ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 82

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
21 marca 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 456/2006 z dnia 20 marca 2006 r. wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

7

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 393/2006

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 392/2006

9

 

*

Dyrektywa Komisji 2006/33/WE z dnia 20 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 95/45/WE w zakresie żółcieni pomarańczowej FCF (E 110) i ditlenku tytanu (E 171) ( 1 )

10

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu danych API/PNR

14

Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera

15

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2006/231/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/936/WPZiB

20

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

21.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 456/2006

z dnia 20 marca 2006 r.

wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i art. 37 ust. 2 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tekst rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 (2) zawiera kilka błędów.

(2)

W związku ze zmianą Nomenklatury Scalonej, w art. 1 tego rozporządzenia kody CN ex 1214 90 91 i ex 1214 90 99 powinny zostać zastąpione kodem CN ex 1214 90 90.

(3)

W art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia maksymalna gwarantowana ilość 4 855 900 ton powinna zostać zastąpiona maksymalną gwarantowaną ilością 4 960 723 ton odpowiadającą sumie gwarantowanych ilości krajowych wymienionych w ust. 2 tego artykułu.

(4)

W art. 6 akapit pierwszy powinien zostać przeredagowany w celu prawidłowego opisania sposobu zmniejszania pomocy w wypadku przekroczenia maksymalnej gwarantowanej ilości. Akapit drugi tego samego artykułu powinien zostać ujednolicony we wszystkich wersjach językowych w celu zastosowania jednakowej terminologii do wyrażenia zasady, zgodnie z którą nie jest możliwe żadne zwiększenie wydatków budżetowych w przypadku przekroczenia maksymalnej gwarantowanej ilości.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1786/2003 powinno zatem zostać odpowiednio sprostowane.

(6)

Biorąc pod uwagę, że sprostowania te nie mają żadnego negatywnego wpływu na podmioty gospodarcze, niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1786/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1786/2003 niniejszym wprowadza się następujące sprostowania:

1)

W art. 1 pierwsza kolumna tabeli lit. a) kody CN „ex 1214 90 91” i „ex 1214 90 99” zastępuje się kodem CN „ex 1214 90 90”.

2)

W art. 5 ust. 1 maksymalną gwarantowaną ilość „4 855 900” ton zastępuje się maksymalną gwarantowaną ilością „4 960 723” ton.

3)

Artykuł 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 6

W przypadku gdy w trakcie roku gospodarczego ilość suszu paszowego, w odniesieniu do którego wnioskuje się o pomoc przewidzianą w art. 4 ust. 2, przekracza maksymalną gwarantowaną ilość określoną w art. 5 ust. 1, pomoc jest zmniejszana dla każdego państwa członkowskiego, w którym produkcja przekracza gwarantowaną ilość krajową, poprzez zmniejszenie wydatków w zależności od procentowego udziału przekroczenia odnotowanego przez dane państwo członkowskie w sumie przekroczeń.

Zmniejszenie to ustala się, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2, na poziomie zapewniającym, że wydatki budżetowe wyrażone w euro nie przekraczają wydatków, które zostałyby osiągnięte w przypadku gdyby maksymalna gwarantowana ilość nie została przekroczona.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 114. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1).


21.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 457/2006

z dnia 20 marca 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 20 marca 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

110,3

204

54,2

212

102,0

624

101,8

999

92,1

0707 00 05

052

139,2

999

139,2

0709 90 70

052

131,7

204

50,4

999

91,1

0805 10 20

052

68,9

204

43,6

212

53,1

220

45,2

400

60,8

448

37,8

624

61,8

999

53,0

0805 50 10

052

65,0

624

67,8

999

66,4

0808 10 80

388

101,4

400

114,1

404

102,5

508

82,7

512

79,2

524

78,8

528

77,8

720

92,1

999

91,1

0808 20 50

388

81,5

512

73,2

528

73,4

720

48,1

999

69,1


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


21.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 458/2006

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. ustalające procedurę mającą zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1706/98 (2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 ustalającego procedurę mającą zastosowanie do produktów rolnych oraz towarów uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) (3), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 2247/2003 przewiduje możliwość wydawania pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii. Przywóz jednak musi się zamykać w granicach ilościowych przewidzianych dla każdego z tych eksportujących krajów trzecich.

(2)

Złożone między 1 a 10 marca 2006 r. wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz produktów pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2247/2003, wyrażone w ilościach mięsa bez kości, nie przewyższają ilości dostępnych dla tych państw. Jest zatem możliwe wydanie pozwoleń na przywóz wnioskowanych ilości.

(3)

Ilości, na jakie mogą być składane wnioski o wydanie pozwoleń po dniu 1 kwietnia 2006 r., należy ustalić w ramach ogólnej ilości 52 100 t.

(4)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza zastosowania dyrektywy Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnych podczas przywozu z państw trzecich bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Z dniem 21 marca 2006 r. niżej wymienione Państwa Członkowskie wydają pozwolenia, wyrażone w ilościach mięsa bez kości, na przywóz produktów z wołowiny i cielęciny, pochodzących z niektórych państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, w następującej ilości:

 

Niemcy:

60 t pochodzących z Botswany,

150 t pochodzących z Namibii;

 

Zjednoczone Królestwo:

100 t pochodzących z Botswany,

500 t pochodzących z Namibii.

Artykuł 2

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2247/2003, wnioski o wydanie pozwoleń mogą być składane w ciągu dziesięciu pierwszych dni kwietnia 2006 r. na następujące ilości wołowiny i cielęciny bez kości:

Botswana:

17 936 t,

Kenia:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Suazi:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

11 600 t.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 67).

(2)  Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5.

(3)  Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004, str. 10).

(4)  Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).


21.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 459/2006

z dnia 20 marca 2006 r.

ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół 4 w sprawie bawełny, załączony do Aktu Przystąpienia Grecji, ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana okresowo na podstawie ceny rynku światowego bawełny odziarnionej przy uwzględnieniu historycznych związków między ceną bawełny odziarnionej a wyliczoną ceną bawełny nieodziarnionej. Te historyczne związki zostały ustanowione w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3). W przypadku gdy cena rynku światowego nie może być ustalona w powyższy sposób, zostaje ona określona na podstawie ostatniej ustalonej ceny.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana dla produktu odpowiadającego pewnym cechom charakterystycznym i uwzględniając najkorzystniejsze oferty i notowania na rynku światowym pomiędzy tymi, które są uważane za reprezentatywne dla rzeczywistych tendencji rynkowych. Do celów takiego ustalenia ceny uwzględnia się średnią z ofert i notowań otrzymaną na jednej lub więcej giełdach europejskich reprezentatywnych dla produktu dostarczonego na bazie cif do portu wspólnotowego i pochodzącego z różnych krajów dostarczających, uważanych za reprezentatywne dla handlu międzynarodowego. Jednakże aby uwzględnić różnice wynikające z jakości dostarczonego produktu lub z charakteru wspomnianych ofert i notowań, przewidziano dostosowania kryteriów do celów ustalenia ceny rynku światowego bawełny odziarnionej. Dostosowania te są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1591/2001.

(3)

Stosowanie wyżej wymienionych kryteriów prowadzi do ustalenia ceny rynku światowego bawełny nieodziarnionej na poziomie wskazanym poniżej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej określona w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 jest ustalona na 21,897 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1.

(2)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3.

(3)  Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3).


21.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 460/2006

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 393/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek, w szczególności jego art. 6 ust. 3 (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

Wnioski o pozwolenia na przywóz przedłożone przez importerów tradycyjnych i nowych właściwym władzom Państw Członkowskich zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 393/2006 przekraczają dostępne ilości. Należy zatem określić, w jakim stopniu mogą zostać wydane pozwolenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Wydaje się pozwolenia na przywóz do 2,319 % ilości, o które wystąpili importerzy tradycyjni we wnioskach złożonych zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 393/2006 i przekazanych Komisji przez Państwa Członkowskie dnia 16 marca 2006 r.

2.   Wydaje się pozwolenia na przywóz do 0,857 % ilości, o które wystąpili nowi importerzy we wnioskach złożonych zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 393/2006 i przekazanych Komisji przez Państwa Członkowskie dnia 16 marca 2006 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 65 z 7.3.2006, str. 18.


21.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 461/2006

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 392/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2006 zo dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

Wnioski o pozwolenia na przywóz przedłożone przez importerów tradycyjnych i nowych właściwym władzom Państw Członkowskich zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 392/2006 przekraczają dostępne ilości. Należy zatem określić, w jakim stopniu mogą zostać wydane pozwolenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Wydaje się pozwolenia na przywóz do 8,587 % ilości, o które wystąpili importerzy tradycyjni we wnioskach złożonych zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 392/2006 i przekazanych Komisji przez Państwa Członkowskie w dniach 16 marca 2006 r.

2.   Wydaje się pozwolenia na przywóz do 17,391 % ilości, o które wystąpili nowi importerzy we wnioskach złożonych zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 392/2006 i przekazanych Komisji przez Państwa Członkowskie w dniach 16 marca 2006 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 65, 7.3.2006, str. 14.


21.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/10


DYREKTYWA KOMISJI 2006/33/WE

z dnia 20 marca 2006 r.

zmieniająca dyrektywę 95/45/WE w zakresie żółcieni pomarańczowej FCF (E 110) i ditlenku tytanu (E 171)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dodatków do środków spożywczych dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 lit. a),

po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (2) określa kryteria czystości dla barwników wymienionych w dyrektywie 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych (3).

(2)

Żółcień pomarańczowa FCF (E 110) została dopuszczona na mocy dyrektywy 94/36/WE jako barwnik przeznaczony do stosowania w niektórych środkach spożywczych. Istnieją dowody naukowe świadczące, że w pewnych warunkach podczas produkcji żółcieni pomarańczowej może powstawać zanieczyszczenie substancją Sudan I (1-(fenylazo)-2-naftol). Sudan I nie jest dopuszczonym barwnikiem, a jego obecność w żywności jest niepożądana. Z tego względu jego zawartość w żółcieni pomarańczowej należy ograniczać do poziomu poniżej granicy wykrywalności, tj. 0,5 mg/kg. Należy zatem odpowiednio zmienić kryteria czystości dla żółcieni pomarańczowej FCF (E 110).

(3)

Należy uwzględnić specyfikacje i techniki analityczne w zakresie substancji dodatkowych wymienionych w Kodeksie Żywnościowym opracowanym przez Połączony Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych do Żywności (JECFA). JECFA rozpoczął wdrażanie programu systemowego celem zastąpienia badania na obecność metali ciężkich (w przeliczeniu na ołów) we wszystkich istniejących specyfikacjach substancji dodatkowych do żywności właściwymi limitami poziomu poszczególnych metali budzących obawy. Należy zatem odpowiednio zmienić limity dotyczące żółcieni pomarańczowej FCF (E 110).

(4)

Ditlenek tytanu (E 171) został dopuszczony na mocy dyrektywy 94/36/WE jako barwnik przeznaczony do stosowania w niektórych środkach spożywczych. Wytwarzając ditlenek tytanu, można otrzymywać kryształy w postaci anatazu lub rutylu. Płytki rutylu ditlenku tytanu różnią się od anatazu pod względem struktury i właściwości optycznych (perłowość). Istnieje technologiczna potrzeba stosowania płytek rutylu ditlenku tytanu jako barwnika w środkach spożywczych i powłokach tabletek suplementów diety. Dnia 7 grudnia 2004 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że stosowanie rutylu ditlenku tytanu w postaci płytek lub w postaci amorficznej nie budzi żadnych obaw dotyczących bezpieczeństwa. Należy zatem zmienić kryteria czystości ditlenku tytanu (E 171) w celu uwzględnienia tej substancji zarówno w postaci anatazu, jak i rutylu.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 95/45/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do dyrektywy 95/45/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2007 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty wymienionych przepisów i tabelę korelacji pomiędzy wymienionymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 226 z 22.9.1995, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/47/WE (Dz.U. L 113 z 20.4.2004, str. 24).

(3)  Dz.U. L 237 z 10.9.1994, str. 13. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.


ZAŁĄCZNIK

W części B Załącznika do dyrektywy 95/45/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

tekst dotyczący żółcieni pomarańczowej FCF (E 110) zastępuje się tekstem w następującym brzmieniu:

„E 110 ŻÓŁCIEŃ POMARAŃCZOWA FCF

Synonimy

CI Żółcień spożywcza 3, Żółcień pomarańczowa S

Definicja

Żółcień pomarańczowa FCF składa się głównie z 2-hydroksy-1-(4-sulfonianofenylazo) naftaleno-6-sulfonianu disodowego i dodatkowych substancji barwiących łącznie z chlorkiem sodu i/lub siarczanem sodu jako głównymi składnikami niebarwnymi.

Żółcień pomarańczowa FCF jest opisana jako sól sodowa. Dozwolone są również sole wapniowa i potasowa.

Klasa

Monoazo

Numer wg Colour Index

15985

Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych

220-491-7

Nazwy chemiczne

2-Hydroksy-1-(4-sulfonianofenylazo) naftaleno-6-sulfonian disodowy

Wzór chemiczny

C16H10N2Na2O7S2

Masa cząsteczkowa

452,37

Analiza

Zawiera nie mniej niż 85 % substancji barwiących ogółem w przeliczeniu na sól sodową.

E1 % 1 cm przy około 485 nm w roztworze wodnym o pH 7

Opis

Pomarańczowo-czerwony proszek lub granulki

Identyfikacja

A.

Spektrometria

Maksimum w wodzie przy około 485 nm dla pH 7

B.

Pomarańczowy roztwór wodny

 

Czystość

Substancja nierozpuszczalna w wodzie

Nie więcej niż 0,2 %

Dodatkowe substancje barwiące

Nie więcej niż 5,0 %

1-(fenylazo)-2-naftol (Sudan I)

Nie więcej niż 0,5 mg/kg

Związki organiczne inne niż substancje barwiące:

 

kwas 4-aminobenzeno-1-sulfonowy

kwas 3-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonowy

kwas 6-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy

kwas 7-hydroksynaftaleno-1,3-disulfonowy

4,4'-diazoaminodi(kwas benzenosulfonowy)

6,6'-oksydi(kwas naftaleno-2-sulfonowy)

Łącznie nie więcej niż 0,5 %

Niesulfonowane pierwszorzędowe aminy aromatyczne

Nie więcej niż 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę)

Substancje ulegające wyekstrahowaniu eterem

Nie więcej niż 0,2 % w warunkach neutralnych

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 2 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg”;

2)

tekst dotyczący ditlenku tytanu (E 171) zastępuje się tekstem w następującym brzmieniu:

„E 171 DITLENEK TYTANU

Synonimy

CI pigment biały 6

Definicja

Ditlenek tytanu składa się głównie z czystego anatazu i/lub rutylu ditlenku tytanu, który może być pokryty małymi ilościami glinu i/lub krzemu w celu poprawy właściwości technologicznych produktu.

Klasa

Nieorganiczne

Numer wg Colour Index

77891

Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych

236-675-5

Nazwy chemiczne

Ditlenek tytanu

Wzór chemiczny

TiO2

Masa cząsteczkowa

79,88

Analiza

Zawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na masę wolną od glinu i krzemu

Opis

Biały lub lekko zabarwiony proszek

Identyfikacja

Rozpuszczalność

Nierozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Rozpuszcza się wolno w kwasie fluorowodorowym i w gorącym stężonym kwasie siarkowym.

Czystość

Ubytek po suszeniu

Nie więcej niż 0,5 % (105 °C, 3 godziny)

Ubytek po prażeniu

Nie więcej niż 1,0 % w przeliczeniu na masę wolną od substancji lotnych (800 °C)

Tlenek glinu i/lub ditlenek krzemu

Łącznie nie więcej niż 2,0 %

Substancje rozpuszczalne w 0,5 N HCl

Nie więcej niż 0,5 % w przeliczeniu na masę wolną od glinu i krzemu, dodatkowo dla produktów zawierających glin lub krzem, nie więcej niż 1,5 % w przeliczeniu na masę produktu handlowego.

Substancje rozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,5 %

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Antymon

Nie więcej niż 50 mg/kg przy całkowitym roztworzeniu

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg przy całkowitym roztworzeniu

Ołów

Nie więcej niż 10 mg/kg przy całkowitym roztworzeniu

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg przy całkowitym rozpuszczeniu

Cynk

Nie więcej niż 50 mg/kg przy całkowitym roztworzeniu.”.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

21.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/14


DECYZJA RADY

z dnia 18 lipca 2005 r.

w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu danych API/PNR

(2006/230/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz z art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 7 marca 2005 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia w imieniu Wspólnoty negocjacji z Kanadą w sprawie Umowy o przetwarzaniu i przekazywaniu Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych zaawansowanych informacji o pasażerach (API) oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych.

(2)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Rządem Kanady o przetwarzaniu danych API/PNR.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) umocowanej(-ych) do podpisania Umowy, w celu związania nią Wspólnoty (2).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Data wejścia w życie niniejszej Umowy zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


UMOWA

między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I RZĄD KANADY, zwane dalej Stronami,

UZNAJĄC konieczność przestrzegania podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do prywatności, oraz wagę poszanowania tych wartości w trakcie zapobiegania i zwalczania terroryzmu, związanej z nim przestępczości oraz innych rodzajów przestępczości o charakterze ponadnarodowym, w tym przestępczości zorganizowanej;

UWZGLĘDNIAJĄC wymóg Rządu Kanady dotyczący przekazywania przez przewoźników lotniczych właściwym władzom Kanady zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera (zwane dalej „API/PNR”), w zakresie, w jakim są one zbierane i zawarte w automatycznych systemach rezerwacji oraz odprawy, należących do przewoźników;

UWZGLĘDNIAJĄC dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1), w szczególności jej art. 7 lit. c);

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązania podjęte przez właściwe władze w odniesieniu do sposobu przetwarzania danych API/PNR otrzymanych przez przewoźników lotniczych (zwane dalej „zobowiązaniami”);

UWZGLĘDNIAJĄC odpowiednią decyzję Komisji, zgodnie z art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE (zwaną dalej „decyzją”), na mocy której uznaje się, że właściwe władze Kanady zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych API/PNR dotyczących lotów pasażerskich przekazywanych ze Wspólnoty Europejskiej (zwanej dalej „Wspólnotą”) do Kanady, zgodnie z odpowiednimi zobowiązaniami, które są załączone do omawianej decyzji;

UWZGLĘDNIAJĄC poprawione wytyczne w sprawie API przyjęte przez Światową Organizację Celną (WCO), Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) oraz Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO);

ZOBOWIĄZUJĄC SIĘ do współpracy z ICAO w dziedzinie rozwoju wielostronnych standardów przekazywania danych PNR otrzymanych od komercyjnych linii lotniczych;

UWZGLĘDNIAJĄC przyszłą możliwość dokonania zmian w załączniku I do niniejszej Umowy przy stosowaniu uproszczonych procedur, w szczególności w odniesieniu do zapewnienia wzajemności między Stronami,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel

1.   Celem niniejszej Umowy jest zapewnienie, że dane API/PNR osób podróżujących na kwalifikujących się trasach są dostarczane przy pełnym poszanowaniu podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do prywatności.

2.   Kwalifikująca się trasa to przelot obsługiwany przez przewoźnika lotniczego z terytorium jednej ze Stron na terytorium Strony występującej z wnioskiem.

Artykuł 2

Właściwe organy

Właściwymi organami Strony występującej z wnioskiem są organy Kanady lub Unii Europejskiej odpowiedzialne za przetwarzanie danych API/PNR osób podróżujących na kwalifikujących się trasach, jak określono w załączniku I do niniejszej Umowy, który stanowi jej integralną część.

Artykuł 3

Przetwarzanie danych API/PNR

1.   Strony zgadzają się na przetwarzanie danych API/PNR osób podróżujących na kwalifikujących się trasach zgodnie z zobowiązaniami podjętymi przez właściwe organy otrzymujące dane API/PNR.

2.   Zobowiązania ustanawiają zasady i procedury przekazywania właściwym organom danych API/PNR osób podróżujących na kwalifikujących się trasach i ich ochrony.

3.   Właściwe organy przetwarzają otrzymane dane API/PNR i traktują osoby podróżujące na kwalifikujących się trasach, do których te dane się odnoszą, zgodnie z obowiązującym prawem i wymogami konstytucyjnymi, bez dyskryminacji, w szczególności ze względu na przynależność państwową i/oraz kraj zamieszkania.

Artykuł 4

Dostęp, korekta i zapis

1.   Właściwy organ zapewnia osobie, która nie przebywa na terytorium podlegającym właściwości tego organu i do której odnoszą się dane API/PNR przetworzone zgodnie z niniejszą Umową, zarówno dostęp do danych, jak i możliwość korekty, jeśli są one błędne, lub dodanie zapisu informującego, że wniesiony został wniosek o korektę.

2.   Możliwość dostępu do takich danych, ich korekta i zapis przyznane przez właściwy organ jest przyznawana w okolicznościach podobnych do tych, w jakich miałyby do nich dostęp osoby przebywające na terytorium podlegającym właściwości tego organu.

Artykuł 5

Obowiązek przetwarzania danych API/PNR

1.   W związku ze stosowaniem niniejszej Umowy we Wspólnocie, w zakresie przetwarzania danych osobowych, przewoźnicy lotniczy obsługujący kwalifikujące się trasy ze Wspólnoty do Kanady przetwarzają dane API/PNR zawarte w ich automatycznych systemach rezerwacji oraz odprawy tak, jak jest to wymagane przez właściwe organy Kanady, zgodnie z prawem Kanady. Wykaz danych PNR, które przewoźnicy lotniczy obsługujący kwalifikujące się trasy przekazują właściwym organom Kanady zgodnie z ust. 1, jest zawarty w załączniku II do niniejszej Umowy, który stanowi jej integralną część.

2.   Obowiązek określony w ust. 1 stosuje się wyłącznie w czasie obowiązywania decyzji, przestaje wywoływać skutki prawne w dniu, w którym decyzja traci moc, jest uchylona lub wygasa bez odnowienia.

Artykuł 6

Wspólny Komitet

1.   Niniejszym ustanawia się Wspólny Komitet składający się z przedstawicieli każdej ze Stron. Tożsamość tych osób zostanie przekazana drugiej Stronie drogą dyplomatyczną. Wspólny Komitet zbiera się na posiedzenia. Miejsce posiedzenia, data oraz porządek obrad ustalane są za obopólną zgodą. Pierwsze posiedzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszej Umowy.

2.   Wspólny Komitet, między innymi:

a)

odgrywa rolę kontaktową w odniesieniu do wykonywania niniejszej Umowy i innych spraw z nią związanych;

b)

rozwiązuje, w ramach swoich możliwości, spory, które mogą wyniknąć z wykonywania niniejszej Umowy i innych spraw z nią związanych;

c)

organizuje wspólne przeglądy, o których mowa w art. 8, oraz ustala szczegółowe zasady wspólnego przeglądu;

d)

przyjmuje swój regulamin.

3.   Strony reprezentowane we Wspólnym Komitecie mogą uzgodnić zmiany do załącznika I do niniejszej Umowy, które będą stosowane od dnia dokonania takiego uzgodnienia.

Artykuł 7

Rozstrzyganie sporów

W przypadku wszelkich sporów, które nie zostały rozwiązane przez Wspólny Komitet, Strony konsultują się ze sobą w trybie pilnym na wniosek jednej ze Stron.

Artykuł 8

Wspólne przeglądy

Zgodniez załącznikiem III do niniejszej Umowy, Strony przeprowadzają corocznie wspólny przegląd, chyba że ustalono inaczej, wykonania niniejszej Umowy i innych kwestii z nią związanych, w tym zagadnień takich, jak określenie przez ICAO wytycznych dotyczących PNR.

Artykuł 9

Wejście w życie, poprawki oraz wygaśnięcie Umowy

1.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie po dokonaniu przez Strony notyfikacji, iż procedury niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszej Umowy zostały przez nie zakończone. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z datą drugiej notyfikacji.

2.   Bez uszczerbku dla art. 6 ust. 3, do niniejszej Umowy mogą zostać wprowadzone zmiany w drodze Umowy pomiędzy Stronami. Zmiany takie wchodzą w życie 90 dni po wymianie przez Strony notyfikacji o zakończeniu odpowiednich procedur wewnętrznych.

3.   Niniejsza Umowa może w każdej chwili zostać rozwiązana przez każdą ze Stron po pisemnym powiadomieniu co najmniej na 90 dni przed proponowaną datą rozwiązania Umowy.

Artykuł 10

Celem niniejszej Umowy nie jest odstępstwo od przepisów prawnych Stron lub ich zmiana.

W DOWÓD POWYŻSZEGO, odpowiednio upoważnieni niżej podpisani, złożyli swoje podpisy pod niniejszą Umową.

SPORZĄDZONO w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w Luksemburgu dnia trzeciego października dwa tysiące piątego roku w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny. W razie rozbieżności pierwszeństwo przed innymi wersjami językowymi mają wersje angielska i francuska.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

ZAŁĄCZNIK I

Właściwe organy

Dla celów art. 3 właściwym organem w przypadku Kanady jest Kanadyjska Agencja Służb Granicznych (CBSA).

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz danych PNR, które należy zgromadzić

1.

Numer rejestracji PNR (record locator)

2.

Data rezerwacji

3.

Data(-y) planowanej podróży

4.

Nazwisko

5.

Inne nazwiska na PNR

6.

Informacje o wszystkich formach płatności

7.

Adres do korespondencji

8.

Numery telefonu kontaktowego

9.

Cała trasa podróży dla danego PNR

10.

Informacje o programie dla często podróżujących pasażerów [ograniczone do liczby zebranych mil i adresu(-ów)]

11.

Biuro podróży

12.

Pracownik biura podróży

13.

Informacje o rozdziale/podziale PNR

14.

Informacje podane na bilecie

15.

Numer biletu

16.

Numer siedzenia

17.

Data wydania biletu

18.

Informacje o lotach, na które pasażer nie stawił się w przeszłości

19.

Numery przywieszki bagażowej

20.

Informacje o pasażerach z biletami zarezerwowanymi w ostatnim momencie

21.

Informacja o miejscu siedzenia

22.

Bilety w jedną stronę

23.

Wszystkie zebrane informacje APIS

24.

Bilet typu standby

25.

Kolejność w trakcie odprawy pasażerskiej

ZAŁĄCZNIK III

Wspólny przegląd

Przed przeprowadzeniem wspólnego przeglądu Strony informują się wzajemnie o składzie swoich zespołów, w których mogą znajdować się odpowiednie organy zajmujące się ochroną prywatności lub danych, cłami, imigracją, przestrzeganiem prawa, wywiadem oraz zakazami, a także innymi formami egzekwowania prawa, bezpieczeństwem granic i/lub bezpieczeństwem lotnictwa, w tym eksperci z Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawnych, od każdego uczestnika przeglądu można wymagać przestrzegania poufności dyskusji oraz posiadania odpowiednich certyfikatów dostępu do informacji niejawnych. Jednakże poufność nie będzie stanowiła przeszkody dla złożenia przez każdą Stronę odpowiedniego sprawozdania na temat wyników wspólnego przeglądu ich właściwym organom, w tym Parlamentowi Kanady oraz Parlamentowi Europejskiemu.

Strony ustalą wspólnie szczegółowe zasady wspólnego przeglądu.


Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

21.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/20


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/231/WPZiB

z dnia 20 marca 2006 r.

aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/936/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15 i 34,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (1).

(2)

W dniu 21 grudnia 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/936/WPZiB aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB (2).

(3)

Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB przewiduje dokonywanie przeglądu w regularnych odstępach czasu.

(4)

Postanowiono zaktualizować załącznik do wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB i uchylić wspólne stanowisko 2005/936/WPZiB.

(5)

Lista została opracowana zgodnie z kryteriami określonymi w art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Lista osób, grup i podmiotów, do których stosuje się wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB, jest zawarta w załączniku.

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2005/936/WPZiB.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2006 r.

W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 93.

(2)  Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 80.


ZAŁĄCZNIK

Lista osób, grup i podmiotów, określonych w art. 1 (1)

1.   OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (vel Naami Hamza; vel Mihoubi Faycal; vel Fellah Ahmed; vel Dafri Rèmi Lahdi) ur. 1.2.1966 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (vel szwajcarski Abderrahmane) ur. 17.10.1964 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

3.

*ALBERDI URANGA, Itziar (działacz E.T.A.) ur. 7.10.1963 w Durango (Biscay), dowód tożsamości nr 78.865.693

4.

*ALBISU IRIARTE, Miguel (działacz E.T.A.; członek Gestoras Pro-amnistía) ur. 7.6.1961 w San Sebastián (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (vel ABU OMRAN; vel AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) ur. 26.6.1967 w Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al Ihsa, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 w Tarut, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

8.

*APAOLAZA SANCHO, Iván (działacz E.T.A.; członek K.Madrid) ur. 10.11.1971 w Beasain (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine ur. 20.11.1960 w Costantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (vel Lamine Kamel) ur. 18.8.1969 w Costantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (vel Dahmane Mohamed) ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

13.

*ARZALLUS TAPIA, Eusebio (działacz E.T.A.) ur. 8.11.1957 w Regil (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 15.927.207

14.

ATWA, Ali (vel BOUSLIM, Ammar Mansour; vel SALIM, Hassan Rostom), Liban, ur. w 1960 r. w Libanie; obywatel Libanu

15.

DARIB, Noureddine (vel Carreto; vel Zitoun Mourad) ur. 1.2.1972 w Algierii (członek al-Takfir i al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (vel Touil) ur. 1.6.1970 w Algierii (członek al-Takfir i al-Hijra)

17.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (działacz E.T.A.) ur. 20.12.1977 w Basauri (Bizcay), dokument tożsamości nr 45.625.646

18.

*ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (aktywista E.T.A.) ur. 10.1.1958 w Plencia (Bizcay), dokument tożsamości nr 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (vel AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; vel EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) ur. 10.7.1965 lub 11.7.1965 w El Dibabiya, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

20.

FAHAS, Sofiane Yacine ur. 10.9.1971 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

21.

*GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (działacz E.T.A.), ur. 29.4.1967 w Guernica (Biscay), dokument tożsamości nr 44.556.097

22.

*IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktywista E.T.A.) ur. 25.4.1961 w Escoriaza (Navarra), dokument tożsamości nr 16.255.819

23.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique (działacz E.T.A.) ur. 30.7.1955 w Santurce (Biscay), dokument tożsamości nr 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (vel GARBAYA, AHMED; vel SA-ID; vel SALWWAN, Samir), Liban, ur. w 1963 r. w Libanie, obywatel libański

25.

LASSASSI, Saber (vel Mimiche) ur. 30.11.1970 w Constantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (vel ALI, Salem; vel BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; vel HENIN, Ashraf Refaat Nabith; vel WADOOD, Khalid Adbul) ur. 14.4.1965 lub 1.3.1964 w Pakistanie, paszport nr 488555

27.

MOKTARI, Fateh (vel Ferdi Omar) ur. 26.12.1974 w Hussein Dey (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

28.

*MORCILLO TORRES, Gracia (działacz E.T.A.; członek Kas/Ekin) ur. 15.3.1967 w San Sebastián (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (vel MUGHNIYAH, Imad Fayiz), wyższy oficer wywiadu HEZBOLLAH, ur. 7.12.1962 w Tayr Dibba, Liban, paszport nr 432298 (Liban)

30.

*NARVÁEZ GOŃI, Juan Jesús (dzialacz E.T.A.) ur. 23.2.1961 w Pamplunie (Navarra), dokument tozsamości nr 15.841.101

31.

NOUARA, Farid ur. 25.11.1973 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

32.

*ORBE SEVILLANO, Zigor (działacz E.T.A.; członek Jarrai/Haika/Segi) ur. 22.9.1975 w Basauri (Biscay), dokument tożsamości nr 45.622.851

33.

*PALACIOS ALDAY, Gorka (działacz E.T.A.; członek K.Madrid) ur. 17.10.1974 w Baracaldo (Biscay), dokument tożsamości nr 30.654.356

34.

*PEREZ ARAMBURU, Jon Ińaki (dzialacz E.T.A.; członek Jarrai/Haika/Segi) ur. 18.9.1964 w San Sebastián (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 15.976.521

35.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier (działacz E.T.A.; członek K.Madrid) ur. 27.2.1968 w Bilbao (Biscay), dokument tożsamości nr 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (vel Hallasa Farid) ur. 11.9.1968 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

37.

*RUBENACH ROIG, Juan Luis (działacz E.T.A.; członek K.Madrid) ur. 18.9.1963 w Bilbao (Biscay), dokument tożsamości nr 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (vel Nounou) ur. 23.6.1963 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (vel Gano) ur. 14.6.1974 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane ur. 15.4.1971 w Hussein Dey (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (vel Armando Liwanag, vel Joma, przywódca Komunistycznej Partii Filipin, w tym Nowej Armii Ludowej (NPA)) ur. 8.2.1939 w Cabugao, Filipiny

42.

TINGUALI, Mohammed (vel Mouh di Kouba) ur. 21.4.1964 w Blida (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

43.

*URANGA ARTOLA, Kemen (działacz E.T.A.; członek Herri Batasuna/E.H/Batasuna) ur. 25.5.1969 w Ondarroa (Biscay), dokument tożsamości nr 30.627.290

44.

*VALLEJO FRANCO, Ińigo (działacz E.T.A.) ur. 21.5.1976 w Bilbao (Biscay), dokument tożsamości nr 29.036.694

45.

*VILA MICHELENA, Fermín (działacz E.T.A.; członek Kas/Ekin) ur. 12.3.1970 w Irún (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 15.254.214

2.   GRUPY I PODMIOTY

1.

Organizacja Abu Nidal (ANO), (vel Rewolucyjna Rada Fatah, Rewolucyjne Brygady Arabskie, Czarny Wrzesień i Rewolucyjna Organizacja Muzułmańskich Socjalistów)

2.

Brygada Męczenników Al-Aksa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir i Al-Hijra

5.

*Terytorialne Jednostki Antyimperialistyczne (Nuclei Territoriali Antimperialisti)

6.

*Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare

7.

*Uzbrojone Jednostki na rzecz Komunizmu (Nuclei Armati per il Comunismo)

8.

Aum Shinrikyo (vel AUM, vel Aum – Najwyższa Prawda, vel Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

*Komórka przeciwko Kapitałowi, Więzieniu, Strażnikom Więziennym i Celom Więziennym (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Komunistyczna Partia Filipin, w tym Nowa Armia Ludowa (NPA), Filipiny, powiązana z Jose Marią C. Sisonem (vel Armando Liwanag, vel Joma, przywódca Komunistycznej Partii Filipin, w tym NPA)

12.

*Irlandzka Armia Kontynuacji (CIRA)

13.

*Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Kraj Basków i Wolność (E.T.A.) (Następujące organizacje są częścią grupy terrorystycznej E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (vel Herri Batasuna, vel Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al.-Islamiyya (Grupa Islamska), (vel Al.-Gama'a al.-Islamiyya, IG)

15.

Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód (IBDA-C)

16.

*Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antyfaszystowskie Grupy Oporu Pierwszego Listopada (G.R.A.P.O.)

17.

Hamas (w tym Hamas-Izz al.-Din al.-Qassem)

18.

Hizbul Mudżahedin (HM)

19.

Fundacja Ziemi Świętej na rzecz Pomocy i Rozwoju (Holy Land Foundation for Relief and Development)

20.

Międzynarodowa Federacja Młodzieży Sikh (ISYF)

21.

*Solidarność Międzynarodowa (Solidarietà Internazionale)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Siły Zindabad Khalistan (Khalistan Zindabad Force) (KZF)

24.

Partia Pracujących Kurdystanu (PKK), (vel KADEK; vel KONGRA-GEL)

25.

*Ochotnicze Siły Lojalistyczne (LVF)

26.

Organizacja Mujahedin-e Khalq (MEK lub MKO) (bez Narodowej Rady Oporu Iranu (NCRI) (vel Narodowa Armia Wyzwolenia Iranu (NLA, zbrojny odłam MEK), Ludowy Mujahidin Iranu (PMOI), Muzułmańskie Stowarzyszenie Studentów Irańskich)

27.

Narodowa Armia Wyzwolenia (Ejército de Liberación Nacional)

28.

*Ochotnicy Orańscy (OV)

29.

Palestyński Front Wyzwolenia (PLF)

30.

Palestyński Dżihad Islamski (PIJ)

31.

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (PFLP)

32.

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Dowództwo Generalne, (vel PFLP-Dowództwo Generalne, vel PFLP-GC)

33.

*Prawdziwa IRA

34.

*Czerwone Brygady na rzecz Utworzenia Walczącej Partii Komunistycznej (Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente)

35.

*Obrońcy Czerwonej Ręki (RHD)

36.

Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC)

37.

*Komórki Rewolucyjne/Epanastatiki Pirines

38.

*Rewolucyjna Organizacja 17 listopada/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Partia/Front/Armia Wyzwolenia Ludu Tureckiego (DHKP-C) (vel Devrimci Sol (Lewica Rewolucyjna), Dev Sol)

40.

Świetlisty Szlak (SL) (Sendero Luminoso)

41.

Stichting Al. Aqsa (vel Stichting Al. Aqsa Nederland, vel Al. Aqsa Nederland)

42.

*Brygada Dwudziestego Lipca (Brigata XX Luglio)

43.

*Stowarzyszenie Obrony Ulsteru/Bojownicy o Wolność Ulsteru (UDA/UFF)

44.

Zjednoczone Siły Samoobrony Kolumbii/Grupa Kolumbijska (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

45.

*Jednostka na rzecz Proletariackiej Inicjatywy Rewolucyjnej (Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria)

46.

*Jednostki na rzecz Inicjatywy Proletariackiej (Nuclei di Iniziativa Proletaria)

47.

*Nieformalna Federacja Anarchistyczna (F.A.I. – Federazione Anarchica Informale)


(1)  Osoby, grupy i podmioty oznaczone symbolem * są objęte jedynie art. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB.