ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 189

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
12 lipca 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2222/2000 ustanawiające zasady finansowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (Sapard) ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające po raz dziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

5

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania połowy członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

7

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3084)  ( 1 )

9

 

*

Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3115)  ( 1 )

12

 

 

Konferencja przedstawicieli rządów państw członkowskich

 

*

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 22 czerwca 2006 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

15

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Decyzja Rady 2006/482/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiającej zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

16

Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

17

 

*

Decyzja Rady 2006/483/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

23

 

*

Decyzja Rady 2006/484/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (ICTY)

25

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

12.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1051/2006

z dnia 11 lipca 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

93,3

999

93,3

0707 00 05

052

124,8

999

124,8

0709 90 70

052

87,1

999

87,1

0805 50 10

388

58,9

524

54,3

528

58,5

999

57,2

0808 10 80

388

88,1

400

106,1

404

94,7

508

85,1

512

74,5

524

48,2

528

62,0

720

106,9

800

162,7

804

97,3

999

92,6

0808 20 50

388

101,5

512

97,4

528

90,5

720

32,6

999

80,5

0809 10 00

052

176,2

999

176,2

0809 20 95

052

305,3

068

95,0

400

425,1

999

275,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,8

999

124,8

0809 40 05

624

140,2

999

140,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


12.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1052/2006

z dnia 11 lipca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2222/2000 ustanawiające zasady finansowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (Sapard)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2222/2000 (2) ustanawia zasady dotyczące automatycznego umorzenia niewykorzystanych środków, a w szczególności stanowi, że w latach 2004-2005 nastąpi to dnia 31 grudnia drugiego roku następującego po roku przedmiotowego zobowiązania („zasada n + 2” dla automatycznego umorzenia), odzwierciedlając tym art. 31 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (3).

(2)

W 2005 r. w Bułgarii i w szczególności w Rumunii miały miejsce powodzie, które utrudniły wdrażanie instrumentu, co może mieć wpływ na wykorzystanie środków przewidzianych na lata 2004 i 2005.

(3)

Jest zatem uzasadnione zastosowanie względem Bułgarii i Rumunii zasady „n + 3” w odniesieniu do automatycznego umarzania środków w latach 2004 i 2005.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2222/2000.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2222/2000 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.   Uwzględniając wymogi art. 10, Komisja zrzeka się jakiejkolwiek części zobowiązania, która nie została uregulowana w postaci wpłaty na rachunek lub dla której nie otrzymano nadającego się do przyjęcia wniosku, najpóźniej do:

a)

dla środków odpowiadających rocznemu przydziałowi na 2000 r.: dnia 31 grudnia 2004 r.;

b)

dla środków odpowiadających rocznemu przydziałowi na 2001 r.: dnia 31 grudnia 2005 r.;

c)

dla środków odpowiadających rocznemu przydziałowi na 2002 r.: dnia 31 grudnia 2006 r.;

d)

dla środków odpowiadających rocznemu przydziałowi na 2003 r.: dnia 31 grudnia 2006 r.;

e)

dla środków odpowiadających rocznemu przydziałowi na 2004 r.: dnia 31 grudnia 2007 r.;

f)

dla środków odpowiadających rocznemu przydziałowi na 2005 r.: dnia 31 grudnia 2008 r.;

g)

dla środków odpowiadających rocznemu przydziałowi na 2006 r.: dnia 31 grudnia 2008 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 23).

(2)  Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 188/2003 (Dz.U. L 27 z 1.2.2003, str. 14).

(3)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 3).


12.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1053/2006

z dnia 11 lipca 2006 r.

zmieniające po raz dziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (1), w szczególności jego art. 10 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 zawiera listę osób, w stosunku do których, na mocy tego rozporządzenia, stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów ekonomicznych.

(2)

Komisja jest upoważniona do zmiany tego załącznika, uwzględniając decyzje Rady wprowadzające wspólne stanowisko Rady 2004/694/CFSP z dnia 11 października 2004 r. w sprawie dalszych środków dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu MTKJ (2). Decyzja Rady 2006/484/CFSP wprowadza wyżej wspomniane wspólne stanowisko. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2006 (Dz.U. L 72 z 11.3.2006, str. 7).

(2)  Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 52. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2006/484/CFSP (patrz: str. 25 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 skreśla się następującą osobę:

Zelenovic, Dragan. Data urodzenia: 12.2.1961. Miejsce urodzenia: Foca, Bośnia i Hercegowina. Narodowość: Bośnia i Hercegowina.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

12.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/7


DECYZJA RADY

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie mianowania połowy członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

(2006/478/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 25 ust. 1,

uwzględniając listę kandydatów przedłożoną Radzie przez Komisję Wspólnot Europejskich,

uwzględniając opinie wyrażone przez Parlament Europejski,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Nieodzowne jest zapewnienie niezależności, wysokich standardów naukowych, przejrzystości i skuteczności działania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego dalej „urzędem”). Niezbędna jest również współpraca z państwami członkowskimi.

(2)

Kadencja połowy członków zarządu urzędu zakończy się w dniu 30 czerwca 2006 r.

(3)

Dokonano analizy przedłożonych kandydatur w celu mianowania siedmiu nowych członków zarządu na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Komisję oraz z uwzględnieniem opinii wyrażonych przez Parlament Europejski w celu zapewnienia najwyższych standardów kompetencji, szerokiego zakresu wymaganej wiedzy specjalistycznej, na przykład w zakresie zarządzania i administracji publicznej, i możliwie najszerszej pod względem geograficznym reprezentacji w obrębie Unii.

(4)

Jeden z tych członków powinien posiadać doświadczenie zdobyte podczas pracy w organizacjach reprezentujących interesy konsumentów i innych stron w łańcuchu żywnościowym,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane członkami zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na okres od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2010 r.:

Diána BÁNÁTI,

Marianne ELVANDER,

Peter GÆMELKE (2),

Marion GUILLOU,

Bart SANGSTER,

Roland VAXELAIRE,

Konstantinos YAZITZOGLOU.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3).

(2)  Członek posiadający doświadczenie zdobyte podczas pracy w organizacjach reprezentujących interesy konsumentów i innych stron w łańcuchu żywnościowym.


Komisja

12.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/9


DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 lipca 2006 r.

zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Łotwie

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3084)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/479/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik VIII rozdział IV sekcja B podsekcja I pkt 1 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Łotwie przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku A (1) do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Dodatek ten został zmieniony decyzjami Komisji 2004/460/WE (2), 2004/472/WE (3), i 2005/420/WE (4).

(2)

Łotwa złożyła oświadczenie, że wszystkie dziewięć nowych zakładów wymienionych w wykazie zakładów w sektorze mięsnym, które znajdują się w okresie przejściowym, zakończyło proces modernizacji i obecnie całkowicie spełnia wymogi prawodawstwa wspólnotowego lub zakończyło swoją działalność. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek A do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

(4)

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakłady wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku A do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. C 227 E z 23.9.2003, str. 104.

(2)  Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 78.

(3)  Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 61.

(4)  Dz.U. L 143 z 7.6.2005, str. 34.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz zakładów, które skreśla się z dodatku B do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

ZAKŁADY MIĘSNE

Nr

Nr wet.

Nazwa zakładu

Braki

Data pełnego dostosowania

1

 

“Talsu gaļa”, Akciju sabiedrība

dyrektywa Rady 64/433/EWG:

 

załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a), b), c), e) i g)

 

załącznik I rozdział I pkt 2 lit. a)

 

załącznik I rozdział I pkt 4 lit. a)

 

załącznik I rozdział I pkt 11

 

załącznik I rozdział II pkt 14 lit. e) i f)

 

załącznik I rozdział III pkt 15

 

załącznik I rozdział IV pkt 16 lit. b)

 

załącznik I rozdział IV pkt 17 lit. b)

 

załącznik I rozdział XIV pkt 68

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

 

załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g)

 

załącznik A rozdział I pkt 6 i 11

 

załącznik B rozdział I pkt 1 i 2

 

załącznik B rozdział II pkt 3

dyrektywa Rady 94/65/WE:

 

załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a)

 

załącznik I rozdział III pkt 1 lit. a)

31.12.2005

2

 

“Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība”, Akciju sabiedrība

dyrektywa Rady 64/433/EWG:

 

załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a), b), c), e), f) i g)

 

załącznik I rozdział I pkt 2 lit. a)

 

załącznik I rozdział I pkt 4 lit. a)

 

załącznik I rozdział I pkt 11

 

załącznik I rozdział II pkt 14 lit. e) i f)

 

załącznik I rozdział III pkt 15

 

załącznik I rozdział IV pkt 16 lit. b)

 

załącznik I rozdział IV pkt 17 lit. b)

 

załącznik I rozdział XIV pkt 68

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

 

załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g)

 

załącznik A rozdział I pkt 6 i 11

 

załącznik B rozdział I pkt 1 i 2

 

załącznik B rozdział II pkt 3

dyrektywa Rady 94/65/WE:

 

załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a)

 

załącznik I rozdział III pkt 1 lit. a)

31.12.2005

3

 

“Triāls” filiāle “Valmieras gaļas kombināts”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

dyrektywa Rady 64/433/EWG:

 

załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a), b), c), e), f) i g)

 

załącznik I rozdział I pkt 2 lit. a)

 

załącznik I rozdział I pkt 4 lit. a)

 

załącznik I rozdział I pkt 11

 

załącznik I rozdział II pkt 14 lit. e) i f)

 

załącznik I rozdział III pkt 15

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

 

załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g)

 

załącznik A rozdział I pkt 6 i 11

 

załącznik B rozdział I pkt 1 i 2

 

załącznik B rozdział II pkt 3

dyrektywa Rady 94/65/WE:

 

załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a)

 

załącznik I rozdział III pkt 1 lit. a)

31.12.2005

4

 

Gravendāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

dyrektywa Rady 64/433/EWG:

 

załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a), b), c), e) i g)

 

załącznik I rozdział I pkt 2 lit. a)

 

załącznik I rozdział I pkt 11

 

załącznik I rozdział III pkt 15

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

 

załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g)

 

załącznik A rozdział I pkt 11

 

załącznik B rozdział I pkt 1 i 2

dyrektywa Rady 94/65/WE:

 

załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a)

 

załącznik I rozdział III pkt 1 lit. a)

31.12.2005

5

 

Putnu fabrika “Kękava”, Akciju sabiedrība

dyrektywa Rady 71/118/EWG:

 

załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a), b), c), e) i g)

 

załącznik I rozdział I pkt 4 lit. c)

 

załącznik I rozdział II pkt 14 lit. b) i c)

 

załącznik I rozdział V pkt 18 lit. d)

 

załącznik I rozdział VII pkt 43

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

 

załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d) i e)

 

załącznik A rozdział I pkt 11

 

załącznik B rozdział I pkt 1 i 2

dyrektywa Rady 94/65/WE:

załącznik I rozdział III pkt 1 lit. a)

31.12.2005

6

 

“Erso7”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

dyrektywa Rady 64/433/EWG:

 

załącznik II rozdział I pkt 4 lit. a)

 

załącznik II rozdział I pkt 9

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

 

załącznik A rozdział I pkt 2 lit. f)

 

załącznik A rozdział I pkt 6 i 11

 

załącznik B rozdział I pkt 1 i 2

31.12.2005

7

 

“Strautmaļi”, Zemnieku saimniecība

dyrektywa Rady 64/433/EWG:

 

załącznik II rozdział I pkt 1 lit. a), b), c) i e)

 

załącznik II rozdział I pkt 4 lit. a)

 

załącznik II rozdział I pkt 9

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

 

załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e) i f)

 

załącznik A rozdział I pkt 6 i 11

 

załącznik B rozdział I pkt 1 i 2

 

załącznik B rozdział II pkt 3

31.12.2005

8

 

“Bērzlejas”, Zemnieku saimniecība

dyrektywa Rady 64/433/EWG:

 

załącznik II rozdział I pkt 1 lit. a), b), c) i e)

 

załącznik II rozdział I pkt 4 lit. a)

 

załącznik II rozdział I pkt 9

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

 

załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), e) i f)

 

załącznik A rozdział I pkt 6 i 11

 

załącznik B rozdział I pkt 1 i 2

31.12.2005

9

 

GPC “Smārde”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

dyrektywa Rady 64/433/EWG:

 

załącznik II rozdział I pkt 1 lit. a), c) i e)

 

załącznik II rozdział I pkt 4 lit. a)

 

załącznik II rozdział I pkt 9

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

 

załącznik A rozdział I pkt 2 lit. b) i c)

 

załącznik A rozdział I pkt 11

 

załącznik B rozdział I pkt 1 i 2

31.12.2005


12.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/12


DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 lipca 2006 r.

zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Litwie

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3115)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/480/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik IX rozdział V sekcja B podsekcja I lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Litwie przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B (1) do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r.

(2)

Dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/472/WE (2), 2004/473/WE (3), 2005/421/WE (4) i 2005/657/WE (5).

(3)

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu Litwy niektóre zakłady w sektorze mięsnym zakończyły proces modernizacji i obecnie całkowicie spełniają wymogi prawodawstwa wspólnotowego. Jeden zakład zakończył swoją działalność. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów w okresie przejściowym.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić.

(5)

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. C 227 E z 23.9.2003, str. 438.

(2)  Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 62.

(3)  Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 67.

(4)  Dz.U. L 143 z 7.6.2005, str. 38.

(5)  Dz.U. L 241 z 17.9.2005, str. 64.


ZAŁĄCZNIK

„Dodatek B,

o którym mowa w załączniku IX rozdział V sekcja B podsekcja I (1)

Wykaz zakładów, ze wskazaniem niedociągnięć oraz terminami ich uzupełnienia

ZAKŁADY MIĘSNE

Wykaz pierwotny

Nr

Nr wet.

Nazwa zakładu

Niedociągnięcia

Data pełnego dostosowania

1

77-23

Z.Gerulio II

dyrektywa Rady 64/433/EWG:

 

załącznik I rozdział I pkt 1

 

załącznik I rozdział I pkt 2

 

załącznik I rozdział I pkt 4 lit. c)

 

załącznik I rozdział I pkt 9, 11 i 12

 

załącznik I rozdział II pkt 14 lit. a), b), c), e), f), g), h), k) i l)

 

załącznik I rozdział III pkt 15 lit. b)

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

 

załącznik A rozdział I pkt 1

 

załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g)

 

załącznik A rozdział I pkt 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 15

 

załącznik B rozdział I pkt 1 lit. a), d), e) i f)

 

załącznik B rozdział I pkt 2 lit. d), e), h) oraz i)

1.11.2006

2

77-02

UAB »Stragutės mėsa«

dyrektywa Rady 64/433/EWG:

 

załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a), b), c), e), f) i g)

 

załącznik I rozdział I pkt 2

 

załącznik I rozdział I pkt 11 i 12

 

załącznik I rozdział II pkt 14 lit. a), b), c), e), g), h), k) i l)

 

załącznik I rozdział III, pkt 15 lit. b)

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

 

załącznik A rozdział I pkt 1

 

załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g)

 

załącznik A rozdział I pkt 3, 4, 6, 8, 9, 11 i 15

 

załącznik B rozdział I pkt 1 lit. a), d), e) i f)

 

załącznik B rozdział I pkt 2 lit. a), b) i j)

1.11.2006

3

88-01

AB »Grabupëliai«

dyrektywa Rady 64/433/EWG:

 

załącznik I rozdział I pkt 1

 

załącznik I rozdział I pkt 2

 

załącznik I rozdział I pkt 4 lit. c)

 

załącznik I rozdział I pkt 5, 9, 11 i 12

 

załącznik I rozdział II pkt 14 lit. b), c), d), e), h), k) i l)

 

załącznik I rozdział III pkt 15 lit. b) i d)

 

załącznik I rozdział IV pkt 16 lit. a)

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

 

załącznik A rozdział I pkt 1

 

załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g)

 

załącznik A rozdział I pkt 4, 6, 7, 8, 9, 11 i 15

 

załącznik B rozdział I pkt 1 lit. a) i f)

 

załącznik B rozdział I pkt 2 lit. c), d), i) i j)

1.11.2006

HC – Zakłady produkcji mięsnej

4

41-20

UAB »Rukesa ir ko«

dyrektywa Rady 64/433/EWG:

 

załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a), b), c), e), f) i g)

 

załącznik I rozdział III pkt 15 lit. b)

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

 

załącznik A rozdział I pkt 1

 

załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g)

 

załącznik A rozdział I pkt 3, 7, 8, 11, 12, 14 i 15

 

załącznik B rozdział I pkt 1

 

załącznik B rozdział I pkt 2 lit. c), d), e) i h)

1.5.2006


ZAKŁADY RYBNE

Wykaz pierwotny

Nr

Nr wet.

Nazwa zakładu

Niedociągnięcia

Data pełnego dostosowania

1

55-27

UAB »Myxum«

dyrektywa Rady 91/493/EWG:

 

Załącznik rozdział III.I pkt 1

 

Załącznik rozdział III.I pkt 2 lit. a), c), d), e) i h)

 

Załącznik rozdział III.I pkt 5, 9 i 10

 

Załącznik rozdział IV.V pkt 1

 

Załącznik rozdział VIII pkt 1

1.11.2006


ZAKŁADY MLECZNE

Wykaz pierwotny

Nr

Nr wet.

Nazwa zakładu

Niedociągnięcia

Data pełnego dostosowania

1

54-01P

UAB »Kelmės pieninė«

dyrektywa Rady 92/46/EWG:

 

załącznik B rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g)

 

załącznik B rozdział I pkt 3, 11 i 13

1.11.2006”


(1)  Tekst załącznika IX znajduje się w Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 836.


Konferencja przedstawicieli rządów państw członkowskich

12.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/15


DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

z dnia 22 czerwca 2006 r.

dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

(2006/481/WE, Euratom)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 224,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140,

a także mając na uwadze, co następuje:

Na mocy art. 5 i 7 w związku z art. 47 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości oraz w wyniku rezygnacji pani Pernilli LINDH (Pernilla LINDH) należy mianować sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich na okres pozostający do końca jej kadencji, tzn. do dnia 31 sierpnia 2007 r.,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Pan Nils WAHL zostaje mianowany sędzią Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich od dnia złożenia przez niego przysięgi do dnia 31 sierpnia 2007 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady

G. WOSCHNAGG

Przewodniczący


Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

12.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/16


DECYZJA RADY 2006/482/WPZiB

z dnia 10 kwietnia 2006 r.

dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiającej zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24,

uwzględniając zalecenie Prezydencji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Warunki dotyczące udziału państw trzecich w operacjach zarządzania kryzysami, prowadzonych przez Unię Europejską, powinny zostać określone w umowie ustanawiającej zasady ogólne takiego ewentualnego przyszłego udziału, a nie być określane każdorazowo oddzielnie dla każdej operacji.

(2)

Prezydencja, po otrzymaniu od Rady upoważnienia w dniu 23 lutego 2004 r., wspomagana przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, wynegocjowała Umowę między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiającą zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską.

(3)

Umowę należy zatwierdzić,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiającą zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) umocowanej (umocowanych) do podpisania Umowy, tak by stała się ona wiążąca dla Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 kwietnia 2006 r.

W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący


TŁUMACZENIE

UMOWA

między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

UNIA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA TURCJI,

z drugiej strony,

zwane dalej „Stronami”,

mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia Europejska (UE) może zadecydować o podjęciu działań w dziedzinie zarządzania kryzysami.

(2)

Unia Europejska zdecyduje, czy państwa trzecie zostaną zaproszone do udziału w operacji zarządzania kryzysami prowadzonej przez UE. Republika Turcji może przyjąć zaproszenie Unii Europejskiej i zaoferować swój wkład. W takim przypadku Unia Europejska podejmie decyzję w sprawie przyjęcia proponowanego wkładu Republiki Turcji.

(3)

Jeżeli Unia Europejska decyduje się podjąć wojskową operację zarządzania kryzysami, przy wykorzystaniu środków majątkowych i potencjału NATO, Republika Turcji zasadniczo może wyrazić swój zamiar uczestnictwa w operacji.

(4)

Rada Europejska na posiedzeniu w Brukseli w dniach 24 i 25 października 2002 r. ustaliła sposoby wprowadzania w życie postanowień podjętych podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7–9 grudnia 2000 r. w sprawie zaangażowania członków NATO niebędących członkami UE w operacje zarządzania kryzysami prowadzone przez UE.

(5)

Warunki dotyczące udziału Republiki Turcji w prowadzonych przez UE operacjach zarządzania kryzysami powinny być raczej ustalone w umowie ustanawiającej zasady ogólne takiego ewentualnego przyszłego udziału, a nie definiowane na podstawie indywidualnych przypadków dla każdej pojedynczej operacji.

(6)

Umowa taka powinna pozostawać bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską oraz nie powinna przesądzać o indywidualnym charakterze decyzji Republiki Turcji dotyczących udziału w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami.

(7)

Umowa taka powinna dotyczyć jedynie przyszłych operacji zarządzania kryzysami prowadzonych przez UE oraz powinna pozostawać bez uszczerbku dla ewentualnych obowiązujących umów dotyczących udziału Republiki Turcji w już trwających operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez UE,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Decyzje odnoszące się do udziału

1.   Po podjęciu przez Unię Europejską decyzji o zaproszeniu Republiki Turcji do udziału w prowadzonej przez nią operacji zarządzania kryzysami oraz po podjęciu przez Republikę Turcji decyzji o udziale, Republika Turcji przekazuje Unii Europejskiej informacje w sprawie swego proponowanego wkładu.

2.   Jeżeli Unia Europejska zdecydowała o podjęciu wojskowej operacji zarządzania kryzysami, przy wykorzystaniu środków majątkowych i potencjału NATO, Republika Turcji poinformuje Unię Europejską o wszelkich zamiarach uczestnictwa w operacji, a następnie udzieli informacji o wszelkim proponowanym wkładzie.

3.   Dokonywana przez Unię Europejską ocena wkładu Republiki Turcji jest prowadzona w konsultacji z Republiką Turcji.

4.   Unia Europejska możliwie najwcześniej dostarczy Republice Turcji wstępnych szacunkowych danych dotyczących prawdopodobnej wysokości wkładu w koszty wspólne operacji w celu pomocy Republice Turcji w sformułowaniu jej oferty.

5.   Unia Europejska powiadamia listownie Republikę Turcji o wyniku oceny w celu zagwarantowania udziału Republiki Turcji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Artykuł 2

Ogólne zasady

1.   Republika Turcji włącza się do wspólnego działania, na mocy którego Rada Unii Europejskiej decyduje, że UE będzie prowadziła operację zarządzania kryzysami, oraz do wszelkich wspólnych działań lub decyzji, na mocy których Rada Unii Europejskiej postanawia rozszerzyć prowadzoną przez Unię Europejską operację zarządzania kryzysami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkimi wymaganymi porozumieniami wykonawczymi.

2.   Wkład Republiki Turcji wniesiony do prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami odbywa się bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską.

Artykuł 3

Status personelu i sił zbrojnych

1.   Status personelu oddelegowanego przez Republikę Turcji do udziału w prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami lub sił zbrojnych wysłanych przez Republikę Turcji do udziału w prowadzonej przez UE wojskowej operacji zarządzania kryzysami podlega umowie w sprawie statusu sił zbrojnych/misji, jeżeli została ona zawarta, podpisanej między Unią Europejską i państwem (państwami), w którym (których) operacja jest prowadzona.

2.   Status personelu przydzielonego do kwatery głównej lub grup dowodzenia usytuowanych poza państwem (państwami), w którym (których) ma miejsce prowadzona przez UE operacja zarządzania kryzysami, podlega ustaleniom między kwaterą główną i odpowiednimi grupami dowodzenia a Republiką Turcji.

3.   Bez uszczerbku dla umowy w sprawie statusu sił zbrojnych/misji, o którym mowa w ust. 1, Republika Turcji sprawuje jurysdykcję nad swoim personelem uczestniczącym w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami.

4.   Republika Turcji ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń związanych z udziałem w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami, dotyczących któregokolwiek członka jej personelu lub zgłoszonych przez któregokolwiek z członków jej personelu. Republika Turcji jest odpowiedzialna za wszczęcie postępowania, w szczególności sądowego lub dyscyplinarnego, przeciwko któremukolwiek członkowi jej personelu zgodnie ze swoimi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi.

5.   Republika Turcji zobowiązuje się do wydania deklaracji odnośnie do zrzeczenia się roszczeń wobec któregokolwiek z państw uczestniczących w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami, w której bierze udział Republika Turcji, oraz do uczynienia tego przy podpisywaniu niniejszej umowy. Wzór takiej deklaracji jest załączony do niniejszej umowy.

6.   Unia Europejska zobowiązuje się do zagwarantowania, że państwa członkowskie wydadzą deklarację odnośnie do zrzeczenia się roszczeń przeciwko Republice Turcji, w przypadku jej udziału w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami, oraz do uczynienia tego przy podpisywaniu niniejszej umowy. Wzór takiej deklaracji jest załączony do niniejszej umowy.

Artykuł 4

Informacje niejawne

1.   Republika Turcji podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych UE zgodnie z przepisami Rady Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w decyzji Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. (1) oraz zgodnie z dalszymi wytycznymi wydanymi przez właściwe organy, w tym przez dowódcę operacji prowadzonej przez UE w sprawach dotyczących prowadzonej przez UE wojskowej operacji zarządzania kryzysami lub przez szefa misji UE w sprawach dotyczących prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami.

2.   Jeżeli UE otrzyma od Republiki Turcji informacje niejawne, informacje te zostają objęte stopniem ochrony właściwym dla klauzuli, którą są one oznaczone, oraz zgodnym z normami ustalonymi w przepisach dotyczących informacji niejawnych UE.

3.   W przypadkach gdy UE i Republika Turcji zawarły umowę w sprawie procedur bezpieczeństwa dotyczących wymiany informacji niejawnych, postanowienia takiej umowy mają zastosowanie w kontekście prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami.

SEKCJA II

POSTANOWIENIA W SPRAWIE UDZIAŁU W CYWILNYCH OPERACJACH ZARZĄDZANIA KRYZYSAMI

Artykuł 5

Personel oddelegowany do prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami

1.   Republika Turcji gwarantuje, że jej personel oddelegowany do prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami wykonuje swoją misję zgodnie z:

wspólnym działaniem i późniejszymi zmianami, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszej umowy,

planem operacji,

środkami wykonawczymi.

2.   Republika Turcji informuje w odpowiednim czasie szefa misji prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami i Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej o wszelkich zmianach co do wkładu wniesionego do prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami.

3.   Personel oddelegowany do prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami przechodzi badania lekarskie i szczepienia oraz uzyskuje zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pełnienia obowiązków, wystawione przez właściwe organy Republiki Turcji. Personel oddelegowany do prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami przedstawia kopię takiego zaświadczenia.

Artykuł 6

Struktura dowodzenia

1.   Personel oddelegowany przez Republikę Turcji wykonuje swoje obowiązki i postępuje, mając na uwadze wyłącznie interesy prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami.

2.   Cały personel podlega w pełni swoim władzom krajowym.

3.   Władze krajowe dokonują przeniesienia kontroli operacyjnej na szefa misji prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami, który sprawuje dowodzenie poprzez hierarchiczną strukturę dowodzenia i kontroli.

4.   Szef misji dowodzi prowadzoną przez UE cywilną operacją zarządzania kryzysami i odpowiada za bieżące zarządzanie operacją.

5.   Zgodnie z instrumentami prawnymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszej umowy, Republika Turcji ma takie sama prawa i obowiązki w kwestii bieżącego zarządzania operacją jak państwa członkowskie Unii Europejskiej biorące udział w operacji.

6.   Szef misji prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami jest odpowiedzialny za kontrolę dyscyplinarną sprawowaną nad personelem prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami. W razie konieczności postępowanie dyscyplinarne jest podejmowane przez odpowiednie władze krajowe.

7.   Republika Turcji wyznacza punkt kontaktowy kontyngentu narodowego (NPC) w celu reprezentowania narodowego kontyngentu podczas operacji. W sprawach krajowych NPC podlega szefowi misji prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami oraz jest odpowiedzialny za bieżącą dyscyplinę kontyngentu.

8.   Decyzja w sprawie zakończenia operacji jest podejmowana przez Unię Europejską po konsultacji z Republiką Turcji, pod warunkiem że w dniu zakończenia prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami Republika Turcji nadal wnosi do niej swój wkład.

Artykuł 7

Aspekty finansowe

1.   Republika Turcji ponosi wszelkie koszty związane ze swoim udziałem w operacji, pominąwszy koszty podlegające wspólnemu finansowaniu, jak zostało to wyszczególnione w budżecie operacyjnym operacji. Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla art. 8.

2.   W przypadku śmierci, uszkodzeń ciała, straty lub szkód wyrządzonych osobom fizycznym lub prawnym z państwa (państw), w którym (których) prowadzona jest operacja, Republika Turcji, po ustaleniu jej odpowiedzialności, wypłaca odszkodowanie zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie w sprawie statusu misji, jeżeli została ona zawarta, o której mowa w art. 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Artykuł 8

Wkład do budżetu operacyjnego

1.   Republika Turcji wnosi wkład w finansowanie budżetu operacyjnego prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami.

2.   Wkład finansowy Republiki Turcji do budżetu operacyjnego równy jest niższej spośród następujących dwóch kwot:

a)

tej części kwoty referencyjnej, która jest proporcjonalna do stosunku jej dochodu narodowego brutto (DNB) do sumy DNB wszystkich państw wnoszących wkład do budżetu operacyjnego operacji; lub

b)

tej części kwoty referencyjnej dla budżetu operacyjnego, która jest proporcjonalna do stosunku liczby jej personelu uczestniczącego w operacji do całkowitej liczby personelu wszystkich państw uczestniczących w operacji.

3.   Nie naruszając ust. 1 i 2, Republika Turcji nie wnosi żadnych wkładów w celu finansowania diet dziennych wypłacanych personelowi państw członkowskich Unii Europejskiej.

4.   Nie naruszając ust. 1, Unia Europejska zasadniczo zwalnia państwa trzecie z wnoszenia wkładów finansowych do prowadzonych przez UE poszczególnych cywilnych operacji zarządzania kryzysami, gdy:

a)

Unia Europejska stwierdza, że państwo trzecie uczestniczące w operacji wnosi znaczny wkład, który jest istotny dla operacji; lub

b)

DNB na mieszkańca państwa trzeciego uczestniczącego w operacji nie przekracza wysokości tego wskaźnika w którymkolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej.

5.   W odniesieniu do wkładów Republiki Turcji wnoszonych do budżetu operacyjnego prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami podpisuje się porozumienie między szefem misji prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami a odpowiednimi służbami administracyjnymi Republiki Turcji w sprawie praktycznych sposobów dokonywania płatności. Porozumienie to zawiera między innymi postanowienia dotyczące:

a)

wysokości kwoty;

b)

uzgodnień w sprawie wnoszenia wkładu finansowego;

c)

procedury audytu.

SEKCJA III

POSTANOWIENIA W SPRAWIE UDZIAŁU W WOJSKOWYCH OPERACJACH ZARZĄDZANIA KRYZYSAMI

Artykuł 9

Udział w prowadzonej przez UE wojskowej operacji zarządzania kryzysami

1.   Republika Turcji gwarantuje, że jej siły zbrojne i personel uczestniczący w prowadzonej przez UE wojskowej operacji zarządzania kryzysami wykonują swoją misję zgodnie z:

wspólnym działaniem i późniejszymi zmianami, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszej umowy,

planem operacji,

środkami wykonawczymi.

2.   Personel oddelegowany przez Republikę Turcji wykonuje swoje obowiązki i postępuje, mając na uwadze wyłącznie interesy prowadzonej przez UE wojskowej operacji zarządzania kryzysami.

3.   Republika Turcji informuje w odpowiednim czasie dowódcę prowadzonej przez UE operacji o wszelkich zmianach dotyczących jej udziału w operacji.

Artykuł 10

Struktura dowodzenia

1.   Wszyscy członkowie sił zbrojnych i personelu uczestniczącego w prowadzonej przez UE wojskowej operacji zarządzania kryzysami podlegają w pełni swoim władzom krajowym.

2.   Władze krajowe przekazują dowodzenie operacyjne i taktyczne lub kontrolę nad swoimi siłami zbrojnymi i personelem dowódcy prowadzonej przez UE operacji. Dowódca prowadzonej przez UE operacji ma uprawnienia do delegowania swojej władzy.

3.   Republika Turcji ma takie same prawa i obowiązki w kwestii bieżącego zarządzania operacją jak uczestniczące w niej państwa członkowskie Unii Europejskiej.

4.   Dowódca prowadzonej przez UE operacji może w każdej chwili, po przeprowadzeniu konsultacji z Republiką Turcji, wnioskować o wycofanie wkładu Republiki Turcji.

5.   W celu reprezentowania krajowego kontyngentu w prowadzonej przez UE wojskowej operacji zarządzania kryzysami Republika Turcji mianuje Starszego Przedstawiciela Wojskowego (SMR). SMR konsultuje się z dowódcą sił zbrojnych UE we wszystkich sprawach mających wpływ na operację oraz jest odpowiedzialny za bieżącą dyscyplinę kontyngentu.

Artykuł 11

Aspekty finansowe

1.   Bez uszczerbku dla art. 12, Republika Turcji ponosi wszelkie koszty związane ze swym udziałem w operacji, chyba że koszty te podlegają wspólnemu finansowaniu, jak zostało to wyszczególnione w instrumentach prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w decyzji Rady 2004/197/WPZiB z dnia 23 lutego 2004 r. ustanawiającej mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji UE mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (2).

2.   W przypadku śmierci, uszkodzeń ciała, straty lub szkód wyrządzonych osobom fizycznym lub prawnym z państwa (państw), w którym (których) prowadzona jest operacja, Republika Turcji, po ustaleniu jej odpowiedzialności, wypłaca odszkodowanie zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie w sprawie statusu sił zbrojnych, jeżeli została ona zawarta, o której mowa w art. 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Artykuł 12

Wkład w koszty wspólne

1.   Republika Turcji wnosi wkład w finansowanie kosztów wspólnych prowadzonej przez UE wojskowej operacji zarządzania kryzysami.

2.   Wkład finansowy Republiki Turcji w koszty wspólne równy jest niższej spośród następujących dwóch kwot:

a)

tej części kwoty referencyjnej dla kosztów wspólnych, która jest proporcjonalna do stosunku jej DNB do sumy DNB wszystkich państw wnoszących wkład do kosztów wspólnych operacji; lub

b)

tej części kwoty referencyjnej dla kosztów wspólnych, która jest proporcjonalna do stosunku liczby jej personelu uczestniczącego w operacji do całkowitej liczby personelu wszystkich państw uczestniczących w operacji.

W przypadku gdy Republika Turcji wysyła personel jedynie do kwatery głównej operacji lub sił zbrojnych, przy wyliczaniu kwoty z ust. 2 lit. b) bierze się pod uwagę stosunek jej personelu do całkowitej liczby odpowiedniego personelu kwatery głównej. W pozostałych przypadkach bierze się pod uwagę stosunek całkowitej liczby personelu wysłanego przez Republikę Turcji do całkowitej liczby personelu operacji.

3.   Nie naruszając ust. 1, Unia Europejska zasadniczo zwalnia państwa trzecie z wnoszenia wkładów finansowych do kosztów wspólnych prowadzonych przez UE poszczególnych wojskowych operacji zarządzania kryzysami, gdy:

a)

Unia Europejska stwierdza, że państwo trzecie uczestniczące w operacji wnosi znaczny wkład w środki majątkowe lub w potencjał, które są istotne dla operacji; lub

b)

DNB na mieszkańca państwa trzeciego uczestniczącego w operacji nie przekracza wysokości tego wskaźnika w którymkolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej.

4.   Zawiera się porozumienie między zarządcą, o którym mowa w decyzji Rady 2004/197/WPZiB z dnia 23 lutego 2004 r. ustanawiającej mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji UE mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne, a właściwymi organami administracyjnymi Republiki Turcji. Porozumienie to zawiera między innymi postanowienia dotyczące:

a)

wysokości kwoty;

b)

uzgodnień w sprawie wnoszenia wkładu finansowego;

c)

procedury audytu.

SEKCJA IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 13

Porozumienia wykonawcze do umowy

Bez uszczerbku dla postanowień art. 8 ust. 5 i art. 12 ust. 4, wszelkie niezbędne porozumienia techniczne i administracyjne służące wykonaniu niniejszej umowy zawierane są między Sekretarzem Generalnym Rady Unii Europejskiej, Wysokim Przedstawicielem ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa a właściwymi władzami Republiki Turcji.

Artykuł 14

Nieprzestrzeganie obowiązków

Jeżeli jedna ze Stron nie przestrzega swoich obowiązków wyszczególnionych w poprzednich artykułach, druga Strona ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Artykuł 15

Rozstrzyganie sporów

Spory dotyczące interpretacji lub zastosowania niniejszej umowy rozstrzygane są na drodze dyplomatycznej między Stronami.

Artykuł 16

Wejście w życie

1.   Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca po wzajemnej notyfikacji Stron o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do tego celu.

2.   Niniejsza umowa podlega przeglądowi nie później niż dnia 1 czerwca 2008 r., a następnie przynajmniej co trzy lata.

3.   Zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzane w formie pisemnej za wspólną zgodą Stron.

4.   Strona może wypowiedzieć niniejszą umowę poprzez złożenie drugiej Stronie pisemnego wypowiedzenia. Tego rodzaju wypowiedzenie jest skuteczne po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji przez drugą Stronę.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szóstego roku, w czterech egzemplarzach w języku angielskim.

W imieniu Unii Europejskiej

W imieniu Republiki Turcji


(1)  Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/952/WE (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 18).

(2)  Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 68. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/68/WPZiB (Dz.U. L 27 z 29.1.2005, str. 59).

TEKSTY DEKLARACJI

Deklaracja państw członkowskich UE:

„Państwa członkowskie UE stosujące wspólne działanie UE dotyczące prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami, w której bierze udział Republika Turcji, dołożą starań – w stopniu, w jakim zezwalają na to ich krajowe systemy prawne – by w miarę możliwości zrzec się w stosunku do Republiki Turcji roszczeń powstałych na skutek uszkodzeń ciała, śmierci członka personelu, uszkodzenia lub straty jakichkolwiek własnych środków majątkowych używanych w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami, jeżeli takie uszkodzenia ciała, śmierć, szkoda lub strata:

zostały spowodowane przez personel z Republiki Turcji podczas wykonywania obowiązków związanych z prowadzoną przez UE operacją zarządzania kryzysami, z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej, lub

wynikły z użycia jakichkolwiek środków majątkowych posiadanych przez Republikę Turcji, pod warunkiem że środki te zostały użyte w związku z operacją oraz z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej pochodzącego z Republiki Turcji personelu prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami podczas użycia tych środków.”.

Deklaracja Republiki Turcji:

„Republika Turcji, włączając się we wspólne działanie UE dotyczące prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami, dołoży starań – w stopniu, w jakim zezwala na to jej krajowy system prawny – by w miarę możliwości zrzec się w stosunku do któregokolwiek państwa uczestniczącego w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami roszczeń powstałych na skutek uszkodzeń ciała, śmierci członka personelu, uszkodzenia lub straty jakichkolwiek własnych środków majątkowych używanych w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami, jeżeli takie uszkodzenie ciała, śmierć, szkoda lub strata:

zostały spowodowane przez personel podczas wykonywania obowiązków związanych z prowadzoną przez UE operacją zarządzania kryzysami, z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej, lub

lub wynikły z użycia jakichkolwiek środków majątkowych posiadanych przez państwa uczestniczące w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami, pod warunkiem że środki te zostały użyte w związku z operacją oraz z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej ze strony personelu prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami podczas użycia tych środków.”.


12.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/23


DECYZJA RADY 2006/483/WPZiB

z dnia 11 lipca 2006 r.

wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (1), w szczególności jego art. 6 w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 13 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, mające na celu wprowadzenie w życie środków nałożonych na Republikę Wybrzeża Kości Słoniowej na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (rezolucja RB ONZ) nr 1572 (2004).

(2)

W dniu 27 lutego 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/172/WPZiB zawierającą wykaz osób podlegających środkom nałożonym na podstawie ust. 9 oraz ust. 11 rezolucji RB ONZ nr 1572 (2004) i odnowionym na podstawie ust. 1 rezolucji RB ONZ nr 1643 (2005).

(3)

W dniu 1 maja 2006 r. UE przekazała Komitetowi Rady Bezpieczeństwa ustanowionemu na mocy rezolucji nr 1572 (2004) dodatkowe dane identyfikacyjne.

(4)

W dniu 30 maja 2006 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa zatwierdził uaktualniony skonsolidowany wykaz osób podlegających środkom nałożonym na mocy ust. 9 oraz ust. 11 rezolucji RB ONZ nr 1572 (2004) i odnowionym na podstawie ust. 1 rezolucji RB ONZ nr 1643 (2005).

(5)

Wykaz znajdujący się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/852/WPZiB powinien zostać odpowiednio dostosowany,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Wykaz osób znajdujący się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/852/WPZiB zostaje niniejszym zastąpiony wykazem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r.

W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 50. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2006/172/WPZiB (Dz.U. L 61 z 2.3.2006, str. 21).


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, o których mowa w art. 4

„1.

Nazwisko i imię: BLÉ, Charles Goudé

Alias: Général; Génie de kpo; Gbapé Zadi

Adres znany w 2001 r.: Yopougon Selmer, Bloc P 170; a także Hotel Ivoire

Data urodzenia: 1.1.1972

Miejsce urodzenia: Guibéroua (Gagnoa)

Numer paszportu lub dowodu tożsamości: PD. AE/088 DH 12

Obywatelstwo: obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Inne informacje: przywódca Congrès Panafricain des Jeunes Patriotes (»Młodzi Patrioci«)

2.

Nazwisko i imię: KOUADIO, Djué Ngoran Eugène

Data urodzenia: 20.12.1969 lub 1.1.1966

Numer paszportu lub dowodu tożsamości: 04 LE 017521 wydany dnia 10 lutego 2005 r. i ważny do dnia 10 lutego 2008 r.

Obywatelstwo: obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Inne informacje: przywódca Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI)

3.

Nazwisko i imię: FOFIE, Martin Kouakou

Data urodzenia: 1.1.1968

Obywatelstwo: obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Inne informacje: starszy kapral, dowódca Nowych Sił w okręgu Korhogo.”


12.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/25


DECYZJA RADY 2006/484/WPZiB

z dnia 11 lipca 2006 r.

dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (ICTY)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/694/WPZiB z dnia 11 października 2004 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (ICTY) (1), a w szczególności jego art. 2, w związku z art. 23 ust. 2 tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

1)

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2004/694/WPZiB Rada przyjęła środki służące zamrożeniu wszelkich funduszy i zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych, które zostały postawione w stan oskarżenia przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii (ICTY).

(2)

W dniu 10 marca 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/205/WPZiB, na mocy której zmieniony został wykaz osób znajdujący się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB.

(3)

W związku z przekazaniem w dniu 10 czerwca 2006 r. pana Dragana ZELENOVICIA do aresztu ICTY, jego nazwisko powinno zostać usunięte z wykazu.

(4)

Wykaz znajdujący się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB powinien zostać odpowiednio zmieniony,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Wykaz osób znajdujący się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB zastępuje się wykazem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, 11 lipca 2006 r.

W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 52. Wspólne stanowisko ostatnio przedłużone wspólnym stanowiskiem 2005/689/WPZiB (Dz.U. L 261 z 7.10.2005, str. 29) i zmienione decyzją 2006/205/WPZiB (Dz.U. L 72 z 11.3.2006, str. 16).


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, o którym mowa w art. 1

„1.

Nazwisko i imię: DZIORDZIEVIĆ Vlastimir

Data urodzenia: 1948 r.

Miejsce urodzenia: Vladiczin Han, Serbia

Obywatelstwo: Serbskie

2.

Nazwisko i imię: HADŻIĆ Goran

Data urodzenia: 7.9.1958 r.

Miejsce urodzenia: Vinkovci, Republika Chorwacji

Obywatelstwo: Serbskie

3.

Nazwisko i imię: KARADŻIĆ Radovan

Data urodzenia: 19.6.1945 r.

Miejsce urodzenia: Petnjica, Savnik, Czarnogóra

Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina

4.

Nazwisko i imię: MLADIĆ Ratko

Data urodzenia: 12.3.1942 r.

Miejsce urodzenia: Bozanovici, gmina Kalinovik, Bośnia i Hercegowina

Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina

5.

Nazwisko i imię: TOLIMIR Zdravko

Data urodzenia: 27.11.1948 r.

Miejsce urodzenia:

Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina

6.

Nazwisko i imię: ŻUPLANIN Stojan

Data urodzenia: 22.9.1951 r.

Miejsce urodzenia: Kotor-Varosz, Bośnia i Hercegowina

Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina”