ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 107

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
20 kwietnia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 349/2003 zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

23

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 398/2004 na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzącego z Republiki Korei, i poddające ten przywóz rejestracji

24

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

27

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1374/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

28

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

29

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

35

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, składane w kwietniu 2006 r.

37

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji Komisji

38

 

*

Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/639/WE w odniesieniu do Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1541)  ( 1 )

42

 

*

Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notifikowana jako dokument nr C(2006) 1583)  ( 1 )

44

 

 

Europejski Bank Centralny

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2006/4)

54

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

20.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 604/2006

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

118,6

204

50,1

212

139,0

624

138,6

999

111,6

0707 00 05

052

129,4

204

47,4

999

88,4

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

127,1

204

114,1

999

120,6

0805 10 20

052

70,7

204

40,1

212

52,8

220

32,1

624

75,4

999

54,2

0805 50 10

624

54,5

999

54,5

0808 10 80

388

87,8

400

129,3

404

95,9

508

73,4

512

80,3

528

96,6

720

78,2

804

112,8

999

94,3

0808 20 50

052

75,0

388

99,4

512

78,5

528

80,3

720

76,1

999

81,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


20.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 605/2006

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 349/2003 zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 2,

po konsultacji z Grupą ds. Przeglądu Naukowego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 338/97 stanowi, że Komisja może wprowadzić ograniczenia odnoszące się do wprowadzania do Wspólnoty niektórych gatunków zgodnie z warunkami określonymi w lit. a)–d) rozporządzenia. Ponadto środki wykonawcze dotyczące takich ograniczeń ustanawia rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (2).

(2)

Wykaz gatunków, w odniesieniu do których zawieszono wprowadzanie do Wspólnoty, został ustalony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. zawieszającym wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory (3).

(3)

Na podstawie uzyskanych ostatnio informacji Grupa ds. Przeglądu Naukowego doszła do wniosku, iż status ochrony niektórych gatunków wymienionych w załączniku A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 będzie poważnie zagrożony, jeżeli ich wprowadzanie do Wspólnoty z niektórych krajów pochodzenia nie zostanie zawieszone. Należy zatem zawiesić wprowadzanie następujących gatunków: Ursus thibetanus z Federacji Rosyjskiej; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae i E. kondoi z Madagaskaru; Panthera leo z Etiopii; Balaeniceps rex, Grus carunculatus i Chamaeleo fuelleborni ze Zjednoczonej Republiki Tanzanii; Poicephalus gulielmi z Kongo; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli i Python regius z Gwinei; Sagittarius serpentarius i Varanus exanthematicus z Togo; Agapornis pullarius z Demokratycznej Republiki Kongo; Cuora galbinifrons z Chin; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos i Scolymia vitiensis z Indonezji; Geochelone pardalis z Ugandy i Zambii; Uromastyx geyri z Mali i Nigru; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima i T. squamosa z Mozambiku; Dendrobates pumilio z Nikaragui; Hippopus hippopus z Vanuatu; Hippopus hippopus, Tridacna gigas i T. maxima z Tonga i Wietnamu; Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima i T. squamosa z Fidżi i Vanuatu; Tridacna crocea z Tonga; Tridacna maxima ze Sfederowanych Stanów Mikronezji i Wysp Marshalla; Tridacna tevoroa z Tonga i Catalaphyllia jardinei z Wysp Salomona.

(4)

Grupa ds. Przeglądu Naukowego doszła również do wniosku, na podstawie najnowszych dostępnych informacji, że zawieszenie wprowadzania do Wspólnoty następujących gatunków nie powinno być już wymagane: Galago senegalensis z Dżibuti; Galagoides demidoff z Kenii i Senegalu; Callithrix argentata z Paragwaju; Saguinus labiatus z Kolumbii; Callicebus torquatus z Ekwadoru; Cebus albifrons z Gujany; Cebus capucinus i Aratinga solstitialis z Wenezueli; Cebus olivaceus z Peru; Allenopithecus nigroviridis ze wszystkich krajów występowania; Colobus guereza z Gwinei Równikowej; Lophocebus albigena z Kenii; Papio hamadryas i Hippopotamus amphibius z Liberii; Cynogale bennettii z Singapuru; Ara ararauna z Trynidadu i Tobago; Neophema splendida z Australii; Poicephalus gulielmi z Demokratycznej Republiki Kongo; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensis i Psammobates spp. ze wszystkich krajów występowania; Geochelone denticulata ze wszystkich krajów występowania z wyjątkiem Boliwii i Ekwadoru; Geochelone elegans ze wszystkich krajów występowania z wyjątkiem Pakistanu; Kinixys belliana ze wszystkich krajów występowania z wyjątkiem Mozambiku i Beninu; Kinixys erosa ze wszystkich krajów występowania z wyjątkiem Togo; Kinixys homeana ze wszystkich krajów występowania z wyjątkiem Beninu; Manouria emys ze wszystkich krajów występowania z wyjątkiem Bangladeszu, Indii, Indonezji, Myanmar i Tajlandii; Testudo horsfieldii ze wszystkich krajów występowania z wyjątkiem Chin, Pakistanu i Kazachstanu; Manouria impressa ze wszystkich krajów występowania z wyjątkiem Wietnamu; Phelsuma cepediana i P. trilineata z Madagaskaru; Phelsuma edwardnewtonii z Mauritiusa; Varanus albigularis z Lesoto; Varanus rudicollis z Filipin; Ptyas mucosus z Indonezji i Dactylorhiza incarnata z Norwegii.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1332/2005 przewiduje między innymi przeniesienie Cacatua sulphurea i Pyxis arachnoides z załącznika B do załącznika A oraz usunięcie z załączników Agapornis roseicollis, zatem zawieszenia dotyczące przywozu tych gatunków nie są już wymagane.

(6)

Przeprowadzono konsultacje z wszystkimi krajami pochodzenia gatunków, które podlegają nowym ograniczeniom dotyczącym wprowadzania do Wspólnoty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(7)

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 349/2003 powinien w związku z powyższym zostać odpowiednio zmieniony oraz – dla celów przejrzystości – zastąpiony.

(8)

Środki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 349/2003 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1332/2005 (Dz.U. L 215 z 19.8.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 250 z 19.9.2001, str. 1.

(3)  Dz.U. L 51 z 26.2.2003, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 252/2005 (Dz.U. L 43 z 15.2.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

Okazy gatunków ujętych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97, których wprowadzenie do Wspólnoty zostaje zawieszone

Gatunki

Źródło(-a), których zawieszenie dotyczy

Okaz(-y), których zawieszenie dotyczy

Kraje pochodzenia

Podstawa w art. 4 ust. 6, pkt:

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Środowisko naturalne

Trofea myśliwskie

Białoruś, Kirgistan, Turcja

a

Ursidae

Ursus arctos

Środowisko naturalne

Trofea myśliwskie

Kolumbia Brytyjska

a

Ursus thibetanus

Środowisko naturalne

Trofea myśliwskie

Federacja Rosyjska

a

Felidae

Lynx lynx

Środowisko naturalne

Trofea myśliwskie

Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina

a

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis ammon nigrimontana

Środowisko naturalne

Trofea myśliwskie

Kazachstan

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Ekwador, Peru

a


Okazy gatunków ujętych w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97, których wprowadzenie do Wspólnoty zostaje zawieszone

Gatunki

Źródło(-a), których zawieszenie dotyczy

Okaz(-y), których zawieszenie dotyczy

Kraje pochodzenia

Podstawa w art. 4 ust. 6, pkt:

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bruijni

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

PRIMATES

Loridae

Arctocebus aureus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Republika Środkowoafrykańska, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kambodża, Laos

b

Perodicticus potto

Środowisko naturalne

Wszystkie

Togo

b

Galagonidae

Euoticus pallidus (synonim Galago elegantulus pallidus)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Nigeria

b

Galago matschiei (synonim G. inustus)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Rwanda

b

Galagoides demidoff (synonim Galago demidovii)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Burkina Faso, Republika Środkowoafrykańska

b

Galagoides zanzibaricus (synonim Galago zanzibaricus)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Malawi

b

Callitrichidae

Callithrix geoffroyi (synonim C. jacchus geoffroyi)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Brazylia

b

Cebidae

Alouatta fusca

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Alouatta seniculus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Trynidad i Tobago

b

Ateles belzebuth

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Ateles fusciceps

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Ateles geoffroyi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Ateles paniscus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Peru

b

Cebus capucinus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Belize

b

Chiropotes satanas

Środowisko naturalne

Wszystkie

Brazylia, Gujana

b

Lagothrix lagotricha

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Pithecia pithecia

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gujana

b

Cercopithecidae

Cercocebus torquatus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Środowisko naturalne

Wszystkie

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Republika Środkowoafrykańska

b

Cercopithecus dryas (w tym C. salongo)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Demokratyczna Republika Konga

b

Cercopithecus erythrogaster

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Cercopithecus erythrotis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Cercopithecus hamlyni

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Cercopithecus mona

Środowisko naturalne

Wszystkie

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Środowisko naturalne

Wszystkie

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kamerun, Gwinea Równikowa, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (synonim C. lhoesti preussi)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kamerun, Gwinea Równikowa, Nigeria

b

Colobus polykomos

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Nigeria, Togo

b

Lophocebus albigena (synonim Cercocebus albigena)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Nigeria

b

Macaca arctoides

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indie, Malezja, Tajlandia

b

Macaca assamensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Nepal

b

Macaca cyclopis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Macaca fascicularis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Bangladesz, Indie

b

Macaca maura

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Macaca nemestrina

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny

b

Macaca nemestrina pagensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Macaca nigra

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Macaca ochreata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Macaca sylvanus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Algieria, Maroko

b

Papio hamadryas

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea Bissau, Libia

b

Procolobus badius (synonim Colobus badius)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Procolobus verus (synonim Colobus verus)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Benin, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (synonim Presbytis phayrei)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kambodża, Chiny, Indie

b

Trachypithecus vetulus (synonim Presbytis senex)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Sri Lanka

b

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Środowisko naturalne

Wszystkie

Belize, Urugwaj

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Singapur

b

Ratufa bicolor

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Boliwia, Peru

b

Mustelidae

Lutra maculicollis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Zjednoczona Republika Tanzanii

b

Viverridae

Cryptoprocta ferox

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Cynogale bennettii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Brunei, Chiny, Indonezja, Malezja, Tajlandia

b

Eupleres goudotii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Fossa fossana

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Felidae

Leptailurus serval

Środowisko naturalne

Wszystkie

Algieria

b

Oncifelis colocolo

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chile

b

Panthera leo

Środowisko naturalne

Wszystkie

Etiopia

b

Prionailurus bengalensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Makao

b

Profelis aurata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Togo

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Środowisko naturalne

Wszystkie

Angola

b

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonim Choeropsis liberiensis)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea, Gwinea Bissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Środowisko naturalne

Wszystkie

Demokratyczna Republika Konga, Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Togo

b

Camelidae

Lama guanicoe

Środowisko naturalne

Wszystkie, z wyjątkiem:

okazów będących częścią zarejestrowanych stad w Argentynie, pod warunkiem, że zezwolenia zostaną potwierdzone przez Sekretariat przed ich zaakceptowaniem przez państwo członkowskie importu

produktów uzyskanych ze strzyżenia żywych zwierząt, prowadzonego w ramach zatwierdzonego programu zarządzania, właściwie oznakowanych i zarejestrowanych,

niekomercyjnego wywozu ograniczonych ilości wełny w celach testowania przemysłowego, nie więcej niż 500 kg rocznie

Argentyna

b

Moschidae

Moschus berezovskii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny

b

Moschus chrysogaster

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny

b

Moschus fuscus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny

b

Moschus moschiferus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny, Rosja

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Uzbekistan

b

Bovidae

Saiga tatarica

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kazachstan, Rosja

b

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Środowisko naturalne

Wszystkie

Zjednoczona Republika Tanzanii, Zambia

b

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Oxyura jamaicensis

Wszystkie

Żywe

Wszystkie

d

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Papua Nowa Gwinea

b

Accipiter gundlachi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kuba

b

Accipiter imitator

Środowisko naturalne

Wszystkie

Papua Nowa Gwinea, Wyspy Salomona

b

Accipiter melanoleucus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Accipiter ovampensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Aviceda cuculoides

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Buteo albonotatus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Peru

b

Buteo galapagoensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Ekwador

b

Buteo platypterus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Peru

b

Buteo ridgwayi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Republika Dominikańska, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Australia

b

Gyps bengalensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Gyps coprotheres

Środowisko naturalne

Wszystkie

Mozambik, Namibia, Suazi

b

Gyps indicus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Gyps rueppellii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Harpyopsis novaeguineae

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja, Papua Nowa Gwinea

b

Hieraaetus ayresii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Hieraaetus spilogaster

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Leucopternis lacernulata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Brazylia

b

Lophoictinia isura

Środowisko naturalne

Wszystkie

Australia

b

Macheiramphus alcinus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Polemaetus bellicosus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Spizaetus africanus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Spizaetus bartelsi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Stephanoaetus coronatus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Terathopius ecaudatus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Trigonoceps occipitalis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea

b

Urotriorchis macrourus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Falconidae

Falco chicquera

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Falco deiroleucus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Belize, Gwatemala

b

Falco fasciinucha

Środowisko naturalne

Wszystkie

Botswana, Etiopia, Kenia, Malawi, Mozambik, Republika Południowej Afryki, Sudan, Zjednoczona Republika Tanzanii, Zambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Środowisko naturalne

Wszystkie

Australia, Papua Nowa Gwinea

b

Micrastur plumbeus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kolumbia, Ekwador

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja, Malezja

b

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea, Mali

b

Balearica regulorum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Angola, Botswana, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Kenia, Lesoto, Malawi, Mozambik, Namibia, Ruanda, Republika Południowej Afryki, Suazi, Uganda, Zambia, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Republika Południowej Afryki, Zjednoczona Republika Tanzanii

b

Grus virgo

Środowisko naturalne

Wszystkie

Sudan

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Goura scheepmakeri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Goura victoria

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Zjednoczona Republika Tanzanii

b

Hodowla ranczerska

Wszystkie

Mozambik

b

Agapornis lilianae

Środowisko naturalne

Wszystkie

Zjednoczona Republika Tanzanii

b

Agapornis nigrigenis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Agapornis pullarius

Środowisko naturalne

Wszystkie

Angola, Demokratyczna Republika Konga, Gwinea, Kenia, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Amazona agilis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Jamajka

b

Amazona autumnalis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Ekwador

b

Amazona collaria

Środowisko naturalne

Wszystkie

Jamajka

b

Amazona mercenaria

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wenezuela

b

Amazona xanthops

Środowisko naturalne

Wszystkie

Boliwia, Paragwaj

b

Ara chloroptera

Środowisko naturalne

Wszystkie

Argentyna, Panama

b

Ara severa

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gujana

b

Aratinga acuticaudata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Urugwaj

b

Aratinga aurea

Środowisko naturalne

Wszystkie

Argentyna

b

Aratinga auricapilla

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Aratinga erythrogenys

Środowisko naturalne

Wszystkie

Peru

b

Aratinga euops

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kolumbia

b

Cacatua sanguinea

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Charmosyna amabilis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Fidżi

b

Charmosyna diadema

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Cyanoliseus patagonus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chile, Urugwaj

b

Deroptyus accipitrinus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Peru, Surinam

b

Eclectus roratus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Forpus xanthops

Środowisko naturalne

Wszystkie

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Hapalopsittaca fuertesi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kolumbia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Leptosittaca branickii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Lorius domicella

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Nannopsittaca panychlora

Środowisko naturalne

Wszystkie

Brazylia

b

Pionus chalcopterus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Zjednoczona Republika Tanzanii

b

Poicephalus gulielmi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wybrzeże Kości Słoniowej, Kongo

b

Poicephalus meyeri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Zjednoczona Republika Tanzanii

b

Poicephalus robustus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Botswana, Demokratyczna Republika Konga, Gambia, Gwinea, Mali, Namibia, Nigeria, Senegal, RPA, Suazi, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Środowisko naturalne

Wszystkie

Zjednoczona Republika Tanzanii

b

Polytelis alexandrae

Środowisko naturalne

Wszystkie

Australia

b

Prioniturus luconensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Filipiny

b

Psittacula alexandri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Psittacula finschii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Bangladesz, Kambodża

b

Psittacula roseata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny

b

Psittacus erithacus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Benin, Burundi, Liberia, Mali, Nigeria, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea, Gwinea Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Pyrrhura albipectus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Ekwador

b

Pyrrhura calliptera

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kolumbia

b

Pyrrhura leucotis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Brazylia

b

Pyrrhura orcesi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Ekwador

b

Pyrrhura picta

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kolumbia

b

Pyrrhura viridicata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kolumbia

b

Tanygnathus gramineus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Touit melanonota

Środowisko naturalne

Wszystkie

Brazylia

b

Touit surda

Środowisko naturalne

Wszystkie

Brazylia

b

Trichoglossus johnstoniae

Środowisko naturalne

Wszystkie

Filipiny

b

Triclaria malachitacea

Środowisko naturalne

Wszystkie

Argentyna, Brazylia

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Musophaga porphyreolopha

Środowisko naturalne

Wszystkie

Uganda

b

Tauraco corythaix

Środowisko naturalne

Wszystkie

Mozambik

b

Tauraco fischeri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Zjednoczona Republika Tanzanii

b

Tauraco macrorhynchus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

STRIGIFORMES

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Środowisko naturalne

Wszystkie

Demokratyczna Republika Konga

b

Tyto aurantia

Środowisko naturalne

Wszystkie

Papua Nowa Gwinea

b

Tyto inexspectata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Tyto manusi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Papua Nowa Gwinea

b

Tyto nigrobrunnea

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Tyto sororcula

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Strigidae

Asio capensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Asio clamator

Środowisko naturalne

Wszystkie

Peru

b

Bubo lacteus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Bubo philippensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Filipiny

b

Bubo poensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Bubo vosseleri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Zjednoczona Republika Tanzanii

b

Glaucidium albertinum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Demokratyczna Republika Konga, Ruanda

b

Glaucidium perlatum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Ketupa blakistoni

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny, Japonia, Rosja

b

Ketupa ketupu

Środowisko naturalne

Wszystkie

Singapur

b

Nesasio solomonensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Papua Nowa Gwinea, Wyspy Salomona

b

Ninox affinis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indie

b

Ninox rudolfi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Otus angelinae

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Otus fuliginosus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Filipiny

b

Otus longicornis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Filipiny

b

Otus magicus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Seszele

b

Otus mindorensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Filipiny

b

Otus mirus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Filipiny

b

Otus pauliani

Środowisko naturalne

Wszystkie

Komory

b

Otus roboratus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Peru

b

Otus rutilus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Komory

b

Pulsatrix melanota

Środowisko naturalne

Wszystkie

Peru

b

Scotopelia peli

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Scotopelia ussheri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Gwinea, Liberia, Sierra Leone

b

Strix davidi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny

b

Strix woodfordii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Środowisko naturalne

Wszystkie

Peru

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Środowisko naturalne

Wszystkie

Tajlandia

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie (z wyjątkiem Wietnamu)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Malezja

b

REPTILIA

TESTUDINES

Emydidae

Callagur borneoensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Chrysemys picta

Wszystkie

Żywe

Wszystkie

d

Cuora amboinensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Malezja

b

Cuora galbinifrons

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny

b

Heosemys spinosa

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Leucocephalon yuwonoi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Siebenrockiella crassicollis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Trachemys scripta elegans

Wszystkie

Żywe

Wszystkie

d

Testudinidae

Geochelone denticulata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Boliwia, Ekwador

b

Geochelone elegans

Środowisko naturalne

Wszystkie

Pakistan

b

Geochelone gigantea

Środowisko naturalne

Wszystkie

Seszele

b

Geochelone pardalis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Demokratyczna Republika Konga, Mozambik, Uganda, Zjednoczona Republika Tanzanii

b

Hodowla ranczerska

Wszystkie

Mozambik, Zambia

b

Źródło „F” (1)

Wszystkie

Zambia

b

Geochelone platynota

Środowisko naturalne

Wszystkie

Myanmar

b

Gopherus agassizii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Gopherus berlandieri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Gopherus polyphemus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Stany Zjednoczone Ameryki

b

Indotestudo elongata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Bangladesz, Chiny, Indie

b

Indotestudo forstenii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Kinixys belliana

Środowisko naturalne

Wszystkie

Mozambik

b

Hodowla ranczerska

Wszystkie

Benin

b

Kinixys erosa

Środowisko naturalne

Wszystkie

Togo

b

Kinixys homeana

Środowisko naturalne

Wszystkie

Benin

b

Manouria emys

Środowisko naturalne

Wszystkie

Bangladesz, Indie, Indonezja, Myanmar, Tajlandia

b

Manouria impressa

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wietnam

b

Testudo horsfieldii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny, Kazachstan, Pakistan

b

Pelomedusidae

Erymnochelys madagascariensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Podocnemis erythrocephala

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kolumbia, Wenezuela

b

Podocnemis expansa

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kolumbia, Ekwador, Gujana, Peru, Trynidad i Tobago, Wenezuela

b

Podocnemis lewyana

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

Podocnemis sextuberculata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Peru

b

Podocnemis unifilis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Surinam

b

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Salwador, Gwatemala, Meksyk

b

Palaeosuchus trigonatus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gujana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma befotakensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma chekei

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Komory

b

Phelsuma dubia

Środowisko naturalne

Wszystkie

Komory, Madagaskar

b

Phelsuma flavigularis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

Środowisko naturalne

Wszystkie

Komory

b

Phelsuma leiogaster

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma minuthi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma modesta

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

Środowisko naturalne

Wszystkie

Komory

b

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Źródło „F” (1)

Wszystkie

Egipt

b

Uromastyx dispar

Środowisko naturalne

Wszystkie

Algieria, Mali, Sudan

b

Uromastyx geyri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Calumma boettgeri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma capuroni

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma cucullata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma fallax

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma furcifer

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma gallus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma globifer

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma guibei

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma linota

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma malthe

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma nasuta

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma parsonii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma peyrierasi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Chamaeleo deremensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Zjednoczona Republika Tanzanii

b

Chamaeleo eisentrauti

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kamerun

b

Chamaeleo ellioti

Środowisko naturalne

Wszystkie

Burundi

b

Chamaeleo feae

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea Równikowa

b

Chamaeleo fuelleborni

Środowisko naturalne

Wszystkie

Zjednoczona Republika Tanzanii

b

Chamaeleo gracilis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Benin

b

Hodowla ranczerska

Wszystkie

Benin, Togo

b

Chamaeleo pfefferi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kamerun

b

Chamaeleo werneri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Zjednoczona Republika Tanzanii

b

Chamaeleo wiedersheimi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kamerun

b

Furcifer angeli

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Furcifer antimena

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Furcifer campani

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Furcifer labordi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Furcifer minor

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Furcifer pardalis

Hodowla ranczerska

Wszystkie

Madagaskar

b

Furcifer petteri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Furcifer willsii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Ekwador

b

Conolophus subcristatus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Ekwador

b

Iguana iguana

Środowisko naturalne

Wszystkie

Salwador

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Mozambik

b

Cordylus tropidosternum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Mozambik

b

Cordylus vittifer

Środowisko naturalne

Wszystkie

Mozambik

b

Scincidae

Corucia zebrata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wyspy Salomona

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwatemala, Meksyk

b

Heloderma suspectum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Meksyk, Stany Zjednoczone Ameryki

b

Varanidae

Varanus bogerti

Środowisko naturalne

Wszystkie

Papua Nowa Gwinea

b

Varanus dumerilii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Varanus exanthematicus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Benin, Togo

b

Hodowla ranczerska

Wszystkie

Benin, Togo

b

Varanus jobiensis (synonim V. karlschmidti)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Varanus niloticus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Burundi, Mozambik

b

Hodowla ranczerska

Wszystkie

Benin, Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Varanus salvadorii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Varanus salvator

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny, Indie, Singapur

b

Varanus telenesetes

Środowisko naturalne

Wszystkie

Papua Nowa Gwinea

b

Varanus teriae

Środowisko naturalne

Wszystkie

Australia

b

Varanus yemenensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wszystkie

b

SERPENTES

Pythonidae

Liasis fuscus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Morelia boeleni

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Python molurus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny

b

Python regius

Środowisko naturalne

Wszystkie

Gwinea

b

Python reticulatus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indie, Malezja (półwysep), Singapur

b

Python sebae

Środowisko naturalne

Wszystkie

Mauretania, Mozambik

b

Hodowla ranczerska

Wszystkie

Mozambik

b

Boidae

Boa constrictor

Środowisko naturalne

Wszystkie

Salwador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Hodowla ranczerska

Wszystkie

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Środowisko naturalne

Wszystkie

Brazylia

b

Eunectes murinus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Paragwaj

b

Gongylophis colubrinus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Zjednoczona Republika Tanzanii

b

Elapidae

Naja atra

Środowisko naturalne

Wszystkie

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

b

Naja kaouthia

Środowisko naturalne

Wszystkie

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

b

Naja siamensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Dendrobates auratus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Nikaragua

b

Dendrobates pumilio

Środowisko naturalne

Wszystkie

Nikaragua

b

Hodowla ranczerska

Wszystkie

Nikaragua

b

Dendrobates tinctorius

Środowisko naturalne

Wszystkie

Surinam

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Mantella baroni (syn. Phrynomantis maculatus)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Mantella aff. baroni

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Mantella cowani

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Mantella crocea

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Mantella expectata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (syn. M. madagascariensis haraldmeieri)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Mantella laevigata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Mantella madagascariensis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Mantella manery

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Mantella nigricans (syn. M. cowani nigricans)

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Mantella pulchra

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Mantella viridis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Ranidae

Conraua goliath

Środowisko naturalne

Wszystkie

Kamerun

b

Rana catesbeiana

Wszystkie

Żywe

Wszystkie

d

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Nikaragua

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Ornithoptera tithonus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Ornithoptera urvillianus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wyspy Salomona

b

Ornithoptera victoriae

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wyspy Salomona

b

Troides andromache

Środowisko naturalne

Wszystkie

Indonezja

b

Hodowla ranczerska

Wszystkie

Indonezja

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Środowisko naturalne

Wszystkie

Nowa Kaledonia, Tonga, Vanuatu, Wietnam

b

Tridacna crocea

Środowisko naturalne

Wszystkie

Fidżi, Tonga, Vanuatu, Wietnam

b

Tridacna derasa

Środowisko naturalne

Wszystkie

Fidżi, Nowa Kaledonia, Filipiny, Palau, Tonga, Vanuatu

b

Tridacna gigas

Środowisko naturalne

Wszystkie

Fidżi, Indonezja, Wyspy Marshalla, Sfederowane Stany Mikronezji, Palau, Papua Nowa Gwinea, Tonga, Vanuatu, Wietnam

b

Tridacna maxima

Środowisko naturalne

Wszystkie

Sfederowane Stany Mikronezji, Fidżi, Wyspy Marshalla, Mozambik, Nowa Kaledonia, Tonga, Vanuatu, Wietnam

b

Tridacna squamosa

Środowisko naturalne

Wszystkie

Fidżi, Mozambik, Nowa Kaledonia, Tonga, Vanuatu, Wietnam

b

Tridacna tevoroa

Środowisko naturalne

Wszystkie

Tonga

b

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Środowisko naturalne

Wszystkie

Antigua i Barbuda, Barbados, Dominika, Haiti, Trynidad i Tobago

b

CNIDARIA

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Tonga

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Środowisko naturalne

Wszystkie z wyjątkiem hodowanych okazów morskich przytwierdzonych do sztucznego podłoża

Indonezja

b

Catalaphyllia jardinei

Środowisko naturalne

Wszystkie

Wyspy Salomona

b

Euphyllia cristata

Środowisko naturalne

Wszystkie z wyjątkiem hodowanych okazów morskich przytwierdzonych do sztucznego podłoża

Indonezja

b

Euphyllia divisa

Środowisko naturalne

Wszystkie z wyjątkiem hodowanych okazów morskich przytwierdzonych do sztucznego podłoża

Indonezja

b

Euphyllia fimbriata

Środowisko naturalne

Wszystkie z wyjątkiem hodowanych okazów morskich przytwierdzonych do sztucznego podłoża

Indonezja

b

Plerogyra spp.

Środowisko naturalne

Wszystkie z wyjątkiem hodowanych okazów morskich przytwierdzonych do sztucznego podłoża

Indonezja

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Środowisko naturalne

Wszystkie z wyjątkiem hodowanych okazów morskich przytwierdzonych do sztucznego podłoża

Indonezja

b

Mussidae

Blastomussa spp.

Środowisko naturalne

Wszystkie z wyjątkiem hodowanych okazów morskich przytwierdzonych do sztucznego podłoża

Indonezja

b

Cynarina lacrymalis

Środowisko naturalne

Wszystkie z wyjątkiem hodowanych okazów morskich przytwierdzonych do sztucznego podłoża

Indonezja

b

Scolymia vitiensis

Środowisko naturalne

Wszystkie z wyjątkiem hodowanych okazów morskich przytwierdzonych do sztucznego podłoża

Indonezja

b

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Środowisko naturalne

Wszystkie z wyjątkiem hodowanych okazów morskich przytwierdzonych do sztucznego podłoża

Indonezja

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Szwajcaria, Ukraina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Pachypodium rosulatum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Euphorbiaceae

Euphorbia banae

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Euphorbia bulbispina

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Euphorbia guillauminiana

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Euphorbia kondoi

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Madagaskar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Szwajcaria, Turcja

b

Barlia robertiana

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b

Cephalanthera rubra

Środowisko naturalne

Wszystkie

Norwegia

b

Cypripedium japonicum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Japonia, Republika Korei

b

Cypripedium macranthos

Środowisko naturalne

Wszystkie

Republika Korei, Rosja

b

Cypripedium margaritaceum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny

b

Cypripedium micranthum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Chiny

b

Dactylorhiza latifolia

Środowisko naturalne

Wszystkie

Norwegia

b

Dactylorhiza romana

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b

Dactylorhiza russowii

Środowisko naturalne

Wszystkie

Norwegia

b

Dactylorhiza traunsteineri

Środowisko naturalne

Wszystkie

Liechtenstein

b

Himantoglossum hircinum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Szwajcaria

b

Nigritella nigra

Środowisko naturalne

Wszystkie

Norwegia

b

Ophrys holoserica

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b

Ophrys insectifera

Środowisko naturalne

Wszystkie

Liechtenstein, Norwegia, Rumunia

b

Ophrys pallida

Środowisko naturalne

Wszystkie

Algieria

b

Ophrys sphegodes

Środowisko naturalne

Wszystkie

Rumunia, Szwajcaria

b

Ophrys tenthredinifera

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b

Ophrys umbilicata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b

Orchis coriophora

Środowisko naturalne

Wszystkie

Rosja, Szwajcaria

b

Orchis italica

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b

Orchis laxiflora

Środowisko naturalne

Wszystkie

Szwajcaria

b

Orchis mascula

Środowisko naturalne/Uprawa

Wszystkie

Albania

b

Orchis morio

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b

Orchis pallens

Środowisko naturalne

Wszystkie

Rosja

b

Orchis papilionacea

Środowisko naturalne

Wszystkie

Rumunia

b

Orchis provincialis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Szwajcaria

b

Orchis punctulata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b

Orchis purpurea

Środowisko naturalne

Wszystkie

Szwajcaria, Turcja

b

Orchis simia

Środowisko naturalne

Wszystkie

Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Rumunia, Szwajcaria, Turcja

b

Orchis tridentata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b

Orchis ustulata

Środowisko naturalne

Wszystkie

Rosja

b

Serapias cordigera

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b

Serapias parviflora

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b

Serapias vomeracea

Środowisko naturalne

Wszystkie

Szwajcaria, Turcja

b

Spiranthes spiralis

Środowisko naturalne

Wszystkie

Liechtenstein, Szwajcaria

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b

Cyclamen mirabile

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b

Cyclamen pseudibericum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b

Cyclamen trochopteranthum

Środowisko naturalne

Wszystkie

Turcja

b


(1)  Tj. zwierzęta urodzone w niewoli, ale w których przypadku nie zostały spełnione kryteria rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne.


20.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/23


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 606/2006

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 (2) ustala kwotę pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę, biorąc pod uwagę czynniki określone w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999. W związku ze zmianami ceny rynkowej mleka odtłuszczonego w proszku, wzrostem cen rynkowych białek konkurencyjnych oraz zmniejszeniem dostaw mleka odtłuszczonego w proszku, kwota pomocy powinna zostać ograniczona.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2799/1999.

(3)

Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2799/1999 art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Pomoc ustala się na poziomie:

a)

1,62 EUR na 100 kilogramów mleka odtłuszczonego o zawartości białka nie mniejszej niż 35,6 % suchego ekstraktu beztłuszczowego;

b)

1,42 EUR na 100 kilogramów mleka odtłuszczonego o zawartości białka nie mniejszej niż 31,4 %, ale mniejszej niż 35,6 % suchego ekstraktu beztłuszczowego;

c)

20,00 EUR na 100 kilogramów mleka odtłuszczonego w proszku o zawartości białka nie mniejszej niż 35,6 % suchego ekstraktu beztłuszczowego;

d)

17,64 EUR na 100 kilogramów mleka odtłuszczonego w proszku o zawartości białka nie mniejszej niż 31,4 %, ale mniejszej niż 35,6 % suchego ekstraktu beztłuszczowego.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 340 z 31.12.1999, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1194/2005 (Dz.U. L 194 z 26.7.2005, str. 7).


20.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 607/2006

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 398/2004 na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzącego z Republiki Korei, i poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   WNIOSEK

(1)

Komisja otrzymała zgodnie z art. 13 ust. 3 wniosek o zbadanie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

(2)

Wniosek został złożony w dniu 6 marca 2006 r. przez Euro Alliages w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, tj. 100 % produkcji wspólnotowej krzemu.

B.   PRODUKT

(3)

Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie środków, jest krzem pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej, zwykle zgłaszany w ramach kodu CN ex 2804 69 00 („produkt objęty postępowaniem”). Powyższy kod CN podany jest jedynie w celach informacyjnych.

(4)

Produktem objętym dochodzeniem jest krzem wysyłany z Republiki Korei („produkt objęty dochodzeniem”) zwykle zgłaszany w ramach tego samego kodu, co produkt objęty postępowaniem.

C.   ISTNIEJĄCE ŚRODKI

(5)

Obecnie obowiązującymi środkami i prawdopodobnie obchodzonymi są środki antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 398/2004 (2).

D.   PODSTAWY

(6)

Wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wykazujące, iż środki antydumpingowe nałożone na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej są obchodzone poprzez przeładunek krzemu dokonywany w Republice Korei.

(7)

Przedstawione dowody są następujące:

Wniosek wykazuje, że nastąpiła znaczna zmiana struktury handlu w odniesieniu do wywozu z Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Korei do Wspólnoty oraz że nie ma wystarczającego powodu lub uzasadnienia gospodarczego dla wystąpienia takiej zmiany, innego niż nałożenie cła.

Omawiana zmiana struktury handlu wydaje się wynikać z przeładunku krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej dokonywanego w Republice Korei.

Ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wykazujące, iż skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych, nałożonych na przywóz produktu objętego postępowaniem, zostały osłabione zarówno w odniesieniu do ilości, jak i ceny. Wydaje się, że znaczna wielkość przywozu krzemu z Republiki Korei zastąpiła przywóz produktu objętego postępowaniem. Ponadto istnieją wystarczające dowody potwierdzające, iż przedmiotowy wzrost w przywozie jest dokonywany po cenach dużo niższych od niewyrządzajacej szkody ceny ustalonej w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia istniejących środków.

Wreszcie wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wykazujące, iż ceny krzemu są zaniżane w odniesieniu do wartości normalnej ustalonej poprzednio dla produktu objętego postępowaniem.

Jeżeli podczas dochodzenia zidentyfikowane zostaną praktyki objęte art. 13 rozporządzenia podstawowego, inne niż przeładunek, mające na celu obejście środków antydumpingowych poprzez Republikę Korei, dochodzenie może objąć również te praktyki.

E.   PROCEDURA

(8)

W związku z powyższym Komisja stwierdza, iż istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie dochodzenia zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego oraz poddanie rejestracji przywozu krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłaszanego jako pochodzący z Republiki Korei, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

a)   Kwestionariusze

(9)

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do eksporterów/producentów oraz zrzeszeń eksporterów/producentów w Republice Korei, do eksporterów/producentów oraz zrzeszeń eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej, do importerów oraz zrzeszeń importerów we Wspólnocie, którzy współpracowali podczas dochodzenia prowadzącego do przejęcia istniejących środków oraz do władz Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Korei. W stosownych przypadkach Komisja może zwrócić się o dostarczenie informacji również do przemysłu wspólnotowego.

(10)

W każdym przypadku wszystkie zainteresowane strony powinny niezwłocznie skontaktować się z Komisją, lecz nie później niż w terminie określonym w art. 3 niniejszego rozporządzenia, aby dowiedzieć się, czy zostały wymienione we wniosku i, jeżeli to konieczne, zwrócić się z wnioskiem o przesłanie kwestionariusza w terminie ustalonym w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, mając na uwadze fakt, że termin ustalony w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie do wszystkich zainteresowanych stron.

(11)

Władze Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Korei zostaną poinformowane o wszczęciu dochodzenia.

b)   Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

(12)

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że wystąpiły one z wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane.

c)   Zwolnienie przywozu z rejestracji lub środków

(13)

Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego dochodzeniem może zostać zwolniony z rejestracji lub ze stosowania środków, jeżeli nie stanowi on obejścia środków.

(14)

Ponieważ możliwe obchodzenie środków antydumpingowych występuje poza Wspólnotą, zwolnienia mogą zostać przyznane, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, producentom produktu objętego postępowaniem, którzy wykażą, iż nie są powiązani z jakimkolwiek producentem podlegającym wymienionym środkom oraz jeżeli zostanie ustalone, że nie uczestniczą w praktykach mających na celu obejście środków antydumpingowych, określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia podstawowego. Producenci zainteresowani otrzymaniem zwolnienia powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w terminie wskazanym w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

F.   REJESTRACJA

(15)

Na mocy art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego dochodzeniem powinien zostać poddany rejestracji, aby zagwarantować, w przypadku gdy w wyniku dochodzenia ustalone zostanie obchodzenie środków antydumpingowych, iż cła antydumpingowe w odpowiedniej wysokości mogą być pobierane z mocą wsteczną od daty rejestracji takiego przywozu z Republiki Korei.

G.   TERMINY

(16)

W interesie dobrego zarządzania należy określić terminy, w których:

zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na kwestionariusze lub wszelkie inne informacje, które mają zostać uwzględnione podczas dochodzenia,

producenci w Republice Korei mogą złożyć wniosek o zwolnienie z rejestracji przywozu lub ze stosowania środków,

zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez Komisję.

(17)

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wykonywanie większości praw proceduralnych określonych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w terminie wymienionym w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

H.   BRAK WSPÓŁPRACY

(18)

W przypadkach, w których jakakolwiek z zainteresowanych stron odmawia dostępu lub nie dostarcza niezbędnych informacji w wyznaczonym terminie albo znacznie utrudnia dochodzenie, ustaleń tymczasowych lub końcowych, potwierdzających lub zaprzeczających, można dokonać zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, w oparciu o dostępne fakty.

(19)

W przypadku gdy ustalono, że jakakolwiek ze stron dostarczyła informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, informacje takie nie są brane pod uwagę i mogą wówczas zostać wykorzystane dostępne fakty. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik dla wymienionej strony może być mniej korzystny, niż w przypadku gdyby strona ta współpracowała,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym wszczyna się dochodzenie na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 w celu stwierdzenia, czy przywóz do Wspólnoty krzemu wysyłanego z Republiki Korei zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Republiki Korei objęty kodem CN ex 2804 69 00 (kod TARIC 2804690010), stanowi obejście środków nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 398/2004.

Artykuł 2

Organom celnym nakazuje się niniejszym, na mocy art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96, podjęcie właściwych kroków celem rejestracji przywozu określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Rejestracja wygasa dziewięć miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Komisja może w drodze rozporządzenia nakazać organom celnym zaprzestania rejestrowania przywozu do Wspólnoty produktów wytwarzanych przez producentów, którzy złożyli wniosek o zwolnienie z wymogu rejestracji, i co do których ustalono, że nie obchodzą ceł antydumpingowych.

Artykuł 3

1.   Wnioski o kwestionariusze powinny być składane do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszystkie inne informacje w terminie 40 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

3.   Producenci w Republice Korei, którzy są zainteresowani zwolnieniem z rejestracji przywozu lub stosowania środków, powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w terminie wynoszącym również 40 dni.

4.   Zainteresowane strony mogą również składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w takim samym terminie 40 dni.

5.   Wszelkie informacje dotyczące sprawy, wnioski dotyczące przesłuchania lub kwestionariusza, jak również wszelkie wnioski o zwolnienie przywozu z rejestracji lub stosowania środków muszą był złożone w formie pisemnej (nie w formie elektronicznej, chyba że ustalono inaczej); należy na nich wskazać adres, e-mail, numery telefonu i faksu zainteresowanej strony. Wszystkie oświadczenia pisemne, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym rozporządzeniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencję dostarczoną przez zainteresowane strony na zasadzie poufności należy oznakować „ Limited  (3) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dołączyć do nich wersję bez klauzuli poufności, oznakowaną „ Do wglądu zainteresowanych stron ”.

Adres Komisji do celów korespondencji:

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Handlu

Dyrekcja B

Biuro: J-79 5/16

B-1049 Bruksela

Faks: (0032 2) 295 65 05

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

(2)  Dz.U. L 66 z 4.3.2004, str. 15.

(3)  Oznacza to, iż dokument służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 Porozumienia WTO w sprawie wykonywania art. VI GATT 1994 (Porozumienie antydumpingowe).


20.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 608/2006

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1060/2005 (2) ogłoszono stały przetarg na wywóz 147 949 ton pszenicy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej.

(2)

Słowacja poinformowała Komisję o zamiarze przystąpienia jej agencji interwencyjnej do zwiększenia o 81 909 ton ilości zgłoszonej do przetargu na wywóz. Mając na uwadze dostępne ilości oraz sytuację na rynku, należy przychylnie ustosunkować się do wniosku Słowacji.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1060/2005.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 1060/2005 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 229 858 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do wszystkich państw trzecich, z wyjątkiem Albanii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Liechtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (3) oraz Szwajcarii.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1606/2005 (Dz.U. L 256 z 1.10.2005, str. 11).

(3)  Wraz z Kosowem, zgodnie z określeniem zawartym w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.”.


20.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 609/2006

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1374/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) ustanawia procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1374/2005 (3) ogłoszono stały przetarg na wywóz 64 016 ton jęczmienia znajdującego się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej.

(3)

Słowacja poinformowała Komisję o zamiarze przystąpienia jej agencji interwencyjnej do zwiększenia o 26 366 ton ilości zgłoszonej do przetargu na wywóz. Uwzględniając sytuację na rynku, należy pozytywnie rozpatrzyć wniosek złożony przez Słowację.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1374/2005.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 1374/2005 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 90 382 ton jęczmienia do wywozu do wszystkich krajów trzecich, z wyłączeniem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Chorwacji, Kanady, Liechtensteinu, Meksyku, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4), Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Szwajcarii.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 219 z 24.8.2005, str. 3.

(4)  Wraz z Kosowem, zgodnie z określeniem zawartym w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.”.


20.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 610/2006

z dnia 18 kwietnia 2006 r.

ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, a w szczególności jego art. 173, ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

(2)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 5).


ZAŁĄCZNIK

Pozycja

Wyszczególnienie

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg

Gatunki, odmiany, kod CN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Ziemniaki młode

0701 90 50

40,12

23,13

1 149,25

299,39

627,75

10 741,43

138,53

27,93

17,22

158,38

9 613,25

1 504,11

374,16

27,70

 

 

 

 

1.30

Cebula (inna niż do sadzenia)

0703 10 19

48,99

28,24

1 403,32

365,58

766,53

13 116,15

169,15

34,10

21,03

193,39

11 738,54

1 836,64

456,88

33,82

 

 

 

 

1.40

Czosnek

0703 20 00

177,29

102,19

5 078,37

1 322,98

2 773,93

47 464,89

612,13

123,41

76,11

699,86

42 479,59

6 646,47

1 653,37

122,38

 

 

 

 

1.50

Pory

ex 0703 90 00

76,88

44,31

2 202,23

573,71

1 202,91

20 583,08

265,45

53,52

33,00

303,49

18 421,22

2 882,23

716,98

53,07

 

 

 

 

1.60

Kalafior

0704 10 00

1.80

Kapusta biała i czerwona

0704 90 10

104,53

60,25

2 994,40

780,08

1 635,61

27 987,08

360,94

72,77

44,88

412,66

25 047,56

3 919,01

974,89

72,16

 

 

 

 

1.90

Brokuły lub kalarepa (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kapusta pekińska

ex 0704 90 90

97,96

56,46

2 806,06

731,02

1 532,74

26 226,83

338,24

68,19

42,05

386,71

23 472,20

3 672,52

913,57

67,62

 

 

 

 

1.110

Sałata głowiasta

0705 11 00

1.130

Marchew

ex 0706 10 00

38,52

22,20

1 103,41

287,45

602,71

10 312,96

133,00

26,81

16,54

152,06

9 229,78

1 444,11

359,24

26,59

 

 

 

 

1.140

Rzodkiewka

ex 0706 90 90

160,57

92,55

4 599,47

1 198,22

2 512,34

42 988,90

554,41

111,77

68,93

633,86

38 473,72

6 019,70

1 497,46

110,84

 

 

 

 

1.160

Groch (Pisum sativum)

0708 10 00

207,80

119,77

5 952,37

1 550,67

3 251,33

55 633,70

717,48

144,65

89,21

820,30

49 790,43

7 790,34

1 937,92

143,44

 

 

 

 

1.170

Fasola

 

 

 

 

 

 

1.170.1

fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

194,48

112,10

5 570,86

1 451,28

3 042,94

52 067,94

671,50

135,38

83,49

767,73

46 599,19

7 291,03

1 813,71

134,25

 

 

 

 

1.170.2

fasola (Phaseolus ssp., vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,43

5 786,29

1 507,40

3 160,61

54 081,46

697,47

140,61

86,72

797,42

48 401,22

7 572,98

1 883,85

139,44

 

 

 

 

1.180

Bób

ex 0708 90 00

1.190

Karczochy

0709 10 00

1.200

Szparagi

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zielone

ex 0709 20 00

481,61

277,60

13 795,80

3 593,99

7 535,60

128 942,22

1 662,91

335,25

206,76

1 901,22

115 399,27

18 055,67

4 491,52

332,46

 

 

 

 

1.200.2

pozostałe

ex 0709 20 00

497,93

287,01

14 263,20

3 715,75

7 790,91

133 310,80

1 719,25

346,61

213,76

1 965,63

119 309,01

18 667,40

4 643,70

343,72

 

 

 

 

1.210

Oberżyny (bakłażany)

0709 30 00

141,23

81,40

4 045,53

1 053,91

2 209,77

37 811,51

487,64

98,31

60,63

557,52

33 840,12

5 294,71

1 317,11

97,49

 

 

 

 

1.220

Seler naciowy (Apium graveolens L., var. dulce)

ex 0709 40 00

67,80

39,08

1 942,03

505,92

1 060,78

18 151,10

234,09

47,19

29,10

267,63

16 244,67

2 541,68

632,27

46,80

 

 

 

 

1.230

Pieprznik jadalny

0709 59 10

334,34

192,71

9 577,17

2 494,98

5 231,28

89 512,85

1 154,41

232,73

143,53

1 319,84

80 111,21

12 534,41

3 118,05

230,79

 

 

 

 

1.240

Papryka słodka

0709 60 10

144,94

83,54

4 151,81

1 081,60

2 267,82

38 804,81

500,45

100,89

62,22

572,17

34 729,10

5 433,80

1 351,71

100,05

 

 

 

 

1.250

Koper

0709 90 50

1.270

Słodkie ziemniaki, całe, świeże (przeznaczone do spożycia przez ludzi)

0714 20 10

122,22

70,45

3 501,02

912,06

1 912,34

32 722,23

422,00

85,08

52,47

482,48

29 285,37

4 582,07

1 139,83

84,37

 

 

 

 

2.10

Kasztany (Castanea spp.), świeże

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, świeży

ex 0804 30 00

86,90

50,09

2 489,30

648,49

1 359,71

23 266,17

300,05

60,49

37,31

343,05

20 822,49

3 257,94

810,44

59,99

 

 

 

 

2.40

Awokado, świeże

ex 0804 40 00

203,98

117,58

5 843,11

1 522,21

3 191,65

54 612,53

704,31

141,99

87,57

805,25

48 876,51

7 647,35

1 902,35

140,81

 

 

 

 

2.50

Guawa, mango, świeże

ex 0804 50

2.60

Słodkie pomarańcze, świeże

 

 

 

 

 

 

2.60.1

krwiste i półkrwiste

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

nawele, Naweliny, Nawelaty, Salustiany, Vernasy, Valencjany, Maltańskie, Szamutiasy, Ovalisy, Trovita i Hamliny

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

pozostałe

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumas), świeże, klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementynki

ex 0805 20 10

124,48

71,75

3 565,72

928,92

1 947,68

33 326,90

429,80

86,65

53,44

491,40

29 826,53

4 666,74

1 160,90

85,93

 

 

 

 

2.70.2

monrealesy i satsumas

ex 0805 20 30

73,90

42,59

2 116,81

551,46

1 156,25

19 784,68

255,15

51,44

31,72

291,72

17 706,68

2 770,43

689,17

51,01

 

 

 

 

2.70.3

mandarynki i wilkingi

ex 0805 20 50

85,33

49,19

2 444,37

636,79

1 335,17

22 846,23

294,64

59,40

36,63

336,86

20 446,66

3 199,14

795,82

58,91

 

 

 

 

2.70.4

tangeryny i pozostałe

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

59,84

34,49

1 714,12

446,55

936,29

16 020,96

206,62

41,65

25,69

236,22

14 338,26

2 243,40

558,07

41,31

 

 

 

 

2.85

Limy (Citrus aurantifolia), świeże

0805 50 90

98,99

57,06

2 835,54

738,69

1 548,84

26 502,30

341,79

68,91

42,50

390,77

23 718,73

3 711,09

923,17

68,33

 

 

 

 

2.90

Grejpfruty, świeże

 

 

 

 

 

 

2.90.1

białe

ex 0805 40 00

70,88

40,86

2 030,35

528,93

1 109,03

18 976,68

244,73

49,34

30,43

279,81

16 983,53

2 657,29

661,03

48,93

 

 

 

 

2.90.2

różowe

ex 0805 40 00

80,33

46,30

2 301,19

599,49

1 256,96

21 508,01

277,38

55,92

34,49

317,13

19 249,00

3 011,75

749,20

55,46

 

 

 

 

2.100

Winogrona stołowe

0806 10 10

150,07

86,50

4 298,68

1 119,86

2 348,05

40 177,57

518,15

104,46

64,42

592,41

35 957,67

5 626,03

1 399,53

103,59

 

 

 

 

2.110

Arbuzy

0807 11 00

56,20

32,39

1 609,85

419,39

879,34

15 046,43

194,05

39,12

24,13

221,86

13 466,08

2 106,94

524,12

38,79

 

 

 

 

2.120

Melony (inne niż arbuzy)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

amarillo, cuper, honey dew (w tym cantalene), onteniente, piel de sapo (w tym verde liso), rochet, tendral, futuro

ex 0807 19 00

63,70

36,72

1 824,72

475,36

996,71

17 054,75

219,95

44,34

27,35

251,47

15 263,47

2 388,16

594,08

43,97

 

 

 

 

2.120.2

pozostałe

ex 0807 19 00

127,68

73,59

3 657,33

952,78

1 997,72

34 183,15

440,85

88,88

54,81

504,02

30 592,85

4 786,64

1 190,72

88,14

 

 

 

 

2.140

Gruszki

 

 

 

 

 

 

2.140.1

gruszki – Nashi (Pyrus pyrifolia),

gruszki – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

85,10

49,05

2 437,69

635,05

1 331,53

22 783,82

293,83

59,24

36,53

335,94

20 390,81

3 190,40

793,64

58,74

 

 

 

 

2.140.2

pozostałe

ex 0808 20 50

69,83

40,25

2 000,29

521,10

1 092,61

18 695,69

241,11

48,61

29,98

275,66

16 732,06

2 617,94

651,24

48,20

 

 

 

 

2.150

Morele

0809 10 00

149,08

85,93

4 270,40

1 112,49

2 332,60

39 913,19

514,74

103,77

64,00

588,51

35 721,06

5 589,01

1 390,32

102,91

 

 

 

 

2.160

Wiśnie i czereśnie

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,19

3 935,54

1 025,26

2 149,69

36 783,42

474,38

95,64

58,98

542,36

32 920,02

5 150,75

1 281,30

94,84

 

 

 

 

2.170

Brzoskwinie

0809 30 90

157,14

90,57

4 501,25

1 172,63

2 458,69

42 070,85

542,57

109,38

67,46

620,32

37 652,10

5 891,14

1 465,48

108,47

 

 

 

 

2.180

Nektaryny

ex 0809 30 10

95,69

55,16

2 741,05

714,08

1 497,23

25 619,19

330,40

66,61

41,08

377,75

22 928,38

3 587,43

892,41

66,06

 

 

 

 

2.190

Śliwki

0809 40 05

140,47

80,97

4 023,87

1 048,27

2 197,94

37 609,08

485,03

97,78

60,31

554,53

33 658,95

5 266,37

1 310,06

96,97

 

 

 

 

2.200

Truskawki i poziomki

0810 10 00

104,32

60,13

2 988,22

778,47

1 632,24

27 929,35

360,19

72,62

44,78

411,81

24 995,90

3 910,92

972,88

72,01

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

828,71

477,67

23 738,40

6 184,17

12 966,49

221 870,53

2 861,37

576,87

355,77

3 271,42

198 567,20

31 068,34

7 728,55

572,06

 

 

 

 

2.210

Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 121,23

646,28

32 117,63

8 367,07

17 543,44

300 186,91

3 871,38

780,49

481,34

4 426,17

268 657,92

42 034,91

10 456,59

773,99

 

 

 

 

2.220

Owoce kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,96

5 116,86

1 333,01

2 794,95

47 824,61

616,77

124,34

76,69

705,16

42 801,53

6 696,84

1 665,90

123,31

 

 

 

 

2.230

Granaty

ex 0810 90 95

308,24

177,67

8 829,53

2 300,21

4 822,91

82 525,10

1 064,29

214,57

132,33

1 216,81

73 857,39

11 555,92

2 874,65

212,78

 

 

 

 

2.240

Khakis (w tym owoce sharon)

ex 0810 90 95

286,50

165,14

8 206,86

2 137,99

4 482,79

76 705,26

989,24

199,43

123,00

1 131,00

68 648,82

10 740,97

2 671,92

197,77

 

 

 

 

2.250

Liczi (śliwki chińskie)

ex 0810 90


20.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/35


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 611/2006

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96 (3), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 przewiduje szczegółowe zasady dotyczące ustalenia zobowiązań dostawy, po zerowej stawce celnej, produktów oznaczonych kodem CN 1701, wyrażonych jako ekwiwalent cukru białego i pochodzących z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami.

(2)

Artykuł 16 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 przewiduje szczegółowe zasady dotyczące ustalenia kontyngentów taryfowych, po zerowej stawce celnej, w odniesieniu do produktów oznaczonych kodem CN 1701 11 10, wyrażonych jako ekwiwalent cukru białego i pochodzących z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami.

(3)

Artykuł 22 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 otwiera kontyngenty taryfowe, po stawce celnej 98 EUR za tonę, produktów oznaczonych kodem CN 1701 11 10, pochodzących z Brazylii, Kuby i innych państw trzecich.

(4)

W okresie od 10 do 14 kwietnia 2006 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003, zostały przedłożone właściwym władzom wnioski o pozwolenie na przywóz dla ilości całkowitej przekraczającej ilość przewidzianą w zobowiązaniu dostawy dla danego kraju, ustaloną na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 odnośnie do cukru preferencyjnego z AKP–Indii.

(5)

W tych okolicznościach Komisja powinna ustalić współczynnik redukcyjny umożliwiający wydawanie pozwoleń proporcjonalnie do dostępnej ilości oraz zaznaczyć, jeżeli odpowiedni limit został wykorzystany,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 10 do 14 kwietnia 2006 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003, pozwolenia na przywóz wydaje się dla limitów ilościowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 987/2005 (Dz.U. L 167 z 29.6.2005, str. 12).

(2)  Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.

(3)  Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 568/2005 (Dz.U. L 97 z 15.4.2005, str. 9).


ZAŁĄCZNIK

Cukier preferencyjny z AKP–INDII

Tytuł II rozporządzenia (WE) nr 1159/2003

Rok gospodarczy 2005/2006

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona w okresie od 10.4.2006–14.4.2006 w procentach ilości wnioskowanej

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

Wykorzystany

Kongo

100

 

Fidżi

0

Wykorzystany

Gujana

100

 

Indie

0

Wykorzystany

Wybrzeże Kości Słoniowej

100

 

Jamajka

100

 

Kenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

51,7349

Wykorzystany

wyspa Mauritius

100

 

Mozambik

100

 

Saint Christopher i Nevis

100

 

Suazi

0

Wykorzystany

Tanzania

100

 

Trynidad i Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 


Specjalny cukier preferencyjny

Tytuł III rozporządzenia (WE) nr 1159/2003

Rok gospodarczy 2005/2006

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona w okresie od 10.4.2006–14.4.2006 w procentach ilości wnioskowanej

Limit

Indie

0

Wykorzystany

AKP

100

 


Cukier wymieniony w koncesji CXL

Tytuł IV rozporządzenia (WE) nr 1159/2003

Rok gospodarczy 2005/2006

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona w okresie od 10.4.2006–14.4.2006 w procentach ilości wnioskowanej

Limit

Brazylia

0

Wykorzystany

Kuba

100

 

Inne państwa trzecie

0

Wykorzystany


20.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/37


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 612/2006

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, składane w kwietniu 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej orgnizacji rynku wołowiny i cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/1999 z dnia 26 maja 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1012/98 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1143/98 (2), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1081/1999 przewiduje nowy przydział ilości, na które, na dzień 15 marca 2006 r., nie zostały złożone wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz.

(2)

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 502/2006 z dnia 28 marca 2006 r., przewidujący nowy przydział uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój (3), na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1081/1999 ustala ilości byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, jakie można importować na warunkach specjalnych do dnia 30 czerwca 2006 r.

(3)

Ilości, o jakie występowano we wnioskach o wydanie uprawnień importowych, mogą być uwzględnione w całości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Każdy wniosek o wydanie uprawnień importowych, złożony zgodnie z postanowieniami art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1081/1999, uwzględnia się w całości dla numerów seryjnych 09.0001 i 09.0003.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 131 z 27.5.1999, str. 15. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1096/2001 (Dz.U. L 150 z 6.6.2001, str. 33).

(3)  Dz.U. L 91 z 29.3.2006, str. 10.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

20.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/38


DECYZJA KOMISJI

z dnia 7 kwietnia 2006 r.

w sprawie ponownego wykorzystywania informacji Komisji

(2006/291/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 218 ust. 2,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 131,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Nowe technologie teleinformatyczne otwierają niespotykane dotąd możliwości gromadzenia i łączenia treści pochodzących z różnych źródeł.

(2)

Informacje sektora publicznego stanowią niewykorzystywane dotychczas zasoby, które mogłyby służyć za podstawę nowych, posiadających wartość dodaną produktów i usług społeczeństwa informacyjnego. Komisja podkreśliła gospodarczy potencjał informacji sektora publicznego w komunikacie z dnia 23 października 2001 r. (1), zatytułowanym „eEurope 2002: stworzenie europejskich ram wykorzystania informacji sektora publicznego”.

(3)

Również Komisja i pozostałe instytucje Wspólnoty są w posiadaniu licznych dokumentów o rozmaitym charakterze, które mogłyby zostać ponownie wykorzystane w produktach i usługach informacyjnych posiadających wartość dodaną, i które mogłyby stanowić źródło treści użytecznych dla przedsiębiorstw i obywateli.

(4)

Prawa dostępu do dokumentów Komisji są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (2).

(5)

Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) określa obowiązujące w całej Unii Europejskiej minimalne przepisy w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. W motywach tej dyrektywy państwa członkowskie są zachęcane do wyjścia poza te minimalne przepisy i do przyjęcia otwartej polityki w zakresie informacji, umożliwiającej szerokie wykorzystanie dokumentów znajdujących się w posiadaniu instytucji sektora publicznego.

(6)

W komunikacie „eEurope 2002: stworzenie europejskich ram wykorzystania informacji sektora publicznego” Komisja zapowiedziała aktualizację polityki ponownego wykorzystywania informacji posiadanych przez instytucje UE. Podjęto już szereg działań w tym kierunku; obejmują one między innymi nową politykę Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich w zakresie rozpowszechniania informacji oraz przejście na swobodny dostęp do portalu Eurlex.

(7)

Nowa inicjatywa Komisji „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” ma między innymi ułatwić tworzenie i rozpowszechnianie treści europejskich. Niniejsza decyzja stanowi element inicjatywy i2010 i określa warunki ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji celem jego intensyfikacji.

(8)

Otwarta polityka Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania wspiera nowe formy działalności gospodarczej, prowadzi do szerszego wykorzystania i upowszechnienia informacji Komisji, polepsza publiczny wizerunek otwartych i przejrzystych instytucji oraz zapobiega niepotrzebnym obciążeniom administracyjnym zarówno dla użytkowników informacji, jak i dla służb Komisji.

(9)

Niniejsza decyzja powinna być wykonywana i stosowana w pełnej zgodności z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (4).

(10)

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do dokumentów, w przypadku których Komisja nie ma możliwości zezwolenia na ich ponowne wykorzystanie, np. ponieważ są one objęte prawami własności intelektualnej stanowiącymi własność strony trzeciej, lub gdy dokumenty zostały przekazane przez inne instytucje,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja określa warunki ponownego wykorzystywania dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Komisji lub – w jej imieniu – w posiadaniu Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dalej Urzędu Publikacji), celem ułatwienia szerszego ponownego wykorzystywania informacji, polepszenia publicznego wizerunku Komisji oraz zapobiegania niepotrzebnym obciążeniom administracyjnym zarówno dla użytkowników informacji, jak i dla służb Komisji.

Artykuł 2

Zakres

1.   Niniejsza decyzja ma zastosowanie do dokumentów publicznych, które zostały sporządzone przez Komisję lub przez działające w jej imieniu podmioty publiczne i prywatne oraz które:

a)

zostały opublikowane przez Komisję lub w jej imieniu przez Urząd Publikacji w formie publikacji, stron internetowych lub innych form rozpowszechniania, albo

b)

nie zostały opublikowane z przyczyn ekonomicznych lub z innych powodów praktycznych, jak np. badania, sprawozdania i inne dane.

2.   Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do:

a)

oprogramowania lub dokumentów objętych prawami własności przemysłowej, takimi jak patenty, znaki towarowe, zarejestrowane wzory, logo i nazwy;

b)

dokumentów, w przypadku których Komisja nie ma możliwości zezwolenia na ich ponowne wykorzystywanie, ponieważ są one objęte prawami własności intelektualnej stanowiącymi własność strony trzeciej;

c)

wyników badań Wspólnego Centrum Badawczego;

d)

dokumentów udostępnianych stronom na szczególnych warunkach określających uprzywilejowany dostęp do dokumentów.

3.   Niniejsza decyzja jest wykonywana w pełnej zgodności z zasadami dotyczącymi ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

4.   Niniejsza decyzja obowiązuje bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 i w żaden sposób nie narusza jego przepisów.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„dokument” oznacza:

a)

jakąkolwiek treść niezależnie od zastosowanego nośnika (zapisaną na papierze lub w formie elektronicznej lub zarejestrowaną w formie dźwiękowej, wizualnej albo audiowizualnej);

b)

każdą część tej treści;

2)

„ponowne wykorzystywanie” oznacza wykorzystywanie przez osoby fizyczne lub prawne dokumentów do celów komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż ich pierwotne przeznaczenie, dla którego dokumenty te zostały stworzone. Ponownym wykorzystywaniem nie jest wymiana dokumentów między Komisją i innymi organami sektora publicznego, które wykorzystują te dokumenty wyłącznie w ramach wykonywania swoich zadań publicznych;

3)

„dane osobowe” oznaczają dane w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Artykuł 4

Zasada ogólna

Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w art. 2 ust. 2 i 3 wszystkie dokumenty mogą być ponownie wykorzystywane do celów komercyjnych lub niekomercyjnych na warunkach określonych poniżej. Tam, gdzie to możliwe, dokumenty są udostępniane w formie elektronicznej.

Artykuł 5

Rozpatrywanie wniosków o ponowne wykorzystywanie

1.   W celu ograniczenia konieczności składania indywidualnych wniosków o ponowne wykorzystywanie, tam, gdzie jest to stosowne, służby Komisji zaznaczają, czy dokumenty mogą być ponownie wykorzystywane (np. w postaci ogólnych informacji na stronach internetowych).

2.   Wniosek o ponowne wykorzystywanie dokumentu należy rozpatrzyć bezzwłocznie. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie wpłynięcia wniosku. W terminie 15 dni roboczych od wpłynięcia wniosku służby Komisji lub Urząd Publikacji zezwalają na ponowne wykorzystywanie przedmiotowego dokumentu oraz, w odpowiednich przypadkach, udostępniają jego kopię, albo informują na piśmie o całkowitym lub częściowym odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

3.   W wyjątkowych przypadkach, na przykład w przypadku wniosku dotyczącego bardzo długiego dokumentu lub bardzo dużej liczby dokumentów, bądź w przypadku gdy wniosek musi zostać przetłumaczony, termin określony w ust. 2 może zostać przedłużony o kolejne 15 dni roboczych, pod warunkiem że wnioskodawca zostanie o tym powiadomiony z wyprzedzeniem i otrzyma szczegółowe uzasadnienie.

4.   W przypadku odrzucenia wniosku służby Komisji lub Urząd Publikacji informują wnioskodawcę o prawie wszczęcia przez niego postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich albo złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z warunkami ustanowionymi odpowiednio w art. 230 i 195 traktatu WE lub w art. 146 i 107 lit. d) traktatu Euratom.

5.   Jeśli decyzja negatywna jest oparta na art. 2 ust. 2 lit. b) niniejszej decyzji, odpowiedź skierowana do wnioskodawcy zawiera odniesienie do osoby fizycznej lub prawnej, która jest posiadaczem praw (jeśli jest ona znana), albo do licencjodawcy, od którego Komisja uzyskała przedmiotowy materiał (jeśli jest on znany).

Artykuł 6

Dostępne formaty

Dokumenty są udostępniane we wszystkich istniejących formatach lub językach i – tam, gdzie jest to możliwe i właściwe – w formie elektronicznej.

Nie oznacza to zobowiązania do tworzenia, dostosowywania lub aktualizowania dokumentów celem spełnienia prośby wnioskodawcy ani nie oznacza zobowiązania do udostępniania wyciągów z dokumentów, jeśli wymagałoby to nieproporcjonalnie dużych nakładów, wykraczających poza prostą procedurę.

Niniejsza decyzja nie nakłada na Komisję obowiązku tłumaczenia przedmiotowych dokumentów na języki inne niż te, w przypadku których w momencie złożenia wniosku istnieją odpowiednie wersje językowe.

Na podstawie niniejszej decyzji nie można od Komisji lub Urzędu Publikacji wymagać kontynuowania produkcji określonego typu dokumentów lub ich archiwizowania w określonym formacie w związku z ponownym wykorzystywaniem tych dokumentów przez osoby fizyczne lub prawne.

Artykuł 7

Zasady regulujące pobieranie opłat

1.   Ponowne wykorzystywanie dokumentów jest zasadniczo nieodpłatne.

2.   W szczególnych przypadkach wnioskodawca może zostać obciążony dodatkowymi kosztami powstałymi w związku z reprodukowaniem i rozpowszechnianiem dokumentów.

3.   Jeśli Komisja dokonuje dostosowania dokumentu celem spełnienia szczególnej prośby wnioskodawcy, wnioskodawca może zostać obciążony kosztami takiego dostosowania. Ocena konieczności obciążenia wnioskodawcy tymi kosztami uwzględnia nakłady związane z dostosowaniem oraz ewentualne korzyści, jakie ponowne wykorzystywanie może przynieść Wspólnotom, na przykład w zakresie rozpowszechniania informacji o sposobie funkcjonowania Wspólnot lub w zakresie publicznego wizerunku Komisji.

Artykuł 8

Przejrzystość

1.   Wszystkie stosowane warunki i standardowe opłaty za ponowne wykorzystywanie dokumentów są wcześniej ustanawiane i publikowane, tam gdzie jest to możliwe i właściwe w formie elektronicznej.

2.   Wyszukiwanie dokumentów będzie ułatwione przez praktyczne rozwiązania, takie jak wykazy najważniejszych dokumentów dostępnych do ponownego wykorzystywania.

Artykuł 9

Zezwolenia

Ponowne wykorzystywanie dokumentów może być bezwarunkowe lub ograniczone warunkami, które w razie potrzeby są określone w zezwoleniu lub w zastrzeżeniu prawnym. Zwyczajowe warunki związane z ponownym wykorzystywaniem obejmują zobowiązanie podmiotu wykorzystującego do podania źródła dokumentów, zobowiązanie do przedstawienia pierwotnego znaczenia lub przesłania dokumentów bez zniekształceń oraz wyłączenie odpowiedzialności Komisji za wszelkie skutki wynikające z ponownego wykorzystywania. Warunki te nie mogą niepotrzebnie ograniczać możliwości ponownego wykorzystywania.

Artykuł 10

Równość i zakaz umów o wyłączności

1.   Żadne stosowane warunki ponownego wykorzystywania dokumentów nie mogą dyskryminować porównywalnych kategorii ponownego wykorzystywania.

2.   Ponowne wykorzystywanie dokumentów jest dostępne dla wszystkich możliwych uczestników rynku. Nie przyznaje się żadnych wyłącznych praw.

3.   Jeśli jednak prawo wyłączne jest konieczne do świadczenia usługi w interesie publicznym, przyczyna uzasadniająca przyznanie prawa wyłącznego podlega okresowym przeglądom, których dokonuje się przynajmniej raz na trzy lata. Umowy o wyłączności muszą być przejrzyste i podane do wiadomości publicznej.

Artykuł 11

Realizacja

Zgodnie z art. 14 regulaminu wewnętrznego Komisji, upoważnienie do podejmowania w imieniu Komisji decyzji w sprawie ponownego wykorzystywania zostaje powierzone dyrektorom generalnym i szefom służb. Podejmują oni wszelkie działania konieczne do zagwarantowania, że procedury odnoszące się do dokumentów, za które są oni odpowiedzialni, spełniają wymogi określone w niniejszej decyzji. W tym celu wyznaczają oni urzędnika, który rozpatruje wnioski o ponowne wykorzystywanie i koordynuje odpowiedzi dyrekcji generalnych lub służb.

Artykuł 12

Przegląd

Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi po trzech latach od jej wejścia w życie. W ramach przeglądu zostanie w szczególności rozważona kwestia ewentualnego rozszerzenia zakresu obowiązywania niniejszej decyzji na wyniki badań Wspólnego Centrum Badawczego.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Viviane REDING

Czlonek Komisji


(1)  COM(2001) 607 wersja ostateczna.

(2)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

(3)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 90.

(4)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.


20.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/42


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 kwietnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2004/639/WE w odniesieniu do Chorwacji

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1541)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/292/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie zamrożonego nasienia bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2004/639/WE z dnia 6 września 2004 r. ustanawiająca warunki przywozu nasienia bydła domowego (2) ustanawia między innymi wykaz państw trzecich, z których nasienie bydła domowego może być przywożone.

(2)

Z uwagi na obecną sytuację w Chorwacji w zakresie zdrowia zwierząt, powinna ona zostać dodana do tego wykazu państw trzecich, z których przywóz jest dozwolony.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/639/WE.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do decyzji 2004/639/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 194 z 22.7.1988, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/16/WE (Dz.U. L 11 z 17.1.2006, str. 21).

(2)  Dz.U. L 292 z 15.9.2004, str. 21. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/16/WE.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz państw trzecich, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz nasienia bydła domowego

Kod ISO

Państwo

AU

Australia

CA

Kanada

CH

Szwajcaria

HR

Chorwacja

NZ

Nowa Zelandia

RO

Rumunia

US

Stany Zjednoczone”


20.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/44


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 kwietnia 2006 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków

(notifikowana jako dokument nr C(2006) 1583)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/293/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (3), w szczególności jego art. 18,

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (4), w szczególności jej art. 66 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niemcy powiadomiły Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie o wybuchu wysoce zjadliwej grypy ptaków, wywołanej szczepem wirusa A oznaczonym symbolem H5N1, u drobiu na swoim terytorium i podjęły odpowiednie działania przewidziane w decyzji Komisji 2006/135/WE z dnia 22 lutego 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu we Wspólnocie (5).

(2)

W następstwie wybuchu choroby, Niemcy podjęły niezbędne działania zgodnie z przepisami decyzji 2006/135/WE. Po otrzymaniu powiadomienia o wspomnianych środkach, Komisja zbadała je we współpracy z dotkniętym państwem członkowskim i wyraża zadowolenie z powodu faktu, że ustanowione przez to państwo członkowskie obszary A i B znajdują się w wystarczającej odległości od ognisk choroby u drobiu oraz od miejsc, w których wykryto przypadki zachorowań u drobiu. Należy zatem ustanowić obszary A i B na terytorium Niemiec oraz określić czas trwania przedmiotowego podziału na obszary.

(3)

Równocześnie, zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. b) i c) decyzji 2006/135/WE i w następstwie oceny końcowej sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków, wywołanej podtypem wirusa oznaczonego symbolem H5N1, w niektórych częściach Francji, środki wymagane w odniesieniu do obszarów ustanowionych zgodnie z art. 2 ust. 2 tej decyzji zostały we Francji zniesione.

(4)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany w częściach A i B załącznika I do decyzji 2006/135/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do decyzji 2006/135/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33); wersja poprawiona (Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(3)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 18/2006 (Dz.U. L 4 z 7.1.2006, str. 3).

(4)  Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16.

(5)  Dz.U. L 52 z 23.2.2006, str. 41. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/251/WE (Dz.U. L 91 z 29.3.2006, str. 33).


ZAŁĄCZNIK

Załącznik I do decyzji 2006/135/WE otrzymuje następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Obszar A, o którym mowa w art. 2 ust. 1:

ISO Kod krajowy

Państwo członkowskie

Obszar A

Data wygaśnięcia

Kod

Nazwa

DE

NIEMCY

Kod pocztowy

Miasto

8.5.2006

Strefa ochronna

 

STADT MUTZSCHEN

 

WERMSDORF

Strefa nadzorowana

 

 

Powiat Muldental

 

DORNREICHENBACH

 

DÜRRWEITZSCHEN

 

KÜHREN-BURKARDSHAIN

 

NERCHAU

 

THÜMMLITZ-WALDE

 

TREBSEN

Powiat Torgau-Oschatz

 

DAHLEN

 

MÜGELN

 

SORNZIG-ABLASS

Powiat Döbeln

 

BOCKELWITZ

 

LEISNIG

SE

SZWECJA

 

 

 

Następujące miejscowości w rejonie Kalmar Län

Kod pocztowy

Miejscowość

24.4.2006

Strefa ochronna

572 75

FIGEHOLM

572 95

FIGEHOLM

Strefa nadzorowana

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

Rozszerzona strefa nadzorowana (20 km)

380 75

BYXELKROK

570 91

KRISTDALA

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 63

OSKARSHAMN

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 91

OSKARSHAMN

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

590 91

HJORTED

590 93

GUNNEBO

CZĘŚĆ B

Obszar B, o którym mowa w art. 2 ust. 2:

ISO Kod krajowy

Państwo członkowskie

Obszar B

Data wygaśnięcia

Kod

Nazwa

DE

NIEMCY

Kod pocztowy

Miasto

8.5.2006

Powiat Muldental

 

BAD LAUSICK

 

BELGERSHAIN

 

BENNEWITZ

 

BORSDORF

 

BRANDIS

 

COLDITZ

 

FALKENHAIN

 

GRIMMA

 

GROSSBARDAU

 

GROSSBOTHEN

 

HOHBURG

 

MACHERN

 

NAUNHOF

 

OTTERWISCH

 

PARTHENSTEIN

 

THALLWITZ

 

WURZEN

 

ZSCHADRASS

Powiat Torgau-Oschatz

 

ARZBERG

 

BEILRODE

 

BELGERN

 

CAVERTITZ

 

DOMMITZSCH

 

DREIHEIDE

 

ELSNIG

 

GROSSTREBEN-ZWETHAU

 

LIEBSCHÜTZBERG

 

MOCKREHNA

 

NAUNDORF

 

OSCHATZ

 

PFLÜCKUFF

 

SCHILDAU

 

TORGAU

 

TROSSIN

 

ZINNA

Powiat Döbeln

 

DÖBELN

 

EBERSBACH

 

GROSSWEITZSCHER

 

HARTHA

 

MOCHAU

 

NIEDERSTRIEGIS

 

OSTRAU

 

ROSSWEIN

 

WALDHEIM

 

ZIEGRA-KNOBELSDORF

 

ZSCHAITZ-OTTEWIG

SE

SZWECJA

 

 

 

Cały rejon Kalmar Län oprócz obszaru A, w tym następujące miejscowości

Kod pocztowy

Miejscowość

24.4.2006

 

360 23

ÄLMEBODA

360 50

LESSEBO

360 52

KOSTA

360 53

SKRUV

360 60

VISSEFJÄRDA

360 65

BODA GLASBRUK

360 70

ÅSEDA

360 77

FRÖSEKE

361 30

EMMABODA

361 31

EMMABODA

361 32

EMMABODA

361 33

EMMABODA

361 42

LINDÅS

361 53

BROAKULLA

361 91

EMMABODA

361 92

EMMABODA

361 93

BROAKULLA

361 94

ERIKSMÅLA

361 95

LÅNGASJÖ

370 17

ERINGSBODA

370 34

HOLMSJÖ

370 45

FÅGELMARA

371 93

KARLSKRONA

380 30

ROCKNEBY

380 31

LÄCKEBY

380 40

ORREFORS

380 41

GULLASKRUV

380 42

MÅLERÅS

380 44

ALSTERBRO

380 52

TIMMERNABBEN

380 53

FLISERYD

380 62

MÖRBYLÅNGA

380 65

DEGERHAMN

380 74

LÖTTORP

380 75

BYXELKROK

382 30

NYBRO

382 31

NYBRO

382 32

NYBRO

382 33

NYBRO

382 34

NYBRO

382 35

NYBRO

382 36

NYBRO

382 37

NYBRO

382 38

NYBRO

382 39

NYBRO

382 40

NYBRO

382 41

NYBRO

382 42

NYBRO

382 43

NYBRO

382 44

NYBRO

382 45

NYBRO

382 46

NYBRO

382 90

ÖRSJÖ

382 91

NYBRO

382 92

NYBRO

382 93

NYBRO

382 94

NYBRO

382 96

NYBRO

382 97

ÖRSJÖ

383 30

MÖNSTERÅS

383 31

MÖNSTERÅS

383 32

MÖNSTERÅS

383 33

MÖNSTERÅS

383 34

MÖNSTERÅS

383 35

MÖNSTERÅS

383 36

MÖNSTERÅS

383 37

MÖNSTERÅS

383 38

MÖNSTERÅS

383 39

MÖNSTERÅS

383 91

MÖNSTERÅS

383 92

MÖNSTERÅS

384 30

BLOMSTERMÅLA

384 31

BLOMSTERMÅLA

384 40

ÅLEM

384 91

BLOMSTERMÅLA

384 92

ÅLEM

384 93

ÅLEM

385 30

TORSÅS

385 31

TORSÅS

385 32

TORSÅS

385 33

TORSÅS

385 34

TORSÅS

385 40

BERGKVARA

385 41

BERGKVARA

385 50

SÖDERÅKRA

385 51

SÖDERÅKRA

385 90

SÖDERÅKRA

385 91

TORSÅS

385 92

GULLABO

385 93

TORSÅS

385 94

BERGKVARA

385 95

TORSÅS

385 96

GULLABO

385 97

SÖDERÅKRA

385 98

BERGKVARA

385 99

TORSÅS

386 30

FÄRJESTADEN

386 31

FÄRJESTADEN

386 32

FÄRJESTADEN

386 33

FÄRJESTADEN

386 34

FÄRJESTADEN

386 35

FÄRJESTADEN

386 90

FÄRJESTADEN

386 92

FÄRJESTADEN

386 93

FÄRJESTADEN

386 94

FÄRJESTADEN

386 95

FÄRJESTADEN

386 96

FÄRJESTADEN

387 30

BORGHOLM

387 31

BORGHOLM

387 32

BORGHOLM

387 33

BORGHOLM

387 34

BORGHOLM

387 35

BORGHOLM

387 36

BORGHOLM

387 37

BORGHOLM

387 38

BORGHOLM

387 50

KÖPINGSVIK

387 51

KÖPINGSVIK

387 52

KÖPINGSVIK

387 90

KÖPINGSVIK

387 91

BORGHOLM

387 92

BORGHOLM

387 93

BORGHOLM

387 94

BORGHOLM

387 95

KÖPINGSVIK

387 96

KÖPINGSVIK

388 30

LJUNGBYHOLM

388 31

LJUNGBYHOLM

388 32

LJUNGBYHOLM

388 40

TREKANTEN

388 41

TREKANTEN

388 50

PÅRYD

388 91

VASSMOLÖSA

388 92

LJUNGBYHOLM

388 93

LJUNGBYHOLM

388 94

VASSMOLÖSA

388 95

HALLTORP

388 96

LJUNGBYHOLM

388 97

HALLTORP

388 98

TREKANTEN

388 99

PÅRYD

392 30

KALMAR

392 31

KALMAR

392 32

KALMAR

392 33

KALMAR

392 34

KALMAR

392 35

KALMAR

392 36

KALMAR

392 37

KALMAR

392 38

KALMAR

392 41

KALMAR

392 43

KALMAR

392 44

KALMAR

392 45

KALMAR

392 46

KALMAR

392 47

KALMAR

393 50

KALMAR

393 51

KALMAR

393 52

KALMAR

393 53

KALMAR

393 54

KALMAR

393 55

KALMAR

393 57

KALMAR

393 58

KALMAR

393 59

KALMAR

393 63

KALMAR

393 64

KALMAR

393 65

KALMAR

394 70

KALMAR

394 71

KALMAR

394 77

KALMAR

395 90

KALMAR

570 16

KVILLSFORS

570 19

PAULISTRÖM

570 30

MARIANNELUND

570 31

INGATORP

570 72

FAGERHULT

570 75

FÅGELFORS

570 76

RUDA

570 80

VIRSERUM

570 81

JÄRNFORSEN

570 82

MÅLILLA

570 83

ROSENFORS

570 84

MÖRLUNDA

570 90

PÅSKALLAVIK

570 91

KRISTDALA

572 30

OSKARSHAMN

572 31

OSKARSHAMN

572 32

OSKARSHAMN

572 33

OSKARSHAMN

572 34

OSKARSHAMN

572 35

OSKARSHAMN

572 36

OSKARSHAMN

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 50

OSKARSHAMN

572 51

OSKARSHAMN

572 60

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 62

OSKARSHAMN

572 91

OSKARSHAMN

572 93

OSKARSHAMN

572 96

FÅRBO

574 96

VETLANDA

574 97

VETLANDA

577 30

HULTSFRED

577 31

HULTSFRED

577 32

HULTSFRED

577 33

HULTSFRED

577 34

HULTSFRED

577 35

HULTSFRED

577 36

HULTSFRED

577 37

HULTSFRED

577 38

HULTSFRED

577 39

HULTSFRED

577 50

SILVERDALEN

577 51

SILVERDALEN

577 90

HULTSFRED

577 91

HULTSFRED

577 92

HULTSFRED

577 93

HULTSFRED

577 94

LÖNNEBERGA

579 30

HÖGSBY

579 31

HÖGSBY

579 32

HÖGSBY

579 33

HÖGSBY

579 40

BERGA

579 90

BERGA

579 92

HÖGSBY

579 93

GRÖNSKÅRA

590 42

HORN

590 80

SÖDRA VI

590 81

GULLRINGEN

590 83

STOREBRO

590 90

ANKARSRUM

590 91

HJORTED

590 92

TOTEBO

590 93

GUNNEBO

590 94

BLACKSTAD

590 95

LOFTAHAMMAR

590 96

ÖVERUM

590 98

EDSBRUK

593 30

VÄSTERVIK

593 31

VÄSTERVIK

593 32

VÄSTERVIK

593 33

VÄSTERVIK

593 34

VÄSTERVIK

593 35

VÄSTERVIK

593 36

VÄSTERVIK

593 37

VÄSTERVIK

593 38

VÄSTERVIK

593 39

VÄSTERVIK

593 40

VÄSTERVIK

593 41

VÄSTERVIK

593 42

VÄSTERVIK

593 43

VÄSTERVIK

593 50

VÄSTERVIK

593 51

VÄSTERVIK

593 52

VÄSTERVIK

593 53

VÄSTERVIK

593 54

VÄSTERVIK

593 61

VÄSTERVIK

593 62

VÄSTERVIK

593 91

VÄSTERVIK

593 92

VÄSTERVIK

593 93

VÄSTERVIK

593 95

VÄSTERVIK

593 96

VÄSTERVIK

594 30

GAMLEBY

594 31

GAMLEBY

594 32

GAMLEBY

594 91

GAMLEBY

594 92

GAMLEBY

594 93

GAMLEBY

594 94

GAMLEBY

597 40

ÅTVIDABERG

597 91

ÅTVIDABERG

597 96

ÅTVIDABERG

597 97

ÅTVIDABERG

598 30

VIMMERBY

598 31

VIMMERBY

598 32

VIMMERBY

598 34

VIMMERBY

598 35

VIMMERBY

598 36

VIMMERBY

598 37

VIMMERBY

598 38

VIMMERBY

598 39

VIMMERBY

598 40

VIMMERBY

598 91

VIMMERBY

598 92

VIMMERBY

598 93

VIMMERBY

598 94

VIMMERBY

598 95

VIMMERBY

598 96

VIMMERBY

615 92

VALDEMARSVIK

615 94

VALDEMARSVIK

615 95

VALDEMARSVIK”


Europejski Bank Centralny

20.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/54


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 7 kwietnia 2006 r.

dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro

(EBC/2006/4)

(2006/294/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności artykuł 12, ustęp 1, artykuł 14, ustęp 3 oraz artykuł 23,

mając na uwadze, co następuje:

(1)

W wytycznych EBC/2004/13 z dnia 1 lipca 2004 r. dotyczących świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (1) należy wprowadzić zmiany umożliwiające uwzględnienie zmienionej definicji „rezerw” oraz usunięcie progu, poniżej którego nie oferuje się oprocentowania sald kredytów jednodniowych utrzymywanych jako usługa gotówkowa lub inwestycyjna. Wytyczne EBC/2004/13 podlegały już jednokrotnie zmianom, powinny zatem zostać ponownie przyjęte dla zapewnienia ich czytelności i przejrzystości.

(2)

Na podstawie artykułu 23 w związku z artykułem 43, ustępem 4 Statutu, Europejski Bank Centralny (EBC) oraz krajowe banki centralne państw członkowskich, które wprowadziły walutę euro (zwane poniżej „uczestniczącymi KBC”) mogą nawiązywać stosunki z bankami centralnymi w innych krajach oraz, jeżeli jest to uzasadnione, z organizacjami międzynarodowymi, jak również przeprowadzać wszystkie typy operacji bankowych w ramach ich stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

(3)

Rada Prezesów uważa, że należy ujednolicić działania podejmowane w ramach Eurosystemu w związku ze świadczeniem usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami na rzecz wskazanych powyżej kategorii klientów, niezależnie od tego, który z członków Eurosystemu jest w danym przypadku podmiotem świadczącym takie usługi. W tym celu, Rada Prezesów uważa za niezbędne przyjęcie niniejszych wytycznych dla zagwarantowania, między innymi, że usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami świadczone są na standardowych zasadach, zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami umownymi, jak również że EBC jest w wystarczający sposób powiadomiony o takich usługach oraz że określone zostały minimalne wspólne wymagania odnoszące się do ustaleń umownych z klientami.

(4)

Rada Prezesów uważa za niezbędne potwierdzić, że wszelkie informacje, dane oraz dokumenty sporządzane lub podlegające wymianie pomiędzy członkami Eurosystemu w odniesieniu do usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami mają charakter poufny i wchodzą w zakres zastosowania artykułu 38 Statutu.

(5)

Zgodnie z artykułem 12, ustępem 1 oraz artykułem 14, ustępem 3 Statutu, wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Definicje

Dla celów niniejszych wytycznych termin:

„wszystkie typy operacji bankowych” obejmuje świadczenie usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych, w związku z zarządzaniem rezerwami takich banków centralnych, państw lub organizacji międzynarodowych,

„upoważnieni pracownicy EBC” oznacza osoby działające w ramach EBC, wskazywane okresowo przez Zarząd jako upoważnione do wysyłania oraz otrzymywania informacji odnoszących się do usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,

„banki centralne” obejmuje władze prowadzące politykę pieniężną,

„klient” oznacza jakiekolwiek nienależące do strefy euro państwo (włączając w to każdą władzę publiczną lub jednostkę administracji publicznej), nienależący do strefy euro bank centralny względnie władze prowadzące politykę pieniężną, bądź też jakąkolwiek organizację międzynarodową, na rzecz których świadczone są przez członka Eurosystemu usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,

„usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami” oznacza usługi zarządzania rezerwami wyliczone w artykule 2, które mogą być świadczone przez członków Eurosystemu na rzecz klientów oraz które pozwalają klientom na kompleksowe zarządzanie ich rezerwami za pośrednictwem pojedynczego członka Eurosystemu,

„Usługodawca Eurosystemu” oznacza członka Eurosystemu, który podejmuje się świadczenia pełnego zestawu usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,

„Usługodawca Indywidualny” oznacza członka Eurosystemu, który nie podejmuje się świadczenia pełnego zestawu usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,

„organizacja międzynarodowa” oznacza organizację ustanowioną na podstawie lub w wykonaniu umowy międzynarodowej, z wyłączeniem instytucji lub organów Wspólnoty,

„rezerwy” oznacza kwalifikujące się aktywa klientów wyrażone w euro, to jest gotówkę oraz wszystkie papiery wartościowe kwalifikujące się jako „aktywa kategorii 1 (tier one assets)”, zgodnie z zestawieniem kwalifikujących się aktywów Eurosystemu, publikowanym i codziennie aktualizowanym na stronach internetowych EBC, z wyjątkiem: i) papierów wartościowych klasyfikowanych jako „emitent grupy 3 (issuer group 3)” jak też papierów wartościowych pozostałych grup emitentów, które klasyfikowane są jako „IV kategoria płynności (liquidity category IV)”; ii) aktywów przechowywanych wyłącznie w celu wykonywania obowiązków klienta ciążących na nim wobec jego byłych lub aktualnych pracowników z tytułu świadczeń emerytalnych lub innych podobnych świadczeń; iii) rachunków specjalnego przeznaczenia, otwartych przez klienta u członka Eurosystemu w związku z restrukturyzacją długu publicznego dokonywaną na podstawie odpowiednich porozumień międzynarodowych oraz iv) innych kategorii aktywów wyrażonych w euro wskazywanych przez Radę Prezesów.

Artykuł 2

Wyliczenie usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami

Usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami obejmują:

1)

Przechowywanie rezerw na rachunkach powierniczych;

2)

Usługi powiernicze:

a)

sporządzanie wyciągów z rachunków powierniczych na koniec miesiąca, z możliwością dostarczania, na wniosek klienta, wyciągów za inne okresy;

b)

przekazywanie wyciągów za pomocą systemu SWIFT do wszystkich klientów mogących otrzymywać wyciągi w ten sposób, bądź też za pomocą innych odpowiednich środków w odniesieniu do klientów nieuczestniczących w systemie SWIFT;

c)

powiadamianie o operacjach dokonywanych przez emitentów na papierach wartościowych klientów (corporate actions), przykładowo o wypłatach kuponowych lub umorzeniach;

d)

realizacja na rzecz klientów operacji na papierach wartościowych dokonywanych przez emitentów;

e)

pośredniczenie, z zachowaniem odpowiednich ograniczeń, w zawieraniu uzgodnień pomiędzy klientami oraz podmiotami trzecimi, w zakresie programów automatycznego pożyczania papierów wartościowych;

3)

Usługi rozliczeniowe:

a)

rozliczanie operacji na wyrażonych w euro papierach wartościowych przechowywanych na rachunkach powierniczych, z uwzględnieniem operacji wydania bez płatności (free of payment) oraz wydania przy płatności (delivery versus payment);

b)

potwierdzanie rozliczeń wszystkich operacji za pomocą systemu SWIFT względnie innymi odpowiednimi środkami w odniesieniu do klientów niebędących uczestnikami systemu SWIFT;

4)

Usługi gotówkowe oraz inwestycyjne:

a)

kupno/sprzedaż walut obcych na rachunek klientów we własnym imieniu, włączając w to natychmiastowe transakcje kupna/sprzedaży waluty euro za inne waluty, w tym przynajmniej za waluty krajów grupy G10;

b)

zakładanie lokat terminowych w imieniu klienta;

c)

inwestowanie sald kredytów jednodniowych:

opcja 1 – automatyczne inwestowanie we własnym imieniu określonych kwot przypadających na każdego klienta,

opcja 2 – możliwość inwestowania na rynku środków w imieniu klienta;

d)

wykonywanie inwestycji dla klientów zgodnie z ich stałymi instrukcjami w ramach zestawu usług Eurosystem w zakresie zarządzania rezerwami;

e)

wykonywanie zleceń klientów kupna/sprzedaży papierów wartościowych na rynku wtórnym.

Artykuł 3

Świadczenie usług przez Usługodawcę Eurosystemu i Usługodawcę Indywidualnego

1.   W związku z usługami Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami należy wśród członków Eurosystemu wyróżnić Usługodawców Eurosystemu oraz Usługodawców Indywidualnych.

2.   Poza usługami wskazanymi w artykule 2, każdy z Usługodawców Eurosystemu może także oferować klientom inne usługi w zakresie zarządzania rezerwami. Usługodawca Eurosystemu określa takie usługi na zasadach indywidualnych, przy czym niniejsze wytyczne nie mają zastosowania do tego rodzaju usług.

3.   Usługodawca Indywidualny podlega niniejszym wytycznym oraz wymogom odnoszącym się do usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami w każdym przypadku gdy, działając w ramach pełnego zestawu usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami, świadczy on jedną lub kilka usług, bądź też określoną część usługi. Ponadto, każdy Usługodawca Indywidualny może oferować klientom inne usługi w zakresie zarządzania rezerwami i określa takie usługi na zasadach indywidualnych, przy czym niniejsze wytyczne nie mają zastosowania do tego rodzaju usług.

Artykuł 4

Informacje dotyczące usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami

1.   Członkowie Eurosystemu dostarczają upoważnionym pracownikom EBC odpowiednie informacje dotyczące świadczenia usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami na rzecz nowych i dotychczasowych klientów, jak również powiadamiają upoważnionych pracowników EBC o każdym zgłaszającym się potencjalnym kliencie.

2.   Przed podjęciem przez członka Eurosystemu decyzji o ujawnieniu tożsamości dotychczasowego, nowego lub potencjalnego klienta, każdy taki członek Eurosystemu powinien podjąć starania o uzyskanie zgody klienta na dokonanie takiego ujawnienia.

3.   W przypadku nieuzyskania zgody, właściwy członek Eurosystemu dostarcza wymagane informacje upoważnionym pracownikom EBC bez ujawniania tożsamości klienta.

Artykuł 5

Odmowa i zawieszenie prowadzenia usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami

1.   EBC prowadzi, na użytek członków Eurosystemu, wykaz dotychczasowych oraz potencjalnych klientów, których rezerwy zostały objęte poleceniem zajęcia albo innym podobnym środkiem nałożonym przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej działające na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych albo też przez Unię Europejską.

2.   Jeżeli na podstawie środków lub decyzji innych niż wskazane w ustępie 1, podjętych przez członka Eurosystemu lub przez państwo członkowskie, w którym mieści się członek Eurosystemu, w związku z ochroną założeń polityki krajowej bądź też interesu narodowego, członek Eurosystemu zawiesza świadczenie usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami w odniesieniu do dotychczasowego klienta albo odmawia świadczenia takich usług nowemu klientowi, wówczas taki członek powinien bezzwłocznie zawiadomić o tym upoważnionych pracowników EBC. Upoważnieni pracownicy EBC bezzwłocznie powiadamiają o tym pozostałych członków Eurosystemu. Żadne z takich środków albo decyzji nie stanowią przeszkody w świadczeniu takim klientom przez innych członków Eurosystemu usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami.

3.   Postanowienia artykułu 4, ustępów 2 i 3 mają zastosowanie do przypadków ujawnienia tożsamości dotychczasowego lub potencjalnego klienta, dokonanego na podstawie ustępu 2.

Artykuł 6

Odpowiedzialność za usługi zarządzania rezerwami w ramach Eurosystemu

1.   Każdy z członków Eurosystemu odpowiada za doprowadzenie do uzgodnienia takich postanowień umownych ze swoimi klientami, jakie uzna za odpowiednie w odniesieniu do świadczenia usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami.

2.   Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień mających zastosowanie do danego członka Eurosystemu albo przez niego uzgodnionych, każdy z członków Eurosystemu ponosi odpowiedzialność za świadczone przez siebie usługi, w każdym przypadku gdy świadczy on swoim klientom usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami bądź też jakąkolwiek część takich usług.

Artykuł 7

Dodatkowe minimalne wspólne wymaganiaw zakresie ustaleń umownych dokonywanych z klientami

Członkowie Eurosystemu zapewnią zgodność dokonywanych z klientami ustaleń umownych z niniejszymi wytycznymi oraz z następującymi dodatkowymi minimalnymi wspólnymi wymaganiami. Wskazane ustalenia umowne powinny:

a)

potwierdzać, że kontrahentem klienta jest członek Eurosystemu, z którym taki klient zawarł umowę świadczenia usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami bądź też jakiejkolwiek części takich usług, oraz że taka umowa przez jej zawarcie nie daje klientowi żadnych praw ani przywilejów w stosunku do innego członka Eurosystemu. Wskazane postanowienie nie stanowi przeszkody w zawieraniu przez klienta umów z wieloma członkami Eurosystemu;

b)

wskazywać na połączenia, jakie mogą być używane do rozliczania papierów wartościowych kontrahentów klienta, jak również na ryzyko wynikające z używaniem połączeń, które nie zostały uznane za kwalifikujące się dla celów operacji polityki pieniężnej;

c)

wskazywać na okoliczność, że niektóre transakcje w odniesieniu do usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami wykonywane będą w oparciu o zobowiązanie do starannego działania (on a best effort basis);

d)

wskazywać na okoliczność, że członek Eurosystemu może przekazywać klientowi wskazówki odnośnie kalendarza i sposobu wykonania transakcji, mające na celu zapobieganie konfliktom z polityką pieniężną oraz kursową, oraz że taki członek nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez klienta do takich wskazówek;

e)

wskazywać na okoliczność, że opłaty jakimi członkowie Eurosystemu obciążają swoich klientów w związku ze świadczeniem usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami podlegają okresowym aktualizacjom dokonywanym przez Eurosystem oraz że klienci mogą zostać zobowiązani, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, do ponoszenia opłat ustalonych w wyniku takich aktualizacji.

Artykuł 8

Działania EBC

EBC koordynuje ogół świadczonych usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami oraz związany z nimi obieg informacji. Każdy z członków Eurosystemu, który zostaje Usługodawcą Eurosystemu albo który rezygnuje ze statusu Usługodawcy Eurosystemu powinien powiadomić o tym EBC.

Artykuł 9

Przepisy końcowe

1.   Niniejsze wytyczne skierowane są do uczestniczących KBC.

2.   Uchyla się wytyczne EBC/2004/13. Odesłania do uchylonych wytycznych należy rozumieć jako odesłania do niniejszych wytycznych.

3.   Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 12 kwietnia 2006 r. Mają one zastosowanie od dnia 1 lipca 2006 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 7 kwietnia 2006 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 241 z 13.7.2004, str. 68. Wytyczne po raz ostatni zmienione wytycznymi EBC/2004/20 (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, str. 85).