ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 79

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
16 marca 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

2

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1383/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Senegalu, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Kenii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym

16

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

21

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2006 r.

22

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Österreichische Nationalbank

25

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655)  ( 1 )

27

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

32

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

16.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 426/2006

z dnia 9 marca 2006 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z Nomenklaturą Scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1) pobór ceł za niektóre towary określone w dziale 27 został autonomicznie i na czas nieokreślony zawieszony, jeśli są one przeznaczone do szczególnego rodzaju obróbki, pod warunkiem że spełnione zostały pewne wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(2)

Obecnie zwolnienie to nie obejmuje niektórych olejów odpadowych przeznaczonych do recyklingu, sklasyfikowanych pod kodem CN 2710 99 00.

(3)

Ze względów ochrony środowiska związanych z recyklingiem olejów odpadowych stosowane powinny być te same stawki celne w odniesieniu do olejów odpadowych i olejów należących do tej samej grupy, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów technicznych i prawnych. W interesie Wspólnoty leży zatem autonomiczne zawieszenie na czas nieokreślony ceł także i w odniesieniu do takich towarów.

(4)

W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(5)

Ponieważ zmiana przewidziana w niniejszym rozporządzeniu ma być stosowana od tej samej daty, co Nomenklatura Scalona na rok 2006 ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1719/2005 (3), niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie niezwłocznie oraz powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2006 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W sekcji V, dział 27, część druga (Tabela stawek celnych) załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, tekst w kolumnie trzeciej dla kodu CN 2710 99 00 otrzymuje następujące brzmienie:

„3,5 (4)

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 267/2006 (Dz.U. L 47 z 17.2.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 215/2006 (Dz.U. L 38 z 9.2.2006, str. 11).

(3)  Dz.U. L 286 z 28.10.2005, str. 1.

(4)  Pobór cła zostaje autonomicznie i na czas nieokreślony zawieszony w odniesieniu do towarów przeznaczonych do szczególnego rodzaju obróbki (kod TARIC 2710990010). Stosowanie tego zawieszenia cła uzależnione jest od spełnienia wymogów określonych w przepisach wspólnotowych obowiązujących w tej dziedzinie (patrz: art. 291–300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1) z późniejszymi zmianami.”.


16.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/2


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 427/2006

z dnia 15 marca 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

117,9

204

60,7

212

102,0

624

120,2

999

100,2

0707 00 05

052

120,8

068

143,9

204

36,3

628

169,1

999

117,5

0709 90 70

052

128,2

204

55,2

999

91,7

0805 10 20

052

66,2

204

41,8

212

49,7

220

48,6

400

60,8

512

33,1

624

59,1

999

51,3

0805 50 10

052

43,6

624

69,4

999

56,5

0808 10 80

388

94,2

400

121,4

404

90,2

512

71,7

524

76,3

528

78,3

720

87,3

999

88,5

0808 20 50

388

83,4

400

74,8

512

64,9

528

56,0

720

60,4

999

67,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


16.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 428/2006

z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2006 (2) otworzyło przetarg, ustalając indykatywne stawki refundacji i indykatywne ilości, dla których mogą być wydane pozwolenia na wywóz w systemie A3.

(2)

W zależności od przedstawionych ofert należy ustalić maksymalne stawki refundacji i wartości procentowe przyznawania ilości odnoszące się do ofert przedstawionych na poziomie tych maksymalnych stawek.

(3)

W odniesieniu do pomidorów, pomarańczy, cytryn i jabłek maksymalna stawka konieczna do udzielenia pozwoleń w wysokości indykatywnej ilości, w granicach zaoferowanych w przetargu ilości, nie jest wyższa niż półtorej indykatywnej stawki refundacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do pomidorów, pomarańczy, cytryn i jabłek maksymalne stawki refundacji i wartości procentowe wydawania, odnoszące się do przetargu ogłoszonego rozporządzeniem (WE) nr 292/2006, ustalone są w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 48 z 18.2.2006, str. 3.


ZAŁĄCZNIK

Wydawanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

Produkt

Maksymalna stawka refundacji

(EUR/t netto)

Wartość procentowa przyznawania wnioskowanych ilości na poziomie maksymalnej stawki refundacji

Pomidory

40

100 %

Pomarańcze

50

100 %

Cytryny

70

100 %

Jabłka

43

100 %


16.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 429/2006

z dnia 15 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1383/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) ustanawia procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1383/2005 (3) ogłoszono stały przetarg na wywóz 20 000 ton jęczmienia znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej.

(3)

Polska poinformowały Komisję o zamiarze przystąpienia ich agencji interwencyjnej do zwiększenia o 44 185 ton ilości zgłoszonej do przetargu na wywóz. Uwzględniając ten wniosek, dostępne ilości oraz sytuację na rynku, należy pozytywnie rozpatrzyć wniosek złożony przez Polskę.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1383/2005.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 1383/2005 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 64 185 ton jęczmienia do wywozu do wszystkich krajów trzecich, z wyłączeniem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Chorwacji, Kanady, Liechtensteinu, Meksyku, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4), Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Szwajcarii.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 220 z 25.8.2005, str. 21.

(4)  Włącznie z Kosowem, zgodnie z określeniem zawartym w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.”.


16.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 430/2006

z dnia 15 marca 2006 r.

zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Senegalu, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw (2) ustanawia warunki zatwierdzania czynności kontrolnych przeprowadzonych przez dane państwo trzecie, które o to wnioskuje, przed przywozem do Wspólnoty.

(2)

Władze Senegalu przesłały do Komisji wniosek o zatwierdzenie czynności kontrolnych, za których przeprowadzanie odpowiedzialna jest Dyrekcja Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Zasobów Wodnych. W tym wniosku stwierdza się, że wyżej wymieniona dyrekcja posiada niezbędny personel, wyposażenie i urządzenia do przeprowadzania kontroli, że stosuje ona metody równorzędne do metod określonych w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001 oraz że świeże owoce i warzywa wywożone z Senegalu do Wspólnoty odpowiadają wspólnotowym normom handlowym.

(3)

Informacje przesłane przez państwa członkowskie do Komisji wskazują, że w okresie 2001–2005 częstotliwość występowania niezgodności z normami handlowymi w przywozie świeżych owoców i warzyw z Senegalu była bardzo niska.

(4)

Kontrole zgodności przeprowadzone przez Senegal powinny być zatem zatwierdzone z mocą od daty wprowadzenia w życie procedury współpracy administracyjnej ustanowionej w art. 7 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kontrole zgodności norm handlowych dotyczących świeżych owoców i warzyw przeprowadzane przez Senegal przed ich przywozem do Wspólnoty zostają niniejszym zatwierdzone zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001.

Artykuł 2

Szczegółowe dane dotyczące władzy publicznej i organów kontroli w Senegalu, określonych w art. 7 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, podane są w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty opublikowania w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawiadomienia określonego w art. 7 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, odnoszącego się do ustanowienia współpracy administracyjnej między Wspólnotą a Senegalem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 156 z 13.6.2001, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 408/2003 (Dz.U. L 62 z 6.3.2003, str. 8).


ZAŁĄCZNIK

Władza publiczna w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001:

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

BP 20054 Thiaroye Dakar

Senegal

tel. (221) 834 03 97

faks (221) 834 28 54/834 42 90

e-mail: almhanne@hotmail.com

almhanne@yahoo.fr

Organ kontroli w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001:

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

Bureau qualité de la Division Législation et Contrôle phytosanitaire

tel. (221) 834 03 97

faks (221) 834 28 54

e-mail: dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr


16.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 431/2006

z dnia 15 marca 2006 r.

zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Kenii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw (2) ustanawia warunki zatwierdzania czynności kontrolnych przeprowadzonych przez dane państwo trzecie, które o to wnioskuje, przed przywozem do Wspólnoty.

(2)

Władze Kenii przesłały do Komisji wniosek o zatwierdzenie czynności kontrolnych, za których przeprowadzanie odpowiedzialna jest Kenijska Inspekcja Ochrony Roślin (KEPHIS). W tym wniosku stwierdza się, że wyżej wymienione organy kontroli posiadają niezbędny personel, wyposażenie i urządzenia do przeprowadzania kontroli, że stosują one metody równorzędne do metod określonych w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001 oraz że świeże owoce i warzywa wywożone z Kenii do Wspólnoty odpowiadają wspólnotowym normom handlowym.

(3)

Informacje przesłane przez państwa członkowskie do Komisji wskazują, że w okresie 2001–2005 częstotliwość występowania niezgodności z normami handlowymi w przywozie świeżych owoców i warzyw z Kenii była bardzo niska.

(4)

Kontrole zgodności przeprowadzone przez Kenię powinny zatem zostać zatwierdzone z mocą od daty wprowadzenia w życie procedury współpracy administracyjnej ustanowionej w art. 7 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kontrole zgodności norm handlowych dotyczących świeżych owoców i warzyw, przeprowadzane przez Kenię przed ich przywozem do Wspólnoty, zostają niniejszym zatwierdzone zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001.

Artykuł 2

Szczegółowe dane dotyczące władzy publicznej i organu kontroli w Kenii, określonych w art. 7 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, podane są w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Świadectwa określone w art. 7 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, wydane w następstwie kontroli określonych w art. 1 niniejszego rozporządzenia, muszą być sporządzone na formularzach zgodnie ze wzorem podanym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty opublikowania w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawiadomienia określonego w art. 7 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, odnoszącego się do ustanowienia współpracy administracyjnej między Wspólnotą a Kenią.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 156 z 13.6.2001, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 408/2003 (Dz.U. L 62 z 6.3.2003, str. 8).


ZAŁĄCZNIK I

Władza publiczna w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001:

Kenijska Inspekcja Ochrony Roślin

Dyrektor Zarządzający Kephis

PO Box 49592-00100

Nairobi

tel. (254-20) 88 25 84

faks (254-20) 88 22 65

e-mail: kephis@nbnet.co.ke

Organ kontroli w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001:

Kenijska Inspekcja Ochrony Roślin, Kephis

PO Box 49592-00100

Nairobi

tel. (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33

faks (254-20) 88 22 45

e-mail: kephis@nbnet.co.ke


ZAŁĄCZNIK II

Image


16.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 432/2006

z dnia 15 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (1), w szczególności jego art. 20,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (2), w szczególności jego art. 71 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Doświadczenie związane ze stosowaniem rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 (3) pokazało, że konieczne jest bardziej precyzyjne sformułowanie akapitu trzeciego w art. 9 przedmiotowego rozporządzenia. [Nie dotyczy wersji polskiej].

(2)

Ze względu na fakt, że pomoc, o której mowa w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, oblicza się na podstawie ilości potencjalnie kwalifikujących się do objęcia pomocą przewidzianą w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w danym roku gospodarczym oraz że zgodnie z art. 34 rozporządzenia (WE) nr 382/2005 pewna część suszu paszowego, który opuścił przedsiębiorstwa w ciągu roku gospodarczego 2005/2006, została już zaksięgowana w roku gospodarczym 2004/2005, wysokość pomocy na rok gospodarczy 2005/2006 byłaby obliczana na podstawie ilości niereprezentatywnych dla rzeczywistej produkcji w roku gospodarczym 2005/2006. W rezultacie należy przewidzieć środki przejściowe w odniesieniu do zapasów na dzień 31 marca 2006 r. Aby uniknąć dyskryminacji między przedsiębiorcami, środki te muszą mieć zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich. Należy przewidzieć sposób powiadamiania o zapasach objętych tymi środkami.

(3)

Odniesienie do pułapów, o których mowa w pkt D załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, należy zastąpić odniesieniem do pułapów zawartych w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikującego załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiającego pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu (4).

(4)

W załączniku I należy wprowadzić kilka poprawek w celu uzyskania efektywnego bilansu zużycia energii.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 382/2005.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Wspólnego Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż i Dopłat Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 382/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

[Nie dotyczy wersji polskiej];

2)

artykuł 33 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

a)

w akapicie pierwszym dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:

„Dane te nie obejmują ilości, o których mowa w art. 34 i 34a niniejszego rozporządzenia.”;

b)

w akapicie drugim dodaje się zdania w następującym brzmieniu:

„W odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 oraz 2006/2007 ilości te nie obejmują ilości, o których mowa w art. 34 i 34a. Najpóźniej do dnia 31 maja 2006 r. państwa członkowskie przesyłają Komisji dane o stanie ilościowym suszu paszowego na dzień 31 marca 2006 r., zgodnie z art. 34a, który znajduje się w magazynach przedsiębiorstw przetwórczych oraz który stanowi przedmiot wniosku o przyznanie w roku gospodarczym 2006/2007 pomocy przewidzianej w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 za rok gospodarczy 2005/2006 w trakcie trwania roku gospodarczego 2006/2007, oraz ewentualnie – w odpowiednim przypadku – wniosku o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.”;

3)

dodaje się art. 34a:

„Artykuł 34a

Zapasy na dzień 31 marca 2006 r.

1.   Susz paszowy wyprodukowany w roku gospodarczym 2005/2006, który nie opuścił przedsiębiorstwa przetwórczego lub jednego z miejsc składowania określonych w art. 3 lit. a) niniejszego rozporządzenia, najpóźniej w dniu 31 marca 2006 r. może zostać objęty pomocą przewidzianą w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 za rok gospodarczy 2005/2006 w trakcie trwania roku gospodarczego 2006/2007, oraz ewentualnie – w stosownym przypadku – pomocą, o której mowa w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, pod warunkiem że:

a)

spełnia warunki określone w art. 3 niniejszego rozporządzenia;

b)

opuszcza przedsiębiorstwo przetwórcze pod kontrolą właściwych władz w warunkach przewidzianych w art. 10 i 11 niniejszego rozporządzenia;

c)

zostaje uwzględniony w ramach krajowych gwarantowanych limitów przyznanych zainteresowanym państwom członkowskim na rok gospodarczy 2005/2006;

d)

został zadeklarowany i zatwierdzony w roku gospodarczym 2005/2006.

2.   Właściwe władze zainteresowanych państw członkowskich przyjmują wszelkie konieczne środki kontrolne celem zapewnienia przestrzegania przepisów ust. 1.”;

4)

artykuł 35 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 35

Fakultatywny okres przejściowy

1.   Państwa członkowskie stosujące fakultatywny okres przejściowy zgodnie z art. 71 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 wypłacają przedsiębiorstwom przetwórczym – w celu jej przekazania producentom – pomoc określoną w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 na podstawie ilości kwalifikujących się do objęcia pomocą w roku gospodarczym 2005/2006.

Wysokość tej pomocy określa się na podstawie ilości potencjalnie kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz w granicach pułapu budżetowego podanego w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 118/2005 (5).

Przez pojęcie ilości potencjalnie kwalifikujących się do objęcia pomocą rozumie się sumę ilości uznanych za kwalifikujące się do objęcia pomocą przewidzianą w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w roku gospodarczym 2005/2006 oraz ilości wyprodukowane w roku gospodarczym 2005/2006, które stanowiły przedmiot wniosku o przyznanie w ciągu roku gospodarczego 2006/2007 wyżej wymienionej pomocy za rok gospodarczy 2005/2006, oraz ewentualnie – w odpowiednim przypadku – pomocy, o której mowa w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zgodnie z przepisami art. 34a. Wspomniane ilości potencjalnie kwalifikujące się do objęcia pomocą nie obejmują ilości, o których mowa w art. 34.

2.   W przypadku gdy przedsiębiorstwo przetwórcze zaopatruje się w pasze pochodzące z innego państwa członkowskiego, pomoc określona w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zostaje wypłacona przedsiębiorstwom przetwórczym w celu przekazania jej producentowi tylko, jeśli znajduje się on w państwie członkowskim stosującym fakultatywny okres przejściowy.

3.   Pomoc określona w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 jest ustalana zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003.

Pomoc wypłaca się przedsiębiorstwom przetwórczym w terminie trzydziestu dni roboczych, począwszy od dnia, w którym Komisja opublikuje informację o wysokości przyznanych kwot w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Po wyżej wymienionej dacie publikacji kwoty odnoszące się do ilości uznanych za kwalifikujące się do objęcia pomocą wypłacane są w ciągu trzydziestu dni roboczych następujących po dniu uznania danej ilości za kwalifikującą się do objęcia pomocą.

Przedsiębiorstwa przetwórcze przekazują kwotę pomocy producentom w terminie piętnastu dni roboczych po uzyskaniu przelewu od państwa członkowskiego.

5)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 114. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1).

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 319/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 32).

(3)  Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 4.

(4)  Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 15. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 570/2005 (Dz.U. L 97 z 15.4.2005, str. 13).

(5)  Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 15.”;


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Bilans energii zużytej w ramach produkcji pasz poddanych dehydratacji

 

Państwo członkowskie:

 

Rok gospodarczy:


 

Przedmiot

Jednostka

Ilość

a

Produkcja pasz poddanych dehydrytacji

tony pasz poddanych dehydrytacji

 

b

Średnia wilgotność na wejściu

%

 

c

Średnia wilgotność na wyjściu

%

 

d

Średnia temperatura powietrza na wlocie suszarki

stopnie Celsjusza

 

e

Średnie zużycie specyficzne

megadżul na kg pasz poddanych dehydratacji

 

Wypełnić dla każdego rodzaju używanego opału  (1):

Rodzaj używanego opału:

f

Średnia wartość opałowa

megadżul na tonę opału

 

g

Ilość użytego opału

w tonach opału

 

h

Wyprodukowana energia

w megadżulach

 


(1)  Gaz, węgiel, węgiel brunatny, olej, biomasa itd.”


16.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 433/2006

z dnia 15 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1906/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 14a ust. 10, 12 i 12a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1538/91 z dnia 5 czerwca 1991 r. wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (2) określa szczegółowe wskazówki dotyczące zakresu kontroli i działań podejmowanych przez laboratoria referencyjne w odniesieniu do monitorowania zawartości wody w mięsie drobiowym.

(2)

Wspólnotowe laboratorium referencyjne „Het Spelderholt” określone w art. 14a ust. 14 rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 nie jest już stanie kontynuować prac.

(3)

Doświadczenie z funkcjonowania laboratoriów referencyjnych wykazało, że nie ma już potrzeby, aby istniało osobne laboratorium referencyjne Wspólnoty. Wydaje się, że zamiast tego wystarczy ustanowić radę koordynującą badania prowadzone przez krajowe laboratoria referencyjne.

(4)

Rada koordynująca powinna obejmować przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze (WCB) – Instytut Materiałów Referencyjnych i Pomiarów (IRMM), Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz trzech krajowych laboratoriów referencyjnych.

(5)

Przedstawiciel IRMM powinien być przewodniczącym rady, który wyznacza krajowe laboratoria referencyjne na zasadzie rotacji.

(6)

Załącznik VIII do rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 zawiera nazwy i adresy wszystkich laboratoriów referencyjnych. Kilka państw członkowskich poinformowało o zmianie ich krajowych laboratoriów referencyjnych. Malta przesłała nazwę i adres krajowego laboratorium referencyjnego Malty w sąsiadującym z nią państwie członkowskim. Należy zatem uaktualnić nazwy i adresy niektórych laboratoriów referencyjnych i dodać nazwę i adres maltańskiego laboratorium referencyjnego.

(7)

Załącznik IX do rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 określa konkretne zadania wykonywane przez wspólnotowe laboratorium referencyjne oraz krajowe laboratoria referencyjne. Zmianę struktury organizacyjnej laboratoriów referencyjnych monitorowania zawartości wody w mięsie drobiowym należy określić w załączniku IX.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 1538/91.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 1538/91 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 14a wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 12a akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Krajowe laboratoria referencyjne przesyłają te dane do rady ekspertów, o której mowa w ust. 14, w celu dalszej oceny i poddania pod dyskusję z krajowymi laboratoriami referencyjnymi przed dniem 1 lipca każdego roku. Ustalenia są przedstawiane do rozpatrzenia komitetowi zarządzającemu zgodnie z art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75.”;

b)

ustęp 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14.   Rada ekspertów, monitorując zawartość wody w mięsie drobiowym, działa jako organ koordynujący badania przeprowadzane przez krajowe laboratoria referencyjne. W jej skład wchodzą przedstawiciele Komisji i krajowych laboratoriów referencyjnych. Zadania rady i krajowych laboratoriów referencyjnych oraz strukturę organizacyjną rady przedstawia załącznik IX.”;

2)

załącznik VIII zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

3)

załącznik IX zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 173 z 6.7.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1101/98 (Dz.U. L 157 z 30.5.1998, str. 12).

(2)  Dz.U. L 143 z 7.6.1991, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 81/2006 (Dz.U. L 14 z 19.1.2006, str. 8).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK VIII

WYKAZ LABORATORIÓW REFERENCYJNYCH

 

Belgia

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

BE-9090 Melle

 

Republika Czeska

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Dania

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Niemcy

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

EC-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estonia

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Grecja

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalon st.

EL-411 10 Larisa

 

Hiszpania

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

ES-28023 Madrid

 

Francja

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

FR-22400 Ploufragan

 

Irlandia

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

Dublin 15

Ireland

 

Włochy

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

IT-41100 Modena

 

Cypr

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Łotwa

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

LV-1076 Rīga

 

Litwa

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Luksemburg

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

LU-1911 Luxembourg

 

Węgry

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

CE.FI.T S.r.l.

Sede Centrale e Laboratori

Viale Lido 108 A

IT-96012 Avola (SR)

 

Niderlandy

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

AT-1226 Wien

 

Polska

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugalia

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

PT 1050-070 LISBOA

 

Słowenia

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Słowacja

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Finlandia

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Szwecja

Livsmedelsverket

Box 622

SE-75126 Uppsala

 

Zjednoczone Królestwo

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

United Kingdom

TW11 0LY”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IX

Zadania i struktura organizacyjna rady ekspertów monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym

Rada ekspertów, o której mowa w art. 14a ust. 14, odpowiada za następujące zadania:

a)

dostarczanie krajowym laboratoriom referencyjnym informacji dotyczących metod analitycznych i porównawczych dotyczących zawartości wody w mięsie drobiowym;

b)

koordynację stosowania przez krajowe laboratoria referencyjne metod wymienionych w lit. a), w szczególności poprzez organizację badania porównawczego oraz testowania biegłości;

c)

wspieranie krajowych laboratoriów referencyjnych w testowaniu biegłości poprzez dostarczanie wsparcia naukowego w ocenie danych i sprawozdawczości;

d)

koordynowanie rozwoju nowych metod analitycznych oraz informowanie krajowych laboratoriów referencyjnych o postępie w tej dziedzinie;

e)

zapewnienie naukowego i technicznego wsparcia Komisji, szczególnie w przypadkach kwestionowania wyników analiz między państwami członkowskimi.

Rada ekspertów, o której mowa w art. 14a ust. 14, jest zorganizowana w następujący sposób:

W skład rady ekspertów monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym wchodzą przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze (JRC) – Instytut Materiałów Referencyjnych i Pomiarów (IRMM), Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz trzech krajowych laboratoriów referencyjnych. Przedstawiciel IRMM przewodniczy radzie i wyznacza krajowe laboratoria referencyjne na zasadzie rotacji. Władze państw członkowskich odpowiedzialne za wyznaczone krajowe laboratorium referencyjne wyznaczają następnie poszczególnych ekspertów monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym wchodzących w skład rady. W drodze corocznej rotacji jedno krajowe laboratorium referencyjne uczestniczące w radzie będzie zastępowane przez inne, aby zachować ciągłość prac rady. Wydatki ponoszone przez ekspertów państw członkowskich i/lub krajowe laboratoria referencyjne w ramach funkcji wykonywanych na mocy niniejszego akapitu pokrywa właściwe państwo członkowskie.

Zadania krajowych laboratoriów referencyjnych

Krajowe laboratoria referencyjne wymienione w załączniku VIII są odpowiedzialne za następujące zadania:

a)

koordynowanie działań krajowych laboratoriów, odpowiedzialnych za analizy zawartości wody w mięsie drobiowym;

b)

pomoc właściwym organom państwa członkowskiego w organizacji systemu monitorowania zawartości wody w mięsie drobiowym;

c)

udział w badaniu porównawczym (testowanie biegłości) pomiędzy różnymi laboratoriami krajowymi, o których mowa w lit. a);

d)

zapewnienie, iż informacje przekazywane przez laboratorium referencyjne Wspólnoty przesyłane są właściwym organom w danym państwie członkowskim oraz krajowym laboratoriom określonym powyżej w lit. a);

e)

współpraca z radą ekspertów, a w przypadku wyznaczenia do rady ekspertów, przygotowywanie niezbędnych próbek do badań, w tym do badania jednorodności oraz zorganizowanie właściwej wysyłki.”.


16.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 434/2006

z dnia 15 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 33 ust. 1 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2005 (2) otworzyło destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji.

(2)

Ponieważ istnieje jednocześnie kilka środków dotyczących destylacji, władze greckie stwierdziły, że wydajność gorzelni destylujących i organów kontrolnych jest niewystarczająca, aby zapewnić właściwy przebieg destylacji. W celu zapewnienia skuteczności środka przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 887/2005 należy zatem przedłużyć okres dostaw alkoholu do agencji interwencyjnej, określony we wspomnianym rozporządzeniu, do dnia 30 kwietnia 2006 r.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 887/2005.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 887/2005 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 uzyskany alkohol musi zostać dostarczony do agencji interwencyjnej najpóźniej dnia 30 kwietnia 2006 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 marca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2165/2005 (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 34.


16.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 435/2006

z dnia 15 marca 2006 r.

ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 do opłat przywozowych w sektorze zbóż (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że przy przywozie produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, pobiera się opłaty celne zgodne ze stawkami Wspólnej Taryfy Celnej. Jednakże w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, opłaty przywozowe równają się cenie interwencyjnej tych produktów ważnej w czasie przywozu powiększonej o 55 % i pomniejszonej o cenę CIF w przywozie stosowaną do danej wysyłki. Opłaty celne nie mogą jednak przekroczyć stawek Wspólnej Taryfy Celnej.

(2)

Na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 ceny CIF w przywozie oblicza się na podstawie cen reprezentatywnych dla danego produktu na rynku światowym.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1249/96 ustala zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 do opłat przywozowych w sektorze zbóż.

(4)

Opłaty przywozowe stosuje się aż do chwili ustalenia i wejścia w życie nowych stawek opłat przywozowych.

(5)

W celu umożliwienia normalnego funkcjonowania systemu opłat przywozowych należy przyjąć jako podstawę ich wyliczenia stawki reprezentatywne dla rynku, stwierdzone w okresie porównawczym.

(6)

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1249/96 prowadzi do ustalenia opłat przywozowych w wysokości podanej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Opłaty przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w kwotach figurujących w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 16 marca 2006 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

40,27

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

56,28

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

56,28

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

40,27


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

okres od 1.3.2006–14.3.2006

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

144,25 (3)

74,03

180,00

170,00

150,00

103,52

Premia za Zatokę (EUR/t)

42,52

13,48

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 16,81 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

16.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/25


DECYZJA RADY

z dnia 14 marca 2006 r.

zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Österreichische Nationalbank

(2006/212/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 27 ust. 1,

uwzględniając zalecenie EBC/2006/1 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lutego 2006 r. udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Österreichische Nationalbank (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rachunki Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

(2)

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy federalnej o Österreichische Nationalbank walne zgromadzenie Österreichische Nationalbank (ÖNB) corocznie dokonuje wyboru dwóch biegłych rewidentów oraz dwóch zastępczych biegłych rewidentów. Zastępczy biegli rewidenci dysponują mandatem jedynie na wypadek niemożności wykonywania obowiązków przez biegłych rewidentów.

(3)

Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów ÖNB nie może podlegać odnowieniu na kolejną kadencję po zakończeniu kontroli za rok obrachunkowy 2005. Niezbędne jest zatem ustanowienie zewnętrznych biegłych rewidentów, począwszy od roku obrachunkowego 2006.

(4)

ÖNB wybrał KPMG Alpen-Treuhand GmbH, TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH oraz BDO Auxilia Treuhand GmbH jako swoich nowych zewnętrznych biegłych rewidentów zgodnie ze wspólnotowymi i austriackimi przepisami prawa zamówień publicznych, przy czym EBC uważa, że spółki te spełniają warunki niezbędne do ustanowienia ich biegłymi rewidentami.

(5)

Rada Prezesów EBC zaleciła coroczne odnawianie mandatu zewnętrznych biegłych rewidentów przez okres nieprzekraczający pięciu lat.

(6)

Właściwym jest stosowanie się do zalecenia Rady Prezesów EBC i dokonanie odpowiedniej zmiany decyzji Rady 1999/70/WE (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 1 ust. 9 decyzji 1999/70/WE otrzymuje następujące brzmienie:

„9.   KPMG Alpen-Treuhand GmbH oraz TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH zostają niniejszym wspólnie zatwierdzone jako zewnętrzni biegli rewidenci Österreichische Nationalbank (ÖNB) za rok obrachunkowy 2006.

Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH oraz BDO Auxilia Treuhand GmbH zostają niniejszym wspólnie zatwierdzone jako zastępczy biegli rewidenci ÖNB za rok obrachunkowy 2006.

Mandat może podlegać corocznemu odnowieniu przez okres nieprzekraczający pięciu lat i kończący się najpóźniej rokiem obrachunkowym 2010.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest notyfikowana Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 marca 2006 r.

W imieniu Rady

K.-H. GRASSER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 34 z 10.2.2006, str. 30.

(2)  Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/866/WE (Dz.U. L 318 z 6.12.2005, str. 25).


Komisja

16.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/27


DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 marca 2006 r.

ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/213/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 20 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 89/106/EWG przewiduje, iż w celu uwzględnienia zróżnicowanych poziomów zabezpieczenia obiektów budowlanych na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym może istnieć konieczność ustalenia w dokumentach interpretacyjnych klas odpowiadających właściwościom użytkowym wyrobów dla każdego zasadniczego wymogu. Dokumenty takie opublikowano w formie „Komunikatu Komisji w sprawie dokumentów interpretacyjnych w odniesieniu do dyrektywy 89/106/EWG” (2).

(2)

Z punktu widzenia wymagania podstawowego dotyczącego bezpieczeństwa pożarowego, dokument interpretacyjny nr 2 wymienia szereg powiązanych ze sobą środków składających się na strategię bezpieczeństwa pożarowego, która ma być na różne sposoby rozwijana w państwach członkowskich.

(3)

Jednym z takich środków określonych w dokumencie interpretacyjnym nr 2 jest ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu na danym obszarze poprzez ograniczenie potencjału wyrobów budowlanych do przyczyniania się do pełnego rozniecenia ognia.

(4)

Poziom tego ograniczenia może być wyrażony tylko przez zróżnicowane poziomy reakcji na ogień wyrobów budowlanych w ich docelowym zastosowaniu.

(5)

Dążąc do zharmonizowanego rozwiązania, przyjęto system klas na mocy decyzji Komisji 2000/147/WE z dnia 8 lutego 2000 r. wykonującej dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień wyrobów budowlanych (3).

(6)

W przypadku drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych konieczne jest stosowanie klasyfikacji ustanowionej decyzją 2000/147/WE.

(7)

Odporność wielu wyrobów i/lub materiałów budowlanych na działanie ognia, podana w klasyfikacji zawartej w decyzji 2000/147/WE, jest dostatecznie ustalona i wystarczająco dobrze znana organom regulującym zagadnienia pożarowe w państwach członkowskich, co oznacza, że nie wymagają one badań tej właściwości użytkowej.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku określa się wyroby i/lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie właściwości użytkowej „reakcja na ogień”, bez konieczności dalszego badania.

Artykuł 2

W Załączniku do niniejszej decyzji określa się konkretne klasy mające zastosowanie do różnych wyrobów i/lub materiałów budowlanych w ramach klasyfikacji dotyczącej reakcji na działanie ognia, przyjętej w decyzji 2000/147/WE.

Artykuł 3

W stosownych przypadkach wyroby powinny być rozpatrywane pod kątem ich docelowego zastosowania.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. C 62 z 28.2.1994, str. 1.

(3)  Dz.U. L 50 z 23.2.2000, str. 14. Decyzja zmieniona decyzją 2003/632/WE (Dz.U. L 220 z 3.9.2003, str. 5).


ZAŁĄCZNIK

Tabele zawarte w niniejszym załączniku wymieniają wyroby i/lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania właściwości użytkowej w zakresie reakcji na ogień

Tabela 1

KLASY REAKCJI NA OGIEŃ DREWNIANYCH WYROBÓW PODŁOGOWYCH

Materiał (1), (7)

Szczegółowy opis wyrobu (4)

Minimalna gęstość średnia (5)

(kg/m3)

Minimalna grubość całkowita

(mm)

Warunek zastosowania końcowego

Klasa (3) dla pokryć podłogowych

Drewniane pokrycia podłogowe i parkiet

Lite pokrycie podłogowe z dębu lub buku z powłoką powierzchniową

Buk: 680

Dąb: 650

8

Przyklejone do podłoża (6)

Cfl - s1

Lite pokrycie podłogowe z dębu, buku lub świerku z powłoką powierzchniową

Buk: 680

Dąb: 650

Świerk: 450

20

Ze szczeliną powietrzną pod spodem lub bez niej

Lite pokrycia podłogowe z drewna z powłoką powierzchniową inne niż uwzględnione powyżej

390

8

Bez szczeliny powietrznej pod spodem

Dfl - s1

20

Ze szczeliną powietrzną pod spodem lub bez niej

Parkiet drewniany

Parkiet wielowarstwowy z górną warstwą dębową grubości co najmniej 5 mm z powłoką powierzchniową

650

(górna warstwa)

10

Przyklejony do podłoża (6)

Cfl - s1

14 (2)

Ze szczeliną powietrzną pod spodem lub bez niej

Parkiet wielowarstwowy z powłoką powierzchniową, inny niż uwzględniony powyżej

500

8

Przyklejony do podłoża

Dfl - s1

10

Bez szczeliny powietrznej pod spodem

14 (2)

Ze szczeliną powietrzną pod spodem lub bez niej

Fornirowane pokrycie podłogowe

Fornirowane pokrycie podłogowe

800

6 (2)

Bez szczeliny powietrznej pod spodem

Dfl - s1


Tabela 2

KLASY REAKCJI NA OGIEŃ PANELI Z LITEGO DREWNA ORAZ PŁYT OKŁADZINOWYCH

Materiał (18)

Szczegółowy opis wyrobu (12)

Minimalna gęstość średnia (13)

(kg/m3)

Minimalna grubość całkowita/minimalna (14)

(mm)

Warunek zastosowania końcowego (11)

Klasa (10)

Panele i płyty okładzinowe (8)

Elementy drewniane z wpustem i piórem lub nieprofilowane

390

9/6

Bez szczeliny powietrznej lub z zamkniętą szczeliną powietrzną z tyłu

D - s2, d2

12/8

D - s2, d0

Panele i płyty okładzinowe (9)

Elementy drewniane z wpustem i piórem lub nieprofilowane

390

9/6

Z otwartą szczeliną powietrzną ≤ 20 mm z tyłu

D - s2, d0

18/12

Bez szczeliny powietrznej lub z otwartą szczeliną powietrzną z tyłu

Szczebelkowe elementy drewniane (15)

Elementy drewniane zamocowane do ramy nośnej (16)

390

18

Otoczone przez powietrze ze wszystkich stron (17)

D - s2, d0

Rysunek a)

Profile paneli z litego drewna i płyt okładzinowych

Image

Rysunek b)

Maksymalny eksponowany obszar drewnianego elementu taśmowego 2n (t + w) + a ≤ 1,10

Image


(1)  Zamontowany zgodnie z normą EN ISO 9239-1 na podłożu co najmniej klasy D - s2, d0 oraz posiadający minimalną gęstość 400 kg/m3 lub szczelinę powietrzną pod spodem.

(2)  Warstwa pośrednia co najmniej klasy E o maksymalnej grubości 3 mm może występować, w przypadku zastosowań bez szczeliny powietrznej, dla wyrobów parkietowych o grubości 14 mm lub większej oraz dla fornirowanych pokryć podłogowych.

(3)  Klasa przewidziana w tabeli 2 Załącznika do decyzji 2000/147/WE.

(4)  Rodzaj i ilość zastosowanych powłok powierzchniowych to odpowiednio: akryl, poliuretan lub mydło, 50–100 g/m2, oraz olej, 20–60 g/m2.

(5)  Sezonowanie zgodnie z normą EN 13238 (50 % RH, 23 °C).

(6)  Substrat co najmniej klasy A2 - s1, d0.

(7)  Dotyczy również stopni schodowych.

(8)  Zamontowane mechanicznie na ramie nośnej z drewnianej listwy ze szczeliną zamkniętą lub wypełnioną podłożem co najmniej klasy A2 - s1, d0 o minimalnej gęstości równej 10 kg/m3 lub wypełnioną podłożem z celulozowego materiału izolacyjnego co najmniej klasy E, ew. zawierającym materiał paroszczelny. Projekt wyrobu z drzewa powinien i umożliwiać jego montaż bez otwartych połączeń.

(9)  Zamontowane mechanicznie na ramie nośnej z drewnianej listwy z otwartą szczeliną powietrzną z tyłu lub bez niej. Projekt wyrobu z drzewa powinien i umożliwiać jego montaż bez otwartych połączeń.

(10)  Klasa przewidziana w tabeli 1 Załącznika do decyzji 2000/147/WE.

(11)  Otwarta szczelina powietrzna może umożliwiać wentylację z tyłu wyrobu, natomiast zamknięta szczelina powietrzna wyklucza taką możliwość. Podłoże umieszczone za szczeliną powietrzną powinno być co najmniej klasy A2 - s1, d0, a jego gęstość powinna wynosić co najmniej 10 kg/m3. Podłoże umieszczone za zamkniętą szczeliną powietrzną o maksymalnej grubości 20 mm w przypadku pionowych elementów drewnianych a powinno być co najmniej klasy D - s2, d0.

(12)  Połączenia obejmują wszelkie typy połączeń, np. połączenia doczołowe, z wpustem i piórem.

(13)  Uzyskana zgodnie z EN 13238.

(14)  Zgodnie z zamieszczonym poniżej rysunkiem. Obszar profilowany eksponowanej strony panela nie powinien stanowić więcej niż 20 % obszaru płaskiego lub 25 %, jeżeli zmierzony został zarówno na eksponowanej, jak i na tylniej stronie panela. W przypadku połączeń doczołowych najgrubsze miejsce występuje w punkcie połączenia.

(15)  Prostokątne elementy drewniane z zaokrąglonymi narożami lub bez, zamontowane poziomo lub pionowo na ramie nośnej i otoczone ze wszystkich stron powietrzem, głównie stosowane na na innych elementach budowlanych w zastosowaniach przeznaczonych do wnętrz i na zewnątrz.

(16)  Maksymalny eksponowany obszar (wszystkie strony prostokątnych elementów drewnianych i drewnianej ramy nośnej) nie może przekraczać 110 % całkowitej powierzchni płaskiej, patrz: rysunek b) poniżej.

(17)  Inne elementy budowlane położone bliżej niż 100 mm od elementów drewnianych (nie licząc ramy nośnej) powinny być co najmniej klasy A2 - s1, d0, umieszczone w odległości od 100 do 300 mm, co najmniej klasy B - s1, d0, a umieszczone dalej niż 300 mm, co najmniej klasy D - s2, d0.

(18)  Dotyczy również schodów.


Sprostowania

16.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/32


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 200 z dnia 30 lipca 2005 r. )

Strona 10, załącznik I, wykaz organów określonych w art. 8 i 11 pkt A, organy państw członkowskich, pod nazwą Cypr, adres w języku greckim:

a)

zamiast

:

„Τμήμα έκδοσηs αδειών εισαγωγών/εξαγωγών”,

powinno być

:

„Μονάδα Έκδοσης Aδειών Eισαγωγών/Eξαγωγών”;

b)

zamiast

:

„E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr”,

powinno być

:

„E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy”.

Załącznik V, formularz pozwolenia na wywóz i przywóz, o którym mowa w art. 9 ust. 1:

a)

strona 18, wyjaśnienia dotyczące formularza, pole 3, trzecia kolumna:

zamiast

:

„Patrz: art. 2 lit. d) i art. 2 lit. e) oraz art. 17 rozporządzenia”,

powinno być

:

„Patrz: art. 2 lit. d) i art. 2 lit. e) oraz art. 18 rozporządzenia”;

b)

strona 18, wyjaśnienia dotyczące formularza, pola 6 i 7, trzecia kolumna:

zamiast

:

„Patrz: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1779/2002, Dz.U. L 296 z 5.10.2002, str. 6.”;

powinno być

:

„Patrz: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1779/2002, Dz.U. L 269 z 5.10.2002, str. 6.”.