ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 170

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
23 czerwca 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1164/2005, (WE) nr 1165/2005, (WE) nr 1168/2005, (WE) nr 1700/2005 i (WE) nr 1845/2005 otwierające stałe przetargi na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej, węgierskiej, austriackiej, słowackiej i czeskiej agencji interwencyjnej

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 874/2006

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 925/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 30. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udostępnienia specjalnej rezerwy restrukturyzacyjnej ustanowionej w art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do niektórych nowych wspólnotowych kontyngentów taryfowych przyjętych w ramach GATT

14

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

17

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

19

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

21

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 23 czerwca 2006 r.

23

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

25

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

23.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 922/2006

z dnia 22 czerwca 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

65,7

204

44,1

999

54,9

0707 00 05

052

122,5

999

122,5

0709 90 70

052

96,3

999

96,3

0805 50 10

388

67,1

528

59,8

999

63,5

0808 10 80

388

95,2

400

97,8

404

101,4

508

84,3

512

84,1

524

55,6

528

78,8

720

97,1

804

107,0

999

89,0

0809 10 00

052

220,6

204

61,1

624

217,3

999

166,3

0809 20 95

052

316,2

068

111,4

999

213,8

0809 40 05

624

194,6

999

194,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


23.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 923/2006

z dnia 22 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1164/2005, (WE) nr 1165/2005, (WE) nr 1168/2005, (WE) nr 1700/2005 i (WE) nr 1845/2005 otwierające stałe przetargi na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej, węgierskiej, austriackiej, słowackiej i czeskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1164/2005 (2), (WE) nr 1165/2005 (3), (WE) nr 1168/2005 (4), (WE) nr 1700/2005 (5) i (WE) nr 1845/2005 (6) otworzyły stałe przetargi na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej, węgierskiej, austriackiej, słowackiej i czeskiej agencji interwencyjnej. Przetargi te wygasają z dniem 28 czerwca 2006 r.

(2)

W celu zapewnienia hodowcom, jak również przemysłowi produkującemu paszę dla zwierząt gospodarskich zaopatrzenia po cenach konkurencyjnych na początek roku gospodarczego 2006/2007, należy kontynuować udostępnianie na rynku zbóż zapasów kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej, węgierskiej, austriackiej, słowackiej i czeskiej agencji interwencyjnej.

(3)

W ramach przedłużenia ważności tygodnie przypadające na okres od dnia 28 czerwca 2006 r., w czasie których nie dokonuje się przetargu, nie zostały dokładnie określone. Podmioty mogłyby zatem złożyć wtedy w dobrej wierze oferty, chociaż nie przewiduje się w tym okresie żadnego zebrania Komitetu Zarządzającego.

(4)

Należy zatem zmienić rozporządzenia (WE) nr 1164/2005, (WE) nr 1165/2005, (WE) nr 1168/2005, (WE) nr 1700/2005 i (WE) nr 1845/2005.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W art. 4 ust. 1 rozporządzeń (WE) nr 1164/2005, (WE) nr 1165/2005, (WE) nr 1168/2005, (WE) nr 1700/2005 i (WE) nr 1845/2005 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin składania ofert w następnych przetargach częściowych upływa w każdą środę o godzinie 15.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), z wyjątkiem dni: 2 sierpnia 2006 r., 16 sierpnia 2006 r. i 23 sierpnia 2006 r., przypadających w tygodniach, w których nie prowadzi się żadnych przetargów.”.

2.   W art. 4 ust. 1 akapit trzeci rozporządzeń (WE) nr 1164/2005, (WE) nr 1165/2005, (WE) nr 1168/2005, (WE) nr 1700/2005 i (WE) nr 1845/2005 datę „28 czerwca 2006 r.” zastępuje się datą „13 września 2006 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 714/2006 (Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 11).

(3)  Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1990/2005 (Dz.U. L 320 z 8.12.2005, str. 23).

(4)  Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 800/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 7).

(5)  Dz.U. L 273 z 19.10.2005, str. 3.

(6)  Dz.U. L 296 z 12.11.2005, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 703/2006 (Dz.U. L 122 z 9.5.2006, str. 7).


23.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 924/2006

z dnia 22 czerwca 2006 r.

zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 874/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 27 ust. 5 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Refundacje stosowane do wywozu cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 874/2006 (2).

(2)

Z uwagi na różnice pomiędzy danymi, którymi obecnie dysponuje Komisja, a danymi dostępnymi w chwili przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 874/2006, należy zmienić te refundacje,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje, które przyznaje się do wywozu produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, w stanie nieprzetworzonym i niedenaturowanych, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 874/2006, zmienia się i przedstawia w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 10.


ZAŁĄCZNIK

REFUNDACJE WYWOZOWE DO CUKRU BIAŁEGO I CUKRU SUROWEGO W STANIE NIEPRZETWORZONYM OD DNIA 23 CZERWCA 2006 R. (1)

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,2652

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,2652

NB: Kody produktów i kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:

S00

:

wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z 10 czerwca 1999 r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, poza przypadkiem cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady nr 2201/96 (Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29).


(1)  Kwoty refundacji ustalone w niniejszym załączniku nie są stosowane od dnia 1 lutego 2005 r. zgodnie z decyzją Rady 2005/45/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie o przetworzonych produktów rolnych (Dz.U. L 23 z 26.1.2005, str. 17).

(2)  Niniejszą kwotę stosuje się do cukru surowego o uzysku wynoszącym 92 %. Jeżeli uzysk z wywożonego cukru surowego nie wynosi 92 %, stosowaną kwotę refundacji wylicza się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.


23.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 925/2006

z dnia 22 czerwca 2006 r.

ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 30. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 27 ust. 5 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1138/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie stałego przetargu ustalającego opłaty wyrównawcze i/lub refundacje wywozowe do cukru białego na rok gospodarczy 2005/2006 (2) przystępuje się do przetargów częściowych w sprawie wywozu wspomnianego cukru do niektórych państw trzecich.

(2)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1138/2005, jeżeli właściwe, ustala się maksymalną kwotę refundacji wywozowej dla rozpatrywanego przetargu częściowego, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację i przewidywany rozwój rynku cukru we Wspólnocie i na rynku światowym.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W 30. przetargu częściowym na cukier biały, wykonanym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1138/2005, maksymalną kwotę refundacji wywozowej ustala się w wysokości 29,359 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 185 z 16.7.2005, str. 3.


23.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 926/2006

z dnia 22 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 29 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku I.A do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 (2) wyznacza się kontyngenty taryfowe bez wyszczególnienia według kraju pochodzenia, które można przywozić w danych okresie kontyngentowym.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 267/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3) stanowi o przyznaniu dodatkowych ilości masła i innych tłuszczów i olejów otrzymanych z mleka w ramach rocznego kontyngentu taryfowego na ich przywóz.

(3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 711/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (4) stanowi o przyznaniu dodatkowych ilości serów w ramach rocznego kontyngentu taryfowego na ich przywóz.

(4)

Należy zatem dostosować ilości w ramach odpowiednich kontyngentów, o których mowa w załączniku I.A do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2535/2001.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I.A do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 591/2006 (Dz.U. L 104 z 13.4.2006, str. 11).

(3)  Dz.U. L 47 z 17.2.2006, str 1.

(4)  Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

„I.A

KONTYNGENTY TARYFOWE BEZ WYSZCZEGÓLNIENIA WEDŁUG KRAJU POCHODZENIA

Nr kontyngentu

Kod CN

Wyszczególnienie (2)

Kraj pochodzenia

Roczny kontyngent

Półroczny kontyngent

Cło przywozowe

(EUR/100 kg wagi netto)

09.4590

0402 10 19

Odtłuszczone mleko w proszku

Wszystkie państwa trzecie

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka

Wszystkie państwa trzecie

11 360

5 680

94,80

w ekwiwalencie masła

09.4591

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

Ser do pizzy, mrożony, krojony w kawałki o wadze nie większej niż 1 gram, w pojemnikach o zawartości 5 kg netto lub więcej, o zawartości wody 52 % masy lub więcej oraz o zawartości tłuszczu 38 % masy lub więcej w suchej masie

Wszystkie państwa trzecie

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Przetworzony Emmentaler

Wszystkie państwa trzecie

18 438

9 219

71,90

0406 90 13

Emmentaler

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Przetworzony Gruyère

Wszystkie państwa trzecie

5 413

2 706,5

71,90

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01

Ser do przetworzenia (3)

Wszystkie państwa trzecie

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Wszystkie państwa trzecie

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeży, w tym ser serwatkowy i twaróg, inny niż ser do pizzy objęty kontyngentem o nr 09.4591

Wszystkie państwa trzecie

19 525

9 762,5

92,60

ex 0406 10 80

106,40

0406 20 90

Pozostały ser tarty lub proszkowany

94,10

0406 30 31

Pozostały ser przetworzony

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Ser z przerostami niebieskiej pleśni

70,40

0406 90 17

Bergkäse i Appenzell

85,80

09.4596

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or i Tête de Moine

 

 

 

75,50

0406 90 23

Edam

0406 90 25

Tilsit

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 90 31

Feta z mleka owiec lub mleka bawołów

0406 90 33

Feta, pozostałe

0406 90 35

Kefalo-Tyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Ser z mleka owiec lub mleka bawołów

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

0406 90 69

Pozostałe

0406 90 73

Provolone

75,50

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

Przekraczający 47 % masy, ale nieprzekraczający 52 % masy

0406 90 87

Przekraczający 52 % masy, ale nieprzekraczający 62 % masy

0406 90 88

Przekraczający 62 % masy, ale nieprzekraczający 72 % masy

0406 90 93

Przekraczający 72 % masy

92,60

0406 90 99

Pozostałe

106,40


(1)  1 kg produktu = 1,22 kg masła.

(2)  Niezależnie od zasad interpretacji Nomenklatury Scalonej, brzmienie wyszczególnienia produktu należy traktować jedynie jako orientacyjne, ponieważ stosowanie ustaleń preferencyjnych w kontekście niniejszego Załącznika określa kod CN. Tam, gdzie istnieje odniesienie do kodów ex CN, stosowanie systemu preferencyjnego określa się na podstawie kodu CN oraz odpowiadającemu mu wyszczególnieniu.

(3)  Sery, o których mowa, uważa się za przetworzone, jeżeli zostały przetworzone na produkty objęte podpozycją 0406 30 Nomenklatury Scalonej. Stosuje się art. 291–300 rozporządzenia (WE) nr 2454/93.”


23.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 927/2006

z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie udostępnienia specjalnej rezerwy restrukturyzacyjnej ustanowionej w art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 1 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 przewiduje udostępnienie od dnia 1 kwietnia 2006 r. specjalnej rezerwy restrukturyzacyjnej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji w zakresie, w jakim spożycie mleka i przetworów mlecznych na potrzeby własne gospodarstw w każdym z tych krajów spadło w latach 1998–2000, w zależności od kraju.

(2)

Zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 Republika Czeska, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Słowenia i Słowacja przedłożyły Komisji sprawozdanie szczegółowo przedstawiające skutki i tendencje procesu restrukturyzacji krajowego sektora mleczarskiego i w szczególności przejście z produkcji na cele spożycia w gospodarstwach na produkcję na potrzeby rynku.

(3)

Jak wynika z wymienionych sprawozdań we wszystkich wymienionych państwach członkowskich nastąpiło zmniejszenie spożycia mleka i przetworów mlecznych w gospodarstwach.

(4)

Dostępne statystyki produkcji wskazują na wzrost ilości sprzedaży przetworów mlecznych dostarczanych skupującym oraz spadek sprzedaży bezpośredniej.

(5)

Właściwe jest zatem udostępnienie specjalnej rezerwy restrukturyzacyjnej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji oraz określenie przydziału wynikających ilości do części dostaw krajowej ilości referencyjnej.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Udostępnia się specjalną rezerwę restrukturyzacyjną dla Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji przewidzianą w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003. Udostępnione ilości przedstawione są w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Ilości określone w Załączniku zostaną włączone do rezerwy krajowej zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 i są przeznaczone na dostawy.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 123. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2217/2004 (Dz.U. L 375 z 23.12.2004, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

(w tonach)

Państwo członkowskie

Wielkości specjalnej rezerwy restrukturyzacyjnej

Republika Czeska

55 788

Estonia

21 885

Łotwa

33 253

Litwa

57 900

Węgry

42 780

Polska

416 126

Słowenia

16 214

Słowacja

27 472


23.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 928/2006

z dnia 22 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do niektórych nowych wspólnotowych kontyngentów taryfowych przyjętych w ramach GATT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi, ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2006/333/WE (2) Rada zatwierdziła porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r., dotyczące modyfikacji koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej.

(2)

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki przewiduje nowe roczne kontyngenty taryfowe na niektóre towary.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 32/2000 otworzyło i ustaliło zarządzanie przyjętymi w ramach GATT wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do stosowania zgodnie z porządkiem chronologicznym dat zgłoszeń celnych.

(4)

Aby wprowadzić w życie niektóre nowe kontyngenty taryfowe przewidziane w porozumieniu w formie wymiany listów, konieczna jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 32/2000.

(5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 711/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r., dotyczącego modyfikacji koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3), przewiduje rozpoczęcie stosowania nowych kontyngentów taryfowych po upływie sześciu tygodni od daty jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zatem niniejsze rozporządzenie wykonawcze Komisji powinno mieć zastosowanie od tego samego dnia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 22 czerwca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 5 z 8.1.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2158/2005 (Dz.U. L 342 z 24.12.2005, str. 61).

(2)  Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13.

(3)  Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

W tabeli w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 dodaje się następujące wiersze:

„09.0084

1702 50 00

 

Fruktoza chemicznie czysta

od 1 stycznia do 31 grudnia

1 253 tony

20

09.0085

1806

 

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

od 1 stycznia do 31 grudnia

107 ton

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane, lub przygotowane inaczej, z wyłączeniem makaronów nadziewanych objętych podpozycjami 1902 20 10 i 1902 20 30; kuskus, nawet przygotowany

od 1 stycznia do 31 grudnia

532 tony

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Przetwory spożywcze ze zbóż

od 1 stycznia do 31 grudnia

191 ton

33

09.0088

2106 90 98

 

Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

od 1 stycznia do 31 grudnia

921 ton

18”


23.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 929/2006

z dnia 22 czerwca 2006 r.

określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2004 z dnia 30 marca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 5 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

ilości figurujące we wnioskach o pozwolenia na przywóz, złożonych na okres od 1 lipca do 30 września 2006 r. są dla niektórych produktów niższe lub równe dostępnym ilościom i mogą tym samym zostać całkowicie uwzględnione; dla innych produktów ilości te są wyższe od dostępnych ilości i muszą zostać zmniejszone o stały współczynnik w ujęciu procentowym w celu zapewnienia sprawiedliwego podziału,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Uwzględnia się, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na okres od 1 lipca do 30 września 2006 r. zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96.

2.   Wnioski o pozwolenia na przywóz w okresie od 1 października do 31 grudnia 2006 r. mogą zostać złożone w odniesieniu do ilości określonej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 10.

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 136. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1043/2001 (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 24).


ZAŁĄCZNIK

Grupa

Przyjęte wnioski o pozwolenia na przywóz, złożone za okres od 1 lipca do 30 września 2006 r., w ujęciu procentowym

Ogólna ilość dostępna w okresie od 1 pażdziernika do 31 grudnia 2006 r.

(t)

E1

67 500,000

E2

42,686820

1 750,000

E3

100,0

5 593,513

P1

63,681183

1 550,000

P2

100,0

1 970,750

P3

1,488031

175,000

P4

11,125945

250,000

„—”

:

Żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.


23.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 930/2006

z dnia 22 czerwca 2006 r.

określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/94 z dnia 22 czerwca 1994 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze mięsa drobiowego ustaleń dotyczących przywozu, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

ilości figurujące we wnioskach o pozwolenia na przywóz, złożonych na okres od 1 lipca do 30 września 2006 r. są wyższe od dostępnych ilości i muszą zostać zmniejszone o stały współczynnik w ujęciu procentowym w celu zapewnienia sprawiedliwego podziału,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Uwzględnia się, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na okres od 1 lipca do 30 września 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1431/94.

2.   Wnioski o pozwolenia na przywóz na okres od 1 października do 31 grudnia 2006 r. mogą zostać złożone w odniesieniu do ilości określonej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1431/94.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszanóv Wieyskich


(1)  Dz.U. L 156 z 23.6.1994, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1043/2001 (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 24).


ZAŁĄCZNIK

Grupa

Przyjęte wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na okres od 1 lipca do 30 września 2006 r., w ujęciu procentowym

Ogólna ilość dostępna w okresie od 1 października do 31 grudnia 2006 r.

(w tonach)

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

„—”

:

Żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.


23.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 931/2006

z dnia 22 czerwca 2006 r.

określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael (1), w szczególności jego art. 4 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

ilości figurujące we wnioskach o pozwolenia na przywóz, złożonych za okres od 1 lipca do 30 września 2006 r., niższe od dostępnych ilości i mogą zostać caikowicie uwzględnione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Uwzględnia się, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, wnioski o pozwolenia na przywóz, złożone w okresie od 1 lipca do 30 września 2006 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2497/96.

2.   Wnioski o pozwolenia na przywóz w okresie od 1 października do 31 grudnia 2006 r. mogą zostać złożone w odniesieniu do ilości określonej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 2497/96.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 338 z 28.12.1996, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 361/2004 (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 15).


ZAŁĄCZNIK

Grupa

Przyjęte wnioski o pozwolenia na przywóz, złożone za okres od 1 lipca do 30 września 2006 r., w ujęciu procentowym

Ogólna ilość dostępna w okresie od 1 października do 31 grudnia 2006 r.

(t)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

„—”

:

Żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.


23.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/23


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 932/2006

z dnia 22 czerwca 2006 r.

ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 23 czerwca 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 24 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/95 z dnia 23 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące przywozu melasy w sektorze cukru i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 785/68 (2), przewiduje, że cenę importową CIF melasy, ustaloną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 785/68 (3), uważa się za „cenę reprezentatywną”. Uważa się, że ta cena została ustalona dla jakości standardowej określonej w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 785/68.

(2)

Dla celów ustalania cen reprezentatywnych, należy wziąć pod uwagę wszelkie informacje przewidziane w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 785/68, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 4 wymienionego rozporządzenia, oraz, w przypadku gdy ma to zastosowanie, dla celów takiego ustalenia można zastosować metodę przewidzianą w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 785/68.

(3)

Dla celów dostosowania cen, nieodnoszącego się do jakości standardowej, należy, w zależności od jakości oferowanej melasy, zwiększyć lub zmniejszyć ceny w zależności od wyników otrzymanych w zastosowaniu art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 785/68.

(4)

Kiedy istnieje różnica między ceną spustową dla rozpatrywanego produktu a ceną reprezentatywną, należy ustalić dodatkowe należności przywozowe zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1422/95. W przypadku zawieszenia stosowania należności przywozowych w zastosowaniu art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1422/95, należy ustalić szczególne kwoty dla tych należności.

(5)

Należy ustalić ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne w odniesieniu do przywozu rozpatrywanych produktów, zgodnie z art. 1 ust. 2 i art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1422/95.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1422/95 są wskazane w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 141 z 24.6.1995, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 79/2003 (Dz.U. L 13 z 18.1.2003, str. 4).

(3)  Dz.U. L 145 z 27.6.1968, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1422/95.


ZAŁĄCZNIK

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 23 czerwca 2006 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota stosowanej należności przywozowej w wyniku zawieszenia, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1422/95 za 100 kg netto rozpatrywanego produktu (1)

1703 10 00 (2)

10,92

0

1703 90 00 (2)

11,08

0


(1)  Ta kwota zastępuje, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1422/95 stawkę celną w ramach wspólnej taryfy celnej ustaloną dla tych produktów.

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 785/68, zmienionego.


23.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/2006

z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych krajów trzecich został ogłoszony na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1059/2005 (2).

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (3), Komisja może, na podstawie zgłoszonych ofert, podjąć decyzję o wstrzymaniu przetargu.

(3)

Biorąc pod uwagę czynniki, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, nie jest wskazane ustalenie maksymalnej wysokości refundacji,

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nie podejmuje się dalszych działań w odniesieniu do ofert przekazanych od 16 do 22 czerwca 2006 r., w ramach przetargu na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 15.

(3)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).