ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 183

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
5 lipca 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1015/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2001 ustanawiające normy handlowe dla melonów

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1472/2003 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowym kontyngentem taryfowym na sok winogronowy i moszcz gronowy od roku gospodarczego 2003/2004 w odniesieniu do kontyngentu taryfowego

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

15

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady nr 1/2006 stowarzyszenia UE–Chile z dnia 24 kwietnia 2006 r. znosząca opłaty celne na wina, napoje spirytusowe i napoje aromatyzowane wymienione w załączniku II do Układu Stowarzyszeniowego UE–Chile

17

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Botswany (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2880)  ( 1 )

20

 

*

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2881)

29

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

5.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1014/2006

z dnia 4 lipca 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

70,1

204

28,7

999

49,4

0707 00 05

052

107,6

999

107,6

0709 90 70

052

83,9

999

83,9

0805 50 10

388

57,9

528

42,1

999

50,0

0808 10 80

388

90,1

400

114,5

404

102,8

508

84,8

512

87,2

524

54,3

528

72,7

720

114,4

800

145,8

804

103,1

999

97,0

0808 20 50

388

106,5

512

92,4

528

92,2

720

37,6

999

82,2

0809 10 00

052

206,2

999

206,2

0809 20 95

052

319,0

068

115,5

608

218,2

999

217,6

0809 40 05

624

146,6

999

146,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


5.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1015/2006

z dnia 4 lipca 2006 r.

otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 33,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (2) ustanawia, między innymi, szczegółowe zasady dotyczące zbywania zapasów alkoholu uzyskanego z destylacji na mocy art. 35, 36 i 39 rozporządzenia Rady (EWG) nr 822/87 z dnia 16 marca 1987 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (3) oraz na mocy art. 27, 28 i 30 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 i będącego w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

Zgodnie z art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 procedura przetargowa sprzedaży alkoholu winnego, przeznaczonego wyłącznie do wykorzystania w sektorze paliwowym we Wspólnocie jako bioetanol, powinna być otwarta w celu redukowania zapasów alkoholu winnego pochodzenia wspólnotowego oraz w celu zapewnienia ciągłości dostaw zakładom zatwierdzonym na mocy art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000.

(3)

Od dnia 1 stycznia 1999 r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiającym porozumienia agromonetarne dotyczące euro (4) cena sprzedaży oraz zabezpieczenia muszą być wyrażane w euro, a wypłaty dokonywane w euro.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Procedura przetargowa nr 6/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie zostaje otwarta.

Alkohol ten został uzyskany z destylacji, jak ustanowiono w art. 27, 28 i 30 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, i znajduje się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich.

2.   Całkowita oferowana ilość wystawiona do sprzedaży obejmuje 700 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj., jak podano poniżej:

a)

partia nr 54/2006 WE obejmująca 50 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

b)

partia nr 55/2006 WE obejmująca 50 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

c)

partia nr 56/2006 WE obejmująca 50 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

d)

partia nr 57/2006 WE obejmująca 50 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

e)

partia nr 58/2006 WE obejmująca 50 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

f)

partia nr 59/2006 WE obejmująca 50 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

g)

partia nr 60/2006 WE obejmująca 50 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

h)

partia nr 61/2006 WE obejmująca 50 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

i)

partia nr 62/2006 WE obejmująca 50 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

j)

partia nr 63/2006 WE obejmująca 50 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

k)

partia nr 64/2006 WE obejmująca 50 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

l)

partia nr 65/2006 WE obejmująca 50 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

m)

partia nr 66/2006 WE obejmująca 50 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

n)

partia nr 67/2006 WE obejmująca 50 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.

3.   Umiejscowienie i numery kadzi składających się na partie, ilość alkoholu w każdej kadzi, zawartość alkoholu oraz jego właściwości określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

4.   Jedynie zakłady zatwierdzone na mocy art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 mogą uczestniczyć w przetargu.

Artykuł 2

Sprzedaż odbywa się zgodnie z art. 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95–98, 100 i 101 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 oraz art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2799/98.

Artykuł 3

1.   Oferty należy składać w agencjach interwencyjnych posiadających alkohol, o których mowa w załączniku II, lub przesyłać listem poleconym na adres tych agencji.

2.   Oferty składane są w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Procedura przetargowa nr 6/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie”. Koperta zewnętrzna zaadresowana jest do danej agencji interwencyjnej.

3.   Oferty muszą zostać doręczone do wyżej wymienionej agencji interwencyjnej najpóźniej do godziny 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli w dniu 26 lipca 2006 r.

Artykuł 4

1.   Aby oferta mogła zostać uwzględniona, musi być zgodna z art. 94 i 97 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000.

2.   Aby oferta mogła zostać uwzględniona, w momencie złożenia musi jej towarzyszyć:

a)

zaświadczenie o złożeniu wadium na rzecz danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym mowa, wynoszącym 4 EUR za hektolitr alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

b)

nazwa i adres oferenta, numer referencyjny ogłoszenia o przetargu oraz oferowana cena, wyrażona w euro za hektolitr alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

c)

zobowiązanie oferenta do przestrzegania wszystkich przepisów stosowanych w odniesieniu do danej procedury przetargowej;

d)

oświadczenie oferenta, w którym:

i)

zrzeka się on wszelkich roszczeń w odniesieniu do jakości i właściwości przyznanego alkoholu;

ii)

wyraża zgodę na poddanie się wszelkim kontrolom dotyczącym miejsca przeznaczenia i wykorzystania alkoholu;

iii)

przyjmuje odpowiedzialność za dostarczenie dowodu, że alkohol jest wykorzystywany zgodnie z warunkami określonymi w danym ogłoszeniu o przetargu.

Artykuł 5

Powiadomienia przewidziane w art. 94a rozporządzenia (WE) nr 1623/2000, dotyczące przetargu ogłoszonego niniejszym rozporządzeniem, zostają przekazane Komisji na adres podany w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Formalności związane z pobieraniem próbek określono w art. 98 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000.

Agencja interwencyjna dostarcza wszystkich niezbędnych informacji na temat właściwości alkoholu wystawionego na sprzedaż.

Zwracając się do danej agencji interwencyjnej, zainteresowane strony mogą otrzymać próbki alkoholu wystawionego na sprzedaż, pobrane przez przedstawiciela danej agencji interwencyjnej.

Artykuł 7

1.   Agencje interwencyjne w państwach członkowskich, w których wystawiony na sprzedaż alkohol jest składowany, przeprowadzają właściwe kontrole w celu sprawdzenia właściwości alkoholu w momencie jego końcowego wykorzystania. W tym celu mogą:

a)

zastosować, mutatis mutandis, przepisy art. 102 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000;

b)

przeprowadzić kontrole próbek za pomocą jądrowego rezonansu magnetycznego w celu sprawdzenia właściwości alkoholu w momencie jego końcowego wykorzystania.

2.   Koszty ponoszą zakłady, którym sprzedano alkohol.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2165/2005 (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1820/2005 (Dz.U. L 293 z 9.11.2005, str. 8).

(3)  Dz.U. L 84 z 27.3.1987, str. 1. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1493/1999.

(4)  Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Państwo członkowskie i nr partii

Umiejscowienie

Numer kadzi

Objętość alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.

Odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999

(artykuły)

Rodzaj alkoholu

Hiszpania

Nr partii 54/2006 WE

Tarancón

A-1

24 503

27

Surowy

A-2

2 770

27

Surowy

B-4

22 727

27

Surowy

 

Ogółem

 

50 000

 

 

Hiszpania

Nr partii 55/2006 WE

Tarancón

A-3

24 659

27

Surowy

B-3

24 742

27

Surowy

B-4

599

27

Surowy

 

Ogółem

 

50 000

 

 

Hiszpania

Nr partii 56/2006 WE

Tarancón

A-2

21 440

27

Surowy

B-1

24 551

27

Surowy

C-1

4 009

27

Surowy

 

Ogółem

 

50 000

 

 

Hiszpania

Nr partii 57/2006 WE

Tarancón

B-4

977

27

Surowy

B-5

24 736

27 + 28

Surowy

B-6

24 151

27

Surowy

C-1

136

27

Surowy

 

Ogółem

 

50 000

 

 

Hiszpania

Nr partii 58/2006 WE

Tarancón

A-6

1 036

30

Surowy

A-7

24 830

30

Surowy

A-8

24 134

30

Surowy

 

Ogółem

 

50 000

 

 

Hiszpania

Nr partii 59/2006 WE

Tarancón

A-4

24 505

30

Surowy

A-8

467

30

Surowy

B-2

12 354

30

Surowy

B-7

12 674

30

Surowy

 

Ogółem

 

50 000

 

 

Francja

Nr partii 60/2006 WE

Deulep

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles

503B

1 525

28

Surowy

119

22 605

27

Surowy

503

7 910

27

Surowy

504

810

30

Surowy

501

3 550

27

Surowy

504

540

28

Surowy

501B

5 075

30

Surowy

501B

150

28

Surowy

508

7 835

27

Surowy

 

Ogółem

 

50 000

 

 

Francja

Nr partii 61/2006 WE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

2

48 215

27

Surowy

18

305

27

Surowy

18

150

30

Surowy

18

1 330

28

Surowy

 

Ogółem

 

50 000

 

 

Francja

Nr partii 62/2006 WE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

3

47 880

27

Surowy

18

2 120

28

Surowy

 

Ogółem

 

50 000

 

 

Francja

Nr partii 63/2006 WE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

6

22 025

27

Surowy

18

7 230

28

Surowy

38

5 325

28

Surowy

38

3 195

30

Surowy

13

9 910

28

Surowy

13

2 315

30

Surowy

 

Ogółem

 

50 000

 

 

Włochy

Nr partii 64/2006 WE

Bertolino — Partinico (PA)

22A-5A

24 766,65

30

Surowy

Trapas — Petrosino (TP)

20A-24A-3A-11A

6 750

30

Surowy

Enodistil — Alcamo (TP)

22A

3 933,35

30

Surowy

S.V.M. — Sciacca (AG)

30A-32A-35A-36A

3 400

27

Surowy

Ge.Dis. — Marsala (TP)

12A-19A-12B-13B

11 150

27/30

Surowy

 

Ogółem

 

50 000

 

 

Włochy

Nr partii 65/2006 WE

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

5 300

27/30

Surowy

Dister — Faenza (RA)

122A-123A

7 560

27

Surowy

I.C.V. — Borgoricco (PD)

5A

315

27

Surowy

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

1A-2A

25 800

27

Surowy

Tampieri — Faenza (RA)

11A-19A

850

27

Surowy

Villapana — Faenza (RA)

7A

10 175

27

Surowy

 

Ogółem

 

50 000

 

 

Włochy

Nr partii 66/2006 WE

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

26 700

30

Surowy

Caviro — Faenza (RA)

15A

17 500

27

Surowy

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

28A

5 800

27

Surowy

 

Ogółem

 

50 000

 

 

Włochy

Nr partii 67/2006 WE

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

2A-3A

2 750

27

Surowy

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

41A-42A-59A

12 800

30

Surowy

Caviro — Carapelle (FG)

2C-6C

5 500

30

Surowy

D'Auria — Ortona (CH)

41A-43A-48A

7 600

27

Surowy

De Luca — Novoli (LE)

15A-1A-5A

5 100

27

Surowy

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

4A-8A

1 450

27/30

Surowy

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)

3A-10A-22A-21A

11 900

27

Surowy

S.V.A. — Ortona (CH)

14A-15A-16A-12A

2 900

27/30

Surowy

 

Ogółem

 

50 000

 

 


ZAŁĄCZNIK II

Agencje interwencyjne będące w posiadaniu alkoholu, określone w art. 3

Viniflhoor – Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. (33) 557 55 20 00; teleks 57 20 25; faks (33) 557 55 20 59)

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid (tel. (34) 913 47 64 66; faks (34) 913 47 64 65)

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Roma (tel. (39-06) 49 49 97 14; faks (39-06) 49 49 97 61)


ZAŁĄCZNIK III

Adres, o którym mowa w art. 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

faks (32-2) 292 17 75

e-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int


5.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1016/2006

z dnia 4 lipca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2001 ustanawiające normy handlowe dla melonów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1615/2001 (2) ustanowiło normy handlowe dla melonów, w szczególności w zakresie oznakowania.

(2)

W trosce o zachowanie jasności i przejrzystości na poziomie międzynarodowym należy uwzględnić zmiany wprowadzone ostatnio w normie FFV-23 dotyczącej obrotu i kontroli jakości handlowej melonów przez Grupę Roboczą ds. Normalizacji Produktów Łatwo Psujących się i Rozwoju Jakości Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ).

(3)

Melony są identyfikowane i wprowadzane do obrotu w zależności od ich rodzaju handlowego. Główne rodzaje handlowe zostały wymienione w opublikowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) broszurze, która zawiera wykaz głównych rodzajów handlowych melonów, uzupełniony komentarzami i ilustracjami. Broszura ta ma na celu ułatwienie wspólnej interpretacji obowiązujących norm, w szczególności normy FFV-23 EKG ONZ, na której opiera się rozporządzenie (WE) nr 1615/2001.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1615/2001.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1651/2001 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 214 z 8.8.2001, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 907/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK

W pkt VI.B (Przepisy dotyczące oznakowania – Rodzaj produktu) Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1615/2001 tiret drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„—

Nazwa typu handlowego (1)

Nazwa odmiany (nieobowiązkowo).


(1)  Główne rodzaje handlowe zostały określone w opublikowanym programie OECD dotyczącym stosowania norm międzynarodowych do owoców i warzyw »Commercial types of melons/Les types commerciaux de melons, OECD, 2006«, dostępnym na stronie internetowej http://www.oecdbookshop.org”


5.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1017/2006

z dnia 4 lipca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1472/2003 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowym kontyngentem taryfowym na sok winogronowy i moszcz gronowy od roku gospodarczego 2003/2004 w odniesieniu do kontyngentu taryfowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 62 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1472/2003 (2) otwiera kontyngent taryfowy na przywóz 14 000 ton soku winogronowego i moszczu gronowego objętych kodami CN 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51 i 2009 69 90.

(2)

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, przyjęte decyzją Rady 2006/333/WE (3), przewiduje od dnia 15 czerwca 2006 r. zwiększenie rocznego kontyngentu taryfowego na sok winogronowy o 29 ton. Należy zatem dodać tę ilość soku winogronowego i moszczu gronowego do kontyngentu taryfowego 09.0067, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1472/2003.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1472/2003.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 ust. 1 akapicie pierwszym rozporządzenia (WE) nr 1472/2003 „14 000 ton” zastępuje się „14 029 ton”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 czerwca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2165/2005 (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 211 z 21.8.2003, str. 10.

(3)  Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13.


5.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1018/2006

z dnia 4 lipca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 (2) stala kwotę pomocy związanej z mlekiem odtłuszczonym i odtłuszczonym mlekiem w proszku przeznaczonym do sporządzania karmy zwierzęcej z uwzględnieniem czynników podanych w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999. Mając na uwadze zmniejszenie ceny interwencyjnej odtłuszczonego mleka w proszku z dniem 1 lipca 2006 r., należy zmniejszyć kwotę pomocy.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2799/1999.

(3)

Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2799/1999 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   Pomoc ustala się na poziomie:

a)

0,81 EUR na 100 kg mleka odtłuszczonego o zawartości białka nie mniejszej niż 35,6 % suchego ekstraktu beztłuszczowego;

b)

0,71 EUR na 100 kilogramów mleka odtłuszczonego o zawartości białka nie mniejszej niż 31,4 %, ale mniejszej niż 35,6 % suchego ekstraktu beztłuszczowego;

c)

10,00 EUR na 100 kilogramów mleka odtłuszczonego w proszku o zawartości białka nie mniejszej niż 35,6 % suchego ekstraktu beztłuszczowego;

d)

8,82 EUR na 100 kilogramów mleka odtłuszczonego w proszku o zawartości białka nie mniejszej niż 31,4 %, ale mniejszej niż 35,6 % suchego ekstraktu beztłuszczowego.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 340 z 31.12.1999, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 606/2006 (Dz.U. L 107 z 20.4.2006, str. 23).


5.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1019/2006

z dnia 4 lipca 2006 r.

ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające możliwości połowowe wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006 (3) ustanawia kwoty na lata 2005 i 2006.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji, statki pływające pod banderą państwa członkowskiego wymienionego w Załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy zasobu w nim określonego przyznaną na rok 2006.

(3)

Należy zatem zakazać połowów tego rodzaju zasobów oraz jego przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2006 r. państwu członkowskiemu określonemu w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym Załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem wymienionym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów zasobu określonego w Załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Po tej dacie zakazuje się przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku omawianego zasobu złowionego przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 742/2006 (Dz.U. L 130 z 18.5.2006, str. 7).


ZAŁĄCZNIK

nr

12

Państwo członkowskie

Francja

Zasób

GFB/89-

Gatunek

Widłak biały (Phycis blennoides)

Strefa

VIII, IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Data

18 czerwca 2006 r.


5.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1020/2006

z dnia 4 lipca 2006 r.

ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające możliwości połowowe wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006 (3) ustanawia kwoty na lata 2005 i 2006.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji, statki pływające pod banderą państwa członkowskiego wymienionego w Załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy zasobu w nim określonego przyznaną na rok 2006.

(3)

Należy zatem zakazać połowów tego rodzaju zasobów oraz jego przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2006 r. państwu członkowskiemu określonemu w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym Załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem wymienionym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów zasobu określonego w Załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Po tej dacie zakazuje się przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku omawianego zasobu złowionego przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 742/2006 (Dz.U. L 130 z 18.5.2006, str. 7).


ZAŁĄCZNIK

Państwo członkowskie

Hiszpania

Zasób

BLI/67-

Gatunek

Molwa niebieska (Molva dypterygia)

Strefa

VI, VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Data

14 czerwca 2006 r.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

5.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/17


DECYZJA RADY NR 1/2006 STOWARZYSZENIA UE–CHILE

z dnia 24 kwietnia 2006 r.

znosząca opłaty celne na wina, napoje spirytusowe i napoje aromatyzowane wymienione w załączniku II do Układu Stowarzyszeniowego UE–Chile

(2006/462/WE)

RADA STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, podpisany w Brukseli dnia 18 listopada 2002 r. (dalej zwany „Układem Stowarzyszeniowym”), w szczególności jego art. 60 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 60 ust. 5 Układu Stowarzyszeniowego upoważnia Radę Stowarzyszenia do podejmowania decyzji w celu szybszego niż jest to przewidziane w art. 72 zniesienia opłat celnych, lub w inny sposób poprawiających określone tam warunki dostępu.

(2)

Takie decyzje zastępują warunki określone w art. 72 dla odpowiedniego produktu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Chile znosi opłaty celne stosowane w odniesieniu do win, napojów spirytusowych i napojów aromatyzowanych pochodzących ze Wspólnoty, wyszczególnionych w załączniku II do Układu Stowarzyszeniowego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Decyzja ta zastępuje warunki określone w art. 72 Układu Stowarzyszeniowego w odniesieniu do przywozu do Chile danych produktów.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie po upływie sześćdziesięciu dni od jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 kwietnia 2006 r.

W imieniu Wspólnej Rady

Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK

Produkty, w odniesieniu do których Chile, w dniu wejścia w życie niniejszej decyzji, znosi opłaty celne nakładane na towary pochodzące ze Wspólnoty.

Partida S.A.

Glosa

Base

Categoría

2204

Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida 2009

 

 

2204 10 00

– Vino espumoso

6

Rok 0

 

– los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol:

 

 

2204 21

– – en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

 

 

 

– – – Vinos blancos con denominación de origen:

 

 

2204 21 11

– – – – Sauvignon blanc

6

Rok 0

2204 21 12

– – – – Chardonnay

6

Rok 0

2204 21 13

– – – – Mezclas

6

Rok 0

2204 21 19

– – – – los demás

6

Rok 0

 

– – – Vinos tintos con denominación de origen:

 

 

2204 21 21

– – – – Cabernet sauvignon

6

Rok 0

2204 21 22

– – – – Merlot

6

Rok 0

2204 21 23

– – – – Mezclas

6

Rok 0

2204 21 29

– – – – los demás

6

Rok 0

2204 21 30

– – – los demás vinos con denominación de origen

6

Rok 0

2204 21 90

– – – los demás

6

Rok 0

2204 29

– – los demás:

 

 

 

– – – Mosto de uva fermentado parcialmente y, apagado con alcohol (incluidas las mistelas):

 

 

2204 29 11

– – – – Tintos

6

Rok 0

2204 29 12

– – – – Blancos

6

Rok 0

2204 29 19

– – – – los demás

6

Rok 0

 

– – – los demás:

 

 

2204 29 91

– – – – Tintos

6

Rok 0

2204 29 92

– – – – Blancos

6

Rok 0

2204 29 99

– – – – los demás

6

Rok 0

2204 30

– los demás mostos de uva:

 

 

 

– – Tintos:

 

 

2204 30 11

– – – Mostos concentrados

6

Rok 0

2204 30 19

– – – los demás

6

Rok 0

 

– – Blancos:

 

 

2204 30 21

– – – Mostos concentrados

6

Rok 0

2204 30 29

– – – los demás

6

Rok 0

2204 30 90

– – los demás

6

Rok 0

2205

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas

 

 

2205 10

– en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

 

 

2205 10 10

– – vinos con pulpa de fruta

6

Rok 0

2205 10 90

– – los demás

6

Rok 0

2205 90 00

– los demás

6

Rok 0

2206 00 00

Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte

6

Rok 0

2207

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

 

 

2207 10 00

– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol

6

Rok 0

2207 20 00

– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

6

Rok 0

2208

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas

 

 

2208 20

– Aguardiente de vino o de orujo de uvas:

 

 

2208 20 10

– – de uva (pisco y similares)

 

 

ex 2208 20 10

– – – Cognac, Amagnac, Grappa y Brandy de Jerez

6

Rok 0

ex 2208 20 10

– – – los demás

6

Rok 0

2208 20 90

– – los demás

 

 

ex 2208 20 90

– – – Cognac, Amagnac, Grappa y Brandy de Jerez

6

Rok 0

ex 2208 20 90

– – – los demás

6

Rok 0

2208 30

– Whisky:

 

 

2208 30 10

– – de envejecimiento inferior o igual a 6 años

6

Rok 0

2208 30 20

– – de envejecimiento superior a 6 años pero inferior o igual a 12 años

6

Rok 0

2208 30 90

– – los demás

6

Rok 0

2208 40

– Ron y demás aguardientes de caña:

 

 

2208 40 10

– – Ron

6

Rok 0

2208 40 90

– – los demás

6

Rok 0

2208 50

– «Gin» y ginebra:

 

 

2208 50 10

– – «Gin»

6

Rok 0

2208 50 20

– – Ginebra

6

Rok 0

2208 60 00

– Vodka

6

Rok 0

2208 70 00

– Licores

6

Rok 0

2208 90

– los demás:

 

 

2208 90 10

– – Tequila

6

Rok 0

2208 90 90

– – los demás

6

Rok 0


Komisja

5.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/20


DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Botswany

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2880)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/463/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Część 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich oraz ustanawiającej warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (2) zawiera wykaz państw trzecich i części państw trzecich, z których państwa członkowskie mogą przywozić świeże mięso zwierząt określonych w wymienionej decyzji.

(2)

Na mocy wymienionej decyzji niektóre części terytorium Botswany są upoważnione do przywozu do Wspólnoty odkostnionego i dojrzałego mięsa bydła domowego, owiec, kóz lub dzikich albo hodowlanych zwierząt nieudomowionych innych niż świnie i jednokopytne.

(3)

Organy weterynaryjne Botswany powiadomiły jednak Komisję o pojawieniu się w Botswanie na terytorium BW-1 ognisk pryszczycy. Pierwsze kliniczne objawy tej choroby zostały zaobserwowane w dniu 20 kwietnia 2006 r. przez organy weterynaryjne, które podjęły natychmiastowe i odpowiednie środki kontrolne w strefie dotkniętej chorobą, włączając w to zawieszenie przewozu zwierząt podatnych na chorobę i produktów z nich uzyskiwanych w strefie i poza strefę oraz zamknięcie dwóch przedsiębiorstw eksportujących, zatwierdzonych do celów przywozu do Wspólnoty.

(4)

W celu uwzględnienia wymienionych środków wprowadzonych przez Botswanę należy odpowiednio zmienić wykaz upoważnionych państw trzecich i ich części, zawarty w części I załącznika II do decyzji 79/542/EWG. Odpowiednio, przywóz z Botswany do Wspólnoty przesyłek odkostnionego i dojrzałego mięsa zwierząt domowych i dzikich zwierząt hodowlanych ubitych lub mięsa dzikich zwierząt upolowanych przed dniem 20 kwietnia 2006 r. pochodzących z terytorium BW-1 powinien być oznaczony jako dopuszczony. Jednakże wszystkie przesyłki takiego mięsa z wymienionych zwierząt ubitych lub upolowanych w dniu 20 kwietnia lub po tej dacie pochodzącego z tego terytorium powinny być oznaczone jako niedopuszczone.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić część 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG.

(6)

Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi w świetle informacji otrzymanych z Botswany.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Część 1 załącznika II do decyzji 79/542/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2002, str. 11.

(2)  Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/360/WE (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, str. 34).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

ŚWIEŻE MIĘSO

Część 1

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I ICH CZĘŚCI (1)

Państwo

Kod państwa

Opis terytorium

Świadectwo weterynaryjne

Warunki specjalne

Wzór/Wzory

SG

1

2

3

4

5

6

AL – Albania

AL-0

Cały kraj

 

 

AR – Argentyna

AR-0

Cały kraj

EQU

 

 

AR-1

Prowincje: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (z wyjątkiem departamentów Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme i San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe oraz Tucuman

BOV

A

1 oraz 2

AR-2

La Pampa i Santiago del Estero

BOV

A

1 oraz 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 oraz 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (tylko terytorium Ramon Lista) i Salta (tylko departament Rivadavia)

BOV

A

1 oraz 2

AR-6

Salta (tylko departamenty General Jose de San Martin, Oran, Iruya i Santa Victoria)

BOV

A

1 oraz 2

AR-7

Chaco, Formosa (z wyjątkiem terytorium Ramon Lista), Salta (z wyjątkiem departamentów General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya oraz Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 oraz 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, z wyjątkiem obszaru buforowego 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, rozciągającego się od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji Formosa

BOV

A

1 oraz 2

AR-9

Obszar buforowy 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, rozciągający się od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji Formosa

 

 

AR-10

Część prowincji Corrientes: departamenty Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme oraz San Luís del Palmar

BOV

A

1 oraz 2

AU – Australia

AU-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bośnia i Hercegowina

BA-0

Cały kraj

 

 

BG – Bulgaria a

BG-0

Cały kraj

EQU

 

 

BG-1

Prowincje: Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V. Tarnowo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardijk, okręg Sofii, miasto Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana i Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Prowincje: Burgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo i Kardjaliand oraz korytarz o szerokości 20 km na granicy z Turcją

BH – Bahrajn

BH-0

Cały kraj

 

 

BR – Brazylia

BR-0

Cały kraj

EQU

 

 

BR-1

Część stanu Minas Gerais (z wyjątkiem regionalnych przedstawicielstw Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas i Bambuí);

Stan Espíritu Santo;

Stan Goias oraz

część stanu Mato Grosso obejmująca jednostkę regionalną Cuiaba (z wyjątkiem gmin San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone i Barão de Melgaço), jednostkę regionalną Caceres (z wyjątkiem gminy Caceres), jednostkę regionalną Lucas do Rio Verde, jednostkę regionalną Rondonopolis (z wyjątkiem gminy Itiquiora), jednostkę regionalną Barra do Garça i jednostkę regionalną Barra do Bugres

BOV

A oraz H

1 oraz 2

BR-2

Stan Rio Grande do Sul

BOV

A oraz H

1 oraz 2

BR-3

Część stanu Mato Grosso do Sul obejmująca gminę Sete Quedas

BOV

A oraz H

1 oraz 2

BR-4

Część stanu Mato Grosso do Sul (z wyjątkiem gmin: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde Mato Grosso i Corumbá);

Stan Paraná oraz

Stan Sao Paulo

BOV

A oraz H

1 oraz 2

BR-5

Stan Paraná,

Stan Mato Grosso do Sul oraz

Stan Sao Paulo

1

BR-6

Stan Santa Catarina

BOV

A oraz H

1 oraz 2

BW – Botswana

BW-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

BW-1

Strefy 5, 6, 7, 8, 9 i 18 weterynaryjnego zwalczania chorób

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 oraz 2

BW-2

Strefy 10, 11, 12, 13 i 14 weterynaryjnego zwalczania chorób

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 oraz 2

BY – Białoruś

BY-0

Cały kraj

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Szwajcaria

CH-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Chile

CL-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Chiny (Chińska Republika Ludowa)

CN-0

Cały kraj

 

 

CO – Kolumbia

CO-0

Cały kraj

EQU

 

 

CO-1

Strefa wyznaczona liniami biegnącymi od punktu, gdzie rzeka Murri wpada do rzeki Atrato, w dół rzeki Atrato do jej ujścia do Atlantyku i od tego punktu do granicy z Panamą wzdłuż wybrzeża atlantyckiego do Cabo Tiburón; od tego miejsca do Pacyfiku wzdłuż granicy panamsko-kolumbijskiej; od tego punktu do ujścia rzeki Valle wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, a od tego miejsca wzdłuż prostej linii do miejsca, w którym rzeka Murri wpada do rzeki Atrato

BOV

A

2

CO-3

Strefa wyznaczona liniami biegnącymi od ujścia rzeki Sinu do Atlantyku w górę rzeki Sinu do jej źródeł w Alto Paramillo, od tego punktu do Puerto Rey nad Atlantykiem, dalej wzdłuż granicy między departamentami Antiquia i Cordoba i dalej do ujścia rzeki Sinu wzdłuż wybrzeża Atlantyku

BOV

A

2

CR – Kostaryka

CR-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

DZ – Algeria

DZ-0

Cały kraj

 

 

ET – Etiopia

ET-0

Cały kraj

 

 

FK – Falklandy

FK-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grenlandia

GL-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Gwatemala

GT-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Cały kraj

 

 

HN – Honduras

HN-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

HR – Chorwacja

HR-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izrael

IL-0

Cały kraj

 

 

IN – Indie

IN-0

Cały kraj

 

 

IS – Islandia

IS-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Kenia

KE-0

Cały kraj

 

 

MA – Maroko

MA-0

Cały kraj

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Cały kraj

 

 

MK – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (3)

MK-0

Cały kraj

OVI, EQU

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Cały kraj

 

 

MX – Meksyk

MX-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

NA – Namibia

NA-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

NA-1

Na południe od kordonu sanitarnego sięgającego od Palgrave Point na zachodzie do Gam na wschodzie

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Nowa Kaledonia

NC-0

Cały kraj

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragua

NI-0

Cały kraj

 

 

NZ – Nowa Zelandia

NZ-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

PY – Paragwaj

PY-0

Cały kraj

EQU

 

 

PY-1

Tereny Chaco central i San Pedro

BOV

A

1 oraz 2

RO – Rumunia a

RO-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Rosja

RU-0

Cały kraj

 

 

RU-1

Region Murmańska, autonomiczny obszar Yamalo-Nenets

RUF

SV – Salwador

SV-0

Cały kraj

 

 

SZ – Suazi

SZ-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Obszar położony na zachód od ogrodzenia »czerwonej linii«, który rozciąga się na północ od rzeki Usutu do granicy z Republiką Południowej Afryki na zachód od Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Obszary weterynaryjnego nadzoru pryszczycy i kontroli szczepień zgodnie z rozporządzeniem, opublikowanym w dzienniku urzędowym pod nr 51 w 2001 r.

BOV, RUF, RUW

F

1 oraz 2

TH – Tajlandia

TH-0

Cały kraj

 

 

TN – Tunezja

TN-0

Cały kraj

 

 

TR – Turcja

TR-0

Cały kraj

 

 

TR-1

Prowincje Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat i Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukraina

UA-0

Cały kraj

 

 

US – Stany Zjednoczone

US-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM – Czarnogóra

XM-0

Cały obszar celny (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS – Serbia (2)

XS-0

Cały obszar celny (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY – Urugwaj

UY-0

Cały kraj

EQU

 

 

BOV

A

1 oraz 2

OVI

A

1 oraz 2

ZA – Republika Południowej Afryki

ZA-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Cały kraj z wyjątkiem:

części obszaru zwalczania pryszczycy w regionach weterynaryjnych prowincji Mpumalanga i Północnej, w okręgu Ingwavuma regionu weterynaryjnego Natal i na obszarze graniczącym z Botswaną na wschód od 28° długości geograficznej, oraz

okręgu Camperdown w prowincji KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Cały kraj

 

 

=

Nie złożono żadnego świadectwa i przywóz świeżego mięsa jest zabroniony (z wyjątkiem gatunków, które zostały wskazane w wierszu dla całego kraju).

a

=

Stosuje się tylko do czasu, aż państwo przystępujące zostanie państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Warunki specjalne zaznaczone w kolumnie 6

»1«

Ograniczenia geograficzne i czasowe:

Kod państwa

Świadectwo weterynaryjne

Okres czasu/daty kiedy przywóz do Wspólnoty jest dopuszczony lub nie jest dopuszczony w zależności od daty uboju/zabicia zwierząt, z których pochodzi mięso

Wzór

SG

AR-1

BOV

A

Do dnia 31 stycznia 2002 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 1 lutego 2002 r. włącznie

Dopuszczony

AR-2

BOV

A

Do dnia 8 marca 2002 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 9 marca 2002 r. włącznie

Dopuszczony

AR-4

BOV, OVI, RUW, RUF

Do dnia 28 lutego 2002 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 1 marca 2002 r. włącznie

Dopuszczony

AR-5

BOV

A

Od dnia 1 lutego 2002 r. do dnia 10 lipca 2003 r. włącznie

Dopuszczony

Od dnia 11 lipca 2003 r. włącznie

Niedopuszczony

AR-6

BOV

A

Od dnia 1 lutego 2002 r. do dnia 4 września 2003 r. włącznie

Dopuszczony

Od dnia 5 września 2003 r. włącznie

Niedopuszczony

AR-7

BOV

A

Od dnia 1 lutego 2002 r. do dnia 7 października 2003 r. włącznie

Dopuszczony

Od dnia 8 października 2003 r. włącznie

Niedopuszczony

AR-8

BOV

A

Do dnia 17 marca 2005 r. włącznie

patrz AR-5, AR-6 i AR-7 dla okresów, w których przywóz z obszarów należących do terytorium oznaczonego jako AR-8 był niedopuszczony

Od dnia 18 marca 2005 r. włącznie

Dopuszczony

AR-10

BOV

A

Do dnia 3 stycznia 2006 r. włącznie

Dopuszczony

Od dnia 4 stycznia 2006 r. włącznie, z wyjątkiem przesyłek wysłanych do Wspólnoty przed dniem 4 lutego 2006 r., opatrzonych świadectwem wystawionym między dniem 4 stycznia i dniem 4 lutego 2006 r.

Niedopuszczony

BR-1

BOV

A

Od dnia 1 grudnia 2001 r.

Dopuszczony

BR-2

BOV

A

Do dnia 30 listopada 2001 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 1 grudnia 2001 r. włącznie

Dopuszczony

BR-3

BOV

A

Do dnia 31 października 2002 r. włącznie

Dopuszczony

Od dnia 1 listopada 2002 r. włącznie

Niedopuszczony

BR-4

BOV

A

Od dnia 1 grudnia 2001 r. włącznie do dnia 29 września 2005 r. włącznie

Dopuszczony

BR-5

BOV

 

Od dnia 30 września 2005 r. włącznie

Niedopuszczony

BR-6

BOV

A

Od dnia 1 grudnia 2001 r.

Dopuszczony

BW-1

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Do dnia 20 kwietnia 2006 r.

Dopuszczony

Od dnia 20 kwietnia 2006 r. włącznie

Niedopuszczony

BW-2

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Do dnia 6 marca 2002 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 7 marca 2002 r. włącznie

Dopuszczony

PY-1

BOV

A

Do dnia 31 sierpnia 2002 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 1 września 2002 r. włącznie do dnia 19 lutego 2003 r.

Dopuszczony

Od dnia 20 lutego 2003 r. włącznie

Niedopuszczony

SZ-2

BOV, RUF, RUW

A

Do dnia 3 sierpnia 2003 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 4 sierpnia 2003 r. włącznie

Dopuszczony

UY-0

BOV, OVI

A

Do dnia 31 października 2001 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 1 listopada 2001 r. włącznie

Dopuszczony

»2«

Ograniczenia dotyczące kategorii:

Nie są dopuszczone wszelkie podroby (z wyjątkiem – w przypadku bydła – przepony i mięśni żwaczy).”.


(1)  Bez uszczerbku dla specjalnych wymagań dotyczących certyfikacji ustanowionych porozumieniami Wspólnoty z państwami trzecimi.

(2)  Z wyjątkiem Kosowa, określonego zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

(3)  Była Jugosłowiańska Republika Macedonii; kod tymczasowy, który pozostaje bez wpływu na ostateczną nazwę państwa, która zostanie ustalona w wyniku prowadzonych obecnie w ONZ negocjacji w tej sprawie.

(4)  Serbia i Czarnogóra są republikami tworzącymi Federację, ale mającymi własne obszary celne, w związku z czym wymienione są oddzielnie.

=

Nie złożono żadnego świadectwa i przywóz świeżego mięsa jest zabroniony (z wyjątkiem gatunków, które zostały wskazane w wierszu dla całego kraju).

a

=

Stosuje się tylko do czasu, aż państwo przystępujące zostanie państwem członkowskim Unii Europejskiej.


5.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/29


DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2881)

(2006/464/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy dyrektywy 2000/29/WE, w przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się na jego terytorium szkodliwego organizmu niewymienionego w załączniku I bądź załączniku II do tej dyrektywy, może tymczasowo podjąć dodatkowe środki niezbędne do ochrony przed tym niebezpieczeństwem.

(2)

W wyniku występowania organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu w Chinach, Korei, Japonii, USA oraz na ograniczonym obszarze Wspólnoty, Francja poinformowała pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję w dniu 14 marca 2005 r., że dnia 16 lutego 2005 r. przyjęła urzędowe środki w celu ochrony swojego terytorium przed niebezpieczeństwem wprowadzenia tego organizmu.

(3)

Słowenia poinformowała państwa członkowskie oraz Komisję w dniu 29 czerwca 2005 r., że z powodu wystąpienia tego organizmu na jej terytorium w dniu 24 czerwca 2005 r. podjęła dodatkowe środki zapobiegające wprowadzaniu na jej terytorium i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium tego organizmu.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu nie jest wymieniony w załącznikach I lub II do dyrektywy 2000/29/WE. Jednakże sprawozdanie z oceny zagrożenia szkodnikiem oparte na dostępnych informacjach naukowych wykazało, że może to być jeden z najbardziej szkodliwych owadów dla kasztana (Castanea Mill.). Może on znacznie zmniejszyć produkcję i jakość kasztanów, a w niektórych przypadkach nawet zniszczyć drzewa. Kasztan często jest uprawiany na marginalnych terenach na wzgórzach lub w górach. Szkody wynikające z rozprzestrzeniania się tego owada mogą ograniczyć produkcję kasztana przeznaczonego do spożycia przez ludzi na tych obszarach, powodując w ten sposób degradację ekonomiczną i środowiskową.

(5)

Należy zatem podjąć tymczasowe środki przeciwko wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wspomnianego szkodliwego organizmu.

(6)

Środki określone w niniejszej decyzji należy stosować w przypadku wprowadzenia lub rozprzestrzeniania się tego organizmu, produkcji i przemieszczania roślin Castanea we Wspólnocie, zwalczania szkodliwego organizmu i monitorowania występowania lub trwałej nieobecności tego szkodliwego organizmu w państwach członkowskich.

(7)

Wyniki stosowania powyższych środków powinny być regularnie poddawane ocenie w 2006 r., 2007 r. i 2008 r., w szczególności na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie. W świetle wyników tej oceny, rozważone zostaną dalsze środki możliwe do podjęcia.

(8)

Jeśli to konieczne, państwa członkowskie powinny dostosować swoje prawodawstwo celem spełnienia wymogów określonych w niniejszej decyzji.

(9)

Wyniki stosowania powyższych środków należy poddać przeglądowi do dnia 1 lutego 2008 r.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicja

Do celów niniejszej decyzji „rośliny” oznaczają rośliny lub części roślin z rodzaju Castanea Mill. przeznaczone do sadzenia, inne niż owoce i nasiona.

Artykuł 2

Środki zwalczania organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Zakazuje się wprowadzania do Wspólnoty i rozprzestrzeniania we Wspólnocie Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu zwanego dalej „organizmem”.

Artykuł 3

Przywóz roślin

Rośliny mogą być wprowadzane do Wspólnoty jedynie, jeżeli:

a)

spełniają środki określone w pkt 1 załącznika I, oraz

b)

zostaną poddane kontroli, przy wprowadzeniu do Wspólnoty, pod kątem występowania organizmu, zgodnie z art. 13a ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE, i zostaną na podstawie tej kontroli uznane za wolne od tego szkodliwego organizmu.

Artykuł 4

Przemieszczanie roślin we Wspólnocie

Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 3 lit. a) oraz załącznika II część II, rośliny pochodzące ze Wspólnoty lub przywożone do Wspólnoty na mocy art. 3 niniejszej decyzji mogą być przemieszczane z miejsca produkcji we Wspólnocie, w tym, o ile ma zastosowanie, z centrów ogrodniczych, tylko jeśli spełniają warunki określone w pkt 2 załącznika I.

Artykuł 5

Lustracje i powiadamianie

1.   Państwa członkowskie prowadzą coroczne urzędowe lustracje dotyczące występowania organizmu lub objawów porażenia przez organizm na swoich terytoriach.

Nie naruszając art. 16 ust. 2 dyrektywy 2000/29/WE, o wynikach tych lustracji powiadamia się Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie do dnia 31 grudnia każdego roku.

2.   Właściwe organy urzędowe należy niezwłocznie powiadomić o podejrzeniu wystąpienia lub o potwierdzonym występowaniu organizmu.

3.

a)

Państwa członkowskie mogą wymagać, aby przemieszczanie roślin na ich terytorium lub w jego obrębie podlegało systemowi identyfikacji, który może obejmować obowiązek deklaracji o przemieszczaniu właściwym organom urzędowym przez osobę odpowiedzialną za przemieszczenie;

b)

Państwa członkowskie mogą wymagać deklaracji o sadzeniu, która musi być przedstawiona właściwym organom urzędowym przez osobę odpowiedzialną za sadzenie.

Artykuł 6

Ustanowienie wyznaczonych stref

Jeśli wyniki lustracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub powiadomienie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 potwierdzają występowanie organizmu na danym obszarze lub jeżeli jego występowanie zostało potwierdzone w inny sposób, państwa członkowskie określają wyznaczone strefy oraz podejmują środki urzędowe odpowiednio zgodnie z pkt I i II załącznika II.

Artykuł 7

Zgodność

Państwa członkowskie, jeśli to konieczne, zmieniają środki, które przyjęły w celu ochrony przed wprowadzeniem i rozprzestrzenianiem się organizmu tak, aby te środki były zgodne z niniejszą decyzją oraz niezwłocznie informują Komisję o tych środkach.

Artykuł 8

Przegląd

Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi najpóźniej do dnia 1 lutego 2008 r.

Artykuł 9

Adresaci decyzji

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/35/WE (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 9).


ZAŁĄCZNIK I

ŚRODKI OKREŚLONE W ART. 3 I 4 NINIEJSZEJ DECYZJI

1)   Środki (świadectwa)

Nie naruszając art. 5 ust. 3 lit. a) niniejszej decyzji, pkt 2 część A załącznika III oraz pkt 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 i 40 sekcja I czść A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE, rośliny pochodzące z państw trzecich muszą posiadać świadectwo określone w art. 13 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE, w którym stwierdza się w rubryce „dodatkowa deklaracja”, że:

a)

rośliny te były/przez cały czas uprawiane w miejscach produkcji w krajach, w których organizm nie występuje; lub

b)

rośliny te były przez cały czas uprawiane w miejscach produkcji na obszarach wolnych od szkodników, ustanowionych w kraju pochodzenia przez państwowe służby ochrony roślin tego kraju zgodnie z Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, a w rubryce „miejsce pochodzenia” określa się nazwę obszaru wolnego od szkodników.

2)   Warunki przemieszczania

Nie naruszając art. 5 ust. 3 lit. a) i część II załącznika II niniejszej decyzji oraz pkt 7 sekcja II część A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE oraz załącznika V część A sekcja I pkt 2.1 do dyrektywy 2000/29/WE wszystkie rośliny pochodzące ze Wspólnoty lub przywożone do Wspólnoty na mocy art. 3 niniejszej decyzji mogą być przemieszczane z miejsca produkcji w państwie członkowskim, w tym o ile ma zastosowanie z centrów ogrodniczych, tylko jeśli posiadają paszport roślin sporządzony i wydany zgodnie z przepisami dyrektywy Komisji 92/105/EWG (1) oraz jeśli:

a)

rośliny pochodzące ze wspomnianego miejsca produkcji były stale lub od chwili ich wprowadzenia do Wspólnoty uprawiane w miejscu produkcji w państwie członkowskim, w którym organizm ten nie jest znany z występowania; lub

b)

rośliny były przez cały czas lub od chwili ich wprowadzenia do Wspólnoty uprawiane w miejscu produkcji na obszarze wolnym od szkodników ustanowionym przez państwowe służby ochrony roślin w danym państwie członkowskim zgodnie z Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych.


(1)  Dz.U. L 4 z 8.1.1993, str. 22. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2005/17/WE (Dz.U. L 57 z 3.3.2005, str. 23).


ZAŁĄCZNIK II

ŚRODKI OKREŚLONE W ART. 6 NINIEJSZEJ DECYZJI

I.   Ustanowienie wyznaczonych stref

1.

Wyznaczone strefy określone w art. 6 składają się z następujących części:

a)

strefy porażenia, w której potwierdzono występowanie organizmu, i która obejmuje wszystkie rośliny wykazujące objawy spowodowane przez organizm oraz, o ile ma zastosowanie, wszystkie rośliny należące do tej samej partii w chwili sadzenia,

b)

strefy ogniskowej o promieniu co najmniej 5 kilometrów wokół strefy porażenia, oraz

c)

strefy buforowej o promieniu co najmniej 10 kilometrów wokół strefy ogniska.

W przypadku gdy kilka stref buforowych częściowo się pokrywa lub jest blisko siebie położonych należy wyznaczyć szerszy obszar obejmujący odpowiednie wyznaczone strefy oraz obszary pomiędzy nimi.

2.

Dokładne rozgraniczenie stref określonych w ust. 1 oparte jest na podstawach naukowych, biologii organizmu, stopniu porażenia, porze roku oraz szczegółowym rozmieszczeniu roślin w danym państwie członkowskim.

3.

Jeśli występowanie organizmu potwierdzono poza strefą porażenia, należy odpowiednio zmienić wyznaczone strefy.

4.

Jeśli w oparciu o roczne lustracje, o których mowa w art. 5 ust. 1, organizm nie został wykryty w żadnej z wyznaczonych stref w przeciągu trzech lat, strefy te przestają istnieć i środki wymienione w części II niniejszego załącznika nie są już konieczne.

5.

Państwa członkowskie niezwłocznie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o położeniu geograficznym stref określonych w ust. 1, dostarczając właściwe mapy, oraz o charakterze środków podjętych w celu zwalczenia lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu.

II.   Środki podjęte w wyznaczonych strefach

Środki urzędowe określone w art. 6, które należy podjąć w wyznaczonych strefach obejmują przynajmniej:

zakaz przemieszczania roślin poza lub w obrębie wyznaczonych stref;

w przypadkach potwierdzenia obecności organizmu na roślinach w miejscu produkcji właściwe środki mające na celu zwalczenie szkodliwego organizmu polegające przynajmniej na zniszczeniu zaatakowanych roślin, które wszystkie powinny wykazywać objawy spowodowane przez organizm oraz, w stosownych przypadkach, wszystkich takich roślin należących do tej samej partii podczas sadzenia oraz monitorowania obecności organizmu poprzez odpowiednie inspekcje w okresie potencjalnego występowania galasów, w których żyje organizm.