ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 186

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
7 lipca 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1029/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

6

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego ( 1 )

27

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej ( 1 )

46

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

51

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

53

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

54

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 7 lipca 2006 r.

55

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Parlament Europejski

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia komisji śledczej do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society

58

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

7.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1028/2006

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Normy handlowe w odniesieniu do jaj mogą przyczynić się do poprawy jakości jaj oraz, w konsekwencji, do ułatwienia ich sprzedaży. Dlatego stosowanie norm handlowych w odniesieniu do jaj pozostaje w interesie producentów, handlowców i konsumentów.

(2)

Doświadczenie zdobyte w trakcie stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (2) ujawniło potrzebę wprowadzenia dalszych zmian oraz uproszczeń. Rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 powinno zatem zostać uchylone i zastąpione nowym rozporządzeniem.

(3)

Normy powinny być z zasady stosowane do wszystkich jaj kur z gatunku Gallus gallus wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie. Niemniej jednak, wydaje się wskazane, aby państwa członkowskie miały możliwość dokonywania zwolnień ze stosowania tych norm w odniesieniu do jaj sprzedawanych przez producenta konsumentowi końcowemu poprzez niektóre formy sprzedaży bezpośredniej, jeżeli sprzedaż dotyczy niewielkiej ilości jaj.

(4)

Należy wprowadzić jasne rozróżnienie pomiędzy jajami nadającymi się do bezpośredniego spożycia przez ludzi, a jajami nienadającymi się do bezpośredniego spożycia przez ludzi, które są stosowane w przemyśle spożywczym lub niespożywczym. Należy zatem rozróżnić dwie klasy jakości jaj, klasę A i klasę B.

(5)

Konsument powinien mieć możliwość rozróżnienia jaj różnej klasy jakości i klasy wagowej oraz zidentyfikowania stosowanego sposobu hodowli zgodnie z dyrektywą Komisji 2002/4/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE (3). Wymóg ten powinien zostać spełniony poprzez znakowanie jaj i opakowań.

(6)

Jaja klasy A powinny być oznakowane numerem wyróżniającym producenta zgodnie z dyrektywą 2002/4/WE w celu umożliwienia identyfikacji jaj wprowadzonych do obrotu z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi. Jaja klasy B również powinny być znakowane w celu zapobieżenia nieuczciwym praktykom. W odniesieniu do jaj klasy B powinna jednak istnieć również możliwość znakowania innymi oznaczeniami niż kod producenta, jeżeli tylko oznaczenie takie umożliwia rozróżnienie klas jakości. Zgodnie z zasadą proporcjonalności należy zezwolić państwom członkowskim na ustanowienie odstępstw w przypadku gdy jaja klasy B są wprowadzane do obrotu wyłącznie na terytorium tych państw.

(7)

W celu zapobieżenia nieuczciwym praktykom, jaja powinny być znakowane jak najszybciej po ich zniesieniu.

(8)

Zakłady pakowania zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (4) powinny klasyfikować jaja według jakości i wagi. Zakłady pakowania pracujące wyłącznie dla przemysłu spożywczego i niespożywczego nie powinny być zobowiązane do dokonywania klasyfikacji jaj według wagi.

(9)

W celu zapewnienia, że zakłady pakowania mają odpowiednie wyposażenie do klasyfikowania jaj i pakowania jaj klasy A, powinny one być również zatwierdzone przez właściwe organy oraz otrzymać kod zakładu pakowania ułatwiający identyfikację jaj wprowadzonych do obrotu.

(10)

W interesie zarówno producentów, jak i konsumentów istotne jest, aby jaja przywożone z państw trzecich spełniały normy wspólnotowe. Jednakże specjalne przepisy obowiązujące w pewnych państwach trzecich mogą uzasadniać odstępstwa od tych norm, jeżeli zapewniona jest równoważność prawodawstwa.

(11)

Państwa członkowskie powinny wyznaczyć służby inspekcyjne odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem niniejszego rozporządzenia. Procedury takiego nadzoru powinny być jednolite.

(12)

Państwa członkowskie powinny ustanowić zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia.

(13)

Środki niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia warunki wprowadzania do obrotu we Wspólnocie jaj produkowanych we Wspólnocie lub przywożonych z państw trzecich.

Warunki wprowadzania do obrotu stosuje się również do jaj przeznaczonych do wywozu poza Wspólnotę.

2.   Państwa członkowskie mogą dokonywać zwolnień ze spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem art. 4 ust. 3, w przypadku jaj sprzedawanych bezpośrednio konsumentowi końcowemu przez producenta:

a)

w miejscu produkcji, lub

b)

na lokalnym rynku publicznym lub w handlu obwoźnym w regionie produkcji danego państwa członkowskiego.

W przypadku przyznania takiego zwolnienia, każdy producent ma możliwość zdecydowania o stosowaniu lub niestosowaniu takiego zwolnienia. W przypadku stosowania takiego zwolnienia, nie można dokonywać żadnej klasyfikacji jakościowej ani wagowej.

Państwa członkowskie mogą określić, zgodnie z prawem krajowym, definicje terminów: lokalny rynek publiczny, handel obwoźny oraz region produkcji.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„jaja” oznaczają jaja w skorupkach – inne niż jaja wylewki, jaja inkubowane lub jaja gotowane – od kur z gatunku Gallus gallus i nadające się do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do przygotowania produktów jajecznych;

2)

„jaja wylewki” oznaczają jaja z uszkodzoną zarówno skorupką, jak i błoną podskorupową, co powoduje, że zawartość jaj jest widoczna;

3)

„jaja inkubowane” oznaczają jaja od chwili wstawienia do inkubatora;

4)

„wprowadzanie do obrotu” oznacza posiadanie jaj do celów sprzedaży, w tym oferowanie na sprzedaż, przechowywanie, pakowanie, etykietowanie, dostawę lub jakąkolwiek inną formę przekazania, zarówno bezpłatnie, jak i za opłatą;

5)

„podmiot gospodarczy” oznacza producenta lub jakąkolwiek inną osobę fizyczną lub prawną zaangażowaną we wprowadzanie jaj do obrotu;

6)

„miejsce produkcji” oznacza zakład utrzymujący kury nioski zarejestrowany zgodnie z dyrektywą 2002/4/WE;

7)

„zakład pakowania” oznacza zakład pakowania w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004, który zatwierdzono zgodnie z art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia oraz w którym jaja są klasyfikowane według jakości i wagi;

8)

„konsument końcowy” oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa sektora żywnościowego;

9)

„kod producenta” oznacza numer wyróżniający miejsca produkcji zgodnie z pkt 2 załącznika do dyrektywy 2002/4/WE.

Artykuł 3

Klasyfikacja według jakości i wagi

1.   Jaja są klasyfikowane według jakości w następujący sposób:

klasa A lub „świeże”,

klasa B.

2.   Jaja klasy A klasyfikuje się także według wagi. Klasyfikacja według wagi nie jest jednak wymagana w przypadku jaj dostarczanych przemysłowi spożywczemu i niespożywczemu.

3.   Jaja klasy B są dostarczane wyłącznie przemysłowi spożywczemu i niespożywczemu.

Artykuł 4

Znakowanie jaj

1.   Jaja klasy A są znakowane kodem producenta.

Jaja klasy B są znakowane kodem producenta lub innym oznaczeniem.

Państwa członkowskie mogą jednak zwolnić z tego wymogu jaja klasy B w przypadku gdy jaja te są wprowadzane do obrotu wyłącznie na ich terytorium.

2.   Znakowanie jaj zgodnie z ust. 1 odbywa się w miejscu produkcji lub w pierwszym zakładzie pakowania, do którego dostarcza się jaja.

3.   Jaja sprzedawane przez producenta konsumentowi końcowemu na lokalnym rynku publicznym w regionie produkcji danego państwa członkowskiego są znakowane zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

Państwo członkowskie może jednak zwolnić z tego wymogu producentów posiadających nie więcej niż 50 kur niosek, pod warunkiem że nazwa i adres producenta są podane w punkcie sprzedaży.

Artykuł 5

Zakłady pakowania

1.   Zakłady pakowania klasyfikują i pakują jaja oraz etykietują ich opakowania.

2.   Właściwy organ pozwala zakładom pakowania na dokonywanie klasyfikacji jaj i przydziela kod zakładu pakowania wszelkim podmiotom gospodarczym dysponującym odpowiednimi pomieszczeniami i wyposażeniem technicznym do dokonywania klasyfikacji jaj według jakości i wagi. Żadne odpowiednie wyposażenie służące do klasyfikacji jaj według wagi nie jest wymagane w przypadku zakładów pakowania pracujących wyłącznie dla przemysłu spożywczego i niespożywczego.

3.   Takie pozwolenie może zostać wycofane, jeżeli wymagane warunki określone w przepisach wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 11 nie są już spełniane.

Artykuł 6

Przywóz jaj

1.   Komisja ocenia normy handlowe w odniesieniu do jaj obowiązujące w wywożących państwach trzecich na wniosek zainteresowanego państwa. Ocena ta obejmuje zasady znakowania i etykietowania, sposoby hodowli i kontroli oraz stosowanie tych zasad. Jeżeli okaże się, że stosowane zasady dają wystarczające gwarancje w odniesieniu do równoważności z prawodawstwem wspólnotowym, jaja przywożone z zainteresowanych państw są znakowane numerem wyróżniającym odpowiadającym numerowi kodu producenta.

2.   W razie potrzeby Komisja prowadzi negocjacje z państwami trzecimi w celu znalezienia właściwych sposobów udzielania gwarancji, o których mowa w ust. 1, oraz w celu zawarcia porozumień odnoszących się do takich gwarancji.

3.   Jeżeli nie zostaną udzielone wystarczające gwarancje w odniesieniu do równoważności przepisów, jaja przywożone z danego państwa trzeciego zostają oznaczone kodem pozwalającym zidentyfikować kraj pochodzenia oraz oznaczenie, że sposób hodowli jest „nieokreślony”.

Artykuł 7

Kontrole

1.   Państwa członkowskie wyznaczają służby inspekcyjne, które kontrolują przestrzeganie niniejszego rozporządzenia.

2.   Służby inspekcyjne, o których mowa w ust. 1, kontrolują produkty objęte niniejszym rozporządzeniem na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu. Oprócz losowego pobierania próbek kontrole są przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, z uwzględnieniem rodzaju i wydajności danego zakładu, jak również historii podmiotu gospodarczego w zakresie zgodności z normami handlowymi w odniesieniu do jaj.

3.   W przypadku jaj klasy A przywożonych z państw trzecich kontrole określone w ust. 2 przeprowadzane są w momencie odprawy celnej przed dopuszczeniem jaj do swobodnego obrotu.

Jaja klasy B przywożone z państw trzecich są dopuszczane do swobodnego obrotu wyłącznie po sprawdzeniu w momencie odprawy celnej, że są one ostatecznie przeznaczone dla przemysłu przetwórczego.

Artykuł 8

Sankcje

Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Artykuł 9

Przekazywanie informacji

Państwa członkowskie i Komisja przekazują sobie informacje niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Komitet

1.   Komisję wspiera Komitet Zarządzający ds. Mięsa Drobiowego i Jaj.

2.   W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres określony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.

3.   Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 11

Przepisy wykonawcze

Szczegółowe przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia zostają przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 10 ust. 2, w szczególności w odniesieniu do:

1)

częstotliwości odbioru, dostawy, przechowywania i przenoszenia jaj;

2)

kryteriów jakości, w szczególności wyglądu skorupki, konsystencji białka i żółtka oraz wysokości komory powietrznej;

3)

klasyfikacji wagowej, w tym wyjątków;

4)

znakowania jaj i oznaczeń na opakowaniach, a także innych wyjątków;

5)

kontroli;

6)

wymiany handlowej z państwami trzecimi;

7)

informacji, o których mowa w art. 9;

8)

sposobów hodowli;

9)

zapisów i przechowywania rejestrów.

Artykuł 12

Uchylenie

1.   Rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 zostaje uchylone ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r.

2.   Odniesienia do uchylonego rozporządzenia rozumiane są jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia i odczytywane zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 173 z 6.7.1990, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1039/2005 (Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 30 z 31.1.2002, str. 44. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Sprostowanie opublikowane w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83).

(5)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.


ZAŁĄCZNIK

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 1907/90

Niniejsze rozporządzenie

Art. 1

Art. 2

Art. 2 ust. 1

Art. 1 ust. 1

Art. 2 ust. 2

Art. 2 ust. 3

Art. 1 ust. 2

Art. 2 ust. 4

Art. 3

Art. 4

Art. 5 ust. 1 i 3

Art. 5

Art. 5 ust. 2

Art. 6 ust. 1 i 2

Art. 3

Art. 6 ust. 3

Art. 11

Art. 6 ust. 4 i 5

Art. 7 ust. 1 lit. a)

Art. 4 ust. 1

Art. 7 ust. 1 lit. b) i c)

Art. 6

Art. 7 ust. 1 lit. d)

Art. 11

Art. 7 ust. 2

Art. 8 ust. 1

Art. 4 ust. 1

Art. 8 ust. 2

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze

Art. 1 ust. 1, akapit drugi

Art. 16 ust. 2 i 3

Art. 17

Art. 18

Art. 7 ust. 1 i 2

Art. 19

Art. 20

Art. 11

Art. 21

Art. 8

Art. 22 ust. 1

Art. 9

Art. 22 ust. 2

Art. 11

Art. 22a

Art. 23

Art. 12

Art. 24

Art. 13

Załącznik

Załącznik

Załącznik II


7.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/6


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1029/2006

z dnia 19 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2006 r. dyrektywa Rady 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel świeżym mięsem drobiowym (2) została uchylona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) oraz zastąpiona rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (4) oraz rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (5).

(2)

Dyrektywa Rady 79/112/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamowania środków spożywczych przeznaczonych na sprzedaż konsumentowi końcowemu (6) została uchylona oraz zastąpiona dyrektywą 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (7).

(3)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1906/90 (8) zawiera kilka odesłań do dyrektywy 71/118/EWG oraz do dyrektywy 79/112/EWG. W celu zapewnienia jasności właściwym jest dostosowanie tych odesłań. Podobnie definicja terminu „tusza” powinna być dostosowana do załącznika III sekcja II rozdział IV ust. 7 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

(4)

Art. 1 ust. 3 tiret drugie rozporządzenia (EWG) nr 1906/90 wyłącza z zakresu zastosowania tego rozporządzenia rodzaje sprzedaży, o którym mowa w rozdziale II art. 3 pkt II dyrektywy 71/118/EWG. Ten ostatni przepis dotyczy fakultatywnego odstępstwa dla państw członkowskich dotyczącego drobnej produkcji poniżej 10 000 sztuk drobiu. Choć rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i (WE) 853/2004 zawierają odstępstwo, które nie jest ani fakultatywne, ani ograniczone do konkretnej liczby sztuk drobiu, takie fakultatywne odstępstwo jak to, o którym mowa w rozdziale II art. 3 pkt II dyrektywy 71/118/EWG, ograniczone do konkretnej liczby sztuk drobiu, powinno zostać utrzymane na potrzeby rozporządzenia (EWG) nr 1906/90.

(5)

Art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 1906/90 zawiera odesłanie do dyrektywy Komisji 80/879/EWG z dnia 3 września 1980 r. w sprawie oznakowań sanitarnych dużych opakowań świeżego mięsa drobiowego (9). Dyrektywa ta została uchylona dyrektywą Rady 92/116/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. zmieniającą i aktualizującą dyrektywę 71/118/EWG w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel świeżym mięsem drobiowym (10). Odesłanie to jest zbędne i powinno zostać usunięte.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 1906/90,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 1906/90 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się w odniesieniu do:

a)

mięsa drobiowego przeznaczonego na wywóz ze Wspólnoty,

b)

drobiu patroszonego z opóźnieniem, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (11).

b)

dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a.   Państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogów niniejszego rozporządzenia w przypadkach bezpośrednich dostaw małych ilości mięsa drobiowego, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 853/2004, dokonywanych przez producenta, którego roczna produkcja wynosi poniżej 10 000 sztuk drobiu.”;

2)

W art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

»tusza«: oznacza całą tuszę ptaka gatunków określonych w art. 1 ust. 1 po wykrwawieniu, oskubaniu z piór i wypatroszeniu; jednak usunięcie nerek nie jest obowiązkowe; wypatroszoną tuszę można oferować do sprzedaży bez podrobów lub z podrobami, tj. sercem, wątrobą, żołądkiem i szyją, umieszczonymi w jamie brzusznej;”;

b)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

»paczkowane mięso drobiowe«: oznacza mięso drobiowe prezentowane zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 1 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (12).

3)

W art. 4 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Niezależnie od przestrzegania ustawodawstwa krajowego przyjętego zgodnie z dyrektywą 2000/13/WE, w towarzyszących dokumentach handlowych w rozumieniu art. 13 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy zamieszcza się następujące dodatkowe oznaczenia:”;

4)

W art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wyrazy: „dyrektywą 79/112/EWG” zastępuje się wyrazami „dyrektywą 2000/13/WE”;

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku świeżego mięsa drobiowego datę minimalnej trwałości zastępuje się wyrażeniem »spożyć przed«, zgodnie z art. 10 dyrektywy 2000/13/WE.”;

c)

ust. 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

numer identyfikacyjny ubojni lub zakładu rozbioru nadany zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, z wyjątkiem przypadku gdy rozbiór i odkostnianie odbywają się w miejscu sprzedaży przewidzianym w art. 4 ust. 2 lit. d) tego rozporządzenia;”;

d)

ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4.   Jeżeli mięso drobiowe jest oferowane do sprzedaży bez opakowania, z wyjątkiem przypadku, gdy rozbiór i odkostnianie odbywają się w miejscu sprzedaży przewidzianym w art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 853/2004, pod warunkiem, że taki rozbiór i odkostnianie odbywają się na życzenie i w obecności konsumenta, stosuje się art. 14 dyrektywy 2000/13/WE w odniesieniu do oznaczeń, o których mowa w ust. 3.

5.   Szczegółowe zasady wskazywania nazwy, pod którą produkt jest sprzedawany w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2000/13/WE, można ustalić zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75.”.

5)

Art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Na zasadzie odstępstwa od art. 3, 4 i 5 w przypadku dostaw do zakładów rozbioru lub przetwórstwa nie jest konieczne klasyfikowanie mięsa drobiowego lub wskazywanie dodatkowych danych szczegółowych, o których mowa w tych artykułach.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 55 z 8.3.1971, str. 23.

(3)  Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33. Sprostowanie opublikowane w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1. Sprostowanie opublikowane w Dz. U. L 226 z 25.6.2004, str. 3.

(5)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Sprostowanie opublikowane w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83).

(6)  Dz.U. L 33 z 8.2.1979, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 97/4/WE (Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 21).

(7)  Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/89/WE (Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str. 15).

(8)  Dz.U. L 173 z 6.7.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1101/98 (Dz.U. L 157 z 30.5.1998, str. 12).

(9)  Dz.U. L 251 z 24.9.1980, str. 10.

(10)  Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 1994 r.

(11)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Sprostowanie opublikowane w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83).”;

(12)  Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/89/WE (Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str. 15).”;


7.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1030/2006

z dnia 6 lipca 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

67,5

204

28,7

999

48,1

0707 00 05

052

93,2

999

93,2

0709 90 70

052

83,8

999

83,8

0805 50 10

388

58,2

528

55,3

999

56,8

0808 10 80

388

87,3

400

114,5

404

94,7

508

87,3

512

81,2

524

54,1

528

87,1

720

114,4

800

145,8

804

99,7

999

96,6

0808 20 50

388

103,9

512

94,6

528

90,7

720

35,0

999

81,1

0809 10 00

052

192,0

999

192,0

0809 20 95

052

313,5

068

95,0

608

218,2

999

208,9

0809 40 05

624

146,4

999

146,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


7.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1031/2006

z dnia 4 lipca 2006 r.

wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego, w szczególności jego art. 8 (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 808/2004 ustanowiło jednolite ramy systematycznego tworzenia statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego.

(2)

Na mocy art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, konieczne są środki wykonawcze w celu określenia danych, których należy dostarczyć, aby stworzyć statystyki określone w art. 3 i 4 tego rozporządzenia oraz w celu ustalenia terminów ich przesyłania.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dane, które należy przekazać w celu stworzenia statystyki Wspólnoty, dotyczące społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, są określone w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 49.

(2)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.


ZAŁĄCZNIK I

Moduł 1:   Przedsiębiorstwa i społeczeństwo informacyjne

1.   TEMATY I ICH CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

a)   Tematy, które należy objąć zakresem badania dla roku odniesienia 2007, wybrane z wykazu w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 808/2004, są następujące:

systemy technologii teleinformatycznych (ICT) i ich stosowanie w przedsiębiorstwach,

korzystanie z Internetu i innych sieci elektronicznych przez przedsiębiorstwa,

procesy handlu elektronicznego i e-biznesu,

umiejętności z zakresu technologii teleinformatycznych (ICT) w pojedynczym przedsiębiorstwie i zapotrzebowanie na umiejętności ICT.

b)   Następujące cechy charakterystyczne dotyczące przedsiębiorstwa są gromadzone:

Systemy ICT i ich stosowanie w przedsiębiorstwach

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw:

korzystanie z komputerów.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które korzystają z komputerów:

(nieobowiązkowo) procent osób pracujących, korzystających z komputerów przynajmniej raz w tygodniu,

występowanie bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych,

występowanie przewodowych lokalnych sieci komputerowych,

występowanie intranetu,

występowanie ekstranetu,

występowanie systemu informatycznego do zarządzania składaniem i/lub przyjmowaniem zleceń.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw posiadających system informatyczny do zarządzania składaniem i/lub przyjmowaniem zleceń:

system informatyczny do zarządzania zleceniami powiązany z wewnętrznym systemem wspomagającym ponowne zamawianie dostaw na uzupełnienie zapasów,

system informatyczny do zarządzania zleceniami powiązany z systemem fakturowania i systemem płatniczym,

system informatyczny do zarządzania zleceniami powiązany z systemem zarządzania operacjami produkcji, logistyki i obsługi,

system informatyczny do zarządzania zleceniami powiązany z systemami biznesowymi dostawców,

system informatyczny do zarządzania zleceniami powiązany z systemami biznesowymi klientów.

Korzystanie z Internetu i innych sieci elektronicznych przez przedsiębiorstwa

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów:

dostęp do Internetu.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw mających dostęp do Internetu:

procent osób pracujących, które korzystają z komputerów podłączonych do sieci WWW przynajmniej raz w tygodniu,

połączenie z Internetem: tradycyjny modem,

połączenie z Internetem: ISDN,

połączenie z Internetem: DSL,

połączenie z Internetem: inne stałe połączenie z Internetem,

połączenie z Internetem: połączenie mobilne,

korzystanie z Internetu do usług bankowych i finansowych,

korzystanie z Internetu do szkoleń i kształcenia,

korzystanie z Internetu do monitorowania rynku,

korzystanie z Internetu do interakcji z władzami publicznymi, w poprzednim roku kalendarzowym,

występowanie własnej strony internetowej.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które w poprzednim roku kalendarzowym wchodziły w interakcje z władzami publicznymi przez Internet:

korzystanie z Internetu do uzyskania informacji na stronach internetowych władz publicznych, w poprzednim roku kalendarzowym,

korzystanie z Internetu do uzyskania formularzy na stronach internetowych władz publicznych, w poprzednim roku kalendarzowym,

korzystanie z Internetu do zwrotu wypełnionych formularzy władzom publicznym, w poprzednim roku kalendarzowym,

korzystanie z Internetu do składania oferty w elektronicznym systemie przetargów (elektroniczne zamówienia publiczne) w poprzednim roku kalendarzowym.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które posiadają stronę internetową:

strona internetowa do celów marketingowych związanych z własnymi produktami,

strona internetowa w celu ułatwienia dostępu do katalogów i cenników,

strona internetowa w celu świadczenia usług posprzedażnych.

Procesy handlu elektronicznego i e-biznesu

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które korzystają z komputerów:

korzystanie z oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (oprogramowanie ERP),

korzystanie z oprogramowania do zarządzania relacjami z klientem (oprogramowanie CRM), aby gromadzić, przetwarzać i analizować informacje o klientach,

korzystanie z oprogramowania CRM w celu wydobywania danych,

stosowanie oprogramowania wolnego lub otwartego (Free/Open Source) na poziomie systemu operacyjnego,

stosowanie faktur elektronicznych przy wysyłaniu,

stosowanie faktur elektronicznych przy odbiorze,

stosowanie zaawansowanego podpisu elektronicznego (podpis cyfrowy).

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które mają dostęp do Internetu i nie są wymienione w sekcji J klasyfikacji NACE Rev. 1.1:

złożyły zamówienia przez Internet, w poprzednim roku kalendarzowym,

otrzymały zamówienia przez Internet, w poprzednim roku kalendarzowym.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które złożyły zamówienia przez Internet i nie są wymienione w sekcji J klasyfikacji NACE Rev. 1.1:

wartość procentowa zakupów łącznie wynikających ze zleceń złożonych przez Internet, w przedziałach procentowych, w poprzednim roku kalendarzowym ([0;1[, [1;5[, [5;10[, [10;25[, [25;100]).

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które złożyły zamówienia przez Internet i nie są wymienione w sekcji J klasyfikacji NACE Rev. 1.1:

wartość procentowa obrotu łącznie wynikającego ze zleceń otrzymanych przez Internet, w poprzednim roku kalendarzowym,

stosowanie bezpiecznych protokołów (SSL/TLS) w procesie otrzymywania zleceń przez Internet.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które korzystają z komputerów i nie są wymienione w sekcji J klasyfikacji NACE Rev. 1.1:

złożyły zamówienia przez sieci komputerowe inne niż Internet, w poprzednim roku kalendarzowym,

otrzymały zamówienia przez sieci komputerowe inne niż Internet, w poprzednim roku kalendarzowym.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które złożyły zamówienia przez sieci komputerowe inne niż Internet i nie są wymienione w sekcji J klasyfikacji NACE Rev. 1.1:

wartość procentowa zakupów łącznie, wynikających ze zleceń złożonych przez sieci komputerowe inne niż Internet, w przedziałach procentowych, w poprzednim roku kalendarzowym ([0;1[, [1;5[, [5;10[, [10;25[, [25;100]).

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które otrzymały zamówienia przez sieci komputerowe inne niż Internet i nie są wymienione w sekcji J klasyfikacji NACE Rev. 1.1:

wartość procentowa obrotu łącznie wynikającego ze zleceń otrzymanych przez sieci komputerowe inne niż Internet, w poprzednim roku kalendarzowym.

Umiejętności z zakresu technologii teleinformatycznych (ICT) w pojedynczym przedsiębiorstwie i zapotrzebowanie na umiejętności ICT.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które korzystają z komputerów:

zatrudnianie specjalistów w zakresie technologii teleinformatycznych i informatycznych (ICT/IT),

zatrudniły lub próbowały zatrudnić pracowników na stanowiska wymagające umiejętności na poziomie specjalisty w zakresie ICT w poprzednim roku kalendarzowym,

zatrudniły lub próbowały zatrudnić pracowników na stanowiska wymagające umiejętności na poziomie użytkownika ICT w poprzednim roku kalendarzowym,

przeprowadziły szkolenia, aby rozwinąć lub zaktualizować umiejętności na poziomie specjalisty w zakresie ICT w poprzednim roku kalendarzowym,

przeprowadziły szkolenia, aby rozwinąć lub zaktualizować umiejętności na poziomie użytkownika ICT w poprzednim roku kalendarzowym,

występowanie zewnętrznych dostawców wykonujących funkcje ICT wymagające specjalistów w zakresie ICT/IT w poprzednim roku kalendarzowym,

występowanie dostawców z zagranicznych oddziałów utworzonych przez przedsiębiorstwo w celu wykonywania funkcji ICT wymagających specjalistów w zakresie ICT/IT w poprzednim roku kalendarzowym,

występowanie dostawców z innych zagranicznych przedsiębiorstw wykonujących funkcje ICT wymagające specjalistów w zakresie ICT/IT w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) występowanie zewnętrznych dostawców wykonujących funkcje biznesowe wymagające użytkowników ICT w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) występowanie dostawców z zagranicznych oddziałów utworzonych przez przedsiębiorstwo w celu wykonywania funkcji biznesowych wymagających użytkowników ICT w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) występowanie dostawców z innych zagranicznych przedsiębiorstw wykonujących funkcje biznesowe wymagające użytkowników ICT w poprzednim roku kalendarzowym.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które zatrudniają specjalistów w zakresie ICT/IT:

wartość procentowa liczby specjalistów w zakresie ICT/IT zatrudnionych w stosunku do całkowitej liczby osób pracujących.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które zatrudniły lub próbowały zatrudnić specjalistów w zakresie ICT/IT:

występowanie wakatów trudnych do obsadzenia na stanowiska wymagające specjalisty w zakresie ICT/IT w poprzednim roku kalendarzowym.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które zatrudniły lub próbowały zatrudnić pracowników na stanowiska wymagające umiejętności w zakresie korzystania z ICT/IT:

występowanie wakatów trudnych do obsadzenia z powodu braku umiejętności w zakresie korzystania z ICT wśród kandydatów w poprzednim roku kalendarzowym.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które zatrudniły dostawców zagranicznych w celu wykonywania funkcji ICT:

zatrudniły specjalistów z zakresie ICT/IT od zagranicznych dostawców z innego państwa członkowskiego UE w poprzednim roku kalendarzowym,

zatrudniły specjalistów z zakresie ICT/IT od zagranicznych dostawców z kraju spoza UE w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) funkcje ICT wykonywane przez specjalistów w zakresie ICT/IT od zagranicznych dostawców w poprzednim roku kalendarzowym: zarządzanie ICT,

(nieobowiązkowo) funkcje ICT wykonywane przez specjalistów w zakresie ICT/IT od zagranicznych dostawców w poprzednim roku kalendarzowym: rozwój i wdrożenie ICT,

(nieobowiązkowo) funkcje ICT wykonywane przez specjalistów w zakresie ICT/IT od zagranicznych dostawców w poprzednim roku kalendarzowym: działania ICT,

(nieobowiązkowo) funkcje ICT wykonywane przez specjalistów w zakresie ICT/IT od zagranicznych dostawców w poprzednim roku kalendarzowym: inne.

(nieobowiązkowo) Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które zatrudniły dostawców zagranicznych w celu wykonywania funkcji biznesowych:

(nieobowiązkowo) funkcje biznesowe wykonywane przez użytkowników ICT od zagranicznych dostawców w poprzednim roku kalendarzowym: Sprzedaż i marketing, obsługa klienta,

(nieobowiązkowo) funkcje biznesowe wykonywane przez użytkowników ICT od zagranicznych dostawców w poprzednim roku kalendarzowym: Badania i rozwój, projektowanie produktów i inżynieria,

(nieobowiązkowo) funkcje biznesowe wykonywane przez użytkowników ICT od zagranicznych dostawców w poprzednim roku kalendarzowym: inne (nie ICT) funkcje biznesowe,

(nieobowiązkowo) zatrudniły użytkowników ICT/IT od zagranicznych dostawców z innego państwa członkowskiego UE w poprzednim roku kalendarzowym,

(nieobowiązkowo) zatrudniły użytkowników ICT/IT od zagranicznych dostawców z kraju spoza UE w poprzednim roku kalendarzowym.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które posiadają wakaty trudne do obsadzenia na stanowiska wymagające specjalisty w zakresie ICT/IT:

powody występowania wakatów trudnych do obsadzenia na stanowiska wymagające specjalisty w zakresie ICT/IT w poprzednim roku kalendarzowym: brak lub niewielu kandydatów,

powody występowania wakatów trudnych do obsadzenia na stanowiska wymagające specjalisty w zakresie ICT/IT w poprzednim roku kalendarzowym: brak kwalifikacji,

powody występowania wakatów trudnych do obsadzenia na stanowiska wymagające specjalisty w zakresie ICT/IT w poprzednim roku kalendarzowym: brak doświadczenia zawodowego,

powody występowania wakatów trudnych do obsadzenia na stanowiska wymagające specjalisty w zakresie ICT/IT w poprzednim roku kalendarzowym: zbyt wysokie oczekiwania dotyczące wynagrodzenia,

(nieobowiązkowo) powody występowania wakatów trudnych do obsadzenia na stanowiska wymagające specjalisty w zakresie ICT/IT w poprzednim roku kalendarzowym: inne.

c)   Następujące cechy charakterystyczne dotyczące przedsiębiorstwa są gromadzone lub otrzymywane z innych alternatywnych źródeł:

 

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw:

podstawowa działalność gospodarcza przedsiębiorstwa w poprzednim roku kalendarzowym,

średnia liczba osób pracujących w poprzednim roku kalendarzowym,

lokalizacja w podziale na region Celu 1/region innego Celu w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw niewymienionych w sekcji J klasyfikacji NACE Rev. 1,1:

całkowita wartość sprzedaży towarów i usług (pod względem wartości, bez VAT) w poprzednim roku kalendarzowym,

całkowity obrót (pod względem wartości, bez VAT) w poprzednim roku kalendarzowym.

2.   ZAKRES

Cechy charakterystyczne zdefiniowane w pkt 1 lit. b) i c) niniejszego załącznika należy zgromadzić i uzyskać dla przedsiębiorstw sklasyfikowanych w ramach następujących typów działalności gospodarczej, następujących wielkości przedsiębiorstwa i w następującym zakresie geograficznym.

a)   Działalność gospodarcza: przedsiębiorstwa sklasyfikowane w ramach następujących kategorii NACE Rev 1.1.

Kategoria NACE

Opis

Sekcja D

„Przetwórstwo przemysłowe”

Sekcja F

„Budownictwo”

Sekcja G

„Handel hurtowy i detaliczny; sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli”

Grupy 55.1 i 55.2

„Hotele” oraz „Pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania”

Sekcja I

„Transport, gospodarka magazynowa i łączność”

Klasa 65.12

„Pozostałe pośrednictwo pieniężne”

Klasa 65.22

„Pozostałe formy udzielania kredytów”

Klasa 66.01

„Ubezpieczenia na życie”

Klasa 66.03

„Ubezpieczenia inne niż na życie”

Sekcja K

„Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej”

Grupy 92.1 i 92.2

„Działalność związana z filmem i przemysłem wideo” i „Działalność radiowa i telewizyjna”

Przedsiębiorstwa sklasyfikowane w ramach następujących kategorii NACE Rev 1.1 nieobowiązkowo podlegają zakresowi badania:

Kategoria NACE

Opis

Sekcja E

„Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę”

Grupy 55.3 i 55.4

„Restauracje”, „Bary” i „Stołówki i katering”

Grupy 92.3 do 92.7 włącznie

„Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem”, z wyjątkiem „Działalności związanej z filmem i przemysłem wideo” i „Działalności radiowej i telewizyjnej”

Dział 93

„Pozostała działalność usługowa”

Klasy 67.12, 67.13, 67.2

„Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym”, z wyjątkiem „Zarządzania rynkiem finansowym”

b)   Wielkość przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa z 10 lub większą liczbą osób pracujących; przedsiębiorstwa z mniejszą niż 10 liczbą osób pracujących podlegają zakresowi badania nieobowiązkowo.

c)   Zakres geograficzny: przedsiębiorstwa zlokalizowane w dowolnej części terytorium państwa członkowskiego.

3.   OKRESY ODNIESIENIA

Okresem odniesienia jest 2006 r. dla cech charakterystycznych, które odnoszą się do poprzedniego roku kalendarzowego. Dla pozostałych cech charakterystycznych okresem odniesienia jest styczeń 2007 r.

4.   PODZIAŁY

Tematy i ich cechy charakterystyczne wymienione w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika dostarcza się odrębnie według następujących podziałów:

a)   Podział według działalności gospodarczej: Dane należy przedstawić w podziale zgodnie z następującymi danymi zagregowanymi NACE Rev. 1.1:

Agregacja NACE

 

DA + DB + DC + DD + DE

 

DF + DG + DH

 

DI + DJ

 

DK + DL + DM + DN

 

F

 

50

 

51

 

52

 

55.1 + 55.2

 

60 + 61 + 62 + 63

 

64

 

65.12 + 65.22

 

66.01 + 66.03

 

72

 

70 + 71 + 73 + 74

 

92.1 + 92.2

 

(nieobowiązkowo) 22

 

(nieobowiązkowo) 40 + 41

 

(nieobowiązkowo) 55.3 + 55.4 + 55.5

 

(nieobowiązkowo) 67.3 + 55.4 + 55.5

 

(nieobowiązkowo) 92.3 do 92.7

 

(nieobowiązkowo) 93

b)   Podział według klas wielkości: Dane należy przedstawić w podziale według następujących klas wielkości ze względu na liczbę osób pracujących:

Klasa wielkości

 

(nieobowiązkowo) mniej niż 10 osób pracujących

 

(nieobowiązkowo) mniej niż 5 osób pracujących

 

(nieobowiązkowo) od 5 do 9 osób pracujących

 

10 lub więcej osób pracujących

 

10 do 49 osób pracujących

 

50 do 249 osób pracujących

 

250 lub więcej osób pracujących

c)   Podział geograficzny: Dane należy przedstawić w podziale na następujące grupy regionalne:

Grupa regionalna

 

Regiony Celu 1 (łącznie z przejściowymi lub stopniowo wygasającymi regionami Celu 1)

 

Regiony niebędące regionem Celu 1

5.   CZĘSTOTLIWOŚĆ

Dane należy dostarczyć raz, za 2007 r.

6.   TERMINY

a)   Dane zagregowane, w koniecznych przypadkach oznaczone jako poufne lub niewiarygodne, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, należy przekazać do Eurostatu do dnia 5 października 2007 r. Do tego terminu zestaw danych musi zostać sfinalizowany, zatwierdzony i zaakceptowany. Tabelaryczny, odczytywalny przez komputer format transmisji odpowiada instrukcjom dostarczonym przez Eurostat.

b)   Metadane, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004 należy przekazać do Eurostatu do dnia 31 maja 2007 r. Metadane odpowiadają szablonowi sprawozdania dostarczonemu przez Eurostat.

c)   Sprawozdanie w sprawie jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, należy przekazać do Eurostatu do dnia 5 listopada 2007 r. Sprawozdanie dotyczące jakości odpowiada szablonowi sprawozdania dostarczonemu przez Eurostat.


ZAŁĄCZNIK II

Moduł 2:   Osoby fizyczne, gospodarstwa domowe i społeczeństwo informacyjne

1.   TEMATY I ICH CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

a)   Tematy, które należy objąć zakresem badania dla roku odniesienia 2007, wybrane z wykazu w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 808/2004, są następujące:

dostęp do i korzystanie z systemów ICT przez osoby fizyczne i/lub gospodarstwa domowe,

korzystanie z Internetu dla różnych celów przez osoby fizyczne i/lub gospodarstwa domowe,

bezpieczeństwo ICT,

umiejętności ICT,

przeszkody w korzystaniu z ICT oraz z Internetu.

b)   Następujące cechy charakterystyczne należy gromadzić:

Dostęp do i korzystanie z systemów ICT przez osoby fizyczne i/lub gospodarstwa domowe

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla wszystkich gospodarstw domowych:

dostęp do urządzeń ICT w domu: komputer,

dostęp do Internetu w domu, bez względu na to, czy się z niego korzysta.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu w domu:

urządzenia stosowane do uzyskania dostępu do Internetu w domu: komputer stacjonarny,

urządzenia stosowane do uzyskania dostępu do Internetu w domu: komputer przenośny,

urządzenia stosowane do uzyskania dostępu do Internetu w domu: odbiornik telewizyjny ze specjalnym urządzeniem udostępniającym Internet,

urządzenia stosowane do uzyskania dostępu do Internetu w domu: konsola do gier,

urządzenia stosowane do uzyskania dostępu do Internetu w domu: inne środki (nieobowiązkowo: uwzględnić osobno dostęp przez telefon komórkowy z dostępem do Internetu, dostęp poprzez komputer podręczny),

rodzaj połączenia stosowanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: modem lub ISDN,

rodzaj połączenia stosowanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: DSL (np. ADSL, SHDSL itp.),

rodzaj połączenia stosowanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: inne połączenie szerokopasmowe (np. telewizja kablowa, UMTS itp.),

rodzaj połączenia stosowanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: telefon komórkowy przez wąskie pasmo (GPRS itp.).

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla wszystkich osób fizycznych:

ostatnie korzystanie z komputera (w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w okresie od trzech miesięcy wcześniej do roku wcześniej; ponad rok wcześniej, nigdy nie korzystał z komputera),

korzystanie z telefonu komórkowego.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla wszystkich osób fizycznych, z wyjątkiem osób na emeryturze:

ocena, czy własne umiejętności komputerowe są wystarczające na wypadek potrzeby znalezienia pracy lub zmiany pracy w ciągu najbliższego roku (tak; nie; nie dotyczy).

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

częstotliwość korzystania z komputera [codziennie lub prawie codziennie; co najmniej raz w tygodniu (ale nie codziennie); co najmniej raz w miesiącu (ale nie w każdym tygodniu); rzadziej niż raz w miesiącu],

miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu,

miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w zwyczajowym miejscu pracy (innym niż dom),

miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w miejscu kształcenia,

miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu innej osoby,

miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w innym miejscu.

Korzystanie z Internetu dla różnych celów przez osoby fizyczne i/lub gospodarstwa domowe

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla wszystkich osób fizycznych:

ostatnie korzystanie z Internetu [w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w okresie od trzech miesięcy wcześniej do roku wcześniej; ponad rok wcześniej, nigdy nie korzystał(-a) z Internetu].

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla osób fizycznych, które korzystały już z Internetu:

ostatnia aktywność handlowa do celów prywatnych w Internecie [w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w okresie od trzech miesięcy wcześniej do roku wcześniej; ponad rok wcześniej, nigdy nie kupował(-a) lub zamawiał(-a)].

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

częstotliwość korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy [codziennie lub prawie codziennie; co najmniej raz w tygodniu (ale nie codziennie); co najmniej raz w miesiącu (ale nie w każdym tygodniu); rzadziej niż raz w miesiącu],

miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu,

miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w zwyczajowym miejscu pracy (innym niż dom),

miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w miejscu kształcenia,

miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu innej osoby,

miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w innym miejscu (nieobowiązkowo: uwzględnić osobno bibliotekę publiczną; pocztę; urząd, ratusz lub agencję rządową; organizację społeczną lub wolontariat; kawiarnię Internetową; hotspot),

korzystanie z urządzeń mobilnych do uzyskania dostępu do Internetu: telefon komórkowy przez GPRS,

korzystanie z urządzeń mobilnych do uzyskania dostępu do Internetu: telefon komórkowy przez UMCS (3G),

korzystanie z urządzeń mobilnych do uzyskania dostępu do Internetu: komputer podręczny (palmtop, PDA),

korzystanie z urządzeń mobilnych do uzyskania dostępu do Internetu: komputer przenośny (laptop) w połączeniu bezprzewodowym poza domem lub miejscem pracy,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do wysyłania i/lub odbierania poczty e-mail,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do prowadzenia rozmów telefonicznych przez Internet,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do innych działań komunikacyjnych (korzystanie z czatów, komunikatorów itp.),

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do wyszukiwania informacji o towarach i usługach,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do usług związanych z podróżowaniem i zakwaterowaniem,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do słuchania radia internetowego lub oglądania telewizji internetowej,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do gry lub pobierania gier, obrazów, filmów lub muzyki,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do pobierania oprogramowania,

korzystanie z Internetu w celach prywatnych w ciągu ostatnich trzech miesięcy do czytania lub pobierania gazet i czasopism informacyjnych, udostępnianych on-line,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do poszukiwania pracy lub wysyłania podań o pracę,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do poszukiwania informacji związanych ze zdrowiem,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do wyszukiwania innych informacji oraz usług udostępnianych on-line,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do elektronicznych usług bankowych,

(nieobowiązkowo) korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do sprzedaży towarów lub usług,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do uzyskania informacji ze stron internetowych władz publicznych,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do pobierania oficjalnych formularzy ze stron Internetowych władz publicznych,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do wysyłania wypełnionych formularzy do władz publicznych,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do wyszukiwania informacji na temat ofert kształcenia, szkolenia lub kursów,

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do uczestnictwa w kursie udostępnianym on-line (na dowolny temat),

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do szukania informacji w celu uczenia się,

uczestnictwo w kursie (dowolne szkolenie, nie tylko przy użyciu komputera lub przez Internet, włącznie ze szkołą lub uniwersytetem) w ciągu ostatnich trzech miesięcy,

zainteresowanie większym korzystaniem z Internetu.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla osób fizycznych korzystających w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do czytania lub pobierania gazet i czasopism informacyjnych, udostępnianych on-line:

korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do czytania lub pobierania gazet i czasopism informacyjnych, w formie subskrypcji, aby otrzymywać je regularnie.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy i uczestniczyły w kursie w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do wyszukiwania informacji jako element szkolenia lub kształcenia danej osoby,

korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do wymiany wiadomości związanych z kursem z innymi jego uczestnikami,

korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do pobierania treści nauczania udostępnionej on-line,

korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do sprawdzenia dostępności w bibliotece danej książki lub artykułu potrzebnych do kursu.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celu prowadzenia handlu elektronicznego:

korzystanie z Internetu do zamawiania żywności lub artykułów spożywczych,

korzystanie z Internetu do zamawiania artykułów gospodarstwa domowego,

korzystanie z Internetu do zamawiania filmów lub muzyki (należy uwzględnić oddzielnie: czy zostały dostarczone on-line),

korzystanie z Internetu do zamawiania książek, czasopism, gazet lub materiałów do e-learningu (należy uwzględnić oddzielnie: czy zostały dostarczone on-line),

korzystanie z Internetu do zamawiania odzieży lub artykułów sportowych,

korzystanie z Internetu do zamawiania oprogramowania komputerowego lub aktualizacji (należy uwzględnić oddzielnie: czy zostały dostarczone on-line),

korzystanie z Internetu do zamawiania sprzętu komputerowego,

korzystanie z Internetu do zamawiania sprzętu elektronicznego,

korzystanie z Internetu do zlecania zakupu akcji, usług finansowych lub ubezpieczeń,

korzystanie z Internetu do zamawiania zakwaterowania w czasie podróży lub wakacji,

korzystanie z Internetu do zamawiania biletów na imprezy,

korzystanie z Internetu do udziału w loteriach lub zakładach,

korzystanie z Internetu do zamawiania innych towarów i usług.

Bezpieczeństwo ICT

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

przypadek zawirusowania komputera przez Internet, w wyniku którego nastąpiła utrata danych lub strata czasu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

częstotliwość wykonywania kopii zapasowych lub archiwizacji (dokumentów, zdjęć itp.) z komputera na np. dyskietkę, płytę CD lub na przestrzeń dyskową na serwerach w Internecie (zawsze lub prawie zawsze; czasami; nigdy lub prawie nigdy; nie dotyczy, ponieważ dana osoba nie zachowuje plików w komputerze).

Umiejętności ICT

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla osób fizycznych, które korzystały kiedykolwiek z komputera:

ostatni kurs szkoleniowy trwający co najmniej trzy godziny na temat dowolnego aspektu obsługi komputera (w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w okresie od trzech miesięcy wcześniej do roku wcześniej; w okresie od roku wcześniej do trzech lat wcześniej; więcej niż trzy lata wcześniej; nigdy nie brał(-a) udziału w kursie),

umiejętności obsługi komputera w zakresie kopiowania lub przenoszenia pliku lub folderu,

umiejętności obsługi komputera w zakresie używania narzędzi do kopiowania i wklejania w celu powielania lub przenoszenia informacji w ramach dokumentu,

umiejętności obsługi komputera w zakresie używania podstawowych wzorów arytmetycznych w arkuszu kalkulacyjnym,

umiejętności obsługi komputera w zakresie kompresji plików,

umiejętności obsługi komputera w zakresie podłączania i instalowania nowych urządzeń, np. drukarki lub modemu,

umiejętności obsługi komputera w zakresie pisania programów komputerowych przy użyciu specjalistycznego języka programowania,

umiejętności obsługi komputera w zakresie połączenia komputerów w lokalną sieć,

umiejętności obsługi komputera w zakresie identyfikacji i rozwiązania problemów (np. komputer działa zbyt wolno).

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla osób fizycznych, które kiedykolwiek korzystały z Internetu:

umiejętności korzystania z Internetu w zakresie używania wyszukiwarki do znalezienia informacji,

umiejętności korzystania z Internetu w zakresie wysyłania e-maili z załącznikami,

umiejętności korzystania z Internetu w zakresie zamieszczania wiadomości na czacie, w grupie dyskusyjnej lub na forum internetowym,

umiejętności korzystania z Internetu w zakresie wykonywania połączeń telefonicznych,

umiejętności korzystania z Internetu w zakresie wymiany plików on-line (P2P) w celu wymiany filmów, muzyki itp.,

umiejętności korzystania z Internetu w zakresie tworzenia stron internetowych,

umiejętności korzystania z Internetu w zakresie znajdowania, pobierania i instalowania oprogramowania,

umiejętności korzystania z Internetu w zakresie ochrony komputera przed wirusami, programami typu spyware lub adware.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla osób fizycznych, które posiadają jedną lub więcej umiejętności korzystania z Internetu:

sposób pozyskania e-umiejętności: formalna instytucja edukacyjna,

sposób pozyskania e-umiejętności: kursy szkoleniowe w ośrodkach kształcenia dla dorosłych (nie z inicjatywy pracodawcy),

sposób pozyskania e-umiejętności: zawodowe kursy szkoleniowe (na żądanie pracodawcy),

sposób pozyskania e-umiejętności: samokształcenie przy wykorzystaniu książek, płyt CD-ROM itp.,

sposób pozyskania e-umiejętności: samokształcenie na zasadzie uczenia się przez działanie,

sposób pozyskania e-umiejętności: nieformalna pomoc kolegów, krewnych, przyjaciół,

sposób pozyskania e-umiejętności: inne.

Przeszkody w korzystaniu z ICT oraz Internetu

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w domu, jednak nie poprzez połączenie szerokopasmowe:

przeszkody w szerokopasmowym dostępie do Internetu w domu: zbyt kosztowny,

przeszkody w szerokopasmowym dostępie do Internetu w domu: brak potrzeby,

przeszkody w szerokopasmowym dostępie do Internetu w domu: niedostępny w mojej okolicy,

przeszkody w szerokopasmowym dostępie do Internetu w domu: możliwość szerokopasmowego dostępu gdzie indziej (np. w pracy),

przeszkody w szerokopasmowym dostępie do Internetu w domu: żaden z powyższych, ale inny powód.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy i chciałyby więcej korzystać z Internetu:

przeszkody w bardziej intensywnym korzystaniu z Internetu: znajomość języków obcych jest niewystarczająca,

przeszkody w bardziej intensywnym korzystaniu z Internetu: brak czasu,

przeszkody w bardziej intensywnym korzystaniu z Internetu: połączenie jest zbyt wolne,

przeszkody w bardziej intensywnym korzystaniu z Internetu: koszt dodatkowego połączenia lub koszt pobierania danych (zależny od ich wielkości),

przeszkody w bardziej intensywnym korzystaniu z Internetu: koszt treści on-line,

przeszkody w bardziej intensywnym korzystaniu z Internetu: treść (treść nie jest wystarczająco interesująca, aby bardziej korzystać z Internetu),

przeszkody w bardziej intensywnym korzystaniu z Internetu: brak umiejętności lub wiedzy (np. strony internetowe nie są przyjazne dla użytkownika lub są zbyt skomplikowane),

przeszkody w bardziej intensywnym korzystaniu z Internetu: obawy dotyczące bezpieczeństwa lub prywatności.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla osób fizycznych, które kiedykolwiek korzystały z komputera, ale w ciągu ostatnich trzech lat nie uczestniczyły w żadnym kursie (co najmniej trzygodzinnym) na dowolny temat w zakresie obsługi komputera:

przeszkody w uczestnictwie w kursie w zakresie obsługi komputera: brak potrzeby z powodu wystarczających umiejętności obsługi komputera,

przeszkody w uczestnictwie w kursie w zakresie obsługi komputera: brak potrzeby, ponieważ dana osoba rzadko korzysta z komputera.

Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla osób fizycznych, które kiedykolwiek korzystały z komputera, ale w ciągu ostatnich trzech lat nie uczestniczyły w żadnym kursie (co najmniej trzygodzinnym) na dowolny temat w zakresie obsługi komputera, jednak może by tego potrzebowały:

przeszkody w uczestnictwie w kursie w zakresie obsługi komputera: brak czasu,

przeszkody w uczestnictwie w kursie w zakresie obsługi komputera: koszty kursu,

przeszkody w uczestnictwie w kursie w zakresie obsługi komputera: brak odpowiedniego kursu,

przeszkody w uczestnictwie w kursie w zakresie obsługi komputera: kursy są zbyt trudne.

2.   ZAKRES

a)   Jednostkami statystycznymi, które mają być reprezentowane dla cech charakterystycznych wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszącymi się do gospodarstw domowych, są gospodarstwa domowe z przynajmniej jedną osobą w grupie wiekowej od 16 do 74 roku życia.

b)   Jednostkami statystycznymi, które mają być reprezentowane dla cech charakterystycznych wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszącymi się do osób fizycznych, są osoby fizyczne w wieku od 16 do 74 roku życia.

c)   Zakres geograficzny obejmuje gospodarstwa domowe i/lub osoby fizyczne mieszkające w dowolnej części terytorium państwa członkowskiego.

3.   OKRES ODNIESIENIA

Okresem odniesienia dla danych statystycznych, które mają zostać zgromadzone, jest pierwszy kwartał 2007 r.

4.   PODZIAŁY

a)   Dla tematów oraz ich cech charakterystycznych wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszących się do gospodarstw domowych, gromadzi się następujące cechy podstawowe:

lokalizacja geograficzna: mieszkający w regionach Celu 1 (łącznie z przejściowymi lub stopniowo wygasającymi regionami Celu 1) mieszkający w innych regionach,

stopień urbanizacji: mieszkający w gęsto zaludnionych obszarach; mieszkający w średnio zaludnionych obszarach; mieszkający w słabo zaludnionych obszarach,

rodzaj gospodarstwa domowego: liczba osób w gospodarstwie domowym (należy zgromadzić oddzielnie: liczba dzieci poniżej 16 roku życia),

(nieobowiązkowo) przychód netto gospodarstwa domowego (zbierany jako wartość lub przy zastosowaniu kwartyli).

b)   Dla tematów oraz cech charakterystycznych wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszących się do osób fizycznych, gromadzi się następujące cechy podstawowe:

lokalizacja geograficzna: mieszkający w regionach Celu 1 (łącznie z przejściowymi lub stopniowo wygasającymi regionami Celu 1) mieszkający w innych regionach,

stopień urbanizacji: mieszkający w gęsto zaludnionych obszarach; mieszkający w średnio zaludnionych obszarach; mieszkający w słabo zaludnionych obszarach,

płeć: mężczyzna; kobieta,

grupa wiekowa: poniżej 16 (nieobowiązkowo); 16 do 24; 25 do 34; 35 do 44; 45 do 54; 55 do 64; 65 do 74; powyżej 74 roku życia (nieobowiązkowo),

najwyższy ukończony poziom kształcenia zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Wykształcenia (ISCED 97): niski (ISCED 0, 1 lub 2); średni (ISCED 3 lub 4); wysoki (ISCED 5 lub 6),

sytuacja w zakresie zatrudnienia: zatrudniony lub prowadzący własną działalność, łącznie z pracownikami członkami rodziny; bezrobotni; studenci niestanowiący siły roboczej; pozostali niestanowiący siły roboczej,

zawód zgodnie z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (ISCO-88 (COM)): pracownicy fizyczni, pracownicy niebędący pracownikami fizycznymi; pracownicy ICT; pracownicy spoza ICT.

5.   CZĘSTOTLIWOŚĆ

Dane należy dostarczyć raz, za 2007 r.

6.   TERMINY PRZEKAZANIA DANYCH

a)   Dane zagregowane, w koniecznych przypadkach oznaczone jako poufne lub niewiarygodne, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, są przekazane do Eurostatu do dnia 5 października 2007 r. Do tego terminu zestaw danych musi zostać sfinalizowany, zatwierdzony i zaakceptowany. Tabelaryczny, odczytywalny przez komputer format transmisji odpowiada instrukcjom dostarczanym przez Eurostat.

b)   Metadane, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, należy przekazać do Eurostatu przed dniem 31 maja 2007 r. Metadane odpowiadają szablonowi sprawozdania dostarczonemu przez Eurostat.

c)   Sprawozdanie w sprawie jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, należy przekazać do Eurostatu do dnia 5 listopada 2007 r. Sprawozdanie dotyczące jakości odpowiada szablonowi sprawozdania dostarczonemu przez Eurostat.


7.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1032/2006

z dnia 6 lipca 2006 r.

ustanawiające wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Działalność w zakresie zarządzania ruchem lotniczym wymaga bezpiecznych i skutecznych mechanizmów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego. Zapewnienie takich mechanizmów w ramach europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym wymaga automatycznej wymiany danych o locie pomiędzy systemami przetwarzania danych (planu lotu). Ocena aktualnej sytuacji we Wspólnocie wykazała, że w niektórych państwach członkowskich mechanizmy te nie działają na zadowalającym poziomie i wymagają dalszej poprawy. Konieczne jest zatem ustanowienie wymagań dla systemów przetwarzania danych planu lotu, uwzględniając interoperacyjność, sprawność i jakość usługi wymiany danych o locie.

(2)

Na mocy art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) została upoważniona do opracowania wymagań dla automatycznych systemów wymiany danych o locie dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem. Niniejsze rozporządzenie oparte jest na sprawozdaniu z dnia 31 marca 2005 r. wynikającym z tego zlecenia.

(3)

Norma Eurocontrol dotycząca wymiany danych on-line została dołączona w postaci załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2082/2000 z dnia 6 września 2000 r. przyjmującego normy Eurocontrol i zmieniającego dyrektywę 97/15/WE przyjmującą normy Eurocontrol oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/65/EWG (3), wprowadzając obowiązek jej stosowania na terenie Wspólnoty w przypadku dostaw nowych systemów przetwarzania danych o locie. Ze względu na uchylenie z dniem 20 października 2005 r. rozporządzenia (WE) nr 2082/2000 konieczna jest aktualizacja prawodawstwa wspólnotowego dla zapewnienia spójności odpowiednich przepisów wykonawczych.

(4)

Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje wojskowej działalności operacyjnej i szkolenia, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 549/2004.

(5)

W oświadczeniu państw członkowskich na temat kwestii wojskowych odnoszących się do Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (4) państwa członkowskie zobowiązały się do wzajemnej współpracy, przy uwzględnieniu krajowych wymagań wojskowych, w celu pełnego i jednolitego stosowania koncepcji elastycznego wykorzystania przestrzeni powietrznej we wszystkich państwach członkowskich przez wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej.

(6)

Stosowanie koncepcji elastycznego wykorzystania przestrzeni powietrznej, określonej w art. 2 ust. 22 rozporządzenia (WE) nr 549/2004, wymaga utworzenia systemów bieżącej wymiany danych lotniczych pomiędzy organami służb ruchu lotniczego a wojskowymi organami kontroli.

(7)

Zautomatyzowane procesy odnoszące się do powiadamiania i wstępnej koordynacji powinny być wdrażane w centrach kontroli obszaru celem dostarczenia spójnych informacji dotyczących lotu organom przekazującym i przejmującym oraz wspomagania procesu koordynacji planowanego transferu lotów. Stanowiły one część norm ustanowionych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2082/2000, a zatem powinny być stosowane od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia.

(8)

Informacje dotyczące lotu przesyłane we wstępnej fazie procedury koordynacji powinny być stale aktualizowane. W związku z tym zautomatyzowane procedury powinny być wdrażane stopniowo, aby możliwa była weryfikacja informacji dotyczących lotów będących uprzednio przedmiotem wstępnej koordynacji lub uchylenie procedury koordynacji, w przypadku gdy lot już nie dotyczy organu przejmującego.

(9)

Organy kontroli ruchu lotniczego, inne niż centra kontroli obszaru, mogłyby skorzystać na wdrożeniu zautomatyzowanych procedur powiadomienia, wstępnej koordynacji, korekty koordynacji i uchylenia koordynacji lotów. Jeśli tak zdecydują, interoperacyjność europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym (dalej nazywanej „EATMN”) oznacza, że muszą one stosować te same wymagania, co centra kontroli obszaru.

(10)

Bieżąca wymiana danych lotniczych pomiędzy organami służb ruchu lotniczego a wojskowymi organami kontroli powinna opierać się na stopniowym wdrażaniu zautomatyzowanych procedur. Pierwszym krokiem powinno być wprowadzenie systemu przesyłania podstawowych danych lotniczych pomiędzy cywilnymi i wojskowymi organami, wraz z możliwością ich aktualizowania w razie konieczności.

(11)

Opracowano dodatkowe zautomatyzowane procedury, które w jeszcze większym stopniu uprościłyby koordynację pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego lub organami służb ruchu lotniczego i wojskowymi organami kontroli. Jeśli zdecydują się one wykorzystać dodatkowe zautomatyzowane procedury, interoperacyjność EATMN oznacza, że muszą one stosować jednolite wymagania w odniesieniu do tych procedur.

(12)

Wdrożenie niniejszego rozporządzenia powinno umożliwić dalszy postęp w osiąganiu wyższego poziomu interoperacyjności.

(13)

Ze względu na utrzymanie lub poprawienie istniejących poziomów bezpieczeństwa operacji państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia przeprowadzenia przez właściwe podmioty oceny bezpieczeństwa, w tym procesów identyfikacji zagrożeń oraz oceny i ograniczania ryzyka. Zharmonizowane włączenie tych procedur do systemów objętych niniejszym rozporządzeniem wymaga opracowania szczegółowych wymagań bezpieczeństwa w ramach obowiązujących wymagań w zakresie interoperacyjności, sprawności i jakości usługi.

(14)

Na mocy art. 3 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 552/2004 przepisy wykonawcze dotyczące interoperacyjności powinny opisywać określone procedury oceny zgodności stosowane do oceny zgodności lub przydatności do wykorzystania części składowych jak również weryfikacji systemów.

(15)

Na mocy art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 552/2004, terminy stosowania ustaleń przejściowych mogą zostać określone przez odpowiednie przepisy wykonawcze dotyczące interoperacyjności.

(16)

Producentom i instytucjom zapewniającym służby żeglugi powietrznej powinno się pozostawić czas na opracowanie nowych elementów i systemów zgodnie z nowymi wymaganiami technicznymi.

(17)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, ustanowionego w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 549/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymagania w zakresie automatycznej wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy służbami kontroli ruchu lotniczego oraz dla celów cywilno-wojskowej koordynacji lotów.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do:

a)

systemów przetwarzania danych lotniczych (FDPS) wykorzystywanych przez organy kontroli ruchu lotniczego zapewniające służby w stosunku do ogólnego ruchu lotniczego (GAT);

b)

systemów wymiany danych lotniczych wspomagających procedury koordynacyjne pomiędzy cywilnymi organami służb ruchu lotniczego i wojskowymi organami kontroli.

3.   Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do wymiany danych lotniczych pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego wykorzystującymi systemy przetwarzania danych lotniczych, określone w pkt 2, dla których dane lotnicze objęte niniejszym rozporządzeniem są zsynchronizowane poprzez wspólny system.

Artykuł 2

Definicje

1.   Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 549/2004.

2.   Oprócz definicji, o których mowa w ust. 1, stosuje się następujące definicje:

1)

„powiadomienie” oznacza przesłanie przez organ przekazujący danych aktualizujących system organu przejmującego w celu przygotowania do koordynacji lotniczej;

2)

„koordynacja” oznacza koordynację pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego planowanego postępu lotu przecinającego wspólną granicę, w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu;

3)

„organ kontroli ruchu lotniczego” (dalej zwany „organem ATC”), w zależności od przypadku oznacza centrum kontroli obszaru, organ kontroli zbliżania lub organ kontroli lotniska;

4)

„koordynacja cywilno-wojskowa” oznacza koordynację pomiędzy cywilnymi i wojskowymi podmiotami uprawnionymi do podejmowania decyzji i ustalania kierunku działań;

5)

„system przetwarzania danych lotniczych” oznacza część systemu zarządzania ruchem lotniczym, który odbiera, automatycznie przetwarza i przekazuje na stanowiska robocze organów kontroli ruchu lotniczego dane planu lotu oraz związane z nimi informacje;

6)

„organ służby ruchu lotniczego” (dalej zwany „organem ATS”) oznacza cywilny lub wojskowy organ odpowiedzialny za zapewnienie służb ruchu lotniczego;

7)

„wojskowy organ kontroli” oznacza każdy stacjonarny lub mobilny organ wojskowy kontrolujący wojskowy ruch lotniczy i/lub wykonujący inną działalność, która ze względu na swój szczególny charakter może wymagać rezerwacji lub wprowadzenia ograniczeń w przestrzeni powietrznej;

8)

„organ przekazujący” oznacza organ kontroli ruchu lotniczego w procesie przekazywania kolejnemu organowi ATC odpowiedzialności za zapewnienie służby kontroli ruchu lotniczego dla statków powietrznych na trasie lotu;

9)

„organ przejmujący” oznacza organ kontroli ruchu lotniczego, który otrzymuje dane;

10)

„granica” oznacza płaszczyznę w poziomie lub pionie wytyczającą przestrzeń powietrzną, w którym organ ATC zapewnia służby ruchu lotniczego;

11)

„centrum kontroli obszaru” (dalej zwane „ACC”) oznacza organ ustanowiony w celu zapewniania służby kontroli ruchu lotniczego w obszarze jego odpowiedzialności;

12)

„stanowisko robocze” oznacza wyposażenie i sprzęt techniczny wykorzystywany przez członka personelu służb ruchu lotniczego do wykonywania zadań związanych z jego pracą;

13)

„plan lotu” oznacza określone informacje przekazane organom służb ruchu lotniczego, dotyczące planowanego całego lub części lotu statku powietrznego;

14)

„ostrzeżenie” oznacza wiadomość wyświetlaną na stanowisku roboczym w przypadku awarii automatycznego systemu koordynacji;

15)

„dane o przewidywanym czasie” oznaczają spodziewany czas przybycia statku powietrznego nad punktem koordynacji oraz spodziewany poziom lotu statku powietrznego nad tym punktem;

16)

„wtórny radar dozorowania” (dalej zwany „SSR”) oznacza system radarowego nadzoru, który wykorzystuje nadajniki lub odbiorniki i transpondery;

17)

„porozumienie o współpracy” oznacza porozumienie pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze sobą organami ATC, które określa sposoby koordynowania zakresu odpowiedzialności poszczególnych ATC;

18)

„punkt przekazania kontroli” oznacza punkt na torze lotu statku powietrznego, w którym odpowiedzialność za zapewnienie służb ruchu lotniczego dla statku powietrznego jest przekazywana z jednego organu ATC do drugiego;

19)

„dane koordynacyjne” oznaczają dane istotne dla personelu operacyjnego w związku z procedurą powiadomienia, koordynacji i przekazywania lotów oraz procedurą koordynacji cywilno-wojskowej;

20)

„poziom przekazania kontroli lotu” oznacza poziom lotu uzgodniony w trakcie procedury koordynacji, gdy poziom lotu, na którym statek powietrzny wykonuje lot, lub poziom lotu, na który wydano zezwolenie i do którego statek powietrzny wykonuje lot w czasie wznoszenia lub zniżania nad punktem koordynacji;

21)

„organ przyjmujący” oznacza następny w kolejności organ kontroli ruchu lotniczego przejmujący kontrolę nad statkiem powietrznym;

22)

„punkt koordynacyjny” (dalej zwany COP) oznacza punkt na granicy lub w jej pobliżu wykorzystywany przez organy ATC i do którego odnoszą się procedury koordynacyjne;

23)

„organ powiadamiany” oznacza organ ATC, który został powiadomiony o locie;

24)

„korelacja” oznacza proces przypisania danych z planu lotu do echa (tracku) radarowego tego samego lotu;

25)

„zwolnienie” oznacza upoważnienie kontrolera przekazującego statek powietrzny wydane dla kontrolera organu przyjmującego do wydawania instrukcji załodze statku powietrznego zanim przekroczy on punkt przekazania kontroli;

26)

„dostępność” oznacza stopień, w jakim system lub jego element są sprawne i dostępne w razie konieczności ich użycia;

27)

„niezawodność” oznacza prawdopodobieństwo funkcjonowania urządzeń naziemnych w granicach określonych tolerancji.

Artykuł 3

Wymagania w zakresie interoperacyjności i sprawności

1.   Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej zapewniają spełnianie przez systemy, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) i obsługujące ACC, wymagań w zakresie interoperacyjności i sprawności, określonych w załączniku I części A i B.

2.   Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, które w porozumieniu o współpracy zgodziły się na wprowadzenie systemu powiadamiania, wstępnej koordynacji, korekty koordynacji, uchylania koordynacji, przekazywania podstawowych danych lotniczych lub zmiany podstawowych danych lotniczych pomiędzy organami ATC, innymi niż ACC, zapewniają spełnianie przez systemy, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), wymagań w zakresie interoperacyjności i eksploatacji, określonych w załączniku I części A i B.

3.   Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, które w porozumieniu o współpracy zgodziły się na wprowadzenie procedur powiadomienia poprzedzającego start statku powietrznego oraz koordynacji, zmiany częstotliwości lub ręcznego przejęcia łączności, zapewniają spełnianie przez systemy, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), wymagań w zakresie interoperacyjności i sprawności, określonych w załączniku I części A i C.

4.   Państwa członkowskie zapewniają spełnianie przez systemy, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), wymagań w zakresie interoperacyjności i sprawności, określonych w załączniku I części A i B, w odniesieniu do podstawowych danych lotniczych oraz zmian w przetwarzaniu podstawowych danych lotniczych.

5.   W przypadku gdy organy służb ruchu lotniczego i wojskowe organy kontroli wdrożyły w swoich systemach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), procedury powiadomienia o zamiarze przekroczenia, wnioskowania o zezwolenie na przekroczenie, kontrpropozycji dotyczącej przekroczenia lub anulowania zezwolenia na przekroczenie, państwa członkowskie zapewniają spełnianie przez te systemy wymagań w zakresie interoperacyjności i sprawności, określonych w załączniku I części A i C.

Artykuł 4

Wymagania w zakresie jakości obsługi

1.   Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej zapewniają spełnianie przez systemy, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), wymagań w zakresie jakości usługi, określonych w załączniku II.

2.   Państwa członkowskie zapewniają spełnianie przez systemy, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), wymagań w zakresie jakości usługi, określonych w załączniku II.

Artykuł 5

Procedury towarzyszące

1.   W odniesieniu do lotu będącego przedmiotem wstępnej koordynacji uzgodnione warunki przekazania są wiążące z punktu widzenia operacyjnego dla obydwu organów ATC, chyba że koordynacja została uchylona lub skorygowana.

2.   W odniesieniu do lotu będącego przedmiotem korekty koordynacji uzgodnione warunki przekazania są wiążące z punktu widzenia operacyjnego dla obydwu organów ATC, chyba że koordynacja została uchylona lub dodatkowo skorygowana.

3.   W przypadku niepotwierdzenia korekty koordynacji lub uchylenia procedur koordynacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie jakości usługi organ przekazujący uruchamia procedurę wstępnej koordynacji ustnej.

Artykuł 6

Wymogi bezpieczeństwa

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby przed wszelkimi zmianami do objętych niniejszym rozporządzeniem istniejących automatycznych systemów wymiany danych lotniczych lub przed wprowadzeniem nowych systemów zapewnić przeprowadzenie przez podmioty zainteresowane procedur oceny bezpieczeństwa, w tym identyfikacji zagrożeń oraz oceny i ograniczania ryzyka.

W trakcie oceny bezpieczeństwa uwzględnione zostaną przynajmniej wymagania bezpieczeństwa określone w załączniku III.

Artykuł 7

Zgodność lub przydatność do wykorzystania elementów systemów

Przed wydaniem deklaracji WE zgodności lub przydatności do użytku, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 549/2004, producenci elementów systemów, określonych w art. 1 ust. 2 lit. a) i b) oceniają zgodność lub przydatność do użytku tych elementów zgodnie z wymaganiami podanymi w załączniku IV część A.

Artykuł 8

Weryfikacja systemów

1.   Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, które mogą wykazać, iż spełniają warunki określone w załączniku V, przeprowadzają weryfikację systemów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) zgodnie z wymaganiami podanymi w załączniku IV część B.

2.   Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, które nie mogą wykazać, iż spełniają warunki określone w załączniku V, zlecają wyznaczonemu organowi weryfikację systemów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a). Weryfikację należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w załączniku IV część C.

3.   Państwa członkowskie wykazują poprzez weryfikację systemów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), zgodność tych systemów z wymaganiami bezpieczeństwa oraz wymaganiami w zakresie interoperacyjności i sprawności oraz jakości usługi, określonymi niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 9

Zgodność

Państwa członkowskie podejmują środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 10

Przepisy przejściowe

1.   Przepisy przejściowe określone w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 stosuje się do systemów europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym (dalej nazywanej „EATMN”), o których mowa w art. 1 ust. 2, od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do procedur powiadomienia i wstępnej koordynacji.

Przepisy te stosuje się do systemów EATMN od dnia 1 stycznia 2009 r. w odniesieniu do procedur korekty koordynacji, uchylenia koordynacji, podstawowych danych lotniczych i zmiany podstawowych danych lotniczych.

2.   Przepisy przejściowe określone w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 stosuje się w odniesieniu do systemów, o których mowa w art. 1 ust. 2, od dnia 31 grudnia 2012 r.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. w odniesieniu do wszystkich systemów EATMN, o których mowa w art. 1 ust. 2, w zakresie procedur korekty koordynacji, uchylenia koordynacji, podstawowych danych lotniczych i zmiany przetwarzania podstawowych danych lotniczych.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 31 grudnia 2012 r. w odniesieniu do wszystkich systemów EATMN, o których mowa w art. 1 ust. 2, działających na ten dzień.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 26.

(2)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 1.

(3)  Dz.U. L 254 z 9.10.2000, str. 1.

(4)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 9.


ZAŁĄCZNIK 1

Wymagania w zakresie interoperacyjności i eksploatacji

(o których mowa w art. 3)

CZĘŚĆ A:   WYMAGANIA OGÓLNE

1.   WYMAGANIA SYSTEMU

1.1.

System dostarcza wszelkich informacji niezbędnych do wyświetlania, przetwarzania i kompilacji informacji systemowych podlegających wymianie w podanych procedurach.

1.2.

System jest w stanie automatycznie odbierać, przechowywać, przetwarzać, pobierać i przekazywać do wyświetlania oraz przesyłać informacje dotyczące lotu istotne w procedurach powiadomienia, koordynacji i przekazania oraz koordynacji cywilno-wojskowej.

1.3.

System przesyła ostrzeżenie w przypadku stwierdzenia awarii lub nieprawidłowego działania funkcji wymiany informacji.

1.4.

System jest w stanie przesyłać ostrzeżenia dotyczące wymiany informacji systemowych do odpowiednich stanowisk roboczych.

1.5.

System dostarcza członkom personelu ATC narzędzia niezbędne do modyfikowania informacji dotyczących lotu istotnych dla procedur.

1.6.

System jest w stanie dostarczyć członkom personelu ATC informacji na temat statusu procedur wymiany istotnych informacji systemowych.

2.   REJESTRACJA DANYCH ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ INFORMACJI SYSTEMOWYCH

2.1.

Dane związane z wymianą informacji systemowych są rejestrowane przez instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej w sposób umożliwiający wyszukanie i wyświetlanie zarejestrowanych danych.

CZĘŚĆ B:   WYMAGANIA DLA OBOWIĄZKOWYCH PROCEDUR WSPOMAGANYCH PRZEZ WYMIANĘ INFORMACJI SYSTEMOWYCH

1.   POWIADOMIENIE

1.1.   Powiadomienie obejmuje następujące informacje dotyczące lotu

1.1.1.

Informacje wchodzące w zakres procedury powiadomienia obejmują przynajmniej:

identyfikację statku powietrznego,

tryb i kod SSR (jeśli są dostępne),

lotnisko odlotu,

dane o przewidywanym czasie,

lotnisko docelowe,

numer i typ statku powietrznego,

rodzaj lotu,

zdolność możliwości sprzętu i jego stan.

1.1.2.

Informacje dotyczące „zdolności możliwości sprzętu i jego stanu” obejmują przynajmniej zmniejszone minima separacji pionowej („dalej zwane”„RVSM”) i separacji kanałowej 8,33 kHz.

1.1.3.

Informacje dotyczące „zdolności sprzętu i jego stanu” mogą zawierać inne elementy zgodnie z porozumieniami o współpracy.

1.2.   Zasady stosowania

1.2.1.

Procedura powiadomienia przeprowadzana jest przynajmniej raz dla każdego kwalifikującego się lotu, który ma zgodnie z planem przekroczyć granicę, chyba, że lot podlega procedurze powiadomienia poprzedzającego start statku powietrznego oraz koordynacji.

1.2.2.

Kryteria kwalifikacji w zakresie powiadomienia o przekroczeniu granicy przez loty są zgodne z porozumieniami o współpracy.

1.2.3.

W przypadku gdy procedura powiadomienia nie może być przeprowadzona przed procedurą wstępnej koordynacji w dwustronnie uzgodnionym czasie, ta ostatnia zastępuje procedurę powiadomienia.

1.2.4.

W przypadku przeprowadzania procedury powiadomienia poprzedza ją procedura wstępnej koordynacji.

1.2.5.

Procedurę powiadomienia ponawia się każdorazowo, w przypadku gdy przed uruchomieniem procedury wstępnej koordynacji pojawiają się zmiany dotyczące poniższych danych:

COP,

spodziewany kod SSR w momencie przekroczenia punktu kontroli,

lotnisko docelowe,

typ statku powietrznego,

zdolność sprzętu i jego stan.

1.2.6.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przesłanymi danymi a odpowiadającymi im danymi w systemie przejmującym, lub w przypadku braku takich informacji, konieczne są działania naprawcze w momencie otrzymania danych koordynacji wstępnej, a rozbieżności są zgłaszane na odpowiednie stanowisko celem ich usunięcia.

1.3.   Kryteria czasowe dotyczące uruchomienia procedury powiadomienia.

1.3.1.

Procedura powiadomienia jest uruchamiana ustaloną ilość minut przed przewidywanym czasem w COP.

1.3.2.

Zasady dotyczące powiadomienia określone są w porozumieniach o współpracy pomiędzy zainteresowanymi organami ATC.

1.3.3.

Zasady dotyczące powiadomienia mogą być ustalone odrębnie dla każdego punktu koordynacyjnego.

2.   WSTĘPNA KOORDYNACJA

2.1.   Wstępna koordynacja obejmuje następujące informacje dotyczące lotu

2.1.1.

Informacje wchodzące w zakres procedury wstępnej koordynacji obejmują przynajmniej:

identyfikację statku powietrznego,

tryb i kod SSR,

lotnisko odlotu,

dane o przewidywanym czasie,

lotnisko docelowe,

numer i typ statku powietrznego,

rodzaj lotu,

zdolność możliwości sprzętu i jego stan.

2.1.2.

Informacje dotyczące „zdolności możliwości sprzętu i jego stanu” obejmują przynajmniej RVSM i separację kanałową 8,33 kHz.

2.1.3.

Informacje dotyczące „zdolności sprzętu i jego stanu” mogą zawierać inne elementy zgodnie z dwustronnymi porozumieniami o współpracy.

2.2.   Zasady stosowania

2.2.1.

Procedura wstępnej koordynacji jest przeprowadzana dla wszystkich kwalifikujących się lotów, które zgodnie z planem mają przekroczyć granicę.

2.2.2.

Kryteria kwalifikacji w zakresie wstępnej koordynacji przekroczenia granicy przez loty są zgodne z porozumieniami o współpracy.

2.2.3.

O ile procedura wstępnej koordynacji nie została uruchomiona ręcznie, jest ona automatycznie uruchamiana:

z dwustronnie uzgodnionym wyprzedzeniem spodziewanego czasu przybycia statku powietrznego nad punkt koordynacji, lub

w momencie, gdy lot znajduje się w dwustronnie uzgodnionej odległości od punktu koordynacji,

zgodnie z porozumieniami o współpracy.

2.2.4.

Procedura wstępnej koordynacji lotu jest uruchamiana wyłącznie raz, chyba że zainicjowano uchylenie procedury koordynacji.

2.2.5.

Po uchyleniu procedury koordynacji procedura wstępnej koordynacji może być ponownie uruchomiona przez ten sam organ.

2.2.6.

O zakończeniu procedury koordynacji, obejmującym potwierdzenie organu przejmującego, informowany jest organ przekazujący – wówczas lot uważa się za „skoordynowany”.

2.2.7.

Brak potwierdzenia zakończenia procedury wstępnej koordynacji, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie jakości obsługi, skutkuje ostrzeżeniem na stanowisku roboczym odpowiedzialnym za koordynację lotu w ramach organu przekazującego.

2.2.8.

Informacje dotyczące wstępnej koordynacji są udostępniane na właściwym stanowisku roboczym organu przejmującego.

3.   KOREKTA KOORDYNACJI

3.1.   Korekta koordynacji obejmuje następujące informacje dotyczące lotu

3.1.1.

Procedura korekty koordynacji zapewnia powiązanie z poprzednio koordynowanym lotem.

3.1.2.

Korekta koordynacji obejmuje następujące informacje dotyczące lotu, jeśli uległy one zmianie:

tryb i kod SSR,

spodziewany czas i poziom lotu,

zdolność sprzętu i jego stan.

3.1.3.

Pod warunkiem że tak dwustronnie uzgodniono, dane dotyczące korekty koordynacji obejmują następujące informacje, jeśli uległy one zmianie:

punkt koordynacji,

trasa lotu.

3.2.   Zasady stosowania

3.2.1.

Procedura korekty koordynacji może być przeprowadzana jeden lub kilka razy z organem, z którym aktualnie koordynuje się lot.

3.2.2.

Procedura korekty koordynacji ma miejsce, gdy:

spodziewany czas w punkcie koordynacji różni się od poprzednio podanego o więcej niż dwustronnie uzgodniona wartość,

poziom(-y) przekazania kontroli lotu, kod SSR lub zdolność sprzętu i jego stan różnią się od poprzednio podanych.

3.2.3.

Pod warunkiem że tak dwustronnie uzgodniono, procedura korekty koordynacji ma miejsce, jeśli uległy zmianie następujące dane:

punkt koordynacji,

trasa lotu.

3.2.4.

O zakończeniu procedury koordynacji, obejmującym potwierdzenie organu przejmującego, informowany jest organ przekazujący.

3.2.5.

Brak potwierdzenia zakończenia procedury korekty koordynacji, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie jakości obsługi, skutkuje ostrzeżeniem na stanowisku roboczym odpowiedzialnym za koordynację lotu w ramach organu przekazującego.

3.2.6.

Procedura korekty koordynacji ma miejsce bezpośrednio po otrzymaniu odpowiedniego sygnału lub aktualizacji danych.

3.2.7.

Procedura korekty koordynacji zostaje wstrzymana z chwilą przekroczenia przez lot punktu przekazania kontroli w dwustronnie uzgodnionym czasie/odległości, zgodnie z porozumieniami o współpracy.

3.2.8.

Informacje dotyczące korekty koordynacji są udostępniane na właściwym stanowisku roboczym organu przejmującego.

4.   UCHYLENIE KOORDYNACJI

4.1.   Uchylenie koordynacji obejmuje następujące informacje dotyczące lotu

4.1.1.

Procedura uchylenia koordynacji zapewnia powiązanie z tą procedurą powiadomienia lub koordynacji, którą anuluje.

4.2.   Zasady stosowania

4.2.1.

Procedura uchylenia koordynacji stosowana jest przez organ dla koordynowanego lotu, gdy:

organ nie jest już następnym w kolejności w łańcuchu koordynacji,

plan lotu jest odwołany w organie wysyłającym, a koordynacja jest już bezprzedmiotowa,

informację o uchyleniu koordynacji lotu otrzymano od poprzedniego organu.

4.2.2.

Procedura uchylenia koordynacji stosowana jest przez organ dla lotu będącego przedmiotem powiadomienia, gdy:

organ nie jest już następnym w kolejności w łańcuchu koordynacji,

plan lotu jest odwołany w organie wysyłającym, a koordynacja jest już bezprzedmiotowa,

informacj o uchyleniu koordynacji lotu otrzymano od poprzedniego organu,

lot jest opóźniony na trasie i automatycznie nie można określić nowych danych o przewidywanym czasie.

4.2.3.

O zakończeniu procedury uchylenia koordynacji, obejmującym potwierdzenie organu przejmującego, informowany jest organ przekazujący.

4.2.4.

Brak potwierdzenia zakończenia procedury uchylenia koordynacji, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie jakości obsługi, skutkuje ostrzeżeniem na stanowisku roboczym odpowiedzialnym za koordynację lotu w ramach organu przekazującego.

4.2.5.

Informacja o uchyleniu koordynacji jest udostępniana na właściwym stanowisku roboczym w organie powiadamianym lub organie, który anulował koordynację.

5.   PODSTAWOWE DANE LOTNICZE

5.1.   Podstawowe dane lotnicze obejmują następujące informacje dotyczące lotu

5.1.1.

Informacje wchodzące w zakres procedury podstawowych danych lotniczych obejmują przynajmniej:

identyfikację statku powietrznego,

tryb i kod SSR.

5.1.2.

Wszelkie dodatkowe informacje przekazane w ramach procedury podstawowych danych lotniczych są przedmiotem dwustronnego porozumienia.

5.2.   Zasady stosowania

5.2.1.

Procedura podstawowych danych lotniczych jest realizowana automatycznie dla każdego kwalifikującego się lotu.

5.2.2.

Kryteria kwalifikacji w zakresie podstawowych danych lotniczych są zgodne z porozumieniami o współpracy.

5.2.3.

O zakończeniu procedury podstawowych danych lotniczych, obejmującym potwierdzenie organu przejmującego, informowany jest organ przekazujący te dane.

5.2.4.

Brak potwierdzenia zakończenia procedury podstawowych danych lotniczych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie jakości obsługi, skutkuje ostrzeżeniem na stanowisku roboczym organu przekazującego podstawowe dane lotnicze.

6.   ZMIANA PODSTAWOWYCH DANYCH LOTNICZYCH

6.1.   Zmiany podstawowych danych lotniczych obejmują następujące informacje dotyczące lotu

6.1.1.

Zmiana procedury podstawowych danych lotniczych zapewnia powiązanie z lotem poprzednio podlegającym procedurze podstawowych danych lotniczych.

6.1.2.

Wszelkie pozostałe informacje podlegające zmianom w procedurze podstawowych danych lotniczych i powiązane kryteria ich przekazywania są przedmiotem dwustronnych porozumień.

6.2.   Zasady stosowania

6.2.1.

Zmiana w procedurze podstawowych danych lotniczych ma miejsce wyłącznie w odniesieniu do lotu, który poprzednio był przedmiotem powiadomienia w ramach procedury przekazania podstawowych danych lotniczych.

6.2.2.

Zmiana w procedurze podstawowych danych lotniczych jest automatycznie uruchamiana zgodnie z dwustronnie uzgodnionymi kryteriami.

6.2.3.

O zakończeniu procedury zmiany podstawowych danych lotniczych, obejmującym potwierdzenie organu przejmującego, informowany jest organ przekazujący te dane.

6.2.4.

Brak potwierdzenia zakończenia procedury zmiany podstawowych danych lotniczych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie jakości obsługi, skutkuje ostrzeżeniem na stanowisku roboczym organu przekazującego podstawowe dane lotnicze.

6.2.5.

Informacje o zmianie podstawowych danych lotniczych są udostępniane na właściwym stanowisku roboczym organu przejmującego.

CZĘŚĆ C:   WYMAGANIA DLA NIEOBOWIĄZKOWYCH PROCEDUR WSPOMAGANYCH PRZEZ WYMIANĘ INFORMACJI SYSTEMOWYCH

1.   POWIADOMIENIE POPRZEDZAJĄCE START I KOORDYNACJA

1.1.   Powiadomienie poprzedzające start i koordynacja obejmują następujące informacje dotyczące lotu

1.1.1.

Informacje wchodzące w zakres procedury powiadomienia poprzedzającego start i koordynacji obejmują przynajmniej:

identyfikację statku powietrznego,

tryb i kod SSR (jeśli są dostępne),

lotnisko odlotu,

przewidywany czas startu lub dane o przewidywanym czasie, zgodnie z dwustronnymi porozumieniami,

lotnisko docelowe,

numer i typ statku powietrznego.

1.1.2.

Informacje wchodzące w zakres procedury powiadomienia poprzedzającego start i koordynacji przekazane przez organ kontroli rejonu lotniska (TMA) lub organ ACC obejmują:

rodzaj lotu,

zdolność możliwości sprzętu i jego stan.

1.1.3.

Informacje dotyczące „zdolności sprzętu i jego stanu” obejmują przynajmniej RVSM i separację kanałową 8,33 kHz.

1.1.4.

Informacje dotyczące „zdolności sprzętu i jego stanu” mogą zawierać inne elementy zgodnie z dwustronnymi porozumieniami o współpracy.

1.2.   Zasady stosowania

1.2.1.

Procedura powiadomienia poprzedzającego start i koordynacji ma miejsce jeden lub kilka razy dla każdego kwalifikującego się lotu, który ma przekroczyć granicę, a czas lotu od miejsca startu do punktu koordynacji byłby niewystarczający dla przeprowadzenia procedury wstępnej koordynacji lub powiadomienia.

1.2.2.

Kryteria kwalifikacji w zakresie powiadomienia poprzedzającego start i koordynacji przekroczenia granicy przez loty są zgodne z porozumieniami o współpracy.

1.2.3.

Procedura powiadomienia poprzedzającego start i koordynacji ma miejsce każdorazowo, gdy nastąpi zmiana któregokolwiek z elementów wchodzących w zakres danych podlegających poprzedniej procedurze powiadomienia poprzedzającego start i koordynacji przed startem.

1.2.4.

O zakończeniu procedury powiadomienia poprzedzającego start i koordynacji, obejmującym potwierdzenie organu przejmującego, informowany jest organ przekazujący.

1.2.5.

Brak potwierdzenia zakończenia procedury powiadomienia poprzedzającego start i koordynacji, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie jakości obsługi, skutkuje ostrzeżeniem na stanowisku roboczym odpowiedzialnym za powiadomienie/koordynację lotu w ramach organu przekazującego.

1.2.6.

Informacje dotyczące powiadomienia poprzedzającego lot i koordynacji są udostępniane na właściwym stanowisku roboczym organu powiadamianego.

2.   ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI

2.1.   Zmiana częstotliwości obejmuje następujące informacje dotyczące lotu

2.1.1.

Informacje wchodzące w zakres procedury zmiany częstotliwości obejmują przynajmniej:

identyfikację statku powietrznego.

2.1.2.

Informacje wchodzące w zakres procedury zmiany częstotliwości obejmują następujące dane, jeśli są one dostępne:

wskazanie zwolnienia,

poziom lotu, na który wydano zezwolenie,

przydzielony kierunek/linia drogi lub bezpośrednie zezwolenie,

przydzielona prędkość,

przydzielony wskaźnik wznoszenia lub zniżania.

2.1.3.

Pod warunkiem że tak dwustronnie uzgodniono, zmiana częstotliwości obejmuje następujące dane:

aktualną pozycję na linii drogi,

przydzieloną częstotliwość.

2.2.   Zasady stosowania

2.2.1.

Procedura zmiany częstotliwości jest uruchamiana ręcznie przez kontrolera przekazującego.

2.2.2.

O zakończeniu procedury zmiany częstotliwości, obejmującym potwierdzenie organu przejmującego, informowany jest organ przekazujący ATC.

2.2.3.

Brak potwierdzenia zakończenia procedury zmiany częstotliwości, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie jakości obsługi, skutkuje ostrzeżeniem na stanowisku roboczym organu przekazującego ATC.

2.2.4.

Informacje o zmianie częstotliwości są niezwłocznie udostępniane kontrolerowi przejmującemu.

3.   RĘCZNE PRZYJMOWANIE KOMUNIKATÓW

3.1.   Ręcznie przyjmowane komunikaty obejmują następujące informacje dotyczące lotu

3.1.1.

Informacje wchodzące w zakres procedury ręcznego przyjmowania komunikatów obejmują przynajmniej identyfikację statku powietrznego.

3.2.   Zasady stosowania

3.2.1.

Procedurę ręcznego przyjmowania komunikatów uruchamia organ przejmujący w momencie nawiązania łączności.

3.2.2.

O zakończeniu procedury ręcznego przyjmowania komunikatów, obejmującym potwierdzenie organu przekazującego, informowany jest organ przejmujący ATC.

3.2.3.

Brak potwierdzenia zakończenia procedury ręcznego przyjmowania komunikatów, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie jakości obsługi, skutkuje ostrzeżeniem na odpowiednim stanowisku roboczym organu przejmującego ATC.

3.2.4.

Informacje o ręcznym przyjmowaniu komunikatów są niezwłocznie przekazywane kontrolerowi organu przekazującego.

4.   POWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEKROCZENIA

4.1.   Powiadomienie o zamiarze przekroczenia obejmuje następujące informacje dotyczące lotu

4.1.1.

Informacje wchodzące w zakres procedury powiadomienia o zamiarze przekroczenia obejmują przynajmniej:

identyfikację statku powietrznego,

tryb i kod SSR,

numer i typ statku powietrznego,

identyfikator odpowiedzialnego sektora,

trasę przelotu, obejmującą spodziewane czasy i poziomy lotu dla każdego punktu na trasie.

4.2.   Zasady stosowania

4.2.1.

Procedurę powiadomienia o zamiarze przekroczenia uruchamia ręcznie kontroler, lub jest ona uruchamiana automatycznie zgodnie z porozumieniami o współpracy.

4.2.2.

O zakończeniu procedury powiadomienia o zamiarze przekroczenia, obejmującym potwierdzenie organu powiadamianego, informowany jest organ powiadamiający.

4.2.3.

Brak potwierdzenia zakończenia procedury powiadomienia o zamiarze przekroczenia, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie jakości obsługi, skutkuje ostrzeżeniem dla organu powiadamiającego.

4.2.4.

Informacje dotyczące powiadomienia o zamiarze przekroczenia są udostępniane na właściwym stanowisku roboczym organu powiadamianego.

5.   WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PRZEKROCZENIE

5.1.   Wniosek o zezwolenie na przekroczenie obejmuje następujące informacje dotyczące lotu

5.1.1.

Informacje wchodzące w zakres procedury wnioskowania o zezwolenie na przekroczenie obejmują przynajmniej:

identyfikację statku powietrznego,

tryb i kod SSR,

numer i typ statku powietrznego,

identyfikator odpowiedzialnego sektora,

trasę przelotu, obejmującą spodziewane czasy i poziomy lotu dla każdego punktu na trasie.

5.1.2.

Pod warunkiem że tak dwustronnie uzgodniono, wniosek o zezwolenie na przekroczenie zawiera zdolności sprzętu i jego stan.

5.1.3.

Informacje dotyczące „zdolności możliwości sprzętu i jego stanu” obejmują przynajmniej możliwości RVSM.

5.1.4.

Informacje dotyczące „zdolności sprzętu i jego stanu” mogą obejmować inne elementy, zgodnie z dwustronnymi uzgodnieniami.

5.2.   Zasady stosowania

5.2.1.

Procedura wnioskowania o zezwolenie na przekroczenie jest uruchamiana według uznania kontrolera, zgodnie z warunkami podanymi w porozumieniu o współpracy.

5.2.2.

O zakończeniu procedury wnioskowania o zezwolenie na przekroczenie, obejmującym potwierdzenie organu otrzymującego wniosek, informowany jest organ wnioskujący.

5.2.3.

Brak potwierdzenia zakończenia procedury wnioskowania o zezwolenie na przekroczenie, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie jakości obsługi, skutkuje ostrzeżeniem na stanowisku roboczym organu wnioskującego.

5.2.4.

Informacje dotyczące wniosku o zezwolenie na przekroczenie są udostępniane na właściwym stanowisku roboczym organu otrzymującego wniosek.

5.3.   Odpowiedź operacyjna

5.3.1.

Odpowiedzią na procedurę wnioskowania o zezwolenie na przekroczenie jest:

zgoda na proponowaną trasę/dane dotyczące przekroczenia przestrzeni powietrznej, lub

kontrpropozycja zawierająca inną trasę/inne dane dotyczące przekroczenia przestrzeni powietrznej, zgodnie z sekcją 6 poniżej, lub

odrzucenie proponowanej trasy/danych dotyczących przekroczenia przestrzeni powietrznej.

5.3.2.

Jeśli w dwustronnie uzgodnionym terminie nie otrzymano odpowiedzi operacyjnej, na właściwym stanowisku roboczym organu wnioskującego pojawia się ostrzeżenie.

6.   KONTRPROPOZYCJA DOTYCZĄCA PRZEKROCZENIA

6.1.   Kontrpropozycja dotycząca przekroczenia obejmuje następujące informacje dotyczące lotu

6.1.1.

Procedura kontrpropozycji dotyczącej przekroczenia zapewnia powiązanie z lotem poprzednio będącym przedmiotem koordynacji.

6.1.2.

Informacje wchodzące w zakres procedury kontrpropozycji dotyczącej przekroczenia obejmują przynajmniej:

identyfikację statku powietrznego,

trasę przelotu, obejmującą spodziewane czasy i poziomy lotu dla każdego punktu na trasie.

6.2.   Zasady stosowania

6.2.1.

Kontrpropozycja dotycząca przekroczenia zawiera proponowany nowy poziom lotu/lub trasę.

6.2.2.

O zakończeniu procedury kontrpropozycji dotyczącej przekroczenia, obejmującym potwierdzenie organu pierwotnie wnioskującego, informowany jest organ składający kontrpropozycję.

6.2.3.

Brak potwierdzenia zakończenia procedury kontrpropozycji dotyczącej przekroczenia, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie jakości obsługi, skutkuje ostrzeżeniem na właściwym stanowisku roboczym organu składającego kontrpropozycję.

6.2.4.

Informacje dotyczące kontrpropozycji dotyczącej przekroczenia są udostępniane na właściwym stanowisku roboczym organu pierwotnie wnioskującego.

6.3.   Odpowiedź operacyjna.

6.3.1.

Po potwierdzeniu prawidłowego przygotowania informacji w zakresie kontrpropozycji przez organ pierwotnie wnioskujący organ ten udziela odpowiedzi operacyjnej.

6.3.2.

Odpowiedź operacyjna na kontrpropozycję dotyczącą przekroczenia stanowi jej przyjęcie lub odrzucenie.

6.3.3.

Jeśli w dwustronnie uzgodnionym terminie nie otrzymano odpowiedzi operacyjnej, na właściwym stanowisku roboczym organu składającego kontrpropozycję pojawia się ostrzeżenie.

7.   ANULOWANIE ZEZWOLENIA NA PRZEKROCZENIE

7.1.   Anulowanie zezwolenia na przekroczenie obejmuje następujące informacje dotyczące lotu

7.1.1.

Procedura anulowania zezwolenia na przekroczenie zapewnia powiązanie z poprzednią procedurą powiadomienia lub koordynacji, które podlega anulowaniu.

7.2.   Zasady stosowania

7.2.1.

Procedura anulowania zezwolenia na przekroczenie jest uruchamiana przez organ odpowiedzialny za lot w przypadku wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:

lot, o którym powiadomiono poprzednio w ramach procedury podstawowych danych lotniczych, nie wejdzie w przestrzeń powietrzną organu powiadamianego lub w przypadku, gdy lot już go nie dotyczy,

przekroczenie nie nastąpi na trasie podanej w informacji dotyczącej powiadomienia o przekroczeniu,

przekroczenie nie nastąpi na warunkach będących przedmiotem negocjacji lub na warunkach uzgodnionych po przeprowadzonej rozmowie w sprawie przekroczenia przestrzeni powietrznej.

7.2.2.

Procedura anulowania przekroczenia jest uruchamiana automatycznie lub ręcznie na podstawie wprowadzonych przez kontrolera danych zgodnie z porozumieniami o współpracy.

7.2.3.

O zakończeniu procedury anulowania przekroczenia, obejmującym potwierdzenie organu powiadamianego/organu, do którego kierowany jest wniosek, informowany jest organ anulujący.

7.2.4.

Brak potwierdzenia zakończenia procedury anulowania przekroczenia, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie jakości obsługi, skutkuje ostrzeżeniem na właściwym stanowisku roboczym organu anulującego.

7.2.5.

Informacje dotyczące anulowania przekroczenia są udostępniane na właściwym stanowisku roboczym organu powiadamianego/organu, do którego kierowany jest wniosek.


ZAŁĄCZNIK II

Wymagania w zakresie jakości usługi

(o których mowa w art. 4)

1.   Dostępność, niezawodność, bezpieczeństwo danych i integralność danych

1.1.

Funkcje urządzenia wymiany informacji w systemie są dostępne w godzinach pracy organu.

1.2.

Wszelkie planowane terminy konserwacji systemów są dwustronnie uzgadniane pomiędzy dwoma zainteresowanymi organami.

1.3.

Niezawodność połączenia do wymiany informacji w systemie równa jest przynajmniej 99,86 %.

1.4.

Integralność i bezpieczeństwo danych przesyłanych za pomocą funkcji urządzeń wymiany informacji w systemie są zapewnione na odpowiednim poziomie, zgodnie z ustalonymi praktykami.

2.   Terminy proceduralne

2.1.

Terminy proceduralne stanowią okres czasu pomiędzy uruchomieniem procedury a momentem, w którym wymagane potwierdzenie jest dostępne dla organu inicjującego.

2.2.

Terminy proceduralne nie obejmują odpowiedzi operacyjnych, jeśli te ostatnie są wymagane.

2.3.

Maksymalne terminy proceduralne przed wydaniem ostrzeżenia są uzgadniane dwustronnie.


ZAŁĄCZNIK III

Wymagania bezpieczeństwa

(o których mowa w art. 6)

1.

Wdrożenie wymiany informacji w systemie oraz łączności fonicznej ziemia-ziemia wyklucza tak dalece, jak to możliwe, prawdopodobieństwo wystąpienia równoczesnej niesprawności.

2.

Wymagania w zakresie interoperacyjności i eksploatacji określone w pkt 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 oraz 6.2.4 załącznika I, część B są również traktowane jako wymagania bezpieczeństwa.

3.

W zakresie procedur korekty koordynacji, uchylenia koordynacji, podstawowych danych lotniczych i wymiany podstawowych danych lotniczych, wymagania w zakresie jakości usługi, określone w załączniku II, są również traktowane jako wymagania bezpieczeństwa.


ZAŁĄCZNIK IV

CZĘŚĆ A:   WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI LUB PRZYDATNOŚĆ DO WYKORZYSTANIA ELEMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7

1.

Działania weryfikacyjne wykazują zgodność elementów z wymaganiami w zakresie interoperacyjności i sprawności oraz jakości usługi, a także wymaganiami bezpieczeństwa, określonymi niniejszym rozporządzeniem, a także przydatność do wykorzystania tych elementów w trakcie działania w środowisku badawczym.

2.

Producent zarządza czynnościami związanymi z oceną zgodności, a w szczególności:

określa odpowiednie środowisko badawcze,

sprawdza czy plan badań określa elementy w środowisku badawczym,

sprawdza czy plan badań w pełni obejmuje obowiązujące wymagania,

zapewnia zgodność i jakość dokumentacji technicznej oraz planu badań,

planuje organizację badań, personel, instalację i konfigurację platformy badawczej,

przeprowadza inspekcje i badania zgodnie z planem badań,

przygotowuje sprawozdanie z wyników inspekcji i badań.

3.

Producent zapewnia zgodność elementów realizujących wymianę informacji wspomagających procedury powiadomienia, koordynacji i przekazywania lotów oraz koordynacji cywilno-wojskowej, włączonych do środowiska badawczego, z wymaganiami w zakresie interoperacyjności i sprawności oraz jakości usługi, a także wymaganiami bezpieczeństwa, określonymi niniejszym rozporządzeniem.

4.

Po pomyślnym zakończeniu weryfikacji zgodności lub przydatności do wykorzystania, producent, na własną odpowiedzialność, sporządza deklarację zgodności WE lub przydatności do wykorzystania, w której w szczególności określa zgodność elementów i powiązanych warunków wykorzystania z wymaganiami niniejszego rozporządzenia, zgodnie z załącznikiem III (3) rozporządzenia w sprawie interoperacyjności.

CZĘŚĆ B:   WYMAGANIA W ZAKRESIE WERYFIKACJI SYSTEMÓW, O KTÓREJ MOWA W ART. 8 UST. 1

1.

Weryfikacja systemów wykazuje zgodność tych systemów z wymaganiami w zakresie interoperacyjności i sprawności oraz jakości usługi, a także wymaganiami bezpieczeństwa, określonymi niniejszym rozporządzeniem, w symulowanym środowisku odzwierciedlającym kontekst operacyjny tych systemów.

2.

Weryfikację systemów realizujących wymianę informacji wspomagających procedury powiadomienia, koordynacji i przekazywania lotów oraz koordynacji cywilno-wojskowej przeprowadza się zgodnie z odpowiednimi i uznanymi praktykami badawczymi.

3.

Narzędzia badawcze wykorzystywane do weryfikacji systemów realizujących wymianę informacji wspomagających procedury powiadomienia, koordynacji i przekazywania lotów oraz koordynacji cywilno-wojskowej posiadają odpowiednie funkcje.

4.

W wyniku weryfikacji systemów realizujących wymianę informacji wspomagających procedury powiadomienia, koordynacji i przekazywania lotów oraz koordynacji cywilno-wojskowej powstaje dokumentacja techniczna wymagana na mocy załącznika IV(3) do rozporządzenia w sprawie interoperacyjności oraz następujące dokumenty:

opis procesu wdrażania,

sprawozdanie z inspekcji i badań przeprowadzonych przed uruchomieniem systemu.

5.

Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej zarządza czynnościami sprawdzającymi, a w szczególności:

określa odpowiednie symulowane środowisko operacyjno-techniczne odzwierciedlające środowisko operacyjne,

sprawdza, czy plan badań obejmuje włączenie wymiany informacji wspomagających procedury powiadomienia, koordynacji i przekazywania lotów oraz koordynacji cywilno-wojskowej do systemu badanego w symulowanym środowisku operacyjno-technicznym,

sprawdza, czy plan badań w pełni obejmuje wymagania w zakresie interoperacyjności i eksploatacji oraz jakości obsługi, a także wymagania bezpieczeństwa, określone niniejszym rozporządzeniem,

zapewnia zgodność i jakość dokumentacji technicznej oraz planu badań,

planuje organizację badań, personel, instalację i konfigurację platformy badawczej,

przeprowadza inspekcje i badania zgodnie z planem badań,

przygotowuje sprawozdanie z wyników inspekcji i badań.

6.

Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej zapewnia zgodność procesu wymiany informacji wspomagających procedury powiadomienia, koordynacji i przekazywania lotów oraz koordynacji cywilno-wojskowej, w warunkach systemów użytkowanych w symulowanym środowisku operacyjnym, z wymaganiami w zakresie interoperacyjności i eksploatacji oraz jakości obsługi, a także wymaganiami bezpieczeństwa, określonymi niniejszym rozporządzeniem.

7.

Po pomyślnym zakończeniu weryfikacji zgodności instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej sporządza deklarację weryfikacji WE systemu i przedkłada ją krajowym władzom nadzorującym wraz z dokumentacją techniczną wymaganą na mocy art. 6 rozporządzenia w sprawie interoperacyjności.

CZĘŚĆ C:   WYMAGANIA W ZAKRESIE WERYFIKACJI SYSTEMÓW, O KTÓREJ MOWA W ART. 8 UST. 2

1.

Weryfikacja systemów wykazuje zgodność tych systemów z wymaganiami w zakresie interoperacyjności i eksploatacji oraz jakości obsługi, a także wymaganiami bezpieczeństwa, określonymi niniejszym rozporządzeniem, w symulowanym środowisku odzwierciedlającym kontekst operacyjny tych systemów.

2.

Weryfikację systemów realizujących wymianę informacji wspomagających procedury powiadomienia, koordynacji i przekazywania lotów oraz koordynacji cywilno-wojskowej przeprowadza się zgodnie z odpowiednimi i uznanymi praktykami badawczymi.

3.

Narzędzia badawcze wykorzystywane do weryfikacji systemów realizujących wymianę informacji wspomagających procedury powiadomienia, koordynacji i przekazywania lotów oraz koordynacji cywilno-wojskowej posiadają odpowiednie funkcje.

4.

W wyniku weryfikacji systemów realizujących wymianę informacji wspomagających procedury powiadomienia, koordynacji i przekazywania lotów oraz koordynacji cywilno-wojskowej powstaje dokumentacja techniczna wymagana na mocy załącznika IV(3) do rozporządzenia w sprawie interoperacyjności oraz następujące dokumenty:

opis procesu wdrażania,

sprawozdanie z inspekcji i badań przeprowadzonych przed uruchomieniem systemu.

5.

Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej określa odpowiednie symulowane środowisko operacyjno-techniczne odzwierciedlające środowisko operacyjne i zleca wykonanie czynności sprawdzających wyznaczonemu organowi.

6.

Organ wyznaczony zarządza czynnościami sprawdzającymi, a w szczególności:

sprawdza, czy plan badań obejmuje włączenie wymiany informacji wspomagających procedury powiadomienia, koordynacji i przekazywania lotów oraz koordynacji cywilno-wojskowej do systemu badanego w symulowanym środowisku operacyjno-technicznym,

sprawdza, czy plan badań w pełni obejmuje wymagania w zakresie interoperacyjności i eksploatacji oraz jakości obsługi, a także wymagania bezpieczeństwa, określone niniejszym rozporządzeniem,

zapewnia zgodność i jakość dokumentacji technicznej oraz planu badań,

planuje organizację badań, personel, instalację i konfigurację platformy badawczej,

przeprowadza inspekcje i badania zgodnie z planem badań,

przygotowuje sprawozdanie z wyników inspekcji i badań.

7.

Organ wyznaczony zapewnia zgodność procesu wymiany informacji wspomagających procedury powiadomienia, koordynacji i przekazywania lotów oraz koordynacji cywilno-wojskowej, w warunkach systemów użytkowanych w symulowanym środowisku operacyjnym, z wymaganiami w zakresie interoperacyjności i eksploatacji oraz jakości obsługi, a także wymaganiami bezpieczeństwa, określonymi niniejszym rozporządzeniem.

8.

Po pomyślnym zakończeniu czynności sprawdzających organ wyznaczony sporządza świadectwo zgodności odnośnie do przeprowadzonych czynności sprawdzających.

9.

Następnie instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej sporządza deklarację weryfikacji WE systemu i przedkłada ją krajowym władzom nadzorującym wraz z dokumentacją techniczną wymaganą na mocy art. 6 rozporządzenia w sprawie interoperacyjności.


ZAŁĄCZNIK V

Warunki, o których mowa w art. 8

1.

Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej musi w ramach swoich struktur stosować metody sprawozdawczości zapewniające i wykazujące bezstronność i niezależność ocen w odniesieniu do czynności sprawdzających.

2.

Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej musi zagwarantować przeprowadzenie przez członków jej personelu, zaangażowanych w proces weryfikacji, czynności sprawdzających z zachowaniem najwyższego stopnia uczciwości zawodowej i zastosowaniem możliwie najwyższej wiedzy fachowej; nie mogą oni podlegać jakimkolwiek naciskom ani bodźcom, w szczególności natury finansowej, które mogłyby mieć wpływ na ich osąd lub wyniki przeprowadzanych przez nich kontroli, w szczególności stwarzane przez osoby lub grupy osób, których dotyczyć będą wyniki prowadzonych czynności sprawdzających.

3.

Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej musi zagwarantować dostęp członków jej personelu, zaangażowanych w proces weryfikacji, do sprzętu umożliwiającego im prawidłowe przeprowadzenie wymaganych czynności sprawdzających.

4.

Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej musi zagwarantować posiadanie przez członków jej personelu, zaangażowanych w procesy weryfikacji, rzetelnego wyszkolenia technicznego i zawodowego, wystarczającej znajomości wymagań w zakresie weryfikacji, jaką mają przeprowadzić, odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu takich działań, a także umiejętności w celu sporządzenia deklaracji, rejestrów i sprawozdań potwierdzających przeprowadzenie weryfikacji.

5.

Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej musi zagwarantować zachowanie bezstronności członków jej personelu, zaangażowanych w procesy weryfikacji, w trakcie czynności sprawdzających. Ich wynagrodzenie nie może zależeć od liczby przeprowadzonych kontroli ani od ich wyników.


7.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/46


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1033/2006

z dnia 4 lipca 2006 r.

ustanawiające wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym („rozporządzenie w sprawie interoperacyjności”) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Szereg analiz przeprowadzonych przez Komisję i Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) wykazało istotne nieścisłości pomiędzy danymi planu lotu będącymi w posiadaniu podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczny przebieg lotu (a mianowicie organów służb ruchu lotniczego, użytkowników i pilotów). Nieścisłości te mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. Ponadto, większa spójność danych planu lotu przyczyniłaby się do usprawnienia operacji lotniczych i pozwoliłaby na opracowanie nowych koncepcji operacji, szczególnie w zakresie zarządzania przepływem ruchu lotniczego, a także spowodowałaby podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Należy zatem podjąć stosowne działania dla ograniczenia przypadków niespójności pomiędzy danymi planu lotu.

(2)

Na mocy art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Eurocontrol została upoważniona do opracowania wymogów w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla celów Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Niniejsze rozporządzenie oparte jest na wynikającym z tego upoważnienia sprawozdaniu z dnia 17 marca 2005 r.

(3)

Zakres terytorialny niniejszego rozporządzenia powinien zostać wyraźnie określony poprzez odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (3).

(4)

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (dalej zwana „ICAO”) opracowała procedury w zakresie składania, przyjmowania i dystrybucji planów lotu, które powinny zostać wprowadzone w życie do spójnego stosowania w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Procedury te powinny zostać wdrożone w formie przepisów zobowiązujących użytkowników, pilotów, organy służb ruchu lotniczego oraz poszczególnych nadawców planów lotu do zapewnienia spójności kluczowych elementów planów lotu aż do zakończenia fazy poprzedzającej lot dla rejsów odlatujących z przestrzeni powietrznej podlegającej niniejszemu rozporządzeniu. Te kluczowe elementy powinny zostać jasno określone.

(5)

Na polecenie Eurocontrolu wdrożono scentralizowany system przetwarzania i dystrybucji planów lotu w ramach zintegrowanego systemu wstępnego przetwarzania planów lotu (dalej zwanego „IFPS”). Państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne działania gwarantujące, że IFPS dostarczać będzie informacje zapewniające spójność kluczowych elementów planów lotu.

(6)

Jeśli IFPS nie otrzyma planu lotu dla lotów wchodzących w przestrzeń powietrzną podlegającą niniejszemu rozporządzeniu z sąsiednich przestrzeni powietrznych, pojawić się mogą podobne zagrożenia do tych wynikających z niespójności pomiędzy danymi planu lotu w posiadaniu organów służb ruchu lotniczego, użytkowników i pilotów dla rejsów odlatujących z przestrzeni powietrznej podlegającej niniejszemu rozporządzeniu. Aby zapobiec zagrożeniom, w takich przypadkach organy służb ruchu lotniczego powinny dostarczyć do IFPS odpowiednie dane dotyczące lotu.

(7)

Ze względu na utrzymanie lub poprawienie istniejących poziomów bezpieczeństwa operacji państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia przeprowadzenia przez właściwe podmioty oceny bezpieczeństwa, w tym procesów identyfikacji zagrożeń oraz oceny i ograniczania ryzyka.

(8)

Działania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej ustanowionego na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 549/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie określa wymogi w zakresie procedur dotyczących planów lotu w fazie poprzedzającej lot w celu zapewnienia spójności planów lotu, powtarzalnych planów lotu i związanych z nimi depesz aktualizujących wymienianych pomiędzy użytkownikami, pilotami a organami służb ruchu lotniczego za pośrednictwem zintegrowanego systemu wstępnego przetwarzania planów lotu, albo w okresie poprzedzającym wydanie pierwszego zezwolenia kontroli ruchu lotniczego dla lotów z przestrzeni powietrznej podlegającej niniejszemu rozporządzeniu, albo w okresie poprzedzającym wejście w tą przestrzeń powietrzną dla innych lotów.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszystkich operacji lotniczych w ramach ogólnego ruchu lotniczego zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów w przestrzeni powietrznej, określonej w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 551/2004.

3.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do każdej z poniższych stron, zaangażowanych w proces składania, przyjmowania i dystrybucji planów lotu:

a)

użytkownicy i przedstawiciele działający w ich imieniu;

b)

piloci i przedstawiciele działający w ich imieniu;

c)

organy służb ruchu lotniczego zapewniające służby na rzecz ogólnego ruchu lotniczego wykonywanego zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów.

Artykuł 2

Definicje

1.   Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje określone w rozporządzeniu (WE) nr 549/2004.

2.   Oprócz definicji, o których mowa w ust. 1, zastosowanie mają następujące definicje:

1)

„plan lotu” oznacza określone informacje przekazane organom służb ruchu lotniczego, dotyczące zamierzonego lotu lub części lotu statku powietrznego;

2)

„faza poprzedzająca lot” oznacza okres od momentu pierwszego złożenia planu lotu do momentu wydania pierwszego zezwolenia kontroli ruchu lotniczego;

3)

„powtarzalny plan lotu” oznacza plan lotu dotyczący serii często powtarzających się, regularnie odbywanych pojedynczych lotów o identycznych danych podstawowych, przekazywany przez użytkownika organom służb ruchu lotniczego do przechowania i do powtarzalnego wykorzystania;

4)

„użytkownik” oznacza osobę, organizację lub przedsiębiorstwo zajmujące się lub zamierzające się zajmować operacjami statków powietrznych;

5)

„organy służb ruchu lotniczego” (dalej zwane „organami ATS”) oznaczają organ cywilny lub wojskowy odpowiedzialny za zapewnianie służb ruchu lotniczego;

6)

„zintegrowany system wstępnego przetwarzania planu lotu” (dalej zwany „IFPS”) oznacza system będący częścią europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym, poprzez który w ramach przestrzeni powietrznej podlegającej niniejszemu rozporządzeniu działa scentralizowany system przetwarzania i dystrybucji planów lotu, do którego zadań należy odbieranie, zatwierdzanie i dystrybucja planów lotu;

7)

„zezwolenie kontroli ruchu lotniczego” (dalej zwane „zezwoleniem ATC”) oznacza zezwolenie dla statku powietrznego na kontynuowanie lotu na warunkach określonych przez organ kontroli ruchu lotniczego;

8)

„przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów” oznaczają przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów, określone w załączniku 2 (4) do Konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r.;

9)

„organ kontroli ruchu lotniczego” (dalej zwany „organem ATC”), w zależności od przypadku oznacza centrum kontroli obszaru, organ kontroli zbliżania lub organ kontroli lotniska;

10)

„kluczowe elementy planu lotu” oznaczają następujące elementy planu lotu:

a)

znak rozpoznawczy statku powietrznego;

b)

lotnisko odlotu;

c)

przewidywana data odblokowania;

d)

przewidywany czas odblokowania;

e)

lotnisko docelowe;

f)

trasa z wyłączeniem procedur lotniskowych;

g)

prędkość przelotowa lub prędkości przelotowe oraz żądany poziom lub poziomy lotu;

h)

typ statku powietrznego i kategoria turbulencji w śladzie aerodynamicznym;

i)

przepisy wykonywania lotu i rodzaj lotu;

j)

wyposażenie statku powietrznego i jego właściwości;

11)

„nadawca” oznacza osobę lub organizację składającą do IFPS plany lotu oraz związane z nimi depesze aktualizujące, w tym piloci, przewoźnicy i przedstawiciele działający w ich imieniu oraz służby ATS;

12)

„wstępny plan lotu” oznacza plan lotu wstępnie przedłożony przez nadawcę, zawierający zmiany, jeśli występują, zapoczątkowany lub przyjęty przez właściwe strony (pilot, użytkownik, organ ATS lub scentralizowany system przetwarzania i dystrybucji planów lotu) w fazie poprzedzającej lot;

13)

„znak rozpoznawczy statku powietrznego” oznacza zespół liter, cyfr lub kombinację obydwu, która jest identyczna ze znakiem wywoławczym dla statku powietrznego używanym w łączności ziemia-powietrze (lub zakodowanym odpowiednikiem) używanym do identyfikacji statku powietrznego w łączności ziemia-ziemia organów służb ruchu lotniczego;

14)

„przewidywana data odblokowania” oznacza przewidywaną datę, kiedy statek powietrzny rozpocznie ruch związany z odlotem;

15)

„przewidywany czas odblokowania” oznacza przewidywany czas, kiedy statek powietrzny rozpocznie ruch związany z odlotem;

16)

„procedury lotniskowe” oznaczają standardowe odloty według wskazań przyrządów oraz standardowe przyloty według wskazań przyrządów, określone procedurami ICAO w zakresie ruchu lotniczego (PANS-OPS, Doc 8168 – tom 1 – wydanie czwarte – 1993 r., zawierające poprawkę nr 13).

Artykuł 3

Wymogi interoperacyjności i eksploatacyjne

1.   Przepisy ICAO wskazane w Załączniku stosuje się do składania, przyjmowania i dystrybucji planów lotu dla każdego lotu podlegającego niniejszemu rozporządzeniu oraz wszelkich zmian w kluczowych elementach planu lotu w fazie poprzedzającej lot zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.   Państwa członkowskie podejmują wszelkie działania, aby zapewnić, że po otrzymaniu planu lotu lub zmiany do planu IFPS:

a)

sprawdza jego zgodność z ustaleniami dotyczącymi formatu i zawartych danych;

b)

sprawdza go pod względem kompletności i w miarę możliwości dokładności;

c)

w razie konieczności podejmuje działania w celu jego dostosowania do potrzeb służb ruchu lotniczego; oraz

d)

informuje nadawcę o przyjęciu planu lotu lub wprowadzonych zmianach.

3.   Państwa członkowskie podejmują działania, aby zapewnić, że IFPS przekazuje wszystkim zainteresowanym organom ATS przyjęty plan lotu oraz przyjęte w planie lotu zmiany kluczowych elementów dla fazy poprzedzającej lot, a także związane z nimi depesze aktualizujące.

4.   Nadawca, w przypadku gdy nie jest użytkownikiem lub pilotem, zapewnia, że warunki przyjęcia planu lotu i wszelkie konieczne zmiany tych warunków, zgłoszone przez IFPS, są dostępne dla użytkownika lub pilota, który złożył plan lotu.

5.   Użytkownik zapewnia, że warunki przyjęcia planu lotu i wszelkie konieczne zmiany tych warunków, zgłoszone nadawcy przez IFPS, są włączone do zaplanowanej operacji lotniczej i przekazane pilotowi.

6.   Użytkownik zapewnia przed operacją lotniczą, że treść wstępnego planu lotu prawidłowo oddaje zamiary użytkownika.

7.   W fazie poprzedzającej lot organ ATC udostępnia poprzez IFPS wszelkie konieczne zmiany kluczowych elementów planu lotu, dotyczące trasy lotu lub poziomu lotu, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu, w odniesieniu do planów lotu i związanych z nimi depesz aktualizujących poprzednio otrzymanych od IFPS.

Plan lotu nie podlega żadnym innym zmianom ani odwołaniu przez organ ATC w fazie poprzedzającej lot bez uzgodnienia z użytkownikiem.

8.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby zapewnić przekazywanie przez IFPS nadawcy planu lotu wszelkie konieczne zmiany dla fazy poprzedzającej lot, o których mowa w ust. 7 akapit pierwszy.

9.   W przypadku gdy organy ATS nie otrzymają planu lotu z IFPS dla lotu wchodzącego w przestrzeń podlegającą ich kompetencji, udostępniają one poprzez IFPS przynajmniej dane odnoszące się do znaków rozpoznawczych statku powietrznego, typu statku powietrznego, miejsca przekroczenia przestrzeni powietrznej podlegającej ich kompetencji, czasu i poziomu lotu w danym miejscu, trasę oraz lotnisko docelowe dla tych lotów.

Artykuł 4

Wymogi bezpieczeństwa

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby przed wszelkimi zmianami do istniejących, objętych niniejszym rozporządzeniem procedur planu lotów w fazie poprzedzającej lot, a także przed wprowadzeniem nowych procedur zapewnić przeprowadzenie przez podmioty zainteresowane procedur oceny bezpieczeństwa, w tym identyfikacji zagrożeń oraz oceny i ograniczania ryzyka.

Artykuł 5

Dodatkowe wymogi

1.   Organy ATS gwarantują, aby ich pracownicy zaangażowani w planowanie lotu zapoznali się z odpowiednimi przepisami niniejszego rozporządzenia oraz zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie wykonywanych zadań.

2.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby zagwarantować, że pracownicy obsługujący IFPS i zaangażowani w planowanie lotu zapoznali się z odpowiednimi przepisami niniejszego rozporządzenia oraz zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie wykonywanych zadań.

3.   Organy ATS:

a)

opracowują i przechowują podręczniki obsługi zawierające konieczne instrukcje i informacje umożliwiające ich pracownikom stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia;

b)

zapewniają dostępność i aktualizację podręczników, o których mowa w lit. a), są dostępne i aktualizowane, a ich aktualizacja i dystrybucja podlegają odpowiedniemu zarządzaniu w zakresie jakości i konfiguracji dokumentów;

c)

zapewniają zgodność metod pracy i procedur operacyjnych z odpowiednimi przepisami niniejszego rozporządzenia.

4.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby scentralizowany system przetwarzania i dystrybucji planów lotu:

a)

opracowywał i przechowywał podręczniki obsługi zawierające konieczne instrukcje i informacje umożliwiające pracownikom obsługi stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia;

b)

zapewniał dostępność i aktualizację podręczników, o których mowa w lit. a), a ich aktualizacja i dystrybucja podlegały odpowiedniemu zarządzaniu w zakresie jakości i konfiguracji dokumentów;

c)

zapewniał zgodność metod pracy i procedur operacyjnych z odpowiednimi przepisami niniejszego rozporządzenia.

5.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki dla zapewnienia wykonywania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 26.

(2)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 1.

(3)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 20.

(4)  Wydanie dziesiąte – lipiec 2005 r., www.icao.int


ZAŁĄCZNIK

Przepisy ICAO, o których mowa w art. 3 ust. 1

1.

Rozdział 3, pkt 3.3 („Plany lotów”) załącznika 2 ICAO – „Przepisy ruchu lotniczego” (wydanie dziesiąte – lipiec 2005 r.).

2.

Rozdział 4, pkt 4 („Plan lotu”) oraz rozdział 11, pkt 11.4.2.2 („Depesze zgłoszonego planu lotu i związane z nimi depesze aktualizujące”) dokumentu ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (wydanie czternaste – 2001 r.).

3.

Rozdział 3 („Plany lotów”) oraz rozdział 14, pkt 14.1.4 („Przewidywane czasy przelotu granic rejonu informacji powietrznej”) dokumentu Regionalne Procedury Uzupełniające, Doc. 7030/4 – EUR, część 1, „Przepisy ruchu lotniczego, służby ruchu lotniczego oraz poszukiwanie i ratownictwo” (wydanie czwarte – 1987, włączona poprawka nr 210).


7.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/51


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1034/2006

z dnia 6 lipca 2006 r.

ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W myśl art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 wymienionego rozporządzenia, a cenami tych produktów we Wspólnocie, może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2)

Refundacje wywozowe powinny być ustalone z uwzględnieniem czynników, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż (2).

(3)

W odniesieniu do pszennych oraz żytnich mąk, kasz i grysików refundację wywozową stosowaną do tych produktów należy wyliczyć z uwzględnieniem ilości zbóż koniecznych do wytwarzania danych produktów. Ilości te zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95.

(4)

Sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymogi niektórych rynków mogą sprawić, że niezbędne stanie się zróżnicowanie refundacji dla niektórych produktów, w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(5)

Refundacja powinna być ustalana raz na miesiąc. Zmian można dokonywać w tym odstępie czasowym.

(6)

Zastosowanie tych zasad do aktualnej sytuacji na rynkach zbóż, a w szczególności do notowań lub cen na te produkty we Wspólnocie i na rynku światowym, prowadzi do ustalenia refundacji w wysokości podanej w załączniku.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe dla produktów, o których mowa w art. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, z wyjątkiem słodu, wywiezionych w stanie naturalnym, ustala się w wysokości podanej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 6 lipca 2006 r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

2,74

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

2,56

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

2,36

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

2,18

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

2,04

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Uwaga: Kody produktów i kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

C01

:

Wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem Albanii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Liechteinsteinu i Szwajcarii.


7.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/53


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1035/2006

z dnia 6 lipca 2006 r.

w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych krajów trzecich został ogłoszony na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 935/2006 (2).

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (3), Komisja może, na podstawie zgłoszonych ofert, podjąć decyzję o wstrzymaniu przetargu.

(3)

Biorąc pod uwagę czynniki, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, nie jest wskazane ustalenie maksymalnej wysokości refundacji.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nie podejmuje się dalszych działań w odniesieniu do ofert przekazanych od 30 czerwca do 6 lipca 2006 r., w ramach przetargu na refundację wywozową do jęczmienia, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 172 z 24.6.2006, str. 3.

(3)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


7.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/54


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1036/2006

z dnia 6 lipca 2006 r.

ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przetarg na refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej na wywóz do pewnych krajów trzecich został ogłoszony na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 936/2006 (2).

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (3), Komisja może, na podstawie zgłoszonych ofert, podjąć decyzję o ustaleniu maksymalnej wysokości refundacji wywozowej, uwzględniając czynniki, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95. W tym wypadku przetarg wygrywa ten oferent lub oferenci, którego lub których oferta odpowiada poziomowi równemu maksymalnej refundacji lub jest od niej niższa.

(3)

Zastosowanie powyższych czynników do aktualnej sytuacji na danych rynkach zbóż prowadzi do ustalenia maksymalnej refundacji wywozowej.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od 30 czerwca do 7 lipca 2006 r., w ramach przetargu ogłoszonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 936/2006, ustala się maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w wysokości 2,00 EUR/t.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 172 z 24.6.2006, str. 3.

(3)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


7.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/55


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1037/2006

z dnia 6 lipca 2006 r.

zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 7 lipca 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2) odnośnie do należności przywozowych w sektorze zbóż, w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należności przywozowe w sektorze zbóż zostały ustalone przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1008/2006 (3).

(2)

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1249/96 przewiduje, że jeśli w okresie ich stosowania wyliczona średnia należności przywozowych różni się o 5 EUR/t od należności ustalonej, dokonuje się odpowiedniego wyrównania. Wyżej wymieniona różnica nastąpiła. Konieczne jest więc dostosowanie należności przywozowych ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 1008/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 1008/2006 zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 29.9.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).

(3)  Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 48. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1012/2006 (Dz.U. L 180 z 4.7.2006, str. 16).


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 7 lipca 2006 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

14,89

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

43,12

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

56,38

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

56,38

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

49,93


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

(30.6.2006–5.7.2006)

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

146,48

136,48

116,48

88,25

Premia za Zatokę (EUR/t)

14,42

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

26,67

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 19,55 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: 25,65 EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Parlament Europejski

7.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/58


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 18 stycznia 2006 r.

w sprawie utworzenia komisji śledczej do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society

(2006/469/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając art. 193 Traktatu WE,

uwzględniając decyzję 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych przepisów regulujących egzekwowanie przez Parlament Europejski jego prawa do prowadzenia dochodzeń (1),

uwzględniając art. 176 Regulaminu,

uwzględniając wniosek złożony przez 213 posłów do Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 14 grudnia 2005 r. wyrażającą zgodę na powołanie komisji śledczej badającej zarzuty postawione w petycji 0611/2004 Arthura White'a (Brytyjczyka) i w petycji 0029/2005 Paula Braithwaite (Brytyjczyka) złożonej w imieniu Obywatelskiej Grupy Członków Equitable (Equitable Members' Action Group) oraz innych petycjach w tej samej sprawie nadesłanych z Niemiec i Irlandii, z których wszystkie dotyczyły Equitable Life Assurance Society (Equitable Life),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Ustanawia się komisję śledczą celem zbadania domniemanych nieprawidłowości lub niegospodarności przy stosowaniu prawa wspólnotowego w związku z kryzysem w Equitable Life, bez uszczerbku dla właściwości sądów krajowych i wspólnotowych.

Artykuł 2

Komisja śledcza:

zbada domniemane nieprawidłowości lub niegospodarność przy stosowaniu dyrektywy Rady 92/96/EWG z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących bezpośrednich ubezpieczeń na życie i zmieniającej dyrektywy 79/267/EWG i 90/619/EWG (trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń na życie) (2), obecnie skodyfikowanej w dyrektywie 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotyczącej ubezpieczeń na życie (3), przez właściwe władze Zjednoczonego Królestwa w związku z Equitable Life, szczególnie w odniesieniu do systemu nadzoru i zapewnienia odpowiedniej kontroli stanu finansowego przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, w tym ich wypłacalności, wprowadzenia odpowiednich rezerw technicznych i ich pokrycia przez odpowiadające im aktywa;

oceni, czy Komisja spełniła swój obowiązek kontroli dokonania właściwej i terminowej transpozycji prawa wspólnotowego, oraz sprawdza, czy słabe punkty struktury instytucjonalnej przyczyniły się do powstania tej sytuacji;

oceni zarzuty stawiane organom nadzorczym Zjednoczonego Królestwa, że przez wiele lat, a przynajmniej od 1989 r., zaniedbywały obowiązek ochrony właścicieli polis poprzez surowy nadzór sprawozdań finansowych i tworzenia rezerw oraz sytuacji finansowej Equitable Life;

oceni stan skarg złożonych przez obywateli europejskich spoza Zjednoczonego Królestwa i stosowność środków prawnych dostępnych w ramach prawodawstwa brytyjskiego lub europejskiego dla właścicieli polis z innych Państw Członkowskich;

wniesie propozycje, jakie uzna za niezbędne w tej sprawie.

Artykuł 3

Komisja śledcza przedstawi Parlamentowi wstępne sprawozdanie w terminie 4 miesięcy od rozpoczęcia prac oraz sprawozdanie końcowe w terminie 12 miesięcy od momentu przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 4

W skład komisji wchodzić będzie 22 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 18 stycznia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 113 z 19.5.1995, str. 1.

(2)  Dz.U. L 360 z 9.12.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 35 z 11.2.2003, str. 1).

(3)  Dz.U. L 345 z 19.12.2002, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/68/WE (Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 1).