ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 49

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
21 lutego 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 302/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny i jabłka)

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

6

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Wspólne działanie Rady 2006/118/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej oraz zmieniające wspólne działanie 2005/588/WPZiB

7

 

*

Wspólne działanie Rady 2006/119/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

8

 

*

Wspólne działanie Rady 2006/120/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

11

 

*

Wspólne działanie Rady 2006/121/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

14

 

*

Wspólne działanie Rady 2006/122/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

17

 

*

Wspólne działanie Rady 2006/123/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

20

 

*

Wspólne działanie Rady 2006/124/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

21

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

21.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 301/2006

z dnia 20 lutego 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

79,6

204

48,3

212

95,5

624

111,0

999

83,6

0707 00 05

052

148,8

204

89,9

628

131,0

999

123,2

0709 10 00

220

79,4

624

95,8

999

87,6

0709 90 70

052

107,7

204

53,5

999

80,6

0805 10 20

052

54,3

204

52,1

212

41,8

220

45,3

624

62,3

999

51,2

0805 20 10

204

100,5

999

100,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,7

204

99,4

220

80,3

464

141,8

624

77,1

662

58,9

999

86,9

0805 50 10

052

45,8

220

68,7

999

57,3

0808 10 80

400

121,9

404

104,0

528

112,1

720

84,1

999

105,5

0808 20 50

388

77,2

400

77,0

512

80,6

528

79,4

720

68,0

999

76,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


21.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 302/2006

z dnia 20 lutego 2006 r.

w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. ustalające procedurę mającą zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1706/98 (2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 ustalającego procedurę mającą zastosowanie do produktów rolnych oraz towarów uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) (3), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 2247/2003 przewiduje możliwość wydawania pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii. Przywóz jednak musi się zamykać w granicach ilościowych przewidzianych dla każdego z tych eksportujących krajów trzecich.

(2)

Złożone między 1 a 10 lutego 2006 r. wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz produktów pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2247/2003, wyrażone w ilościach mięsa bez kości, nie przewyższają ilości dostępnych dla tych państw. Jest zatem możliwe wydanie pozwoleń na przywóz wnioskowanych ilości.

(3)

Ilości, na jakie mogą być składane wnioski o wydanie pozwoleń po dniu 1 marca 2006 r., należy ustalić w ramach ogólnej ilości 52 100 t.

(4)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza zastosowania dyrektywy Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnych podczas przywozu z państw trzecich bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Z dniem 21 lutego 2006 r. niżej wymienione Państwa Członkowskie wydają pozwolenia, wyrażone w ilościach mięsa bez kości, na przywóz produktów z wołowiny i cielęciny, pochodzących z niektórych państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, w następującej ilości:

 

Niemcy:

220 t pochodzących z Botswany,

100 t pochodzących z Namibii;

 

Zjednoczone Królestwo:

150 t pochodzących z Botswany,

200 t pochodzących z Namibii.

Artykuł 2

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2247/2003, wnioski o wydanie pozwoleń mogą być składane w ciągu dziesięciu pierwszych dni marca 2006 r. na następujące ilości wołowiny i cielęciny bez kości:

Botswana:

18 096 t,

Kenia:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Suazi:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

12 250 t.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 67).

(2)  Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5.

(3)  Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004, str. 10).

(4)  Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).


21.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 303/2006

z dnia 20 lutego 2006 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny i jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 z dnia 8 października 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do refundacji wywozowych do owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 6 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2044/2005 (3) ustala ilości indykatywne, dla których mogą zostać wydane pozwolenia na wywóz w systemie B.

(2)

Biorąc pod uwagę informacje, którymi dzisiaj dysponuje Komisja, ilości indykatywne przewidziane na bieżący okres wywozu w odniesieniu do cytryn i jabłek mogą zostać niedługo przekroczone. To przekroczenie byłoby naruszeniem prawidłowego funkcjonowania systemu refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(3)

W celu uniknięcia opisanej sytuacji należy odrzucić wnioski o pozwolenia w systemie B dla cytryn i jabłek wywiezionych po dniu 21 lutego 2006 r., aż do końca bieżącego okresu wywozu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do cytryn i jabłek wnioski o pozwolenia na wywóz w systemie B, złożone z tytułu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2044/2005, dla których zgłoszenie wywozowe zostało przyjęte po dniu 21 lutego i przed dniem 17 marca 2006 r., są odrzucone.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

(3)  Dz.U. L 328 z 15.12.2005, str. 54.


21.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 304/2006

z dnia 20 lutego 2006 r.

ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół 4 w sprawie bawełny, załączony do Aktu Przystąpienia Grecji, ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana okresowo na podstawie ceny rynku światowego bawełny odziarnionej przy uwzględnieniu historycznych związków między ceną bawełny odziarnionej a wyliczoną ceną bawełny nieodziarnionej. Te historyczne związki zostały ustanowione w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3). W przypadku gdy cena rynku światowego nie może być ustalona w powyższy sposób, zostaje ona określona na podstawie ostatniej ustalonej ceny.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana dla produktu odpowiadającego pewnym cechom charakterystycznym i uwzględniając najkorzystniejsze oferty i notowania na rynku światowym pomiędzy tymi, które są uważane za reprezentatywne dla rzeczywistych tendencji rynkowych. Do celów takiego ustalenia ceny uwzględnia się średnią z ofert i notowań otrzymaną na jednej lub więcej giełdach europejskich reprezentatywnych dla produktu dostarczonego na bazie cif do portu wspólnotowego i pochodzącego z różnych krajów dostarczających, uważanych za reprezentatywne dla handlu międzynarodowego. Jednakże aby uwzględnić różnice wynikające z jakości dostarczonego produktu lub z charakteru wspomnianych ofert i notowań, przewidziano dostosowania kryteriów do celów ustalenia ceny rynku światowego bawełny odziarnionej. Dostosowania te są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1591/2001.

(3)

Stosowanie wyżej wymienionych kryteriów prowadzi do ustalenia ceny rynku światowego bawełny nieodziarnionej na poziomie wskazanym poniżej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej określona w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 jest ustalona na 24,855 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1.

(2)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3.

(3)  Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3).


Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

21.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/7


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/118/WPZiB

z dnia 20 lutego 2006 r.

przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej oraz zmieniające wspólne działanie 2005/588/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 28 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/588/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej (1).

(2)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2005/588/WPZiB mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) powinien zostać przedłużony o dwanaście miesięcy, a wspólne działanie 2005/588/WPZiB powinno zostać zmienione.

(3)

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Mandat pana Jána KUBIŠA (Ján KUBIŠ) jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Azji Środkowej, określony we wspólnym działaniu 2005/588/WPZiB, zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2007 r.

Artykuł 2

1.   Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r. wynosi 925 000 EUR.

2.   Wydatki kwalifikują się do pokrycia od dnia 1 marca 2006 r.

Artykuł 3

We wspólnym działaniu 2005/588/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność z innymi działaniami Unii Europejskiej w regionie są przedmiotem regularnej kontroli. SPUE przedstawia Sekretarzowi Generalnemu/Wysokiemu Przedstawicielowi (SG/WP), Radzie i Komisji sprawozdanie z postępu prac do końca czerwca 2006 r., a także obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu do połowy listopada 2006 r. Na podstawie tych sprawozdań wspólne działanie jest poddawane ocenie przez odpowiednie grupy robocze oraz przez PSC. W kontekście ogólnych priorytetów dotyczących rozmieszczania przedstawicieli SG/WP przedstawia PSC zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie odnowienia, zmiany lub zakończenia mandatu.”;

2)

skreśla się art. 10 akapit drugi.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 5

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 100.


21.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/8


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/119/WPZiB

z dnia 20 lutego 2006 r.

przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego określony we wspólnym działaniu Rady 2003/873/WPZiB z dnia 8 grudnia 2003 r. przedłużającym i zmieniającym mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego (1) wygasa w dniu 28 lutego 2006 r.

(2)

W dniu 14 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/797/WPZiB (2) w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich, EUPOL COPPS, które wyznacza szczególną rolę SPUE.

(3)

W dniu 12 grudnia 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/889/WPZiB (3) ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah), które również wyznacza szczególną rolę SPUE.

(4)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2003/873/WPZiB mandat Specjalnego Przedstawiciela powinien zostać zrewidowany i przedłużony o dwanaście miesięcy.

(5)

SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Mandat pana Marca OTTEGO (Marc OTTE) jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2007 r.

Artykuł 2

Mandat SPUE jest oparty na celach polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do bliskowschodniego procesu pokojowego.

Cele te obejmują:

a)

osiągnięcie opartego na koncepcji dwu państw rozwiązania, w którym Izrael i demokratyczne, samodzielne, pokojowe i suwerenne państwo palestyńskie współistnieją w bezpiecznych i uznanych granicach, utrzymując normalne stosunki ze swoimi sąsiadami zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 242, 338, 1397 i 1402 oraz zgodnie z zasadami konferencji madryckiej;

b)

rozwiązanie problemu izraelsko-syryjskiego i izraelsko-libańskiego;

c)

uczciwe rozwiązanie złożonego problemu Jerozolimy i sprawiedliwe, trwałe i uzgodnione rozwiązanie problemu uchodźców palestyńskich;

d)

wczesne zwołanie konferencji pokojowej, która powinna zająć się aspektami politycznymi i gospodarczymi oraz sprawami związanymi z bezpieczeństwem, potwierdzić parametry rozwiązania politycznego oraz ustalić realistyczne i ściśle określone ramy czasowe;

e)

ustanowienie trwałych i skutecznych rozwiązań dotyczących sił policyjnych podlegających zwierzchnictwu palestyńskiemu, zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi, we współpracy z programami rozwoju instytucjonalnego Wspólnoty Europejskiej, jak również zgodnie z innymi działaniami podejmowanymi na szczeblu międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa, w tym z reformą wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;

f)

zapewnienie obecności strony trzeciej na przejściu granicznym w Rafah w celu przyczynienia się, przy współdziałaniu z wysiłkami Wspólnoty Europejskiej w zakresie rozwoju instytucjonalnego, do otwarcia przejścia granicznego w Rafah oraz do budowania zaufania między rządem Izraela a władzami Autonomii Palestyńskiej.

Cele te oparte są na zaangażowaniu Unii Europejskiej na rzecz:

a)

współpracy ze stronami i z partnerami w społeczności międzynarodowej, zwłaszcza w ramach Kwartetu Bliskowschodniego, w celu wykorzystania wszystkich możliwości osiągnięcia pokoju i zadowalającej przyszłości dla wszystkich ludzi w tym regionie;

b)

dalszej pomocy w przeprowadzeniu wczesnych wyborów, reform zmierzających do osiągnięcia bezpieczeństwa oraz reform politycznych i administracyjnych w Palestynie;

c)

wnoszenie pełnego wkładu do budowania pokoju i do odbudowy gospodarki palestyńskiej, co stanowiłoby integralną część rozwoju regionalnego.

SPUE wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) w tym regionie, w tym również w ramach Kwartetu Bliskowschodniego.

Artykuł 3

Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

a)

wnoszenie przez Unię Europejską aktywnego i skutecznego wkładu do działań i inicjatyw prowadzących do ostatecznego rozstrzygnięcia konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a także konfliktów izraelsko-syryjskiego i izraelsko-libańskiego;

b)

ułatwianie i utrzymywanie ścisłych kontaktów z wszystkimi stronami bliskowschodniego procesu pokojowego, innymi krajami tego regionu, członkami Kwartetu Bliskowschodniego i innymi właściwymi krajami, a także z ONZ i innymi właściwymi organizacjami międzynarodowymi, w celu współpracy we wzmacnianiu bliskowschodniego procesu pokojowego;

c)

zapewnienie stałej obecności Unii Europejskiej na miejscu i na odpowiednich forach międzynarodowych oraz wnoszenie wkładu do zarządzania kryzysami i zapobiegania im;

d)

obserwację i wspieranie negocjacji pokojowych między stronami oraz oferowanie, w odpowiednich przypadkach, porad i pośrednictwa Unii Europejskiej;

e)

w odpowiedzi na prośby przyczynianie się do wprowadzania w życie porozumień międzynarodowych osiągniętych przez strony oraz podejmowanie działań dyplomatycznych w przypadku nieprzestrzegania warunków tych porozumień;

f)

zwracanie szczególnej uwagi na czynniki mające wpływ na regionalny wymiar bliskowschodniego procesu pokojowego;

g)

podejmowanie konstruktywnych rozmów z sygnatariuszami porozumień w ramach procesu pokojowego w celu wspierania przestrzegania podstawowych zasad demokracji, w tym poszanowania praw człowieka i zasad państwa prawnego;

h)

składanie sprawozdań dotyczących możliwości interwencji Unii Europejskiej w procesie pokojowym i najlepszego sposobu realizacji inicjatyw Unii Europejskiej oraz działań Unii Europejskiej związanych z bliskowschodnim procesem pokojowym, takich jak wkład Unii Europejskiej w reformy palestyńskie, wraz z aspektami politycznymi odpowiednich projektów rozwojowych Unii Europejskiej;

i)

nadzorowanie działań obu stron związanych z realizacją mapy drogowej i z kwestiami mogącymi zagrozić wynikom negocjacji w sprawie stałego statusu, aby umożliwić Kwartetowi Bliskowschodniemu bardziej rzetelną ocenę wykonywania zobowiązań przez strony;

j)

ułatwianie współpracy w kwestiach bezpieczeństwa w ramach Stałego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Unia Europejska–Palestyna powołanego dnia 9 kwietnia 1998 r., a także z wykorzystaniem innych możliwości;

k)

przyczynianie się do lepszego zrozumienia roli Unii Europejskiej wśród podmiotów mających wpływ na opinię publiczną w regionie;

l)

opracowanie i wdrożenie programu Unii Europejskiej dotyczącego kwestii bezpieczeństwa. W tym celu SPUE może korzystać z pomocy eksperta odpowiedzialnego za realizację projektów operacyjnych związanych z kwestiami bezpieczeństwa;

m)

udzielanie, w razie konieczności, wskazówek Szefowi Misji/Komisarzowi Policji Biura Unii Europejskiej ds. Koordynacji Wspierania Policji Palestyńskiej (EUPOL COPPS);

n)

udzielanie, w razie konieczności, wskazówek Szefowi Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah).

Artykuł 4

1.   SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, działając z umocowania i pod kierownictwem operacyjnym SG/WP. SPUE jest odpowiedzialny przed Komisją za wszelkie wydatki.

2.   Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) utrzymuje uprzywilejowane stosunki z SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym z Radą. PSC ukierunkowuje działania SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym.

Artykuł 5

1.   Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 1 200 000 EUR.

2.   Wydatkami pokrywanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zaliczki nie pozostają własnością Wspólnoty.

3.   Zarządzanie wydatkami podlega umowie pomiędzy SPUE a Komisją. Wydatki kwalifikują się do pokrycia od dnia 1 marca 2006 r.

4.   Prezydencja, Komisja lub państwa członkowskie, odpowiednio, zapewniają wsparcie logistyczne w regionie.

Artykuł 6

1   W granicach swojego mandatu i udostępnionych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie własnego zespołu w porozumieniu z Prezydencją, przy wsparciu ze strony SG/WP oraz przy pełnym współudziale Komisji. SPUE powiadamia Prezydencję i Komisję o ostatecznym składzie swojego zespołu.

2   Państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej mogą zaproponować oddelegowanie pracowników do współpracy z SPUE. Wynagrodzenie ewentualnych pracowników oddelegowanych przez państwo członkowskie lub instytucję Unii Europejskiej do SPUE jest wypłacane odpowiednio przez dane państwo członkowskie lub daną instytucję Unii Europejskiej.

3.   Informacja o wszystkich stanowiskach kategorii A, które nie zostaną obsadzone przez oddelegowanie, jest w odpowiedni sposób ogłaszana przez Sekretariat Generalny Rady i przekazywana państwom członkowskim oraz instytucjom Unii Europejskiej, w celu pozyskania kandydatów o najlepszych kwalifikacjach.

4.   Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania misji SPUE oraz jego pracowników ustala się między stronami. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają w tym celu wszelkie niezbędne wsparcie.

Artykuł 7

Przyjmuje się jako zasadę, że SPUE składa osobiście sprawozdania SG/WP i PSC, może również składać sprawozdania odpowiedniej grupie roboczej. Regularne sprawozdania pisemne będą przekazywane SG/WP, Radzie i Komisji. SPUE może składać sprawozdanie Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych na zalecenie SG/WP oraz PSC.

Artykuł 8

W celu zapewnienia spójności działań zewnętrznych Unii Europejskiej SPUE koordynuje swoje działania z działaniami SG/WP, Prezydencji i Komisji. SPUE regularnie dostarcza informacji przedstawicielstwom państw członkowskich i przedstawicielstwom Komisji. W terenie utrzymywane są bliskie kontakty z Prezydencją, Komisją i szefami misji, którzy dokładają wszelkich starań, aby wspierać SPUE w wykonywaniu jego mandatu. SPUE kontaktuje się również z innymi podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi obecnymi w terenie.

Artykuł 9

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność z innymi działaniami Unii Europejskiej w regionie są przedmiotem regularnej kontroli. SPUE przedstawia SG/WP, Radzie i Komisji sprawozdanie z postępu prac do końca czerwca 2006 r., a także obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu do połowy listopada 2006 r. Na podstawie tych sprawozdań wspólne działanie jest poddawane ocenie przez odpowiednie grupy robocze oraz przez PSC. W kontekście ogólnych priorytetów dotyczących rozmieszczenia, SG/WP przedstawia PSC zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie odnowienia, zmiany lub zakończenia mandatu.

Artykuł 10

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Niniejsze wspólne działanie stosuje się od dnia 1 marca 2006 r.

Artykuł 11

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 46. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2005/796/WPZiB (Dz.U. L 300 z 17.11.2005, str. 64).

(2)  Dz.U. L 300 z 17.11.2005, str. 65.

(3)  Dz.U. L 327 z 14.12.2005, str. 28.


21.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/11


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/120/WPZiB

z dnia 20 lutego 2006 r.

przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) ds. Mołdowy, określony we wspólnym działaniu Rady 2005/265/WPZiB z dnia 23 marca 2005 r. mianującego Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy (1), wygasa w dniu 28 lutego 2006 r.

(2)

W dniu 20 września 2005 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) wyraził zgodę na ustanowienie Misji Granicznej UE dla Mołdowy i Ukrainy, między innymi przez wzmocnienie zespołu SPUE ds. Mołdowy.

(3)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2005/265/WPZiB mandat SPUE powinien zostać przedłużony o dwanaście miesięcy.

(4)

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Mandat pana Adriaana JACOBOVITS de SZEGED jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) ds. Mołdowy zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2007 r.

Artykuł 2

1.   Mandat SPUE opiera się na celach polityki UE w Mołdowie. Cele te obejmują:

a)

wnoszenie wkładu w pokojowe rozstrzygnięcie konfliktu naddniestrzańskiego i we wdrażanie takiego rozstrzygnięcia na podstawie wykonalnego rozwiązania, z poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Mołdowy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową;

b)

wnoszenie wkładu w umocnienie demokracji, zasad państwa prawnego oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich obywateli Republiki Mołdowy;

c)

wspieranie dobrych i bliskich stosunków między Republiką Mołdowy a UE na podstawie wspólnych wartości i interesów, jak określono w planie działań europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS);

d)

pomoc w zwalczaniu handlu ludźmi oraz nielegalnego handlu bronią i innymi towarami pochodzącymi z Mołdowy i przewożonymi przez jej terytorium;

e)

wnoszenie wkładu we wzmocnienie stabilności i współpracy w regionie;

f)

zwiększenie skuteczności i widoczności UE w Republice Mołdowy i w regionie;

g)

zwiększenie skuteczności kontroli granicznych i celnych oraz działań związanych z ochroną granic w Republice Mołdowy i na Ukrainie, prowadzonych w szczególności przez Misję Graniczną UE wzdłuż wspólnej granicy tych państw, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka naddniestrzańskiego.

2.   SPUE wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) w Republice Mołdowy i w regionie oraz ściśle współpracuje z Prezydencją, szefami misji UE i Komisją.

Artykuł 3

1.   Dla osiągnięcia wymienionych celów polityki mandat SPUE obejmuje:

a)

zwiększenie wkładu UE w rozstrzygnięcie konfliktu naddniestrzańskiego zgodnie z ustalonymi celami polityki UE i w ścisłej koordynacji z OBWE, przez reprezentowanie UE za pośrednictwem odpowiednich kanałów i na ustalonych forach oraz przez nawiązywanie i utrzymywanie bliskich kontaktów z wszystkimi odpowiednimi podmiotami;

b)

pomoc w przygotowywaniu, w odpowiednich przypadkach, wkładu UE do wykonania ostatecznego rozstrzygnięcia konfliktu;

c)

uważne śledzenie wydarzeń politycznych w Republice Mołdowy, w tym w regionie naddniestrzańskim, poprzez rozwijanie i utrzymywanie bliskich kontaktów z rządem Republiki Mołdowy i innymi podmiotami krajowymi oraz poprzez oferowanie, w odpowiednich przypadkach, doradztwa i pomocy organizacyjnej UE;

d)

pomoc w dalszym opracowywaniu polityki UE wobec Republiki Mołdowy i regionu, zwłaszcza w zakresie zapobiegania konfliktom i ich rozstrzygania;

e)

przy pomocy zespołu wsparcia kierowanego przez wyższego doradcę politycznego przy SPUE:

i)

zapewnienie politycznego przeglądu wydarzeń i działań mających związek z granicą państwową między Mołdową a Ukrainą;

ii)

analizowanie politycznego zaangażowania Mołdowy i Ukrainy w poprawę zarządzania granicą;

iii)

wspieranie współpracy w kwestiach dotyczących granicy między stroną mołdawską a ukraińską, także w celu stworzenia warunków wstępnych dla rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego.

2.   W celu wypełniania swojego mandatu SPUE prowadzi przegląd wszystkich działań UE, zwłaszcza odpowiednich aspektów planu działań europejskiej polityki sąsiedztwa.

Artykuł 4

1.   SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, działając pod zwierzchnictwem i kierownictwem operacyjnym SG/WP. SPUE jest odpowiedzialny przed Komisją za wszelkie wydatki.

2.   PSC utrzymuje uprzywilejowane stosunki z SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym z Radą. PSC ukierunkowuje działania SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym.

Artykuł 5

1.   Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 1 030 000 EUR.

2.   Wydatkami finansowanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zaliczki nie pozostają własnością Wspólnoty.

3.   Zarządzanie wydatkami podlega umowie pomiędzy SPUE a Komisją. Wydatki kwalifikują się do pokrycia od dnia 1 marca 2006 r.

4.   Prezydencja, Komisja lub państwa członkowskie, odpowiednio, zapewniają wsparcie logistyczne w regionie.

Artykuł 6

1.   W granicach swojego mandatu i odpowiednio udostępnionych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie własnego zespołu w porozumieniu z Prezydencją, przy wsparciu ze strony SG/WP oraz przy pełnym udziale Komisji. SPUE powiadamia Prezydencję i Komisję o ostatecznym składzie swojego zespołu.

2.   Państwa członkowskie i instytucje UE mogą zaproponować oddelegowanie pracowników do współpracy z SPUE. Wynagrodzenie pracowników oddelegowanych przez państwo członkowskie lub instytucję UE do SPUE jest wypłacane odpowiednio przez dane państwo członkowskie lub daną instytucję UE.

3.   Informacja o wszystkich stanowiskach kategorii A, które nie zostaną obsadzone poprzez oddelegowanie, zostanie w odpowiedni sposób ogłoszona przez Sekretariat Generalny Rady i przekazana państwom członkowskim oraz instytucjom UE w celu pozyskania kandydatów o najlepszych kwalifikacjach.

4.   Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania misji SPUE i jego pracowników ustala się między stronami. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają w tym celu wszelkie niezbędne wsparcie.

Artykuł 7

Przyjmuje się jako zasadę, że SPUE składa osobiście sprawozdania SG/WP oraz PSC, może również składać sprawozdania odpowiedniej grupie roboczej. Regularne sprawozdania pisemne są przekazywane SG/WP, Radzie i Komisji. Na zalecenie SG/WP i PSC, SPUE może składać sprawozdania Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych.

Artykuł 8

1.   W celu zapewnienia spójności działań zewnętrznych UE SPUE koordynuje swoje działania z działaniami SG/WP, Prezydencji i Komisji. SPUE regularnie dostarcza informacji przedstawicielstwom państw członkowskich i przedstawicielstwom Komisji. W terenie utrzymywane są bliskie kontakty z Prezydencją, Komisją i szefami misji, którzy dokładają starań, aby wspierać SPUE w wykonywaniu swojego mandatu. SPUE kontaktuje się również z innymi podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi obecnymi w terenie.

2.   Rada i Komisja zapewniają, zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami, spójność pomiędzy wdrożeniem niniejszego wspólnego działania a innymi zewnętrznymi działaniami Wspólnoty, zgodnie z art. 3 akapit drugi Traktatu. Rada i Komisja współpracują na rzecz osiągnięcia tego celu.

Artykuł 9

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność z innymi działaniami UE w regionie są przedmiotem regularnej kontroli. SPUE przedstawia SG/WP, Radzie i Komisji sprawozdanie z postępu prac do końca czerwca 2006 r., a także obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu do połowy listopada 2006 r. Na podstawie tych sprawozdań wspólne działanie jest oceniane przez odpowiednie grupy robocze oraz przez PSC. W kontekście ogólnych priorytetów dotyczących rozmieszczania SG/WP przedstawia PSC zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie odnowienia, zmiany lub zakończenia mandatu.

Artykuł 10

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 11

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 50. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2005/776/WPZiB (Dz.U. L 292 z 8.11.2005, str. 13).


21.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/14


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/121/WPZiB

z dnia 20 lutego 2006 r.

w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu określony we wspólnym działaniu Rady 2003/872/WPZiB z dnia 8 grudnia 2003 r. przedłużającym i zmieniającym Mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu (1) wygasa w dniu 28 lutego 2006 r.

(2)

Na podstawie przeglądu wyżej wymienionego wspólnego działania mandat SPUE powinien zostać zmieniony i przedłużony o dwanaście miesięcy.

(3)

Po odejściu SPUE Talvitie Skretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel zalecił mianowanie Petera Semneby’ego jako nowego Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu.

(4)

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może się pogorszyć i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Pan Peter SEMNEBY zostaje mianowany Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu z dniem 1 marca 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r.

Artykuł 2

1.   Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu. Cele te obejmują:

a)

pomoc Armenii, Azerbejdżanowi i Gruzji w przeprowadzaniu reform politycznych i gospodarczych, zwłaszcza w dziedzinie państwa prawnego, demokratyzacji, praw człowieka, dobrych rządów, rozwoju i zmniejszania ubóstwa;

b)

zgodnie z istniejącymi mechanizmami, zapobieganie konfliktom w regionie, przyczynianie się do pokojowego rozwiązywania konfliktów, również przez wspieranie powrotu uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych;

c)

konstruktywne działania wobec zainteresowanych podmiotów dotyczące regionu;

d)

zachęcanie do i wspieranie dalszej współpracy między państwami tego regionu, zwłaszcza między państwami południowego Kaukazu, w tym również w zakresie kwestii gospodarczych, energii i transportu;

e)

zwiększanie skuteczności i widoczności Unii Europejskiej w regionie.

2.   SPUE będzie wspierał działalność SG/WP w tym regionie.

Artykuł 3

Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

a)

rozwijanie kontaktów z rządami, parlamentami, instytucjami sądowniczymi i społeczeństwem obywatelskim tego regionu;

b)

zachęcanie Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji do współpracy w zakresie zagadnień regionalnych stanowiących wspólny przedmiot zainteresowania, takich jak wspólne zagrożenia dla bezpieczeństwa, zwalczanie terroryzmu, nielegalny handel i przestępczość zorganizowana;

c)

wkład w zapobieganie konfliktom i pomoc w stwarzaniu warunków do osiągania postępu w rozstrzyganiu konfliktów, w tym przez zalecenia dotyczące działań związanych ze społeczeństwem obywatelskim i rewitalizacją terytoriów bez uszczerbku dla zobowiązań Komisji wynikających z traktatu WE;

d)

wkład w rozstrzyganie konfliktów i ułatwianie realizacji rozstrzygnięć w ścisłej współpracy z Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz jego Specjalnym Przedstawicielem w Gruzji, Grupą Przyjaciół Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Gruzji, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i jej Grupą Mińską oraz mechanizmem rozwiązywania konfliktu w Osetii Południowej;

e)

intensyfikację dialogu Unii Europejskiej z głównymi zainteresowanymi podmiotami dotyczącego regionu;

f)

pomoc Radzie w dalszym rozwijaniu wszechstronnej polityki wobec południowego Kaukazu;

g)

za pośrednictwem zespołu wspierającego:

przekazywanie Unii Europejskiej sprawozdań i bieżącej oceny sytuacji na granicach oraz ułatwianie budowania zaufania między Gruzją a Federacją Rosyjską, zapewniając w ten sposób efektywną współpracę i kontakty ze wszystkimi właściwymi podmiotami,

pomoc gruzińskiej straży granicznej i innym właściwym instytucjom rządowym w Tbilisi w przygotowywaniu wszechstronnej strategii reform,

współpraca z gruzińskimi władzami w celu usprawnienia komunikacji między Tbilisi i granicą, włączając mentorowanie. Nastąpi to dzięki ścisłej współpracy z regionalnymi centrami straży granicznej między Tbilisi i granicą (z wyłączeniem Abchazji i Osetii Południowej).

Artykuł 4

1.   SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, działając z umocowania i pod kierownictwem operacyjnym SG/WP. SPUE jest odpowiedzialny przed Komisją za wszelkie wydatki.

2.   Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) utrzymuje uprzywilejowane stosunki z SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym z Radą. PSC ukierunkowuje działania SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym.

Artykuł 5

1.   Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 2 960 000 EUR.

2.   Wydatkami pokrywanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zaliczki nie pozostają własnością Wspólnoty.

3.   Zarządzanie wydatkami podlega umowie pomiędzy SPUE a Komisją. Wydatki kwalifikują się do pokrycia od dnia 1 marca 2006 r.

4.   Prezydencja, Komisja lub państwa członkowskie zapewniają, w zależności od sytuacji, wsparcie logistyczne w regionie.

Artykuł 6

1.   W granicach swojego mandatu i udostępnionych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie własnego zespołu w porozumieniu z Prezydencją, przy wsparciu ze strony SG/WP oraz przy pełnym współudziale Komisji. SPUE powiadamia Prezydencję i Komisję o ostatecznym składzie swojego zespołu.

2.   Państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej mogą zaproponować oddelegowanie pracowników do współpracy z SPUE. Wynagrodzenie ewentualnych pracowników oddelegowanych przez państwo członkowskie lub instytucję Unii Europejskiej do SPUE jest wypłacane odpowiednio przez dane państwo członkowskie lub daną instytucję Unii Europejskiej.

3.   Informacje o wszystkich stanowiskach kategorii A, które nie zostaną obsadzone przez oddelegowanie, są w odpowiedni sposób ogłaszane przez Sekretariat Generalny Rady i przekazywane państwom członkowskim oraz instytucjom, w celu pozyskania kandydatów o najlepszych kwalifikacjach.

4.   Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania misji SPUE oraz jego pracowników ustala się między stronami. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają w tym celu wszelkie niezbędne wsparcie.

Artykuł 7

Przyjmuje się jako zasadę, że SPUE składa osobiście sprawozdania SG/WP i KPB, może również składać sprawozdania odpowiedniej grupie roboczej. Regularne sprawozdania pisemne, w tym sprawozdania dotyczące działalności zespołu wspierającego, są przekazywane SG/WP, Radzie i Komisji. SPUE może składać sprawozdanie Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych na podstawie zalecenia SG/WP oraz KPB.

Artykuł 8

W celu zapewnienia spójności działań zewnętrznych Unii Europejskiej SPUE koordynuje swoje działania z działaniami SG/WP, Prezydencji i Komisji. SPUE regularnie dostarcza informacji przedstawicielstwom państw członkowskich i przedstawicielstwom Komisji. W terenie utrzymywane są bliskie kontakty z Prezydencją, Komisją i szefami misji, którzy dokładają wszelkich starań, aby wspierać SPUE w wykonywaniu jego mandatu. SPUE kontaktuje się również z innymi podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi obecnymi w terenie.

Artykuł 9

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność z innymi działaniami Unii Europejskiej w regionie są przedmiotem regularnej kontroli. SPUE przedstawia SG/WP, Radzie i Komisji sprawozdanie z postępu prac do końca czerwca 2006 r., a także obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu do połowy listopada 2006 r. Na podstawie tych sprawozdań wspólne działanie oceniane jest przez odpowiednie grupy robocze oraz przez PSC. W kontekście ogólnych priorytetów dotyczących rozmieszczania, SG/WP przedstawia PSC zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie odnowienia, zmiany lub zakończenia mandatu.

Artykuł 10

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Niniejsze wspólne działanie stosowane jest od dnia 1 marca 2006 r.

Artykuł 11

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 44. Wspólne działanie ostatnio zmienione i rozszerzone wspólnym działaniem Rady 2005/582/WPZiB (Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 92).


21.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/17


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/122/WPZiB

z dnia 20 lutego 2006 r.

przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, określony we wspólnym działaniu Rady 2003/869/WPZiB z dnia 8 grudnia 2003 r. przedłużającym mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich (1), wygasa w dniu 28 lutego 2006 r.

(2)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2003/869/WPZiB mandat SPUE powinien zostać przedłużony o dwanaście miesięcy.

(3)

SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może się pogorszyć i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Mandat pana Alda AJELLA (Aldo AJELLO) jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2007 r.

Artykuł 2

Mandat SPUE jest oparty na celach polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do procesu pokojowego i przejściowego w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich.

Cele te obejmują:

a)

aktywne i skuteczne przyczynianie się Unii Europejskiej do zakończenia procesu przejściowego w Demokratycznej Republice Konga (DRK) oraz do postępu politycznego i gospodarczego w Burundi, Rwandzie i Ugandzie;

b)

zwracanie szczególnej uwagi na wymiar regionalny rozwoju wydarzeń w tych krajach;

c)

zapewnienie stałej obecności Unii Europejskiej na miejscu i na odpowiednich forach międzynarodowych oraz utrzymywanie kontaktów z głównymi stronami zainteresowanymi, a także wnoszenie wkładu do zarządzania kryzysami;

d)

wnoszenie wkładu do konsekwentnej, trwałej i odpowiedzialnej polityki Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich.

SPUE będzie wspierał działalność Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) w regionie.

Artykuł 3

Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

a)

nawiązanie i utrzymywanie bliskich kontaktów ze wszystkimi stronami procesu pokojowego i przejściowego w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, z pozostałymi krajami regionu, ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, innymi właściwymi krajami, jak również z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) i innymi właściwymi organizacjami międzynarodowymi, Unią Afrykańską (UA) i organizacjami subregionalnymi oraz ich przedstawicielami, jak i innymi ważnymi przywódcami regionalnymi w celu współpracy z nimi w ramach wzmacniania procesów pokojowych i porozumień pokojowych w tym regionie;

b)

obserwację procesów pokojowych i przejściowych między stronami i oferowanie, w odpowiednich przypadkach, porad i pośrednictwa Unii Europejskiej;

c)

w odpowiedzi na prośby, przyczynianie się do wprowadzania w życie porozumień pokojowych i o zawieszeniu broni osiągniętych przez strony oraz podejmowanie działań dyplomatycznych w przypadku nieprzestrzegania warunków tych porozumień;

d)

podejmowanie konstruktywnych rozmów z sygnatariuszami porozumień w ramach procesów pokojowych w celu sprzyjania przestrzeganiu podstawowych zasad demokracji i dobrych rządów, w tym poszanowania praw człowieka i zasad państwa prawnego;

e)

przyczynianie się do realizacji wytycznych UE w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych;

f)

wkład i współpracę ze Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ w regionie Wielkich Jezior i Specjalnym Wysłannikiem Przewodniczącego UA przy przygotowaniu konferencji na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju w regionie Wielkich Jezior;

g)

składanie sprawozdań na temat możliwości wspierania przez Unię Europejską procesu pokojowego i przejściowego oraz najlepszego sposobu realizacji inicjatyw Unii Europejskiej;

h)

monitorowanie tych działań podejmowanych przez strony konfliktów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wynik trwających procesów pokojowych;

i)

przyczynianie się do lepszego zrozumienia roli Unii Europejskiej wśród osób mających wpływ na opinię publiczną w regionie;

j)

udzielanie w razie potrzeby rad i pomocy w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa w DRK, w szczególności udzielanie wskazówek politycznych szefom Misji Policyjnej UE („EUPOL Kinszasa”) oraz misji UE mającej na celu doradztwo i pomoc dla władz kongijskich w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa („EUSEC DR Konga”), w celu wypełniania ich obowiązków na szczeblu lokalnym.

Artykuł 4

1.   SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, działając z umocowania i pod kierownictwem operacyjnym SG/WP. SPUE jest odpowiedzialny przed Komisją za wszelkie wydatki.

2.   Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) utrzymuje uprzywilejowane stosunki z SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym z Radą. PSC ukierunkowuje działania SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym.

Artykuł 5

1.   Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 820 000 EUR.

2.   Wydatkami pokrywanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zaliczki nie pozostają własnością Wspólnoty.

3.   Zarządzanie wydatkami podlega umowie między SPUE a Komisją. Wydatki kwalifikują się do pokrycia od dnia 1 marca 2006 r.

4.   Prezydencja, Komisja lub państwa członkowskie zapewniają, odpowiednio do okoliczności, wsparcie logistyczne w regionie.

Artykuł 6

1.   W granicach swojego mandatu i udostępnionych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie własnego zespołu w porozumieniu z Prezydencją, przy wsparciu ze strony SG/WP oraz przy pełnym współudziale Komisji. SPUE powiadamia Prezydencję i Komisję o ostatecznym składzie swojego zespołu.

2.   Państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej mogą zaproponować oddelegowanie pracowników do współpracy z SPUE. Wynagrodzenie ewentualnych pracowników oddelegowanych przez państwo członkowskie lub instytucję Unii Europejskiej do SPUE jest wypłacane odpowiednio przez dane państwo członkowskie lub daną instytucję Unii Europejskiej.

3.   Informacja o wszystkich stanowiskach kategorii A, które nie zostaną obsadzone przez oddelegowanie, jest w odpowiedni sposób ogłaszana przez Sekretariat Generalny Rady i przekazywana państwom członkowskim oraz instytucjom, w celu pozyskania kandydatów o najlepszych kwalifikacjach.

4.   Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania misji SPUE i jego pracowników ustala się między stronami. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają w tym celu wszelkie niezbędne wsparcie.

Artykuł 7

Przyjmuje się jako zasadę, że SPUE składa osobiście sprawozdania SG/WP oraz PSC, może również składać sprawozdania odpowiedniej grupie roboczej. Regularne pisemne sprawozdania są przekazywane SG/WP, Radzie i Komisji. SPUE może składać sprawozdanie Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych na zalecenie SG/WP oraz PSC.

Artykuł 8

W celu zapewnienia spójności działań zewnętrznych Unii Europejskiej SPUE koordynuje swoje działania z działaniami SG/WP, Prezydencji i Komisji. SPUE regularnie dostarcza informacji przedstawicielstwom państw członkowskich i przedstawicielstwom Komisji. W terenie utrzymywane są bliskie kontakty z Prezydencją, Komisją i szefami misji, którzy dokładają wszelkich starań, aby wspierać SPUE w wykonywaniu swojego mandatu. SPUE kontaktuje się również z innymi podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi obecnymi w terenie.

Artykuł 9

Wykonywanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność z innymi działaniami Unii Europejskiej w regionie są przedmiotem regularnej kontroli. SPUE przedstawia SG/WP, Radzie i Komisji sprawozdanie z postępu prac do końca czerwca 2006 r., a także obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu do połowy listopada 2006 r. Sprawozdania te stanowią podstawę oceny wspólnego działania dokonywanej przez odpowiednie grupy robocze oraz przez PSC. W kontekście ogólnych priorytetów dotyczących rozmieszczania SG/WP przedstawia PSC zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie odnowienia, zmiany lub zakończenia mandatu.

Artykuł 10

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 11

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 37. Wspólne działanie ostatnio rozszerzone i zmienione wspólnym działaniem 2005/586/WPZiB (Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 97).


21.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/20


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/123/WPZiB

z dnia 20 lutego 2006 r.

przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 października 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/724/WPZiB (1) w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM).

(2)

W dniu 24 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/826/WPZiB (2) w sprawie ustanowienia Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM), które wyznacza SPUE szczególną rolę w strukturze dowodzenia.

(3)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2005/724/WPZiB mandat SPUE powinien zostać zmieniony i przedłużony o dwanaście miesięcy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Mandat pana Erwana FOUÉRÉ (Erwan FOUÉRÉ) jako SPUE w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, określony we wspólnym działaniu 2005/724/WPZiB, zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2007 r.

Artykuł 2

1.   Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r. wynosi 675 000 EUR.

2.   Wydatki kwalifikują się do pokrycia od dnia 1 marca 2006 r.

Artykuł 3

We wspólnym działaniu 2005/724/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 3 lit. e) i f) otrzymują brzmienie:

„e)

zapewnianie lokalnego doradztwa politycznego Szefowi Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT), zapewnienie koordynacji działań EUPAT i innych podmiotów UE oraz przyjęcie odpowiedzialności za stosunki między EUPAT a władzami strony przyjmującej i środkami masowego przekazu;

f)

wraz z Szefem EUPAT i w koordynacji z Prezydencją prowadzenie regularnego dialogu z władzami Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii na temat postępów prac EUPAT.”;

2)

artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność z innymi działaniami Unii Europejskiej w regionie są przedmiotem regularnej kontroli. SPUE przedstawia Sekretarzowi Generalnemu/Wysokiemu Przedstawicielowi (SG/WP), Radzie i Komisji sprawozdanie z postępu prac do końca czerwca 2006 r., a także obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu do połowy listopada 2006 r. Na podstawie tych sprawozdań wspólne działanie oceniane jest przez odpowiednie grupy robocze oraz przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC). W kontekście ogólnych priorytetów dotyczących rozmieszczania SG/WP przedstawia PSC zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie odnowienia, zmiany lub zakończenia mandatu.”.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 5

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 272 z 18.10.2005, str. 26.

(2)  Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 61.


21.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/21


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/124/WPZiB

z dnia 20 lutego 2006 r.

przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie (SPUE), określony we wspólnym działaniu Rady 2003/871/WPZiB (1), wygasa w dniu 28 lutego 2006 r.

(2)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2003/871/WPZiB mandat SPUE powinien zostać zrewidowany i przedłużony o dwanaście miesięcy.

(3)

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Mandat pana Francesca VENDRELLA (Francesc VENDRELL) jako SPUE w Afganistanie zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2007 r.

Artykuł 2

Mandat SPUE jest oparty na celach polityki UE w Afganistanie. W szczególności SPUE:

1)

wnosi wkład w wykonywanie wspólnej deklaracji Unii Europejskiej i Afganistanu oraz porozumienia „Afghanistan Compact”, a także odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i innych odpowiednich rezolucji ONZ;

2)

zachęca podmioty regionalne w Afganistanie i krajach ościennych do wnoszenia pozytywnego wkładu w proces pokojowy w Afganistanie, a tym samym w konsolidację państwa afgańskiego;

3)

wspiera kluczową rolę odgrywaną przez ONZ, zwłaszcza przez Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego; oraz

4)

wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) w regionie.

Artykuł 3

Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

a)

przekazywanie poglądów UE dotyczących procesu pokojowego w oparciu o podstawowe zasady uzgodnione między Afganistanem a społecznością międzynarodową, zwłaszcza o wspólną deklarację Unii Europejskiej i Afganistanu oraz porozumienie „Afghanistan Compact”;

b)

nawiązywanie i utrzymywanie ścisłych kontaktów z afgańskimi instytucjami przedstawicielskimi, zwłaszcza rządem i parlamentem, oraz wspieranie ich. Należy również utrzymywać kontakty z innymi osobistościami politycznymi Afganistanu oraz innymi ważnymi podmiotami w kraju i poza jego granicami;

c)

utrzymywanie ścisłych kontaktów z odpowiednimi organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi, zwłaszcza z przedstawicielami ONZ na miejscu;

d)

pozostawanie w ścisłym kontakcie z krajami ościennymi i innymi krajami zainteresowanymi z tego regionu, aby uwzględnić w polityce UE ich poglądy na sytuację w Afganistanie i rozwój współpracy między tymi krajami a Afganistanem;

e)

udzielanie informacji na temat postępów osiągniętych w realizacji celów wspólnej deklaracji UE i Afganistanu oraz porozumienia „Afghanistan Compact”, w szczególności w takich dziedzinach jak:

dobre rządy i ustanawianie instytucji państwa prawnego,

reformy sektora bezpieczeństwa, łącznie z ustanowieniem instytucji sądowniczych oraz krajowej armii i policji,

poszanowanie praw człowieka w odniesieniu do wszystkich ludzi w Afganistanie, niezależnie od ich płci, pochodzenia etnicznego lub wyznania,

poszanowanie zasad demokracji, państwa prawnego, praw osób należących do mniejszości, praw kobiet i dzieci oraz zasad prawa międzynarodowego,

wspieranie uczestnictwa kobiet w administracji publicznej i społeczeństwie obywatelskim,

poszanowanie zobowiązań międzynarodowych Afganistanu, w tym do współpracy w ramach międzynarodowych działań na rzecz zwalczania terroryzmu, nielegalnego handlu narkotykami i handlu ludźmi,

ułatwianie pomocy humanitarnej oraz uporządkowanego powrotu uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych;

f)

w porozumieniu z przedstawicielami państw członkowskich i Komisji pomoc w zapewnieniu, że podejście polityczne UE będzie odzwierciedlone w jej działaniach na rzecz rozwoju Afganistanu;

g)

aktywne uczestnictwo wspólnie z Komisją w mechanizmie nadzorowania ustanowionym w ramach porozumienia „Afghanistan Compact”;

h)

doradztwo w sprawie uczestnictwa i stanowiska UE w międzynarodowych konferencjach dotyczących Afganistanu.

Artykuł 4

1.   SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, działając z umocowania i pod kierownictwem operacyjnym SG/WP. SPUE jest odpowiedzialny przed Komisją za wszelkie wydatki.

2.   Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) utrzymuje uprzywilejowane stosunki z SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym z Radą. PSC ukierunkowuje działania SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym.

Artykuł 5

1.   Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 1 330 000 EUR.

2.   Wydatkami pokrywanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zaliczki nie pozostają własnością Wspólnoty.

3.   Zarządzanie wydatkami podlega umowie pomiędzy SPUE a Komisją. Wydatki kwalifikują się do pokrycia od dnia 1 marca 2006 r.

4.   Prezydencja, Komisja lub państwa członkowskie, odpowiednio, zapewniają wsparcie logistyczne w regionie.

Artykuł 6

1.   W granicach swojego mandatu i udostępnionych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie własnego zespołu w porozumieniu z Prezydencją, przy wsparciu ze strony SG/WP oraz przy pełnym udziale Komisji. SPUE powiadamia Prezydencję i Komisję o ostatecznym składzie swojego zespołu.

2.   Państwa członkowskie i instytucje UE mogą zaproponować oddelegowanie pracowników do współpracy z SPUE. Wynagrodzenie ewentualnych pracowników oddelegowanych przez państwo członkowskie lub instytucję UE do SPUE jest wypłacane odpowiednio przez dane państwo członkowskie lub daną instytucję UE.

3.   Informacje o wszystkich stanowiskach kategorii A, które nie zostaną obsadzone przez oddelegowanie, są w odpowiedni sposób ogłaszane przez Sekretariat Generalny Rady i przekazywane państwom członkowskim oraz instytucjom, w celu pozyskania kandydatów o najlepszych kwalifikacjach.

4.   Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania misji SPUE oraz jego pracowników ustala się między stronami. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają w tym celu wszelkie niezbędne wsparcie.

Artykuł 7

Przyjmuje się jako zasadę, że SPUE składa osobiście sprawozdania SG/WP i PSC, może również składać sprawozdania odpowiedniej grupie roboczej. Regularne sprawozdania pisemne będą przekazywane SG/WP, Radzie i Komisji. SPUE może składać sprawozdanie Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych na podstawie zalecenia SG/WP i PSC.

Artykuł 8

W celu zapewnienia spójności działań zewnętrznych UE SPUE koordynuje swoje działania z działaniami SG/WP, Prezydencji i Komisji. SPUE regularnie dostarcza informacji przedstawicielstwom państw członkowskich i przedstawicielstwom Komisji. W terenie utrzymywane są bliskie kontakty z Prezydencją, Komisją i szefami misji, którzy dokładają wszelkich starań, aby wspierać SPUE w wykonywaniu swojego mandatu. SPUE kontaktuje się również z innymi podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi obecnymi w terenie.

Artykuł 9

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność z innymi działaniami UE w regionie są przedmiotem regularnej kontroli. SPUE przedstawia SG/WP, Radzie i Komisji sprawozdanie z postępu prac do końca czerwca 2006 r., a także obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu do połowy listopada 2006 r. Na podstawie tych sprawozdań wspólne działanie oceniane jest przez odpowiednie grupy robocze oraz przez PSC. W kontekście ogólnych priorytetów dotyczących rozmieszczenia SG/WP przedstawia PSC zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie odnowienia, zmiany lub zakończenia mandatu.

Artykuł 10

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Niniejsze wspólne działanie stosuje się od dnia 1 marca 2006 r.

Artykuł 11

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 41. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2005/585/WPZiB (Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 96).