ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 137

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
25 maja 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 488/2005 dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2006 z dnia 24 maja 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

15

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

 

Urząd Nadzoru EFTA

 

*

Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 59/05/COL z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na 2005 r.

19

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

25.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 778/2006

z dnia 24 maja 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 24 maja 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

79,4

204

36,2

212

113,4

999

76,3

0707 00 05

052

85,5

628

151,2

999

118,4

0709 90 70

052

116,5

999

116,5

0805 10 20

052

36,5

204

39,4

220

38,6

388

77,6

624

52,2

999

48,9

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

56,4

999

52,9

0808 10 80

388

88,6

400

122,8

404

110,3

508

78,9

512

82,4

524

88,5

528

86,0

720

95,6

804

104,9

999

95,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


25.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 779/2006

z dnia 24 maja 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 488/2005 dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2005 z dnia 21 marca 2005 r. dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (2), w szczególności jego art. 6 ust. 5,

po konsultacji z zarządem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia równowagi między całkowitymi wydatkami poniesionymi przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego w związku z realizacją procedur certyfikacyjnych i całkowitymi dochodami z pobieranych przez nią honorariów, poziomy tych honorariów należy poddać przeglądowi na podstawie wyników finansowych i prognoz Agencji.

(2)

Procedury administracyjne związane z płatnością honorariów i wdrożone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego i wnioskodawców nie powinny spowolnić procedur certyfikacyjnych.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 488/2005.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 54 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 488/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 lit. g) wprowadza się następujące zmiany:

„g)

»koszty pośrednie« oznaczają część kosztów związanych z ogólną infrastrukturą, organizacją i zarządzaniem, poniesionych przez Agencję z tytułu prowadzenia procedur certyfikacyjnych innych niż koszty bezpośrednie i szczególne, w tym tych będących rezultatem rozwoju części materiałów regulaminowych;”;

2)

artykuł 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 12

1.   Opłatę ponosi wnioskodawca. Jest ona płatna w euro.

2.   Za wydanie, zachowanie lub zmianę certyfikatu lub zezwolenia należna jest całość wymaganej opłaty uiszczonej z góry, chyba że Agencja i wnioskodawca uzgodnili inaczej. W razie nieuiszczenia opłaty Agencja może cofnąć dany certyfikat lub zezwolenie, po wcześniejszym oficjalnym powiadomieniu wnioskodawcy.

3.   Wykaz opłat stosowany przez Agencję oraz zasady ich płatności są przedstawiane wnioskodawcy w momencie składania wniosku.

4.   W odniesieniu do wszystkich procedur certyfikacyjnych, które stanowią podstawę do zapłaty części zmiennej, Agencja może dostarczyć wnioskodawcy kosztorys na jego wniosek. Kosztorys ten zostaje zmieniony przez Agencję, jeśli okaże się, że dana procedura jest prostsza i szybsza do przeprowadzenia, niż przewidziano na początku, lub odwrotnie, gdy jej przeprowadzenie jest bardziej złożone i wymaga więcej czasu, niż można to było przewidzieć.

5.   Opłaty związane z zachowaniem istniejących certyfikatów i zezwoleń płatne są według harmonogramu ustalonego przez Agencję i przekazanego posiadaczom tych certyfikatów i zezwoleń. Harmonogram ten opiera się na inspekcjach przeprowadzonych przez Agencję w celu sprawdzenia ważności tych certyfikatów i zezwoleń.

6.   Jeżeli po pierwszym rozpatrzeniu wniosku Agencja odmówi jego dalszego rozpatrywania, wszelka opłata już pobrana zostanie zwrócona wnioskodawcy, z wyjątkiem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z rozpatrywaniem wniosku. Kwota ta równa jest opłacie stałej D, wskazanej w Załączniku.

7.   Jeżeli procedura certyfikacyjna musi zostać przerwana przez Agencję z powodu braku wystarczających środków ze strony wnioskodawcy lub nieprzestrzegania przez niego zobowiązań na nim ciążących, spłata reszty należnych opłat jest wymagalna w całości w momencie zaprzestania pracy przez Agencję.”;

3)

do ppkt i), ii), v), vi), x), xii) i xiii) Załącznika wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Opłaty roczne, o których mowa w tabeli, zawarte w pkt 3), oraz opłaty za sprawowanie nadzoru, o których mowa w tabelach zawartych w pkt 4), 5) i 7) Załącznika, mają zastosowanie, począwszy od pierwszej raty rocznej należnej po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 7).

(2)  Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 7.


ZAŁĄCZNIK

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 488/2005 otrzymuje następujące brzmienie:

1)

w części wstępnej ppkt i) dodaje się tiret czwarte:

„—

W przypadku usług związanych z działaniami prowadzonymi przez Agencję bezpośrednio lub pośrednio w celu wydawania, zachowywania lub zmiany certyfikatów i zezwoleń określonych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 wymagane jest wniesienie opłaty zgodnie z przepisami rozdziału II niniejszego rozporządzenia.”;

2)

tabela wymieniona w ppkt ii) otrzymuje następujące brzmienie:

„Kategoria produktu

Komentarze

Współczynnik opłaty stałej

CS-25

Samoloty duże

istotne

5

nieistotne

4

nieistotne o zwykłej budowie

2

CS-23.A

Statki powietrzne określone w CS-23 art. 1.a.2 (statki powietrzne do komunikacji lokalnej)

istotne

5

nieistotne

4

CS-23.B

Statki powietrzne określone w CS-23 art. 1.a.1 o maksymalnej masie startowej od 2 000 do 5 670 kg

istotne

3

nieistotne

2

CS-29

Wiropłaty duże

istotne

4

nieistotne

4

CS-27

Wiropłaty małe

0,5

CS-E.T.A

Silniki turbinowe o startowej sile ciągu równej lub większej niż 25 000 N lub o mocy użytecznej równej lub większej niż 2 000 kW

istotne

1

nieistotne

1

CS-E.T.B

Silniki turbinowe o startowej sile ciągu mniejszej niż 25 000 N lub o mocy użytecznej mniejszej niż 2 000 kilowatów

0,5

CS-E.NT

Silniki nieturbinowe

0,2


CS-23.C

Statki powietrzne określone w CS-23 art. 1.a.1 o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 2 000 kg

1

CS-22

szybowce i motoszybowce

0,2

CS-VLA

bardzo lekkie statki powietrzne

0,2

CS-VLR

bardzo lekkie wiropłaty

0,2

CS-APU

pomocnicze źródło zasilania

0,25

CS-P.A

do użytkowania na statkach powietrznych certyfikowanych zgodnie z CS-25 (lub równorzędnych)

0,25

CS-P.B

do użytkowania na statkach powietrznych certyfikowanych zgodnie z CS-23, CS-VLA i CS-22 (lub równorzędnych)

0,15

CS-22.J

do użytkowania na statkach powietrznych certyfikowanych zgodnie z CS-22

0,15

CS-22.H

silniki nieturbinowe

0,15

CS-balloons

jeszcze niedostępne

0,2

CS-airships

jeszcze niedostępne

0,5”

3)

do ppkt v) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części wstępnej tiret pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„—

Opłata roczna jest pobierana od wszystkich obecnych posiadaczy certyfikatów typu, ograniczonych certyfikatów typu i zezwoleń ETSO, wydanych przez Agencję.”;

b)

tabela pierwsza otrzymuje następujące brzmienie:

„Kategoria produktu (1)

Certyfikat typu państwa członkowskiego UE będącego państwem pochodzenia produktów projektowych|

(w EUR)

Certyfikat typu państwa trzeciego będącego państwem pochodzenia produktów projektowych

(w EUR)

Ograniczony certyfikat typu państwa członkowskiego UE będącego państwem pochodzenia produktów projektowych

(w EUR)

Ograniczony certyfikat typu państwa trzeciego będącego państwem pochodzenia produktów projektowych

(w EUR)

CS-25 (samoloty duże o maksymalnej masie startowej większej niż 50 ton)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (samoloty duże o maksymalnej masie startowej od 22 do 50 ton)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (samoloty duże o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 22 tony)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-balony

300

100

100

100

CS-sterowce

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0


Typ sprzętu

Zezwolenie dla części i urządzeń państwa członkowskiego UE będącego państwem pochodzenia produktów projektowych

(w EUR)

Zezwolenie dla części i urządzeń państwa trzeciego UE będącego państwem pochodzenia produktów projektowych

(w EUR)

CS-ETSO A (wartość sprzętu powyżej 20 000 EUR)

2 000

666

CS-ETSO.B (wartość sprzętu od 2 000 do 20 000 EUR)

1 000

333

CS-ETSO.C (wartość sprzętu poniżej 2 000 EUR)

500

200”

4)

tabela wymieniona w ppkt vi) otrzymuje następujące brzmienie:

„Rodzaj opłaty według wartości działalności podlegającej zatwierdzeniu (w EUR)

Współczynnik

Poniżej 500 001

0,1

od 500 001 do 700 000

0,2

od 700 001 do 1 200 000

0,5

od 1 200 001 do 2 800 000

1

od 2 800 001 do 4 200 000

1,5

od 4 200 001 do 5 000 000

2,5

od 5 000 001 do 7 000 000

3

od 7 000 001 do 9 800 000

3,5

od 9 800 001 do 14 000 000

4,8

od 14 000 001 do 50 000 000

7

od 50 000 001 do 140 000 000

12,8

od 140 000 001 do 250 000 000

18

od 250 000 001 do 500 000 000

50

od 500 000 001 do 750 000 000

200

ponad 750 000 000

600”

5)

tabela wymieniona w ppkt x) otrzymuje następujące brzmienie:

„Rodzaj opłaty według wartości działalności podlegającej zatwierdzeniu (w EUR)

Współczynnik

Poniżej 500 001

0,5

od 500 001 do 700 000

0,75

od 700 001 do 1 400 000

1

od 1 400 001 do 2 800 000

1,75

od 2 800 001 do 5 000 000

2,5

od 5 000 001 do 7 000 000

4

od 7 000 001 do 14 000 000

6

od 14 000 001 do 21 000 000

8

od 21 000 001 do 42 000 000

8,5

od 42 000 001 do 70 000 000

9

od 70 000 001 do 84 000 000

9,5

od 84 000 001 do 105 000 000

10

ponad 105 000 000

10,5”

6)

tytuł w ppkt xii) otrzymuje następujące brzmienie:

7)

tabela wymieniona w ppkt xiii) otrzymuje następujące brzmienie:

„Rodzaj opłaty według wartości działalności podlegającej zatwierdzeniu (w EUR)

Współczynnik

Poniżej 500 001

0,5

od 500 001 do 700 000

0,75

od 700 001 do 1 400 000

1

od 1 400 001 do 2 800 000

1,75

od 2 800 001 do 5 000 000

2,5

od 5 000 001 do 7 000 000

4

od 7 000 001 do 14 000 000

6

od 14 000 001 and 21 000 000

8

od 21 000 001 do 42 000 000

9,5

od 42 000 001 do 84 000 000

10

ponad 84 000 000

10,5”


(1)  W przypadku wersji samolotu cargo współczynnik 0,85 jest stosowany do opłaty określonej w odniesieniu do wersji pasażerskiej.


25.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 780/2006

z dnia 24 maja 2006 r.

zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 5 ust. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wyczerpujące wykazy składników i substancji określonych w ust. 3 lit. c) i d) oraz w ust. 5a lit. d) i e) tego artykułu ustanawia się w sekcjach A i B załącznika VI do tego rozporządzenia. Można określić warunki używania tych składników i substancji.

(2)

W następstwie wprowadzenia zasad w odniesieniu do ekologicznej produkcji zwierzęcej i produktów pochodzenia hodowlanego w rozporządzeniu (EWG) nr 2092/91 należy uaktualnić te wykazy tak, aby obejmowały substancje stosowane w przetwarzaniu produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które to substancje zawierają składniki pochodzenia zwierzęcego.

(3)

Należy również zdefiniować dodatki, które można stosować w przygotowaniu win owocowych innych niż objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (2).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu powołanego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 699/2006 (Dz.U. L 121 z 6.5.2006, str. 36).

(2)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1795/2005 (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

W Załączniku VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tekst pod nagłówkiem „ZASADY OGÓLNE” otrzymuje następujące brzmienie:

a)

akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Sekcje A, B i C obejmują składniki i substancje pomocnicze dla przetwórstwa, które można stosować podczas przygotowywania środków spożywczych składających się zasadniczo z jednego lub więcej składników pochodzenia roślinnego oraz/lub pochodzenia zwierzęcego, określonych w art. 1 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem win objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (1).

Produkty pochodzenia zwierzęcego, posiadające oznaczenie odnoszące się do ekologicznej metody produkcji, które zostały wyprodukowane zgodnie z prawem przed dniem, od którego stosuje się rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2006 (2), mogą być wprowadzane do obrotu do czasu wyczerpania zapasów.

b)

akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli dany środek spożywczy składa się ze składników pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, stosuje się zasady określone w art. 3 dyrektywy 95/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

Włączenie do podsekcji A.1 azotanu sodu i azotanu potasu zostanie ponownie przeanalizowane przed dniem 31 grudnia 2007 r. w celu ograniczenia lub zaprzestania stosowania tych dodatków.

2)

do sekcji A wprowadza się następujące zmiany:

a)

Podsekcja A.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„A.1.   Dodatki do żywności, w tym nośniki

Kod

Nazwa

Przygotowanie środków spożywczych pochodzenia roślinnego

Przygotowanie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Specjalne warunki

E 153

Węgiel drzewny

 

X

Ser kozi z popiołem

Ser Morbier

E 160b

Annato, biksyna, norbiksyna

 

X

Ser Red Leicester,

ser Double Gloucester,

ser Scottish cheddar

ser Mimolette

E 170

Węglan wapnia

X

X

Nie stosować do barwienia lub wzbogacania produktów w wapń

E 220

lub

Dwutlenek siarki

X

X

W winach owocowych (5) bez dodatku cukru (włączając jabłecznik i wino z gruszek) lub w miodzie pitnym:

50 mg (4)

W przypadku jabłecznika i wina z gruszek z dodatkiem cukrów lub zagęszczonego soku owocowego po fermentacji:

100 mg (4)

E 224

Dwusiarczyn potasu

X

X

E 250

lub

Azotyn sodu

 

X

Produkty mięsne (8)

dla E 250: indykatywna ilość wprowadzana wyrażona jako NaNO2: 80 mg/kg

dla E 252: indykatywna ilość wprowadzana wyrażona jako NaNO3: 80 mg/kg

dla E 250: Maksymalna ilość pozostałości wyrażona jako NaNO2: 50 mg/kg

dla E 252: maksymalna ilość pozostałości wyrażona jako NaNO3: 50 mg/kg

E 252

Azotan potasu

 

X

E 270

Kwas mlekowy

X

X

 

E 290

Dwutlenek węgla

X

X

 

E 296

Kwas jabłkowy

X

 

 

E 300

Kwas askorbinowy

X

X

Produkty mięsne (7)

E 301

Askorbinian sodu

 

X

Produkty mięsne w związku z azotynami i azotanami (7)

E 306

Ekstrakt bogaty w tokoferol

X

X

Przeciwutleniacz w tłuszczach i olejach

E 322

Lecytyny

X

X

Przetwory mleczne (7)

E 325

Mleczan sodu

 

X

Produkty na bazie mleka i produkty mięsne

E 330

Kwas cytrynowy

X

 

 

E 331

Cytryniany sodu

 

X

 

E 333

Cytryniany wapnia

X

 

 

E 334

Kwas winowy (L(+)–)

X

 

 

E 335

Winiany sodu

X

 

 

E 336

Winiany potasu

X

 

 

E 341 (i)

Fosforan monowapniowy

X

 

Środek spulchniający w mące z dodatkiem proszku do pieczenia

E 400

Kwas alginowy

X

X

Produkty na bazie mleka (7)

E 401

Alginian sodu

X

X

Produkty na bazie mleka (7)

E 402

Alginian potasu

X

X

Produkty na bazie mleka (7)

E 406

Agar

X

X

Produkty na bazie mleka i produkty mięsne (7)

E 407

Karagen

X

X

Produkty na bazie mleka (7)

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

X

X

 

E 412

Guma guar

X

X

 

E 414

Guma arabska

X

X

 

E 415

Guma ksantanowa

X

X

 

E 422

Gliceryna

X

 

W ekstraktach roślinnych

E 440 (i)

Pektyna

X

X

Produkty na bazie mleka (7)

E 464

Hydroksypropylometyloceluloza

X

X

Materiał do kapsułkowania kapsułek

E 500

Węglany sodu

X

X

»Dulce de leche« (6) oraz masło z kwaśnej śmietany (7)

E 501

Węglany potasu

X

 

 

E 503

Węglany amonu

X

 

 

E 504

Węglany magnezu

X

 

 

E 509

Chlorek wapnia

 

X

Koagulacja mleka

E 516

Siarczan wapnia

X

 

Nośnik

E 524

Wodorotlenek sodu

X

 

Zabezpieczenie powierzchni »Laugengebäck«

E 551

Dwutlenek krzemu

X

 

Środek przeciwzbrylający dla ziół i przypraw

E 553b

Talk

X

X

Środek do powlekania produktów mięsnych

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Hel

X

X

 

E 941

Azot

X

X

 

E 948

Tlen

X

X

 

b)

Podsekcja A.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„A.4.   Preparaty na bazie mikroorganizmów

Jakiekolwiek preparaty na bazie mikroorganizmów stosowane zwyczajowo w przetwórstwie spożywczym, z wyjątkiem mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie w rozumieniu dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (9).

c)

dodaje się podsekcję A.6 w brzmieniu:

„A.6.   Stosowanie określonych barwników do oznaczania produktów

W przypadku, kiedy do pieczętowania jaj stosuje się barwniki, obowiązuje art. 2 ust. 9 dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (10)

3)

sekcja B otrzymuje następujące brzmienie:

„SEKCJA B —   SUBSTANCJE POMOCNICZE DLA PRZETWÓRSTWA I INNE PRODUKTY, KTÓRE MOŻNA STOSOWAĆ W PRZETWÓRSTWIE SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ, OKREŚLONE W ART. 5 UST. 3 LIT. D) I ART. 5 UST. 5A LIT. e) ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2092/91

Nazwa

Przygotowanie środków spożywczych pochodzenia roślinnego

Przygotowanie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Specjalne warunki

Woda

X

X

Woda pitna w rozumieniu dyrektywy Rady 98/83/WE (12)

Chlorek wapnia

X

 

Koagulator

Węglan wapnia

X

 

 

Wodorotlenek wapnia

X

 

 

Siarczan wapnia

X

 

Koagulator

Chlorek magnezu (lub nigari)

X

 

Koagulator

Węglan potasu

X

 

Suszenie winogron

Węglan sodu

X

 

Produkcja cukru/cukrów

Kwas cytrynowy

X

 

Produkcja oleju i hydroliza skrobi

Wodorotlenek sodu

X

 

Produkcja cukru/cukrów

Produkcja oleju otrzymywanego z materiału siewnego rzepaku (Brassica spp)

Kwas siarkowy

X

 

Produkcja cukru/cukrów

Izopropanol (2-propanol)

X

 

W procesie krystalizacji w wytwarzaniu cukru, zachowując przepisy dyrektywy Rady 88/344/EWG dla okresu wygasającego dnia 31 grudnia 2006 r.

Dwutlenek węgla

X

X

 

Azot

X

X

 

Alkohol etylowy

X

X

Rozpuszczalnik

Kwas garbnikowy

X

 

Środek wspomagający filtrację

Białko jaja

X

 

 

Kazeina

X

 

 

Żelatyna

X

 

 

Karuk

X

 

 

Oleje roślinne

X

X

Środki natłuszczające, przeciwprzyczepne i przeciwpieniące

Dwutlenek krzemu w postaci żelu lub zawiesiny koloidalnej

X

 

 

Węgiel aktywowany

X

 

 

Talk

X

 

 

Bentonit

X

X

Środek zwiększający lepkość miodu pitnego (11)

Kaolin

X

X

Propolis (11)

Ziemia okrzemkowa

X

 

 

Perlit

X

 

 

Łupiny orzechów laskowych

X

 

 

Mączka ryżowa

X

 

 

Wosk pszczeli

X

 

Środek przeciwprzyczepny

Wosk karnauba

X

 

Środek przeciwprzyczepny


(1)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1.

(2)  Dz.U. L 137 z 25.5.2006, str. 9.”;

(3)  Dz.U. L 61 z 18.3.1995, str. 1.”;

(4)  Najwyższe dopuszczalne poziomy bez względu na źródło, wyrażone jako SO2 w mg/l.

(5)  W tym kontekście »wino owocowe« definiuje się jako wino zrobione z owoców innych niż winogrona.

(6)  »Dulce de leche« lub »Confiture de lait « odnosi się do miękkiej, słodkiej, brązowej śmietany zrobionej z osłodzonego i zagęszczonego mleka

(7)  Ograniczenia dotyczą tylko produktów zwierzęcych.

(8)  Ten dodatek może być stosowany tylko wtedy, gdy w sposób wymagany przez właściwe władze udowodniono, że nie istnieje technologiczna alternatywa, która dawałaby takie same gwarancje sanitarne i/lub pozwalała zachować specyficzne cechy produktu.”;

(9)  Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1.”

(10)  Dz.U. L 237 z 10.9.1994, str. 13.”

(11)  Ograniczenia dotyczą tylko produktów zwierzęcych.

Preparaty na bazie mikroorganizmów i enzymów:

Jakiekolwiek preparaty na bazie mikroorganizmów i enzymów stosowane jako substancje pomocnicze w przetwórstwie spożywczym z wyjątkiem mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie i z wyjątkiem enzymów otrzymanych z »organizmów zmodyfikowanych genetycznie« w rozumieniu dyrektywy 2001/18/WE.

(12)  Dz.U. L 330 z 5.12.1998, str. 32.”.


25.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 781/2006

z dnia 24 maja 2006 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 koniecznym jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całkowicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez specyficzne postanowienia wspólnotowe, w celu stosowania środków taryfowych lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej Ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku powinny być klasyfikowane do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnienia określonego w kolumnie 3.

(4)

Właściwe jest zapewnienie, że wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez posiadacza przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku muszą być klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodu CN, wskazanego w kolumnie 2.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po dacie jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 486/2006 (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja Kod CN

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Sztywne pudełko z tektury z oddzielnym wieczkiem (bez zawiasów lub zapięć), zewnętrzna warstwa obu części wykonana z papieru. Wymiary pudełka: 5,5 cm (długość) × 4,5 cm (szerokość) × 3 cm (wysokość). Na wieczku znajduje się dekoracyjna wstążka tekstylna.

W pudełku umieszczona jest wyjmowana gąbka syntetyczna o grubości 1 cm. Gąbka wykonana jest z tworzywa sztucznego komórkowego, którego wierzchnia warstwa jest pokryta warstwą materiału włókienniczego, pokrytego kosmykami imitującymi meszek. W środku znajduje się półokrągłe wycięcie przecinające gąbkę na wylot, przeznaczone do przytrzymywania artykułu biżuteryjnego, np. pierścionka.

(pudełko na biżuterię)

(Patrz: fotografie nr 637 A + B + C) (1)

4202 99 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 2 h) do działu 48 oraz brzmienie kodów CN 4202 i 4202 99 00.

Sztywność tektury wskazuje na to, że artykuł ten nadaje się do długotrwałego użytkowania. Ponadto wymiary gąbki (dopasowanie do pudełka, jej grubość), jej wygląd zewnętrzny (przypominający tkaninę włosową) oraz przede wszystkim nacięcie sprawiają, że artykuł będący pojemnikiem z wieczkiem przypomina „pudełko na biżuterię” przewidziane dla jednej sztuki biżuterii. Patrz: Noty wyjaśniające do HS dotyczące pozycji 4202, akapit siódmy.

Ponadto artykuł jest pokryty papierem, spełniając wymagania dla pojemników wymienionych w drugiej części pozycji 4202.

Biorąc pod uwagę obiektywne cechy charakterystyczne (sztywna tektura, specyficzne własności gąbki), artykuł ten przeznaczony jest do przechowywania szczególnych towarów, a mianowicie biżuterii. W związku z tym jest on artykułem wymienionym w drugiej części opisu pozycji 4202 i jako taki jest wyłączony z działu 48, zgodnie z uwagą 2 h) do działu 48. Patrz także: pierwsze zdanie pierwszego akapitu Not wyjaśniających do HS dotyczących pozycji 4819, pkt A).

Image

Image

Image


(1)  Fotografie mają wyłącznie informacyjny charakter.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Urząd Nadzoru EFTA

25.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/19


ZALECENIE URZĘDU NADZORU EFTA

NR 59/05/COL

z dnia 5 kwietnia 2005 r.

w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na 2005 r.

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 109 i protokół 1,

uwzględniając Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. b) oraz protokół 1,

uwzględniając akt prawny określony w pkt 31a rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 95/53/WE z dnia 25 października 1995 r. ustalająca zasady dotyczące organizacji urzędowych inspekcji w zakresie żywienia zwierząt  (1)), zmieniony i dostosowany do Porozumienia EOG na mocy jego protokołu 1, w szczególności jego art. 23 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 2004 r. Państwa EFTA określiły pewne kwestie, które powinny być objęte skoordynowanym programem inspekcji przeprowadzanym w 2005 r.

(2)

Pomimo że akt prawny przywołany w pkt 33 rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych  (2)) wraz ze zmianami wyznacza maksymalny poziom aflatoksyny B1 w paszach, to dla innych mikotoksyn, takich jak ochratoksyna A, zearalenon, deoksyniwalenol i fumonizyny nie istnieją przepisy EOG. Gromadzenie informacji w drodze wyrywkowego pobierania próbek na temat występowania wyżej wymienionych mikotoksyn mogłoby dostarczyć przydatnych danych służących ocenie sytuacji pod kątem dalszego rozwoju prawodawstwa. Ponadto niektóre materiały paszowe, takie jak zboża i nasiona oleiste, są szczególnie podatne na zarażenie mikotoksynami ze względu na warunki zbiorów, składowania i transportu. Ponieważ stężenie mikotoksyn każdego roku jest inne, wskazane jest zbieranie przez kolejne lata danych dotyczących wszystkich wymienionych mikotoksyn.

(3)

Antybiotyki inne niż kokcydiostatyki i histomonostatyki mogą być wprowadzane do obrotu oraz stosowane jako dodatki paszowe tylko do dnia 31 grudnia 2005 r. Wcześniejsze kontrole na obecność antybiotyków i kokcydiostatyków w określonych paszach, w przypadku których niektóre z tych substancji są niedozwolone, wykazują, że ten rodzaj naruszenia przepisów nadal występuje. Częstotliwość takich wykryć oraz fakt, że kwestia ta jest bardzo delikatna, usprawiedliwiają prowadzenie dalszych kontroli. Istotne jest zagwarantowanie, że ograniczenia w stosowaniu materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego w paszach, jak określono w odpowiednim prawodawstwie EOG, są skutecznie stosowane.

(4)

Udział Norwegii i Islandii w programach objętych zakresem załącznika II do niniejszego zalecenia, w którym jest mowa o środkach niedozwolonych jako dodatki do pasz, będzie podlegał ocenie z zachowaniem zwolnień przewidzianych w rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG oraz – w szczególności – w akcie prawnym przywołanym w pkt 1a rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG, tj. rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

(5)

Udział Islandii w programach objętych zakresem załącznika III do niniejszego zalecenia, w którym jest mowa o ograniczeniach w produkcji i w stosowaniu materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego, będzie podlegał ocenie z zachowaniem zwolnień przewidzianych w rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG.

(6)

Istotne jest zagwarantowanie, że poziomy elementów śladowych miedzi i cynku w mieszkankach paszowych dla świń nie przekraczają maksymalnej zawartości określonej w akcie prawnym przywołanym w pkt 1zq rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniające warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych, należących do grupy pierwiastków śladowych  (3)) ze zmianami. Udział Norwegii w programach objętych zakresem załącznika IV będzie podlegał ocenie z zachowaniem zwolnień przewidzianych w rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym zaleceniu są zgodne z opinią Komitetu ds. produktów roślinnych i pasz przy Urzędzie Nadzoru EFTA,

ZALECA, CO NASTĘPUJE:

1)

Zaleca się Państwom EFTA przeprowadzenie w 2005 r. skoordynowanego programu inspekcji w celu kontroli:

a)

stężenia niektórych mikotoksyn (aflatoksyny B1, ochratoksyny A, zearalenonu, deoksyniwalenolu i fumonizyn) w paszach, podając metody analiz. Metoda pobierania próbek powinna obejmować zarówno wyrywkowe, jak i celowe próbkowanie. W przypadku celowego pobierania próbek muszą one zawierać materiały paszowe, co do których istnieje podejrzenie, że zawierają podwyższone stężenie mikotoksyn, np. ziarna zbóż, nasiona oleiste, owoce oleiste, ich produkty i produkty uboczne oraz materiały paszowe składowane przez długi okres lub przewożone transportem morskim na dużych odległościach. W przypadku aflatoksyny B1 szczególną uwagę należy zwrócić także na mieszanki paszowe dla zwierząt mlecznych innych niż bydło mleczne. Wyniki kontroli powinny być zgłaszane przy użyciu wzoru określonego w załączniku I;

b)

antybiotyków, kokcydiostatyków i/lub histomonostatyków, dozwolonych lub niedozwolonych jako dodatki do pasz dla określonych gatunków i kategorii zwierząt, występujących często w nieleczniczych premiksach i mieszankach paszowych, w których takie środki farmaceutyczne są niedozwolone; kontrole powinny skupiać się na środkach farmaceutycznych w premiksach i mieszankach paszowych, tam gdzie właściwy organ uzna wykrycie nieprawidłowości za wysoce prawdopodobne. Wyniki kontroli powinny być zgłaszane przy użyciu wzoru określonego w załączniku II;

c)

przestrzegania ograniczeń w produkcji i stosowaniu materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego zgodnie z załącznikiem III;

d)

poziomów miedzi i cynku w mieszankach paszowych dla świń zgodnie z załącznikiem IV.

2)

Państwom EFTA zaleca się, aby załączyły wyniki skoordynowanego programu inspekcji, o którym mowa w ust. 1, do oddzielnego rozdziału w corocznym sprawozdaniu z przeprowadzonych inspekcji, sporządzonym według najnowszej wersji ujednoliconego wzoru składania sprawozdań, który zgodnie z art. 22 ust. 2 aktu prawnego przywołanego w pkt 31a rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 95/53/WE z dnia 25 października 1995 r. ustalająca zasady dotyczące organizacji urzędowych inspekcji w zakresie żywienia zwierząt) należy przedłożyć Urzędowi Nadzoru EFTA najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 kwietnia 2005 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Niels FENGER

Dyrektor

Bernd HAMMERMANN

Członek Kolegium


(1)  Dz.U. L 265 z 8.11.1995, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 234 z 1.9.2001, str. 55).

(2)  Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/100/WE (Dz.U. L 285 z 1.11.2003, str. 33).

(3)  Dz.U. L 187 z 26.7.2003, str. 11.


ZAŁĄCZNIK I

Stężenie niektórych mikotoksyn (aflatoksyny B1, ochratoksyny A, zearalenonu, deoksyniwalenolu, fumonizyn) w paszach

Poszczególne wyniki wszystkich badanych próbek; wzór składania sprawozdań zgodnie z ust. 1 lit. a)

Pasze

Pobieranie próbek

(wyrywkowe lub celowe)

Rodzaj i stężenie mikotoksyn (μg/kg w stosunku do pasz o wilgotności 12 %)

Rodzaj

Kraj pochodzenia

Aflatoksyna B1

Ochratoksyna A

Zearalenon

Deoksyniwalenol

Fumonizyny (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwy organ powinien podać również:

działania podejmowane w razie przekroczenia maksymalnych poziomów dla aflatoksyny B1;

zastosowane metody analizy;

granice wykrywalności.


(1)  Stężenie fumonizyn dotyczy ogółu fumonizyn B1, B2 oraz B3.


ZAŁĄCZNIK II

Obecność niektórych środków farmaceutycznych niedozwolonych jako dodatki do pasz

Niektóre antybiotyki, kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne mogą zgodnie z prawem występować jako dodatki w premiksach i mieszankach paszowych dla określonych gatunków i kategorii zwierząt, jeśli spełniają wymogi art. 10 aktu prawnego przywołanego w pkt 1a rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG (rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt  (1)).

Obecność w paszach niedozwolonych środków farmaceutycznych stanowi naruszenie przepisów.

Środki farmaceutyczne, jakie należy poddać kontroli, powinny zostać wybrane z następującego zestawienia:

1)

Środki farmaceutyczne dozwolone jako dodatki do pasz tylko dla niektórych gatunków lub kategorii zwierząt:

 

avilamycyna

 

bacytracyna

 

diklazuril

 

flawofosfolipol

 

wodorobromek halofuginonu

 

sól (sodowa) lasalocidu A

 

maduramycyna amonu alfa

 

sól (sodowa) monenzyny

 

narazyna

 

narazyna-nikarbazyna

 

chlorowodorek robenidyny

 

sól (sodowa) salinomycyny

 

sól (sodowa) semduramycyny

2)

Środki farmaceutyczne, które przestają być dozwolone jako dodatki do pasz:

 

amprolium

 

amprolium/etopabat

 

arprinocid

 

avoparcyna

 

karbadoks

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

metychlorpindol

 

metychlorpindol/metylobenzokwat

 

nikarbazyn(a)

 

nifursol

 

olaquindoks

 

ronidazol

 

spiramycyna

 

tetracykliny

 

fosforan tylozyny

 

virginiamycyna

 

cynk-bacytracyna

 

inne substancje przeciwbakteryjne

3)

Środki farmaceutyczne nigdy niedozwolone jako dodatki do pasz:

 

inne substancje

Poszczególne wyniki wszystkich niezgodnych z przepisami próbek; wzór składania sprawozdań zgodnie z ust. 1 lit. b

Rodzaj paszy (gatunki i kategorie zwierząt)

Wykryta substancja

Stwierdzony poziom

Przyczyna nieprawidłowości (2)

Podjęte działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwy organ powinien podać również:

całkowitą liczbę przebadanych próbek;

nazwy substancji, które były przedmiotem dochodzenia;

zastosowane metody analizy;

granice wykrywalności.


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29.

(2)  Przyczyna wystąpienia niedozwolonej substancji w paszy, stwierdzona po dochodzeniu przeprowadzonym przez właściwy organ.


ZAŁĄCZNIK III

Ograniczenia w produkcji i stosowaniu materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego

Bez uszczerbku dla art. 3–13 i 15 dyrektywy 95/53/WE Państwa EFTA powinny w 2005 r. przeprowadzić skoordynowany program inspekcji w celu ustalenia, czy przestrzegane są ograniczenia w produkcji i w stosowaniu materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego.

W szczególności w celu zapewnienia skutecznego stosowania zakazu żywienia niektórych zwierząt przetworzonym białkiem zwierzęcym, ustanowionego w załączniku IV aktu prawnego przywołanego w pkt 7.1.12 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii  (1)), Państwa EFTA powinny wdrożyć specjalny program kontroli oparty na celowych kontrolach. Zgodnie z art. 4 dyrektywy 95/53/WE wymieniony program kontroli powinien opierać się na uwzględniającej ryzyko strategii obejmującej wszystkie etapy produkcji i wszystkie rodzaje miejsc, w których pasze są wytwarzane, przeładowywane i stosowane. Państwa EFTA powinny zwrócić szczególną uwagę na definicję kryteriów, które mogą być powiązane z ryzykiem. Wyważenie każdego kryterium powinno być proporcjonalne do ryzyka. Częstotliwość inspekcji oraz liczba próbek poddanych analizie w poszczególnych miejscach powinny odpowiadać globalnemu znaczeniu, jakie przypisuje się tym miejscom.

Przy sporządzaniu programu kontroli należy uwzględnić następujące indykatywne miejsca i kryteria:

Miejsca

Kryteria

Wyważenie

Młyny paszowe

Młyny paszowe wytwarzające mieszankę paszową dla przeżuwaczy i mieszankę paszową dla zwierząt innych niż przeżuwacze zawierającą w ramach wyjątkowych uregulowań przetworzone proteiny zwierzęce

Młyny paszowe ze stwierdzonym w przeszłości naruszeniem lub z podejrzeniem o naruszenie przepisów

Młyny paszowe importujące dużą ilość pasz o wysokiej zawartości protein, takich jak mączka rybna, mączka sojowa, gluten skrobi kukurydzianej i koncentraty białkowe

Młyny paszowe wytwarzające dużo mieszanek paszowych

Ryzyko wzajemnych zakażeń wynikających z wewnętrznych zasad działania (korzystanie z silosów, nadzorowanie skutecznego podziału linii produkcji, kontrola składników, laboratoria zakładowe, procedury pobierania próbek)

 

Punkty kontroli granicznej i inne punkty wprowadzenia na obszar Wspólnoty

Duża/mała ilość przywiezionych pasz

Pasze o wysokiej zawartości białka

 

Gospodarstwa rolne

Mieszalniki użytkowane w jednym gospodarstwie przy użyciu, w ramach wyjątkowych uregulowań, przetworzonych białek zwierzęcych

Gospodarstwa rolne hodujące przeżuwacze i inne gatunki (ryzyko krzyżowego żywienia)

Gospodarstwa rolne sprzedające pasze luzem

 

Handlowcy

Magazyny i składy pośrednie dla pasz o wysokiej zawartości białka

Duża ilość pasz sprzedawanych luzem

Handlowcy mieszankami paszowymi wytworzonymi za granicą

 

Przenośne mieszalniki

Mieszalniki wytwarzające paszę dla przeżuwaczy i dla zwierząt innych niż przeżuwacze

Mieszalniki ze stwierdzonym w przeszłości naruszeniem lub z podejrzeniem o naruszenie

Mieszalniki używające pasz o wysokiej zawartości białka

Mieszalniki wytwarzające dużo pasz

Mieszalniki obsługujące dużą ilość gospodarstw rolnych, w tym gospodarstwa hodujące przeżuwacze

 

Środki transportu

Pojazdy służące do przewożenia przetworzonych protein zwierzęcych oraz pasz

Pojazdy ze stwierdzonym w przeszłości naruszeniem lub z podejrzeniem o naruszenie przepisów

 

Jako alternatywę do wyżej wymienionych indykatywnych miejsc i kryteriów Państwa EFTA mogą przekazać Urzędowi Nadzoru EFTA do dnia 31 marca 2005 r. własną ocenę ryzyka.

Pobieranie próbek powinno być celowe na partiach lub przypadkach, gdzie wystąpienie zakażenia krzyżowego niedozwolonymi przetworzonymi proteinami jest najbardziej prawdopodobne (np. pierwsza partia po transporcie pasz, które zawierały białko zwierzęce, a w badanej partii jest ono zabronione, jeśli wystąpiły techniczne problemy lub zmiany linii produkcji, zmiany w zbiornikach lub silosach do składowania materiałów luzem).

W 2005 r. Państwa EFTA powinny skoncentrować się na analizie miąższu buraka cukrowego oraz przywożonych materiałów paszowych.

Minimalna ilość inspekcji w ciągu roku w Państwie EFTA powinna wynosić 10 na 100 000 ton wytworzonej mieszanki paszowej. Minimalna ilość urzędowo pobranych próbek w ciągu roku w Państwie EFTA powinna wynosić 20 na 100 000 ton wytworzonej mieszanki paszowej. Do czasu zatwierdzenia alternatywnych metod, do mikroskopowej identyfikacji i oszacowania należy stosować metody określone w akcie prawnym przywołanym w pkt 31 i rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa Komisji 2003/126/WE w sprawie analitycznej metody określania składników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz  (2)). Każda obecność zabronionych składników pochodzenia zwierzęcego w paszach powinna być uważana za naruszenie zakazu paszowego.

Wyniki programów przeprowadzonych kontroli powinny być zgłoszone Urzędowi Nadzoru EFTA przy użyciu poniższych wzorów.

Zestawienie kontroli dotyczących przestrzegania ograniczeń w stosowaniu pasz pochodzenia zwierzęcego (żywienie zabronionymi przetworzonymi białkami zwierzęcymi)

A.   Udokumentowane kontrole

Etap

Liczba inspekcji obejmująca kontrole na obecność przetworzonych białek zwierzęcych

Liczba naruszeń stwierdzonych na podstawie udokumentowanych kontroli itd. (oprócz badań laboratoryjnych)

Przywóz materiałów paszowych

 

 

Składowanie materiałów paszowych

 

 

Młyny paszowe

 

 

Mieszalniki użytkowane w jednym gospodarstwie/mieszalniki przenośne

 

 

Pośrednicy

 

 

Środki transportu

 

 

Gospodarstwa hodujące zwierzęta inne niż przeżuwacze

 

 

Gospodarstwa hodujące przeżuwacze

 

 

Inne: ...

 

 


B.   Pobieranie próbek i badanie materiałów paszowych i mieszanek paszowych w celu wykrycia przetworzonych białek zwierzęcych

Miejsca

Ilość urzędowo badanych próbek na wykrycie przetworzonych białek zwierzęcych

Ilość próbek, w których wykryto brak zgodności

Obecność przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego ze zwierząt lądowych

Obecność przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego z ryb

Materiały paszowe

Mieszanki paszowe

Materiały paszowe

Mieszanki paszowe

Materiały paszowe

Mieszanki paszowe

dla przeżuwaczy

dla zwierząt innych niż przeżuwacze

dla przeżuwaczy

dla zwierząt innych niż przeżuwacze

dla przeżuwaczy

dla zwierząt innych niż przeżuwacze

Przy wwozie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młyny paszowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pośrednicy/składy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki transportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszalniki użytkowane w jednym gospodarstwie/ mieszalniki przenośne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W gospodarstwie rolnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Zestawienie zabronionych przetworzonych białek zwierzęcych, które wykryto w próbkach pasz przeznaczonych dla przeżuwaczy

 

Miesiąc pobrania próbki

Rodzaj, stopień i pochodzenie skażenia

Zastosowane sankcje (lub inne środki)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1993/2004 (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 339 z 24.12.2003, str. 78.


ZAŁĄCZNIK IV

Poszczególne wyniki wszystkich pobranych próbek (zgodnych i niezgodnych z przepisami) dotyczących zawartości miedzi i cynku w mieszankach paszowych dla świń

Rodzaj mieszanki paszowej (rodzaj zwierząt)

Element śladowy (miedź lub cynk)

Wykryty poziom (mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej)

Przyczyna przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej zawartości (1)

Podjęte działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Jako wynik dochodzenia przeprowadzonego przez właściwy organ.