ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 122

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
9 maja 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 700/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 3690/93 ustanawiające wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 701/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych ( 1 )

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2006 z dnia 8 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1845/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2006 z dnia 8 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 22/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do okresu, w jakim państwa członkowskie mogą wydawać zatwierdzenia o ograniczonym terminie ważności ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie zezwoleń na czas określony oraz załączników I i III ( 1 )

17

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 21 oraz interpretacji 7 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) ( 1 )

19

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 maja 2006 r.

24

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

27

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz dwóch zastępców członków z Czech do Komitetu Regionów

28

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

9.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 700/2006

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 3690/93 ustanawiające wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3690/93 (2) opiera się na rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3760/92 z dnia 20 grudnia 1992 r. ustanawiającym wspólnotowy system rybołówstwa i akwakultury (3), które zostało zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (4). Odesłania i przepisy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 3690/93 nie są już zgodne z nowym rozporządzeniem, które ustanawia nowe zasady odnoszące się do zarządzania zdolnościami połowowymi określonymi w licencjach połowowych.

(2)

Artykuł 22 ust. 3 oraz art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 upoważnia Komisję do ustanowienia przepisów wykonawczych w odniesieniu do zarządzania licencjami połowowymi i zdolnościami połowowymi.

(3)

Komisja przyjęła dnia 3 sierpnia 2005 r. rozporządzenie (WE) nr 1281/2005 w sprawie zarządzania licencjami połowowymi i minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte (5), które powinno być stosowane od daty uchylenia rozporządzenia (WE) nr 3690/93.

(4)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 3690/93,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 3690/93.

2.   Odesłania do uchylonego rozporządzenia rozumiane są jako odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1281/2005 odczytywane zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 kwietnia 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 341 z 31.12.1993, str. 93.

(3)  Dz.U. L 389 z 31.12.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1181/98 (Dz.U. L 164 z 9.6.1998, str. 1).

(4)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(5)  Dz.U. L 203 z 4.8.2005, str. 3.


ZAŁĄCZNIK

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 3690/93

Rozporządzenie (WE) nr 1281/2005

Artykuł 1

Artykuły 1 i 3

Artykuł 2

Artykuł 5

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 9

Artykuł 10

Artykuły 8 i 9


9.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 701/2006

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

ustanawiające zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (1), w szczególności jego art. 4 akapit 3 i art. 5 ust. 3,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2), wymaganą na mocy art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2494/95,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (ZWCK) to zharmonizowane dane liczbowe dotyczące inflacji potrzebne Komisji i Europejskiemu Bankowi Centralnemu do wykonania swych funkcji określonych w art. 121 Traktatu. ZWCK zostały opracowane dla ułatwienia międzynarodowego porównywania inflacji cen konsumpcyjnych. Są one ważnym wskaźnikiem przy zarządzaniu polityką monetarną.

(2)

Na mocy art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2494/95 od każdego państwa członkowskiego wymaga się, w ramach wykonywania powyższego rozporządzenia, sporządzenia ZWCK począwszy od wskaźnika za styczeń 1997 r.

(3)

W art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2494/95 wprowadza się wymóg oparcia ZWCK na cenach towarów i usług, które można zakupić na terytorium gospodarczym państw członkowskich w celu bezpośredniego zaspokojenia potrzeb konsumentów.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/96 z dnia 9 września 1996 r. w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen towarów konsumpcyjnych (3), definiuje zakres ZWCK jako obejmujący te towary i usługi, które wchodzą w zakres wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na spożycie ostateczne, do których dochodzi, między innymi, na terytorium gospodarczym państwa członkowskiego w jednym lub dwóch porównywanych okresach czasu.

(5)

W art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1749/96 wprowadza się wymóg sporządzenia ZWCK na podstawie celowych kontroli wyrywkowych, które zawierają wystarczająco dużo cen w ramach agregatów podstawowych, aby móc przedstawić zróżnicowanie zmian cen w danej populacji.

(6)

Różnice w okresach zbierania danych dotyczących cen mogą prowadzić do znacznych różnic w oszacowanych zmianach cen w porównywanych okresach czasu.

(7)

Zharmonizowane podejście do zakresu czasowego ZWCK jest konieczne w celu zapewnienia, że otrzymane ZWCK spełniają wymagania pod względem porównywalności, niezawodności i przydatności na mocy art. 4 akapit 3 oraz art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2494/95.

(8)

Zestawienie wskaźnika cen konsumpcyjnych Unii Walutowej (ICP–UW) z europejskim wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (EICP) wymaga zharmonizowanej definicji zakresu czasowego ZWCK. Nie powinno to jednakże stanowić przeszkody dla ogłaszania tymczasowych ZWCK lub bieżących szacunków ZWCK dotyczących średniej zmiany cen opartych na częściowych danych o cenach, zaobserwowanych w miesiącu, do którego odnosi się bieżący wskaźnik.

(9)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1921/2001 z dnia 28 września 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla korekt zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2602/2000 (4) stwierdza się, że zmiany w systemie zharmonizowanych zasad nie powinny wymagać korekt, ale, gdzie jest to konieczne, należy dokonywać oszacowania ich wpływu na roczne stopy zmian ZWCK.

(10)

Przeprowadzone zostały konsultacje z Komitetem ds. Programu Statystycznego, zgodnie z art. 3 decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom z dnia 19 czerwca 1989 r. w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel

Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie minimalnych standardów dla zbierania danych dotyczących cen w celu polepszenia porównywalności, niezawodności i przydatności ZWCK.

Artykuł 2

Definicja

ZWCK to statystyka z próby, która odzwierciedla średnią zmianę cen pomiędzy miesiącem kalendarzowym obecnego wskaźnika i okresem, z którym jest porównywany.

Artykuł 3

Minimalne standardy dla zbierania danych dotyczących cen

1.   Zbieranie danych dotyczących cen odbywa się w ciągu przynajmniej jednego tygodnia roboczego w połowie lub około połowy miesiąca kalendarzowego, do którego wskaźnik ma odniesienie.

2.   W przypadku gdy wiadomo, że towary charakteryzują się ostrymi i nieregularnymi zmianami cen w ciągu tego samego miesiąca, zbieranie danych dotyczących cen odbywa się w okresie dłuższym niż jeden tydzień roboczy.

Zasadę tą stosuje się w szczególności do następujących towarów:

a)

produkty energetyczne; i

b)

świeża żywność, taka jak warzywa i owoce.

Artykuł 4

Wykonywanie

Przepisy niniejszego rozporządzenia zostaną wykonane w grudniu 2007 r. i staną się skuteczne dla wskaźnika za styczeń 2008 r.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 kwietnia 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 257 z 27.10.1995, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Opinia wydana dnia 27 lutego 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 229 z 10.9.1996, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1708/2005 (Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 9).

(4)  Dz.U. L 261 z 29.9.2001, str. 49.

(5)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.


9.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 702/2006

z dnia 8 maja 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 maja 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 8 maja 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

97,3

204

125,9

212

127,8

999

117,0

0707 00 05

052

114,3

628

155,5

999

134,9

0709 90 70

052

116,5

204

25,1

999

70,8

0805 10 20

052

46,6

204

39,6

212

60,2

220

41,5

400

40,9

448

49,4

624

56,8

999

47,9

0805 50 10

052

42,3

388

50,9

508

39,2

528

37,6

624

62,6

999

46,5

0808 10 80

388

85,1

400

129,5

404

101,8

508

79,6

512

78,5

524

87,6

528

80,9

720

90,0

804

107,6

999

93,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


9.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 703/2006

z dnia 8 maja 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1845/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym około 31 185 ton kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej został otwarty rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1845/2005 (2).

(2)

Ze względu na aktualną sytuację na rynku właściwe jest zwiększenie ilości kukurydzy wystawionej na sprzedaż przez czeską agencję interwencyjną na rynku wewnętrznym poprzez otwarcie przetargu stałego na 131 185 ton.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1845/2005.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1845/2005 wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1 zapis „31 185 ton” zastępuje się zapisem „131 185 ton”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 296 z 12.11.2005, str. 3.


9.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 704/2006

z dnia 8 maja 2006 r.

otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z harmonogramem CXL Światowej Organizacji Handlu (WTO) Wspólnota zobowiązana jest otworzyć roczny kontyngent przywozowy wynoszący 53 000 ton mrożonej wołowiny objętej kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (numer zlecenia 09.4003). Należy ustanowić przepisy wykonawcze na rok kontyngentowy 2006/2007, rozpoczynający się dnia 1 lipca 2006 r.

(2)

Kontyngentem 2005/2006 zarządzano zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 715/2005 z dnia 12 maja 2005 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.) (2). Rozporządzenie to wprowadziło metodę zarządzania opartą na kryteriach oceny działalności przywozowej, zapewniających przyznanie kontyngentu profesjonalnym podmiotom gospodarczym będącym w stanie przywozić wołowinę bez uciekania się do niepożądanej spekulacji.

(3)

Doświadczenie zdobyte podczas stosowania tej metody wykazuje, że wyniki są pozytywne i właściwe będzie utrzymanie tej samej metody zarządzania kontyngentem na rok kontyngentowy od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

(4)

W związku ze zbliżającym się wejściem w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla art. 39 traktatu, i aby umożliwić podmiotom gospodarczym z tych państw korzystanie z tego kontyngentu z datą ich przystąpienia, okres kontyngentowy należy podzielić na dwa podokresy, a ilość dostępną w ramach tego kontyngentu należy rozłożyć na te okresy, biorąc pod uwagę tradycyjne modele wymiany handlowej między Wspólnotą a krajami dostawcami w ramach tego kontyngentu.

(5)

Wskazane jest wyznaczenie okresu referencyjnego dla przywozu objętego rozporządzeniem, który byłby wystarczająco długi, by dać reprezentatywne wyniki, na tyle aktualne, by odzwierciedlały ostatnie tendencje w branży.

(6)

Do celów kontrolnych wnioski o uprawnienia do przywozu powinny być składane w państwach członkowskich, w których przedsiębiorstwo figuruje w krajowym rejestrze VAT.

(7)

W celu uniknięcia spekulacji należy ustanowić zabezpieczenie uprawnień do przywozu dla każdego wnioskodawcy w ramach kontyngentu.

(8)

W celu nałożenia na przedsiębiorstwa obowiązku ubiegania się o pozwolenie na przywóz dla wszystkich przydzielonych uprawnień do przywozu, należy ustalić, aby obowiązek taki stanowił podstawowy wymóg w rozumieniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (3).

(9)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (5) powinny stosować się do pozwoleń na przywóz wydawanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem z wyjątkiem przypadków, gdzie mają zastosowanie odstępstwa.

(10)

Komitet Zarządzający ds. Wołowiny i Cielęciny nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym otwiera się kontyngent taryfowy odpowiadający 53 000 ton, wyrażonym jako masa mięsa bez kości, dla mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 na okres od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

Numer porządkowy kontyngentu to 09.4003.

2.   Cło związane ze wspólną taryfą celną, odnoszące się do kontyngentu wymienionego w ust. 1, wynosi 20 % ad valorem.

3.   Ilość określoną w ust. 1 rozkłada się w następujący sposób:

a)

37 000 ton na okres od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;

b)

16 000 ton na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

Artykuł 2

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)

100 kilogramów mięsa z kością odpowiada 77 kilogramom mięsa bez kości;

b)

„mięso mrożone” oznacza, że jest ono zamrożone i w chwili wprowadzenia do obszaru celnego Wspólnoty jego temperatura wewnętrzna wynosi nie więcej niż – 12 °C.

Artykuł 3

1.   Podmiot gospodarczy ze Wspólnoty może ubiegać się o uprawnienia do przywozu w oparciu o ilość referencyjną, tj. ilość wołowiny objętą kodami CN 0201, 0202, 0206 10 95 lub 0206 29 91 przywożoną przez niego lub w jego imieniu, zgodnie z odpowiednimi przepisami celnymi, pomiędzy dniem 1 maja 2005 r. a dniem 30 kwietnia 2006 r.

Z zastrzeżeniem wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii w dniu 1 stycznia 2007 r., podmioty gospodarcze z tych państw mogą ubiegać się o uprawnienia do przywozu w odniesieniu do ilości dostępnych w drugim podokresie tego kontyngentu zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. b), w oparciu o przywóz w tym okresie produktów, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu.

2.   Spółka utworzona wskutek fuzji spółek, z których każda wykazuje przywóz referencyjny, może wykorzystać ten przywóz referencyjny jako podstawę wniosku.

3.   Dowód przywozu wymienionego w ust. 1 zostaje dołączony do wniosku o uprawnienia do przywozu i zostaje przedstawiony w postaci właściwie potwierdzonej kopii (dla odbiorcy) deklaracji celnej wprowadzenia towaru do wolnego obrotu.

Jednakże podmioty gospodarcze, które dostarczyły ten dowód wraz wnioskiem o uprawnienia do przywozu w odniesieniu do ilości dostępnych w pierwszym podokresie tego kontyngentu zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. a), są zwolnione z obowiązku dostarczenia takiego dowodu w przypadku wniosku o uprawnienia do przywozu w odniesieniu do ilości dostępnych w drugim podokresie tego kontyngentu zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. b).

Artykuł 4

1.   Wnioski o uprawnienia do przywozu można składać wyłącznie w tym państwie członkowskim, w którym wnioskodawca jest wpisany do krajowego rejestru VAT:

a)

najpóźniej o godzinie 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli w drugi piątek po dacie publikacji niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w odniesieniu do wniosków związanych z podokresem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a);

b)

najpóźniej o godzinie 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli w dniu 12 stycznia 2007 r., w odniesieniu do wniosków związanych z podokresem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b).

Wszelkie ilości przedstawione jako ilość referencyjna w zastosowaniu art. 3 stanowią uprawnienia do przywozu, o które wnioskodawca się ubiega.

2.   Po sprawdzeniu złożonych dokumentów państwa członkowskie przekazują Komisji, nie później niż w trzeci piątek po zakończeniu odpowiednich terminów składania wniosków określonych w ust. 1, wykaz wnioskodawców o uprawnienia do przywozu w ramach kontyngentu wymienionego w art. 1, obejmujący w szczególności ich nazwy i adresy oraz odpowiednie ilości mięsa przywożonego w danym okresie referencyjnym.

3.   Informacje, o których mowa w ust. 2, także o zerowych obrotach, należy przesyłać faksem lub pocztą elektroniczną przy użyciu formularza zawartego w załączniku I.

Artykuł 5

Komisja podejmuje możliwie jak najszybciej decyzję o zakresie, w jakim mogą zostać udzielone uprawnienia do przywozu w ramach kontyngentu wymienionego w art. 1 ust. 1. Jeśli uprawnienia do przywozu, o które ubiega się wnioskodawca, przekraczają ilość dostępną wymienioną w art. 1 ust. 1, Komisja ustala odpowiedni współczynnik przydziału.

Artykuł 6

1.   Wniosek o uprawnienia do przywozu może zostać dopuszczony tylko wówczas, gdy zostanie zaopatrzony w zabezpieczenie wartości 6 EUR na 100 kilogramów odpowiednika mięsa bez kości.

2.   Jeśli zastosowanie współczynnika przydziału wymienionego w art. 5 powoduje przyznanie mniejszych uprawnień do przywozu niż te, o które ubiega się wnioskodawca, złożone zabezpieczenie w odpowiedniej proporcji zostaje bezzwłocznie zwrócone.

3.   Wniosek o jedno lub kilka pozwoleń na przywóz, składających się na sumę przydzielanych uprawnień do przywozu, stanowi wymóg podstawowy w rozumieniu art. 20 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85.

Artykuł 7

1.   Przywóz przydzielonych ilości podlega obowiązkowi przedłożenia jednego lub większej liczby pozwoleń na przywóz.

2.   Wnioski o pozwolenie na przywóz mogą być składane wyłącznie w państwie członkowskim, gdzie wnioskodawca uzyskuje uprawnienia do przywozu w ramach kontyngentu określonego w art. 1 ust. 1.

Każde wydanie pozwolenia na przywóz powoduje odpowiednie zmniejszenie uzyskanych uprawnień do przywozu.

3.   Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz oraz pozwolenia zawierają:

a)

w sekcji 16 jedną z poniższych grup kodów CN:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91;

b)

w sekcji 20 jedną z pozycji wymienionych w załączniku II.

Artykuł 8

1.   O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje się rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1445/95.

2.   Zgodnie z art. 50 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 od wszelkich ilości przywiezionych ponad ilość wskazaną w pozwoleniu na przywóz pobiera się pełne cło wynikające ze Wspólnej Taryfy Celnej obowiązującej w dniu przyjęcia deklaracji celnej o dopuszczeniu do wolnego obrotu.

3.   Pozwolenia na przywóz tracą ważność z dniem 30 czerwca 2007 r.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 121 z 13.5.2005, str. 48.

(3)  Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 673/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 17).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 410/2006 (Dz.U. L 71 z 10.3.2006, str. 7).

(5)  Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004, str. 10).


ZAŁĄCZNIK I

Faks WE: (32-2) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 704/2006

Image


ZAŁĄCZNIK II

Zapisy, o których mowa w art. 7 ust. 3 lit. b)

:

w jęz. hiszpańskim

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 704/2006]

:

w jęz. czeskim

:

Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 704/2006)

:

w jęz. duńskim

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 704/2006)

:

w jęz. niemieckim

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 704/2006)

:

w jęz. estońskim

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 704/2006)

:

w jęz. greckim

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 704/2006]

:

w jęz. angielskim

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 704/2006)

:

w jęz. francuskim

:

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 704/2006]

:

w jęz. włoskim

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 704/2006]

:

w jęz. łotewskim

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 704/2006)

:

w jęz. litewskim

:

Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 704/2006)

:

w jęz. węgierskim

:

Fagyasztott szarvasmarhahús (704/2006/EK rendelet)

:

w jęz. maltańskim

:

Laħam tal-friża tal-bhejjem ta’ l-ifrat (Regolament (KE) Nru 704/2006)

:

w jęz. niderlandzkim

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 704/2006)

:

w jęz. polskim

:

Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 704/2006)

:

w jęz. portugalskim

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 704/2006]

:

w jęz. słowackim

:

Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č. 704/2006]

:

w jęz. słoweńskim

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 704/2006)

:

w jęz. fińskim

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 704/2006)

:

w jęz. szwedzkim

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 704/2006)


9.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 705/2006

z dnia 8 maja 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 22/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 9 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ilości odsprzedaży ustalone obecnie w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 22/2006 (2) odzwierciedlają sytuację zapasów interwencyjnych na dzień 31 grudnia 2005 r. Od tej pory agencje interwencyjne niektórych z wyżej wymienionych państw członkowskich oraz Niemiec i Słowenii przyjęły znaczące ilości cukru.

(2)

Ilości te powinny zostać włączone do oferty sprzedaży w drodze przetargu stałego na wewnętrznym rynku wspólnotowym.

(3)

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 22/2006.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 22/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie:

2)

artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

W ramach przetargu stałego na wewnętrznym rynku wspólnotowym agencje interwencyjne w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji oferują na sprzedaż ogólną ilość 1 493 136,672 ton cukru przyjętego do skupu interwencyjnego i dostępnego w sprzedaży na rynku wewnętrznym. Przedmiotowe państwa członkowskie oraz ilości określono w załączniku I.”;

3)

załącznik I zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 5 z 10.1.2006, str. 3.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie posiadające cukier pochodzący ze skupu interwencyjnego

Państwo członkowskie

Agencja interwencyjna

Ilości znajdujące się w posiadaniu agencji interwencyjnej i dostępne w sprzedaży na rynku wewnętrznym

(w tonach)

Belgia

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

40 648,092

Republika Czeska

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 563

77 937,72

Niemcy

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 35 12/38 50

Fax (49-228) 68 45 36 24

40 000

Hiszpania

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

8 300

Irlandia

Intervention Section on Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353-5) 36 34 37

Fax (353-5) 34 28 41

12 000

Włochy

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (0039-06) 49 499 558

Fax (0039-06) 49 499 761

784 974,7

Węgry

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

H-1095 Budapest

Soroksári út 22–24.

Tel: (36-1) 219 62 13

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

232 311,9

Polska

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48 22) 661 71 30

Faks (48 22) 661 72 77

208 226,26

Słowenia

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

1000 Ljubljana

Telefon (386 1) 580 77 92

Telefaks (386 1) 478 92 06

9 700

Słowacja

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 534 26 65

20 000

Szwecja

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

59 038”


9.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 706/2006

z dnia 8 maja 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do okresu, w jakim państwa członkowskie mogą wydawać zatwierdzenia o ograniczonym terminie ważności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4 i 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 zostało wprowadzone w życie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającym zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (2).

(2)

Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 stanowi, że w drodze odstępstwa od części 21 pkt 21A.159 jego Załącznika państwa członkowskie mogą wydawać zatwierdzenia o ograniczonym terminie ważności do dnia 28 września 2005 r.

(3)

Artykuł 5 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 stanowi, iż Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (dalej zwana „Agencją”) powinna dokonać w określonym terminie oceny następstw przepisów tego rozporządzenia na okres ważności zatwierdzeń, w celu wydania opinii dla Komisji zawierającej ewentualne zmiany do tego rozporządzenia.

(4)

Agencja przeprowadziła ocenę i doszła do wniosku, że powinien zostać wyznaczony nowy termin, tak by państwa członkowskie mogły dostosować przepisy krajowe do systemu zatwierdzeń o ograniczonym terminie ważności.

(5)

Nie ma potrzeby utrzymania postanowienia dotyczącego oceny dokonywanej przez Agencję. To postanowienie zostaje skreślone.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są oparte na opinii wydanej przez Agencję zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b) i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 54 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

a)

w ust. 2 datę „28 września 2005 r.” zastępuje się datą „28 września 2007 r.”;

b)

ustęp 5 zostaje skreślony.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1701/2003 (Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 5).

(2)  Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 381/2005 (Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 3).


9.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 707/2006

z dnia 8 maja 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie zezwoleń na czas określony oraz załączników I i III

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1), a w szczególności art. 5 ust. 4 i 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 zostało wprowadzone w życie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (2) oraz rozporządzeniem (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającym zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (3).

(2)

Artykuł 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2042/2003 stanowi, że państwa członkowskie mogą wydawać zezwolenia na czas określony, w odniesieniu do przepisów załącznika II i IV, do dnia 28 września 2005 r.

(3)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (dalej zwana „Agencją”) podjęła ocenę następstw przepisów dotyczących okresu ważności zezwoleń i doszła do wniosku, że powinien zostać wyznaczony nowy termin, tak by państwa członkowskie mogły dostosować przepisy krajowe do systemu zezwoleń na czas nieokreślony.

(4)

Wyniki zakończenia śledztwa w sprawie zaistniałych wypadków, dotyczącego przestarzałych statków powietrznych i bezpieczeństwa zbiorników paliwa, wskazują na potrzebę uwzględnienia nowych lub zmienionych instrukcji dotyczących obsługi wydawanych przez posiadacza certyfikatu typu i wykonywania okresowych przeglądów programu obsługi.

(5)

Konieczne jest wyraźne stwierdzenie, że personel korzystający z przywilejów certyfikacyjnych powinien być w stanie w ciągu 24 godzin okazać licencję na dowód kwalifikacji, jeżeli zażąda tego upoważniona osoba.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są oparte na opiniach wydanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b) i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 54 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2042/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 7 ust. 4 datę „28 września 2005 r.” zastępuje się datą „28 września 2007 r.”;

2)

w załączniku I ust. M.A.302 dodaje się lit. f) i g) w następującym brzmieniu:

„f)

Program obsługi technicznej musi podlegać okresowym przeglądom, a w razie konieczności zmianom. Przeglądy zapewnią kontynuację ważności programu w świetle doświadczenia eksploatacyjnego, biorąc pod uwagę nowe i/lub zmodyfikowane instrukcje obsługi wydane przez posiadacza certyfikatu typu.

g)

Program obsługi technicznej musi odzwierciedlać mające zastosowanie obowiązkowe wymagania ustawowe określone w dokumentach wydanych przez posiadacza certyfikatu typu w celu zachowania zgodności z częścią 21A.61.”;

3)

w załączniku III dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

„66.A.55.   Dowód kwalifikacji

Personel korzystający z przywilejów certyfikacyjnych musi okazać w ciągu 24 godzin licencję na dowód kwalifikacji, jeżeli zażąda tego upoważniona osoba.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1701/2003 (Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 5).

(2)  Dz.U. L 315 z 28.11.2003, str. 1.

(3)  Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 381/2005 (Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 3).


9.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 708/2006

z dnia 8 maja 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 21 oraz interpretacji 7 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1725/2003 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy i interpretacje istniejące na dzień 14 września 2002 r.

(2)

Dnia 24 listopada 2005 r. Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) opublikował interpretację IFRIC 7 Zastosowanie metody przekształcenia w ramach MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”, zwaną dalej „IFRIC 7”. IFRIC 7 określa wymagania w ramach MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji, odnoszące się do kwestii, w jaki sposób spółka powinna przekształcić sprawozdania finansowe zgodnie z MSR 29 w pierwszym roku, w którym stwierdza ona zaistnienie hiperinflacji w gospodarce kraju jej waluty funkcjonalnej.

(3)

Dnia 15 grudnia 2005 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) publikowała zmianę do MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych – Inwestycje netto w jednostce działającej za granicą, aby wyjaśnić jego wymogi w odniesieniu do inwestycji w jednostce działającej za granicą. Przedsiębiorstwa wyrażały obawy w odniesieniu do pożyczek stanowiących część inwestycji przedsiębiorstwa w jednostce działającej za granicą, ponieważ MSR 21 zawiera przepisy wymagające wyrażenia pożyczek w walucie funkcjonalnej przedsiębiorstwa lub jednostki działającej za granicą, tak aby powstałe różnice kursowe mogły zostać ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w części dotyczącej zmian w kapitale własnym. W praktyce pożyczki mogą być jednak wyrażane w innej (trzeciej) walucie. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości stwierdziła, że nie zamierzała nakładać takiego obostrzenia; dlatego opublikowała wymienioną wyżej zmianę, aby pozwolić na wyrażanie pożyczek w walucie trzeciej.

(4)

Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają, że IFRIC 7 oraz zmiana do MSR 21 spełniają techniczne warunki przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

(5)

Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1725/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Włącza się Interpretację 7 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) Zastosowanie metody przekształcenia w ramach MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

2)

Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 21 zostaje zmieniony zgodnie ze zmianą do MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych – Inwestycje netto w jednostce działającej za granicą, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Wszystkie przedsiębiorstwa zastosują IFRIC 7 zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego roku obrotowego 2006, z wyłączeniem przedsiębiorstw rozpoczynających rok obrotowy w styczniu lub lutym, które zastosują IFRIC 7 najpóźniej wraz z rozpoczęciem roku obrotowego 2007.

2.   Wszystkie przedsiębiorstwa zastosują zmiany do MSR 21 zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego roku obrotowego 2006.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 261 z 13.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 108/2006 (Dz.U. L 24 z 27.1.2006, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

IFRIC 7

Interpretacja 7 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) Zastosowanie metody przekształcenia w ramach MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”

MSR 21

Zmiana do MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych – Inwestycje netto w jednostce działającej za granicą

„Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrzeżone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Więcej informacji można uzyskać w RMSR na stronie www.iasb.org.”

INTERPRETACJA IFRIC 7

Zastosowanie metody przekształcenia w ramach MSR 29

Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji

Dotyczy

MSR 12 Podatek dochodowy

MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji

Wprowadzenie

1

Niniejsza interpretacja zawiera wskazówki dotyczące stosowania wymagań MSR 29 w okresie sprawozdawczym, w którym jednostka stwierdza (1) zaistnienie hiperinflacji w gospodarce jej waluty funkcjonalnej, jeśli w okresie ubiegłym gospodarka ta nie była hiperinflacyjna, i w związku z tym jednostka dokonuje przekształcenia swoich sprawozdań finansowych zgodnie z MSR 29.

Zagadnienia

2

Niniejsza interpretacja porusza następujące kwestie:

a)

jak należy interpretować wymaganie określone w paragrafie 8 w MSR 29: „wyrażone w jednostkach miary obowiązujących na dzień bilansowy”, gdy jednostka stosuje standard?

b)

w jaki sposób jednostka powinna ujmować pozycje dotyczące podatku odroczonego w bilansie otwarcia w swoich przekształconych sprawozdaniach finansowych?

Uzgodnione stanowisko

3

W okresie sprawozdawczym, w którym jednostka stwierdza zaistnienie hiperinflacji w gospodarce jej waluty funkcjonalnej, przy czym w okresie ubiegłym gospodarka ta nie była hiperinflacyjna, jednostka stosuje wymogi MSR 29 postępując tak, jakby gospodarka od zawsze działała w warunkach hiperinflacji. Tym samym w odniesieniu do pozycji niepieniężnych wycenianych według kosztu historycznego jednostka przekształca swój bilans otwarcia na początku najwcześniejszego okresu prezentowanego w sprawozdaniu finansowym, tak aby odzwierciedlić skutki inflacji od dnia, w którym aktywa zostały nabyte, zaś zobowiązania zaciągnięte lub przejęte, do dnia zamknięcia bilansu okresu sprawozdawczego. Natomiast w przypadku pozycji niepieniężnych wykazywanych w bilansie otwarcia w wartościach obowiązujących na dzień inny niż dzień nabycia aktywów bądź dzień zaciągnięcia zobowiązań przekształcenie to odzwierciedla skutki inflacji od dnia, w którym wykazywane wartości bilansowe zostały ustalone do dnia zamknięcia bilansu okresu sprawozdawczego.

4

Pozycje dotyczące podatku odroczonego są ujmowane i wyceniane na dzień zamknięcia bilansu zgodnie z MSR 12. Jednakże kwoty podatku odroczonego ustalane są w bilansie otwarcia za okres sprawozdawczy w następujący sposób:

a)

jednostka ponownie wycenia pozycje dotyczące podatku odroczonego zgodnie z MSR 12 po przekształceniu nominalnych wartości bilansowych swoich pozycji niepieniężnych na dzień otwarcia bilansu okresu sprawozdawczego, stosując jednostki miary obowiązujące na ten dzień.

b)

pozycje dotyczące podatku odroczonego ponownie wycenione zgodnie z lit. a) przekształcane są z powodu zmian w jednostkach miary od dnia bilansu otwarcia okresu sprawozdawczego do dnia zamknięcia bilansu tego okresu.

Jednostka stosuje zasady, o których mowa powyżej w lit. a) i b) do przekształcania pozycji dotyczących podatku odroczonego w bilansie otwarcia wszystkich porównawczych okresów prezentowanych w przekształconym sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy, w którym jednostka stosuje MSR 29.

5

Po dokonaniu przez jednostkę przekształcenia sprawozdania finansowego wszystkie dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym za kolejny okres sprawozdawczy, włączając w to pozycje dotyczące podatku odroczonego, przekształcane są przy zastosowaniu zmiany w jednostkach miary za ten kolejny okres sprawozdawczy jedynie do przekształconego sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.

Data wejścia w życie

6

Jednostka stosuje niniejszą interpretację do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 marca 2006 r. lub później. Zachęca się do wcześniejszego stosowania interpretacji. Jeżeli jednostka zastosuje interpretację do sprawozdania finansowego za okres rozpoczynający się przed dniem 1 marca 2006 r., to ma ten fakt ujawnić.

Zmiana do MSR 21

Skutki zmian kursów wymiany walut obcych

W niniejszym dokumencie określono zmiany do MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych. Zmiany wynikają z propozycji przedstawionych w opublikowanym we wrześniu 2005 r. projekcie poprawki technicznej nr 1 – Proponowane zmiany do MSR 21 Inwestycje netto w jednostce działającej za granicą.

Jednostka zastosuje zmiany przedstawione w niniejszym dokumencie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2006 r. lub później. Zachęca się do wcześniejszego stosowania standardu.

Inwestycje netto w jednostce działającej za granicą

Dodaje się paragraf 15A w brzmieniu:

15A

Jednostka posiadająca pozycję pieniężną w postaci należności lub zobowiązania w stosunku do jednostki działającej za granicą określonej w paragrafie 15, może być dowolną jednostką zależną w grupie. Przykład: jednostka ma dwie jednostki zależne – A i B. Jednostka zależna B jest jednostką działającą za granicą. Jednostka zależna A udziela pożyczki jednostce zależnej B. Należność jednostki zależnej A od jednostki zależnej B z tytułu pożyczki stanowiłaby część inwestycji netto jednostki w jednostce zależnej B, jeżeli rozliczenie pożyczki nie jest ani planowane, ani prawdopodobne w dającej się przewidzieć przyszłości. Takie samo podejście należałoby przyjąć również, gdyby jednostka zależna A sama była jednostką działającą za granicą.

Ujmowanie różnic kursowych

Paragraf 33 otrzymuje następujące brzmienie:

33

W przypadku gdy pozycja pieniężna stanowi część inwestycji netto jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe w jednostce działającej za granicą i jest wyrażona w walucie funkcjonalnej jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe, różnice kursowe powstają w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki działającej za granicą, zgodnie z paragrafem 28. Jeżeli pozycja ta jest wyrażona w walucie funkcjonalnej jednostki działającej za granicą, różnice kursowe powstają w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe, zgodnie z paragrafem 28. Jeżeli pozycja taka jest wyrażona w walucie innej niż waluta funkcjonalna jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe lub jednostki działającej za granicą, różnice kursowe powstają w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki działającej za granicą, zgodnie z paragrafem 28. Takie różnice kursowe przenosi się do oddzielnej pozycji kapitału własnego w sprawozdaniu finansowym obejmującym jednostkę działającą za granicą i jednostkę sporządzającą sprawozdanie finansowe (tj. w sprawozdaniu finansowym, w którym jednostka działająca za granicą jest konsolidowana metodą pełną, proporcjonalną lub wyceniana metodą praw własności).

Dodaje się paragraf 58A w brzmieniu:

58A

W zmianie do MSR 21 Inwestycje netto w jednostce działającej za granicą opublikowanej w grudniu 2005 r. dodano paragraf 15A oraz zmieniono paragraf 33. Jednostka zastosuje wyżej wymienione zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2006 r. lub później. Zachęca się do wcześniejszego stosowania standardu.


(1)  Jednostka stwierdza istnienie hiperinflacji, kierując się własną oceną kryteriów określonych w paragrafie 3 w MSR 29.


9.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 709/2006

z dnia 8 maja 2006 r.

zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 maja 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2) odnośnie do należności przywozowych w sektorze zbóż, w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należności przywozowe w sektorze zbóż zostały ustalone przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2006 (3).

(2)

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1249/96 przewiduje, że jeśli w okresie ich stosowania wyliczona średnia należności przywozowych różni się o 5 EUR/t od należności ustalonej, dokonuje się odpowiedniego wyrównania. Wyżej wymieniona różnica nastąpiła. Konieczne jest więc dostosowanie należności przywozowych ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 665/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 665/2006 zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 maja 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 29.9.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).

(3)  Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 41. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 678/2006 (Dz.U. L 118 z 3.5.2006, str. 5).


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 9 maja 2006 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

2,31

niskiej jakości

22,31

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

54,48

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

57,64

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

57,64

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

54,48


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

(1.5.2006–5.5.2006)

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

138,64 (3)

74,97

149,34

139,34

119,34

87,13

Premia za Zatokę (EUR/t)

12,74

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

26,30

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 16,33 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: 20,37 EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


9.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 710/2006

z dnia 8 maja 2006 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 z dnia 8 października 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do refundacji wywozowych do owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 6 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2006 (3) ustala ilości indykatywne, dla których mogą zostać wydane pozwolenia na wywóz w systemie B.

(2)

Biorąc pod uwagę informacje, którymi dzisiaj dysponuje Komisja, ilości indykatywne przewidziane na bieżący okres wywozu w odniesieniu do pomidorów mogą zostać niedługo przekroczone. To przekroczenie byłoby naruszeniem prawidłowego funkcjonowania systemu refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(3)

W celu uniknięcia opisanej sytuacji należy odrzucić wnioski o pozwolenia w systemie B dla pomidorów wywiezionych po dniu 8 maja 2006 r., aż do końca bieżącego okresu wywozu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do pomidorów wnioski o pozwolenia na wywóz w systemie B, złożone z tytułu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 230/2006, dla których zgłoszenie wywozowe zostało przyjęte po dniu 8 maja i przed dniem 16 maja 2006 r., są odrzucone.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 maja 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

(3)  Dz.U. L 39 z 10.2.2006, str. 10.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

9.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/28


DECYZJA RADY

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie mianowania dwóch członków oraz dwóch zastępców członków z Czech do Komitetu Regionów

(2006/332/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając propozycję rządu Republiki Czeskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).

(2)

Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu pana Frantiska DOHNALA. Inne stanowisko członka zwolniło się w związku z rezygnacją pana Martina TESAŘÍKA. Jedno stanowisko zastępcy członka zwolni się w związku z mianowaniem na stanowisko członka pana Stanislava JURÁNKA, będącego obecnie zastępcą członka. Inne stanowisko zastępcy członka zwolni się w związku z mianowaniem na stanowisko członka pana Petra OSVALDA, będącego obecnie zastępcą członka,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się następujące osoby do Komitetu Regionów:

a)

na stanowisko członka:

pan Stanislav JURÁNEK, Przewoniczący Rady Regionu Jihomoravský kraj, na miejsce pana Frantiska DOHNALA,

pan Petr OSVALD, Członek Rady Miasta Plzeň, Plzeňský kraj, na miejsce pana Martina TESAŘÍKA;

b)

na stanowisko zastępcy członka:

pan Miloš VYSTRČIL, Przewodniczący Rady Regionu Vysočina kraj, na miejsce pana Stanislava JURÁNKA,

pan Martin TESAŘÍK, Prezydent Miasta Olomouc, Olomoucký kraj, na miejsce pana Petra OSVALDA;

na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 kwietnia 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.