ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 36

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
8 lutego 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika ( 1 )

25

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 )

32

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2006/2007

34

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

36

 

*

Dyrektywa Komisji 2006/16/WE z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia oksamylu jako substancji czynnej ( 1 )

37

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program Perykles)

40

 

*

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzająca stosowanie decyzji 2006/75/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program Perykles) na nieuczestniczące państwa członkowskie

42

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska

43

 

*

Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 166)

45

 

*

Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 187)  ( 1 )

48

 

*

Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 172)

50

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 206/2006

z dnia 7 lutego 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

82,3

204

50,7

212

113,2

624

111,0

999

89,3

0707 00 05

052

99,0

204

101,8

628

167,7

999

122,8

0709 10 00

220

63,9

999

63,9

0709 90 70

052

165,0

204

107,8

999

136,4

0805 10 20

052

50,4

204

54,7

212

41,3

220

39,9

448

47,8

624

64,1

999

49,7

0805 20 10

204

89,3

999

89,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,2

204

114,1

400

79,6

464

145,9

624

77,7

662

45,3

999

87,5

0805 50 10

052

48,6

999

48,6

0808 10 80

400

127,4

404

98,4

720

74,3

999

100,0

0808 20 50

388

92,1

400

88,5

528

111,0

720

45,5

999

84,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 207/2006

z dnia 7 lutego 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 122,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niektóre państwa członkowskie lub ich właściwe organy zwróciły się o wprowadzenie zmian do załączników do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 zgodnie z procedurą określoną w tym rozporządzeniu.

(2)

Proponowane zmiany wynikają z decyzji podjętych przez zainteresowane państwa członkowskie lub ich właściwe organy wyznaczających władze odpowiedzialne za zapewnienie, że ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego jest wykonywane zgodnie z prawem wspólnotowym.

(3)

Systemy, które powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu średniego rocznego kosztu świadczeń rzeczowych zgodnie z art. 94 i 95 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 zostały wymienione w załączniku 9.

(4)

Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących wydała jednomyślną opinię,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach 1–5 oraz załącznikach 7–10 do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Vladimír ŠPIDLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 647/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

1.

W załączniku 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

sekcja „K. CYPR” otrzymuje następujące brzmienie:

„K.   CYPR:

1.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Nikozja.

2.

Υπουργός Υγείας (Minister Zdrowia), Nikozja.

3.

Υπουργός Υγείας (Ministerstwo Zdrowia), Nikozja.”;

b)

sekcja „L. ŁOTWA” otrzymuje następujące brzmienie:

„L.   ŁOTWA:

1.

Labklājības ministrija, Rīga (Ministerstwo Opieki Społecznej, Ryga).

2.

Veselības ministrija, Rīga (Ministerstwo Zdrowia, Ryga).”;

c)

sekcja „O. WĘGRY” otrzymuje następujące brzmienie:

„O.   WĘGRY:

1.

Egészségügyi Minisztérium (Ministerstwo Zdrowia), Budapeszt.

2.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (Ministerstwo Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Równości Szans), Budapeszt.

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministerstwo Zatrudnienia i Pracy), Budapeszt.

4.

Pénzügyminisztérium (Ministerstwo Finansów), Budapeszt.”;

d)

w sekcji „Q. NIDERLANDY” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Minister Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Sportu), Haga.”;

e)

sekcja „R. AUSTRIA” otrzymuje następujące brzmienie:

„R.   AUSTRIA:

1.

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, (Federalny Minister Zabezpieczenia Społecznego, Pokoleń i Ochrony Konsumenta), Wiedeń.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Federalny Minister Gospodarki i Pracy), Wiedeń.

3.

Bundesminister für Gesundheit und Frauen (Federalny Minister Zdrowia i Kobiet), Wiedeń.

4.

Specjalne systemy dla urzędników służby cywilnej:

Bundeskanzler (Kanclerz Federalny), Wiedeń, lub właściwy rząd landu.”.

2.

W załączniku 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji „J. WŁOCHY” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

punkt 3.A otrzymuje następujące brzmienie:

„A.

Pracownicy najemni:

a)

ogólnie:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Narodowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego), biura regionalne;

b)

dla pracowników w sektorze rozrywki:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Pracowników Sektora Rozrywki), Rzym;

c)

dla dziennikarzy:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (Giovanni Amendola – Narodowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego dla Włoskich Dziennikarzy), Rzym.”;

(ii)

punkt 3.B. otrzymuje następujące brzmienie:

„B.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek:

a)

dla lekarzy:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Lekarzy);

b)

dla farmaceutów:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Farmaceutów);

c)

dla weterynarzy:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Weterynarzy);

d)

dla pielęgniarek, medycznego personelu pomocniczego i pielęgniarek pediatrycznych:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (IPASVI);

e)

dla inżynierów i architektów:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

f)

dla geodetów:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

g)

dla prawników:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

h)

dla ekonomistów:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Krajowy Fundusz Opieki Społecznej i Pomocy dla Ekonomistów);

i)

dla księgowych:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Krajowy Fundusz Opieki Społecznej i Pomocy dla Księgowych);

j)

dla ekspertów ds. zatrudnienia:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Ekspertów ds. Zatrudnienia);

k)

dla notariuszy

Cassa nazionale notariato (Krajowy Fundusz dla Notariuszy);

l)

dla agentów celnych:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (FASC);

m)

dla biologów:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

n)

dla techników rolnictwa i naukowców w dziedzinie rolnictwa:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

o)

dla przedstawicieli handlowych:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

p)

dla techników przemysłu:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

q)

dla aktuariuszy, chemików, agronomów, leśników oraz geologów:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi;

r)

dla psychologów:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Krajowy Urząd Opieki Społecznej i Pomocy dla Psychologów);

s)

dla dziennikarzy:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (Giovanni Amendola – Narodowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego dla Włoskich Dziennikarzy).”;

b)

sekcja „K. CYPR” otrzymuje następujące brzmienie:

„K.   CYPR:

1.

Świadczenia rzeczowe:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministerstwo Zdrowia, Nikozja).

2.

Świadczenia pieniężne:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Departament Służb ds. Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Nikozja).

3.

Świadczenia rodzinne:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Służby ds. Pomocy i Świadczeń, Ministerstwo Finansów, Nikozja).”;

c)

Sekcja „L. ŁOTWA” otrzymuje następujące brzmienie:

„L.   ŁOTWA:

Kompetencje instytucji są regulowane przepisami ustawodawstwa łotewskiego, o ile tekst w dalszej części nie stanowi inaczej.

1.

W odniesieniu do wszystkich ryzyk, z wyłączeniem rzeczowych świadczeń zdrowotnych: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Państwowy Urząd ds. Ubezpieczenia Społeczngo, Ryga).

2.

Rzeczowe świadczenia zdrowotne: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Państwowy Urząd ds. Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Ryga).”;

d)

w sekcji „O. WĘGRY” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.

Świadczenia rodzinne:

Świadczenia pieniężne:

1.

Magyar Államkincstár (Węgierski Skarb Państwa);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych).”;

e)

w sekcji „Q. NIDERLANDY” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Choroba i macierzyństwo:

a)

świadczenia rzeczowe:

dla osób, które zgodnie z art. 2 Ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym mają obowiązek ubezpieczenia się w instytucji świadczącej ubezpieczenia zdrowotne: instytucja świadcząca ubezpieczenia zdrowotne zawarła z taką osobą umowę ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu Ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym;

lub dla osób nienależących do kategorii opisanej w poprzednim akapicie, zamieszkujących za granicą oraz które, zgodnie z rozporządzeniem lub porozumieniem EOG lub umową ze Szwajcarią w sprawie swobodnego przepływu osób, są uprawnione do opieki zdrowotnej w ich kraju zamieszkania zgodnie z ustawodawstwem niderlandzkim:

1.

lub rejestrowanie i pobieranie ustawowych składek: College voor zorgverzekeringen w Diemen;

2.

lub opieka zdrowotna: CZ w Tilburgu;

b)

świadczenia pieniężne:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Instytucja Administracji Ubezpieczeń Pracowniczych, Amsterdam);

c)

zasiłki zdrowotne:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”;

f)

w sekcji „R. AUSTRIA” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

punkt 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b)

do celów zastosowania art. 45 ust. 6 rozporządzenia, jeżeli nie spełniono żadnego okresu składkowego w Austrii i w celu uwzględnienia okresów służby wojskowej i cywilnej oraz okresów wychowywania dzieci, które nie były poprzedzone okresem ubezpieczenia w Austrii lub po których nie nastąpił okres ubezpieczenia w Austrii:

Pensionsversicherungsanstalt (Instytucja Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych), Wiedeń.”;

(ii)

punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.

Świadczenia rodzinne:

a)

Świadczenia rodzinne z wyjątkiem Kinderbetreuungsgeld (zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem):

Finanzamt (Urząd Podatkowy);

b)

Kinderbetreuungsgeld (zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem):

instytucja ds. ubezpieczenia na wypadek choroby, w której wnioskodawca jest ubezpieczony lub w której był ostatnio ubezpieczony, w przeciwnym przypadku Gebietskrankenkasse (Regionalna Kasa Ubezpieczeń Zdrowotnych), w której wniosek został złożony.”;

g)

w sekcji „S. POLSKA” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

punkt 2 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

dla osób, które w ostatnim czasie były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek oraz dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy zakończyli okresy służby inne niż te, o których mowa w lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (ii):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Łodzi – dla osób, które spełniły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji, Cypru i Malty;

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami spełnionymi w ostatnim czasie w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Grecji, na Cyprze i Malcie;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Nowym Sączu – dla osób, które spełniły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji lub Słowenii;

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami spełnionymi w ostatnim czasie w Austrii, Republice Czeskiej, na Węgrzech, Słowacji lub w Słowenii;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Opolu – dla osób, które spełniły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Niemiec;

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami spełnionymi w ostatnim czasie w Niemczech;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Szczecinie – dla osób, które spełniły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Danii, Finlandii, Szwecji, Litwy, Łotwy lub Estonii;

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami spełnionymi w ostatnim czasie w Danii, Finlandii, Szwecji, na Litwie, Łotwie lub w Estonii;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych – dla osób, które spełniły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Belgii, Francji, Niderlandów, Luksemburga, Irlandii lub Zjednoczonego Królestwa;

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami spełnionymi w ostatnim czasie w Belgii, Francji, Niderlandach, Luksemburgu, Irlandii lub Zjednoczonym Królestwie;”;

(ii)

punkt 3 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

świadczenia rzeczowe: Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa;”;

(iii)

punkt 3 lit. b) ppkt ii) otrzymuje następujące brzmienie:

„(ii)

inwalidztwo lub śmierć żywiciela rodziny:

dla pracowników wykonujących pracę najemną i osób prowadzących działalność na własny rachunek (z wyjątkiem rolników prowadzących działalność na własny rachunek) w momencie realizacji ryzyka i dla osób, które były bezrobotnymi absolwentami studiów przechodzącymi szkolenie lub staż w momencie realizacji ryzyka:

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. a),

dla osób będących rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek w momencie realizacji ryzyka:

jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w pkt 2 lit. b),

dla żołnierzy zawodowych, jeżeli realizacja ryzyka nastąpiła w okresie służby wojskowej:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie,

dla funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. d), jeżeli realizacja ryzyka nastąpiła w okresie służby w jednej z formacji wymienionych w pkt 2 lit. d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,

dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, jeżeli realizacja ryzyka nastąpiła w okresie służby:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie,

dla sędziów i prokuratorów:

specjalne podmioty Ministerstwa Sprawiedliwości.”;

(iv)

punkt 4 lit. c), d), oraz e) otrzymują następujące brzmienie:

„c)

dla żołnierzy zawodowych:

specjalne podmioty Ministerstwa Obrony Narodowej;

d)

dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Biura Ochrony Rządu:

specjalne podmioty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

e)

dla funkcjonariuszy Służby Więziennej:

specjalne podmioty Ministerstwa Sprawiedliwości;”;

(v)

punkt 4 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„g)

dla emerytów i rencistów:

którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych dla pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek:

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. a),

którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników:

jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w pkt 2 lit. b),

którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu zabezpieczenia emerytalnego dla żołnierzy zawodowych:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie,

którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu zabezpieczenia emerytalnego dla funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,

którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu zabezpieczenia emerytalnego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie,

dla byłych sędziów i prokuratorów:

specjalne podmioty Ministerstwa Sprawiedliwości.”;

(vi)

punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.

Świadczenia rodzinne:

regionalny ośrodek opieki społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do świadczeń.”;

h)

w sekcji „X. SZWECJA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.

W odniesieniu do zasiłków dla bezrobotnych:

a)

do celów zastosowania art. 80–82 rozporządzenia wykonawczego:

fundusz świadczeń z tytułu bezrobocia, który byłby właściwy do rozpatrywania wniosku w przypadku bezrobocia w Szwecji, lub

organ nadzoru;

b)

do celów zastosowania art. 83 rozporządzenia wykonawczego:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (szwedzka Rada Ubezpieczeń od Bezrobocia).”.

3.

W załączniku 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji „B. REPUBLIKA CZESKA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Świadczenia rzeczowe:

a)

ogólnie:

zakład ubezpieczeń zdrowotnych (do wyboru);

b)

dla służb ratownictwa lotniczego:

Ministerstvo zdravotnictví (Ministerstwo Zdrowia).”;

b)

w sekcji „J. WŁOCHY” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

punkt 3 lit. A otrzymuje następujące brzmienie:

„A.

Pracownicy najemni

a)

ogólnie:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Narodowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego), biura regionalne;

b)

dla pracowników sektora rozrywki:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Pracowników Sektora Rozrywki), Rzym;

c)

dla dziennikarzy:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (Giovanni Amendola – Narodowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego dla Włoskich Dziennikarzy), Rzym.”;

(ii)

punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.

Świadczenia z tytułu śmierci:

 

Istituto nazionale della previdenza sociale (Narodowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego), biura regionalne;

 

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Krajowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy), biura regionalne; IPSEMA.”;

c)

sekcja „K. CYPR” otrzymuje następujące brzmienie:

„K.   CYPR:

1.

Świadczenia rzeczowe:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministerstwo Zdrowia, Nikozja).

2.

Świadczenia pieniężne:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Departament Służb Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Nikozja).

3.

Świadczenia rodzinne:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Służby ds. Pomocy i Świadczeń, Ministerstwo Finansów, Nikozja).”;

d)

sekcja „L. ŁOTWA” otrzymuje następujące brzmienie:

„L.   ŁOTWA:

1.

W odniesieniu do wszystkich ryzyk, z wyłączeniem rzeczowych świadczeń zdrowotnych:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Państwowy Urząd Ubezpieczenia Społecznego, Ryga).

2.

Rzeczowe świadczenia zdrowotne:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Państwowy Urząd ds. Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Ryga).”;

e)

w sekcji „O. WĘGRY” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

punkt I.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Choroba i macierzyństwo:

Świadczenia rzeczowe i pieniężne:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych i Regionalne Fundusze Ubezpieczeń Zdrowotnych).”;

(ii)

punkt I.6. otrzymuje następujące brzmienie:

„6.

Świadczenia rodzinne:

Świadczenia pieniężne:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Dyrekcja Regionalna w Budapeszcie i gminie Peszt Węgierskiego Skarbu Państwa);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych).”;

(iii)

punkt II.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Choroba i macierzyństwo:

Świadczenia rzeczowe i pieniężne:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych i Regionalne Fundusze Ubezpieczeń Zdrowotnych).”;

(iv)

punkt II.6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.

Świadczenia rodzinne:

Świadczenia pieniężne:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Dyrekcja Regionalna w Budapeszcie i gminie Peszt Węgierskiego Skarbu Państwa);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych).”;

f)

w sekcji „Q. NIDERLANDY” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

świadczenia rzeczowe:

(i)

instytucja miejsca zamieszkania:

CZ, Tilburg;

(ii)

instytucja miejsca pobytu:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń Chorobowych), Amersfoort.”;

g)

w sekcji „R. AUSTRIA” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

punkt 1 lit. b) ppkt (ii) otrzymuje następujące brzmienie:

„(ii)

w przypadku leczenia w szpitalu, za które jest odpowiedzialny regionalny fundusz zdrowia, regionalny fundusz zdrowia (Landesgesundheitsfonds) właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu zainteresowanego;”;

(ii)

punkt 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b)

we wszystkich innych przypadkach z wyjątkiem zastosowania art. 53 rozporządzenia wykonawczego:

Pensionsversicherungsanstalt, Wiedeń (Instytucja Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych, Wiedeń).”;

(iii)

punkt 3 lit. a) ppkt (ii) otrzymuje następujące brzmienie:

„(ii)

w przypadku leczenia w szpitalu, za które jest odpowiedzialny regionalny fundusz zdrowia, regionalny fundusz zdrowia (Landesgesundheitsfonds) właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu zainteresowanego;”;

(iv)

punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.

Świadczenia rodzinne:

Finanzamt (Urząd Podatkowy) właściwy dla miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu zainteresowanego.”;

h)

w sekcji „S. POLSKA” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

punkt 2 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

dla osób, które w ostatnim czasie były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek, oraz dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy zakończyli okresy służby inne niż te, o których mowa w lit. c), d) i e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – oddział w Łodzi – dla osób, które spełniły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami ostatnio spełnionymi w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Grecji, na Cyprze i Malcie;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Nowym Sączu – dla osób, które spełniły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji lub Słowenii;

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami ostatnio spełnionymi w Austrii, Republice Czeskiej, na Węgrzech, Słowacji lub w Słowenii;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – oddział w Opolu – dla osób, które spełniły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami ostatnio spełnionymi w Niemczech;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – oddział w Szczecinie – dla osób, które spełniły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami ostatnio spełnionymi w Danii, Finlandii, Szwecji, na Litwie, Łotwie lub w Estonii;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych – dla osób, które spełniły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami ostatnio spełnionymi w Belgii, Francji, Niderlandach, Luksemburgu, Irlandii lub Zjednoczonym Królestwie.”;

(ii)

punkt 2 lit. g) otrzymuje następujące brzmienie:

„g)

dla osób, które spełniły wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – oddział w Łodzi – dla osób, które spełniły zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami ostatnio spełnionymi w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Grecji, na Cyprze i Malcie;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – oddział w Nowym Sączu – dla osób, które spełniły zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami ostatnio spełnionymi w Austrii, Republice Czeskiej, na Węgrzech, Słowacji lub w Słowenii;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – oddział w Opolu – dla osób, które spełniły zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami ostatnio spełnionymi w Niemczech;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – oddział w Szczecinie – dla osób, które spełniły zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami ostatnio spełnionymi w Danii, Finlandii, Szwecji, na Litwie, Łotwie lub w Estonii;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych – dla osób, które spełniły zagraniczne okresy ubezpieczenia wraz z okresami ostatnio spełnionymi w Belgii, Francji, Niderlandach, Luksemburgu, Irlandii lub Zjednoczonym Królestwie.”;

(iii)

punkt 3 lit. b) ppkt (ii) otrzymuje następujące brzmienie:

„(ii)

inwalidztwo lub śmierć żywiciela rodziny:

dla osób, które w ostatnim czasie były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek (z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek):

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. a),

dla osób, które w ostatnim czasie były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek:

jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w pkt 2 lit. b),

dla żołnierzy zawodowych w przypadku polskich okresów służby wojskowej, jeżeli ostatni okres służby był okresem wspomnianej służby oraz w przypadku zagranicznych okresów ubezpieczenia:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest właściwą instytucją wymienioną w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt (iii) tiret trzecie,

dla funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. d), w przypadku polskich okresów służby wojskowej, jeżeli ostatni okres służby był okresem wspomnianej służy w jednej z formacji wymienionych w pkt 2 lit. d) oraz zagranicznych okresów ubezpieczenia:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt (ii) tiret czwarte,

dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w przypadku polskich okresów służby, jeżeli ostatni okres służby był okresem wspomnianej służby oraz w przypadku zagranicznych okresów ubezpieczenia:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt (ii) tiret piąte,

dla sędziów i prokuratorów:

specjalne podmioty Ministerstwa Sprawiedliwości,

dla osób, które spełniły wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia:

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. g).”.

4.

W załączniku 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

sekcja „K. CYPR” otrzymuje następujące brzmienie:

„K.   CYPR:

1.

Świadczenia rzeczowe:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministerstwo Zdrowia, Nikozja).

2.

Świadczenia pieniężne:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Departament Służb Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Nikozja).

3.

Świadczenia rodzinne:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Służby ds. Pomocy i Świadczeń, Ministerstwo Finansów, Nikozja).”;

b)

sekcja „L. ŁOTWA” otrzymuje następujące brzmienie:

„L.   ŁOTWA:

1.

W odniesieniu do wszystkich ryzyk, z wyłączeniem rzeczowych świadczeń zdrowotnych:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Państwowy Urząd Ubezpieczenia Społecznego, Ryga).

2.

Rzeczowe świadczenia zdrowotne:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Państwowy Urząd ds. Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Ryga).”;

c)

w sekcji „O. WĘGRY” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.

Świadczenia rodzinne:

Świadczenia pieniężne:

1.

Magyar Államkincstár (Węgierski Skarb Państwa);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych).

Świadczenia i zasiłki macierzyńskie:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych).”;

d)

w sekcji „Q. NIDERLANDY” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Choroba, macierzyństwo, inwalidztwo wypadki przy pracy, choroby zawodowe i bezrobocie:

a)

świadczenia rzeczowe:

College voor zorgverzekeringen (Komisja ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych), Diemen;

b)

świadczenia pieniężne:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Instytucja Administracji Ubezpieczeń Pracowniczych, Amsterdam);

c)

zasiłki zdrowotne:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”;

e)

w sekcji „R. AUSTRIA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.

Świadczenia rodzinne:

a)

świadczenia rodzinne z wyjątkiem Kinderbetreuungsgeld (zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem):

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Federalne Ministerstwo Zabezpieczenia Społecznego, Pokoleń i Ochrony Konsumenta), Wiedeń;

b)

Kinderbetreuungsgeld (zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych Dolnej Austrii) – właściwy ośrodek ds. zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem.”;

f)

w sekcji „V. SŁOWACJA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.

Świadczenia rzeczowe:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Organ Nadzoru Opieki Zdrowotnej), Bratysława”;

g)

sekcja „W. FINLANDIA” otrzymuje następujące brzmienie:

„W.   FINLANDIA

1.

Ubezpieczenie na wypadek choroby oraz macierzyństwa, krajowe emerytury i renty, świadczenia rodzinne, zasiłki dla bezrobotnych oraz emerytury i renty pracownicze:

Kansanelakelaitos – Folkpensionsanstalten (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Helsinki.

2.

Emerytury i renty pracownicze:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

3.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federacja Zakładów Ubezpieczenia Wypadkowego), Helsinki.”.

5.

W załączniku 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

Sekcja „67. DANIA – FINLANDIA” otrzymuje następujące brzmienie:

„67.   DANIA – FINLANDIA

Artykuł 15 Konwencji nordyckiej o zabezpieczeniu społecznym z dnia 18 sierpnia 2003 r.: Umowa w sprawie wzajemnego zrzeczenia się refundacji zgodnie z art. 36, 63 i 70 rozporządzenia (koszty świadczeń rzeczowych w odniesieniu do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków dla bezrobotnych) oraz art. 105 rozporządzenia wykonawczego (koszty kontroli administracyjnej i badań lekarskich)”;

b)

sekcja „130. HISZPANIA – FRANCJA” otrzymuje następujące brzmienie:

„130.   HISZPANIA – FRANCJA

Umowa z dnia 17 maja 2005 r. ustanawiająca szczegółowe ustalenia dotyczące zarządzania i rozliczania wzajemnych roszczeń w odniesieniu do świadczeń zdrowotnych zgodnie z rozporządzeniami (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72.”;

c)

sekcja „142. HISZPANIA – PORTUGALIA” otrzymuje następujące brzmienie:

„142.   HISZPANIA – PORTUGALIA

a)

artykuły 42, 43 i 44 umowy administracyjnej z dnia 22 maja 1970 r.;

b)

Umowa z dnia 2 października 2002 r. między Hiszpanią a Portugalią ustanawiająca szczegółowe ustalenia dotyczące zarządzania i rozliczania wzajemnych roszczeń w odniesieniu do świadczeń zdrowotnych zgodnie z rozporządzeniami (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72, w celu ułatwienia i przyspieszenia rozliczania wspomnianych roszczeń zgodnie z art. 93, 94 i 95 rozporządzenia (EWG) nr 574/72”;

d)

sekcja „146. HISZPANIA – SZWECJA” otrzymuje następujące brzmienie:

„146.   HISZPANIA – SZWECJA

Umowa z dnia 1 grudnia 2004 r. o zwrocie kosztów świadczeń rzeczowych udzielanych na mocy rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72.”;

e)

sekcja „290. PORTUGALIA – ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” otrzymuje następujące brzmienie:

„290.   PORTUGALIA – ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Umowa z dnia 8 czerwca 2004 r. dotycząca art. 36 ust. 3 i 63 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 ustanawiająca inne metody zwrotu kosztów świadczeń rzeczowych udzielanych na mocy rozporządzenia między tymi dwoma krajami z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.”;

f)

sekcja „298. FINLANDIA – SZWECJA” otrzymuje następujące brzmienie:

„298.   FINLANDIA – SZWECJA

Artykuł 15 Konwencji nordyckiej o zabezpieczeniu społecznym z dnia 18 sierpnia 2003 r.: Umowa w sprawie wzajemnego zrzeczenia się refundacji zgodnie z art. 36, 63 i 70 rozporządzenia (koszty świadczeń rzeczowych w odniesieniu do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zasiłków dla bezrobotnych) oraz art. 105 rozporządzenia wykonawczego (koszty kontroli administracyjnej i badań lekarskich).”.

6.

W załączniku 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

sekcja „G. HISZPANIA” otrzymuje następujące brzmienie:

„G.   HISZPANIA

Banco Popular, Madrid.”;

b)

Sekcja „W. FINLANDIA” otrzymuje następujące brzmienie:

„W.   FINLANDIA

brak.”.

7.

W załączniku 8 wprowadza się następujące zmiany:

punkt A lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

z okresem odniesienia jednego miesiąca kalendarzowego w relacjach między:

Belgią a Republiką Czeską,

Belgią a Niemcami,

Belgią a Grecją,

Belgią a Hiszpanią,

Belgią a Francją,

Belgią a Irlandią,

Belgią a Litwą,

Belgią a Luksemburgiem,

Belgią a Austrią,

Belgią a Polską,

Belgią a Portugalią,

Belgią a Słowacją,

Belgią a Finlandią,

Belgią a Szwecją,

Belgią a Zjednoczonym Królestwem,

Republiką Czeską a Danią,

Republiką Czeską a Niemcami,

Republiką Czeską a Grecją,

Republiką Czeską a Hiszpanią,

Republiką Czeską a Francją,

Republiką Czeską a Irlandią,

Republiką Czeską a Łotwą,

Republiką Czeską a Litwą,

Republiką Czeską a Luksemburgiem,

Republiką Czeską a Węgrami,

Republiką Czeską a Maltą,

Republiką Czeską a Niderlandami,

Republiką Czeską a Austrią,

Republiką Czeską a Polską,

Republiką Czeską a Portugalią,

Republiką Czeską a Słowenią,

Republiką Czeską a Słowacją,

Republiką Czeską a Finlandią,

Republiką Czeską a Szwecją,

Republiką Czeską a Zjednoczonym Królestwem,

Danią a Litwą,

Danią a Polską,

Danią a Słowacją,

Niemcami a Grecją,

Niemcami a Hiszpanią,

Niemcami a Francją,

Niemcami a Irlandią,

Niemcami a Litwą,

Niemcami a Luksemburgiem,

Niemcami a Austrią,

Niemcami a Polską,

Niemcami a Słowacją,

Niemcami a Finlandią,

Niemcami a Szwecją,

Niemcami a Zjednoczonym Królestwem,

Grecją a Litwą,

Grecją a Polską,

Grecją a Słowacją,

Hiszpanią a Litwą,

Hiszpanią a Austrią,

Hiszpanią a Polską,

Hiszpanią a Słowenią,

Hiszpanią a Słowacją,

Hiszpanią a Finlandią,

Hiszpanią a Szwecją,

Francją a Litwą,

Francją a Luksemburgiem,

Francją a Austrią,

Francją a Polską,

Francją a Portugalią,

Francją a Słowenią,

Francją a Słowacją,

Francją a Finlandią,

Francją a Szwecją,

Irlandią a Litwą,

Irlandią a Austrią,

Irlandią a Polską,

Irlandią a Portugalią,

Irlandią a Słowacją,

Irlandią a Szwecją,

Łotwą a Litwą,

Łotwą a Luksemburgiem,

Łotwą a Węgrami,

Łotwą a Polską,

Łotwą a Słowenią,

Łotwą a Słowacją,

Łotwą a Finlandią,

Litwą a Luksemburgiem,

Litwą a Węgrami,

Litwą a Niderlandami,

Litwą a Austrią,

Litwą a Portugalią,

Litwą a Słowenią,

Litwą a Słowacją,

Litwą a Finlandią;

Litwą a Szwecją,

Litwą a Zjednoczonym Królestwem,

Luksemburgiem a Austrią,

Luksemburgiem a Polską,

Luksemburgiem a Portugalią,

Luksemburgiem a Słowenią,

Luksemburgiem a Słowacją,

Luksemburgiem a Finlandią,

Luksemburgiem a Szwecją,

Węgrami a Austrią,

Węgrami a Polską,

Węgrami a Słowenią,

Węgrami a Słowacją,

Maltą a Słowacją,

Niderlandami a Austrią,

Niderlandami a Polską,

Niderlandami a Słowacją,

Niderlandami a Finlandią,

Niderlandami a Szwecją,

Austrią a Polską,

Austrią a Portugalią,

Austrią a Słowenią,

Austrią a Słowacją,

Austrią a Finlandią,

Austrią a Szwecją,

Austrią a Zjednoczonym Królestwem,

Polską a Portugalią,

Polską a Słowenią,

Polską a Słowacją,

Polską a Finlandią,

Polską a Szwecją,

Polską a Zjednoczonym Królestwem,

Portugalią a Słowenią,

Portugalią a Słowacją,

Portugalią a Finlandią,

Portugalią a Szwecją,

Portugalią a Zjednoczonym Królestwem,

Słowenią a Słowacją,

Słowenią a Finlandią,

Słowenią a Zjednoczonym Królestwem,

Słowacją a Finlandią,

Słowacją a Szwecją,

Słowacją a Zjednoczonym Królestwem,

Finlandią a Szwecją,

Finlandią a Zjednoczonym Królestwem,

Szwecją a Zjednoczonym Królestwem.”.

8.

W załączniku 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

sekcja „L. ŁOTWA” otrzymuje następujące brzmienie:

„L.   ŁOTWA

Średni roczny koszt świadczeń oblicza się uwzględniając świadczenia rzeczowe (usługi zdrowotne) przyznawane przez Państwowy Urząd ds. Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego.”;

b)

w sekcji „R. AUSTRIA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.

świadczenia udzielane przez szpitale, za które odpowiedzialny jest Landesgesundheitsfonds (regionalny fundusz zdrowia);”.

9.

W załączniku 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

do sekcji „A. Belgia” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Do celów zastosowania art. 14 rozporządzenia i art. 11 ust. 1 lit. a) i ust. 2, art. 12a, 13 i 14 rozporządzenia wykonawczego:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel (Krajowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego, Bruksela).”;

(ii)

punkt 3b otrzymuje następujące brzmienie:

„3b.

Do celów zastosowania art. 14e i 14f rozporządzenia i art. 12b rozporządzenia wykonawczego:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles – Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (Federalne Służby Publiczne ds. Zabezpieczenia Społecznego, Bruksela).”;

(iii)

punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.

do celów zastosowania art. 17 rozporządzenia oraz:

artykułu 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego:

a)

wyłącznie w szczególnych, indywidualnych przypadkach:

Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Krajowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego), Bruksela;

b)

wyjątki w interesie określonych grup pracowników:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Politique sociale/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid (Federalne Służby Publiczne ds. Zabezpieczenia Społecznego, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Społecznej), Bruksela;

artykułu 11a ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen (Federalne Służby Publiczne ds. Zabezpieczenia Społecznego, Dyrekcja Generalna ds. Działalności na Własny Rachunek), Bruksela.”;

(iv)

punkt 4a otrzymuje następujące brzmienie:

„4a.

do celów zastosowania art. 17 rozporządzenia, w odniesieniu do specjalnego systemu dla urzędników służby cywilnej:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Bruksela.”;

b)

w sekcji „D. NIEMCY” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.

Do celów zastosowania:

artykułów 14. ust. 1 lit. a) i 14b ust. 1 rozporządzenia i w przypadku umów zgodnie z art. 17 rozporządzenia, w powiązaniu z art. 11 rozporządzenia wykonawczego,

artykułów 14a ust. 1 lit. a) i art. 14b ust. 2 oraz w przypadku umów zgodnie z art. 17 rozporządzenia, w powiązaniu z art. 11a rozporządzenia wykonawczego,

artykułów 14 ust. 2 lit. b), 14 ust. 3, 14a ust. 2–4 oraz 14c lit. a) oraz w przypadku umów zgodnie z art. 17 rozporządzenia, w powiązaniu z art. 12a rozporządzenia wykonawczego:

(i)

osoby mające ubezpieczenie chorobowe:

instytucja, w której te osoby są ubezpieczone oraz również organy celne w odniesieniu do kontroli;

(ii)

osoby nieposiadające ubezpieczenia chorobowego:

pracownicy biurowi:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Urząd Federalny ds. Ubezpieczeń Pracowników Biurowych), Berlin oraz również organy celne w odniesieniu do kontroli,

pracownicy fizyczni:

właściwy zakład ubezpieczeń emerytalno-rentowych dla pracowników fizycznych oraz również organy celne w odniesieniu do kontroli.”;

c)

sekcja „G. HISZPANIA” otrzymuje następujące brzmienie:

„G.   HISZPANIA

1.

Do celów zastosowania art. 17 rozporządzenia w przypadkach indywidualnych oraz art. 6 ust. 1 (z wyjątkiem szczególnego porozumienia między marynarzami a »Instituto social de la Marina«), art. 11 ust. 1, art. 11a, art. 12a, art. 13 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 109 rozporządzenia wykonawczego:

Tesorería General de la Seguridad Social (Powszechny Fundusz Zabezpieczenia Społecznego), Madryt.

2.

Do celów zastosowania art. 102 ust. 2 (z wyjątkiem marynarzy i zasiłków dla bezrobotnych), art. 110 (z wyjątkiem marynarzy) i art. 113 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Narodowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego), Madryt.

3.

Do celów zastosowania art. 102 ust. 2 w odniesieniu do marynarzy (z wyjątkiem zasiłków dla bezrobotnych) i art. 110 rozporządzenia wykonawczego:

Instituto Social de la Marina (Instytucja Zabezpieczenia Społecznego Marynarzy), Madryt.

4.

Do celów zastosowania art. 38 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 85 ust. 2 i art. 86 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, z wyjątkiem marynarzy, oraz w przypadku ostatnich dwóch wymienionych artykułów, z wyjątkiem osób objętych specjalnym systemem dla personelu sił zbrojnych:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Dyrekcje Regionalne Narodowego Zakładu Zabezpieczenia Społecznego).

5.

Do celów zastosowania art. 6 ust. 1 (specjalne porozumienie marynarzy), art. 38 ust. 1 (w odniesieniu do marynarzy), art. 70 ust. 1, art. 80 ust. 2, art. 81, art. 82 ust. 2, art. 85 ust. 2 i art. 86 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego: Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Dyrekcje Regionalne Instytucji Zabezpieczenia Społecznego Marynarzy).

6.

Do celów zastosowania art. 102 ust. 2 w odniesieniu do zasiłków dla bezrobotnych:

Servicio Público de Empleo Estatal (Państwowa Agencja Zatrudnienia Publicznego), INEM, Madryt.

7.

Do celów zastosowania art. 80 ust. 2, art. 81 i art. 82 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego w odniesieniu do zasiłków dla bezrobotnych, z wyjątkiem marynarzy:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (Dyrekcje Regionalne Państwowej Agencji Zatrudnienia Publicznego), INEM, Madryt.

8.

Do celów zastosowania art. 85 ust. 2 i art. 86 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego w odniesieniu do świadczeń rodzinnych dla osób objętych specjalnym systemem dla personelu sił zbrojnych:

Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich, Ministerstwo Obrony), Madryt.

9.

Specjalny system dla urzędników służby cywilnej: do celów zastosowania art. 14e, 14f i 17 rozporządzenia i art. 12a rozporządzenia wykonawczego:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Powszechny System Ubezpieczeń Wzajemnych dla Urzędników Służby Cywilnej, Służby Centralne), Madryt.

10.

Specjalny system dla personelu sił zbrojnych: do celów zastosowania art. 14e, 14f i 17 rozporządzenia i art. 12a rozporządzenia wykonawczego:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Instytucja Ubezpieczeń Społecznych Sił Zbrojnych), Madryt.

11.

Specjalny system dla urzędników wymiaru sprawiedliwości: do celów zastosowania art. 14e, 14f i 17 rozporządzenia i art. 12a rozporządzenia wykonawczego:

Mutualidad General Judicial (Powszechny System Ubezpieczeń Wzajemnych dla Urzędników Wymiaru Sprawiedliwości), Madryt.”;

d)

w sekcji „J. WŁOCHY” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Do celów zastosowania art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego:

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), Rzym.”;

(ii)

punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.

Do celów zastosowania art. 11a i 12 rozporządzenia wykonawczego:

 

dla lekarzy:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Lekarzy),

 

dla farmaceutów:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Farmaceutów),

 

dla weterynarzy:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Weterynarzy),

 

dla pielęgniarek, medycznego personelu pomocniczego i pielęgniarek pediatrycznych:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (Krajowy Fundusz Opieki Społecznej i Pomocy dla Pielęgniarek, Medycznego Personelu Pomocniczego i Pielęgniarek Pediatrycznych),

 

dla agentów sprzedaży i przedstawicieli handlowych:

Ente Nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Agentów Sprzedaży i Przedstawicieli Handlowych),

 

dla biologów:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Biologów),

 

dla konsultantów przemysłowych:

Ente Nazionale di previdenza dei periti industriali (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Konsultantów Przemysłowych),

 

dla psychologów:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Psychologów),

 

dla dziennikarzy:

Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (Giovanni Amendola – Narodowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego dla Włoskich Dziennikarzy),

 

dla aktuariuszy, chemików, agronomów, leśników oraz geologów:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Krajowe Wielosektorowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Aktuariuszy, Chemików, Agronomów, Leśników oraz Geologów),

 

dla techników rolnictwa i konsultantów z dziedziny rolnictwa:

Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Techników Rolnictwa i Naukowców z Dziedziny Rolnictwa),

 

dla inżynierów i architektów:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Krajowy Fundusz Opieki Społecznej dla Inżynierów i Architektów),

 

dla geodetów:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Krajowy Fundusz Opieki Społecznej i Pomocy dla Geodetów),

 

dla prawników:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Krajowy Fundusz Opieki Społecznej i Pomocy dla Prawników),

 

dla ekonomistów:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Krajowy Fundusz Opieki Społecznej i Pomocy dla Ekonomistów),

 

dla księgowych:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Krajowy Fundusz Opieki Społecznej i Pomocy dla Księgowych),

 

dla ekspertów ds. zatrudnienia:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Ekspertów ds. Zatrudnienia),

 

dla notariuszy:

Cassa nazionale notariato (Krajowy Fundusz dla Notariuszy),

 

dla urzędników celnych:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri dognali (Fundusz Opieki Społecznej dla Urzędników Celnych).”;

e)

sekcja „K. CYPR” otrzymuje następujące brzmienie:

„K.   CYPR:

1.

Do celów zastosowania art. 14c, art. 14d ust. 3 i art. 17 rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1, art. 10b, 11 ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 12a, 13 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 1, 2 i 3, art. 38 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 80 ust. 2, art. 81, 82 ust. 2, art. 85 ust. 2, art. 86 ust. 2, art. 91 ust. 2 i art. 109 rozporządzenia wykonawczego:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Departament Służb Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Nikozja),

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Służby ds. Pomocy i Świadczeń, Ministerstwo Finansów, Nikozja).

2.

Do celów zastosowania art. 8, 102 ust. 2 i art. 110 rozporządzenia wykonawczego (w odniesieniu do świadczeń pieniężnych):

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Departament Służb Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Nikozja),

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Służby ds. Pomocy i Świadczeń, Ministerstwo Finansów, Nikozja).

3.

Do celów zastosowania art. 8, 102 ust. 2, art. 110 i 113 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (w przypadku świadczeń rzeczowych) i art. 36 i 63 rozporządzenia:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministerstwo Zdrowia, Nikozja).”;

f)

sekcja „L. ŁOTWA” otrzymuje następujące brzmienie:

„L.   ŁOTWA

Do celów zastosowania:

a)

artykułów 14 ust. 1, art. 14a ust. 1 i 4, 14b ust. 1, 14d ust. 3 i art. 17 rozporządzenia:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Państwowy Urząd Ubezpieczenia Społecznego, Ryga);

b)

artykułów 10 b, 11 ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 13 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 1, 2 i 3, art. 82 ust. 2 i art. 109 rozporządzenia wykonawczego:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Państwowy Urząd Ubezpieczenia Społecznego, Ryga);

c)

artykułu 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (w powiązaniu z art. 36 i 63 rozporządzenia):

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Państwowy Urząd ds. Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Ryga);

d)

artykułu 70 ust. 2 rozporządzenia:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Państwowy Urząd Ubezpieczenia Społecznego, Ryga).”;

g)

w sekcji „Q. NIDERLANDY” wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się pkt 2. Punkt 3 staje się pkt. 2, a pkt 4 staje się pkt. 3.

h)

w sekcji „S. POLSKA” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.

Do celów zastosowania art. 6 ust. 1, art. 10b, art. 13 ust. 2 i 3 oraz art. 14 rozporządzenia wykonawczego:

a)

świadczenia rzeczowe:

Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa;

b)

inne świadczenia:

(i)

dla pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek, z wyjątkiem rolników pracujących na własny rachunek:

biura terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy ubezpieczonego (lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek);

(ii)

dla rolników prowadzących działalność na własny rachunek:

Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) właściwe dla miejsca ubezpieczenia rolnika.”;

(ii)

dodaje się nowy pkt 13 w brzmieniu:

„13.

Do celów zastosowania art. 109 rozporządzenia wykonawczego:

biura terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe dla miejsca zamieszkania pracownika najemnego.”;

(i)

w sekcji „V. SŁOWACJA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12.

Do celów zastosowania art. 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

a)

w odniesieniu do zwrotów, o których mowa w art. 36 i 63 rozporządzenia:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Organ Nadzoru Opieki Zdrowotnej), Bratysława;

b)

w odniesieniu do zwrotów, o których mowa w art. 70 rozporządzenia:

Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława.”;

j)

w sekcji „X. SZWECJA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7.

Do celów zastosowania art. 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

a)

Försäkringskassan (Krajowa Agencja ds. Ubezpieczeń Społecznych);

b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Rada Ubezpieczeń od Bezrobocia).”.


8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 208/2006

z dnia 7 lutego 2006 r.

zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 przewiduje środki w celu zapewnienia takiego wykorzystywania lub usuwania obornika i produktów od niego pochodzących, by nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt.

(2)

Rozdział II załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 określa szczególne wymagania dotyczące zatwierdzania wytwórni biogazu i kompostowni wykorzystujących produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

(3)

Według opinii wydanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w dniu 7 września 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i biologicznych zagrożeń przetwarzania w wytwórniach biogazu i kompostowniach produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego należy wprowadzić zmiany w rozdziale II załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 umożliwiające zezwolenie na stosowanie innych parametrów procesu.

(4)

Rozdział III załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 określa wymagania dotyczące obornika, przetworzonego obornika i produktów z przetworzonego obornika oraz ustanawia parametry przetwarzania i kontroli, jakim musi być poddany obornik, by spełniał wymagania przetworzonego obornika i produktów z przetworzonego obornika.

(5)

Według opinii EFSA z dnia 7 września 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa biologicznego obróbki cieplnej obornika należy zmienić odpowiednie wymagania rozdziału III załącznika VIII w celu uwzględnienia tej opinii.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1774/2002.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Jednakże wymagania w załączniku VI, rozdział II pkt C ppkt 13a oraz w załączniku VIII, rozdział III, część II pkt A ppkt 5 lit. c) do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku VI, w rozdziale II wprowadza się następujące zmiany:

a)

punkt A ppkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1.

Wytwórnia biogazu musi być wyposażona w:

a)

urządzenie do pasteryzacji/oczyszczania, którego nie można ominąć, wraz z:

i)

instalacjami do monitorowania temperatury w czasie;

ii)

urządzeniami do ciągłej rejestracji wyników pomiarów monitorowania, o których mowa w ppkt i); oraz

iii)

odpowiednim systemem bezpieczeństwa do zapobiegania niewystarczającemu podgrzewaniu;

b)

odpowiednie urządzenia do czyszczenia i dezynfekowania pojazdów i pojemników opuszczających wytwórnię biogazu.

Jednakże urządzenie do pasteryzacji/oczyszczania nie jest urządzeniem obowiązkowym dla wytwórni biogazu, które przetwarzają wyłącznie:

i)

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego poddane metodzie 1 przetwarzania;

ii)

surowce kategorii 3 poddane pasteryzacji/oczyszczaniu gdzie indziej; lub

iii)

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które mogą zostać wykorzystane jako surowiec bez przetwarzania.

Jeżeli wytwórnia biogazu znajduje się w miejscu, w którym przetrzymuje się zwierzęta hodowlane i nie wykorzystuje wyłącznie obornika pochodzącego od tych zwierząt, wytwórnia musi znajdować się w odpowiedniej odległości od obszaru, na którym przetrzymywane są zwierzęta i w każdym przypadku konieczne jest zapewnienie całkowitej fizycznej separacji zakładu od zwierząt i ich paszy i ściółki, także za pomocą ogrodzenia, gdy zachodzi taka potrzeba.

2.

Kompostownia musi być wyposażona w:

a)

zamknięty reaktor do kompostowania, którego nie można ominąć, wraz z:

i)

instalacjami do monitorowania temperatury w czasie;

ii)

urządzeniami do rejestracji, w stosownych przypadkach do ciągłej rejestracji, wyników pomiarów monitorowania, o których mowa w ppkt i); oraz

iii)

odpowiednim systemem bezpieczeństwa do zapobiegania niewystarczającemu podgrzewaniu;

b)

odpowiednie urządzenia do czyszczenia i dezynfekowania pojazdów i pojemników przewożących nieprzetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

Niemniej jednak dopuszcza się stosowanie innych urządzeń do kompostowania, pod warunkiem że:

i)

zapewniają one odpowiednie środki kontrolowania szkodników;

ii)

sposób ich eksploatacji umożliwia osiągnięcie przez surowiec wymaganych parametrów czasowych i temperaturowych, w tym, w stosownych przypadkach, umożliwia także ciągłe monitorowanie parametrów;

iii)

spełniają one wszystkie pozostałe wymagania niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli kompostownia znajduje się w miejscu, w którym przetrzymuje się zwierzęta hodowlane i nie wykorzystuje wyłącznie obornika pochodzącego od tych zwierząt, kompostownia musi znajdować się w odpowiedniej odległości od obszaru, na którym przetrzymywane są zwierzęta i w każdym przypadku konieczne jest zapewnienie całkowitej fizycznej separacji zakładu od zwierząt i ich paszy i ściółki, także za pomocą ogrodzenia, gdy zachodzi taka potrzeba.”;

b)

pkt B ppkt 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„11.

Pozostałości fermentacyjne i kompost muszą być przeładowywane i przechowywane w danej wytwórni biogazu lub kompostowni w taki sposób, aby zapobiec powtórnemu zakażeniu.”;

c)

pkt C ppkt 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12.

Surowiec kategorii 3 używany w wytwórni biogazu wyposażonej w urządzenia do pasteryzacji/oczyszczania musi podlegać następującym minimalnym wymaganiom:

a)

maksymalna wielkość cząstek przed wprowadzeniem ich do urządzenia: 12 mm;

b)

minimalna temperatura całego surowca podczas obróbki w urządzeniu: 70 °C; oraz

c)

minimalny czas obróbki w urządzeniu bez przerw: 60 minut.

Jednakże mleko kategorii 3, siara i przetwory mleczne mogą być używane jako surowiec w wytwórni biogazu bez pasteryzacji/oczyszczania, jeżeli właściwe władze uznają, że nie stwarzają one ryzyka dla rozprzestrzeniania poważnej choroby zakaźnej.”;

d)

pkt C ppkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13.

Surowiec kategorii 3 wykorzystywany w kompostowni musi podlegać następującym minimalnym wymaganiom:

a)

maksymalna wielkość cząstek przed wprowadzeniem ich do reaktora kompostującego: 12 mm;

b)

minimalna temperatura całego surowca podczas obróbki w reaktorze: 70 °C; oraz

c)

minimalny czas obróbki w reaktorze przy temperaturze 70 °C (całego surowca): 60 minut.”;

e)

dodaje się pkt C ppkt 13a w następującym brzmieniu:

„13a.

Jednakże właściwe władze mogą zezwolić na stosowanie innych znormalizowanych parametrów procesu, o ile wnioskodawca dowiedzie, iż takie parametry zapewniają minimalizację ryzyka biologicznego. Dowód taki powinien zawierać uzasadnienie sporządzone zgodnie z lit. a)–f):

a)

określenie i analiza możliwych zagrożeń, w tym wpływu surowca wejściowego, w oparciu o pełną definicję warunków przetwarzania;

b)

ocena ryzyka określająca, w jaki sposób szczególne warunki przetwarzania, o których mowa w lit. a), są w praktyce osiągane w normalnych i nietypowych sytuacjach;

c)

uzasadnienie planowanego procesu poprzez pomiar zmniejszenia żywotności/zakaźności:

i)

endogenicznych organizmów wskaźnikowych podczas procesu, gdzie wskaźnik jest:

stale obecny w surowcu w dużych ilościach,

nie mniej ciepłoodporny na zabójcze działanie procesu przetwarzania, ale również nie znacznie bardziej odporny niż czynniki chorobotwórcze, do monitorowania których jest wykorzystywany,

stosunkowo łatwy do oznaczenia ilościowego oraz stosunkowo łatwy do zidentyfikowania i do potwierdzenia obecności;

lub

ii)

dobrze scharakteryzowanego szczepu testowego lub wirusa, poddanego działaniu procesu, wprowadzonego w odpowiedniej próbce testowej do materiału początkowego;

d)

uzasadnienie planowanego procesu, o którym mowa w lit. c), musi dowodzić, że proces powoduje następujące ogólne zmniejszenie ryzyka:

i)

dla procesów obróbki termicznej i chemicznej:

zmniejszenie o 5 log10 liczby Enterococcus faecalis lub Salmonella Senftenberg (775W, H2S negatywne);

zmniejszenie zakaźności ciepłoodpornych wirusów, takich jak parvovirus, o co najmniej 3 log10, w każdym przypadku gdy zostały one określone jako istotne zagrożenie;

oraz

ii)

w odniesieniu do procesów obróbki chemicznej również:

zmniejszenie liczby odpornych pasożytów, takich jak jajeczka ascaris sp. o co najmniej 99,9 % (3 log10) form zdolnych do życia;

e)

opracowanie kompletnego programu kontroli, w tym procedur monitorowania przebiegu procesu, o którym mowa w lit. c);

f)

środki zapewniające ciągłe monitorowanie i nadzór właściwych parametrów procesu ustalonych w programie kontroli podczas eksploatacji zakładu.

Szczegóły dotyczące właściwych parametrów procesu wykorzystywanych w wytwórni biogazu lub kompostowni, a także innych krytycznych punktów kontroli muszą być rejestrowane i przechowywane, tak aby właściciel, kierownictwo lub ich reprezentant i właściwe władze mogły monitorować działalność zakładu. Dokumentacja musi być udostępniana na żądanie właściwych władz.

Informacje dotyczące procesu dozwolonego na mocy niniejszego punktu muszą być udostępniane na żądanie Komisji.”;

f)

w pkt C ppkt 14 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b)

uznają, że pozostałości lub kompost stanowią surowiec nieprzetworzony.”;

g)

punkt D ppkt 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„15.

Reprezentatywne próbki pozostałości fermentacyjnych lub kompostu pobrane podczas lub bezpośrednio po przetwarzaniu w wytwórni biogazu lub kompostowni w celu monitorowania procesu muszą być zgodne z następującymi normami:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 w 1 g;

lub

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 w 1 g;

oraz

Reprezentatywne próbki pozostałości fermentacyjnych lub kompostu, pobrane podczas ich przechowywania lub po jego zakończeniu w wytwórni biogazu lub kompostowni, muszą spełniać następujące normy:

Salmonella: brak w 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

gdzie:

n

=

ilość badanych próbek;

m

=

wartość graniczna liczby bakterii; wynik jest uznawany za zadowalający, jeżeli liczba bakterii we wszystkich próbkach nie przekracza m;

M

=

wartość maksymalna dla liczby bakterii; wynik jest uznawany za niezadowalający, jeżeli liczba bakterii w jednej lub kilku próbkach równa się M lub więcej; oraz

c

=

liczba próbek, w których liczba bakterii zawiera się między m i M, próbka jest w dalszym ciągu uznawana za zadowalającą, jeżeli liczba bakterii pozostałych próbek jest równa m lub mniej.

Pozostałości fermentacyjne lub kompost, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym rozdziale, są powtórnie przetwarzane, a w przypadku Salmonelli, poddawane odpowiednim działaniom lub usuwane zgodnie z instrukcjami właściwych władz.”;

2)

w załączniku VIII, w rozdziale III część II pkt A ppkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.

Wprowadzanie do obrotu przetworzonego obornika i produktów z przetworzonego obornika podlega następującym warunkom określonym w lit. a)–e):

a)

muszą one pochodzić z zakładu technicznego, wytwórni biogazu lub kompostowni zatwierdzonych przez właściwe władze zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

b)

muszą one być poddane obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 70 °C przez co najmniej 60 min oraz być poddane obróbce zmniejszającej ilość bakterii tworzących formy przetrwalnikowe i powstawanie toksyn;

c)

jednakże właściwe władze mogą zezwolić na stosowanie innych znormalizowanych parametrów procesu, o ile wnioskodawca dowiedzie, iż takie parametry zapewniają minimalizację ryzyka biologicznego. Dowód taki powinien zawierać uzasadnienie sporządzone w sposób następujący:

i)

określenie i analiza możliwych zagrożeń, w tym wpływu surowca wejściowego, w oparciu o pełną definicję warunków przetwarzania i ocena ryzyka określająca, w jaki sposób szczególne warunki przetwarzania są w praktyce osiągane w normalnych i nietypowych sytuacjach;

ii)

uzasadnienie planowanego procesu:

ii-1)

poprzez pomiar zmniejszenia żywotności/zakaźności endogenicznych organizmów wskaźnikowych podczas procesu, gdzie wskaźnik jest:

stale obecny w surowcu w dużych ilościach,

nie mniej ciepłoodporny na zabójcze działanie procesu przetwarzania, ale również nie znacznie bardziej odporny niż czynniki chorobotwórcze, do monitorowania których jest wykorzystywany,

stosunkowo łatwy do oznaczenia ilościowego oraz stosunkowo łatwy do zidentyfikowania i do potwierdzenia obecności;

lub

ii-2)

poprzez pomiar zmniejszenia żywotności/zakaźności poddanego działaniu procesu dobrze scharakteryzowanego szczepu testowego lub endogenicznego organizmu wskaźnikowego wprowadzonego w odpowiedniej próbce testowej do materiału początkowego;

iii)

uzasadnienie, o którym mowa w ppkt ii), musi dowodzić, że proces powoduje następujące ogólne zmniejszenie ryzyka:

dla procesów obróbki termicznej i chemicznej zmniejszenie ilości Enterococcus faecalis o co najmniej 5 log10 oraz zmniejszenie zakaźności wirusów odpornych na temperaturę, takich jak parvovirus, gdy zostały one określone jako istotne zagrożenie, o co najmniej 3 log10;

dla procesów obróbki chemicznej również zmniejszenie liczby odpornych pasożytów, takich jak jajeczka ascaris sp. o co najmniej 99,9 % (3 log10) form zdolnych do życia;

iv)

opracowanie kompletnego programu kontroli, w tym procedur monitorowania przebiegu procesu;

v)

środki zapewniające stałe monitorowanie i nadzór właściwych parametrów procesu ustalonych w programie kontroli podczas eksploatacji zakładu.

Szczegóły dotyczące właściwych parametrów procesu wykorzystywanych w zakładzie, a także innych krytycznych punktów kontroli muszą być rejestrowane i przechowywane, tak aby właściciel, kierownictwo lub ich reprezentant i właściwe władze mogły monitorować działalność zakładu. Dokumentacja musi być udostępniana na żądanie właściwych władz.

Informacje dotyczące procesu dozwolonego na mocy niniejszego punktu muszą być udostępniane na żądanie Komisji;

d)

reprezentatywne próbki obornika pobrane podczas lub bezpośrednio po przetwarzaniu w zakładzie w celu monitorowania procesu muszą być zgodne z następującymi normami:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 w 1 g;

lub

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 w 1 g;

oraz

Reprezentatywne próbki obornika pobrane podczas jego przechowywania lub po jego zakończeniu w zakładzie technicznym, wytwórni biogazu lub kompostowni muszą spełniać następujące normy:

Salmonella: brak w 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

gdzie:

n

=

ilość badanych próbek;

m

=

wartość graniczna liczby bakterii; wynik jest uznawany za zadowalający, jeżeli liczba bakterii we wszystkich próbkach nie przekracza m;

M

=

wartość maksymalna liczby bakterii; wynik jest uznawany za niezadowalający, jeżeli liczba bakterii w jednej lub kilku próbkach równa się M lub więcej; oraz

c

=

liczba próbek, w których liczba bakterii zawiera się między m i M, próbka jest w dalszym ciągu uznawana za zadowalającą, jeżeli liczba bakterii pozostałych próbek jest równa m lub mniej.

Przetworzony obornik lub produkty z przetworzonego obornika niespełniające powyższych wymagań zostają uznane za nieprzetworzone;

e)

muszą być one przechowywane w taki sposób, aby po przetworzeniu zakażenie lub ponowna infekcja oraz zawilgocenie było niemożliwe. W związku z powyższym należy je przechowywać w:

i)

dokładnie zapieczętowanych i izolowanych silosach; lub

ii)

właściwie zapieczętowanych opakowaniach (workach plastikowych lub »dużych workach«).”


8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/32


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 209/2006

z dnia 7 lutego 2006 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Uwzględniając ścisły charakter tych przepisów, wprowadzono środki przejściowe.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2003 z dnia 12 maja 2003 r. dotyczące środków przejściowych zgodnych z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do standardów przetwarzania materiału kategorii 3 i nawozu naturalnego stosowanych w kompostowniach (2) przewiduje pewne środki przejściowe, aby dać przemysłowi czas na dostosowanie i opracowanie alternatywnych norm przetwarzania surowców kategorii 3 i obornika stosowanych w kompostowniach do dnia 31 grudnia 2005 r.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2003 z dnia 12 maja 2003 r. dotyczące środków przejściowych zgodnych z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do standardów przetwarzania materiału kategorii 3 i nawozu naturalnego stosowanych w zakładach wytwarzających biogaz (3) przewiduje pewne środki przejściowe, aby dać przemysłowi czas na dostosowanie i opracowanie alternatywnych norm przetwarzania surowców kategorii 3 i obornika, stosowanych w zakładach wytwarzających biogaz do dnia 31 grudnia 2005 r.

(4)

Parametry, które mają być stosowane na podstawie opinii wydanej w dniu 7 września 2005 r. przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), różnią się od norm przetwarzania, na jakie mogą zezwolić państwa członkowskie do dnia 31 grudnia 2005 r. na mocy rozporządzeń (WE) nr 809/2003 i (WE) nr 810/2003. Ponadto państwa członkowskie będą potrzebowały pewną ilość czasu na wdrożenie nowej procedury udzielania zezwoleń, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniającym załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla kompostowni i wytwórni biogazu oraz wymagań dotyczących obornika (4).

(5)

W związku z powyższym okres obowiązywania środków przejściowych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 809/2003 i (WE) nr 810/2003 należy przedłużyć o kolejny okres, aby umożliwić państwom członkowskim upoważnienie operatorów do dalszego stosowania przepisów krajowych w zakresie norm przetwarzania surowców kategorii 3 i obornika stosowanych w kompostowniach i wytwórniach biogazu.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 809/2003 i (WE) nr 810/2003.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 809/2003 datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”.

Artykuł 2

W art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 810/2003 datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10).

(2)  Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 10. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 12/2005 (Dz.U. L 5 z 7.1.2005, str. 3).

(3)  Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 12/2005.

(4)  Patrz: 25 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.


8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/34


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 210/2006

z dnia 7 lutego 2006 r.

ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2006/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 6, ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych (2) stanowi, że Komisja publikuje kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia nie później niż dnia 31 stycznia.

(2)

W przypadku państw członkowskich Wspólnoty w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. kontrolę przestrzegania progów wspólnotowych i krajowych dotyczących przetwarzania pomidorów, określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, ustala się na podstawie ilości objętych pomocą w okresie trzech ostatnich lat gospodarczych, dla których dostępne są ostateczne dane dotyczące tych państw członkowskich.

(3)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 416/2004 z dnia 5 marca 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (3), dla państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., kontrola przestrzegania progów wspólnotowych i krajowych dotyczących przetwarzania pomidorów jest ustalona w oparciu o ilości, które zostały rzeczywiście objęte pomocą w czasie roku gospodarczego 2004/2005 i do których odnoszą się wnioski o pomoc na rok gospodarczy 2005/2006.

(4)

Ilość pomidorów przetworzonych w ramach systemu pomocy, którą należy uwzględnić w ramach kontroli przestrzegania progów krajowych i wspólnotowych jest większa o 978 544 ton progu wspólnotowego. W przypadku państw członkowskich, które przekroczyły próg przetworzenia, kwota pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007 powinna zostać zmieniona w stosunku do poziomu ustalonego w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, zgodnie z art. 5 ust. 2 i 4 wymienionego rozporządzenia, jak również art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 416/2004.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów na rok gospodarczy 2006/2007 ustala się w następujący sposób:

a)

w Grecji, Francji, Portugalii, Republice Czeskiej, na Cyprze, Węgrzech, Malcie, w Polsce i Słowacji 34,50 EUR/tonę;

b)

we Włoszech 30,43 EUR/tonę;

c)

w Hiszpanii:

i)

34,50 EUR/tonę w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na całe pomidory bez skórek;

ii)

23,35 EUR/tonę w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia w inny sposób.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25).

(2)  Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1663/2005 (Dz.U. L 267 z 12.10.2005, str. 22).

(3)  Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 550/2005 (Dz.U. L 93 z 12.4.2005, str. 3).


8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/36


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 211/2006

z dnia 7 lutego 2006 r.

wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 48,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 13 i 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1433/2003 (2) właściwy organ krajowy podejmuje decyzję dotyczącą programów i funduszy lub zmian w ich zakresie po ich przedłożeniu przez organizacje producentów zgodnie z art. 11 i 14 wymienionego rozporządzenia najpóźniej do dnia 15 grudnia. Jednakże z przyczyn odpowiednio uzasadnionych państwa członkowskie mogą przesunąć tę datę z dnia 15 grudnia na dzień 20 stycznia następnego roku.

(2)

Okazało się jednak, że mimo skorzystania z możliwości przesunięcia ostatecznego terminu na dzień 20 stycznia, niektóre państwa członkowskie nie są w stanie spełnić w ustanowionym terminie obowiązku rozpatrzenia wniosków w odniesieniu do bieżącego roku gospodarczego z powodu złożoności procedury administracyjnej łączącej się z tym zadaniem. Należy zatem w odniesieniu do roku gospodarczego 2006 przewidzieć odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1433/2003.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 oraz wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych na rok 2006, państwa członkowskie mogą z przyczyn odpowiednio uzasadnionych podjąć decyzję dotyczącą programów operacyjnych i funduszy najpóźniej do dnia 10 lutego roku następującego po złożeniu wniosku.

2.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 oraz wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych na rok 2006, państwa członkowskie mogą, z przyczyn odpowiednio uzasadnionych, podjąć decyzję dotyczącą zmian programu operacyjnego najpóźniej do dnia 10 lutego roku następującego po złożeniu wniosku.

3.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 oraz wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych na rok 2006, wprowadzenie w życie programu operacyjnego zatwierdzonego na mocy stosowania odstępstw określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu musi nastąpić najpóźniej do dnia 15 lutego roku następującego po jego zatwierdzeniu.

4.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 oraz wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych na rok 2006, w przypadku stosowania odstępstw określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu państwa członkowskie powiadamiają organizacje producentów o zatwierdzonej kwocie pomocy najpóźniej do dnia 10 lutego oraz najpóźniej do dnia 15 lutego powiadamiają Komisję o wysokości łącznej kwoty pomocy zatwierdzonej dla wszystkich programów operacyjnych.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2190/2004 (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, str. 21).


8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/37


DYREKTYWA KOMISJI 2006/16/WE

z dnia 7 lutego 2006 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia oksamylu jako substancji czynnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i nr 703/2001 (3) ustanawiają szczegółowe zasady realizacji drugiego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG oraz wykaz substancji czynnych, które zostaną poddane ocenie w celu ich możliwego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje oksamyl.

(2)

Wpływ oksamylu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 703/2001 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiającego. Rozporządzenia te wyznaczają również Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które muszą przedłożyć odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 451/2000. W przypadku oksamylu Państwem Członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Irlandia, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 25 sierpnia 2003 r.

(3)

Sprawozdanie z oceny zostało poddane przeglądowi przez Państwa Członkowskie oraz Grupę Roboczą „Ocena” Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i przedstawione Komisji dnia 14 stycznia 2005 r. jako sprawozdanie naukowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na temat oksamylu (4). Sprawozdanie to zostało poddane przeglądowi przez Państwa Członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a następnie przyjęte dnia 15 lipca 2005 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego oksamylu.

(4)

Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające oksamyl zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć oksamyl do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich Państwach Członkowskich możliwości udzielania zezwoleń w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających daną substancję czynną zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

(5)

Bez uszczerbku dla tego ustalenia należy uzyskać dalsze informacje dotyczące pewnych szczególnych kwestii. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może podlegać warunkom. W związku z powyższym właściwe jest, aby oksamyl został poddany dalszym badaniom w celu potwierdzenia oceny zagrożenia w odniesieniu do niektórych kwestii oraz aby odnośne badania zostały przedstawione przez powiadamiających.

(6)

Doświadczenie zdobyte w wyniku wcześniejszych włączeń substancji czynnych ocenionych w ramach rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 (5) do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG pokazuje, że mogą pojawić się trudności przy interpretacji obowiązków posiadaczy istniejących zezwoleń w odniesieniu do dostępu do danych. W celu uniknięcia tych trudności w przyszłości wydaje się zatem konieczne wyjaśnienie obowiązków Państw Członkowskich, a w szczególności obowiązku sprawdzenia, czy posiadacz zezwolenia ma dostęp do dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II do wymienionej dyrektywy. Takie wyjaśnienie nie nakłada jednak na Państwa Członkowskie i posiadaczy zezwoleń żadnych nowych obowiązków ponad obowiązki wynikające z przyjętych do tej pory dyrektyw zmieniających załącznik I.

(7)

Należy przewidzieć rozsądny termin zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I w celu umożliwienia Państwom Członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających z włączenia.

(8)

Bez uszczerbku dla określonych w dyrektywie 91/414/EWG obowiązków wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, Państwa Członkowskie powinny dysponować okresem sześciu miesięcy od daty włączenia na dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających oksamyl w celu zapewnienia, że wymogi ustanowione w dyrektywie 91/414/EWG, a w szczególności jej art. 13 i stosowne warunki określone w załączniku I, są spełnione. Państwa Członkowskie powinny odpowiednio zmienić, zastąpić lub cofnąć istniejące zezwolenia zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od wyznaczonego powyżej terminu należy przyznać dłuższy okres na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 31 stycznia 2007 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 lutego 2007 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odniesienia ustalany jest przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

1.   Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG Państwa Członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub cofają istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających oksamyl jako substancję czynną w terminie do dnia 31 stycznia 2007 r.

W tym terminie Państwa Członkowskie sprawdzają w szczególności, czy są spełnione warunki określone w załączniku I do wymienionej dyrektywy odnoszące się do oksamylu, z wyjątkiem warunków określonych w części B zapisu dotyczącego tej substancji czynnej, oraz czy posiadacz zezwolenia dysponuje dokumentacją spełniającą wymagania określone w załączniku II do wymienionej dyrektywy lub ma dostęp do takiej dokumentacji zgodnie z warunkami art. 13.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, Państwa Członkowskie dokonują ponownej oceny każdego dopuszczonego środka ochrony roślin zawierającego oksamyl jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG najpóźniej do dnia 30 lipca 2006 r., zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy i z uwzględnieniem części B zapisu dotyczącego oksamylu w załączniku I do tej dyrektywy. Na podstawie tej oceny Państwa Członkowskie ustalają, czy dany produkt spełnia warunki określone w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu tych ustaleń, Państwa Członkowskie:

a)

w przypadku środka zawierającego oksamyl jako jedyną substancję czynną w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie najpóźniej do dnia 30 lipca 2010 r.; lub

b)

w przypadku środka zawierającego oksamyl jako jedną z kilku substancji czynnych w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie do dnia 30 lipca 2010 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Obowiązuje data późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/6/WE (Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 21).

(2)  Dz.U. L 55 z 29.2.2000, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2003 (Dz.U. L 151 z 19.6.2003, str. 32).

(3)  Dz.U. L 98 z 7.4.2001, str. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 26, 1–78, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Oxamyl (sfinalizowano: 14 stycznia 2005 r.).

(5)  Dz.U. L 366 z 15.12.1992, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2266/2000 (Dz.U. L 259 z 13.10.2000, str. 27).


ZAŁĄCZNIK

Na końcu tabeli w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG dodaje się następującą pozycję.

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Wejście w życie

Wygaśnięcie włączenia

Przepisy szczególne

„117

Oksamyl

Nr CAS 23135-22-0

Nr CIPAC 342

N,N-dimetylo-2-metylokarbamoiloksyimino-2-(metylotio)acetamid

970 g/kg

1 sierpnia 2006 r.

31 lipca 2016 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako insektycydu i nematocydu.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego oksamylu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 15 lipca 2005 r. W tej ogólnej ocenie:

Państwa Członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę ptaków, ssaków, dżdżownic, organizmów wodnych, wód powierzchniowych i gruntowych w sytuacjach, w których są one podatne na zagrożenia.

Warunki zezwolenia powinny, w miarę potrzeby, zawierać środki ograniczające zagrożenia.

Państwa Członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo stosującego. Warunki zezwolenia powinny, w miarę potrzeby, obejmować środki ochronne.

Zainteresowane Państwa Członkowskie powinny wystąpić o przedłożenie dalszych badań w celu potwierdzenia oceny zagrożenia związanego ze skażeniem wód gruntowych w kwaśnych glebach oraz zagrożenia dla ptaków, ssaków i dżdżownic. Państwa Członkowskie powinny zapewnić, że powiadamiający, na wniosek których oksamyl został włączony do niniejszego Załącznika, dostarczą Komisji odnośne badania w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.”.


(1)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/40


DECYZJA RADY

z dnia 30 stycznia 2006 r.

zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

(2006/75/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 123 ust. 4 zdanie trzecie,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 lit. a) decyzji Rady 2001/923/WE (3) Komisja ma przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 30 czerwca 2005 r. sprawozdanie, które jest niezależne od zarządzającego programem, oceniające istotę, skuteczność i efektywność programu i komunikat w sprawie, czy niniejszy program powinien być kontynuowany i przyjęty, z dołączonym odpowiednim wnioskiem.

(2)

Sprawozdanie z oceny, o którym mowa w art. 13 tej decyzji, zostało sporządzone w dniu 30 listopada 2004 r. Stwierdza się w nim, że program osiągnął ustanowione cele oraz zaleca się jego kontynuację.

(3)

Finansowa kwota referencyjna, w rozumieniu pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (4), zostaje wskazana w decyzji na cały okres trwania programu, bez naruszenia kompetencji władzy budżetowej określonych w Traktacie.

(4)

Kontynuacja programu odzwierciedla potrzebę dalszej czujności, szkoleń i pomocy technicznej koniecznej dla utrzymania ochrony euro przed fałszowaniem.

(5)

Skuteczność programu w zakresie ochrony euro uległaby poprawie, gdyby wsparcie techniczne zostało rozszerzone tak, aby zapewnić również, przy udziale Europolu, wsparcie finansowe dla współpracy w zakresie operacji transgranicznych, a w odpowiednio uzasadnionych przypadkach sprzyjałaby jej również większa elastyczność w odniesieniu do części kosztów, które może ponosić Wspólnota oraz liczby projektów, które mogą zostać przedstawione przez jedno państwo członkowskie.

(6)

Decyzja 2001/923/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zmiany

W decyzji 2001/923/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie:

„Trwa on od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.”;

2)

w art. 2 ust. 2 dodaje się lit. e) w następującym brzmieniu:

„e)

dążenie do publikowania osiąganych wyników jako element wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk.”;

3)

w art. 3 ust. 3 dodaje się lit. d) w następującym brzmieniu:

„d)

dodatkowo wparcia finansowego dla współpracy w zakresie operacji transgranicznych, gdy wsparcie takie nie jest dostępne z innych instytucji i organów europejskich.”;

4)

w art. 6 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Finansowa kwota referencyjna na wdrożenie wspólnotowego programu działania w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. wynosi 4 miliony EUR.

Finansowa kwota referencyjna na wdrożenie wspólnotowego programu działania w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. wynosi 1 milion EUR.”;

5)

w art. 10 ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje następujące brzmienie:

„W odpowiednio uzasadnionych przypadkach Wspólnota ponosi do 80 % kosztów wsparcia operacyjnego, o którym mowa w art. 3 w drodze współfinansowania, w szczególności:”;

6)

w art. 11 wyrażenie „70 %” zastępuje się wyrażeniem „80 %”;

7)

w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Państwa członkowskie mogą przedstawić rocznie jeden projekt lub, w wyjątkowych przypadkach, dwa projekty dotyczące warsztatów, spotkań i seminariów, o których mowa w art. 3 ust. 2 akapit drugi. Mogą być również przedstawiane projekty w związku z praktykami, wymianą lub pomocą.”;

b)

w ust. 1 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„W przypadku gdy jedno państwo członkowskie przedstawia więcej niż jeden wniosek, właściwy organ krajowy określony w art. 2 lit. b) tiret czwarte rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 prowadzi koordynację.”;

c)

ustęp 2 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

„e)

rzeczywista jakość projektu pod względem koncepcji, organizacji, prezentacji, celów oraz współczynnika efektywności kosztów;”;

d)

w ust. 2 dodaje się lit. h) w następującym brzmieniu:

„h)

zgodności z prowadzonymi lub zaplanowanymi pracami stanowiącymi część działania UE w dziedzinie zwalczania fałszowania waluty.”.

Artykuł 2

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się w uczestniczących państwach członkowskich określonych w art. 1 tiret pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (5).

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2006 r.

W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 13 października 2005 r. wydana w wyniku nieobowiązkowych konsultacji (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. C 161 z 1.7.2005, str. 11.

(3)  Dz.U. L 339 z 21.12.2001, str. 50.

(4)  Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.

(5)  Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2169/2005 (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 1).


8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/42


DECYZJA RADY

z dnia 30 stycznia 2006 r.

rozszerzająca stosowanie decyzji 2006/75/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) na nieuczestniczące państwa członkowskie

(2006/76/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przyjmując decyzję 2006/75/WE (2), Rada wskazała, że powinna ona stosować się w uczestniczących państwach członkowskich określonych w art. 1 tiret pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (3).

(2)

Wymiana informacji i personelu oraz środki w zakresie pomocy i szkoleń wdrożone w ramach programu Perykles powinny być jednak jednolite w całej Wspólnocie, należy zatem podjąć niezbędne kroki w celu zagwarantowania jednakowego poziomu ochrony euro w państwach członkowskich, w których euro nie jest oficjalną walutą,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Stosowanie decyzji 2006/75/WE rozszerza się na państwa członkowskie inne niż uczestniczące państwa członkowskie określone w art. 1 tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 974/98.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2006 r.

W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana dnia 13 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Patrz: str. 40 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2169/2005 (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 1).


Komisja

8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/43


DECYZJA KOMISJI

z dnia 23 grudnia 2005 r.

ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska

(2006/77/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zadaniem Wspólnoty i państw członkowskich jest popieranie w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego i stałego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, równości mężczyzn i kobiet, zrównoważonego i nieinflacyjnego wzrostu, wysokiego stopnia konkurencyjności i konwergencji dokonań gospodarczych, wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, podwyższania poziomu i jakości życia, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności między państwami członkowskimi.

(2)

Zgodnie z komunikatem Komisji zatytułowanym „Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: ramy polityczne dla wzmocnienia przemysłu UE – w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej” (1) Komisja zapowiedziała swój zamiar prowadzenia konsultacji z Grupą Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska, w szczególności w odniesieniu do branży surowców i półwyrobów.

(3)

Zadaniem Grupy Wysokiego Szczebla będzie analiza powiązań między polityką przemysłową, energetyczną i polityką ochrony środowiska oraz zapewnienie spójności indywidualnych inicjatyw przy jednoczesnej poprawie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności, a także przyczynianie się, poprzez równy udział zainteresowanych podmiotów, do stworzenia stabilnych i przewidywalnych ram regulacyjnych w dziedzinach, w których konkurencyjność, energia i środowisko są ze sobą związane, w szczególności korzystając z wyników badań naukowych w tej dziedzinie.

(4)

Grupa Wysokiego Szczebla powinna składać się z przedstawicieli Komisji, państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i zainteresowanych stron i obejmować w szczególności przedstawicieli przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego, między innymi, konsumentów, związki zawodowe, organizacje pozarządowe i środowisko naukowe/uniwersyteckie.

(5)

Należy zatem ustanowić Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska oraz określić jej zakres uprawnień i strukturę,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym Komisja ustanawia Grupę Wysokiego Szczebla zwaną dalej Grupą.

Artykuł 2

Mandat

Zadaniem Grupy jest zajmowanie się kwestiami, które łączą elementy polityki konkurencyjności, polityki energetycznej i środowiska. Przyznany mandat wynosi dwa lata; może on zostać przedłużony na mocy decyzji Komisji.

Grupa pełni funkcję doradczą w najbardziej stosowny sposób i w odniesieniu do decydentów na szczeblu wspólnotowym i krajowym, organizacji przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego.

Artykuł 3

Skład – wyznaczanie

1.   Członkowie grupy są wyznaczani przez Komisję spośród osób wysokiego szczebla posiadających kompetencje i obowiązki w dziedzinie przemysłu, energii i środowiska.

2.   Grupa składa się z maksymalnie 28 członków.

3.   Zastosowanie mają następujące postanowienia:

członkowie są wyznaczani imiennie na podstawie ich specjalistycznej wiedzy. Każdy członek grupy mianuje swojego przedstawiciela do podgrupy przygotowawczej zwanej dalej podgrupą „sherpa”,

członkowie grupy pozostają na stanowisku do czasu złożenia dymisji, zastąpienia lub wygaśnięcia mandatu,

członkowie, którzy przestają być zdolni do efektywnego udziału w obradach grupy, którzy składają dymisję lub nie przestrzegają warunków określonych w pierwszym ustępie niniejszego artykułu lub art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą zostać zastąpieni na pozostały czas swojego mandatu,

nazwiska wyznaczonych członków opublikowane są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu i/lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C. Dane osobowe członków są gromadzone, analizowane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2).

Artykuł 4

Funkcjonowanie

1.   Grupie przewodniczy Komisja.

2.   Podgrupa „sherpa” przygotowuje posiedzenia, dokumenty zawierające stanowisko oraz opinie w sprawie działań i/lub środków politycznych, które mają zostać przyjęte przez grupę; ściśle współpracuje ze służbami Komisji.

3.   Grupa zbiera uwagi ekspertów i zainteresowanych stron na podstawie uzgodnień ad hoc i może ustanowić określoną liczbę grup ad hoc do celów przeglądu szczegółowych kwestii na podstawie zakresu uprawnień ustanowionego przez grupę; grupy ad hoc zostają rozwiązane po wypełnieniu swojego mandatu.

4.   Komisja może poprosić o udział ekspertów lub obserwatorów posiadających szczególne kwalifikacje w zakresie zagadnień poruszanych na porządku dnia, w obradach grupy lub grup ad hoc, jeżeli uzna to za potrzebne/lub niezbędne.

5.   Zabronione jest ujawnianie informacji poufnych uzyskanych podczas obrad grupy lub grup ad hoc.

6.   Posiedzenia grupy, podgrupy „sherpa” i grup ad hoc odbywają się zwykle w budynkach Komisji zgodnie z ustanowionymi przez nią procedurami i harmonogramem. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu.

7.   Grupa zadecyduje o punktach, które należy włączyć do porządku dnia celem ich omówienia.

8.   Komisja może opublikować w pierwotnym języku dokumentu, sprawozdania, wnioski lub częściowe wnioski lub dokumenty robocze grupy.

Artykuł 5

Koszty związane z organizacją spotkań

Komisja zwraca członkom, „sherpa”, ekspertom i obserwatorom koszty podróży i pobytu związane z działalnością grupy zgodnie z przepisami Komisji. Członkowie grupy, podgrupy „sherpa” i grup ad hoc nie otrzymują wynagrodzenia za swą działalność.

Wydatki związane z organizacją spotkań zwracane są w ramach limitów środków finansowych przyznanych danemu departamentowi zgodnie z rocznymi procedurami przyznawania środków finansowych.

Artykuł 6

Wejście w życie

Decyzja staje się skuteczna z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  COM(2005) 474 wersja ostateczna z 5.10.2005.

(2)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.


8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/45


DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Portugalii w latach 2004 i 2005

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 166)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2006/78/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ogniska choroby niebieskiego języka pojawiły się w Portugalii w dniu 24 listopada 2004 r. Wystąpienie tej choroby może stanowić poważne zagrożenie dla wspólnotowej hodowli zwierząt.

(2)

W celu jak najszybszego zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy do wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Portugalię w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby, na warunkach przewidzianych w decyzji 90/424/EWG. Dnia 15 września 2005 r. przyjęto zatem decyzję Komisji 2005/660/WE w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Portugalii w latach 2004 i 2005 (2).

(3)

Komisja przyjęła różne decyzje w celu określenia stref ochrony i nadzoru oraz ustalenia warunków, jakie muszą spełniać zwierzęta przemieszczane z tych stref; ostatnia z nich to decyzja 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z lub przez te strefy (3).

(4)

Od jesieni 2004 r. wyjątkowo słabe opady deszczu w Portugalii poważnie wpłynęły na zaopatrzenie w paszę i możliwości żywienia zwierząt powodując dodatkowe koszty dla rolników. Sytuacja ta miała szczególne konsekwencje dla Portugalii, ponieważ gospodarstwa zajmujące się hodowlą owiec i bydła są usytuowane w regionach, w których przemieszczanie zwierząt jest ograniczone, natomiast gospodarstwa wyspecjalizowane w tuczu stanowiące ich naturalny rynek zbytu są położone poza tymi obszarami.

(5)

Portugalia we współpracy z Hiszpanią wprowadziła inne środki kontroli epidemii, przewidując przeprowadzenie badań epidemiologicznych i wprowadzenie środków kontroli choroby, w tym przeprowadzenie badań laboratoryjnych dotyczących nadzoru wirusologicznego i serologicznego w ramach badań poprzedzających przemieszczenie i nadzoru entomologicznego.

(6)

Portugalia i Hiszpania dostarczyły dowodów świadczących o ich współpracy w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się choroby poprzez zastosowanie środków kontroli choroby.

(7)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4) środki weterynaryjne oraz środki w zakresie ochrony zdrowia roślin podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi są finansowane przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Kontrole tych środków są przeprowadzane zgodnie z art. 8 i 9 wymienionego rozporządzenia.

(8)

Wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty należy uzależnić od spełnienia warunku, aby zaplanowane działania zostały rzeczywiście przeprowadzone i aby władze dostarczyły w ustalonym terminie wszelkich niezbędnych informacji.

(9)

W dniu 25 lutego 2005 r. Portugalia przedstawiła pierwszą szacunkową wysokość kosztów poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych, w tym epidemiologicznych środków kontroli podjętych w celu zwalczania choroby. Szacunkowe koszty epidemiologicznych środków kontroli wynoszą 4 303 336 EUR.

(10)

W oczekiwaniu na zakończenie przeprowadzanych przez Komisję kontroli na miejscu, należy ustalić wysokość pierwszej raty wkładu finansowego Wspólnoty. Pierwsza rata powinna być równa 50 % wkładu Wspólnoty ustalonego w oparciu o szacunkowe wydatki kwalifikowane na epidemiologiczne środki kontroli. Należy również ustalić maksymalne wysokości zwrotu kosztów za badania i potrzaski, które wykorzystano w ramach tych środków.

(11)

Portugalia całkowicie wypełniła zobowiązania techniczne i administracyjne dotyczące środków przewidzianych w art. 3 decyzji 90/424/EWG.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przyznanie Portugalii wsparcia finansowego Wspólnoty

1.   W ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w latach 2004 i 2005 Portugalia ma prawo skorzystać z wkładu Wspólnoty w wysokości 50 % kosztów poniesionych na badania laboratoryjne dotyczące nadzoru wirusologicznego i serologicznego oraz na nadzór entomologiczny.

2.   Maksymalna kwota kosztów, która ma zostać zwrócona Portugalii za realizację programów, o których mowa w ust. 1, nie przekracza:

a)

w przypadku nadzoru serologicznego, testy ELISA: 2,5 EUR za test;

b)

w przypadku nadzoru wirusologicznego, testy RT.PCR: 15 EUR za test;

c)

w przypadku nadzoru entomologicznego, potrzask: 160 EUR za potrzask.

3.   Wkład finansowy Wspólnoty nie zawiera podatku od wartości dodanej.

Artykuł 2

Zasady wypłaty wsparcia finansowego

W zależności od wyników kontroli na miejscu przeprowadzonych zgodnie z art. 9 ust. 1 decyzji 90/424/EWG wypłaca się pierwszą ratę w wysokości 600 000 EUR jako część finansowego wsparcia Wspólnoty określonego w art. 1.

Płatność dokonywana jest na podstawie przedstawionych przez Portugalię dokumentów potwierdzających, dotyczących badań laboratoryjnych i zakupu potrzasków, o których mowa w art. 1 ust. 1.

Artykuł 3

Warunki płatności i dokumenty potwierdzające

1.   Wsparcie finansowe Wspólnoty, o którym mowa w art. 1, wypłacane jest na podstawie:

a)

wniosku zawierającego dane określone w Załączniku, przedstawionego w terminie określonym w ust. 2 niniejszego artykułu;

b)

dokumentów potwierdzających, określonych w art. 2, w tym sprawozdania epidemiologicznego i sprawozdania finansowego;

c)

wyników kontroli na miejscu przeprowadzonych zgodnie z art. 9 ust. 1 decyzji 90/424/EWG.

Dokumenty, o których mowa w lit. b), są udostępniane na potrzeby kontroli na miejscu, określonych w lit. c).

2.   Wniosek, o którym mowa w ust. 1 lit. a), należy złożyć w formie elektronicznej w terminie sześćdziesięciu dni kalendarzowych od daty notyfikacji niniejszej decyzji. W przypadku niedotrzymania tego terminu wsparcie finansowe Wspólnoty zmniejsza się o 25 % za każdy miesiąc opóźnienia.

Artykuł 4

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 244 z 20.9.2005, str. 28.

(3)  Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/828/WE (Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 37).

(4)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.


ZAŁĄCZNIK

Dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a)

Poniesione koszty

Charakter działania

Numer

Kwota (bez VAT)

Testy ELISA

 

 

Testy RT.PCR

 

 

Badania wirusologiczne

 

 

Potrzaski

 

 

Ogółem

 


8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/48


DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 stycznia 2006 r.

zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 187)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/79/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (4), w szczególności jego art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w krótkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia środka chorobotwórczego za pośrednictwem międzynarodowego handlu żywymi ptakami innymi niż drób, w tym ptakami towarzyszącymi swoim właścicielom (ptaki domowe).

(2)

Z uwagi na pojawienie się ogniska ptasiej grypy spowodowanej wysoce chorobotwórczym szczepem wirusa H5N1 w południowo-wschodniej Azji w grudniu 2003 r., Komisja przyjęła szereg środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy. Środki te obejmowały zwłaszcza decyzję 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom (5) oraz decyzję 2005/760/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli (6).

(3)

Jako że w niektórych państwach członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) odnotowano nowe przypadki ptasiej grypy, należy utrzymać ograniczenia związane z przemieszczaniem ptaków domowych i przywozem innych ptaków z pewnych zagrożonych obszarów. Dlatego też należy przedłużyć okres stosowania decyzji 2005/759/WE i 2005/760/WE.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 5 decyzji 2005/759/WE datę „31 stycznia 2006 r.” zastępuje się datą „31 maja 2006 r.”.

Artykuł 2

W art. 6 decyzji 2005/760/WE datę „31 stycznia 2006 r.” zastępuje się datą „31 maja 2006 r.”.

Artykuł 3

Państwa członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(2)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1).

(4)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 18/2006 (Dz.U. L 4 z 7.1.2006, str. 3).

(5)  Dz.U. L 285 z 28.10.2005, str. 52. Decyzja zmieniona decyzją 2005/862/WE (Dz.U. L 317 z 3.12.2005, str. 19).

(6)  Dz.U. L 285 z 28.10.2005, str. 60. Decyzja zmieniona decyzją 2005/862/WE.


8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/50


DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 lutego 2006 r.

przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 172)

(Jedynie teksty w językach czeskim, francuskim, włoskim, polskim, portugalskim i słowackim są autentyczne)

(2006/80/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG przewiduje możliwość upoważnienia państw członkowskich do wyłączenia z wykazu przewidzianego w art. 3 ust. 1 osób fizycznych hodujących jedną świnię przeznaczoną na użytek własny lub do własnej konsumpcji lub, uwzględniając przypadki szczególne, pod warunkiem że takie zwierzę zostanie poddane kontrolom ustanowionym we wspomnianej dyrektywie przed jakimkolwiek jego przewozem.

(2)

Władze Republiki Czeskiej, Francji, Polski i Słowacji wystąpiły o takie upoważnienie w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię i przedstawiły właściwe zapewnienia dotyczące kontroli weterynaryjnych.

(3)

Dlatego Republika Czeska, Francja, Polska i Słowacja powinny zostać upoważnione do stosowania odstępstwa.

(4)

Decyzja Komisji 95/80/WE (2) przyznaje Portugalii odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG.

(5)

Decyzja Komisji 2005/458/WE (3) przyznaje Włochom odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG.

(6)

Należy sporządzić w jednej decyzji wykaz państw członkowskich, którym przyznano odstępstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG.

(7)

Należy zatem uchylić decyzje 95/80/WE i 2005/458/WE i zastąpić je niniejszą decyzją.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa członkowskie wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji upoważnia się do stosowania odstępstwa przewidzianego w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się decyzje 95/80/WE i 2005/458/WE.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej i Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 355 z 5.12.1992, str. 32. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8).

(2)  Dz.U. L 65 z 23.3.1995, str. 32.

(3)  Dz.U. L 160 z 23.6.2005, str. 31.


ZAŁĄCZNIK

Państwa członkowskie upoważnione do stosowania odstępstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

 

Republika Czeska

 

Francja

 

Włochy

 

Polska

 

Portugalia

 

Słowacja