgodnienia postanowień umownych przewidzianych w art. 4 ust. 9.

Artykuł 6

Dostarczanie w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego

1.   Przyszły KBC Eurosystemu nie może rozpocząć dostarczania banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego przed rozpoczęciem okresu zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego.

2.   Przyszły KBC Eurosystemu może dokonywać zaopatrzenia wstępnego w banknoty i monety euro zgodnie z postanowieniami niniejszych wytycznych. Zaopatrzenie wstępne w banknoty i monety euro nie rozpocznie się przed uzgodnieniem przez przyszły KBC Eurosystemu oraz otrzymujący kwalifikowany podmiot postanowień umownych obejmujących warunki wskazane w niniejszym rozdziale oraz rozdziale IV (chyba że zastosowanie równorzędnych zasad i procedur zapewnione zostało przez krajowe przepisy prawne obowiązujące w odpowiednim przyszłym uczestniczącym państwie członkowskim).

Artykuł 7

Ustanawianie zabezpieczenia

1.   Kwalifikowane podmioty, które mają być objęte zaopatrzeniem wstępnym ustanawiają na rzecz swojego przyszłego KBC Eurosystemu kwalifikowane zabezpieczenia, zgodnie z definicją zawartą w art. 8, w celu:

a)

pokrycia całkowitej wartości nominalnej banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym; oraz

b)

zapewnienia wykonania zobowiązań określonych w art. 10, jakie mają być objęte postanowieniami umownymi pomiędzy przyszłym KBC Eurosystemu a kwalifikowanym podmiotem.

2.   Jeżeli dojdzie do realizacji zabezpieczenia w celu zapewnienia wykonania zobowiązań określonych w art. 10, kwalifikowany podmiot ustanowi na rzecz przyszłego KBC Eurosystemu dodatkowe zabezpieczenie w celu pokrycia całkowitej wartości nominalnej banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym, zgodnie z wymogiem określonym w ust. 1 lit. a).

3.   Zabezpieczenia są ustanawiane na rzecz przyszłego KBC Eurosystemu zanim rozpocznie on dokonywanie zaopatrzenia wstępnego w banknoty i monety euro, przy czym obejmują one ryzyka powstające od chwili rozpoczęcia zaopatrzenia wstępnego.

4.   Przyszły KBC Eurosystemu zapewni pełną wykonalność zabezpieczeń. W tym celu dokona on zablokowania kwalifikowanych zabezpieczeń w drodze odpowiedniej procedury ustanawiania zabezpieczeń określonej w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7.

5.   Przyszły KBC Eurosystemu wprowadza odpowiednie środki kontroli ryzyka w celu zarządzania czynnikami ryzyka związanymi z zaopatrzeniem wstępnym. Zasięga on przy tym, przed dokonaniem zaopatrzenia wstępnego, opinii EBC dotyczącej środków kontroli ryzyka wskazanych w niniejszym artykule. W przypadku dostosowania wartości rynkowej kwalifikowanych zabezpieczeń w celu uwzględnienia stosowanych środków kontroli ryzyka, odpowiedniemu dostosowaniu podlega również wysokość ustanawianych zabezpieczeń, tak aby pokrywała ona w każdym momencie pełną wartość nominalną banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym, pomniejszoną o kwoty obciążające rachunki kwalifikowanych podmiotów prowadzone przez przyszły KBC Eurosystemu, który dostarczył banknoty i monety euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego.

6.   Postanowienia umowne, jakie mają być uzgodnione przed dokonaniem zaopatrzenia wstępnego powinny przewidywać, że kwalifikowany podmiot przyzna przyszłemu KBC Eurosystemu prawo realizacji zabezpieczenia w przypadku, gdy kwalifikowany podmiot objęty zaopatrzeniem wstępnym naruszy którekolwiek ze zobowiązań wskazanych w niniejszych wytycznych stanowiących warunek udzielenia zaopatrzenia wstępnego, bądź też zobowiązań odrębnie uzgodnionych pomiędzy kwalifikowanym podmiotem a przyszłym KBC Eurosystemu, nie dokonując przy tym zapłaty kar umownych określonych w art. 10.

Artykuł 8

Kwalifikowane zabezpieczenia

1.   Wszystkie aktywa kwalifikowane dla celów realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, wskazane w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 uznaje się za kwalifikowane zabezpieczenia dla celów realizacji zaopatrzenia wstępnego.

2.   Aktywa wyrażone bądź to w dotychczasowej walucie przyszłych uczestniczących państw członkowskich bądź też w euro, spełniające jednolite kryteria wskazane w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 oraz kwalifikowane dla celów realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu (pomijając kryterium miejsca rozliczenia oraz waluty) uznaje się za kwalifikowane zabezpieczenia dla celów realizacji zaopatrzenia wstępnego. Aktywa takie są rejestrowane (rozliczane) w strefie euro, lub w przyszłym uczestniczącym państwie członkowskim, za pośrednictwem krajowego systemu rozrachunku papierów wartościowych (Securities Settlement System, SSS) podlegającego ocenie w ramach „Standardów stosowanych przez systemy rozrachunku papierów wartościowych UE w ramach operacji kredytowych ESBC”.

3.   Następujące aktywa mogą stanowić również przedmiot kwalifikowanego zabezpieczenia: a) depozyty gotówkowe wyrażone w dotychczasowej walucie; b) depozyty gotówkowe w euro przechowywane na wyznaczonym rachunku, oprocentowane przy zastosowaniu stopy o tej samej wysokości co stopa oprocentowania stosowana w odniesieniu do rezerw obowiązkowych; lub c) depozyty wyrażone w dotychczasowej walucie lub w euro, bądź też w innej formie uznanej za odpowiednią przez przyszły KBC Eurosystemu.

Artykuł 9

Sprawozdawczość

1.   Kwalifikowany podmiot przedstawia swojemu przyszłemu KBC Eurosystemu sprawozdanie obejmujące:

a)

końcową całkowitą kwotę banknotów euro objętych zaopatrzeniem wtórnym (w podziale na nominały); oraz

b)

końcową całkowitą kwotę monet euro objętych zaopatrzeniem wtórnym (w podziale na nominały).

2.   Bezpośrednio po dokonaniu zaopatrzenia wtórnego, kwalifikowany podmiot objęty zaopatrzeniem wstępnym przedstawia swojemu odpowiedniemu przyszłemu KBC Eurosystemu wykaz profesjonalnych osób trzecich, które zostały objęte zaopatrzeniem wtórnym oraz kwoty objętych zaopatrzeniem wtórnym banknotów i monet w podziale na poszczególnych klientów. Przyszły KBC Eurosystemu powinien traktować wskazane informacje jako poufne oraz używać ich jedynie do monitorowania wykonywania przez profesjonalne osoby trzecie ich obowiązków związanych z unikaniem przedwczesnego wprowadzenia do obiegu banknotów i monet euro, jak również w celu wykonywania obowiązków sprawozdawczych, zgodnie z art. 4 ust. 11.

3.   Kwalifikowany podmiot objęty zaopatrzeniem wstępnym niezwłocznie powiadamia przyszły KBC Eurosystemu, który dokonał zaopatrzenia wstępnego tego kwalifikowanego podmiotu (a ten następnie powiadomi o tym EBC):

a)

o zaistniałych podstawach do przypuszczenia, iż objęte zaopatrzeniem wstępnym banknoty lub monety euro weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego; oraz

b)

o końcowej kwocie (w podziale na nominały) banknotów objętych zaopatrzeniem wstępnym, które weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, o ile to nastąpi.

Artykuł 10

Zobowiązania kwalifikowanego podmiotu dotyczące zaopatrzenia wtórnego

Przed rozpoczęciem zaopatrzenia wtórnego, kwalifikowane podmioty objęte zaopatrzeniem wtórnym zobowiązują się do przeprowadzenia zaopatrzenia wtórnego jedynie w zgodzie z zasadami i procedurami wskazanymi w niniejszych wytycznych, co powinno być przedmiotem uzgodnienia pomiędzy takimi kwalifikowanymi podmiotami a profesjonalnymi stronami trzecimi objętymi zaopatrzeniem wtórnym. W szczególności następujące warunki powinny zostać spełnione przed dokonaniem zaopatrzenia wtórnego kwalifikowanemu podmiotowi:

a)

Kwalifikowany podmiot zapewnia, iż banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wtórnym pozostaną w pomieszczeniach należących do profesjonalnych osób trzecich objętych zaopatrzeniem wtórnym, gdzie będą przechowywane oddzielnie od innych banknotów i monet euro, innych środków walutowych lub też innych wartości, w celu zapobieżenia ich wprowadzeniu do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego. Przedwczesne wprowadzenie do obiegu wywołuje przy tym obowiązek zapłaty odpowiednich kar pieniężnych.

b)

Kwalifikowany podmiot uzgadnia z profesjonalną osobą trzecią podlegającą zaopatrzeniu wtórnemu, że ta zezwoli przyszłemu KBC Eurosystemu na przeprowadzanie audytu oraz inspekcji pomieszczeń należących do profesjonalnej osoby trzeciej podlegającej zaopatrzeniu wtórnemu w celu potwierdzenia obecności banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wtórnym.

c)

Kwalifikowany podmiot zapłaci przyszłemu KBC Eurosystemu kary umowne w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody, nie niższej jednak niż 10% kwoty podlegającej zaopatrzeniu wtórnemu w przypadku, gdy: i) przyszły KBC Eurosystemu nie uzyska dostępu niezbędnego dla przeprowadzenia audytu oraz inspekcji pomieszczeń, zgodnie z postanowieniami lit. b) powyżej; lub gdy ii) banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wtórnym nie są przechowywane w pomieszczeniach należących do profesjonalnej osoby trzeciej objętej zaopatrzeniem wtórnym, zgodnie z wymogami niniejszego artykułu. Przyszły KBC Eurosystemu nie nałoży wskazanych kar umownych i) w przypadku, gdy odpowiednie przyszłe uczestniczące państwo członkowskie ustanowiło przepisy prawne zapewniające równoważny poziom ochrony, lub ii) w zakresie, w jakim profesjonalna osoba trzecia objęta zaopatrzeniem wtórnym dokonała już zapłaty kar zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. f).

Artykuł 11

Zagadnienia statystyczne

W celu zastosowania rozporządzenia (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczącego skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (4), przyszły KBC Eurosystemu zapewni, że monetarne instytucje finansowe w jego państwie członkowskim nie będą w okresie zaopatrzenia wstępnego/wtórnego dokonywać księgowania pozycji i transakcji dotyczących banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym w ramach ich sprawozdań bilansowych.

Artykuł 12

Dystrybucja do oddziałów

Przyszły KBC Eurosystemu zezwoli kwalifikowanym podmiotom na dokonywanie dystrybucji banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym jedynie do ich oddziałów położonych na obszarze uczestniczącego państwa członkowskiego.

Artykuł 13

Zakaz przedwczesnego wprowadzania do obiegu

1.   Przyszły KBC Eurosystemu zakaże kwalifikowanym podmiotom dokonywania rozporządzeń dostarczonymi im banknotami i monetami euro przed godziną 00:00 (czasu lokalnego) w dacie wymiany pieniądza gotówkowego, o ile niniejsze wytyczne nie stanowią inaczej. W szczególności, przyszły KBC Eurosystemu nałoży wymóg, aby banknoty i monety euro pochodzące z zaopatrzenia wstępnego były przechowywane przez kwalifikowane podmioty w ich pomieszczeniach skarbcowych oddzielnie od innych banknotów i monet euro, innych środków walutowych lub innych wartości, jak również w sposób bezpieczny – celem zapobieżenia zniszczeniu, kradzieży, kradzieży połączonej z rozbojem lub jakimkolwiek innym przyczynom przedwczesnego wprowadzenia do obiegu.

2.   Kwalifikowane podmioty zapewnią, iż nie dojdzie do wprowadzenia do obiegu banknotów i monet euro pochodzących z zaopatrzenia wstępnego przed datą wymiany pieniądza gotówkowego.

3.   W celu potwierdzenia obecności banknotów i monet pochodzących z zaopatrzenia wstępnego oraz spełnienia wymogów, zgodnie z którymi kwalifikowane podmioty przeprowadzają zaopatrzenie wtórne, kwalifikowane podmioty zezwalają ich przyszłemu KBC Eurosystemu na przeprowadzanie audytu oraz inspekcji należących do nich pomieszczeń.

4.   Kwalifikowane podmioty zobowiązują się zapłacić przyszłemu KBC Eurosystemu kary umowne na wypadek, gdy kwalifikowany podmiot narusza zobowiązania dotyczące zaopatrzenia wstępnego, włączając w to między innymi działanie polegające na wprowadzaniu, względnie przyczyniające się do wprowadzenia do obiegu banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, oraz odmowę dopuszczenia do przeprowadzenia audytu lub inspekcji pomieszczeń. Przyszły KBC Eurosystemu zapewni, iż takie naruszenia są przedmiotem kar umownych lub kar wynikających z przepisów prawa, zależnie od okoliczności, płatnych w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody. Przyszły KBC Eurosystemu nie nałoży wskazanych kar w przypadku, gdy dane przyszłe uczestniczące państwo członkowskie ustanowiło zasady prawne zapewniające równoważny poziom ochrony.

Artykuł 14

Ryzyko zniszczenia, utraty, kradzieży lub rozboju

Kwalifikowane podmioty ponoszą ryzyko zniszczenia, utraty, kradzieży lub kradzieży w wyniku rozboju w odniesieniu do objętych zaopatrzeniem wstępnym banknotów i monet euro od chwili, gdy takie banknoty i monety opuszczą pomieszczenia skarbcowe przyszłego KBC Eurosystemu. Przyszły KBC Eurosystemu może wymagać, aby kwalifikowane podmioty ograniczyły wskazane ryzyko poprzez zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia lub za pomocą innych odpowiednich środków. Tym niemniej, przyszły KBC Eurosystemu oraz kwalifikowany podmiot uzgodnią, iż niezależnie od powyższego ubezpieczenia, zastosowanie mają postanowienia art. 15 odnoszące się do natychmiastowego obciążenia właściwych rachunków w zakresie wchodzących przedwcześnie do obiegu objętych zaopatrzeniem wstępnym banknotów i monet euro oraz wiążącej się z tym zapłaty oprocentowania. Niezależnie od powyższego, przyszły KBC Eurosystemu oraz kwalifikowany podmiot mogą uzgodnić, iż przyszły KBC Eurosystemu przejmie na siebie zadania w zakresie transportu banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego, działając w tym zakresie w imieniu i na ryzyko kwalifikowanego podmiotu, bądź też, jeżeli postanowi tak przyszły KBC Eurosystemu, na ryzyko przyszłego KBC Eurosystemu.

Artykuł 15

Obciążanie i uznawanie rachunków kwalifikowanych podmiotów

1.   Banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wstępnym kwalifikowanych podmiotów, obciążają rachunki tych kwalifikowanych podmiotów prowadzone przez przyszły KBC Eurosystemu kwotą równą ich wartości nominalnej, na podstawie poniższego „liniowego modelu obciążeń”: całkowita kwota banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym jest księgowana w trzech równych ratach, w datach rozliczenia pierwszej, czwartej oraz piątej podstawowej operacji refinansującej Eurosystemu, następujących po dacie wymiany pieniądza gotówkowego.

2.   Jeżeli obciążenie rachunku zgodnie z ust. 1 jest niemożliwe ze względu na brak wystarczających środków na odpowiednim rachunku kwalifikowanego podmiotu objętego zaopatrzeniem wstępnym, prowadzonym przez przyszły KBC Eurosystemu, który dokonał zaopatrzenia wstępnego, wówczas uznaje się, że kwalifikowany podmiot naruszył swoje zobowiązanie do zapłaty za banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wstępnym.

3.   Banknoty i monety euro dostarczane kwalifikowanym podmiotom z datą wymiany pieniądza gotówkowego lub po tej dacie obciążają rachunki tych kwalifikowanych podmiotów prowadzone przez przyszłe KBC Eurosystemu, zgodnie z aktualną praktyką Eurosystemu. Banknoty i monety euro zwrócone przez kwalifikowane podmioty z datą wymiany pieniądza gotówkowego lub po tej dacie są księgowane w drodze odpowiedniego uznania rachunków tych kwalifikowanych podmiotów prowadzonych przez przyszłe KBC Eurosystemu.

4.   Banknoty i monety wyrażone w dotychczasowej walucie i zwrócone przez kwalifikowane podmioty są księgowane w drodze odpowiedniego uznania, rachunków tych kwalifikowanych podmiotów prowadzonych przez przyszłe KBC Eurosystemu, zgodnie z aktualną praktyką Eurosystemu.

5.   Jeżeli banknoty lub monety euro wejdą do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, wówczas kwalifikowany podmiot objęty zaopatrzeniem wstępnym zostanie natychmiast obciążony kwotą takich banknotów i monet ujętych jako wartości dewizowe. Wszelkie takie banknoty euro zostaną zaksięgowane jako znajdujące się „w obiegu” na rachunkach KBC Eurosystemu, który dostarczył je przyszłemu KBC Eurosystemu w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego. Zaksięgowanie takie nastąpi niezależnie od przyczyn wprowadzenia banknotów do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego.

ROZDZIAŁ IV

ZAOPATRZENIE WTÓRNE

Artykuł 16

Warunki dotyczące dostarczania banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wtórnego

1.   Zaopatrzenie wtórne profesjonalnych osób trzecich nie może rozpocząć się przed początkiem okresu zaopatrzenia wstępnego/wtórnego.

2.   Przed rozpoczęciem zaopatrzenia wtórnego, kwalifikowany podmiot oraz profesjonalne osoby trzecie uzgadniają postanowienia umowne odnoszące się przynajmniej do następujących zagadnień:

a)

Zaopatrzenie wtórne przeprowadzane jest na pełne ryzyko oraz odpowiedzialność profesjonalnej osoby trzeciej, na warunkach ustalonych w sposób zgodny z niniejszymi wytycznymi.

b)

Profesjonalna osoba trzecia przekazuje EBC za pośrednictwem swojego odpowiedniego przyszłego KBC Eurosystemu sprawozdania dotyczące banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wtórnym.

c)

Profesjonalna osoba trzecia przechowuje banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wtórnym zgodnie z wymogami art. 10 lit. a) i nie wydaje ich przed godziną 00:00 (czasu lokalnego) w dacie wymiany pieniądza gotówkowego.

d)

Profesjonalna osoba trzecia przyznaje przyszłemu KBC Eurosystemu prawo przeprowadzania audytu oraz inspekcji pomieszczeń celem potwierdzenia obecności banknotów i monet objętych zaopatrzeniem wtórnym.

e)

Profesjonalna osoba trzecia przekazuje przyszłemu KBC Eurosystemu sprawozdania dotyczące całkowitej kwoty (z podziałem na nominały) banknotów objętych zaopatrzeniem wtórnym, które weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, o ile to nastąpi.

f)

Profesjonalna osoba trzecia zobowiązuje się do zapłaty kar przyszłemu KBC Eurosystemu, w przypadku gdy profesjonalna osoba trzecia naruszy swoje zobowiązania dotyczące zaopatrzenia wtórnego, włączając w to między innymi zobowiązanie określone w lit. c) bądź też odmowę dopuszczenia do audytu lub inspekcji pomieszczeń, zgodnie z postanowieniami lit. d) powyżej. Tego typu naruszenia są przedmiotem kar umownych lub kar wynikających z przepisów prawa, w zależności od okoliczności, płatnych w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody, nie niższej jednak niż 10% kwoty podlegającej zaopatrzeniu wtórnemu. Przyszły KBC Eurosystemu nie nałoży wskazanych kar w przypadku, gdy odpowiednie przyszłe uczestniczące państwo członkowskie ustanowi przepisy prawne zapewniające równoważny poziom ochrony.

Artykuł 17

Wyłączenie zaopatrzenia wtórnego ludności

1.   Przyszły KBC Eurosystemu zakaże kwalifikowanym podmiotom dokonywania zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro na rzecz ludności.

2.   Ustęp 1 niniejszego artykułu nie stoi na przeszkodzie dostarczeniu ludności zestawów startowych, zawierających niewielkie kwoty w monetach euro o różnych nominałach, zgodnie z zasadami jakie mogą zostać przyjęte przez odpowiednie władze krajowe w niektórych przyszłych uczestniczących państwach członkowskich.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 18

Weryfikacja

Przyszłe KBC Eurosystemu przekażą EBC odpisy wszelkich instrumentów i środków prawnych przyjętych w ich państwach członkowskich w odniesieniu do niniejszych wytycznych najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem procesu zaopatrzenia wstępnego/wtórnego, jednakże nie przed podjęciem decyzji o zniesieniu derogacji w odniesieniu do tego państwa członkowskiego.

Artykuł 19

Monety euro

Zaleca się, aby przyszłe KBC Eurosystemu stosowały przepisy niniejszych wytycznych do monet euro, o ile krajowe przepisy prawne ustanowione przez właściwe władze krajowe nie stanowią inaczej.

Artykuł 20

Przepisy końcowe

1.   Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 19 lipca 2006 r.

2.   Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC uczestniczących państw członkowskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 14 lipca 2006 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2169/2005 (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 126 z 26.5.2000, str. 1.

(3)  Dz.U. L 310 z 11.12.2000, str. 1. Wytyczne ostatnio zmienione wytycznymi EBC/2005/17 (Dz.U. L 30 z 2.2.2006, str. 26)

(4)  Dz.U. L 333 z 17.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2181/2004 (EBC/2004/21) (Dz.U. L 371 z 18.12.2004, str. 42).